You are on page 1of 15

Ekonomska sfera drutva

Koje ekonomske odluke donosimo? Koliki je uticaj ekonomije na na svakodnevni ivot? Kako bi izgledalo drutvo (svet) neograniene potronje?

Ekonomija (dolazi od grke rei Oikonomia; oikos - kua, nomos - zakon) je nauna disciplina koja prouava kako drutva upotrebljavaju ograniene resurse da bi proizvela odreena dobra i usluge i raspodelila ih meu ljudima.

(Oikonomos skup pravila i vetina upravljanja domadinstvom)


ta to znai?

Prvo: Sva su dobra ograniena. Ne postoji nain da neka zemlja moe proizvoditi beskonane koliine dobara. Drugo: elje drutva (potroaa) su neograniene (a dobra ograniena) pa ekonomija mora pronadi nain da dobra proizvodi na najefikasniji mogui nain. Efikasnost je, dakle, druga bitna odrednica savremenih ekonomija.

Sprej za bojenje temena (proizvodi se za crnu i sedu kosu)

Kudni solarium za teniranje stopala

Parking Pal magneti (dok iznosite stvari iz gepeka, deca treba da dre ruke na magnetima kako bi bila bezbedna)

Polica za automobil

Boyfriend Arm Pillow

Tri osnovna pitanja ekonomije: ta Zato Za koga (proizvodimo) - Centralni problem ekonomije bilo kog drutva u svetu

Svako drutvo mora izabrati: koje de robe proizvoditi, na koji nain (vie ili manje efikasno) i kako de dobra biti raspodeljena.

PROIZVODNJA
Predstavlja transformacijski proces dobara kod kojeg se kombinovanjem razliitih INPUT-a (faktora proizvodnje) postie cilj, tj. stvaranje odreenog proizvoda (OUTPUT-a )

INPUT

OUTPUT

PROIZVODNJA
FAKTORI PROIZVODNJE PROIZVODI

FAKTORI PROIZVODNJE
Da bi se moglo proizvoditi moraju prethodno postojati pretpostavke proizvodnje. One se nazivaju faktorima proizvodnje ili inputima. Faktori proizvodnje su : a) rad b) kapital c) zemlja

FAKTORI PROIZVODNJE
Rad je privreivanje ovjeka u proizvodnom procesu u nameri da povea korisnost materije koju mu je darovala priroda. Rad se sastoji od utroenog vremena ljudi u proizvodnji, najuobiajeniji je i najvaniji utroak.

Faktori proizvodnje
Kapital sainjavaju trajna dobra jedne ekonomije, proizvedena radi proizvodnje drugih dobara U kapital spadaju fabrike, maine, alati, putevi, prevozna sredstva - sve to nam je potrebno da bi smo se bavili proizvodnjom

Faktori proizvodnje
Zemlja, odnosno prirodni izvori su zemljte, ume, hidropotencijal, rudna bogatsva, energetski izvori, vazduh i klima

Pomodu upotrebe i kombinovanja faktora proizvodnje proizvodi se roba i ine usluge, u cilju zadovoljenja odreenih ljudskih potreba.

ta treba upamtiti
Ekonomija je nauna disciplina koja prouava kako drutva upotrebljavaju ograniene resurse da bi proizvela odreena dobra i usluge i raspodelila ih meu ljudima. Da bi se moglo proizvoditi moraju prethodno postojati pretpostavke proizvodnje. One se nazivaju faktorima proizvodnje Faktori proizvodnje su : a) rad b) kapital c) zemlja Pomou upotrebe i kombinovanja faktora proizvodnje proizvodi se roba i ine usluge, u cilju zadovoljenja odreenih ljudskih potreba.