You are on page 1of 14

1.

2.

vod ......................................................................................................................................................... 3
Kluby ........................................................................................................................................................ 3
2.A.
Nzev klubu .................................................................................................................................... 3
2.B.
Zmna daj o klubu....................................................................................................................... 3
3. Soute zen AAF ............................................................................................................................... 3
3.A.
Systm sout................................................................................................................................. 3
3.A.1. Poad v zkladn sti................................................................................................................ 3
3.A.2. Playoffs....................................................................................................................................... 3
3.A.3. Celkov poad ........................................................................................................................... 4
3.B.
ast klub v soutch AAF....................................................................................................... 4
3.B.1. Prvo asti ................................................................................................................................ 4
3.B.2. Zaazen do soute .................................................................................................................... 4
3.B.3. Soutn kauce............................................................................................................................ 4
3.B.4. Prokolen z pravidel .................................................................................................................. 4
3.B.5. Povinnost mt juniorsk tm ...................................................................................................... 4
3.B.6. ast zahraninch tm ............................................................................................................ 4
3.B.7. Start B-tm ............................................................................................................................... 5
3.B.8. Odstoupen a vylouen ze soute............................................................................................. 5
3.C.
ast fyzickch osob v soutch AAF........................................................................................ 5
3.C.1. Zdravotn zpsobilost ................................................................................................................. 5
3.C.2. Vkov omezen ......................................................................................................................... 5
3.C.3. Zpsobilost nastoupit v zpase playoffs..................................................................................... 5
3.D.
Pestup............................................................................................................................................. 5
3.D.1. Odstupn..................................................................................................................................... 6
3.D.2. Hostovn ................................................................................................................................... 6
3.E.
Cizinci ............................................................................................................................................. 6
3.E.1. Start v zpase.............................................................................................................................. 6
3.E.2. A-class........................................................................................................................................ 6
3.F.
Oteven sout AAF ................................................................................................................... 6
3.G.
Zpasy odehran mimo soute AAF........................................................................................... 6
3.G.1. Kluby.......................................................................................................................................... 6
3.G.2. Fyzick osoby............................................................................................................................. 7
4. Zpas Americkho Fotbalu....................................................................................................................... 7
4.A.
Pravidla fotbalu ............................................................................................................................... 7
4.B.
Poadatel zpasu.............................................................................................................................. 7
4.B.1. Povinnosti poadatele zpasu ..................................................................................................... 7
4.B.2. Koordintor zpasu .................................................................................................................... 8
4.C.
Hit............................................................................................................................................... 8
4.C.1. Obsluha downmarker ............................................................................................................... 8
4.D.
Me ................................................................................................................................................ 8
4.D.1. Typy m................................................................................................................................... 8
4.D.2. Hrac me .................................................................................................................................. 8
4.D.3. Podavai m ............................................................................................................................ 8
4.E.
Termny zpas ............................................................................................................................... 9
4.E.1. ekac lhty................................................................................................................................ 9
4.E.2. Nezahjen a peruen zpasu ................................................................................................... 9
4.F.
Tmy ............................................................................................................................................... 9
4.F.1. lenov tmu ............................................................................................................................. 9
4.F.2. Zpasov soupisky ..................................................................................................................... 9
4.F.3. Kontrola totonosti ..................................................................................................................... 9
4.F.4. Vylouen v zpase................................................................................................................... 10
5. Rozhod AAF ..................................................................................................................................... 10
5.A.
Komise rozhodch........................................................................................................................ 10
5.B.
Odmny a nhrady rozhodch...................................................................................................... 10
5.C.
Nominace a dostaven se k zpasu ................................................................................................ 10
5.D.
Kompetence a povinnosti rozhodch ........................................................................................... 10
5.E.
Zpis.............................................................................................................................................. 11
5.F.
Sazebnk a podmnky pro zpasy mimo soute zen AAF .................................................... 11

Hern d AAF, strana 1

6.

Zvren Ustanoven ............................................................................................................................ 11


6.A.
Platnost Hernho du.................................................................................................................... 11
6.B.
Nepokryt zleitosti a spory ........................................................................................................ 11
6.C.
Znak 7 ........................................................................................................................................... 11
7. esk specifikace pravidel IFAF............................................................................................................ 11
7.A.
Pravidlo 1 ...................................................................................................................................... 11
7.B.
Pravidlo 2 ...................................................................................................................................... 13
7.C.
Pravidlo 3 ...................................................................................................................................... 13
7.D.
Pravidlo 6 ...................................................................................................................................... 13
7.E.
Pravidlo 8 ...................................................................................................................................... 13
7.F.
Pravidlo 9 ...................................................................................................................................... 14
7.G.
Pravidlo 10 .................................................................................................................................... 14
7.H.
Pravidlo 11 .................................................................................................................................... 14
7.I.
Pravidlo 12 .................................................................................................................................... 14

Hern d AAF, strana 2

1. VOD
Tento Hern d stanov zkladn podmnky organizace innost v rmci esk Asociace Americkho
Fotbalu (dle jen AAF) pro rok 2012 a vztahuje se na vechny jejich astnky. lensk kluby odpovdaj za
poruen d a pedpis svmi leny, hri, inovnky a dalmi osobami, kter povily vykonvnm funkc
nebo innost v soutch a pi jednotlivch zpasech.

2.

KLUBY

2.A. Nzev klubu


Nzev klubu se me liit od nzvu prvnick osoby, kter klub registrovala. Uveden nzvu klubu je
soust registranho procesu, piem nen dovoleno ut nzvu, kter by mohl vst k zmn s nzvem ji
existujcho klubu. Nzev klubu by ml odkazovat na msto nebo region1, ve kterm klub psob a ml by
respektovat zabhnut fotbalov zvyky2. O vhodnosti nzvu rozhoduje pi ratifikaci lenstv klubu
Pedsednictvo, kter m prvo nzev klubu odmtnout.
O klubu se v souvislosti s ast v souti hovo jako o tmu.
2.B. Zmna daj o klubu
Jakoukoliv zmnu daj poskytnutch pi registraci je klub povinen oznmit stejnm zpsobem. Zmna
nzvu klubu je mon nejpozdji do vydn Termnov listiny prvn soute konan v dan sezn, kter se klub
astn. O vhodnosti novho nzvu rozhoduje Pedsednictvo, kter m prvo jej odmtnout.

3.

