You are on page 1of 16

DANH SCH PHN NGNH CC CNG TY NIM YT TRN HOSE - 2009

M ngnh A: NNGNGHIP, LM NGHIP V THY SN STT M CK Tn t chc nim yt M ngnh cp 3 012 012 013 013 012 012 Tn ngnh Trng cy lu nm Trng cy lu nm Nhn v chm sc cy ging nng nghip Nhn v chm sc cy ging nng nghip Trng cy lu nm Trng cy lu nm Gi tr vn ha TT (t ng) 2,838 1,073 274 358 341 2,042 6,926

1 DPR CTCP CAO SU NG PH 2 HRC CTCP CAO SU HA BNH 3 NSC CTCP GING CY TRNG TRUNG NG 4 SSC CTCP GING CY TRNG MIN NAM 5 TNC CTCP CAO SU THNG NHT 6 TRC CTCP CAO SU TY NINH Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh A (ti ngy 14/01/2011) M ngnh B: KHAI KHONG STT M CK Tn t chc nim yt

1 BMC CTCP KHONG SN BNH NH 2 DHA CTCP HA AN 3 KSB CTCP KHONG SN V XY DNG BNH DNG 4 MCV CTCP CAVICO VN KHAI THC M V XY DNG 5 NNC CTCP NI NH 6 PVD TNG CTCP KHOAN V DCH V KHOAN DU KH Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh B (ti ngy 14/01/2011) M ngnh C: CNG NGHIP CH BIN, CH TO STT M CK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AAM ANV BAS BHS BMP CAD CLC CSG CTI DCL Tn t chc nim yt CTCP THU SN MEKONG CTCP NAM VIT CTCP BASA CTCP NG BIN HA CTCP NHA BNH MINH CTCP CH BIN V XUT NHP KHU THY SN CADOVIMEX CTCP CT LI CTCP CP SI GN CTCP U T V PHT TRIN CNG THUN IDICO CTCP DC PHM CU LONG

M ngnh cp 3 073 081 081 081 081 091

Gi tr vn ha TT (t ng) 205 Khai thc qung kim loi qu him 322 Khai thc , ct, si, t st 674 Khai thc , ct, si, t st 172 Khai thc , ct, si, t st 331 Khai thc , ct, si, t st Hot ng dch v h tr khai thc du th v kh t nhin 11,011 12,716 Tn ngnh

M ngnh cp 3 102 102 102 107 222 102 181 273 239 210

Tn ngnh Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn Sn xut thc phm khc Sn xut sn phm t plastic Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn In n v dch v lin quan n in Sn xut dy v dy dn in Sn xut sn phm t khong phi kim loi cha c phn vo u Sn xut thuc, ho dc v dc liu

Gi tr vn ha TT (t ng) 239 886 60 610 1,719 68 235 254 698 337

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

DCT DHC DMC DPM DQC DRC DTL DTT FBT FMC GDT GIL GMC GTA HAI HLA HPG HSG HSI HT1 ICF IMP KDC L10 LAF LBM MCP MKP

CTCP TM LP VT LIU XY DNG NG NAI CTCP NG HI BN TRE CTCP XUT NHP KHU Y T DOMESCO TNG CNG TY PHN BN V HA CHT DU KH - CTCP CTCP BNG N IN QUANG CTCP CAO SU NNG CTCP I THIN LC CTCP K NGH THNH CTCP XUT NHP KHU LM THY SN BN TRE CTCP THC PHM SAO TA CTCP CH BIN G C THNH CTCP SN XUT KINH DOANH XNK BNH THNH CTCP SN XUT THNG MI MAY SI GN CTCP CH BIN G THUN AN CTCP NNG DC HAI CTCP HU LIN CHU CTCP TP ON HA PHT CTCP TP ON HOA SEN CTCP VT T TNG HP V PHN BN HA SINH CTCP XI MNG H TIN 1 CTCP U T THNG MI THY SN CTCP DC PHM IMEXPHARM CTCP KINH CTCP LILAMA 10 CTCP CH BIN HNG XUT KHU LONG AN CTCP KHONG SN V VT LIU XY DNG LM NG CTCP IN V BAO B M CHU CTCP HO - DC PHM MEKOPHAR

239 170 210 201 274 221 259 222 102 102 162 151 141 310 202 259 241 259 201 239 102 210 107 332 103 239 259 210

