ER - RAHIKUL - MAHTUM ZAPE^A]ENI D@ENETSKI NAPITAK

Studija o ‘ivotopisu Resulullaha, s.a.v.s. Autor: Safijurrahman el - Mubarekfuri

Sarajevo, 2001 - 1422. H.G.

Naslov originala Naslov prijevoda: Autor S arapskog prevela [erijatski recenzent Likovno - tehni~ki urednik Lektor i korektor DTP [tampa Tira`: Peto izdanje Izdava~

ER - RAHIKUL - MAHTUM ZAPE^A]ENI D@ENETSKI NAPITAK Safijurrahman el Mubarekfuri Subhija Had‘imejli} - Skenderovi} Muhamed Mehanovi} Ned‘ad Kazi}, Fatih Farhat Nermina Ferizbegovi}, Omer Resulovi} Kavazovi} D&T, Sarajevo “OKO” - Sarajevo 30.000 KNJIGA BROJ 20 BESPLATNI PRIMJERAK Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava Visoki saudijski komitet za pomo} BiH i Kulturni centar “Kralj Fahd” u Sarajevu

[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA” KRALJA FAHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo UDK 297.161 el - MUBAREKFURI, Safijurrahman Zape~a}eni d`enetski napitak: studija o `ivotopisu Resulullaha, s.a.v.s. / Safijurrahman el - Mubarekfuri; (s arapskog prevela Subhija Had`imejli} - Skenderovi}). - 5. izd. - Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998. - 490 str.; 20 cm. (Visoki saudijski komitet zs pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 20) Prijevod djela: Er - rahikul - mahtum. Bilje{ke: str. 445 - 470. ISBN 9958 - 880 - 10 - 9 COBISS - ID 521734

U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog

PREDGOVOR
Hvala Allahu Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala Allahu Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite idruge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El - En‘am, 153) Uzvi{eni Allah tako|er veli: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez - Zumer, 9). Uzvi{eni tako|er veli: “Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et - Tegabun, 8) Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi: “Reci: ‘Meni je, doista, jasno ko je Gospodar moj‘” (El - En‘am, 57), na{eg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme. Najuzvi{enija znanost je spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U tradiciji se pominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka je kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primjen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm {erijatom. A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu: “D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez - Zarijat, 56) Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnih muslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a

djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa, povezuju}i dunjaluk sa ahiretom, ‘ivot s onim {to slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije mogu}e zanemariti, pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosanskoj tragediji. Kuda bi nas to onda vodilo? U okrilju ~asnog tefsira, plemenitog hadisa i ~iste islamske misli, ‘ivimo s ovom odabranom skupinom knjiga iz serije “Biblioteka bosanske porodice”, koju nudimo odraslom i malom, mu{ku i ‘ensku. Svako od njih mo‘e zeti iz njih shodno obimu znanja koje mu je Allah dao,oboru‘avaju}i se spoznajom i nalaze}i pravi put pomo}u Allahova svjetla. “Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju, s nje skre}e samo onaj ko je propao”- veli Poslanik, a.s. “Ostavio sam vam dvije stvari koje, ako ih se budete pridr`avali, ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet” - veli Poslanik, a.s., tako|er. Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga u~ini blagoslovljenim i trajnim dobrim djelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke, prevo|enju djela, pripremanju za {tampanje, distribuciji, kao i onog ko se njome okoristi, najboljom nagradom. On ~uje dove i odaziva se. Direktor Regionalnog ureda Visokog saudijskog komiteta za Evropu Naser b. Abdurrahman es - Saeed

RIJE^ GENERALNOG SEKRETARA ISLAMSKE SVJETSKE LIGE - RABITE, GOSPODINA PROFESORA ALI EL - HAREKANA
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Davaocu tmine i svjetla, i neka je Allahov salavat i selam na ne{eg Poslanika, a.s., koji je pe~at svim poslanicima, koji je znao obradovati i upozoriti, obe}ati i zaprijetiti. S njim je Allah izveo ~ovje~anstvo iz tmine i zablude na pravi put, put vlasnika svega {to je na nebesima i na Zemlji. A zar se sve ne vra}a Allahu?! Kada je Uzvi{eni Allah, d`.{. obdario Svog Poslanika, a.s., {efa’atom i dodijelio mu posebno mjesto me|u poslanicima, uputio je muslimane da ga vole i Sebi u~inio njegove sljedbenike dragim, poru~io je: “Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas }e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti.‘” (Ali Imran, 31) Ove Allahove, d`.{., rije~i, poruka su muslimanima da svim svojim srcem te`e i vole Resulullaha, a.s. Razlozi za neprekidnu ljubav nalaze se u li~nosti, karakteru i djelu Resulullaha, a.s., iz dana u dan su sve ve}i i ve}i. Stoga su se muslimani od samog po~etka islama ~vrsto vezali uz njega, opona{ali ga, i na svakom koraku isticali njegove vrijednosti i vrline, pa zbog svega toga, po~e{e bilje`iti njegov `ivotni put, “Siretu Resulullah, a.s.” Poslanikov, a.s., sjajni `ivotopis temelji se na njegovim rije~ima, djelima i njegovom uzornom karakteru. Ai{a, r.a., ka`e: “Njegovo pona{anje je po Kur’anu!”, a Kur’an je Allahova knjiga, Njegova univerzalna rije~ - pa ko se bude tako vladao, bit }e najbolji ~ovjek, kompletna li~nost i najvoljenija osoba kod Allahovih stvorenja.

Muslimane i danas ~vrsto povezuje velika i neograni~ena ljubav prema Poslaniku, a.s. Otuda onaj ko ga voli, ~ita i pi{e o njemu. Tako je nikla ideja da se odr`i Prvi islamski kongres, posve}en studiji o ~asnom Resulullahovom, a.s., `ivotu, radu i djelu. Taj komgres odr`an je u Pakistanu, 1396. h. g., gdje je Islamska liga - Rabita ponudila nov~ane nagrade u vrijednosti 150 000 saudijskih rijala za pet najboljih pisanih djela o `ivotu Resulullaha, a.s., uz slijede}e propozicije: 1. da studija bude kompletna i da precizno obuhva}a historijske doga|aje hronolo{kim redom; 2. da bude autenti~na i prethodno neobjavljivana; 3. da autor navede sva klasi~na i ostala djela kojima se slu`io; 4. da autor napi{e posebno kompletnu autobiografiju sa stru~nim kvalifikacijama i navedenim svojim nau~nim radovima ili {tampanim djelima, ako ih ima; 5. da studija bude ~itko napisana ili od{tampana; 6. da bude napisana na arapskom ili nekom drugom `ivom jeziku; 7. studije }e se primati od po~etka mjeseca rebiu-ssani, 1396. h .g. pa do po~etka muharrema, 1397. h. g.; 8. studije }e se predavati Op}em sekretarijatu Islamske Rabite u Meki, u zatvorenim i zape~a}enim kovertama, koje }e se registrirati pod zasebnim serijskim brojevima; 9. radove }e pregledati posebna stru~na komisija, sastavljena od u~enjaka ove znanosti. Ovakav proglas bio je podsticaj da na konkursu u~estvuju svi oni koje je Allah, d`.{., obdario ljubavlju prema Resulullahu, a.s., pa su prou~avali njegovu li~nost, rad i djelo, a uz to su imali dara i da pi{u. U sjedi{te Rabite po~eli su prispijevati radovi napisani arapskim, urdu i drugim jezicima. Na konkurs je prispio 171 rad, od ~ega: 84 studije na arapskom jeziku, 64 studije na urdu jeziku, 21 studija na engleskom, jedna na francuskom i jedna na hamitskom (afri~kom) jeziku. Stru~na komisija pro~itala je i prou~ila sve radove i odabrala pet najboljih, ~iji su autori i dobili nagrade. To su: 1. dobitnik prve nagrade, profesor Safijju - R - Rahman El - Mubarekfuri, predava~ na Selefijskom univerzitetu u Indiji. Vrijednost nagrade je 50 000 saudijskih rijala; 2. dobitnik druge nagrade, dr. Med`id Ali Kan, sa Pokrajinskog islamskog univerziteta u Nju Delhiju, Indija. Vrijednost nagrade je 40 000 saudijskih rijala; 3. dobitnik tre}e nagrade, dr. Nusajr Ahmed Nasir, rektor Islamskog univerziteta u Pakistanu. Vrijednost nagrade: 30 000 saudijskih rijala; 4. dobitnik ~etvrte nagrade, profesor Hamid Meahmud Mensur Lemud iz Egipta, a vrijednost nagrade je 20 000 saudijskih rijala;

5. dobitnik pete nagrade je profesor Abdusselam Ha{im Hafiz iz Medine, Saudijska Arabija, a vrijednost nagrade je 10 000 saudijskih rijala. Rabita je objavila imena pobjednika na Prvoj azijskoj islamskoj konferenciji u Kara~iju, mjeseca {a’bana, 1398. h. g., kao {to ih je objavila cjelokupna islamska javnost. Ovaj doga|aj proslavljen je u Meki, na sve~anosti koju je organizirao emir Saud ibn Abdul - Muhsin ibn Abdul - Aziz, zamijenik namjesnika okruga Meke, 12. rebiul-evvela, 1399. h. g. Sekretarijat Rabite je na toj sve~anosti obznanio da }e {tampati nagra|ene studije na nekoliko svjetskih jezika. Shodno tome, nudimo po{tovanom ~itaocu prvijenca ovih studija, prvonagra|eno djelo autora {ejha Safijjur rahmana el - Mubarekfurija, profesora Selefijskog univerziteta u Indiji. [tampat }e se i ostali nagra|eni radovi, s molbom Uzvi{enom Allahu, d`.{., da primi od svih nas na{a djela, u~injena izri~ito u Njegovo ime. Allah je divan Gospodar i divan Pomaga~! Neka je salavat i selam na na{eg Resulullaha, a.s., njegovu porodicu i njegove sljedbenike! Generalni sekretar Rabite Muhamed ibn Ali el - Harekan

PREDGOVOR
Siretu Resulullahi, a.s., uvijek }e biti historijska osmatra~nica, nepresu{no vrelo, iz kojeg }e se napajati generacija za generacijom `rdnih znati`eljnika koji su ba{tinici poslanstva, nosioci imanske baklje, ~iji }e plamen vje~no gorjeti, a oreol svjetlosti se stalno {iriti. Ko je prou~avao `ivotni put Resulullaha, a.s., i dovoljno se posvetio njegovoj idejnoj, misaonoj i prekti~noj vrijednosti vidi neprekidni lanac interesantnih i neobi~nih historijskih doga|aja u kojima su Resulullah, a.s., i mala skupinavjernika ovladali mnogim nau~nim saznanjima jo{ u ono doba. Porijeklo materije, uzroci zemljine te`e, i mnoga druga saznanja iz Kur’ana, uzdigla su njima ~ovje~nost na nivo, do tada nepoznat i nevi|en u ljudskom rodu. Ko se dublje unese u `ivot i djelo Resulullaha, a.s., otkriva mu se misteriozni preobra`aj suhe, neplodne i prazne historije, koja je bila poput pustinje, u plodnu i bogatu zemlju iz koje isklija, a potom izraste, ~ovje~nost, znanje, uljudnost i ljepota. S Resulullahovog, a.s., izvora napoji{e se ljudi, iz njegovog ru`i~njaka ubra{e plodove i mirisno cvije}e. Time su se hranili i bili prekoreni tek toliko da se zna da su ljudi, a ne meleki; mogao si ih ~uti kako govore: “Postoji jedna velika pustinja u ~ijem zagrljaju odrsto{e ljudi koji prihvati{e islam i poneso{e ga prostorima nastanjenim mrakom, razgone}i ispred sebe tminu i neznanje.” Djela Resulullaha, a.s., govore nam: “Mi izgra|ujemo ummet - narod kome }e pripasti historija svijeta u budu}nosti.” Dosada{nja historija ne pozna li~nost poput Resulullaha, a.s., koja je imala toliko strpljenja u nesre}i, postojanosti u pravdi, ~vrstine u karakteru, smirenosti u ovodunjalu~kim potresima i stresovima. Niko nije bio milostiviji od njega, {irokogrudniji i razumniji, i niko od ljudi nije mogao doku~iti kao on, izvanzemaljska zna~enja. Njega je Allah, d`.{., stvorio da ovlada mnogim neda}ama i da ih pot~ini sebi. Stoga je Resulullah, a.s., za historiju ~ovje~anstva nepresu{ni izvor humanizma, a za samo ~ovje~anstvo pokrovitelj ustrojstva tog humanizma i njegovog provo|enja od ideje u djelo. Uzvi{eni Allah, d`.{., zape~atio je Resulullahovo, a.s., srce od svih poroka i nevaljal{tina, od samog ro|enja pa do smrti. ^itaju}i Resulullahov, a.s., `ivotopis, upoznajemo njegovu li~nost, njegove karakterne

Zape~a}eni d`enetski napitak

11

crte, njegov na~in izra`avanja i metod rada, i shav}amo da mu je Allah, d`.{., u svemu bio naklonjen: Upu}iva~, Pomaga~ i Za{titnik. Islam mu je bila vjera, a Kur’an vodilja. Uz ovo }emo spoznati da ~ovjek nije u stanju dosti}i visoke moralne ciljeve i ljudske vrijednosti, osim po uzoru na Resulullaha, a.s., koji je prije svega bio ~ovjek, a zatim pokreta~ humanizma i dru{tvenog naretka. U Resulullahove, a.s., nadljudske, nadnaravne mogu}nosti, tj. u njegove mu’d`ize ubraja se, izme|u ostalog, i to {to je svoju historiju dopunio ~injenicama koje do tada ~ovje~anstvo nije zabilje`ilo. Cijeli Resulullahov, a.s., `ivot postavljen je i ure|en Allahovom odredbom. Kao da je njegov `ivot skup odlika od Allaha danih,koje je on postavio u vremenu da budu izvor ljudske duhovnosti, kao {to je postavio Sunce da bude izvor svjetlosti materijalnim pojavama. Jedna va`na komponenta Resulullahove, a.s., li~nosti bio jedar govora - rje~itost, koja ina~e nije nedostajal tom nepismenom arapskom narodu. Resulullahov, a.s., govor, njegove rije~i, iskazane misli, odvode te u bogatu plodnu ba{~u s raznoraznim plodovima. Kad u|e{ u tu ba{~u, osje}a{ da sve oko tebe di{e i kao da kuca jednim srcem. Svaka Resulullahova, a.s., rije~ i misao nosi sa sobom poruku. Shvati{ li je, osjetit }e{ novu volju za `ivotom. On do~arava `eljenu sliku svojim na~inom kazivanja: smireno, iskreno, osje}ajno i dopadljivo. Potom, i ne htiju}i uvijek, ~italac pada pod njegov utijecaj, pa se postepeno humanizira. On odgaja i njeguje u ~itaocu ono {to je ljudsko, a potom Allah, d`.{., podari kome ho}e dio njegove svjetlost. Resulullahov, a.s., govor nam je blizu kao du{a u ~ovjeku, a u isto vrijeme tako daleko, kao {to ne znamo {ta je du{a. On ima rje{enje za svaki problem, nudi izlaz iz svake te{ke situacije i ukazuje na osvjetljenje staza kojima treba kretati. Dok ~itamo Resulullahove, a.s., rije~i, gubimo predod`bu o vremenu i prostoru, i onako zadubljeni u zna~enje tih rije~i, do`ivljavamo njegovu blizinu, kao da je t, s nama u neposrednom govoru. Kad u svoj tekst unese novu ideju, ona odjednom, kazana njegovim rije~ima, daje novi smisao. Mi ga razumijemo onoliko koliko smo s njim, koiliko ga pratimoi koliko `elimo da ga razumijemo. Ako se na ne~emu zaustavimo - i on se zaustavi, ako produ`imo - i on produ`i. Ono {to smo prema njemu izvr{ili - i on je prema nama ispunio. Resulullah, a.s., ne posjeduje u svom na~inu izra`avanja ono {to posjeduje ve}ina retori~ara svijeta. U njegovom jeziku nema brztalnog govora, nema cini~nog i dvosmislenog zna~enja, nema crnog humora. On ne dozvoljava sebi da, kao drugi, pusti jeziku na volju. Resulullahov, a.s., govor je govoren ili kazan, da bi ponio smisao i poruku koja treba postati stvarnost. On govori srcem koje zra~i imanom i Kur’anom. Iza njegovih rije~i stoji Uzvi{eni Allah, d`.{.

s. pogotovo kad se zna da je on od ro|enja do smrti hodio stazama ~istog islama (fitre). a. trebaju zna~iti vjerniku ono {to za njega zna~i njegovo srce. s. Na{ ummet ima vjeru i Poslanika kakve nema ni jedan drugi narod.” Ovo su rije~i koje poja~avaju ~ovjekov iman. Du{a ne mo`e poletjeti i uzdi}i se na visinu dok ~ovjek ne spozna cilj svog ra|anja..Rahmana iz Indije.s. Svako }e za sebe na}i ono {to `eli. I takav mora biti svako ko ho}e da se pridru`i povorci pravovjernih na njihovom dugom putu. bez kojeg ne bi mogao da `ivi. koje su prate}e komponente u nekim djelima.a. s naslovom na arapskom jeziku “Er . Izgovorila ih je osoba koju je odgojio na{ vo|a i prvi u~itelj. `ivljenja. “Allah. Trebamo te`iti za duhovnim i moralnim uzdignu}ima nad materijalnim privla~nostiam i ovozemaljskim njihovim okovima. Stoga isti~emo da cijeli `ivot Resulullaha. Me|utim.12 Zape~a}eni d`enetski napitak Sve u svemu. A spozanti to mo`e samo onaj ~ovjek kome je njegov Poslanik bioResulullah.Rahikul . a. @ivot.Mahtum” dobilo prvu nagradu na Rabitinom konkursu “Za najbolju Siru”. One zra~e svijetlom i pru`aju nadu. Svjesno ne smijemo pobje}i od Reulullaha. Tako|er. metodologiji izlaganja..Rahikul .. bez primjese sumnje ili neistine. Njegova sjena treba ga pratiti poput savjesti koja prati razum.s. napisane su mnogeknjige kojima se `ivotu Resulullaha. Njegov `ivot nema tamnih mrlja koje bi istakle suprotno saznanje.s. Poznata . {to omogu}ava ~itaocu da ih ~ita s lahko}om. ima nekoliko knjiga o Resulullahovom. a posebno je izra`ena sveobuhvatnost ~iste “Sire”.. osoba koja je shvatila cilj svoga `ivljenja i radila na ostvarenju tog cilja. umiranja i ponovnog o`ivljenja.v. Stoga je djelo “Er . kao i samim istra`iva~ima kojima je “Sira” struka. Dodajmo ovdje da je ovo djelo samo nastavak truda koji su ulo`ili u~enjaci Indije kroz dugi niz stolje}a na o~uvanje isalmske tradicije.s.R . da ih potpuno razumije i prou~ava bez manjkavosti. bilo zbog pro{losti ili sada{njsti. a uz to su dosljedne historijskim zbivanjima i preciznim i ta~nim podacima. iz nepravde vjera u pravdu islama i iz nepravde ovoga svijeta u {irinu i ovoga i onoga svijeta. rije~i i djelo Allahovog Poslanika treba da budu uzor za svakog ~ovjeka. njegiju}i mnoge islamske znanosti. ova knjga se odlikuje svojom pristupa~no{}u {iroj ~itala~koj publici. njegove rije~i i djelo. poslao nas je da izvedemo onoga ko ho}e iz robovanja ~ovjeku u robavanje i obo`avanje Gospodara svih ljudi. spada u jedinstvene knjige po svojoj hronologiji zbivanja. `ivotu i djelu koje se odlikuju pripovjeda~kim stilom pisanja. pristupalo s razli~itih aspekata. Zbog velikog zna~aja koji zauzima “Sira” u `ivotu svakog muslimana. profesora Safijju .Mahtum”.s. d`. a. Svjesno ne mo`emo pobje}i od svoje sjene. to je formula na temelju koje treba `ivjeti ~ovjek. niti od svoje savjesti.. tematski ili metodski.{. Tu nema kolebanja. a. Ova knjiga. a.

Allah zna {ta je u namjeri svakog ~ovjeka! . molimo Allaha.{. da se njome koriste. hadisa. Sire i ostalih hadiskih znanosti.Zape~a}eni d`enetski napitak 13 su njihova originalna i neponovljiva nau~na dostignu}a na polju tefsira.. I dok objavljujemo ovu knjigu za muslimane Istoka i Zapada. d`.

H.. Molim Allaha. Koji ga je poslao da svjedo~i. jedinstven. a. neka je na njega hiljadu hiljadu puta salavat i spas! Bio je ovo veliki izazova piscima i u~enjacima ove tematike da ulo`e maksimalan trud i da se prijave za konkurs.s. Konkurs je bio otvorenog tipa za sve muslimane svijeta. 1396. g. Hvala Allahu. odr`anom u Pakistanu. .Rabita.{. Resulullaha.s. da obraduje.s.s. On je muhamedanski. a. ummeta. U~i me da dostojanstveno `ivim ovaj `ivot i dostojanstveno umrem kao pripadnik najodabranijeg naroda. njegovu obitelj.. Sira je jedini izvor iz koga proisti~u prakti~na islamska `ivotna pitanja. a tema je bila `ivotopis Vjerovjesnika. nose}i svjetiljku koja sija.s. Zaista je `ivotopis Resulullaha. ali se pitam: gdje sam to ja. a. rodbinu i drugove. Koji je dao da u na{em Poslaniku. blagoslovi. i one koji ih slijede u dobrim djelima do Sudnjeg dana! Podari im izvore Svoje milosti. da ne posrnem u ponore tmine.Siru” na kongresu Es . Resulullahovog. a. koja }e se uzdi}i nad svim vjerama. Ja sam ~ovjek koji do`ivljava veliku sre}u i zadovoljstvo kad s nalazi u “dru{tvu” Resulullaha. Dragi moj Allahu. a. Ljubav prema njemu grije moje srce i daje mi podstreka i volje za `ivotom. a. poslani~ki i druga~iji od svih drugih `ivotopisa. d`.RIJE^ AUTORA Hvala Allahu. imamo lijep uzor za sve one koji mnogo vole i mnogo slave Allaha i nadaju se Sudnjem danu. da s njegovim{efa’atom grijehe mi oprosti! Na kraju. i ko sam to ja da bih mogao baciti jedan zra~ak svjetlosti na `ivot najodabranijeg i Allahu najdra`eg od svih poslanika. Koji je poslao Svoga Poslanika..s.. s Objavom istinite vjere..Sire. da opominje i da poziva svome Gospodaru. od neprocjenjive vrijednosti za sre}u ljudskog roda. re}i }u ne{to ukratko o svome radu: Prije nego sam po~eo pisati ovaj rad. mjeseca rebiul-evela. Salavat i selam na Allahovog Poslanika! Kad preciznije pogledamo. Sretan sam zbog dono{enja odluke da u~estvujem na tom mubarek konkursu. i salavat i selam donesi na na{eg Poslanika. Svoga zadovoljstva i opskrbe! A zatim: Radostan sam da je Islamska svjetska liga . smatrao sam da on treba biti srednjeg obima. objavila konkurs za najbolju “Es . Hvala Allahu..s. a. bodri me da ne klonem duhom i ne malaksam tijelom. Smatram da }e ovaj trud biti plodonosan i od velike vrijednosti za budu}e generacije.

u sporednim doga|ajima. ali mo`da sam ukazao na neke dokaze. dok nisam prihvatio da u kosturu mog rada bude ono {to je najjasnije i po mom mi{ljenju najta~nije.Mubarekfuri Selefijski univerzitet. Ti si Gospodar Ar{a slavnog! 24. kao i razli~it raspored i redoslijed bitaka. Ti si. Izbjegavao sam navo|enje dokaza. unato~ istini. Doga|aje i zbivanja sam promatrao s vi{e razl~itih aspekata. g.07. jer to dovodi do nepotrebne op{irnosti. Onaj Koji opra{ta. onda kad bih se pobojao da }e se ~italac i{èu|avati. h. ^itao sam u mnogim izvornim djelima “Sire” veliku op{irnost u manje va`nim stvarima.Zape~a}eni d`enetski napitak 15 Izbjegavao sam op{irno izlaganje. meni dobro odredi na ovom i budu}em svijetu. te sam u ovakvim slu~ajevima nastojao biti precizan sa ciljem da do|em do prave istine. Indija . zaista.1396. ili kada bih primijetio da su svi autori. tj. kao i bezvrijedno skra}ivnje. Koji zaslu`uje ljubav. Moj Allahu. Safijjurrahman el . oti{li drugim putem.

. Prevoditeljica .16 Zape~a}eni d`enetski napitak Prvi put na{ muslimansko . da ovo djelo bude od velike koristi na{im muslimanima.MUBAREKFURIJA pod naslovom “ZAPE^A]ENI D@ENETSKI NAPITAK”. ^itaocu se pru`a mogu}nost da otvori stranice ove knjige i spozna put do d`enetskog napitka. d`. Konkurs je raspisala Islamska svjetska liga “Rabita”. Ovo djelo dobilo je prvu nagradu od ukupno 171 prispjelog rada na natje~aju za najbolju Resulullahovu siru (`ivotopis). Molimo Allaha.{.bo{nja~ki narod ima priliku da na svom jeziku upozna djelo indijskog profesora SAFIJUR RAHMANA EL .

Arabijski poluotok grani~i sa zapada Crvenim morem i dijelom Sinajskog poluotoka. koje je produ`etak Indijskog mora. osim ako se uporedi stanje koje je prethodilo Objavi. Sa sjevera grani~i sa Sirijom i dijelom Iraka. izveo ljude iz tmine na svjetlo. Zbog toga su i stanvonici ovog poluotoka uvijek ostali slobodni i nepokoreni. a. zna~i: pustinja.. POLO@AJ ARAPA Rije~ “arebun”. a. [to se ti~e unutra{njeg sastava.geostrate{ki polo`aj u tom dijelu svijeta.s. Ta Objava putokaz je kojim je Allah. s istoka Arabijskim zalivom i velikim dijelom ju`nog Iraka.POLO@AJ ARAPA I ARAPSKIH NARODA Siretu Resululah.s. koja je postala njihovom domovinom. a.s. a onda i poglavlje o historijskim prilikama vremena u kojem se pojavio Muhammed. Stoga nije mogu}e u potpunosti do~arati veli~anstvenu mo} Allahove objave. a. pravi je tuma~ Objave Kur’ana i poruke koju je Poslanik. S juga je Arabijsko more. Povr{ina mu je izme|u milion i milion i tri stotine kvadratnih milja.{. kao {to su istim imenom nazvani stanovnici ove zemlje. Arabijski poluotok zauzima veoma va`an prirodno .s. stepa. i pored toga {to su grani~ili s dvije najve}e imperije toga doba (Bizantijom i Perzijom) ~ijim . iz vjere u idole u vjeru u jednog Boga. Ovim imenomje od najstarijih vremena nazvan Arabijski poluotok.. poluotok je sa svih strana gola pustinja i pijesak {to bija{e neprobojna brana koja nije dozvolila strancima da ga osvoje i nad njim uspostave svoju upravu. ili `ivotopis Resulullaha. d`. neplodna zemlja bez vode i biljnog `ivota. ponio cijelom ~ovje~anstvu. donosimo poglavlje o arapskim narodima i historijskim zbivanjima prije islama.

a kopneni put je uni{ten poslije zauzimanja Egipta i Sirije. pak. Vezano je uz njih i kopnom i morem. To su.Arebe.Arebe do{li su s juga Arabijskog poluotoka. 3. Amlak i jo{ neka druga. Zbog takvog geografskog polo`aja Arabije. Arapi Kahtanije ili El . kao {to se desilo sa Humejrom i Kehlanom. koji su porijeklom od Ja’reb ibn Je{d`ea bin Kahtana. stalno su se takmi~ila. Doga|alo s da su se me|usobno krvno vezivali putem `enidbe. Palestine i Jordana. Plemena su `ivjela u me|usobno dobrim. Postali su ~uveni trgovci. El .Evs. a potomci D`efna bili su vladari [ama. Pleme Kehlan raselilo se iz Jemena po ~itavoj Arabiji i to prije poplave izazvane pucanjem brane (Sejul . Laham. Me|utim. Njima pripadaju plemena: Ad.‘Arim). D`izam. kulture. Arapi El . b) Kehlan. Svaki od ovih kontinenata vezan je s poluotokom morskim putem koji la|e i brodovi vodi pravo u luke na poluotoku. a zovu ih i Arapi Kahtanije. otvara vrata nearapima. Semud.18 Zape~a}eni d`enetski napitak napadima ne bi mogli odoljeti da nije bilo ove neprobojne brane. Stalno je me|u njima vladao duh rivalstva. 2. Kudat i Sekasik. s najpoznatijim porodicama Zejdul . Isto~na.ali im trgovina propada nakon {to Vizantija zauzima pomorski put. s najpoznatijim porodicama: Hemedan. Arapi El . rijetko lo{im odnosima. vjera i umjetnosti.Baide. a sjeveroisto~na granica klju~ je za Evropu. Tasm D`edis. njen sjever i jug bili su pristani{ta drugim narodima. Njegova sjeverozapadna granica predstavlja kapiju za ulazak u Afriku. Kinda. . Arabijski poluotok zauzima sredi{nji polo`aj me|u kontinentima poznatim kao Stari svijet. obrazovanja. te je tako veza s Indijom i Kinom ujedno veza s Dalekim istokom. Arapi beduini.D`umhur. Tajj. Njihove porodice rzgranale su se `enidbenim vezama. Gledano na spolja{nji svijet.Musta’rebe. Emar. Njihova kolijevka je Jemen.Ezd. ili Arapi starosjedioci tog poluotoka. tj. o ~ijem porijeklu nema dovoljno pisanih podataka. Mizhad`. koji su porijeklom od Ismailai zovu ih Arapi Adnanije. Sirije. ARAPSKI NARODI Histori~ari dijele Arape na tri grupe prema porijeklu: 1. pa izdvajamo dva poznatija plemena: a) Humejr. El . u stvari. bili su centri trgovine. Arapi El . natjecala koje }e biti bolje i koje }e ste}i ve}u slavu. El .Hazred`.

koji dobi{e taj naziv po jednoj vodi u Hid`azu poznatoj pod imenom Gassan.EZD Prema naho|enju njihovog starje{ine. El . ‘Imran bin Amr nastanio se u Omanu sa svojim potomcima i oni su ogranak plemena Ezd u Omanu.Zape~a}eni d`enetski napitak                            19 Narod Kehlana raselio se na ~etiri strane i otuda ~etiri grupe njihovih potomaka. Njegovo pleme zauze Harem i Meku za svoje prebivali{te.Tajj krenu{e na sjever.Gassasine. Do{ao je u Medinu i tu se nastanio. Kad mu je odrstao sin. a zovu se Ezd [enue’. Naseli{e se na dva bre`uljka.Hazred`. gdje je i ostao da `ivi sa svojim plemenom. Benu . D`efne ibn Amr odseli u [am. On je predak kraljevva El . Imran bin ‘Amr Muzejkaba. Njegovi potomci su: El . BENU . Od njih se odvojio Haris ibn Amr iz plemena Huzaat i do{ao u oblast Hid`aza. nakon {to otjera{e njene starosjedioce D`erahime. krenuo je u svijet. Postoje evidentirana mjesta u kojima su se nastanili nakon posljednje seobe.Ezda nastanila su se u Tihami. i oja~ao. oni su se selili na sve strane. Nastanio se u Merri Ez . Plemena Nasra bin El . od koga potje~u kraljevi Menazire u Hajri.TAJJ Nakon odlaska El . pa su oba prozvana bre`uljci Tajja . Ed`em i Selma. LAHAM I D@IZAM Od prvog plemena je potomak Nasr bin Rebia.Zahran. Sa’lebe ibn Amr El .Kar.Evs.Ezdi krenuo je u Hid`az.Ezda. Nastanio se izme|u dva mjesta: Es S’alebije i Zi . Putovali su od Jemena do sjevera Arabije. a tu im je bilo i prvo boravi{te pred odlazak u [am. sinovi Harisete ibn Sa’lebe. To su: EL .

s. (ima i razli~itih mi{ljenja o njegovom prijeklu). . koji je poku{ao napraviti spletku i zlo njegovoj `eni. Oni su napustili Jemen i naselili se u pustinji1 Es . odselio iz mjesta Er i do{ao u Haran. ne htjede se rastaviti od Had`ere. Zatim su oti{li u Hadramevt. a spletka Faraonova nije urodila plodom. te u tome nije uspio..s. U Had`erino vrijeme sve je to bilo pusto.. a potom je udade za Ibrahima.3 Izvori navode da je jednom prilikom doputovao u egipat kod Faraona.. Tako|er. Ibrahim. te o dru{tvenim i vjerskim zbivanjima iz toga doba.Muharrem. koji se nalazio na zapadnoj obali rijeke Eufrat.Semave na rubni dijelovima Iraka. d`. kao slu{kinju.. a. te su se nastanili u Ned`du. a povremeno je putovao u druge zemlje i opet se vra}ao. a odatle oti{ao u Palestinu. pored `ene i sina ostavi zave`ljaj s hranom i posudu s vodom. njegovo spletkarenje vratio na njega. a potom su morali na silu oti}i sa te zemlje. Od nje nemamo nikakvih tragova. sa~uvani su i zapisi o prijeklu porodice Ibrahima. a uz Svetu ku}u Bejtul . Sara.s. a.s.{. koja je tada postojala u obliku uzdignute gomile pijeska i kamenja. te joj zbog toga.s. d`. a. Ibrahim. u blizini dana{enjeg Zemtema. preciznije iz gradi}a Er.. a. To je mjesto u vrhu dana{njeg mesd`idul .. pa je nagovarala Ibrahima da ostavi Had`eru i njeno malo dijete. ili Hiran. ali je Allah. pa ih je sna{lo ono {to ih je sna{lo u Bahrejnu. Palestinu je odabrao kao centar svog misionarsta.20 Zape~a}eni d`enetski napitak KINDA Oni naseli{e podru~je Bahrejna. mu podari od Had`ere Ismaila. u blizini Kufe. a.. njegova prva `ena. mjesta detaljno su opisane i sa~uavne u knjigama.5 Tako Had`era postade drugom `enom Ibrahima.{. dade svoju k}er Had`eru. a potom se vrati u Palestinu. a. porijeklom iz ira~kih krajeva. ostavi ih u hladovini visoke palme. Faraon je uvidio koliko je Sara bila privr`ena Allahu..2 Poznato je iz historije da je Ibrahim. koju bi povremeno bujice raznosila s lijeve i desne strane. ali ta dr`ava ubrzo propade. ARAPI MUSTAR’ EBE Oni potje~u od pradjeda Ibrahima. Osnova{e dr`avu od velike strate{ke va`nosti. Ibrahim.s.4 Sara primi Had`eru u slu`bu.{.. Ismaila. Pleme Kuda’a potje~e od Humejra.s. bila je ljubomorna..harama. Ibrahim se vratio u Palestinu i Allah. da bi udovoljio njenoj `elji. historijski zna~ajnog. ali nju i sina odvede u Hid`az i ostavi ih u neplodnoj dolini. a. koji tada nije postojao.s. d`. Iskopine i ba{tina tog. a.

ili drugo njihovo koljeno. Ne zna se ta~no koliko je bilo takvih putovanja. a desilo se da se i Ibrahim.zem. Ona se po`ali na siroma{tvo.izvor Zem . Za pleme D`urhum ka`u da je ranije `ivjelo u dolinama u blizini Meke. r.’” (Es Saffat. a. a Mi ovako nagra|ujemo one koji dobra djela ~ine’. Allah. d`. starje{ine D`urhuma. a i voda se potro{i. ve} zate~e njegovu `enu. 103 . Allah.7 Ibrahim. vidio u snu da }e zaklati svoga sina Ismaila. ali zbog nepostojanja vode nisu je ranije naselili.s. ali ga ne na|e. i kad ga on ~elom prema zemlji polo`i.107) U knjizi postanka navodi se da je Ismail stariji od Ishaka trinaest godina. pa im postade napitak koji im ugasi `e| i postade izvor njihovog `ivota za izvjesno vrijeme.‘i kurbanom velikim ga iskupismo. zvano D`urhum.s. Pri~a svjedo~i da se ovaj doga|aj desio poslije ro|enja Ishaka.Veoma im se dopadao. dolazio je u Meku s vremena na vrijeme. Ismailove majke.{. pa ga o`eni{e djevojkom iz svog plemena.. izuzev {to je historija zabilje`ila ~etiri. a tri ostala putovanja opisuje Buharija. Buharija u svome predanju jasno tvrdi da je to pleme nastanilo podru~je dana{nje Meke poslije ro|enja Ismaila. Mi ga zovnusmo: ‘O iIbrahime. re~e: “I njih dvojica poslu{a{e. Ona se zahvalila Allahu.. ti si se Objavi (u snu) odazvao. zaista. d`..a. pa se razvede od ove `enei o`eni drugu. a.. je nakon ove Ismailove `enidbe ponovo do{ao. pa zauze{e zemlju oko vrela Zem . spomenuo je u Kur’anu da je Ibrahim.s.s. Stigao je u Hid`az nakon Ismailove `enidbe. a Ibrahim. i opet nije na{ao Ismaila kod ku}e. U me|uvremenu mu je majka umrla. velikodostojnika. a. a.s. pa kako je krenuo da izvr{i to djelo. a on poru~i Ismailu da ovaj put pri~vrsti ku}ni prag.to je. a prije njegovog punoljetstva. preneseno od IbnAbbasa. a. .. bilo pravo isku{enje! ...s.opru~i joj da ka`e Ismailu neka promjeni ku}ni prag. Nau~io je arapski jezik od plemena D`urhum. Pri~a o Had`eri i Ismailu je duga i op}epoznata.. na svemu. vrati u Palestinu. a. jer je prva vijest o Ishaku spomenuta poslije u cijelosti pri~e o Ismailu. Hrane nestade. On je upita za njega. . Allahova volja htjede.{. Potom se Ibrahim. da obi|e svoju ostavljenu obitelj. kako je i kako `ivi..zem. Ismail je shvatio o~evu poruku. d`.6 U tom peridu nai{lo je pleme Jemanije.. da su oni i ranije silazili s brda u to dolinu. Potra`io je Ismaila kod ku}e. a.{. pa je upitao njegovu `enu kako je i kako `ivi.9 Ibrahim. a on direktno od Resulullaha. uputio iz Palestine da obi|e `enu Had`eru i sina Ismaila.Zape~a}eni d`enetski napitak                            21 Pro|e nekoliko dana Had`erinog boravka u pustinji s malim djetetom.8 Ismail je izrastao u lijepog i stasitog mladi}a.s. pa iz pjeska provri voda . kao i to. po odobrenju Had`ere. Ova pri~a spominje najmanje jedno Ibrahimovo putovanje prije Ismailove punoljetnosti. Bila je to k}er Mudad bin Amra.

smatraju}i da je pomenuti hadis slab (daif)..Egipat i oratno. Emmar. ili pak. Ibrahim. Krenu{e jedan prema drugom. a.10 Potomci Kajdara ostali su u Meki. . zatim Hanife. To su: Esed ibn Rebia.Kajs. Anzeh. ova plemena raseli{e se po ~itavoj Arabiji.Bekr i Taglub. Utom periodu sagradi{e temelje na kojima podigo{e Kabu. Njihov susret napokon se dogodi nakon toliko dugo vremena. pri spominjanju svoga porijekla dolazio do Adnana. Kajdar (Kedar).. Narod Mudara rzdvoji se `enidbenim vezama i brojno{}u na dva velika plemena: Kajs Ilan bin Mudar i Ilijas ibn Mudar. onako kako mu je Allah. koji ih pokori{e.s. Zabilje`eno je da je Resulullah.zem vrela. d`. izuzev Nabitova i Kajdarova plemena. Rebiat i Mudar.Enbata. Od njih se razmnio`i dvanaest plemna. Prijestolnica im je bila u Batri. iz plemena El .11 Grupa u~enjaka smatra da je Poslanikovom rodoslovlju dozvoljeno i}i dalj od Adnana. i ne bi i{ao dalje od Adnana. Taj narod osnova jaku vlast kojoj se pokori{e okolna plemena. Oni ka`u da od Adnana do Ibrahima. a.[am .Evs i El.{. a. Jetma (Tema). Putovali su trgova~kim putevima na relaciji Jemen . Niko se nije usu|ivao suprotstaviti im se. a to su: Nabit (Nebajot). govore}i: “Slagali su rodoslovci”.12 Potomstvo Meada razmno`ilo se od njegovog sina Nezara. Mi{a (Masa). naredio. Sva su u po~etku boravilau Meki.Hazred`. ima ~etrdeset koljena. Na sjeveru Hid`aza procvala je kultura El . kao i ensarije. ~estiti i dobri sin svoju sre}u pred ocem. i drugi. od koje su nastala ~etiri plemena. Njihovoj lozi pripadaju Adnan i njegov sin Mead.. Uglavnom su pala u zaborav. Nefis (Nafi{) i Kaideman (Kedma). sve dok ne do|o{e Viznantinci. Abdul . a.s. Profesor Sulejman en .. Zadnja dva plemena brojna su i veoma poznata u historiji po slavi ~uvenosti. a tada bi zastao. je Ismailu podario od Mudadove k}eri dvanaest sinova. Pleme Rabiat porodilo je zna~ajne historijske li~nosti predislamskog doba. uzlazno. d`. Allah. objavi ljudima da trebaju obavljati had`. Jetur(Jetur).Nedevi. ve} od porodice Nabita ibn Ismaila.radosnice pred sinom. gdje su se udoma}ili. ne potje~u od Kahtana. Bavili su se trgovinom.s. ali su se osje}ali). On je imao ~etvero djece. u svojoj nau~noj studiji. pa i van nje. pa je zatekao Ismaila kako {ilji strijelu pod kro{njom jednog drveta u blizini Zem . Preko njega su Arapi Adnanije zapamtili svoje porijeklo.{. Edbail (Adbeel). Nakon nekog vremena. Haded (Hadad). a njihovi historijski tragovi na tim mjestima svjedo~e o tome.s. Mi{ma (Mi{ma). Adnan je dvadeset i prvi predak u uzlaznoj porodi~noj lozi Resulullaha. kao sin prema ocu i otac prema sinu (nisu se poznavali.22 Zape~a}eni d`enetski napitak Ibrahim je i tre}i put do{ao. Duma (Duma). i to: Ijjad. jedinog njegovog mu{kog potomka. iznosi mi{ljenje da vladari plemena Gassan (Gassasine). Te{ko da bi mogao stari otac sakriti svoje suze . Mib{am (mibsam).. dva Vailova sina .

a mene od Benu . Tejm. pa do D`ebelajna .Esed naseli se isto~no od Tejme i zapadno od Kufe. a. a najpoznatija su: D`umh. Adijj. a pleme Havazin isto~no od Meke. pleme Kurej{ postade ~uveno i ugledno jo{ prije islama. Udaljenost od njih do Kufe iznosila je pet dana hoda.dva brda koja dose`u do El . Nevfel.Gatafan. Benu . U Taifu se nastani pleme Sekif. a izme|u njih su bile ku}e Buhtura iz plemena Tajj. Eblu i Hit. Huzejf ibn Mudrike.16 .s. a oni su: Abdud . da je rekao: “Rekao je Resulullah. na putu izme|u Meke i Basre. a.’”15 Kad se pro{iri pleme Adnana raseli se po cijeloj Arabiji u potrazi za vodom i pa{njacima.Ha{ima.Esed ibn Huzejme i potomci Ken’aneta ibn Huzejme. najboljeg plemena i najbolje ku}e. Od Ken’aneta potje~u Kurej{ije. glavni grad Jemame. a.Furatijje. Benu .Harre. El .Kajs i potomci Temima naseli{e se u Bahrejnu i tu ostado{e. Od Ilijasa ibn Mudara su: Temim ibn Merre.: ‘Allah je stvorio stvorenja.Hanife bin Sa’b ibn Ali ibn Bekr naseli se u Hid`ru. Ja sam.Sulejm.‘Uzza ibn Kusajj i Abdu Menaf ibn Kusajj. a ostali potomci Bekr ibn Vaila naseli{e zemlju uzdu` od Jemame preko Bahrejna i Sejf Kazime do mora. Benu .Kura i Hajbera isto~no od Medine. te na obronke oblasti Sevad u Iraku. Abdul . Ha{im. sinom Abdullaha ibn Abdul . Benu .Sulejm ostado{e u blizini Medine.Muttalib. u dolini Vadil . dakle. Benu . Esed ibn ‘Abdul . Mahzum.”14 Prenosi se od Abbasa bin Abdul .. Pleme Benu .Zape~a}eni d`enetski napitak                            23 Od Kajsa ibn Mudar potje~u: Benu . a od Gatafana su: Fabes. a Ken’ana od Ismailove djece..{.Ha{ima. U Tuhami ostade porodica Ken’anet. na obroncima Evtasa. Zubjan. a od Kurej{ija odabrao je Benu . E{d`e i Gani bin E’asar.Temim nastani{e se u Basrijskoj pustinji.13 Resulullah. Pleme Taglib nastani se u El . Potomci Bekr ibn Vaila. a Meku i njenu okolicu nastani{e Kurej{ije.s.Muttaliba.s. rekao je: “Allah je odabrao Ismaila od Ibrahimove djece.. i to sinovi Fihr ibn Malika ibn Nadara ibn Ken’aneta. Sehm. d`. Neke njihove porodice `ivjele su uz pleme Bekr. Zahvaljuju}i njemu. Benu . Zehra i potomci Kusajja ibn Kilaba.{ -[ems.Havazin. a Ha{imovu porodicu Allah. koje je okupio i ujedinio Kus ibn Kulab. Pleme Abdu Menafa grana se na ~etiri porodice: Abdu .Dar ibn Kusajj. najbolji i po osobinama i po porijeklu. a meni je dao da budem porijeklomod najbolje loze.Muttaliba ibn Ha{ima. a Kurej{ije od Ken’anove djece. Zubjan se nastani izme|u Tejme i Havrana. obdario je Svojim poslanikom Muhammedom. Kurej{ije se vremenom izrodi{e u vi{e plemena.D`ezire El .

bilo u vlasti ili ~asti. a. U vrijeme sabejskih vladara po~ela je izgradnja ~uvene brane. Sabejci i njihova dr`ava po~eli su slabiti i nazadovati. te Ali Gassana i El . koji su imali povlastice kao i kraljevi.n.e. stolje}a prije ro|enja Isaa.n. u blizini Jerima. g. prozva{e se “Kraljevi od Sabe” i uze{e za svoju prijestolnicu Ma’reb umjesto Servaha. Iskopine Zaffara postoje na brdu Midver. p. O njima se dosta saznalo po arheolo{kim iskopinama Evra iz 25.s. 2. Ostali vladari Poluotoka nisu imali krunu. ~ije ru{evine postoje na dan hoda zapadno od grada Ma’reba koji se jo{ zove Hariba. stolje}u. Drugi period traje od 650. Promijeni{e mu ime u Zaffar. njihove dr`ave.n.e. Vladari tog perioda nazivali su se “Tvrdi Sabejci”. ili prije nove ere.e. koji nisu bili samostalni. Arabijskim poluotokom valdala su dva stale`a: a) krunisani kraljevi. 3. p.Aribe jeste narod od Sabe. pa su pod svojom vla{}u dr`ali mnoge kolonije u Arabiji. kako bi se mogli lak{e razumijeti neobi~ni doga|aji i zbivanja u vrijeme pojave islama. koje pokori grad Rejdan i uze ga sebi zaglavni grad. koja je imala veliki historijski zna~aj za Jemen. n. . U vrijeme pojave islama. g. VLAST U JEMENU Najstariji narod za koji se zna u Jemenu od Arapa El . p. a i van nje.115. Od tog perioda. g. Visok stepen civilizacije dostigli su u 11. p..e. poznate pod imenom “Seddu Me’reb”. Krunisani kraljevi bili su vladari Jemena. g. Tre}i period traje od 115.24 Zape~a}eni d`enetski napitak VLAST I UPRAVA KOD ARAPA Kad je trebaloda govorimo o stanju Arapa prije islama. Njihova trgovina . To je period koji je dosezao do 650. odlu~ili smo da damo kratak pregled historijata Arapa.e.. Samo rijetki plemenski poglavari bili su podre|eni krunisanom kralju. naroda i vjere. U tom periodu kraljevi su odbacili naziv “Tvrdi Sabejci”. b) plemenski poglavari i vo|e. ~ije iskopine postoje {ezdesetak miljaisto~no od Sane.Hire. Njihova prijestolnica bila je grad Sarvah. Njihovo razdoblje mogli bismo podijeliti u ~etiri perioda: 1. Sabom zavlada pleme Humejr. s razlikom {to ve}ina njih nije bila samostalna.n. pa do 300. Zna se da su Sabejci bili veliki osvaja~i.

” (85:4) Posljedica toga je poja~an gnjev kr{}ana i nastaje pro{irivanje vlasti i osvajanje arapskih oblasti pod vodstvom vizantijskih careva.e. podi`e vojsku i krenu u veliki pohod protiv kr{}ana Ned`arana i poku{a ih na silu odvratiti od kr{}anstva. g. Tada dobi{e samostalnost 575. O tom doga|aju govori Kur’an. 525. Sirije i sjevernog dijela Hid`aza. Abesinska vlast potraja do 378. To je bila velika katastrofa. {to je omogu}ilo strancima da ih pokore i ostave bez slobode. godine. Tako su se u Jemenu smjenjivali perzijski namjesnici jedan za drugim. te nastade velika poplava. jevrejski vo|a Zu .Enbat preuzelo njihovo tr`i{tena sjeveru Hid`aza.Burud`”..Orijat ostade na vlasti u Jemenu. Sve je to doprinijelo br`em raseljavanju Ali Kahtana. Me|utim. a ubrzo je uslijedilo njeno pucanje. koju spominje Kur’an pod imenom”Sejlul . a uz njihovu pomo} Abesinci zauze{e Jemen. kojisu rovove iskopali. sukobima i gra|anskim ratovima. n. pa do dolaska islama u Jemen. i do|e na vlast umjesto njega. u suri “El . ili vlasnici slona (o doga|aju sa slonom bit }e rije~i kasnije). Jemenci zatra`i{e vojnu pomo} od Perzijanaca. 4. nakon {to to odobri kralj Abesinije. Tre}e.kr{}ani zauze{e Jemen po drugi put.{. krunisan od car Abesinije. Perzijski vladar Kisra tada postavi svoga namjesnika u San’i i proglasi Jemen Perzijskom provincijom. prvi put 340..Nuvas.. Allah. n. Godine 523. Tako Abesinci . g. g. g. pripremi{e im la|e i njih 70 000 iskrca se u Jemenu.17 . U to doba Vizantinci u|o{e u Aden. u to doba na brani Ma’reb po~ele su se otvarati pukotine. zbog toga {to su Rimljani zagospodarili pomorskom trgovinom nakon zauzimanja Egipta.‘Arim”. S njegovim prelaskom na islam. prestade perzijska vlast u Jemenu. Taj period obilujeprevratima. On i njegovi vojnici poznati su u historiji pod nazivom “Ashabu . jeda od Orijatovih vojskovo|a. a bila je 450. n. koja je poru{ila gra|evine i raselila naroda. ili 451. g. g. pod vo|stvom Me’ada Jekrib ibn Sejf Zi Jezina. ka`e: “Prokleti neka su oni.. zbog plemenskih sukoba.e.{. Nakon doga|aja sa slonom. Kad ovi odbi{e. pa u njih pobaca kr{}ane i `ive ih spali.. n. sve do 638.e. d`.Zape~a}eni d`enetski napitak                            25 oslabila je u ogromnoj mjeri u prvom redu zbog toga {to je pleme El . dok ga ne ubi Ebreha. koji su se po~eli seliti u udaljene krajeve. Drugo.l . on naredi da se iskopaju duboki jarci. pod vo|stvom Orijata. a. ^etvrto razdoblje traje od 300. te porazi{e Abesince i protjera{e ih izsvoje zemlje. ~ovjek koji }e povesti vojsku sa slonom da sru{i Kabu.e. kada Bazan primi islam. nakon ~ega Jemen ponovo dobi samostalnost. Ovaj Ebreha je.. Vizantinci podigo{e Abesince. u stvari. koriste}i me|usobni sukob plemna Hamdan i Humejr.fil”.

e. Njemu se pokori{e stanovnici Hire i El . koji su ve} bili pod Vizantijom. . a pod njegovu vlast potpado{e arapska plemena iz Arabije. p. Ovaj to odmah odbi. Kabaz ostavi iza sebe na vlasti Kisra Ebu-[irvanha. g. Bio je na vlasti sve dok Perzijanci ne postavi{e Kabaz bin Fejruza. ali on pobje`e u pleme Kuleb i tu ostade do svoje smrti. U vrijeme tih vladara doseljavali su se Kahtanije i zauzimali plodne onbronke Iraka. zatim vrati Munzira za vladara Hire. da ugu{i pobunjenike. g.Haris ibn Amra ibn Had`er el .n.Enbara..Vedah.Kindiju. n. Tako|er tra`io je da mu se pokori El . g. podru~jem Hire vladao je D`uzejme El . pa odlu~i da im postavi za vladara Arapa. Hirom je zavladao Amr bin Adijj bin Lefr El . p. . D`uzejme je u Hiri dr`ao uvijek spreman konji~ki odred. poziv da se priklju~i tom pokretu i da prihvati njegovu ideju nihilizma. Time bi Arapi Iraka bili ispred Arapa [ama. Zatim su za njima do{li Neki Adnanije i postali im konkurencija.e.529.Furatije. To je bio razlog da arapsko pleme Kuda’at ode iz tih krajeva u [am. U njegovom periodu pojavio se Mazdak. ~ija je vlast potrajala do 230. Kabaz je poslao vladaru Hire Munziru bin Maus . osniva~a sasanidske dr`ave. Nakon smrti D`uzejma. prvi vladar iz redova Lahmita. kao i mnogi drugi podanici. Rebiat i Mudar. n.D`ezire El . On je umro 268. pa ga Kabaz skide s vlasti. i porazi njihovog kralja Dara Prvog. posebno za vlast kralja Kira. od 557. Perzijanci ponovo povrati{e vlast u vrijeme Erdi{ira. On ujedini Perzijance i porobi Arape koji su `ivjeli na pograni~nom dijelu njegovog carstva. g. a postavi El .e.e. koji po~e propagirati nihilizam. 226. dok je Perzijom vladao Kisra Sabur ibn Erde{ier.n. koji ubi Mazdaka i mnoge njegove sljedbenike.26 Zape~a}eni d`enetski napitak VLAST U HIRI Perzijanci su vladali Irakom i njegovim pograni~nim krajevima. koji }e mu biti odan i povjerljiv. a onda su Irakom zavladali kraljevi Tavaifa. U vrijeme vladavine Erdi{ira.Semaiu. koji je prihvatio njegovo opredjeljenje. n. velikog neprijatelja ovog pravca. Niko im nije oponirao sve dok ne ustade Aleksandar Makedonski 326. Tako bi mu Arapi dobro do{li u borbi protiv Vizantije. tako da se oni nastani{e u El . Sljedbenik mu je bio Kabaz. On ih je razjedinio.Haris bin Amr. Erdi{ir je uvidio da ne}e mo}i direktno vladati u Arabiji i da same Arape ne}e mo}i zaustavljati od njihovih napada na pograni~ne krajeve svoga carstva.Lahmi. g.e. On je ujedno bio vladar i ostalim Arapima koji su`ivjeli u ira~koj pustinji.

od kojih potje~e Ded`d`am bin Sulejh.[ejban izvojeva veliku pobjedu koju Perzijanci nisu mogli pore}i.s. Njihov vo|a je bio Devmet D`endel. Na svom putu Nu’man tajno odsjede kod Hani bin Mes’uda. i tu se nastani. Kisra postavi za vladara Hire Ijjasa bin Kabisa et. Ovaj ga uhapsi i baci u tamnicu u kojoj i umrije. a 632. a potom se uputi Kisri. Me|utim. To je bilo prvi put da su Arapi porazili strance. r. do|e porodica Kuda’at u [am.Sema. Vladari Gassana postavljani su u [am kao namjesnici vizantijski kraljeva. pokori se islamu. kome ostavi na ~uavanje svoju porodicu i imetak.Ma’rur. kraljevstvo potraja jedno vrijeme sve dok na vlast ne do|e Nu’man bin Munzir. 13.g. pleme poznatije pod imenom Ded`d`aime. Oni su porijeklom od Benu .Taia i naredi mu da od Hani ibn Mes’uda zatra`i da mu preda ono {to je Nu’man ostavio kod njega. Njih upotrijebi{e Vizantici kao `ivi {tit od arapskih naleta s kopna. sve do Bitke na Jermuku.‘Abadi.18 VLAST U [AMU U periodu u kome su Arapi ~inili masovne seobe. Najpoznatiji ded`d`aimski vladar bio je Zijad ibn el Hubevlet. na {ta mu je kralj (Ijjas) objavi rat. Kisra pozva Nu’mana da mu do|e.Kar. D`ebele ibn Ehjam. Desilo se neposredno poslije ro|enja Resulullaha. Njega je pokorio Halid bin el . Kisra za vladara Hire postavi Perzijanca. g.Velid s muslimanskom vojskom. n. Do{lo je do velike bitke kod mjesta Zi .Zape~a}eni d`enetski napitak                            27 Poslije Munzira Maus . Njihova vlast spominje se u historiji od po~etka do kraja drugog stolje}a.19 . zvani El . a.Munzir.Sulejh bin Helvana. Benu . Vlast je preuzeo El . a i protiv Perzijanaca. Njihov posljednji kralj.e. poslije Ijjasa. vlast se vrati u pleme Ali Lahm. porodice koja je pobijedila porodicu Ded`d`aime. pa su Vizantici postavljali njih za vladare Arapima [ama. vladara pravovjernih. Ne pro|e puno vremena a Ijjas do|e upratnji Kisrine konjice i pje{adije. po hid`ri. a on je bio taj na koga se Kisra naljutio zbog smicalica koje je smislio Zejd bin Adijj el . koji je ro|en osam mjeseci nakon postavljenja Ijjasa bin Kabisa za vladara Hire. u vrijeme Omer bin El Hattaba. Oni prestado{e vladati po dolasku Ali Gassana. Hani to ljutito odbi... prvaka plemena Ali [ejban.a. koji je vladao samo osam mjeseci.

Od tada po~e nad mekanskim nebom sjati politi~ka zvijezda Adnanova. g. Oni krenu{e protiv D`urhumija i potpuno ih protjera{e.22 Pro{lo je jo{ mnogo vremena. pa ih zakopa u bunar.. Oni su. Procjenjuje se da je vrijeme Ismaila. Bili su veoma o`alo{}eni zbog izlaska iz Meke i ostavljanja vrijedne imovine. Madad bin Amr el . polovinom drugog stolje}a nove ere.s. bilo dvadeset vjekova prije nove ere. 587. a zatim zauze{e vlast u Meki. zatim Kajdar. a vladali su Mekom oko 20 vjekova. ali oni nisu imali vlast nad Mekom. a neki ka`u Akis. pa se o`eni njegovom k}erkom Mu’anat. Kad je pleme D`urhum bje`alo u izgnanstvo.e.s. za cio svoj `ivot. Mekom je upravljao njihov djed.zem. zatrpa bunar Zem . a Ismailovi potomci ne mogo{e do}i do nekog zna~ajnijeg polo`aja na vlasti. Od D`urhuma zate~e samo D`er{ema ibn D`elhemeta. sve dok nije oslabio D`urhum pred dolazak Nabukodonosora (Buhtanasar).23 Sinovi Adnanovi razi|o{e se po Jemenu u vrijeme Nabukodonosorove (Buhtanasarove) bitke. i odobri{e rasturanje imovine Kabe. Naro~ito im je pomogao Benu Bekr ibn Abdu Menaf ibn Ken’anet. daleko od Meke. a.20 Umro je u 137. a. i prekri njegov polo`aj. koja mu rodi Nezzara. .26 napusti Meku nose}i dva zlatna srnda}a27 i had`erul esved (crni kamen). Krenuo je Bernijah sa Me’adom u [am mimo Nabukodonosorove volje. p.21 Njega su zamijenili sinovi Nabit.. Kad je pleme Huzaat do{lo u Meri Zahran i kad su vidjeli netrpeljivost Adnanija prema D`erahimijima. D`urhumija.24 Stanje D`urhuma u Meki pogor{alo se poslije tog doga|aja. na Zati Irku. Njihov `ivot bivao je sve te`i. iskoristi{e tu priliku pa se odr`a{e na vlasti uz pomo} Adnanija koji se vrati{e da im pomognu. a prije toga zakopa u njega neke vrijedne stvari iz Kabe. bio je vode}a li~nost u Meki i stalni poglavar Kabe. kako }e pokazati i budu}a zbivanja. malo po malo. Tako je vlast u Meki bila u njihovim rukama. Vojskovo|a Arapa u toj bitki nije bio D`urhumit. pa po~e{e ~initi nasilja nad posjetiocima Meke. graditeljima Kabe. padali u zaborav. godini `ivota.n. pa je stoga pleme D`urhum boravilo u Meki otprilike 21 vijek. Ismailova djeca imala su ~ast i ugled zahvaljuju}i svome ocu i svome djedu.28 Zape~a}eni d`enetski napitak VLAST U HID@AZU Ismail. Poslije njih. pa kada Buhtanasar poja~a svoj pritisak.D`urhumi. Posebno je to uvezi s doga|ajem u bitki Nabukodonosora (Buhtanasar) protiv Arapa. Me’ad se vrati u Meku. Ibnu Ishak ka`e: “Amr ibn Haris ibn Madad.25 Ovi doga|aji ljutili su Adnanije i izazivali u njima srd`bu. a on i njegova pratnja odo{e u Jemen.

{to omogu}i Kussaju da zagospodari Mekom i Kabom. O po{tovanju ovih mjeseci vodili su ra~una Benu-Temim bin Adijj. Kada se prekinuo lanac Sufa. To su obavljali Benu .Kinane. njih je naslijedila porodica Benu . odlu~i da preuzme vo|stvo nad Mekom i Kabom. Na obroncima Meke ostado{e porodice Kurej{ i to Hulul. Harm i male porodice razbacane po njihovom narodu. Benu .31 Nakon Hulejlove smri. po dozvoli oca joj Hulejla. Majka mu se preudala za ~ovjeka iz Benu .29 U njihovo vrijeme Adnaniti se raseli{e po Ned`du i obroncima Iraka i Bahrejna.Bekra iz Meke.Bekra. Smatrao je da je on pre~i od Huzaata i Benu .Zape~a}eni d`enetski napitak                            29 Huzaat su ovladali Mekom i preuzeli dio vlasti Beni . pa postade Ebu . Kad on to uradi. hodo~asnike. Nakon smrti Hulejla. Kad je Kussaj odrastao.Bekra. Tre}e: po{tovanje svetih mjeseci . a plemena Mudara su imala tri du`nosti. tri dozvole u vrijeme hodo~a{}a. na Minu izjutra prvog dana prino{enja `rtvi. Zbog toga je pao dogovor izme|u jednog Kurej{ije i ~ovjeka iz Benu Ken’aneta o progonu plemena Huzaat i Benu . Prvo: da upute ljude. oporu~ilo Kussaju da upravlja Mekom i Kabom. a ni nad Kabom.30 Historija je zabilje`ila da je Kussajev otac umro dok je Kussaj jo{ bio dojen~e. a nakon propasti Hulejla.28 Porodica Huzaat vladala je Mekom trista godina.32 Druga verzija Hulejl je. sve do dolaska Kussaj bin Kulaba.Gib{ana Huzaata njenim pomo}nikom. Sufe bi stale na Akabi i ~ekale da svi hodo~asnici pro|u.Gib{an klju~ar Kabe. ~ine to i ostali hodo~asnici. da ni jedan hodo~asnik nije smio baciti kamen~i}e dok to ne u~ini prvo Sufa.Uzreta. ~ast i ugled.l .Sa’d bin Zejd Munat iz plemena Temim. Mekom je tada upravljao Hulejl bin Habe{e iz plemena Huzaat. iz plemena Benu . pa to i u~ini{e. To su ~inili ljudi Benu-Gavs bin Mere. On je odvede u svoj kraj na obroncima [ama. {to zna~i slu`benici Kabe.Advan.Ken’anet. Oni su imali nadimak Sufe. Kad bi zavr{ili bacanje i krenuli s Mine. do|e do ratova izme|u plemena Huzaat i Kurej{. otkupi Kussaj . Postoje zabilje`ene tri verzije o uzrocima ratova izme|u ova dva plemena. iz porodice Ilijas bin Mudara. jer su Kurej{ije ~istokrvni Arapi i nasljednici Ismaila. Kussaj zaprosi njegovu k}er Hubu i o`eni se njom. One nisu imale nikakvu vlast u Meki. tj.33 Tre}a verzija Hulejl je poklonio k}eri Hubi vlast nad Kabom i postavio Ebu . koji se zvao Rebiat ibn Haram. kako smatra pleme Huzaat.“E{huru . Prva verzija Kad je Kussaj izrodio djecu i stekao veliko bogatstvo. vratio se u Meku. s Arefata na Muzdelifu i da odobre njihov povratak s Mine u Meku.hurum”. Zna~aj odobrenja svodio se na to. Drugo: briga o skupnom povratku hodo~asnika.

posje}ivan od Arapa cijelog Arabijskog poluotoka.dah”. On proglasi da su Ali Safvan.Bekra.Ken’anet da protjera Huzaat iz Meke. ali ih on nadja~a. te obaplemena postado{e njegov plijen. 440. gdje su rje{avani svi va`ni problemi.38 PO^ASNE FUNKCIJE KOJE JE OBAVLJAO ILI NADZIRAO KUSSAJ 1. Tako se i desilo.Gib{ana za mje{inu vina. okrenuv{i joj vrata u mesd`id. Udvan i Meret ibn Avf dobili odre|ene va`ne poslove i vladaju}e polo`aje u Meki. Ova Vije}nica je prema{ila sva o~ekivanja Kurej{ija svojom funkcijom. na kome su donosili va`ne odluke.Nedveti” . Nakon ovog poraza. 2.e. Presudu o svemu tome je izrekao Ja’mur bin Arif iz Benu .37 Kussaj je u narednom periodu odigrao zna~ajnu ulogu u organiziranju poslova u Meki. On je osnovao “Daru . Huzaat i Benu . Upravljanje i predsjedavanje Vije}nicom i Vije}em.Bekr zatra`i{e primirje. Huzaat se rasrdi zbog ovakvog poigravanja sa svetim mjestom i poku{a zabraniti Kussaju vlast na Kabom. Nes’at.36 Poslije njega su Kurej{ije preuzele potpuno upravu i gospodstvo nad Mekom.Bekr bili su pora`eni od Kussaja. vodile rasprave i u njoj su se rje{avali svi problemi na najbolji na~in. Ona je bila pozornica na kojoj su se donosile va`ne odluke. organizacija i ustrojstvo vojnih aktivnosti. stoga smo pre~i od vas. g.30 Zape~a}eni d`enetski napitak ovo upravljanje nad Kabom od Ebu . Huzaat ih istog momenta napade s onim {to su imali pri sebi. Pokroviteljstvo i povjerenstvo nad Kabom. Kussaj je doveo svoje pleme u Meku.n. gradom koji postade vode}i vjerski centar. a da jo{ povrh toga Huzaat i Benu . Huzaat i Benu . Samo je on mogao otvoriti vrata Kabe i niko . sve nam ovo govori da je nakon Hulejlove smrti i poslova koje su obavljale Sufe.{erifa Kabe. s lijeve strane haremi . Vojno vo|stvo.e. ili ta~nije. Tada su morali javno priznati da je Kussaj zaslu`an da bude poglavar Kabe i Meke i da mu je sva krv koju je prolio u prethodnojbitki opro{tena. Vije}nica je bila zborno mjesto Kurej{ija. a upravu nad Mekom i obavljanje mnogih va`nih poslova vezanih za hodo~a{}e rasporedio na Kurej{ije. Kussaj okupi Kurej{ije i Benu .” Me|utim. pa je on tada prozvan “E{ . Dakle. razmjenjivala mi{ljenja. On ih je `estoko potukao u otvorenom krvavom sukobu.Vije}nicu. 3.34 Bilo kako bilo.n . dono{ene sve va`ne odluke i obavljane svadbe i vjen~anja. Svi vojni pohodi organizirani su pod njegovim vo|stvom.{e . do{ao Kussaj s Kurej{ijama i Ken’anijama i rekao Huzaatu: “Mi smo zaslu`niji i dostojniji za ove poslove.35 Kussaj je preuzeo vlast nad Kabom i Mekom polovinom petog stolje}a n.Bekr moraju dati Kurej{ijama i Ken’anijama krvnu od{tetu.

uprava nad mejsirom pomo}u obra}anja kipovima. Spremanje hrane had`ijama (rifade) kao {to se sprema gostima. Abduddara.41 Kurej{ije su imale i druge funkcije osim ~etiri spomenute. {to je i obavljao do svoje smrti. Oni kockom izvuko{e Hi{am bin Abdi Menafa. pa ako te oni prihvate i izaberu. Tada su se Kurej{ije podijelile u dva tabora.Isar).Muttaliba. a dijelili su ih i na ostale familije. Oni formira{e u Meki vlast sli~nu vlasti u demokratskim dr`avama. Me|utim. Meku i Kabu.Zape~a}eni d`enetski napitak                            31 drugi. a sin mu je radio kako za o~eva `ivota. njegove poslove naslijedili su mu sinovi. a Vije}nica i ~uvanje Kabe sinovima Abduddara. Kad je Hi{am umro. Kussaj je imao starijeg sina. Opskrba .had`ija hranom i vodom. koji naslijedi sikajet i refadet (opskrbu vodom i hranom).39 5. Taj posao imali su u svojim rukama Benu. Imali su vije}e i zasjedanje parlamenta. Benu Abdu Menaf su sve va`nije odluke donosili po tradicionalnom obi~aju Arapa. i zasla|ivali je hurmama i gro`|icama. Poslije njega obavljali su i naslje|ivali taj posao sve do dolaska islama. Tada je briga oko Kabe bila u rukama Abbas bin Abdul . za njih su pravili korita s vodom. onda }u ti ostaviti u amanetu poslove od interesa za Kurej{ije. te umalo da ne zarati{te. uspostavi{e primirje i podijeli{e me|usobno vlast izme|u sinova Abdu Menafa i Abduddara.s. briga o imetku i poklonima zavje{tanim bogovima . Svaki hodo~asnik mogao je besplatno piti vodu.- . koji su hlepili za polo`ajem i vla{}u. ali je Abdu Menaf bio sposobniji. Tim putem `eljeli su obezbijediti i naslije|e poslova oko Kabe. dok se nisu pobunili sinovi Abduddara. starijeg Kussajevog sina. sve je bilo u redu. U tu slu`bu ubrajalo se i rje{avanje sporova i nesuglasica.kipovima Kabe. 4. pokroviteljstvo nad Kabom. te bi ljudi pili prilikom dolaska u Meku. Opskrba vodom i hranom pripade sinovima Abdu Menafa.42 Tim poslom su upravljali Benu D`umh. Kusaj je propisao Kurej{ijama porez u vrijeme sezone had`a i oni su taj imetak davali Kusaju. Od tog poreza nabavljala se hrana za siroma{ne hodo~asnike. njega naslijedi njegov brat EL . Imali su ustrojstvo vlasti sli~no ustrojstvu u nekim zemljama danas. a. predlo`it }u te. bacanjem kocke ili izvla~enjem strjelica. djed Resulullaha.40 Sve ove poslove kontrolirao je ili li~no obavljao Kussaj. a poslije njega naslijedili njegov brat El . Slavu je do`ivio i njegov sin. tako i nakon njegove smrti. jo{ za o~eva `ivota. 2. Kussaj nije imao ni jednu primjedbu na obavljanje njegovih poslova. Kussaj re~e mla|em sinu Abdu Menafu: “Poslat }u te me|u narod. Me|utim. Abdu Menaf. tj.Mutalib bin Abdi Menaf. Evo slike tih vladaju}ih funkcija: 1. On je dr`ao klju~ Kabe i li~no opslu`ivao Kabu u svakom pogledu.” On mu za `ivota dade upravu na Vije}nicom. koja je od posebne va`nosti bila u tim `arkim krajevima. (El . a poslije njega Abdul . Kad je Abdu Menaf umro.Muttalib ibn Hi{am ibn Abdi Menaf.Muttalib ibn Abdi Menaf. vojno vo|stvo i brigu o opskrbi had`ija.

vladaju}e vije}e. odbrani obespravljenih.Adijj. 6. 3. ~uvanje i odbrana zemlje od neprijatelja. Time su se bavili Benu . saffij. Njegova vlast bila je jaka kao vlast najja~eg diktatora. te da su oni me|usobno podijelili arapske zemlje.starje{inu. ne{itat i fudul. (Tahd`iru l . (E{ . ~ije je ustrojstvo bilo plemenska privr`enost. Poglavar plemena u`ivao je veliki ugled. Slijepo su slu{ali naredbe svoga plemenskog vo|e. Taj nadzor je u stvari bio samo na papiru. a niti su tra`ili obja{njenje.Esed.bilo u miru ili u ratu. a sve to kako bi stekli ve}i ugled me|u ljudima. Ona plemena koja su bila u blizini Hire. ure|enje {atora za hodo~asnike. Pjesnici su zauzimali posebno mjesto u dru{tvu. Kad bi se on zavadio s nekim drugim. plemenitosti. Poglavari i velikodostojnici plemena imali su posebne privilegije u raspodjeli plijena.Temim. posebno su imali pjesnike. te je svako pleme bilo kao samostalna dr`avica. kojim su upravljali Benu . odre|ivanje krvarine i drugih kazni. (El I{nak).32 Zape~a}eni d`enetski napitak Sehm. .plemenske zastave.Kubbe).Umejje. pa njihov ugled nije ni u ~emu zaostajao za ugledom ljudi na vlasti. Bio je poput kralja u svojoj dr`avi. Ne{itat je sve {to poglavar usput zaplijeni prije povratka u pleme. Mirba’a. a ona koja su bila u pustinji [ama. kao i briga o konjici. Oni su u`ivali slijede}e povlastice: mirba’a. Posredovanje i izmirivanje zara}enih plemena. Saffij je sve ono {to poglavar uzme li~no za sebe prije raspodjele. jer su plemena imala punu slobodu u vlasti. ~uvanje me|usobnog interesa. Oni su jezikom branili pleme.[ura). to je radilo pleme Benu . svoju unutra{nju vlast. Naro~ito su bili nadareni pjesni{tvom. o tome se brinulo pleme Benu . Ro|aci su se me|usobno natjecali u dare`ljivosti i ~asti prema gostu. 4. pokazivanju juna{tva. hrabrosti. glasnogovornike plemena. Pleme je po{tovalo rije~ starje{ine .emral). Potpunu samostalnost imala su jedino beduinska plemena koja su `ivjela u unutra{njosti Arabijske pustinje. Svako pleme imalo je svoga plemenskog vo|u . 5. Time bi se uzdizali iznad rivala u presti`u za vlast. 7. bila su pod nadzorom Gassanija. bila su pod nadzorom arapskog kralja u Hiri. imao je iza sebe hiljade spremnih sablji. zna~i ~etvrtina plijena. Jedino je postojala rodbinska konkurencija za vlast.43 VLAST KOJU SU IMALI OSTALI ARAPI Ranije smo govorili o seobi plemena Kahtanija i Adnanija.Mahzum. (El . Zadatak tog posla izvr{avali su Benu . Arapi su bili veoma rje~it narod. imao je ljude koji nisu pitali za uzrok sukoba. ~uvanje nacionalne .

uglavnom stranci. te da je vlast primarna. Stoga su i na Hid`az gledali kao na svetu oblast. u`ivanje. Veoma ih je interesirala politi~ka situacija u njemu. Susjedna plemena tih pokrajina bila su dosta prevrtljiva i nestabilna. ARAPI I HID@AZ Svi Arapi su s po{tovanjem gledali na Hid`az. ili vladaju}i i potla~eni sloj. a njihovo pravo sekundarno. a niti ima ko da ih za{titi. jer iz tog stanja nema izlaza. Hid`az je za njih bio prolaz do vjerskog centra svijeta. ipak je . za mito i korupciju. a raja u svojoj sljepo}i tumara kroz vje~nu tminu iz koje i ne tra`i izlaz niti poku{ava iza}i. tumaraju}i za hranom. Va`ne odluke su se donosile u hramu Kabe. Iako je vlast u Hid`azu li~ila na vlast u dana{njim parlamentarnim sredunama. za darove. do Meke. a. Arapi u unutra{njosti Arabije tako|er su bili me|usobno nepovezani. Te{ku politi~ku situaciju imale su tri arapske pokrajine koje su grani~ile sa stranim zemljama. jer smatraju da je tako Bogom dano. Stoga je u ovim pokrajinama stanje bilo veoma te{ko. obi~ajima. Oni nemaju kome da se po`ale. Nisu imali neke posebne `ivotne ciljeve. Za Meku smo rekli da je bila prijestolnica u kojoj je funkcionirala i vjerska i svjetovna vlast. Glavni zadatak vlasti bio je briga o poslovima od interesa za hodo~asnike. Vladare Hid`aza su po{tovali kao ~uvare vjerskog centra Meke i sveti{ta Kabe. nesuglasicama. U Meki je radilo i sudstvo. Vlast ih koristi. Oni su uglavnom bili optere}eni plemenskim porijeklom. Gospodari su u ovim pokrajinama bili. Postojali su gospodari i robovi. koji se ne mo`e podijeliti na jednake dijelove ratnicima kao: deve. pa ka`imo ne{to i o op}oj politi~koj situaciji.Zape~a}eni d`enetski napitak                            33 Fudul je ostatak nakon raspodjele plijena. tro{i za provod. Nisu imali jaku centralnu vlast koja bi ih za{titila u nevolji i odbranila od zla. do Kabe. Pomirljivo podnose ropstvo i sve vrste muka. Povremeno su upadali u Irak i [am. a robovi su bili stalni du`nici. Oni su imali svo bogatstvo u svojim rukama. Neosporno je da je politi~ka situacija utjecala direktno na dru{tvenu i ekonomsku situaciju. vjerom itd. Narod je bio klasno podijeljen. Oni su sudili po vjerskom pravnom zakonu Ibrahima. To je bilo sli~no kao kad bi predo~ili sebi raju koja obra|uje poljoprivredna dobra s kojih svi prihodi idu vlastima. Nije se osje}ao nikakav napredak. konji i sli~no: POLITI^KA SITUACIJA U ARABIJI Govorili smo o arapskim vlastima.s.