SOUTE ZEN AAF

Soute AAF vyhlauje a d Rada AAF (dle jen Rada). Obvyklmi soutemi, kter AAF vyhlauje a
d, jsou esk liga americkho fotbalu (LAF) a esk juniorsk liga americkho fotbalu (JLAF).
Veker prva, zejmna organizan a prva na marketingov vyuit, spojen s tmito soutemi, nle
AAF. AAF me tato prva smluvn penechat jinmu subjektu.
3.A. Systm sout
Seznou se rozum (kalendn) rok, bhem kterho se konaj soute. V ppad, e sout probh na
pelomu dvou let, nle do sezny, v n se odehraje vce zpas, nen-li Termnovou listinou soute dno
jinak. Sezna, do n sout nle, je rovn soust nzvu soute.
V ppad, e sout probh ve vce vkonnostnch sekcch, nazvaj se tyto sekce divize. V ppad, e je
sout nebo jej divize, rozdlena, napklad geograficky, na vce sekc, nazvaj se tyto sekce skupiny.
Systm soute a jej rozlosovn jsou stanoveny v Propozicch a Termnov listin soute.
3.A.1. POAD V ZKLADN STI
O poad v zkladn sti rozhoduje pomr vtzstv ku potu odehranch zpas (vetn zpas, kde byl
vyhlen kontuman vsledek). Remza se zapotv jako polovina vtzstv. V ppad odstoupen nebo
vylouen tmu z rozehran soute jsou vechny (i odehran) zpasy tohoto tmu anulovny. Pomocn kritria
pro uren poad v ppad shodnho pomru vtzstv ku potu odehranch zpas jsou stanoveny
v Propozicch a Termnov listin soute. V Propozicch a Termnov listin soute mohou bt stanoveny i
dal parametry soute, napklad ustanoven o mercy rule apod.
3.A.2. PLAYOFFS
Zpsob playoffs navazujcho na zkladn st i zpsob selekce jeho astnk je soust Propozic a
Termnov listiny soute.
1
2

ili nap. Teplice Cokolivs nebo umava Cokolivs


ili ne nap. TJ Sokol Olomouc
Hern d AAF, strana 3

Tm, kter v zkladn sti skonil v tabulce na mst zajiujcm postup do playoffs, ale v jeho
neprospch byly v souti vyhleny dva nebo vce kontumanch vsledk, ztrc prvo na postup do playoffs.
Rada rozhodne, zda-li takov tm bude tabulce zaazen na nejbli nepostupov msto, nebo zda-li soupe
tohoto tmu postoup v playoffs bez boje, ppadn jin zpsob, kter vye nastalou situaci. Pokud by
v dsledku tohoto pravidla klesl poet astnk playoffs, tak pslun zpasy skon postupem bez boje.
Tm, v jeho neprospch byly vyhleny dva nebo vce kontumanch vsledk, nespluje podmnky dn
asti ve smyslu bodu 5.B. Stanov AAF.
3.A.3. CELKOV POAD
V ppad, e v playoffs skon vce tm ve stejn fzi a jejich posledn zpas nebude jejich vzjemnm, tak
o jejich celkovm poad rozhodnou kritria, kter urila jejich poad v zkladn sti.
3.B. ast klub v soutch AAF
3.B.1. PRVO ASTI
Sout zench AAF se mohou zastnit lensk kluby AAF se sdlem v esku. Kluby se sdlem mimo
esko se sout mohou astnit jen pokud touto ast neporu nazen domc asociace nebo jin nrodn
nadzen instituce.
Na kluby, kter nejsou leny AAF a jejich tmy se astn sout zench AAF, je z hlediska sout
nahleno jako na kluby lensk a maj stejn prva, oprvnn a povinnosti. Tot plat pro leny tchto klub.
ast v soutch zench AAF je podmnna hradou startovnho. Kad lensk klub AAF m nrok
na ast jednoho svho tmu v soutch AAF bez nutnosti za nj uhradit startovn. Ve a termn splatnosti
startovnho jsou soust Propozic pslun soute.
3.B.2. ZAAZEN DO SOUTE
O asti tmu v nadchzejcm ronku LAF nebo JLAF rozhodne Rada na zklad pihlky do soute.
Tmy jsou zaazeny do pslunch diviz soute podle vsledk dosaench v minul sezn.
Tm pihlen do soute mus vystupovat pod stejnm nzvem jako je nzev klubu.
3.B.3. SOUTN KAUCE
Podmnkou zaazen do soute je hrada soutn kauce. Ve soutn kauce a jej splatnost jsou soust
Propozic pslun soute.
Tmy jsou bhem soute povinny udovat soutn kauci nad 50 % jej stanoven ve. Klesne-li ve
soutn kauce vlivem udlench pokut a jinch nazench poplatk disciplinrn komis v souvislosti s ast
v souti pod hodnotu 50 %, je tm povinen nejpozdji do 14 dn od vzvy lena Rady (souasn nejpozdji
den ped prvnm zpasem playoffs soute) dorovnat soutn kauci do pvodn ve. Pokud tak neuin, ztrc
tm prvo na postup do playoffs a pi stanoven poad se pimen uije ustanoven bodu Playoffs.
Soutn kauce, snen o udlen pokuty a jinch nazench poplatk disciplinrn komis v souvislosti
s ast v souti, bude vrcena do 14 dn po skonen zkladn sti soute, ppadn po poslednm zpase
tmu v playoffs.
3.B.4. PROKOLEN Z PRAVIDEL
Jednou za dva roky mus kad klub zajistit pro sv leny kolen z pravidel fotbalu osobou povenou
AAF. Nklady takovho prokolen hrad AAF. kolen se mus zastnit alespo polovina hr klubu.
Prvn takov kolen mus kluby podstoupit ped prvnm soutnm zpasem svho tmu v roce 2012.
3.B.5. POVINNOST MT JUNIORSK TM
Podmnkou zaazen do LAF A je ponaje seznou 2012 ast juniorskho tmu klubu v JLAF
v pedchzejc sezn. Tmy nesplujc tuto podmnku budou do LAF A zaazeny jen pi zaplacen
startovnho navenho o 50.000 K.
Startovn se nenavyuje, jde-li o prvn nebo druhou st klubu v LAF A, v ppad tet asti se startovn
navyuje o 25.000 K.
Ustanoven tohoto bodu plat pouze v ppad, e LAF bude rozdlena do vce diviz 11s fotbalu.
3.B.6. AST ZAHRANINCH TM
ast zahraninch tm je podmnna hradou zvenho startovnho. Jeho vi stanovuje Rada.