Sn xut sn phm t khong phi kim loi cha c phn vo u Sn xut giy v sn phm t giy Sn xut thuc, ho dc v dc liu Sn xut ho cht c bn; phn bn v hp cht ni t, sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyn sinh Sn xut thit b in chiu sng Sn xut sn phm t cao su Sn xut sn phm khc bng kim loi; cc dch v x l, gia cng kim loi Sn xut sn phm t plastic Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn Sn xut sn phm t g, tre, na (tr ging, t, bn, gh); sn xut sn phm t rm, r v vt liu tt bn Thuc, s ch da; sn xut va li, ti sch, yn m; s ch v nhum da lng th May trang phc (tr trang phc t da lng th) Sn xut ging, t, bn, gh Sn xut sn phm ho cht khc Sn xut sn phm khc bng kim loi; cc dch v x l, gia cng kim loi Sn xut st, thp, gang Sn xut sn phm khc bng kim loi; cc dch v x l, gia cng kim loi Sn xut ho cht c bn; phn bn v hp cht ni t, sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyn sinh Sn xut sn phm t khong phi kim loi cha c phn vo u Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn Sn xut thuc, ho dc v dc liu Sn xut thc phm khc Lp t my mc v thit b cng nghip Ch bin v bo qun rau qu Sn xut sn phm t khong phi kim loi cha c phn vo u Sn xut sn phm khc bng kim loi; cc dch v x l, gia cng kim loi Sn xut thuc, ho dc v dc liu

250 183 525 14,237 605 1,200 1,033 76 108 91 193 289 163 93 507 774 11,792 1,894 106 1,900 111 748 5,263 206 317 94 85 440

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

MPC NHW PHR PHT PNJ POM RDP SBT SEC SHI SPM SRC TCM TCR TLG TMT TRI TS4 TTF TTP TYA VES VHC VHG VIS VKP VNH VTB

CTCP TP ON THY SN MINH PH CTCP NG HAN CTCP CAO SU PHC HA CTCP SN XUT V THNG MI PHC TIN CTCP VNG BC QU PH NHUN CTCP THP POMINA CTCP NHA RNG NG CTCP BOURBON TY NINH CTCP MA NG NHIT IN GIA LAI CTCP QUC T SN H CTCP S.P.M CTCP CAO SU SAO VNG CTCP DT MAY - U T - THNG MI THNH CNG CTCP CNG NGHIP GM S TAICERA CTCP TP ON THIN LONG CTCP TMT CTCP NC GII KHT SI GN CTCP THU SN S 4 CTCP TP ON K NGH G TRNG THNH CTCP BAO B NHA TN TIN CTCP DY V CP IN TAYA VN CTCP U T V XY DNG IN MECA VNECO CTCP VNH HON CTCP U T V SN XUT VIT HN CTCP THP VIT CTCP NHA TN HA CTCP THY HI SN VIT NHT CTCP IN T TN BNH

102 273 201 241 321 241 201 107 107 251 210 221 141 239 329 291 110 102 310 222 273 259 102 273 241 222 102 262 132

Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn Sn xut dy v dy dn in Sn xut ho cht c bn; phn bn v hp cht ni t, sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyn sinh Sn xut st, thp, gang Sn xut kim hon, gi kim hon v cc chi tit lin quan Sn xut st, thp, gang Sn xut ho cht c bn; phn bn v hp cht ni t, sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyn sinh Sn xut thc phm khc Sn xut thc phm khc Sn xut cc cu kin kim loi, thng, b cha, ni hi Sn xut thuc, ho dc v dc liu Sn xut sn phm t cao su May trang phc (tr trang phc t da lng th) Sn xut sn phm t khong phi kim loi cha c phn vo u Sn xut khc cha c phn vo u Sn xut xe c ng c Sn xut ung Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn Sn xut ging, t, bn, gh Sn xut sn phm t plastic Sn xut dy v dy dn in Sn xut sn phm khc bng kim loi; cc dch v x l, gia cng kim loi Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn Sn xut dy v dy dn in Sn xut st, thp, gang Sn xut sn phm t plastic Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn Sn xut my vi tnh v thit b ngoi vi ca my vi tnh Sn xut hng dt khc

1,974 377 3,047 264 2,124 5,145 164 2,105 395 440 826 562 1,045 323 442 422 160 251 477 468 165 127 1,323 375 915 43 71 150 244 72,811

