You are on page 1of 12

Chng 1: Tng quan v Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam.

1.1 Tng quan v Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam. 1.1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin. Tn y : Tn giao dch quc t: Tn gi tt: a ch: in thoi: Fax: Email: Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam. Bank for Investment and Development of Vietnam. BIDV Thp BIDV, 35 Hng Vi, qun Hon Kim, H Ni 04.2220.5544 04. 2220.0399 Info@bidv.com.vn

- c thnh lp ngy 26/4/1957, BIDV l ngn hng thng mi lu i nht Vit Nam. Lnh vc hot ng kinh doanh - Ngn hng: l mt ngn hng c kinh nghim hng u cung cp y cc sn phm, dch v ngn hng hin i v tin ch. - Bo him: cung cp cc sn phm Bo him phi nhn th c thit k ph hp trong tng th cc sn phm trn gi ca BIDV ti khch hng. - Chng khon: cung cp a dng cc dch v mi gii, u t v t vn u t cng kh nng pht trin nhanh chng h thng cc i l nhn lnh trn ton quc. - u t ti chnh: gp vn thnh lp doanh nghip u t cc d n, trong ni bt l vai tr ch tr iu phi cc d n trng im ca t nc nh: Cng ty C phn cho thu Hng khng (VALC) Cng ty pht trin ng cao tc (BEDC), u t sn bay Quc t Long Thnh

Nhn lc - Hn 16.000 cn b, nhn vin l cc chuyn gia t vn ti chnh c o to bi bn, c kinh nghim c tch lu v chuyn giao trong hn na th k BIDV lun em n cho khch hng li ch v s tin cy. Mng li - Mng li ngn hng: BIDV c 114 chi nhnh v trn 500 im mng li, hng nghn ATM/POS ti 63 tnh/thnh ph trn ton quc. - Mng li phi ngn hng: Gm cc Cng ty Chng khon u t (BSC), Cng ty Cho thu ti chnh I & II, Cng ty Bo him u t (BIC) vi 20 chi nhnh trong c nc - Hin din thng mi ti nc ngoi: Lo, Campuchia, Myanmar, Nga, Sc... - Cc lin doanh vi nc ngoi: Ngn hng Lin doanh VID-Public (i tc Malaysia), Ngn hng Lin doanh Lo -Vit (vi i tc Lo) Ngn hng Lin doanh Vit Nga - VRB (vi i tc Nga), Cng ty Lin doanh Thp BIDV (i tc Singapore), Lin doanh qun l u t BIDV - Vit Nam Partners (i tc M) Cng ngh - Lun i mi v ng dng cng ngh phc v c lc cho cng tc qun tr iu hnh v pht trin dch v ngn hng tin tin. - Lin tc t nm 2007 n nay, BIDV gi v tr hng u Vietnam ICT Index (ch s sn sng cho pht trin v ng dng cng ngh thng tin) v nm trong TOP 10 CIO (lnh o Cng ngh Thng tin) tiu biu ca Khu vc ng Dng nm 2009 v Khu vc ng Nam nm 2010. Cam kt - Vi khch hng: BIDV cung cp nhng sn phm, dch v ngn hng c cht lng cao, tin ch nht v chu trch nhim cui cng v sn phm dch v cung cp - Vi cc i tc chin lc: Sn sng Chia s c hi, hp tc thnh cng.

- Vi Cn b Cng nhn vin:Lun coi con ngi l nhn t quyt nh mi thnh cng theo phng chm mi cn b BIDV l mt li th trong cnh tranh v c nng lc chuyn mn v phm cht o c. Khch hng - Doanh nghip: c nn khch hng doanh nghip ln nht trong h thng cc T chc tn dng ti Vit Nam bao gm cc tp on, tng cng ty ln; cc doanh nghip va v nh. - nh ch ti chnh: BIDV l s la chn tin cy ca cc nh ch ln nh World Bank, ADB, JBIC, NIB - C nhn: Hng triu lt khch hng c nhn v ang s dng dch v ca BIDV Thng hiu BIDV - L s la chn, tn nhim ca cc t chc kinh t, cc doanh nghip v c nhn trong vic tip cn cc dch v ti chnh ngn hng. - c cng ng trong nc v quc t bit n v ghi nhn nh l mt trong nhng thng hiu ngn hng ln nht Vit Nam. - L nim t ho ca cc th h CBNV v ca ngnh ti chnh ngn hng trong 54 nm qua vi ngh nghip truyn thng phc v u t pht trin t nc. 1.1.2. B my t chc hot ng ca BIDV.

Click here to enter text. Hi ng qun tr

Ban kim sot

B my gip vic ca HQT

Tng gim c

Cc ph Tng gim c

H thng kim tra, kim ton ni b

K ton trng

Cc phng ban chuyn mn nghip v

Hnh 1.1: M hnh tng th t chc b my hot ng ca BIDV.

1.1.3. Kt qu hot ng trong thi gian va qua ca BIDV. Nm Khon mc Tng TS Tng ngun vn 2009 2010 2011 So snh (2010/2009) +/470,000 524,000 434,331 474,941 545,000 504,425 432,009 21,087 6,944 54,000 40,610 60,643 9,081 1,466 % 10.3% 8.5% 14.6% 43.8% 38.5% n v: t ng So snh (2011/2010) +/21,000 29,484 17,254 356 3,141 % 3.8% 5.8% 3.9% 1.6% 45.2%

Tng d 354,112 414,755 n Vn iu l Thu nhp li thun Chi ph hot ng Li nhun trc thu Li nhun sau thu 11,650 2,337 20,731 3,803

1,635

2,164

5,879

529

24.4%

3,715

63.2%

994

1,206

-2,204

212

17.5%

-3,410

154%

951

1,206

-2,478

255

21.1%

-3,684

148%

(Ngun: Bo co ti chnh qua cc nm 2009 2011 ca BIDV) Bng 1.1: Kt qu hot ng trong thi gian va qua ca BIDV. 1.1.4. nh hng kinh doanh trong tng lai. Gi vng, pht huy v th Ngn hng thng mi nh nc hng u ng vai tr ch o, ch lc trn th trng ti chnh, tin t nng thn. Tp trung ton h thng, bng mi gii php huy ng ti a ngun vn trong v ngoi nc nhm ch ng ngun vn cung ng cho nn kinh t.

Duy tr tng trng tn dng mc hp l; u tin vn u t cho nng nghip, nng dn, nng thn, trc ht l cc h gia nh sn xut nng, lm, ng, dim nghip, cc doanh nghip nh v va, nhm p ng yu cu chuyn dch c cu u t cho Tam nng, vi t l d n cho lnh vc ny t khong 70%/tng d n. Khai thc ti a li th vt tri v mng li v cng ngh, a dng ha sn phm dch v tin ch, hin i; nng cao cht lng hot ng dch v sc cnh tranh v hi nhp trong giai on mi. Nng tm hot ng tip th, xy dng v pht trin thng hiu ln cao hn theo hng chuyn nghip, hin i, a thng hiu, vn ha BIDV khng ngng ln mnh. 1.2. Tng quan v BIDV chi nhnh Si Gn.

1.2.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin. Tin thn ca chi nhnh Si Gn l S giao dch NHNo&PTNT II, c thnh lp ngy 01/04/1991 theo quyt nh s 61/NHNN-Q ca Thng c NHNN Vit Nam v c i tn thnh Chi nhnh Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Si Gn, theo quyt nh s 41/Q-HQT-TCCB, ngy 25/02/2002 ca Ch tch Hi ng qun tr NHNo&PTNT Vit Nam. L n v c xp hng doanh nghip Nh nc hng I, trc thuc Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam. c kim ton hng nm t nm 1994 n nay bi cng ty kim ton Quc t PWC. Ho cng nhp pht trin ca t nc, qua 16 nm xy dng v trng thnh; c bit t nm 2001 tr li y thc hin n pht trin hot ng kinh doanh trn a bn th loi I. Chi nhnh NHNo&PTNT Si Gn c nhng bc i vng chc trn con ng i mi hot ng, chun b hi nhp v gt hi c nhng thnh qu ng mng trn mi phng din, c th l:

V mng li, ngoi Hi s n nay chng ti c 5 phng giao dch trc thuc, 17 my rt tin t ng (ATM)/100 my ca h thng NHNo&PTNT trn a bn thnh ph, 27 im t my chp nhn thanh ton th (POS), trn 10 i l thu i ngai t. V cng ngh, Ngn hng chng ti p dng chng trnh hin i ho Ngn hng v h thng thanh ton theo tiu chun ca Ngn hng th gii, nhm cung cp nhng sn phm, dch v Ngn hng hon ho cho khch hng. V khch hng, nhng nm qua s lng khch hng c quan h giao dch vi chi nhnh khng ngng tng ln, n nay chi nhnh c trn 60.000 khch hng c quan h giao dch tin gi, thanh ton; trong trn 46.000 khch hng s dng th v trn 4.000 khch hng c quan h Tn dng. T nm 2001 n nay hat ng kinh doanh ca BIDV Si Gn c bc tng trng kh. Ngun vn tng trng bnh qun hng nm t 40%, d n tng trng bnh qun hng nm 25%, li nhun tng trng bnh qun hng nm 20%/nm. Hat ng thanh ton quc t v kinh doanh ngoi t tng trng bnh qun hng nm trn 20%, chi nhnh c quan h thanh ton vi trn 100 quc gia v vng lnh th; uy tn v th ca Chi nhnh trn a bn i vi cc i tc v khch hng tip tc c nng cao. Vi s c gng lin tc ca tp th CBCNV, Chi nhnh c Thng c NHNN v Chnh ph tng nhiu bng khen, ng dp k nim 15 nm ngy thnh lp (01/04/1991 01/04/2006) BIDV Si Gn vinh d c ng v Nh nc tng phn thng cao qu: Hun chng lao ng hng III.

1.2.2. C cu t chc b my hot ng.

Gim c

Phng Kim Tra

Ph gim c

Ph gim c

Ph gim c

Phng K Ton

Phng in Ton

Phng Kinh Doanh

Phng Tn Dng

Phng K Hoch

Phng Thm nh

Phng Hnh Chnh

Phng DV Marketing

(Ngun Phng K hoch tng hp ti chi nhnh NHNo&PTNT Si Gn) Hnh 1.2: B my t chc cc phng ban ca BIDV Si Gn. Chi nhnh Si Gn l chi nhnh cp I thc thuc Hi s, trong ng u l Gim c c trch nhim qun l chung v trc tip iu hnh phng kim tra, kim sot ni b. Ngoi ra, cn c 3 ph Gim c ph trch qun l cc phng ban ny cho gim c. Mi phng ban phi thc hin tt nhng chc nng, nhim v ra, ng thi phi phi hp n vi cc phng ban khc nng cao hiu qu hot ng ca Ngn hng. 1.2.3. Chc nng, nhim v ca cc phng ban.

Ban gim c: l u no qun l v quyt nh mi hot ng, ng thi chu kt qu hot ng kinh doanh ca chi nhnh. Phng k hoch: Trc tip qun l cn i ngun vn m bo cc c cu v k hn, loi tin t, loi tin gi v qun l cc h s an ton theo quy nh. Tham mu cho gim c chi nhnh iu hnh ngun vn v chu trch nhim v xut chin lc khch hng, chin lc huy ng vn ti a phng v gii php pht trin ngun vn. u mi, tham mu cho gim c xy dng k hoch kinh doanh. u mi qun l thng tin. Tng hp, theo di cc ch tiu k hoch kinh doanh v quyt ton k hoch n cc chi nhnh trc thuc. Chu trch nhim v qun l ri ro trong lnh vc ngun vn, cn i vn v kinh doanh tin t theo quy ch, quy trnh qun l ri ro, qun l ti sn n (ri ro li sut t gi, k hn). Tng hp, phn tch hot ng kinh doanh qu, nm, d tho cc bo co tng kt s, tng kt. Tng hp, bo co chuyn theo quy nh. Thc hin cc nhim v khc do Gim c chi nhnh giao. Phng Tn Dng: u mi tham mu xut gim c chi nhnh xy dng chin lc khch hng tn dng, phn loi khch hng v sut cc chnh sch u i i vi tng loi khch hng nhm m rng theo hng u t tn dng khp kn: sn xut, ch bin, tiu th, xut khu v gn tn dng sn xut, lu thng v tiu dng. Phn tch kinh t theo ngnh, ngh kinh t k thut, danh mc cc khch hng la chn bin php cho vay an ton v hiu qu cao. Thm nh cc d n, hon thin h s trnh gii ngn hng cp trn theo phn cp y quyn. Tip nhn v thc hin cc chng trnh, d n thuc ngun vn trong nc, ngoi nc. Trc tip lm dch v y thc ngun vn thuc Chnh ph, b, ngnh khc v t chc kinh t, c nhn trong v ngoi nc.