a.s. Jeuk i Nesr. o ~emu }e biti rije~i. pa ih treba prona}i i donijeti u Kabu. kojeg su dovukli s obale Crvenog mora. On ih je poobarao i porazbijao. Oni se listom odazva{e. zatekao 360 kipova.45 .s. d`. a zatim je naredio da sve ostatke iznesu iz Harema i da ih spale. On je odrastao u pobo`noj sredini koja je po{tovala Bo`ije granice. na obali Crvenog mora sjeverno od Hid`aza. pa ga jedan od d`ina obavijestio da su kipovi iz perioda Nuhovog. Jednog Jedinog i ispovijedali Bo`iju vjeru.. pa ga je narod zavolio.44 Me|u najstarije kipove u Kabi ubrajao se i bog “Menat”.34 Zape~a}eni d`enetski napitak bila preslaba da podnese ovoliki teret dr`ave s najve}im vjerskim centrom na svijetu. Za kratko vrijeme.s. Ova tri kipa su bila i najve}a. stanovnici cijelog Hid`aza po~e{e slijediti stanovnike Meke. Neke islamske obrede had`a izvr{avali su sve do dolaska na vlast Amra ibn Luhaja poglavara plemena Huzaat. Jegus. VJERE ARAPA Ve}ina Arapa slijedila je dugo vremena vjeru Ismaila. a. koji ih je pozivao vjeri svoga oca Ibrahima. [irk . pa mu se to dopade i povjerova da su oni u pravu. pa ga postavi u Kabu. To se pokazalo ta~nim.. Zatim pozva stanovni{tvo Meke u mnogobo{tvo. a koji su se zvali Vedd. da je u vrijeme osloba|anja Meke.s. iz nekog mjesta blizu Kudejda. To je trajalo jedno izvjesno vrijeme..kipa. Oni su vlasnici Kabe i stanovnici Harema. a. Oni su vjerovali u Boga. a potom ih opet smjesti u Kabu. Smatrali su ga velikim ~ovjekom. naroda. Harem Kabe ispuni se kipovima. i donese ih u Kabu. Od tog vremena. I pored sve ve}eg zapadanja u idolopoklonstvo. Odlikovao se iskreno{}u i bogobojazno{}u. Spominje se da je Amr ibn Luhaja imao vezu sa d`inima. Zatim je poznat “Lat”. Suvaa. On otputova u [am da posjeti podru~je iz kojega je bilo najvi{e poslanika i u koje je do{lo najvi{e Bo`ijih objava. dok nisu po~eli zaboravljati Bo`ije opomene i zabrane. Tamo vidje da stanovnici obo`avaju kipove.. posebno kad je do{lo do sukoba s Abesincima. Evidentno je. zakopani u D`iddi. On na|e ove kipove u mjestu Tihama. pa ~ak i svaka ku}a zasebno. Iz [ama se vrati nose}i sa sobom kip zvani Hubel. svako pleme je imalo svoga boga . Bilo ih je na svakom mjestu Hid`aza. kojeg su donijeli iz Taifa i “Uzat”.{. kome su se obra}ali u te{kim situacijama. on ih prikaza hodo~asnicima. uvijek je postojao vrhovni Bog Allah. kojeg su nabavili u Vadi Nahlu. a.mnogobo{tvo je iz dana u dan uzimalo sve vi{e i vi{e maha. pa su smatrali da je i to ~emu ih poziva dobro. Kada do|e vrijeme hodo~a{}a. Resulullah. po{to su cijenili Amr ibn Luhaja. Broj kipova se stalno pove}avao.

putem koje su se nastojali pribli`iti njegovoj svetosti. ali tako|er nisu prenosili na Allaha. Tako|er su odvajali od svoje ljetine i stoke i donosili pred kip... ono {to su smatrali da pripada samo kipu u danoj situaciji. zabranjuje muslimanima. ili obilazak oko njih.D`ahilijjun”. Ta posljednja. Oni su imali obi~aj da neke stvari za koje su znali da pripadaju samo Allahu. rekao je: “oni odre|uju za Allaha dio ljetine i dio stoke koju je On stvorio. d`.{.{. 3.{. a.k}er saibe (oslobo|ene deve) . Jedan od na~ina pribli`avanja kipu bilo je prino{enje stoke i plodova. Allah. koje je opet izmislio najvi{e Amr bin Luhaj. ka`e: “Ova i ova stoka..tvrde oni . vrhovnog Boga. Ovakvu vrstu klanja Allah. dok ono {to je odre|eno za Allaha sti`e bo`anstvima njihovim. te prizivali ime doti~nog kipa. tj. smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvolimo” .” (6:138) 6. Ako ona ponovo rodi `ensku devu.. ka`e: “i {to je na `rtvenicima `rtvovano.. da su uvijek odvajali dio za Allaha. koju su ve} uveliko izopa~ili. Jedan od vidova pribli`avanja bo`anstvu bilo je i prino{enje jela i pi}a kipovima. d`. Allah.“a ove i ove kamile je zabranjeno jahati. vesilet i hamj”. izmi{ljaju}i o Njemu la`i. ono {to je namijenjeno bo`anstvima njihovim ne sti`e Allahu. 2. pa govore: ‘Ovo je za Allaha!A ovo za bo`anstva na{a!’ Me|utim. Pred kipom su klali `rtvu. U obrede pribli`avanja kipu spadalo je obo`avanje odre|enih vrsta stoke: “behiret. koje je neprestano mislilo da jo{ uvijek slijedi vjeru Ibrahima. A od svega toga najneobi~nija stvar je. zove se behiret . Ovu vrstu deve ne ja{u.zauzimanje kod Boga za po~injene grijehe. d`. saibet. Ibn . ona ne radi te`a~ke poslove i njeno mlijeko ne pije niko osim gost. ne {i{aju joj dlaku. pomo}.Zape~a}eni d`enetski napitak                            35 Tako mnogobo{tvo i vjera u kipove postado{e prava manifestacija cijelog stanovni{tva predislamske Arabije. Evo nekih ceremonija pri obo`avanju kipova: 1. kao i meso od tako zaklane stoke.” (5:3) kao i : “I ne jedite ono pri ~ijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Ima stoke prilikom ~ijeg klanja ne spominju Allahovo ime. Oni su imali posebne obi~aje i vjeru.saiba oslobo|ena je deva. Uzvi{eni Allah. {to smo ve} spomenuli. ne pripisuju kipovima. Ono {to bi on radio. ceremonije u samim molitvama ispred kipova. itd. Arape predislamskog doba zvali su “El .Ishak ka`e: “El .behiret ili es . neznalice u vjeri. Pred njim su klali i stoku svakodnevno. tavaf. d`.{. i ti i ti zemaljski plodovi su zabranjeni. kojom }e uljep{ati Ibrahimovu vjeru.{.s. molili za `elju. Oko kipa su ~inili hodo~a{}e. mladun~etu prore`u uho i prema njoj se postupa kao i prema njenoj majci. mnogi su smatrali lijepom novotarijom. ili jedanaesta deva... ~inilu su pred njim sed`du i bili ponizni i skru{eni.” (6:121) 4. ona koja je izrodila deset `enskih deva izme|u kojih nema mu{ke deve. Stajali su i zadr`avali se kraj kipa kome su se molili i od kojeg su tra`ili za{titu. vjerovali u njegov {efa’at . Kako ru`no oni sude!” (6:136) 5. d`.

ne bi ga uradili te godine.Musejjib smatra da su ove vrste stoke odre|ene samo za njihove idole. Ako bi iza{lo “oboje”. odveli bi ga pred Hubela.47 a u autenti~nom hadisu. ne radi nikakve poslove. ali bez naslije|a i bez o~instva. pored Allaha. Njegova le|a su na cijeni (za{ti}ena). bilo bi kao i njihovo.” (5:103) Allah. arrafa i muned`d`ima. a sa “Ne”. a ve}ina njih nema pameti. postoji i druga~ije tuma~enje ovih vrsta stoke.46 Seid bin El .” (39:3) i: “Oni se. ne {i{a mu se dlaka i slu`i samo za rasplodnju.. a ako bi iza{lo “nije va{“.Vesilet: ovca koja je ojanjila pet puta po dvoje `enske janjadi. koji prori~e budu}nost.”48 Sve prethodne radnje. koje su slu`ile za kockanje i igru. stoji: “Amr bin Lihj bio je prvi koji je za{titio i oslobodio ove vrste `ivotinja i uveo ih u obred bo`anstva.’” (6:139) Me|utim. a zabranjeno na{im `enama.mu`jak deve s kojim je ona izrodila deset `enskih deva izme|u kojih nema mu{ke deve.s. Arapi su ~inili da bi udovoljili bo`anstvima. Bilo je strjelica u kojima je bila voda ili krv. ako bi sumnjali u ne~ije porijeklo. . pa njega jedu svi. tako|er ka`e: “Oni govore: ‘Ono {to je u utrobama ove stoke dozvoljeno je samo mu{karcima na{im.. Uz opkladu bi dijelili meso `rtve prinesene bo`anstvu i zaklano odabirom strjelica. i poveli stotinu kurbana koje bi predali vra~u. Tako npr. A ako se plod izjalovi. jedu samo mu{karci. a fahl je dromedar . klanjaju onima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti i govore: ‘Ovo su na{i zagovornici kod Allaha. onda su u tome sudionici. zna~i. onda bi taj posao uradili. Bile su tri vrste strjelica: na kojima je pisalo “Da” i na kojima je pisalo “Ne” . nego bi ponovo bacali sljede}e godine i tako redom.Hami je el . ostalo bi dijete uz tu porodicu. koji je “merfu” tj. Ako bi iza{la strjelica sa “Da”.’” (10:18) Arapi su vr{ili raspodjelu mnogih stvari uz pomo} strjelica bez perja. pa vrsta na kojoj je pisalo “od vas je” i “nije va{“ i “oboje”. O tome Kur’an ka`e: “Allah nije propisao behiru. El . On se izdaje za poznavaoca tajni. Kur’an o tome ka`e: “Mi im se klanjamo samo zato da bi nas {to vi{e Allahu pribli`ili. ne bi imao pravo naslije|a. govore o Allahu la`i. `enidbu i sl. ni vasilu a ni hama. vjeruju}i da }e ih bo`anstva pribli`iti Allahu. besprekidno prenesen od Resulullaha. Sli~no strjelicama su kremen i hazardne igre koje su vezane za opkladu.{. va{e je dijete i ima pravo naslije|a. osim ako rodi mrtvo janje. biti posrednik do Allaha. d`. ne ja{e ga niko. putovanje.fahl. Ovaj bi bacao strjelice i ako bi ispalo “od vas je”.36 Zape~a}eni d`enetski napitak El . Ona se zove vesilet. To oni koji ne vjeruju. a. Me|u njima ima onih koji smatraju da su sljedbenici d`ina i da im d`ini donose vijesti. Kahin je prorok.koje su upotrebljavali za dono{enje odluka vezanih za posao. i da }e se kod Allaha zauzimati za njih. Arapi su vjerovali u rije~i kahina. ni saibu. Janjad koja do|u na svijet poslije toga.

“Mi ne smijemo napu{tati Harem i skinuti Ihrame.” (2:199) Oni su govorili tako|er: “Mi. a to je zajedni~ki naziv pripadnika plemena Kurej{. mi smo njeni vlasnici i stanovnici Meke. Mi ne ulazimo u {atore od kostrijeti.” (7:31) .”52 Govorili su tako|er: “Ko je do{ao u Hram i donio sa sobom hranu. iako su imali i ostataka Ibrahimove. Muzdelifi i klanje kurbana. stajanje na Arefatu. napijte me!”. {ta je ukradeno i uop}e neke svakodnevne stvari.Hums.s. Prilazili bi ptici (ili muflonu). vjere. O obla~enju Allah. Kurej{ije su govorile: “Mi smo sinovi Ibrahima i nasljednici Kabe. pa su govorili: pala je ki{a zbog te i te zvijezde. umre. vjerovanje u zaraznu bolest i sovu.. a ako bi pobjegla na lijevu stranu. Niko od Arapa nema takva prava i takav polo`aj. Ovim vrad`binskim obi~ajima mogu se pridodati jo{ . smatrali nesre}om. obila`enje ili tavaf oko Kabe.no{enje ze~ije {ape oko vrata. onda }e obilaziti Kabu goli.novotarije.lo{ predznak ili pesimizam.49 Vjerovanje ovim ljudima je u stvari vjerovanje u zvijezde. gdje se kra|a dogodila. El . tako su vjerovali Arapi predislamskog doba. od nekih `ivotinja. oni bi nastavili sa zapo~etim poslom i smatrali da je u njemu hair. a jedna od vrsta tog vjerovanja bilo je vjerovanje da zvijezde izazivaju ki{u. On je poga|ao na primjer ko je kradljivac. Oni su u tom sujevjerju i{li tako daleko da su prelazak ma~ke preko puta ili prelijetanje ptice iznad glave.50 Me|u Arapima je bilo rasprostranjeno sujevjerje (tijere) . Vjerovali su da se du{a ubijenog ne}e smiriti dok se ne podmiri krvna osveta i du{a mu postaje sovom i lebdivazduhom i da }e govoriti: “Vratite me u tijelo.” Sebe su znali nazivati El . ne smijemo drobiti hranu i pr`iti je na maslu. a.Hums.{. @ene su skidale svoju odje}u osim otvorene ko{ulje. odmaramo se samo u ku}ama.Humsa. zatim zaziranje od nekih dana ili mjeseci. sve dok smo u ihramima. Kinana i D`edil. ka`e: “Zatim krenite odakle kre}u ostali ljudi. pa ako bi ona pobjegla na desnu stranu. vratite me u tijelo!”. pa ako se izvr{i osveta ili uzme krvarina. d`. koju nisu u potpunosti napustili.” Oni nisu stajali na Arefatu. ka`e: “O sinovi Ademovi. Muned`d`im je onaj koji gleda zvijezde i planete. Tako|er su u to sve unosili bida’te . ku}a.51 Eto. d`. a ako ne na|u odje}u (a mu{karci su). lijepo se obucite kad ho}ete da molitvu obavite. dok smo u ihramu. `ena. O tome Allah.. te je popla{ili. ne treba jesti tu hranu u vrijeme had`a i umre. i ra~una njihovo kretanje i polo`aje kako bi znao situaciju na dunjaluku i ono {to }e se desiti u budu}nosti.. oni bi odustali od toga posla vidjev{i u tome lo{ predznak. ili: “Napijte me. kao: veli~anje Kabe. ona }e u}i u tijelo i smirit }e se.{. obavljanje had`a.”53 Tako|er su naredili stanovnicima van Harema da svoj prvi tavaf oko Kabe moraju obaviti u odje}i nekog od El . niti su ifadu ~inili s Arefata. nego su to ~inili s Muzdelife (ifada je grupni povratak s Arefata). a kada se odmaramo.Zape~a}eni d`enetski napitak                            37 Arraf je onaj koji sebe smatra poznavaocem doga|aja s uzrocima i posljedicama koje navodi u danoj situaciji.

e. Izgradi{e naselja.Kureba. pa Allah.. u Jemenu po~elo je propovijedanje evan|elja u svim pokrajinama. i trajala je do 378.55 Jevrejska vjera je stigla i u Jemen preko Es’ada Ebi . bacit }e je poslije tavafa i ne}e je koristiti vi{e ni oni. g. kr{}ani.n. d`. bez razlike. On je sa sobom poveo dvojicu rabina iz plemena Benu Kurejza u Jemen.n.{. Oni se naseli{e u Jesrib (Medinu). Kada se islam po~eo {iriti. koji je kao borac i{ao u Jesrib i tamo primio jevrejstvo. Kurejza.56 a Kur’an navodi dio ove pri~e u poglavlju “El . Kajneka. a odatle da podijele napu{tenu zemlju od Palestine do Hid`aza i da se udoma}e na sjeveru Arabije.e. spominje na 116. ^ak su i jevreji. Navodi se da je broj `rtava bio izme|u 20 i 40 hiljada.. Zu Nuvas udario na kr{}ane Ned`rana i pozvao ih da prime jevrejstvo. Njihova seoba u vrijeme ratnih pohoda Asirije i Babilonije u Palestinu. te nakon ru{enja njihovih hramova. Takvu besmislenost smatrali su dobro~instvom. u vrad`bine. 1.” (2:189) Sva ova vjerska ubje|enja predislamskih Arapa bila su ~isti {irk ili mnogobo{tvo. ru{enja njihovih gradova i njihovih hramova od strane kralja Nabukodonosora. 70. tako da je dolaskom na vlast Es’adovog sina Jusufa u Jemenu. nego je ~estitost u tome da se Allaha bojite.Burud`”.54 2. Es . g. u Arabiji su `ivjela poznata jevrejska plemena: Hajber. a ni drugi.n.Vefa”. Rimljani su vr{ili pritisak na jevreje. 523. g. U vatri su gorjeli. ka`e: “Ne iskazuje se ~estitost u tome da sa stra`nje strane u ku}e ulazite.57 U tom periodu. Kad oni odbi{e.e. u izmi{ljotine itd. Ve}ina zarobljenih jevreja odvedena je u Babiloniju. Mustalek. Obi~aj im je bio da ne ulaze u svoje ku}e na glavni ulaz ako su u ihramima. Do osvaja~kih pohoda do{lo je zbog pritiska na jevreje. g. i staro i mlado. nalazili puteve da prodru u Arabiju sa svojim vjerskim ubje|enjima i obi~ajima. vi{e jevrejskih plemena odlazi u Hid`az. Tada je u Ned`ran do{ao . sela i tvr|ave.Srmhudi. on ih pobaca u iskopane jame i zapali ih. Taj doga|aj desio se oktobra.. Sabejci i drugi. Kur’an je to zabranio. Jevreji postado{e i politi~ki faktor o kojem se govorilo pred pojavu islama. Prva abesinska okupacija Jemena bila je 340. Poslije rimskog zauzimanja Palestine. p. To isto je i vjerovanje u kipove. pod vo|stvom rimskog vo|e Tita. Jevrejska vjera brzo se {irila u Jemenu. Tako do|e `idovska vjera u Arabiju.38 Zape~a}eni d`enetski napitak Ako neko od mu{karaca ili `ena bude po~a{}en da tavafi u svojoj odje}i u kojoj je do{ao. Hajber i Tejmu. Jevreji su imali najmanje dva perioda kada im je uspjelo da prodru na arabijsko tlo. g. Kr{}anska vjera je do{la u Arabiju putem vizantijske i abesinijske okupacije. a ~uveni pisac djela “Vefaul . putem njihovih muhad`ira (izbjeglica). a posebno u vrijeme prvog stolje}a islama. nego bi na zadnjoj strani ku}e napravili otvor kroz koji bi ulazili i izlazili. me|usije . mu{ko i `ensko. 589.poklonici vatre. strani svoje knjige preko dvadeset jevrejskih plemena. Nadir.

Idolopoklonici koji su se izdavali za sljedbenike vjere Ibrahima.ahlaka. Tajj. a. a prihvatili su ga i neki vladari Hire. politi~ku i vjersku svijest tog naroda. O sabijstvu nam govore mnoge arheolo{ke iskopine u Iraku. Kaldejci su bili semitski narod koji je vjerovao u astrologe i astrologiju. ali ne u njihovom usponu. Tu vjeru slijedili su i mnogi Jemenci u vrijeme perzijanske okupacije. daleko od plemenitog Ibrahimovog. Jevrejski poglavari su postali vrhovni gospod . jeres. pa je i Ned`rance pozvao u kr{}ansku vjeru. Duboko su gazili zabludama i grijesima. On krenu da sru{i Kabu u Meki. a i neka plemena koja su grani~ila s Bizantijom. pa se vremenom razvijalo kod njih idolopoklonstvo ili mnogobo{tvo sa svim prate}im njegovim obi~ajima.med`usijje). {irilo se nevjerstvo. na koje Allah podsti~e i nare|uje svakome da ga po{tuje. .bog svojoj naciji. On po~e {iriti kr{}ansku vjeru veoma brzo i na veoma {irokom podru~ju. nakon navale kr{}anstva i jevrejstva. ~udore|a . Kr{}anstvo su prihvatila arapska plemena Gasasine. Ovoj vjeri su se priklonili mnogi stanovnici [ama i Jemena u pro{losti. pa ga Allah primjerno kazni i za ovaj i za onaj svijet. I pored toga jo{ uvijek ima me|u ljudima ostataka tog vjerovanja. pa ~ak i za rije~i izgovorene {apatom.s.Zape~a}eni d`enetski napitak                            39 i neki veliki pobo`njak. pogazi{e ono {to je u~inio Zu . Taglub. uglavnom su prihvatili Arapi koji su `ivjeli u pograni~nim predjelima Arabije prema Perziji. Sve je to ostavilo duboke tragove na dru{tvenu.59 VJERSKO STANJE Islam je zatekao sve ove religije i sva ova vjerovanja kod Arapa. naro~ito u Iraku i na obalama Arabijskog zaljeva. Obo`avanje vatre (el . a. Zbog njegove pobo`nosti svijet mu povjerova. to vjerovanje po~elo je gubiti svoje sljedbenike. To je bila vjera naroda Ibrahima Kaldejskog.Nuvas. Sva njihova briga bila je vlast i blago. Prava vjera je slabila.. Ljudi su pred njima polagali ra~un za privatne gre{ke. kako bi odlazak u Meku zamijenio dolaskom u Jemen. primi je i ostalo stanovni{tvo. a kad njihov vo|a Malbu primi tu vjeru.58 Kad su Abesinci u{li u Jemen.. kao i na obali Arabijskog zaljeva. Oni su sudili ljudima i diktirali njihovom sudbinom.. ve} u slabljenju i stagniranju. a. Naro~ito ih je bilo u Ahsi i Hid`ru. Ali. te ravnodu{nost prema u~enju. To dose`e takve granice da je u Jemenu `elio sagraditi Kabu. Jevrejstvo se pretvorilo u dvoli~nost i diktaturu. a Ebreha zauze vlast.s. Sljedbenika ove vjere bilo je i u Iraku i Bahrejnu. gradovima Bahrejna.s. zvani Fimijan. pomije{anog s obo`avanjem vatre. {erijata. bili su daleko od naredbi i zabrana Ibrahimovog.

Kad bi ~ovjek `elio pohvaliti arapske vrline. Me|utim. plemstvo itd. . i njegovog odraza na na~in `ivota koji su `ivjeli. Stanje sljedbenika ostalih vjera kod Arapa bilo je kao i stanje mnogobo`aca . sukoba i ratova. Mu` i `ena bili su vezani brakom. r. i pored toga. Postojao je brak poput dana{njeg. ostalo nam je da ka`emo ukratko o dru{tvenim. mu{karac je bio glava porodice i nosilac glavne rije~i u ku}i. Stoga ono nije ostavilo duboke i stvarne tragove na Arape. ARAPSKO PREDISLAMSKO DRU[TVO Nakon obrade politi~ke i vjerske situacije na Arabijskom poluotoku. Ebu . u ve}ini slu~ajeva bi se u svojoj poeziji obra}ao `eni. Mu` ka`e `eni. dovesti ~itava plemena do mira ili ih zavaditi do te mjere. zaprose je i oni se vjen~aju. Njen mu` joj se ne primi~e dok ne ustanovi da nije trudna s tim ~ovjekom. Za momka se na|e djevojka. njihova vjerska ubje|enja i njihov pogled na svijet. koji su ga prihva}ali posebno zbog veoma razli~itog u~enja. ono je uspostavilo ~udan spoj izme|u Boga i ~ovjeka. @ena je bila u stanju. U drugim slojevima postojao je obi~aj mije{anja mu{karaca i `ena. bestidnost. 2. ekonomskim i eti~kim prilikama toga doba..40 Zape~a}eni d`enetski napitak Kr{}anstvo je postalo idolopokloni~ka vjera.mu{rika. da me|u njima do|e do prolijevanja krvi. To ne mo`emo objasniti druga~ije. ~ast. i od kojeg se nisu mogli udaljiti. razvrat i prostitucija. hrabrost. nakon zavr{enog mjese~nog ciklusa. osim da je vladao nemoral. da je vjen~anje u predislamsko doba bilo na ~etiri na~ina: 1. Ljudi su imali slobodu volje i govora. ma koji polo`aj imali u tom stale`u. a ona nije imala pravo da im se suprotstavi. te{kog shva}anja.. kao i njihovi obi~aji. Odnos me|u ljudima plemstva bio je na visokoj ljestvici uspona i napretka. da ide tom i tom ~ovjeku i tra`i da ona `ivi s njim. s dozvolom njenih roditelja ili staratelja.Davud prenosi od Ai{e.a. samo ako je htjela. DRU[TVENE PRILIKE Arapi su imali nekoliko dru{tvenih slojeva s izra`enim me|usobnim razlikama. Njihova srca bila su sli~na.

Sin se zvao Abdurrahman ibn Zuma’at. Ako bi takva `ena ostala trudna i rodila dijete. Ovakav brak se zvao “nikahul . Prenosi Ebu . a Resulullah (s. dijete pripada onome u ~ijoj se postelji rodilo. pa od djeda i ka`e: “Ustao je neki ~ovjek i rekao: ‘Ta i ta osoba je moj sin. Tako|er su mu{karci mogli dati vi{e neograni~enih rastava (talaka) jednoj `eni. ^ak su u isto vrijeme sklapali brak s dvjema ro|enim sestrama.Davud.) re~e: ‘Islam ne priznaje tvrdnju da je neko nekome sin. 4. izgleda da Arapi uglavnom nisu smatrali sramotnim blud koji su ~inili. Naime.62 . a ovaj od svoga oca.Zape~a}eni d`enetski napitak                            41 Ako ostane trudna. Ovo se ~inilo u slu~aju da ~ovjek nije imao djece pa je htio da mu se rodi dijete. Zatim bi ona dala dijete onome kome sli~i i ono bi bivalo progla{eno njegovim i ne bi mogao to da odbije. 3. Allah.60 Postojao je kod predislamskih Arapa jo{ jedan na~in braka. znao je gdje ide. O tome govori Kur’an u poglavlju En Nisa. naslovio jedno poglavlje ovako: “Nema braka osim s dopu{tenjem staratelja.” Pri~a o me|usobnom prepiranju Sa’d bin Ebi . okupili bi se svi koji su joj dolazili.61 Blud i razvrat su uveliko vladali u svim slojevima arapskog predislamskog dru{tva.a. a vrijeme d`ahilijeta je pro{lo!’” Buhatija u svom “sahihu” u knjizi “En . poznata je.v. Ko god je `elio u}i kod takvih `ena. To su uglavnom bile javne `ene. tako {to su pobjenici iz plemenskih ratova uzimali `ene pobije|enih. poni{tava sve vrste ovakvih brakova. d`.Vekasa i Abd ibn Zum’ata oko sina Zum’atove robinje. pa op}e s jednom `enom. Dolaskom Objave. Djeca ro|ena iz tih veza nisu imala nikakva prava na o~instvo. a preljubniku kamenovanje. Ako ona ostane trudna. ajet: 22 i 23. Poznato je da su Arapi predislamskog doba mogli imati onoliko `ena koliko su htjeli. kao i sa `enama svojih o~eva ako bi one ostale udovice ili bile pu{tenice. nakon poroda pozove sve u~esnike u sramnom ~inu i svi moraju do}i. Na svoja vrata su stavljale zastavicu kao znak raspoznavanja njihove ku}e. da bude otac njenom djetetu.s. njen mu` spolno op}i s njom ako ho}e. Okupe se kod `ene mnogi mu{karci i ona ne smije odbiti nikoga ko je do{ao.istibdai”. a onda bi pozvali fizionomiste . a sramota ih je pratila ~itavog `ivota. a dozvoljava samo dana{nji islamski brak.{. izuzev pojedinaca koji su ~asno `ivjeli i koji su blud smatrali nemoralom i velikom sramotom. Taj uzima dijete i daje mu porodi~no ime. U~inio sam preljubu s njegovom majkom prije islama’. Ne mo`emo izdvojiti posebno ni jednu dru{tvenu ljestvicu.. mu{karca i `enu spajale su sablje i koplja. a ona odabere onoga koga ona ho}e. od Amra bin [uajba.Nikah”.poznavaoce ljudske fizionomije. Okupi se grupa od tri do deset osoba. Slobodne `ene su bile u boljem polo`aju od robinja i robinje su predstavljale veliku nesre}u.

” Natjecanje u porijeklu i ~asti ~esto je bilo uzrok izbijanja me|uplemenskih ratova. Opho|enje brata s bratom i brati}ima.42 Zape~a}eni d`enetski napitak Odnos oca i djece mogao se svrstati u nekoliko kategorija. koji pune kase blagom sa sirotinjskih le|a ili vlasti koja je stalno spremna da ratuje. To se najbolje vidi po `ivotnom standardu ljudi tog doba. boje}i se sramote: Bilo je i onih koji su ubijali svoju djecu jo{ u maj~inoj utrobi. U nekim prilikama poglavari plemena zakazivali su javne skupove na koje su dolazila razli~ita plemena. koje ka`e: “Pomo} silniku treba da bude takva da bi ga sprije~ila u izvr{avanju nasilja. a za njega i umirali. To se de{avalo izme|u Evsa i Hazred`a. Trgovina se obavljala samo u vrijeme kad su putevi bili sigurni i vrijeme mirnodopsko. dok mu{karac nije imao nikakvih . @ene su se kupovale i prodavale. Ukratko re~eno. Vlast se kretala u krugu bogatih. kad je neznanje i praznovjerje uveliko vladalo Arabijom. kao i Bekra i Tagluba. jer su u njima uspostavljali normalne ljudske odnose i rje{avali mnoge `ivotne probleme. bio u pravu ili ne. Bilo je onih koji su govorili: “Na{a djeca su na{e d`igerice koje hode zemljom. Me|utim. a tako ne{to bilo je nemogu}e sastaviti na arabijskom tlu. U tim .ni ljudskih ni moralnih ograni~enja. dru{tvene prilike bile su u jadnom stanju.” Abilo je i onih koji su ubijali `ensku djecu. a kako i ne bi. Abesa i Zubjana. Oni su se me|usobno uni{tavali u ratovima. naro~ito u svetim mjesecima mjesecima hodo~a{}a. boje}i se siroma{tva i sramote. a svijet `ivio u mnogobo{tvu i ideolo{kom mraku. ovo pravilo bilo je u skladu s pravilom islamskog u~enja. Duh jedinstva vladao je unutar jednog plemena i to je jo{ vi{e pove}avalo rodoljubivost. 16:58. dru{tveni odnosi izme|u plemena razli~itog porijekla nisu bili jaki i ~vrsti. @ivio je kako je htio i s kim je htio. te nekih drugih. Trgovina je bila najve}i izvor materijalnih sredstava za `ivot. ili ih `ivu zakopavali. Temelj dru{tvenog ustrojstva jednog plemena bilo je pojedina~no i krvno rodoljublje. 17:31 i 81:8. Ti mjeseci bili su Arapima od velike va`nosti. 59. EKONOMSKE PRILIKE Ekonomske prilike su uvijek bile proizvod dru{tvenih. O tome govori Kur’an u poglavljima i ajetima: 6:151. S njima se postupalo kao s predmetom. @ivjeli su za plemensko rodoljublje.” Naravno. bilo je zasnovano na jakim krvnim vezama. Me|utim. Arapima je bilo veoma va`no da imaju mnogo sinova koji }e se boriti za svoju zemlju. ~ak i me|u onim plemenima ~iji je predak zajedni~ki. Pridr`avali su se nepisanog pravila: “Pomozi bratu. kao i ostalom rodbinom. osim u svetim mjesecima. ne mo`emo re}i da je ovo bio dominantni vid etike i morala.

koja je spas za ~itavu porodicu. Da bi pokazao gostoljubivost i sa~uvao ~ast i obraz porodice. ETIKA ARAPA Ne negiramo da su Arapi predislamskog doba imali nekih veoma niskih normi pona{anja. Arapi su samo stablo gro`|a nazivali “stablo ~asti”. Mnoge vrste zanatstva cvjetale su u Jemenu i Hiri. i time spasiti ~ovjeka. a najpoznatiji su bili ko`arstvo i tekstilstvo. jer }e od dobitka nahraniti siroma{ne. d`. ka`e: .pojavi se iznenada gost. dok se u centralnoj Arabiji stanovni{tvo bavilo sto~arstvom i zemljoradnjom. Arapske `ene prele su vunu i plele odje}u. Primjera radi . Gotovo polovina predislamskog pjesni{tva.” U plemenita svojstva Arapa ubrajalo se i kockanje. da je ina~e vladalo jedno op}e stanje bijede. ali imali su i te kako pohvalnih i vrijednih kvaliteta kojima bismo se i mi danas mogli diviti i ~uditi.Med`az. Kerem . Bitno je bilo zaustaviti prolijevanje krvi koje bi se moglo protegnuti s koljena na koljeno. Zu . sramotnih radnji i situacija koje odbacuje zdrav razum i ne prihva}a ~ovjekova priroda. posve}ena je toj njihovoj karakternoj crti. tj.. pa ~ak i tu|e vladare i poglavare ako to zaslu`uju. i Arapi su bili dalje od toga nego ijedan drugi narod. ^esto su u kasidama hvalili sebe.Zape~a}eni d`enetski napitak                            43 mjesecima odr`avali su se ~uveni trgova~ki sajmovi.kerimu. na svoj vrat uzeti i podmiriti tu|u nadoknadu . u kome su bili vrsni majstori. gladna godina. Mad`na i mnogi drugi. Vrijedno je napomenuti. zimsko doba. Tu spadaju: 1. nude}i mu vino. sredstvo dru`enja. ali su znali hvaliti i druge. jer je sve to bilo izlo`eno plja~ki napada~a. a vino su nazivali “k}er ~asti. Vino je na mnogo mjesta spomenuto u Kur’ani . [to se ti~e zanatstva i ostalih proizvodnih struktura. a uporedo s njim i kockanje. gdje }e pobjednik pokazati svoju plemenitost i dobrotu. Uzvi{eni Allah. ^ovjek je znao u interesu mira. samo da smiri situaciju u danom momentu.~ast i plemenitost u ~emu su se me|usobno natjecali i pomagali. Arap je iskazivao ~ast prema gostu. pa su ga opjevali u svojoj poeziji.{. Stoga je upotreba vina bila ~vrsto vezana za “kerem”. on ustane. gladi i siroma{tva.krvarinu. a doma}in nema u ku}i ni{ta drugo osim jedne deve. nalo`i vatru i priredi obilnu gozbu. Poznata sajmi{ta su bila (“suk” ~ar{ija) Ukkaz. Smatrali su da je kockanje put. U oblike arapskog kerema ubraja se i njihovo neposredno u~e{}e u izmirenju porodica i smirenju krvoproli}a. one nisu bile razvijene. te nije ni govora bilo o nekoj proizvodnji. i zbog gosta. bez kojega nisu smjeli govoriti o ~asti. ali najvi{e za sebe i za ratnike. zakolje devu.

iako su s druge strane. Samuel bin Adij i Had`ib bin Kerara Temimije. U njihove eti~ke vrline spada i blagost. To je bilo mogu}e jedino s ovakvim potencijalom snage i razuma. a za njegov interes bili su u stanju i svoju djecu `rtvovati i ognji{ta razoriti. osje}aj li~ne ~asti i ponosa. . pobijediti zlo i razvrat. Rijetko se.44 Zape~a}eni d`enetski napitak “Pitaju te o vinu i kocki. a uspostaviti sustav pravde i dobra. ustrajnost u izvr{avanju svojih odluka. ali nam nije cilj da o njima op{irno pi{emo. Iako su napomenute vrijednosti manjkave u nekim stvarima. povjerenje i ~uvanje od izdaje i klevete. reci: ‘Oni donose veliku {tetu. proizvele su kod Arapa iskrenost.’” (2:219) 2. tj. Beduinska bezazlenost i neuprljanost civilizacijom i drugim spletkama. Oni nisu mogli da ~uju rije~i koje imalo miri{u na sramotu i nepravdu. posebno kad je do{lo do ispravki koje je u~inio islam. samo je {teta ve}a od koristi. 6. U lijepo pona{anje Arapa spada i po{tovanje ugovora. i ~ak su svoje `ivote dovodili u opasnost na putu izvr{enja svojih odluka. Nisu odustajali od svojih odluka. de{avalo da se ugovor prekine. ipak su u osnovi dobar temelj lijepim vrlinama od kojih je imao koristi cio ljudski rod. uza sve ove svoje pozitivne i negativne karakteristike. od toga ih ni{ta ne mo`e odvratiti. dostojanstvo i smirenost. te su veoma brzo reagirali u danim situacijama. Vidimo iz svega spomenutog da su Arapi. Arapi su imali i druge vrijednosti. bili s razlogom odabrani kao narod da ponesu te{ko breme Objave upu}ene cijelom ~ovje~anstvu i da ba{ oni budu vodi~i ljudskom dru{tvu. ali i ljubomoru. Ugovor je za njih zna~io vjerski ~in kojeg su se ~vrsto dr`ali. vrlo rijetko. a da ne bi sko~ili i latili se sablje i koplja. Iz toga je proizilazilo da su vrlo rado pokazivali hrabrost. ne vode}i ra~una da i sebe `rtvuju na tom putu. odmah i odjednom. Nemogu}e bi bilo bez svega ovoga. kontrirali juna{tvu i brzini borbenog djelovanja. pa u rat ako treba. 3. ljudskom ummetu. Osje}aj li~ne ~asti i ponosa rezultirao je odbijanjem bilo kakvog poni`enja i ugnjetavanja. Opjevali su ih u stihovima. a i neku korist ljudima. kada se doda geografski i strate{ki polo`aj Arabije u odnosu na cio svijet. Od svih spomenutih ta~aka vjerovatno su najvrjednije: po{tivanje ugovora. Ako odlu~e uraditi ne{to u ~emu vide svoju slavu i ponos. a dobre u nekim drugim. 5. O tome nam govore Hanij bin Mes’ud [ejbanija. 4.

a..S.Huzejme.. a.Ha{im (ime mu je ‘Amr) ibn . I NJEGOVE PORODICE RESULULLAHOVO. Tre}i dio se odnosi na porijeklo vezano od Ibrahima.s.Kilab. Ibn .S.Mugire).. Ibn . Ibn . Ibn .. Ibn . Drugi dio vezan je za uzlaznu lozu porijekla Resuullaha. od Adnana pa do Ibrahima. Ibn . Ibn .Ilijas. Ibn .s.Malik. pa sve do Adema. Ibn Adnan. do Adnana.Fehr (nadimak mu je Kurej{ i po njemu je pleme dobilo ime). Prvi je dio priznat kao ta~an od svih poznatih autora Sira.Zape~a}eni d`enetski napitak                            45 PORIJEKLO MUHAMMEDA. a.63 . A. Ibn . Tu ima i nekih razmimoila`enja. PORIJEKLO Porijeklo Resulullaha.Kusajj (ime mu je Zejd). Ibn . a..Mudrike (ime mu je ‘Amir). Ibn . U ovome posljednjem stepenu loze ima podataka kojima se ne mo`e sa sigurno{}u vjerovati. PRVI STEPEN Muhammed ibn Abdullah ibn Abdil .Me’ad.Galib. Ibn .Ka’b. a. Ibn .s. Ibn . A.Lu’ej.Mudar.Nezar.Murre.s.Kinane.s..Nedar (ime mu je Kajs). svrstano je u tri vremenska perioda. Ibn .Abdu Menaf (ime mu je El . Tu se spominje porijeklo Resulullaha.s. Ibn .Mutallib (ime mu je [ejbe). Ibn . a.

Ibn . Ibn . Njegovo ime je bilo Amr.Avs. Ibn .Er’avijj.65 POSLANIKOVA PORODICA Porodica Resulullaha. Ibn . Ibn .s.Nahur. Ha{im je bio ugledni Mekelija i prvi koji je hodo~asnicima osigurao hranu (poparu .Jerid. Ibn .Mehlail.‘Ubejd.Nahis. Ibn . Ibn .s. a.[ejs. Ibn . a..Maksar.Muteve{leh. Ibn . Ibn . HA[IM On je naslijedio brigu oko napajanja i ishrane hodo~asnika od Beni Abdi Menafa. a.Senber. Ibn . a.Lamik. Ibn . po njegovom djedu Ha{imu bin Abdi Menafu. Ibn .s.Isma’il. Ibn .‘Abir. Ibn .izdrobljeni hljeb).Jelhan.Zarih.Mahijj.s. Ibn . a.Beldas. Ibn . koji su me|usobno podijelili polo`aje. a. Ibn . Ibn . Ibn Erfah{ed.Dara.s. i to: Ibrahim je sin Tariha (ime mu je Azer). Stoga }emo ne{to re}i o porodici Ha{imija.[alih. On je.Sam. Ibn .Ahnuh (ka`e se da je on Idris.Jeddaf. poznata je pod imenom Ha{imeijje. Ibn . Ibn Adem. Ibn . Ibn . a Ha{im mu je nadimak koji je dobio zbog drobljenja hljeba za poparu. Ibn . Ibn . Ibn .Nuh.Hamdan.Ra’u.‘ljed. Ibn .Kajdar.Jahzen..Haza’. prvi koji je odredio i zaveo u praksu zimsko i ljetno putovanje Kurej{ija u trgovinu. Ibn . Ibn . Ibn . Ibn ..s.Bevz. Ibn .Kajnan. a.Falih. Ibn .Saru’ (ili Sarug).‘Abkar. Ibn Ed .Tabih. Ibn . Ibn .).‘Ajsar.46 Zape~a}eni d`enetski napitak DRUGI STEPEN Tu se ubraja uzlazna linija od Adnana.64 TRE]I STEPEN Uzlazno od Ibrahima. Ibn Mezijj. tako|er. Ibn .Semaj. Ibn . Ibn .Efnad.Ejham. .. Ibn . Ibn .Jesribi. Ranije smo spomenuli da je do{lo do pomirenja izme|u Abdi Menafa i Abdi . Ibn .Aram.Du’a.d . Ibn .Dej{an. Ibn . Ibn . O njegovoj dobroti i o{troumnosti govore i mnogi predislamski pjesnici.Nahi{.‘Avda.Selaman.s. Ibn .D`ahim.‘ljed. a Adnan je sin Edda ibn Humejsea. do Adema. Ibn . Ibn . Ibn .Ibrahim.Anu{e.

ovo je sin moga brata Ha{ima!” Momak je `ivio kod amid`e do zrelosti.Muttalib umrije u Redmanu. Me|utim. Radio je u svom narodu ono {to su i njegovi preci radili. Kad ga je na{ao i vidio.Muttaliba bin Abdi Menafa.Dare`ljivi.” Abdul .Sa’d bin Adij sa osamdeset konjanika. saznao je za njega amid`a El . 497.[ifa. momak ili jo{ stariji. Odatle je ponovo krenuo u [am. u Bo`iji hram!”. pa ostade `ivjeti kod nje. daid`a!” “Ne. on je sjedio uz Kabu s nekim dostojanstvenicima . Nevfel je silom uzurpirao Abdul . El . On se obrati Kurej{ijama da mu pomognu. a Selma rodi Abdul . jer je on tvoj amid`a. Bio je od velikog ugleda. Stekao je veliki ugled i ~ast koju niko od njegovih predaka nije stekao.Muttalibove smrti u Jemenu.Muttalib je upita. do~eka ga Abdul . zbog sijedog ~uperka s kojim se rodio. Ebu . u Medini. o`eni se Selmom. Dade mu ime [ejbe Sijedi. Ljudi su upirali prstom u mladi}a i govorili: “Ovo je rob . Na ulazu u Meku.Zape~a}eni d`enetski napitak                            47 Bilo je interesantnih doga|aja vezanih za Ha{ima. zagrlio ga i posadio ga na svoju devu. a ona je ostala trudna. a ona odbi da dâ sina amid`i. El . Sve njegove poslove naslijedi Abdul . Rukajja i D`enneta.Abdul Muttalibov!” El .Medine. a oni odgovori{e: “Ne `elimo ulaziti izme|u tebe i Nevfela.Muttalibovo dvori{te.Muttalib).67 ABDUL . k}erkom nekog Amra iz porodice Beni Adij bin Ned`d`ara.Muttalib bin Abdi Menaf. Ha{im umrije u Gazzi. Ha{im je imao ~etiri sina i pet k}eri. Nadlet i Abdul .66 Selma je odgojila dijete u o~evoj ku}i. te ode u Jesrib da ga tra`i.68 Poslije El . Kad je postao [ejbe (kasnije Abdul .Fejjad .Muttalib im odgovori: “Sram vas bilo.MUTTALIB Govorili smo da je opskrba had`ija vodom i hranom s Ha{ima pre{la na njegovog brata El . Momak je si{ao i nije htio krenuti dok mu ne dozvoli majka. Kad je do{ao do Jesriba . pa mu majka dozvoli da krene. U Meku krenu daid`a mu Ebu . ~asti i vrijednosti u svom plemenu. Negdje u to vrijeme El . a k}eri su: E{ . Halida.Muttalib joj re~e: “On bi i{ao na imanje svoga oca. jednom mjestu u Jemenu. On pripovijeda da je jedanput krenuo na trgova~ko putovanje u [am.Muttalib i re~e: “Idemo ku}i. tako mi Bogam dok se ne sretnem s Nevfelom!” Zatim krenu ku}i Nevfelovoj.Muttalib zato pozva u pomo} daid`e iz Jesriba . a za njegovim le|ima je jahao momak. zaplakao je.Muttalib. Daifa. Sinovi su mu: Esed. Bio je takav da ga je njegov narod silno zavolio.Muttaliba. g. El Muttalib je u{ao u Meku na devi.Medine. Kurej{ije su ga prozvali El . Za njega nije znala Ha{imova obitelj iz Meke. gradu u Palestini.Muttalib.Sajfi.

Muttalib zavjetovao da }e ako mu Bog podari deset sinova. `estoko se naljuti.” Stoga i oni krenu{e u Meku i u|o{e u Vije}nicu. ubit }u te ovom sabljom!” Nevfel odgovori: “Evo.Muttalib od daid`e Ebu . Ebreha. nakit. Kad je po~eo kopati.Muttalibu je u snu nare|eno da iskopa bunar Zem .Muttalibova majka iz plemena Huzaat). nai{ao je na predmete koje su zakopali D`erahime kada su bje`ali iz Meke. Nisu se ku}i ni vratili.Sa’da iz plemena En . Na{ao je sablje.” A on odgovori: “Ne.{to potvrdi{e i prisutni.70 I . Pri~a se da su ga poku{avali di}i na silu i nisu mogli. umjesto u Meku.Muttaliba tri no}i. Allah na njih posla ptice Eba . Nevfel ibn Abdi [ems ibn Abdi Menaf sklopi savez sa Benu Ha{imijima. Nije mogao ustati da se pribli`i Kabi. slon zastade i le`e. Kad je za ovaj doga|aj ~uo neki ~ovjek iz plemena Kenanet. a on do`ivi da porastu i da ga pomognu.69 Va`no je spomenuti dva zna~ajna posla koja je Abdul . zatim obavi umru i vrati se u Medinu.Bil “koje su na njih grumenje od gline . Kad je stigao do mjesta Mugammesa. ja sam odabran za ovaj posao. Sazna Ebreha za to. govore}i mu: “Ho}emo da u~estvujemo s tobom. Kad se ukazao bunar Zem . a zatim s Beni . Ebu . ulogori vojsku da se odmori i da se pripremi za ulazak u Meku. . {to }emo kasnije saznati.” Oni ga nisu ostavili na miru sve dok ga ne izvedo{e na sud pred vra~a iz Benu . Tada se Abdul . Vojska je imala jo{ 9 ili 13 slonova.Nevfelovim plemenom.Muttalib uradio za Kabu. Ovako u~vr{}ena veza izme|u plemena iz Medine i plemena iz Meke bit }e jedan od bitnih faktora za osloba|anje Meke. Za sebe odabra najve}eg slona.Muttalib u pravu.zem. kojega uzjaha i krenu ka Meki. Sabljama ukrasi vrata Kabe. Nakon ovog doga|aja. ako ne vrati{ zemlju Abdul . Kurej{ije se posva|a{e s Abdul . II .000 ljudi i po|e put Meke. da sru{i Kabu.Abdul . Dok su se Ebreha i njegova vojska natezali oko slona. i pokazano mu je mjesto gdje da kopa. nego vi.zem bunara i odbrana Kabe u bitki sa slonom. pa sklopi{e savez s Beni .Muttalibom.Sa’d isuka sablju i povika: “Gospodara mi i Kabe.Ned`ar.zem. po{to vidje da Arapi hodo~aste Kabu. podi`e ogromnu vojsku od 60.48 Zape~a}eni d`enetski napitak Kurej{ijama.Ha{imijama. njegova je”.Abdi [emsom . ve} sam mu vratio.Muttalibu. Kad je pleme Huzaat vidjelo pomo} koju je dobio Abdul . dva zlatna srnda}a. on bi odmah ustao.Namjesnik abesinskog vladara u Jemenu. sagradi veliku crkvu u San’i. reko{e: “Kako god ste ga vi rodili i mi smo ga rodili (jer je Abdul . i to: Kopanje Zem . mi smo pre~i da mu pomognemo. izme|u Muzadelife i Mine. a na putu nai|o{e na znakove koji im pokaza{e da je Abdul . `rtvovati jednoga kod Kabe. Ebu . u|e no}u u tu crkvu i izmetom zaprlja njeno pro~elje. kada bi ga povukli na koju drugu stranu.Sa’da. Me|utim. Kad su stigli u dolinu Mahser. @elio je da hodo~asnike skrene u San’u. na njih prikova zlatne srnda}e i sazida bunar i prostor oko bunara za had`ije.Sa’d odsjedi kod Abdul .

. Hamza.s. Svaka je nosila po tri kamena: u kljunu jedan i dva u kand`ama. oni se sigurni vrati{e svojim ku}ama. je Ebrahi poslao bolest od koje mu se po~e{e raspadati vrhovi prstiju i kada je stigao u San’u. otac. oni su se razbje`ali po brdima. El .e.sigurno je Allahov dar koji je poklonio svome Poslaniku..s.Mekum a Had`el da je El . d`. Ebu . na pedeset ili pedeset pet dana. Ovaj doga|aj . On je ta obe}ana “`rtva” ili taj kurban. odabrao za sveti{te. zvana El . Abdul . ali se zna sigurno za deset sinova.. Ez .. zatim su kiblu (prva kibla u Kudusi . k}i Amr ibn Aiz ibn Umran bin Mahzum ibn Jekaza bin Merret.Muttalibovo dijete i njemu najdra`e. Ka`e se zapravo da je ‘Abdul Ka’be ustvari El . Allah. Safija. bio je poput pileta. bila bi to su{tina onoga {to je iziskivao ovaj doga|aj. i pokorili muslimane.Muttalib dobio deset sinova i kad su oni malo poodrasli. kao {to se desilo 587. kada bi se neko od njenih stanovnika pojavio s misijom poslanstva.{erifu) zauzeli Rimljani godine 70 .Haris.Zubejr. Tada mu srce otkaza i on umrije.nevjernici zauzeli ovu kiblu.Mekum. Stoga. d`. Abdullah je bio najljep{e Abdul .Abbas. El . U drugim je trinaest sinova pa dodaju jo{ Abdul .” Ptice su izgledale ~udno. Me|utim. po kalendaru. Allah.{erif. To su: El .n..Gajdak. pa ih je bilo rasutih na sve strane. okupi ih oko . Ovaj doga|aj je. Saffar i El .Hakim. ukazao svijetu na svetost Bo`ije ku}e i da je Meka mjesto koje je Allah. vidimo da su Allahovi neprijatelji .p. ali ih je usput dosta nastradalo. a.Muttalib imao je deset sinova. ne mo`e pro}i.Ka’ba i Hud`lana. i svojoj ku}i . a. te umre. Abesinci su imali jake veze s Rimljanima i Perzijancima. tako|er. i da Abdul . a. kao da su balzamirane laste. Ubrzo iza toga Perzijanci do|o{e u Jemen i pokori{e ga.o~uvanje Kabe od ru{enja . a da mu se ne po~ne raspadati tijelo. i pored toga {to su stanovnici Meke bili nevjernici. a jedanaesti je bio Kasem. Kad pogodi nekoga. Doga|aj ka`e: Kad je Abdul . [to se ti~e Kurej{ija u Meki. god.s. kao li{}e koje su crvi isto~ili u~inio. vide}i da u Meku nadire ogromna vojska.Zape~a}eni d`enetski napitak                            49 pe~ene bacale. Abdullah.Muttalib nije imao sina po imenu Kasem. g.71 Ovaj doga|aj zbio se u mjesecu muharremu. Kabu i kiblu u Meki nisu zauzeli kr{}ani. Pored deset sinova imao je i {est k}eri. Nisu svi Ebrehini vojnici bili pogo|eni.. prije ro|enja Muhammeda.e po kalendaru.Bejtullahu. Neki su po~eli bje`ati. sa Nabukodonosorom.Leheb. U nekim knjigama navodi se jedanaest sinova. Abdullahova majka je Fatima.{. Za ovaj doga|aj u Meki ubrzo su ~ule ne samo susjedne zemlje ve} i vode}e civilizirane sile tog doba. pa ih je On. Erva i Umejma. Ebu . pa Burre.{. to su: Ummul . ‘Atika.72 III .Abdullah je Resulullahov.Bejda. {to odgovara kraju februara ili po~etku marta 571. I to bi bilo tuma~enje skrivene mudrosti kojom je Allah pomagao mu{rike protiv kr{}ana na neobi~an na~in.Gajdak.Talib. Tek kada je sva opasnost pro{la. jer ako pogledamo Kudusi .

Ako padne na deve. {to je i islam potvrdio. ali mu Kurej{ije ne dado{e. Ako iza|e na Abdullaha neka pove}a za novih deset deva. Tek kad je broj deva sko~io nastotinu. jer je bio bolestan. k}er Vehba bin Abdi Menafa bin Abd Zehre bin Kilaba.D`adija. Do tada je krvarina kod Arapa bila deset deva. Abdul Muttalib ih je zaklao u otkup za svoga sina..s. Neki ka`u da je krenuo u [am da trguje. On u Medini umrije. po mi{ljenju ve}ine histori~ara.73 Abdul .~ovjeku koji baca kocku.Talib. bilo je pet deva. da ka`e: “Ja sam potomak dviju `rtava!” (Ismaila i oca mu Abdullaha). Aminu.. Abdul . i tako stalno.50 Zape~a}eni d`enetski napitak sebe i re~e im za svoj zavjet. Sve {to je Abdullah ostavio iza sebe. strjelica je pala s Abdullaha na deve. Oni mu se pokori{e. Abdullah se o`eni i po~e `ivot s Aminom u Meki. Ima i onih koji ka`u da je Abdullah umro dva mjeseca nakon ro|enja djeteta. Ona je u to vrijeme bila najljep{a i naj~estitija djevojka u Kurej{ija . a. Ona mu naredi da baca strjelicu izme|u Abdullaha i deset deva. poznate po porijeklu i ~asti. a poslije ovog doga|aja popela se na 100 deva. a ni njegov brat Ebu . Pripovijeda se od Resulullaha. Nakon izvjesnog vremena otac ga posla u Medinu da nabavi za njih datula. Njen otac bio je poglavar porodice Zehra.Muttalib ga uze i ponese ga kod Kabe da ga zakolje.i porijeklom i polo`ajem. Prva strjelica bila je okrenuta na Abdullaha.74 Kad je vijest o njegovoj smrti stigla u Meku. kao ni njegove daid`e. koja je odgojila Resulullaha. Amina ga je oplakala s najve}om tugom i `alo{}u {to je izrazila i dirljivim stihovima. onda }e njih zaklati kod Kabe. sve dok strjelica ne padne na deve i Bog ne bude zadovoljan. Abdul .s. manje stado ovaca i abesinska robinja Berket. a zatim ih je ostavio ne zabranjuju}i ni ljudima ni `ivotinjama da jedu njihovo meso.Muttalib odabere za `enu svome sinu Abdullahu. Zakopan je na groblju Nebige El . a prije ro|enja svoga sina Muhammeda.Muttalib re~e: “Kako onda da ispunim svoj zavjet?” Nagovori{e ga da ide kod vra~are i da od nje zatra`i rje{enje. a. pa je nai{ao na karavanu Kurej{ija u Medini i tu odsjeo.s. s nadimkom Ummu Ejmen. Umro je u dvadeset petoj godini `ivota. a.75 . On napisa njihova imena na strjelice i dade ih kaddahu . U Medini je i umro.

sina Abdul . aprilu 571.Esed El . nakon {to ono presu{i.Selemu ibn Abdil . ili ~etrdeset godina poslije vladavine perzijskog kralja Kisara (Kserksa) ..81 .Gazali.79 Kad je Amina donijela na svijet dje~aka. desili neki ~udni doga|aji u svijetu. ro|en je u porodici Beni . Tu mu je i ime Muhammed dao .Mensur Fevri i astrolo{ki istra`iva~ Pa{a Mahmud. majka rekla: “Kad sam ga ra|ala. da su se pri ro|enju Muhammeda.s. a poslije njega dojila je Ebu .80 Prva `ena. kako je ina~e bio obi~aj kod Arapa.zna se sigurno da ovo ime nije bilo poznato kod Arapa.77 Pripovijeda se. bila je Suvejba. u Meki. dojila je Hamzu.RO\ENJE I ^ETRDESET GODINA @IVOTA DO POSLANSTVA RO\ENJE Najodabraniji poslanik. tako|er. devetog rebiul .Mahzumiju.” Sli~no prenosi imam Ahmed i El .s.s.76 Ibn . Resulullah. Prije Muhammeda. a. koja ga je zadojila poslije majke.Muttaliba da mu saop}i radosnu vijest. {ti}enica Ebu .. ili 22. Taj datum odgovara 20. Ovo prenosi Bejhekija. od koje su zablistali dvori [ama.78 a s njim se ne usagla{ava Muhammed El . u zoru ponedjeljka. Tu se pomolio Allahu i zahvalio mu na unuku. pora|ala sam uz njega ogromnu svjetlost. koji su bili predznaci njegovom poslanstvu: sru{ilo se ~etrnaest tornjeva sa Kserksovog dvorca u Perziji. a. On ga sav radostan uze u naru~je i odnese u Kabu. prve godine “od doga|aja sa slonom”.Enu [irvana.Muttaliba. godine po kalendaru. ugasila se vatra koju su vijekovima obo`avali obo`avaoci vatre i sru{ile se crkve oko jezera Savit. a. Obrezivanje je ura|eno sedmi dan po ro|enju.Leheba.. Ovaj datum izra~unali su veliki u~enjak Muhammed Sulejman el . koja je imala mu{ko dojen~e imenom Mesruh. a.evela.Urbad ibn Sarija..Ha{ima.s. pozvala je njegovog djeda Abdul .Said prenosi da je Resulullahova.

da nas izvede iz te te{ke situacije. Tako je i Abdul . koja nije davala. Niko od nas nije spavao od pla~a na{eg gladnog djeteta koje se nije moglo najesti s mojih prsa. da tjelesno oja~aju.Mekni.Sa’dijje. da je krenula s mu`em i malim sin~i}em kojeg je dojila..Zuejba.. duhom o~vrsnu i da progovore ~istim arapskim jezikom. Kad smo se okupili za povratak. To se desilo jedne godine. `ele}i time udaljiti svoju djecu od gradskih bolesti. Ibn . i to sa sela i iz pustinje. Ona je voljela i nosila u naru~ju Muhammeda.s. i nijedna ga nije htjela uzeti. Mrzi me da se vratim ku}i tako jadna. Pogodi{e s Halimom iz plemena Benu Sa’d ibn Bekr. a.Uzza el . mo`da }e nam Allah uz njega dati beri}et1’” Ona zatim nastavi pri~u: “Oti{la sam po to dijete. tako|er je imao dojilju iz plemena Benu Sa’da bin Bekra. {ta bi za njega mogli u~initi majka i djed?’ Stoga smo mrzile uzeti jetim~e.Haris. amid`e.Sufjan bin Haris bin Abdil . do`ivjela neo~ekivani beri}et. odoh nazad da uzmem ono jetim~e. osim mene.. a. (@ene su dolazile u Meku i uzimale djecu na dojenje).52 Zape~a}eni d`enetski napitak BORAVAK U PORODICI BENU . osje}am se poni`enom. u grupi `ena iz plemena Beni Sa’d ibn Bekri. Ta. Zatim je bio Ebu . iz istog plemena kao i Halima. s nadimkom Ebi . svaka `ena koja je bila sa mnom. a. mi smo o~ekivale pla}u od djetetovog oca. dok se nalazio kod svoje majke po mlijeku Halime.Muttalib iza{ao da tra`i dojilju za svoga unuka. Naravno.s. imao je bra}u po mlijeku.Muttalib. da potra`i posao. k}erkom Ebi . Jednom prilikom njegova majka podoji Resulullaha. a.s. osim mene.. sin Resulullahovog.s. a. Muhammed. Zagledali smo novoro|en~ad. ‘Budi bez brige. a. k}i Harisova. na{la je sebi dijete za dojenje. Njen mu` je bio El . samo iz razloga {to nisam na{la drugo.Ishak pi{e: “Halima je pripovijedala. kao i mnoge zanimljive doga|aje. a svakoj od nas je nu|en Resulullah.S’AD Obi~aj kod Arapa u gradu bio je da potra`e dobru dojilju za novoro|en~e.s. Me|utim. To su: Abdullah bin el . Huzafa ili D`uzama.. Halima je uz Resulullaha. svakako to u~ini. Enisa. ni kapi mlijeka. Me|utim. Svaka od nas bi rekla: ‘Jetim. jer je bio jetim . ‘Krenuli smo na devi. tako mi Boga.s. Hamza je bio brat po mlijeku Resulullahu s dvije strane: preko Suvejbe i Halime Es . Molili smo Boga. Resulullahov amid`a Hamza bin ‘Abdul Muttalib. svaka moja druga je na{la sebi dijete za dojenje. rekoh mu`u: Tako mi Boga.siro~e bez oca. tako|er Harisova k}er. Tako smo stigli u Meku.Haris ibn Abdil .Keb{et. kad sam ga . Tako mi Boga. kada nisu imali {ta da jedu. Djecu je trebalo odljuljati na ~istom zraku.

Sa’da. Namuzosmo ih i napismo se. Ono primi moje grudi i dojilo je. a kad stigosmo s Muhammedom do|o{e s pa{e site i mlije~ne. kad kod nje vime nabreklo. vi~u}i: “Muhammed je ubijen!” Kad ga ugleda{e imao je druga~iju boju lica. a ja s djecom jahala devu. On pomuze.Nije mogu}e! S njom se ne{to dogodilo!’ Zatim stigosmo u na{e mjesto . ostao u Benu . zasiti se i moj najmla|i sin. bilo bi mu bolje nego u gradu. Njihove ovce bi opet dolazile gladne i bez mlijeka. Ustade moj mu` i ode do deve.’ ‘One povika{e: . a Muhammed je napunio dvije godine. Majci smo pri~ali kako smo s njim zaimali beri}et. Odvojih ga od prsa. Izgledao je i ja~i i krupniji nego njegovi vr{njaci. znaju}i da ovce do tada nisu imale kapi mlijeka. Imao je ~etiri ili pet godina kad se desio doga|aj . da je Resulullahu. Deva je bila brza i jaka. Nisam poznavala suhlju zemlju od te. Tada odlu~ismo da ga odnesemo njegovoj majci.Zape~a}eni d`enetski napitak                            53 uzela i donijela do karavane.. izvadio srce vani i iz srca izvadio ugru{ak pa rekao: “U ovome je {ejtan mogao da ti naudi.. uzela si beri}etno ~eljade!’ Odgovorih mu: ‘I ja bih `eljela da je tako. Halima. zbog ~ijeg pla~a (od gladi) nismo mogli spavati prethodnih no}i.Sa’du. a. rasjekao mu grudi sve do srca. a Amina odmah odlu~i da ga vratimo nazad sa sobom. a moje site i s mlijekom. tako mi Boga. pa joj ja rekoh: ‘Kad bi ga jo{ malo ostavila kod nas da oja~a.”82 Tako je Resulullah. Pa zaspa Muhammed. a.a. Njegovu ispomo} i opskrbu. za{to ne idete napasati ovce tamo gdje napasaju Zuejbove k}eri.’ .zemlju Beni .” Zatim mu isprao srce u zlatnom le|enu u kome je bila voda zem . Kad se propudismo. mu` mi re~e: ‘Znaj. spustio na tle. isto se de{avalo.Me|utim. stavih ga u krilo da se nadoji. Uzeo ga je. r. Mi smo kroz to stalno osje}ali Bo`ije dobro. Kad se ono zasitilo. a zaspa i moj sin. to je ona ista. zatim ga za{io i ponovo ga vratio na njegovo mjesto. To je trajalo.zem.’” Halima nastavi: “Nismo se ni nadali. Na{i susjedi bi govorili svojim ~obanima: ‘Te{ko vama. do{ao D`ibril u vrijeme dok se on igrao s djecom.’ . dokle god je moglo. Je li to ona ista deva na kojoj si dojahala s nama?’ ‘Odgovorih im: Da. da mu ne naudi gradski zrak. Tu no} smo ugodno prespavali.83 ..s.jedna od mu’d`iza: rasijecanje i ~i{}enje Muhammedovih grudi! Prenosi Muslim od Enesa. {ta ti bi! Pri~ekaj nas malo. pa ja odmakoh podobro od svojih drugarica. tako da one povika{e: ‘O Zuejbova k}eri. Bojim se. Dje~aci su tr~e}i do{li njegovoj pomajci. Na{e ovce dolazile bi uvijek gladne ku}i. tu`ni i nesretni zbog rastanka. pa se napismo oboje do sitosti. tako mi Boga.Zatim smo krenuli.s. dojilo.

Na putu su proveli mjesec dana. i zbog sebe..s. Njegovi sinovi bi posjedali oko {ilteta i iz po{tovanja. a.Talibu . ~inio. Kod majke je proveo vrijeme sve do napunjene {este godine.Muttalibom. bila su okrenuta unuku . i svekrom Abdul . a. mjestu izme|u Meke i Medine. kad bi to primijetio: ‘Ostavite to moje dijete. popeo bi se i sjeo nasred {ilteta. Halima se upla{i za Muhammeda.ro|enom o~evom bratu.Hi{am ka`e: “Abdul . On umrije u Meki. Sva njegova osjetila milosti.”86 Od osam godina. plemenitosti i ljubavi.. Uvijek je neko bio uz njega. On ima kod mene posebno mjesto. nego prema svojoj djeci. Krenula je s dje~akom na put dug 500 km pra}ena slu`avkom Ummu Ejmen.Medini.s. Kad bi se pojavio Resulullah.jetimu. a. a sada i majka! Djed je bio milostiviji prema Muhammedu. a `elio je prije smrti da brigu o svom unuku. u Meku.Muttalibovi bi poku{ali da ga pomaknu. a. Nikada ga nije samog ostavljao. Amina je mnogo izmr{ala.Muttalib bi povikao.. ali ne izdr`a do kraja. niko nije ni poku{avao sjesti na o~evo mjesto.. pa odlu~i da ga vrati njegovoj majci. izgubi Resulullah.Muttalib se vrati s Muhammedom. dva mjeseca i deset dana starosti. sinovi Abdul . Gladio bi mu le|a rukom i radovao bi se svemu {to je Muhammed. a.87 .’ Zatim bi ga posadio pokraj sebe da sjedne.. unuk dje~ak. kojeg zadesi nova tragedija koja samo zguli krastu staroj nezarasloj rani . a Abdul . Ibn .Muttalib imao je svoje {iltete u hladovini Kabe..84 Amina je smatrala potrebnim.Ebvau.85 @IVOT KOD DRAGOG DJEDA Abdul . preda njegovom amid`i Ebu . Uporna je bila od po~etka putovanja.prvo otac.s.54 Zape~a}eni d`enetski napitak ODLAZAK RO\ENOJ MAJCI Nakon ovog ~udnovatog doga|aja.s. svoga djeda. a. Njegove amid`e. treba da ode u obilazak mu`evog groba u Jesribu . da zbog sina.s. Umrije u El .s. Na povratku se razboli.

. napunio dvanaest godina (po nekima . Ebu . a pravo ime mu je bilo (D`erd`iz) Grges. te se sru~i na dolinu bogata ki{a i napoji sve {to je trebalo. biljegu iznad gornje hrskavi~ne ple}ke u obliku jabuke. a. osu{i nam se dolina. POBO@NJAK BEHIRA Kad je Resulullah. U ovom gradu `ivio je sve}enik s nadimkom Behira.s.Talib re~e: “Odakle to zna{?” On odgovori: “Kad ste osmatrali sa Akabe.88 povede ga Ebu . a poznao je Resulullaha.Asakir je uzeo hadis od D`elhemet ibn Arfata. Ja sam za njega ~uo u na{im objavama. i prema njemu iskaza posebno po{tovanje i respekt.s. On uze dje~aka za ruku i re~e: “Ovo }e biti poslanik cijelom svijetu.Talib vrati Muhammeda. a.Talib s dje~akom. Prvi put ih je vidio. Oblaci su nadirali sa svih strana. Ona je bila prijestolnica za one arapske zemlje. po svojstvima ranije objavljenim u svetim knjigama.. Kad je trgova~ki karavan do{ao u Basru. On je vi{e od ~etrdeset godina pomagao Muhammeda.Zape~a}eni d`enetski napitak                            55 KOD OSJE]AJNOG AMID@E Ebu .Talib sa sobom na trgova~ki put u [am. a.. Dje~ak je gledao u nebo. koji ka`e: “U{ao sam u Meku. Ja ga prepoznajem po pe~atu poslanstva. U Basri su odsjeli. o ~emu }e biti govora. a Basra je spadala u [am i bila je glavni grad Hurana. oluja se digla. Njega }e Allah poslati kao milost svjetovima. moli za ki{u!’” Iza|e Ebu . Kao da se pomra~i sunce. a da sed`du ne u~ini.. uskovitla{e oblaci. on iza|e da ga sretne.Talibe. ne osta ni kamen.i dva mjeseca i deset dana).Talib ga uze i prisloni le|ima uz Kabu pa pokaza prstom na dje~aka. djeca nam trpe od su{e. pa Kurej{ije reko{e: ‘O Ebu .s.” Ebu . ni stablo. i pozove ih u goste. a.Talib opisao je jednim stihom. ni biljka. sa svojim momcima u Meku. koje su bile pod Rimljanima. hajde. Ovaj doga|aj Ebu .” On zamoli Ebu . On ga pridru`i svoj djeci i dade mu prednost nad njima. a sed`du oni ne ~ine osim Poslaniku. U tom stihu je opisao Muhammedovu nadnaravnu mo}. bila je su{a. Bojao se da mu jevreji ne nanesu zlo.Taliba da s njim ne ide u [am.Talib prihvati brigu o svome brati}u u potpunosti i na najbolji na~in. Ebu .s. ve} da ga vrati ku}i. Na nebu se desi ~udo.89 .s. prosipao na njega svoju za{titu i zbog njega prijateljevao i ljutio se. a. MOLBOM IZAZVAO KI[U Ibn .

a..s.90 UGOVOR O DOSTOJANSTVU Na osnovama prethodne bitke.FID@AR To je bio rat plemena Kurej{ i Kinane protiv Kajs ‘Ajlana. obdario objavom izjavio je: “Prisustvovao sam u ku}i Abdullah ibn D`ed’ana ugovoru koji mi je dra`i od blaga. i to porodice: Benu .Muttalib.56 Zape~a}eni d`enetski napitak BITKA ZVANA EL . ali ne obrati{e pa`nju na njega.Ha{im. a. Selma i Adija. d`.s. Benu . Ova bitka nazvana je Fid`ar zbog prekida zabrane ratovanja u svetim mjesecima. do|e u Meku da prodaje robu.s. a protiv zulum}ara. Mahzuma.Zubejr bin ‘Abdul . od plemena Zubejd. pa se on pope na brdo Ebu . Esed bin Abdul Uzaj.As bin Vail el . Tejm bin Merre.92 .. Sklopi{e dogovor da u Meki ne smije biti niko pot~injen i izlo`en nasilju. imao je petnaest godina.Muttalib pa ga upita: “Preko ovoga ne mo`e se pre}i?” Zatim su se sakupili gore spomenuti ljudi i sklopili ugovor a zatim se uputili El .Temija. D`umha.Sehmi. dogodi se prisega u svetom mjesecu zulka’ide. jer je bio najstariji me|u njima i veoma po{tovan i ugledan. Asabijja je duh roda i podrazumijeva bezuvjetnu privr`enost rodu i plemenu.Kubej{ i po~e jakim glasom recitirati pjesmu o tome kako mu je nanesen zulum. Neki ~ovjek. Ovom dogovoru je prisustvovao Resulullah. odazvao bih se. On je svojim amid`ama dodavao strijele za ga|anje. Tu robu kupi od njega El . Po~etak bitke pripadao je Kajsu. Kad je ovo ~uo uputio se njemu Ez .Dara. a. U`ivao je veliki ugled i ~ast. bio je Harb bin Umejje. a sredinom dana bitka je tekla u korist Kinana.”91 Taj ugovor u osnovi bio je suprotan predislamskom fanatizmu kojega je poticala “asabijja”. predstavnike familija. ~iji su inicijatori bili Kurej{ije. i kad bih u islamu bio pozvan na tako ne{to.{.. a da oni ne budu na njegovoj strani. bilo da je Mekanac ili gost. U to vrijeme Resulullah. Svi se oni okupe u ku}i Abdullaha bin D`ed’an et .‘Asu bin Vailu i vratili pravo Ez Zubejdiju. Ovoj bitki prisustvovao je Resulullah. ali mu ne isplati kako treba. Molio je da to u~ini kako treba i pozivao Abdud . a kad ga je Allah. Zehra bin Kulab. sve dok to ne prestane. Vo|a Kurej{ija i Kinana zajedno.

s.95 Hatid`a.a.s.s. ~uvene trgovkinje iz Meke. a oni odo{e Hatid`inom amid`i i zaprosi{e Hatid`u. To se sve desilo samo dva mjeseca nakon njegovog povratka iz [ama. a posebno da je iskren. pa ode Resulullahu. a. a. Hatid`a je tada imala ~etrdeset godina. k}eri Menijjeta. do{ao. nije imao u mladosti odre|eni posao ili zanimanje.s. obavilo se i vjen~anje. Zatim je rodila Zejnebu i Rukaju. prihvati ovu ponudu i odmah krene sa Mejserom i karavanom u [am. izrodila je svu djecu Resulullaha. a. Prvo mu je rodila Kasima i po njemu su zvali Resulullaha. ona mu ponudi da vodi brigu o njenoj trgovini u [amu i da }e biti nagra|en bolje nego su bili njegovi prethodnici..”94 @ENIDBA HATID@OM Kad se Resulullah. Ona je i prva `ena kojom se o`enio Resulullah.. bili poznati trgovci. Me|utim. i re~e mu otvoreno neka o`eni Hatid`u.Zape~a}eni d`enetski napitak                            57 MUKOTRPAN @IVOT Resulullah. a ispravnija verzija je nakon dvadeset dana.s. Tako|er bi uz njega slala svoga slugu Mejsera. k}i Huvejlidova bila je trgovkinja velikog ugleda i ~asti. a. Nefisa nije {utjela o tom saznanju. Bila je udovica i do tada su je prosili mnogi ugledni bogata{i. ali ih je ona odbijala.Kasim.s. osim Ibrahima.. Ebu . a.. r. a. bogatsvu i o{troumnosti. Tradicija bilje`i da je bio pastir i da je ~uvao ovce u plemenu Benu . te da je to jedan razloga velike zarade. kao i stanovnicima Meke.. Resulullah... On pristade na to i porazgovara sa svojim amid`ama.Sa’d93 . a.. Kad je Hatid`a ~ula za Resulullaha.. gospoda Meke. U dvadeset i petoj godini `ivota. a. Sinovi su pomrli u djetinjstvu. Kurej{ije su ina~e. te postale . Kad je Resulullah. nije mogla sakriti od svoje prijateljice Nefise.s. jer se `eljela posvetiti samo trgovini. Hatid`e..s. a sve k}eri do~ekale su islam i Objavu.s. pa Ummu Kulsum i Fatimu. U to doba bila je najodabranija `ena Meke. r. posla po njega d do|e. pa opet sina Abdullaha.s. ^inu vjen~anja prisustvovali su Benu . a. povjerljiv i ~estitog pona{anja. otisne se u [am kao trgovac robom. Ibn . Mejsera joj je ispri~ao o ~estitosti i povjerljivosti Resulullaha.Ishak bilje`i: “Hatid`a. a i zbunjena.Ha{imije i poglavari Mudara. Ona je bila sretna. a. Abdullaha su zvali “Dobri” i “^isti”. a. i za njena `ivota nije imao drugu `enu. Odmah iza toga. ono {to je osjetila prema Resulullahu.. po porijeklu. Hatid`a je bila nemalo iznena|ena velikim trgova~kim uspjehom.a. vratio u Meku.s. Ona je unajmljivala trgovce koji su radili s njenom robom i revnosno im ispla}ivala zaradu..