67 KMR CTCP MIRAE Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh C (ti ngy 14/01/2011)

M ngnh D: SN XUT V PHN PHI IN, KH T, NC NNG, HI NC V IU HA KHNG KH STT M CK Tn t chc nim yt M ngnh cp 3 351 351 351 351 351 351 351 Tn ngnh Sn xut, truyn ti v phn phi in Sn xut, truyn ti v phn phi in Sn xut, truyn ti v phn phi in Sn xut, truyn ti v phn phi in Sn xut, truyn ti v phn phi in Sn xut, truyn ti v phn phi in Sn xut, truyn ti v phn phi in Gi tr vn ha TT (t ng) 411 360 448 806 242 145 2,488 4,900

1 KHP CTCP IN LC KHNH HA 2 SBA CTCP SNG BA 3 SJD CTCP THY IN CN N 4 TBC CTCP THY IN THC B 5 TIC CTCP U T IN TY NGUYN 6 UIC CTCP U T PHT TRIN NH V TH IDICO 7 VSH CTCP THY IN VNH SN SNG HINH Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh D (ti ngy 14/01/2011) M ngnh F: XY DNG STT M CK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CDC CII CTD DCC FPC HBC LGC LGL PTC PXM SC5 SRF UDC VNE REE Tn t chc nim yt CTCP CHNG DNG CTCP U T H TNG K THUT TP.HCM CTCP XY DNG COTEC CTCP XY DNG CNG NGHIP CTCP FULL POWER CTCP XY DNG V KINH DOANH A C HA BNH CTCP C KH - IN L GIA CTCP U T V PHT TRIN TH LONG GIANG CTCP U T V XY DNG BU IN CTCP XY LP DU KH MIN TRUNG CTCP XY DNG S 5 CTCP K NGH LNH CTCP XY DNG V PHT TRIN TH TNH B RA VNG TU TNG CTCP XY DNG IN VN CTCP C IN LNH

M ngnh cp 3 410 421 410 429 429 410 432 439 429 429 410 432 429 429 432

Tn ngnh Xy dng nh cc loi Xy dng cng trnh ng st v ng b Xy dng nh cc loi Xy dng cng trnh k thut dn dng khc Xy dng cng trnh k thut dn dng khc Xy dng nh cc loi Lp t h thng in, h thng cp thot nc v lp t xy dng khc Hot ng xy dng chuyn dng khc Xy dng cng trnh k thut dn dng khc Xy dng cng trnh k thut dn dng khc Xy dng nh cc loi Lp t h thng in, h thng cp thot nc v lp t xy dng khc Xy dng cng trnh k thut dn dng khc Xy dng cng trnh k thut dn dng khc Lp t h thng in, h thng cp thot nc v lp t xy dng khc

Gi tr vn ha TT (t ng) 299 2,628 2,106 283 238 701 239 311 135 182 419 205 539 659 3,204 12,147

Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh F (ti ngy 14/01/2011) M ngnh G: BN BUN V BN L; SA CHA T, M T, XE MY V XE C NG C KHC STT M CK 1 2 ASP BTT Tn t chc nim yt CTCP TP ON DU KH AN PHA CTCP THNG MI DCH V BN THNH M ngnh Tn ngnh cp 3 466 Bn bun chuyn doanh khc 469 Bn bun tng hp

Gi tr vn ha TT (t ng) 199 216

3 4 5 6 7

CCI CNT COM DTA FDC

CTCP U T PHT TRIN CNG NGHIP THNG MI C CHI CTCP XY DNG V KINH DOANH VT T CTCP VT T XNG DU CTCP TAM CTCP NGOI THNG V PHT TRIN U T TP.HCM

466 466 473 466 463 451 466 465 466 465 466 466 466 466 466 465 466 451 466 465 469 466 466 466 466 464

