You are on page 1of 10

CU HI TRC NGHIM MARKETING Hy chn cu tr li hoc in t thch hp cho cc cu sau:

Mc tiu ca doanh nghip l: a. Ti a ho li nhun b. Ti a ho li nhun v gi tr thng hiu c. Ti a ho dng tin (thu nhp) ca doanh nghip d. Khng c cu no ng 2. in cm t thch hp vo ch trng trong cu sau: giao dch l .gia ngi bn v ngi mua tho thun vi nhau v iu kin ca trao i sao cho ph hp vi li ch v nguyn vng ca 2 bn 3. iu kin hnh thnh quan im kinh doanh hng vo sn xut l: a. Cung thng thp hn cu; b. Khoa hc, cng ngh pht trin; c. Gi thnh sn phm cao; d. C a,c e. C a,b,c 4. iu kin hnh thnh quan im kinh doanh coi trng bn hng l: a. Cung vt cu; b. Khch lm ch th trng; c. Cnh tranh quyt lit; d. Pht hin nhng cng dng mi ca sn phm; e. Tt c u khng ng. 5. iu kin hnh thnh quan im kinh doanh coi trng sn phm l: a. Khoa hc, cng ngh pht trin; b. Pht hin nhng cng dng mi ca sn phm; c. Cnh tranh quyt lit; d. C a v b; e. C a,b v c 6. iu kin hnh thnh quan im marketing l: a. Cung vt cu; b. Pht hin nhng cng dng mi ca sn phm; c. Khch hng lm ch th trng; d. Cnh tranh quyt lit; e. C a,c v d 7. Marketing l mot chc nang cua to chc va la mot tap hp cac qua trnh e tao ra, truyen at va chuyen giao gia tr cho khach hang va e quan ly cac moi quan he vi khach hang sao cho co li cho to chc va nhng thanh phan co lien quan vi to chc. a. ng b. Sai 8. Marketing l mt qu trnh sn xut, nh n m cc c nhn v t chc t c nhng g h cn v mong mun thng qua vic to ra v trao i gi tr vi cc c nhn v t chc khc. a. ng b. Sai 9. Trong mt tnh hung c th, marketing l cng vic ca: a. Ngi bn b. Ngi mua c. ng thi ca c ngi bn v ngi mua d. Bn no tch cc hn trong vic tm cch trao i vi bn kia 10. Th trng (theo marketing) l: a. Tp hp ngi bn v ngi mua hin ti v tim nng b. Tp hp ngi mua hin ti v tim nng c. Tp hp nh sn xut, ngi bn v ngi mua hin ti v tim nng d. Khng c cu no ng 1.

TS inh Cng Tin

11. in cm t thch hp vo ch trng trong cu sau: Nhu cu ca con ngi l trng thi thiu ht ci g . 12. Nhu cu c tn trng ng th my (t thp ln cao) trong m hnh thp nhu cu ca Maslow: a. Th 2 b. Th 3 c. Th 4 d. Th 5 13. c mun (wants) l: a. Nhu cu do vn ho, bn sc ca mi ngi to nn b. Nhu cu ph hp vi kh nng thanh ton c. Nhu cu do vn ho, bn sc ca mi ngi, ph hp vi kh nng thanh ton d. Khng c cu no ng 14. Yu cu (Demands) l: a. Nhu cu do vn ho, bn sc ca mi ngi to nn b. Nhu cu ph hp vi kh nng thanh ton c. Nhu cu do vn ho, bn sc ca mi ngi, ph hp vi kh nng thanh ton d. Khng c cu no ng 15. Cht lng sn phm l ton b cc tnh nng v c im ca mt sn phm/dch v . a. ng b. Sai 16. Khch hng tim nng ca mt th trng (sn phm c th) l ngi: a. C s quan tm ti sn phm/dch v b. C s hi lng v sn phm c. C kh nng thanh ton d. C kh nng tip cn sn phm/dch v e. C a, c v d f. C b,c v d 17. Khch hng phi tim nng l ngi: a. Khng c s quan tm ti sn phm/dch v b. Khng c kh nng thanh ton c. Khng c kh nng tip cn sn phm/dch v d. C a,b hoc a,c hoc b,c e. a hoc b, hoc c hoc d 18. Loi mi trng no sau y khng thuc mi trng v m: a. Mi trng kinh t b. Mi trng cnh tranh c. Mi trng cng ngh d. Mi trng chnh tr 19. Nghin cu th trng c bt u t: a. Xy dng k hoch nghin cu b. Xc nh vn v mc tiu nghin cu c. Xc nh ngun thng tin d. Thu thp thng tin 20. Ni dung no l quan trng nht trong nghin cu th trng: a. Xy dng k hoch nghin cu b. Xc nh vn v mc tiu nghin cu c. Thu thp thng tin d. X l thng tin e. Trnh by kt qu nghin cu 21. Phng php thu thp thng tin no khng thuc v nhm phng php phi thc nghim: a. Quan st b. Chuyn gia c. Hi ng d. iu tra phng vn e. Trc nghim 22. Quan h gia khi nim nghin cu marketing v khi nim nghin cu th trng l mi quan h:

TS inh Cng Tin

23. 24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

a. c lp b. Ph thuc c. Hng ngang d. i lp e. Giao nhau in cm t thch hp vo ch trng trong cu sau: theo marketing, th trng l tp hp nhng ngi mua ..v mt loi sn phm. Nhu cu th trng i vi 1 sn phm l tng khi lng sn phm m nhm khch hng nht nh s mua ti mt a bn nht nh, trong mt mi trng marketing nht nh vi mt chng trnh marketing nht nh. a. ng b. Sai Ni dung no sau y thuc ni hm khi nim th trng hin c: a. C s quan tm ti sn phm\dch v b. C thu nhp ph hp c. C th tip cn sn phm\dch v d. C a,b,c Th trng tim n l tp hp nhng ngi tiu dng : a. T cng nhn c mc quan tm n mt mt hng nht nh ca th trng b. C kh nng thanh ton c. C kh nng tip cn sn phm d. C a,b v c Cht lng sn phm l: a. Nhng tnh nng v c im ca sn phm/dch v m nh sn xut cng b b. Nhng tnh nng v c im ca sn phm/dch v c khch hng bit n c. Nhng tnh nng v c im ca sn phm/dch v gp phn tho mn nhu cu ni ra hay khng ni ra ca khch hng d. Khng c cu no ng Chn phng n thch hp in vo ch trng trong cu sau: cht lng ca dch v ng nht. a. Thng b. Khng c. Thng khng d. Khng thm g Yu t no sau y khng thuc yu t tm l ca ngi mua: a. ng c b. Nhn thc c. Li sng d. Nim tin, thi Ni dung no sau y khng phi l sai lm marketing: a. nh ng marketing vi bn hng b. Nhn mnh vic thu tm khch hng hn l phc v khch hng c. Tho mn nhu cu ca khch hng thay cho tp trung bn sn phm d. nh gi da trn tnh ton ch ph thay bng nh gi theo mc tiu Hy chn phng n ng t vo ch trng trong cu: C hi kinh doanh l tp hp nhu cu .ca th trng m 1 doanh nghip/ngi bn c th c th p ng bng nhng li th cnh tranh ca mnh. a. Khng thm g b. cha c tho mn c. ca ngi mua tim nng Mi trng ngnh gm: a. Ngi mua v ngi bn b. Nh cung ng v khch hng c. Cc i th hin ti v tim n d. Sn phm thay th e. C a,c v d f. C b,c v d Biu tng con b sa thuc ma trn no: a. EFE