Hern d AAF, strana 4

3.B.7. START B-TM


Klub me do soute pihlsit dva svoje tmy. V takovm ppad je nutn odliit jeden z tm psmenem
B, kter se stane soust nzvu tmu v souti.
Jednotliv tmy mus mt pro sout oddlen soupisky3, piem pechod mezi tmy je v prbhu soute
mon pouze z B-tmu do A-tmu a tato zmna je nevratn. Na zpasovou soupisku A-tmu lze peazenho
hre zapsat nejdve ti dny po pechodu mezi tmy.
V ppad pihlen t a vce tm plat ustanoven obdobn.
3.B.8. ODSTOUPEN A VYLOUEN ZE SOUTE
Pokud tm odstoup nebo je vylouen ze soute po vydn Termnov listiny, avak jet ped zahjenm
soute, zstv v platnosti pvodn Termnov listina a pslun zpasy z n jsou vynechny, nerozhodne-li
Rada jinak.
Pokud tm odstoup nebo je vylouen ze soute po jejm zahjen, jsou vechny zpasy tohoto tmu
anulovny a tento tm bude povaovn na skoniv na poslednm mst.
O vylouen tmu ze soute rozhoduje Rada a me o nm rozhodnout v tchto ppadech:
hrub poruovn tohoto hernho du, jinch smrnic, rozhodnut orgn AAF nebo stanov AAF
neomluven neast na zpasech
pokozovn dobrho jmna AAF
O ppadnch dalch sankcch pro odstoupiv nebo vylouen tm rozhodne disciplinrn komise.
3.C. ast fyzickch osob v soutch AAF
Nastoupit k zpasu soute AAF sm pouze osoba, kter je lenem AAF. Nastoupit k zpasu lze jako hr
nebo jako jin len tmu (treni a dal osoby uveden na zpasov soupisce).
Nastoupit k zpasu jako hr lze pouze s platnou hrskou licenc. V 11s divizch LAF je nutn hrsk
licence A nebo AA pro A-class osoby, v ostatnch divizch a soutch postauje hrsk licence B.
Vyjma bodu Start B-tm nen v dnm ppad ppustn, aby byla jedna fyzick osoba v prbhu jedn
soute uvedena na zpasov soupisce vce tm.
3.C.1. ZDRAVOTN ZPSOBILOST
Kad hr je povinen zabezpeit si ve svm vlastnm zjmu a na sv nklady informaci o sv zdravotn
zpsobilosti hrt fotbal. U hr mladch 18 let m tuto povinnost jejich zkonn zstupce.
Hr mus vlastnorun podepsat prohlen nsledujcho znn: Prohlauji na zklad lkaskho
posouzen svho zdravotnho stavu, e jsem zpsobil absolvovat fyzickou zt fotbalovch trnink a zpas
bez nebezpe pokozen svho zdrav. Za hre mladho 18 let podepe takov prohlen jeho zkonn
zstupce.
Prohlen, mus bt opateno datem a nesm bt star ne 1 rok. Kluby jsou povinny mt k dispozici
prohlen vech svch hr.
3.C.2. VKOV OMEZEN
V ppad LAF mus hr dovrit vku 18 let a to nejpozdji v den konn zpasu. V ppad, e je hr
mlad 18 let a zrove dovril vku 17 let a to nejpozdji v den konnm zpasu, sm nastoupit k zpasu LAF
na zklad psemnho souhlasu rodi hre, respektive jeho prvnho zstupce. Tento souhlas lze vystavit ke
konkrtnmu zpasu jako i cel souti a klub jej mus mt k dispozici na zpase.
V ppad JLAF mohou nastoupit registrovan hri, kte se narodili v rozmez let x-y vetn, piem x=
sezna minus 15, y=sezna minus 19 a zrove dovrili 15 let a to nejpozdji v den konnm zpasu.
3.C.3. ZPSOBILOST NASTOUPIT V ZPASE PLAYOFFS
Prvo na ast v playoffs (vetn zpas o umstn, bare apod.) vznik u kadho hre odehrnm
minimln dvou zpas zkladn sti soute. V ppad, e tm v zkladn sti soute odehraje mn ne
tyi zpasy, vznik prvo odehrnm minimln jednoho zpasu.
3.D. Pestup
Pestupem se rozum zmna klubov pslunosti.
Pestup oznamuje klub, kam osoba zaml pestoupit (nov klub). Klub, ze kterho osoba pestupuje je
pvodn klub. Pestup schvaluje Pedsednictvo do 14 dn a sv rozhodnut oznamuje pvodnmu i novmu
3

Technicky pro poteby registrace a evidence hr pjde o hostovn hre v B-tmu, piem toto hostovn
bude mon zruit i v prbhu soute
Hern d AAF, strana 5

klubu. Pedsednictvo zohleduje ppadn oboustrann zvazky vyplvajc ze smlouvy mezi osobou a
pvodnm klubem a ppadn poruen norem AAF nebo jinch organizac.
U osob, kter jsou lenem AAF, je pvodnm klubem lensk klub AAF, kterho je osoba lenem
v okamiku oznmen pestupu. Ustanoven o pestupu plat pimen i pro osoby, jejich lenstv v AAF
zaniklo v pedchozch dvou letech zruenm registrace klubem, oznmenm o vystoupen z AAF, znikem
lenstv klubu, jeho je lenem, v AAF, vylouenm z AAF, ppadn pestupem do zahrani i jinak.
Pvodnm klubem se v takovm ppad rozum klub, jeho byla osoba lenem bezprostedn ped znikem
lenstv v AAF.
U osob, kter zamlej pestoupit ze zahrani, se pvodnm klubem rozum klub nebo organizace, jeho
byla osoba naposledy lenem nebo pod jej ztitou osoba vykazovala innost spojenou se hrou v leton
aktuln nebo pedelch dvou seznch. U ostatnch osob se o pestup nejedn.
Pro monost nastoupit za nov klub jako hr je nezbytn, aby k pestupu dolo nejpozdji 14 ped
zahjenm soute AAF, ve kter hr zaml nastoupit.
Schvlen pestupu podlh hrad registanho poplatku.
3.D.1. ODSTUPN
Ponaje pestupnm obdobm mezi JLAF 2012 a LAF 2013 me pvodn klub dat od novho klubu
odstupn. Zpsob uren odstupnho je dan pslunm Nazenm Rady AAF.
3.D.2. HOSTOVN
Osoba me hostovat v tmu jinho klubu. Platnost hostovn je na jednu sout4. S hostovnm mus
souhlasit klub, jeho je osoba lenem. Pimen plat ustanoven bodu Pestup.
3.E. Cizinci
Za cizince se povauj osoby se sttn pslunost tchto zem: USA, Kanada, Mexiko, Japonsko. Za cizince
se rovn povauj vechny osoby se statutem A-class. Pro monost nastoupit v zpase jako hr je nezbytn,
aby k registraci cizinc dolo nejpozdji 14 ped zahjenm soute, ve kter hr zaml nastoupit.
3.E.1. START V ZPASE
Cizinci uveden na zpasov soupisce jako hri mus bt oznaeni viditelnm znakem A na helm. Na
zpasov soupisce me tm uvst neomezen poet cizinc, na hiti vak tm me mt v jednom okamiku
maximln 2 cizince. Poruen tohoto ustanoven je vykldno jako live-ball personal faul.
3.E.2. A-CLASS
Osoby, kter proly fotbalovm programem na americk nebo kanadsk univerzit maj status A-class.
Osoba s eskou sttn pslunost statut A-class mt neme.
3.F. Oteven sout AAF
Otevenou sout se rozum sout podan AAF nebo podan pro AAF tet osobou. Takovto
soute se me zastnit libovoln tm bez ohledu na klubovou pslunost fyzickch osob za pedpokladu
splnn povinnost z asti vyplvajcch. Tento Hern d plat pimen i v otevench soutch a me bt
omezen Propozicemi oteven soute.
ast v oteven souti nezavdv prvo na delegty Parlamentu ve smyslu bodu 5.B. Stanov AAF.
3.G. Zpasy odehran mimo soute AAF
3.G.1. KLUBY
ast tm v zpasech mimo soute AAF podlh souhlasu Rady, kter souhlas me vydat na zklad
dosti podan klubem. Toto plat jak pro ptelsk zpasy mezi leny AAF, tak ptelsk zpasy proti
nelenm AAF vetn zahraninch, tak i jakkoliv turnajov nebo soutn zpasy. Po odehrn tchto zpas
jsou kluby povinny AAF ohlaovat vsledek.
Svvoln ast na neoznmench zpasech nebo neohlen vsledku me vst a k pokut ve vi 10.000
K a v tomto smyslu bude postupovno i v ppad, e k zpasu nastoup vt poet hr registrovanch
klubem pod jinm nzvem tmu a podobn.