8 HAX CTCP DCH V T HNG XANH 9 HLG CTCP TP ON HONG LONG 10 MCG CTCP C IN V XY DNG VN 11 MTG CTCP MT GAS 12 PET TNG CTCP DCH V TNG HP DU KH 13 PGC CTCP GAS PETROLIMEX 14 PGD CTCP PHN PHI KH THP P DU KH VN 15 CTCP XUT NHP KHU PETROLIMEX PIT 16 PJT CTCP VN TI XNG DU NG THY PETROLIMEX 17 SAV CTCP HP TC KINH T V XUT NHP KHU SAVIMEX 18 SGT CTCP CNG NGH VIN THNG SI GN 19 SMC CTCP U T THNG MI SMC 20 SVC CTCP DCH V TNG HP SI GN 21 TDC CTCP KINH DOANH V PHT TRIN BNH DNG 22 TIE CTCP TIE 23 TIX CTCP SN XUT KINH DOANH XNK DCH V V U T TN BNH 24 TLH CTCP TP ON THP TIN LN 25 TNA CTCP THNG MI XUT NHP KHU THIN NAM 26 TSC CTCP K THUT NNG NGHIP CN TH 27 VID CTCP U T V PHT TRIN THNG MI VIN NG 28 VMD CTCP Y DC PHM VIMEDIMEX Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh G (ti ngy 14/01/2011) M ngnh H: VN TI KHO BI STT M CK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DVP GMD GTT IJC PVT SFI TMS VIP VNA Tn t chc nim yt CTCP U T V PHT TRIN CNG NH V CTCP I L LIN HIP VN CHUYN CTCP THUN THO CTCP PHT TRIN H TNG K THUT TNG CTCP VN TI DU KH CTCP I L VN TI SAFI CTCP KHO VN GIAO NHN NGOI THNG TP.HCM CTCP VN TI XNG DU VIPCO CTCP VN TI BIN VINASHIP

Bn bun chuyn doanh khc Bn bun chuyn doanh khc Bn l nhin liu ng c trong cc ca hng chuyn doanh Bn bun chuyn doanh khc Bn bun go, thc phm, ung v sn phm thuc l, thuc lo Bn t v xe c ng c khc Bn bun chuyn doanh khc Bn bun my mc, thit b v ph tng my Bn bun chuyn doanh khc Bn bun my mc, thit b v ph tng my Bn bun chuyn doanh khc Bn bun chuyn doanh khc Bn bun chuyn doanh khc Bn bun chuyn doanh khc Bn bun chuyn doanh khc Bn bun my mc, thit b v ph tng my Bn bun chuyn doanh khc Bn t v xe c ng c khc Bn bun chuyn doanh khc Bn bun my mc, thit b v ph tng my Bn bun tng hp Bn bun chuyn doanh khc Bn bun chuyn doanh khc Bn bun chuyn doanh khc Bn bun chuyn doanh khc Bn bun dng gia nh

187 241 481 134 433 107 486 814 102 1,189 437 1,650 147 74 304 888 541 559 466 187 504 719 226 145 268 228 11,933

M ngnh cp 3 522 501 493 522 501 521 522 501 501

Tn ngnh Hot ng dch v h tr cho vn ti Vn ti ven bin v vin dng Vn ti ng b khc Hot ng dch v h tr cho vn ti Vn ti ven bin v vin dng Kho bi v lu gi hng ha Hot ng dch v h tr cho vn ti Vn ti ven bin v vin dng Vn ti ven bin v vin dng

Gi tr vn ha TT (t ng) 760 3,150 409 3,482 2,396 158 441 640 284

10 VNS CTCP NH DNG VN 11 VSC CTCP CONTEINER VN 12 VSG CTCP CONTAINER PHA NAM 13 VST CTCP VN TI V THU TU BIN VN 14 VTO CTCP VN TI XNG DU VITACO Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh H (ti ngy 14/01/2011) M ngnh I: DCH V LU TR V N UNG STT M CK Tn t chc nim yt

493 522 501 501 501

Vn ti ng b khc Hot ng dch v h tr cho vn ti Vn ti ven bin v vin dng Vn ti ven bin v vin dng Vn ti ven bin v vin dng

909 724 74 649 691 14,766

1 VNG CTCP DU LCH GOLF VN 2 VPL CTCP VINPEARL Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh I (ti ngy 14/01/2011) M ngnh J: THNG TIN V TRUYN THNG STT M CK 1 CMG Tn t chc nim yt CTCP TP ON CNG NGH CMC