Sru{ili su sve do temelja {to je sagradio Ibrahim. mita. ~uvaju}i njene temelje i njeno prvobitno mjesto.Mahzumi.. osim Fatime. Pet godina prije Resulullahovog.Velid ibn Mugire El . Resulullah. Sva|a me|u njima potrajala je ~etiri.. koja je do tada bila jedna kamena gomila na uzvi{enom zemlji{tu. to je Muhammed!” Kad Resulullah. tj. Odredili su koliko }e koje pleme sakupiti kamena. Me|utim. Kabu su stalno posje}ivali svi prolaznici kroz Meku. muhad`irke.bez primjesa kamate. Doveli su graditelja.Emin. oni ga obavijesti{e o problemu.s. zvanog Bakum i gradnja je tekla sve po planu. Ovo je bio mudar postupak . a. Kada ga ugleda{e. Nije imala krov.Had`erul .. El . d`. Muhad`irke zna~i da su sve u~inile seobu iz Meke u Medinu. uze svojom rukom i postavi ga gdje treba. a. Rimljanina. poslanstva.s. U svemu tome najtrezveniji je bio Ebu . a.{. Napravili su Arapi i plen za izgradnju Kabe.s. a.. a. tako da svi zajedno u~estvuju u gradnji. Kabu je splakala poplava nakon pucanja brane Arema.Umejje bin El . pa to otpo~e El .s. te da svi zajedno uzmu za }o{kove platna i da podignu Crni kamen do mjesta gdje }e se postaviti. povika{e: “El -Emin. (pouzdan i povjerljiv). dok nisu do{li do visine zida i mjesta gdje je trebalo postaviti “Crni kamen” . ukradenog i otetog nivca itd. Kurej{ije odlu~i{e da izgrade Kabu. i koji }e dio zidova ko sazidati.58 Zape~a}eni d`enetski napitak muslimanke. htio je da ta osoba bude Resulullah.s. De{avalo se da su mnogi odnosili sa sobom komadi} zemlje ili kamen~i}.. i sve k}eri su pomrle za `ivota oca im Resulullaha.. a.Mahzumijj. Zbog svoje tradicije i velike historijske vrijednosti.. imao je trideset i pet godina.. kao i temelja koje je udario Ibrahim. a.s.s. a.s. koji dade prijedlog: prva osoba koja se pojavi na vratima harema Kabe neka rije{i problem i donese presudu. imao je rje{enje: on zatra`i komad platna. spusti ga na zemlju i na sredini postavi Crni kamen. Hid`ru. Allah. zatim zatra`i da pri|u poglavari zava|enih plemena.a. pri|e bli`e. Uzdignuta je bila devet ar{ina. r. koja umrije poslije oca za {est mjeseci. pa odlu~i{e da obnove gradnju.s. Svako pleme smatralo je sebe privilegiranim da taj ~astan posao u~ini neko od njih.s. i zatra`i{e rje{enje. a drugi su krenuli za njim po{to mu se nije ni{ta lo{e dogodilo. Oni su se bojali da sru{e postoje}e ostatke Kabe. Tada ga Resulullah. kao simbol svetosti i beri}eta.Mugire El . zadovoljni smo da on donese presudu. Kurej{ije su se upla{ile. a.esved.. pet dana i prijetila je izbijanjem krvavog sukoba oko Svetog hrama u Svetoj zemlji. pa su neki lopovi ukrali sanduk s blagom koji se nalazio unutar te gomile. jo{ od vremena Ismaila.96 GRADNJA KABE I DOGA\AJ PRESUDE Kad je Resulullah. jer je gotovo prijetilo da se sru{i Kaba. Odlu~i{e da je grade samo sa po{teno ste~enim imetkom . a.

Ibn-Esir prenosi: Rekao je Resulullah. da ne mo`e bilo ko u}i. njenim ljepotama. Imao je visoki koeficijent inteligencije {to se odra`avalo u svakom njegovom pokretu ili poduhvatu. od podno`ja. jedne ve~eri. Nije pio alkohol.98 Bez svake sumnje . prirodnim zakonima. Zatim mi se to vi{e nije de{avalo do po~etka Objave. pritekao bi u pomo}.s. ili ~emu se klanja i moli.5 m. d`. zatim o ~ovjeku kao jedinki i kao dijelu dru{tva. nije praznovao kumirske blagdane ni sve~anosti. pa upitah: . kuda se vr{i tavaf. u svojoj je mladosti bio obdaren najboljim vrlinama koje posjeduju ljudi. Ako bi vidio da se negdje radi dobro. ustvari. Nije volio mnogo pri~ati.Zape~a}eni d`enetski napitak                            59 koji je zadovoljio sve strane. kao i zida nasuprot. Volio je osamu. a zla se strogo klonio. vrad`binama. Zatim je razmi{ljao o vjeri. i u oba mi je Allah. osim u dva slu~aja. Tom gradnjom Kaba je dobila svoj ~etverougaoni oblik s pribli`nim mjerama: visina je otprilike 15 m. pa sa sjeverne strane izgradi{e zid visok {est ar{ina. pa su sa~uvani na taj na~in i zovu se [azravan. ~uvala je Allahova odredba. dug je 12 m. Razmi{ljao je o prirodi. du`ina zida na kome je Had`erul . dje~aku koji je napasao ovce sa mnom na brdima Meke: ‘Ho}e{ li paziti i moje ovce. nije jeo meso zaklano na `rtveniku. ili Kameni zid. ~uh svirku. Vrata na tom zidu uzdigo{e od zemlje.s. kao i njemu suprotni. To su. na kojem su vrata. danas zvani Hatim . Bio je prvi koji je bje`ao od svakog {irka ili mnogobo{tva. Kabu okru`uje s vanjske strane obru~ od kamenih blokova visine 25 cm i {irine 30 cm. i kad bijah kod prve ku}e u Meki. na{ao izlaz iz situacije. ^eoni zid.s. Kad je gradnja Kabe dostigla petnaest ar{ina. ve} samo onaj kome dozvole..97 KRATAK @IVOTOPIS PRIJE POSLANSTVA Resulullah. a. Nije mogao otrpjeti kad bi ~uo da se neko kune kumirima Latom i Uzatom. koju je provodio u ~asovima razmi{ljanja i traganja za pravdom i svim onim {to je dostupno ljudskom umu da shvati. Rekoh..zid.{. Ako bi se desilo da se po~ne buditi u njemu neki ljudski porok.. Kamen se nalazi na visini od 1.: “Nisam nikada bio zainteresiran da ~inim ono {to su ~inili predislamski Arapi. 10 m. kome. {ta je to {to vjeruje njegov narod. a ja idem na sijelo u grad. Ja krenuh. udari{e joj strop oslonjen na {est stubova. kao i ostali mladi}i?’ Odgovori da ho}e. tada se pojavljivala Bo`anska briga da ga sa~uva od svega {to ne valja. a. ili bi krenuo za nekim obi~ajima nedostojnim njega.Resulullaha. blokovi od prve gra|evine. Kurej{ijama je ponestalo ~istog imetka za gradnju. za{to se bave krivovjerstvom. kojom me je Allah po~astio. a. Vrata Kabe su postavljena na visini od 2 m iznad zemlje.esved je 10. itd.

Poslije ovog doga|aja. sna|e me isto kao i prethodne no}i. a za njega ka`e majka svih vjernika. Kad u|oh nave~er u Meku. moj izar’. Bio je najmu`evniji. koji ka`e: “Kad je sagra|ena Kaba.s. Ujutro me probudila vrelina sunca. plemenitom naravi. i Abbas da prenose kamenje.”100 U drugoj verziji hadisa stoji: “Poslije toga mu se nije nikada vidio sramotni dio tijela. a zatim odlu~ih da i druge no}i uradim isto. pa se podi`e i re~e: ‘Moj izar. nisam dozvolio da me okupira zlo.a.Emin.. pa pritegne odje}u uza se. i najljep{eg ahlaka (morala). a.s. Svako obe}anje bi izvr{io. Njegov ga narod prozva El . gostoljubiv je i poma`e one koji zastupaju istinu. a povjereni emanet ~uvao. a on me upita kako je bilo. dobrim pona{anjem. Ja se vratih dje~aku.{. za~epi mi u{i i ja zaspah. Govorio je samo istinu. Hatid`a.. stje~e za siromahe. o~i podignu nebesima. r.”102 .”101 Resulullah se odlikovao u svom plemenu lijepim jezikom. Posjedovao j blagost. oti{li su Resulullah. pa Abbas re~e: Resulullahu: ‘Stavi svoju odje}u (izar .’ Resulullah.: “Snosi teret (poma`u}i siro~ad). d`. Ispri~ah mu. ljubaznost.’ Ja sjedoh da poslu{am.60 Zape~a}eni d`enetski napitak ‘[ta je to?’ Odgovori{e mi: ‘@eni se dvoje mladih.donji dio) na vrat da te kamenje ne na`ulja.. kleknu na zemlju. a.”99 Prenosi Buharija od D`abira bin Abdullaha. a Allah.

Nahranio bi siromaha.. Pripremao ga je da na svojim ple}ima ponese najve}i emanet ~ovje~anstvu. On je provodio mjesec ramazana u toj pe}ini. To je jedna lijepa pe}ina. Ponio bi sa sobom hrane i vode. Velika je istina. i {ta je poslije nestanka. Allah. d`.U SVJETLU POSLANSTVA I OBJAVE U PE]INI HIRA Kad se Resulullah. emanet koji }e promijeniti lice zemlje i uravnote`iti historiju.103 Resulullahov izbor ovog malog tihog mjesta{ca. i odlazio u pe}inu Hira na brdu Nur.s. nu`no je da se osami. On tada zavoli samo}u. u pe}ini Hira. ako bi tim putem nai{ao.. a kakve smrt. itd. a da bi to uradio. d`. d`. pribli`io ~etrdesetoj godini `ivota.{.duhovni.s. i kada su njegova zapa`anja pro{losti i sada{njosti rasvijetlila njegov um.~ovjek do`ivljava nakon sumiranja svog prethodnog `ivota. On je bio siguran da njegov narod pogre{no obo`ava Allaha. a. a {iroka jedan ar{in i tri ~etvrtine.. koje je udaljeno od Meke oko dvije Milje. vjeruju u kipove. a.. neometan od svakodnevnih `ivotnih sitnica. a. kakva je to snaga koja pokre}e sve to. On bi se osamljivao po mjesec dana razmi{ljaju}i o opstanku. izolira ili povu~e na izvjesno vrijeme.{. u ti{ini i osami brda Nur. duga ~etiri ar{ina. naravno . . bio je dio Allahove brige o njemu i Allahovog plana s njim. Allah. pripremao ga je za ono {to ga je ~ekalo. Tako je i Allah. jer time posti`e punu koncentraciju u razmi{ljanju.. Vrijeme je provodio u ibadetu i razmi{ljanju o svemu {to ga okru`uje. kakve tajne krije `ivot. Muhammed nema jasan put. pripremao Muhammeda. tri godine na te{ku i odgovornu du`nost koja ga ~eka.{. Oni `ive u zabludi i ~ine {irk. Ali.. a niti odre|eni cilj kojim bi bio zadovoljan i smiren. Razmi{ljao je {ta se krije iza toga. pripremao je Muhammeda. kojim bi krenuo. ljudi i njihovih problema i briga koje ga ina~e okupiraju. nema program koji bi provodio u djelo. pa i o kosmosu.s. da bilo kakav preobra`aj . jaz izme|u njega i njegovoga naroda se u mnogo ~emu produbljivao.

prekrijte me!” Smiri{e ga dok ne ode od njega strah. i re~e: “Prekrijte me. Hadid`u. istinito snovi|enje. r. a ka`u da su u tim ~etrdesetim godinama poslanici dobivali Objave. mu re~e: “Ne.: “[ta mi se desi!” i ispri~a joj novost i re~e: “Strahovao sam za se”. r.104 Uz kalendarske prora~une i postoje}e dokaze. Snovi su mu bili jasni i ~isti kao jutarnje svitanje.a. koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Prvi vid Objave Resulullahu. r.. po~e{e se javljati znaci poslanstva i u normalnom `ivotu. a. D`ibrila.s. Ova ru’ja predstavlja jedan dio od ~etrdeset {est dijelova poslanstva. MELEK D@IBRIL DONOSI OBJAVU “IKRE” Kad Resulullah napuni ~etrdesetu godinu.s. u pe}ini Hira. i to je ~inio u pe}ini Hira.. kad mu Allah. plemenit je Gospodar tvoj.s.’”106 Resulullah. Hatid`i. ~itaj.. pripovijeda nam pri~u o samom doga|aju. a zatim me odmaknu od sebe.. a. 610.a. meleka s ajetima iz Kur’ana. a Muhammed. a.. Putem te svjetlosti po~e se mijenjati tok `ivota i sudbina historije. mi mo`emo tvrditi da je objavljivanje Kur’ana po~elo u ponedjeljak.a. a odmah poslije toga `elio je da se osami. do odre|enog susreta s nepoznatim..s. pa nastavi: “Zatim me uze. obi{ao bi h. ili oko trideset i devet sun~anih godina i tri mjeseca i dvadeset dva dana.. Allah. ^itaj.{.. To uradi jako i sna`no tri puta. Hatid`e. a.a. Prvi tragovi su bili snovi . a poslanstvo je trajalo dvadeset tri godine. D`ibril mu re~e: “U~i!”..s. godine po kalendaru. pa posla Muhammedu. koja se smatra godinom ~ovjekove zrelosti. dade dozvolu. To je trajalo do pojave meleka. d`. Allah te nikad ne}e osramotiti. koji pou~ava peru.{.62 Zape~a}eni d`enetski napitak Tako je to trajalo do odre|enog momenta. zatim re~e h. a. vrati se uzbu|en i usplahiren.es salika”.er . ne tako mi Allaha. da ~ovje~anstvo po~asti poslanstvom. koji posje}uje rodbinu. pa tek onda oti{ao u osamu. a. tada je imao ta~no ~etrdeset mjese~evih godina i {est mjeseci i dvanaest dana. stvara ~ovjeka od ugru{ka. .. a prije odlaska u Hiru opskrbio bi se kod ku}e. u|e kod h. o svjetlosti koja je po~ela rastjerivati tminu i mrak nevjerstva i zablude. a nakon tre}eg puta re~e: ‘U~i. Ti si ~ovjek. r.ru’ja . nave~er. d`. r. Ti snovi dolazili su poput svitanja zore.. bio je “er .s.a. koji do|e Resulullahu.s. Resulullah. Hatid`a. dvadeset prvog ramazana. odgovori: “Ja ne znam u~iti”.. Svaki put je bivao pobo`niji i bogobojazniji. Predavao bi se ibadetu po nekoliko no}i. odlu~i da spusti svoju milost na zemlju. Tre}eg ramazana Resulullahove.. u ime tvoga Gospodara koji stvara. a. Snovi su mu se pojavljivali punih {est mjeseci. a h.105 Ai{a. {to odgovara desetom avgustu.ru’ja. osame u pe}ini Hira. pa me privu~e sebi.

O Ebu Kasime. a. Stalno sam poku{avao svratiti pogled s njega na drugu stranu neba. On je bio slijep i sijed.O Muhammede! Ti si Allahov Poslanik. svagdje je bio on.. Zatim D`ibril ode. ni naprijed ni nazad. i ustaj.. nije bio bez neprijatelja.Zape~a}eni d`enetski napitak                            63 pazi sirotinju. On re~e: . bili najmr`i pjesnik i lu|ak. Tako mi Stvoritelja. Glasnici su do{li i vratili se ku}i. a i ja se vratih svojoj porodici.s. a ja se nisam mogao maknuti s mjesta. Vereka ga saslu{a{e i re~e: “Ovo je bio Bo`iji povjerenik kojeg je Allah poslao i Musau.pe}ine. Tabersnijino predanje baca zra~ak na uzrok njegovog izlaska. uskoro je Vereka umro. ~uj pri~u sina svoga brata!”.s.. od Allahovih stvorenja. da meni o njima nikada ne pri~aju! Ako to u~ine popet }u se na uzvisinu brda. sjedoh uza samu Hatid`u i naslonih se na nju. pa i njega upozna s doga|ajem. pa }u se odmoriti!’ Zatim nastavi: ‘Iza{ao sam da to i u~inim. a Vereka joj . a. nakon Objave. bacit }u se s nje i ubiti se.ibranijj. r.kitabul . Nisam volio ni da ih vidim. da ho}u.” H. a ja sam D`ibril!’ Poslanik. a. stje~e za siromahe. a Objava je zastala. moj brati}u. Zatekli su ga kako prepisuje El . pa kada do|oh nasred brda.s.a. pa me to odvrati od moje ranije nakane. niti krenuh naprijed.s. a ni nazad. pa mi ona re~e: . a. sve dok Hatid`a ne posla po mene da se vratim. poslala sam ih da te tra`e po ~itavoj Meki i ne na|o{e te! Ja joj potom ispri~ah {ta sam vidio. Tako sam stajao u mjestu. Prepisivao je Evan|elje na hebrejski jezik. kada te tvoj narod bude progonio!” A Resulullah. ali gdje god bih okrenuo glavu. koji je dolazio s ovim kao ti. koji se zvao Vereka ibn Nevfel ibn Esad ibn Abdul Uza.O Muhammede. evo tog teksta: “Rekao je Resulullah. a. gdje si bio? Tako mi Allaha. `elim da bude{ Poslanik ovom ummetu.108 Kad stigoh ku}i. On je u predislamsko doba primio kr{}anstvo i znao je pisati na hebrejskom. mu re~e: “O amid`i}u.s. da je Resulullah. o amid`i}u.. Kamo sre}e da sam mla|i. Rekao sam Kurej{ijama. biti `iv. iza{ao iznena|en iz Hire . bogd’o.. pa se odmah vratio nazad i da je nakon kra}eg boravka oti{ao u Meku. Ti si Allahov Poslanik. a ja sam D`ibril!’ Zatim re~e: ‘Podigoh glavu u nebo i ugledah D`ibrila u liku ~ovjeka. svesrdno }u ti pomo}i!” Me|utim.Obraduj me.Hi{am neke dopune. te je prepisivao Ind`il.. Hatid`a. obavijesti ga o doga|aju koji se zbio u pe}ini Hira. pa mu Vereka re~e: “Pri~aj. Ona re~e: .109 Zatim ona ustade i pohiti kod Vereke. re~e: ‘Stadoh i po~eh gledati u njega. ugosti gosta. Vidjeh mu samo noge na horizontu. ~uh glas s nebesa kako govori: .107 Prenose Taberanija i Ibn .. Hatid`a ode s Muhammedom. Ako do~ekam taj dan. koje su od koristi. kod svoga amid`i}a. nakon govora o dolasku Objave: ‘Meni su.s. Bio je sijed slijep starac. a. uvijek poma`e i ustrajava na istini. re~e: “Zar }e me oni progoniti?” “Da! Znaj da ni jedan. {ta ima?” Resulullah. na primjer.

i da je D`ibril prenosilac Objave. slijede}e: “Prekide se objava i to ra`alosti Resulullaha.. zbunjen. `estokom `alo{}u iz koje suknu gor~ina. a. koji govori: . koja ga je navodila da se strovali s planinskih vrhova. pa bi se desilo isto. . koji je dolazio Musau.a. kuddusun! Allahu. (to je onaj koji }e mu prenositi Objavu s nebesa)..s. prekid Objave koji je trajao danima) da bi se Resulullah.s.111 ovo bi mi{ljenje bilo najja~e i najispravnije. nije ovdje mjesto da to obja{njavamo. {to se da zaklju~iti nakon razmatranja svih okolnosti oko tog doga|aja.s.Te’abir”.64 Zape~a}eni d`enetski napitak odgovori: .MUDDESSIRU Ibn . rije~ima bi se vratio nazad.s. Ibnu Sa’d prenosi od Ibni Abbasa vijest koja ide u prilog onima koji ka`u da je prekid trajao danima. ohrabren.s. bio svjestan ~vrstog ubje|enja da je on postao Allahov Poslanik. kako ~usmo.. tek tada u potpunoj duhovnoj smirenosti i ravnote`i. Muhammedu je do{ao Allahov povjerenik.Kuddusun. ti si poslanik ovog ummeta! Do{ao ti je Allahov povjerenik. ti si uistinu Allahov poslanik!” Te rije~i bi mu ponovo dale snagu i volju.”112 DRUGA OBJAVA (D@IBRIL SE OGLA[AVA DRUGI PUT) JA EJJUHEL . vrati se i prenese mu Verekine rije~i. a. koji je dolazio i Musau. do|e mu D`ibril ponovo. Allahu. ukazao bi mu se D`ibril. vrati se u Meku. pri~u.. a. oslobodio straha i da bi stekao ponovno samopouzdanje. Reci mu. Kad je Resulullah.’”110 PERIOD OBJAVE Koliko dugo je trajao period Objave. i kad su se potvrdili znaci istine i kad je Resulullah. a. To }e biti na drugome mjestu izlo`eno. i nastavljao bi `ivot. Bitno je da znamo da je Resulullah.“O Muhammede. bio cijelo vrijeme poti{ten. On je Poslanik ovoga ummeta (naroda).. a kad mu se odu`i period prekida objave. neka bude ~vrst i postojan!’ Hatid`a. Buharija prenosi. No.113 Tek kad je nestalo nedoumice..Had`er ka`e: “Bilo je to (tj. Me|utim. re~e: ‘Tako mi Onoga u ~ijim je rukama moj `ivot. u vrijeme pauze. Poslanik Slavljenog i Uzvi{enog Allaha. on bi opet oti{ao na brdo. i iznena|en.s. tako mi Onoga u ^ijim rukama je moj `ivot. o Hatid`a. r. okon~ao boravak u pe}ini Hira. u svojoj knjizi “Et . a. tu`an. Srete ga Vereka i nakon {to je ~uo od Resulullaha. i sa D`ibrilovim. mi{ljenje da je prekid trajao pune tri godine ili dvije i pol godine je neta~no. tj. pitanje je koje zahtijeva odgovor. Kad god bi stigao na vrh bre`uljka s namjerom da se s njega baci. a ne nikakvo privi|enje. a..

d`. jer je Objava predmet Risaleta . u pravom liku.{. a.kerim u suri “En .s. To je spomenuto Kur’’ni .Zape~a}eni d`enetski napitak                            65 drugi put.Lejletul . a. jer ono {to posjeduje Allah. ^etvrti stepen: Melek mu je nekada dolazio u vidu zveckanja zvona..” Tre}i stepen: Resulullahu. onome u kojem ga je Allah. do rije~i (fehd`ur).s. da je jedva izdr`ao. Tako mu je do{la Objava jednom prilikom. Nekada su ga i ashabi vi|ali u ovom stepenu Objave. i ne tra`ite to od Allaha putem zabrana i nepokornosti.s. pa bi mu se ukazao u ~ovje~ijem liku. a da ga ne vidi. Drugi stepen: objava koju je Resulullah.{.. .s. bojte se Allaha i molite Ga na najljep{i na~in. mo`e se dobiti samo pokorno{}u. objavi: ‘O ti pokriveni..s... Potr~ah ku}i i rekoh: ‘Pokrijte me.s..” Buharija prenosi od D`abir bin Abdullaha. a. a. ustani i opominji!’.s. Ovaj metod Objave bio je najte`i za Resulullaha. pa me pokri{e.. napamet nau~io govor.s. a. da ni jedna osoba ne}e umrijeti dok ne potro{i svoju nafaku. vi|ao je meleka D`ibrila. On bi mu objavljivao {to god je Allah nare|ivao. a. pa se prestra{ih njega i polegoh na zemlju. pokrijte me!’. a Uzvi{eni Allah.sadika ili istinito snovi|enje i s njom je po~etak Objave Resulullahu. smatramo da treba spomenuti vrste Objave..s.{. a. a. i razgovarao bi s njim dok ne bi Resulullah. [esti stepen: na~in direktne Allahove dostave Resulullahu.. i o poslanstvu. Podigoh pogled u visinu i ugledah meleka koji je dolazio u Hiru..: “Duh meleka dostavio je mome razumu. tako da bi mu znoj oblio ~elo. dolazio je melek D`ibril. a vezane za namaz i neke druge stvari. Pa. iako bi dan bio veoma hladan. a. dobivao od D`ibrila u pam}enje. Zejdu je toliko bilo te{ko.. a.poslanstva.Kajjim ka`e. d`. dok je bio na nebesima u no}i uzdignu}a . zatim je Objava poslije toga redovno dolazila!”114 VRSTE OBJAVE Prije nego {to po~nemo op{irno govoriti o `ivotu Resulullaha.s. a.. dobio Objavu samo dva puta. a ako je bio na devi ona bi se od silne te`ine savijala do zemlje.. Peti stepen: Resulullah. Ovakvim na~inom je Resulullah. a. a. Melek bi se navalio te`inom na Resulullaha.ru’ja es . dok je bio oslonjen na Zejdovu nogu. da je on ~uo kako Resulullah.. d`. ~uh glas s neba.Mi’rad`a. stvorio.Ned`m”.s. pripovijeda prekid Objave i ka`e: “Dok sam i{ao (preko brda).s.s. kao {to pripovijeda Resulullah. Ibn . navode}i stepene Objave: Prvi stepen: Er . Sjedio je na stolici koja je lebdjela izme|u neba i zemlje.

Tre}i cilj ajeta (“I haljine svoje o~isti”). Uzvi{eni Allah. a njeno pojavljivanje kod na{eg Poslanika. bez posredni{tva meleka.{. s Poslanikom... d`. ^etvrti cilj ajeta (“I ne prigovaraj dr`e}i da je mnogo”) je taj da ~ovjek svoj trud i svoja djela ne smatra velikim i ogromnim. Ovaj stepen Objave bio je Musaova mud`iza koju je Kur’an potvrdio. a ne}e one njima. da bi ~ovjek u okrilju Allahove milosti. prisutnosti. otklanjanje je svake prljav{tine..{. ili vezano za doga|aj odlaska Resulullaha. potpuno se utapaju}i u osje}aj Allahove. te osvijestio njegovo srce.s. ka`e: “O ti pokriveni! Ustani i opominji! I Gospodara svoga veli~aj i haljine svoje o~isti! I kumira se kloni! I ne prigovaraj dr`e}i da je mnogo! I radi Gospodara svoga trpi!” Da. postao najuzorniji primjer u svom dru{tvu. Neki su dodali i osmi na~in Objave.s.66 Zape~a}eni d`enetski napitak Sedmi stepen: direktan govor od Allaha. i vanjske i unuttarnje. sve dok ne pripadne slava i veli~ina samo Allahu. Sva druga veli~ina }e se slomiti i pasti potrbu{ke. ovo su naizgled sitne i bezna~ajne stvari. DA PO^NE POZIVATI ALLAHOVOJ VJERI Resulullah..{.{. bilo je u hadisu o Israu. u Njegovom ~uvanju i s Njegovom uputom.s...s. a. A. te ~i{}enje du{e od svega nevaljalog. da bi time izazvao u njemu uzbunu i preokret. dobio je nekoliko naredbi u suri El . On }e upravljati ovodunjalu~kim strastima.. da ne ostavi nekoga ko se suprotstavlja Allahovom zadovoljstvu. .{.. a.s.. je da ni~iju gordost i veli~inu ne pretpostavimo Allahovoj.. d`. Drugi cilj ajeta (“I Gospodara svoga veli~aj”). a. bez zastora. d`. govorio Musau. Ovaj na~in Objave predmet je neslaganja izme|u kratkog rezimea u obja{njenju prvog i osmog stepena. ali uistinu i stvarno dalekog su dometa i cilja i velikog utjecaja i djelovanja. licem u lice. nego da se stalno trudi i radi i da mnogo `rtvuje u svome radu. a. u jednoj no}i na buraku.. koji }e privla~iti zdrave snage i od koga }e se stidjeti pokvarena srca.. a. d`. iz Meke u Kuddus u [amu. kao {to je Allah. Peti cilj ajeta (“I radi Gospodara svoga trpi”) nagovje{taj je na {ta }e sve Resulullah. Ona je bila direktni razgovor Allaha. koliko god je mogu}e.{. sinu Imranovom. Prvi cilj naredbe (“Ustani i opominji”) je. a da ga ne opomene na te{ke posljedice.115 NAREDBA POSLANIKU. Resulullahu. d`.Muddesir.s. S. a. a zatim sve to zaboravi. zanemaruju}i i uop}e ne osje}aju}i za bilo {ta od onog {to je uradio. d`.

pa do prave i otvorene borbe i `elje da ubiju i njega i njegove drugove .{. duga i te{ka borba na Bo`ijem putu! Ustani. d`.{. nego da udovolji svome Gospodaru. odgajanje du{e da ne `udi za zabranama i da ne ~ini grijehe koji }e je dovesti do kazne. i pripremi se za sve to!” To su veli~anstvene i ozbiljne rije~i. koji }e{ nositi te{ko breme na svojim ple}ima. da bi stupio u d`ihad i mukotrpan rad: “O ti pokriveni.{. ustani i opominji!” Kao da Uzvi{eni ka`e: “Onaj ko `ivi sam za sebe. d`.teblig). Ustani da radi{. u njegovo plemenito vo|stvo i pravedno usmjeravanje. i zato ~ovjek. da bi se na njih nadovezale sljede}e koje }e dolaziti Resulullahu. Su{tinski smisao ovih ajeta se mo`e iznijeti sljede}im redom: 1. 2.. kakvo je tvoje spavanje? Kakav tvoj odmor.Zape~a}eni d`enetski napitak                            67 a.. a zanemarivanje li~nih prohtjeva. i budi spreman na sve tegobe koje ti se na tome putu isprije~e. u more. Ostali ajeti ovog poglavlja (El ... savjetuje da bude strpljiv ma {ta mu se doga|alo. ne zbog toga da sebi udovolji. a. a ti. kratkim re~enicama. neprekidno bdijenje. Vrhunac svega je da }emo svi mi biti zadovoljni. bude zadovoljan nama.s. a u su{tini. Allahova jedno}a.{. da se stalno izgra|uje i ~ini dobra djela. vrijeme spavanja je pro{lo. obaveze koja je tebi dodijeljena. gdje }e se ra~un polagati. ne radi ovoga dunjaluka. uspravno. stalno treba opominjati i podsje}ati. a. Upozorenje samo podrazumijeva da ima radnji na ovom dunjaluku za koje }e ~ovjek odgovarati pred Allahom.{.. u svim poslovima. zbog velikog zadatka koji te ~eka. me|u ljude koji ga prihva}aju i odbijaju. kona~na odluka bude Njegova.. iz bri`nog toplog zagrljaja. Ajeti sadr`e poruku preno{enja i tuma~enja vjere (ed . kao bi}e koje zaboravlja. kada Allah. i ugodan `ivot!?. ve} da sti~e lijepe vrline. skrivanja i osame. d`. Va`no je napomenuti da po~etak ajeta nosi uzvi{eni poziv i naredbu Allaha. Ustani. vi{e od dvadeset . i guraju u `ivotnu realnost. `ivi bez brige.. Ustade Resulullah... a. naravno. {to prvo on treba prihvatiti. podignute glave. Allahu Ekber! Allah je Najve}i! Ima li jednostavnijih naredbi od ovih. da u svim stvarima. ve} radi Sudnjeg dana. prepusti Allahu. miran. sve ovo treba do}i nakon vjerovanja u risalet Resulullaha. d`. vjerovanje u Sudnji dan. a i vrijeme rahatluka je pro{lo! Od danas po~inje bdijenje.da’vetu vet .. kazanih jednostavnim rje~nikom. te koliko }e biti ismijavanja i izigravanja. i ostade stoje}i. Odjek ovih naredbi premostio je sve administrativne granice i stigao u sve krajeve svijeta.s. 3. nailaziti u svom djelovanju.ashabe. pa mu Allah. Poslaniku. 5. d`. kakva tvoja topla postelja. ozbiljne i va`ne ako se provode u djelo. 4.s.Ustani.. To je poziv kojim ga budi iz sna. koje ga di`u iz tople ku}ne postelje.Muddesir) zahtijevaju od ljudi vjeru u potpunu Allahovu jedno}u i oslanjanje na Allaha. u nevrijeme i buru. Sli~no }e zadesiti i sve Resulullahove sljedbenike.s.{. vjernike. kakve }e sve patnje pre`ivjeti od onih koji `ive u zabludi. d`. ove su naredbe izuzetno te{ke.

68 Zape~a}eni d`enetski napitak godina. Allah. niti je pauzirao. nagradio ga u ime nas. cijelom ~ovje~anstvu. jedan doga|aj od drugoga. svim ljudima..s. Nije se odmarao.{.borbe na svim poljima.. vjera su~eljavanja. Ustao je i ostao ustrajan na tuma~enju Allahove rije~i.116 Slijede}i tekstovi nisu ni{ta drugo do minijaturna slika ovog dugog i napornog d`ihada i te{kog truda koji je ulo`io Resulullah. Nije ga mogla omesti jedna stvar od druge.. @ivio je u neprekidnoj borbi vi{e od dvadeset godina. cijelo to vrijeme. odgovornosti i d`ihada . d`. nose}i na sebi velik i te`ak teret pod kojim se nije poginjao. tokom trajanja Objave. nose}i veli~anstveni emanet upu}en ljudima na zemlji. od momenta kad je ~uo poziv i naredbu Uzvi{enog Gospodara i dobio veliko zadu`enje. i u ime cijelog ~ovje~anstva najve}om nagradom.. . Taj emanet bila je vjera. a. nije `ivio za sebe i svoju porodicu.

a. tajno pozivanje u islam. Mekanski period Objave i Resulullahovog.neka je na njega salavat.s. u trajanju od tri godine.. POZIVANJA U VJERU Objavu Kur’ana Resulullahu. 3. period pozivanja u islam ljudi izvan Meke i {irenje vjere.S. sa zasebnim karakteristikama. a. 2. koja je trajala trinaest godina.. A. ~vrsto vezane i neodvojive od svakodnevnog `ivota i historijskih zbivanja. 2.. mo`emo podijeliti u tri razdoblja: 1.s. poziva u islam. mekanska objava. mir i selam! . Oba perioda imaju svoje stupnjeve i karakteristike.. . . koja je trajala deset godina. a. medinska objava.Zape~a}eni d`enetski napitak                            69 PERIOD OBJAVE I METODE RESULULLAHOVOG.mo`emo svrstati u dva vremenska perioda. javno pozivanje stanovnika Meke u islam od po~etka ~etvrte godine poslanstva do kraja desete godine poslanstva. hid`re u Medinu. pa do Resulullahove. O medinskom dijelu Objave }emo govoriti kada do|emo do tog perioda. Ovaj period traje od kraja desete godine poslanstva.s. i to: 1. specifi~ne za to mjesto i vrijeme.

Bekr.. rije{enost i jaku volju. r. d`. Me|utim. a. da vole istinu i pravdu i koji znaju njega.. Ova grupica od ~etvero najdra`ih bi}a. zlo i katastrofa. prijestolnica kumira i mnogobo{tva svih Arapa. a. a. sa svim njegovim vrlinama i osobinama. To je.Kelbi117 .a. Muhammeda. ne svi. ali se odazva{e oni koji nikada nisu posumnjali u li~nost i veli~inu Resulullaha.70 Zape~a}eni d`enetski napitak PRVI PERIOD OBJAVE USTRAJNOST U POZIVU TRI GODINE TAJNOG POZIVANJA Poznato je da je Meka bila arapski vjerski centar. On ih pozva da slijede njegovo ubje|enje. i kojeg je on odgajao. koji su znali za historiju islama od prethodnih u~enjaka. velika Allahova mudrost bila je u tome da tuma~enje Objave bude u po~etku tajno. po~eo je aktivno djelovati na {irenju islama.s. Namjera za vjerskom obnovom izazivala je strah i nesagledive pote{ko}e.s.Talib.s. a..s.. prvog dana Resulullahovog djelovanja kao Allahovog poslanika. obljubljen kod naroda i veoma uva`en zbog svog pristojnog na~ina `ivota. koju ne smiju poljuljati neda}a. dje~ak koji je `ivio kod Resulullaha.{. Ljudi su . PRVA PRETHODNICA Prirodno je bilo da Resulullah. i u njegove rije~i.Siddik. Bio je pogodna osoba.. predo~i islamsko u~enje prvo najbli`im svojim ljudima.Bekr es ..a. problem koji iziskuje odlu~nost. Ebu . Alija bin Ebi . svojoj porodici i prijateljima. a zatim njegov {ti}enik Zejd bin Haris bin [er Hubejl el . majka pravovjernih. r. To su oni. primi islam. na prvom mjestu bila njegova supruga Hatid`a. U njoj je Kaba. Pozva one u koje je bio siguran da vole Jednog Allaha.118 Nakon toga. i na kraju njegov vjerni prijatelj Ebu . a zatim pozva i svakog onoga koga je dobro poznavao i za koga je znao da je dobar ~ovjek. kako ne bi iznenadilo mekansko stanovni{tvo onim {to bi ga uznemirilo. k}i Huvejlidova. ~ak ako bi bila provo|ena i podalje od Meke. Oni mu se odazva{e. te njegov amid`i}..

d`. Objavljivani su kratki ajeti (re~enice) iz pojedinih sura (poglavlja).Eret i Abdullah bin Mes’ud el . Zna~enje je bilo veli~anstveno. propisao je namaz po~etkom islama. Ibn . ljudi iz svih kurej{ijskih porodica. a i njegovi drugovi. sastajao se s njima na odre|enim mjestima i tuma~io im islam daleko od o~iju javnosti. Ubejdet bin el . zatim.Adevije ili sestra Omer bin Hattaba. koji }e primiti islam u osvitu njegove zore. Smisao je odgovarao vremenu i sredini u potpunosti.Vekas ez .Muttalib bin Abdi Menaf. Ebu Selema bin Abd el . Abdurrahman bin Auf.Abesinac. i mu{ko i `ensko. objavljivanje se redovno nastavilo.121 Svi. iz plemena Beni Haris bin Fihr. slikovito i precizno.Adevijj i njegova `ena Fatima.Erkam bin Ebi el .Esdi.Esed.Zuhrejan i Talha bin Ubejdullah et .Hi{am nabrojao ih je vi{e od ~etrdeset120 . Njegova misija jo{ je uvijek bila misija pojedina~nog.(uzdignu}a na nebesa). klanjao prije Isra’a . a slijedili su: povjerenik ovog ummeta119 . tako da se o islamu po~e pri~ati u Meki.Avvam el . a osnovni zadatak im je bio odgajanje i pripremanje ~ovjeka da bude pravi vjernik.Erkam el . Zubejr bin el . kao da ih okom gleda{. El . k}i Hattaba el . one s kojima se dru`io i kojima je vjerovao. ashabi. tajnog pozivanja u islam. Sa’d bin Ebi . Mnogi su opisivali D`ennet i njegove ljepote kao i D`ehennem sa svim strahotama. toplo. NAMAZ Me|u prvim naredbama koje su objavljene po~etkom silaska Objave.Ishak ka`e: “Zatim po~e narod primati islam..Haris bin el .” .Muddesir. Sve {to je objavljivano.il bin Sulejman ka`e: “Allah. djelovalo je na vjernike izuzetno pozitivno.s.Had`er ka`e: “Resulullah je.Emevi. Me|u prvim muslimanima je i Bilal bin Rebbah .Tejmi. a oko ubrajanja nekih ljudi u prve muslimane ne postoji potpuna sigurnost.D`errah.. primi{e islam tajno. Habbab bin el . prethodno spomenuti ljudi. Ibn .Mahrumi. Nakon objave prvih ajeta sure El . Ebu . On je po~eo pozivati u islam one u koje je bio sasvim siguran. razumljivo i prihvatljivo. Seid bin Zejd el .Hezli i jo{ neki drugi. bila je i naredba o klanjanju namaza. Ovo su bili prvi muslimani. i to dva rekata dnevno i dva no}na rekata. pouzdano se zna. kao i dijelovi jedne sure. a. Ova osmerica su prva prethodnica ostalima.” To potvr|uje ajet: “I Gospodara svoga krajem i po~etkom dana veli~aj i hvali!” (XI:55) Ibn .{. stvaraju}i u njima i oko njih atmosferu sasvim druga~iju od one u kojoj je `ivio ljudski rod toga doba.Zape~a}eni d`enetski napitak                            71 ga pitali za savjet. jer je posjedovao veliko znanje i iskustvo. Osman bin Mez’un i njegova dva brata Kudamet i Abdullah. Bilo je i onih ajeta koji su ukazivali na sve ljudske nevaljal{tine kojih se treba kloniti na ovome svijetu.Ubejde Amir bin el . Resulullah. Od njega su primili islam Osman bin Affan el . Mukat .

Amr bin Nufejl i njima sli~ni.{. iako joj nisu obar}ali ve}u pa`nju. pa joj ne pridado{e va`nost..Gazalija ka`e: “Ova vijest je stigla do Kurej{ija.123 VIJEST O OBJAVI STI@E DO KUREJ[IJA Gledaju}i s vi{e aspekata na doga|aje u Meki. a. i da nasrne na njihove kipove. a kad je saznao o ~emu se radi. pa im je to prigovorio. da je Resulullah. a.”122 Ibn .s. da se suprotstavi njihovim la`ima.. boje}i se masovnosti Muhammedovih.da’vetu.Objavom. te kad je zavr{io s abdestom. da li je naredba o klanjanju bila prije naredbe za pet dnevnih namaza. Sli~an hadis je prenesen od El . obaveza Resulullaha. da vjeru obznani Kurej{ijama..” Haris bin Usama pripovijeda. Ebu . Kus bin Saide. pa ga nau~io uzimanju abdesta. naredba je bila samo za namaz prije izlaska sunca i poslije zalaska. Neki ka`u. vahjom .Hi{am je naveo u svojoj Siri.72 Zape~a}eni d`enetski napitak Jedino je neslaganje oko toga.. putem Ibn . Zatim. a Resulullahov rad na islamu jo{ je uvijek bio tajan i pojedina~an. a.Berra bin Aziba i Ibn . koji je bio pojedina~an i tajan. Ibn . pozivu u islam. te bi kriomice klanjali da ih ne bi narod vidio. d`..s. te po~e{e pratiti njegov `ivotni put i njegovu vjersku aktivnost. nalo`io im je da budu ustrajni i nepokolebljivi.Talib vidio je jedanput Resulullaha. prista{a i dubljih tragova. sa svojim drugovima odlazio u vrijeme namaza u klanac. Allah. s po~etka Objave do{ao D`ibril.”124 Pro|o{e tri godine. Muhammed el . U ovom periodu oformila se skupina vjernika zasnova na bratstvu i me|usobnom pomaganju.s. u ovom prvom stadiju. izgleda da je vijest o Ed .Mad`d`e prenio je smisao ovog hadisa.Abbasa stoji: “Bila je to jedna od prvih naredbi. sa zadatkom da tuma~i i {iri vjeru islama i da radi na njenoj konsolidaciji i u~vr{}ivanju.. pa su pa`ljivo oslu{kivali. Me|utim. Veoma je mogu}e da su smatrali Muhammeda.s. a. i Aliju da klanjaju. stigla i do Kurej{ija.Lehi’ata preko Zejda bin Harisa da je Resulullahu. ovdje su Kurej{ije bili oprezniji.s. a. . sli~no kao {to su ~inili Umejjet bin Salt.s.Abbasa.. jednim od samostalnih pobo`nika koji govori o bo`anstvenosti i njenim pravima. uzeo je {aku vode i poprskao je njome stidno mjesto. a. U hadisu Ibn .

i to od po~etka njegovog poslanstva do seobe s Benu Izraeli}anima i njihovog spasa od Faraona i njegovog naroda. a. Lutovog. Zatim govori o davljenju Faraona i njegove porodice u moru. u vezi s javnim pozivanjem u islam.. Resulullah.Leheb preduhitri Resulullaha. naredi: “I opominji rodbinu svoju najbli`u. i re~e: “Evo. sve klevetnike prethodnih poslanika iz naroda: Nuha. Semuda. je prvo pozvao porodicu Benu . Isto tako.s. a u njemu se najprije spominje kazivanje o Musau. d`. .(ashabil . kako njemu tako i njegovim ashabima. Bilo ih je ukupno ~etrdeset pet ljudi. Ebu . nare|uje Resulullahu.pozivaju}i Faraona i njegov narod vjeri u Allaha.Ejketi). Ova kur’anska pri~a sadr`i sve periode kroz koje je pro{ao Musa..s. O islamu treba javno govoriti i stoga treba biti svjestan svega {to ih mo`e sna}i jo{ od prvih dana. Smatram da je ovo na{iroko obrazlaganje o Musau. i da bude primjer {ta }e sve do`ivjeti od svog naroda kad ga po~nu u la` utjerivati i napadati. Ova sura sadr`i. d`. da bi mu on bio vodi~.{. [uajbovog . tako|er..[ua’ra’.Zape~a}eni d`enetski napitak                            73 DRUGI PERIOD OBJAVE JAVNI POZIV U ISLAM PRVA NAREDBA O JAVNOM VJERSKOM ISTUPANJU Allah. osim {to je spomenuo Faraonov narod i doga|aj s njima.. drugovima.s.Ha{im ili Ha{imlije. tokom svoje poslani~ke misije u Egiptu . d`. pa govori. POZIVANJE RODBINE U ISLAM Nakon objave ajeta: “I opominji rodbinu svoju najbli`u!”.s. a.da bi obavijestio one koji }e se slu`iti la`ima. a s njima i nekoliko ~lanova od Benu Muttaliba bin Abdi Menafa. a..s.. Ibrahimovog naroda. pravi vjernici treba da znaju. Ada. da }e lijep zavr{etak biti njihov. a. pa do|o{e. da pozove svoj narod u islam. i njegovoj misiji do{lo upravo na mjesto kad Allah.s. Ostavi . a. a.. a ne ovih drugih..{.” (26:214) Poglavlje u kome se nalazi ovaj ajet je E{ .{. da }e ih sti}i Allahova kazna ako ustraju u tome. ovo su tvoje amid`e i sinovi amid`a.

{.s. mi ti najvi{e vjerujemo. koji nema sudruga.’ . ja sam Allahov poslanik. Ako me|u njima nastavi{ propovijedati ono s ~im si do{ao na tebe }e da nasrnu sva kurej{evi}ska plemena. Pa za one koji ne do|o{e. kod Njega uto~i{te tra`im i svjedo~im da nema drugog Boga osim Allaha. re~e im: “Hvala Allahu. I svakako }ete polagati ra~un za svoja djela.i tako redom. a. {to ja li~no nisam spreman napustiti vjeru Abdul . na Njega se oslanjam. d`.Leheb.” Resulullah.. a nagrada }e biti ili vje~ni D`ennet. svi }ete umrijeti. ja }u te kao i do sada. sprije~ite ga prije nego vas zavede!” Ebu . Njega vjerujem. o Kurej{ije!. U tome }e im pomo}i i ostali Arapi.s. d`. krenu jednoga dana na Saffu i povika: “Evo neprijateljskog upada!” Kurej{ije se okupi{e oko njega. zar si nas zbog toga .” Zatim re~e: “Vo|a ne smije lagati svoj narod. Buharija prenosi dio ove pri~e od Ibn . Tako mi Allaha. ali idi i ~ini ono {to ti je nare|eno! Tako mi Boga. On ih pozva da vjeruju u Jednog Allaha. na Saffu i po~e dozivati: ‘O potomci Fehra! O potomci Adija.Leheb re~e: “Ovo je. da vas upozorim na te{ku patnju i kaznu koja vas ~eka!’ Ebu . Ne znam da ima iko ko je svojoj rodbini nanio vi{e zla od tebe. uvijek {tititi i braniti. Do|e Ebu . tvoj savjet mi smo najspremniji prihvatiti. On ih pozva drugi put.74 Zape~a}eni d`enetski napitak prazne pri~e. dostavlja Objavu. a.Muttaliba!” Ebu .Taliba da }e ga {tititi u vremenu dok mu Allah.Talib re~e: “Nama je tvoja pomo} najpotrebnija. Znaj da tvoj narod pred svim Arapima ne predstavlja nikakvu snagu.” Ebu . tako mi Allaha. ti nisi nikada lagao!’ On re~e: ‘Ja sam poslan vama. iako nisam prvi koji }e prihvatiti to {to voli{ ti.s. sramota. re~e: ‘[ta mislite.. i ja sam jedan od njih.. a svi }ete biti o`ivljeni. na okupu je sav rod tvog oca. kao {to se probudite iz sna. vama naro~ito. tako mi Boga. dobio obe}anje od Ebu . Jedino. Resulullah. kada bih vas obavijestio da se u dolini nalazi konjica koja }e vas napasti. dok se ne okupi{e.Leheb re~e: ‘Propao ti ostatak dana. Ja sam tebi pre~i i dovoljna su ti tvoja bra}a.pope se Resulullah. pa kad do|o{e. a do|o{e i Kurej{ije. ne mo`emo ga sprije~iti dok smo `ivi.{.s.. biste li mi povjerovali?’ Odgovori{e: ‘Da. a. ili vje~na vatra. Njega slavim. Jednog Jedinog. koji ka`e: “Kada je objavljeno: ‘I opominji rodbinu svoju najbli`u’ . posla glasnike da vide koji su to. kao {to legnete spavati. a. pored kojeg nema drugog boga osim Njega.. u njegovo poslanstvo i da vjeruju u Sudnji dan..Talib dodade: “Tako mi Boga. evo ovdje.”125 NA BRE@ULJKU SAFFA Nakon {to je Resulullah. a svim ljudima op}enito. svo je vrijeme {utio i na tom skupu nije govorio ono {to je htio..Abbasa..

. spasi sebe od vatre. tj. pitanje `ivotne veze izme|u njega i njih. Rodbinska asiibija. u velikoj zabludi. d`.. strahuju}i da ne prodre u njihove obi~aje i njihovo naslije|e.s.. slijepa privr`enost koje se Arapi dr`e. objasnio je najbli`im ljudima da je prihva}anje Objave i njega kao Poslanika.Leheb. Zna~enje: Vjerovanje u Objavu i Sudnji dan potpuna je poslu{nost i potpuna predaja u kojoj ~ovjek nije vi{e vlasnik nad sobom.{. Ko to naglas govori o kipovima i narodu koji ih obo`ava? Zar su na krivom putu i zar `ive u te{koj zabludi? Ko to dira u bogove Kurej{ija i njhovu vjeru? Hiljade munja. d`. Prihvatiti ovo. okrenu protiv mnogobo`a~kih praznovjerja i njihove ni{tavnosti.. Njima zabraniti da izvr{avaju svoje mnogobo`a~ke obrede i da ih zanemare zbog toga da bi udovoljili Allahu.a. a povezano je preko kumira u Meki.. uzvitla sakrivene vjetrovite pustinje. Zatim im je objasnio da je onaj.. d`.Resulullah. od Ebu . Digo{e se Kurej{ije protiv ove provale koja iznenada zahvati sve njih. osim {to smo materi~no vezani.{.{.Zape~a}eni d`enetski napitak                            75 okupio?’.{. jer to pripada Allahu.. uskovitla njen zrak. a.s. a kako onda da budu bo`anstvo od kojega narod tra`i za{titu i uslugu. d`. objavio: ‘I opominji rodbinu svoju najbli`u!’ .s.{. vo|stva i ugleda koji u`ivaju kod Arapa. objavi: “Ti javno ispovjedaj ono {to ti se nare|uje i mnogobo`aca se okani” (15:94). svakome se od prisutnih ponaosob obratio. zna~i odre}i se gospodstva.{. spasite sebe od vatre.. ja za vas ni{ta ne mogu u~initi kod Allaha. k}eri Muhammedova. a. pa se Resulullah. nije ni{ta i brzo }e nestati u vrelini ove opomene koja je do{la od Allaha.. a ve} Allah. vjerovanje koje negira bilo kakvo bo`anstvo osim Allaha. govore}i istinu o kipovima.. i {to }u Ga ja obavijestiti o toj rodbinskoj vezi. Mekom se razbukta mr`nja. gromova i zemljotresa uzdrma tihu. koji ka`e: “Kad je Allah. koji u njih vjeruje i uzima ih za posrednika izme|u sebe i Allaha. OTVORENO ISTICANJE ISTINE I REAKCIJE IDOLOPOKLONIKA Prethodni doga|aj jo{ nije splasnuo uzburkanom Mekom. za razliku od onih koji u to ne vjeruju.’”127 Ovakav nivo obra}anja. d`. d`. o Fatima. sna`nim i prodornim glasom. tako mi Allaha. i Njegovom Poslaniku?! Ne pada im na pamet. r. Allah. nemir i strah.{.’”126 Muslim prenosi drugi dio ove pri~e. pa re~e: ‘O Kurej{ije. o njihovoj vrijednosti. ni svojim imetkom. na~in je da se prenese obavijest i upozorenje. Resulullah. Digo{e se Mekelije.. bezvrjednosti. d`. jer shvati{e zna~enje rije~i iman tj.. tada objavi: ‘Neka propadne Ebu . On im donese primjere o bespomo}nosti da sami sebe opslu`e.{. mirnu i uspavanu dolinu Meke. tj.. d`.Hurejrea. a.

i da ne biste pobijali jedan drugoga” Reko{e: “Reci nam .. Oni ne prihva}aju bilo kakve promjene. kako ne bi njegovu propagandu shavtili ozbiljno. d`. tuma~i novu vjeru..s. a. ~ovjekom koji posjeduje najve}e ljudske vrednote i lijepo vladanje? Ne znaju da je postojao jo{ neko takav od kad znaju historijat svoga roda. Oni reko{e: “Poziv ljudima da napuste vjeru u na{e bogove. i da od njega zatra`e neka zaustavi svoga brati}a u njegovim nakanama. izigrava na{e pretke. dr`ali se tog pravca i utrkivali se u tome.” DELEGACIJA KUREJ[IJA KOD EBU . a Resulullah. a i neka su.Velida bin Mugire. d`. Ve} je proteklo nekoliko mjeseci kako Muhammed. tvoj brati} huli na{e bogove.Talibe. Oni se sastado{e na dogovor kod El . [ta da ~ine? [ta da rade? Kako da postupe? Bili su u velikoj nedoumici. ru{i na{e idole..128 FORMIRANJE KONZULTATIVNOG VIJE]A KOJE ]E ONEMOGU]ITI HODO^ASNICIMA DA SLU[AJU O ISLAMU U narednim danima Kurej{ije zabrinu druga stvar.TALIBA Ibn . kako ne biste do{li u suprotnost jedan s drugim.. imali su za{to! Nakon dugog i zamornog razmi{ljanja ne na|o{e bolje rje{enje nego da odu Muhammedovom. a. Mnogi Arapi }e do}i u Meku. i morate zauzeti jedinstven stav.s. amid`i.Talibu i re~e mu: ‘Ebu . jer i ti isto misli{ kao i mi. a. s tim uporedo je i psovka i poni`enje na{ih o~eva i djedova koji su ih obo`avali. ali {ta da ~ine pred iskrenim i povjerljivim ~ovjekom. pa ili ga zaustavi u tome. pa se vrati{e ku}ama. pa da ga zaustavimo!’” Ebu .Ishak ka`e: “Grupa uglednih Kurej{ija ode Ebu .. sramoti na{u vjeru.” (75:5) Sve su to Kurej{ije dobro znale. pozivaju}i u islam. odlu~i{e da nastupe o{tro. ili nam se makni s puta.. nastavi po svome.76 Zape~a}eni d`enetski napitak Zabraniti im da ne ~ine nasilje.{. a pribli`ava se period hodo~a{}a.s.Talib ih umiri lijepim rije~ima i pristojnim odgovorom. pa je neophodno objasniti im Muhammedovo. tuma~e}i Allahovu. ~ovjek ho}e dok je `iv da grije{i. jer Allah.{. porobljavanje i sve gre{ne radnje u kojima su ogrezli i no}u i danju. tuma~enje o njihovoj nemo}i i slabosti je ru`na psovka i njihovo te{ko omalova`avanje. a. El . to je nemogu}e. Ebu . i vjeruje{ kao i mi. ka`e: “Ali. pona{anje.Talibu. vjeru.s. Da bi njihov zahtjev bio ozbiljniji.Velid im re~e: “Morate biti jedinstveni u mi{ljenju.

pa prema tome. I potom se okrenuo i uzoholio. I jo{ `udi da uve}am! Nikako! On doista prkosi ajetima Na{im. On ne op~injuje.~arobnjak je.Velidom.” Reko{e: “Re}i }emo. a ni nervno rastrojen. a znamo i u hezed`u (red`ez i hezed` su metri~ke forme u arapskom pjesni{tvu. Resulullah.p. Allah.p. nije du{evni bolesnik. I bogatstvo mu ogromno dao..” Reko{e: “Re}i }emo da je pjesnik. i da ne ka`u o njemu la`i. tako mi Boga.” Stajao je dugo razmi{ljaju}i. Niko nije mogao pro}i pokraj njih.s.s.” Reko{e: “Re}i }emo .” On re~e: “Ne. Ovo su samo ~ovjekove rije~i! U sekar }u ja njega baciti!”131 Nakon {to se Konsultaciono vije}e slo`i s kona~nom odlukom. Rasporedi{e ljude na raskrsnicama kojima se kre}u hodo~asnici. Mi znamo ~arobnjake. d`. melanholi~na i vesela. Mi znamo sve pjesnike i njihovo pjesni{tvo. On ne mrmolji kao vra~.Mudessir i to od (11 .sihr. on nije ~arobnjak. on nije ni pjesnik. brata od brata. pa se i vi njega ~uvajte i klonite.. vidjeli smo i njih i njihove sihre (~arolije)... o.s. ko su i {ta su. objavi {esnaest ajeta u suri El .Leheb. a da bude valjano. I sinove koji su s njim. nekolicina njih upitala: “Reci nam pravo tvoje mi{ljenje o njemu?” On im odgovori: “Pustite me malo da razmislim.sahir. on je otpadnik i te{ki la`ov!”133 Ovaj postupak Kurej{ija doveo je do toga da su se Arapi s tog hodo~a{}a vratili sa saznanjem o Resulullahu.Leheb bi i{ao za njim i vikao: “Nemojte se odazivati. ~ovjeka od porodice i rodbine. Pa se onda smrknuo i namr{tio. mu`a od `ene.” Reko{e: “Pa re}i }emo da je lud. I proklet bio kako je prora~unao i jo{ jednom proklet bio kako je prora~unao! Zatim je pogledao. koga sam ja izuzetkom u~inio. On nije pomra~enog uma.132 Najvi{e je na tom planu u~inio Ebu . a. osnova im je kitnjasta i plodonosna. Jer je smi{ljao i ra~unao. na trgovima Ukazu. on nije vra~! Mi znamo vra~eve. recite vi {to mislite. Mi smo vidjeli lu|ake i znamo kakvi su. Med`ni i Zil . a onda im je ipak rekao ono {to je na kraju i njima poru~io da ka`u.” Velid re~e: “Ne. a ja }u slu{ati.” Velid odgovori: “Nije on ni pjesnik. obilazio je ljude u vrijeme hodo~a{}a u njihovim ku}ama. a. da je ~arobnjak .Velid odgovorio.130 U vezi s El . I ~ast i ugled mu pru`io. uman i prodoran. Znamo {ta je poezija.” Reko{e: “A {ta da ka`emo?” Velid odgovori: “Tako mi Boga. a da ga ne upozore na Muhammeda.). on je vra~.Zape~a}eni d`enetski napitak                            77 ti?” On odgovori: “Ne.s. i da se vijest o njemu ra{irila po cijeloj Arabiji. Vi ne mo`ete ni{ta tako re}i. rije~i imaju ljepotu. a. a.”129 Prenose neka predanja da je nakon svega {to im je El . a niti ve`e vrad`bine. on rastavlja oca od sina. I rekao: “Ovo nije ni{ta drugo do vrad`bina koja se naslje|uje.{. ko su i {ta su.Velid odgovori: “On nije lud. a Ebu .. njegove. . a niti rimuje govor kao oni. Najbolje }e biti od svega {to ste spomenuli da ka`ete. A naprti}u ja njemu te{ko}e.” El .27): “Meni ostavi onoga. prionu{e da to provedu u djelo. a sadr`aj mudar.Med`azu i pozivao ih Allahovoj vjeri. Rije~i koje govori su ~arolija . Znamo recitovanje u red`ezu.

jedni drugima namiguju. a. s ~ime do|e (s Objavom). te pretjerivanje u svemu tome.” (25:4) Oni su govorili: “Pou~ava ga jedan ~ovjek. kad bi ga vidjeli da sjedi u dru{tvu sa slabim i nejakim prijateljima svojim. najbolji od svih. i govore nevjernici: Ovo je ~arobnjak. 3. tako da ne ostane vremena svijetu za razmi{ljanje o vjeri. a. stvaranje sumnje. Muhammed je rastao me|u vama. a vi rekoste: “^arobnjak!” Ne. kad ih vide.s. 31. a.s. kojemu se Kur’an objavljuje. onda govore: ‘Ovi su. “Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur’an slu{aju. Bio je najpovjerljivija osoba me|u vama. doista.s. izrugivanje i utjerivanje u la`..Nadar bin Haris rekao jednom prilikom Kurej{ijama: “O narode! Spopala vas je situacija u kakvu niste nikada prije zapali. nazivati pogrdnim imenima.” (16:103) Govorili su za Resulullaha.. “Oni se ~ude {to im je jedan od njih do{ao da ih opomene. Bio je dje~ak.. luda!” (68:51) Tako|er su govorili. Tako je `ivio do svoje zrelosti. uistinu. baci{e te{ku optu`bu da je lud. 33. vra}aju se. a u tome mu i drugi ljudi poma`u. Oni su govorili za Kur’an: “To su izmi{ljotine naroda drevnih. Allah. a na Resulullaha. d`.’” (83:30. o tome ka`e u Kur’anu: “Oni govore: ‘Ej ti. ujutro i nave~er da mu ih ~itaju” (25:5) “Ovo nije ni{ta drugo do velika la` koju on izmi{lja. s izrugivanjem: “ovo njegovo dru{tvo: zar su to oni kojima je izme|u nas Allah milost ukazao?” (6:53) Oni su bili ti o kojima nam Kur’an govori: “Gre{nici se smiju onima koji vjeruju. {ale zbijaju}i.s. a. Onda vam do|e s ovim. propagiranje la`nih agitacija i {irenje pri~a oko ovog u~enja i oko li~nosti Resulullaha.” (25:7) Me|utim. 32. I{li su za njim i dozivali ga tim ru`nim imenom. Suprotstavljanje Kur’anu izmi{ljotinama drevnih naroda da bi ih s njima zabavili i odvratili od kur’anskog u~enja. glupim pogledima i unezvjerenim pokretima.. kad pored njih prolaze. uistinu lud!’” (15:6) Pretvarali su ga da je ~arobnjak i la`ov.78 Zape~a}eni d`enetski napitak RAZLI^ITE METODE OPIRANJA DA’VETU134 Kad su Kurej{ije vidjele da Muhammeda. ti si. on hranu uzima i po trgovima hoda. Ironija. ismijavanje. bija{e prvo sredstvo protiv muslimana. a. on tra`i da mu se prepisuju. Odredi{e nekoliko metoda o kojima }emo govoriti: 1. ne mo`e ni{ta sprije~iti od tuma~enja nove vjere i njenog {irenja. bilo da je citira ili ne. i njegovih ashaba. u Kur’anu na mnogo mjesta ima odgovora na njihovu propagandu. po~e{e ponovo razmi{ljati {ta da rade da bi ugu{ili djelovanje Resulullahovo. la`ov!” (37:4) Oni su ga ispra}ali i do~ekivali sa zluradim.{. najposlu{niji i najiskreniji od svih vas. izigravanje. Izobli~avanje Resulullahovog u~enja. zalutali!’ A oni nisu poslani da motre na njih.s.) 2. tako mi Boga. a kada se porodicama svojim vra}aju. on nije . Oni navode da je En . Po~e{e ih poni`avati. govore}i: On je.: “[ta je ovom “poslaniku”..

a da i Poslanik. sve dotle dok u njegovom srcu ne bi ostalo ni traga od islama.” zatim bi pripovijedao o perzijskim kraljevima..Ishak prenosi. {to ti vjeruje{ bolje od ovoga na{eg.s. tako mi Boga. tako mi Boga. ni ja ne govorim lo{ije od Muhammeda. znamo {ta rade. vama je dostavljena veli~anstvena stvar i dogodio vam se veli~anstven doga|aj. s tim da idolopoklonici napuste neka svoja ubje|enja i neke vjerske manifestacije. a..s.” (21:6)136 4.. El . govor bolji od moga?”135 Ibn .Nadar kupio pjeva~ice . i mi }emo tvoga Allaha. u kojem je spominjao Allaha. da je En . a ti vjeruj ono {to mi vjerujemo. preispitajte se! Tako mi Boga. objavi: “Ima ljudi koji kupuju pri~e za razonodu. Esed bin Abdil Uzzaj. prvaci svoga naroda. a ni vi se ne}ete klanjati Onome kome se ja klanjam.Abbas nam u korist ovoga pripovijeda. d`. nije on ni pjesnik. ti prihvati na{e!” Tada Uzvi{eni Allah. Nije on nesmotrena osoba koja ne zna {ta radi i {ta govori. on nije nikakav vra~. d`. a. mi }emo ga prihvatiti. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali. pa bi rekao: “U ~emu je Muhammedov.As bin Vail el .s. rekao bi: “Tako mi Boga.s. Mi smo vidjeli vra~e. hajde da vjerujemo to {to ti vjeruje{. pa bi i oni popustili. To najbolje Kur’an obja{njava: “Oni bi jedva do~ekali da ti popusti{. kao i Taberanija. da bi.. Ima i drugih verzija od Abd bin Humejda da su oni rekli: “Ako prihvati{ na{e bogove. mu{rici (idolopoklonici) predlo`ili su Resulullahu. zadu`io jednu od “pjevaljki” da ga nahrani i napije.s. svratio bi ga kod sebe. pa kad bi ~uo da se neki ~ovjek vra}a od Resulullaha. Pa rekoste da je pjesnik! Ne. a. a vi . pa reko{e: “O Muhammede. tako mi Boga.. i upozoravao na Njegove kazne.Nadar je otputovao u Hiru i tamo nau~io govor perzijskih kraljeva.{. a znamo i kako mrmolje neke rimovane rije~i.D`erir.. Mi smo imali prilike vidjeti ~arobnjake i upoznati se s njihovim radom. s Allahovog puta odvodili..” A zatim ste rekli: “Vra~!” Ne. o Rustemu i Sfendijaru. ali vi toga niste svjesni!” Nakon toga. te da mu pjeva i igra. O Kurej{ije.” (LXVIII:9) Postoji predanje koje prenose Ibn . a ako je ovo na{e bolje od toga tvoga.s.Zape~a}eni d`enetski napitak                            79 ~arobnjak. dok je obilazio oko Kabe. govor Rustema i Sfendijara. te da se udru`imo i objedinimo na{a vjerovanja.{. ja se ne}u klanjati onima kojima se vi klanjate.. a. En . d`. Ako je to. O njemu Allah. govor na skupovima.Sehmi. objavi: “Reci: ‘O vi nevjernici. a.{.. El ..Velid bin Mugire. ne znaju}i koliki je to grijeh. da on obo`ava njihove kipove godinu dana. napusti neka islamska na~ela.”137 Ibn . Umejje bin Halaf. Mi znamo {ta je poezija i ~uli smo i upoznali sve vrste poezije.s. Na kraju rekoste da je lud! Ni to nije. Naime.robinje. te ka`e: “Poprije~i{e se na put Resulullahu. koje ide u prilog ovome. a oni }e njegovog Gospodara godinu. pa kad je ponovo slu{ao Muhammedov. Zahtjev Kurej{ija za iznalazak neke zajedni~ke sredine izme|u predislamskog i islamskog u~enja. pozivaju}i se na niz prenosilaca. a. a.

Bio je u tome strog i uporan. po~ev{i od porijekla pa do susreta s obi~nim svijetom u ~ar{iji. pravi ljudi odnose se prema njemu s po{tovanjem i po~astima. Stoga su se mnogi bojali zavade s njim. Taj njegov status dovodio je Kurej{ije do o~aja. njihovo vjersko vo|stvo me|u Arapima i njihovo ovozemaljsko ~elni{tvo. a. cijene ga i prijatelji i neprijatelji. a prema njemu su drski i grubi samo oni koji su nau~ili na sramotu i bezobrazluk.80 Zape~a}eni d`enetski napitak se niste klanjali Onome Kome se ja klanjam. To se desilo prije poslanstva. uva`avan od svakoga.Leheba. a kako na Saffi. dugotrajno strpljenje bilo je veoma opasno po njihovu vjeru. jo{ mnogo prije nego ga optu`i{e Kurej{ije. Ranije smo naveli kako je istupio na skupu kod Beni Ha{ima. Me|utim.moja!” (El Kafirun)138 I tako. nad Resulullahom. bio je i pod za{titom Ebu . Stoga se sakupi{e ponovo i oformi{e komisiju od dvadeset pet ~lanova ugledne mekanske gospode. ovim jasnim i preciznim rje{enjem. Allah. i protiv njegovih drugova.. jaka i postojana li~nost. neza{ti}enim. smiren i dostojanstven. ova skupina donese definitivnu odluku protiv Resulullaha. i pored svega toga. Zlostavljat }e Resulullaha. koji je zauzeo neprijateljski stav protiv Resulullaha od prvoga dana. Utbeta i Utejbeta. On je bio o{trouman.Leheba. pa bi odustali.{. a. Me|utim.s. vidjeli su da im ovakav na~in djelovanja ne daje nikakve rezultate. Mogu}e je da su neke razlike u predanjima do{le zbog toga {to su pogodbe dolazile jedna iza druge.. pod vo|stvom Ebu .139 Oni zauze{e ovaj stav i odlu~i{e da ga provedu u djelo.? Eh.s. a za vo|u odabra{e Ebu . Nalazimo u nekim predanjima da je na Saffi uzeo kamen da njime udari Poslanika. naredio im je da se razvedu s njima. to ne. a posebno nad onim slabijim. a. a. i sve koji prihvate islam i podvrgnut }e ih raznim vrstama mu~enja.. ZLOSTAVLJANJA I PROGONI Idolopoklonici su upotrijebili sve metode. a. dvjema k}erkama Resulullaha. okon~a njihovu cini~nu i smije{nu ucjenu. Vama . amid`u Resulullaha. a meni . Rukajjom i Ummu Kulsumom. a. d`. a. strogim kaznama i napadima.s. Ovo je bilo veoma lahko izvesti nad muslimanima. pa ~ak i zamjerke. Nakon razmi{ljanja i dogovaranja.. Me|utim. koje smo spomenuli. a. ..s.va{a vjera.Talib bio je jedan od mekanskih prvaka. Me|utim. Krenuli bi da ne{to u~ine.140 Ebu . Oni nisu prekora~ivali granice ljudskog u prvoj godini islama.s.Leheb o`enio je svoja dva sina. kako bi obuzdali {irenje islamskog u~enja u ~etvrtoj godini poslanstva Resulullaha. Odlu~i{e da ne}e {tedjeti ni `aliti truda u borbi protiv islama.Taliba.s.s. To su radili postepeno. a kad je po~ela Objava dolaziti Resulullahu. kako su proolazile sedmice i mjeseci. malo po malo. a Ebu . Oni otpo~e{e kampanju zlostavljanja.s.

njegove naredbe odbismo.Muajt.Leheb pratio Resulullaha..s. zagor~avala mu je `ivot sa svake strane. a. tako mi Gospodara ove gra|evine. kako je Muhammed. nego ga je ga|ao i kamenom. Hakem bin el . koji su ga uznemiravali u njegovoj ku}i. ostao bez mu{kog nasljednika. a s njim je bio i Ebu . da se nije zadovoljavao la`ima. Ona upita: “O Ebu . d`.. rekla je: ‘Ebu . najljep{a k}i Harba bin Umejjeta.s.”143 Ovaj doga|aj Ebu . Bila je valika jezikara.Asdai el .s.’” Ebu . a.. Ummu D`emil.Leheb. ako ga vidim usta }u mu razmrskati ovim kamenom! Neka zna da sam i ja pjesnikinja.Ishak ka`e: “Osobe koje su uznemiravale Resulullaha. pa bi iza njega ostajao krvav trag. U tom zlu se nije razlikovao. podsticala vatru smutnje i podsticala pjesnike da ga kleve}u.Siddik. Tako mi Boga. U ruci je nosila kamen velik kao {aka. Adij bin Hamra Es .Bezzar pripovijeda ovako: “Kad je Ebu .s. vidje li ti {ta bi? Ona tebe nije ni primijetila. do{la je kod Resulullaha. u mesd`id Kabe.s. a. Kad je Lehebova `ena ~ula {ta je Kur’an objavio o njoj i njenom mu`u. kleveta nas tvoj drug?’ Ebu . a vjeru njegovu zanemarismo.Leheb pokaza veliku radost i po`uri kod svojih prijatelja da im prenese radosnu vijest.Zape~a}eni d`enetski napitak                            81 sve dok nisu to u~inili. on ne recitira pjesme. Ibn . no}u.Muharibi.Bekra.Bekra. jer ti istinu govori{. a.Lehebova.Sekafi i Ibn . u periodu hodo~a{}a na svetim mjestima i po poznatim trgovima i utjerivao ga u la`.Bekre. a.drugog sina Resulullahovog.As bin Umejje.” On odgovori: “Allah joj oduze vid s mene. niti je pjesnik.Bekr joj odgovori: ‘Ne.s. Ranije smo spomenuli kako je Ebu . gdje je sjedio.Huzelij. Pripovijedao je Tarik bin Abdullah El .142 @ena Ebu . u sopstvenoj mu ku}i.s.`ena koja spletke pravi.. Ebu . te je ispred sebe mogla vidjeti samo Ebu ..Bekr re~e: “O Allahov Poslani~e.141 Nakon smrti Abdullaha . ona ode. jedan od spomenutih neprijatelja .Bekre. sestra Ebi Sufjana. pa citira: “Odbismo pokornost poku|enom. {to mu je prvi susjed. Akabet bin Ebi .Bekr el .el . Stoga ju je Kur’an prozvao Hammaletul . oduze joj vid.’ Ona re~e: ‘Vjerujem ti. i pored toga {to mu je amid`a. nije ni malo zaostajala iza svoga mu`a u neprijateljstvu prema Resulullahu. i pred njegova vrata. gdje je tvoj drug? Saznala sam da me kleve}e. pa te ne mo`e klevetati.s.”144 Jednoga dana. a.{. Svi su bili njegovi susjedi. bili su: Ebu .. i niko od njih nije primio islam. a Ebu . Allah.hatabi .Asa. a. a ne i Resulullaha. ku}a uz ku}u.Leheb sve je ove smicalice ~inio Resulullahu. Nosila bi trnje i bacala na put ispred Poslanika.Bekr el .. kao ni njegova `ena od ostalih susjeda. osim Hakema bin Ebu.” Nakon toga.. a. pa kad je stala ispred njih dvojice.Lehebova `ena stala pred Ebu .

