You are on page 1of 19

RADNI ODNOSI STRANACA U RH aktualna pitanja

Marija Kneevi Kajari, voditeljica Odsjeka trita rada u Upravi za rad i trite rada,Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva

ZAPOSLENI UMIROVLJENI 1,4 1

RADNE MIGRACIJE I TRITE RADA U RH

Svaki 4 stanovnik iznad 65 godina starosti Deficit svih socijalnih fondova Obrazovna struktura samo 7% visokoobrazovnih Nezaposlenih 219.334 (HZZ)

Financiranje javni dug

Poetkom 90-tih zemlja odredita za dravljane bive zajednike drave, zastupljenost zanimanja srednje i nie strune spreme(zidar,tesar..) Sredinom 90-tih poveava se broj stranih dravljana koji imaju viu ili visoku strunu spremu( menaderi,prokuristi..) 2008- 32.160 stranaca 43% BiH, druge zemlje, 26% EU

Strani radnici u RH

Usklaivanje s migracijskom politikom i stanjem na tritu rada Ukupna godinja kvota 8.397 - 5.897 za novo zapoljavanje stranaca - 2.500 za produenje izdanih rd - odreene kategorije stranaca za koje se broj radnih dozvola ne uraunava u odobrenu godinju kvotu Rujan 2008- poveanje broja radnih dozvola za zapoljavanje stranaca

GODINJA KVOTA ZA ZAPOLJAVANJE STRANACA ZA 2008.GODINU

Zakon o strancima ( NN 79/07) Stranci mogu raditi u RH temeljem radne ili poslovne dozvole Stranac svaka osoba koja nije hrvatski dravljanin

RAD STRANACA

Pravna ili fizika osoba ZAHTJEV PU/PP sjedite poslodavca Radna dozvola odreeno vrijeme vaenjavrijeme radnog odnosa najdue 1 godinu IZNIMKA: do 2 godine interni transfer osoblja unutar trgovakog drutva RAD STRANACA poveznica RADNA DOZVOLA i POSLODAVAC

RADNA DOZVOLA

Ugovori o socijalnom osiguranju RH i drugih drava - Stranci nisu obveznici plaanja doprinosa NEPOSTOJANJE UGOVORA: obveza prijave nadlenim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

doprinosi

1.istekom roka vaenja 2.ponitenjem 3.prestankom postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana RJEENJE: policijska uprava/postaja

Prestanak vaenja radne dozvole

Novim Zakonom o strancima bitno izmijenjeno ureenje instituta poslovne dozvole Sustav uinkovitijeg nadzora i kontrole Onemoguavanje socijalnog dampinga na podruju rada POSLOVNA DOZVOLA NE ZNAI BORAVAK I RAD ISKLJUIVO DOZVOLA RADA

POSLOVNA DOZVOLA

POSLOVNA DOZVOLA MOE SE IZDATI: osnivaima vlastitog trgovakog drutva i obrtnicima osobama koje se bave slobodnim zanimanjima pruateljima usluga u ime inozemnog poslodavca ZAHTJEV PU/PP- mjesto obavljanja poslovne aktivnosti subjekta

Poslovna dozvola prestaje vaiti: - istekom roka vaenja - ponitenjem - prestankom postojanja okolnosti na temelju kojih je izdana Kazne za poslodavce poveane : poslodavac fizika osoba- do 15.000 kn poslodavac pravna osoba- do 100.000 kn

Prestanak vaenja i ponitenje poslovne dozvole

DVIJE SKUPINE PROPISANIH IZNIMAKA: 1. iznimke koje se odnose na odreene osobe 2. iznimke propisane za odreene poslove uvjet: ako u RH nee boraviti due od 30 dana godinje

RAD STRANACA BEZ RADNE ILI POSLOVNE DOZVOLE

BEZ RADNE ILI POSLOVNE DOZVOLE MOGU RADITI: stranci s odobrenim stalnim boravkom, stranci kojima je odobren azil stranci kojima je boravak odobren u svrhu spajanja obitelji s osobom koja ima stalni boravak uenici i studenti preko ovlatenih posrednika, rtve trgovanja ljudima kojima je odobren privremeni boravak stranci koji imaju privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraivanja stranci koji imaju autonomno odobrenje boravka u RH

ODREDBE ZAKONA KOJE STUPAJU NA SNAGU DANOM PRISTUPANJA RH U EU - ulazak,boravak i rad dravljana drava lanica EU - boravak i rad dravljana treih drava koji imaju odobren stalni boravak u drugoj dravi lanici EU i lanova njihovih obitelji

GLAVA XI I XII ZAKONA O STRANCIMA

Rad protivan odredbama Zakona o strancima INSPEKCIJSKI NADZOR tijela dravne uprave u okviru svoje nadlenosti- pokretanje prekrajnog postupka Rad stranca bez radne/poslovne dozvole- MUP pokretanje prekrajnog postupka

INSPEKCIJSKI NADZOR

Europski povjerenik za zapoljavanje i socijalna pitanja Vladimir pidla: "Sloboda kretanja radnika je gospodarska potreba i pravo, ugraeno u temelje Europske unije. Za sada jo nismo primijetili nikakve katastrofalne posljedice nastale zbog proirenja, dok je pootrenje imigrantske politike i zatvaranje trita rada izazvalo neeljeni uinak - porast neprijavljenog rada

REPUBLIKA HRVATSKA U EU-sloboda kretanja radnika

-REPUBLIKA HRVATSKA 4,5 milijuna stanovnika ne predstavlja prijetnju tritu radne snage EU -Italija,Austrija, SR Njemaka prijelazna razdoblja za RH -TREND U EU starenje stanovnitva- TREND U RH CILJ RH Konzistentna migracijska politika

HVALA NA POZORNOSTI

Zagreb, 2. listopada 2008.