You are on page 1of 3

n

RIGASDOME

DROSIBAS, KARTIBASIIN KORUPCIJAS NOVERSAXAS JAUTAJUMUKOMITEJA


Rdtslaukums RIga,LV-1539,tdlrunis67026045, l, fakss67026184. e-pasts: riga@riga.lv

Rlga

23'01'2012 Nr.
Uz
Biedribai "Lesbiesu,geju, biseksuafu, transpersonu vi4u draugu apvienrba un ,,Mozaka"" K.Valdemdraield,18- I A, RIga LV-1010

ParRJgas domes Dro5rbas, kartrbas un j autdjumu korupcij nover5anas as komitejas 2012.gada 19.aprlfa sdi Sakara RrgasdomesDro5tbas, ar karttbas korupcijas jautdjumu un nover5anas - Komitej 20l2.gadal9.aprlfasOdE, (turpmdk komitejas jautdjumu a) izskatot Rrgas ,,Par pilstas Krist-rgo draudLu kolgijas23.03.2012.s0d skat-rtiem komitejaiadresetiem un jautdjumiem", nolemto, nosutu protokola sOdes izrakstu. Pielikumd: Komitejas19.04.2012. protokola sEdes Nr.87 izraksts 1 (viena) uz lapas.

Komitej priek5sed6tdj as s
Vazdilis 67026062

D. Turlais

IZRAKSTS

RIGAS DOME

DROSIBAS, TANTIBAS LTN KORUPCIJAS NOVERSANAS

TaUTAJUMUKoMITEJA
Ratslaukums Rrga,LV-l539, talrunis67026045,fakss 1, 670261g4. e-pasts: iga@riga.lv

protokols Sedes
RIga

2012.gada 19.aprlll

Nr.87

4. Par Rlgaspilstas Kristr-go draudZukolEgijas23.03.2012.scd8 skautiemun komitejai adrestiem jautiijumiem J.Smits DeputdtsJ.Smits ziryopar R-rgas pilsEtasKrist-rgodraudZukolgijas 23.03.2012.sd lemto(skat-rt Rr-gas pilstas Kristr-go draudZu kolegijas23.03.2012..r"0.r protokoluNr.t). Deputdts E.VEbers ver5 deputdtu uzmanibu uz to, ka nepieciesamsnomain-rt terminologijusagatavotd komitejaslEmumaprojekta lemjosaj dala- vardu ,,p&t-a.de,, a aizstatar vdrdu ,,gajiens",kd arl konstatEjo5aja - tekstu ,,seksualitdtes dafa publiska demonstrEsana" aizstdt tekstu,,seksualds ar orientacijas publiskademonstresana,,. Deput0tiem iebildumunav. Komitejakonstat: 1. Latvijas valsts un pa5valchbu normatr-vajos aktos nav konstatta lesbiesu,geju, biseksudlu,transpersonu vi4u draugu diskrimindcija pec vilu ret r,raias un orientacijas; 2. Savas seksudlas orientacijas publiskademonstresana agresijas ir aktspret citiem. Nevienamnav lautsdotiesparddE,jopraidsnozlmEparadi,bet geji, lesbietes un transseksuafi dara,publiski izrddotsaw seksudlo to orientaciju.la i. agresija un agresijas upurimir tieslbas aizstdveties; 3. Nedz Latviju, nedz Rr-gunedrikst piemeklot Sodomasliktenis. Tas nav tikai Dieva sods,ta ir arT vOrtlbusistemas sabruk5ana demogrdfiska un katastrofa, ko popularize lesbietes, geji, biseksuafi, transpersonas vi+u draugi. un Komitejanolemj:

l . Aicindt lesbie5u, geju, biseksudfu, transpersonuun vir,ru draugu g6jiena

pasakuma no Rlgascentra;. oryanizEtdjus atteikties iecerEta pilsEtas gdjieniem 2 . Aicindt R-rgas izpilddirektoruizmantotlikuma ,,PafsapulcEm, piketiem"3.panta ll.panta pirmdsdafas6.prinkta, l5.pantaotrds un otr6sdalas, paridarljumu dafasspeku,lai novErstu dalas3.punkta,l6.parfiapirmdsun tre5as religijai, moraleiun demokratij ai; sabiedrtbas vairakumam, gdjieniem izpilddirektoruizmantotlikuma ,,ParsapulcEm, 3 . Aicindt RIgaspilsEtas un piketiem" 9.panta ceturt6s dalas pie5liftas tieslbas, kas nosaka, ka: noteikumuspar sapuldu,gdjienu un piketu var izdot saisto5us ,,Pa5valdrba vietds", sagatavojot Rlgas domessaisto5o rTko5anas kartfbuun norisi atsevi5[<ds projektu. noteikumu (personiskaisparaksts) D.Turlais
(personiskais paraksts) I.Kuzmuks (personiskaisparaksts)G.Abers (personiskais paraksts) J.A.Knlmi4S (personiskais paraksts) E.VEbers

Komitejaspriek5sdtdj s
Komitejas locekfi:

(personiskais paraksts) V.Frolovs (personiskaisparaksts)J.Smits (personiskaisparaksts) J.Lodmelis (personiskais paraksts) R.Pankratovs


/a
L r

IZRAKSTS PAREIZS DroSibas, kartibas korupcijas un j autajumukomitejas novr5anas galvenais referents Rlrga,23.04.2012.

V.Vazdilgis

tr'tl/.,./ u L//
L-'
/ .t'

./
-/