Velid bin Utbeta.. {ta sam im u~inio?” Ukbe bin Eb . Tebi prepu{tam Kurej{ije!’ To ponovi tri puta.s.’ i sedmog spomenu..” Umejjetov brat..ka`e Abdullah bin Mes’ud.. ka`e: “I ne slu{aj ni jednog krivokletnika. Ali tako mi Stvoritelja.. klanjao jednom prilikom kod Kabe. Buharija prenosi. d`. “A ja to gledah” . Resulullah. padne na sed`du. Utbet bin Rebia. koji javno vrije|a ~ovjeka. da slu{a {ta govori. sa~eka da Resulullah.Leheb i njegovi prijatelji sjedili su. Ukbe bin Ebi . i. Nekada je znao pokupiti ba~ena crijeva. klevetao bi ga i rugao bi mu se. a podrugljivac (lummezet) je onaj. a.s. “i ni{ta ne mogoh u~initi. nasilnika. pa jedan od njih upita: “Koji }e od nas oti}i i donijeti od tog i tog crijeva od deva. 11. pa ga time postidi i na njega uvredljivo namiguje.. od Abdullaha bin Mes’uda. {to je on i u~inio. 12... niti . Ukbet bin Ebi Muita . a. koji ga opisa sa devet svojstava.{. klevetnika. Niti je primao vjeru.Muajt bili su veoma slo`ni.s. pa da ih bacimo Muhammedu na le|a. 13) Tako je ponekad Ebu .s.. a zatim bi odlazio od njega i nastavljao po starome.” (68: 10. a. koji ga izgrdi i prekori i zatra`i da pljune u lice Resulullahu. koji maltretira i sramoti ljude podmuklo147 i potajno.{.145 Donese to. objavi: “Te{ko svakom klevetniku . To potvr|uje i Kur’an. velikog gre{nika. Jedanput je Ukbe sjeo kod Resulullaha. pa ta vijest do|e do Ubejjeta. Glavu nije podigao dok ne do|e k}i mu Fatima. a.. prezrena.D`ehla..”146 Kad bi Umejje bin Halef vidio Resulullaha.82 Zape~a}eni d`enetski napitak prebacio je ov~ija crijeva na Resulullaha. To im te{ko pade na srce!” Abdullah nastavlja: “Oni su smatrali da molbe u tom gradu bivaju usli{ane. El . a. Sve i da sam poku{ao. da su se tresli od smijeha.podrugljivcu ... Allah.D`ehl dolazio da slu{a Resulullahovo. osim toga. onoga koji tu|e rije~i prenosi.Ahnes bin [urejk es . Ona skide teret s njegovih le|a i on podi`e glavu. d`. ne bih uspio. ~esto uzimao sebi kutak u d`amiji da u miru klanja zaklonjen od du{mana.148 El . a zatim mu to stavi na le|a..s.Muit je znao i pretjerati u tome.” Zatim re~e: “Oni su se po~eli smijati toliko glasno. Stoga je on.s. a. kad padne na sed`du?” Javi se najbjedniji od njih.Sekafi jedan je od onih koji su zlostavljali Resulullaha. te s njima iza}i pred d`amiju. ja mu ime ne zapamtih. pa pra{inu puhnuo na Resulullaha.Muit. da je Resulullah.s. a. Ubejj bin Halef i Ukbet bin Ebi . [ejbet bin Rebia. surova.. u tu|e pleme uljeza. a Ebu . zatim se javi isti glas: ‘Moj Gospodaru. a drugi je to isto znao baciti na put kuda bi prolazio Resulullah. a. r.s. u~enje Kur’ana. dok je klanjao u haremu Kabe. pa re~e: ‘Moj Allahu.Hi{am ka`e: “Klevetnik (hummezet) je onaj. Jedanput je Ubejj li~no zdrobio truhlu kost. prepu{tam Ti Ebu . a.s.s.a.s. me|u ple}ke. a. {krca. pa Allah. sve nabrojane sam vidio mrtve u zajedni~koj grobnici mu{rika poslije Bitke na Bedru. a. niti bi se pokoravao. Umejjet bin Halefa. ostao je na sed`di. zatim bi uzbu|en i ljut viknuo: “O Beni Abdi Menaf! Kakvi su ovo susjedi!? Za{to mi to rade.” Ibn .

s. Muhammede? Tako mi Boga. a nije se ni popravljao. da klanja u haremu.D`ehl je upitao da li }e Muhammed ni~ice pasti u va{em prisustvu? ‘Da. prvo ga je patila gla|u.s.s. a onda i druge na to podsticao. a ako je bio siroma{an i neza{ti}en.D`ehl se nije budio iz zablude.. a metode jo{ brutalnije. svakom plemenitom ~ovjeku srce cijepalo. a potom bi odlazio ponosan na ono {to je u~inio. a.s. te patnje bile su jo{ ve}e. a posebno onih slabijih i neza{ti}enih.. U to isto vrijeme. Na one muslimane koji nisu imali rodbinu.s. . a zatim ispod nje vatru nalo`iti. a zatim i moralno. okomila se kurej{ijska bagra. a. od svojih neprijatelja. a. A {to se ti~e muslimana.D`ehl re~e: ‘Tako mi Lata i Uzata (kipova). rasrdi se i povi{enim tonom mu zaprijeti. meleki bi ga zgrabili i od njega trgali komad po komad.” Allah..{.’ Ebu . pa re~e: “O Muhammede.’”153 Tako su izgledale patnje koje je do`ivljavao Resulullah.Hurejre. a. te se i od same pomisli na njih. a. On na to re~e: “S ~ime mi to prijeti{. On bi Resulullaha. pa ga upita{e: ‘[ta ti bi?’ On odgovori: ‘Ugledah izme|u sebe i njega jarak u kojem bukti vatra. r. odvra}ao bi druge od Allahovog puta. zate~e ga da klanja i htjede ga baciti pod noge. Muhammede? Tako mi Boga.. dohvatio za jaku.. svako pleme je pristupilo ka`njavanju pojedinaca iz svoje sredine koji su prihvatili islam. Jedanput ga zete~e u namazu kraj Mekami Ibrahim (mjesto gdje je stajao Ibrahim). udarao bi ga.’ On do|e kod Resulullaha. re~e: ‘Da me je samo dotakao. a Resulullah. maltretirao. Metode su bile stravi~ne i raznovrsne. bilo da su to ~inile ugledne Mekelije ili obi~ni svijet.154 Amid`a Osmana bin Affana znao je zamotati Osmana u hasuru od palminog li{}a. jer ja sam veliki ~ovjek. Ebu .. objavi: “Pa neka on pozove dru{tvo svoje. mu~io i ezijjet ~inio rije~ima.”150 U drugom predanju navodi se da ga je Resulullah.’ Resulullah. ako to u~ini. rekao: “Ebu . ni ti ni tvoj Gospodar. prodrmao ga i rekao: “Te{ko tebi! Te{ko tebi!”151 Bo`iji neprijatelj re~e: “Prijeti{ mi. ali se svi iznenadi{e kad ustuknu od njega brane}i se rukama od ne~ega.Zape~a}eni d`enetski napitak                            83 se bojao.155 Kad je majka Mus’ab bin Umejra saznala da joj je sin primio islam. Muslim pranosi da je Ebu . ni{ta mi ne mo`ete..s.. a. nisam li ti zabranio da to ~ini{.s. Kad bi Ebu . radostan zbog zla koje mu je nanio i po kojem }e se pamtiti.a.”152 Ni nakon ovih doga|aja. a nos u pra{inu gurnuti.D`ehl ~uo da je neki od uglednih ljudi primio islam. Koristili su razli~ite metode zlostavljanja. i vidjeh u`as i krila.”149 On je od prvog dana zabranjivao Resulullahu. O njemu Kur’an ka`e: “Nije vjerovao i nije molitvu obavljao. prvo bi mu zaprijetio da }e ga materijalno uni{titi.Talibove za{tite koju je u`ivao. zajedno s gospodom. a.. i pored Ebu . zgazit }u mu vrat. d`. nego je jo{ vi{e tonuo u blato. ja u ovoj dolini imam najvi{e dru{tva.

Oni pro|o{e jo{ gore od Bilala. vidje to sve. rob Umejjet bin Halef el .Fukejhet’. a ne{to vrelim kamenjem koje mu je tovario na grudi. sti}i }e srd`ba Allahova i njih ~eka patnja velika. osim ako bude na to primoran. a.159 . rob Ummi Enmare. s ogromnim kamenom na grudima.D`ehlom. ~ije je ime bilo Efleh.nevjernici . Bilal.. da ga vuku po brdima Meke. Pusti{e ga nakon obe}anja. okrenutom na bok.D`ehl. Ammar je sve to gledao u te{kim mukama.. a srce mu ostane ~vrsto u vjeri. One. ne na|e{ ljubav u svom srcu. kojima se nevjerstvo bude mililo. Spominje se.s. Njemu dade crnog mladog momka.Dara. da mu se izvine.” (16:106)157 Muke je pretrpio jo{ jedan rob.a. pa bi ih mu~ili na suncu i tako ostavili. a. tako mi Boga moga. Ona je prvi {ehid islama. Jasirovu `enu. Njemu su vezali noge i vukli ga tako po zemlji. potom objavi: “Onoga koji zanije~e Allaha. Ebu . Umejjet je znao i sam da se i`ivljava na njemu.Bekr dao mu je slobodu. pa po~ne{ ponovo vjerovati u Lata i Uzata.. a u drugoj je dr`ao {tap i tukao ga. a on ode pla~u}i Resulullahu. Tada bi mu govorio: “Ostat }e{ ovako.Bekr pokraj njih. Pritezao bi mu om~u jednom rukom. a u srcu pre`ivljavao nepodno{ljiv bol zbog roditeljskog stradanja.” On im u tim silnim mukama obe}a to.Ert. Mu{rici su ga vukli za kosu. nakon {to je u Njega vjerovao. Ebu D`ehl nastavi mu~iti Ammara. dok ne umre{. nai|e jednog dana Ebu .. Probode joj spolni organ kopljem. a potom bi ga zalijevali vodom. Jedan je!” Dok je Bilal podnosio ovu vrstu mu~enja.idolopoklonici ili mnogobo{ci Meke.{. rob Mekelije Abdu . porodico Jasira! Va{ boravak bit }e u D`ennetu. Kurej{ije su govorile: “Ne}emo te ostaviti na miru. u zamjenu za njega. Nakon kupovine. ubi Ebu .Huzaije. do pucanja pr{ljanova. Allah. patio ga gla|u. Prisiljavao ga je da sjedi na vrelom pustinjskom suncu. sve dok ne bi na vratu ostao urez od om~e.156 Ammar bin Jasir bio je rob Benu-Mahzuma. pa mu `estoko presavijali vrat. a Umejjet mu je znao om~u na vrat staviti. Pro|e Resulullah pokraj njih.84 Zape~a}eni d`enetski napitak a zatim ga je izbacila iz ku}e. da ga je kupio za pet ili sedam oka srebra. najstra{nije bija{e kada bi ga u podnevsko vrijeme svezao golog i ostavio da le`i na u`arenom pijesku. znali su ih istjerati u pustinju usred dnevne `ege. Sumejju. Mu{rici .” Jasir podle`e mukama. opet na ~elu s Ebu .” Bilal bi u takvom te{kom stanju govorio: “Bog je jedan! Allah je jedan. Lata i Uzata. d`.s. r. k}eri Seba’a el .D`umehije. ili dok se ne odrekne{ Muhammeda. pa kupi Bilala od Umejjeta. me|utim. njegov otac i majka primi{e islam zajedno. On. a zatim bi natovarili na njega kamen da ne mo`e ustati. ne{to gla|u.158 Razne muke azaba (zlostavljanja) podnio je Habab bin el . ~eka Allahova kazna. pa im re~e: “Strpite se. a od svega. ili dok za na{e bogove. primi islam. Njegova se ko`a nakon tih patnji nabrala kao u zmije. a `ivjeli su u velikom izobilju. dok ne po~ne{ psovati Muhammeda. Ebu . da se na njemu gasi u`areno kamenje.d . i dati u`e djeci u ruke.

pa ih izvrije|a{e i napado{e. a drugima bi navla~ili `eljezni oklop. a time i njihove vjere.161 Mu{rici su znali nekim ashabima (drugovima) Resulullaha. Ve}ina muslimana krila je svoje ubje|enje.s. uze je da u njoj tuma~i vjeru i da se u njoj okupljaju muslimani. zabranio muslimanima javno obznanjivanje i ispoljavanje islama.mu{rika i okrvari ga. tako|er. To se i dogodi. a njihove patnje neshvatljive razumu.Adijja. okupljali su se na skrovitim mjestima i u tajnosti obavljali molitvu. a onda bi rekao: “Prestao sam te tu}i jer mi je dojadilo. vi{e radi njihove sigurnosti i radi samog islama.. kao i svaki onaj za koga bi ~uli da je musliman. a. i pokvare Resulullahovo. Tako|er. a. zvana Ima. a. bojazan od otvorenih sukoba dviju idejno neprijateljskih strana. Stoga je Allahova mudrost nalagala prikrivanje. a potom primile islam...Muemmela.162 Spisak mu~enika na Allahovom putu veoma je dug.s.”160 Ebu . mudrosti i odgoju. To se dogodilo u petoj godini poslanstva. Bila je malo po strani od zulum}ara i njihovih o~iju. Kur’’nu.. nego radi sebe. Tako ih jedanput ugleda grupa nevjernika. primi islam (kupljena) robinja porodice Beni . a. a.s. kao {to je oslobodio Bilala i Amir bin Fuhejrea. Sa’d bin Ebi . To je bila prva prolivena krv u islamu.165 . Jedino se tajno sastajao s muslimanima. sigurno bi to dovelo do uni{tenja muslimana.Vekas udari nekog ~ovjeka . a zatim bi ih bacili u vreli pijesak. poslanstva.163 Da je sukob potrajao du`e i da se ~e{}e doga|ao.. prakticiranje vjere. nastojanje da podu~ava ove ljude vjeri. koji su porijeklom od Benu .Mahzumije.s.Bekr kupi ove robinje i dade im slobodu. En . [to se ti~e samog Resulullaha. ~etvrte godine Resulullahovog.. Njih su mu{rici isto tako zlostavljali na razne na~ine. a u njegovoj odbrani. Drugovi (ashabi) poslanika. i ni{ta ga od toga nije moglo odvratiti. Svako javno okupljanje bi ponovo navelo mu{rike (nevjernike) da ispolje svoje nasilje. Naredio im je da se mogu samo tajno sastajati.Erkam el . navu}i devinu ko`u. kao i svoja okupljanja.s. Postojala je.. Omer bin el . pro{li su istim trnovitim stazama. pa ih bacali na vrele stijene.Hattab ju je silno tukao (tada je bio mu{rik) dok mu ne bi dosadilo.Zape~a}eni d`enetski napitak                            85 Nekoliko `ena primilo je islam: Zunejra.s.s. Na Saffi164 nalazila se ku}a Erkam bin Ebu el . Oni. a. Resulullah. da je tokom svih ovih mu~nih doga|aja Resulullah.Nehdija sa svojom k}eri i Ummu Ubejs. ERKAMOVA KU]A Velika je mudrost bila. a. on je sve to javno ~inio na o~i mu{rika. koje su bile robinje.

kad im se zabrani boravak u Meki. Hid`ra }e biti uz Allahovu pomo}. ono je iz dana u dan.Karnejnu. d`. u kojem Allah.{.{. . ~eka nagrada. d`. a ne uz nevjerovanje. momentu. a radi mogu}ih spletki i fitneluka na islam.Kur’an ka`e da pravi spas dolazi tek uz Allahovu pomo}. za muslimane presudnom.” (XVIII:16) Drugo kur’ansko kazivanje je o hazreti Hidru i Musau.. Savjetovano im je da razmisle o varci pomo}u koje bi se spasili ovog te{kog zla.{. objavi suru “El . vjernicima nudi sadr`ajne i va`ne savjete. bivalo sve ve}e i sve `e{}e. iako te{ko. ako ne prihvate islam. Ova pri~a upu}uje na jedan simpati~an na~in..s. a..” (39:10) Resulullah. a ne Allahu. da }e rat koji se sprema protiv muslimana do`ivjeti totalni preokret.86 Zape~a}eni d`enetski napitak PRVA HID@RA U ABESINIJU Po~etak zlostavljanja muslimana bio je sredinom ili krajem ~etvrte godine poslanstva Resulullaha. da sve stvari i sve prilike ne idu i ne daju rezultate kako to uvijek naizgled biva.. Nekada se mo`e desiti da ispadne sve druga~ije. To je trajalo do polovine pete godine poslanstva. U ovome. kao odgovor mu{ricima na pitanja koja su postavljali Resulullahu. malobrojnih i za rat nespremnih muslimana. i za vas }e ono {to }e vam korisno biti pripremiti. stalno brinuti o Svojim vjernicima. da }e Allah.167 I svakako. S vremena na vrijeme. Tako|er nas upu}uje na to. dakle.Zumer”. nevjernika. i da }e se okrenuti protiv zulum}ara. U njoj se ka`e da Bo`ija zemlja nije tijesna: “One koji na ovome svijetu dobra djela budu ~inili. Uzvi{eni ka`e: “Kad napustite njih i one kojima se oni klanjaju. i On je dodjeljuje onome kome ho}e od Svojih robova. sklonite se u pe}inu. Kazivanje o skupini iz “Pe}ine” upu}uje na seobu (hid`ra) iz centra nevjerstva i neprijateljstva. Me|utim.s. Tre}e kur’ansko kazivanje je o Zul . a u korist ovih slaba{nih. U petoj godini poslanstva.{. d`. najzaslu`niji }e biti Allahovi dobri robovi. uz vjeru. Gospodar va{ }e vas milo{}u Svojom obasuti. d`.166 Ono nas u~i da zemlja pripada Allahu.s.Kehf” . Allah. a.Pe}ina. Zlostavljanje. samo oni koji budu strpljivi bit }e bez ra~una nagra|eni. On }e izme|u njih odrediti one koji }e {tititi slabije od Je’d`ud`a i Me’d`ud`a toga doba. a Allahova zemlja je prostrana. Nakon ovoga objavljena je sura “Ez . koja upu}uje na hid`ru. ova sura sadr`avala je tri kur’anska kazivanja. jo{ uvijek nije imalo sveop}i karakter. Ono upu}uje na to. a. iz mjeseca u mjesec. da naslijede vlast na zemlji.

170 Pokaja{e se kad spozna{e da je veli~ina Allahovog.seobu na Bo`ijem putu.{. jednog dana i ode u harem Kabe..s. treba se uzdati u njihov {efaat” (zauzimanje za ljude na Sudnjem danu). a. Ne. a. Kurej{ije nisu nikako mogli otrpjeti takav na~in obmane. Oni do tada nisu nikada ~uli Allahove rije~i. a. pravedan ~ovjek. k}erkom Resulullaha. govor. ali ovaj put druga~ije.169 Mjeseca ramazana. Oni se ne mogo{e otkupiti pred svojim istomi{ljenicima druga~ije. i njegove vjere. i Allahov govor iznenadi njihov sluh. Allahov. pa krenu{e putem njihovih tragova. ni{ta to nije . Bilo je to iznena|enje za sve njih. naciju i stale`.. i svi su gledali u njega.{. iste godine. a i onih koji ne vidje{e. Svi su bili okrenuti Muhammedu. niko se nije ni maknuo s mjesta.. i Luta. bio milostiv prema njihovim bogovima i da ih je pohvalio i rekao za njih: “To su veliki bogovi.{.. Ovim gestom }e pasti u vodu sav njihov trud koji su ulo`ili protekle godine i pol u raskrivanje Resulullaha. U mjesecu red`epu. nego pravite buku da biste ga nadvikali. Primljeni su u Abesiniju kao dragi gosti. a. a. od poglavara do gospode.s. Do{li su na obalu Crvenog mora u luku [uajbet. d`. muslimani su ve} krenuli sigurno. kako ih Kurej{ije ne bi vidjeli i omeli u namjeri.s. govora prigela zemlji njihovo gospodstvo i njihovo rukovodstvo. bez obzira na rasu. d`.Ned`m. Tamo zate~e veliki skup Kurej{ija.{. nego su samo ~uli za to.s. d`. Niko nije pot~injen u njegovoj zemlji. On stade pred njih i po~e u~iti suru En . a ustvari. Kritike su plju{tale sa svih strana. u~injene sed`de. na sed`du..Zape~a}eni d`enetski napitak                            87 a... sve dok nije Resulullah.”168 Ova grupa krenula je na put u kasno doba no}i. Slaga{e opet.. a. Slaga{e da je Resulullah. godine pete od poslanstva. Allahu. do{ao do kraja sure i rije~i koje otvaraju srca: “Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!” (53:62) Zatim u~ini sed`du. Njihov na~in govora je bio svakodnevno me|usobno komuniciranje i me|usobno savjetovanje rije~ima: “Ne slu{ajte ovaj Kur’an. a. du{ama oholih podrugljivaca. a. i potpuno su zaboravili u kakvoj su situaciji..s. a. Grupu je predvodio Osman bin Affan sa svojom `enom Rukajjom. ve} samo novim la`ima. saznao je da je Ned`a{ija (Njegus. a odatle ih povedo{e dvije trgova~ke la|e i prevezo{e preko mora u Abesiniju. Dok su oni do{li do obale.. jer je bio veli~anstven u svom zna~enju. kralj Abesinije). da se iskupe zbog.s. a. zbog sed`de koju u~ini{e zajedno s Poslanikom..s. ljepota Istine sputala je inad u njihovim du{ama.s. poslije Ibarhima.s. i da u svojoj zemlji sve ljude podjednako tretira. Izbjeglo je 12 mu{karaca i 4 `ene.. Stoga on naredi muslimanima da se isele u Abesiniju i da o~uvaju svoju vjeru od smutnje. rekao: “Njih dvoje su prva porodica koja je u~inila hid`ru . iseli se prva grupa ashaba u Abesiniju.s. Oni izreko{e stra{nu potvoru na Resulullaha.s. Za sve to vrijeme. pa se ne moga{e sustegnuti nego pado{e ni~ice Allahu. a strah ih obuze od svijeta koji sve to vidje. iza|e Resulullah.” (41:26) Po{to ih iznenadi milozvu~no u~enje ove sure. d`. Za njih je Poslanik. i ni{ta im drugo nije bilo na umu osim on.

ali su i ovaj put muslimani bili br`i. Srd`ba je u njihovim srcima stalno rasla. a ni ti. Kad su bili na sahat hoda do Meke. pa povika{e: “Istinu govore..172 Broj muslimana postepeno je rastao. ne vidje drugog izlaza. Ova druga hid`ra bila je mnogo te`a od one prve. Allah. pa odlu~i{e da ometu muslimane.” Ned`a{ija je bio mudriji nego su oni mislili.174 KUREJ[IJSKA ZAVJERA PROTIV ISELJENIKA U ABESINIJU Kurej{ijama je bilo veoma te{ko {to su muhad`iri (iseljenici) na{li sigurno uto~i{te za sebe i svoju vjeru. jer znaju njihovu sramotu zbog koje su ih i grdili. ali i nasilje Kurej{ija tako|er. On je smatrao neophodnim da saslu{a i . a ostali u|o{e u Meku tajno. Nakon {to su odnijeli te darove. Patrijarsi odlu~i{e da odu Ned`a{iji. te da zatra`e od njega izru~enje njihovo ovoj dvojici. amid`e i rodbina. Nas posla{e tebi na{i i njihovi velikodostojnici. me|u kojima su i njihovi o~evi. d`. a. neka ih oni vrate u svoj narod i svoju zemlju. u tvoju domovinu stigla je grupa brutalnih mladi}a. i 18 ili 19 `ena173 .Asa i Abdullah bin ebi Rebia. o vladaru. im olak{a put. da ih njima vrati{.Asu i Abdullah bin ebi Rebii (naravno. predaj ih njima dvojici. (ako je me|u njima bio Ammar. Po njima posla{e skupocjene darove kralju Ned`a{iji i njegovim patrijarsima. Oni saznado{e da su Kurej{ije primile islam.. ili pod ne~ijom za{titom. zemlju dobrog kralja Ned`a{ije. da ih po{alju za njima. Ovog puta iseli{e se 83 mu{karca. pre|o{e u Abesiniju. Bilo im je veoma te{ko kada su ~uli da je Ned`a{ija dao muslimanima svoju za{titu. Prije patrijarha. ali u sasvim drugom ruhu nego je istina. patrijarsima su ispri~ali za muhad`ire da su nosioci nove vjere koja sutra mo`e ugroziti i Abesiniju. Oni }e bolje paziti na njih. a eto ne primi{e ni tvoju vjeru. Kurej{ije su ovaj put bili oprezniji. stoga se spremi{e za povratak i u mjesecu {evalu iste godine stigo{e u Meku. kod Ned`a{ije stigo{e ova dvojica Kurej{ija i reko{e mu: “O vladaru. a prvu brojku prihvatio je veliki u~enjak Muhammed Sulejman el . Do|o{e s nekom novom vjerom koju ne poznamo ni mi. te se nekolicina njih ponovo vrati u Abesiniju. prije nego ih ovi stigo{e. i to Amr bin el .171 Vijest o tom doga|aju sti`e do muhad`ira u Abesiniji. Amr bin el . koji su jo{ `ivjeli u nevjerstvu). Oni stoga izabra{e dva sposobna i o{troumna ~ovjeka. koji napusti{e vjeru svoga naroda. te Resulullah.” Patrijarsi su ve} bili kod Med`a{ije i slu{ali Amrov i Abdullahov govor.{. nego predlo`i svojim drugovima da s novim muslimanima ponovo idu u Abesiniju. jer se ne zna ta~no).Mensur Fevri. sazna{e pravu istinu o proteklom doga|aju.88 Zape~a}eni d`enetski napitak ~udno od naroda koji je autor svih la`i.s.

” Ned`a{ija je plakao. Stoga povjerovasmo i u njegovo poslanstvo i po~esmo slijediti njegove upute. ja~i od nas tla~io je slabijeg. Tvoju za{titu po`eljesmo. vjere u mnogo kipova i kumira. pripadali smo narodu koji je `ivio u neznanju i zabludi. Eto. ~inili zabranjene stvari. plakali su njegovi patrijarsi i od pla~a se pokvasi{e njihove Biblije. ha.da opet po~nemo ~initi sve ono {to smo ~inili prije islama. i ponovo kipovima i kumirima prikloniti. ajn. ja. Iz na{eg naroda je.” Ned`a{ija upita D`afera: “Ima{ li kod sebe ne{to od Allahove Objave?” D`afer odgovori: “Da!” “Onda mi pro~itaj!” . mi i na{i o~evi.re~e Ned`a{ija. Jednom.. druga Mu ne pripisujemo. i rije~i koje su Isau objavljene. zbog toga nas na muke stavi{e i na silu nas htjedo{e od na{e vjere odvratiti. Naredi nam da prestanemo ~initi zabranjena djela. da Mu {irk ne ~inimo (drugo bo`anstvo Njemu ravnim da ne smatramo).kr{}anstvo. do|osmo u tvoju zemlju. D`afer ustade. Eto. povjerljiv i pravedan. koje uvijek otvorene dr`e u ruci. svoja ognji{ta i svoje najbli`e? Koliko znam. pa nastavi: “Mi sve to od njega za naredbu primismo. da lijepo postupamo s kom{ijama. Kako su to divne rije~i! Ned`a{ija im se obrati: “Ovo {to sam ~uo. prou~i po~etak “Kaf. Ned`a{ija ih upita: “Zbog koje to vjere napustiste svoj narod. tako smo `ivjeli sve dok nam Allah. uznemiravali kom{ije. Naredi nam da se pokoravamo samo Allahu.” D`afer mu nabroja osnovne temelje islama. prijetnjom i mu~enjem prisiljavati. Znamo da je iskren. dolaze iz . da ne tro{imo imetak siro~adi (jetima). Obo`avali smo kipove. i vjeru na{u u nama ubijati. Stoga posla po muslimane i pozva ih da do|u kod njega. Naredi nam da namaz (molitvu) obavljamo. On nas pozva da vjerujemo samo jednog Boga i da se samo Njemu pokoravamo. ne posla Poslanika. zekat dajemo (dio od svog imetka) i post postimo.{. Mi samo Allaha vjerujemo. Postadosmo muslimani i po~esmo ispoljavati islam. da po{tujemo i obilazimo rodbinu. On nas podu~i da se odreknemo vjere koju smo prakticirali. primili. Oni do|o{e. dozvoljavamo ono {to je nama dozvoljeno. Pa po{to nas na to po~e{e silom.Talib istupi pred muslimanima i re~e: “O vladaru. zbog toga nas zamrzi na{ narod. znamo mu lozu i porijeklo. da budemo ljudi od rije~i i povjerenja. kidali rodbinske veze. niste ni moju vjeru . Naredi nam da samo istinu govorimo. Svi su bili slo`ni u istini i iskrenosti. sad” sura “Merjem. Izabrasmo tebe za doma}ina mimo drugih vladara i zemalja. tako mi Allaha! Plakao je i sva mu je brada bila mokra od suza. Jedinom.Zape~a}eni d`enetski napitak                            89 drugu stranu. jeli mrtvo meso. kako bi stvar izveo na ~istac. jer vjerovasmo njegovim rije~ima. jer smo ~uli da niko u tvojoj zemlji uznemiravan nije bio. da ne govorimo la`i. da ne potvaramo i da ne ogovaramo ~estite `ene. d`. ma koga se ona ticala. a ni vjeru nekoga drugog naroda?” D`afer bin Ebi . zabranjujemo ono {to je nama zabranjeno.

a D`’fer odogovori: “O Isau. ako ne druga~ije. Stoga se u njihovim glavama ponovo rodi stra{na ideja. tako mi Boga.s. pa iako su nas napustili i druga~iju vjeru prihvatili.. On je sin Merjemin. Postavi im pitanje o Isau.. oni imaju rodbinu i bli`e svoje.: Isa je Allahov rob i Njegov vjerovjesnik.” Ummu Selama . Jedini na~in je da kona~no zabrane Resulullahu. kojim na~inom to u~initi? Ebu . spasilo vas je”. onda totalnim uni{tenjem.s. do`ivi neuspjeh. Stoga odlu~i{e da se direktno s njim razjasne.Ishakova verzija. pitanja i odgovori koji su navedeni u razgovoru sa Ned`a{ijom i D`a’ferom iz druge posjete. (~edne djevice koja je na Allahovu odredbu: ‘Budi i ono biva’. re~e: “Obojica Kurej{ija iza|o{e od Ned`a{ija pognute glave i neobavljenog posla zbog kojeg su do{li.176 Me|utim. Ko vas napadne. Bili su uvrije|eni i poni`eni. a neki navode da je Amr dva puta odlazio kod njega. Sutradan. Dok budem imao poslu{an narod i ja }u njima biti pokoran vladar koji }e pravdu dijeliti. a.90 Zape~a}eni d`enetski napitak istog “Izvora”! Idite. mi znamo samo ono {to smo ~uli od na{eg Resulullaha.i pokaza na Amra i Abdullaha. slobodni ste! Ja vas.” Abdullah mu re~e: “Ne ~ini to. i ja }u im dosko~iti glave kod Ned`a{ije. Tako se desi i sada. tako mi Boga! S mitom nisam ni ovaj prijesto dobio. Ali kako. ma o kome od stvorenja se radilo.”175 Ovo je Ibn . zatim pokaza na {tap polo`en izme|u sebe i muslimana i re~e: “Nas razdvaja samo koliko ova crta od {tapa. dobila dijete) On je Bo`iji dah `ivota i Njegova rije~ koju je predao djevici Merjemi. a. kod dobrog doma}ina.s. Oni se iznenadi{e. ti pomilova one ju~e. . Meni ne trebaju. Shvati{e da svoje zle namjere ne mogu provesti u djelo. Vidje{e da ne mogu stati svemu ovome u kraj. sutra }emo ponovo do}i. vratite sve darove koje su donijeli.” Potom se okrenu svojim podanicima i re~e: “A ovima ovdje . Ostali autori Sire navode da je Amrovo izaslanstvo kod Ned`a{ija bilo poslije Bedra. pa Amr re~e svome drugu: “Tako mi Allaha. neka se ne nadaju. oni su na{i. a kamoli da s mitom ove izru~im.” Ned`a{ija re~e: “Tako mi Boga. on ih upita o Isau. a da zna{ {ta samo njihova vjera ka`e o Isau!?” Ned`a{ija posla po muslimane da do|u. A mi ostadosmo da `ivimo u miru u dobroj ku}i. ovo {to ste rekli o Isau. da se nekome od vas nanese zlo.” Obojica iza|o{e osramo}eni. dalje djelovanje i {irenje islama. obojica odo{e kod Ned`a{ije i Amr otpo~e: “O vladaru.Talib ga {titi i uvijek se isprije~i izme|u njih i njega. Smicalica koju su pripremili prvaci Meke. Kad u|o{e kod njega.” Me|utim. za ~itavo brdo blaga.Ishak naveo. a ta pitanja potvr|uju da je dijalog vo|en pri prvoj posjeti Ned`a{ije. ali ranije su donijeli odluku da istinu govore.koja je i pripovijedala ovaj doga|aj. Ne bih dozvolio. Propade im plan. skoro su isti koje je i Ibn . bit }e ka`njen! (To je ponovio triputa). Amr je bio odlu~an.” Zatim re~e muslimanima: “Idite. a.Asu i Abdullahu bin Rebi). vi ste sigurni u mojoj zemlji. osim u domenu svoje vlasti.pa se okrenu onoj dvojici (Amru bin el . ne}u predati ovima .

moj brati}u.Talibe. Ne. nemamo strpljenja.s. saop}i mu: “Idi. a mjesec u lijevu. i govori ono {to ti je na srcu. pomislio je da ga se odri~e zato {to nema vi{e snage da ga {titi. odlu~i{e da ponovo odu kod njega. sve dok u crnu zemlju ne odem. a. Dajemo ti ~ovjeka za ~ovjeka.s. niko ne bi mogao smisliti ne{to ovako kao vi.” . i da je spreman i s njima da se razi|e i zavadi ako treba. reko{e: “Ebu . Lo{e je to na {ta me navra}ate! Dajete mi svoje dijete da vam ga hranim. ne odustajem od ovoga zadatka. Kada do|e.”177 Zatim izre~e stihove (koji po smislu zna~e): “Tako mi Boga.s. i znaj. glavu za glavu. Mi vi{e. a. Mi smo te molili do sada da zabrani{ svome brati}u da radi ono {to radi.Talib odgovori: “Tako mi Boga. ili da ja propadnem. pa dok neko od nas ne pobijedi ili ne propadne!” Te{ko pade Ebu ..Mugiru. nikada se to ne}e dogoditi.TALIBU Prvaci Kurej{ija odo{e kod Ebu . uronio u duboku tugu.Talibu ovaj prigovor. te sramoti na{e bogove. kad bi mi darovali sunce u desnu ruku. da do|e. Ebu . on mu re~e: “O moj brati}u. ja ne odustajem!” Zatim proli suze i gorko zaplaka.. a zatim nastavi: “Smiluj se i meni i sebi! Ne optere}uj me da ~inim ono {to nisam kadar (mo}an). neka od sre}e sjaje o~i oko tebe!”178 KUREJ[IJE KOD EBU . neka bude kao tvoj sin. darujemo ga tebi! Uzmi ga i koristi njegovu pamet i snagu. Povedo{e sa sobom ‘Imare bin Velid bin el .” Ebu . obraduj. koji se odmetnu od vjere tvoje i tvojih o~eva i od vjere tvoga naroda. niko ti ni{ta ne mo`e. pa posla po Muhammeda. tako nam Boga. ne u~ini da islam pobijedi. Mi ho}emo da ga ubijemo. d`. ovaj mladi} je najnapredniji i najljep{i kurej{ijski mladi}.Talibe. tako mi Boga.” Resulullah. pa kad se pojavi.Zape~a}eni d`enetski napitak                            91 KUREJ[IJE PRIJETE EBU .Talib. a niti te napustiti. ti si ~ovjek u godinama. i ima{ ~ast i ugled me|u nama.ispri~a mu sve po redu. tako mi Boga. On napada na{e pretke i ru{i na{e svetinje. pozva ga da se vrati. sve dok Allah... Budi ustrajan u velikom djelu. pa re~e: “Amid`a! Tako mi Allaha. ova prijetnja i zakletva.Talib odbio da ga ostavi na cjedilu. pa ti to ne u~ini.Taliba i reko{e mu: “O Ebu . ljudi tvoga plemena do|o{e i reko{e mi to i to” . ili }e{ ga zaustaviti u tome ili }emo i tebe tretirati kao i njega. a vi moje da ubijete! Nikada. te da je Ebu . ne namjerava odustati od svoje misije i da nastavlja raditi na tuma~enju i {irenju islama. a onda ustade i ode. a predaj nam svoga brati}a.{. nikada te i nikome ne}u izru~iti.TALIBA DRUGI PUT Kada su Kurej{ije vidjeli da Resulullah. a. Kada do|o{e.

Nakon neuspjelog poku{aja da u dva navrata kod Ebi . Upravo }e ovo biti razlog da dva ugledna mekanska junaka pre|u na islam: Hamza bin Abdul . nakon sumiranja doga|aja i osoba.Hattab. i re~e: “Ja ne vjerujem u ono {to Kur’an ka`e: ‘Tako mi zvijezde kad izlazi’. Zar ne vidite ko nam sramoti vjeru.. a.” Ebu .” Dova mu bi usli{ena.92 Zape~a}eni d`enetski napitak Tada ustade el . a.Talib odgovori: “Tako mi Boga. dok je bio na sed`di. Ubio me je ~ak iz Meke.180 U kurej{ijska zvjerstva ubraja se i ono kad je Ukbe bin Ebi Muajt pritisnuo nogom Resulullahov. Nastavite kako ste po~eli!”179 Historijski zapisi ne navode vrijeme ovih dviju posjeta. Kada padne na sed`du.s. do|u glave. Do|o{e u mjesto Ez . tvoj narod je pravedno postupio prema tebi. a razmak izme|u dvije posjete je vremenski bio kratak.Taliba rije{e problem.s. Utejbe povika: “Te{ko meni. Zvjerstvom. a ja sam u [amu. Podera mu ko{ulju. obrati se molbom Allahu. a ti od njih ni{ta ne prihvati. Kurej{ije se vrati{e jo{ te`im i gorim metodama zlostavljanja nego prije.” Lav upravo zgrabi njega izme|u cijele dru`ine i prekla mu vrat.. Dok je to ~inio sin Ebu . a. pojest }e me.. a.S.Muttalib i Omer bin El . Muhammed ne odustaje od svoga djelovanja. ali proma{i. a.Mut’am bin Abdij bin Nevfel bin Abdi Menaf: “O Ebu Talibe. U tom vremenu.Lehebov.s.Leheb kod Resulullaha..s.s. u pustinji. Nave~er ih obi|e lav od kojega se upla{i{e. da su mu se o~i iskola~ile.. molio Allaha. brate. U zvjerstva koja su ~inili spada i ovo: Jednog dana do|e Utejb bin Ebi . nezapam}enim do tada. Jednog dana krene Utejbe s grupom Kurej{ija u [am. i tu zano}i{e..Ishakovo pripovijedanje u jednoj du`oj verziji. pa nadnio’”. a. ko ismijava na{e pretke i ru{i na{e idole. pritisnut }u mu njime glavu.{. no izgleda. Resulullah. r. Podr`ite me tada .D`ehl: “O narode Kurej{a. pljunu mu u lice. da su bile polovinom {este godine poslanstva. a.. da ga udari. potom sko~i na Resulullaha. ko omalova`ava na{e bogove? Kunem se i zavjetujem se Bogu.181 Da su Kurej{ije svojim zvjerstvom `eljele ubiti Resulullaha.s.a. trudili su se da te oslobode od onoga {to i ti mrzi{. vrat. govori i Ibn . niste pravedno postupili prema meni. tako jako. IDEJA SILNIKA DA UNI[TE RESULULLAHA.Zerka. na um im pade da na druga~iji na~in Resulullahu. ali ste se udru`ili da me razo~arate i da dignete narod protiv mene.s. tako mi Boga. a ni u ono: ‘Zatim se pribli`io. da }u sjesti na najve}i kamen koji mogu ponijeti i pritisnuti njime Muhammeda.: “Gospodaru moj. po{alji na njega jednog od Svojih pasa. treba ga ukloniti. On ka`e: Rekao je Ebu . d`. kao {to je Muhammed. A.

Plakao je i govorio: ‘A zar }ete ubiti ~ovjeka zato {to ka`e: ‘Moj Bog je Allah!?’ ‘ Oni ga pusti{e i odo{e. pojavi se. iz dana u dan sazrijevala je u glavama i mra~nim srcima zulum}ara.Hakeme?” On re~e: “Kad sam krenuo da u~inim ono {to sam naumio. ali se ubraja u Kabu). pomoli se Resulullah. sabra se.’ Sutradan se opet iskupi{e i opet po~e{e pri~ati o njemu.’”182 Nakon ovoga. preda mnom se isprije~i veliki mu`jak deve kakvog ne vidje{e do tada moje o~i.. zastade i re~e: ‘Slu{ajte o Kurej{ije! Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moja du{a ja sam do{ao da vam najavim propast. Ebu .“kako neko od njih dohvati njegov ogrta~. pa neka ~ini porodica Abdi Menafa {ta ho}e!” Kurej{ije odgovori{e: “Ne}emo te ostaviti na cjedilu.pri~a Ibn Amr bin el . Kada je drugi put prolazio ispred njih. Kurej{ije mu pri|o{e i povika{e: “[ta ti bi Ebu .. Svaki je od njih izgledao kao da ima na glavi pticu grabljivicu. i okrenuo se prema meni da me izgrize. smiri se. a. a. sna`nim bedrima.Zape~a}eni d`enetski napitak                            93 ako ho}ete.. a. a.s. Onaj koji ga je navi{e napadao.Amr re~e: “Ovo mi je bilo najte`e {to sam vidio da mu rade Kurej{ije. koji ka`e: “Prisustvovao sam njihovom skupu u Hid`ru (polukrug izvan gra|evine Kabe.s. poigravao je. Nikada ne vidjeh takvog dromedara. a rukom je pritiskao kamen. pa je dotakao Crni kamen na uglu Kabe.Ishak prenosi od Abdullah bin Amr bin el . a. Tako bi i kad je tre}i put prolazio. ono {to je navelo Hamzu da primi islam.’ Oni se uskome{a{e.s.” Ibn . koji . pa kada htjedoh podi}i kamen. licu. a.s.. i {to sam vam ju~er rekao.s. a. a. s visokim jakim nogama. kazao: ‘To je bio D`ibril.s. u vrijeme u koje je dolazio.Asa. a Ebu Bekr sko~i na njega.D`ehl uraditi. Oni ga poprati{e ru`nim rije~ima. Tako mi Boga. sli~no uradi{e. pa sjede da ~eka Resulullaha.” “Vidjeh” . Reko{e: ‘Ne znamo da je iko imao ovoliko strpljenja kao mi s njim..s.. i stade na molitvu. velikom ~eljusti i zdravim zubima. posebno {to se radi o jednoj ozbiljnoj stvari. promijenjene boje lica.. Ebu .s. a ako ho}ete sprije~ite me. Ideja o uni{tenju Muhammeda.” Ibn .s. a zatim pro|e pokraj njih ~ine}i tavaf oko Kabe.Ishak prenosi: “Meni su rekli da je Resulullah. ~ekaju}i {ta }e Ebu .. Kurej{ije su posjedale okolo na svoja uobi~ajena mjesta.s. spusti na sed`du. a. Resulullah.s. a.s. pa mu se po~e obra}ati najljep{im rije~ima. Bili smo strpljivi i previ{e. Kad se Resulullah.As . o ~emu }e kasnije biti govora.D`ehl u~inio je Resulullahu. vrati se pora`en. a. To se odrazilo na licu Resulullaha. pa se to odrazi na njegovom. a. Govorili su o Resulullahu. a Resulullah. On povika: ‘Odlazi. Do|e Resulullah. Ebu .’ Dok su oni tako govorili. a nakon {to mu se primaknuo. a. Ebu .D`ehl podi`e kamen i krenu prema Resulullahu. prestra{en. nisi ti neznalica..D`ehl uze kamen kakav je opisao.”183 U Buharijinom predanju prenosi se od Urveta bin Zubejra. ~ini {to `eli{!” Kad osvanu novo jutro. on bi ga izgrizao i na smrt izujedao. Da ga je dohvatio..s.s. Ibn . a.Kasime. Prisko~i{e mu svi kao jedan i okru`i{e ga.

vrata i prite`e je svom snagom.94 Zape~a}eni d`enetski napitak ka`e: “Pitao sam Amra bin el . a.D`ehl. Ebu .D`ehl udari ga kamenom u glavu i krv mu pote~e. na~ini mu o`iljak. postade musliman krajem {este godine poslanstva. Hamza se rasrdi .Muajt. Resulullah.. na Saffi. Bio je ~ovjek koji nije mogao vi{e trpjeti nepravdu i stoga je reagirao tako `estoko. ni{ta mu ne odgovori.”185 Hamzin islam je. Naime. pa ga usput napade i ru`ne rije~i mu nagovori.s. u prvom momentu. R. bio iz inada. dok su oblaci tmine rasipali svoju zlu }ud.hid`etu.s. a iz porodice Benu . mu odmah prosvijetli du{u i razum.Bekr pa ga svom snagom odgurnu od Resulullaha. pa se ~vrsto prihvati vjere. On se zatim vrati me|u nas sav pretu~en!” HAMZA. Ljudi iz porodice Benu .D`ehl pro|e jedanput pokraj Resulullaha.D`ehla. a ja sam vjere kao i on.s. a. Ebu D`ehl re~e: “Ostavite Ebu ‘Imareta .A.Ha{im. Tu u mesd`idu Kabe. ja sam ru`no napao njegovog brati}a. k}eri Ebu ..Bekru. d`.. Me|utim. pa svoju odje}u omota oko Resulullahovog.s.s.. on izjuri iz ku}e. a na glavi mu ~etiri uvojka.{. a. Ona mu ispri~a {ta je uradio Ebu . a muslimani steko{e druga kojim su se veoma ponosili.D`ehl okrenu se i ode na sjedeljku s Kurej{ijama kod Kabe.Bekra ka`e se: “Doprije vapaj do Ebu .Asa da mi ispri~a najte`e zlo koje su Kurej{ije u~inile resulullahu. na stranu Hamze. nose}i svoj luk. i re~e: “A zar }ete ubiti ~ovjeka. zasija jedan tra~ak svjetlosti koji obradova ugro`ene i osvijetli im put.D`ehla.pa krenu tr~e}i. Iza|e govore}i: ‘A zar }ete ubiti ~ovjeka. a. Hamza sin Abdul . Utom se pomoli Hamza iz lova. a.a. te sjede me|u njih.” Zatim ga udari lukom preko lica stra{nim udarcem... PRIMA ISLAM U tako te{ko vrijeme. Svakako je postojao neki povod ovom svijetlom doga|aju. klanjao u }o{ku Kabe. Ve}ina histori~ara smatra da je to bilo u mjesecu zil . Allah.s. Na Saffi je stajala robinja Abdullah bin D`ed’’na i vidjela {ta se desilo. Tada se pomoli Ebu .a bio je najugledniji i najhrabriji mladi} Kurej{ija .Mahzum stado{e na stranu Ebu .. ako ka`e: ‘Moj Gospodar je Allah!?’”184 U jednoj verziji od Esme. Ebu .Bekra i glas mu re~e: ‘Spasi svoga druga’. a okrenu{e se Ebu .Muttaliba. stade vi{e njegove glave i viknu: “O neotesani.Hamzu.186 . r. pa mi re~e: “Dok je Resulullah. pusti{e.s. ti vrije|a{ i napada{ moga brati}a. Ebu . a.. Bio je to Hamzin prelazak na islam... zato {to ka`e: Moj Gospodar je Allah!!?’ Muhammeda. pomoli se Ukbet bin Ebi . a. Nigdje se nije zaustavljao dok ne do|e do Ebu .

r.. pomozi Islam s jednim od dvojice. a s druge strane u`ivao je u ovozemaljskim slastima. Dolazio je i sam u situaciju da posumnja u svoju vjeru i da povjeruje da je islam bolja vjera od drugih. bio dra`i Omer bin el .a.189 Nakon prou~avanja svih verzija u kojima se govori o Omerovom.’ Zatim ~uh rije~i: ‘Kur’an je.. a u stvari bio je li~nost u kojoj su se mije{ala razli~ita osje}anja.Omera hadis koji je ubrojao u sahih. dr`anja i . a tako|er ga je objavio Taberani od Ibn . doista. Omer.a. da Omer primi islam. Dopalo mu se u~enje Kur’ana.”191 To su bile prve sjemenke islama koje se zasadi{e u njegovo srce.. vrlinama i njegovim osje}anjima. a nije govor nikakva pjesnika . je ve} molio Allaha. pjesnik. Veoma je dr`ao do obi~aja svojih predaka.Zape~a}eni d`enetski napitak                            95 OMER IBN EL . poput munje u olujnoj no}i.. ali se ne ugasi brzo kao munja.HATTAB.. Tirmizi prenosi od Ibn . R. ma na kakve prepreke nailazili.a. dakle.’ (69:40.’ I ~uh rije~i: ‘I nisu rije~i nikakva proroka . da ka`emo ne{to o Omerovim. na namazu.s.kako vi malo razmi{ljate.Hattab.kako vi malo razmi{ljate.’” (69:42) Zatim Omer.hid`etu {este godine po poslanstvu187 . Ta druga svjetlost. koje je mnogo volio. bio je Omer u islamu.Hattab.Mes’uda i Enesa.a. tako mi Boga. ali tu je oklop predislamskih nesuglasica. a.Hakkah. On pri~a: “Rekoh u sebi: ‘Ovo je.a. tradicionalnih asabija (plemenske privr`enosti).s.” Allahu je. r. r. Prije nego to iznesemo.. r. ^esto su muslimani do`ivljavali od njega neugodnosti. da je Omer. U~io je s po~etka sure “El . nego nastavi sjati i obasjavati svoju sredinu. PRIMA ISLAM U to vrijeme jo{ jedan svjetlosni zrak pridonese rasturanju tmine. u vinu i igri. krenuo jedne no}i da se provede van ku}e. 41) Pomislih: ‘On je prorok. r. samo tri dana nakon Hamzinog islama188 . te zatekao Resulullaha. da je Resulullah.” Omer je stao i slu{ao.. rekao: “Moj Allahu. d`. Ovo je rezime od Muhammeda el . Do{ao je u harem Kabe i u{ao. bio je poznat po svojoj britkosti u govoru i snazi u pokretu. a.{. kao {to su rekli Kurej{evi}i. a.. koji ti je dra`i: Omer bin Hattabom ili Ebu .a. Tako je to trajalo dok nije prevagnulo ono {to je prevagnulo.190 Rezime predanja o njegovom islamu ka`e.D`ehlom bin Hi{amom.. ali sigurno.s. Resulullah. govor objavljen plemenitom Poslaniku. prelasku na islam. dolazimo do zaklju~ka.A. Zatim je bio zadivljen uporno{}u muslimana u novom vjerovanju i njihovoj jakoj volji da ustraju.a. re~e: “Tada Islam u|e u moje srce. Bio je to jo{ ve}i i sjajniji bljesak. primi islam u zil . r. Omer bin el . r.Gazalija.. da je vjera nastanjivala njegovo srce postepeno.

drugog Boga osim Mene nema. daleko skriven iza tjelesnog oklopa.s. ako ubije{ Muhammeda?” Omer mu re~e: “Jedino mo`e{ tako govoriti ako si primio novu vjeru. i po~e ~itati “Ta ha” dok ne do|e do ajeta: “Ja sam. da bih ti uvijek na umu bio!” (20:14) Omer zastade i re~e: “Divnog li govora. Sve je ovo.” Ovaj mu re~e: “Kako }e{ se u~uvati Benu .odnosi na tebe.” .” ^ovjek mu tada re~e: “A ho}e{ li Omere.” On re~e: “A da niste vas dvoje promijenili vjeru? Zet mu na to re~e: “Omere. Njegova sestra prisko~i i otrgnu ga od svog mu`a.s. a on je odgurnu rukom u lice. u dubini srca titrao je neki drugi osje}aj. da namjeru provede u djelo.Zehra193 .. Habbab je ~esto dolazio kod njih i ~itao im Kur’an. sav uzrujan.sakri list papira.” On je tu suru ~itao njima dvoma. ili s Ebi . {ta misli{ o tome. U Omerovo `estoko neprijateljstvo ubrajamo njegovu odluku da ubije Resulullaha. uo~i ~etvrtka nave~er u~io (‘Moj Allahu. zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj. a zatim uzmi Kur’an. a ovo ne uzimaju u ruke. pa mu re~e: “Budi radostan. a tvoja kriva. Samilosnog!”.Ishaka stoji da ju je o{amario i od udarca joj ranu na licu napravio. onda svjedo~im da nema drugog Boga osim Allaha i svjedo~im da je Muhammed Allahov Poslanik. U putu ga sretne Nujam bin Abdullah el . a ostavio staru u kojoj si ro|en. nema ljep{ih rije~i od ovih! Odvedite me Muhammedu. U predanju Ibn . da je istina na strani druge vjere. osim {to smo nas dvoje razgovarali. To se desilo jednog dana. pomozi i proslavi islam sa Omerom ibn el . Omerova sestra . ili. re~e: “Kakve su ono rije~i {to ih ~uh kada sam dolazio?” Oni odgovori{e: “Ni{ta. a Fatima. Allah. a ne tvoje?” Omer sko~i put njega i `estoko ga udari. U rukama je imao list Kur’ana na kome je bilo napisano “Ta ha. da joj krv pote~e. Stoga on ostade marljiv i neumoran u svojim djelatnostima protiv islama. za`ali gledaju}i kako joj krv curi niz lice. zate~e Habbab bin el .D`ehlom bin Hi{amom’) u ku}i na donjem dijelu Saffe .” Kad to uradi. uistinu.” Sestra mu re~e: “Ti si ne~ist. Ali i pored svega. To je bila stvarnost za koju je srce kucalo.96 Zape~a}eni d`enetski napitak veli~anja djedovske vjere. prou~i: “U ime Allaha Milostivog. Kada Omer u|e kod njih. ako je druga vjera prava.” Kada Habbab ~u Omerove rije~i. mo`da. po{tedi im `ivot i re~e: “Dajte mi taj list papira koji imate. pa se pokaja. Kada do|e kod njih. ja bih `elio da se dova koju je Resulullah. povu~e se dublje u ku}u. a. Ustani i operi se.Ha{ima i Benu Zehre (porodica). kad iza|e opasan britkom sabljom. pa re~e: “Gdje si naumio Omere?” On re~e: “@elim ubiti Muhammeda. iza|e pred njega.Ereta. pa kada ~u Omerov glas.Adevij192 .” Omer. pa re~e: “Imena lijepa i ~ista (misle}i na bismillu). da ti ka`em ne{to {to ne zna{? Bit }e{ iznena|en! Tvoja sestra i tvoj zet su promijenili vjeru i ostavili vjeru kojoj ti pripada{. a. pa mu ona srdito re~e: “O Omere. neki ~ovjek iz plemena Benu . ili ~ak iz plemena Mahzum194 .” Kad Omer vidje {ta je sestri napravio. jo{ uvijek bilo ono {to je vladalo razumom. da ga pro~itam. Omere. krenu njihovoj ku}i.Hattabom. osim ~isti.

Hattab zanijekao vjeru.”198 Nakon toga mu{rici odlu~i{e da odu Omerovoj ku}i i da ga ubiju. re~e: “Svjedo~im da nema drugog boga. jednom od prvaka Meke (mo`da je to bio Ebu . da vjerujem u Allaha.Hattabom. zatim ga ~vrsto privu~e i re~e: “Jesi li spreman Omere. Omer iza njegovih le|a re~e: “On la`e..D`umehija.a.s.” Omer primi islam. oni nastavi{e stazama radosti. a on se okomi na njih. a prisutni u ku}i se uznemiri{e. i da vjerujem u ono {to mu se objavljuje. ili }ete vi nama svoje.” U ku}i je sjedio Resulullah i primao Objavu od Allaha. Buharija prenosi od Abdullaha bin Omera. Amrov otac. a. koji je vi{e pamtio i prenosio govor ljudi. moj Allahu. ku}i.. ubit }emo ga njegovom sabljom. rezimirano. povezanim lancem prenosilaca od Omera.Sehmi. r. a i to sa ~ime si do{ao. r. a ako je sa zlim.a..{. Prihvati mu ogrta~ i sablju.a.As bin Vail es .Hattab.. osim Allaha i da si ti Allahov Poslanik.Unakazio te Bog. koji je rekao: “Kada sam primio islam. kad mu se pomoli El . pa ga obavijestih. pa i on u|e u ku}u. Iz ku}e proviri ~ovjek. Njegovo primanje islama izazva kod mu{rika bolan krik zbog novog poraza. d`.{. u novoj odje}i preko koje je ko{ulja .Asi bin Ha{ima i obavijestih ga. i tako su se borili sve do podneva.” Oni sko~i{e na njega. da je Omer. r. ~asti i uspona. On iza|e i zate~e Omera u sobi.Hi{am navodi. Hamza im re~e: “[ta vam je?” Reko{e: “Omer!” On re~e: “Pa {ta je.Ishak prenosi. taman da nas bude trista. Omer se umori i sjede. udarali bi ga. Stoga odoh kod njega i zalupah mu na vrata. On iza|e pred mene i re~e: ‘Dobro do{ao! [ta te to dovede?’ Omer re~e: ‘Do|oh da te obavijestim da sam primio islam. do|oh kod mog daid`e El . pomozi i proslavi islam s Omerom ibn el . pa onda odoh ~ovjeku.D`evzi navodi da je Omer. i Njegovog Poslanika Muhammeda. te on re~e: “^inite {ta ste naumili.? Rekoh: Ebu .s.. poslije primanja islama oti{ao kod D`emila bin Muammera el . a on mi zatvori vrata i u|e u ku}u. ako je Omer? Otvorite mu vrata! Ako je do{ao s dobrim namjerama do~ekat }emo ga. ko je u Meki najve}i neprijatelj Resulullahu. ali se kunem Allahom. a tako|er i Ibn .”197 Ibn .. opasa je oko sebe.’ Omer re~e: ‘On mi zalupi vratima u lice i viknu: . a. Vrati se unutra i obavijesti Muhammeda. da su ~uli mu{rici u mesd`idu.D`ehl.” Omer. Ibn . upla{en.D`evzija.Zape~a}eni d`enetski napitak                            97 Omer uze svoju sablju.s.’”196 Ibn . ili }emo mi vama polo`iti na{e glave.s. a.. ja nisam zanijekao vjeru. da Allah skine s tebe nevolju u kojoj se nalazi{? O moj Allahu! Ovo je Omer ibn el . a. po~eo sam razmi{ljati o tome. pa ugleda Omera opasana sabljom. a D`emil je povikao iz svega glasa da je Ibn .Hattab bio je takve smjelosti kakva se rijetko mo`e na}i.. a oni se okupi{e oko njega. A muslimani.195 Omer ibn el . d`. koji ka`e: “Sjedio je Omer kod ku}e. a prisutni zau~i{e tekbir. pa mu saop}io da je primio islam. a i on bi njih udarao. Zakuca na vrata.D`ehl). rekao: “Kada bi neko primio islam oko njega bi se okupili ljudi. a ja kad primih islam. ja sam primio islam. novog prezrenja i nevjere.. pa krenu Muhammedovoj.

199 U Ibn . iznose}i pred njega.Abbasa. promijeni{e metode zlostavljenja i strogog ka`njavanja muslimana.. kad primih islam. po~e{e se oblaci nad Mekom razilaziti. vjeri. Ustali smo da javno obavimo tavaf oko Kabe i usput se sretasmo s onim koji bi vikao na nas. Hamza u prvom od njih. po{to sam rekao da sam primio islam. a.”204 PREDSTAVNIK KUREJ[IJA KOD RESULULLAHA. a ja u drugom. Spopala ih je tuga.a. samo da ga zaustave od njegove vjere. On je iz plemena Sehm.’ Omer re~e: ‘A za{to onda da se skrivamo? Tako mi Stvoritelja.O Resulullah! Jesmo li na pravoj strani.Rumije.”200 Tako se doga|alo s mu{ricima.” Oni se na to vrati{e. sve dok Omer ne primi islam. izgledali su kao gomila zgu`vane odje}e pred njim.. U|osmo u mesd`id. r. ne vrijedi ni koliko krilce komarca..98 Zape~a}eni d`enetski napitak izra|ena od svile. koji ka`e: “Upitao sam Omera bin el .s. pa ih upita: “Kuda idete?” “Idemo do Ibn .s.s.” El As re~e: “oni nemaju puta do tebe!” “Vjerovatno.”202 Prenosi se od Suhejba bin Sinana er . Hamza i Omer.’”201 Ibn . Zato im je propalo sve {to su poku{ali u~initi. Iza nas dizala se pra{ina poput pra{ine od bra{na.a. A {ta se zbivalo s muslimanima? Prenosi Mud`ahid od Ibn . r. On upita Omera: “[ta je s tobom?” On odgovori: “Tvoj narod smatra da me treba ubiti zato {to sam primio islam. govorio je: “Nismo mogli mirno da klanjamo kod Kabe. a. da je rekao: “Kad je Omer primio islam. Nisu znali ti jadnici. a oni su na{i vladari..” On re~e: “Nemate puta do njega.a. pa mu i mi odgovorismo kako je zaslu`io. vi ste na pravoj strani. kao nikad do tad. a.s.. punu dolinu. a. . sve {to bi on eventualno zatra`io. Omer re~e: ‘Ja pogledah u Kurej{ije i u Hamzu.Mes’ud. A. Resulullah..Hattaba za{to je dobio nadimak El . koji tebi posla Istinu. dade meni nadimak ‘El Faruk.Faruk? On re~e: ‘Hamza primi islam prije mene na tri dana’. pa mu onda ispri~a kako je on primio islam i dodade na kraju: ‘To jest. prema Muhammedovoj. da sve ono {to nebesko sunce obasjava i zagrijava. r.Hattaba koji promijeni vjeru.” Pa on iza|e i susrete mno{tvo svijeta..S. Mu{rici se otrijezni{e iz svoje pijanosti. upitah: . islam je oja~ao i mi smo tada po~eli sjediti u halki oko Kabe.Ishakovoj verziji stoji: “Tako mi Allaha. umrli ili `ivjeli. iza}i }emo s tobom!’ Pa iza|osmo sa njim ~ine}i dva reda. Nakon {to pre|o{e na islam dvojica hrabrih ljudi. Oni poku{a{e naga|anjem s Resulullahom.Re~e: ‘Da! Tako mi Stvoritelja.”203 Prenosi se od Abdullah bin Mes’uda da je rekao: “Bili smo pomognuti i oja~ani Omerovim primanjem islama. bilo da smo `ivi ili mrtvi?’ .

Dat }emo mu {ta god `eli. ako `eli{ u zalog za ovu vjeru koju tuma~i{. o Ebu .” Ovaj re~e: “Ho}u.Velide?” Odgovori: “Da.s. ne}e ni da ~uje.s. oti|i i govori s njim. On re~e jednoga dana u Vije}nici Kurej{ijama (a Resulullah. a.s. naslonio se i dalje slu{ao i slu{ao. Kad Resulullah.. ustani Ebu . ima{ svoje mjesto u porodici i mjesto u lozi. razdvojio si ih na skupine. reko{e: “nema druge.Velide. Objava je od Milostivog. osramotio njihove bogove i vjru. a. a onda re~e: “^uo si Ebu ...s.s.” Utbe se di`e i ode svojim drugovima. nadam se da }e{ ih prihvatiti.” Resulullah. a.” Ustade Utbe. mi }emo ga ti sabrati od svoga imetka. Ti si svome narodu u~inio veliku nepravdu.Zape~a}eni d`enetski napitak                            99 Ibn .s.. vjesnik radosnih vijesti i opomena. Milostivog.” (41:1 . a oni su razgovarali o njemu.5) Resulullah je nastavio u~iti ajete iz ove sure. sjedio je u mesd`idu sam): “O Kurej{ije..“daleko od onoga ~emu nas ti poziva{. kako zna{. re~e: “Reci. re~e: “Slu{aj me dobro. ne mo`e{ od sebe otkloniti. a. Ako pak `eli{ gospodstvo nad nama. Mo`da ne{to od toga prihvati. ode do Muhammeda. bogatstvo. te kad ga ugleda{e reko{e: “Kunemo se Bogom. pa {ta ima!? Kakve nam vijesti nosi{?” . prelaska na islam.s. postavit }emo te za na{eg poglavara. Ako sve ovo {to se s tobom doga|a i {to ti se pri~injava da si Poslanik. sjede. Ako `eli{ vlast. Po{to su primijetili da broj ashaba (drugova) Muhammedovih. Samilosnog..s. a Ebu . Kur’an na arapskom jeziku.” Zatim Resulullah. u~ini sed`du.Ishak pri~a: “Govorio mi je Jezid bin Zijad da je Muhammed bin Kab rekao”: Bilo je to kad je Utbe bin Rebia bio poglavar.druga~ije raspolo`en. makar neka od njih!” A Resulullah. a.Velide. ^uj. raste iz dana u dan. da nam Ebu . do|e do sed`de u suri.” Kada do|e me|u njih.govore oni pod pokriva~ima .s..Velid {utio je i slu{ao. Jer sama narav ponekad savlada ~ovjeka. nudim ti neka rje{enja.a... o Ebu . a. a oni upita{e: “Eh.”. tra`it }emo za tebe lije~nika i ne}emo mu `aliti silan novac. pa }e{ biti najbogatiji od nas. eto tebe i toga. pa opet ve}ina njih glavu okre}e. a.Velid do|e s drugim licem od onog s kojim je oti{ao . Samilosnog! Ha mim.” A Muhammed. uni{tio si im snove. r. a..Velide. samo da nas ostavi na miru. nevjernicima si sve na{e pretke u~inio.. za ljude koji znaju. pa se mora lije~iti.” On re~e: “O moj brati}u. ho}ete li da odem do Muhammeda? Govorit }u s njim i ponudit }u mu nekoliko prijedloga. sjede kraj njega i re~e: “O moj brati}u. Ruke je stavio na le|a.4. a. ga tada upita: “Da li si ve} zavr{io. izabrat }emo te na{im sejjidom i ni{ta bez tvoga znanja ne}emo ~initi. slu{am. samo da ozdravi{ od te bolesti.. Knjiga ~iji su ajeti jasno izlo`eni. ti si na{e krvi i na{eg plemenitog porijekla.” To se desilo poslije Hamzinog. srca na{a su” . re~e: “U ime Allaha.

HA[IM I BENU ABDUL . On potom ustade i ode svome narodu pa re~e ono {to je ispri~ano. bez obzira na to {to islam primi{e Hamza i Omer.Muttalib.Velide. Oni mu to ~vrsto obe}a{e. nisu stihovi pjesnika..Talib je u to bio siguran. ali sada.D`ehl oti{ao da ga zgazi kamenom. kada je sve sumirao.207 . osim njegovog brata Ebu . ali Ebu Talib se nije prestao bojati za svog brati}a od nasilja mu{rika.206 EBU . pa je Ukbet bin Ebi Muajt stavio om~u od odje}e svom brati}u.Velida za Muhammeda. zatim su poku{ali zamjenom Ammar bin el .Ha{im i Benu el . govor koji sam ~uo nosi veli~anstvenu poruku. i Mi }emo zamke njima postaviti.Leheba. budite mi pokorni i njegovu vjeru prepustite meni. neke stvari nisu i{le na dobro.”205 U drugoj verziji stoji da je Utbe saslu{ao u~enje Kur’ana. do{ao do: “A ako glave okrenu.” (41:13) Zatim ustade uznemiren i stavi ruke Resulullahu. a. Ibn . ~uvaju}i arapsku ~ast i kom{ijski ugled. Ostavite ovog ~ovjeka samoga sebi i klonite ga se. Tako mi Boga.Talibu su stalno bile pred o~ima slike i zbivanja proteklih godina. svojim govorom o Ebu . Ako ga Arapi odbiju bit }ete mu vi sami dovoljni. On ih napusti i pristade uz Kurej{ije. ti reci: “Opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda. jer su se Kurej{ije ve} dogovorile da javno ubiju Resulullaha. Tako mi Boga. i muslimani i idolopoklonici zajedno. Kurej{a. tako nam Allaha.” Oni reko{e: “Op~inio te je. a Ha{im i El . r. njegova vlast. Sve je ovo Ebu .Talib pre`ivljavao. nastupi{e neke promjene u odnosima snaga.s. a vi ~inite kako ho}ete. Na ovu grupnu zavjeru ukaza Kur’an: “Ako oni pletu zamke. a ako mu krene pa ga priznaju svi Arapi. Ebu . Mu{rici su plan kovali dugo i precizno. nikad do sada sli~ne ne ~uh. tako mi Boga.s. O narode. ni re~enice ~arobnjaka.. Bio je u pravu.TALIB OKUPLJA PORODICE BENU . i gotovo ga ubio.MUTTALIB Mnoge su se stvari dogodile.Hattab tako|er krenu sabljom da ubije njegovog brati}a. njegova slava i va{a slava.. bit }e i va{a.100 Zape~a}eni d`enetski napitak On odgovori: “Nosim vam vijest da sam ~uo rije~i. a.. Ebu .s. Mu{rici su prijetili izolacijom. da i oni svi stanu s njim u za{titu svoga brati}a. s njim }ete biti najsretniji narod.” (43:79) [ta onda da ~ini Ebu . da ga ubiju. a.a. dok nije Resulullah. a. a ni mumljanje vra~a.Talib? On odlu~i da pozove svoju u`u porodicu Benu .” On re~e: “To je moje mi{ljenje o njemu.s. a kona~ni cilj bio im je ubiti njegovog brati}a. Onda je Ebu . {to se upla{io da ne bude opomenut. na usta govore}i: “Kunem se Bogom da je ovo dobro!” Vjerovatno je to rekao zbog toga. a.Muttalib su dva sina ‘Abdu Menafova.s.

a i njihovu vjeru jo{ vi{e.Ha{ima i Benu Abdul Muttaliba i vjernika i nevjernika. a. osim Ebu . a. da ne}e nikada sklopiti mir s Benu . da ga za to kazni. Mo`e to njih ugroziti. zajedni~ka odluka Benu ..SVEOP]I BOJKOT Kurej{ijama se dogodi{e ~etiri nezaboravna doga|aja u veoma kratkom vremenu. posla{e u izolaciju. da se ne}e posje}ivati niti razgovarati.s.208 Nakon potpisivanja ovih. Me|utim.. Da ubiju Muhammeda. dok im ne predaju Muhammeda.Kajim rekao je: “Reko{e da je ovaj ugovor napisao Mensur bin Ikrime bin Amir bin Ha{im. d`. zatim odbi Muhammed. posjed Ebi . ubistvu. Nisu znali {ta da rade.Taliba.Muttaliba.{. njihovo cjenkanje oko vjere islama i kona~no. da {tite i barne Muhammeda. a. zajedno sjediti. a istina je da je pisar bio Bagid bin Amir bin Ha{im. zamoli Allaha. da ga ubiju. i da ih ne}e obuzeti ponovo osje}aj milosti.Kenane. a. pa odusta{e nakratko od ideje o Muhammedovom.s. za Kurej{ije va`nih odluka. kod plemena Benu . uskoro }emo ih vidjeti uz nove smicalice i nove vrste nasilja..Ha{ima i Benu . a mjesto izolacije je [uab. Mu{rici su bili uznemireni. pa se zakle{e protiv porodice Benu .Leheba.. Ibnul . a drugi ka`u Nadar bin el Haris. zatim Omer.s. To su u~inili prvog muharrema sedme godine od poslanstva. . papir oka~i{e u unutra{njosti Kabe.s. zbog kojeg bi odustali od ubistva. dru`iti. trgovati..Ha{imom. a. pa mu se oduze ruka.s. sve redom.. zbunjeni i za~u|eni. uz onu o ubistvu.Muttaliba da se ne}e s njima `eniti. Resulullah.Ha{ima i Benu el . pote}i }e dolinom Meke silna krv zbog njega.s. Oni napisa{e ovaj ugovor na komadu papira uz dodatak. UGOVOR NASILJA I NEPRIJATELJSTVA Kurej{ije se iskupi{e na padini plodne obradive povr{ine. a Benu . a. Hamza primi islam. ili za samo ~etiri sedmice.

ali {ta da uradim ja sam? Kad bih imao uza se makar jo{ jednog ~ovjeka.. a. Inicijator prekida zavjere bio je Hi{am bin Amr iz porodice Benu Amir bin Lu’.Muttalib. a ako bi se pojavila roba na pijaci. On ga prekori {to je . a. U mjesecu muharremu209 .s. Tako|er ga je ~uvao da ga ne bi ko kidnapirao. itd. Hatid`i..Talib brinuo se za Resulullaha. Me|u Kurej{ijama bilo je onih koji su bili zadovoljni potpisanim ugovorom i onihkoji su bili protiv njega. i omogu}i mu da p{enicu odnese svojoj amid`inici. ali bi Mekelije udarile toliku cijenu. jer nisu imali ~ime platiti. a tvoje daid`e su u stanju koje ti je poznato?” On mu odgovori: “Te{ko tebi. prekr{io bih obe}anje. s muslimanima. Nekada su znali kupiti pokoju devu od trgovaca koji su se vra}ali s puta.102 Zape~a}eni d`enetski napitak TRI GODINE U IZOLACIJI Nakon {to su kom{ije utvrdile granice opsjednutog mjesta “[uab Ebi . Ponekad bi im tajnim vezama dospijevalo tek toliko da pre`ive. Jedino si iz logora mogli izlaziti u kupovinu za vrijeme svetih mjeseci. Hakem bin Hizam znao je nekada proturiti amid`inici h. Ode jedne ve~eri kod Zuhejra bin Ebi ..Ha{im i Benu el . ali ih rastavi Ebu el . i re~e mu: “Da li ti je drago. kao i trgovanje robom.” Hi{am ode do Mut’ama bin Adijja.D`ehl i htjede ga objesiti zbog toga. po`urili bi da je oni sebi kupe. KR[ENJE UGOVORA O IZOLACIJI Pro|o{e tri godine. kriomice. Zabrani{e dostavu hrane u Meku. pa ga podsjeti na rodbinske veze u porodicama Benu . da su odustajali od kupovine.” Upita: “Ko je on?” “Ja”.Talib”. p{enice.Menaf.Umejjet el Mahzumije.. On je no}u.s. susretao ljude i pozivao ih u islam. Ebu . pa po~e{e jesti li{}e. U vrijeme had`a izlazio je Resulullah. `ena i iznemoglih. ako tako misli{. prekido{e svaki kontakt sa zato~enicima. odgovori njemu Zuhejr.a. kako ne bi do{la do prognanika. Prognanici se na|o{e u te{koj situaciji. ko`u.Muttalibova. da legne i odmara se u vrijeme kad se i drugi odmaraju.” Ovaj mu re~e: “Na{ao sam ti ~ovjeka. r.s. Nisu imali hrane. Jedanput ga uhvati Ebu . nosio hranu u logor. da ti jede{ hranu i pije{ pi}e. desete godine od poslanstva dogodi se prekid ugovora. “Na|i nam jo{ i tre}eg ~ovjeka. a van zidina logora su se ~uli jauci djece. ~iji je zajedni~ki djed Abdul . Nekada bi pokraj njegove postelje postavio sinove ili bra}u da stra`are. pa bi naredio Resulullahu. k}i ‘Abdul . a situacija sa muslimanima u izolaciji se ne promijeni. Ovi posljednji prekido{e zadanu rije~ i poni{ti{e svoj potpis na papiru.Buhturi. a mati mu je bila Atika. a.

“Pozovi ih!” I oni se iskupi{e kod El .Umejje. da je oka~en unutar Ka’be i da je Allah..” Ovaj upita: “A ko su ti?” On odgovori: “Zuhejr bin Ebi . re~e Mut’am.Buhturi upita: “A imate li podr{ku?” Hi{am odgovori: “Da.Mut’am bin Adijj i ja. njegov brati}.” “Tra`i nam ~etvrtog”.D`ehl .s. jer je Allah. zatim mu nabroja ljude s kojima je razgovarao. Mi nismo `eljeli da se to na papir napi{e i potpisuje!” Mutam bin Adijj re~e: “Vi istinu govorite.” Nakon toga Ebu .Talib svo je vrijeme sjedio u kraju mesd`ida i promatrao {ta se doga|a.D`ehl po~e se dogovarati s narodom.{.” Ebu . Utje~emo se bogu od njega (ugovora) i od onog {to je na njemu napisano. Mut’am upita: “A {ta da radim? Govori! Sam sam. To je tvoje djelo. obavijestio svog Resula. zatim se okenu svijetu i re~e: “O stanovnici Meke! Dokle }emo dobro jesti i dobro se obla~iti.” Ovaj re~e: “Tra`i nam petog. a Benu .” Sutradan krenu{e gdje su naumili. tako mi boga! Mi nismo `eljeli da se onaj dogovor onako napi{e na papir.Buhturije bin Hi{ama i njemu ponovi sve {to je rekao i Mut’amu o rodbinskim vezama i nepravdi koja im je nanesena. Resulullah je o tome obavijestio svog amid`u i on do|e me|u Kurej{ije.” Hi{am bin Amr re~e ne{to sli~no.” Zem’at bin el . sino} dogovoreno.Esved re~e: “Ti la`e{. Hi{am bin Amr ode kod Ebi . pa Ebu . (obi|e je sedam puta). d`. prekinite nasilje prema nama..re~e: “La`e{. a El . vjerovatno. I{ao je i Zuhejr a na njemu lijep baldahin (odora). Jedan ni{ta ne mo`e u~initi.” Ebu . ne}e{ ga pocijepati. o rodbinskim du`nostima. El ..stajao je sa strane mesd`ida . Zuhejr re~e: “Ja }u vas predstavljati i ja }u prvi od vas govoriti.Zape~a}eni d`enetski napitak                            103 prihvatio s Kurej{ijama ovakav na~in njihovog zlostavljanja.” Hi{am re~e: Na{ao sam drugog ~ovjeka”.Talib saslu{ao sav govor. a.. pa on upita: “Ko je taj?” “Li~no ja!” Pa Mut’am re~e: “Tra`i tre}eg!” Hi{am odgovori: “To sam u~inio.s.” Hi{am ode kod Zeniata bin el .Ha{im propadaju. o njihovim pravima. pa ga Zem’at upita: “A da li u ovom poslu ima{ sau~esnika?” Hi{am re~e: “Da”. Ako je la`ov onda nastavite prema nama biti kao idosada. savjetu. niti prodaju niti kupuju.Muttalib bin Eseda. Kurej{ije reko{e: “Pravedno si nastupio.Buhturi povika: “Zem’at ka`e istinu. On u~ini tavvaf oko Ka’be. poslao crva koji je izgrizao sve {to je napisano na papiru osim spomena Allahovog imena. a ako bude istinu govorio.Esved bin el .Umejje..Mut’am ustade da donese list hartije (ugovor) i da ga pocijepa. d`. tako mi boga. ne}u sjesti dok ne pocijepate ovaj prokleti list papira!” Ebu .Hud`una i dogovori{e se o raskidanju ugovora. o napisanom ugovru na komadu hartije. i to na nekom drugom mjestu. a.{.” Upita: “A ko je on?” Ovaj odgovori: “Zuhejr bin Ebi . Nakon {to je Ebu . la`e. a ko druga~ije ka`e. pa popri~a s njim o porodici. a. Ebu . ustade i re~e {ta je poru~io Resulullah.D`ehl progovori: “Ovo je. Tako mi Allaha.s. On je do{ao tu po Resulullahovom. Zapanjen ugleda da je crv pojeo sav tekst osim .

