You are on page 1of 4

V nh Tr ng : 0978 568 257

Bun Ma Thu t 9/4/2012 1


CC NH LU T B O TON
1. ng l ng
ng l ng c a m t v t l i o b ng tch c a kh i l ng v v n t c c a v t: p mv =

( kg.m/s)
2. Lin h gi a xung c a l c v bi n thin ng l ng: F t p A = A


3. nh lu t b o ton ng l ng
Vc t ng l ng c a h kn c b o ton.
trc sau
p p =

4. Cng v cng su t
a. Cng
Cng th c hi n b i m t l c khng i l i l ng o b ng tch l n c a l c v hnh chi u c a d i
i m t trn ph ng c a l c.
A Fscos = o (J) ; v i
,

F, s o =


+ N u F

v s

cng h ng: A Fs = (J)


+ N u F

v s

ng c h ng: A =- Fs (J)
b. Cng su t
Cng su t l i l ng o b ng cng sinh ra trong m t n v th i gian.
A
t
= P (W) ho c F.v = P
c. Hi u su t
A '
H
A
= ;
A ' : cong coch cua may
A : cong do l c phat ong thc hi en

5. ng nng. nh l bi n thin ng nng.


a. ng nng
ng nng c a m t v t kh i l ng m ang chuy n ng v i v n t c v l nng l ng ( k hi u

