You are on page 1of 11

ZADATAK 1: KONOBARI Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK)

) BROJNIK Restoran radi tijekom cijele godine (365 dana), a u jednom danu restoranu je potrebna prisutnost 5 konobara (u prvoj smjeni 2 i u drugoj smjeni 3). potrebnog radnog vremena= 365 dana x 5 konobara = 1.825 konobar dana (Restoranu je potrebno 1.825 konobar dana kako bi svi dani bili pokriveni potrebnim brojem konobara). NAZIVNIK Tjedno radno vrijeme konobara je 42 sata. 42 sata/7 sati po danu = 6 radnih dana, dakle 1 dan tjedno konobarima je na raspolaganju za tjedni odmor. Mogui fond radnog vremena Nedjelje Praznici i neradni dani Godinji odmor Slobodni dani Bolovanja Ostali izostanci Gubici radnog vremena Raspoloivo radno vrijeme jednog konobara (RRV=365-98) 365 dana 52 9 22 3 8 4 98 267

Jedan konobar je u godini dana raspoloiv 267 radnih dana. PBZ= potrebnog radnog vremena /Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika=1.825 konobar dana/267 dana=6,83 konobar7 konobara. Restoranu je potrebno zaposliti 7 konobara kako bi svi konobarski poslovi u bili pokriveni.

ZADATAK 2: KUHARI Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK) BROJNIK potrebnog radnog vremena= 365 radnih dana restorana x 6 kuhara dnevno= 2.190 kuhar dana godinje NAZIVNIK Kuhari rade 40 sati tjedno na bazi 8-satnog radnog dana, pa tjedno svaki kuhar radi 5 dana u tjednu (dakle 2 dana u tjednu su slobodna, uzeto je da su to uobiajena subota i nedjelja). Mogui fond radnog vremena Neradne subote Neradne nedjelje Nacionalni praznici i blagdani Godinji odmor Slobodni dani Bolovanje Opravdani i neopravdani izostanci Ukupni izostanci (gubici) Raspoloivo radno vrijeme jednog kuhara 365 52 52 10 17 3 5 4 143 222

Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena /Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika = 2.190 kuhar dana/222 dana=9,86 10 kuhara Potrebno je zaposliti 10 kuhara.

ZADATAK 3: SOBARICE Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK) BROJNIK 150x0,80=120 soba dnevno treba oistiti 2 sobarice dnevno po 10 min. iste 1 sobu, dakle jednoj treba 20 min. (0,333 h) za oistiti jednu sobu. U 1 satu 1 sobarica moe oistiti 3 sobe. potrebnog radnog vremena = (365x 120)/3=14.600 sobarica sati ili potrebnog radnog vremena =365x120x0,333h= 14.585,4 sobarica sati (zbog decimala nastaje ova razlika, no oba izrauna su tona) NAZIVNIK Mogui fond radnog vremena Praznici Godinji odmor Slobodni dani Bolovanje Izostanci Gubici radnog vremena Bruto RRV Efektivno RRV (78%) 42x 52 10x7 24x7 3x7 10x7 3x7 2.184-350 1.834x0,78 2.184 70 168 21 70 21 350 1.834 1.430,52

Potreban broj radnika= potrebnog radnog vremena/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika = 14.600 sobarica sati/1.430,52 sati=10,20 sobarica10 sobarica. Treba zaposliti 10 sobarica. Na temelju podatka da je potrebno 10,20 sobarica, a zaokruili smo na potrebnih 10,00 sobarica nastaje razlika (manjak od 0,20 sobarice). Preraunato u radne sate to je 1.834 sata (bruto raspoloivo radno vrijeme) x 0,20= 366,8 h. Da se ne bi uzimala dodatna radna snaga navedenu satnicu treba preraspodijeliti na prekovremeni rad postojeih sobarica koji e se dodatno platiti. Primjerice mogue je ravnomjerno raspodijeliti na 10 sobarica pa bi svaka jo trebala odraditi 36,68 h prekovremenog rada.

ZADATAK 4: MEDICINSKE SESTRE Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK) BROJNIK 20 jednokrevetnih soba = 20 tienika 20 dvokrevetnih soba = 40 tienika UKUPNI KAPACITET DOMA= 20+40=60 tienika Popunjenost kapaciteta je 95%, to znai da medicinske sestre skrbe o: 60 x 0.95 (95%) = 57 tienika doma Svaka medicinska sestra provede dva puta dnevno po 12 minuta u brizi i njezi svojih pacijenata, to je ukupno 24 minute po zaposlenici. 57 tienika x 24 minute = 1.368 minuta dnevno x 365 dana = 499.320 minuta godinje 499.320 minuta godinje x 60 minuta = 8.322 sata medicinskih sestara godinje. ILI 24 min. po tieniku, to znai da medicinska sestra u 1 satu (60/24 = 2,5) moe pregledati 2,5 tienika. 57 tienika /2,5 po satu = 22,8 sati x 365 dana = 8.322 sata medicinskih sestara godinje NAZIVNIK Mogui fond radnog vremena Praznici Godinji odmor Izostanci Bolovanje Gubici radog vremena Bruto RRV Efektivno RRV (78%) 42x 52 11x7 18x7 5x7 9x7 2.184-301 1.834x0,78 2.184 77 126 35 63 301 1.883 1.600,55

Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK)= 8.322 / 1.600,55 = 5,19 medicinskih sestra 5,00 medicinskih sestara Potrebno je zaposliti 5 medicinskih sestara.

ZADATAK 5: PROIZVODNJA BOCA (Normativna metoda) Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK) BROJNIK potrebnog radnog vremena=100.000 boca x 6minuta (vrijeme izrade jedne boce)=600.000 minuta/60=10.000 norma sati godinje. NAZIVNIK Mogui fond radnog vremena Neradne subote Neradne nedjelje Praznici Godinji odmor Bolovanje Opravdani izostanci Neopravdani izostanci Ukupni izostanci radnog vremena Raspoloivi radni dani 365 52 52 8 22 8 2 1 145 365-145=220

Bruto raspoloivo radno vrijeme (u satima)= 220 radnih dana x 7 sati rada dnevno=1.540 sati rada po radniku. Efektivno raspoloivo radno vrijeme= 1.540-50 (neproduktivni gubici)=1.490 sati efektivnog rada. Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena /Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika= 10.000 norma sati/1.490 sati=6,71 radnik 7,00 radnika. Potrebno je zaposliti 7 radnika.

ZADATAK 6: PROIZVODNJA KUTIJA (Normativna metoda) Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK) BROJNIK Za proizvodnju malih kutija potrebno je utroiti 2,5 minute po kutiji i ostvariti godinju proizvodnju od 240.000 komada, dok je za proizvodnju velikih kutija potrebno utroiti duplo vie vremena, odnosno 5,0 minuta po komadu i potrebno je proizvesti 111.000 komada godinje. Vrijeme izrade za male kutije =2,5 min x 240.000 komada = 600.000 norma minuta Vrijeme izrade za velike kutije=5,0 min x 111.000 komada = 555.000 norma minuta Ukupno potrebno vrijeme za izradu velikih i malih kutija (u norma satima) = 600.000 + 555.000 = 1.155.000 minuta x 60 minuta = 19.250 norma sati

NAZIVNIK Mogui fond radnog vremena Subote i nedjelje Praznici Godinji odmor Bolovanje Izostanci Gubici produktivnog rada po djelatniku Ukupni gubici radnog vremena RRV jednog radnika 365x8 104x8 10x8 21x8 8x8 4x8 2.920-1.208 2.920-301 2.920 832 80 168 64 32 32 1.712 1.712

Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK)= (19.250 norma sati /1.712 sati) = 11,24 11,00 radnika.

Treba zaposliti 11 radnika.

ZADATAK 7: DIZAJNERI I KROJAI Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK) BROJNIK A.) Potrebni fond radnog vremena (vrijeme jedne serije) =Tpz + n x t1 Objanjenje simbola: Tpz = pripremno i zavrno vrijeme koje je potrebno utroiti za izradu jedne serije proizvoda t1=vrijeme izrade potrebno za izradu jedne jedinice proizvoda n-broj proizvoda/komada (iste vrste) u seriji DIZAJNERI: 15 min. + (35 min. x 30 kom.) = 1065 min.po seriji KROJAI: 5 min.+ (50 min. X 30 kom.) = 1505 min. po seriji Broj potrebnih serija = 10.000 komada /30 komada u seriji = 333,33 serije POTREBNOG RADNOG VREMENA: DIZAJNERI: 1.065 min./seriji x 333,33 serije = 354.996,45 min. / 60 min. = 5.916,60 NS KROJAI: 1.505 min./seriji x 333,333 serije = 501.661,65 min. / 60 min. = 8.361,02 NS NAZIVNIK B.1.) Mogui fond radnog vremena Nedjelje Praznici Godinji odmor Bolovanje Slobodni dani Gubici Bruto RRV jednog radnika Efektivno RRV jednog radnika 365x7 52x7 12x7 23x8 4x7 5x7 2.555-672 1.883 x 0,92 2.555 364 84 161 28 35 672 1.883 1.732