TS inh Cng Tin

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

b. IFE c. SWOT d. BCG V th cnh tranh thp nht thuc v ai: a. Ngi thch thc th trng b. Ngi np bng th trng c. Ngi theo sau th trng d. Ngi dn u th trng Chin lc no sau y khng phi l chin lc chnh ca ngi dn u th trng: a. Tng tng nhu cu th trng b. Bo v th phn hin ti c. M rng th phn hin ti d. Tn cng chnh din Chin lc no sau y l chin lc km hiu qu nht ca ngi thch thc th trng: a. Chin lc chit khu gi cao hn b. Chin lc hng gi r c. Chin lc i mi sn phm d. Chin lc ci tin dch v e. Chin lc tng cng qung co v khuyn mi Chin lc no sau y khng phi l chin lc chnh ca ngi theo sau th trng: a. Sao chp b. Nhi kiu c. Qung co cng dng mi ca sn phm d. Ci tin Chin lc dn u chi ph thp thuc cp chin lc no sau y: a. Cp cng ty b. Cp n v kinh doanh chin lc c. Cp chc nng Mt trong 3 chin lc cnh tranh tng qut ca M. Porter l: a. Khc bit v l tnh b. Khc bit v thng hiu c. Khc bit ho sn phm d. Khc bit v quan h nh v gi tr l : a. Nhng n lc nhm lm in su vo tim thc ca khch hng nhng li ch ch o ca sn phm v s khc bit vi nhng sn phm khc. b. cch thc m nh sn xut tho mn nhu cu ca khch hng trong mi quan h gia gi tr m khch hng nhn c v chi ph ca khch hng. c. cch thc m nh sn xut tho mn nhu cu ca khch hng trong mi quan h gia gi tr sn phm v chi ph ca khch hng. d. Khng c cu no ng C bao nhiu cch nh v gi tr : a. 6 b. 12 c. 24 d. V s Chin lc no sau y khng thuc chin lc nh v gi tr: a. Sn phm/dch v t tin hn nhng cht lng cao hn b. Gi sn phm/dch v khng cao nhng cht lng cao hn c. a ra sn phm tho mn tt nht nhu cu ca khch hng d. Tnh nng sn phm/dch v gim nhng gi gim nhiu hn Ngi nui c mua thc n thu sn ca mt cng ty cn c vo: a. Sa a thch nhn hiu ni ting b. Mc gi ca mt n v sn phm c. Quan h gia ngi bn v ngi mua d. Gi tr dnh cho ngi mua

TS inh Cng Tin

44. Hot ng no sau y khng phi hot ng h tr trong chui gi tr ca cng ty: a. Qun l ngun nhn lc b. Pht trin cng ngh c. Hu cn ni b d. Cung ng 45. Hot ng no sau y khng phi hot ng ch yu trong chui gi tr ca cng ty: a. Sn xut b. K ton c. Marketing v bn hng d. Dch v khch hng e. Khng c hot ng no 46. Marketing mix l: a. Cc cng c c s dng ng thi to ra mt s p ng tho ng trong mt tp hp khch hng xc nh; b. 4P hoc 6P; c. 4C; d. C b v c 47. Ngoi din ca khi nim no sau y l ln nht: a. Lp sn phm b. H sn phm c. Kiu sn phm d. Loi sn phm 48. Sn phm mi l: a. Sn phm tho mn nhu cu bng mt cch thc mi b. Sn phm ci tin tnh nng c. Sn phm ci tin thit k d. Tt c a,b v c 49. Ni dung no sau y khng phi l c tnh ca dch v: a. Tnh v hnh b. Khng th tn kho c. c nh cht lng dch v qua danh ting d. Cht lng mang tnh ng nht 50. Cng c chiu th no c hiu qu chi ph cao nht trong giai on tung ra th trng (thuc chu k i sng sn phm): a. Qung co,tuyn truyn b. Khuyn mi c. Bn hng trc tip d. Quan h cng chng 51. Cng c chiu th no c hiu qu chi ph cao nht trong giai on suy thoi (thuc chu k i sng sn phm): a. Qung co,tuyn truyn b. Khuyn mi c. Bn hng trc tip d. Quan h cng chng 52. Cng c chiu th no c hiu qu chi ph cao nht trong giai on ti t hng (thuc cc giai on sn sng ca ngi mua): a. Qung co,tuyn truyn b. Khuyn mi c. Bn hng trc tip d. Quan h cng chng 53. Cng c chiu th no sau y c tm quan trng nht vi th trng hng tiu dng: a. Qung co b. Khuyn mi c. Bn hng trc tip d. Quan h cng chng 54. Cng c chiu th no sau y c tm quan trng nht vi th trng hng t liu sn xut:

TS inh Cng Tin

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

a. Qung co b. Khuyn mi c. Bn hng trc tip d. Quan h cng chng nh gi theo gi tr cm nhn ca ngi mua l: a. Cng thm vo chi ph b. t li nhun mc tiu c. Da theo thi gi d. Khng c cu no ng Ni dung no sau y khng thuc nh gi phn bit: a. nh gi theo nhm khch hng b. nh gi theo a im c. nh gi theo ma d. nh gi l ko khch hng e. nh gi theo hnh nh Chin lc no sau y m nh sn xut kh kim sot nht: a. Sn phm b. Gi c. Phn phi d. Chiu th Knh phn phi l tp hp cc c nhn v t chc khc nhau: a. C mi quan h qua li b. Tp hp ngi sn xut v nh phn phi c. Bn sn phm t nh sn xut ti ngi tiu dng d. C a, c Khi nim no khng cng ni hm vi cc khi nim cn li : a. Knh marketing trc tip b. Knh phn phi a cp c. Knh phn phi khng cp Ni dung no sau y khng thuc chc nng knh phn phi : a. To dng vn ng cho sn phm v vt cht b. To dng thng tin c. To dng quyn lc d. To dng xc tin thng mi Yu t no khng c coi l sc mnh ca nh sn xut qun l knh phn phi: a. Khen thng ca nh sn xut b. Rng buc php l ca hp ng c. Sc mnh tin bc ca nh sn xut d. Tinh thng ngh nghip ca nh sn xut e. Uy tn ca nh sn xut Ni dung no khng thuc phng php bn hng SPIN l: (situation; problem; implication; need-payoff) a. t cu hi v hin trng ca khch hng b. t cu hi tm hiu vn ca khch hng c. t cu hi v kh nng thanh ton ca khch hng d. t cu hi v chi ph cho nhu cu ca khch hng Chin lc gi ht vng l: a. nh gi cao cho sn phm cht lng cao b. nh gi cao cho sn phm mi c. nh gi cao cho sn phm mi cho phn khc cao cp d. nh gi cao-thp theo giai on ca phn khc chp nhn gi cho sn phm mi Yu t no sau y khng thuc c cu chiu th: a. Truyn thng, qung co b. Khuyn mi c. Dch v hu mi d. Quan h cng chng e. Bn hng c nhn

