You are on page 1of 6

CHUYN NGNH XY DNG DN DNG V CNG NGHIP

I. CHUN U RA
1. Kin thc
1.1 Kin thc gio dc i cng
An ninh quc phng: C chng ch gio dc quc phng, c tc phong qun s, c
tinh thn sn sng phc v trong cc lc lng v trang bo v T quc.
Chnh tr: C hiu bit v cc nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin; ng
li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam; T tng H Ch Minh; c cc kin
thc c bn trong lnh vc khoa hc x hi v nhn vn ph hp vi chng trnh
o to.
Khoa hc c bn: C kin thc c bn v khoa hc t nhin v x hi; C kh nng
vn dng chng vo vic tip cn khai thc cc thng tin v kin thc mi; C kh
nng s dng khoa hc c bn vo nghin cu v pht trin hc thut.
Cng ngh thng tin: Co trinh tin hoc trinh B hoc tng ng. Hiu v s
dng thnh tho cc phn mm chuyn ngnh nh Autocad, Sap, Plaxis, Etaps.
Ngoi ng: Co trinh ting Anh c ban IELTS 4.0 im hoc tng ng (405500 im TOEIC, 437-473 im TOEFL Paper, 123-150 im TOEFL CBT, 41-52
im TOEFL iBT, chng ch B theo chng trnh ca B Gio dc v o to),
ngoai ra con ap ng yu cu oc, vit, nghe, noi ting Anh chuyn nganh thng
thng.
1.2 Kin thc c s ngnh

C kin thc v bit cch phn tch s liu trong chuyn ngnh xy dng dn dng
v cng nghip nh kt cu, vt liu, a cht, nn mng, trc a, cp thot nc.
1.3 Kin thc chuyn ngnh
C kin thc chuyn su v t chc thi cng cc cng trnh xy dng dn dng v
cng nghip; qun l d n, qun l thi cng; ng thi cng c kin thc v thit
k cng trnh.
2. K nng
2.1 K nng chuyn mn
C k nng c, tra cu, p dng cc tiu chun trong v ngoi nc trong lnh vc
chuyn mn.
C k nng phn tch, nh gi v c kt cc kinh nghim trong thc tin hnh
thnh t duy, lp lun cho bn thn.
2.2 K nng mm
C k nng tm v x l thng tin, k nng pht hin v gii quyt vn , k nng
t chc v lm vic theo nhm.

C kh nng t chc sn xut, qun l d n.


C t duy c lp v sng to. C kh nng suy lun v thuyt trnh.
3. Thi , hnh vi
C thi v o c ngh nghip ng n, thc k lut v tc phong cng
nghip.
Nhn thc c v s cn thit ca vic lin tc cp nht v b sung kin thc v
hc tp sut i.
4. Sc khe:
C sc khe tt, iu kin lm vic lu di trong ngnh.
5. V tr m nhn, kh nng cng tc sau khi tt nghip
C kh nng qun l v gim st thi cng, trc tip qun l cc i sn xut ti cng
trng; ng thi cng c th tham gia thit k, kim nh, lp d ton, lp h s
thu.
Cc v tr c th m nhn l: k s thi cng, k s qun l d n, k s t vn gim
st, i trng i thi cng, ch huy trng cng trng.
C th lm vic trong cc cng ty cng ty thi cng xy dng, Ban qun l d n,
Phng/S xy dng, Phng/Khu qun l th; hoc cc cng ty t vn thit k; tr
ging cc trng i hc, Cao ng.
6. Kh nng hc tp, nng cao trnh sau khi tt nghip
C kh nng tip tc hc tp, nghin cu sau i hc cc chuyn ngnh xy dng
dn dng v cng nghip v cc chuyn ngnh lin quan khc.
C kh nng nghin cu ng dng k thut cng ngh mi trong cc lnh vc chuyn
mn.

II. CHNG TRNH O TO (161 TC)


Hc k 1
STT

M s
hc
phn

005001

Nhng nguyn l c bn ca Ch ngha McLnin

5(3.2.10)

001002

Gii tch 1

4(2.2.8)

002001

Vt l 1

3(2.1.6)

003001

Ha hc i cng

2(1.1.4)

006001

Ting Anh 1

3(1.2.6)

122000

Tin hc i cng

3(1.2.6)

004001

Gio dc th cht 1

1(0.1.2)

007001

ng li qun s ca ng

1(0.3.6)

Tn hc phn

S tn ch
a(b.c.d)

Hc phn
tin quyt,
hc trc

Ghi ch

007002

Cng tc quc phng, an ninh

1(0.3.6)

10

007003

Qun s chung

1(0.3.6)

11

007004

Chin thut & KT bn sng TL AK

1(0.3.6)

Tng s tn ch

25

Hc k 2
STT

M s
hc
phn

005003

ng li cch mng ca ng Cng sn Vit


Nam

3(2.1.6)

