You are on page 1of 4

2.

kolokvij iz kolegija Mehanika 1 (150) / Tehnika mehanika 1 (430, 440)

Gradivo: 4. Opi ravninski sustav sila


4.4. Uvjeti ravnotee opeg ravninskog sustava sila. Uvjeti ravnotee ravninskog sustava paralelnih sila 4.5. Posebni oblici uvjeta ravnotee opeg ravninskog sustava sila 4.6. Ravnotea sustava krutih tijela

5. Trenje
5.1. Trenje klizanja 5.2. Reakcija hrapave veze. Kut trenja i konus trenja 5.3. Eksperimentalno odreivanje statikog faktora trenja 5.4. Neki primjeri ravnotee pri trenju 5.5. Trenje ueta o cilindrinu povrinu 5.6. Trenje kotrljanja

6. Ravninski nosai
6.1. Stupanj slobode gibanja tijela u ravnini. Veza. Statika odreenost nosaa 6.2. Unutarnje sile ravninskih punih nosaa 6.3. Komponente unutarnjih sila ravninskih punih nosaa 6.4. Veza izmeu komponenata unutarnjih sila i vanjskog optereenja 6.5. Neki primjeri ravninskih punih nosaa

Trajanje kolokvija: 1h 40min

dr. sc. Vedrana Cvitani, docent

Ogledni primjer 2. kolokvij iz kolegija:

MEHANIKA 1 (150) / TEHNIKA MEHANIKA 1 (430/440)


Split 11.12.2011.

Zadaci:
1. Grede AB i BC vezane su meusobno zglobom u toki B kako je prikazano na crteu. Greda AB je u toki A ukljetena u vertikalnu povrinu, dok je greda CB kliznim zglobnim osloncem u toki C vezana za horizontalnu povrinu. Na sredini raspona grede AB djeluje spreg sila momenta M, dok u toki C djeluje sila F. Odrediti reakcije veza u tokama A, B i C. Zadano: teina grede AB G1 = 1 kN, teina grede BC G2 = 2 kN, moment sprega M = 0,5 kNm, sila F = 0,5 kN.

2. Greda AB teine G oslonjena je na hrapave povrine kako je prikazano na crteu. U toki A grede vezano je ue koje je prebaeno preko valjkaste povrine i na ijem drugom kraju je ovjeen teret teine G1. Odrediti najveu vrijednost teine tereta G1 za koju je greda u stanju mirovanja. Zadano: G = 700 N ; 0 = 0,1 ; AB = 1 m ; = 60o.

Test pitanja
1. Navedite barem jedan poseban oblik uvjeta ravnotee opeg ravninskog sustava sila uz pripadno ogranienje.

2. Za sustav tijela prikazan na crteu skicirajte tijela AB i BC kao slobodna te skicirajte pravce i smjerove reakcija veza

3. Tijelo se nalazi na kosini nagiba . Ako je poznat statiki faktor trenja 0 kolika je vrijednost granine sile trenja klizanja za tijelo teine G?

4. Ue je jedan put omotano oko valjkaste povrine i na krajevima optereeno silama G1 i G2. Ako je G1>G2 i ako je statiki faktor trenja 0 , u graninom ravnotenom stanju za intenzitete sila vrijedi:

a) b) c)

Zaokruite toan odgovor!

5. U podruju u kojem je poprena sila pozitivna, kakav je tok funkcije momenta savijanja? a) moment savijanja raste, Zaokruite toan odgovor! b) moment savijanja opada

6. Na nosa zadan i optereen prema crteu, odrediti komponente unutarnjih sila u naznaenom presjeku?

N=

Qz =

My=

Odgovorite na dva od sljedea tri pitanja:


1. Ravnotea sustava krutih tijela. 2. Trenje klizanja. 3. Veza izmeu komponenata unutarnjih sila i vanjskog optereenja.