You are on page 1of 3

To a USB Flash drive khi ng a di ng USB Flash drive hin nay rt thng dng v gn nh, t h hng v dung lng

ng cao nn rt thun tin lm a khi ng v cu h my tnh, thay th cho a mm hay CDROM. Ngoi ra, nu USB Flash drive ca bn c dung lng trn 125MB, bn c th a ton b ni dung ca Hirens BootCD vo USB. Di y l cc bc lm USB ca bn khi ng c. Khi ng DOS 1. Ti file hnh nh ca a mm khi ng DOS ti a ch www.echip.com.vn/echiproot/Softwares/2006/bootdos.img ri dng chng trnh WinImage (www.winimage.com/winimage.htm) trch xut cc file c trong a mm ny. Chy WinImage > m menu File/ Open v ch nh file bootdos.img > chn tt c file trong ca s lit k bn phi ri bm phm phi chut vo chng > chn Extract trong menu ng cnh xut ton b file ra th mc A.

2. Ti chng trnh HP USB Disk Storage Format Tool ti http://h18007.www1.hp.com/support/files/hpcpqdt/us/download/20306.html > gn USB vo my ri chy chng trnh ny nh dng cho USB vi cc chn la: FAT cho phn File system, nh du chn Create a DOS startup disk v ch nh th mc A ti phn Using DOS system files located at: > bm nt Start chng trnh tin hnh nh dng v chp 3 file h thng (command.com, io.sys, msdos.sys) ln USB.

3. Bn chp cc file cn li trong th mc A vo USB v c th chp thm cc chng trnh cn thit chy trong mi trng DOS nh kim tra phn cng, phn vng a, phc hi d liu... ty theo dung lng cn trng ca USB. Khi ng Hirens Boot Nu USB ca bn c dung lng trn 128MB th bn c th a c b Hirens Boot vo USB theo cc bc di y. 1, 2. Thc hin bc 1 v 2 ging nh trn. 3. Xa file msdos.sys v b thuc tnh n, h thng ca file command.com trn USB. 4. Ti file ISO ca Hirens Boot v7.8 ti a ch www.9down.com/downloads.php?fileid=288 hay mua a Hirens Boot cc ca hng dch v Tin hc ri dng chng trnh UltraISO (www.ezbsystems.com/ultraiso/index.html) to file hnh nh dng ISO cho a ny (chy UltraISO, vo menu Tools chn lnh Make CD/DVD Image). 5. Chy UltraISO, m menu File/ Open v chn file ISO ca Hirens Boot > M menu Bootable, chn Save Boot File trch xut phn Boot ca a thnh file tn hiren.bif vo 1 th mc tm > Bm phm phi chut vo th mc BootCD ri chn Extract To xut ton b th mc ny vo th mc B trn cng.

6. Chy chng trnh WinImage, m menu File/ Open v ch nh file hiren.bif > chn tt c file trong ca s lit k bn phi ri bm phm phi chut vo chng > chn Extract trong menu ng cnh xut ton b file ra th mc B. 7. Xa file command.com, io.sys, jo.sys trong th mc B ng thi m file msdos.sys trong th mc ny xa 3 dng: windir=. , WinBootDir=. v HostWinBootDrv=a.

8. Chp tt c file trong th mc B, k c th mc BootCD vo USB. Nh vy l USB Flash drive ca bn tr thnh Hirens BootUSB ri . Cn bit khi s dng USB Boot. - Nn sao lu ni dung trn USB d phng v USB vn c th b xa hay b virus tn cng. - Phi xc lp vic khi ng bng USB trong BIOS v c nhng my i c khng h tr USB Boot. - USB khi ng tng t cng nn phn Boot khng chim k t ca a mm (A) nh khi khi ng bng CD-ROM. - Tc khi ng ca Hirens BootUSB chm hn a Hirens BootCD v c th khng khi ng c trn mt s my laptop. L HON