You are on page 1of 17

DOSSIER DEXERCICIS DE FSICA I QUMICA

4t ESO

NDEX
FSICA
UNITAT 5 : TREBALL I ENERGIA __________________ 3

UNITAT 6 : TRANSFERNCIA DENERGIA: CALOR ____ 11

2 / 17

UNITAT 5 : TREBALL I ENERGIA

Unitat de treball i energia en el S.I. : Joule ( J ) Altres unitats :Energia calorfica : calories ( cal ) Energia elctrica : Unitat de potncia en el S.I. : Altres unitats :quilowatt ( kW ) cavall de vapor ( CV ) quilowattshora (kWh) Watt ( W ) 1 kW = 1000 W 1 CV = 735 W 1 cal = 4,18 J 1 kWh = 3,6106 J

Treball : W : Treball

W = Fscos Unitats : Joule ( J ); s : desplaament ( m )

: angle que formen la fora i el desplaament W P= Potncia : (W E) Si v = constant : P = Fv t P : Potncia ( W ) F : Fora ( N ) W : Treball ( J ) v : velocitat (m/s) t : temps ( s ) Rendiment : Energia cintica :
= Etil Etotal

Ptil 100 Ptotal

Ec =

mv 2 2

m : massa ( kg) ; v : velocitat ( m/s) m : massa ( kg) ; h : altura ( m) ; g = 9,8 m/s2

Energia potencial : Ep = mgh Energia mecnica : Em = Ec + Ep

Teorema de les forces vives : Wtotal = Ec Principi de conservaci de lenergia :


Em1 = Em2
;

Ec1 + Ep1 = Ec2 + Ep2

2 mv1 mv2 2 + mgh1 = + mgh2 2 2

3 / 17

TREBALL___________________________________________________ 1. Un cotxe de pes P=8000 N s accelerat sobre una superfcie plana i horitzontal. Per a aix se li aplica una fora de F=500 N en la direcci i sentit del moviment. Sobre aquest cotxe hi actua, a ms, una fora de fregament de FF=300 N. Calcula el treball que realitzen les forces P, F i FF quan el cotxe es desplaa 20 m. R: 0 J; 10000 J; -6000 J

2. Un cos de massa 25 kg seleva verticalment 12 m aplicant una fora. Calcula el treball realitzat per aquesta fora si el cos puja: a) amb moviment uniforme. R: 2940 J b) Amb una acceleraci constant de 4 m/s2. R: 4140 J 3. Sarrossega una pedra sobre el terra horitzontal estirant-la obliquament cap amunt amb una fora de F=240 N exercida mitjanant una corda inclinada 30. Calcula el treball realitzat en arrossegar 5 m la pedra. R: 1039 J 4. La cabina dun ascensor t una massa de 400 kg. La fora de fregament que soposa al seu moviment s de 800 N. Calcula el treball que realitzen el pes de la cabina, la fora de fregament i la fora que exerceix el cable quan lascensor es desplaa 25 m amb moviment uniforme: a) Pujant. R: -98000 J; -20000 J; 118000 J b) baixant. R: 98000 J; -20000 J; -78000 J 5. Un cavall estira un carro obliquament cap amunt amb una fora de 400 N que forma un angle de 37 amb la horitzontal. El carro pesa 2000 N i la fora de fregament que soposa al seu moviment s de 120 N. Calcula el treball que realitza cada una de les forces esmentades quan el cavall avana 150 m sobre terreny horitzontal. R: 47918 J; 0 J; -18000 J 6. Una ciutat consumeix diriament 200 m3 daigua. Laigua seleva a dipsits situats a 80 m per damunt del nivell de laigua. Quin treball es realitza durant un any ? R: 5,721010 J 7. Hem realitzat un treball de 150 J per traslladar un moble. Si la fora que li hem aplicat en la direcci i sentit del moviment ha estat de 25 N, quina distncia ha recorregut el moble? R: 6 m
4 / 17