TALIBA Resulullah. poga|alo je Ebu . i muslimane.Taliba veoma te{ko i veoma duboko. neka ostavi nas i na{u vjeru i mi }emo . Sva zbivanjaproteklih nekoliko godina. opet ga dohvatiti! Ebu . poku{avaju}i ih na silu odvratitit od Allahova puta. prekide se izolacija i iza|e Resululah i njegovo dru{tvo iz logora E{ [uab. Hajde da odemo kod Ebu . ti si na{. pustit }emo i mi njega na miru. [ta }e oni re}i ako on umre. d`.Talibe. pri~aju ve} sva plemena.. neka se on obave`e za svog brati}a i neka mu on dade uputstvo. Mu{rici su imali divan znak Resulullahovog poslanstva u prethodnom primjeru. da smo ga ostavili na miru.. Oni odlu~i{e da to bude posljednji put {to }e i}i Ebu . reko{ me|usobno: Hamza i Omer primili su islam. svjedok si svega {to si vidio. Od izlaska iz logora ne pro|e par mjeseci. pred Ebu . a on se razboli i le`e na postelju. okre}u glave i govore: ‘^arolija neprestana!’” (54:2) Jer. tako nam boga. naredio. a onda kad umrije njegov amid`a.Talib je i dalje {titio svog brati}a.Talibu do|o{e najugledniji ljudi kurej{ijskog plemena i to: Utbe bin Rebia.Talibom i da popuste u nekim stvarima s kojima ranije nisu bili zadovoljni. iznemo`e. iza{ao je iz izolacije i nastavio raditi posao koji mu je Allah.s. a.Talib po`ali na zdravlje i to do|e do Kurej{ija. Ti dobro zna{ {ta se doga|alo izme|u nas i tvog brati}a. Ebu -D`ehel bin Hi{am. a. a oni i nakon toga budu odbacivali njegovog brati}a. Ibn . Ebu .Sufjan bin Harb i jo{ dvadesetak uglednika.210 POSLJEDNJA DELEGACIJA KUREJ[IJA KOD EBU . ponovo nastavili s pritiskom na muslimane. Oni reko{e: “O Ebu . o moj Allahu” i imena “Allah” u samom tekstu ugovora. Ebu .{. ka`u: “Kada se Ebu . Tada se mu{rici upla{i{e za svoj ugled i svoju ~ast me|u Arapima. On oslabi. d`.s. a onda bi Arapi rekli. Nakon ovoga. Umejje bin Halef. Oni poku{a{e drugi put da pregovaraju sa Resulullahom. neka on odustane od nas i mi }emo od njega. [ejbe bin Rebia. pa da se {ta ne desi njemu.. nazvao i za njih rekao: “A oni. i pored opomene.. nismo sigurni {ta se sutra mo`e dogoditi!” [to zna~i: mi se bojimo da }e ovaj starac umrijeti. pozovi ga i neka on nas pusti na miru.Talibu. prestade se mnogo kretati i povu~e se u ku}u. uvijek kada vide ~udo. a. Kurej{ije su i pored prekidanja i napu{tanja zavjere o izolaciji.Taliba. a i drugi.s.104 Zape~a}eni d`enetski napitak rije~i: “U ime Tebe. a.s. mu~na i te{ka. iako je pre{ao osamdesetu godinu `ivota. Mi..Ishak.{. eto si se razbolio i mi strahujemo za tvoj `ivot.. a o Muhammedu. ne samo posljednji doga|aji s izolacijom ve} i sve drugo vezano za Resulullaha. Kao {to zna{. oni zanemari{e ovaj ajet i samo jo{ vi{e poja~a{e nevjerstvo svoje. ali su i dalje ostali onakvi kakvima ih je Allah.

Talib posla po Resulullaha. Resulullah. pa mu re~e: “O moj brati}u. d`. ali je bilo kasno! Oni se ~ude {to im je jedan od njih do{ao da ih opominje.” Zatim mu ispri~a {ta mu predla`u i {ta nude. o Muhammede. pokorili bi vam se i stranci.{. sve dok Bog presudu ne donese izme|u nas i njega. izgovorit }emo je i njoj jo{ sli~nih dosta.” Zatim reko{e jedni drugima: “Ne.. od ovog ~ovjeka ni{ta ne mo`emo dobiti.Zape~a}eni d`enetski napitak                            105 ostaviti njega i njegovu vjeru!” Ebu .” Ibn . nikog vi{e obo`avati!’” Oni zapljeska{e rukama i reko{e: “A zar `eli{.” (38:1-7)211 . ako bih vam dao rije~ da je govorite.’ Za ovo nismo ~uli u vjeri predaka na{ih. a pokoriti strance. uz nju }e pridobiti Arape. do{li su zbog tebe da ti daju i da uzmu od tebe. da mno{tvo bogova u~ini{ samo jednim Bogom? Ti si ~udnovat ~ovjek. Ebu D`ehl upita: “Koja je to rije~? Tvoga nam oca. njom bi zavladali Arapima. osim Njega. Kurej{ije se iznenadi{e i zbuni{e. I oni su za pomo} vapili.s.” U drugoj verziji stoji: “O amid`a.” Zatim se razi|o{e U vezi s ovim Allah. Idimo i nastavimo `ivjeti kao i dosada. la`ov! Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je zaista ne{to veoma ~udno!’ I oni ugledni izme|u njih krenu{e: ‘Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim. ovo nije ni{ta drugo ve} namje{tena la`. i on do|e.Talibu: “@elim da budu jedinstveni oko jedne rije~i koju }e kazivati. a. ovime se uistinu ne{to veliko ho}e.s.” U jednom tekstu stoji da je rekao obra}aju}i se Ebu . ho}e{ li ih pozvati u ono {to je za njih najbolje?” Re~e: “A ~emu ih to poziva{?” Odgovori: “Pozivam ih da tuma~e rije~ uz pomo} koje }e im se pokoriti Arapi. i govore nevjernici: ‘Ovo je ~arobnjak. s njom bi pridobili sve Arape.. Tako Mi Kur’ana slavnog. a zagospodarit }e strancima. ovo su najugledniji ljudi tvog plemena.” Re~e: “Ka`ite: ‘Nema drugog boga osim Allaha i nemojte. re~e prisutnima: “[ta mislite. doista su bahati i inad`ije oni koji ne}e da vjeruju! Koliko smo mi naroda prije njih uni{tili.. kako bi bio miran svako na svoj na~in i ne bi niko nikoga ometa.” Kad je odr`ao ovo slovo. tako nam boga. objavi: “Sad. a niti }e on {ta od nas primiti. a. a pridobili bi strance. u vjeri na{ih o~eva.Ishakovo predanje ka`e: “Jednu rije~ da ka`ete.

Pokraj njega sjedio je Ebu .. a on je tebe {titio i zbog tebe se zamjerao?” Resulullah.” Resulullah. a. Tako su mu nastavili govoriti. re~e: “Oprostit }emo ti sve {to nije tvoje. objavi: “Vjerovjesniku i vjernicima nije dopu{teno da mole oprost za mnogobo{ce. odgovori: “On je u pli}aku D`ehennema..s. u{ao kod Ebu . a.” (28:56)213 Smatramo da nije potrebno govoriti o Ebu .a.Muttalibovom.. d`. Allah. smrt se pribli`i i on umrije u mjesecu red`epu.Umejje reko{e: “O Ebu .TALIBA Bolest pritegnu Ebu . rije~i s kojim }u te okru`iti kod Allaha..” Tada Allah.Talibe.{..Musejjiba stoji da je Resulullah. koji re~e Resulullahu. makar im bili rod najbli`i. zar }e{ iza}i iz milleta Abdul Muttalibovoga?” (djedove vjere). bio je ~vrst i neprobojan..s.106 Zape~a}eni d`enetski napitak GODINA TUGE SMRT EBU . da je ekao: “Mo`da }e mu koristiti na Sudnjem danu moj {efa’at (zauzimanje kod Allaha).’” Ebu . a.D`ehel.s. Resulullah. d`.” (9:113) Tako|er.s. reci: ‘Nema drugog boga osimAllaha.s. U sahih hadisu prenosi se od Abbasa bin Abdul . kad im je jasno da }e oni stanovnici u D`ehennemu biti. objavi: “Ti doista ne mo`e{ uputiti na pravi put onoga koga ti `eli{ da uputi{.D`ehl i Abdullah bin Ebi .Taliba prije smrti. Hatid`e. a. pa da mu u vatri budu samo stopala. od nasilnika.Talibovoj ulozi u za{titi Resulullaha. r. On ostade privr`en vjeri svojih djedova i zato nije u potpunosti obavio svoju zada}u na ovome svijetu. sve {to ti je nametnuto.”214 Od Ebu .”215 . a da nije mene bio bi na dnu D`ehennema.Hudrija pri~a se da je ~uo Poslanika.s. na tri dana prije smrti h.. ali nije bio u stanju da njega samoga za{titi. a. a.{. a.Taliba.212 Ima mi{ljenja da je umro uz ramazan. kad je spominjao amid`u. obrati se amid`i: “O amid`a.s. a njegove posljednje rije~i bile su: “U milletu Abdul ..: “Nisi mogao spasiti svoga amid`u. U sahih hadisu od El .Seida el . tj. Bedem koji je on {titio u isto vrijeme i vjeru islam.Muttaliba.

rekao je: “Ona mi je vjerovala (da sam Poslanik) kada to niko nije vjerovao. Ako ona do|e kod tebe. Ako tome dodamo stalne pote{ko}e koje su mu Kurej{ije stvarale. a. a kamoli shvatio.s. a osje}anja nadrije{e. plemenito srce.. bolna i te{ka. (smrt amid`e Ebu . Treba re}i. i da ga narod toga mjesta pomogne protiv njegovog naroda..Gamad. velika i cijenjena Hatid`a. a.s.{irenja i tuma~enja islama. onda shva}amo da mu je bilo i previ{e. HATID@E. On je napustio Meku i do{ao u Berkul . a Resulullah. ali iza|e s ciljem da vjeru prenese i u taj grad. ni svoj imetak. preseli na ahiret majka svih vjernika.216 Hatid`a.a. znala je da govorim istinu kada su me svi u la` utjerivali i pomagala mi imetkom. {titila ga je od pakosnika i silnika.Taliba i spruge Hatid`e) desi{e se u kratkom vremenskom periodu. Ona ga je bodrila u momentima primanja Objave. a.Taliba. pru`aju}i mu nje`nost i razumijevanje u satima razo~aranja i tuge. ni tamo ne na|e nikoga ko bi ga pomogao. ka`e: “Do{ao je D`ibril Resulullahu.s. a.s. desete godine po poslanstvu. Ebu . S njim je pro`ivjela ~etvrtinu stolje}a. u kojoj nema vike i buke. a.A. r. Ona nosi posudu sa smokom (za~inom).. bila je jedna od pravih Allahovih blagodati Resulullahu. r.Hurejre. `ele}i odatle oti}i u Abesiniju. Muka ga natjera. Na`alost. bol i tuga. pa ga jo{ i napado{e vi{e i gore nego {to je ~inio njegov narod. kad su mi svi odmagali. tako su isto prolazli i njegovi drugovi i sljedbenici. Nakon smrti Ebu . pa rekao: ‘O Allahov Poslani~e.Taliba razne vrste mu~enja su se udvostru~ile. evo Hatid`a do|e. nazovi joj selam od njenog Gospodara i obraduj je ku}om u D`ennetu.a. a ni posla ni umora.. ili jelom ili pi}em. kako god je trpio i prolazio Resulullah. i na cijelom tom putu nije `alila ni sebe. Tuga i bol. Njeno preseljenje bilo je u ramazanu. Resulullah. (i Allah mi je dao da imam s njom dijete kada ga nisam imao).Bekr. Dva mjeseca i tridan nakon smrti Ebu .Zape~a}eni d`enetski napitak                            107 SMRT H. pa iza|e uTaif. jedno pa drugo. I{le su do te mjere da on izgubi volju za daljim boravkom u Meki.. S njima je na svojim ple}ima nosila odgovornost d’aveta .”218 GOMILANJE TUGE Ova dva doga|aja.s. R.s. useli{e u Resulullahovo. koji prenosi Ebu .”217 Sahih hadis.. morao iseliti iz Meke. tada je imao pedeset godina. Od toga ga .Ventili tuge i bola popusti{e. Tako se njegov prijatelj i drug mu. ili jedno za drugim. Umrla je u {ezdeset petoj godini `ivota. a.

. joj re~e: “Ne pla~i. Nakon nekoliko godina. d`. te. Onase sa muhad`irima bila iselila u Abesiniju (druga hid`ra). a vlasnik ovakvog postojanog imana i ~vrstog ubj|enja. Gledaju}i na ovo. ovako tu`nih i tragi~nih doga|aja. r. skidati pra{inu. On u|e u ku}u. a. ali iskrena spoznaja Allaha. vidi u okrilju svog imana.219 Ibn .a. pla~u}i. Ai{i. a glava mu puna pra{ine. [ta je to u odnosu na ljepotu imana. To mu je bila prva `ena nakon smrti h. ^vrsti iman uvjet je ustrajnosti u svemu. r. koji ga zadr`a kod sebe.Ishak ka`e: “Kad je umro Ebu .221 RAZLOZI ZA STRPLJENJE I USTRAJNOST Nekim situacijama iz `ivota Resulullah. a srce ostaviti radosno i pripravno. a. desete godine. U mjesecu {evalu iste godine. o`eni se Resulullah. Kako su mogli imati toliko strpljenja nad zavjerom i nasiljem od kojih se di`e kosa na glavi. {to je bilo tako sna`no i tako jako.Daganet. a. da odr`i muslimane Meke u Allahovoj vjeri i pored strahovitih patnji koje su podnosili. prozva tu godinu “Godina tuge” i pod tim nazivom poznata je u historiji.”220 Zbog ovako ~estih.s. godine po poslanstvu. Allah ~uva tvoga oca.. Kurej{ije nisu ~inile ovako grozne stvari dok n umrije Ebu Talib.a.. i o`enio se njom. k}eri moja. i ~inile mu zlo kakvo nisu smjeli raditi u vrijeme Ebu . Mnogi pametni ljudi postavljaju sebi pitanje: {ta je to. a. Resulullah.Talib.108 Zape~a}eni d`enetski napitak odvrati Ibn . Kurej{ije su na muke stavljale Resulullaha. Ni{ta stoga ne zna~i muka i patnja na tom putu podnesena. ~ovjek ostaje zapanjen.A. ma kakve i ma kolike bile.s.Taliba... a. te je on tamo umro a ona se vratila u Meku. te`i te`inom planine.. a. Vjerovanje u Alaha. Resulullah. Kada se stopi nepokolebljivi iman s vedrim otvorenim srcima. ^ak mu je i neki olo{ s ulice sipao pra{inu po glavi. smatramo vrijednim da uka`emo na neke od razloga i uzroka velikog strpljenja: 1. I tada ju je zaprosio Resulullah.{. On je primio islam i zajedno su odselili. @ENIDBA SEVDOM. Jedinog i spoznaja. k}erku Zem’ata koji je davno primio islam. ostat }e i bez rije~i. Da svako ko je iole razuman. a je`i ko`a na tijelu. u Meki. Jednog. Sevdom. a. Tako Allah navodi . koja }e isturiti sav {ljam na povr{inu.{. ona pokloni svoje no}i u kojima je trebala da spava s Resulullahom. d`. 10.. Bila je udata za Sekrana bin Amra.s.s. kao `abokre~inu koju nosi uzburkana bujica koja treba probiti ~vrste brane i jake utvrde.s.s. sve ovozemaljske patnj. pa ustade jedna od k}eri mu i po~e mu prati glavu. Hatid`e. R.s..

ali la` je ono {to ti tuma~i{. iako je u Meki. postali smo kao dva trka~a konja. @ena mu re~e: “O Ebu Safvane. pa bi i oni naj`e{}i neprijatelji postupali snjim kako su najbolje umjeli. tako|er je prokleo Utbea bin Leheba. Kada su bacili na njega crijeva dok je bio na sed`di.” (13:17) Iz ovog jedinstvenog uzroka proizilaze drugi koji samo poma`u ja~anje i u~vr{}ivanje strpljenja. i bili su ubije|eni da }e ih kletva sti}i i da }e biti ka`njeni. ugledav{i lava zavikao je: “Ubi me. kad bi pljunuo na mene. a i mi smo bili bogati.”225 Tako su prolazili neprijatelji Resulullaha. mi ne utjerujemo tebe u la`.s.s. da li si zaboravio {ta ti je rekao tvoj brat El -Jeserbijj?” Re~e: “Ne. To je: 2. pa dade rije~ da ne}e izlaziti iz Meke.” Oni reko{e: “Mi imamo Vjerovjesnika kome dolazi objava s neba!” “Kada }emo ih sti}i utome?! Tako mi Boga. Zatim se razotkrila njihova tajna i jedan od njih upita Ebu . jer to nije bio obi~an govor.” (6:33)223 Nevjernici su Poslanika jednog dana tri puta pogrdno uvrijedili. a. koje prihva}aju ljudi srcem. Takmi~ili smo se ko }e {ta bolje uraditi. a.. koji su predmet opklade. koja svojom svje{}u. plijeni ljudska srca. ja sam do{ao da vam najavim propast. tako mi Boga. a i mi smo dijelili. Tako se jedanput sastado{e trojica Kurej{ija koji su tajno. On je rekao: “Ubit }u te. Kada ga natjera Ebu . nego nevjernici pori~u Allahove rije~i. pa ih poklopi briga i o~aj. a. da ka`e: ‘Oni }e (tj. ne}emo nikad u njega vjerovati niti ga priznati. pa kad smo shvatili da u svemu opona{amo jedni druge. kao vrhovni vo|a muslimanskog naroda. nisu to bili stihovi. u~i Kur’an.” (a Utejbet se nalazio na putu za [am. a i nas. on ih prokle. muslimani) boriti se protiv tebe. ubio bi me. kupi najbolju devu u Meki da na njoj mo`e ute}i. Po{tenje.”222 Ebu . pravedno{}u i iskreno{}u. tako mi Boga! Muhammed me ubi. svaki ponaosob.{.” Tada Allah. ugled. posjedovao vrhunski moral i osobine jedne kompletne li~nosti.s. cijeniti ga i po{tovati.. a.D`ehl da ide u Bitku na Bedru. i on je bio ubije|en da }e ga ta kletva sti}i.. nego i cijelog ~ovje~anstva).D`ehl znao je re}i: “O Muhammede. oni su djelili..’” Umejje se stra{no upla{io. (ne samo to.”224 (o tome }e biti govora) S’ad bin Muaz (dok je bio u Meki) rekao je Umejjetu bin Halefu: “^uo sam Resulullaha. ~ak i u jahanju. Oni se prestado{e smijati.” Tada bi se od ovih rije~i upla{ili.) Tako|er Ubej bin Halef zaprijetio je da }e ubiti Resulullaha. plemenito{}u. ako Bog da” Pa kad je ranjen Ubejj u vrat u Bitki na Uhudu (posjekotina nije bila tako velika) rekao je: “Meni je ve} on rekao u Meki: ‘Ja }u tebe ubiti.’ Tako mi Boga. (a bio je on jedan od te trojice): “[ta misli{ o ovome {to sam ~uo od Muhammeda?” “A {ta si to ~uo?” “Posva|ali smo se sa Abdu Menafom oko ~asti i vlasti. dok ono {to koristi ljudima ostaje na zemlji. ~ast i dobrota govore o ~ovjeku. d`. Kada su to uradili tre}i put on je rekao: “O Kurej{ije. Vo|stvo. Oni su bili bogati. objavi: “Oni doista ne okrivljuju tebe da si ti la`ac. Bili su zadivljeni.s. [to se ti~e . a.slu{ali kao Resulullah.D`ehla. Bio je osoba kojoj se mora i neprijatelj diviti.Zape~a}eni d`enetski napitak                            109 primjer za istinu i neistinu: “Otpaci se odbacuju.s.. koji je sa svim tim svojstvima stajao na najve}oj ljestvici ljudskog roda. a. razumom. Njih su druga plemena uzimala za svjedoke. ne}u s njima daleko putovati.s. ukazuje na to da je Resulullah. Resulullah.

o~ekuju}i da umre. 3. zato {to }e se vratiti svome Gospodaru” (23:60).Bekra u ~ar{afu ku}i. pa ugleda Ebu Bekra sveg u ranama. Vjerovanje u budu}i svijet: Ovo vjerovanje je jo{ vi{e utjecalo na osje}aj odgovornosti. @estoko ga je pretukao Utbe bin Rebia. as.” Ebu . te ga dovedo{e Resulullahu. ne fali nokat s prsta. On se osvijesti tek predve~er i re~e: “[ta je s Resulullahom.” One ga umiri{e.s.Hajr.” Ebu .D`emil odgovori: “Ne znam ni Ebu . A on je pitao: “[ta je s Resulullahom.” Krenu Ummi l . Ummi D`emil zavriska i re~e: “Tako mi Boga. i sve njegove blagodati ne vrijede .Erkama. a i ~itavo ~ovje~anstvo.s.110 Zape~a}eni d`enetski napitak njegovih drugova i prijatelja za njega su disali jednom du{om.Bekra ni Muhammeda bin Abdullaha.. a da Muhammedu. s patnjama s kojima su se susretali.226 Prenijet }emo u doga|ajima s Uhuda.. a. dok me ne odvedete Resulullahu. Osje}aj odgovornosti: Ashabi su u potpunosti osje}ali kakvu su ogromnu i ozbiljnu odgovornost ponijeli na ple}ima. Me|u njima tekla je iskrena ljubav kao {to voda te~e svojim tokom.” Ummi . ^vrsto i nepokolebljivo muslimani su vjerovali da }e ih Gospodar svjetova o`iviti da odgovaraju za svoja djela: dobra i lo{a.Bekr upita: “A gdje je on?” Ona odgovori: “U ku}i Ibn .” On re~e: “Idi kod Ummi D`emil. mala i velika. a. da podnose vje~ne patnje. a. ni u kom slu~aju. Ako `eli{ oti}i }u s tobom do tvog sina.” On upita: “A {ta je s Resulullahom.Bekr re~e: “Tako mi Boga. iza|o{e njih dvije kasno u no} i povedo{e ga oslonjenog na njih.Bekr pita za Muhammeda bin Abdullaha. niti da ga trn ubode. ovo su mogli uraditi samo neprijatelji. niti }u jesti. a. Os silnih udaraca nije mu se lice moglo prepoznati.Bekr sve ka`e. Posljedice koje se izazivaju bijegom i strahom od odgovornosti.s. Kad se smiri. i ~ija su srca puna straha. kad budemo govrili o njemu. gazio mu po licu i skakao po stomaku. boje}i se njegove kazne. Bio je u njihovom srcu i u njihovom oku zjenica. nevjernici. a nakon toga ili }e biti u d`enetskom boravi{tu gdje }e u`ivati u Allahovim blagodatima. [teta koja bi ih zadesila. Od prevelike ljubavi prema Reesulullahu.Bekr bin Kuhafet bio napadnut u Meki.?” Ona re~e: “Ne znam {ta je s tvojim drugom.. i stalno ga ja~alo. nanose daleko ve}u {tetu od one u kojoj se oni nalaze. svaki je vi{e volio da se njemu grkljan prere`e.Hajr: “Gledaj da ga nahrani{ i napoji{ makar malo. @elim da se Allah osveti za tebe. mole}i za milost Gospodara svoga.” Ona ode kod nje i re~e joj: “Ebu . a. ili }e i}i u d`ehenmsko boravi{te. Oni su znali da dunjaluk. i kad svijet pozaspa. ovaj svijet. Udarao ga je nanulama. Hunejna i iz sli~nih situacija. Oni su: “Oni koji od onoga {to udjeljuju. Privla~io je ljude kao {to magnet privla~i `eljezo.” Po{to je ostala sama s njim. niti }u piti. nakon toga bijega.s. a zatim ustado{e i reko{e njegovoj majci Ummil . ne mo`e se mjeriti.Tememije odneso{e Ebu . Benu .s. k}eri Hattabove i pitaj je za njega.?” Ummi .s. U toj odgovornosti se ni u kojem momentu ne smije ni{ta zaboraviti. a.. nezapam}ene izjave ljubavi prema Resulullahu.” Ona re~e: “Hajde.D`emil upita: “Smije li tvoja majka ~uti?” On odgovori: “Ne boj se nje. insistirala je da joj Ebu .?” Poljubi{e ga i opomenu{e. Jednog je dana Ebu . Oni su stoga provodili `ivot izme|u straha i nade. 4.” Ona re~e: “On je ~itav i dobro je.

i Njegovoj mo}i. pa neka otpo~nu paklenu gozbu. Kur’an im slika neprijatelja. a to je islamsko dru{tvo. i toplina. donosi mnoge primjere i obja{njava mudrost koju sadr`e: “Zar vi mislite da }ete u}i u D`ennet. da prelazak na islam ne zna~i i to. znali od prvog dana od kada su po~ele njihove patnje s nevjernicima. kojim }e Allah. da vide Allahovu mo} i ljepotu. u kojem nema dvoumljenja. da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu. d`. i pored svega {to im se doga|alo. da islam nosi sa sobom nesre}u i zlo. objavljivane su sure i ajeti (poglavlja i re~enice) iz Kur’ana. dok ne odustanu od `ivota u jasnoj zabludi u kojoj se nalaze.budu}im svijetom. zatim navode historijske primjere koji ukazuju na Allahovu. On govori kako }e im se suditi i kako }e biti izlo`eni d`ehenemskoj patnji. odgovorom jasnim. od prvog dana. nevjernika kao i silnika i krvnika.. i zadovoljstvo prema onima koji Ga osje}aju . s potporom ajeta koji govore o Allahu. tako da im nisu pridavali veliku pa`nju i zna~aj. Kur’an je znao odvesti muslimane svojim smislom i svojim figurama u drugi svijet. d`. U okviru ovih ajeta bilo je dijaloga s muslimanima. d`. i oni koji su s njim vjerovali . To upozorenje jasno je i konkretno.3) Ovi ajeti odgovarali su na `elje nevjernika i upornih svojeglavaca. i toliko su bili uznemiravani da bi i Poslanik.{. biti zadovoljan. Allahova pomo} je zaista blizu!” (2:214) “Elif . d`.mim. trenucima pre`ivljavanja u strahu i nasilju. 5. obra~un s neznanjem i neznalicama. U vezi s tim. Vatra }e im gorjeti lica. Ovo jako saznanje olak{avalo im je ovozemaljske patnje i gor~inu. i na one koji la`u. i briga.Zape~a}eni d`enetski napitak                            111 koliko krilce komarice u pore|enju s ahiretom . kao nepobitni dokazi temelja islama oko kojih se tuma~enje vjere (da’avvet) u Meki kretalo. Nagovje{taj uspjeha: Muslimani su. a jo{ niste iskusili ono {to su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neima{tina i bolest. i osjete Njegovu savr{enost. u kojima im donosi radosnu vijest o svojoj milosti i svom zadovoljstvu.uzviknuli: ‘Kad }e ve} jednom Allahova pomo}?’ . 6. svijet nepoznatog i nedoku~ivog. Kur’an ih opominje i upozorava na kazne i neda}e koje }e ih zadesiti ako budu uporni u nevjerstvu i svojeglavosti.lam . Otvarao bi im o~i da vide svemir. kao i njihovim mra~nim re`imom. iza kojih se krila i milost.{. zbog njihovog boravka u ba{~ama punim vje~nih blagodati.{. Islam te`i da izgradi dru{tvo. a metodom osvje{}ivanja i upu}ivanja drugi put. zakonitost prema njegovim neprijateljima i prema njegovim evlijama (dobrim ljudima). . Vjera islam ima za osnovni cilj uspostavljanje autoriteta na Zemlji i ru{enje politi~kih ustrojstava u svijetu.Kur’an: U najte`im trenucima `ivota muslimana.{. El . Kur’an se koristi metodom blagosti jedanput.” (29:1 . i da u isku{enje ne}e biti dovedeni? A Mi smo u isku{enje dovodili i one prije njih..bez ikakvih prepreka. Vjernici su upu}ivani na temelje Allahove odredbe na kojoj je zasnovano na~asnije i najbolje ljudsko dru{tvo na svijetu. Misle li ljudi da }e biti ostavljeni na miru ako ka`u: ‘Mi vjerujemo!’..Eto. dru{tvo koje }e s obo`avanja bo`anstava pre}i na obo`avanje Allaha. koja ne po{tuju ~ovjeka. Kur’an podsti~e muslimane da u te{kim trenucima i vremenima budu strpljivi i jaki. ve} da islamsko u~enje te`i i ima za cilj.

gotovo da se ugu{e na svom sopstvenom ognji{tu. neki put jasno i otvoreno. koji su vjerovali u Boga.” (38:11) Za one koji su oti{li u Abesiniju u izgnanstvo. tako|er. i kada su mu{rici `eljeli pobjedu Perzijanaca. a. On poma`e kome ho}e. koje }e zadesiti ono {to je zadesilo Jusufovu bra}u.kad bi oni samo znali!” (16:41) Resulullaha.s.{. poslanike. Mi }emo jo{ na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti. s obzirom da su oni bili mu{rici. a. a neki put simboli~no.a to je pobjedu muslimana uz Allahovu. objavi. u kojima i kroz koje su muslimani prolazili u Meki. pa Allah.. govori o poslanicima.. kada im je zemlja bila pritje{njena. a oni }e se u bijeg dati!” (54:45). s vremena na vrijeme je predskazivao radosne doga|aje sli~ne ovima. On se u vrijeme hodo~a{}a kretao me|u ljudima na trgu Ukkaz. i ka`e: “Oni predstavljaju neznatnu urotni~ku vojsku koja }e tamo biti pora`ena. ka`e: “A rije~ Na{a davno je re~ena o robovima Na{im. Allah.177) Allah tako|er ka`e: “Skup }e sigurno pora`en biti. objavljeno je: “Oni koji se isele Allaha radi. “U Jusufu i bra}i njegovoj nalaze se poruke za sve koji se raspituju. I tako. iz zemlje na{e protjerati!’” A poslanicima je Gospodar njihov objavljivao: “Mi }emo nevjernike sigurno uni{titi i poslije njih vas na Zemlji nastaniti.{. ka`e: “Nevjernici ssu govorili poslanicima svojim..{. Med`ni i Zil . 14) Kad je izbio rat izme|u Perzijanaca i Rimljana.” (12:7) Oni koji se raspituju su stanovnici Meke. maltretirani od njenih nevjernika. najavi i jo{ jedan...” (14:13. narodima koji su ih u la` utjerivali i ostajali u nevjerstvu. d`. pitali su o Jusufu pejgamberu. Kada Allah.{. u to te{ko vrijeme za muslimane. d`. Kur’an. U tom periodu objavljeno je mnogo ajeta koji donose radosnu vijest o pobjedi muslimana.s. d`. d`. d`. Ali pobijedi{e Perzijanci.” (30:4. doista. radosniji. zlo }e jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti!” (37:171 . o poslanicima: ‘Oni }e biti.112 Zape~a}eni d`enetski napitak Kur’an je objavljivao o tome radosne vijesti.. te te`ak `ivot prethodnih poslanika poslanih. objavljivani su ajeti koji su poredili tegobe i neda}e. On je Silan i Samilostan. Objavu Knjige i Sudnji dan. mo}: “Allahova je odluka .Med`azu i . muslimani kao vjernici `eljeli su pobjedu Rimljana. Ajeti koji su govorili o ovome sadr`avali su skoro ista stanja i iste situacije. i da izgube svoje `ivote. U nekim kur’anskim poglavljima jasna su predskazanja propasti idolopoklonika Meke i uspjeha muslimana s uspjehom {irenja i tuma~enja vjere islama. ali za nekoliko godina. i oni }e promatrati! Zar oni kaznu Na{u da po`uruju? Kad ih ona stigne. ili }emo vas. pored ovoga nagovje{taja. 5) Resulullah. tako|r vjernika.i tada }e se vjernici radovati Allahovoj pomo}i. ‘Ili }ete vjere na{e biti. Bit }e to za one koji }e se polaganja ra~una preda Mnom bojati i koji }e od prijetnje moje strahovati. a nagrada na onome svijetu bit }e jo{ ve}a .{. potpomognuti i vojska na{a }e zacijelo pobijediti!’ Zato se okreni od njih za neko vrijeme i promatraj ih. Tada Allah. nepravdu i nasilje. Ajeti su sadr`avali metode rje{enja za uspjeh vjernika.. doista. nakon {to su bili progonjeni. nagovijesti u objavljenim ajetima da }e Rimljani dobiti pobjedu. propast i predaja.

. a snjim je raslo i sve {to je ljudsko.” Zatim bi zvi`dali i pljeskali.s. kad su se cjenkali oko nekih ovodunjalu~kih stvari.i .. Vrijedno je ponoviti {ta je odgovorio Resulullah. smatrali samo “ljetnim oblakom koji }e se za kratko vrijeme rasturiti”.{ehadet. lijepog nad ru`nim.s.. nego su za njih znali i muslimani i nevjernici. a. u sjeni Ka’be. recite: Nema drugog boga osim Allaha.”227 Ranije smo spomenuli {ta je odgovorio Utbe bin Rebia Resulullahu. kad je posljednja delegacija Kurej{ija do{la Ebu . a. za poslovima kojima }e Allah.Esved ibn el .s. S tim svim vjerovanje (iman) postajao je dublji. ni shvatio Resulullaha. imao je ogromnu snagu i strpljenje da nahrani du{e muslimana znanjem i Kur’anom. to ga ne bi odvratilo od vjere. On je jasno i glasno rekao da od njih tra`i da prihvate samo jednu rije~: kelime . pokornost Gospodaru Zemlje i nebesa.{. Sigurno }e Allah upotpuniti dostavljanje islama tako da }e konjanik i}i iz Sane do Hadremevta.. za samoobra~unom i gospodarenjem ~ulima. Samo s takvim osobinama bilo je mogu}e na}i put iz tmnine na svijetlo. borbu sa strastima. ali nije ljudima samo obe}avao D`ennet i d`enetske blagodati nego im je sasvim otvoreno govorio: “O ljudi. Rekoh mu: ‘Zar ne}e{ moliti Allaha (da nam pomogne)?’ On sjede. Na tim osnovama temeljio se odgoj. Mu{rici su nas tada `estoko proganjali. a on je sjedio ogrnut svojom burdom (ogrta~). nepot~injenost materiji. precizan idubok.. a. Tako bi se El . uz molbu iskrenu i sr~anu za boravak u D`ennetu.”229 Ova radosna predskazanja nisu bila nepoznata i skrivena. a ako umrete. Kao rezultat toga kod muslimana imamo plemenitu du{u. Uz sva predskazanja za slavnu i svijetlu budu}nost na ovome svijetu.. Bila je to pobjeda strpljenja nad neda}ama. pot~initi strance. Rasla je briga za po{tenim `ivljenjem. bit }ete spaseni.”228 I u drugom predanju: “Ali vi po`urujete (nemate strpljenja).Muttalib i njegovo dru{tvo ismijavali ashabima kada bi ih vidjeli govore}i: “Do{li su vam kraljevi zemaljski i oni }e pobijediti perzijske i rimske kraljeve.Talibu. a. sav crven u licu i re~e: ‘Ranije je bilo da gvozdenom ~e{agijom skidaju meso do kostiju nekome. za naukom koja }e obogatiti saznanja o vjeri. tegobe i neda}e koje ih neprekidno okru`uju. itd. a. strpljivosti.’” Prenosilac je dodao: “I vuka za svoje stado. S tom rje~ju zagospodarit }ete Arapima. d`. Pri~a Habab bin el .Zape~a}eni d`enetski napitak                            113 {irio Objavu. lijep odgoj. biti zadovoljan. Resulullah. ~isto srce.s. Utbe nije nikada ni razumio. . ashabi su svakodnevna zbivanja.s.Eret: “Do{ao sam kod Poslanika.. pa do psihi~ke smirenosti. a da se ne}e bojati nikoga osim Allaha. bit }ete vladari u D`ennetu.

Zejd bin el .s. osjetio je bol u glavi od silne galame.s. pa je potekla krv i obu}u mu natopila.s. a da li~no nije oti{ao kod njega i s njim govorio. On i Zejd nasloni{e se na ogradu ba{~e Utbeta i [ejbeta. pzivao plemena na koja je nailazio. a. Ovu razdaljinu je Resulullah. strane. a ako nisi. desete godine poslanstva. a. Nikoga od uglednih ljudi Taifa nije pozvao u islam. ako je tebe zaista Allah poslao.s.” Resulullah. Kad se Resulullah.S. Kad je do{ao u Taif uputi se trojici bra}e.. onda i ne treba da s tobom govorim. sinovi Amra bin Umejr es ..s.s. Resulullah u|e u ba{~u i sjede pod vinograd uza zid. Ni jedno pleme se nije odazvalo njegovom pozivu. Ako si ti Poslanik. pre{ao pje{ice.. ti la`e{ na Boga. izu~i ~uvenu dovu koja svjedo~i o velikoj tuzi i bolu usrcu nakon stra{nog doga|aja. Jedan od njih re~e: “Ja }u po~upati prekriva~ Ka’be. {to niko ne prima islam. a. napu{tao Taif. Resululah. a. To su bili Abdu Jalijel. a. Mes’ud i Hubejb.Sekafije. U putu je Resulullah. U TAIFU U mjesecu {evalu230. onda meni i ne dolikuje da govorim s tobom. (krajem maja ili po~etkom juna 619. Kada je Resulullah. proveo je u Taifu deset dana. sa Zejdom sakrio iza ograde.Zape~a}eni d`enetski napitak 115 TRE]I PERIOD OBJAVE POZIVANJE U ISLAM IZVAN MEKE RESULULLAH. u islam.. iza|e Resulullah.” drugi re~e: “A zar Allah nije imao nekog drugog osim tebe?”. vike i udaraca. hulili i na njega s lijeve i desne Resulullahove. pozva ih da vjeruju Allahu ida pomognu vjeri. Ga|ali su ga kamenicama i vrije|ali pogrdnim rije~ima. Kada se povratio i malo odmorio od onoga {to mu se desilo. godine po kalendaru). a. i na njega navrati{e svoj olo{. Oni reko{e: “Napusti na{u zemlji i idi. Taif je grad udaljen od Meke oko {ezdeset milja. S njim je na put krenuo i njegov oslobo|eni rob Zejd bin el . sinova Rebia..s.. masa olo{a vratila se u Taif. Neko ga je pogodio kamenom u tetivu iznadpete.Harise. .” Resulullah ustade od njih.. Za njega je `alost bila. a. A. ali nikome o meni ne govorite..Harise {titio ga je svojim tijelom.”. ali im re~e: “Rekli ste {to ste imali. iz Meke i ode u Taif. olo{ i robovi su ga slijedili.s. poglavara plemena Sekif. a tre}i re~e: “Ovo je prvi i zadnji put da sam s tobom govorio. a. Resulullah sjede s njima i pozva i njih u islam.. koji su `ivjeli tri milje od Taifa.

u ovom te{kom stanju.” Nakon toga doga|aja. viknu{e: “Te{ko tebi Addase. na ove rije~i. molim Te da me fizi~ki oja~a{ i da me izvede{ iz bezizlazne situacije u kojoj se nalazim. dodade: “Ti si. Kad se pribli`i mjestu Karnu .. na stanovnike Meke. a. ruke i noge Sinovi Rebiata su sve to posmatrali. Resulullah..” Obojica mu. ne ostavljaj me na milost i nemilost tu|incima koji me neprijateljski do~eka{e! Gospodaru moj.roba. ne prepu{taj me njima. iz sela dobrog ~ovjeka Junusa bin Meteja. O Najmilostiviji! Ti si Staratelj nejakih. r.. i po~e da mu ljubi glavu. ga upita: “Odakle si ti i koje si vjere?” On re~e: “Ja sam kr{}anin iz Ninive. kako je pitala Resulullaha.: “Da li si imao te`eg dana od onoga na Uhudu (Bitka za Uhud)?” On je odgovorio: “Sva{ta sam pre`ivio od ovoga tvoga naroda. Stvoritelju moj. da mu je Ai{a. te pozva{e jednog dje~aka. d`. skini Sviju srd`bu s mene! Obdari me Svojom milo{}u dok ne postignem Tvoje zadovoljstvo.s. a.” Kada ga ugleda{e dva Rebiatova sina. malog kr{}anina . upita{ega: “Te{ko tebi. onda za sve ove patnje ne marim. a. Buharija prenosi op{irno ovu pri~u sa svojim senedom (lancem prenosilaca) od Urveta bin Zubejra.s. zvanog Addas i reko{e mu: “Nosi ovaj groz onom ~ovjeku. a zatim pojede.Menazil. kojim si rastjerao tamu i uz pomo} kojeg upravlja{ ovim i budu}im svijetom.s. da mu naredi da sru{i dva brijega El .” On re~e: “A odakle zna{ ko je Junus bin Metej?” Resulullah. ali najgore {to su mi u~inili.s. blizu grada.Ah{eban..s.” Addas pade po Resululahu. Addas re~e: “Ovako ne govori narod ovog kraja”.Molim Te da me sa~uva{ od ljudskog poni`enja. a. dade mu gro`|e.. a. On je Poslanik. a tvoja vjera je bolja od njegove. ako Ti nisi srdit na mene. ovaj ~ovjek je osoba kakve nema danas na Zemlji Ispri~a o mi je ne{to {to ne mo`e znati niko osim ~ovjeka koji je Poslanik. pru`i ruku ire~e “bismillahi” (u ime Allaha). Allah. i molim Te.. s tvoje vjere }e te prevesti na svoju.s. a. dakle... posla mu D`ibrila i s njim meleka zadu`enog za brda koji zatra`i od Poslanika. a Resulullah. Ne}e te vi{e slu{ati!” Kad se Addas vrati. Molim Te.{. a. pa jedan drugom re~e: “Onaj tamo }e ti pokvariti dje~aka.Ahner.” Resulullah. a i ja sam Poslanik. odgovori: “To je moj brat. probudi se u njima osje}aj samilosti. Resulullah. zvana Ebu Kubais i El . pri~ala. punog tuge i jada. a. gdje sam sebe . {ta ti bi?” On odgovori: “Moj gospodaru.s.” Kada dje~ak do|e do Resulullaha. Tvoja briga o meni je prevelika.. iza|e iz skrovi{ta i krenu put Meke.s. a.s. stoga se utje~em svjetlu Tvoga lica. Ti si moj Staratelj. Niko nema snage i mo}i osim Tebe.. u~inili su mi u Taifu.a.116 Zape~a}eni d`enetski napitak ^UVENA TAIFSKA DOVA GLASI: “Gospodaru moj.slomljena srca.

. sretan zbog ove bo`anske pomo}i koju mu pru`i Allah.s. kojeg je dao Resulullah. Resulullah. govori sve do kraja petnaestg ajeta. slu{ali. koja potvr|uje da su istinite i one prije nje i koja ka istini i na pravi put upu}uje.Menazil (Karni Es . Pomo} u vojsci koju ne zna i na vidi niko osim Njega. d`. U vrijeme boravka u ovoj dolini.u~init }u to.. a. Iz ovih navedenih ajeta. O njima Allah.{. dok ne do|edo doline Nahla i tu ostade nekolikodana. evo me. Allah ti {alje mene . posla Muhammedu. pozvr|ena je objavljivanjem ajeta u kojima nagovije{tava uspjeh Resulullahove. doista Kur’an. 2. Uistinu.Es-Sejlul Kebir i Ez-Zejme..{. ogleda se njegova izuzetna li~nost. satkana od visokih moralnih vrijednost. a. Zatim ~uh glas meleka koji mi nazva selam i re~e: “O Muhammede.s.. Kur’an je otkrio Resulullahu.ElAh{ebani . a. a. koji izaziva divljenje.{. Tu podigoh glavu i ugledah obla~ak iznad glave koji mi je pravio hladovinu.s. a.. {ta `eli{ da u~inim? Ako `eli da na njih sru{im ova dva brijega .{.{.O narode na{. re~e: “Ne. Allah. oni reko{e: “Pst!” A kad se zavr{i. nije do tada bio obavije{ten o d`inima. jasno nam se ukazuje da Resulullah.) O njima Alah. On }e vam neke grijehe va{e oprostiti i od patnje vas neizdr`iveza{tititi!” (46:29 . svijet d`ina i time mu dao na znanje jedan novi vid pru`ene pomo}i i njegovi nedoku~ivih riznica Gajba (napoznatog i nedostupnog nama). vrati{e se narodu svome da opominju: “O narode na{“.’” (72:1.Zape~a}eni d`enetski napitak 117 izlo`io poni`enju pred Ibn-Abdu Jalijel ibn Abdi Kelalu. Nakon toga nastavi put prema Meki. Nego `elim da Allah u~ini da me|u njihovim potomstvom bude onih koji }e obo`avati samo Allaha i ne}emu {irk ~initi. d`. U toj dolini nalaze se dva mjesta pogodna za boravak . O njima je saznao tek nakon objave prethodnih ajeta. a... kad na njemu stoji D`ibril i doziva me.. a.. . osvijesti se i srce mu se smiri.31) U poglavlju “El -D`inn” stoji: “Reci: ‘Meni je objavljeno da je nekoliko d`ina prislu{kivalo i reklo: Mi smo. govori u Kur’anu na dva mjesta: u poglavlju “El .meleka D`ibrila . koji na pravi put upu}uje. d`.s. ~iju veli~inu je te{ko doku~iti. odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha.. “mi smo slu{ali knjigu koja se poslije Musaa objavljuje. Tekst kasnijih predanja sadr`i saznanje da su oni ~e{}e dolazili poslije ovih doga|aja. On se ne odazva mojoj `elji i mom pozivu da prihvati {ehadet.”231 U ovom odgovoru. Re~e mi: “Allah je ~uo {ta si ti govorio njima i {ta su oni odgovorili tebi. kada do|o{e da ga ~uju. pa pogledah bolje. da’ave (tuma~enja i {irenja islama).s. s nebeskih katova. a po{to on to ne u~ini. govorili su. d`. kao i iz predanja koja su nastala tuma~enjem ovoga govora. jer su se u njima nalazili voda i bilje.Ahkaf”: “Kada ti poslasmo nekoliko d`ina da Kur’an slu{aju.s.Se’alib). Tragaju}i po knjigama nismo utvrdili gdje se to ta~no nalazi. ja odoh od njega zabrinut i uznemiren. d`. Bio sam u bunilu iz kojega se ne probudih dok ne do|oh do mjesta Karnul . jednu skupinu d`ina.da naredi{ {ta god `eli{ da uradim s njima.s. Ovo je bilo prvi put da bude u dru{tvu d`ina. i mi smo u nj povjerovali i vi{e nikoga ne}emo Gospodaru na{em ravnim smatrati..” Resulullah..

do|e do ugla na kojem je crni kamen i dota~e ga. Kad se Resulullah. voljom i ushi}enjem. Ja sam uzeo Muhammeda pod svoju za{titu. gdje se zaustavi.” (46: 32) I Allah. d`.D`ehel upitao Mut’ama: “Je si li mu za{titnik ili sljedbenik?” Ovaj odgovori: “Samo za{titnik. ka`e: “A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku..”232 Resulullah. Tada otprilike Zejd bin Harise mu re~e: “Kako }e{ ponovo u Meku. ja ga uzimam pod svoju za{titu. Allah.. uzeo pod svoju za{titu i neka ga niko od vas ne vrije|a. a samo oni mogu nekog uzeti pod svoju za{titu. Zatim je klanjao dva rekata i oti{ao svojoj ku}i.” U tom Resulullah.s. ka`e: “I mi znamo da ne mo`emo Allahu na Zemlji uma}i i da od Njega ne mo`emo pobje}i.” Resulullah. a.D`ehel re~e: “Koga ti {titi{ i mi }emo {tititi. nije zaboravio Mut’amu ovo dobro djelo. da ga primi pod svoju za{titu. onako skrhanog i oja|enog.. pojavi sa Zejdom bin Harise i pro|e do Mesd`idul . od njegovog izlaska iz Taifa. takvi Mu na Zemlji ne}e uma}i i mimo Njega ne}e za{titinika na}i.s. Allah.sve bih ih njemu ostavio. snagom.” Ebu ..” On ga posla El .” On zatim pozva svoje sinove i svoje pleme i re~e im: “Stavite na sebe oru`je i budite raspore|eni na uglovima Ka’be. razi|e se oblak tame..s.” Zatim posla po Resulullaha.”233 .” (72:12) Pred ovom pomo}i. koji je ~inio obilazak Ka’be. kad su te protjerali?” On odgovori: “O Zejde. neka do|e i u|e. Mut’am i njegovi naoru`ani ljudi otpratili su ga do ku}e. a. `alosti i o~aja. pred ovom pobjedomi ovim predskazanjima. On }e potpomo}i Svoju vjeru i uzdignuti Svoga Poslanika. pronalazi izlaz i daje olak{anje. a.{.Ka’b. d`. a.harama.118 Zape~a}eni d`enetski napitak Ovim novim saznanjem tako|er je potvr|eno da ni jedna ovozemaljska sila nije u stanju da stane na put izme|u islama i njegovog uspjeha. u povratku za Meku svrati u pe}inu Hira i posla ~ovjeka iz porodie Huza’at kod Ahnesa bin [erika.stoga ga slu{amo da na Bedru po pitanju zarobljenika ka`e: “Da je `iv Mut’am bin Adijj.” On posla ~ovjeka kod Suhejla bin Amra.s. pa Mut’am odgovori: “Da. koji je pratio Resulullaha.s. ja sam Muhammeda. Postoji pri~a da je Ebu . a. Mut’am bin Adijj ustade na svojoj devi i pozva: “O Kurej{ije.{.s. a.. pa dok ne odlu~i da se vrati u Meku. On re~e: “Ja nisam doma}i.Amir ne mo`e {tititi porodicu Benu .. Oni su u velikoj zabludi. a Suhejl re~e: “Zaista porodica Benu .Mut’amu bin Adijju. i da mi je posredovao za ove ovdje. kako vidi{. sa ~vrstim naumom da nastavi zapo~eti posao oko tuma~enja islama i dostavljanja vje~ne Allahove Objave s novim poletom.

d`. pa do posljednje sezone had`a pred Hid`ru. U~enjak El . krajem juna ili po~etkom jula. desete godine od poslanstva. Fizare. po~ev{i od ~etvrte kada je i dobio imperativ da javno nastupa. Selim.Mensur Fevri navodi neka plemena koja je prvi puta pozivao u islam te desete godine 235. pozivaju}i ih u Allahovu.. Muharib bin Hasfe.HAdarime. Njegovo ime spominjali. i niko od njih mu se nije odazvao. po kalendaru. Resulullah se vrati u Meku.{. pa je obilazio pleme po pleme. Resulullah..s. godine 619. Stoga se ne bi moglo re}i da je odre|eno pleme pozivano u islam u jednoj odre|enoj godini. El . i iz mjesta dalekih.Kelb: Resulullah.s. Benu . To je ~inio s istom snagom. Abes. El . iskoristio je ovu priliku. Allah je dao lijepo ime va{em ocu. Benul .. a Ebu . oti{ao je kod jedne njihove porodice koja se zvala Benu Abdillah. te da bi u odre|ene dane. ponudio islam i pozivao ih u njega. izla`u}i im temelje islama.{. i njega kao Poslanika. ~inio svake godine.s. a.” 2. Benu . Gassan. Kelb. kojim ih je Allah opskrbio.Ishak iznosi i metode pozivanja kao i njihovo odbijanje. Hanife. d`. Murre. On im je rekao. Evo ukratko o tome: 1. i da bi za sebe korist imali. istim elanom i istim metodom. kao {to je to ~inio od ~etvrte godine poslanstva. da obave obred had`a. a. PLEMENA KOJIM JE PONUDIO ISLAM Pri~ao je Ez .Hanifa: “On je njih obilazio u mjestu gdje su odsjeli i pozivao ih u islam ida povjeruju u njega kao Poslanika. a vi ne prihva}ate ono {to On daje vama. a..Bekai. ‘Uzrej.Zape~a}eni d`enetski napitak 119 PREDO^AVANJE ISLAMA PLEMENIMA I POJEDINCIMA U mjesecu zul-kade.” 3. pa ih pozva da vjeruju u Allaha. nego je to Resulullah. bila su: Benu Amir bin Sa’sa’.Haris bin K’ab.Zuheri nisu sva pozvana u islam tokom jednegodine ili za vrijeme jednog had`a...Nasr. Benu Amir bin Sa’saa starje{ina je kod kojega je oti{ao Resulullah. Benu . Nikood Arapa nije ru`nije odbio ponudu od njih.”234 Ova plemena koja je naveo Ez . a. Zbog pribli`avanja sezone hodo~a{}a ljudi su masovno dolazili u Meku na iznurenim kamilama.s.Zuhri: “Plemena koja su nam spomenuta i kod kojih je oti{ao. Kinda. da nastavi izlaganje islama plemenima i pojednicima. vjeru. prilikom klanja kurbana.s. a. i pozvao ih . “O Benu-Abdullah.

pod imenom Behiret bin Firas.” Zatim dodade: “[ta misli{ ako ti damo prisegu na islam.120 Zape~a}eni d`enetski napitak u islam.. ~asti i porijekla. i priznaju njega za Allahovog Poslanika. a. d`.. Do{ao je u Meku radi had`a ili umre.. On ponovi za Resulullahom.{ehadet i pre|e na islam rekav{i: “Ovo su divne rije~i. Resulullah. Ijjas bin Muaz bio je mlad dje~ak.s. tako ne{to nikada ne bi izmislio ni jedan Ismailit (od porijekla Ismaila) On je govorio istinu.Hazred`. da vjeruju jednog Allaha. koji nije bio na hodo~a{}u zbog starosti. U Meku je do{ao sa delegacijom plemena El . koji sebe smatra Poslanikom.” I oni ga odbi{e.. Tako mi Boga.s. Evo nekih od tih: 1. Neprijateljski plamen bio je zapaljen izme|u dva spomenuta plemena u Jesribu. neposredno poslije perioda hodo~a{}a. upita ga: “A {ta ti ima{?” On re~e: “Lukmanovu mudrost. Njegovi su ga zvali nadimkom Kamil (potpun). a.” Amir mu tada re~e: “Onda nam ti nisi potreban.s.Amra svojim ku}ama. prou~io odlomak iz Kur’ana i pozva ga u islam. 239 2. re~e: “Tako mi Boga.” Zatim se vratio u Medinu. On poslanstvo daje kome ho}e. a. a. Do{li su u Meku da sklope savez s Kurej{ijama protiv njihovih sunarodnjaka iz plemena El .s. kaku ste to glupost uradili? Kolike li {tete zbog toga. kada bih uzeo ovog mladi}a od Kurej{ija. isto kao i ovo {to ja imam. ja imam kur’anske ajete koje je obhjavio Uzvi{eni Allah..s. Poziva nas da ga {titimo i da ga povedemo sa sobom u na{u zemlju. porijeklom iz Jesriba. kelimei . a.{.Evs.s.” Zatim mu Resulullah. a. re~e: “Odredba o tome je u Allahovim rukama.. a.” Suvejd mu izlo`i ono {to je znao. Jedan iz porodice. On je odgovorio: “Mo`da je to {to ti ima{. {ta im se dogodilo. po~etkom jedanaeste godine od poslanstva. tako da islam primi{e mnogi ljudi. pa mu Resulullah. Neki su pozitivno odgovorili. .” Resulullah mu re~e: “Ka`i {ta zna{. pri~ale su svome starje{ini.{. zatim te Allah pomogne nad neprijateljima. s njim bih zavladao nad Arapima. pa ga je Resulullah.. ali ono {to ja imam kod sebe vrednije je od toga. d`.. tako|er nije zanemario pojedince.. kao i neke znamenite li~nosti. ali je poslije toga bio ubijen u ratu Bu’as. Kada su se vratile porodice Benu .s.” Starac se dohvati za glavu pa re~e: “O sinovi Amrovi. Reko{e mu: “Dolazio nam je mladi} iz plemena Kurej{ od Beni Abdul .Muttaliba. Suvejd bin Samit bio je ugledni jesribski 237 pjesnik. zbog njegovog pjesni~kog dara. ho}emo li te naslijediti (u poslanstvu)?” Resulullah. meni. neposredno pred ~uveni rat Bu’as. Gdje vam je pamet bila?” 236 VJERNICI ISLAMA VAN MEKE Resulullah. re~e: “Ovaj govor je lijep. Kur’an je putokaz i svjetlo ljudima. pozvao u islam. 238 Suvejd je primio islam po~etkom jedanaeste godine poslanstva. izlo`io je i ponudio islam plemenima i delegacijama.

Gdje ja u|em.Evsovi do{li u Meku. zahvaljuju}i i slave}i Allaha. a Resulullah. i baci je Ijjasu u lice. a. i ja po|oh za njim. pa re~e.” Pa me upita: “Ko si? [ta te dovede u ovaj grad?” Rekoh mu: “Ako me ne}e{ izdati. Kad tamo do|oh.” On ode.s. dok ne u|osmo u jednu ku}u. nego radi saveza. a ti produ`i.zem..s. pa se vratio bez obavljena posla. ustade i napusti ih. Do tada mi nije niko ni{ta pri~ao o njemu.. ja uzeh ranac (zave`ljaj) i {tap.. @elim da vidim li~no tog ~ovjeka. Ja mu rekoh: “Predo~i mi islam.” Alija je i{ao. sjeo irekao: “A kako to?” On re~e: “Ja sam Allahov Poslanik. u|i i ti. Nakon povratka u Jesrib. nikom ni{ta ne govori o .” On mi ga predo~i. a ni ja njega.Hazred` bilo je brojnije od plemena El . Savez sa Kure{ijama nisu sklopili. pa kenuh u Meku.Gaffari bio je stanovnik iz okoline Jesriba. Ako vidim nekoga da je opasan po tebe. a ja za njim. Zatim pro|e pokraj mene Alija i re~e: “Ovaj ~ovjek kao da je stranac?” Odgovorih mu: “Da.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 121 Pleme El . Kad je do{ao. a potom se vrati ku}i. “Gubi se od nas! Tako mi `ivota. pa mi re~e: “O Ebu . bolje }e biti da smo radi ovoga do{li. Kada je Resulullah. 241 Buharija prenosi od Ibn . razgovoaraj s njim i vrati mi se s informacijama. Slao sam brata da s njim razgovara. a ujutro krenuh u mesd`id da pitam za Muhammeda. Meni je spustio Knjigu.” Ja mu tada rekoh: “Nisi me zadovoljio s odgovorom. Ijjas je ubrzo umro donose}i {ehadet. Primih islam isti ~as. u~e}i tekbire. a. a mrzi me da nekog pitam.. I niko ne sumnja u to da je Ijjas umro kao pravi musliman.a.” Zatim im je objasnio islam i prou~io odlomak iz Kur’ana.” Ja mu rekoh: “^uo sam da ovdje `ivi neki ~ovjek koji sebe smatra Bo`ijim Poslanikom.” On re~e: “Hajde sa mnom. vidio sam ~ovjeka koji nare|uje dobro a odvra}a od zla. a. njemu re~e: “Eto. ti si potrefio na vodi~a.. ja ga upitah: “S kakvim vijestima si do{ao?” On odgovori: “Tako mi Allaha. po~eh tra`iti Muhammeda.s. Ja ih pozivam da vjeruju Allaha i da Mu ni u ~emu druga ne pripisuju. Niti on mene {ta pita. Boravio sam u mesd`idu i pio vodu zem .Zerr.” Ijjas za{utje.s. Ebu Zerr El . poslao me je vjernicima.Zerra i bila povod njegovom islamu.” Alija.{. mi smo do{li zbog druge stvari.” Alija re~e: “Dobro.” Tada uze {aku pustinjskog praha Ebu . a. a. Kada je do{la vijest u Jesrib o Muhammedovom.Hajser Enes bin Rafia. Kod njega sam prespavao. Ja upravo idem kod njega. r. vidje Resulullaha.” Zatim me on pozva kad krenu ku}i. oti{ao je kod njih.Abbasa da je pri~ao: Rekao je Ebu . Tada Ijjas bin Muaz re~e: “O narode.Evs. pa se obratih bratu: “Moj brate. d`. Opet pro|e Alija pored mene i re~e: “Jo{ uvijek nisi na{ao gdje }e{ odsjejsti?” Rekoh: “Ne. poslanstvu preko Suvejda bin Samita i Ijjasa bin Muaza.s. Ne znam ga. saznao da su El . Oni su se potom vratili u Medinu neobavljena posla. ~uli smo vijest da se u Meki pojavio ~ovjek koji sebe smatra Poslanikom.Zerr: Ja sam iz porodice Gaffar. re}i }u ti. zastat }u i nasloniti se uza zid kao da popravljam svoju obu}u. S njim u|oh kod Allahovog Poslanika. a. 240 3. oti|i kod tog ~ovjeka. jedan ~lan delegacije. legla je na srce Ebu .” Onda.

Jo{ se ne zna za nas i na{ rad. Govori kao vra~. nage se nad mene. Onimu reko{e: “O Tufejle. zagonetan i neshvatljiv za nas. Oni prihvati{e. Zate~e me Abbas u takvom stanju.” Svjetlost se pretvori u njegov bi~. Svjetlilo je kao kandilj. Kakav divan govor! Primih islam. bio je ugodan.” Rekoh: “Tako mi Onoga ko ti je dostavio Istinu. Kada je osvanuo novi dan. mu`a od `ene. bojim se da ne ka`u: on je ~arobnjak. Allah. dade mu znak. {ta mi smeta da poslu{am govor ovog ~ovjeka? Ako je ne{to lijepo. moli Allaha da mi da neki znak!’” Resulullah. d`. ja svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i svjedo~im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. On pozva u islam svoga oca i svoju `enu. ~uo dio njegova govora. pa kad ~uje{ da smo oja~ali i ti nam se pridru`i. ali njegov narod ne prihvati novu vjeru.’ Proboravio sam tu dok on ne krenu ku}i. stigao si u na{ grad. Ispri~ah mu pri~e koje sam ~uo i upozorenje i brigu ljudi za mene.{. pa ustado{e i u~ini{e sa mnom isto {to su u~inili i prethodni dan. Allah mu obasja lice jarkom svjetlo{}u. a va{e trgovanje i va{i putevi vode preko njihove zemlje?” Ostavi{e me na miru. vratih se u mesd`id i ponovih isto ono {to sam ju~er rekao. Stanovnici Meke priredi{e mu topao do~ek sa velikim po~astima. Bojimo se za tebe i tvoju pratnju od onoga {to nas je zadesilo. pa me Allah ne ostavi. brata od brata. u|oh za njim. a. Posjetio je Meku jedanaeste godine po poslanstvu.”242 4. toliko su bili uporni da sam odlu~io. Kad po|oh u mesd`i. poglavar plemena Dus. koji nas podvoji na skupine. Vrati se u svoje mjesto. ali i ti radi. dobro razlikujem lijep govor od ru`nog.” Ustado{e i izudara{e me do smrti. Opet nai|e Abbas. ili ne{to kao dominaciju u nekim pokrajinama Jemena. Ne razgovaraj s njim i ne slu{aj{ta govori. Rekoh u sebi: ‘Jadna ti majka Tufejle! Tako mi Boga. Tufejl bin Amr ed . neka bude svjetlo mimo moga lica. Govor koji sam ~uo. Kada se vra}ao ku}i. okrenu se njima i povika: “Te{ko vama! Zar da ubijete ~ovjeka iz porodice Gaffar. a u njemu se nalazi ~ovjek. nikad do tada nisam ~uo ni{ta ljep{e od toga. je molio.122 Zape~a}eni d`enetski napitak ovome. Razdvaja oca od sina. Me|usobno nas zavadi. Tako mi Boga. ali da sam. On re~e: “Allahu moj. izgovorih {ehadet istine i rekoh mu: ‘Mene slu{a moj narod. Kad u|e u ku}u. {ta je s tobom. Slijedio sam ga.. ipak. Zastao sam blizu njega. niti da s njim razgovaram. Rekoh mu: ‘Pri~aj mi. daroviti pjesnik. a da ne~uh neke njegove rije~i.’ On mi predo~i islam i zau~i Kur’an. nadnese se nad mene i ponovi svoj ju~era{nji govor. Rekoh mu da sam za~epio u{i pamukom. pozvat }u ih u islam.Dusi bio je ~astan i ugledan ~ovjek..ja se vra}am u svoj kraj. zaista. pred svima }u sada glasno re}i. zanemarit }u. Stigoh ja u mesd`id.” Pa do|oh u mesd`id i zatekoh Kurej{ije na okupu. niti da ga ~ujem.” Tufejl pri~a: “Tako mi Allaha. a ako je ru`no. prihvatit }u. Njegovo pleme je imalo vlast. za~epih u{i pamukom da ne ~ujem ni{ta od njegova govora.s.” Oni povika{e: “Ustanimo i dr`imo ovog otpadnika. Ja viknuh: “O narode Kurej{a. kad on stoji i klanja kod Ka’be. Me|utim. nisu ga . Oni reko{e: “Udrimo ovog otpadnika. ja sam daroviti pjesnik.

a.s. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomo}i tra`imo. posjedovao je duboku mudrost.Ezdi. 2.. Pri~ao im je o islamu i pozivao ih u vjeru.s.. Dimad el . “ponovi mi ove tvoje rije~i. god. Lije~io je ljude.Zape~a}eni d`enetski napitak 123 skidali s ~ela sve do njegovog odlaska. Pao je kao {ehid u Bitki na Jemami. svi iz plemena Hazred`. ‘Avn bin el .da obilazi arapska plemena i da im predo~ava islam. Benu . ponovi ih tri puta. Es’ad bin Zeraret iz porodice Benu . i re~e mu: “O Muhammede. a. 245 [EST DOBRIH STANOVNIKA JESRIBA U vrijeme had`a. oti{ao i na Minu. . lud. On po`uri da ih stigne i da im se pridru`i. nakon Bitke na Hendeku.Bekrom i Alijom i obi{ao plemena Zuhel i [ejban bin S’alebe. Tvoje rije~i nadma{uju svaki govor. Jedinog. ho}e{ li da te izlije~im?” Resulullah. i to na Akabu. 3. nastoje}i da se mekanski nevjernici ne umije{aju izme|u njega i tih plemena. jedne takve no}i. pa ovaj re~e: “Slu{ao sam rije~i ~arobnjak i vra~a i rije~i pjesnika.od utjerivanja u la`. To su: 1. niko ga iz nje ne mo`e izvesti. e. Rafi’a bin Malik bin el . Jednog.. ja lije~im od ove bolesti. s Ebu . Koga Allah uputi.s.jula 620.” On na|e Muhammeda.Ad`lan iz Beni . godine jedanaeste od poslanstva . a. Pru`i svoju ruku da ti se zakunem na islam”.” “A sad”. On je uspijevao tokom svih patnji i stradanja u Meki .Haris bin Rifa’ta ibn Afra’ iz Benu Ned`d`dar.. Na putu ka Akabi ~uo je ljude kako razgovaraju..Ned`d`ar. Ja svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha. 247 Zati m je Resulullah. On nema suparnika i svjedo~im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. a koga On u zabludu dovede. mo`da bi ga Bog izlije~io uz moju pomo}.” On u sebi pomisli: “Kad bih do{ao kod tog ~ovjeka. To bi ~inio tokom mra~nih no}i. 243 S njim se iselilo oko osamdesetak ku}a iz plemena.Zurejka.Ezdi porijeklom je iz plemena Ezd [enuet iz Jemna. Resulullah.s. i pored toga odbili su primanje islama.[ejban najljep{e su odgovarali na pitanja. Bila su tu {esterica momaka iz Jesriba. re~e El . 244 5. Do{ao je u Meku i ~uo njen olo{ od ljudi kako govori: “Muhammed je.. ali ovako ne{to jo{ nisam ~uo. u vidu pitanja i lijepih odgovora. Tako je poveden i jedan dijalog izme|u Ebu . n. pa mu dade svoju prisegu. Me|utim. uistinu. a. islam je na{ao plodne sjemenke za svoju ideju. U islamu je do`ivio lijepu starost. a. pa do odvra}anja od Allahovog puta . koje ubrzo izrasto{e u granata stabla u ~ijoj hladovini su se muslimani odmarali od dugogodi{njih patnji silnika i zulum}ara.” Resulullah.s. taj ne}e zalutati. re~e: “Hvala pripada Allahu. 246 Iza{ao je.Bekra i ~ovjeka iz Zuhela.

r..d`.s.s. pa }ete izginuti poput naroda Ada i Irema. D`abir bin Abdullah bin Ri’ab iz porodice Ubejd Abid bin Ganem. u neprijateljstvu i zlu. A. @ENIDBI AI[OM. 249 NAPOMENA O RESULULLAHOVOJ.Haram bin Ka’b. Nema niti jednog takvog naroda kao {to su oni. ovo je Poslanik o kojem su pri~ali jevreji.s.124 Zape~a}eni d`enetski napitak 4. Izlo`it }emo im razlog zbog kojeg ti se odazvasmo i ubrojasmo se u tvoje sljedbenike. a..” Re~e: “Od jevrejskih saveznika?” Odgovori{e: “Da.. 5. ove iste.A. U mjesecu {evalu. “On }e se pojaviti i mi }emo ga slijediti. 250 ..” Pa sjedo{e s Resulullahom. Imala je {est godina. U Medini ne ostade ni jedna ensarijska ku}a. i on im objasni stvarnost islama i su{tinu vjere. To su bili sinovi jesbirske gospode. 6. R. Kutbet bin Amir bin Hudejde iz porodice Beni . i Resulullah.s. a.” 248 Kad ih je sustigao. Oni su slu{ali od jevrejskih robinja Medine koje su govorile da }e u ovom njihovom vijeku biti poslan Poslanik.” Oni tada priznado{e Resulullaha.S. Ako ih Allah okupi oko tebe. Mi }emo im ponuditi i objasniti islam i pozvat }emo ih da ti vjeruju..a. vrati{e se kao nosioci islama. ^ednom. i prou~i im odlomak izKur’ana. Ne dozvolimo da nas oni preteknu. pa po`elje{e da Resulullahova vjera i misija bude razlog okon~anju ratovanja. tako nam Boga. vjen~a se Resulullah.s. Ukbet bin Amir bin Nabi iz porodice Benu . a da se u njoj nije spominjao Allah. im se obratio: “Ko ste vi?” Odgovori{e: “Grupica Hazred`lija. a.” Re~e im: “Ho}ete li sjesti da malo popri~amo?” Odgovori{e: “Da.. Potom ih pozva da vjeruju Uzvi{enog Allaha. jedanaeste godine po poslanstvu. s Ai{om. za Allahovog Poslanika i primi{e islam. d`.{. a.. jer nismo mogli gledati {ta rade.{. kada je imala devet godina. Iscrpio ih je bratoubila~ki rat koji se nedavno zavr{io i koji ponovo mo`e buknuti. a. bit }e{ najcjenjeniji ~ovjek. Oni reko{e: “Mi smo napustili svoje pleme. Bili su me|u najpametnijim glavama Jesriba. Mo`da }e ih Allah objediniti oko tebe.Selema. Oni reko{e jedan drugome: “Znate. Resulullah. a s njom je imao odnos u Medini poslije hid`re.” Kada se ovi vrati{e u Medinu..

trinaeste godine od poslanstva. i6.Isra’”. Doga|aj se zbio. 4. o kojem }emo op{irnije govoriti zbog njegove velike duhovne vrijednosti. A tamo negdje u dalekim bo`anskim prostorima. NJegova misija {irenja Allahove. a. r. koje je zapo~elo iz Mesd`idul . a uop}e nema spora oko toga da je pet dnevnih namaza propisano u ni}i Isra.. Stigao je u Kudus. ~iji sadr`aj ukazuje da je prili~no kasno objavljen. smatraju Nevevija i Kurtubi. godine desete po poslanstvu. desio se doga|aj Israa i Mi’rad`a. tjelesno putovanje. vjere.poglavlja Kur’ana “El . Prije hid`re na godinu dana..s. godine dvanaeste od poslanstva. 2. po~astio Resulullaha. d`.s. do`ivio je Isra’ kao stvarno. poslanstvom.ISRA VE EL .MI’ARAD@I ISRA I MI’RAD@ NO]NO PUTOVANJE I UZDIGNU]E Resulullah. provodio je izuzetno te`ak period u `ivotu kr~e}i trnoviti put islamu. do`ivljavala je uspone i padove.. h. . Isra’ se dogodio u godini u kojoj je Allah. a mi }emo ga izlo`iti u kratkim crtama slijede}im redom: Ibn . u pratnji meleka D`ibrila.. Hatid`a. nakon pet godina od poslanstva. preselila je na ahiret mjeseca ramazana.s. U tom peridu. ili muharemu. a.Mensura Fevrija..Kajjim ka`e: “Resulllah. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 125 EL . klanjao kao imam prethodnim poslanicima u d`amiji. desete godine poslanstva.. Svi imami hadisa prenose ovaj doga|aj. Postoji vi{e mi{ljenja o vremenu u kome se desi{e iisra i Mi’rad`: 1. a zavr{ilo se u Bejtul . Do tada jo{ nije bio objavljen propis o pet dnevnih namaza. Putovao je na Buraku (jahalici). Ne znam koje je ispravnije mi{ljenje. u Kudusi [erifu. d`.Makdesu. 5. trinaeste godine od poslanstva.s.{.harama u Meki.{. Prije hid`re na godinu i dva mjeseca. Zbio se ovaj doga|aj dvadeset sedme no}i mjeseca red`epa. Prije hid`re na {esnaest mjeseci. a Buraka je zavezao o halku d`amijskih vrata. 251 Posljednja tri mi{ljenja donesena su na temelju objavljivanja sure . mi{ljenje je u~enjaka El . a. izme|u uspjeha irazo~aranja.evelu. 3. ili mjeseca ramazana. Ovo mi{ljenje dr`i Taberani. ili u mjesecu rebiul . treperile su sjajne zvijezde koje su {aputale o novim uspjesima.a. Prva tri mi{ljenja uzeta su na osonovi nekih zna~ajnih doga|aja u tom periodu islama. Naime.

Nakon ovog putovanja. Priznao je njegovo poslanstvo.Munteha’a.Allah. Poslije toga uzdignut je na peti nebeski kat. uzdignu}e iz Bejtul .. Nazvao mu selam. a.s. biti brojniji u D`ennetu od mog naroda.” Resulullah. a on mu uzvratio dobrodo{licom i odgovorio na selam. Tu mu je propisano klanjanje pedeset dnevnih namaza.. d`. kao da od njega tra`i savjet. Nazvao mu je selam.s. a. nazvao mu selam. Tamo je vidio Adema. Upitan je: “[ta te to navede na pla~?” On odgovori: “Pla~em zbog toga. Poslanik. Sasvim se pribli`io Svevi{njem. Na njemu se sreo sa Jusufom. oca ljudskog roda. Predvodio ga je melek D`ibril..Tamo je sreo Ibrahima. Resulullah.s.s. a.{..{. d`. Oni su mu odgovorili i nazvali dobrodo{licu i priznali ga za poslanika.. koji ga je uveo u to prvo nepoznato Allahovo prostranstvo. a. I on je priznao njegovo poslanstvo. Vrati se svome Gospodaru i moli Ga da olak{a tvom ummetu. Kada je prolazio pokraj Musa’a. pokazao du{e {ehida s desne strane i du{e unesre}enih s lijeve strane. Tamo je ugledao Jahja’a. sina ‘Imranova. Nakon toga uslijedilo je uzdignu}e na tre}i nebeski kat. mu skide s du`nosti deset namaza. Slavljenog i Uzvi{enog Allaha. dok mu nije ograni~io broj namaza na kona~nih pet.s.Koji je bio na Svom mjestu (ovo je dio Buharijine re~enice umetnut u pojedinim predanjima hadisa). a odatle do Bejtul .Ma’mura. krenuo je nazad. spustio se do Musa’a i obavijesti ga. d`. On mu potvrdno nai{areti: “Da. ovaj ga upita: “[ta ti je nare|eno?” Odgovori: “Klanjanje pedeset dnevnih namaza. a on njemu dobrodo{licu. sina Merjemina. .126 Zape~a}eni d`enetski napitak Te no}i bilo je Resulullahovo. Na njemu je ugledao Idrisa. izme|u Musa’a i Gospodara svoga Uzvi{enog. {to }e narod dje~aka koji je iza mene do{ao za Poslanika.{. Nazvao mu je selam. Nazao muselam. Odatle je Resulullah. pa nadnio blizu koliko dva luka ili bli`e.s. Dobio je dozvolu za ulazak. Tu se sreo sa Musaom. d`.” Musa’ re~e: “Tvoj ummet ne}e biti u stanju da to izvr{ava. a.” Tako je Resulullah. a. Odatle je uzdignut na {esti nebeski kat. a. Musa’ je zaplakao.{. sinom ‘Imranovim..s. On je izrazio dobrodo{licu i priznao njegovo poslanstvo.s. Poslije toga Musa’ga je . Objavio je robu Svome ono {to je objavio. a ovaj njemu dobrodo{licu i priznao ga za poslanika. Musa’ re~e: “Vrati se Gospodaru svome i moli Ga da olak{a tvome ummetu... Resulullah. Nazvao mu selam i Jusuf mu je odgovorio selamaom i dobrodo{licom i priznao mu poslanstvo.s.” Poslije ovog razgovora. a. uzdignut je do Sidretul . a. uzdignut na drugi nebeski kat. Zatim je uzdignut na ~etvrti nebeski kat.s. a on njemu dobrodo{licu i priznao ga za poslanika. uzdignut je na sedmi nebeski kat. Zatim se pribli`io. Tu mu je Allah.. Resulullah.” D`ibril ga uzdignu ponovo kod Silnog. Tamo je vidio Haruna..Makdesa na prvi nebeski kat. Kada je napu{tao {esti nebeski kat. Uzvi{enom Allahu. sina Zekerijaha i Isa’a. odlazio tamo amo. Sreo se snjima i nazvao im selam. a. okrenu se meleku D`ibrilu. akoti to `eli{.

