You are on page 1of 5

Cc phm tt bn phm v chut Cc phm tt bn phm v chut l s kt hp ca t qu bn phm v con chut nhp chut m bn c th s dng thc hin cc hnh

h ng c th. Bit mt s phm tt ca Google Chrome c lit k di y c th gip bn tit kim thi gian. Ca s cc phm tt Ctrl + N Ctrl + T Ctrl + Shift + N Nhn Ctrl + O, sau chn tp tin. Nhn t hp phm Ctrl v kch vo mt lin kt. Hoc bm vo mt lin kt vi nt chut gia (hoc con ln chut). Nhn Ctrl + Shift v nhn vo lin kt. Hoc nhn Shift v nhn vo lin kt vi nt chut gia (hoc con ln chut). Nhn Shift v nhp vo mt lin kt. Ctrl + Shift + T Ko mt lin kt n tab mt. Ko mt lin kt n mt vng trng trn di tab. Ko mt tab ra khi di tab. Ko mt tab ra khi di tab v vo mt ca s hin ti. Nhn Esc trong khi ko mt tab. Ctrl +1 thng qua t hp phm Ctrl 8 Ctrl 9 Ctrl + Tab hoc Ctrl + PgDown Ctrl + Shift + Tab hoc Ctrl + PgUp Alt + F4 Ctrl + W hoc Ctrl + F4 Nhp vo mt tab vi nt chut gia (hoc con ln M lin kt trong mt tab mi trong nn. M mt ca s mi. M mt tab mi. M mt ca s mi trong ch n danh. M mt tp tin t my tnh ca bn trong Google Chrome.

M lin kt trong mt tab mi v chuyn sang tab mi m. M lin kt trong mt ca s mi. M li tab cui cng bn ng. Google Chrome ghi nh 10 tab cui cng bn ng. M lin kt trong tab. M lin kt trong mt tab mi. M tab trong mt ca s mi. M tab trong ca s hin ti. Tr v tab v tr ban u ca n. Chuyn sang tab ti s v tr quy nh trn di tab. Chuyn sang tab cui cng. Chuyn sang tab tip theo. Chuyn sang tab trc . ng ca s hin hnh. ng tab hin ti hoc ca s pop-up. ng tab m bn nhp vo.

chut). Nhp chut phi, hoc bm v gi hoc Back hoc mi tn Chuyn tip trong thanh cng c trnh duyt. Bm Backspace hoc Alt v phm mi tn tri. Nhn Shift + Backspace hoc Altv phm mi tn phi. Hin th lch s duyt web ca bn trong tab. i n trang trc trong lch s duyt web ca bn cho tab. i n trang tip theo trong lch s duyt web ca bn cho tab.

Nhn Ctrl v click vo mi tn Quay li, mi tn M cc im n nt trong mt tab mi trong Forward, hoc Go nt trn thanh cng c. Hoc bm nn. vo nt hoc nt chut gia (hoc con ln chut). Kch p vo vng trng trn di tab. Alt + Home Google Chrome tnh nng phm tt Alt + F hoc Alt + E Ctrl + Shift + B Ctrl + H Ctrl + J Shift + Esc M menu c l, cho php bn ty chnh v kim sot cc thit lp trong Google Chrome. Toggles cc thanh du trang v tt. M trang Lch s. M trang Downloads. M Task Manager. Thit lp tp trung vo cng c u tin trong thanh cng c trnh duyt. Sau , bn c th s dng phm tt sau y di chuyn trong thanh cng c: Nhn phm Tab, Shift + Tab, Home, End, mi tn, mi tn bn tri di chuyn tp trung vo cc mc khc nhau trn thanh cng c. Nhn Space hoc Enter kch hot cc nt thanh cng c, bao gm c hnh ng trang v hnh ng ca trnh duyt.

Ti a ha hoc gim thiu cc ca s. M trang ch ca bn trong ca s hin ti ca bn.

Shift + Alt + T

Thng co bo ch Shift + F10 a ln bt k menu ng cnh lin quan (v d nh lch s duyt web vi nt Back). Nhn Esc tr v tp trung t pha sau thanh cng c trang .

F6 hoc Shift + F6

Thit b chuyn mch tp trung cho khung bn phm truy cp tip theo. Panes bao gm: Thanh a ch Thanh du trang (nu c th nhn thy) Ni dung trang web chnh (bao gm bt k infobars) Thanh ti xung (nu c th nhn thy) M ra cng c pht trin.

Ctrl + Shift + J

Ctrl + Shift + Delete F1

M hp thoi Clear d liu duyt web. M Trung tm Tr gip trong mt tab mi (yu thch ca chng ti).

Thanh a ch cc phm tt S dng cc phm tt sau y vo thanh a ch: Nhp thut ng tm kim, sau Thc hin mt tm kim bng cch s dng cng c tm kim mc nhn Enter. nh ca bn. nh t kha vo cng c tm kim, nhn Space, g mt t kha tm kim, v nhn Enter. Bt u g mt URL cng c tmkim, nhn Tab khi c nhc, g mt t kha tm kim v nhn Enter . Ctrl + Enter Nhp mt URL, sau nhn Alt + Enter. Ctrl + L hoc Alt + D Ctrl + K hoc Ctrl + E Nhn Ctrl v phm mi tn tri. Nhn Ctrl v phm mi tn phi. Ctrl + Backspace Thm www.. Com u vo ca bn trong thanh a ch v m cc ng dn kt qu . M URL trong mt tab mi. Nu bt URL. t mt '?' trong thanh a ch. Nhp mt thut ng tm kim sau khi cc du cu hi thc hin mt tm kim bng cch s dng cng c tm kim mc nh ca bn. Di chuyn con tr ca bn vi thi gian quan trng trc trong thanh a ch Di chuyn con tr ca bn hn quan trng tip theo trong thanh a ch Xa cc thut ng quan trng m trc con tr ca bn vo thanh a ch Thc hin mt tm kim bng cch s dng cng c tm kim lin quan n URL. Thc hin mt tm kim bng cch s dng cng c tm kim c lin quan vi t kha.

Chn mt mc trong thanh a ch trnh n th xung vi cc mi tn bn phm ca Xa cc mc nhp t lch s duyt web ca bn, nu c th. bn, sau nhn Shift + Delete . Nhp vo mt mc trong thanh a ch trnh n th xung vi nt chut gia M mc trong mt tab mi trong nn.

(hoc con ln chut). Nhn Page Up hoc xung khi thanh a ch trnh n th xung c th nhn thy . Trang web phm tt Ctrl + P Ctrl + S F5 hoc Ctrl + R Esc Ctrl + F Ctrl + G hoc F3 Ctrl + Shift + G, Shift + F3, hocShift + Enter Nhp vo nt chut gia (hoc con ln chut). Ctrl + F5 hoc Shift + F5 Nhn Alt v bm vo mt lin kt. Ctrl + U Ko mt lin kt n thanh du trang Ctrl + D Ctrl + Shift + D In trang hin ti ca bn. Tit kim trang hin ti ca bn. Ti li trang hin ti ca bn. Dng ti trang hin ti ca bn. M thanh tm thy. Tm cc trn u tip theo cho u vo ca bn trong thanh tm. Tm cc trn u trc cho u vo ca bn trong thanh tm. Kch hot t ng di chuyn. Khi bn di chuyn chut ca bn, cc trang t ng cun theo s ch o ca con chut. Ti li trang hin ti ca bn, b qua ni dung lu tr. Ti cc mc tiu ca lin kt. M ngun ca trang hin ti ca bn. Lu lin kt l nh du mt. Tit kim trang web hin ti ca bn lm ch mc. Tit kim tt c cc trang ang m di dng bookmark trong mt th mc mi. M trang web ca bn trong ch ton mn hnh. Nhn F11 ln na thot ton mn hnh. Phng to tt c mi th trn trang. Chn mc u tin hoc cui cng trong trnh n th xung.

F11 Ctrl +, hoc nhn Ctrl v di chuyn ln con ln chut ca bn.

Ctrl v -, hoc nhn phm Ctrl v di chuyn xung Lm cho tt c mi th trn trang nh hn. con ln chut ca bn. Ctrl 0 Tr v tt c mi th trn trang kch thc bnh thng.

Khng gian thanh Trang ch Cui Nhn Shift v di chuyn con ln chut ca bn. Tiu phm tt Ctrl + C Ctrl + V hoc Shift + Insert Ctrl + Shift + V

Cun xung trang web. i u ca trang. i vo di cng ca trang. Cun theo chiu ngang trn trang.

Cc bn sao nu bt ni dung vo clipboard. Bt nho ni dung t clipboard. Dn ni dung t clipboard m khng c nh dng.

Ctrl + X hoc Shift + Delete Xa ni dung c nh du v sao chp n vo clipboard.