8. Aplicam una fora de 125 N a un carret de 50 kg. Tenint en compte que el vehicle ven una fora de fricci de 25 N: a) Quin treball haur realitzat al cap de 500 m? R: 50000 J b) Quina acceleraci experimentar? R: 2 m/s2 9. Saplica una fora de 2800 N a un vehicle de 800 kg. Tenint en compte que el vehicle ven una fora de fricci de 400 N: a) Quin treball shaur realitzat al cap de 1000 m? R: 2,4 106 J b) Quina acceleraci experimentar? R: 3 m/s2 c) Quina velocitat dur? R: 77,46 m/s 10. Calcula laltura que assolir un cos de 10 kg de massa que es troba a 15

m daltura, si se li aplica un treball de 1200 J, que serveix nicament per aixecar-lo ms. R: 27,24 m POTNCIA_________________________________________________ 11. Quina potncia desenvolupa una grua que eleva un contenidor de 8000 kg

a una altura de 15 m en 4s? Suposa nul el fregament. R: 294000 W 12. Quina potncia desenvolupa una persona, la massa de la qual s de 60 kg,

quan puja en 40 s fins al quart pis duna casa si cada pis t una altura de 3 m?. R: 176,4 W 13. Quina potncia t una mquina que transfereix 15000 J en 30 s?.

R: 500 W 14. Calcula la potncia que tindr un motor que s capa de realitzar un treball

de 1800 J en un temps de 2 minuts. Expressa el resultat en CV. R: 0,02 CV 15. Quina potncia sha de desenvolupar per arrossegar a una velocitat

constant de 45 km/h un cos de massa 200 kg sobre una superfcie horitzontal si la fora de fregament que soposa al moviment s de 400 N?. R: 5000 W 16. Calcula quantes calories pot generar en 20 minuts una estufa elctrica que

t una potncia de 1200 W. R: 344498 cal

5 / 17

17.

Calcula el cost del consum elctric mensual duna estufa de 2000 W que

funciona 6 hores diries durant tots els dies de la setmana si el preu de 1 kWh s de 0,1 . R: 36 18. Calcula la potncia mitjana dels aparells elctrics duna fbrica que

funciona, de manera ininterrompuda, 5 dies per setmana si el rebut mensual denergia elctrica puja 4500 i el preu del kWh s de 0,08 (suposa que un mes t 4 setmanes). R: 117188 W 19. Un home que pesa 70 kp puja una escala fins una altura de 15 m. Calcula:

a) El treball que realitza. R: 10290 J b) La potncia que desenvolupa (en Watts i CV) si ha pujat en un minut. R:171,5 W;0,23 CV c) En quin temps ha pujat 4 m, si ha gastat 0,1 CV en pujar aquests metres? R: 37,3 s 20. Per estar avariat lascensor, un home que pesa 70 kp puja caminant a ca

seva que est a 21 m, en 2,5 minuts; el seu fill que pesa 45 kp ho fa en un minut. Calcula en cada cas: a) El treball realitzat en Joules. R: 14406 J; 9261 J b) La potncia desenvolupada. R: 96,04 W; 154,35 W RENDIMENT________________________________________________ 21. El motor elctric dun muntacrregues consumeix una energia de 175 kJ

per elevar fins a una altura de 20 m una cabina carregada la massa total de la qual s de 500 kg. Calcula: a) Lenergia til. R: 98000 J b) Lenergia perduda. R: 77000 J c) El rendiment expressat en tant per cent. R: 56 % 22. Una bomba eleva 2000 litres daigua, per una canonada, fins a un depsit

situat a 30 m daltura. Calcula lenergia que consumir el motor si el rendiment de la installaci s del 60 %. R: 980000 J

6 / 17

23.