001003

Gii tch 2

4(2.2.8)

002002

Vt l 2

3(2.1.6)

091012

C hc l thuyt

3(2.1.6)

006002

Ting Anh 2

3(2.1.6)

084001

Hnh hc ha hnh

2(1.1.4)

005004

Php lut i cng

2(1.1.4)

004002

Gio dc th cht 2

1(0.1.2)

Tn hc phn

S tn ch

Tng s tn ch

Hc phn
tin quyt,
hc trc

Ghi ch

21

Hc k 3
STT

M s
hc
phn

005002

T tng H Ch Minh

2(1.1.4)

001001

i s

3(2.1.6)

092010

Trc a

3(2.1.6)

092020

Thc tp trc a

1(0.1.2)

091021

Sc bn vt liu 1

3(2.1.6)

091071

Thy lc

2(1.1.4)

084004

V k thut xy dng

2(1.1.4)

001005

Ton chuyn 1

2(1.1.4)

004003

Gio dc th cht 3

1(0.1.2)

Tn hc phn

Tng s tn ch

S tn ch

Hc phn
tin quyt,
hc trc

Ghi ch

3 tun

19

Hc k 4
STT

M s
hc
phn

092050

a cht cng trnh

2(1.1.4)

092060

Thc tp a cht cng trnh

1(0.1.2)

091051

C hc kt cu 1

3(2.1.6)

091031

Sc bn vt liu 2

3(2.1.6)

092030

Vt liu xy dng

3(2.1.6)

092040

Th nghim vt liu xy dng

1(0.1.2)

095031

Kin trc

3(2.1.6)

091022

Th nghim SBVL

1(0.1.2)

Tn hc phn

S tn ch

Tng s tn ch

Hc phn
tin quyt,
hc trc

Ghi ch

1 tun

17

Hc k 5
STT

M s
hc
phn

092070

C hc t

3(2.1.6)

092080

Th nghim C hc t

1(0.1.2)

091061

C hc kt cu 2

3(2.1.6)

092140

Kt cu thp

3(2.1.6)

092090

Kt cu b tng ct thp

3(2.1.6)

095009

K thut thi cng & My xy dng

3(2.1.6)

095002

n Kin trc

1(0.1.2)

Tn hc phn

Tng s tn ch

S tn ch

Hc phn
tin quyt,
hc trc

17

Ghi ch

Hc k 6
STT

M s
hc
phn

092110

Nn mng

3(2.1.6)

415030

Kinh t xy dng

2(1.1.4)

095003

Kt cu b tng ct thp 2

2(1.1.4)

091091

ng lc hc cng trnh

3(2.1.6)

095005

Kt cu thp 2

2(1.1.4)

095032

T chc thi cng

2(1.1.4)

092100

n Kt cu b tng ct thp

1(0.1.2)

095034

Thc tp k thut

2(0.2.4)

Tn hc phn

S tn ch

Tng s tn ch

Hc phn
tin quyt,
hc trc

Ghi ch

4 tun

17

Hc k 7
STT

M s
hc
phn

006900

Ting Anh k thut cng trnh

2(1.1.4)

091082

n hi ng dng v PP phn t hu hn

3(2.1.6)

095033

An ton lao ng

2(1.1.4)

095014

Kt cu b tng ct thp 3

2(1.1.4)

095004

n Kt cu b tng ct thp 2

1(0.1.2)

095028

Cng trnh trn nn t yu

2(1.1.4)

092120

n Nn mng

1(0.1.2)

092240

Lut xy dng

2(1.1.4)

Tn hc phn

S tn ch

Hc phn
tin quyt,
hc trc

Ghi ch

Thay m

095035

ng dng tin hc trong thit k

095036

ng dng tin hc trong qun l xy dng

Chn 1
trong 2

2(1.1.4)

Tng s tn ch

17

Hc k 8
STT

M s
hc
phn

006916

Ting Anh chuyn ngnh XDDD v CN

2(1.1.4)

095010

n thi cng

1(0.1.2)

095021

Qun l d n xy dng

2(1.1.4)

095006

n Kt cu thp

1(0.1.2)

095026

Cng trnh giao thng

3(2.1.6)

095012

Nh nhiu tng

2(1.1.4)

095007

Cp thot nc

2(1.1.4)

095018

K thut thi cng 2

095011

Kt cu thp 3

095013

in cng trnh

Tn hc phn

S tn ch

Hc phn
tin quyt,
hc trc

Chn 1
trong 3

2(1.1.4)

Tng s tn ch

Ghi ch

15

Hc k 9
STT

M s
hc
phn

005005

Thi tt nghip L lun chnh tr

095023

Thc tp tt nghip

095024

n tt nghip

Tn hc phn

Tng s tn ch

S tn ch

Hc phn
tin quyt,
hc trc

Ghi
ch

iu kin xt tt nghip
3(0.3.6)

8 tun

10(0.10.20)

14 tun

13