Tako|er je vidio D`ennet i D`ehennem. javi mu se Glas: “Proveo sam Svoju naredbu i olak{ao Svojim robovima.” Kada se Resulullah. sa sli~nim sadr`ajem.. pa mu je re~eno: “Upu}en si na pravi put ili pogodio si pravi put. Njihova simbolika zna~ila je da }e se islam udoma}iti u plodnim dolinama tih dvaju rijeka. U suri “En . tvoj ummet bio bi zaveden. d`.{. r. namr{tenog.Zape~a}eni d`enetski napitak 127 jo{ jedanput poslao gore.s.{.” Resulullah.Kajjim potom je naveo razli~ita mi{ljenja oko Allahovog. udaljio. a. ukazuje jasno da je to Allahovo. A “pribli`avanje i nadno{enje” u hadisu ‘O no}nom putovanju’ .s.. zadovoljan sam i prihva}am. Vidio je izjelice kamate.s..’ Ovo se odnosi na D`ibrila. On je citirao rije~i Ibn .Ned`m”: ‘Zatim se pribli`io pa nadnio’ (53:8). s generacije na generaciju. a. .s.Tejmija. a. Ibn . vidio u njegovom liku dva puta: prvi puta na Zemlji.Abbasovo predanje. bolje. zna~e druga~ije pribli`avanje od onoga u pri~i o no}nom uzdignu}u.{.s. Jedu od ovog drugog. a. zbog kojih se nisu mogli pomjeriti s mjesta. u suri “En . Na nebesima je vidio izjelice jetimskog imetka u te{kim patnjama. kao {to su se desili i jo{ neki doga|aji: Ponu|eno je Resulullahu mlijeko i vino. jer pribli`avanje u suri “En . kamenje usijano.Isra’u. pribli`avanje i nadno{enje. kojeg je Resulullah.Ned`m” je D`ibrilovo pribli`avanje i njegovo nadno{enje.s..” 252 Ibn . kosmatog lica. i dok one pr`i d`ehenemska vatra. koje govori o apsolutnom vi|enju i do`ivljavanju Allaha. a. vidio je vladara d`ehenemskog prostranstva. kao {to ka`e Ai{a.s. Ibn . a samo Allah zna.{.. a da si slu~ajno uzeo vino. r. vi|enja.Ned`m” ima: ‘On ga je i drugi put vidio kod Sidretul muntehaa. i da }e stanovnici njihovih tokova biti nosioci islama. a drugi puta kod Sidretul muntehaa.a. d`..Mes’ud. @vakali su komade vatre d`ehenemske.u rukama su dr`ali debelo ukusno meso. nije u kontradiktornosti s drugim njegovim predanjem koje govori o do`ivljavanju Allaha. Dvije znane rijeke su: Nil i Eufrat.” 253 U ovom periodu ponovila se mu’d`iza ~i{}enja Resulullahovih. Pokraj njih su prolazili Faraonovi sljedbenici.. grudi. Pod ovim se nije podrazumijevalo da ove dvije rijeke izviru u D`ennetu. odgovorio je: “Dosta sam dobio od Gospodara moga. s ogromnim trbusima.Kajjam nastavlja: “Rije~i Uzvi{enog Allaha. i Ibn. a Resulullah. Vidio je bludnike.. vidio je ~etiri rijeke u D`ennetu: dvije znane i dvije neznane. d`. Usna su im bile kao gubice deva. koje je izbijalo kroz njihova le|a. uporedo sa mr{avim smrdljivim mesom... Resulullah. a.. a. a tekst to potvr|uje. ovi gaze po njima. d`. Su{tina ukazuje da nije do{lo do vi|enja Stvoritelja golim okom i da ovo mi{ljenje nije preneseno ni od jednog ashaba. a ostavljaju od ono prvo. On izabra mlijeko.{. srcem.. bez osmijeha i vedrine..a. d`.

Resulullah.Bekr. Sve je bilo tako.neka je na njega salavat. zato {to je prvi povjerovao uistinitost ovog doga|aja (Isra’a i Mi’arad`a) u momentu kada su ga svi zanijekali. a. pozdrav i spas . ima nekih malih ~injenica koje su produkt ovog ~asnog putavanja. A ~uti nije isto. omogu}eno je ~ovjeku da spozna ono {to se ne da vidjeti golim okom obi~nog smrtnika. pokazao te no}i. ali sve to je u njima samo jo{ vi{e pove}avalo srd`bu.s. .. 256 Najsadr`ajnije i najveli~anstvenije {to je re~eno o ovom putovanju. r. Okomi{e se na njega sa jo{ `e{}im nasiljem. za njih su predstavljali lahko savladivu prepreku. Zatra`i{e od njega da im opi{e Kudusi [erif.Nakon toga govori o sramoti jevreja i njihovim kriminalnim radnjama. Sve dunjalu~ke patnje nisu ih mogle skrenuti s pravog puta.Istinoljubivi. d`. a ukazuju na cvjetne staze Poslanikovog. Allah.” 255 Znamo da je Ebu . mu to dozvoli. d`. Nisu bili u stanju da mu prigovore ni u ~emu. predstavljaju predmet izu~avanja tajni [erijata.Kajjim ka`e: “Kada je osvanulo jutro. dok su oni spavali. jer Allah.{...128 Zape~a}eni d`enetski napitak I vidio je `ene koje su svojim mu`evima podmetale tu|u djecu. Allah re~e: “I Mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje. Zatim im re~e za odbjeglu devu s ~ela karavana. Sve ovozemaljske sile i svi fizi~ki zakoni.” (17:1) Takav je bio Allahov obi~aj i prema drugim poslanicima. 254 Ibn . spomenuo doga|aj no}nog putovanja samo u jednom ajetu. Ostavio je posudu opet pokrivenu.{. Tako|er ih obavijesti o njihovim karavanima u odlasku i povratku. ali nije tako. {to i vidjeti! Samo su poslanici mogli podnijeti na Allahovom putu ono {to nisu mogli drugi. Upozorio je vodi~ na odbjeglu devu na ~elu karavana i napio se vode iz njihovog pokrivenog suda. sadr`ano je u rije~ima Uzvi{enog Koji ka`e: “I da mu poka`emo neka znamenja Na{a. ovakvom metodom govora ukazuje da se El . kako je rekao. Mo`e ~italac pomisliti da ova dva ajeta nisu povezana..s..{. Vidio je mekanski karavan u odlasku i povratku s puta.{. da mu je Allah. dobio naziv “Siddik” . neka znamenja Svoja. One }e trajno visiti obje{ene za grudi.” (6:75) Nakon oslanjanja na saznanja Poslanika o vi|enju Allahovih velikih znamenja.. da bi ~vrsto vjerovao.Isra’ dogodio u Kudusi [erifu i da }e jevreji si}i sa vrha ljestvice vodi~a . obavijesti svoj narod. sa jasnim dokazima. `ivotopisa. Sud i tajne koje se kriju iza pojedinosti ovog putovanja. on ga opisa u detalje. d`. Istina.Isra” da je Allah.a.” (6:75) Musa’u je rekao: “Da ti poka`emo neka od na{ih velikih ~uda.nisu imali {ta da mu ka`u. d`.” (20:23) Cilj ove Allahove `elje bio je: “Da bi ~vrsto vjerovao. Sve je ovo ukazivalo na istinitost njegove pri~e koju je sljede}eg jutra ispri~ao poslije no}nog putovanja. a.pa smatram potrebnim da o nekima ukratko ka`em: ^italac nalazi u suri “El .. a nevjernicisamo pori~u. a potom ih upozorava da ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu. Oni pretjera{e u nevjerovanju i potvori{e ga jo{ ve}im la`ima nego do tada. i re~e im kada }e sti}i u Meku.

Zape~a}eni d`enetski napitak

129

ljudskog dru{tva, zbog zara|enih zlodjela koja su ih srozavala na dno. Umjesto njih, Allah, d`.{., uzdigao je Svoga Resulullaha, a.s. i s njim objedinio dva Ibrahimova vjerska centra. Do{la su vremena da pre|e duhovno vo|stvo s naroda na narod, sa naroda koji jenatovario na svoja ple}a zlo, prevaru, grijeh i neprijateljstvo, na narod koji je sklon dobro~instvu. To se sve de{ava u vrijeme dok Resulullah, a.s., dobiva objavu - Kur’an koji vodi jedinom ispravnom putu. Me|utim, ima nekih razumnih pitanja: kako }e se to vo|stvo prenijeti na Poslanika, a.s., i njegove sljedbenike u vrijeme dok on luta obroncima Meke, proganjan od ljudi? Ovo pitanje skida pokriva~ s jedne druge stvarnosti, a to je da ovaj krug islamskog djelovanja samo {to se nije zatvorio jednim zaokru`enjem okon~anjem, i da treba po~eti drugi krug, koji }e biti u potpunosti razli~it od prvog, svojim sadr`ajem i svojim tokovima. Stoga imamo neke ajete koji sadr`e stroga upozorenja i `estoke prijetnje upu}ene nevjernicima: “Kad ho}emo jedan grad da uni{timo, onima koji su u njemu na rasko{ navikli prepustimo da se razvratu odaju i da tako zaslu`e kaznu, pa ga onda do temelja razru{imo.” (17:16) “I koliko smo samo naroda poslije Nuha uni{tili! A dovoljno je {to Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova Svojih.” (17:17) Upoedo s ovim ajetima,imamo druge ajete koji obja{njavaju muslimanima civilizacijske osnove, paragrafe i na~ela na kojima treba da izgrade svoje islamsko dru{tvo. Ali muslimani, kao da su ve} odavno na zemlji, uzeli su stvar pod svoju kontrolu i izgradili ~vrstu jedinku oko koje }e se okretati ~itav dru{tveni sistem. U tome je nagovje{taj da }e Resulullah, a.s., na}i uto~i{te i sigurnost van Meke, da }e se njegova situacija pobolj{ati, i da }e formirati centar iz kojega }e se {iriti vjera islam {irom cijelog svijeta. To je jedna od tajni ovog mubarek putovanja, koje se ve`e za na{u studiju, pa smo to i naveli. Zbog ovakve mudrosti i njoj sli~nih, vidimo da se putovanje Isra’a dogodilo neposredno pred prvu prisegu na Akabi, ili izme|u dvije prisege, a Allah najbolje zna.

130

Zape~a}eni d`enetski napitak

PRVA PRISEGA NA AKABI (prisega na vjernost)
Ranije smo spomenuli {est osoba, stanovnika Jesriba, koje su primile islam u vrijeme hodo~a{}a, godine jedanaeste po poslanstvu. Oni su tada obe}ali Resulullahu da }e {iriti islam u svom narodu. Tok doga|aja htio je da je slijede}e godine, dvanaeste h. u mjesecu julu 621. po kalendaru, na hodo~a{}e do{lo dvanaest ljudi, me|u kojima je pet iz one grupe(od {est)koja se srela s Resulullahom, a.s. protekle godine. [esti, D`abir bin Abdullah bin Riab, nije do{ao. Osim njih do{lo je sedam novih muslimana, a to su: 1. Muaz bin el - Haris, sin Afre iz porodice Beni - Nad`d`ar, pleme El - Hazred`. 2. Zekvan bin Abdul Kajs iz porodice Beni - Zurejk, pleme Hazred`. 3. Ubadet bin Samit iz porodice Beni - Ganem, pleme Hazred`. 4. Jezid bin S’alebe iz porodice Hulefa’ Beni - Ganem, pleme Hazred`. 5. El - Abbas bin Ubadet bin Nadlet iz porodice Beni Salem, pleme Hazred`. 6. Ebu - Hajsem bin Tijhan iz porodice Beni - Abdul E{hel, pleme El - Evs. 7. Uvjem bin Saide iz porodice Beni - Amr bin Avr, pleme El - Evs Pet ih je bilo iz plemena El - Hazred`, a dvojica iz plemena El - Evs. 257 Ova grupa sastade se s Resulullahom, a.s. kod Akabe na Mini, pa dado{e svoje obe}anje navjernost Resulullahu, onako kako mu dado{e`ene prilikom oslobo|enja Meke, o ~emu }emo govoriti. Prenosi Buharija od Ubade bin Samita da je Resulullah, a.s., rekao: “Do|ite i dajte mi ~vrsto obe}anje na vjernost i da ne}ete Allahu ni{ta ravnim smatrati, da ne}ete krasti, blud ~initi, djecu svoju ubijati i da ne}ete la` i potvoru na svoje `ene bacati, te da mi ne}ete ni u ~emu {to je dobro, poslu{nost odricati. Ko od vas prihvati, nagrada mu je kod Allaha, a ko iznevjeri bilo {ta od ovoga, bit }e ka`njen na ovom dunjaluku i to }e mu biti otkup za grijeh. Ko od ovoga ne{to prekr{i, pa ga Allah pokrije, On }e mu i kaznu odrediti ako ho}e ili oprostiti ako ho}e.” Ubadet zavr{i: “Tako je govorio pa mu dadoh rije~ (a u drugoj verziji stoji: pa mu dadosmo rije~) za sve {to je tra`io.” 258

Zape~a}eni d`enetski napitak

131

AMBASADOR ISLAMA U MEDINI
Po{to se prisega na vjernost zavr{i i pro|e period hodo~a{}a, Resulullah, a.s., otpremi s ovom grupom muslimana prvoga svog posrednika u Jesrib da podu~ava tamo{nje muslimane islamskim propisima i da ih uputi u prakticiranje vjere. On }e {iriti islam me|u tamo{njim nevjernicima. Za ovu misiju odabra mladi}a iz redova muslimana, koji je me|u prvima prigrlio vjeru. Bio je to Mus’ab bin ‘Umejr el - ‘Abderi.

SJAJAN USPJEH
Mus’ab bin Umejr nastani se kod Es’aba bin Zerareta, i njih dvojica po~e{e s velikim entuzijazmom i odva`no{}u tuma~iti islam u Jesribu. Mus’ab je bio poznat pod nadimkom “U~a~”. Najve}i uspjeh u svom pozivu do`ivio je, kako se pripovijeda, povodom slijede}eg doga|aja: Jednog dana iza|e Es’ad bin Zeraret sa Mus’abom i uputi{e se prema ku}ama Beni Abdil - E{hela da posjete to pleme, a zatim pleme Beni - Zufera. Kada stigo{e na njihovu zemlju, u|o{e u jedno dvori{te Beni - Zufera. Sjedo{e kraj bunara zvanog Merekk. Oko njih okupi{e se mu{karci koji su primili islam i Sa’d bin Muaz i Usejd bin Hudajr, dvojica starje{ina iz plemena Beni Abdil E{hel - tada su jo{ bili mu{rici. Kada su ~uli {ta pri~a, Sa’d re~e Usejdu: “Idi i ovu dvojicu, koja do|o{e da ponize na{u neja~, otjeraj i zabrani im da dolaze na{im ku}ama. Es’ad bin Zuraret je sin moje tetke. Da nije to,sam bih se obra~unao s njima.” Usejd uze svoje koplje i ode do njih. Kada ga ugleda, Es’ad re~e Mus’abu: “Evo, ide starje{ina svoje porodice, prevedi ga na islam.” Mus’ab mu odogovori: “Ako sjedne, govorit }u s njim.” Usejd im pri|e namr{ten, grde}i ih, stade i upita: “Za{to ste do{li kod nas? Je li da ponizite na{u rije~? Ostavite nas na miru i idite ako vam trebaju va{e glave.” Mus’ab mu se obrati: “Zar ne}e{ sjejsti s nama i ~uti, pa ako ti se dopadne prihvati, a ako ne dopadne, odbij to {to mrzi{.” Usejd re~e: “Uspio si me nagvoriti”, zatim zabode koplje u zemlju i sjede. Mus’ab mu po~e pri~ati o islamu, a zatim mu prou~i odlomak iz Kur’ana. Mus’ab je pri~ao: “tako mi Allaha, na licu mu se ~itao islam, prije nego je i progovorio.” On zatim re~e: “Kako je divan i kako je krasan ovaj govor! [ta ~inite kada `elite primiti ovu vjeru?” Mus’ab i Es’ad reko{e: “Operi se, o~isti svoju odje}u i posvjedo~i istinitim kelime i

132

Zape~a}eni d`enetski napitak

{ehadetom, zatim klanjaj dva rekata.” On potom re~e: “Tamo, iza mene je ~ovjek, ako on pristane uz vas i sav }e njegov narod pristati. Ja }u ga uputiti do vas, odmah, - to je Sa’d bin Muaz.” Zatim Usejd uze svoje koplje i ode do Sa’da bin Muaza koji je sjedio u svom dru{tvu. Sa’d re~e: “Ljudi, kunem se Bogom, da se Usejd vra}a druga~iji nego {to je oti{ao od nas.” Kada zastade Usejd kod njih, Sa’d mu re~e: “[ta si u~inio?” On odgovori: “Razgovarao sam s onom dvojicom, i, tako mi Boga, nisam ni{ta lo{ primijetio. Zabranio sam im da tamo sjede, a oni reko{e: ‘U~init }emo kako ti je drago.’ Ispri~ao sam im da su ljudi iz Beni - Hariseta krenuli da ubiju Es’ada bin Zurareta - jer su saznali da je sin tvoje tetke.” Sa’d ustade srdit zbog onog {to je ~uo, uze svoje koplje i krenu prema Mus’abu i Es’adu. Kada ih ugleda smirene, shvati da je Usejd `elio da ih on saslu{a. On im se obrati podrugljivo i re~e Es’adu bin Zuraretu: “Tako mi Boga, o Ebu - Emamet, da nismo tako bliski ro|aci, pogodio bih te ovim kopljem. Gu{i{ nas u na{oj ku}i s onim {to mrzimo.” Es’ad je ranije rekao Mus’abu: “Do}i }e ti starje{ina koji ima za sobom narod, ako njega pridobije{, pridobio si sve njih.” Mus’ab re~e Sa’du bin Muazu: “Sjedni malo i saslu{aj me! Ako ti se dopadne prihvati, a ako ne, odbij to {to mrzi{.” On re~e: “Prihva}am.” Zabode svoje koplje u zemlju i sjede. Mus’ab mu predo~i islam, i prou~i odlomak iz Kur’ana ~asnog. “Znali smo, tako mi Boga, na licu mu se ~itao islam prije nego je iprogovorio.” Sa’d upita: “[ta ~inite da postanete muslimani?” I Mus’ab i Es’ad mu odgovori{e: “Operi se i o~isti svoju odje}u, izgovori kelime i {ehadet, pa klanjaj dva rekata.” On tako i u~ini. Nakon toga S’ad uze svoje koplje i uputi se kod svog naroda. Kad ga ugleda{e reko{e: “Kunemo se Bogom, vra}a se druga~ijeg lica nego je oti{ao.” Kad je do{ao do njih, obrati i mse: “O narode Abdi E{hel, {ta mislite o meni?” Odgovori{e: “Na{ si starje{ina i najpametniji si.” On re~e: “Zabranjujem i vama i va{im `enama da razgovarate sa mnom dok ne povjerujete u Allaha i Njegovog Poslanika.” Niko od njegovih mu{karaca, a ni `ena, ne zano}i, a da ne primi islam, osim jednog ~ovjeka - a on je El Usajrim. On je primio islam na dan Bitke na Uhudu. @estoko se borio i poginuo, a da nije ni na jednu sed`du pred Allahom pao. Resulullah, a.s. rekao je za njega: “Za malo truda, dobio je veliku nagradu.” Mus’ab je boravio u ku}i Es’ada bin Zurareta, pozivaju}i ljude u islam, sve dok nije bila ni jedna ensarijska ku}a, a da u njoj nije bilo ljudi i `ena muslimana. Jedino ku}e Umejjeta bin Zejda, Hatmeta i Vaila. Oni su imali pjesnika Kajsa bin El - Esleta i bili su njemu poslu{ni. On ih je sprije~io da prime islam, ali na dan Hendeka, pete godine po hid`ri i oni primi{e islam. Neposredno pred sljede}i period hodo~a{}a,to jest godine trinaeste po poslanstvu, vrati se Mus’ab bin Umejr u Meku, nose}i Resulullahu, a.s., radosne vijesti o uspjehu. On mu ispri~a vijesti o plemenima Jesriba o bogatsvu, snazi i blagodatima. 259

Zape~a}eni d`enetski napitak

133

DRUGA PRISEGA NA AKABI
U had`skim mjesecima, godine trinaeste od poslanstva, juna 622. godine po kalendaru, U Meku na had` sti`e sedamdeset i ne{to muslimana iz Jesriba sa svojim ro|acima mu{ricima. Usput su se ovi muslimani pitali, dokle }e dozvoliti da Resulullah, a.s., pati, strahuje i tumara mekanskim brdima? Kada stigo{e u Meku, uspostavi{e tajni kontakt sa Resulullahom, a.s., tokom kojeg se dogovori{e da se sastanu polovinom had`ijskog praznika tokom kojeg se dogovori{e da se sastanu polovinom had`ijskog praznika (Kurban - bajram) na mjestu E{ - [u’ab, kod Akabe, kod Prvog d`emreta na Mini. (Sastanak treba da se odr`i u potpunoj tajnosti, usred no}i.) 260 Iskoristi }emo prigodu da nam o tome ispri~a u~esnik tog skupa, predstavnik Ensarija, ne zaboravljaju}i da je taj sastanak od velikog historijskog zna~aja, i da je iz temelja promijenio kolote~inu neprekidnog sukoba izme|u idolatrije i islama. K’ab bin Melik el - Ensari, r.a., ovako opisuje taj doga|aj: “Krenuli smo da obavimo had`ske obrede, i da se sastanemo s Resulullahom, a.s., sredinom Bajrama, no}u. S nama je bio Abdullah bin Amr bin Haram, jedan od na{ih starje{ina, ~astan i po{tovan od naroda. Povedosmo ga nasastanak, a stvar smo krili od mu{rika koji su do{li s nama iz Jesriba. Obavijestismo na{eg starje{inu za sastanak i obratismo mu se rije~ima: “O D`abirov o~e, ti si jedan od na{ih starje{ina, ~astan i po{tovan. Bojimo se za te da ne bude{ sutra gorivo za D`ehennem. Zatim ga pozvasmo u islam i obavijestismo o sastanku s Resulullahom, a.s., na Akabi. Primio je islam i prisustvovao s nama na sastanku na Akabi, a bio je poglavar.” K’ab pri~a: Te no}i legli smo zajedno s na{im hodo~asnicima iz Jesriba. Kada je pro{la prva tre}ina no}i, iskrali smo se iz {atora na sastanak s Resulullahom, a.s. Jedan po jedan, kradom smo e {uljali, dok ne stigosmo na dogovoreno mjesto. Bilo nas je sedamdeset i tri mu{karca i dvije `ene, obje iz porodice Beni Mazibin bin En - Ned`d`ar: Nesiba, k}i K’abbova (Ummu Imareh), te Esma bint Amr - Ummu Menia, iz porodice Beni - Selema. O~ekivali smo dolazak Resulullaha, a.s. On se pomoli, a s njima amid`a mu El Abbas bin Abdul Muttalib - tada jo{ uvijek u staroj vjeri. On je izrazio pred Muhammedom, a.s., `elju da prisustvuje tom skupu, koji je od `ivotne va`nosti za njegovog brati}a. On je prvi i govorio na tom skupu. 261

134

Zape~a}eni d`enetski napitak

PO^ETAK RAZGOVORA ABBAS GOVORI O VELIKOJ ODGOVORNOSTI
Po{to su svi prispjeli na sastanak, po~ele su diskusije o u~vr{}ivanju vjerskog i vojnog saveza. Prvi govornik bio je Abbas bin Abdul - Muttalib koji po~e, sasvim otvoreno, obja{njavati te`inu odgovornosti koja }e pasti na njihova ple}a, kao rezultat ovog saveza. On re~e: “O narode Hazred`a - Arapi su ensarije zvali Hazred`lijama u koje su ubrajali i El - Evsove - Muhammed je njegovih kvalitete koje ima. On ima ugled, ali i za{titu u svom kraju. Me|utim, on ni{ta od ovoga ne `eli, ve} ho}e da se iseli kod vas, i da vam se pridru`i. Ako smatrate da ste saglasni s njim, i sa onim {to on tuma~i, i zbog ~ega ste ga pozvali, te ako }ete ga {tititi od onih koji se ne sla`u s njim, onda nakon {to ode odavde, ja mu odmah velim: ‘Ne idi! Ima{ ~ast, ugled i za{titu od svojih, u svome mjestu.’” K’ab pri~a: “Rekosmo mu: ^uli smo {ta si rekao: ‘Govori ti, o Allahov Poslani~e, i izaberi za sebe i svoga Gospodara ono {to vi{e voli{.’” 262 Ovakav odgovor ensarija ukazuje na njihovu veliku odlu~nost i hrabrost, na njihov jak iman i veliku privr`enost, te prihva}anje na sebe velike odgovornosti sno{enja svih kobnih posljedica. Resulullah, a.s., nakon toga iznese svoj stav i savez se uspostavi.

PARAGRAFI PRISEGE
O ovome nam detaljno pripovijeda imam Ahmed od D`abira, r.a., koji ka`e: “Rekosmo: ‘O Bo`iji Poslani~e, na ~emu treba da ti iska`emo svoju vjernost?’” Resulullah, a.s., re~e: 1. Na poslu{nost i pokornost u radu i kad ste besposleni. 2. Na opskrbu u olak{ici i pote{ko}i. 3. U naredbi za ~injenje dobra i odvra}anje od zla. 4. Da }ete raditi u ime Allaha i da se ne}ete ni~ijeg prijekora bojati. 5. Da }ete mene potpomogati, kad vam se obratim i da }ete me {tititi kao {to {titite sami sebe, svoje `ene i svoje sinove. S tim }ete zaraditi D`ennet. 263 U Kabovom predanju koju prenosi Ibn - Ishak, posljednji paragraf sadr`i jo{ dodatne stvari. K’ab re~e: “Resulullah, a.s., govorio je, zatim prou~io iz Kur’ana, pa se obratio Alahu, te pozvao u islam. Zatim je rekao: ‘Od vas tra`im da se obave`ete da }ete me braniti od onoga od ~ega branite svoje `ene i djecu.’”

Zape~a}eni d`enetski napitak

135

Zatim ga uze za ruku El - Bera’a i re~e: “Da, tako nam Onoga Koji te posla s Istinom, branit }emo te od onoga od ~ega budemo branili svoje `ene i djecu. Stupimo u savez, o Bo`iji Poslani~e, mi smo uistinu sinovi rata, narod koji nosi oru`je, to smo naslijedili s koljena na koljeno.” K’ab pri~a: “Dok je Bera’a govorio Resulullahu, a.s., uplete se Ebu - Hejsem bin et Tihan koji re~e: ‘O Bo`iji Poslani~e, izme|u nas i nekih ljudi u Jesribu postoje veze. Mi ho}emo da to presje~emo (to su jevreji). Ho}e{ li se predomisliti ako to u~inimo, pa nas ostaviti i vratitit se svojem narodu?’ “Resulullah, a.s., nasmija se i re~e: ‘@ivot je `ivot, smrt je smrt, ja sam va{, vi ste moji, borit }u se protiv onih protiv kojih se vi borite, a miriti se s onim s kojim ste vi u miru.’”

POTVR\IVANJE VELIKE ODGOVORNOSTI KOJU NOSI PRISEGA
Nakon zavr{enog razgovora u vezi s uslovima prisege, i nakon {to su se usaglasili oko ugovora, ustado{e dva ~ovjeka, oba iz prve grupice koja je primila islam na hodo~a{}u jedanaeste i dvanaeste godine po poslanstvu; prvo jedan, a za njim i drugi, uze{e da govore o velikoj obavezi i odgovornosti koja proizlazi iz ovog historijskog doga|aja. Oni upozori{e svoj skup na pravo stanje. Time su htjeli da znaju kolika je njihova spremnost da se `rtvuju za sve {to je dogovoreno. Ibn - Ishak ka`e: “Kada su se sakupili na prisegu, Abbas bin Ubadet re~e: “Da li ste sasvim svjesni na {ta dajete rije~ oovome ~ovjeku?” Odgovori{e: “Da.” On re~e: “Obe}ajte mu svoju rije~ na rat s ljudima bili oni bijeli ili crni. Ako mislite da }ete, ukoliko nesre}a uni{ti va{ imetak i va{e starje{ine poginu, njega iznevjeriti, od sada je to, tako mi Boga, patnja i na ovom i na budu}em svijetu. A ako mislite da ste saglasni s njim zbog ~ega ste ga i zvali, pa nesre}a uni{ti va{e imetke i poginu va{e ~asne starje{in, a vi njega zadr`ite i podr`ite, onda je to nagrada i ovog i budu}eg svijeta.” Reko{e: “Vodimo ga sa sobom, taman da izgubimo imetke i poglavare, samo {ta za to dobivamo, o Bo`iji Poslani~e?” On re~e: “D`ennet.” Reko{e: “Pru`i ruku!” On pru`i ruku, a oni mu dado{e obe}anje.” 265 U D`abirovom predanju stoji: “Ustadosmo da mu damo obe}anje, pa uze njegovu ruku Es’ad bin Zerare, najmla|i od njih sedamdeset, i re~e: ‘Polahko, polahko narode Jesriba, mi mu ne bi u ruke stavili svoje `ivote da nismo sigurni da je on Allahov Poslanik. Njegov dolazak kod nas danas, zna~i okretanje protiv svih Arapa, pogibiju va{ih poglavara, i vjere, pa ako }ete mo}i ustrajati u tome, primite ga, Allah }e vas za to nagraditi, a ako ste kukavice i bojite se za sebe, onda ga pustite, on se opravdao zbog vas pred Allahom.’” 266

136

Zape~a}eni d`enetski napitak

ZAKLJU^IVANJE PRISEGE
Nakon utemeljenja paragrafa prisege, te nakon njihovog utvr|ivanja i uvjeravanja, otpo~elo je zaklju~ivanje prisege ~estitanjem. D`abir je rekao nakon govora Es’ada bin Zerareta, da su prisutni kazali: “O Es’ade, hajde, rukujte se i to okon~ajte, tako nam Allaha, ne}emo dozvoliti, a niti }emo htjeti da se prekine ovaj ugovor.” 267 Tada Es’ad shvati, koliko je ovaj narod spreman na `rtve za islam. U to je bio i sam ubije|en - a bio je veliki misionar islama, zajedno sa Mus’abom - te je zahvaljuju}i tome postao vrhovni vjerski poglavar ovoga skupa. On je bio i inicijator ovoga sastanka i prvi ~ovjek koji je prihvatio ugovor. Ibn - Ishak je rekao: “I porodica Benu - Ned`d`dar smatra da je Ebu - Umamet Es’ad bin Zerare bio prvi ~ovjek koji je ~estitao Resulullahu, a.s., na ugovoru.” 268 Nakon ovoga ~ina po~e sveop}e ~estitanje. D`abir pri~a: “Prilazili smo Resulullahu, a.s., jedan po jedan, i svi mu pojedina~no prisegu dasmo, a on prihvati na{e prisege preporu~uju}i da na s Allah nagradi D`ennetom.” 269 [to se ti~e `ena koje su dale svoju prisegu, one se nisu rukovale, nego su ~estitanje iskazale rije~ima. Resulullah, a.s., se nije nikada rukovao sa `enom koja mu nije u srodstvu.270

DVANAEST POGLAVARA:
Poslije okon~anja svih pojedinosti oko ugovora, Resulullah, a.s., zatra`i da skup izabere dvanaest predstavnika koji }e biti poglavari svoga roda i koji }e biti odgovorni za provo|enje navedenih pargrafa prisege, odnosno ugovora u djelo. Resulullah, a.s., re~e prisutnima: “Dajte mi dvanaestericu izme|u vas. Svaki od njih bit }e odgovoran za svoje ljude.” Izbor je odmah izvr{en. Devet ih je bilo iz plemena El - Hazred`, a trojica iz El - Evsa. Evo njihovih imena: STARJE[INE EL - HAZRED@A: 1. Esad bin Terare bin Ades, 2. S’ad bin Er - Rebia bin Amr, 3. Abdullah bin Revvaha bin S’alebe, 4. Rafi’ bin Malik bin El - Ad`lan, 5. El - Berra’ bin Ma’rur bin Sahr, 6. Abdullah bin Amr bin Haram,

Zape~a}eni d`enetski napitak

137

7. Ubbadet bin es- Samit bin Kajs, 8. S’ad bin Ubbadet bin Dulejm, 9. El - Munzir bin Amr bin Hunejs. STARJE[INE EL - EVSA: 1. Usejd bin Hudajr bin Semmak, 2. S’ad bin Hajsame bin el - Haris, 3. Rifa’a bin Abdul - Munzir bin Zubejr. Kada se okon~a izbor, Resulullah, a.s., zatra`i od njih ~vrsto obe}anje (zakletvu) i re~e im: “Vi ste za{titnici svoga naroda i njihov jemac, kao {to su Havarijjuni - U~enici, bili za{titnici Isa’a, a.s., sina Merjeminog, a ja sam za{titnik moga naroda, tj. muslimana.” Oni se slo`i{e s tim. 271

[EJTAN OTKRIVA UGOVOR
Kada se sve ovo zavr{ilo i kada su ljudi bili spremni da se razi|u, do|e do izdaje. Bila je iznenadna i neo~ekivana, a ljudi na sastanku zate~eni i nepripremljeni na ne{to takvo. Taj izdajnik popeo se na jedno uzvi{enje i iz svega glasa, kakav se do tada nikad nije ~uo, zavikao: “O stanovnici [u’aba, ho}ete li Muhammeda i njegovo dru{tvo `ive? Evo ih na okupu, digli se protiv vas!” Resulullah, a.s., re~e: “Ovo je za Akabu nesre}e. Tako mi Allaha, o ti Allahov neprijatelju, posebno }u se pozabaviti tobom.” Zatim je naredio ljudima da se razi|u i odu u svoje {atore. 272

SPREMNOST ENSARIJA DA UDARE NA KUREJ[IJE
Kada su muslimani za~uli glas izdajnika, Abbas bin Ubade bin Nadle re~e: “Tako ti Allaha, o Poslani~e, ako ho}e{, mi }emo sutra svojim sabljama napasti stanovnike Mine.” Resulullah, a.s., odgovori: “Nemam naredbu za to. Vi se vratite u svoje kampove, idite i naspavajte se.” 273

obavije{teni smo da ste do{li kod ovog na{eg ~ovjeka (Muhammeda. izme|u svih Arapa. Znajte da je najmanje nama stalo. ali on se pojavi pred njima. Tako se svi kompletno vrati{e u Medinu. a Amra uhvati{e. Ni jedan nije progovorio. da oni ni{ta ne znaju. dogovori{e se da ga potra`e. to saznanje stiglo je kasno. Niti su {ta potvrdili. da do|e do rata izme|u nas i vas. Protekla je . Sveza{e mu ruke iza vrata a zatim ga veza{e devi za kolan. sa ciljem da ga izbavite od nas. Kada su ensarije vidjeli da su izgubili Amra. i da mu date podr{ku protiv nas. Moj narod ne bi tako ne{to ni pomislio. KUREJ[IJE SAZNAJU ZA ODR@ANI SKUP I PROTJERUJU NJEGOVE U^ESNIKE Predstavnici Meke vrati{e se gotovo ubije|eni da su la`no obavije{teni. da je skup stvarno odr`an. ali dosta kasno. Stoga slijede}eg dana upupti{e veliku delegaciju. i vrati{e se razo~arani. Kurej{ije obuze strah i o~aj. ovo potpuno zanemarite.s. Munzir je sustigao svoje i tako i m umakao. {utjeli su. Me|utim. S’ad je njima do tada garantirao siguran put karavana koji su prolazili pokraj Medine. 274 Po{to mu{rici (nevjernici)Jesriba nisu imali pojma o ~emu se radi. po~e{e se zaklinjati bogom. Do{li su do saznanja da je vijest istinita.” (izme|u Meke i Jesriba). Oni su u potpunosti bili svjesni kakve }e posljedice izazvati ovaj dogovor po njihov imetak i po njih ponaosob.Mut’am bin Adijj i Haris bin Harb bin Umejje i izbavi{e ga iz njihovih ruku. po{to su hodo~asnici oti{li svojim ku}ama. Oni zovnu{e Abdullah bin Selula. Oni reko{e: “O Hazred`ljije. da ustvari i nema ni{ta. koji do|e i re~e: “Ovo ni{ta ne valja.). a. U tom do|o{e El .138 Zape~a}eni d`enetski napitak KUREJ[IJE [ALJU PROTEST U JESRIB Vijest o ovom doga|aju brzo se pro{iri Mekom. sa~injenu od uglednih Mekalija i najve}ih mekanskih silnika u {ator hodo~asnika iz Jesriba. Uspjelo im je da ugledaju S’ad bin Ubbadeta i Munzir bin Amra. da izraze svoj `estoki protest na ovaj ugovor.” Muslimani su se kri{om pogledali. 275 Ovako je protekla druga prisega na Akabi. ali su nastavili istragu po tom pitanju. a niti zanijekali. dok ga ne dotjera{e u Meku. Predstavnici Kurej{ija povjerova{e mu{ricima Jesriba (nevjernicima). Oni digo{ekonjicu i posla{eje u potjeru za Jeserbijama. poznata pod nazivom “Velika”. Dok sam bio u Jesribu. oni ne bi ni po~injali ni jednu stvar dok se ne bi sa mnom dogovorili. pa ga po~e{e tu}i i vu}i za kosu.

dozvoli muslimanima da se isele u novu domovinu. d`.Resulullah.” Uze{e mu `enu.{. Njegovog Poslanika. a tvojom `enom? Za{to da ti dozvolimo da je vodi{ u tu|inu. Ovakvo shva}anje.{. stoje uspravno pred silama mraka. i po~ini{e nova zla nad muslimanima. Oni reko{e: “Ne damo joj na{e dijete. a nevjernici se isprije~i{e izme|u njih i njihovog izlaska. Donosimo neke primjere: 1. Ebu . to jest da u~ine hid`ru. dok mu ne strga{e ruku. a bez njih ne}e ostati ni budu}nost. a ona se nije oporavljala. kako ka`e Ibn . ali ga amid`e ne dado{e.s.Selema je.Zape~a}eni d`enetski napitak 139 u atmosferi me|usobnog razumijevanja.Selema je oti{ao sam u Medinu. znaju}i sigurno da iza sebe ostavlja tugu i razo~arenje.Selema bio je me|u prvim muhad`irima. Ummu .a to je bila najve}a dobit za islam od njegovog po~etka . svjestan je da je legalno oplja~kan i da mo`e propasti bilo na po~etku ili na kraju svoga puta. Kada su se spremili za napu{tanje Meke. Muslimani su uz ovakav iman uspjeli da ispi{u historiju svojim djelima i da ostave svoje tragove koje nije izbrisala pro{lost. protekla je uz veliko povjerenje. iako su sve to znali. spreman da se bori za njega i da ga {titi. [ta }e biti s na{om ro|akom. Muslimani se po~e{e iseljavati. `rtvovanje imovine i spasavanje golog `ivota. Hid`ra je zna~ila zanemarivanje li~nih interesa.” Otimali su se oko djeteta.. S njim su oti{li njegova `ena i sin. ~vrsto vjerovanje u Allaha. jer njihov oslonac bija{e iman. ali onkre}e u nepoznatu budu}nost. Ebu . PRETHODNICA HID@RE Poslije zavr{etka druge prisege na Akabi. Samo oni koji imaju ~vrst iman. poslije mu`evog odlaska i oduzimanja sina. jer iman uskla|uje odnose izme|u rije~i i djela. Pro|e od tog doga|aja dana. a. tj.s. a. nisu bila prolaznog karaktera. jer su se oni tajno zavoljeli isklju~ivo radi Allaha. s kojima se ponosi na sada{njost. ljubavi i po{tovanja. hrabrost i spremnost na `rtve.Ishak (autor Sire Muhtasar). i Njegove kitabe. a nakon {to je islam uspio ste}i sebi domovinu usred pustinje zadojene nevjerstvom i neznanjem .. Vjernik iz Jesriba saosje}ao je sa potla~enim bratom iz Meke. d`. `enina rodbina mu re~e: “Ti ho}e{ mimo nas da ode{. te ovakva osje}anja i zapa`anja. ^ovjek je svjestan {ta gubi. On je iselio godinu dana prije druge prisege. i to bi povod `estoke sva|e izme|u njegove i njene porodice.. ako je odvojite od njega. U tome se smilova jedan od njenih ro|aka i re~e: “Za{to ne pustite ovu siroticu? . izlazila svaki dan na bre`uljak i tu plakala od jutra do mraka.

D`ehel mu re~e: “O moj brati}u.” Ajja{ uzjaha Omerovu devu i krenu s njima.” Suhejb im re~e: “A {ta mislite. 276 2. Vrati joj se. i on re~e: “Suhejb je na dobitku. onda uzmi moju devu. Zaimao si i obogatio se kod nas.” Omer mu se obrati: “O Ajja{e. re~e joj: “Tvoj mu` je ovdje. ako bihvam ostavio svoj imetak. Put. a Hi{am bi sprje~en.” Ona zatra`i sina od njegova roda i krenu u Medinu. idi svome mu`u. sama }e se o~e{ljati i ako joj dojadi vrelina Meke. dok ne vidi tebe. odgovori Ajja{.” Ta vijest do|e do Resulullaha. tvoji te ljudi `ele. a. Nigdje ni jednog drugog Allahovog stvorenja. Me|utim. Omer bin el . Omer mu re~e: “Ako si donio odluku. a. kao {to smo i mi uradili s na{im odmetnikom.Rebia i Hi{am bin El .Asijj bin Vail dogovori{e se da osvanu kod prvoga od njih i da odatle krenu u Medinu. Suhejb je na dobitku!” 277 3. ako bi saznali za to. dug petsto kilometara. samo da ti na`ao u~ine i od vjere te odvrate! Znaj. Kada prva dvojica stigo{e do Medine i odsjedo{e u Kubbi. nevjernici: “Do{ao si kod nas kao bijedni prosjak.?” Odgovori{e: “Da.!” On im re~e: “Ostavljam vam imetak..” Ajja{ ipak odlu~i da se s njima vrati. Kada saznade za njenu situaciju. sama }e oti}i u hlad. to ne mo`e tako. Nakon dva mjeseca i nekoliko dana od Velike prisege na Akabi. Kada ugleda d`amiju “Kubba” (prva d`amija sagra|ena u islamu).140 Zape~a}eni d`enetski napitak Zar vam nije dosta {to ste je rastavili od sina i mu`a?” Oni joj tada reko{e: “Ako ho}e{. Ina~e se hid`ra ~inila u tajnosti.Bekrom i Alijom. reko{e mu Kurej{ije. kako bi njegova majka skinula zavjet. Zastado{e. spasi se na devi. sama s djetetom. jedni za drugim. Putovala je i putovala sve dok ne sti`e do mjesta Et . ona je jaka i brza. ovako i vi uradite sa svojim odmetnicima.Hattab. isprati je do predgra|a Medine. Ebu .D`ehl sa bratom El . U neko doba. s Ebu . ako tvojoj majci dojade u{i. Dr`i se njenih le|a (ne silazi s nje). Ova dvojica ashaba ostala su po . Ebu D`ehel i Haris ga obori{e i sveza{e. Reko{e mu: “Tvoja majka zavjetovala se da ne}e kosu ~e{ljati ni sa sunca se u hlad skloniti. do|e Ebu . ako posumnja{ da }e ti tvoji nauditi. i pored svega toga ljudi su izlazili.” On se poslije toga vrati nazad u Meku. Tako svezanog ga uvedo{e u Meku usred dana.sva trojica su od jedne majke. Tako nam boga . a sad bi htio da iza|e{ i da iznese{ svoj imetak. ho}ete li me onda pustiti da idem svojim pute.Harisom do Ajja{a . gdje je susrete Osman bin Talha bin Ebi Talha. prizemlji{e svoje deve i si|o{e.s.Ten’im. Ajja{ bin Ebi . Idi k njemu s Allahovim blagoslovom.s. u ovom selu. u Meki ostade od muslimana samo Resulullah. Reko{e: “O stanovnici Meke. Kad stado{e na zemlju. zar ne}e{ da se malo zamijenimo?” “Kako da ne”. tako mi Boga. ja se napatih na ovoj svojoj devi. Postigao si dosta u `ivotu. Omer i Ajja{ se na|o{e.. a ona.” 278 Ovo su samo tri primjera koji nam pokazuju {ta su nevjernici radili u Meki od onih koji su `eljeli u~initi hid`ru. Kada se Suhejb `elio iseliti iz Meke (hid`ru u~initi) u Medinu.

Nakon {to su osjetili opasnost koja ih je iz temelja uzdrmala. r. Trgova~ki putevi od Crvenog mora i Jemena pa do [ama. a. drugovi spremili svoje stvari.Bekr se spremio da ide u Medinu. Oni su znali kakve kvalitete posjeduje Muhammed.. a.. I Ebu . Resulullah. Bojali su se plemena El . stvarna opasnost. koja je prijetila da ugrozi njihovu idolatriju i njihovu ekonomiju. mu re~e: “Ja `elim da dobijem dozvolu za put. nezapam}en do tada. a obzirom na postojanje historijski zna~ajnog puta koji je spajao Jemen sa [amom prolaze}i obalom Crvenog mora. a Poslanik. A njegovi ashabi. spremao je prtljag. i od tada hranio dvije deve li{}em akacije puna ~etiri mjeseca.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 141 nare|enju Resulullaha. osim vrijednosti koje su nosili stanovnici Taifa i drugih mjesta. a.s.s. a. obuze ih strah i o~aj..s. umnim ljudima.” Ebu . rekao je muslimanima da je idio mjesto u koje }e se oni iseliti.{. odgovori Resulullah. Pred njima je stajala velika. Stoga se nije mogla sakriti ogromna bojazan Kurej{ija {to se islam udoma}io u Medini . Mekanski trgovci nosili su robu u [am u vrijednosti od ~etvrtine miliona zlatnih dinara (dukata) godi{nje. a.s.a. d`.. U Medinu su se vratili i svi muhad`iri iz Abesinije..Hazred`. a. Ovakva uspje{na trgovina mogla se odvijati samo uz dobro osigurane trgova~ke puteve. naredbu za svoj odlazak iz Meke..Jesribu i {to se jesribski narod okrenuo protiv njih. Ostali su i oni koje su nevjernici na silu zadr`ali.Bekr upita: “A ho}e{ li je zaista dobiti?” “Ho}u”. I tako je otpo~ela hid`ra prema Medini. po~e{e tragati za . Imao je vrhunske kvalitete vo|e koji vodi pravim putem. {to im je i uspjelo. plemenitosti. To }e biti kod palme koja se nalazi izme|u dvije vulkanske stijene.Bekr je tada odustao od hid`re ~ekaju}i Resulullaha.s. Kurej{ije su tako|er znale kakav strate{ki zna~aj ima Medina za trgovinu. Niko nije imao takav uticaj na ljude kao on. 279 Buharija prenosi od Ai{e. koja ka`e.. dugogodi{njih ratova. Ebu . bratoubila~kih. Tako|er je i Ebu . te ljubavi prema miru i svemu {to je dobro. Znali su za njihove ogromne napore ulo`ene na obustavljanje me|usobnih. ~ekaju}i od Allah. poznatih me|u Arapima po neustra{ivosti. poveli svoje `ene i djecu i napustili Meku. “Resulullah.Evs i El . ZASJEDANJE KUREJ[IJSKOG VIJE]A Kad su vidjeli mu{rici Meke da su Resulullahovi. a. bili su spremni da se svojom odlu~no{}u i iskreno{}u `rtvuju na njegovom putu.Bekr spremao svoje stvari. vodili su preko Medine.s.

ispred plemena Beni . Kada su stigli u Vije}nicu u dogovoreno vrijem.Haris bin Amir.d . Kada otpo~e sjednica. Tako mi Boga. ispred Benu .S.Had`d`ad`a.” Starac Ned`dijac re~e: “Ne. ispred plemena Beni Nerfel bin Abdi Menaf. 282 Ovo je bila najzna~ajnija sjednica u historiji Meke. drob.Esved i Hakim bin Huzzam. dvadeset {estog safera. 5. otpo~e{e i razli~iti prijedlozi i rje{enja. ispred Beni Esed bin El . U ~etvrtak. god. 4. i drugima `ivot osmi{lja. Umejje bin Halef. i Ebu . ispred plemena D`umeh. Ebu .islama. onaj koji je bacio na Resulullaha. ~iji je najve}i.Buhturi bin Hi{am. Oni upita{e: “Ko si star~e?” On odgovori: “Starje{ina stanovnika Ned`da. ispred plemena Beni Abdi . od `ivotnog zna~aja za Kurej{ije. pa on u|e i sjede s njima. islamske misli ili bolje re~eno vjere islama.s. [ejbe i Utbe. a. Njegovim okon~anjem treba totalno prekinuti nadiru}i val svjetlosti postoje}e vjere . ne}ete biti .Uzza 6. ispred plemena Abdi [ems bin Abdi Menaf.Sufjan bin Harb. Taimet bin Adij i El . 281 po kalendaru. sinovi Rebi’ata.ako tako u~inite. sinovi El . a.Sehm. Nadam se da ne}ete odbiti moje mi{ljenje ili savjet. septembra 622. D`ubejr bin Mut’am. godine ~etrnaeste od poslanstva.D`ehel bin Hi{am. En . Nebih i Munebbih. 3. iznenadi ih Iblis ({ejtan) u liku ~estitog starca.Mahzum. Ebu el . u|i”.. Nije nas briga kuda }e oti}i gdje }e se nastaniti. Trebalo je da prou~e odlu~uju}i plan za kona~no i trajno uni{tenje nosioca zastave islama. A. ili otprilike dva i po mjeseca nakon “Velike prisege” na Akabi.s. odgovaraju}eg 12.” Reko{e: “Dobro. JEDINSTVENA ODLUKA PARLAMENTA DA SE UBIJE MUHAMMED. Na zasjedanje parlamenta stigli su delegati iz svih kurej{ijskih plemena.142 Zape~a}eni d`enetski napitak najpogodnijim sredstvima za otklanjanje te opasnosti. tako mi Boga! To nije mi{ljenje svih! Vi svi znate kako lijepo pri~a i logi~no razmi{lja. prisustvovali su slijede}i kurej{ijski delegati: 1. Time }emo popraviti na{u situaciju i bit }e kao i prije. Zem’at bin el . nosilac islamske ideje. a i jedini uzro~nik. pa sam do{ao da i ja prisustvujem. Zastade na vratima. u bijeloj odje}i. 2.Dar. odr`a se u Meki zasijedanje parlamenta u Vije}nici po~etkom dana. 7. Diskusija je dugo trajala.Nadar bin el . Resulullah.Haris. Ovome skupu. Ebu el .Esved re~e: “Odre}i }emo ga se i protjerati ga iz na{eg mjesta. ^uo sam o ~emu }ete razgovarati.

Tra`ite bolje!” Nakon {to parlamentarci odbi{e ova dva prijedloga. Naime. i da svakome od njih damo ubojitu sablju.” Ebu . Pobijedit }e vas. ja imam rje{enje. krv }e mu se rasplinuti na sva plemena. pojavi se i tre}i prijedlog s kojim se slo`i{e svi prisutni i kojega usvoji{e. Smatram da }ete svi biti za njega. i onda }e on ~initi s vama {ta ho}e. A i on }e umrijeti kada ga sna|e ono {to je njih sna{lo.pa umrije{e.” Starac Ned`dijac: “Ne.Zape~a}eni d`enetski napitak 143 sigurni ni od jednog arapskog naroda. Tako mi Boga. Reko{e: “Koje. Bio bi to rat protiv svih nas. Ako tako u~inimo. Nije. nepokolebljivo odlu~ni da ovaj zaklju~ak odmah sprovedu u djelo. ^lanovi parlamenta vrati{e se svojim ku}ama. Oni }e vas napasti i njega oteti iz va{ih ruku. Tra`ite za njega drugo rje{enje. a onda }e i druge protiv vas podi}i dok vas ne pobijede. dakle. a Benu Abdi Menaf ne}e smjeti tra`iti osvetu nad svima.Zuhejra i Nabigu . Ebu . tako mi Boga. njegove misli i ideje! One }e iza}i kroz zaklju~ana vrata i odlepr{ati njegovim drugovima.Buhturi re~e: “Okujte ga u `eljezo. Ni ja ne vidim boljeg rje{enja od ovoga. Oni su htjeli nadmudriti nas. kao {to ka`ete. ne}ete mo}i okovati njegov duh. zaklju~ajte ga u tamnicu. . ni ovo nije va{e mi{ljenje. pristupi i re~e: “Tako mi Boga. oni }e ga prihvatiti. ako ga uhapsite. a zatim gledajte kako }e ga sna}i zlo koje je sna{lo i one pjesnike koji su bili prije njega . najve}i zlikovac Meke. a mi njih nadmudrismo!” Starac Ned`dijac re~e: “Neka bude kako ovaj ~ovjek ka`e.” 283 Mekanski parlament usvoji ovaj stra{ni prijedlog jednoglasno. Gdje god bude bio. Ebu . Odahnut }emo od njega. ovo za vas rije{enje.Hakeme?” On odgovori: “Smatram da treba uzeti iz svakog plemena po jednog sna`nog i zdravog mladi}a da nas predstavlja.D`ehel bin Hi{am. da odu do njega i da ga ubiju svi odjednom. a zatim se okrenuti protiv vas.

kojeg su skovali ~lanovi mekanskog parlamenta toga jutra u Vije}nici. Plan su trebali sprovesti u djelo slijede}i ljudi (njih jedanaest iz vije}a).” 284 Resulullah. A.s.S. i da se snjim dogovori o planu za put. Ebu .’ A Ebu .. 3.Hakem bin Ebil A’as..Bekr re~e: ‘Dajem oca i majku za njega! Tako mi Allaha. KU]E Najve}i kurej{iski zlikovci proveli su ostatak dana u pripremi da izvr{e zacrtani plan.’” Ai{a.. r.. zatra`io dozvolu da u|e i dozvoljeno mu je.Bekr re~e: ‘A u tvom dru{tvu i ja. Ai{a. kad neko re~e Ebu . OPKOLJAVANJE RESULULLAHOVE. a.. To su: 1. El .RESULULLAHOVA. odgovori: ‘Da. ka`e: “Pa je do{ao Resulullah. odnese svoj prtljag kod Ebu . o Allahov Poslani~e!’ On re~e: ‘Dozvoljeno mi je da se iselim. A.Bekra..v. U{ao je irekao: ‘Neka iza|u svi iz sobe!’ Ebu .s. a. r.a. do{ao je u ovo doba samo radi ne~eg va`nog.s. a. do|e D`ibril s objavom od Uzvi{enog i Slavljenog Gospodara i obavijesti Resulullaha. ‘ Ebu .v. s. r.s.’ 285 Nakon donesenog plana za putovanje varti se Resulullah..Bekru: ‘Resulullah..s.Bekr re~e: ‘Oni su tvoja porodica.D`ehel bin Hi{am.a. HID@RA Kad je donesena stra{na odluka da ubiju Resulullaha. pri~a: “Sjedili smo u ku}i Ebu . a.. 2. s.a. . o zavjeri Kurej{ija protiv njega. dolazi umotanog lica! Dolazi u vrijeme koje nije obi~avao da nam dolazi. Ukbe bin Ebi .. ti si mi kao otac.s.a.. svojoj ku}i da ~eka dolazak no}i.. kao otac si mi?’Resulullah. a.Muit. i ujedno o Allahovoj dozvoli za izlazak iz Meke.s. na kojoj si do sada spavao.a. On mu odredi vrijeme hid`re govore}i: “Ne spavaj no}as na svojoj postelji.S.Bekra iza podneva.

totalno propade.. da }ete ko stoka pomrijeti. 289 Nakon toga Resulullah. 11. je u~io: “I Mi smo ispred i iza njih pregradu metnuli i na o~i im koprenu stavili. d`.D`ehel bio nervozan i nesiguran.Zape~a}eni d`enetski napitak 145 4.” 288 Ubistvo se trebalo izvr{iti nakon pono}i. 9. Umejje bin Halef.. a ako ne prihvatite. i da }ete biti o`ivljeni poslije svoje smrti. d`.s. Spavaj u njoj. 5. On i u~ini ono o ~emu je obavijestio Svoga Poslanika.. Oni su stra`arili u i{~ekivanju datog momenta. a.s. im zaslijepi vid. nakon toga: “I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali: oni su zamke pleli. obuci ovu moju zelenu hadremijsku (iz Hadramevta) burdu (ogrta~). a. a.. Ubej bin Halef. Nakon ovoga Resulullah. On uzima u za{titu i od Njega.Nadar bin el . Allah. Me|utim. En . je prilikom spavanja obla~io taj isti ogrta~. Zem’at bin el . Allah.Bekrovoj ku}i. 10..286 Ibn . Jedini je Ebu .s. 8..s. Resulullah. Njegov brat Munebih bin el . probi njihove redove.Haris. a..” (8:30) RESULULLAH. jer Allah to najbolje umije. preuzima stvar u “svoje ruke”. uze {aku pijeska i prosu ga po njihovim glavama.Had`d`ad`. Vladar nebeskih i zemaljskih prostranstava. pa da ga onda ubiju. 287 Bili su u potpunosti ubije|eni da }e ovaj njihov sramni plan i ova velika zavjera uspjeti. ova grupa okru`i ku}u Resulullaha.Esved. Resulullah. Ne}e ti se ni{ta lo{e dogoditi od njih.s. NAPU[TA SVOJU KU]U Kurej{ijski plan i pored vrhunske i precizne pripreme da se provede u djelo.Talibu: “Lezi na moju postelju. a. i ostade ~ekati dok zaspi. Nebih bin el. U kobnom trenutku Resulullah.s..S. Ebu . re~e Aliji bin Ebi . te da su za vas pripremljene ba{~e poput jordanskih vrtova. On.{. niko ne mo`e biti za{ti}en. Oni iza|o{e na stra`nji izlaz .Had`d`ad`. ~ini {ta ho}e. iza|e iz ku}e.Ishak ka`e: “Kada pade mrak..s. a nakon o`ivljavanja u}i u vatru u kojoj }ete gorjeti. 7.. ako ho}e da kazni. a Allah ih je ometao. a. zato oni ne vide. pa ga ne vidje{e. a. 6. A. pa sa zebnjom u srcu stade pred svoje sau~esnike govore}i zajedljivo i podrugljivo: “Muhammed smatra da }ete postati kraljevi Arapa i stranaca ako prihvatite njegovu vjeru.” (36:9) U svakog Kurej{ije na glavi bilo je prosute pra{ine.Leheb. krenu Ebu . T’aimet bin Adijj.{.

s.” Utom po~e svitati i Alija se probudi i ispravi u postelji. da {to prije iza|u iz Meke.a. Bilo kako bilo. ono Muhammed spava u svojoj burdi. Ali ubrzo se osvijesti{e i navali{e kroz vrata u ku}u. godine 14. izranjavao je noge idu}i. po poslanstvu.146 Zape~a}eni d`enetski napitak njegove ku}e i uputi{e se u pe}inu “Sevr” koja se nalazila jugoisto~no od Meke.” On im re~e: “Izigrani ste i plan vam je propao.s. bacio vam na glavu pra{inu i oti{ao svojim poslom. ku}e je i dalje trajala.. odgovaraju}eg 12/13 septembra po kalendaru. poznado{e i upita{e za Resulullaha. a. 293 .Bekra.. a.s. Ovim putem i{li su oko pet milja. a. On je pro{ao kraj vas. znao je da }e Kurej{ije odmah organizirati potragu i da }e svi pogledi biti upereni prvo ka Medini. a oni ga zgrabi{e. onaj koji kre}e na jug od Meke. Resulullah. Mu{ri~ki mladi}i i{~ekivali sukobni trenutak. na ruku im je i{lo zlo i nesre}a. a. napusti svoju ku}u 27. Stoga on odabra put sasvim suprotan od toga. i to prije nego {to svane zora. koja postade u historiji poznata pod imenom “Sevr”. no}i. r.s.. 292 Sti`e do ku}e svoga druga. tako nam Boga!” Zatim po~e{e otresati pra{inu s glave. udaljeno od puta.. a. napusti{e njegovu ku}u kroz stra`nja vrata. Brdo je prili~no visoko.” Oni reko{e: “Nismo ga vidjeli. Neki ka`u da je i{ao na prstima kako bi sakrio svoje tragove. Zajedno.s. 290 Zasjeda oko Resulullahove. Ugleda{e nekoga na postelji i reko{e: “Tako nam Boga. Neposredno pred pono}. i to odmah.. na putu ka Jemenu. i kako ih ugleda ispred Resulullahovih. dok ne do|o{e do brda zvanog “Sevr”. On re~e: “Ja za njega ni{ta ne znam. mjeseca safera. ku}nih vrata upita: “[ta to tu radite?” Odgovori{e: “^ekamo Muhammeda. Resulullah. najpovjerljivijeg prijatelja. Pomoli im se neki ~ovjek. te{ko pristupa~no i stjenovito. te }e potjera i krenuti glavnim putem na sjever. u pravcu Jemena.Bekr iznio na brdo i da je teturao dok nije stigao na vrh brda gdje se nalazi pe}ina. pa je tako ozlijedio noge.” 291 OD KU]E DO PE]INE Resulullah. Ebu . zna se da ga je Ebu . a.s.

Bekru. ali bez uspjeha i rezultata. Postavi{e na sve prohodne puteve od Meke jaku naoru`anu kontrolu. Ai{a. na kojoj doneso{e odluku da upotrijebe sva raspolo`iva sredstva koja }e im omogu}iti hvatanje ova dva ~ovjeka. 299 Kurej{ije odr`a{e hitnu sjednicu.BEkrovog sina..Bekre?” “Ne{to me ujede. ne bili saznali vijesti o Resulullahu.. a. `ive ili mrtve. stavi svoju glavu njemu na krilo i zaspa.AJET) Kad su do{li do pe}ine Ebu . i Ebu .GARI: (“KAD SU NJIH DVOJICA BILI U PE]INI” .s.L .Bekra u blizini pe}ine napasao je ovce. upita: “[ta ti je Ebu . onome ko ih vrati u Meku.Bekrovoj ku}i i zalupali na vrata. pje{aci i znalci tragova u potjeru. 295 Abdullah.a. u vrijednosti od sto deva.” Ebu . 294 U pe}ini su proboravili tri no}i. Ebu .” On u|e. Ebu .s. 297 [to se ti~e Kurej{ija. Slu{ao je pa`ljivo sve pri~e o njima dvojici. oti{li su Ebu .i udari joj {amar.Bekr re~e: “Tako mi Allaha. sin Ebu . gotovo su poludjeli kada saznado{e da im je pobjegao Resulullah.Zape~a}eni d`enetski napitak 147 IZ HUMA FI .s. kao da je u njoj i spavao.D`ehel d`e ruku . oslobo|eni rob Ebu . 298 Po{to od Alije nisu mogli ni{ta saznati. protra svojom rukom ubod i bola nestade.s. a zatim bi potjerao ovce tragom Abdullaha. odveli ga u Kabu i dr`ali ga jedan sat.Bekra no}ivao je s njima.” Ebu . Pred njih je iza{la Esma. putevima i pustarama.. Pocijepa svoj ogrta~ i zatisnu rupu i ostado{e dvije rupe koje on za~epi svojim nogama. a.. Pred zoru bi oti{ao od njih i osvitao s Kurej{ijama u Meki.s. a ne tebe.s. 300 Zatim pogajreti{e konjanici. a oni je upita{e: “Gdje ti je otac?” “Ne znam gdje je on.Bekr u|e i pregleda pe}inu. Tako|er odlu~i{e dati veliku nagradu. pa ako bude kakve opasnosti neka mene zadesi. a. a ti si mi kao otac i mati!” Resulullah. Od bola mu suze poteko{e i sli{e se na Resulullahovo. Razmili{e se dolinama i brdima. za svakoga posebno. Zatim re~e Resulullahu. ne}e{ u}i dok ja prvi ne u|em. a. A Amir bin Fuhejre. Potjera sti`e i do pe}inskog ulaza. Prvo {to su tim povodom uradili. pa bi nave~e dolazio i pri~ao im novosti. da ih stado izbri{e nakon njegovog odlaska u Meku..s. pri~a: “Abdullah je bio mom~uljak. ma ko taj bio. a. pa bi ih po jaciji natjerao ispred pe}ine i opskrbio njih dvojicu mlijekom. od petka uve~e do nedjelje uve~e.Bekra ne{to ujede za nogu. izudarali su Aliju. tako jak da joj izbi mi|uhu iz uha. o{trouman i dosjetljiv. r. Ebu . a. pa ugleda sa strane otvor. lice. On se ne pomaknu iz bojazni da se ne probudi Resulullah. “U|i. pa Resulullah.. 296 To je ~inio sve tri no}i.Bekrova k}erka. a.drznik pokvareni . one no}i kad se zavjera trebala okon~ati ubistvom. .

d`. Ibn .{. septembra 622. da ih najkra}im i najsigurnijim putem dovede u Medinu. Resulullah. Oni zatra`i{e. po kalendaru. koji ka`e: “Bio sam u pe}ini s Resulullahom. Oni su unajmili Abdullaha bin Urejkita el . On ka`e: “Kad ih je vodi~ poveo. a. pa kako podigoh glavu.“zatu .’” Ima u drugoj verziji:: “[ta misli{. Ebu .Ishak navodi imenom krajeve kroz koje je prolazio Resulullah. sa spremljenom hranom za put. krenu{e na put. Tada je prispjela Esma. pa onda skrenu{e na sjever.a. i njegovom saputniku da krenu za Medinu. predado{e mu uzde svojih deva u ruke. U osvit rebiul evela. a nakon provedene tri no}i u pe}ini.s. NA PUTU ZA MEDINU Kad se sti{a strast progonitelja. r. da je Allah..Bekr re~e: “Zaklinjem te. onda kada izme|u Resulullaha. a drugom se omota. njih dvojica napusti{e pe}inu. pomogao Svoga Poslanika. To se desi u ponedeljak nave~e. prema Jemenu. pa po{to je dobi{e.s. ugledah noge ljudi. Oni uze{e sa sobom i vodi~a Abdullaha bin Urejkita.Bekra.Bekre. r.s. Ovaj vodi~. Ebu . Is{li su zapu{tenim putevima kojima je rijetko ko prolazio.Resulullah. a. Put je vodio iz sigurnosnih razloga ka jugu... d`. i poslije totalnog neuspjeha Kurej{ija da do|u do ikakvih saznanja za tri protekla dana. a. a zatim se uputi{e na zapad. pa su . pa joj dado{e naziv “Vlasnica dva pojasa” . o Poslani~e.’ On mi odgovori: ‘Ti{e. a.nitakajni” 302 . bio je mnogobo`ac kao Kurej{ije. zatim je krenuo s njima obalom. o dvojici s kojima je Allah tre}i. Rekoh: ‘O Allahov Poslani~e.. i Ebu . na to pristade pod uslovom da mu je plati. povjerljivog i vje{tog vodi~a.” 301 Desila se mu’d`iza (Allahovo ~udo).. a. ili 16.s. god. i u~inio da se potjera vrati. a s njima Amir bin Fuhejre. ukaza se prilika Resulullaha. mirnog. vlada svakom situacijom pa i ovom. a tre}i je s nama Allah.148 Zape~a}eni d`enetski napitak ali Allah.Bekra.n . da uzme{ jednu od ove dvije deve”. i njih nije bila udaljenost ve}a od nekoliko koraka.a. Krenu{e priobalnim putem. tog datuma do|e Abdullah bin Urejkit sa dvije deve. a zatim mu pribli`i bolju. i kada opade interes za nagradom (jer su izgubili nadu da }e ih prona}i). vodio ih je nani`e od Meke. Oni zatra`i{e od njega garanciju i diskretnost. i prestado{e kontrole puteva. Jednom polovinom pri~vrsti hranu. vidjet }e nas. ako neko spusti pogled.s.Lejsa. Zaboravila je da uzme u`e kojim }e pri~vrstiti zave`ljaj za tovar.{. godine prve hid`retske.. a..Bekr.s. prema obali Crvenog mora. a.Bekre. Pripovijeda Buharija od Enesa. Nas smo dvojica.s. priobalnim putem Crvenog mora. pa pocijepa svoj pojas na dvoje. dok ne iza|o{e na koziju stazu.. k}erka Ebu . Dakle. a Ebu . a on od Ebu ..

iako je on bio poznat starac. o Allahov Poslani~e. Mislim da je to Muhammed sa svojim drugom. a ja rekoh: ‘O~isti vime od pra{ine. ugledasmo visoku stijenu.Air. selo dvije milje od Medine (ko ide u Meku do|e mu s lijeve strane).a.Bekra slijedio je ~ovjek koji je za njihovo hvatanje o~ekivao veliku nagradu.s. zatim sam ustao.Zape~a}eni d`enetski napitak 149 preprije~ili put ni`e od Asfana. re~e.Bekra.s.. a. pa je uvijek jahao iza Resulullaha. a.Ababid.Bekr odgovori: ‘On me vodi pravim putem. Prenosi Buharija od Ebu .Bekr. Ebu . `ele}i se odmoriti u hladu kao i mi. mjesto Kudejd. dolinom bazena Ta’hih. i Ebu .Ed`red.” Na tom sijelu ostadoh jo{ neko vrijeme.” Suraka re~e: “Znao sam da su to oni”. Ebu .. saglasih se snjim da nalijem malo hladne vode na mlijeko da ga rashladim. a odatle u Kubbu. Resulullaha. desno od klanca Rukubet. Napravih Resulullahu. pa rekoh: ‘Je li vakat da idemo?’ ‘Svakako’. Zatim su i{li dolinom Likfe. do{ao ku}i i naredio svojoj robinji da mi spremi konja. pa rekoh: ‘Zaspi.’ Ovaj ~ovjek pomisli da mu je to obi~ni vodi~.Bekr se ne sje}a ta~no).s. 305 3. i kada na putu nije bilo ni `ive du{e. Kad se probudi.D`ed`id. Odatle su slijedili put El . Zvao se Suraka bin Malik bin D`u’a{em.Medled`. neki ~ovjek pa mu re~e: ‘Ko je ovaj ispred tebe?’ Ebu . mlad i nepoznat ~ovjek. odgovori. pri|e meni i re~e: “O Suraka. a ja ustadoh i po~eh osmatrati. Zastadosmo kod nje i smjestismo se u hladovinu. pa dolinom El .Harrar (dolina) pa preko Senijjetul Mere. pa nani`e od Emed`a.. a. Negdje oko podne. 303 Spomenut }emo neke doga|aje koji su se desili usput: 1. Prostrijeh na to mjesto krzno (ili haljetak od devinekostrijeti). Odjedanput. kad se pomoli jedan njihov ~ovjek. 304 2. Srete Ebu . Tada ih je poveo putem starih bunareva El . Rekoh: ‘Ho}e{ li pomusti?’ Odgovori: ‘Da. a Resulullah. a. a ja }u bdjeti nad tobom. mjesto tri milje udaljeno od grada Sukje. r. i odvede iza .Ard`. (Po nekima to je planina na kojoj se nalaze dva pitka izvora mineralne vode).. Suraka pripovijeda: Sjedio sam na jednoj sjedeljki plemena Beni . a potom duboko za{li u podru~je zvano Merd`ih do Zul . dlaka i trnja!’ On namuze u ~unak mlaz mlijeka. pa na brdo El . Vodi~ se spusti s njima u El . onda su ostavili iza sebe bunar Likf. bio je obazriv.’ On zaspa. a onda su se uspeli na El . Do|oh do Resulullaha..a. a ne onaj koji ga vodi Allahovim putem.. i ka`e: “Po`urili smo te no}i i sutradan ujutro da {to vi{e puta pre|emo.’ On privede ovcu.s. i mi krenusmo. i bi mi mrsko da ga probudim. ali mu rekoh: “Nisu to oni ve} si vidio tog i tog koje smo vidjeli svojim o~ima kad su oti{li.s. mjesto da legne i da malo zaspi. r. Rekoh mu: ‘^iji si ti mom~e?’ ‘Ja sam jednog ~ovjeka iz Meke (ili iz Medine. pa u Reim.Bekra tako.Fad`eh na milju od Sukje. a.. Zatim ih prevede preko mjesta El . Odatle krenu{e putem za Selem.Gudvejna. ugledah kako dolazi ~oban tjeraju}i ovce. Zatim dobi od njih dvojice dozvolu da pre|e preko teritorije koja ima vodu. kada upe~e sunce.’ ‘Imaju li tvoje ovce mlijeka?’ ‘Da’. a ja sam imao posudu iz koje je Resulullah pio i iz nje uzimao abdest. vidjeh maloprije crnu mrlju u pustinji. a odatle u Ke{r.

s.” Resulullah. a. a.D`u’a{em na svom konju. Resulullah. potra svojom rukom ovcino vime. te sam im ponudio opremu i hranu.” Na po~etku dana je uporno tragao za njima.{. da imamo ne{to ne bih vam uskratila gostoprimstvo.. Ustadoh.. d`.ho}u li imnauditi ili ne. pa upita: “Kakva je ovo ovca.a. Mlijeko nado|e u vime i pote~e. Tada zapomagah iz sveg glasa. naredi Amiru bin Fuhejritu.” Iza toga Resulullah. ne okre}u}i se. ka`e se: “Mi smo otputovali. iz plemena Huza’at) Huzaijka. vi na ovoj strani nemate {ta tra`iti. To je bila krupna i ugledna sredovje~na `ena.s. r. Ispade mi ono {to nisam htio.Bekra.a. tako ti Allaha. pa mu rekoh: “Tvoj narod je za tebe odredio nagradu” (u iznosu krvarine). Sjedila je pokrqaj {atora. s. Potom uzeh svoje koplje i iza|oh na stra`nja vrata. Kad do|oh do konja. a. 309 4. Ako ima mlijeka pomuzi je.s. Ovca je jalova. Moj konj se spasi iz `ivog pijeska. i nudila prolaznicima hranu i vodu. u sebi sam pomislio da }e misija Allahovog Poslanika. majko Ma’ bedova?” Ona odgovori: “Slaba. uzjahah i pojurih trkom. Kada sam im se sasvim pribli`io.150 Zape~a}eni d`enetski napitak humke.s. zatra`i zdjelu iz .. pa im je rekao: “Ispitao sam vijest o njima. iza}i na vidjelo. Resulullah. a. Kada sa sprije~en da do|em do njih. ali nisu uzeli niti su {ta tra`ili. Zatim sam im ispri~ao {ta mu{rici `ele da urade. a. Ja rekoh: “On nas je tra`io i na{ao.. Zatim je Resulullah. a... Niko nas od njih nije stigao.. Opet ga podpodoh. pogleda u ovcu kraj {atora.s.v. Oni mi obe}a{e sigurnost. on posko~i.” 308 Suraka se zatim vratio nazad. Ponovo uzjahah konja zanemaruju}i gatku. Nakon nekog vremena vidjeh da im se pribli`avam. ako mo`e{. o Allahov Poslani~e!” On mi odgovori: “Ne `alosti se. Usput je sreo jo{ neke progonitelje. ja ga uzjahah i odoh do njih. a. a na kraju istog dana postao njihov ~uvar. prizva Allaha. Odjednom ~uh Resulullaha. kako u~i Kur’an.Bekr bio stalno u pokretu i na oprezu.” Suraka ga tada zamoli da mu napi{e garantno pismo. rekao: “Idi od nas. samo Suraka bin Malik el . moj konj posrnu i izbaci me iz sedla. {iknu pijesak ~ija se pra{ina di`e uvis. pa ga ovaj napisa na komadu ko`e.” Resulullah. na svom putu pro|e pokraj dva {atora Ummi Ma’bed (Ma’bedova majka. umotana. zamoli ga dovom. nastavi svoj put.s. 307 U predanju od Ebu . Sko~ih s njega i podbodoh ga. Iznenada moj konj propade prednjim nogama u zemlju do koljena. bolest ju je sprije~ila da ne krene s ovcama. a Kurej{ije su tragale za nama.” On upita: “Ima li mlijeka?” Ona odgovori: “Ona je previ{e istro{ena i stara da bi mlijeka imala. Opet dohvatih svoje strijelice. mole}i ih za spas. Nakon gatanja ukaza mi se lo{ ishod. dok je Ebu .s..s.s. ali se ne izvu~e skroz iz zemlje..” On upita: “Ho}e{ li mi dozvoliti da je pomuzem?” Ona re~e: “Da. Njih dvojica je upita{e: “Ima{ li {ta za nas?” Ona odgovori: “Allaha mi.a godina je bila dosta gladna. a. Allah je s nama.. smireno. Resulullah.. 306 Iz tobolca izvukoh strijelicu za sre}u. a ruke mi poletje{e prema tobolcu za strijele. Kad bi da }e se gotovo izvu}i iz zemlje. kao dim.