Bod ast fyzickch osob plat v plnm rozsahu, tzn. hostovn nelze ukonit ped skonenm soute
Hern d AAF, strana 6

3.G.2. FYZICK OSOBY


Nastoupen fyzickch osob k zpasu jako hr v tmu jinho klubu, ne kterho je fyzick osoba lenem (v
cizm tmu), podlh souhlasu Rady, kter souhlas me vydat na zklad dosti podan klubem, jeho je
fyzick osoba lenem.
Svvoln nastoupen v cizm tmu me vst a k nvrhu disciplinrn komise na pozastaven lenstv
v AAF na dobu a jeden rok od zjitn tohoto skutku.

4.

ZPAS AMERICKHO FOTBALU

Je-li sout nebo divize soute hran turnajovou formou, rozum se zpasem cel turnaj, nevyplv-li
z ustanoven zejm vazba na jednotliv zpas. V ppad turnaj se s pojmy poadatel zpasu, domc a host
nakld pimen povaze ustanoven.
4.A. Pravidla fotbalu
Nestanov-li Hern d nebo jin norma vydan AAF jinak, d se vechny zpasy fotbalu v soutch
podanch AAF pravidly International Federation of American Football (dle jen IFAF).
astnci zpas jsou dle povinni dodrovat Stanovy AAF, Hern d a dal normy vydan AAF.
4.B. Poadatel zpasu
Poadatelem zpasu je klub, jeho tm hraje na svm hiti (resp. hiti, kter pro dan zpas ozna za sv) a
je v rozlosovn soute uveden na prvnm mst. Poadatelem finle soute nebo divize soute me bt i
pmo AAF, rozhodne-li tak Rada.
4.B.1. POVINNOSTI POADATELE ZPASU
Poadatel zpasu je povinen pi zpasu a v souvislosti s nm zajistit bezpenost hr, rozhodch, divk,
jako i podek v prostoru stadionu.
Nen-li Propozicemi soute ureno jinak, je poadatel dle povinen
V souladu s pravidly a tmto Hernm dem pipravit hit
Zajistit pro soupee a rozhod ist, dostaten velk, uzamykateln, v chladnch dnech vytpn
atny, kter jsou vybaveny vky a umonit jim dn se umt
Zajistit mstnost pro dopingovou kontrolu v souhlasu s pslunm Nazenm Rady AAF
Zajistit ptomnost vozu rychl zchrann pomoci s lkaem po celou dobu konn zpasu. Za
zajitn poskytnut prvn pomoci v dob zpasu odpovd koordintor zpasu. Prvn pomoc je
zdravotn sluba povinna poskytnout jak lenm obou tm, tak divkm. Ptomnost vozu RZP
je nezbytnou podmnkou pro konn zpasu
Zajistit obsluhu downmarker, kter mus bt star 15 let
Zajistit nejmn dva stejn regulrn me
Zajistit podavae m a runky pro kadho z nich, je-li jejich ast na zpase nazena AAF
Umonit rozcvien hr alespo 60 minut ped zatkem zpasu na zpasovm hiti
Poskytnout ped zpasem hostujcmu tmu a rozhodm vhodn oberstven (minimln 30 litr
balen neperliv vody pro tm a 6 litr pro rozhod)
Zajistit bezpen uloen osobnch vc hr a jinch len tm, rozhodch v atnch. Za kody na
uloench vcech, uschovanch penzch a cennostech odpovd poadatel zpasu podle zkona
Umonit audiovizuln zznam zpasu hostujcmu klubu
Podit audiovizuln zznam zpasu v souladu s pslunm Nazenm Rady AAF a nejpozdji do
tvrtka nsledujcho po zpasu do 6:00 jej umstit na server AAF
Podit pln a kompletn statistiky zpasu v souladu s pslunm Nazenm Rady AAF a
nejpozdji do tvrtka nsledujcho po zpasu do 6:00 je odeslat na email info@caaf.cz
Zabezpeit zkaz vstupu do prostoru, kde probh hra a innosti s hrou pmo spojen neoprvnnm
osobm
Vybavit osoby, kter se se souhlasem rozhodch pohybuj v prostoru, kde probh hra a innosti
s hrou pmo spojen (napklad fotografy), vestami vrazn barvy odlinmi od vest obsluhy
downmarker a podava m
Zamezit neslunmu chovn divk