Amb una mquina que t un rendiment del 72% sefectua un treball til de

250 kJ. Calcula lenergia que es perd. R: 97222 J 24. El motor dun funicular exerceix una fora de 40000 N sobre el cable, que

es mou a una velocitat de 6 m/s. Calculan el rendiment sabent que, en aquestes condicions, consumeix una potncia de 375 kW. R: 64 % 25. Calcula el treball til que realitza un motor en 2,5 hores si consumeix una 800 W i el seu rendiment s de 80%. Expressa-ho en kWh i

potncia de

en J. R: 5,76 106 J; 1,6 kWh 26. Un ascensor, amb la seva crrega, t una massa total de 300 kg. El seu

motor ha de ser capa de fer-lo pujar a una altura de 18 m en 12 s. Quina potncia ha de tenir si sestima que el rendiment de la installaci ser del 65%?. R: 6785 W 27. Una grua eleva una massa de 100 kg fins a una altura de 50 m. Calcula :

a) Lenergia til. R: 49000 J b) Lenergia consumida si el motor t un rendiment del 40%. R: 122500 J c) Lenergia perduda. R: 73500 J d) Si el preu del kWh s de 0,8 , calcula el cost daquesta operaci. R: 0,03

ENERGIA CINTICA. TEOREMA DE LES FORCES VIVES 28.

____________

Un cotxe de 1000 kg va a 20 m/s. Quant val la seva energia cintica?.

R: 200.000 J 29. 30. Un cotxe de 500 kg va a 50 m/s. Quina energia cintica t?. R: 625000 J Un cotxe t una energia cintica de 200.000 J. Sabent que la seva massa

s de 500 kg, a quina velocitat va?. R: 28,28 m/s 31. Un cotxe t una energia cintica de 300.000 J i va a una velocitat de

30 m/s. Quina massa t?. R: 666,7 kg

7 / 17

32.

Un mbil t una massa de 200 kg. Calcula el treball necessari perqu la

seva velocitat augmenti de 20 m/s a 30 m/s. R: 5000 J 33. Un cos de massa 30 kg es mou a una velocitat de 3 m/s. Se li aplica una

fora constant de 12 N en la direcci i sentit del moviment. Calcula la velocitat del cos quan hagi recorregut 50 m. R: 7 m/s 34. Un cotxe de massa 900 kg incrementa la seva velocitat de 72 km/h a

90 km/h en un recorregut de 200 m. Sense calcular la seva acceleraci determina la resultant de les forces que actuen sobre ell. R: 506,25 N 35. Un cami de 8000 kg de massa total es desplaa a una velocitat de

20 m/s. Quin treball ha de realitzar el frens per reduir la seva velocitat a 5 m/s? s positiu o negatiu aquest treball? Per qu?. R: -1500000 J 36. Un autombil, la massa del qual s 1000 kg, quan circula a una velocitat

de 72 km/h frena i satura en 8 s. Calcula: a) El treball que realitza la fora de frenada. R: -200000 J b) La intensitat daquesta fora suposant que s constant. R: 2500 N c) La distncia que recorre el cotxe mentre est frenant. R: 80 m ENERGIA POTENCIAL___ 37. ___________________________________

Calcula lenergia potencial dun cos de 200 kg situat a una altura de 10 m.

R: 19600 J 38. Un cos situat a 30 m daltura t una energia potencial de 1470 J. Calcula la

seva energia potencial en el fons dun pou de 20 m de profunditat. R: -980 J


ENERGIA MECNICA. PRINCIPI DE CONSERVACI DE LENERGIA MECNICA

39.

Es llana cap amunt una pilota de 100 g de massa. Quan es troba a 30 m

del terra la seva velocitat s de 5 m/s. Calcula la seva energia cintica i lenergia mecnica en aquest punt. R: 1,25 J; 30,65 J 40. Se deixa caure verticalment cap avall un objecte duna altura de 20 m.

Amb quina velocitat arribar al terra? R: 19,8 m/s

8 / 17

41.

Una pilota de tenis de 100 g de massa es deixa caure duna altura de 10

m. Calcula lenergia cintica i lenergia potencial: a) Quan es troba a 10 m daltura. R: 0 J; 9,8 J b) Quan es troba a 5 m daltura. R: 4,9 J; 4,9 J c) En el moment de contacte amb el terra. R: 9,8 J; 0 J 42. Des de quina altura sha de llanar verticalment cap avall, a una velocitat

inicial de 15 m/s un cos perqu arribi al terra a una velocitat de 40 m/s. R: 70,15 m 43. Es llana una pedra de massa 200 g al fons dun pou de 30 m de

profunditat a una velocitat inicial de 10 m/s: a) Quina prdua denergia potencial experimenta la pedra en caure?. R: -58,8 J b) Quant augmenta la seva energia cintica?. R: 58,8 J c) Amb quina velocitat arriba al fons del pou?. R: 26,22 m/s 44. Calcula laltura mxima duna pedra si es llana verticalment cap amunt

amb una velocitat de 30 m/s. Quina ser la seva energia mecnica en el punt ms alt si la seva massa s de 45. 2 kg?. R: 45,9 m; 900 J

