You are on page 1of 13

Hng dn ci t VMware ESXi 5 v cu hnh Network, Hostname

Hng dn ci t VMware ESXi 5 v cu hnh Network, Hostname


Hng dn ci t VMware ESXi 5 v cu hnh Network Yu cu trc khi ci t:

H thng vi b x l 64 bit t nht 2GB dung lng RAM ci t sn cc thit b lu tr (qua SATA, IDE, SCSI, SAS,...) t nht mt card mng

Bc1: Ti v gi ci t VMware ESXi 5 - Chng Ta s ti v VMware ESXi 5 di dng file ISO ti trang chca VMware ti a ch sau (Cc bn ng k 1 ti khon nh)
http://downloads.vmware.com/d/details/esxi50/dHRAYnQldGViZHAlZA==

- Sau khi ti v file .ISO xong, thc hin burn ra a CD Bc 2: Ci t VMware ESXi 5 - Thc hin khi ng server v boot vo a CD va c burn ra. - Mn hnh ci t ca VMware ESXi 5 hin ra nh trong hnh. Chn Enter tiptc

- Nhn phm Enter tip tuc.

- Nhn F11 chp nhn cc iu khon

- Chn thit b lu tr ci t VMware ESXi, v nhn Enter

- La chn kiu "Keyboard layout" -> nhn phm Enter

- Nhp vo mt khu s dng qun tr VMware ESXi, sau nhn Enter

- Nhn phm Enter tip tc

- Ti mn hnh xc nhn, n F11 tip tc qu trnh ci t

- Qu trnh ci t din ra.

- Qu trnh ci t s din ra trong vi pht. Mn hnh bo hiu kt thc qu trnh ci t hin ra, nhn Enter khi ng li server

Bc 3: Cu hnh mng v Hostname - Sau khi tri qua qu trnh ci t, h thng khi ng vo VMware ESXivi giao din mn hnh nh sau.

- Nhn F2 v nhp mt khu vo giao din cu hnh ca VMware ESXi

- Chn "Configure Management Network", chn Enter

- Chn "IP Configuration", n Enter

- Chn "Set Static IP address and network configuration", nhp a ch ip v sn mack, DG

- Chn "DNS Configuration" nhp a ch DNS v Hostname

- Chn "Custom DNS Suffixes", t tn suffixes

- Sau khi thit lp xong, ta nhn ESC v nhn Y p t thit lp ny.

- Tr li mnhnh chnh ca VMware ESXi, h thng d nhn mt Static IP nh sau

Chc cc bn ci t thnh cng. Bi tip theo s l bi hng dn ci t VMware vSphere Client 5.0