Hern d AAF, strana 7

Povinnosti poadatele ptelskho zpasu mohou bt na dost klubu upraveny Radou pi souhlasu
s konnm zpasu.
4.B.2. KOORDINTOR ZPASU
Koordintor zpasu mus bt osoba star 18 let, je zstupcem poadatele zpasu a je zodpovdn za plnn
povinnost uvedench v pedchozm bod. Vyjma zpasu, kde je poadatelem zpasu pmo AAF, mus bt
koordintor lenem klubu, kter je poadatelem zpasu. Koordintorem zpasu nesm bt dn z hr
nastoupivch k danmu zpasu.
Jmno, rodn slo a kontaktn telefon koordintora zpasu jsou uvedeny na soupisce tmu, kter je
v rozlosovn uveden na prvnm mst. Bez koordintora zpasu a jeho vlastnorunho podpisu na soupisce tmu
rozhod dan zpas nezahj.
Koordintor zpasu je povinen zejmna:
Bt ptomen na danm zpase v mst jeho konn nejpozdji 60 minut ped asem jeho oficilnho
zatku
Nejpozdji 50 minut ped zatkem zpasu odevzdat rozhodm zpasov soupisky obou tm
Stvrdit svm podpisem na soupisce tmu uvedenho v rozlosovn na prvnm mst svoji totonost a
zajitn ptomnosti vozu RZP (vetn lkae)
Ped zpasem, v jeho prbhu i po jeho skonen respektovat pokyny rozhodch k zajitn
bezpenosti astnk zpasu a k zajitn chodu zpasu
Respektovat pokyny dopingovho komisae a postupovat v souladu s pslunm Nazenm Rady
AAF
Zdrovat se v prbhu zpasu v tmov zn svho klubu nebo v jej bezprostedn blzkosti,
ppadn na jinm pedem dohodnutm mst
Zajistit plnn vech povinnost poadatele zpasu
Povinnosti koordintora ptelskho zpasu mohou bt na dost klubu upraveny Radou pi souhlasu
s konnm zpasu.
4.C. Hit
Soutn zpasy se hraj pouze na hitch schvlench AAF ped zatkem soute. Hit v souladu
s pravidly dn piprav a vyzna poadatel zpasu. Povolenm povrchem pro soute zen AAF je trva a
uml trva. Dal podmnky vybavenosti hi a jejich zzem stanov pslun Nazen Rady AAF.
Rozhodnut o tom, zda hit bylo dn pipraveno a vyznaeno, pslu rozhodm zpasu. Ti rovn
rozhoduj o zpsobilosti hit. Ve vjimench ppadech, kdy jsou o zpsobilosti hit oprvnn pochyby ji
v pedstihu, je s ohledem na nklady tm i AAF ppustn, aby o zpsobilosti hit rozhodla osoba poven
AAF pedem.
4.C.1. OBSLUHA DOWNMARKER
Obsluhu downmarker tvo nejmn ti osoby a jejich ast na zpase je nutnou podmnkou pro odehrn.
V pslunch pravidlech je na n nahleno jako na rozhod a podlhaj pmo rozhodm zpasu. Obsluha
downmarker je oznaena vestami vrazn barvy.
4.D. Me
4.D.1. TYPY M
Soutn zpasy lze hrt pouze s nsledujcmi typy m nebo jejich ekvivalenty od jinch vrobc:
Wilson NFL Game Ball
Wilson NCAA Traditional
Wilson GST Game Ball
4.D.2. HRAC ME
Vechny me, kter poadatel zpasu nebo tmy ozna za hrac, mus bt k dispozici pro schvlen alespo
20 minut ped zatkem zpasu. Tm m prvo vyadovat ke sv ofenzivn he vlastn dodan zpasov me.
4.D.3. PODAVAI M
AAF me pro vybran zpasy nadit ast nejmn dvou podava m, na kter je v takovch
ppadech v pslunch pravidlech nahleno jako na rozhod a podlhaj pmo rozhodm zpasu. Pi asti
podava m jsou vechny schvlen hrac me po celou dobu zpasu pod jejich kontrolou. Vedle kontroly

Hern d AAF, strana 8

m je povinnost podava udrovn m v suchm a istm stavu. Podavai m jsou oznaeni vestami
vrazn barvy.
4.E. Termny zpas
Termny uveden v Termnov listin jsou zvazn pro vechny tmy pslun soute. Zmnu data, asu
nebo msta zpasu je poadatel zpasu povinen nahlsit nejpozdji 21dn ped pvodnm termnem zpasu
(ppadn ped novm termnem, pokud se zpas bude hrt dve ne byl pvodn termn) AAF a soupei,
piem tato zmna podlh souhlasu AAF. AAF m prvo v odvodnnch ppadech provdt zmny
v Termnov listin.
Vechny zmny ve schvlen termnov listin jsou zpoplatnny poplatkem ve v 500,- K za kadou dl
zmnu a pvodce zmny mus uhradit veker vcenklady vznikl v souvislosti s touto zmnou.
V ppad nedodren lhty 21 dn nemus bt dosti o zmnu vyhovno, ppadn mohou bt zpoplatnny
vym poplatkem
4.E.1. EKAC LHTY
ekac lhta pro oba tmy a rozhod je 30 minut po oficilnm zatku zpasu a jej erpn je povoleno
pouze v opodstatnnch a prokzanch ppadech. Pokud vznikne pedpoklad, e zpodn astnci zpasu se
dostav pozdji z dvod, kter nemohli ovlivnit (napklad dopravn nehoda) a tuto informaci sdl ostatnm
astnkm zpasu, tak se ekac lhta prodluuje na 60 minut. Dvody erpn ekac lhty jsou astnci
povinni vysvtlit AAF a za neoprvnn erpn ekac lhty lze uloit pokutu.
4.E.2. NEZAHJEN A PERUEN ZPASU
V ppad nezahjen nebo peruen zpasu ze zvanho dvodu, kter vyluuj odehrn zpasu (poas,
zvan nepipravenost nebo nezpsobilost hit, absence vozu RZP, zvan problmy s divky, nezjem
tmu na dnm odehrn zpasu apod.) nesm celkov (i v soutu) promekan doba pekroit 60 minut. Po
uplynut tto lhty rozhod ji zpas nezahj, resp. pedasn ukon. V ppad, e jet ped vyprenm tto
lhty je zejm, e nen dn ance na zlepen situace, nen teba vykvat do konce lhty.
4.F. Tmy
Oba tmy jsou povinny dostavit se k zpasu minimln 60 minut ped plnovanm zatkem, pedat
koordintorovi zpasu Zpasovou soupisku vytitnou registranm systmem a ppadn umonit kontrolu
obanskch prkaz nebo pas vech hr.
4.F.1. LENOV TMU
Za leny tmu jsou povaovni hri, hlavn trenr, treni, tmov zdravotnci, cheerleaders a ppadn dal
osoby, kter jsou uvedeny na soupisce tmu. Pouze lenov tmu a ppadn koordintor zpasu jsou oprvnni
zdrovat se v tmov zn. Hlavn trenr mus bt osoba star 18 let a mus bt vdy uren. Hlavn trenr me
bt souasn i hrem.
Minimln poet hr tmu pipravench ke he je 16. Pokud tm nem ke he pipraven minimln poet
hr, zpas nelze zahjit. Maximln poet hr, kter lze uvst na zpasovou soupisku, je 45.
7 Minimln poet hr tmu pipravench ke he je 11. Maximln poet hr je 25.
lenov tmu jsou oprvnni vstupovat na hit za podmnek danch pravidly. Vjimkou je ppad, kdy
dolo ke zrann nkterho z astnk, kdy k zrannmu mohou jt dva lenov tmu (dal osoby jen v
ppad, e bude nutn asistence hri pi nvratu na sideline tmu).
4.F.2. ZPASOV SOUPISKY
Tmy jsou povinny ped zpasem v registranm systmu vyhotovit a vytisknout zpasov soupisky. Na
soupiskch nen dovoleno provdt jakkoliv pravy (zejmna dopisovn osob) vyjma dopsn sel dres
jednotlivch hr. Hri uveden na zpasov soupisce, kte na zpase nejsou ptomni, maj kolonku slo
dresu przdnou nebo prokrtnutou. Sprvnost daj uvedench na zpasov soupisce potvrzuje hlavn trenr
tmu svm vlastnorunm podpisem.
4.F.3. KONTROLA TOTONOSTI
Na vydn hlavnho trenra tmu je mon po pedn soupisek, nejpozdji vak 45 min ped plnovanm
zahjenm zpasu, provst kontrolu totonosti hr soupee. Pozdji lze kontrolu totonosti provst jen v
ppad zsahu vnjho vlivu nebo pi dohod hlavnch trenr obou tm.
Kontrolu provd rozhod zkontrolovnm pedloench prkaz hr. Tmito prkazy mohou bt
obansk prkaz (pro obany ze stt EU) nebo cestovn pas. dn dal prkazy nelze akceptovat. Pokud hr

