You are on page 1of 9

Arahan : Kertas ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1 Antara berikut, pernyataan yang manakah betul tentang garisan? A Garisan bertindih menghasilkan ton cerah B Garisan nipis menghasilkan ton gelap C Garisan tebal menghasilkan ton gelap D Garisan pada jarak berbeza tidak menghasilkan ton Garisan menegak panjang di hadapan dan beransur pendek ke belakang. 2 Pernyataan di atas sesuai untuk A melahirkan ton B mereka bentuk corak C menghasilkan ilusi ruang D memberi kesan gambaran perspektif 3 Kesan lorekan untuk melukis sebuah karya lukisan dengan menggunakan pensel akan memberi kesan unsur seni reka A bentuk B garisan C rupa D ruang 4 Warna yang paling hebat boleh didapati daripada A warna tertier B warna penggenap C warna asas D warna sekunder 5 Sesebuah poster yang baik memerlukan warna yang sesuai untuk objek utama dan latar belakang. Apakah jenis gubahan warna tersebut? A Warna sewarna Warna natural B C Warna harmoni D Warna penggenap 6 Rupa jauh dan dekat akan memberi kesan A ruang B ilusi C kecil dan besar D warna kelabu 7 Antara berikut, rajah menunjukkan rupa? yang manakah

8 Bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur adalah dalam bentuk manakala gambar bangunan ini dalam poskad adalah dalam bentuk . A konkrit ilusi B ilusi konkrit C maya konkrit D maya ilusi 9 Jalinan pada kain batik ialah jalinan manakala jalinan pada kain songket pula ialah jalinan . A sentuh sentuh B tampak tampak C sentuh tampak D tampak sentuh 10 Ruang tampak wujud dalam semua hasilan seni berikut, kecuali A binaan B cetakan C catan D lukisan 11 Warna yang cerah dan menimbulkan perasaan I gembira II sunyi III riang IV kecewa A I dan II 1 terang dapat

B I dan III C I dan IV D II dan III

Satu kawasan rata dilingkari satu garisan luar dan tidak mempunyai jisim. 12 Pernyataan di atas merujuk kepada A garisan B bentuk C rupa D jalinan 13 Apakah yang akan berubah sekiranya katil di bilik tidur diubah kedudukannya? A Bentuk B Rupa C Warna D Ruang 14 Apakah tujuan jalinan yang terdapat pada roda basikal? A Kreatif B Hiasan C Cengkaman D Mudah mengisi angin 15 Apakah warna asas? A Jingga, hijau, ungu B Biru, kuning, hijau C Hijau, ungu, merah D Biru, merah, kuning jenis jalinan yang boleh 16 Apakah dipindahkan ke permukaan kertas melalui teknik gosokan? A Jalinan sentuh B Jalinan tampak C Jalinan maya D Jalinan positif 17 Antara berikut, rajah menunjukkan kontra? yang manakah

18 Bentuk figura menerangkan tentang bentuk A manusia B haiwan C tumbuhan D objek buatan manusia

19 Susunan rupa di atas yang diulang-ulang telah menghasilkan susunan A sisik ikan B orgee 2

C batu-bata D cermin 20 Antara berikut, garisan yang manakah tidak menunjukkan pergerakan?

A B C D

I, II dan III I, II dan IV II, III dan IV I, II, III dan IV

23 Warna ___________ dapat menimbulkan kesan panas pada sesebuah bilik. A hijau B ungu C merah D biru

21 Variasi warna daripada terang kepada gelap dikenali sebagai A ton warna B warna sewarna C warna harmoni D kroma 22 Antara berikut, yang manakah menunjukkan rupa organik? 3

24 Unsur seni yang paling ketara pada roda kereta ialah A bentuk B rupa C garisan D jalinan

C rupa D jalinan

28 Rajah berikut adalah imbangan simetri, kecuali

25 Apakah bentuk asas yang digunakan bagi menghasilkan reka bentuk bangunan di atas? A Piramid dan kiub B Kiub dan silinder C Kon dan kiub D Kon dan silinder

26 Rajah di atas menunjukkan rupa yang berubah dan mewujudkan rupa lain dengan cara A pengurangan B tambahan C luakan D tindanan