M ngnh Tn ngnh cp 3 551 Dch v lu tr ngn ngy 551 Dch v lu tr ngn ngy

Gi tr vn ha TT (t ng) 194 9,625 9,819

M ngnh cp 3 620

Tn ngnh Lp trnh my vi tnh, dch v t vn v cc hot ng khc lin quan n my vi tnh

Gi tr vn ha TT (t ng) 1,142 1,142

Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh J (ti ngy 14/01/2011) M ngnh K: HOT NG TI CHNH, NGN HNG V BO HIM STT M CK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AGR BMI BVH CTG MSN OGC PVF SBS SSI STB VCB Tn t chc nim yt CTCP CHNG KHON NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN VN TNG CTCP BO MINH TP ON BO VIT NGN HNG THNG MI C PHN CNG THNG VN CTCP TP ON MA SAN CTCP TP ON I DNG TNG CNG TY TI CHNH C PHN DU KH VN CTCP CK NGN HNG SI GN THNG TN CTCP CHNG KHON SI GN NGN HNG THNG MI C PHN SI GN THNG TN NGN HNG THNG MI C PHN NGOI THNG VN M ngnh cp 3 649 651 651 641 642 642 649 649 649 641 641 Tn ngnh Hot ng dch v ti chnh khc (tr bo him v bo him x hi) Bo him Bo him Hot ng trung gian tin t Hot ng cng ty nm gi ti sn Hot ng cng ty nm gi ti sn Hot ng dch v ti chnh khc (tr bo him v bo him x hi) Hot ng dch v ti chnh khc (tr bo him v bo him x hi) Hot ng dch v ti chnh khc (tr bo him v bo him x hi) Hot ng trung gian tin t Hot ng trung gian tin t

Gi tr vn ha TT (t ng) 2,862 1,148 55,810 33,834 37,873 5,875 12,500 3,547 10,639 14,320 56,104

12

HCM

CTCP CHNG KHON TP.HCM

649

Hot ng dch v ti chnh khc (tr bo him v bo him x hi)

1,723 236,234

Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh K (ti ngy 14/01/2011) M ngnh L: HOT NG KINH DOANH BT NG SN STT M CK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BCI D2D DIG DXG HAG HDC ITA ITC KDH KHA LHG NBB NVN PDR PPI SJS SZL Tn t chc nim yt CTCP U T XY DNG BNH CHNH CTCP PHT TRIN TH CNG NGHIP S 2 TNG CTCP U T PHT TRIN XY DNG CTCP DCH V V XY DNG A C T XANH CTCP HONG ANH GIA LAI CTCP PHT TRIN NH B RA VNG TU CTCP U T CNG NGHIP TN TO CTCP U T - KINH DOANH NH CTCP U T V KINH DOANH NH KHANG IN CTCP XUT NHP KHU KHNH HI CTCP LONG HU CTCP U T NM BY BY CTCP NH VN CTCP PHT TRIN BT NG SN PHT T CTCP PHT TRIN H TNG V BT NG SN THI BNH DNG CTCP U T PHT TRIN TH V KHU CNG NGHIP SNG CTCP SONADEZI LONG THNH M ngnh cp 3 681 681 681 682 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 Tn ngnh Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu T vn, mi gii, u gi bt ng sn; u gi quyn s dng t Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu

Gi tr vn ha TT (t ng) 2,262 421 3,864 410 24,766 819 5,588 1,603 1,844 234 878 1,274 314 4,297 262 6,143 398

18 19 20 21 22 23 24

TDH VIC VNI VPH VRC DRH NTL

CTCP PHT TRIN NH TH C CTCP VINCOM CTCP U T BT NG SN VN CTCP VN PHT HNG CTCP XY LP V A C VNG TU CTCP U T CN NH M C CTCP PHT TRIN TH T LIM

681 681 681 681 681 681 681

Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc i thu

1,235 35,772 136 632 302 205 2,096 95,754

Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh L (ti ngy 14/01/2011) M ngnh M: HOT NG CHUYN MN, KHOA HC V CNG NGH STT M CK Tn t chc nim yt M ngnh Tn ngnh cp 3 711 Hot ng kin trc v t vn k thut c lin quan 712 Kim tra v phn tch k thut

1 TV1 CTCP T VN XY DNG IN 1 2 APC CTCP CHIU X AN PH Tng gi tr vn ha th trng ca m ngnh M (ti ngy 14/01/2011)

Gi tr vn ha TT (t ng) 171 149 319

Ghi ch: - Kt qu phn ngnh cc cng ty nim yt da trn thng tin cc cng ty nim yt cung cp cho SGDCK TP.HCM - Ring 05 cng ty ASM, SAM, STG, FPT v NVT S ang xem xt yu cu iu chnh li kt qu phn ngnh v s cng b sau khi c kt lun cui cng