You are on page 1of 8

Phn loi thi i hc 2011 theo tng chng

PHN LOI THI I HC 2011


MN VT L THEO CC PHN M 817
Cho bit: hng s Plng h=6,625.10-34J.s; ln in tch nguyn t e = 1,6.10-19C; tc nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Chng I: Dao ng c hc [ 8 cu]


Cu 1: Mt cht im dao ng iu ha trn trc Ox. Khi cht im i qua v tr cn bng th tc ca n l 20 cm/s. Khi cht im c tc l 10 cm/s th gia tc ca n c ln l 40 3 cm/s2. Bin dao ng ca cht im l A. 5 cm. B. 4 cm. C. 10 cm. D. 8 cm. 2 Cu 2: Mt cht im dao ng iu ha theo phng trnh x = 4 cos t (x tnh bng cm; t tnh
3

bng s). K t t = 0, cht im i qua v tr c li x = -2 cm ln th 2011 ti thi im A. 3015 s. B. 6030 s. C. 3016 s. D. 6031 s. Cu 3: Mt cht im dao ng iu ha trn trc Ox vi bin 10 cm, chu k 2 s. Mc th nng v tr cn bng. Tc trung bnh ca cht im trong khong thi gian ngn nht khi cht im i t v tr c ng nng bng 3 ln th nng n v tr c ng nng bng
1 ln th nng l 3

A. 26,12 cm/s. B. 7,32 cm/s. C. 14,64 cm/s. D. 21,96 cm/s. Cu 4: Khi ni v mt vt dao ng iu ha, pht biu no sau y sai? A. Lc ko v tc dng ln vt bin thin iu ha theo thi gian. B. ng nng ca vt bin thin tun hon theo thi gian. C. Vn tc ca vt bin thin iu ha theo thi gian. D. C nng ca vt bin thin tun hon theo thi gian. Cu 5: Mt con lc n c treo vo trn mt thang my. Khi thang my chuyn ng thng ng i ln nhanh dn u vi gia tc c ln a th chu k dao ng iu ha ca con lc l 2,52 s. Khi thang my chuyn ng thng ng i ln chm dn u vi gia tc cng c ln a th chu k dao ng iu ha ca con lc l 3,15 s. Khi thang my ng yn th chu k dao ng iu ha ca con lc l A. 2,96 s. B. 2,84 s. C. 2,61 s. D. 2,78 s. Cu 6: Dao ng ca mt cht im c khi lng 100 g l tng hp ca hai dao ng iu ha cng phng, c phng trnh li ln lt l x1 = 5cos10t v x2 = 10cos10t (x1 v x2 tnh bng cm, t tnh bng s). Mc th nng v tr cn bng. C nng ca cht im bng A. 0,1125 J. B. 225 J. C. 112,5 J. D. 0,225 J. PHN RING C BN Cu 7: Mt cht im dao ng iu ha trn trc Ox. Trong thi gian 31,4 s cht im thc hin c 100 dao ng ton phn. Gc thi gian l lc cht im i qua v tr c li 2 cm theo chiu m vi tc l 40 3 cm/s. Ly = 3,14. Phng trnh dao ng ca cht im l
6 C. x = 4 cos(20t ) (cm) 3

A. x = 6 cos(20t ) (cm)

3 D. x = 6 cos(20t + ) (cm) 6

B. x = 4 cos(20t + ) (cm)

Cu 8: Mt con lc n ang dao ng iu ha vi bin gc 0 ti ni c gia tc trng trng l g. Bit lc cng dy ln nht bng 1,02 ln lc cng dy nh nht. Gi tr ca 0 l A. 3,30 B. 6,60 C. 5,60 D. 9,60

: L Thanh Sn

Phn loi thi i hc 2011 theo tng chng

Chng II: Sng c hc [ 7 cu]