TS inh Cng Tin

65. Ni dung no sau y khng thuc ni hm ca khi nim khuyn mi: a. Cng c kch thch tiu th b. Tng gi tr hnh nh ca ngi bn c. Thu ht khch hng mua ngay v mua nhiu d. Gim chi ph cho khch hng, tng gi tr cho sn phm 66. Mt ca hng a ra chng trnh bn my lnh, lp t min ph cho khch hng thuc khu vc ni thnh TPHCM. Chng trnh ny thuc phi thc no ca tip th: a. Sn phm b. Gi c. Phn phi d. Chiu th 67. Q-Student l gi cc (ca mobifone) cho sinh vin ca cc trng Trung cp chuyn nghip, Trung cp dy ngh n Cao ng, i hc trn ton quc, vi gi tin nhn c bit: 99ng/SMS ni mng, 250/SMS lin mng. Ngoi ra, cc sinh vin cn c tng 25.000ng/thng/cc. Hot ng ny thuc ni dung no ca tip th: a. nh gi b. Khuyn mi c. C a v b d. Khng thuc ni dung no k rn 68. Bin no sau y gii thch tt nht th phn ca mt doanh nghip: a. Cht lng sn phm\dch v b. Mc gi ca sn phm\dch v c. Danh ting ca doanh nghip d. Gi tr c cm nhn/gi ca sn phm\dch v 69. Nu th phn ca mt doanh nghip c coi l bin ph thuc th bin no sau y khng phi l bin c lp: a. Gi bn sn phm b. Chi ph khc bng tin ca ngi mua khi mua sn phm c. Gi tr sn phm\dch v d. Gi sn phm cnh tranh e. Gi tr c cm nhn ca sn phm cnh tranh f. Khng c bin no 70. Hnh ng no sau y t tc ng nht n gi tr c cm nhn ca sn phm\dch v: a. Ci tin cht lng; b. Cng thm dch v gia tng; c. Tng lng cho ngi lao ng d. Thay i gi 71. in t (hoc c t) thch hp vo ch trng trong cu sau: cc hnh thc xm nhp th trng quc t bao gm xut khu, lin doanh, 72. in cm t thch hp vo ch trng trong cu sau: gi tr dnh cho khch hng l chnh lch gia tng gi tr khch hng nhn c vi . .khi mua 1 sn phm. 73. Thng hiu l: a. Tp hp t tn gi, logo, slogan, mu sc, kiu dng ca t chc b. Tp hp t tn gi, logo, slogan, mu sc, kiu dng, danh ting ca t chc c. Tp hp tt c du hiu hu hnh v v hnh c t chc truyn thng ti khch hng v cng chng nhm gip h phn bit cc sn phm khc nhau hoc cc nh sn xut khc nhau. d. Tp hp cc du hiu m khch hng nhn bit c phn bit cc sn phm ca cc nh sn xut khc nhau hoc cc nh sn xut khc nhau. 74. Bn cht ca thng hiu: a. S cm nhn ca khch hng v cng chng b. Chu nh hng t ip truyn ca nh sn xut c. Chu nh hng t kinh nghim tiu dng d. Tng tc gia hnh vi c nhn v thnh phn thng hiu e. Chu nh hng ln nhau gia khch hng v cng chng f. Tt c u ng 75. Cc yu t ca thng hiu gm: a. Tn gi, logo, biu tng b. Slogan, tn min internet, danh ting

TS inh Cng Tin

c. Lng trung thnh v s lin tng thng hiu d. C a, b e. C a, b, c f. Khng c cu no ng 76. Ni dung no sau y khng thuc v ni hm ca khi nim ti sn thng hiu : a. Dng gi tr c th ca vt cht, tnh thn lin quan ti 1 thng hiu; b. a li li ch cho ngi s hu; c. a li trch nhim cho ngi s hu d. Khng c ni dung no 77. Ti sn thng hiu gm : a. S lin tng ca thng hiu b. Lng trung thnh, s nhn bit thng hiu c. Cht lng c cm nhn, ti sn s hu ring d. C a,b,c e. C b v c 78. Mc nhn bit thng hiu no l thp nht: a. Nh n u tin b. Nhc mi nh c. Khng nhc m nh 79. Khi nim ti sn thng hiu (brand assets) v khi nim vn thng hiu (brand equity) c quan h: a. c lp b. Ph thuc c. Hng ngang d. i lp e. Giao nhau 80. Khi nim no sau y i lp vi khi nim ti sn thng hiu: a. Vn thng hiu (Brand identity) b. Yu t thng hiu (Brand element) c. Trch nhim thng hiu (Brand liability) d. Khng c khi nim no 81. Ni dung no sau y khng phi l trch nhim thng hiu (Brand liability): a. S khng hi lng ca khch hng b. Mt khch hng c. S bt cp ca sn phm/dch v so vi nhu cu khch hng d. S ty chay hoc kin tng ca khch hng 82. Chn phng n ng nht in vo ch trng trong nh ngha sau: nh v thng hiu l phn nhn din thng hiu (brand identity) v . c ch ng truyn t n cng chng mc tiu v chng minh li th vt qua nhng thng hiu cnh tranh. a. nh v gi tr (value position) b. nh gi tr (value proposition) c. nh v sn phm ( Product position) d. Khng thm g 83. Chin lc a thng hiu l: a. Chin lc trin khai hn mt thng hiu ca nh sn xut b. Chin lc pht trin thm thng hiu cho 1 loi sn phm mi c. Chin lc trin khai 2 hay nhiu thng hiu vi cng 1 loi sn phm ca nh sn xut. d. Chin lc a dng ho ca nh sn xut 84. Gi tr dnh cho khch hng l: a. Gi tr m khch hng nhn c t ngi bn b. Gi tr m khch hng nhn c t tiu dng sn phm c. Chnh lch gia tng gi tr m khch hng nhn c t sn phm/dch v hoc/ v ngi bn vi tng chi ph ca khch hng. d. Tt c u khng ng 85. Lng trung thnh ca khch hng l: a. Tin tng sp, mua khi c nhu cu b. Sn lng gii thiu cho ngi khc