Raspoloivo radno vrijeme po zaposlenom je 1.732 sata B.2.) Razlika postojeeg i potrebnog broja zaposlenih na radnim mjestima dizajnera i krojaa DIZAJNERI RRV= 3 dizajnera x1.732 = 5.196 sati su raspoloivi dizajneri , a POTREBNO je 5.916,60 sati njihovog rada. Dakle, prisutan manjak radnog vremena kod dizajnera = 5.196-5.916,60= - 720,60 sati

KROJAI RRV= 4 krojaa x 1.732 = 6.928 sati su raspoloivi krojai, a POTREBNO je 8.361,02 sata njihovog rada. Dakle, prisutan manjak radnog vremena krojaa= 6.928-8.361,02=-1.433,02 sati

B.3.) Rjeavanje razlike manjka radnog vremena Manjak od 720,60 h kod DIZAJNERA nadoknaditi treba prekovremenim radom jer (720,60/1.883) x100= 38,27 % (potujui kriterij da se tako radi kad je navedeni postotak < 50% od bruto raspoloivog radnog vremena). Manjak od 1433,02 h kod KROJAA treba rijeiti zapoljavanjem jednog krojaa jer (1.433,02/1.883)x100= 76,10% (potujui kriterij da se tako radi kad je navedeni manjak >50% bruto raspoloivog radnog vremena).

ZADATAK 8: POLICAJCI Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK) BROJNIK PRFV (za intervencije)=365 dana x 18 intervencija x 45 min. po intervenciji=295.650 minuta/60= 4.927,5 sati godinje PFRV (za deurstva)=365 dana x 24 sata=8.760 sati godinje PFRV (Ukupno)= 4.927,5+8.760=13.687,5 sati godinje NAZIVNIK 42 radna sata tjedno/7 radnih sati dnevno=6 dana u tjednu su radni dani Mogui fond radnog 365x7 2.555 vremena Nedjelje 52x7 364 Godinji odmor 22x7 154 Bolovanje 10x7 70 Slobodni dani 3x7 21 Blagdani 10x7 70 Gubici 679 Bruto RRV jednog radnika 2.555-679 1.876 1.876 x 0,85 Efektivno RRV jednog 1.594 radnika Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika=13.687,5/1.594=8,589,00 Treba zaposliti 9 policajaca.

ZADATAK 9: BUTIK Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK) BROJNIK 200 razgledaa x 5 min.=1000 min. dnevno 200 kupaca s namjerom kupnje x 15 min.= 3000 min. dnevno UKUPNO dnevno na kupce treba utroiti 1.000+3.000=4.000 radnih minuta Godinji radni dani butika=365 (moguih)-52 (nedjelje)=313 radnih dana potrebnog radnog vremena= 4.000 min. x 313 radnih dana= 1.252.000 min. godinje/60=20.866,67 sati godinje NAZIVNIK Radnici imaju subotu i nedjelju kao slobodne dane (prema kolektivnom ugovoru 40 sati tjedno/8 h dnevno=5 radnih dana u tjednu) Mogui fond radnog vremena Nedjelje i subote Praznici Godinji odmor Slobodni dani Bolovanje Gubici Bruto RRV jednog radnika 365 dana 104 11 24 3 8 150 215

Raspoloivo RRV u satima=215 dana x 8 h=1.720 h Efektivno RRV=1720x0,92=1.582,4 sata Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena /Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika= 20.866,67/1.582,4=13,19 13,00 Potrebno je zaposliti 13 prodavaa. Manjak od 0,19 radnika ili 326,8 radnih sati (0,19x1720=326,8) moe se rasporediti kao prekovremeni rad.

ZADATAK 10: FRIZERSKI SALON Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena (BROJNIK)/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika (NAZIVNIK) BROJNIK BROJ RADNIH DANA SALONA=365-(52+12)=301 radni dan PFRV MODNE FRIZURE=(3min.+5min.+15min.) x 5=115 min. dnevno PFRV KLASINE FRIZURE= (4min.+5min.+15min.+20min.)x15=660 min. dnevno potrebnog radnog vremena godinje= (115 min. + 660 min.) x 301 radni dan salona=233.275 min./60=3.887,92 sati godinje NAZIVNIK Mogui fond radnog vremena Praznici Godinji odmor Bolovanje Slobodni dani Gubici Bruto RRV Efektivno RRV (85%) 42x52 12x7 24x7 5x7 4x7 2.555-315 1.869x0,85 2.184 84 168 35 28 315 1.869 1.588,65

Potreban broj radnika (PBR)= potrebnog radnog vremena/Raspoloivo radno vrijeme jednog radnika =3.887,92/1.588,65=2,45 2,00. Treba zaposliti 2 frizera, a manjak od 0,45 frizera ili 841,05 radnih sati ( 0,45x1.869=841,05 sati) rasporediti kao prekovremene radne sate.