Es llana verticalment cap amunt un objecte de 2 kg de massa amb una

velocitat de 20 m/s. Calcula: a) La mxima altura. R: 20,4 m b) La velocitat quan es troba a 5 m del terra. R: 17,4 m/s 46. Des duna altura de 200 m es deixa caure una pedra de 5 kg de massa.

Calcula: a) La velocitat amb que arriba al terra. R: 62,6 m/s b) La seva energia potencial en el punt ms alt. R: 9800 J c) Lenergia cintica quan arriba al terra. R: 9800 J d) La velocitat en el punt mig del seu recorregut. R: 44,27 m/s

9 / 17

47.

A una atracci de fira es puja un cotxet fins una altura de 30 m, on

comena la seva caiguda (segons dibuix). Calcula la velocitat en el punt A. R: 14 m/s

30 m

20 m

10 / 17

UNITAT 6 : TRANSFERNCIA DENERGIA: CALOR

Escales termomtriques : Conversi escala Celsius (C) a Kelvin (K) : T(K) = T(C) + 273 Conversi escala Fahrenheit (F) a Celsius (C) : T(F) = 1,8T(C) + 32

Relaci entre calor i variaci de temperatura : Q : calor (J) m : massa (kg) Ce : calor especfica (J/ kgK) T : temperatura final (K o C) To : temperatura inicial (K o en C) Canvi destat : Q : calor (J) m : massa (kg) L : calor latent (J/ kg) Equilibri trmic : Dilataci : Q
absorbit

Q = mce(T To)

T = (T To) , diferncia de temperatura

Q = mL

=-Q

cedit

L = Lo(T To) L = L Lo diferncia de longitud (m)

Lo : longitud inicial (m)

: coeficient de dilataci lineal (C-1)

11 / 17

Escales termomtriques__________

___________________________

1. Expressa en K la temperatura debullici de loxigen (-183C) i la de fusi del sofre (119C). R: 90K; 392K 2. La temperatura de fusi del nitrogen s 77 K. Expressa aquesta temperatura en lescala Celsius. R: -196C 3. La temperatura de fusi del plom i del mercuri sn 328C i 39C, respectivament. Expressa aquestes temperatures en lescala Kelvin. R: 601K; 234K 4. Expressa en lescala Farenheit les segents temperatures: a) 80C; b) 20C; c) 240K; d) 451K

R: 176F; -4F; -27,4F; 352,4F 5. Expressa en lescala Celsius les segents temperatures: a) 90F; b) 200F; c) 248K; d) 350K R: 32,22C; 93,33C; -25C; 77C ____________________

Relaci entre calor i variaci de temperatura_

6. Quina quantitat denergia en forma de calor es necessita per pujar la temperatura de 0,01 kg daigua de 10C a 90C. R: 3344 J 7. Es refreden 0,2 kg daigua de 70C a 20C. Quina quantitat denergia sha dissipat? R: -41800 J

8. Quina quantitat denergia en forma de calor es necessita per pujar 25C la temperatura de 5 litres daigua. R: 522500 J 9. Quina quantitat de calor s necessria per que la temperatura de 0,5 litres daigua augmenti de 25C a 75C. R: 104500 J 10. En comunicar 50 J denergia en forma de calor a un clau dacer, la

temperatura del clau augmenta 10C. Quina massa t el clau? R: 0,011 kg 11. Tenim 3 kg de coure a 25C. Perqu passi a 35C li aportam 11400 Joules

denergia. Quina s la calor especfica del coure? R: 380 J/kgC 12. Tenim un bloc de 8 kg dalumini a una temperatura de 25C. Li aportam

106800 J denergia trmica i el bloc passa a 40C. Quina s la calor especfica de lalumini?. R: 890 J/kgC

12 / 17

13.