Hern d AAF, strana 9

neme nebo nechce takov prkaz pedloit nebo pokud vzniknou vn pochybnosti o jeho totonosti,
rozhod tohoto hre nepipust ke he. Osoby bez rodnho sla mus totonost prokazovat prkazem, jeho
slo bylo uvedeno pi registraci hre.
Kontrolu totonosti mohou z vlastn iniciativy v ppad pochybnost o totonosti hre provst i rozhod.
Takovou kontrolu lze provst i po zahjen zpasu.
Je doporueno, aby z dvodu co nejrychlej pomoci v ppad vnho zrann, vichni hri pedali ped
zpasem svj doklad totonosti a kartiku zdravotn pojiovny vybran osob.
4.F.4. VYLOUEN V ZPASE
V ppad vylouen hre nebo jinho lena tmu z jakhokoliv dvodu, nesm bt tato osoba uvedena na
zpasovou soupisku v jakkoliv roli do doby, ne disciplinrn komise v tto vci vyd rozhodnut.

5.

ROZHOD AAF

Rozhodmi jsou osoby, kter projdou kolenm rozhodch AAF a jsou jmenovny pedsedou komise
rozhodch. Jmenovn podlh psemnmu souhlasu rozhodch se znnm Stanov a dalch norem vydanch
Orgny AAF.
5.A. Komise rozhodch
Prci tto komise vede jej pedseda. Mezi jeho koly pat zejmna nominovn rozhodch na zpasy
fotbalu, zajiovn a distribuce pravidel, organizovn kolen rozhodch, veden stavu hospodaen komise
rozhodch, vyplcen odmn rozhodm dle platnho sazebnku, archivace Zpis a pravideln pedkldn
vsledk innosti komise rozhodch Pedsednictvu AAF.
5.B. Odmny a nhrady rozhodch
Rozhodm pslu za zen zpas v rmci AAF odmna a hrada cestovnch nklad dle sazebnku,
kter vydv Pedsednictvo jako sv Nazen. Vplata probh zpravidla bezhotovostn z tu AAF a to
jedenkrt msn.
5.C. Nominace a dostaven se k zpasu
Rozhod sm zpasy dit jen na zklad nominace komise rozhodch. Nutnost nominace se vztahuje i na
zpasy nezen AAF.
Rozhod je povinen se dostavit k zpasu, na kter byl nominovn, nejpozdji 60 minut ped jeho zatkem
a to s vekerm vybavenm (uniforma, vstroj), kter je dan intern normou. Kontrolu dodren stanoven lhty
zajiuje poadatel zpasu, kter je oprvnn podat podnt5 komisi rozhodch.
Pokud se k zpasu ani v ekac lht nedostav nominovan rozhod, ppadn pokud se dostav mn ne
tyi rozhod, mus koordintor zpasu kontaktovat pedsedu AAF, kter rozhodne o dalm postupu.
V ppad odehrn zpasu bez nominovanch rozhodch, pebr povinnosti rozhodch ve smyslu
informovn o prbhu zpasu (tj. zejmna vyplnn Zpisu) koordintor zpasu.
Dostav-li se rozhod opodn, pevezme (pevezmou) zen zpasu.
5.D. Kompetence a povinnosti rozhodch
Rozhod jsou odpovdni za prbh jednotlivch zpas. Do jejich kompetence a povinnost spad zejmna:
Kontrola zpsobilosti hrac plochy
Kontrola veobecn pipravenosti k zpasu
Proveden kontroly totonosti hr a to jak na dost hlavnho trenra nkterho z tm, tak z vlastn
iniciativy
Dohled nad dodrovnm Pravidel fotbalu, Hernho du a dalch norem AAF a rozhodovn
v souladu s nimi
Vyhotoven a odesln Zpisu
Archivace soupisek obou tm
V ppad zjitn procedurlnho6 poruen Pravidel fotbalu, Hernho du nebo dalch norem AAF vyjma
zvanch dvod uvedench v bod Nezahjen a peruen zpasu, nen toto dvodem pro nezahjen nebo
5