a nisu vidjeli nikoga sve . Taj opis }emo dati kada budemo govorili o svojstvima Resulullaha. spasen je onaj ko zano}i kao drug Muhammeda. govorio je to i to. Napokon i Resulullah. on je taj Kurej{ija {to su o njemu pri~ali one pri~e. Stigo{e s dobro~instvom.” Ona mu kaza: “Ne. Pitajte svoju sestru za njenu ovcu i njenu zdjelu a kad biste i ovcu pitali. Ponovo pomuze ovcu. a nemamo muzare. Gospodar Ar{a. Ne pro|e dugo. Mislim da je od Kurej{ija i to ba{ onaj za kojim je potjera. a njen mu`. Ljudi su i{li za glasom. a. zatim pru`i svojim saputnicima. i ona bi posvjedo~ila. nije ga bilo. napuni zdjelu i dade je `eni. a. ali niko ga ne vidje. kod Ummi M’abed {to do|o{e.{ate te{hedu. a oni krenu{e dalje.{ . a.. Kad u|e i ugleda mlijeko. kad u Meku do|e s donje strane jedan od d`ina recituju}i ove stihove.. a s njim i odo{e. koga svi ~u{e. 310 Esma je rekla: “Nismo znali kuda se uputio Resulullah. iznenadi se i upita: “Odakle ti ovo? Ovca je stara i jalova.Ma’bed re~e: “Tako mi Allaha. Ebu . popi dovoljnomlijeka. re~e njen mu`. osvanu u zoru eho zvonkoga glasa. Ebu . a to }u svakako i u~initi ako mi se pru`o prilika.Zape~a}eni d`enetski napitak 151 koje se mogla napiti nekolicina ljudi i napuni je tako da pjena iza|e na vrh.s. Prijevod ilahije: Nagradio Allah.” “Opi{i mi ga”. Neka ~estitaju svojoj k}erki Benu-K’abi njeno po~asno mjesto je me|u vjernicima sad. a izgledao je tako i tako. pa se i oni napi{e mlijeka koliko god mogo{e.s. Dade `eni da se napije koliko god mo`e. Imao sam na umu da mu se pridru`im. Ona ga opisa takvim rje~nikom da je slu{alac imao pravu sliku pred sobom.s. Iz dubine du{e orilo se: D`ezallahu Rabbul hajre d`ezaihii rafikajni hala hajmetej Ummi M’abedi Huma nezela bil birri summe terevveha ve efleha men emsa refika Muhammedin Lijuhenni Beni K’abin mekane Fetatihim ve mek’aduha limu’minine bimersadin Selu uhtek’um an {atiha ve inaiha ve innekum in tes’elu . tako mi Allaha. najboljom nagradom dva druga. ali ovuda pro|e mubarek ~ovjek.” A tamo u Meki.Ma’bed vrati se tjeraju}i mr{ave i gladne koze.

te se zaustavi i si|e kod Benu . starje{inu jednog plemena.s. i kada je s njim porazgovarao.evelu.” Muslimani uzbu|eni sko~i{e. a.. nego viknu {to ga grlo nosi: “O narode. i ~estiti vjernici.” (64:4) 316 Urvet bin ez . a. . uputio u Medinu. obojicu u bijelom. koji su se vra}ali iz [ama.s. Tada oni koji nisu znali. primi islam na licu mjesta sa sedamdeset ljudi iz svoga plemena.Bekr pri{ao je da ga za{titi od sun~eve `ege koja ga je pr`ila. 312 6.. d`. a.. a. Na putu od Meke do Medine Resulullah. Oni su ga pozdravljali. a on je padao u stanje spokoja u kojem mu je Objava dolazila. ili 23. ~u{e glas jednog jevreja koji se popeo na jenu od njihovih utvrda radi nekog posla. Nije mogao da se suzdr`i ugledav{i dolazak Resulullaha. Ebu . i svi meleki }e mu na pomo}i biti.. od kojih se dizala fatamorgana. pa se vrati{e opet ku}ama. po kalendaru. Oko njega su kru`ili oni. a.Bekrom i Resulullahom. koji }e uspostaviti na dunjaluku pravdu i po{tenje. Samo {to su stigli..s...s.Zubeir pri~a: “Muslimani Medine su ~uli za izlazak Resulullaha. sjeo je i {utio. sti`e Resulullah.Bekra u bijelu odje}u.Amra bin Avfa. Posljednjeg dana potraja njihovo i{~ekivanje. @elio je i on da dobije veliku nagradu koju su Kurej{ije obzanile. saznado{e ko je Resulullah. On tada skide svoj turban (imamu) sa glave i priveza je kao zastavu. objavi mu: “Allah je za{titnik njegov. a. 622.s. Oni su svako jutro izlazili u pustinju (Harre) u blizini Medine i i{~ekivali njegov dolazak.s. a Ebu . 315 Ibn . septembra. godine ~etrnaeste od poslanstva .Kajjim ka`e: “^uh tekbire i buku kod Beni Amra bin Avfa. 313 DOLAZAK U MJESTO KUBA’ U ponedeljak.Zubeira u grupi muslimana trgovaca. do~eka{e ga i pozdravi{e poslani~kim pozdravom. Resulullah.. srete Ebu . a.. osmog rebiul .s. i Ebu .Zubeir re~e: “Okupi{e se svi oko Resulullaha. Kada smo ~uli ove rije~i znali smo da se Resulullah. radosni zbog njegovog dolaska.s.” 311 5. Kada se sreo licem u lice s Resulullahom. Allah.s.Bekre stajao je i do~ekivao ljude.s. god. Ta zastava trebale je svima biti najava da je do{ao vladar spasa i sigurnosti. iz Meke. a. o Arapi.. i D`ibril. I on je iza{ao u potjeru za Ebu . Iza|o{e mu u susret. 314 Urve bin ez .Beride. i njegovog druga. a. najposlije. a.s. Stajali bi sve dok ih podnevno sunce ne bi otjeralo. Zagledali su ga kru`e}i oko njega.evela.s. To se desilo u ponedeljak u mjesecu rebiul ..{. sreo je na putu i Ez . a. te mu svojom odje}om na~ini hlad. Zubeir odjenu Resulullaha. ide va{ djed koga i{~ekujete.ili prve godine hid`retske. koji ga sada vidje{e prvi puta. Muslimani su donosili tekbire.152 Zape~a}eni d`enetski napitak dok nije napustio Meku s gornje strane. a Resulullah. a on im pokaza na desnu stranu.” Toga dana se cijela Medina digla na noge radi do~eka. u Kubu’. a prizor je bio toliko veli~anstven. a.

nije dugo sjedio na zemlji Benu Amra bin Avfa. Jevreji su tada tako|er slavili istinitost najave novog Poslanika u Habakkuki. iza{lo je iz ku}a... ili kra}e Medina. uzjaha Resulullah.emr i .s. nasmijano i razdragano. petak.Meb’usu fina d`ite bi .. Ensarijske djevojke pjevale su od sre}e i dragosti stihove dobrodo{lice: 321 E{rekal Bedru alejna min Senijatil . . kod S’ada bin Hajsemeta u Kubi. a. pa do|o{e opasani sabljama i svi zajedno krenu{e u Medinu.Vedai Vod`ebe{ . srijedu i ~etvrtak.s. 318 Resulullah.svoje daid`e. a. pa je Alija uspio to sve vratiti ljudima.Bekr u njegovoj pratnji.s. Ovo je uistinu bio historijski dan.s. Mesd`id u Kubi prvi je mesd`id sagra|en u bogobojaznosti otkako je Resulullah. a Ebu . Potom se upuptio pje{ice u Medinu. te krenu{e. u|e Resulullah. po~eo dobivati Objavu. a. 317 Resulullah. Sustigao ih je u Kubi.s.. a. Ti koji si od Allaha cijelom svijetu poslan. Do{‘o si da grad Medinski ilumom nam obasja{.Medinetu Resulullahi.. i od tog dana Jesrib dobi ime “Grad Resulullaha. Prijevod stihova: Puni mjesec nas obasja od Senijetil veda. Obavijestio je Benu Ned`d`arije . .s. a.Bilo je sto ljudi. 320 ULAZAK U MEDINU Poslije d`ume. Kevserom pojimo du{e dok ~ekamo Ahmeda.s.l Medina Merhaben ja hajre da’i.muta’i.{ukru alejna ma de’a lillahi dai Ejjuhel . po Allahovom nare|enju. Iza njega je Alija bin Ebi . a. zakr~ilo puteve. u Medinu. D`ite {errefte .uz tekbire i veli~anje.s. kako neki misle. nego ode da se smjesti kod Kulsum bin el . knjizi u kojoj stoji: Bog se pojavio od Timaha. Kada je bio ~etvrti dan. pa i on odsjede kod Kulsum bin el Hedma. Sigurnije je prvo mi{ljenje.namaz ih zate~e u Beni Salem bin Avfa. Stanovni{tvo Medine.l . tj.. pa je tu i klanja{e. D`uma . 319 Tu je sagradio mesd`id i u njemu klanjao. proveo je u Kubi ~etiri dana: ponedeljak. a svetac od Brda Faran (slon Meke). dr`ali na ~uvanju razne vrijednosti.Hedma ili.Zape~a}eni d`enetski napitak 153 da ga do tada ne pamti medinska historija.l . a. a. te ih okupi u mesd`id u dolini. Ljudi su kod Resulullaha.”. utorak.Talib proveo u Meki jo{ ri dana.

s.154 Zape~a}eni d`enetski napitak Ensarije. a.” On re~e: “Idi i pripremi nam popodnevni odmor!” Ebu . prtljag i odnese ga kod sebe.. 324 Ai{a pri~a: “Kada je Resulullah.Ensarija ode do njegove deve. nije mogla tada otputovati. Ljudi su pozivali Resulullaha. Ebu Ejjub el . ali je smrt bli`a ~ovjeku od jake za vratom’. dok deva ne sti`e na mjesto dana{njeg Resulullahovog. pa je hid`ru u~inila poslije Bedra. kako si. a. Time su i oni bili po~a{}eni. je tom prilikom rekao: “Valja i ~ovjeku za njegovom jahalicom. pa Resulullah.s. i zavr{ava se dio njegovog poslani~kog islamskog djelovanja. a..” U tom do|e Es’ad bin Zeraret te uze Resulullahov. i ti Bilale.. a i Bilal je recitovao stihove u kojima postoji aluzija na daljinu i strah od samo}e.Bekr znao je re}i. Zejneb ostade kod Ebil A’asa. Sevda i njegove dvije k}ereke: Fatima i Ummu Kulsum. njoj je nare|eno dokle. a. njegovih daid`a.Ejjub re~e: Moja. Allahov Poslani~e. uze je za povodac i uvede u svoje dvori{te. te Ummu Ejmen.s. rekao: “Koja nam je rodbinska ku}a najbli`a?” Ebu . Nije mogao Resulullah. volio je da to bude na zemlji njegovih daid`a.s. a on re~e: “Moj Allahu. a. kao {to volimo Meku.s. iako nisu bili ljudi od velikog bogatstva. mesd`ida. si|e s njenih le|a.s. Resulullah.” 323 Nakon nekoliko dana za Resulullahom.” 325 Ovdje se zavr{ava jedan period Resulullahovog `ivota.. 322 U Enesovom predanju od Buharije stoji da je Resulullah. Ona opet krenu malo naprijed.On nije si{ao s nje dok se nije skroz zaustavila.” Ai{a dalje pri~a: “Zatim u|oh kod Resulullaha. kako si?’ Ebu . a da nisu vukli sebi povodac njegove deve. kad ga uhvati vru}ica: ‘Svaki ~ovjek `eli da osvane sa svojom porodicom. ovo su moja vrata i ovo je moja ku}a. To je na zemlji Beni . sebi u goste. stigo{e njegova `ena.Bekra i Bilala obuze groznica. Tu ona zastade. Resulullah.. odgovarao im je: “Pustite je neka ide. zatim Usama bin Zejd. u~ini da volimo Medinu.Bekr s djecom s kojom je bila i Ai{a. a. pa se okrenu i vrati na prvo mjesto. i ispri~ah mu o ovome. Ebu .s.. . S njima iza|e iz Meke Abdullah bin Ebu . Tu se spusti...svi su redom `eljeli da ugoste kod sebe Resulullaha.. stigao u Medinu.s.s.s. a i sam Resulullah. ja u|oh kod njih i rekoh: ‘O o~e.s. izgovaraju}i pozdrav i dobrodo{licu. pro}i ni pokraj jedne njihoveku}e.Ned`d`ara.. a.. a. a. a. a. a. ili jo{ vi{e! Pobolj{aj stanje u njoj. koji se zove mekanski `ivot i rad Resulullaha. odstrani iz Medine vru}icu i prenesi je u D`uhfu.s. To je zaista bilo po Allahovoj dozvoli.Ejjub re~e: “Ustanite uz Allahov blagoslov.s. a. blagoslovi i beri}et daj u hrani njenoj. I tako su i{li polahko.

na ahiret.period u kome su podsticane smutnje i napetosti. Ovaj period trajat }e do preseljenja Resulullaha. osme godine po hid`ri. ujedno. . Ovaj period }e se zavr{iti primirjem na Hudejbiji u zul . i u kojem su rasli unutra{nji problemi. a zavr{it }e se osloba|anjem Meke. 3 . a. mjeseca ramazana. godine jedanaeste po Hid`ri. To je period dolaska plemenskih delegacija drugih naroda u Medinu.@IVOT U MEDINI Medinski period mo`emo podijeliti u tri stadija: 1 . mjeseca rebiul .. Neprijatelji u Medini su radili na povezivanju s njenimsmutljivcima izvana kako bi iskorijenili muslimane. period pozivanja vladara i kraljeva u islam.kadetu.evela. 2 . u skupinama.period primirja sa starje{inama idolopoklonstva.s.period sveop}eg prelaska naroda na islam. To je. {este godine po Hid`ri.

s. za njeno utemeljenje. Ta prava su dr`ali u svojim rukama neprijatelji njihove vjere. a. U Medini su muslimani dr`ali situaciju u svojim rukama od prvog dana.s.s. jer su im problemi vbili sasvim druge prirode. morao je imati razli~ite metode u opho|enju sa svakom od ovih klasa. Nisu imali nikakve . i svega zabranjenoga. Stoga je hid`ra postala “farz”. podsticaj na plemenit i lijep moral. U Medini su uslovi bili sasvim druga~iji od onih u Meki. Bez svake sumnje. a. U Meki okupljali su se oko jedne rije~i. Mekanski ajeti sadr`e podsticaj na dobro~instvo... a) Problemi koje je Resulullah imao u vezi s ashabima lak{e su prirode i vezani za promjenu sredine i na~in `ivljenja. na svoj na~in. Stoga vidimo da mekanske sure potenciraju tuma~enje islamskih na~ela. Resulullah. neprikosnovena du`nost svakog muslimana sposobnog da prisko~i u pomo} izgradnji ove nove domovine i da na tom putu utro{i svu svoju snagu. b) nevjernici. bez ikakvih gra|anskih prava.156 Zape~a}eni d`enetski napitak PRVO SVIJETLO RAZDOBLJE STVARNO STANJE U MEDINI PRILIKOM HID@RE Hid`ra nije zan~ila samo osloba|anje od smutnji i izrugivanja.. a. Ovi muslimani nisu mogli osnovati novo islamsko dru{tvo na na~elima kojih nije li{eno ni jedno dru{tvo na svijetu. ali su bili ra{trkani po raznim mjestima i razli~itim ku}ama. elita ~asnih i privr`enih Resulullahu.s. imali su zajedni~ke ciljeve. koji jo{ nisu primili islam. Narod u Medini. c) jevreji ili jehudije. Svaka klasa se. zakona koji se mogu primjenjivati na svakog pojedinca. vidljivo razlikovala od ostalih. Neosporno je da su sve stvari bile u njegovim rukama. na sve {to je korisno. bio je njen imam i onaj koji upu}uje na pravi put kako treba da se izgra|uje to dru{tvo. Resulullah. nakoji je nai{ao Resulullah. a plemena su ~isto medinskog porijekla. proganjani i mu~eni. Te tri klase ljudi su: a) njegovi drugovi. uzdizanje i njen ugled. a ~uvanje od sramote. sastojao se iz tri klase. nego je imala zna~enje potpomaganja i saradnje na uspostavljanju temelja novog dru{tva u zemlji. a.

Pa se njena ekonomska ravnote`a poremetila.” (XLII: 2) Ashabi. primali svim srcem i du{om. To su ensarije.{. Oni nisu imali nikakve vlasti nad muslimanima. koje se u svim svojim strukturama razlikuje od predislamskog . Broj ovih izbjeglica nije bio mali. zbog ~ega se istro{i{e zalihe i pogor{a situacija. te problemom mira i rata. Oni su bili zainteresirani za one stvari o kojima razmi{lja svaki situiran i siguran ~ovjek. izvr{avao je i provodio u djelo.. Nisu imali povratka nazad.. Najpre~e {to je Resulullah. S druge strane su do{ljaci. Bilo je svakako mnogo drugih problema koje je trebalo hitno rje{avati. Bilo je poznato da Medina nije osobito bogato mjesto. islamsko dru{tvo. sastavljenu od doma}ih vjernika koji su bili na svojoj zemlji. Pru`ila im se prilika da budu jedno novo dru{tvo. da se bave problemima `ivljenja.” (8: 2) Po{to nije tuma~enje svih ovih pitanja u domenu na{eg rada. a. svoga posla od kojega }e `ivot `ivjeti i za starost zara|ivati.. a. zatim halala i harama.{. To dru{tvo treba biti vjerodostojan predstavnik islamskog u~enja.a. b) Druga klasa. Me|u njima bilo je onih koji su `ivjeli . jednog izme|u njih. Jedino je Allah. Tu im se pru`ila prilika da do|u u kontakt s kulturom i civilizacijom. svojih domova. a {to je i njegova osnovna zada}a.s. i da ih Knjizi i mudrosti nau~i. ili jedan mjesec. upu}ivao i odgajao muslimane: “On je neukima poslao Poslanika. muhad`iri. problemom morala i drugim sli~nim `ivotnim pitanjima. zbog kojeg su muslimani podnijeli razne vrste nasilja i odmazde tokom prvih deset godina. ne mo`e trajati jedan dan. prema potrebi. U ovim presudnim momentima za islam. Muslimani Medine ~inili su jednu skupinu vjernika.. nisu imali svoje zemlje. r. Me|u takvim ljudima postojalo je od pamtivjeka jedno mudro nadmetanje i hroni~na netrpeljivost. ekonomije. da im ajete Njegove kazuje i da ih o~isti. u svojim domovima i sa svojim imetkom. imao da ~ini za muslimane.. su od Resulullaha.d`ahilijetskog dru{tva i koje se odlikuje nad svim postoje}im dru{tvenim ure|enjima svijeta. a. a rastao je iz dana u dan. Oni su spasili svoj goli `ivot i do{li u Medinu. Njemu treba dug period u kojem }e se upotpuniti zakon ili zakonske norme. ili jednu godinu.. i to postepeno. prakticiranja vjere. obrazovanje.Zape~a}eni d`enetski napitak 157 pot~injenosti ni od koga.vjerovanje im u~vr{}uju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. i Njegovog Poslanika. Me|utim. koji su ostali bez svega navedenog. bezbo`nici ili mu{rici.s. d`. to }emo se opredijeliti samo na neke.s. politike i vlasti. d`. praksa i odgoj. bio jamac i garancija ovog zakona. a. jer je hid`ra odobrena svima koji su vjerovali u Allaha. a Resulullah. neprijateljske snage u~ini{e ne{to sli~no kao ekonomsku blokadu Medine. ovo nije bio i njegov jedini zadatak.s. da formiranje bilo kojeg dru{tvenog ure|enja na novim osnovama. ili druga struktura ljudi u Medini bili su doma}i idolatrijci. spremni da u svako doba provedu Allahove propise u djelo: “A kad im se Allahove rije~i kazuju. bilo je tuma~enje i {irenje islama. Poznato je.

sa~uvali su nacionalno jedinstvo i nisu se nikada utopili u arapsku naciju. a izvozili datule (hurme). Oni koji mu nisu pomogli da do|e do vlasti. a. Me|usobno su se `enili i tazbinovali. Stoga je koristio svaku priliku da usko~i u spletke i me|u spletkaro{e protiv Resulullaha. za sprovo|enje njegovih planova u djelo. U svojim rukama dr`ali su trgovinu `itaricama. a i plemena. Oni su se dr`ali parole: “Nama nije grijeh {to u~inimo neukima. Ponosili su se svojim izrael}anskim porijeklom . ali su bili iskusni trgovci vjerom. i nije ni pro{lo dugo vremena.s. a oni primi{e islam i postado{e odani Allahovoj vjeri... s izgubljenim politi~kim pozicijama. No. odabranim vo|ama i duhovnim vodi~ima. primi islam nakon Bitke na Bedru.. i muslimana. zaostali i nazadni. talismanima.Hazred` nakon rata “Buas”. Javno su iskazivali privr`enost i la`nu ljubav. pa su stoga sebe smatrali superiornim znalcima. povode}i se za javnim mnijenjem ili kako su im ve} diktirale prilike. ali nakon doseljenja u Hid`az prihvati{e arapske obi~aje u odijevanju. Do tada ih nije uspio niko pomiriti. Me|utim. Uvozili su `itarice. Mnogi su se predomi{ljali da napuste vjeru svojih o~eva.s. (halal) i da s njom mogu da rade {ta ho}e. vrad`binama.” (3:75) Nisu bili entuzijasti u {irenju svoje vjere. a. jeziku i kulturi. tako da su pojedinci. ~arolijama i sli~nim. jer je duboko u njegovom bi}u tinjalo nevjerstvo. datulama. jer je postao neostvareni vladar.s. kako smo ranije kazali.s. vino i odje}u. koriste}i neke od doga|aja u Medini i neke od muslimana slabi}a. Smatrali su da im je arapska imovina dozvoljena. Me|u njima bilo je i onih koji su ispoljavali `estoku mr`nju i neprijateljstvo prema Resulullahu.158 Zape~a}eni d`enetski napitak u nekom stanju nestabilnosti ili sumnje. to je bilo samo prividno. Oni su se nastanili u Hid`az u vrijeme nestorijanskog (asirskog) i rimljanskog ugnjetavanja. pla}enika. vinom i odje}om. sada su ga hu{kali i pozivali na bunu. a. Ono {to je za njih ipak najva`nije. pa stoga po~e ispoljavati `estoko neprijateljstvo protiv Resulullaha. Oni su u stvari bili Hebrejci.Evs i El . Bili su veliki vje{taci u sticanju sredstava za `ivot. c) Tre}a klasa ili supstanca medinskog dru{tva bili su jevreji (jehudije ili `idovi). Na ~elu svih ovih stajao je Abdullah bin Ubej.jevrejstvom. Davali . Trgovali su optimisti~kim predskazanjima. nego su afirmirali kamatu i njome se bogatili. U svojim rukama dr`ali su i mnoge druge profitne poslove od kojih su imali mnogostruku dobit od svih Arapa. Ni to im nije bilo dovoljno. i kada Ubejju njegov narod okrenu le|a. a. S tog aspekta mrzili su Arape i ~esto ih iz poruge zvali “ummijjun” {to zna~i: neuki. nadijevali i arapska imena. Me|utim. ~ovjek pod ~ijim vodtvom se izmiri{e plemena El . shvatio je da je izgubio krunu. Kada do|e Resulullah. Oni su za njega pripremali krunu da ga ustoli~e za svoga kralja. kada je vidio da doga|aji ne idu njemu u prilog i da }e mu biti uskra}ene mnoge ovozemaljske blagodati. i muslimanima. i malo je trebalo da postane kralj Medine. nisu ispoljavali neprijateljstvo i netrpeljivost prema muslimanima. proma{enih mogu}nosti. s tim {to to nisu ~inili javno.

ponovo bi raspirivali `ar mr`nje. hu{kali jedne na druge podmuklim i tajnim metodima. Posebno je va`no naglasiti da je vjera islam ispravna vjera koja zbli`ava ljude bez obzira na boju. Resulullah. sa svim svojim saveznicima. I jevreji su o svemu tome vodili ra~una. Muslimani }e za kratko vrijeme uspjeti da vrate svoju imovinu i svoju zemlju koju su izgubili pla}anjem kamate. 2. zavjere. nije bio njihov ~ovjek da bi mogao obuzdati nacional . oni su s neprijateljstvom i s mr`njom gledali na sve {to donosi ta vjera. U Jesribu su `ivjela tri poznata jevrejska plemena: 1. Jevreji su bili autori smutnje.). rasu i naciju. Stoga su ta plemena `ivjela u stalnim ratovima. Sve je to zna~ilo da arapaska plemena Jesriba treba da `ive u slozi i ljubavi. a poziva na ~uvanje emaneta i povjerenja u svim vidovima `ivota. Ako bi i pored toga dolazilo do prekida neprijateljstva. te da gasi po`ar neprijateljstva i mr`nje. Benu en . Njihova naseobina je bila u predgra|u Medine. Tako su se arapska plemena stalno zadu`ivala kod njih. a potom bi ti posjedi kroz nekoliko godina postali njihovo vlasni{tvo. kako bi ti prvaci stekli hvalospjeve pjesnika nakon {to pozajmljeni novac podijele bez ikakve koristi. Ne. i na zabrani kamate na kojoj se temeljilo svo njihovo bogatstvo. te su na osnovi toga skrivali najve}u mr`nju prema islamu i Allovom Poslaniku jo{ od kada je do{ao u Medinu. ^uvali su svoje jevrejsko bi}e. Svakako. iako tu mr`nju nisu otkrivali izvjesno vrijeme. Kad god bi jevreji vidjeli da bi se stanje smirivalo i primirje pribli`avalo. koje Arapi nisu mogli doku~iti. te od toga `ivjeli i debelo zara|ivali.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 159 su pozajmice arapskim prvacima.Kajnuka’ (bili su saveznici Hazred`a i nastanjivali su Medinu. Islam uporno insistira na halal zaradi i opskrbi. Ova zadnja dva jevrejska plemena bila su saveznici El . `itarice i posjede kao zalog. . Benu .Nadir.Evsa. Ova plemena su podsticala rat izme|u arapskih plemena Hazred` i Evs jo{ od davne pro{losti. A podsticali su rat Buas’ svi. a. zatim bi `idovi uzimali od onih prvaka zemlju.. a oni su sticali ogromnu dobit iz svega toga. Nudili su im ogromne kredite s kamatom kako ne bi odustajali od rata zbog finansija. arogancije i razvrata. jo{ i prije nego se islam temeljio u Jesribu. 3. nije se moglo o~ekivati da jehudije gledaju na islam miroljubivo i blagonaklono. velikodostojnicima. oni bi onda sa strane posmatrali i gledali {ta }e se desiti i od koje }e strane imati ve}u korist. Finansirali su trgovinu kamatom.{ovinisti~ki nemir koji je vladao njihovim razumom. Zava|ali su susjedna arapska plemena.Kurejza. Tada }e se sigurno mo}i suprotstaviti jehudijskim smicalicama. Benu . Svojim zajedni~kim snagama djelovat }e na slabljenju njihove trgova~ke djelatnosti.

.. zauze{e njihovu zemlju. vi }ete svakako znati da je ovaj ovdje Allahov Poslanik. pa do Hid`re.Ned`d`dar pohita da ga vidi i postavi mu pitanja na koja niko nije mogao odgovoriti osim Poslanika. i to na prvi dan svog dolaska u Medinu.” Oni povika{e: “Najgori od nas i sin najgoreg!”. pokudit }e me kod tebe. tako mi Allaha. to ponovi{e.” Resulullah. i ne okrenu na mene. Abdullah iza|e pred njih i re~e: “Svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik. i kada je odsjeo u Kubi kod Benu Amra bin Avfa.” Oni odgovori{e: “Slagao si!” 327 Ovo su bila prva iskustva koja je Resulullah.. Ako saznaju da sam primio islam.s. i da je do{ao s Istinom. a. a. tako mi Njega. od poslanstva Resulullaha. a. ili tri. Kada je saslu{ao Resulullahov odgovor na sva pitanja. u Medinu kod daid`e. Nikad nisu ni jedno dijete dr`ali tako kao mene.s. bojte se Allaha. Mi ih poznajemo preko deset godina. Oni su pokrenuli ~itav jedan psiholo{ki rat {irokih razmjera i domena. i re~e: “@idovi su narod koji potvara (druge). Dobro znamo {ta su ~inili prema muslimanima dok su bili pod njihovom rukom. Jedinog.: “Bio je poznat inaju~eniji jevej.. Tada ~uh kako amid`i Ebu . istog momenta primi islam. Buharija pripovijeda o islamu Abdullaha bin Selema. Ovako je to izgledalo iznutra. stigao u Medinu.s. Kada muslimani u~ini{e hid`ru u Medinu. posla po njih i oni do|o{e.160 Zape~a}eni d`enetski napitak Imamo primjer koji prenosi Ibn-Ishak. nego odlu~i{e ubiti Resulullaha. A u ku}i je bio skriven Abdullah bin Selam. prijetnje. izolacije. da je rekla: “Bila sam najdra`e dijete svom ocu i amid`i Ebu . pritiska. . ku}e. izgladnjivanja. ostaje da je najja~i neprijatelj islama u Meki i da su to Kurej{ije. a amid`a Ebu . Resulullah.s. u {arolikom dru{tvu Medine.Jaseru ka`e moj otac: “Je li ono on?” “Da”.. Kada je do{ao Resulullah. On ka`e: “Preneseno je od Safijje.s. Benu . ali se ni jedan.a. Ku}i su se vratili u vrijeme zalaska sunca. a.. imetak. Oni na tom planu nisu `alili truda ni imetka. A {to se ti~e odnosa van Medine prema islamu i Resulullahu.” 326 I drugi nam primjer nam dosta govori o neprijateljstvu jevreja.. a da oni o tome ne znaju ni{ta. U drugoj verziji stoji: On re~e: “O jevrejski narode. zatvarali su i mu~ili koga su stigli zarobiti. pa nasrnu{e na njega. progona i potjere.” Au tre}oj verziji: “Najbolji od nas i sin najboljeg od nas. Kada je Resulullah. k}erke Hajj bin Ahtaba. razdvoji{e i razru{i{e porodi~na ognji{ta i rodbinske veze.. Kad ih ugledah.s. i time stati islamu u kraj. upita: “Kakav je ~ovjek Abdullah bin Selam?” Odgovori{e: “Najznaniji od nas i sin naj odabranijeg. a.s. po~ev{i od zastra{ivanja. r.” Resulullah.s. moj otac i amid`a odo{e prije zore da ga posjete.” U drugom predanju stoji: “Na{ starje{ina i sin na{eg starje{ine. Najvredniji i sin najvrednijeg. a. Jednog.. a. a povrh svega. Oni se nisu ni na ovome zadr`avali. imao s jevrejima.Jaser bin Ahtab. odgovori on. re~e: “A {ta mislite ako Abdullah primi islam?” Odgovori{e: “Neka ga Bog sa~uva od toga!” Dva puta. potr~ah im u susret kao po obi~aju.Jasiru. Otac mi se zvao Hajj bin Ahtab. “Ti ga poznaje{ i mo`e{ garantirati?” Amid`a odgovori: “Da. a. Bili su umorni i iscrpljeni.” Otac upita: “Pa {ta osje}a{ prema njemu?” “Neprijateljstvo do smrti.s. a.

D@AMIJE Prvi korak koji je u~inio Resulullah. septembra 622.. godine po kalendaru. u ~ijem vlasni{tvu je bilo. Na mjestu gdje se zaustavila njegova deva. Do}i }e sigurno do rata izme|u ovih zulum}ara iz Meke i muslimana koji `ive u svojoj novoj domovini. te da im vrate sve istom mjerom. Prenosio je ~erpi} i kamenje govore}i stihove: . nakon {to do|e u Medinu kao Allahov Poslanik i imam. O tome }emo govoriti na slijede}im stranicama. te da }e osiroma{iti ekonomski. kao {to su oni konfiscirali njihovu imovinu. jer oni su stanovnici Harema. do{ao u Medinu i odsjeo kod Beni Nad`d`ara u petak 12. rebiul-evela. Bio je prema svakom plemenu onakav kako je doti~no pleme zaslu`ivao. Prvo se odmorio pred ku}om Ebu . Kada muslimani u~ini{e hid`ru u Medinu..s.s. da im `ivot u~ine te{kim. milost je uvijek imala prednost nad strogo{}u.s. jetima. To zemlji{te kupio je od dvojice dje~aka. a. a i broj izbjeglica je rastao iz dana u dan.Zape~a}eni d`enetski napitak 161 Cilj je bio provesti plan zavjere u djelo. ako Allah da”. udaljenu od Meke 500 km.. naredi da se gradi d`amija. IZGRADNJA NOVOG DRU[TVA Ranije smo spomenuli da je Resulullah. 1. Ovo su problemi i pitanja s kojima se susreo Resulullah. I sam je li~no u~estvovao u gradnji. a. jeste gradnja Poslanikove d`amije. Smatrali su da }e Medina biti u stalnom okru`enju. godine hid`retske ili 27. a.s.. pod za{titom Bo`ije ku}e i njene svetosti. a potom je u{ao u ku}u. a. Bez sumnje. da im nanesu razne vrste poni`enja kao {to su i oni njima. vodi i predvodi. otpo~e{e politi~ki rat s obzirom na svoje vjersko i trgova~ko vo|stvo me|u Arapima.S.Ejjuba i rekao: “Ovdje je moj dom.. Muslimani su imali pravo da konfisciraju imovinu ovih drznika. pa }e se i drugi mu{rici Arabije okrenuti protiv stanovnika Medine. pa`ljiv ili strog. kao {to su i oni njima. Resulullah. otpo~e u Medini svoju misiju duhovnog poglavara. tako da islam i njegovi sljedbenici preuze{e inicijativu na Arabijskom poluotoku za nekoliko godina. onaj koji upu}uje pravim putem. blag ili o{tar. A. GRADNJA POSLANIKOVE.

. Tlo d`amije prekri{e pijeskom i prostrije{e hasure. koji se di`e u nebea.visokim glasom.Ejjuba u svoj dom.Huzejmet.162 Zape~a}eni d`enetski napitak Moj Alahu nema `ivota doli `ivot poslije smrti. ensarijama i muhad`irima Ti oprosti. nalazili su se grobovi mu{rika (nevjernika).. Du`ina od kible do ulaznih vrata iznosila je sto ar{ina. ne{to palmi i jedno drvo zvano “Garkad”. preseli se iz ku}e Ebi . mesd`id je bio zgrada parlamenta.s. a stupovi stablo palme. gdje su se odr`avale sjednice [ure .s. od nas bi to bilo kao da smo blesavi. Resulullah. i rje{avala svoje sukobe. prostorije od kamena i maltera. `ene. Tu se se okupljala razli~ita plemena. Uz d`amiju sagradi{e ku}u. a {irina sli~na toj ili malo manja. prou~avali ga i u~ili. a. D`amija je imala troja vrata. Ebu . te Ahmed i Ibn . Temelji su bili visoki tri ar{ina. Nakon {to se zavr{i gradnja ku}e. Na kraju. pa jedan od njih zapjeva: “Ako mi sjednemo. Bio je i {kola u kojoj su muslimani saznavali islam. 328 Mesd`id nije bio mjesto samo za namaz. Zatim se odredi kibla. Tu su se donosile odluk o obustavi plemenskih ratova.” Ovakvo njegovo bodrenje davalo je ashabima volju i elan za rad.. Mesd`id je bio ustanova u kojoj su se donosile sve odluke od `ivotnog interesa za muslimane. muslimani su pet dnevno pozivani na namaz (molitvu).Davud. Krov je bio od palminih grana. Pri~a o snu Abdullaha bin Zejda bin Abdi Rabbih ovim povodom je poznata. molimo te. a na{ Poslanik nastavi. 329 . Uz sve ovo. ni imetka.s. koja je bila odre|ena prema Kudusu. ovakav je Rabbu na{em najdra`i. Resulullah. mesd`id je bio prihvatili{te mnoge sirotinje i muhad`ira (izbjeglica). Po~etkom hid`retske godine do|e propis o u~enju ezana . Taj poziv se i danas razlije`e pet puta dnevno cijelom zemaljskom kuglom. Temelji su bili od kamena. a zidovi od ~erpi}a i gline. Pripovijedaju je Tirmizi. koji nisu imali svoje domove. ni porod. ni rod. ru{evina zaravni. To su bile sobe za Poslanikove. a. a krov od granja stabala. plemenske nesuglasice i netrpeljivost. naredi da se mezarluk prekopa.vije}a i donosile odluke. a.” Na tom mjestu gdje je otpo~ela gradnja d`amije. a palme i stablo posijeku. Bila je tu ru{evina.” A onda je nastavio: Ovaj tovar a ne tovar Hajbera.

pa uradio jo{ ve}u stvar.’ On odgovori: ‘Ne!’ Oni reko{e: ‘Onda pomozite u obradi. boji. I nije se vratio sve dok sa sobom nije donio ne{to sira i masla. d`. i ono je sudjelovalo u izgradnji novog dru{tva koje }e imati svoje slavne primjere. kako ka`e Gazalija. objavi: “A ro|aci su. pa mi reci. gdje je prisustvovalo devedeset ljudi. u~inio je korak dalje. centra za okupljanje i dru`enje muslimana. upita: “Koliko si platio?” “Jednu zlatnu ko{picu. Me|utim. a. ovaj je ugovor o bratimljenju proveo u djelo. kada je jednog dana do{ao. naciji. te onog po prijeklu.Hurejrea da je rekao: “Reko{e ensarije Resulullahu.s. izvr{i bratimljenje izme|u muhad`ira i ensarija u ku}i Enesa bin Malika. bija{e da se prevazi|e asabijja d`ahilija . a kad joj pro|e iddet. ja }u je pustiti. a.s. napredovati.” 332 Prenosi se od Ebu .privr`enost plemenu. osje}ajem dobrote i dru`eljubivosti. za razliku od onog bratimljenja s ensarijama.Kajnuka’a.. a ni djelo koje se ve`e za bogatstvo i krv.. Svoju imovinu dijelim na dvoje. muhadirima. prema Allahovoj knjizi.s. Ibn el . uradio ogromno djelo izgradnjom mesd`ida. To nije bilo prazno slovo na papiru. Bratimljenje se temeljilo na potpomaganju i naslije|ivanju nakon smrti bez krvnog srodstva.Zape~a}eni d`enetski napitak 163 BRATIMLJENJE MUSLIMANA Nakon {to je Resulullah. U islamu ne mo`e niko i}i dalje.s. Pobratio je muhad`ire i ensarije. 331 Buharija je prenio da je po dolasku u Medinu Resulullah. a.” Resulullah. a pola ensarije.s. jevrejskog plemena. a. jedni drugima pre~i.’ A oni . To je naslije|e va`ilo do Bitke na Bedru.Kajjim ka`e: “Zatim Resulullah. osim prema stepenu ~ovje~nosti i bogobojaznosti. osim putem srodstva. ti se njom o`eni.s.” “Gdje vam je ~ar{ija?” Uputi{e ga u ~ar{iju kod Benu . pogledaj koja ti se vi{e od njih svi|a. Tada Allah. a rod (plod) neka nam je zajedni~ki. S bratimljenjem padaju u vodu razlike u porijeklu.’ Poslanik re~e: ‘U redu. Pola su bili muhad`iri. Imam dvije `ene. zbog me|usobnog prirodnog i prijateljskog bratstva...” Na to mu Abdurrahman re~e: “Neka ti Allah podari beri}et u tvojoj porodici i u tvome imetku. i tako je nastavio. To bratimljenje polu~ilo je velike rezultate u izgradnji muslimanskog dru{tva. Nije to bila pusta igra rije~i koje se nisu provodile u djelo. a.” (8:75) Tada se ukinu svako pravo na naslijedstv. Ima mi{ljenje po kome se izvr{ilo i drugo bratimljenje izme|u samih muhad`ira. a. na njemu su bili tragovi: “[ta je to?” On odgovori: “O`enio sam se.{. a ni nazadovati.. 330 Zna~enje ovog bratimljenja.: ‘Podijeli planta`e hurmi izme|u nas i na{e bra}e muhad`ira. S’ad je rekao Abdurrahanu: “Ja sam najbogatiji me|u ensarijama.. Resulullah. tj. jer odanost i privr`enost mo`e biti samo islamu. Ovakvo bratstvo bilo je pro`eto potpomaganjem. nije bilo potrebno novo bratimljenje. pobratio Abdurrahmana i S’ad bin Rebia.

v. Allah i Poslanik u za{titu uzimaju najslabijeg me|u njima. Bogobojazni vjernici su protiv onoga ko ih ugnjetava. Vjernici ne}e ostaviti ~ovjeka pritisnutog dugovima me|u njima. Oni su svi protiv njega. osim pod jednakim uslovima i na temelju istih prava me|u njima. osim onih koji su nasilje ~inili i me|usobno se pomagali protiv nas. ili tog ugovora glase ukratko: “Ovo je isprva izdana od Muhammeda. obi~aja koji su podsje}ali na predislamski `ivot. ljubav i pa`nju. Muhad`iri iz plemena Kurej{ u mjestu svog prebivali{ta zajedni~ki daju krvarinu. Paragrafi te povelje. imat }e pomo} od nas. 3. Muslimanski mir (sigurnost) je nedjeljiv. Niti pomo}i nevjerniku protiv vjernika.164 Zape~a}eni d`enetski napitak odgovori{e: ‘Slu{amo i pokoravamo se. bilo da se radi o pla}anju otkupa ili krvarine. . Musliman ne smije sklopiti mir bez svoga brata u ratu na Allahovom putu.’” 333 Sve ovo nam ukazuje da su enarije vodile veliku brigu o svojoj bra}i muhad`irima i da nisu `alili ulo`ili trud. 10. pa im se priklju~ili i borili se uz njih: 1. svojim velikim `rtvama. 5. Moramo zaklju~iti da je ~in bratimljenja. To je bilo izvanredno rje{enje za mnogobrojne probleme na koje su muslimani nailazili. baci se na novi posao. ama ba{ nikakvog traga. Za{tita muslimana je jedna.. nego }e mu u~initi dobro. Trebalo je sa~initi novi ugovor o eliminaciji svih navika. ~in velike mudrosti. a ne i drugi ljudi 2. vjerovjesnika. uz podjednako i pravedno u~e{}e vjernika. Vjernik ne}e ubiti vjernika zbog nevjernika. jer su i muhad`iri to uistinu zaslu`ili. Oni daju otkup za njihove su`njeve.a.s. s. koje su u~inili radi Allahove vjere. pa makar on bio dijete jednoga od njih. ili tra`i da im se nepravda ~ini. Oni jevreji koji budu nas slijedili. Svaka njihova skupina daje otkup za svoje su`njeve uz podjednako i pravedno u~e{}e vjernika.s. i u nama lijep uzor. ili razdor me|u vjernicima sije. Oni su jedna zajednica (ummet).. a. Nije od njih smjelo ostati. POVELJA ISLAMSKOG SAVEZA Nakon {to je Resulullah. me|u vjernicima i muslimanima iz plemena Kurej{ i iz Jesriba i onima koji su njih slijedili. 4. 6. a o kojima smo pri~ali. 8. 7. 9. ili nad njima nasilje sprovodi. u~vrstio ugovor o bratimljenju me|u muslimanima. Svaki ogranak plemena Kurej{ u mjestu svog prebivali{ta zajedni~ki daje krvarinu kako su to prije ~inili.

S. Ako to u~ini. bratstva. on je za njega odmazda.” 340 . Svi vjernici }e bti protiv njega i oni su du`ni da ustanu protiv njega. .. s mirom }ete u}i u D`ennet. u~vrstio je temelje novog dru{tva.s. Musliman ne smije podr`avati i pomagati onoga koji uvodi u novotarije u vjeru.’” 336 Resulullah. d`. uz svjedoka. Mu{rik ne mo`e uzeti u za{titu Kurej{ije niti njihov imetak.. odgajao. a.. a. odmah sam znao da on nije la`ov. boli ga cijelo tijelo. nahranite gladne. a.. 334 UTJECAJ RESULULLAHOVE. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 165 11. Od takve osobe ne prima se pokajanje. misli kojima su se slu`ili i njegovi ashabi. vjere i bogobojaznosti.” 339 Resulullah. a. a ako ga boli glava. nazivajte selam. a.s. niti se mo`e isprije~iti izme|u toga i vjernika.s. oti{ao sam da ga do~ekam. Odgojio ih je na temeljima ljubavi.: “Niko od vas ne mo`e biti vjernik.s. ~asti. ne smijemo zaboraviti da je ovaj uspjeh bio rezultat Resulullahovih.. piju}i svi zajedno s istog izvora. ~uvajte rodbinske veze. a. je odgovorio: “Da nahrani{ gladnog i da nazove{ selam i znanom i neznanom. molite se Allahu no}u. podu~avao ih je. za koju ne budete mogli na}i zajedni~ko rje{enje. du{evno napajao i bio im lijep primjer u pona{anju. osim ako s tim nije zadovoljan staratelj ubijenog.” 338 Tako|er je rekao a.. Prve njegove rije~i bile su: ‘O vi ljudi. obratite se Allahu. 15.. govorio je: “Ne}e u}i u D`ennet onaj od koga miran nije njegov kom{ija. Kada se ukaza njegovo lice. 13.s. dok drugi spavaju.s. neka ga prati Allahovo prokletstvo i njegova srd`ba do Sudnjeg dana.: “Musliman je onaj od ~ijeg su jezika i lo{ih djela sigurni drugi muslimani. 16. Vjernici se moraju me|usobno razdu`iti ako su prolili jedni drugima krv na Allahovom putu.s. Resulullah. A. a ni pravda. Jedan ~ovjek je upitao: “[ta je najbolje u islamu?” Resulullah. u Medinu. dok ne po`eli svome bratu ono {to `eli samom sebi..” 337 Rekao je Resulullah. Ako ga boli oko. 12.” 335 Abdullah bin Selam pri~a: “Kada je stigao Resulullah. Me|utim. a.s. MISLI NA DRU[TVO S ovakvom mudro{}u i o{troumno{}u Resulullah. Za svaku stvar.potra`it njeno rje{enje u Kur’anu i Muhammedu.s. rekao je: “Vjernici trebaju biti kao jedan ~ovjek.{. 14.potra`ite njeno rje{enje koje mo`e biti u hadisu. a.s. cijelo tijelo osje}a bol. . Ko bespravno ubije vjernika.

s. Abdullah bin Mes’ud. A koji musliman nahrani gladnog muslimana. rekao je: “Smilujte se onima koji su na Zemlji.: “Nije vjernik onaj koji ima da se najede. Osim ako je prisiljen na to.. Ko pokrije muslimanu sramotu..” 344 Rekao je Resulullah. da ne}e . Ko u~ini svome bratu uslugu.a. sva|ati i zavidjeti jedan drugome. Allah }e ga napojiti zape~a}enim mo{us pi}em. ka`e: “Vjernik vjerniku je kao stup stupu. a. budite u ime Allaha bra}a. a. rekao je: “Musliman je brat muslimanu. Allah }e ga nahraniti d`enetskim plodovima.” 349 Pored svega ovoga Muhammed. On je rekao: “Koji musliman da muslimanu odje}u da pokrije golotinju. Allah }e pokriti njegovu na Sudnjem danu.” 343 Resulullah. Sve je to povezivao i potvr|ivao Objavom spu{tenom s nebesa. I koji musliman napoji `ednog muslimana. pa makar i s polovinom hurme. Tako|er je Resulullah.s.” 348 Resulullah. nagrade i sevapa kod Allaha.” 342 Resulullah. a ko nema. ne}e nasilje nad njim u~initi. tj. Allah }e ga obdaritit zelenom d`enetskom odorom.rekao je: “Nemojte se me|usobno mrziti.. onda lijepom rije~ju. vama }e se smilovati Onaj Koji je na nebesima. rekao je: “Ko ho}e da se na nekoga ugleda neka se ugleda na one koji su ve} umrli. Nije lijepo da musliman bude u gostima svoga brata vi{e od tri dana...s. dok ne postado{ uzvi{eni primjer vjernika. jedan drugoga podupiru”.s. a nevjernik je onaj koji ga ubije. i najljep{im primjerima... I {ta su du`ni ~initi prema obavezi {irenja islama.. niti ga izdati. oboga}en najvi{im vrijednostima. jer se ne mo`e garantirati za onoga koji je jo{ `iv..” 346 Resulullah. a. On je tra`enje milostinje poredio sa ogrebotinama na licu onoga ko je tra`i. a. i smatra takav postupak jednim od sastavnih dijelova imana (vjerovanja). a. a njegov kom{ija pored njega gladuje.s. a. r. Tako je rastao ugled vjernika. Allah }e njemu razrije{iti jednu od njegovih briga na Sudnjem danu. 347 Bodrio je vjernike da udjeljuju.s.s. a. ka`e: “Prièuvajte se d`ehenemske vatre. je veoma mnogo podsticao muslimane na suzdr`avanje od tra`enja milostinje i spominjao vrijednosti sabura i skromnosti.s. Allah }e njemu u~initi. a. jedan se na drugoga oslanja! 341 Resulullah. a. kakvog ne poznava{e historija ~ovje~anstva nakon Poslanika. U~io je Kur’an i primjerom pokazivao kako i oni trebaju raditi. ko muslimana razrije{i brige. a. Spominjao je za njih takve nagrade od kojih srce zatreperi.s. tuma~io vjernicima vrijednost prakticiranja vjere.s.” 345 Rekao je Resulullah.166 Zape~a}eni d`enetski napitak On. rekao je da je sadaka ukloniti s puta prepreku.: “Grije{nik je onaj koji psuje vjernika.

slijede}i njihovu tradiciju.” 350 Resulullah. koje su privla~ile svakog sagovornika. Imali su naj~i{}e srce. a. Allah. Stoga je privla~io ljude. politi~kom i zakonskom jedinstvu muslimana.. Samo na ovakav na~in uspio je Resulullah.s. volio ih i cijenio. otpo~e ure|ivanje odnosa sa nemuslimanima. Oni i pored prikrivenog neprijateljstva prema muslimanima. Bio je lijepo gra|en. Zato je oblikovao zakone popustljivosti i prevazila`enja. uva`avao ih. a. Najbli`i susjedi Medine. Muslimani su shvatili njihovu vrijednost. a.s. nemuslimani. slijede i dru`e se sa svojim Poslanikom. Svi se trebamo okititi {to vi{e njihovim lijepim osobinama i iskustvo sti~emo na njihovim primjerima. SKLAPANJE UGOVORA S JEVREJIMA Nakon {to je Resulullah. lijepog opho|enja.s. u~inio hid`ru u Medinu i nakon {to je uspostavio stabilne temelje novom islamskom dru{tvu. kratko vrijeme udariti ~vrste i jake temelje jednoj novoj ljudskoj. Oni su uistinu bili upu}eni pravim putem. Udario je temelje zajednici koja je odolijevala svim strujama toga vremena i uspjela ih usmjeriti na pravi na~in i da napravi veliki preokret u historiji ~ovje~anstva.. mir. a. pa su hrlili da ga vide i ~uju. Ovaj ugovor bio je samo jo{ jedan u seriji ugovora koji su sa~injeni za muslimane. Zato bi oni svaku njegovu rije~ prihvatili i odmah je u djelo provodili. koju je ikada historija poznavala.s. konfiskacije i netrpeljivosti. koji im ostavlja punu vjersku i ekonomsku slobodu. d`. uz konstituiranje tritiorije koja }e biti domovina svih. Njegova osnovna briga bila je da osigura sigurnost. spretan u poslu. Resulullah. a.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 167 skrenuti s pravog puta.. posjedovao je i neke vidljive osobine. Nije se upu{tao u politiku izolacije.. Spomenut }emo ovdje najva`nije poglavlje ovog ugovora.s. . vjerskoj zajednivci. a o kojima smo ranije govorili. najdublje znanje i najmanje pretjerivanja. i da mu budu na pomo}i oko utemeljenja vjere. kakve nije do tada poznavao svijet pun plemenske sebi~nosti i plemenske veli~ine. a. sa~ini s njima ugovor. je njih obdario da prate. bili su jevreji. koje je po~ivalo navjerskom. naj~istijoj.. U svom opho|enju obra}ao se ashabima. sre}u i dobro svim stanovnicima. Oni su najbolji dio na{eg ummeta. to su drugovi Resulullaha. nisu ispoljavali javno nikakav otpor ili mr`nju.{..

Jevreji }e imati svoju ekonomiju. 10. niti grje{nika. i predsjednikom. Svako ima svoj imetak i svoju li~nu slobodu. 351 Okon~anjem i ozvani~enjem ovoga ugovora.Avf su narod koji `ivi s muslimanima. o ~emu }emo govoriti. 4. Medina je sa svojom okolinom postala uva`ena dr`ava. To va`i i za jevreje koji ne pripadaju tom plemenu.s. sklopi savez i s ostalim. 3. ako su ovi u ratu. Jevreji trebaju biti u dobrim odnosima s muslimanima. 7. niti neko ko im poma`e. Resulullahom. 11. Allahovom Poslaniku. Du`ni su i jedni i drugi braniti zajedni~ku slobodu od vanjskog neprijatelja. 2. Da se Kurej{ije ne uzimaju u za{titu. koje bi mogle ugroziti sigurnost. a prema postoje}im `ivotnim prilikama. a muslimani svoju. Oni imaju svoju vjeru. 6. trebaju se obratiti Allahu i Muhammedu.168 Zape~a}eni d`enetski napitak PARAGRAFI UGOVORA 1. 9. Resulullah. Saveznici se trebaju ~uvati me|usobnih smutnji i smicalica. a muslimani svoju. Jesrib postaje za{ti}eno mjesto ovoga ugovora. Ako izbiju neke nesuglasice izme|u dva naroda. S ovim je Medina postala i prva prijestolnica islama. Vode}u vlasti i vode}u rije~ imali su muslimani. Me|usobno se moraju pomagati protiv onih koji napadaju Jesrib. Jevreji Benu .. Ovaj ugovor ne {titi nasilnika. s glavnim gradom El . Me|usobno se mogu savjetovati i dogovarati samo na osnovama dobro~instva.s. 12. a. Treba pomo}i onome koji bude ugro`en. Da bi se mir i sigurnost pro{irili i na druga podru~ja. ako va`i ovaj izraz. mnogobrojnim plemenima na sli~an na}in ovome. a.Medina. . U njemu se ne smije voditi rat. 8. 5.

ili }ete ga ubiti. da ubiju Resulullaha. oni vas ne mogu uvu}i u ve}u zamku nego {to to mo`ete sami sebi u~initi.koji je bio mu{rik. sakupi svoje sljedbenike.s. je li?’ Oni saslu{a{e Poslanika. a. obo`avaoce kipova.s.. On je bio zavidan Poslaniku. Abdullah bin Ubejj bin Selul zabrani tom prilikom izbijanje sukoba i prolijevanje krvi. a. di`e se Abdullah bin Ubejj da izvr{i naredbu svoje bra}e mu{rika iz Meke. nervozu i neprijateljstvo. a.te njegovim prista{ama. Borit }emo se s vama do posljednjeg va{eg borca. Naprotiv. pogotovo kada je vidio klonulost. s vremena na vrijeme. kako bi imao njihovu podr{ku. izazvalo je kod njih jo{ ve}u mr`nju.s. Me|utim. @elite da prolijevate krv va{u i va{e bra}e. napravi{e pismo Abdullahu bin Ubejju bin Selulu .Zape~a}eni d`enetski napitak 169 NASTAVAK SUKOBA KUREJ[IJSKE PROVOKACIJE PROTIV MUSLIMANA NAKON HID@RE I NJIHOVO POVEZIVANJE S ABDULLAHOM BIN UBEJJOM Ranije smo spomenuli {ta su sve poduzimali nevjernici Meke protiv muslimana u vrijeme dok su ~inili hid`ru. njegovih sljedbenika. {to ga je potisnuo s kraljevskog prijstolja. Stalno je u to uvla~io i jevreje. oni se nisu osvijestili i nisu prestajali sa svojim neprijateljstvima. Oni. 354 . ugasiti vatru njihovog zla.. a. ili protjerati. on ode do njih i re~e im: ‘Kurej{ijska prijetnja vam ozbiljna bi. stoga.s. u Medinu . to je koristio svaku priliku da ubaci kost izme|u muslimana i mu{rika. zbog ~ega su zaslu`ili ekonomske sankcije. Me|utim. kao i oni i poglavar ensarija prije hid`re.. a. kako je i dalje ostao u dogovaranju s Kurej{ijama.. i koji je trebao postati kralj idolopoklonika da nije do{ao Resulullah. velikom je mudro{}u uspijevao. ami se kunemo Bogom. a. Kad ta vijest do|e do Resulullaha. a zatim se razi|o{e i sami svjesni te istine. Ali. a i poslije hid`re.s. ili }emo svi mi napsati vas. iseljenje muslimana i pronala`enje sigurnijeg uto~i{ta u Medini. a potom i oru`ani sukob. a onda }emo va{e `ene sebi dopu{tenim u~initi. Resulullah..” 352 Po dobivanju ove prijetnje.s. ili je to mo`da bila razboritost. Abdurrahman bin K’ab ka`e: “Kada Abdullah bin Ubejj dobi ovu poruku. u kojem ka`u: “Vi ste ugostili i primili na{eg ~ovjeka.

r.D`ehl mu re~e: “Vidim da slobodno i sigurno obilazi{ oko Kabe. Resulullah.{..Safvanom. Mo`da }u mo}i u~initi tavaf (obilazak) oko Kabe. a. ~usmo zveket oru`ja.s. proturi glavu kroz {ator i viknu: ‘O ljudi. oni krenu{e u harem i tamo ih srete Ebu . a.. nisu smjeli zaspati u ku}i bez oru`ja. On upita Umejjeta: “Ebu . Kurej{ije Meke napisa{e muslimanima u Medinu: “Ne zanosite se time da ste izmakli od nasu Jesrib. Pa jedne no}i re~e: ‘Kamo sre}e da me neko od mojih dobrih drugova ~uva no}u. a.s. ~uvali su preko no}i sve dok Allah. Muslim je prenio u svom Sahihu od Ai{e.. a. zabranio bih ti prolazak medinskim putem!” 355 KUREJ[IJE PRIJETE MUHAD@IRIMA Nakon neuspjelog poku{aja da Abdullah bin Ubejjom. koja ka`e: “U prve dane svog boravka u Medini. da si mi poku{ao zabraniti. d`. Do}i }emo vam i uni{titi u sred va{eg mjesta!” 356 Sve ovo nije bila obi~na prijetnja. a.s.s. idite.’ Resulullah. slobodni ste. podigav{i glas: “Tako mi Allaha. jer su po~eli s velikim spletkama. ja bih tebi zabranio i vi{e od toga. d`. r. On upita: ‘Ko je to?’ Glas odgovori: ‘S’ad bin Ebi .a..s.’” 358 Nije samo Resulullah.” 357 Ovakvo stra`arenje nije bilo ograni~eno na nekoliko no}i. ko je to s tobom?” On odgovori: “S’ad. mene }e ~uvati Allah. o Allahov Poslani~e.” Ebu .170 Zape~a}eni d`enetski napitak PROGLAS ODLUKE O ZABRANI POSJETE MESD@IDUL-HAREMU S’ad bin Muaz odlu~i se da ode u Meku i da obavi umru. S’ad mu re~e: “Gledaj da u|em u harem kad je malo svijeta. Pripovijeda se od Ai{e. a.D`ehl.. pomoli se za njega dovom i zaspa. se osvjedo~io.Vekkas.s.” Kad poodmaknu dan. upita ga: ‘[ta te je dovelo ovamo?’ On odgovori: ‘Do|e mi strah za tebe. ne objavi: ‘A Allah }e te od ljudi {tititi.” . a. nego su i svi muslimani bili u opasnosti.’ Dok smo o tome govorili. Pripovijeda Ubejj bin K’ab: “Kada je do{ao Resulullah. bio u opasnosti. a primili ste odmetnika... ono je od tada postalo stalno.Safvane.’ Resulullah. ne bi se ~itav vratio svome narodu. da je rekla: “Resulullaha.s. a s njim su i osvitali.’ (5:67) Resulullah.. Resulullah. U Meki uze za za{titnika Umejjet bin Halefa. Kunem se Bogom. je nave~e bdio.. s ashabima u Medinu. Do|oh da te ~uvam ove no}i..{.. a.s. zbog koji je no}i bdio ili spavao pod stra`om svojih drugova. da nisi s Ebu . i kada su osjetili opasnost od nemuslimana.a.” S’ad mu odgovori.

d`. Allah. Njihove ku}e bile su nedaleko od Medine... d`. objavi muslimanima dozvolu za borbu. d`.{.” (22:39) Ovaj ajeti kerim objavljen je me|u ajetima koji upu}uju na to da je ova dozvola do{la radi otklanjanja nevaljal{tina i uspostavljanja Allahovih propisa. Cilj im je bio otkrivanje i upoznavanje u`eg i {ireg terena oko Medine. Nakon ove Allahove dozvole za borbu.. Druga faza: stalno slanje vojske. Muslimani preuze{e kontrolu nad ovim putem.Zape~a}eni d`enetski napitak 171 ALLAH ODOBRAVA BORBU U ovim te{kim uvjetima `ivljenja u kojima je direktno bilo ugro`eno muslimansko bi}e u Medini. ili su presijecala ovaj put prema Medini. molitvu obavljati i milostinju udjeljivati. a ne u Meki. Resulullah. Allhova. Allah. a prijetnje sve ~e{}e dolazile iz Meke. u kojoj se Kurej{ije nisu budile iz tmine i idolopoklonstva. te da prihvate primirje i prestanu BITKE I IZVIDNICE PRIJE BEDRA 359 . ali mi ne znamo ta~no na kojem mjestu Medine su objavljeni. a Allah je. bez sumnje.s. napravio je plan u dvije faze. objavljeni u Medini poslije hid`re.[am.. izvidnice za izvidnicom.” (22:41) ^injenica je da so ovi ajeti. prije borbe. kao i svih puteva koji vode u Meku. a. Ranije smo govorili o savezu s jevrejima. Prvi vojni pokreti li~ili su na izvi|a~ke pohode.{. Allah. ka`e: “One koji }e. ako im damo bvlast na Zemlji. koji su jo{ uvijek `ivjeli u zabludi i dubokom nevjerstvu iz kojeg se nisu nikako osvje{}ivali. Isto tako trebalo je zaprijetiti Kurej{ijama.{. kada su Kurej{ije imale veliku mo} i snagu. uspostavio je primirje s plemenima koja su naseljavala ove prostore. a odvra}ati od nevaljalih. da su muslimani jaki i da su se oporavili od nekada{nje slabosti. a. Prva faza: sklopio je savez sa svim plemenima koja su bila nastanjena du` ovog trgova~kog puta. da su muslimani blokirali trgova~ki put Meka . Sklopljen je savez i s plemenom D`uhejne. Tako|er je bio cilj pokazati mu{ricima Jesriba. pokraj Medine. i koji }e nare|ivati da se ~ine dobra djela. zato {to im se nasilje ~ini. Trebalo bi da Kurej{ije Meke osjete opasnost po svoju ekonomiju i po svoje `ivote.. jevrejima i beduinima.{. koja nije bila naredba. na relaciju ovog puta. S dvije prethodne faze otpo~e{e muslimani svoju pravu aktivnost nakon Allahove dozvole za borbu. ka`e: “Dopu{ta se odbrana onima koje drugi napadnu. d`. doista kadar da im pomogne. mudrost bila je u trenucima. Za ostvarivanje ovog plana Resulullah..s. Tako|er je ugovor o savezu sadr`avao i dogovor o nenapadanju i nemije{anju sa strane u vrijeme bornenih dejstava.

a putuju}i no}u. 623.kade. posla Ubejda bin el . a. i to El .. Dvije strane su se samo strijelama ga|ale. a. 361 Resulullah. posla S’ada bin Ebi . Stigo{e u El . ipak je ovaj pohod imao . Oni sreto{e Ebu . Ovoj muslimanskoj ~eti priklju~i{e se dva ~ovjeka iz mekanske vojske. dogodila se u {evalu 1. godine.s. da se isprije~i kurej{ijskom karavanu koji je dolazio iz [ama. ali s izvjesnim zaka{njenjem. Oni su ranije primili islam tajno.Harrar u ~etvrtak ujutro. El . godine Hid`retske ili aprila 623. Izvidnica podru~ja Sejful bahri. Nosio ju je Ebu . To bi bila ujedno prijetnja da prestanu mu~iti slabe i neza{ti}ene muslimane u Meki. Iako nije presreo karavan. Oni su krenuli.s.Muttaliba na ~elu 60 konjanika. Hamza bin Abdul . godine Hid`retske ili augusta 623.D`ehl ibn Hi{am sa tristo ljudi. Izvidnica podru~ja El .Muttalib iza|e na ~elu trideset ljudi. 2. 3. kriju}i se po danu. Pohod na El . godine. Evo ukratko o tim izvidnicama: 1. Izvidnica podru~ja Rabig.s. Na ~elu karavana nalazio se Ebu .. Resulullah. poslao u islamu. On krenu izme|u dva tabora.Mikdad bin Amr el . jer je dan prije karavan ve} pro{ao.. godine. Kona~ni cilj bio je da muslimani dobiju punu vjersku slobodu i da slobodno mogu tuma~iti i ispoljavati svoju vjeru {irom Arabijskog poluotoka. 2. 360 Sreto{e se i poreda{e sa suprotne strane spremni za borbu. Do{ao je do Veddana.Vekkasa na ~elu dvadeset konjanika da presretnu kurej{ijski karavan. a nosio ju je Musattah bin Esase bin el . muhad`ira.Mazini. li~no je krenuo u ovaj pohod na ~elu sedamdeset muhad`ira. a krenuli su s mu{ricima kako bi mogli prebje}i kod muslimana. Cilj ovog pohoda bio je presresti kurej{ijski karavan. a. a nosio ju je Mikdad bin Amr.Harisa bin el . odgovaraju}eg marta. S’adova zastava tako|er je bila bijela.s. Tuda nai|e Med`di bin Amr el .Mersed Kenaz bin Husajn el Ganevij. i bila je bijele boje. 1. Hamzina zastava u ovom izvidni~kom pohodu bila je prva zastava koju je Resulullah..D`uhenij. Oni su do{li do sejful bahra iz pravca ‘Ijesa. naredi Hamzi da predvodi ovu izvidnicu.Behrani i Utbe bin Gazvan el . ili odgovaraju}eg maja 623. 362 Od njega do Rabiga prema Medini udaljenost je 29 milja. bio je u savezu s obje strane.Harrar je bila u mjesecu zul . nakon {to je ostavio S’ada bin Ubadeta da ga zamjenjuje u Medini. Resulullah.s.172 Zape~a}eni d`enetski napitak prijetiti muslimanima uni{tenjem i odvra}anjem od Allahovog puta. a da ne prelaze Harrar. muhad`ira. godine po kalendaru. tako da do borbe ne do|e.Muttalib bin Abdi Menaf. 4. dogodila se u ramazanu. I ovaj put nije do{lo do sukoba. 1. Na svom putu nije nai{ao ni na kakvu zamku.. I ovaj put bila je bijela Ubjedova zastava.Ebva’ je blizu Veddana. a. Resulullah. godine Hid`retske.Ebva’ i Veddan dogodio se mjeseca saffera. a. godine Hid`retske.Sufjana na ~elu 200 ljudi u dolini Rabig.

a. Ovaj Resulullahov. 2. 2. Resulullah.. Zastava je bila i ovaj put bijela.. kako pi{e Ibn . Krenuli su da presretnu kurej{ijski karavan koji je i{ao za [am. U Medini je Resulullaha. Resulullah. U bevat je do{ao sa strane Radve.ahire. godine.s. 7. sklopio je primirje s plemenom Benu . Zastava je bila bijela.Damret. u mjesecu d`umadel . neka znaju da su sigurni i oni i njihov imetak. . krenuo je na ~elu dvjesto svojih drugova. Allahovog Poslanika i plemena Beni . a.. godine Hid`retske.D`umehij.. Autori mnogih Sira pi{u ili jedan ili drugi mjesec.. da izvr{i prepad na kurej{ijski karavan.Muttalib. U potjeru za njima krenu sedamdeset ashaba na ~elu sa Resulullahom. zamjenjivao Zejd bin el .ula. a nosio ju je S’ad bin Ebi . Ovaj savez sklopljen je pod ugovorom ~iji tekst donosimo: “Ovo je ugovor izme|u Muhammeda. Resulullahu. a.U{ejret. mjeseca rebiul .s. Zastava je bila bijela. Kerz i njegova pratnja uspjeli su pobje}i. 623. a. 5.s. uspostavi savez sa Hamrom bin Mah{ij Damerantom. mjeseca rebiul .evela. po mi{ljenju nekih pripovjeda~a) dobrovoljaca . a. a nosio ju je Hamza bin Abdul . Na ovom pohodu Resulullah.s. 364 Ovoga puta u Medini je ostavioi za svog zamjenika S’ada bin Muaza.” 363 Ovo je bio prvi pohod u kojem je u~estvovao Resulullah. r.Harise.Talib. i zbog ~ega je do{lo do velike bitke na Bedru. a povratak pada po~etkom mjeseca d`umadel . sve dotle dok ne napadaju Allahovu vjeru. godine Hid`retske. Resulullah. Ovaj pohod ima jo{ jedan naziv: “Prvi pohod na Bedr”. koji je u to vrijeme bio starje{ina plemena Beni . a nosio ju je ovaj put Alija bin Ebi . gdje oplj~ka{e ne{to stoke.. i da }e imati pomo} protiv svakoga ko ih napadne. do{la je vijest da je ovaj karavan krenuo iz Meke natovaren kurej{ijskom robom. a. ili septembra 623.s.ula i d`umadel . ali nikoga nije na{ao. 2. sa trideset deva koje su naizmjeni~no jahali.s. godine. a. trebaju se odazvati.Vekkas.Damre. pa su otuda razlike u datumu doga|aja. On je stigao na Zil .Zape~a}eni d`enetski napitak 173 politi~kog uspjeha. 6.Damret. a.evela. o nenapadanju. ali karavan je ve} pro{ao prije nekoliko dana.Ishak. ili novembrai decembra 623. Pohod na Safvan. koji je predvodio Umejje bin Halef el . Trajao je petnaest dana. a. a. Povod ovog izlaska bio je napad {est mu{rika na ~elu s Kerezom bin D`abir el Fihrienom na medinske pa{njake.ahira. Ako ih Poslanik pozove u pomo}. 365 To je bio isti karavan za kojim je tragao kada se vra}ao iz [ama.U{ejret. U njegovoj pratnji bilo je sto ljudi i dvije hiljade i pet stotina deva. te i ovaj put nije bilo borbe.. godine Hid`retske ili septembra.s.s. godine.muhad`ira.Mudelled` i s njihovim saveznicima iz plemena Beni . krenuo je sa sto i pedeset (ili dvije stotine.s. izlazak bio je krajem mjeseca d`umadel . Tjerali su ih do doline Sefvan u blizini Bedra. Pohod na Bevat. Pohod na Zil .

174 Zape~a}eni d`enetski napitak U Medini je ostavio za uamjenika Ebu . oslobo|eni rob El Mugire. Putem je pro{ao kurej{ijski karavan nose}i plodove iz [ama. d`.s. Napisa mu Resulullah. mjeseca u kome je zabranjeno ubijanje. Reko{e: “Mi smo u posljednjem danu mjeseca red`epa.” Tada se saglasi{e za napad..Vekkas i Utbe bin Gazvan. i naredi mu da je ne smije pro~itati dok se ne udalji dva dan hoda od Medine. Jedan od njih odape strijelu. a.muhad`ira sa {est deva . Abdullah bin D`ah{ je nastavio put i do{ao do Nahle. d`.poslao je Abdullaha bin D`ah{ el . To jebila prva petina u islamu. a nosio ju je Hamza bin Abdul . a ko mrzi smrt. Od robe odvoji{e petinu.{. Tada Allah. Abdullah je putovao dva dana.Mahzumia. o Allahov Poslani~e”. Muslimani se posavjetova{e {ta da uade.. te nam dostavi sve {to sazna{ o njima.” “Odmah.. zatim pro~ita poruku u kojoj je pisalo: “Kad pro~ita{ ovo moje pismo.po dvojica su se mijenjala na jednoj devi. Resulullah.Hakema. koja se nalazi izme|u Meke i Taifa. Nevfel pobje`e. Izvidnica zvana Nahla. Zarobi{e karavan i ljude i povedo{e ih u Medinu. Resulullah. te da su mu{rici po~inili mnogo gore stvari od ovoga {to su uradili muslimani. ka`e: . U ovom doga|aju mu{rici Meke ugleda{e priliku da optu`e muslimane da su dozvolili ono {to je Bog zabranio i oko toga su tekle mnoge pri~e i pri~e. Zastava je bila bijela. nastavi put dok ne do|e{ u Nahlu. Ako ih napadnemo povrijedit }emo svetost mjeseca.. 8. nije odobrio ovaj njihov gest pa je rekao: “Nisam vam naredio da napadate u ovom svetom mjesecu. ako ih propustimo. pa zastado{e da je tra`e.a. neka se vrati nazad. Odatle motri na kurej{ijske karavane.. Tada je pala i prva `rtva u islamu i prva dva zarobljenika su zarobljena od neprijatelja.s.Hudramija i ubi ga. godine.Esed el . rekao je. za~ine i raznu trgova~ku robu.Muttalib. Predvodio je dvanaest ljudi . pismo . jer je jedan od svetih mjeseci. i Hakem bin Kisan. a.Esedija na Nahlu.Mugire. r. ja }u i}i. Na putu se izgubi deva koju su jahali S’ad bin Ebi .. Osman i Nevfel. a. pogodi Amra bin el .{. a zarobi{e Osmana i El . bila je u red`epu. pa svi i krenue.Seleme bin Abdil . Idu samo dobrovoljci. zatim da je otvori i pro~ita. ove no}i }e u}i u Meku. Ko voli biti {ehid.” I do daljeg zamrznuo status karavana i dva zarobljenika. (~ujem i pokoravam se naredbi). Predvodili su je Amr bin Hadremij. Abdullah o tome obavijesti ljude i re~e im da nema odlaska na silu. 2.poruku. neka krene. sinovi Abdullaha bin el .s. godine Hid`retske ili januaru 624. [to se ti~e mene. objavi ajete koji presjeko{e razna naga|anja. Allah.

Cilj je bio jasan. ali vi ne otpo~injite borbu! Allah. {to su opet prvi u~inili mu{rici.Damret .Zape~a}eni d`enetski napitak 175 “Pitaju te o svetom jesecu. kada je donesena odluka o konfiskaciji njihove imovine i ubistvu njihovog Poslanika? [ta im sada bi da ovim svetostima iznenada vrate njihov status svetosti. da bi posijali strah u srcima muslimanskih boraca. ve} na du`e vrijeme. Me|utim. Osjeti{e mu{rici da je njihovatrgovina sa [amom do{la u veliku opasnost. te da na toj daljini ubiju ili zarobe i ljude i robu. doista. mnogo ve}e.kao {to su to u~inili D`uhejnet i Benu . jo{ ve}i grijeh kod Allaha. Oni su sadazapali u situaciju u koju su `eljeli dovesti druge. onda ih ubijajte! Neka takva bude kazna za nevjernike. Ako se pro|u. umjesto da se po~nu osvje{}ivati i okretati svoju politiku ka primirju i pomirenju . To je bio i razlog koji ih pokrenu na Bedr u bitku.. mjeseca {abana 2.. Sve svetinje su naru{ene i neispo{tovane.’” (2:217) Ova objava je sasvim razjasnila da je zlo koje su po~inili mu{rici. ne voli one koji zapodijevaju kavgu. a njihovi poglavari i gospodari odlu~i{e da svoja obe}anja i prijetnje provedu u djelo. godine Hid`retske. Iskorijeniti muslimane u njihovim domovima. dok vas oni ne napadnu. o ratovanju u njemu. Reci: ‘Ratovanje u njemu veliki je grijeh ali je nevjerovanje u Allaha. i to ne za kratko. Tim povodom objavljeni su direktni ajeti: “I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas. Oni saznado{e ishvati{e da je Medina na visokom stepenu budnosti i pripravnosti. d`. Ni u jednom nije do{lo do oduzimanja imovine i ubijanja ljudi. potvrdi se strah mu{rika. te da prati svaki njihov pokret i korak na trgova~kom putu. Nakon svega ovoga Resulullah. Ako vas napadnu. Tek nakon ovog zadnjeg doga|aja s izvidnicom Abdullaha bin D`ah{a. Allah. bazirana na bestidnosti i nemoralu. A zar muslimani nisu bili nastanjeni u svetom mjestu. pa je svako skrnavljenje odjednomgrijeh i zlo~in? Svako je njihovo optu`ivanje koje {ire protiv muslimana propaganda. sa svim onim ranijim u~injenim zlom. A zlostavljanje je gore od ubijanja. A zlostavljanje je te`e od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod ^asnog Hrama. oslobodi ona dva zarobljenika. kad je bilo u pitanju ru{enje islama. odvra}anje od Njegovog puta i ~asnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih. Allah zaista pra{ta .ovi jo{ vi{e poja~a{e mr`nju i neprijateljstvo. osim nakon Kerzovog napada i kra|e stoke. pa. I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su i oni vas prognali.s.{. Shvatili su da su muslimani u stanju dr`ati pod prismotrom i kontrolom gotovo 300 milja razdaljine. ubijanje muslimana i protjerivanje ~lanova njihovih porodica. i plati krvarinu za onoga ubijenoga njegovim nasljednicima. a. i da se vrate ~itavi i bogati. propisao (naredio) je muslimanima da se bore nakon pohoda na Abdullaha bin D`ah{a. Pred njima se po prvi put utjelovi prava opasnost. 366 To su bile izvidnice i pohodi prije Bedra.

a siju smutnju i zabunu. d`. kojima se `eli pobjeda pravde nad nepravdom. Allah.{. pokudi i o njima ka`e: “A kada bi objavljena jasna sura i u njoj spomenuta borba.{. nare|uje muslimanima da protjeraju mu{rike odande. odmetnu{e potpuno od islama.7) 367 Nakon ovih ajeta neki se muslimani koji su bili slabi}i i prevrtljivci. koja je ujedno bila i njihova. dok se rat ne okon~a i ne postigne pobjeda.” (47:4 . upla{i{e borbe.. d`. one bi u svakom slua~aju bile prihva}ene. O vjernici.. On ne}e poni{titi djela onih koji na Allahovom putu poginu i On }e ih. mjeseca {‘abana. ustrajn{}u u borbi i sli~no.. Uz to obja{njava neke {erijatske norme u borbi. godine. Tako se muslimanski redovi pro~isti{e od mnogih izdajnika i spletkaro{a. odakle su oni njih protjerali. Objavljeni ajeti u kojima se nare|uje borba sadr`e saznanje da se primaklo vrijeme za borbu i da }e ishod borbe biti kona~na pobjeda muslimana. ali On `eli da vas isku{a jedne pomo}u drugih.” (2:190 . Allah. 624. ka`e: “Kada su u borbi s nevjernicima sretnete. i poslije ih ili velikodu{no su`anjstava oslobodite. i u D`ennet ih uvesti. ti si mogao da vidi{ one ~ija su srca pritvorna. Allah. uputiti i prilike njihove pobolj{ati. dopu{taju}i muslimanima da ma{tom i razumom pokrenu svoju neustra{ivost za borbu na Allahovom putu. po {ijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite. Sve je ovo upu}ivalo na stvarnu pobjedu muslimana. bilo osnovna stvar koju je i sama situacija zahtijevala. Pohod Abdullaha bin D`ah{a bio je `estok udarac svim mu{ricima i njihovim saveznicima. i kako usput obu~ava muslimanske vojnike metodama ratovanja. naredi muslimanima da promijene kiblu od Kudusa pema Kabi.” (47:20) Nakon ovih ajeta bi sasvim jasno da je prihva}anje naredbe za borbu. d`.{. i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne.{. Zatim donosi neke propise u vezi sa zarobljenicima. ili otkupninu zahtjevajte. sigurno. objavi ajete u kojima objasni muslimanima na~in ratovanja uz podsticanje i bodrenje.193) Ubrzo iza toga Allah. 2. Me|utim. d`. koji se priklju~uju muslimanskim redovima.{. Takve Allah. Pa ako se okane. d`. onda neprijateljstvo pretaje. i On }e vama pomo}i i korake va{e u~vrstiti. je sve ovo ostavio tajnovito. na veoma simboli~an na~in dano je muslimanima da }e do}i do mnogih promjena u . To je doprinjelo da muslimani u potpunosti otkriju one jevrejske munafike (dvoli~njake). Promjenom kible. plijenom. Da je ovakve naredbe izdao ~ak i neki sposobni vijskovo|a.. jedino protiv nasilnika ostaje. Pogledajmo kako Allah. Oni se promjenom kible. a kamoli naredbe od Uzvi{enog Stvoritelja.. o kome ih je ve} upoznao. Tako u~inite! Da Allah ho}e. d`. zemljom. pripremanje i podsticanje na nju. pomognete.176 Zape~a}eni d`enetski napitak i Samilostan je. kako te gledaju pogledom pred smrt onesvije{tenog. U tim danima.. On bi im se osvetio. I borite se protiv njih sve dok mnogobo{tva ne nestane. sve dok borba ne prestane. a onda ih ve`ite. od kojeg su se prevrtali kao na `eravici. godine hid`retske ili februara. ako Allaha.{.

To je tako|er zna~ilo da se muslimani ne} smiriti dok ne zauzmu i ne oslobode tu novu kiblu.borbu na Allahovom putu i susret s neprijateljima. jer je nemogu}e da ona ostane u neprijateljskim rukama naroda koji ne vjeruje. borbeni duh i aktivnosti koje su pozivale u d`ihad . i da za njih otpo~inje jedan novi period.Zape~a}eni d`enetski napitak 177 njihovu korist. Nakon svega ovoga kod muslimana poraste moral. . u odlu~uju}u bitku.

a ni zabranio da krene na ovaj karavan. Oni pokupi{e informacije i vrati{e se u Medinu da obavijeste Resulullaha. Resulullah.s. a. a.s.s. ako izgube ovo silno bogatstvo. a. Oni stigo{e U Havru i tu ostado{e dok ne nai|e karavan na ~elu sa Ebu . Karavan je bio ogroman.. a. Stoga Resulullah. a. s minimalnim obezbje|enjem od ~etrdeset ljudi. koje nije iznosilo manje od pedeset hiljada zlatnih dinara.s.” Resulullah. U njega je utro{eno veliko kurej{ijsko bogatstvo. obavijesti muslimane govore}i: “Ide kurej{ijski karavan. nije nikomeni naredio.PRVA ODLU^UJU]A BITKA ZA ISLAM POVOD ZA SUKOB U pohodu na U{ejru spomenuli smo kurej{iski karavan koji je umakao Poslaniku.s. iza|ite i do~ekajte ga. a kretao se iz Meke prema [amu.. Oni su smatrali Resulullahov. nije o~ekivao nikakav sukob sa kurej{ijskom vojskom zbog karavana.. Hiljadu deva natovarenih svim vrstama robe. te je zbog toga i dozvolio da ko ho}e ide.Sufjanom.s.. a za nevjernike te`ak vojni. Ostavio je punu slobodu u odluci. Nije o~ekivao da }e do}i do velike Bitke na Bedru.178 Zape~a}eni d`enetski napitak VELIKA BITKA NA BEDRU . Kada se primaklo vrijeme njegovog povratka iz [ama. a.. . izlazak na ovakvo presretanje karavana nije kao izlazak u predhodne izvidnice i pohode. Stoga ve}ina ashaba ostade u Medini. bogato natovaren. mo`da }e nam ga Allah plijenom u~initi. a ko ho}e ostane..s. a. politi~ki i ekonomski udarac. posla Talhu bin Ubejdullah i Seida bin Zejd na sjever i Uzvi|anje. Resulullah. Bila je to idealna prilika za medinske vojnike.

koga postavi za namjesnika. Kad su stigli u Revhu. Imali su samo dva konja.Mikkadov ibn el . a. Vojsku su podijelili na dva odreda: a) odred muhad`ira. i b) odred ensarija. a. a. a.Esved el .Avvam.. Oni nisu pridavali veliku va`nost ovom odlasku.Lubabeta bin Abd Munzira. kojim je komandirao S’ad bin Muaz.Zubeir bin el . Pre|o{e preko doline i pribli`i{e se Safri. koja nije bila dobro pripremljena. Napusti Medinu i iza|e na glavni put za Meku. tako su na svaku dolazila po dva ili tri ~ovjeka.. me|u kojima je bilo 82. Resulullah. Njih 61 iz El ..Zape~a}eni d`enetski napitak 179 BROJ MUSLIMANSKE VOJSKE I ODRE\IVANJE VOJSKOVO\A Resulullah.s. Glavnu komandu i zastavu dade u ruke Mus’abu bin Umejr el .. Putovali su do bunara Er .s. a odatle krenu{e na desnu stranu. Alija i Mersed imali su zajedni~ku devu. pripremao se za odlazak.s. 314 ili 317). vrati u Medinu Ebu . Stigo{e u dolinu zvanu Rahkan. krenu na ~elu ove vojske. ostavi za svoga zamjenika u Medini Ibn Ummi . Odstupnicom je komandirao Kajs ibn Ebi .Zubejra ibn el . . (put prema Meki ostade na lijevoj strani) ka podru~ju En .‘Abdereu.s. Resulullah. a. a lijevom je komandirao El . Jedino njih dvojica su bili konjanici. a vrhovna komanda nad vojskom bila je u rukama Resulullaha. pa ga nisu obilje`ili ni uobi~ajenim sve~anim ispra}ajem. Desnom stranom je komandirao Ez . MUSLIMANSKA VOJSKA KRE]E NA BEDR Resulullah. a jedan El . a.Zugaba’ el . Zastava je bila bijela. koja se nalazi izme|u Nazijeta i tjesnaca Safra’. koji ga zamjenjivao i bio u mihrabu imam umjesto njega.Evsa i 170 iz El Hazred`a. i sedamdeset deva.s.Nezijet (u pravcu Bedra).D`uhenija na Bedr u misiju izvi|anja i pra}enja karavana. 83 ili 86 muhad`ira. te informiranja Resulullaha. Resulullah.s. kojim je komandirao Alija bin Ebi .Mikkad bin Amr.s. Jedan je bio Es . S njim je krenulo tristo deset i ne{to ljudi (313.Kendi.Sa’sa’.Avvama. Tamo posla Busejsa bin Omer el D`uhenija i Adijja ibn Ebi ez .Revha. Kurej{iji. a..Mektuma.Talib.

a sva ostala su krenula.Hadremije? Ne. . Oni podigo{e i neka susjedna arapska plemena.Sufjan }e propasti.: “O Kurej{ije. Oni su svaki dan klali deve. a.Gafariju s pani~nim vijestima da mu po{alju ljude koji }e odbraniti karavan od Muhammeda. podigao vojsku da presretne njihov karavan. Glavni komandant je bio Ebu . jedan dan devet. Ubrzo do|e do njega vijest da je Muhammed. sav pjenu{av. Niko od njih nije ostao u Meki.. Upomo}.s. spa{avajte! Va{a imovina koju prati Ebu . a drugi dan deset deva.Adijj. i njegovih drugova. kao vo|a karavana. bit }e druga~ije. SASTAV MEKANSKE VOJSKE Vojsku je sa~injavalo oko 1300 boraca u startu. bio je krajnje obazriv i oprezan. Po dolasku u Meku Damadam ustade na svojoj devi i viknu iz sveg glasa. tako nam Boga. Imali su sto konja. Od kurej{ijskih srodnika na ovaj pohod nije krenulo pleme Benu .Leheba koji umjesto sebe posla jednog od svojih du`nika. a deva su imali toliko da im se i ne zna ta~an broj. a. nisam siguran.Sufjan. Zna je da je put za Meku veoma opasan i da su mogu}a razna iznena|enja.” Svi prvaci Meke trebali su krenuti. Stoga on otpremi u Meku Damdama bin Amr el . spa{avajte. Poslao je svoju {pijune da motre na svakoga ko prolazi tim putem i da ga obavje{tavaju. upomo}!” PRIPREMA MEKELIJA ZA POHOD Ljudi u Meki se brzo digo{e: “Zar misli Muhammed da }e se s na{im karavanom desiti i sto {to i s karavanom Ibn el . a devet najuglednijih starje{ina Meke osiguravalo je opskrbu. osim Ebu . umoran i poderan od `urbe.180 Zape~a}eni d`enetski napitak UPOZORENJE MEKI Ebu .D`ehl bin Hi{am. morao je na}i sebi zamjenu. Muhammed i njegovi drugovi }e napasti. ako neko nije mogao. {est stotina oklopnika. a ho}ete li sti}i na vrijeme.s.

s. zatim el . da se vrate u Meku. nadmeno si iz svog grada iza{li da bi od Allahova puta odvra}ali. ljude i imetke. @ELJA MEKELIJA ZA POVRATKOM . Bog je sve to u~uvao. starje{ine Kenaneta.” On brzo okrene karavan i krene zapadno prema obali. i kako Allah ka`e: “I oni porani{e. zatim su napunili svoje mje{ine vodom i oti{li.Zape~a}eni d`enetski napitak 181 PROBLEM PLEMENA BENU . pa je na{ao izmet njihovih deva.Sufjan krenu prema mjestu gdje su se odmarali. Ebu .Sufjan da su oni i{li sa svojim karavanom glavnim putem. te da ne zapadnu izme|u dvije vatre.Sufjana u kojoj ka`e: “Vi ste krenuli da spasite svoje karavane. koji im re~e: “Ja vam garantiram da vam ne}e Kenanije ni{ta na`ao s le|a u~initi!” POKRET MEKANSKE VOJSKE Mekelije se pokrenu{e upravo onako.D`uhfe. Kurej{ije se sjeti{e svoga neprijateljstva s plemenom Benu . Vratite se u Meku!” KARAVAN JE SPASEN Pripovijedao je Ebu . On tada posla poruku mekanskoj vojsci. Putovali su dolinom Asfan. sreli su na putu Med`di bin Amra i pitali ga za medinsku vojsku. uvjereni da }e mo}i to provesti. ovo je od jesribskih `ivotinja.” (68:25) Velikom brzinom Kurej{ije krenu{e na sjever prema Bedru. pa se poboja{e da ih oni ne napadnu s le|a.Bekr. kako o tome govori Kur’an: “Da se poka`u svijetu. ostavljaju}i glavni put koji prolazi lijevo pokraj Bedra.Medled`a. izmrvio ga i u njemu vidio ko{tice i rekao: “Boga mi. On im je rekao da nije ni{ta naro~ito primijetio osim dvojice konjanika koji su se odmarali kod ovog bre`uljka. uz veliki oprez i pa`ljivo osmatranje. rekao: “Sa svojom snagom i svojim oklopima.. U D`uhfi dobi{e novu poruku od Ebu . Ovim potezom spasio je svoj karavan od sigurnog pada u ruke medinske vojske.” (8:47) Pojavili su se onako. kao je Resulullah. da bi Allahu i njegovu Poslaniku bili neposlu{ni”. Kada su se pribli`ili Bedru. Tada im se ukaza Iblis u liku Surake bin Malik bin D`a{em el . koju su ovi dobili u D`uhfi.BEKR Kada se vojska iskupi da krene. pa Kudejada. a.

politi~ku i ekonomsku dominaciju.D`ehlove `elje El . Oni su ostali vjerni i odani svom vo|i. A nakon svega ovoga.182 Zape~a}eni d`enetski napitak I NJIHOVA PODJELA ZBOG TOGA Kada je mekanska vojska dobila poruku od Ebu . u kurej{ijskoj vojsci ostade oko hiljadu oraca koji krenu{e na Bedr.Zehre. Utvrdili su da nemaju izbora i da ne mogu izbje}i sukob. .Sufjana. vratit }emo se svi skupa. oni bi bili u stanju nabaciti svoju vojnu. Svako i najmanje kolebanje moglo bi ostaviti najgore tragove na bi}e i ugled muslimana.. Nema sumnje. Svakako nije smio dozvoliti kurej{ijskoj vojsci da se ba{kari na tim putevima kako ho}e i da pokazuje svoju vojnu mo}. jo{ dok su bili u dolini Zukrean. smjelo i odva`no.D`ehl. Mnogi mu se suprotstavi{e i nastavi{e put. ko bi bio taj koji bi garantirao muslimanima da mekanska vojska ne}e krenuti na Medinu i poraziti muslimane na pragu njihovih ku}a?! Ne. Stoga moraju nastaviti put s velikom hrabro{}u.” Nakon odlaska Benu . Treba da ~uju Arapi za na{ pohod. jer bi to bilo kukavi~ki. Tamo }emo se odmoriti tri dana. sav uznevjeren povika: “Ne}emo se vratiti dok ne stignemo do Bedra. a zatim proslaviti. on se vrati u Meku sa plemenom Ebu . {to bi o`ivjelo mr`nju i srd`bu svih protivnika islama na ovim prostorima. U Bitki na Bedru nije u~estvovao ni jedan Zehrijanac. TE@AK POLO@AJ MUSLIMANSKE VOJSKE Resulullah. Oni stigo{e kod mjesta Kusejb koje se nalazi na granici doline Bedra. a islam bi postao kao paralizirano tijelo.Ahnes bin [erik naredi povratak. za na{u snagu i mo}.” Me|utim.s. muslimanska vojska se ne smije zavaravati. On je bio njihov poglavar i vo|a u ovom pohodu. i pored Ebu . i medinska vojska saznado{e za mekanski karavan i vojsku koja je krenula iz Meke kao poja~anje. I pleme Benu . htjede se vratiti.D`ehl preprije~i put i re~e: “Ne ostavljajte nas sada. ali im Ebu .Ha{im htjelo se vratiti u Meku. juna{tvom. te da nas vi{e nikada ne pomisle napasti. a bilo ih je oko tri stotine. najesti se i napiti vina. ali njihov zlo~inac Ebu . zaklati deve.Zehra. bodre}i svoje vojnike. To bi u svakom slu~aju oslabilo pozicije muslimana na tim podru~jima. a.

d`. mi tebi ka`emo: Idi ti sa svojim Gospodarom. ne}emo re}i tebi onako kako su rekli Benu-Izrael}ani Musau: ‘Idi i ti i tvoj Bog pa se borite. re~e: “O ljudi. Ebu . u kojem stoji da oni nisu du`ni i}i u borbu van svog mjesta. i njihov odgovor ti dajem.” S’ad odgovori: “Nemamo mi {ta govoriti. da krene{ s nama na sami kraj Jemena (Berkul Gamdana) borili bi se s tobom. Tako mi Stvoritelja. koji te u~ini Poslanikom. Mi se ne bojimo sutra sresti s neprijateljem.” U jednoj drugoj verziji stoji da je S’ad bin Muaz rekao Resulullahu.s. kao da `eli{ i mi da govorimo?” Resulullah.{.a. r. a.” Resulullah. a. 6) [to se ti~e vojskovo|a. Mi smo sve rekli onda kada priznadosmo da si Poslanik. U to doba neki ljudi.s. a mi }emo ovdje sjediti. krenuli bismo za tobom i znaj ni jedan od nas ne bi odustao. Mi smo s tobom. Ono {to }e{ uzeti bit }e nam dra`e nego ono {to ne}e{. a nama daj {ta ho}e{. ~ak.. d`.a...s.s. {to jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Mo`da }e ti Allah nas prikazati onakvim kakvim nas ti `eli{ vidjeti. i more... kada bi nam se isprije~ilo. pa ponovi i on isto. Stoga Resulullah. r. prijedloge i pohvali ih. a.. zahvali mu i uputi za njega dovu Allahu.Mikkad bin Amr i re~e: “O Allahov Poslani~e. Svaka tvoja naredba je za nas naredba koju draga srca prihva}amo i izvr{avamo. Tako mi Allaha.: “Mo`da ti misli{ da ensarije uzimaju sebi za pravo da ti pomognu samo kod svojih ku}a.. Mi smo strpljivi u ratu. kada bi i{ao sve do Berkul Gamdana . dok ga ne bi osvojio. i da ne idu dalje od njih.Siddik. htjede da zna i mi{ljenje ensarijskih vojskovo|a. ka`e: “Tako je bilo i onda kada te Gospodar tvoj s povodom iz doma tvoga izveo. jer su oni predstavljali ve}inski dio vojske i jer }e teret bitke pasti njima na le|a. njih manja grupica. Idi Allahov Poslani~e kuda `eli{. Ra~unaj na nas. sjetimo se teksta prisege na Akabi. izneso{e problem pred cijelu vojsku i njene starje{ine.s. i kada ti dadosmo svoju prisegu i obe}anje da }emo biti poslu{ni i pokorni. a. a. Me|utim.Zape~a}eni d`enetski napitak 183 368 ZASJEDANJE [URE Gledaju}i na sve ovo Resulullah. a. kreni kuda ho}e{. Nakon me|usobnog dogovaranja rukovode}ih ljudi. a ti krenuo da ga pre|e{. sazva sastanak vojnog savjetni~kog tijela i ukaza na stvarno stanje i mogu}e posljedice povratka u Medinu ili ostanka na Bedru. re~e: “Tako je. jer tako mi Stvoritelja.. idi putem koji ti je Allah pokazao.s. Poslije njega se digao El . uz Allahov blagoslov. njihov bajraktar S’ad bin Muaz re~e: “Tako mi Allaha. i kada primismo islam. pa stoga Resulullah. Ova trojica vojskovo|a su bila iz redova muhad`ira. upla{i{e se sukoba i pokaza{e i pokaza{e svoj strah i kukavi~luk. iskreni u `ivotu. O{troumni vojskovo|a ensarija.Bekr es . pa se borite. Za njih Allah. i kada potvrdismo da je Objava koju prenosi{ Istina.’ Ne. ma {ta se dogodilo.Hattab. a potom se di`e Omer bin el . a ja ti ka`em u njihovo ime.” (8:5. a. prihvati sve Resulullahove..s.{. dajte mi savjet” (govorio je ensarijama). a mi }emo se uz vas boriti. koji su bili u manjini u ovoj vojsci. evo njihovog mi{ljenja.

a i za Muhammeda i njegove drugove. prave}i se da ni{ta ne zna..” On re~e: “Odgovor za odgovor?” Resulullah. a to je jedno brdo ogromno kao planina. Tako mi Allaha. To mu dade volje za akciju. odlu~i Allahov Poslanik da li~no ode u izvi|anje sa svojim drugom Ebu .s.184 Zape~a}eni d`enetski napitak i{li bismo s tobom. odgovori: “Mi smo iz vode”. Starac ostade otvorenih usta. a.Dijjet. A.” Resulullah. a. [ta zna~i iz vode? Je li iz vode Iraka? NAJVA@NIJE INFORMACIJE O MEKANSKOJ VOJSCI . a odatle pre|e na podru~je koje se zove Ed . tada i tada. a. obradova se S’adovim rije~ima.” Starac re~e: “Saznao sam da je Muhammed iza{ao sa svojim drugovima iz Medine. a. a.” Kad zavr{i upita: “Ko ste vas dvojica?” Resulullah.s. Ako je istinu govorio onaj {to me je obavijestio..Siddikom. Uzvi{eni Allah mi je obe}ao jednu od dvije skupine.Hanan ostvai s desne strane.. odgovori: “Da. napusti Zafran i krenu prema mjestu El . oni bi danas trebali biti na tom i tom mjestu (na mjestu gdje je zaista bila mekanska vojska). RESULULLAH.S. ko ste vi?” Resulullah.a.s. zatim se okrenu s Ebu .Bekrom es .Asafir.s.. i mi }emo tebi. Arapa. Upita za obje vojske.. starac mu re~e: “Ja ti ne}u ni{ta re}i dok vas dvojica ne ka`ete meni.. upita ga za Kurej{ije. kao da gleda mjesta njihove pogibije. Mjesto El . On re~e: “Krenite i donesite radost. Dok su oni kru`ili nedaleko od mekanskog logora.. Me|utim.s. onda bi danas trebali biti na tom i tom mjestu (gdje se upravo nalazila medinska vojska). pa ako je bila istina.Bekrom i ode. Odatle se spusti blizu Bedra.s. r. mu odgovori: “Ako ti nama ka`e{ ko si ti. Resulullah.” MUSLIMANSKA VOJSKA NASTAVLJA PUT Resulullah. A obavije{ten sam da su Kurej{ije krenule toga i toga dana. a. LI^NO U IZVIDNICI U blizini Bedra. ugleda{e jednog starca.

s. a.” Potom se obrati dje~acima: “Ko je me|u njima od ~asnika kurej{ijskih?” Odgovori{e: “Utbe i [ejbe. a. a.. za muslimane bila Bo`ija milost.” Muslimani im ne povjerova{e.” Resulullah. Kada Resulullah. Oni odo{e do bunara na Bedru. Tu ugleda{e dva dje~aka kako to~e vodu za mekansku vojsku.” “Koliko ih ima?” Odgovori{e: “Mnogo. d`. Nisu oni Sufjanovi. Dje~ake ispita{e ne ~ekaju}i Resulullaha. dakle..” Oni ih ostavi{e na miru ~ekaju}i Resulullaha. zavr{i namaz. vi ih udarate.. a oni progovori{e: “Mi smo Sufjanovi. ako la`u. Zem’at bin el . a.Esved.s. oni su Kurej{ije.Sufjanovi {pijuni. Ki{a je. Njih dvojica reko{e: “Mi smo nosili vodu Kurej{ijama. a. El . ne udarate ih. te no}i posla ki{u koja je mu{ricima izazvala tegobu i neugodnost.. Oni ih uhvati{e i dovedo{e pred Resulullaha. Nevfel bin Huvejlid. rashladi i pokvasi zemlju.. jer im je ote`avala put i kretanje. MUSLIMANI ZAUZIMAJU ZNA^AJNE STRATE[KE POLO@AJE . Taime bin Adij.” Zatim se Resulullah.s. Nadar bin el Haris. Ebu . Trojica vojskovo|a muhad`ira krenu{e u izvi|anje: Alija. Stoga ih izudara{e.s.” Resulullah.” PADANJE KI[E Allah. obrati dje~acima i re~e im: “[ta znate o Kurej{ijama?” Reko{e: “Oni se nalaze iza ovog brijega koji gleda na El .Klusva. a. sumnjaju}i da su to Ebu .Zape~a}eni d`enetski napitak 185 Te no}i Resulullah.s. a. Hakim bin Hazam. evo. sinovi Rebiata. u~vrsti pijesak i unese ljubav u njihova srca. a za muslimane je bila milost Allahova.” “Koliko ih je broj?” Reko{e: “Ne znamo.Haris bin Amir.s. okrenu se ljudima i re~e: “Meka vam nudi.{. o~isti njihova tijela i odijela. On je bio na namazu. Poslali su nas po vodu. koja ih opra.s. uz malu grupicu ljudi u pratnji.s. Zubeir i S’ad. kako to? Oni su rekli istinu. a drugi deset.Buhturi bin Hi{am.” “Koliko kolju na dan?” Odgovori{e: “Jedan dan devet. s jo{ nekim ljudima.Udvetul . najuglednije ljude. prora~una i re~e: “Ima ih izme|u devet stotina i hiljadu.. posla ponovo svoje osmatra~e da ~uju vijesti o neprijatelju. Zatim Ebul . re~e im prekornim glasom: “Ako istinu govore.D`ehl bin Hi{am i Ummeje bin Halef. a.

a ako bude ono drugo.. o Allahov Poslani~e. a. odakle je mogao kontrolirati ~itavu bitku.” Resulullah. a. Da su znali da }e{ u rat i}i i bitku biti. Mnogo }e oni od tebe savjeta zatra`iti i u mnogim bitkama se s tobom boriti.” Habab bin Munzir nastavi: “Poslani~e. a.. ni nazad. odgovori: “Ovo je mjesto za dogovor. naredio da budemo na ovom mjestu i da ne smijemo naprijed.. treba da sagradimo tebi zaklon u kome }e{ biti. podi`e vojsku i krenu{e do najbli`eg neprijateljevog bunara. Resulullaha. ako nas bude Allah pomogao i nad neprijateljem uzdignuo. a potom }emo krenuti na neprijatelja.. S’ad bin Muaz predlo`i Resulullahu.186 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullah. da ovdje odsjednemo? Je li ti Allah. Tebe }e Allah zbog njih {tititi. da muslimani iskopaju utvr|enja i da osiguraju zapovjedno mjesto. a.s. Iza tebe je.. Tamo stigo{e oko pola no}i.s. Iskopa{e kanal i zatrpa{e glavne izvore.s. Tek tada }emo krenuti u napad. Muslimani mu sagradi{e skloni{te na jednom uzvi{enju na sjeverozapadnoj strani boji{ta. MJESTO ZAPOVJEDNI[TVA Nakon {to muslimani dovedo{e sebi vodu. ne bi ni oni ostali. On re~e: “Bo`iji Poslani~e.” Resulullah. u slu~aju da do|u u situaciju da se povuku prije pobjede. Po~etkom ve~eri do|o{e podno izvori{ta Bedra. a oni ne}e. a. Muslimani izabra{e grupu mladi}a na ~elu sa S’adom bin Muazom. a. Kreni s ljudima dok ne do|e{ do najbli`eg bunara kod Kurej{ija. uzja{i na svoju devu i kreni kod onih koji su ostali iza nas (u Medini).. ili je to stvar mi{ljenja. Zatim }emo za sebe iskopati kanal i napuniti ga vodom. rat i varku. mu re~e: “Tvoj plan je dobar.s. RASPORE\IVANJE VOJSKE I KONA^ENJE .s. ovo mjesto nije za ostajanje. Habab bin Munzir.s.” Resulullah. o Allahov Poslani~e. Mi }emo imati da pijemo.. tek }e biti ono {to svi pri`eljkujemo. ostao narod koji te voli isto tako kao i mi. Bunar sru{i i zatrpaj. a. Kod tebe }emo pripravnu dr`ati tvoju jaha}u devu. rata i varke?” Resulullah.s.{. jedan od vojnih eksperata ustade i re~e: “Da li misli{. d`. mu se toplo zahvali i za`eli mu svako dobro. odlu~i se da krene s vojskom prema Bedru i preduhitri Kurej{ije u zauzimanju veoma va`nog izvori{ta vode. Tako u~ini i s ostalim bunarima. da {tite svog komandanta.

d`. On do|e do Utbeta bin Rebia i re~e mu: “O Ebu .” (8:11) Ova no} uo~i bitke. Tako mi Boga. in{allah 370. koji je ubijen u Nahli od muslimanske izvidnice. ni jedan njihov ne}e poginuti dok ne ubije nekog od vas. a Muhammed.D`umehi da sazna ne{to o muslimanskoj vojsci. mo`da malo vi{e. da neki dobar znak. a. a. ali znam i osje}am. Vidite {ta vam je ~initi.Udvetul Kusva. Allah. godine hid`retske.Hadremija.{...s. Ti snosi{ odgovornost za umorstvo tvog saveznika Amra bin el . poglavar plemena. ili 12. RASCJEP KUREJ[IJSKE VOJSKE NA BOJNOM POLJU Kurej{ije su tu no} provele u svom taboru na El . taj i taj.s. 17.” Tada. re~e: “Pustite ih. o Kurej{ije. tebe slu{aju i tebi se pokoravaju. ode Umejr bin Vehb el .Zape~a}eni d`enetski napitak 187 Resulullah. ode i dalje.D`ehla. a. ali ne vidje ni{ta.. sve {to imaju to su njihove sablje. dok vidim da nisu postavili zamku ili da nemaju iza sebe poja~anje. Vrati se kod njih i re~e: “Nisam nikoga vidio.Velide. i njome korake u~vrstio. krenuo je iz Medine 8. bit }e danas ubijen osim Hakima bin Huzama 371..{. taj i taj. i da bi srca va{a jakim u~inio. Ta vojska nema utvr|enja ni skloni{ta. kojeg }e sutra vidjeti svojim o~ima. Hakim bin Hizam obilazio je vojnike `el}i da ih smiri.” Zatim re~e: “Pri~ekajte malo. Kad se probudi{e. ali opet ne vidje ni{ta. rasporedi svoju vojsku 369 i ode na prvu liniju.” Utbe .. (Velidov o~e).s. No} muslimani provedo{e smireni pod sjajnim nabeskim svodom. da nesre}a donosi smrt.” Kad se Kurej{ije smjesti{e u dolinu. proveo ostatak no}i klanjaju}i namaz okrenut prema stablu drveta koje je bilo tamo. istog mjeseca.” On `urno odjaha dolinom. in{allah. Odmarali su se `eljni da im Allah. “Ima ih tristo ljudi. osmotri muslimansku vojsku. Pobunjenici su pozivali vojsku da se vrati u Meku bez borbe. vrati se Kurej{ijama i re~e im. ponovo izbi protest protiv Ebu . ramazana 2. ja{u}i na konju. Nekoliko ih nai|e na kanal koji su muslimani iskopali. bila je uo~i petka.”Zatim je Resulullah. krenu njihova konjica u dolinu Bedra. i da bi vas od {ejtanovog uznemiravanja odstranio. a ovdje }e sutra poginuti. a. d`.. i s neba vam ki{u spustio da bi vas njom o~istio. Stade pokazivati rukom:”Ovdje }e sutra poginutu. a mo`da i malo manje. ti si stari Kurej{ija. Tegle}e deve Jesriba nose mrtve. Umejr. nema lijepog `ivota poslije toga. ima{ li u ovom presudnom momentu {ta da ka`e{?” Utbe upita: “A {ta bi to trebalo Hakime?” On odgovori: “Vrati ljude nazad. Resulullah. On je bio ~vrsto odlu~io da se ratuje.s. puni samopouzdanja. ko god se od njih napije vode. objavi: “Kad je On u~inio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete. Kada pobiju veliki broj vas.

a ti si svojim o~ima vidio ubistvo.Hadremiju.” Hakim od`uri do Ebu .” Kad Utbe ~u {ta ka`e Ebu . tebe nema vi{e!” Ovaj vrisak prostruji masom. osvijesti ih i otvori im o~i. Ja garantujem za njega i ja }u platiti njegovu krvarinu i sve {to izgubi od imetka. Ebu . DVIJE VOJSKE SE ODMJERAVAJU . tako mi Boga.D`ehl pohiti da smiri situaciju.” Zatim Utbe re~e Hakimu: “Dovedi Ebu . koga zate~e kako priprema svoj oklop. Lahkomislenost je odnijela pobjedu nad mudro{}u.D`ehl re~e: “Tako mi Boga. Vratite se i pustite ostale Arape i Muhammeda. pa mu Ebu .” Utbe bin Rebia ustade i po~e govoriti: “O narode Kurej{ija. re~e: “Znat }e Ebu ... on ho}e da se s ljudima vrati u Meku. koja je prijetila jo{ ve}im rasulom. Amre. Ubit }ete amid`i}a ili dajid`i}a. on }e se domo}i vas. i re~e mu: “Utbe me je poslao do tebe za to i to.”. ja ili on!” U tom Ebu .”. On odmah posla po Amira bin el . prepla{io se otkad je vidio Muhammeda i njegove drugove.D`ehl mu re~e: “Utbe je tvoj saveznik. ako bude druga~ije.D`ehla. On je vidio s Muhammedom i njegovim drugovima i svog sina .. ni{ta ne}ete u~initi susretom sa Muhammedom i njegovim drugovima. i dalje }ete mr`njom gledati one koje ne bi `eljeli vidjeti.188 Zape~a}eni d`enetski napitak re~e Hakimu: “Ja sam to uradio uz tvoju garanciju. i ne}ete dobiti ono {to ste `eljeli. koji je me|u prvima primio islam i hid`ru u~inio. ne}emo se vratiti u Meku dok ne presudi Bog izme|u nas i Muhammeda. prepla{io se. Tako mi Boga. ako ga ubijete. On strahuje zbog njega. Ne. vi. Ako ga ubijete.Ebu . ne! Tako mi Boga.Huzejfeta bin Utbea. Propade Utbeova pobuna. bez obzira {ta Utbe pri~a. to je va{a ~ast i va{a `elja.. bojim se da ljudi ne u~ine ne{to bez njegovog znanja. Mekalije }e se boriti. sjeti se groba svog ubijenog brata!” Amir ustade i zakuka iz sveg glasa: “O Amre. Ustani.D`ehla. ili bilo koga od svoje rodbine.D`ehl ko se prepla{io. brata ubijenog Amra u Abdullah bin D`ah{ovom pohodu. zbiti svoje redove i ustrajati u svojoj zloj namjeri. Shvati{e da se moraju pribrati.D`ehl: “Tako mi Boga.

a.” Zatim se vrati na svoje zapovijedno mjesto s Ebu .: “Allahu dragi.372 Sablje ne isukujte373 dok ne bude borba prsa u prsa. za{to ovo u~ini?” Sevad re~e: “Vidio si {to si vidio. pa re~e: “Udri!” Sevad pri|e i poljubi ga u stomak. bolje bi vam bilo! I ako se ponovo vratite. ma koliko brojan bio..” Resulullah. onoga ko va{e rodbinske veze kida i ko nepravilinije postupa.. Mi }emo se ponovo vratiti i nimalo vam ne}e koristiti tabor va{.. a mi smo tu gdje jesmo. ne iska~i iz reda. a.. gledaju}i kurej{ijsku vojsku. Ako iko. d`.s. a.pa.. Kada Resulullah. rasporedi svoju vojsku. obeshrabri danas! Bo`e. On re~e: “Kada navale na vas. vi prvi odapnite svoje strijele. povede vojsku.Zape~a}eni d`enetski napitak 189 Kada mu{rici iza|o{e na bojno polje. Moj Allahu. ovo su Kurej{ije. ti me udari. imat }e je jaha~ crvene deve . izdade nare|enje da niko ne smije otpo~eti bitku dok ne dobije njegovu kona~nu naredbu. a. a Poslanik.s. ho}u da ti vratim istom mjerom!” Resulullah.” Resulullah.s. i otkri mu svoj stomak. Potom im se obrati s posebnim uputama vezanim za tok borbe. pa njome dota~e Sevada u stomak i re~e mu: “U red. d`. obrati se Allahu. mole}i za dobro Sevadu. desi se ~udna stvar. ispravno }e postupiti.s. iza|o{e i muslimani prema njima. upita: “[ta ti bi. mu re~e: “Pribli`i se”.. Ebu ..s.” (7:19) PO^ETAK BITKE . danas. @elim da posljednji moj dodir na ovom dunjaluku bude s tobom.. Resulullah. a.” Resulullah.s. Dok je on uspostavljao redove. objavi sljede}e ajete: “Ako ste se molili da pobijedite .s..” Sevad vrisnu: “O Allahov Poslani~e. eto. jer Allah je na strani vjernika.{. da dotaknem tvoje mubarek tijelo. do{la vam je. i la` na Tvog Poslanika govore.Bekrom. S’ad bin Muaz i stra`ari odo{e na konjima da ga {tite. do|o{e sa svojom konicom i svojom slavom. obrati se Allahu.{. ugleda: “Utbe bin Ebi . ko je tebi dra`i i od koga si Ti zadovoljan.ako njega poslu{aju. od njih bude sre}e imao.D`ehl istupi pred mu{rike Meke i re~e: “Bo`e moj. Dr`ao je u svojoj ruci strijelu kojom je pravio raspored. pri`i mi Tvoju pomo}koju si mi obe}ao! Porazi ih danas. a.{. a. Tebi prijete.Rebia je tamo na crvenoj devi. ‘pobjeda’! A da se okanite. danas mu pomozi!” Povodom ovoga Allah. d`.

te odmah ubi{e svoja dva protivnika.Veid.) Hamza. po{alji na nas nama dotrasle ljude.Mehzumi. Ebu . Udari ga sabljom i rasje~e mu nogu do pola koljena. Ubejde i Utbe se potuko{e i rani{e jedan drugog. Alija!” Oni iza|o{e. Hamza : [ejbe 3. i ti. dok ne do|e i sru~i se. a majka im je ‘Afra’. kada su se muslimani vra}ali s Bedra u Medinu. Oni zatra`i{e odmuslimana trojicu ljudi za dvoboj.noga mu je bila odsje~ena .Ubejde bin el Haris. po porijeklu i po ~asti. Pade na le|a. Pred njih iza|o{e trojica mladi}a ensarija. Alija i Hamza kidisa{e na Utbeta i ubi{e ga. Bio je zao i lo{ ~ovjek.” Resulullah. Od tada nije progovorio ni rije~i. prije nego {to sti`e do vode. Ebu . sinovi Rebiata i El .s. DVOBOJ Ovo ubistvo zna~ilo je i po~etak obra~una me|u sukobljenim stranama. sin Utbeta. Alija. pa se sukobi{e. svi iz jedne porodice. i Abdullah bin Revaha. sinovi El. Odmah poslije njega istupi{e tri najbolja kurej{ijska junaka. r. iza|e da mu se suprotstavi. Mi ho}emo na{e amid`i}e. krv {iknu prema njegovim drugovima.190 Zape~a}eni d`enetski napitak Prva `rtva sukoba bio je El . Alija : El .. zaklinjao se da je slijede}i ajet objavljen u vezi dvoboja: “Ova dva protivni~ka tabora spore se oko Gospodara svoga.Ubejde : Utbe bin Rebia 2.. a Kurej{ije ih upita{e: “Ko ste vi?” Oni reko{e ko su. da time ispuni svoju zakletvu. Umro je pet ili {est dana poslije toga na Safri.Esved Abdil . To su: Utbe i [ejbe.” (22:19) OP]I NAPAD .a. re~e: “Ustani. a.Harisa. a on po~e puzati prema kanalu. Bili su ja~i i spretniji. Hamza i Alija nisu oklijevali.i poneso{e ga. Avf i Muavez. Hamza i ti.” (Ovo je bio izazov i podizanje borbenog duha. udari ga svojim drugim udarcem i ubi.” Partneri dvoboja su bili: 1. Me|utim. ili }emo umrijeti bore}i se. Kurej{ije ih upita{e: “Ko ste vi?” Odgovori{e: “Ensarije. Hamza ga sti`e.. Podigo{e Ubejdea . na{eg soja.a.Velid 374 Ebu .” Pa im reko{e: “Vi nama ne trebate.” Zatim jedan od njih povika: “O Muhammede. a ovi izjavi{e: “Vi nam po svemu odgovarate. da }emo piti njihovu vodu: ili }emo im sru{iti kanal. On istupi i re~e: “Zavjetujem se Bogu.Ubejde bio je najstariji u~esnik dvoboja. r.Esed el .

Ehad! . Prsa u prsa. Ti ako ho}e{. Resulullah. ~vrsto rije{eni da se bore u Njegovo ime. mole}i o~iju uprtih u nebesa: “Gospodaru moj. d`.. a. imam radosnu vijest. Resulullah. a oni }e se u bijeg dati. Do|e mi D`ibril. a ne}e svi odjednom prite}i u pomo}! DOLAZAK MELEKA Resulullah.s. a. mi ~vrsto vjerujemo u Tvoju rije~!” Bitka je plamtjela svom `estinom. On je molio: “Gospodaru moj. Gospodaru moj.. povika. pa u~vrstite one koji vjeruju! U srca nevjernika ja }u strah uliti. a..: “Poslat }u vam hiljadu meleka koji }e jedni za drugim dolaziti.s. zauze{e odbrambeni polo`aj inaneso{e mu{ricima ogromne `rtve.Bekr mu ga podi`e i re~e: “Dosta je. Vrhunac bitke. Udarao je u oklop i vikao: “Skup }e sigurno pora`en biti. ne}e Te drugi vjerovati. Zatim podi`e glavu i re~e: “Raduj se. i tri svoja najbolja komandantaodjednom. baci . Izgubi{e tri najbolja junaka.Allah je jedan. a. zaspa na tren.Bekre.s. ispuni svoje obe}anje koje si mi dao.” Allah.. od danas mo`e{ u~initi da te nikad vi{e niko ne vjeruje!” Resulullah. Molim te. upravljao je svojim konjem. od momenta kada je poredao vojsku za bitku. A. uz poklik: “Ehadun.S. objavi Svojim melekima: “Ja sam s vama.” U Ishakovom predanju stoji da je Resulullah.” (7:9) Oni }e dolaziti po potrebi.{. i na Njega se osloni{e. d`. a. Allah je jedan! Allahu Ekber! Allah je najve}i!” RESULULLAH. Allah ti posla pomo}. D@. Stoga navali{e na muslimane svi kao jedan. Ebu .Bekre.{. rekao: “Raduj se. i kada se vratio na osmatra~nicu.. a. Spao mu je ogrta~ s le|a.[. a Ebu . prizivao je i molio Allaha..s. nakon {to zamoli{e pomo} od Allah.s. mrtvi na sve strane. da im obe}anu pomo} i pobjedu da..” (54:45) Zatim on uze {aku pra{ine i baci je na Kurej{ije i re~e: “Lica vam se unakazila”. Na krilima mu pra{ina.s.{. borba dugotrajna i neprekidna. na krilima mu pra{ina. d`. Gospodaru moj. D`ibril do|e..s. Ti nam pomozi. iza|e iz svog skloni{ta.. POZIVA ALLAHA. o Allahov Poslani~e! Usrdno si molio tvog gospodara. ako strada ova skupina ljudi danas. a.” (8:12) A zatim objavi Svome Poslaniku. jedni za drugim.” Resulullah. Ebu . A muslimani. oblak ga donese.. nastavi u jo{ ve}em zanosu.Zape~a}eni d`enetski napitak 191 Zavr{etak ovog dvoboja bio je porazan za mu{rike.

.. neprijateljski borbeni duh po~eo je jenjavati. a `elja za borbom opadati. . a.” Zatim El .s.” Tada Umejr ibn el . Ru{ili su pred sobom neprijateljske redove. pitao Resulullaha. izdao naredbu za direktan napad. On re~e: “Zbijte redove i udrite svom snagom.” On uze one hurme i baci ih. Povodom toga Allah.: “^ime rob mo`e razveseliti svoga Rabba?” On mu odgovori: “Da bez oklopa gurne svoju ruku na neprijatelja. Ovakav mudar potez Resulullaha. Tada za~u fijuk bi~a iznad glave i glas konjanika koji re~e: ‘Naprijed.. otkidali glave. Kada su dobili naredbu da svom `estinom navale na neprijatelja . da udara o {tit i da iz sveg glasa ponavlja kur’anske rije~i: “Skup }e sigurno pora`en biti. uh ?” “Tako mi Allaha. izda svojoj vojsci posljednje naredbe za kontranapad. onda mi je dugo ~ekati. o Hajzume!’ Tada ugleda ubijena mu{rika ispred sebe. a onda nastavi da se bori. Ubrzo je poginuo. ni{ta drugo nego da mi je biti jedan od njegovih stanovnika!” Poslanik. idite u D`ennet ~ija su prostranstva koliko nebesa i Zemlja.Haris. a u borbi su im pomogli i meleki koje je Allah.s.s.. i oni }e se u bijeg dati.krenu{e zaista svom silinom i svom `estinom. 375 Interesantno je spomenuti {ta je Avf bin el . d`. d`.s. imao je velikog utjecaja u pobolj{anju stanja muslimana. sin Afre. a. nego je to Allah bacio.a vladali su vrlo malim ratnim iskustvom . uh.” (54:45) Muslimani su se `estoko borili. a jo{ ve}u volju su dobili kad su vidjeli Resulullaha. slao u grupama. a da se zna ko ih je odsjekao. a. bore}i se (a ne bje`e}i od borbe) bude ubijen..” Ibn .. ko god danas u~estvuje u ovoj bitki i s velikim strpljenjem.s. mu re~e: “Ti }e{ zaista biti d`enetlija. a.192 Zape~a}eni d`enetski napitak pra{inu njima u lice. a. pa ode kod Resulullaha. o Poslani~e.{.” Resulullah.s.. a. U predanju Ibn . kre}ite. a. Ni jedan mu{rik nije ostao a da ga pijesak nije pogodio u oko ili nos ili u usta.” Potom dodade: “Tako mi Stvoritelja..S’ada prenosi se da je Ikrime rekao: “Tog dana rijetko je kome bila odsje~ena glava ili ruka..{. I{li su na sve ili ni{ta.Abbas pri~a: “Jedan musliman je`urno tjerao mu{rika ispred sebe.” On skide oklop sa sebe i baci ga.s.s. sigurno }e u D`ennet u}i!” Tako|er je govorio bodre}i borce: “Kre}ite. objavi: “I nisi ti bacio kad si bacio. ga upita: “A {ta misli{ s tim.” (8:17) KONTRANAPAD Resulullah.Umejr izvadi datule iz d`epa i re~e: “Ako budem `iv dok ne pojedem ove hurme. Sve je to vidio i ~uo jedan od ensarija.” Kada je Resulullah. a zatim uze svoju sablju i s njom seborio dok ne poginu.Hamam re~e: “Uh. a. uh.

Abbas re~e: “Ovja ovdje me nije zarobio. a zatim pobje`e.Muttaliba zarobljenog. Resulullah. Mu{rici po~e{e masovno bje`anje s rati{ta.s. tako mi Boga! Zarobio me jedan }elav ~ovjek. bio je na {arenom konju.” Tako|er jedan je ensarija doveo Abbasa bin Abdul . OGROMAN PORAZ MU[RIKA U redovima mu{rika nasade nered. a. Allah ti je pripomogao ~asnim melekom..” Resulullah.” Potom pobje`e i baci se u more. Znadoh da ga je ubio neko drugi. . Kada je vidio kako meleki navaljuju na mu{rike. On dohvati Harisa za prsa i baci ga na zemlju. najljep{i ~ovjek.” Ensarija re~e: ”Ja sam ga zarobio.Mazini pri~a: “Slijedio sam jednog mu{rika da ga ubijem.’” 376 Ebu . Mu{rici mu reko{e: “Gdje }e{ Suraka? A zar nisi rekao da }e{ s nama biti. i da nas ne}e{ napu{tati?” On odgovori: “Ja vidim ono {to vi ne vidite. to je glas s tre}eg neba.Haris bin Hi{am. Kraj bitke se pribli`avao. Bojim se Boga. Znaci poraza bili su sve vidljiviji. Muslimani su ih pristizali. dok ih potpuno ne porazi{e. pobje`e taj Suraka glavom bez obzira.. a.s.” IBLIS BJE@I S BOJNOG POLJA U toku bitke pojavljivao se Iblis u liku Surake bin Malika. ubijali i zarobljavali. Allahov Poslani~e. kada mu glava odleti s ramena prije nego je moja sablja do{la do nje. Za njim se dade u potjeru El .Zape~a}eni d`enetski napitak 193 i ispri~a mu. Mu{rici po~e{e posrtati pred sve ve}im naletima muslimanske vojske. re~e: ‘Istinu govori{. re~e mu: “[uti.Davud el . a ja ga ne vidim me|u borcima. Bog te{ko ka`njava.

a. re~e on. nego pogledah u Ebu .D`ehla.Velida.D`ehla. Dvojica mladi}a koja su ga ubila bila su u stvari Muaz bin Amr bin el D`emuh i Muavez bin Afra.D`ehlovo oru`je i oprema pripadne Muazu ibn Amr ibn el .’ Odgovorih mu: ‘Drago dijete. Ebu . odredi da Ebu . da im poka`emo kako su lo{e postupali. izudara{e ga abljama i ubi{e. re~e: ‘Amid`a..D`emuhu. STRADANJE EBU .” Me|utim brzo postade i njemu jasno pravo stanje. Zatim mi. [ejbeta i El .D@EHLA Abdurrahman bin Avf pri~a: “Bio sam u borbenom redu na Bedru. ako ga vidim ne}u se odvojiti od njega sve dok ne umre onaj ~ija je smrt bli`a. pa rekoh: ‘Zar ga niste vidjeli? Eno osobe za koju pitate. jer se nisam osje}ao sigurnim izme|u njih dvojice. Ja ne izdr`ah.. a da nije ubio nekoga od njih. Jedan od njih mi tiho. re~e drugi mladi} isto {to i prvi. Neka vas ne `alosti pogibija Utbeta.s. Domalo. Resulullah. oni su bili prebrzi. dodiruju}i me.s.. 377 . Nakon toga odo{ekod Resulullaha. Gomile i gomile ba~enog oru`ja le`ale su na sve strane.D`ehl nije znao {ta da radi. Obuze me nelagodnost. pa se okrenuh i ugledah s desne i s lijeve svoje strane dva mlada mom~uljka. ‘Tako mi Onoga u ~ijoj je ruci moja du{a. Ebu .’ Njih ddvojica jurnu{e prema njume.194 Zape~a}eni d`enetski napitak EBU . reko{e.D@EHLOVA UPORNOST [to se ti~e najve}eg zlikovca. Muslimani ga vidje{e kako se na svom konju vrti u krug.’ ‘A da li ste obrisali svoje sablje?’ ‘Ne’. kada je primijetio prve znake dezerterstva u svojim redovima. svi su bje`ali osim male grupe ljudi privr`enih Ebu D`ehlu. a. a. Da. poka`i mi Ebu . {ta }e{ od njega?’ ‘^uo sam da on psuje Resulullaha.’ ‘To mi se veoma dopada’. odlu~i da bude ustrajan u svojoj borbi do zadnjeg momenta. On je bio u dogovoru s Muhammedom.’” Resulullah. odgovorih. a zatim re~e: ‘Obojica ste ga ubili. Smrt je ~ekala da popije i njegove kapi krvi iz ruku dvojice dje~aka ensarija. a. navali vojska u bijeg pred talasom muslimanskih boraca. da ne ~uje drugi. Tako mi Lata i Uzata (njihovih bogova) ne}emo se vratiti. dok ih sve ne pove`emo u lance! Ne smije biti niko od vas. pogleda u njihove sablje. a on upita: ‘Koji ga je od vas dvojice ubio?’ Svaki od njih odgovori: ‘Ja.s. govore}i vojnicima pun (la`nog) optimizma: “Neka vas ne `alosti Surakin odlazak! Ne dajte se poraziti.s. Po~e bodriti svoju vojsku.’.D`ehla koji je hodao izme|u ljudi.

D`ehlu ne}e niko mo}i nauditi. Muavez se borio dalje dok nije i sam poginuo. Nogom mu stade na vrat. a pokorio neprijatelja. Tako od mu{ri~kih kopalja i sablji.D`ehla. Nakon ovog razgovora Ibn . a. Resulullah.{. a. Njegovi ~uvari su govorili: ‘Ebu . Tog dana sam samo ubijao.Mes’ud mu odsje~e glavu i donese je pred Resulullaha. a spomenut }emo jo{ neke koji su u ovoj bitki svojim primjerom osvjetljavali krvave staze Bedra.s..” 378 Zatim pro|e pokraj Ebu .” LIJEP PRIMJER NEKOLIKO BORACA BEDRA SA ^VRSTIM IMANOM Spomenuli smo dva primjera.Humama i Avfa bin el . jer jedan sam od onih koje je ubio njegov narod. Otkide mi je.Harisa. ostali zapam}eni . Bez te ruke sam nastavio borbu. Hvala Allahu Koji je ispunio Svoje obe}anje i pomogao Svome robu. Neophodno je istaknuti da su pojedinci. Na|e ga Abdullah bin Mes’ud na izdisaju.. svojom razborito{}u. pa pojurih na njega. Visila je na par~etu ko`e. svojom velikom ljubavlju prema Allahu. ko je danas pobjednik?” Abdullah bin Mes’ud mu re~e: “Allah. prodrma mu glavu i re~e: “O Allahov neprijatelju.D`emuh re~e: “^uo sam od naroda da Ebu . da do njegovog vrha ne mo`e{ do}i. a.” Resulullah. je li te Allah sada postidio?” “^ime me je postidio? Nije me sramota.D`ehla. osim sa ko{picom koja leti ispod kamena za tucanje.s. povu~e ga za bradu.. re~e: “Ko }e pogledati {ta je bilo sa Ebu D`ehlom?” Ljudi se razi|o{e da ga tra`e. “Hajde. poka`i mi ga. u slobodnu ruku. da ga sveza za zemlju. Allah je najve}i. koji mu je svojom nogom stao na vrat: “Uzdigao si se na opasnu visinu. te je prebacih oko vrata... “stavih sebi u zadatak da ga ubijem. svojim pona{anjem. vuku}i ruku sa sobom. kad je letjela.D`ehl porede sa stablom toliko visokim.” Ja mu ga pokazah. Ostavi ga tako da izdahne. nema drugog boga osim Allaha. ne uporedih je ni sa ~ime. Kad mi dojadi. Ebu . Kada se bitka okon~a. d`. govore}i: “Ovo je glava Allahovog neprijatelja. zatim re~e: “Allahu ekber. kad je`elite razbiti. sina Afre.D`ehla Muavveza bin Afra. d`.Zape~a}eni d`enetski napitak 195 Ibn .{.. a. Ikrime.s. o ~obane!”. re~e Muaz bin Amr. i Njegov Poslanik. re~e: “Allah je jedan. jer Ibn Mes’ud je ~uvao ovce u Meki.Ishak to pripovijeda ovako: Muaz bin Amr bin el .Mes’udu. nogom stadoh na nju.” Ebu D`ehl re~e Ibn .’” “Kad ja to ~uh”. i Njegovom Resulullahu. Udarih ga i prvim udarcem mu odsjekoh nogu do koljena. Umejra bin el . a. a on re~e: “On je faraon ovog naroda. Tada me udari njegov sin. {to su oko njega radi za{tite i ~uvanja.” Potom upita: “Raci mi. A da li ste ubili ~ovjeka ve}eg od mene?” Zatim re~e: “Da me nije barem ubio prezren ~ovjek.” To ponovi tri puta. nisi mogao do}i do Ebu .s. Tako mi Allaha.s. otrgoh je i bacih. On ga udari tako jako.

Ishak pripovijeda od Ibn .” Ove rije~i Ebu .Buhturija.” Ebu . a. da je Resulullah.Buhturi ubijen je na Bedru.Buhturi. Ideja je bila ja~a od krvi. El . I pored svega ovoga Ebu .a.Huzejfe bin Utbe re~e: “A zar da ubijamo o~eve na{e.. Resulullah.{.. i sada jo{ uvijek strahujem od toga i strahovat }u sve dok se ne iskupim pred Allahom. To va`i i za Abbasa bin Abdul .Mud`zir mu se obrati: “O Ebu . Tako mi Allaha. brat i brat. sinove na{e. a da po{tedimo Abbasa? Tako mi Allaha.a. tako mi Allaha. r. Evo nekoliko takvih primjera: Ibn . pa se on obrati Omeru bin el Hattabu: “Omere. glavu }u mu sabljom odsje}i.Muttaliba. a. Nikada nije nanio zlo Resulullahu. Zbog nje isuka{e se sablje. upita on.Mud`zir ubi Ebu .Belvi sreo je Buhturija s jednim njegovim drugom na bojnom polju.” On je zaista i umro kao {ehid u Bitki na Jemami Pomilovan od ubistva na Bedru bio je Ebu . a ideja razdvajala. upita ga: “Bi li ti bilo dra`e mene da si zarobio? Ja sam vredniji od tog oru`ja.Abbasa. osobe koje je krv vezivala. Ko ugleda Ebu .Ha{ima krenuli u ovu bitku mimo svoje volje.” Ebu . [ehid moram biti. Ko od vas vidi nekoga d njih.” Oni se potom potuko{e i El . tvoga druga ne}u po{tedjeti”. a. Oni su povedeni u borbu na silu.re~e Mud`zir.. U Bitki na Bedru. rekao svojim drugovima: “Znam da su mnogi ljudi iz porodice Benu . a.Huzejfea stigo{e do Resulullaha. Oni nisu imali razloga da se bore protiv nas.. “Ne. d`... ne.Buhturi tada re~e: “Onda }emo.. niti mu nepravdu u~inio.s. sabljom?” Omer. Kad ga ugleda Umejjet. dozvoli mi da mu glavu sabljom odsje~em ja.Huzejfe je ~esto govorio: “Ja nisam siguran da je moj iman ispravan poslije toga {to sam izgovorio.s. Bio je jedan od ljudi koji su organizirali prekid izolacije muslimana od strane Kurej{ija i skidanje ugovora o izolaciji. u Meki. zabranio nam je da te ubijemo. Abdurrahman bin Avf bio je dobar drug s Umejjetom bin Halefom prije islama.Mud`zir bin Zijad el . jer je najvi{e od svih branio Resulullaha. koplja su ukr{tali otac i sin. neka mu pokloni `ivot. Abdurrahman je nosio oru`je koje je zarobio. postao je munafik (licemjer).s. pro|e Abdurrahman pokraj Umejjeta koji je stajao sa svojim sinom Alijom bin Umejjeom. r. ve} kao ljudi ~iji je iman (vjerovanje) bio na najvi{em mogu}em stupnju. a zar }e on ubiti amid`u Resulullaha. Naime. a. bara}u i rodbinu na{u. Na dan Bedra. obojica umrijeti zajedno. dr`e}i ga za ruku.s. odgovori: “Allahov Poslani~e. El . zbog nje dobismo pobjednike i pobije|ene.s.. Zajedno su se borili protiv muslimana.s. ~ak i . (Onaj ugovor ~iji je tekst crv izgrizao.Buhturi. a.” “A moga druga?”.196 Zape~a}eni d`enetski napitak u ovoj bitki ne kao hrabri i neustra{ivi. tako mi Allaha.Buhturija bin Hi{ama. neka mu po{tedi `ivot. to je moj iskup.osim Allahovog imena). Ebu .

Tako mi Allaha. koji je rasku}io o~evo bogatstvo. toga je dana ubio svoga daid`u El .’ Zatim se okupi narod oko njih sa svih strana... 379 Omer bin el . ne}e ti biti od koristi sve {to ima{.’ On re~e: ‘Taj nas je dotukao.” Abdurrahman pri~a: “Stisnu{e nas u obru~.Asa bin Hi{ama bin el ..Mead” stoji da je Abdurrahman bin Avfrekao Umejjeu: “Klekni!” Ovaj kleknu. a S’ad bin Muaz je sa sabljom u ruci ~uvao stra`u kod njega. to je Hamza bin Adul Mutalib. povika u stihu: “Osta’ samo konj ti brzi i dobra oprema. Muslimani ga isjeko{e ispod Abdurrahmana i ubi{e ga. ti kao da nisi zadovoljan onim {to ljudi rade?” On odgovori: “Tako je. o Allahovi pomaga~i. prvo izgubih oru`je. meni nema spasa.” Kada su muslimani po~eli plijeniti i zarobljavati mu{rike. primjeti na S’adovom licu negodovanje zbog onoga {to ljudi rade. On pade na zemlju. a. Ebu . To je bila prva bitka u kojoj je Allah porazio mu{rike. dozivao je svoga sina Abdurrahmana.’ Potom ih muslimani isjeko{e sabljama dok ih ne dokraj~i{e. pa re~e: ‘Glava nevjerstva. a on se baci na njega.Zape~a}eni d`enetski napitak 197 od sveg oru`ja koje danas vidjeh ovdje!” Zatim nastavi: “Treba li vam mlijeka?” (Pod ovim se podrazumijeva: od onoga koji me zarobi. Resulullah. To je onaj Bilal kojeg je Umejje mu~io u Meki.. koji je tada bio mu{rik.Hattab.” Tog bedranskog dana sablja Ukka{a bin Muhsin el .” Kad Ukka{ . Rekoh: ‘Spasavaj se. i ako on ostane `iv.s.’ Zatim viknu iz sveg glasa: ‘O ensarije. a jedna sablja dohvatila je i ranila Abdurrahmana u nogu. a i namu~i me sa zarobljenicima. ako se on spasi. Resulullah.s.’” Aabdurrahman pri~a dalje: “Ja sam vodio njih dvojicu. i zarobi njih dvojicu. pa do|e kod Resulullaha. r..Mugiru. a. pa ga je pitao: “Gdje je moje gogatstvo. o Ukka{u. pa ih povede.” Abdurrahman je znao mnogo kasnije govoriti: “Neka Allah oprosti Bilalu. a.Bekr es . Abdurrahman baci oru`je (oklope i {titove). sjedio je na svom zapovjednom mjestu.Siddik. r.” U djelu “Zadul . znajte da je glava (poglavar) nevjerstva Umejje bin Halef. pa mi je ubijanje mu{rika bilo dra`e nego njihovo zarobljavanje. ali znaj da ti nema spasa. kad Bilal ugleda Umejjea sa mnom. otkupit }e se s mnogo deva koje daju mlijeko).a.. a on mu dade drveni {tap i re~e: “Bori se s ovim. Abdurrahman pri~a kasnije: “Umejje bin Halef upitao me je dok sam i{ao izme|u njega i njegovog sina: ‘Ko je onaj va{ ~ovjek. Resulullah. i sin hrabri da ubije tog jadnog starca. ga upita: “O S’ade. a.a. a Umejje vrisnu vriskom kakvog do tada nisam nikada ~uo. o Allahov Poslani~e.’ Bilal opet ponovi: ‘Nema meni spasa ako on ostane `iv’ Bilal ponovi i tre}i put: ‘Nema meni spasa. (oca i sina). prepoznatljiv po perjanici od noja na grudima?’ Odgovorih: ‘Hamza. jedan od na{ih isuka sablju i odsje~e Umejjeovom sinu nogu. Umejje bin Halef! Meni nema spasa ako se on spasi! Ja ga upitah: ‘[ta je Bilale? Ovo je moj zarobljenik.s.s. o nevaljal~e?” Sin.Esedija se prelomi.

s. Poginuo je s istom sabljom ruci.” Kada je Resulullah. zamoli od Allaha. Resulullah.” Zatim naredi da ih zatrpaju u jedan stari bunar Bedra. Vi ste me protjerali. a drugi svijet mi je vjerovao. POGINULI U BORBI Bitka se zavr{i velikim porazom mu{rika i uz veliki uspjeh muslimana. moj otac je bio razuman ~ovjek. uglavnom vojskovo|a.s. zarobljeno sedamdeset. moj otac.s. a....198 Zape~a}eni d`enetski napitak uze {tap od Resulullaha. i zamahnu njime. a on se pretvori u dugu sablju. Nakon zavr{etka bitke pro|e Mus’ab bin Umejr pokraj svoga brata Ebi . a. a drugi mi dom pru`ili. blag i dobar.Aziz re~e tada Mus’abu: “Zar su ovakvi tvoji savjeti u vezi sa mnom?” Mus’ab re~e: “Ovo je moj brat (ensarija). Resulullah.” Resulullah. Krenu u Medinu uz pratnju ashaba. a zatim Resulullah. ~vrstu i dobru. pogleda u lice Utbetovog sina. kurej{ijskih prvaka.. Prenosi se od Ebu .s. pa kad stigo{e na ivicu bunara. Vi ste mi odmagali. d`. uz sve moje `elje da bude druga~ije. No.Aziza bin Umejra koji je podstrekavao borbu protiv muslimana. Ebu . starje{ina i prvaka. a. Poginulo je sedamdeset. Onse s njom borio do kraja bitke. Poslanik bi nakon pobjede ostajao do tri dana na mjest pobjede.. ga upita: “@ao ti je oca?” On odgovori: “Ne.. osjetih `alost. tako mi Allaha.rida). Muslimani su imali ~etrnaest {ehida Bedra ({est muhad`ira i osam ensarija).avnu (pomo}).s. do|e i nad ubijenim mu{ricima odr`a rije~: “Lo{a li ste rodbina bili svome Poslaniku. Molio sam i nadao se da }e ga to naputiti u islam. a. a. sve dok sam ne pade kao {ehid u bitki protiv odmetnika od islama. Allahov Poslani~e. a.Huzejfea i vidje ga neveselog i smu{enog. nije mi `ao oca ni njegove sudbine. No. njegova majka ima veliko blago. Tu sablju su nazivali imenom El . Tre}eg dan od bitke Resulullah. naredio na Bedru da se dvadeset i ~etiri ~ovjeka. naredi da mu pripreme devu za put. 380 S tom istom sabljom u~estvovao je u mnogim bitkama. mo`da }e ga otkupiti od tebe. Nakon {to sam vidio {ta ga je zadesilo. ili u takozvanom (harbur . pa ga po~e vu}i u jamu..{.s. naredio da se bace le{evi mu{rika koji su pol~eli zaudarati u stari bunar Ebu ..s. a drugi su mi pomagali. U prolazu vidje da ga jedan ensarija vu~e za ruku. i nakon {to se sjetih da je umro u nevjerstvu. ubace u ozidani bunar Bedra kao nevaljalci. a. a ne ti..s. Ebu . veoma bijelu i sjajnu. Svi ste me u la` utjerivali. Kada je okon~an bitka. Mus’ab re~e ensariji: “Povuci ga objema rukama.Talhe da je Resulullah.Huzejfe li~no uze Utbeta bin Rebia. da sinu dade svako dobro i utje{i ga lijepim savjetom. a. pametan. po~e prozivati Kurej{ije po . Mu{rici su imali stra{ne gubitke.

povika: ‘Da li je nornalan ovaj ~ovjek? Pitajte ga za mene!’ Oni ga upita{e: ‘[ta je sa Safvanom bin Umejjeom?’ ‘On jo{ uvijek sjedi kod vas. kako je ko stizao.Fadli. dobili ono {to nam je Allah obe}ao. ali s velikim strahom.Fadl i ja. a oni su nas ubijali kako su htjeli. vi ni{ta bolje ne ~ujete od njih.Hajsuman bin Abdullah el ..Leheb podi`e ruku i udari mi jak {amar. zatim Umejje bin Halef s ostalim prvacima’. sigurno ima{ vijesti!’ Ebu .Sufjan sjede kod njega.{. Abbas je krio svoju novu vjeru. pri~aj.. Tumarali su putevima. i Njegovom Poslaniku? Mi smo.Rafi’ . a bio sam slaba{an ~ovjek. Sjede na ivicu {atora. tako mi Allaha. kad do nas sti`e vijest koja nas je mnogo obradovala. o ti i ti! Bi li vas radovalo da ste bili pokorni Allahu. a on me dohvati i baci na zemlju. koje nabroja. [ejbe bin Rebia i Ebu .Leheb re~e: ‘Sine moga brata. Tada neko povika: ‘Eno Sufjan bin Abdul . niti slije}u na nju. {ta je bilo s ljudima?’ ‘Ni{ta naro~ito. tako mi Boga. Ebu . Pritisnu me i po~e me udarati. kada su islam primili neki iz na{e ku}e.Rafi’ pri~a dalje: “Podigoh {atorsko krilo sobice rukom i rekoh: ‘To su. gledao sam njegovog oca i brata kada su ubijeni. Ummu - . Ja sam tad bio siroma{an ~ovjek. a.rob Resulullaha. Allah ga sru{i i ponizi. Ali.: “Radio sam kao dje~ak kod Abbasa. na to odgovori: “Tako mi Allaha. dolinama i stazama. A da li ste vi dobili ono {to je vama obe}ao?” Omer. `ele}i {to prije da se domognu Meke. Pravio sam strjelice i gla~ao ih u prostorijama zemzema ({ator). kako }e se tamo pojaviti pora`eni. poslao je za sebe zamjenika. d`. Kad je nabrojao kurej{ijske prvake. samo {to oni ne odgovaraju. Islam primismo Abbas. okrenuv{i le|a mojim le|ima.’ Ebu .s. Ali pored toga ja ne krivim na{e borce.’” Pri~a Ebu . Ummul . a mi osjetismo snagu i veli~inu. a. Ali kada mu do|o{e vijesti s Bedra.Zape~a}eni d`enetski napitak 199 imenu: “O ti i ti.a. meleki. re~e: “O Allahov Poslani~e. Sretali smo bijele ljude na krilatim konjima.Muttalib dolazi. r. jure i slije}u s neba.” U drugoj verziji stoji: “Vi ni{ta bolje od njih ne ~ujete.Hakem bin Hi{am. jer su se ~uda desila. Safvan bin Umejje koji je ostao da ~uva Meku. Kurej{ije ga do~eka{e s pitanjem: ‘[ta ima tamo. zarobljavali kako su htjeli.. zaista. pa se na{ svijet razbje`a. kako mo`e{ govoriti le{evima koji du{e nemaju?” Resulullah. mi se sukobismo s njima.Leheb povika: ‘Hodi ovamo. Ebu . Ibn -Ishak ka`e: “Prvi koji je stigao s tu`nom vije{}u Kurej{ijama bio je El . podmetnusmo svoja ple}a.” 381 VIJEST O PORAZU STI@E U MEKU Mu{rici su bje`ali s Bedra glavom bez obzira. pojedina~no i u grupama. Niti doti~u zemlju.Huzai. a ljudi se okupi{e oko njih. a kod mene je sjedila Ummul .’ Ebu . I nikog ne ostavljaju niti im se iko mo`e suprotstaviti. Oduprijeh mu se. pri~aj mi.Leheb nije krenuo na Bedr.’” Ebu . kakve nam vijesti donosi{?’ On odgovori: ‘Ubijen je Utbe bin Rebia. Tako sam ja radio u toj sobici.s.

posla dva glasnika sa radosnim vijestima staanovnicima Medine. rekav{i mu : “Vidi je li nari~e za poginulim ili za nekim umrlim? Vidi da li Kurej{ije pla~u za poginuli. a. poraz. umrije od rane i jo{ od neke pjegave zaraze. gdje nam ode mladost na{a sva. ve} pla~i za Bedrom.Leheba po glavi i napravi mu ranu. On posla Abdullaha bin Revvaha i Zejda bin el . ak’ je plakat reda. pa da i ja zapla~em za Ebi . Kada se poboja{e da ga tako dr`e.Harisa. Dugo je plakao za njima.Esved nije se vi{e mogao obuzdati.Fadl ustade. sinovi mu se ne smjedo{e tri dana pribli`iti da ga zakopaju.” El . njime udari Ebu . Jevreji i munafici (dvoli~njaci) {irili su u Medini la`nu propagandu. Zbog zaraze. pa zakuka: “A zar pla~e za odbjeglom devom. da se ne bi muslimani zlu radovali. Ne pla~’ zbog nje. To izazvau njima veliko razo~arenje. pa re~e: ‘Napada{ slaboga jer mu nije gospodar tu. jedne no}i. onda ga ugura{e {tapovima u raku i zatrpa{e ga kamenjem koje su bacali s daljine. sram te bilo!’ Ebu .Hikmetom. . Desilo se da su El . a. ~u glas narika~e.Hikmeta niko ne utje{i *** Sad poslije njih dsrugi su Gospoda ne bi bili. a ne pro|e vi{e od sedam no}i i on.. da im nije Bedra 382 VIJEST O POBJEDI STI@E U MEDINU Kada muslimani ostvari{e pobjedu na Bedru.Leheb ustade i ode teturaju}i. Resulullah.s.200 Zape~a}eni d`enetski napitak l . pa su pronijeli vijest i da je Resulullah. i Harisom i Esedom i sinom Esveda. a bio je slijepac. Ebu . ubijen. Ben’ Mehzuma i Benil . u ovakvom stanju Meka do~eka vijest o porazu na Bedru.” Dje~ak se vrati i re~e: “Ta `ena nari~e za izgubljenom devom. On. al’ ih sve pomeni. a i srd`bu.Velida. Kad je jedan od munafika ugledao Zejda na Resulullahovoj. kako je moglo do}i do njega? Stoga zabrani{e naricanje nad mrtvima Bedra.Muttalibu stradala tri sina na Bedru.Esvedu bin Abdul . Njih oplakuj. Za Akilom ti zapla~i. Bedr posrami Ben’ Hasisa. Posla svog slugu..s. zgrabi kolac od {atora . svojim sinom utroba mi sagori.” Eto. tako mi Allaha. Poraz. i zbog nje nema tvrdog sna.

naredi da svi vrate ono {to su uzeli i da se to sabere na jedno mjesto. Plijen je bio povjeren Abdullahu bin Ka’bu.Nazie. sveop}e veselje..s. objavljivanjem ajeta kojeg }emo navesti.. a. Reci: ‘Plijen pripada Allahu i Poslaniku. poznao sam je. a druga grupa navali na ratni plijen.’ U tom momentu Allah.. Strane se sukobi{e i Allah. povika: “Muhammed je ubijen.s.s. Resulullah. a mene je Poslanik. stigao kod Safre.. d`. krenu{e u pravcu Bedra. Kada se nesporazum pretvori u sva|u. d`. proveo je na Bedru tri dana. a. i da mu ~estitaju na ovoj slavnoj pobjedi. a. Jedna grupa na{ih boraca krenu u potjeru za neprijateljem. a grupe se prepirahu oko ratnog plijena. a.Kad ~u{e radosnu vijest. Resulullah. Oni {to su skupljali plijen reko{e: ‘Mi smo ga sakupili i on je na{. niti je tjerala neprijatelja.. ako ste pravi vjernici. evo njegove deve. a.’” (8:1) Nakon ovog ajeta Resulullah.. r. a.s. sakupljaju}i ga i uzimaju}i sebi {to im se svidjelo. a potom tjerali neprijatelja. k}erku Allahovog Poslanika. a. do{ao je posramljen i poni`en. uputi se u Medinu vode}i sa sobom mu{ri~ke zarobljenike..{. objavi: ‘Pitaju te o plijenu. zadu`io da poma`em Osmanu.. Muslimanski prvaci koji su ostali u Medini. a. Medinom se zaori{e tekbiri. ubijaju}i onoga koga sustigne.s.” Kad stigo{e glasnici. izme|u tjesnaca i En . U tom pada i no}. Evo Zejda. naredio je da se ubije En .’ Tre}a grupa povika: ‘Mi smo bili zadu`eni za obezbje|enje i zato smo se zadr`ali uz Poslanika..s. raspodijeli plijen podjednako na muslimane. sti`e vijest o pobjedi na Bedru.s. on ne zna od straha {ta govori.a.s. To i uradi{e.” POVRATAK U MEDINU Nakon bitke Resulullah.{.s. }e raspodijeliti plijen kako je bilo pravedno. d`.Zape~a}eni d`enetski napitak 201 a. Prenosi se od Ubadeta bin Samita koji ka`e: “Krenuli smo s Resulullahom.’ Potjernica povika: ‘Niste u pravu! Mi smo se borili. muslimani ih okru`i{e i saslu{a{e njihove vijesti. Vodio je za sobom i plijen zarobljen u bitki..s. i u~estvovali na Bedru. Kada su stigli u mjesto Kesib.{.s.. a.Haris . koja je bila za Osmanom.s. Tre}a grupa koja je okru`ivala Resulullaha.Nadar bin el . Zato se bojte Allaha i izgladite me|usobne razmirice i pokoravajte se Allahu i Njegovog Poslaniku. Pred povratak u Medinu izbi me|u borcima nesporazum oko podjele ratnog plijena. Kada je Resulullah.. a.. devi.s. nastade pravo. da do~ekaju Resulullaha. a Allah. a. Ni s kim ga ne}emo dijeliti. a. razrije{i problem plijena. nakon {to je izuzeo petinu. porazi neprijatelja. Usama bin Zejd pri~a: “Kada smo zakopali Rukajju. 383 Resulullah... