You are on page 1of 2

Rgas Rdzenes Rotari klubs

Apgabals 2410

Informcija masu medijiem: Rgas Rdzenes Rotari klubs aicina jaunieus, kas ir daudz darjui sabiedrbas lab, pieteikties uz stipendiju viu darbbas atbalstam un apmakstm lderbas apmcbm.
Rgas Rdzenes Rotari klubs izsludina stipendiju konkursu jaunieiem ar ldera dotbm, kuri ir daudz darjui sabiedrbas lab. Konkursa balva 150 latu stipendija, k ar apmaksta dalba lderbas seminr. Lai pieteiktos dalbai konkurs, ldzam jaunieus ldz 2012.gada 5.maijam uz epasta adresi gints@aci.lv ar nordi "Konkursam atstt aprakstu, ne garku par divm A4 lapm, ar savu kontaktinformciju, su biogrfiju un aprakstu, ko tiei pretendents ir darjis sabiedrbas lab. Tiek sagaidts, ka konkurs uzvarjuais pretendents papildus stipendijas saemanai piedals jaunieu lderbas seminr Rotary Youth Leadership Awards 2012, kas notiks Ventspil no 10.-12.maijam, dalbu kur ar apmakss Rgas Rdzenes Rotari klubs. Konkursam bs viens vai vairki uzvartji. Visiem jaunieiem, kuri bs pieteikuies, neatkargi no stipendijas pieiranas vai nepieiranas, tiks dota iespja veidot ilgtermia sadarbbu ar Rotari organizciju, k ar iesaistties Rotarakt kustb. Rotarakt klubi apvieno 18-30 gadus vecus jaunieus un dod iespju kalpot sabiedrbai, pilnveidot savu personbu, satikt ldzgi domjous jaunieus, k ar pretendt uz dadm Rotari stipendijm un veidot ar citu sadarbbu. Rgas Rdzenes Rotari kluba Prezidents Gints Turlajs: Uzskatu, ka Rotari klubi veic oti svtgu un nepiecieamu darbu pasaul, veicinot profesionls tikas standartus, mieru, ldzcietbu, un paldzot risint daudzas sabiedrbai svargas problmas. Ar es savu saistbu ar Rotari organizciju esmu uzscis jaunb Rotarakt klub un esmu apmekljis ar lderbas seminru. Biei vien jaunieiem, kas nesavtgi dom par to, k padart sabiedrbu labku, ir nepiecieami domubiedri un atbalsts. Ms esam gatavi to sniegt un uzskatm, ka kop ms varam radt daudz pozitvu prmaiu sabiedrb. Rotari ir brvprtga organizcija ar 33 tkstoiem klubu vairk k 200 valsts. T realiz labdarbas projektus, kas risina aktulus izaicinjumus odienas pasaul k, piemram, bads, nabadzba un analfabtisms. Rotari klubu dalbnieki ir biznesa un profesionlie lderi no visas pasaules, kop 1.2 miljoni biedru. ie cilvki ziedo savas

zinanas, laiku un ldzekus, lai atbaslttu vietjus un starptautiskus projektus, kas paldz cilvkiem grtbs un veicina starpkultru sapraanos. Viens no galvenajiem Rotari projektiem ir poliomielta jeb brnu triekas slimbas pilnga izskauana pasaul, kas jau tuvojas sava mra sasnieganai. Rotary International ir vispasaules Rotari klubu asocicija, ko apvieno moto: Service Above Self. Svargu vietu organizcijas darbb ieem kalpoana sabiedrbai un profesionls tikas standarti. Skku informciju oti labprt sniegs Rgas Rdzenes Rotari kluba Prezidents Gints Turlajs, telefons: +371 29409509, epasts: gints@aci.lv, Skype:gintst Informcija internet par Rotari kustbu Latvij: www.rotari.lv, Rotari pasaul: www.rotary.org, Rotarakt pasaul: www.rotaract.org.