You are on page 1of 11

REPUBLIKA HRVATSKA

UPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE 2008.


1. skupina (7. razred)
Zaporka natjecatelja: ________________________________________ Ukupan broj bodova: 75 Broj postignutih bodova: __________________ Postotak rijeenosti testa: _________________ Potpisi lanova povjerenstva: 1. _________________________________ 2. _________________________________ 3. _________________________________
__________________________________
Mjesto i nadnevak

I. SKUPINA ZADATAKA Od 5 ponuenih odgovora samo je jedan toan. Zaokrui slovo samo ispred tonog odgovora. Svaki toan odgovor donosi 1 bod.
1. Vodenbuha se ubraja u: a. kukce b. rakove c. pauke d. stonoge e. grinje 2. Parazitska gljiva je: a. zelena pupavka b. smrak c. gnojitarka d. snijet e. vrganj 3. Pojam stanice u biologiju je uveo: a. Antony van Leuwenhoek b. James Watson c. James Watt d. Alexander Fleming e. Robert Hooke 4. U smee alge ubraja se: a. jadranski klobui b. cistozira c. spirogira d. volvoks e. ceramium

1. pitanje

2. pitanje

3. pitanje

4. pitanje

5. Uoena je pojava da sjemenke nekih biljaka mogu proklijati samo uz pomo simbiontskih gljiva. To je otkriveno kod nekih vrsta: a. tulipana 5. pitanje b. bagrema c. borova 1 d. zelenih alga e. kauna

6. Neka stanica podijelila se triput mitozom, a nakon toga mejozom. Koliko je nastalo novih stanica, pod uvjetom da su sve novonastale stanice sudjelovale u diobama? a. 8 b. 16 6. pitanje c. 24 1 d. 32 e. 64 7. Koraljarstvom se u Hrvatskoj tradicionalno bave stanovnici otoka: a. Raba b. Zlarina c. Paga d. Jabuke e. Visa

7. pitanje

8. Kukci kod kojih donji par krila slui za letenje, a gornji par krila ini tvrdo pokrilje koje titi donji par krila kad ne lete su: a. opnokrilci b. kornjai 8. pitanje c. dvokrilci 1 d. leptiri e. ravnokrilci 9. Mikoriza je: a. vrsta nametnike gljive na itaricama b. simbioza alge i gljive c. vrsta spore kod gljive d. drugi naziv za listie sa sporama s donje strane klobuka gljive e. simbioza korijena nekih biljaka i hifa gljiva 10. Starost arana moe odrediti: a. prebrojavanjem krnih lukova b. pomou zona rasta na ljuskama c. mjerenjem bone pruge d. prebrojavanjem parnih peraja e. dijeljenjem duine repa s promjerom oka
10. pitanje

10. pitanje

II. SKUPINA ZADATAKA Od 5 ponuenih odgovora 2 su tona. Zaokrui slova samo ispred tonih odgovora. Svaki toan odgovor donosi 1 bod.
11. Kukci s preobrazbom bez stadija kukuljice su: a. pela b. krpelj c. vretence d. skakavac e. dudov svilac

11. pitanje

12. Da bi se mot dobiven od groa vrenjem pretvorio u vino, mora sadravati: a. alkohol etanol b. groani eer 12. pitanje c. bakterije vrenja d. ugljik (IV) oksid (ugljikov dioksid) 2 e. kvaeve gljivice 13. Pupanjem se razmnoavaju: a. djeja glista b. hidra c. prstac d. kvasac e. grinja 14. Ribosomi dolaze: a. u jezgri b. u citoplazmi c. u kloroplastima kod biljaka d. na mrei kanalia e. na mitohondrijima 15. Za grau morskog psa je karakteristino: a. ima ljuske sa zubiima koji su graom slini pravim zubima b. u hrskavinoj kraljenici odrasle jedinke postoji i svitak c. ima riblji mjehur d. sa svake strane ima 5 krnih pukotina (proreza) prekrivenih krnim poklopcem e. ima usta poprijeko poloena s gornje strane glave