Calcula la temperatura final duna barra de ferro de 500 g de massa que

es troba inicialment a 300C si cedeix 1000 J. R: 297,34C Calor i canvis destat_________________________________________ 14. La calor latent de fusi de laigua s de 340000 J/kg. Quanta energia hem

daportar per fondre 2 kg de gel a 0C? R: 680000 J 15. La calor latent de vaporitzaci de laigua s de 2260000 J/kg. Quanta

energia hem daportar per bullir 6 kg daigua a 100C? R: 1,356 107 J 16. Quina quantitat denergia cal per fondre 0,1 kg de gel a 0C? La calor

latent de fusi del gel s de 340000 J/kg. R: 34000 J 17. Quina quantitat denergia es necessita per evaporar 0,01 kg daigua

bullint? R: 22600 J 18. En un experiment per calcular el calor latent de fusi del naftal, es

necessiten 3280 J denergia per fondre 0,02 kg de naftal. Quina s la calor latent de fusi del naftal?. R: 164000 J/kg 19. Quina quantitat de calor hem de subministrar a 1,6 kg de gel a 0C per

convertir-lo en aigua a 25 C? R: 711200 J 20. Quina quantitat de calor hem de comunicar a 50 g daigua a 25C per

transformar-la en vapor daigua a 100C? R:128675 J 21. Quina quantitat de calor allibera 10 g daigua a 50 C per obtenir gel a

5C?. R: - 5605 J 22. Quina quantitat de calor hem de comunicar a 1 kg de gel a 15C per

obtenir vapor daigua a 100C?. R: 3052500 J 23. Quina quantitat de calor hem de comunicar a 2,3 kg de gel a 30C per

obtenir vapor daigua a 200C?. R: 8250100 J 24. Quina quantitat de calor allibera 1,5 litres de vapor daigua a 200 C per

convertir-se en gel a 30 C ?. Quina quantitat de calor li haurem de comunicar en el procs invers? R: - 5380500 J ; 5380500 J

13 / 17

Equilibri trmic ____________________________________________ 25. Si mesclam 10 litres daigua a 80C i 50 litres daigua a 20C, quina

temperatura tindr la mescla resultant? R: 30C 26. Si dins una banyera posam 50 litres daigua a 70C, quants litres daigua a

10C tindrem que afegir per qu tot quedi a 40C? R: 50 litres 27. Mesclam dues quantitats daigua, una a 40C i una altra a 80C. Si la

quantitat daigua de la primera s el doble que la segona determina la temperatura final de la mescla. R: 53,3C 28. Dins un calormetre que cont 400 g daigua sintrodueix un tros de metall

de 50 g a 80C, la temperatura inicial de laigua s de 10C i la temperatura dequilibri de la mescla 12C. Calcula la calor especfica del metall. R: 983,5 J/kgC 29. En un calormetre que cont 200 g daigua a 40C, sintrodueixen 20 g

duna substncia a una temperatura de 80C. Sobserva que la temperatura de la mescla s de 50C. Calcula la calor especfica de la substncia. R: 13933 J/kgC 30. Es mesclen 20 g daigua a 40C amb 15 g dalcohol etlic a 30C. Si la

calor especfica de lalcohol s 2508 J/kgC i de laigua 4180 J/kgC, calcula la temperatura dequilibri. 31. R: 36,9C

Es mesclen 2 litres daigua a 20C amb 5 litres daigua a 60C. Calcula la

temperatura dequilibri. R: 48,6C

14 / 17

32.

Es mesclen dues substncies que es troben a 10C i 70C, respectivament.

Determina la temperatura dequilibri en els segents casos: a) Les masses i les calors especfiques de les dues substncies sn iguals. b) La massa de la primera substncia s el doble que la segona i les calors especfiques sn iguals. c) La massa de la primera substncia s el triple de la segona i la calor especfica de la segona s el doble de la primera. d) Les masses sn iguals i la calor especfica de la segona es la meitat de la primera. R: a) 40C; b) 30C; c) 34C; d) 30C

33.