Xy dng v thc hin cc m hnh tn dng th im, th nghim trong a bn, ng thi theo di, nh gi, s kt, xut Tng gim c cho php nhn rng. Thng xuyn phn loi d n qu hn, tm nguyn nhn v xut hng khc phc. Ph bin hng dn, gii p thc mc khch hng v quy nh, quy trnh tn dng, dch v khch hng. Chu trch nhim Marketing tn dng bao gm thit lp, m rng pht trin h thng khch hng, gii thiu cc sn phm tn dng, dch v cho khch hng, chm sc, tip cn yu cu v kin phn hi ca khch hng. Qun l (hon chnh, b sung, bo qun , lu tr, khai thc,..) h s tn dng theo quy nh: tng hp, phn tch, qun l (thu thp, lu tr, bo mt, cung cp) thng tin v lp bo co v cng tc tn dng theov phm vi c phn cng. Phi hp cc phng khc theo quy trnh tn dng, tham gia kin v chu trch nhim v kin tham gia trong quy trnh tn dng, qun l ri ro theo chc nng v nhim v ca phng. Gip Gim c chi nhnh ch o, kim tra hot ng tn dng ca cc chi nhnh trc thuc trn a bn. Tng hp, bo co v kim tra chuyn theo quy nh. Thc hin cc nhim v khc do Gim c chi nhnh giao. Phng k ton: Trc tip hch ton k ton, hch ton thng k v thanh ton theo quy nh ca NHNN, NHNo&PTNT Vit Nam. Xy dng cc ch tiu k hoch ti chnh, quyt ton k hoch thu, chi ti chnh, qu tin lng i vi cc chi nhnh a bn trnh NHNo&PTNT cp trn ph duyt. Qun l v s dng cc qu chuyn dng theo quy nh ca NHNo&PTNT trn a bn. Tng hp, lu tr h s ti liu hch ton, k ton, quyt ton v cc bo co theo quy nh. Thc hin cc khon np ngn sch theo quy nh. Thc hin cc nghip v thanh ton trong v ngoi nc theo quy nh. Chp hnh quy nh v an ton kho qu v nh mc tn qu theo quy nh.

Qun l, s dng thit b thng tin, in ton phc v nghip v kinh doanh theo quy nh ca NHNo&PTNT Vit Nam. Chp hnh ch bo co v kim tra chuyn . Thc hin cc nhim v khc do gim c chi nhnh giao. Phng Kim tra: Xy dng chng trnh cng tc nm, qu ph hp vi chng trnh cng tc kim tra, kim sot ca NHNo&PTNT Vit Nam. u mi phi hp vi cc on kim tra ca NHNo&PTNT Vit Nam, cc c quan thanh tra, kim ton thc hin cc cuc kim tra ti chi nhnh. Tun th tuyt i s ch o nghip v kim tra, kim ton. T chc thc hin kim tra, kim sot theo cng chng trnh cng tc kim tra, kim sot ca NHNo&PTNT v k hoch ca n v kim sot nhm bo m an ton trong hot ng kinh doanh ngay ti Hi s v cc chi nhnh ph thuc. T chc kim tra, xc minh, tham mu cho gim c gii quyt n th thuc thm quyn. Lm nhim v thng trc Ban chng tham nhng, tham mu cho lnh o trong hot ng chng tham nhng, tham , lng ph v thc hnh tit kim ti n v mnh. Bo mt h s ti liu, thng tin lin quan n cng tc kim tra, thanh tra v vic theo quy nh, thc hin qun l thng tin v lp cc bo co v kim tra ni b theo quy nh. Phng kinh doanh ngoi hi. Cc nghip v kinh doanh ngoi t (mua bn, chuyn i) thanh ton quc t trc tip theo quy nh. Thc hin cc nghip v tn dng bo lnh ngoi t c lin quan n thanh ton quc t. Thc hin cng tc thanh ton quc t thng qua mng SWIFT NHNN. Thc hin cc nhim v kiu hi v chuyn tin, m ti khon khch hng nc ngoi. Thc hin qun l thng tin (lu tr h s phn tch, bo mt, cung cp lin quan n cng tc ca phng v lp bo co theo quy nh). Thc hin cc nhim v khc do gim c chi nhnh giao.

1.2.4. Kt qu hot ng trong thi gian va qua ca BIDV Si Gn. n v tnh: triu ng Nm Khon Mc Tng ti sn Tng ngun VH Doanh s cho vay Li nhun 2009 2010 2011 So snh (2010/2009) +/470,000 524,000 545,000 54,000 % 10.3% So snh (2011/2010) +/21,000 % 3.8%

5,096,000

5,824,000 5,368,000

728,000

12.5% -465,000

-8.6%

1,058,602

1,158,810 1,216,750 1,206 -2,478

100,208 255

8.6% 21.1%

57,940 -3,684

4.7% 148%

951

(Ngun: Bo co kt qu hot ng kinh doanh cc nm ca chi nhnh Si Gn) Bng 1.2: Tnh hnh hot ng kinh doanh nm 2009 2011.