13. pitanje

14. pitanje

15. pitanje

Ill. SKUPINA ZADATAKA Na crte pravilno razvrstaj slova ispred pripadajuih pojmova. Od 7 pojmova s lijeve strane 5 od njih moe se povezati s jednom tvrdnjom s desne strane. Dva su pojma suvina. Svaki tono povezan pojam donosi 1 bod.
16. Pridrui nazive riba odgovarajuim opisima ili pojmovima. a. jesetra b. latimerija c. morski pas d. aran e. morski konjic f. dvodihalica g. ovjeja ribica _____ prenousta _____ resoperka _____ enka odlae jaja u trbunu vreicu mujaka _____ ostaklinica _____ die krgama i pluima razvijenim iz plivaeg mjehura
16. pitanje

5
17. Povei prenosnike bolesti s bolestima koje prenose na ljude. a. odjevna u b. muha glosina (ce-ce muha) c. pijavica d. takorova buha e. komarac f. strljen g. muha _____ malarija _____ kuga _____ tifus _____ kolera _____ bolest spavanja

17. pitanje

18. Povei ivotinje i njihove karakteristine dijelove. a. skakavac b. crna udovica c. indijska laica d. pu gola e. rijeni rak f. obina spuva g. zvjezdaa _____ ticalna lijezda _____ niti od spongina _____ vodoilni sustav _____ lijevak (sifon) _____ predljiva lijezda

18. pitanje

19. Povei ivotinje sa skupinama kojima pripadaju. a. peripatus b. zavojita trihina c. priljepak d. malminjat e. svrabac f. periska g. ehinokok _____ grinje _____ koljkai _____ oblii _____ puevi _____ pauci

19. pitanje

20. Povei organizme s odgovarajuim opisima a. pasja trakavica b. bumbar c. govea trakavica d. moruzgva e. bijela glistica f. muha g. sranka _____ ima zrakasto simetrino tijelo, moe ivjeti u simbiozi s rakom samcem _____ nametnik, ima prianjaljke, tijelo ima nekoliko lanaka _____ ima jedan par krila za letenje, drugi je zakrljao i slui za odravanje ravnotee _____ meko tijelo prekriva plat i tite dvije ljuture _____ nametnik oblog, izduenog, nekolutiavog tijela dugog, oko 1 cm, ima prohodno 20. pitanje probavilo

5 lV. SKUPINA ZADATAKA Poredaj pojmove po odgovarajuem redosljedu tako da na crte ispred pojmova upie brojeve od 1 do 5. Tono rijeen zadatak donosi 2 boda. (djelomino rijeen zadatak NE donosi bodove).
21. Poredaj zbivanja u evoluciji ivih bia poevi od najranijeg. ____ pojava aerobnih organizama ____ pojava heterotrofnih anaerobnih organizama ____ pojava nukleinskih kiselina ____ pojava stanice s pravom jezgrom ____ pojava fotosintetskih organizama

21. pitanje

22. Poredaj organizme prema vremenu pojavljivanja od najstarijeg prema najmlaem. ____ alge 22. pitanje ____ modrozelene bakterije ____ golosjemenjae 2 ____ papratnjae ____ kritosjemenjae 5

23. Poredaj pojedine etape u razvoju metilja tako da krene od odrasle jedinke spremne za razmnoavanje. ____ razvoj u puu barnjaku ____ liinka s repiem 23. pitanje ____ trepetljikava liinka 2 ____ oplodnja ____ zaahurena liinka 24. Po loginom slijedu poredaj pojedine etape u procesu kruenja krvi u abe. Poni sa stezanjem srca i tjeranjem krvi prema pluima. ____ krv se obogauje kisikom ____ mijeana krv ilama ide u plua 24. pitanje ____ arterijska krv ilama ide u srce 2 ____ venska krv ilama ide u srce ____ mijeana krv ide u tijelo 25. Poredaj organizme prema sloenosti grae njihova tijela od jednostavnijih prema sloenijima. ____djeja glista 25. pitanje ____ ogrc 2 ____ hidra ____ muha ____ pijavica