Cu 1: Pht biu no sau y l ng khi ni v sng c? A. Bc sng l khong cch gia hai im trn cng mt phng truyn sng m dao ng ti hai im cng pha. B. Sng c truyn trong cht rn lun l sng dc. C. Sng c truyn trong cht lng lun l sng ngang. D. Bc sng l khong cch gia hai im gn nhau nht trn cng mt phng truyn sng m dao ng ti hai im cng pha. Cu 2: mt cht lng c hai ngun sng A, B cch nhau 18 cm, dao ng theo phng thng ng vi phng trnh l uA = uB = acos50t (vi t tnh bng s). Tc truyn sng ca mt cht lng l 50 cm/s. Gi O l trung im ca AB, im M mt cht lng nm trn ng trung trc ca AB v gn O nht sao cho phn t cht lng ti M dao ng cng pha vi phn t cht lng ti O. Khong cch MO l A. 10 cm. B. 2 10 cm. C. 2 2 . D. 2 cm. Cu 3: Mt si dy n hi cng ngang, ang c sng dng n nh. Trn dy, A l mt im nt, B l mt im bng gn A nht, C l trung im ca AB, vi AB = 10 cm. Bit khong thi gian ngn nht gia hai ln m li dao ng ca phn t ti B bng bin dao ng ca phn t ti C l 0,2 s. Tc truyn sng trn dy l A. 2 m/s. B. 0,5 m/s. C. 1 m/s. D. 0,25 m/s. Cu 4: Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh c mt u c nh, u kia gn vi vt nh m1. Ban u gi vt m1 ti v tr m l xo b nn 8 cm, t vt nh m2 (c khi lng bng khi lng vt m1) trn mt phng nm ngang v st vi vt m1. Bung nh hai vt bt u chuyn ng theo phng ca trc l xo. B qua mi ma st. thi im l xo c chiu di cc i ln u tin th khong cch gia hai vt m1 v m2 l A. 4,6 cm. B. 2,3 cm. C. 5,7 cm. D. 3,2 cm. Cu 5: Mt ngun im O pht sng m c cng sut khng i trong mt mi trng truyn m ng hng v khng hp th m. Hai im A, B cch ngun m ln lt l r 1 v r2. Bit cng m ti A gp 4 ln cng m ti B. T s A. 4. B.
1 . 2 r2 bng r1 1 C. . 4

D. 2.

PHN RING C BN Cu 6: Mt sng hnh sin truyn theo phng Ox t ngun O vi tn s 20 Hz, c tc truyn sng nm trong khong t 0,7 m/s n 1 m/s. Gi A v B l hai im nm trn Ox, cng mt pha so vi O v cch nhau 10 cm. Hai phn t mi trng ti A v B lun dao ng ngc pha vi nhau. Tc truyn sng l A. 100 cm/s B. 80 cm/s C. 85 cm/s D. 90 cm/s PHN RING NNG CAO Cu 7: Mt si dy n hi cng ngang, hai u c nh. Trn dy c sng dng, tc truyn sng khng i. Khi tn s sng trn dy l 42 Hz th trn dy c 4 im bng. Nu trn dy c 6 im bng th tn s sng trn dy l A. 252 Hz. B. 126 Hz. C. 28 Hz. D. 63 Hz.

: L Thanh Sn

Phn loi thi i hc 2011 theo tng chng

Chng III: in xoay chiu [ 12 cu]


Cu 1: t in p u = U 2 cos 2 ft (U khng i, tn s f thay i c) vo hai u on mch mc ni tip gm in tr thun R, cun cm thun c t cm L v t in c in dung C. Khi tn s l f1 th cm khng v dung khng ca on mch c gi tr ln lt l 6 v 8 . Khi tn s l f2 th h s cng sut ca on mch bng 1. H thc lin h gia f1 v f2 l A. f2 =
2 f1. 3

