You are on page 1of 2

DLHODOBY MAJETOK DNM zriadovacia naklady:naklady na zariadenie nasej firmy - aktivan nklady na vvoj: nklady na prototyp, model, - softrvr:

: programov vybavenie potaa - oceniteln prva licencie, ochr.znmky, znaky, vrobn postupy, tech.postupy - goodwill dobr meno podniku - ostatn dlhodob majetok j.t.kt nevieme presne zaradi do predch.skupn DHM odpis:/stavby,samost hnut.veci a sub.hn.vec,pest.cel.trv.poras,zak.stado a ta.zv,ostat/ - neodpisovany/pozemky, umelec.diela a zbierky/ DFM podiel.cen.pap a podiely,dlhov cenn.pap., piky v UJ v kons.celku, ostatn pi., DLHODOB POHLADAVKY - pohadvky KRATKODOBY MAJETOK ZASOBY material/obstranie,mater.na sklade, na ceste, nedokon.vr., polot.,vrob,zvierata, obstaranie tovar.,tovar.na sklad.a v pred.,tovar.na sklade, obaly,nahr.diely KRAT.POHL pohad.voi zames., voci da.radu, poh.voi zames., poh.voi podnikate KRAT.FIN.MAJ peniaze: v pokladni - Peniaze na bank. toch ben ty(VPD.PPD) - ty terminovan VTP - ceniny: kolky, pot.znm, strav lstky, eky, kredit.karty, tel.karty, benzn - Majet.a dlhov.cenne papiere: vlastn akcie, podiely, dlhopisy, oblikcie VLASTN ZDROJE KRYTIA Zkladn imanie Kapitlov fondy obvykle z externch zdrojov:darovanie., bezopl zisk majet Fondy zo zisku Zkladn rezervn fond, tatutrne fondy, nedeliteln fondy, ostatn fondy VH z min.rokov VH benho tovnho obdobia dividenty, tantiemy, pridel do fony tvor.zo zisk, zv.ZI,s.f CUDZIE ZDROJE KRYTIA Rezervy, Zvzky /vo dodavateom, zamestnancom, da.radu/, very. MAJETOK : Z hadiska charakteru majetok delme: - hmotn - nehmotn - finann Z hadiska prevdzkovho cyklu delme majetok na: - oben zsoby, KPO, KFM, DPO - neoben DHM, DNM, DFM Z hadiska likvidity: - nelikvidn - s vym stupom likvidity - likvidn

Z hadiska asu majetok delme na: - krtkodob pouva sa v podniku 1 rok alebo menej a) zsoby b) krtkodob pohadvky (KPO) c) krtkodob finann majetok (KFM) 2. dlhodob pouva sa v podniku dlhie ako 1 rok a) dlhodob hmotn majetok (DHM) nad 30 000 Sk b) dlhodob nehmotn majetok (DNM) nad 50 000 Sk c) dlhodob finann majetok (DFM) d) dlhodob pohadvky (DPO)