You are on page 1of 9

Disediakan oleh: (Pn.

Junita binti Abd Rahman) Tarikh: 5 Mei 2010

Disemak oleh: (Pn. Kartini Buyong) Ketua Bidang Matematik dan Sains Tarikh:

SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIDAYAH PEPERIKSAAN SEMESTER SATU 2010

50/2

MATEMATIK TINGKATAN 2
Kertas 2 1 3/4 jam Satu jam empat puluh lima minit Nama: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak 2. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan. 3. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Inggeris. 4. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 5. Jawab semua soalan. 6. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 7. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu untuk mendapatkan markah. 7. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru. 8. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 9. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 10. Penggunaan kalkulator tidak dibenarkan. 11. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Kelas:

Kertas soalan ini mempunyai 9 halaman bercetak 1 Calculate the value of


50/2 SILA LIHAT SEBELAH Page 1 of 9 [SULIT

45 2(6 + 12 3) Answer :

[ 2 marks ]

2 Calculate the value of

and express the answer as a decimal. [2 marks]

Answer :

3 Calculate the value of

and express the answer as a fraction in the lowest term. [2 marks]

Answer :

4 Calculate the value of Answer :

and express the answer as a fraction in its lowest terms. [ 2 marks ]

5 Calculate the value of 26 - 6(-16 / 4 + 9)


50/2 SILA LIHAT SEBELAH Page 2 of 9 [SULIT

[2 marks] Answer:

6 (a) Find the value of

(b) Calculate the value of Answer: (a)

[ 3 marks ]

(b)

7.

(a) Find the value of (b) Calculate the value of [3 marks]

Answer : (a)

(b)

50/2 SILA LIHAT SEBELAH

Page 3 of 9

[SULIT

(a) Find the value of (b) Calculate the value of [ 3 marks ]

Answer: (a)

(b)

9 Solve each of the following linear equations: (a) 8m = 168 (b) -2(1-n) + 3n = 33 [ 3 marks ] Answer : (a)

(b)

50/2 SILA LIHAT SEBELAH

Page 4 of 9

[SULIT

10 Simplify (a) 2a + 7 - 5a (b) (5a + 2) - (2a + 7) [ 3 marks ] Answer : (a)

(b)

11

(a) Find the value of (b) Calculate the value of [4 marks]

Answer: (a)

(b)

12 Solve each of the following linear equations


50/2 SILA LIHAT SEBELAH Page 5 of 9 [SULIT

(a) x + 6 = -12 (b) 7 p + 5 = 15 + 3p [ 3 marks ] Answer : (a)

(b)

13 Express

as a single fraction in its simplest form. [3 marks]

Answer :

14 Simplify 4y (2x 6y) + 3x [2 marks] Answer:

15 Express
50/2

as a single fraction in its simplest form [3 marks]


Page 6 of 9 SILA LIHAT SEBELAH [SULIT

Answer:

16

(a) Given that, 2 x = 7 , find the value of x. (b) Given that , find the value of n . [3 marks]

. Answer : (a)

(b)

17 Solve each of the following equations : (a) y = 8 - y (b) q + 5(q -3) = 13 [4 marks] Answer : (a)

(b)

18 In Diagram 1, PQR and RST are right-angled triangles. PTR is a straight line. T is the midpoint of PR. Find the length of RS.
50/2 SILA LIHAT SEBELAH Page 7 of 9 [SULIT

Diagram 1 [4 marks] Answer:

19 Diagram 2 shows PQR is a straight line. Find the length of PQ.

Diagram 2 [ 4 marks ] Answer :

20 Diagram 3 shows two right-angle triangles, PQT and QRS. PQR and STQ are straight lines. QR is 4 times PQ. Calculate the length of ST
50/2 SILA LIHAT SEBELAH Page 8 of 9 [SULIT

Diagram 3 Answer: [5 marks]

END OF QUESTION PAPER

50/2 SILA LIHAT SEBELAH

Page 9 of 9

[SULIT