You are on page 1of 2

ADVOKATSKA KANCELARIJA DAMIR H.

ALAGI Attorney-at Law

Prima: Ministarstvo Sigurnosti Bosne I Hercegovine Albertine Nedine Kom Tagne i Malijedje Owona Aurelie Nature, , koje se trenutno nalaze u objektu : Ministarstvo Sigurnosti Bosne I Hercegovine- Imigracioni centar, koje zastupa Damir Alagi, advokat iz Sarajeva izjavljuju putemMinistarstvo Sigurnosti Bosne i Hercegovine:

ALBU Na rjesenje Ministarstva sigurnosti Bosne I Hercegovine Sluba za poslove sa strancima broj 18.6.1-50-256-9/10 od 15.07.2011 g. Albertine Nedine Kom Tagne i Malijedje Owona Aurelie Nature su suprotno pozitivnim zakonskim propisima Bosne I Hercegovine te Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima ,prisilno dovedene od strane pripadnika Ministarstva sigurnosti Bosne I hercegovine na teritorij Bosne I Hercegovine.Nakon toga smjestene su u Imigracijoni Centar .U istom su u skladu sa Konvencijom o statusu izbjeglica iz 1951. godine i Protokolom o statusu izbjeglica iz 1967. godine, koji cine sastavni dio Ustava BiH,Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu (Sl. glasnik BiH, broj: 29/03, 4/04i53/07),PravilnikomoaziluuBosniiHercegovini(Sl.glasnikBiH,broj :26/04). podnjele licno zahtjev za azil u Bosni I Hercegovini, Dana 21.07.2011.godine vrla se registracija traitelja azila u Sektoru u azil Ministarstva sigurnosti-Imigracionom centru .
ADRESA :Jadranska b.b.,Sarajevo,Tel +387 33 981163 ,Fax +385 33 981937.Mob +38762347424 ;+38761136007 mail : dalagic@vip.hr - Registrovan kod Advokatske komore Federacije BiH broj: 979/08Raun: 555-005-00187586-03 Nova Banka AD Banja Luka ,Identifikacioni broj poreznog obveznika -4301748440008
1

ADVOKATSKA KANCELARIJA DAMIR H. ALAGI Attorney-at Law

Molimo I zahtjevamo da se Albertine Nedine Kom Tagne i Malijedje Owona Aurelie Nature puste iz imigracijenog centra gdje se se trenutno nalaze protiv svoje volje I smjeste u Azilantski Centar te posto je obavljena registraciji traitelja azila i clanove njene obitelji,te ovlatena slubena osoba Sektora za azil izda karton traiteljima azila. Advokat Damir Alagi

ADRESA :Jadranska b.b.,Sarajevo,Tel +387 33 981163 ,Fax +385 33 981937.Mob +38762347424 ;+38761136007 mail : dalagic@vip.hr - Registrovan kod Advokatske komore Federacije BiH broj: 979/08Raun: 555-005-00187586-03 Nova Banka AD Banja Luka ,Identifikacioni broj poreznog obveznika -4301748440008