Es disposa dun tros de gel de 30 g a la temperatura de 0C. Es posa en

contacte amb ell un cos de 5 g a la temperatura de 25C, fent que part del gel es fongui. El pes de gel que va quedar sense fondre va sser de 25 g. Calcular la calor especfica del cos. R: 13600 J/kgC 34. Calcula la calor especfica dun determinat metall a partir de les dades

segents: 300 g del metall a 99C sn capaos de fondre 33,5 g de gel a 0C. R: 383,5 J/kgC 35. Un tros de metall de calor especfica 418 J/kgC i temperatura 80C,

sintrodueix dins una cavitat de gel a 0C, fins que assoleix la temperatura del gel. Es fonen 100 g de gel. Calcula la massa del metall. R: 1,02 kg 36. Quina massa de gel a 0C sha de mesclar amb 100 g daigua a 80C per

obtenir aigua a 0C? R: 0,098 kg Equivalent en aigua del calormetre _____________________________ 37. Un calormetre dequivalent en aigua 10 g cont aigua a 25C. Sintrodueix

dins el calormetre un cos de massa 100 g i calor especfica 209 J/kgC a la temperatura de 50C. La temperatura dequilibri s 30C. Quina massa daigua cont el calormetre?. R: 0,010 kg 38. Dins un calormetre que cont 0,1 kg daigua a 15C sintrodueix una bolla

de coure de 0,05 kg a 200C. Calcula la temperatura dequilibri. Dades: Lequivalent en aigua del calormetre s 0,022 kg. R: 21,8C

15 / 17

39.

Un tros de coure de 120 g i calor especfica 376,2 J/kgC a la temperatura

de 100C sintrodueix dins un recipient metllic de massa 0,3 kg, que cont 240 g daigua (ce de laigua 4180 J/kgC) a la temperatura de 20C. La temperatura dequilibri de la mescla s de 23C. Calcula la calor especfica del metall del recipient. R: 518,32 J/kgC 40. La massa dun calormetre de coure s de 100 g i la de laigua a 10C

continguda dins ell s 200 g. Dins el calormetre sintrodueixen 200 g de coure a 100C. Calcula la temperatura dequilibri. R: 17,14C Dilataci___________________________________________________ 41. Quant es dilata una barra de ferro de 6 m en passar de 15C a 50C?.

R: 0,0046 m 42. Una barra dalumini que es troba a 25C sescalfa fins a 75C i es dilata

5,2 mm. Quina longitud tenia la barra?. R: 4 m 43. Un tub metllic t una longitud de 100 m a 0C i 100,13 m a 100C.

Calcula el coeficient de dilataci lineal. R: 1,3 10-5 C-1 44. Lalada de la torre Eiffel (que est feta de ferro) un dia en que la

temperatura s de 0C s de 301 m. Quant augmenta la seva longitud un dia destiu en que la temperatura s de 30C?. R: 0,108 m 45. Un tub de coure t una longitud d 1 m a 0C. Calcula a quina temperatura

sha descalfar per qu es dilati 1 cm. R: 588C 46. Una barra de ferro de 30000 g i 1,5 metres es troba a 300C, en

refredar-se cedeix 150000 J. a) Calcula la temperatura final de la barra. R: 293,35 C b) Calcula com varia la longitud de la barra. R: 1,19710-4 m c) Calcula la longitud final de la barra. R: 1,49908 m

16 / 17

CALOR ESPECFIC

Aigua Gel Vapor daigua Ferro Coure Acer

4180 J/kg C 2300 J/kg C 5000 J/kg C 752 J/kg C 376,2 J/kgC 450 J/kg C

CALOR LATENT

Calor latent de fusi de laigua Calor latent de vaporitzaci de laigua

340000 J/kg 2260000 J/kg

COEFICIENT DE DILATACI LINEAL

Alumini Coure Ferro

2,6 10-5 C-1 1,7 10-5 C-1 1,2 10-5 C-1

17 / 17