Skrze oficiln mailovou komunikaci


Hern d AAF, strana 10

ukonen zpasu. Zpas lze zahjit (dohrt) i bez opodnho zahjen (peruen) a tato poruen rozhod
uvedou v Zpise.
V ppad nezahjen nebo peruen zpasu (ble bod Nezahjen a peruen zpasu), ppadn ukonen
zpasu, uvedou rozhod dvod a okolnosti ppadu v Zpise.
5.E. Zpis
Zpis je protokolem o odehrn zpasu. Na Zpis je krom pedepsanch pol nutno uvst veker
mimodnosti, kter zashly do prbhu zpasu a poruen norem vydanch AAF astnky zpasu.
Takto vyplnn Zpis je nutno poslat do pondl nsledujcho po zpase do 12:00 na emaily info@caaf.cz a
officials@caaf.cz. Pot pedseda AAF nebo jin len Rady Zpis odele na oficiln emaily obou zastnnch
tm, kter maj nsledujcch 24 hodin na vyjden komente k informacm uvedench v Zpise. Komente
je do uplynut lhty nutn odeslat na emaily info@caaf.cz a officials@caaf.cz. V ppad, e v dan lht dn
koment tmy nepolou, m se za to, e informace uveden v Zpise komentovat nechtj.
Po pijet koment tm nebo po uplynut lhty na vyjden komente pedseda AAF nebo jin len
Rady odele disciplinrn komisi.
5.F. Sazebnk a podmnky pro zpasy mimo soute zen AAF
adatel o poskytnut rozhodch AAF mus do dvou pracovnch dn po odehrn uhradit odmny a
cestovn nhrady rozhodch dle bod 6.A.-6.C., navenou o 300 K za kadho rozhodho, je-li adatelem
lensk klub AAF; resp. navenou o 800 K, je-li adatelem nelensk klub AAF. stka se nenavyuje
v ppad ptelskho zpasu7, kterho se astn alespo jeden lensk klub. V ppad atypickho hernho asu
se odmny rozhodch mohou navit pimen dlce zpas nebo turnaje.
AAF si vyhrazuje prvo dat zlohou platbu. dost o poskytnut rozhodch mus bt AAF pedloena
nejpozdji 21 dn ped konnm zpasu. V ppad pozdj dosti nemus AAF vyhovt dosti nebo j
nevyhovt v plnm rozsahu, ppadn si vyhrazuje prvo tovat i vcenklady.

6.

ZVREN USTANOVEN

6.A. Platnost Hernho du


Platnost tohoto Hernho du je od 1.2.2012 a kon vydnm Hernho du pro seznu 2013. Nahrazuje
vechny Hern dy a Smrnice s stenou nebo plnou povahou Hernho du vydan do data platnosti tohoto
Hernho du.
6.B. Nepokryt zleitosti a spory
Na vechno, pro co nen vklad a co nen specifikovno Hernm dem, je aplikovna zsada zdravho
rozumu.
6.C. Znak 7
Znak 7 zastupuje variantu fotbalu v sedmi hrch na kad stran. Kdekoliv kde je v Hernm du uito
znaku 7, je toto ustanoven vztaeno pouze na tuto variantu fotbalu, ppadn tk se pouze sout tto varianty
fotbalu.

7.

ESK SPECIFIKACE PRAVIDEL IFAF

7.A. Pravidlo 1
1-1-1-a: Plat
7 Poet hr nesm bt vt ne 7.
1-1-1-b-2: Plat
6
7

Tmto nejsou mylena poruen Pravidel jako holding, offside apod.


Jde o zpas ppravnho nebo exhibinho charakteru, kter nen soust dnho turnaje nebo soute
Hern d AAF, strana 11

7 V okamiku mus bt snapu na line of scrimmage alespo ti hri s sly v rozmez 50 a 79 a


v backfieldu nesm bt vce ne ti hri.
1-1-4-a: Zpasy jsou zeny zpravidla pti rozhodmi.
1-1-4-b: Rozhod jsou nominovn komis rozhodch AAF.
1-2-1: Je dovoleno hrt i na hiti kratm, nejmn vak (vetn endzn) 100 yard dlouhm. V ppad hit
kratho ne 120 yard je nutn dodret desetiyardov znaen od obou endline ke stedu hit s tm, e
zkrcen budou seky mezi 40-yardovou lini a polovinou hit. V dnm ppad nesm dojt ke
zkrcen nkter desetiyardov zny ani etzu.
7 Rozmry hit jsou (vetn endzn) 80 34 yard.
Minimln nutn vyznaen hit jsou ob sideline, endline, goalline, vechny desetiyardov ry,
hashmarky, devtiyardov znaky, tyardov linie pro conversion a tmov zna (jej linie rovnobn se
sideline).
7 Hashmarky se vyznauj 13 yard od sideline, devtiyardov znaky se nevyznauj. Kde se
v pravidlech pe o devtiyardovch znakch, pouij se msto nich hashmarky
1-2-1-h (reklamy na hiti): Neplat.
1-2-4-b V tmov zn se mohou pohybovat pouze osoby uveden na tmov soupisce. Dal osoby pouze se
souhlasem refereeho.
1-2-4-e (pohyb novin a fotograf): Neplat.
1-2-5-a: Minimln vka brankovch ty je 5 metr nad zem. Bevno (spodn spojovac ty) branky sm bt
v intervalu 240-300 centimetr nad zem. Tye mohou mt jakoukoliv barvu.
1-2-5-b: Vnitn vzdlenost vzpmench ty sm bt v intervalu 565-742 centimetr.
1-2-5-e: Z branek mus bt odstranny ppadn st. Ustanoven o reklam neplat.
1-2-5-f: V ppad, e bhem zpasu dojde k pokozen branky a nen mon jej oprava nebo nhrada,
rozhoduj o spnosti field goal rozhod.
1-2-6: Pylony definovan pravidly lze nahradit jinm viditelnm znaenm.
1-3-1-e: Povolen me stanovuje bod Typy m.
1-3-1-j (loga na mi): Neplat.
1-3-2-d: Viz bod Hrac me.
1-3-2-f: Viz bod Hrac me.
1-3-3: Znaky, kter umon identifikaci m po zpase, jsou povoleny.
1-4-2-e: Hr me bhem zpasu mnit slo dresu za podmnky, e ob tato sla jsou ped zpasem uvedeny
na soupisce tmu u jeho, a pouze u jeho, jmna. Podmnkou uveden dvou sel dresu jednoho hre je,
e jedno z tchto sel je v rozmez 50-79.
V ppad, e vlivem zrann, vylouen apod. dojde bhem zpasu k tomu, e tm m k dispozici mn
ne sedm hr s sly dres v rozmez 50-79, tak tm me podat o zmnu sla dresu nkterho
z hr a to za nsledujcch podmnek:
7 Mn ne pt hr s sly v rozmez 50-79
Jde o nevratnou zmnu
Je nutn pout dres dosud nevyuit, ppadn dres hre, kter ji do zpasu nezashne
Pvodn dres hre, kter mn slo dresu, je vyazen
1-4-3-a: Pravidlo plat v rozsahu danm pravidly vyjma bod 1-4-3-a-1 (nevyaduje se souhlas tmu host
s hrou soupee v blch dresech) a 1-4-3-a-2-a (nevyaduje se souhlas domcho tmu s hrou soupee
v barevnch dresech) a navc: Pokud referee zpasu rozhodne, e barvy dres obou tm nejsou
kontrastn, zpas nebude zahjen a na hostujc tm bude nahleno jakoby se vzdal asti v zpase.
1-4-4-a: Vechny tmy maj vjimku z pravidla o stejnch kalhotch po dobu dvou sezn ponaje prvn
seznou v soutch AAF. Tato vjimka plat pouze v 7.
7 Stejn kalhoty mus mt vtina hr.
1-4-4-b: Ustanoven o stejnch helmch neplat.
1-4-4-e: Pouije-li hr pod dres triko s rukvy delmi ne rukvy dresu, mus tyto rukvy bt tsn pilhajc
k ruce a jednobarevn. Pouije-li tyto rukvy vce hr jednoho tmu, mus vichni hri pout rukvy
stejn barvy.
V ppad, e hrv dres je pli krtk a nen mon jej zastrit a udret v kalhotch, mus mt hr
pod dresem dostaten dlouh triko v barv dresu nebo kalhot a toto triko mt zastren v kalhotch tak,
aby mezi kalhotami a tmto trikem nebyla dn mezera.
1-4-4-h: Pouit ponoek (nebo jinch textili pokrvajcch spodn st nohou vystupujcch vce ne dva inche
na okraj boty) nen povinn. Pokud je ale hri maj, mus pout vichni hri jednoho tmu ponoky
stejn barvy.