V. SKUPINA ZADATAKA Od 5 ponuenih odgovora 1 ili vie odgovora su toni. Zaokrui slova samo ispred tonih odgovora. Tono rijeen zadatak donosi 2 boda.
26. Gujavica a. koa je graena od jednog sloja stanica zvanog kutikula, iznad kojeg je tanki prozirni epiderm b. ivani sustav je ljestviast, a ine ga ivane vrpce i gangliji c. u svakom kolutiu su 2 para lijevkastih cjevica koje slue za izluivanje d. dvospolac je, a oplodnja je obostrana e. krvotok je zatvoren, a krv je crvena jer sadri boju hemeritrin. 27. Mogue posljedice uporabe antibiotika su: a. alergijske reakcije na antibiotik b. sprjeavanje stvaranja prirodnog imuniteta c. pojava otpornosti odreenih vrsta virusa na lijek d. smanjenje broja korisnih bakterija u crijevima e. sve navedeno

26. pitanje

27. pitanje

28. Za grau djeje gliste karakteristino je: a. nema ni krge ni plua, ve die povrinom koe b. probavilo joj je prohodno, hrani se sadrajem crijeva domadara c. razdvojena je spola, mujaci su vei od enki d. dvospolac je e. ivani sustav sastoji se od dvije ivane vrpce 29. Sloene oi graene iz vie malih okaaca imaju: a. pu vinogradnjak b. pauk krsta c. rijeni rak d. skakavac e. stonoga

28. pitanje

29. pitanje

30. Zaokrui naine na koje su se ivotinje prilagodile da bi prele iz vode na kopno. a. razvile su plua ili vanjske krge 30. pitanje b. razvile su tjelesni pokrov koji titi od isuenja c. razvile su oi da bi se mogle orijentirati kod kretanja kopnom 2 d. dolo je do razdvajanja spolova i pojave vanjske oplodnje e. razvili su se organi za kretanje

VI. SKUPINA ZADATAKA Za svaki zadatak vrijede upute navedene u samom zadatku. Potpuno rijeen zadatak donosi 2 boda, a djelomino rijeen zadatak 1 bod u skladu s uputama navedenim u zadatku.
31. Crte prikazuje postanak prave stanice simbiozom prastanice (anaerobnog ameboida) s bakterijama. Nadopuni reenice. Svaka tono nadopunjena reenica donosi po 1 bod.

a) Heterotrofna aerobna bakterija oznaena je brojem _____ , a iz nje se razvio ________________________________. b) Spiril je oznaen brojem _____ , a iz njega se razvio _____________________.
31. pitanje

2
32. Na donjem crteu prikazana je jedna od dioba stanica bez pravog redoslijeda. Na prazne crte oznai brojevima od 1 do 4 njezin tijek i nadopuni reenicu. Pravilno oznaen tijek diobe donosi 1 bod. Nadopunjena reenica donosi 1 bod.

Prikazan nain diobe stanica naziva se _________________________, a njome se dijele ______________________ stanice.
32. pitanje

2
33. Proui crte hlamidomonasa. Nadopuni reenice. Svaka tono nadopunjena reenica donosi po 1 bod.

33. pitanje

2
a) Ona pjega oznaena je slovom ________. b) S obzirom na nain ishrane hlamidomonas je ___________________ organizam. 34. Na donjem crteu prikazane su faze razvojnog ciklusa meduze. Na praznu crtu pod a) upii po loginom slijedu slova uz pojedinu razvojnu fazu poevi od oploenog jajeta. Nadopuni reenicu pod b). Pravlno oznaen tijek razvojnog ciklusa donosi 1 bod. Nadopunjena reenica donosi 1 bod.

a) ______________________________________________ b) Pupanje je oznaeno slovom __________________.


34. pitanje

35. Crte prikazuje virus koji napada bakterije. Nadopuni reenice. Svaka tono nadopunjena reenica donosi po 1 bod.

35. pitanje

a) Nukleinska kiselina prikazana je slovom ______, a pipak slovom ______. b) Virusi koji napadaju bakterije nazivaju se ________________________.

10