W ) m
v t c c do n ang chuy n ng v c xc nh theo cng th c:
2

1
W mv
2
= (J)
b. nh l ng nng
bi n thin ng nng b ng cng c a ngo i l c tc d ng ln v t.
2 1
2 2
ngoai l c 2 1
1 1
A W W mv mv
2 2
= = (J)
6. Th nng tr ng tr ng
a. Cng th c tnh th nng tr ng tr ng:
t
W mgz = (J)
b. Lin h gi a bi n thin th nng v cng c a tr ng l c
bi n thin th nng b ng cng c a tr ng l c :
1 2
trong l c t t 1 2
A W W mgz mgz = = (J)
7. Th nng n h i
a. Cng th c tnh th nng n h i:
2
h
1
W kx
2
= (J)
b. Lin h gi a cng c a l c n h i v bi n thin th nng:
2 2
an hoi 1 2
1 1
A kx kx
2 2
= (J)
8. C nng
+ Trong tr ng tr ng l c:
- C nng:
2
t
1
W W W mv mgz
2
= + = + (J)
V nh Tr ng : 0978 568 257
Bun Ma Thu t 9/4/2012 2
- nh lu t b o ton c nng:
2
1
mv mgz hang so
2
+ = hay
2 2
1 1 2 2
1 1
mv mgz mv mgz
2 2
+ = +
+ Tr ng h p l c n h i:
- C nng:
2 2
t
1 1
W=W W mv kx
2 2
+ = + (J)
- nh lu t b o ton c nng:
2 2
1 1
mv kx hang so
2 2
+ = hay
2 2 2 2
1 1 2 2
1 1 1 1
mv kx mv kx
2 2 2 2
+ = +
+ Bi n thin c nng.
bi n thin c nng b ng cng c a l c khng th .
2 1
A (l c khong the) W W W = = A
CH T KH
1. C u t o ch t. Thuy t ng h c phn t ch t kh. Kh l t ng
a. C u t o ch t
th kh, l c t ng tc gi a cc phn t r t y u nn cc phn t chuy n ng hon ton h n lo n.
th r n, l c t ng tc gi a cc phn t r t m nh nn gi c cc phn t cc v tr cn b ng xc
nh, lm cho chng ch c th dao ng xung quanh cc v tr ny.
th l ng, l c t ng tc gi a cc phn t l n h n th kh nh ng nh h n th r n, nn cc phn t
dao ng xung quanh cc v tr cn b ng c th di chuy n c.
b. Thuy t ng h c phn t ch t kh.
Ch t kh c c u t o t cc phn t c kch th c r t nh so v i kho ng cch gi a chng.
Cc phn t kh chuy n ng h n lo n khng ng ng; chuy n ng ny cng nhanh th nhi t ch t kh
cng cao.
Khi chuy n ng h n lo n cc phn t kh v ch m vo thnh bnh gy ra p su t ln thnh bnh.
c. Ch t kh trong cc phn t c coi l cc ch t i m v ch t ng tc khi v ch m g i l kh l
t ng.
2. Qu trnh ng nhi t. nh lu t Bil Mari t.
a. Qu trnh ng nhi t
Qu trnh bi n i tr ng thi trong nhi t c gi khng i g i l qu trnh ng nhi t.
b. nh lu t Bil Mari t.
Trong qu trnh ng nhi t c a m t l ng kh nh t nh, p su t t l nghch v i th tch.
p.V = h ng s ; hay :
1 1 2 2
p V p V =
c. ng ng nhi t
ng bi u di n s bi n thin c a p su t theo th tch khi nhi t khng i g i l ng ng
nhi t.
p
V
O
1
T
2
T
2 1
T T >
V nh Tr ng : 0978 568 257
Bun Ma Thu t 9/4/2012 3
3. Qu trnh ng tch. nh lu t Scl .
a. Qu trnh ng tch
Qu trnh bi n i tr ng thi khi th tch khng i l qu trnh ng tch.
b. nh lu t Scl .
Trong qu trnh ng tch c a m t l ng kh nh t nh, p su t t l thu n v i nhi t tuy t i.
p
T
= h ng s ; hay:
1 2
1 2
p p
T T
=
c. ng ng tch
ng bi u di n s bi n thin c a p su t theo nhi t khi th tch khng i g i l ng ng tch.
4. Qa trnh ng p
a. Qu trnh ng p
Qu trnh bi n i tr ng thi khi p su t khng i l qu trnh ng p.
b. nh lu t Gay Luyxc
Trong qu trnh ng p c a m t l ng kh nh t nh, th tch t l thu n v i nhi t tuy t i.
V
T
= h ng s ; hay:
1 2
1 2
V V
T T
=
c. ng ng p
ng bi u di n s bi n thin c a th tch theo nhi t khi p su t khng i g i l ng ng p.
5. Ph ng trnh tr ng thi c a kh l t ng
pV
T
= h ng s ; hay:
1 1 2 2
1 2
p V p V
T T
=
p
T (K)
O
1
V
2
V
1 2
V V <
V
T (K)
O
1
p
2
p
1 2
p p <
V nh Tr ng : 0978 568 257
Bun Ma Thu t 9/4/2012 4
C S C A NHI T NG L C H C
1. N i nng. Cc cch lm thay i n i nng.
a. N i nng
Trong nhi t ng l c h c ng i ta g i t ng ng nng v th nng c a cc phn t c u t o nn v t l n i
nng c a v t.
K hi u: U (J)
b. Cc cch lm thay i n i nng
C hai cch lm thay i n i nng l th c hi n cng v truy n nhi t.
+ S o bi n thin n i nng trong qu trnh truy n nhi t l nhi t l ng.
U Q A =
+ Nhi t l ng m m t l ng ch t r n ho c l ng thu vo hay t a ra khi thay i nhi t c tnh b ng
cng th c:
Q mc t = A
2. Cc nguyn l c a nhi t ng l c h c
a. Nguyn l I nhi t ng l c h c
bi n thin n i nng c a h b ng t ng cng v nhi t l ng m h nhn c.
U A Q A = +
Quy c v d u:
Q > 0: H nh n nhi t l ng;
Q < 0: H truy n nhi t l ng;
A > 0 : H nh n cng;
A < 0: H th c hi n cng.
b. Nguyn l II nhi t ng l c h c
* Cch pht bi u c a Clauit
Nhi t khng th t truy n t m t v t sang v t nng h n.
* Cch pht bi u c a Ccn
ng c nhi t khng th chuy n ha t t c nhi t l ng nh n c thnh cng c h c.
c. p d ng nguyn l I cho cc qu trnh c a kh l t ng
* Qu trnh ng tch: V 0 A = nn A = 0 U Q A =
* Qu trnh ng p: U A Q A = + ; v i A = A =
2 1
p(V V ) p V = A
* Qu trnh ng nhi t: U 0 Q A A = =