27 Rajah di atas mengandungi prinsip kontra antara unsur seni reka A garisan B ruang 4

29 Rajah di atas menunjukkan salah satu prinsip rekaan iaitu A pergerakan B kesatuan C kontra D harmoni 30 Antara berikut, yang manakah tidak mempunyai pergerakan? A Sebuah bangku di tepi jalan raya B Akar serabut pada sepohon pokok C Susunan pokok-pokok bunga yang tidak sama saiz D Sekumpulan burung yang terbang 31 Prinsip rekaan imbangan simetri dapat diaplikasikan jika kita melukis A sebuah wau B sebatang pokok C sebiji pisang D sebuah poster keselamatan jalan raya 32 Apakah jenis teknik yang digunakan untuk menghasil-kan garisan pada rekaan batik? I Mencanting II Renjisan III Renyukan IV Tiupan A I dan II B I dan III C I dan IV D II dan III 33 Keharmonian dalam sesebuah rekaan dapat diwujud-kan melalui A ciri-ciri kesamaan dalam unsur-unsur seni reka B kesepaduan sesuatu unsur seni reka C pembentukan perulangan unsur seni reka D arah susunan unsur seni reka

34 Aplikasi rupa dalam rekaan amat luas. Antaranya, rekaan di atas yang dikenali sebagai A simbol B logo C poster D maskot

35 Selain daripada imbangan simetri, ciri-ciri berikut turut menyumbang dalam memantapkan rekaan di atas, kecuali A irama B kepelbagaian C harmoni D penegasan

B melakar garisan secara bebas C susunan garisan pelbagai saiz pelbagai garisan D lorekan bertindih

secara

36 Gabungan penggunaan unsur garisan dan rupa rekaan di atas dapat menimbulkan kesan A ruang B harmoni C penegasan D bentuk 37 Kontra, imbangan, penegasan, kepelbagaian, harmoni, dan kesatuan dikenali sebagai A monokram B asas seni reka C unsur seni reka D prinsip rekaan 38 wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai ciri-ciri bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan. A Imbangan B Penegasan C Kontra D Harmoni 39 Antara berikut, yang manakah menyumbang kepada penghasilan bentuk? I Jalinan II Gabungan beberapa satah III Ton IV Irama A B C D I, II dan III I, II dan IV II, III dan IV I, II, III dan IV

41 Rekaan di atas yang menggunakan garisan juga mengambil kira penggunaan prinsip rekaan iaitu A kesatuan B pergerakan C kontra D harmoni 42 Ruang yang manakah diwarnakan dengan warna lembut dan pudar untuk menimbulkan ilusi ruang belakang dalam lukisan di bawah?

40 Untuk menimbulkan irama dan pergerakan dalam sesuatu karya, ianya dapat dilakukan melalui A pengulangan garisan yang seakan-akan sama 6

43 Apakah kepentingan penggunaan prinsip rekaan kepelbagaian dalam sesebuah karya seni? A Untuk mengelakkan karya kelihatan tidak berseri B Untuk mengelakkan kesan hambar pada karya seni C Supaya karya kelihatan cantik D Supaya karya kelihatan lebih berwarnawarni

44 Keharmonian serangga yang sama warna dengan alam sekelilingnya berfungsi untuk A kestabilan B keseimbangan C keselamatan D keselesaan

45 Apakah fungsi utama jalinan objek di atas? A Untuk melindungi objek daripada haiwan perosak B Untuk menahan geseran C Untuk memberikan cengkaman D Sebagai nilai estetik 46 Apakah fungsi jalinan sentuh yang terdapat pada tapak kasut? A Mengikut perkembangan fesyen B Keselamatan pengguna C Menimbulkan kesan kontra pada rekaan D Mencantikkan reka bentuk keseluruhan 47 Antara berikut, rajah yang menunjukkan pergerakan? manakah

48 Rajah di atas mengandungi prinsip rekaan A harmoni dan kesatuan B harmoni dan kontra C harmoni dan kepelbagaian D harmoni dan irama 7

49 Antara berikut, padanan warna yang manakah menunjukkan ciri-ciri harmoni? A Putih + Hitam B Kuning + Ungu C Merah + Jingga D Hijau + Kelabu 50 Antara berikut, rajah yang menunjukkan imbangan simetri? manakah

JAWAPAN PK1 TINGKATAN 5 2011

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

C A B A A B A C A B

2 7 12 17 22 27 32 37 42 47

D B C B D B B D D C

3 8 13 18 23 28 33 38 43 48

B A D A C B A C B D

4 9 14 19 24 29 34 39 44 49

C D C A C A A A C C

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

D A D C D A B A A B