B. f2 =

3 f1. 2

C. f2 =

3 f1. 4

D. f2 =

4 f1. 3

Cu 2: Ln lt t cc in p xoay chiu u1 = U 2 cos(100 t + 1 ) ; u2 =U 2 cos(120 t + 2 ) v u3 = U 2 cos(110 t + 3 ) vo hai u on mch gm in tr thun R, cun cm thun c t cm L v t in c in dung C mc ni tip th cng dng in trong on mch c biu 2 2 thc tng ng l: i1 = I 2 cos100 t ; i2 = I 2 cos(120 t + ) v i3 = I ' 2 cos(110 t ) . So
3 3

snh I v I, ta c: A. I = I. B. I = I ' 2 . C. I < I. D. I > I. Cu 3: Mt khung dy dn phng quay u vi tc gc quanh mt trc c nh nm trong mt phng khung dy, trong mt t trng u c vect cm ng t vung gc vi trc quay ca khung. Sut in ng cm ng trong khung c biu thc e = E0 cos(t + ) . Ti thi im t = 0,
2

vect php tuyn ca mt phng khung dy hp vi vect cm ng t mt gc bng A. 450. B. 1800. C. 900. D. 1500. Cu 4: Mt on mch AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip. on mch AM gm in tr thun R1 mc ni tip vi t in c in dung C, on mch MB gm in tr thun R 2 mc ni tip vi cun cm thun c t cm L. t in p xoay chiu c tn s v gi tr hiu dng khng i vo hai u on mch AB. Khi on mch AB tiu th cng sut bng 120 W v c h s cng sut bng 1. Nu ni tt hai u t in th in p hai u on mch AM v MB c cng gi tr hiu dng nhng lch pha nhau , cng sut tiu th trn on mch AB
3

trong trng hp ny bng A. 75 W. B. 160 W. C. 90 W. D. 180 W. Cu 5: Mt hc sinh qun mt my bin p vi d nh s vng dy ca cun s cp gp hai ln s vng dy ca cun th cp. Do s sut nn cun th cp b thiu mt s vng dy. Mun xc nh s vng dy thiu qun tip thm vo cun th cp cho , hc sinh ny t vo hai u cun s cp mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng khng i, ri dng vn kt xc nh t s in p cun th cp h v cun s cp. Lc u t s in p bng 0,43. Sau khi qun thm vo cun th cp 24 vng dy th t s in p bng 0,45. B qua mi hao ph trong my bin p. c my bin p ng nh d nh, hc sinh ny phi tip tc qun thm vo cun th cp A. 40 vng dy. B. 84 vng dy. C. 100 vng dy. D. 60 vng dy. Cu 6: t in p xoay chiu u = U 2 cos100 t vo hai u on mch mc ni tip gm in tr thun R, t in c in dung C v cun cm thun c t cm L thay i c. iu chnh L in p hiu dng hai u cun cm t gi tr cc i th thy gi tr cc i bng 100 V v in p hiu dng hai u t in bng 36 V. Gi tr ca U l A. 80 V. B. 136 V. C. 64 V. D. 48 V.

: L Thanh Sn

Phn loi thi i hc 2011 theo tng chng Cu 7: t in p u = U 2 cos t vo hai u mt t in th cng dng in qua n c gi

tr hiu dng l I. Ti thi im t, in p hai u t in l u v cng dng in qua n l i. H thc lin h gia cc i lng l u 2 i2 1 u 2 i2 u 2 i2 u 2 i2 1 A. 2 + 2 = B. 2 + 2 = 1 C. 2 + 2 = 2 D. 2 + 2 = U I 4 U I U I U I 2 Cu 8: t in p xoay chiu u = U0cost (U0 khng i v thay i c) vo hai u on mch gm in tr thun R, cun cm thun c t cm L v t in c in dung C mc ni tip, vi CR2 < 2L. Khi = 1 hoc = 2 th in p hiu dng gia hai bn t in c cng mt gi tr. Khi = 0 th in p hiu dng gia hai bn t in t cc i. H thc lin h gia 1, 2 v 0 l A. 0 = (1 + 2 )
1 2
2 2 2 B. 0 = (1 + 2 )

1 2

C. 0 = 12

D.

1 1 1 1 = ( 2 + 2) 2 0 2 1 2

Cu 9: on mch AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip. on mch AM gm in tr thun R1 = 40 mc ni tip vi t in c din dng C =


103 F , on mch MB gm in 4

tr thun R2 mc ni tip vi cun cm thun. t vo A, B in p xoay chiu c gi tr hiu dng v tn s khng i th in p tc thi hai u on mch AM v MB ln lt l:
u AM = 50 2 cos(100t 7 ) (V) v u MB = 150 cos100t (V) . H s cng sut ca on mch AB l 12

A. 0,86. B. 0,84. C. 0,95. D. 0,71. PHN RING C BN Cu 10: Mt my pht in xoay chiu mt pha c phn ng gm bn cun dy ging nhau mc ni tip. Sut in ng xoay chiu do my pht sinh ra c tn s 50 Hz v gi tr hiu dng
100 2 V. T thng cc i qua mi vng ca phn ng l

dy ca phn ng l A. 71 vng. B. 200 vng. C. 100 vng. D. 400 vng. Cu 11: t in p xoay chiu u = U 2 cos100t (U khng i, t tnh bng s) vo hai u on mch mc ni tip gm in tr thun R, cun cm thun c t cm dung C thay i c. iu chnh in dung ca t in in p hiu dng gia hai bn t in t gi tr cc i. Gi tr cc i bng U 3 . in tr R bng A. 10 B. 20 2 C. 10 2 D. 20 PHN RING NNG CAO Cu 12: t mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng v tn s khng i ln lt vo hai u in tr thun R, cun cm thun c t cm L, t in c in dung C th cng dng in hiu dng qua mch tng ng l 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A. Nu t in p xoay chiu ny vo hai u on mch gm ba phn t trn mc ni tip th cng dng in hiu dng qua mch l A. 0,2 A B. 0,3 A C. 0,15 A D. 0,05 A

5 mWb. S vng dy trong mi cun

1 H v t in c in 5

: L Thanh Sn

Phn loi thi i hc 2011 theo tng chng

Chng IV: Dao ng in t [ 5 cu]


Cu 1: Nu ni hai u on mch gm cun cm thun L mc ni tip vi in tr thun R = 1 vo hai cc ca ngun in mt chiu c sut in ng khng i v in tr trong r th trong mch c dng in khng i cng I. Dng ngun in ny np in cho mt t in c in dung C = 2.10-6F. Khi in tch trn t in t gi tr cc i, ngt t in khi ngun ri ni t in vi cun cm thun L thnh mt mch do ng th trong mch c dao ng in t t do vi chu k bng .10-6 s v cng dng in cc i bng 8I. Gi tr ca r bng A. 0,25 . B. 1 . C. 0,5 . D. 2 . Cu 2: Mt mch dao ng LC l tng gm cun cm thun c t cm 50 mH v t in c in dung C. Trong mch ang c dao ng in t t do vi cng dng in i = 0,12cos2000t (i tnh bng A, t tnh bng s). thi im m cng dng in trong mch bng mt na cng hiu dng th hiu in th gia hai bn t c ln bng A. 12 3 V. B. 5 14 V. C. 6 2 V. D. 3 14 V. Cu 3: Pht biu no sau y l sai khi ni v sng in t? A. Khi sng in t gp mt phn cch gia hai mi trng th n c th b phn x v khc x. B. Sng in t truyn c trong chn khng. C. Sng in t l sng ngang nn n ch truyn c trong cht rn. D. Trong sng in t th dao ng ca in trng v ca t trng ti mt im lun ng pha vi nhau. Cu 4: Trong mch dao ng LC l tng ang c dao ng in t t do. Thi gian ngn nht nng lng in trng gim t gi tr cc i xung cn mt na gi tr cc i l 1,5.10 -4s. Thi gian ngn nht in tch trn t gim t gi tr cc i xung cn mt na gi tr l A. 2.10-4s. B. 6.10-4s. C. 12.10-4s. D. 3.10-4s. PHN RING C BN Cu 5: Mch dao ng in t LC gm mt cun dy c t cm 50 mH v t in c in dung 5 F. Nu mch c in tr thun 10-2 , duy tr dao ng trong mch vi hiu in th cc i gia hai bn t in l 12 V th phi cung cp cho mch mt cng sut trung bnh bng A. 72 mW. B. 72 W. C. 36 W. D. 36 mW.

Chng V: Sng nh sng [ 6 cu]


Cu 1: Mt lng knh c gc chit quang A = 60 (coi l gc nh) c t trong khng kh. Chiu mt chm nh sng trng song song, hp vo mt bn ca lng knh theo phng vung gc vi mt phng phn gic ca gc chit quang, rt gn cnh ca lng knh. t mt mn E sau lng knh, vung gc vi phng ca chm tia ti v cch mt phng phn gic ca gc chit quang 1,2 m. Chit sut ca lng knh i vi nh sng l n = 1,642 v i vi nh sng tm l nt = 1,685. rng t mu n mu tm ca quang ph lin tc quan st c trn mn l A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. Cu 2: Chiu t nc ra khng kh mt chm tia sng song song rt hp (coi nh mt tia sng) gm 5 thnh phn n sc: tm, lam, , lc, vng. Tia l n sc mu lc i l l mt nc (st vi mt phn cch gia hai mi trng). Khng k tia n sc mu lc, cc tia l ra ngoi khng kh l cc tia n sc mu: A. tm, lam, . B. , vng, lam. C. , vng. D. lam, tm. Cu 3: Thc hin th nghim Y-ng v giao thoa vi nh sng n sc mu lam ta quan st c h vn giao thoa trn mn. Nu thay nh sng n sc mu lam bng nh sng n sc mu vng v cc iu kin khc ca th nghim c gi nguyn th A. khong vn tng ln. B. khong vn gim xung. C. v tr vn trung tm thay i. D. khong vn khng thay i.
: L Thanh Sn 5

Phn loi thi i hc 2011 theo tng chng

Cu 4: Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, khe hp S pht ra ng thi ba bc x n sc c bc sng l 1 = 0,42m, 2 = 0,56m v 3 = 0,63m. Trn mn, trong khong gia hai vn sng lin tip c mu ging mu vn trung tm, nu hai vn sng ca hai bc x trng nhau ta ch tnh l mt vn sng th s vn sng quan st c l A. 21. B. 23. C. 26. D. 27. Cu 5: Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, hai khe c chiu bng nh sng n sc, khong cch gia hai khe l 0,6 mm. Khong vn trn mn quan st o c l 1 mm. T v tr ban u, nu tnh tin mn quan st mt on 25 cm li gn mt phng cha hai khe th khong vn mi trn mn l 0,8 mm. Bc sng ca nh sng dng trong th nghim l A. 0,64 m B. 0,50 m C. 0,45 m D. 0,48 m PHN RING C BN Cu 6: Cng thot lectron ca mt kim loi l A = 1,88 eV. Gii hn quang in ca kim loi ny c gi tr l A. 550 nm B. 220 nm C. 1057 nm D. 661 nm

Chng VI: Lng T nh sng [ 7 cu]


Cu 1: Khi lectron qu o dng th n th nng lng ca nguyn t hir c xc nh bi cng thc En =
13, 6 (eV) (vi n = 1, 2, 3,). Khi lectron trong nguyn t hir chuyn t qu n2

o dng n = 3 v qu o dng n = 1 th nguyn t pht ra phtn c bc sng 1. Khi lectron chuyn t qu o dng n = 5 v qu o dng n = 2 th nguyn t pht ra phtn c bc sng 2. Mi lin h gia hai bc sng 1 v 2 l A. 272 = 1281. B. 2 = 51. C. 1892 = 8001. D. 2 = 41. Cu 2: Nguyn tc hot ng ca quang in tr da vo A. hin tng tn sc nh sng. B. hin tng quang in ngoi. C. hin tng quang in trong. D. hin tng pht quang ca cht rn. Cu 3: Trong nguyn t hir, bn knh Bo l r0 = 5,3.10-11m. mt trng thi kch thch ca nguy n t hir, lectron chuyn ng trn qu o dng c bn knh l r = 2,12.10 -10m. Qu o c tn gi l qu o dng A. L. B. O. C. N. D. M. Cu 4: Mt cht pht quang c kch thch bng nh sng c bc sng 0,26 m th pht ra nh sng c bc sng 0,52 m. Gi s cng sut ca chm sng pht quang bng 20% cng sut ca chm sng kch thch. T s gia s phtn nh sng pht quang v s phtn nh sng kch thch trong cng mt khong thi gian l A.
4 . 5

B.