TS inh Cng Tin

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

T nguyn cung cp thng tin phn hi Sn lng la chn sn phm, thng hiu ca ngi sn xut trc nhng cm d ca i th cnh tranh e. B qua hoc chp nhn nhng sa st nht thi v sn phm/dch v f. Vt qua cc cm d ca i th cnh tranh Quan im marketing 4P v 4C: a. i lp nhau b. Mu thun nhau c. B sung cho nhau d. C a,c Theo quan im 4C th nhu cu v mong mun ca khch hng (customer need and want) i lp vi phi thc no sau y: a. Sn phm b. Gi c. Phn phi d. Chiu th Yu t no sau y gii thch tt nht th phn ca ngi bn: a. Cht lng sn phm/dch v b. S hi lng ca ngi mua c. Gi tr dnh cho khch hng d. Gi sn phm/dch v Quy trnh qun tr marketing bt u t: a. Xc nh marketing mix (4P, 4C) b. Nghin cu th trng, phn khc, xc nh th trng mc tiu c. nh v sn phm d. nh v gi tr e. nh v thng hiu L thuyt marketing gip ngi kinh doanh: a. Tm c cch thc hnh ng chc chn thnh cng b. Khng gp phi con ng tht bi c. Tng thm kinh nghim d. Tng xc xut thnh cng trong kinh doanh Ni dung no sau y khng thuc ni dung nh gi cc phn khc: a. Quy m ca phn khc b. Cc barie di chuyn ca nhm chin lc c. Tim nng tng trng ca phn khc d. Mc tiu ca cng ty e. Mc hp dn ca t sut li nhun ca phn khc Qu trnh mua sm ca ngi mua bt u t: a. Tm kim thng tin b. thc nhu cu c. nh gi cc phng n d. Quyt nh mua Yu t no sau y khng nh hng ti quyn lc thng lng ca khch hng: a. Khi lng mua so vi khi lng bn ra b. Chi ph mua hng so vi tng chi ph c. Tiu chun ca hng ho ph cp d. Chi ph i mi cung cp ca khch hng e. Kh nng hi nhp v pha sau ca khch hng f. Khng c yu t no Ni dung no khng thuc ni dung kim tra kh nng sinh li: a. Phn tch doanh thu, chi ph, li nhun b. Phn tch cc t s ti chnh c. nh gi s hi lng ca khch hng d. Khng c ni dung no Ni dung no sau y khng thuc ni dung kim tra, iu chnh hot ng marketing trong doanh nghip:

c. d.

TS inh Cng Tin

a. b. c. d. e. 96. nh gi s marketing: a. b. c. d.

Kim tra thnh tch thc hin k hoch nm Kim tra kh nng sinh li Kim tra hiu sut marketing Kim tra chin lc marketing Khng c ni dung no hi lng ca nhn vin marketing ca doanh nghip thuc ni dung no ca kim tra, iu chnh Kim tra thnh tch thc hin k hoch nm Kim tra kh nng sinh li Kim tra hiu sut marketing Kim tra chin lc marketing

TS inh Cng Tin