Hern d AAF, strana 12

1-4-5-l: Je dovolen reklama na dresech.


1-4-9-c (mediln technika): Neplat.
1-4-9-d: Mikrofony pro refereeho jsou doporueny.
1-4-9-e (mikrofony a rozhovory): Neplat.
7.B. Pravidlo 2
2-1-1-a: V ppad konfliktu mez Hernm dem a pravidly NCAA, je Hern d nadazen.
2-15-4-c: Kicking tee me m nadzvednout nad zem a o dva inche.
2-29-2 (play clock): Neplat.
7.C. Pravidlo 3
3-1-1: Plat
7 Bhem coin-tossu se ostatn lenov tmu zdruj ve svch tmovch znch.
3-1-3: Plat
7 Ob possession series zanaj na 20-yardov linii soupee, nedojde-li pedchoz penalizac k
posunut.
3-2-1: Celkov hrac as je 48 minut a je rozdlen do ty tvrtin po 12 minutch. V LAF B je celkov hrac
as 40 minut a je rozdlen do ty tvrtin po 10 minutch.
3-2-1-b: Poloasov pestvka je 15 minut.
3-3-3: Plat bod Nezahjen a peruen zpasu. Nebude-li zpas kontumovn v neprospch jednoho nebo obou
tm, rozhodne o zpase Rada.
3-Mercy rule: Pokud bude rozdl ve skre na zatku nebo v prbhu druhho poloasu 35 nebo vce bod, bude
as zastavovn pouze z nsledujcch dvod:
Timeout
Faul
Men
Touchdown, field goal nebo safety
Konec tet tvrtiny
Zrann
Toto pravidlo plat a do konce zpasu, tedy i v ppad, e se rozdl ve skre v prbhu druhho
poloasu dostane zpt pod 35 bod.
7.D. Pravidlo 6
6-1-1: Kickoff se provd vdy, i na zkrcenm hiti, z 30-yardov linie (pokud nedojde k posunut msta
kickoffu faulem).
Pravidlo o free kickcch v 7.
7 Kickoff se provd z 10-yardov linie, free kick po safety z 5-yardov linie (pokud nedojde k
posunut faulem).
7 Fauly, jejich penalizace m posunout msto kicku pi free kicku, mohou bt odmeny i ze
succeeding spotu, dle volby tmu, kter se neprovinil.
7 Hra nekon v okamiku, kdy se hrem tmu B v poli nedoktnut free kick dotkne zem
v endzon tmu B (prava pravidla 6-1-7).
7 Faulem je i free kick do autu mezi goalline tmu B a endline tmu B, ili pes prodlouenou
sideline (prava pravidla 6-2-1).
6-1-2-c: Plat.
7 Na kad stran od kickera mus bt ti hri tmu A.
6-2-1: Mstem nsledujcho rozehrn (succeeding spot) je pro variantu penalizace 30 yard od msta kickoffu
nen na zkrcenm hiti pesn toto msto, ale jemu nejbli 5-yardov linie smrem ke stedu hit,
nejmn vak 30 yard od goal line pijmajho tmu.
7 25-yardov linie pijmajcho tmu
Uveden succeeding spoty odpovdaj kickoffu, kter nebyl posunut pedchoz penalizac. Dojde-li
k posunut msta kickoffu, posune se stejn i succeeding spot. V ppadn free kicku po safety se
postupuje obdobn.
7.E. Pravidlo 8
8-1-2: Postupuje se dle Disciplinrnho du.

Hern d AAF, strana 13

8-3: Plat.
7 Kapitn tmu skrujcho touchdown mus neprodlen po skrovn oznmit rozhodm, zda-li
jeho tm bude potvrzovat za 1 bod nebo za 2 body. Toto rozhodnut je nevratn a to i v
ppad, e potvrzen bude pedchzet penalizace. Potvrzen za 1 bod se provd z 2yardov linie tmu B, potvrzen za 2 body se provd z 5-yardov linie tmu B. V ppad,
e pi try skruje tm B, tak zsk 2 body, bez ohledu na to, pro jak potvrzen se rozhodl
tm A. V obou ppadech plat pimen ostatn ustanoven tkajc se try.
8-4-2-b: Plat.
7 slo 20 je v pravidle nahrazeno slem 10.
8-6-2: Plat.
7 Po touchbacku, nen-li zmnno penalizac, se rozehrv z 10-yardov linie tmu B.
7.F. Pravidlo 9
9-2-1-a-1: Oslavovn je povoleno bez omezen uvedench v pravidlech. Oslavujc hr (hri) ovem nesm
svm chovnm nebo innost provokovat, ponit nebo ohrozit soupee, rozhod nebo divky. Vslovn
zakzan jsou bez ohledu na vazbu na kohokoliv imitace podznut a sundn helmy.
Rovn jsou zakzan oslavy, kter zdruj hru (skrze zadren nebo odhozen me apod.) a obecn
urliv, rasistick a podobn projevy.
9-2-1-a-2: Pimen plat prava pravidla 9-2-1-a-1.
9-2-1-b: Dochz-li bhem zpasu k oberstvovn hr, nesm bt npoje v jinch, ne plastovch ndobch a
tyto ndoby nesm bt hrm hzeny nebo kutleny, ale mus bt hrm podvny.
9-5: Tresty vylouench hr stanov DK.
9-6: Plat pravidla dan Disciplinrnm dem.
7.G. Pravidlo 10
Pravidlo o penalizaci vech faul, kde pravidla naizuj 15 yard.
7 Vechny fauly, kde je pravidly nazena penalizace 15 yard, jsou penalizovny 10 yardy.
Ostatn penalizace jsou nezmnny.
7.H. Pravidlo 11
Msto pravidla 11 plat mechanika EFAF.
7.I. Pravidlo 12
Pravidlo 12 (Instant replay) neplat.

Hern d AAF, strana 14