1 . 10

C.

1 . 5

D.

2 . 5

Cu 5: Hin tng quang in ngoi l hin tng lectron b bt ra khi tm kim loi khi A. chiu vo tm kim loi ny mt chm ht nhn heli. B. chiu vo tm kim loi ny mt bc x in t c bc sng thch hp. C. cho dng in chy qua tm kim loi ny. D. tm kim loi ny b nung nng bi mt ngun nhit. PHN RING C BN Cu 6: Tia Rn-ghen (tia X) c A. cng bn cht vi tia t ngoi. B. tn s nh hn tn s ca tia hng ngoi.
: L Thanh Sn 6

Phn loi thi i hc 2011 theo tng chng

C. in tch m nn n b lch trong in trng v t trng. D. cng bn cht vi sng m. PHN RING NNG CAO Cu 7: Khi chiu mt bc x in t c bc sng 1 = 0,30m vo catt ca mt t bo quang in th xy ra hin tng quang in v hiu in th hm lc l 2 V. Nu t vo gia ant v catt ca t bo quang in trn mt hiu in th UAK = -2V v chiu vo catt mt bc x in t khc c bc sng 2 = 0,15m th ng nng cc i ca lectron quang in ngay trc khi ti ant bng A. 1,325.10-18J. B. 6,625.10-19J. C. 9,825.10-19J. D. 3,425.10-19J.

Chng VII: Ht nhn nguyn t [ 6 cu]


Cu 1: Gi s trong mt phn ng ht nhn, tng khi lng ca cc ht trc phn ng nh hn tng khi lng cc ht sau phn ng l 0,02 u. Phn ng ht nhn ny A. thu nng lng 18,63 MeV. B. thu nng lng 1,863 MeV. C. ta nng lng 1,863 MeV. D. ta nng lng 18,63 MeV. 7 Li ng yn. Phn ng to ra hai ht nhn X ging nhau Cu 2: Bn mt prtn vo ht nhn 3 bay ra vi cng tc v theo cc phng hp vi phng ti ca prtn cc gc bng nhau l 60 0. Ly khi lng ca mi ht nhn tnh theo n v u bng s khi ca n. T s gia tc ca prtn v tc ca ht nhn X l A. 4. B.
1 . 4

C. 2.

D.

1 . 2

Cu 3: Khi ni v tia , pht biu no sau y sai? A. Tia khng phi l sng in t. B. Tia c kh nng m xuyn mnh hn tia X. C. Tia khng mang in. D. Tia c tn s ln hn tn s ca tia X. Cu 4: Cht phng x plni 210 Po pht ra tia v bin i thnh ch 206 Pb . Cho chu k bn r 84 82 210 ca 84 Po l 138 ngy. Ban u (t = 0) c mt mu plni nguyn cht. Ti thi im t1, t s gia s ht nhn plni v s ht nhn ch trong mu l s ht nhn plni v s ht nhn ch trong mu l A.
1 . 15 1 . Ti thi im t2 = t1 + 276 ngy, t s gia 3

B.

1 . 16

C.

1 . 9

D.

1 . 25

Cu 5: Theo thuyt tng i, mt lectron c ng nng bng mt na nng lng ngh ca n th lectron ny chuyn ng vi tc bng A. 2,41.108 m/s B. 2,75.108 m/s C. 1,67.108 m/s D. 2,24.108 m/s PHN RING C BN Cu 6: Mt ht nhn X ng yn, phng x v bin thnh ht nhn Y. Gi m1 v m2, v1 v v2, K1 v K2 tng ng l khi lng, tc , ng nng ca ht v ht nhn Y. H thc no sau y l ng ? A.
v1 m1 K1 = = v 2 m2 K 2

B.

v 2 m2 K 2 = = v1 m1 K1

C.

v1 m 2 K1 = = v 2 m1 K 2

D.

v1 m2 K 2 = = v 2 m1 K1

Chng VIII: T vi m n v m [ 3 cu]


Cu 1: Khi ni v h Mt Tri, pht biu no sau y sai? A. Sao chi l thnh vin ca h Mt Tri.
: L Thanh Sn 7

Phn loi thi i hc 2011 theo tng chng

B. Cc hnh tinh chuyn ng quanh Mt Tri theo cng mt chiu. C. Hnh tinh xa Mt Tri nht l Thin Vng tinh. D. Hnh tinh gn Mt Tri nht l Thy tinh. PHN RING C BN Cu 2: Mt thin thch bay vo bu kh quyn ca Tri t, b ma st mnh , nng sng v bc chy, li mt vt sng di. Vt sng di ny c gi l A. sao i B. sao siu mi C. sao bng D. sao chi PHN RING NNG CAO Cu 3: Xt 4 ht: ntrin, ntron, prtn, lectron. Cc ht ny c sp xp theo th t gim dn ca khi lng ngh: A. prtn, ntron, lectron, ntrin B. ntron, prtn, ntrin, lectron C. ntrin, ntron, prtn, lectron D. ntron, prtn, lectron, ntrin

Chng IX: C hc vt rn [ 6 cu]


Cu 1: Con lc vt l l mt vt rn quay c quanh mt trc nm ngang c nh. Di tc dng ca trng lc, khi ma st khng ng k th chu k dao ng nh ca con lc A. khng ph thuc vo gia tc trng tng ti v tr con lc dao ng B. ph thuc vo bin dao ng ca con lc C. ph thuc vo khong cch t trng tm ca vt rn n trc quay ca n D. khng ph thuc vo momen qun tnh ca vt rn i vi trc quay ca n Cu 2: Mt bnh ang quay u quanh trc c nh ca n. Tc dng vo bnh mt momen hm, th momen ng lng ca bnh c ln gim u t 3,0 kg.m 2/s xung cn 0,9 kg.m2/s trong thi gian 1,5 s. Momen hm tc dng ln bnh trong khong thi gian c ln l A. 3,3 N.m B. 14 N.m C. 1,4 N.m D. 33 N.m Cu 3: Mt vt rn quay nhanh dn u quanh mt trc c nh. Ti t = 0, tc gc ca vt l 0. K t t = 0 , trong 10 s u, vt quay c mt gc 150 rad v trong giy th 10 vt quay c mt gc 24 rad. Gi tr ca 0 l A. 2,5 rad/s B. 5 rad/s C. 7,5 rad/s D. 10 rad/s Cu 4: Mt ci thc khi nm yn dc theo mt trc ta ca h quy chiu qun tnh K th c chiu di l l 0 . Khi thc chuyn ng dc theo trc ta ny vi tc bng 0,8 ln tc nh sng trong chn khng th chiu di ca thc o c trong h K l A. 0,8l 0 B. 0, 6l 0 C. 0,36l 0 D. 0, 64l 0 Cu 5: Mt vt rn quay quanh mt trc c nh, c momen qun tnh khng i i vi trc ny. Nu momen lc tc dng ln vt khc khng v khng i th vt s quay A. vi gia tc gc khng i. B. vi tc gc khng i. C. chm dn u ri dng hn. D. nhanh dn u ri chm dn u. Cu 6: Mt a trn mng ng cht c ng knh 30 cm, khi lng 500 g quay u quanh trc c nh i qua tm a v vung gc vi mt phng a. Bit chu k quay ca a l 0,03 s. Cng cn thc hin lm cho a dng li c ln l A. 820 J. B. 123 J. C. 493 J. D. 246 J.

------------Ht-----------

: L Thanh Sn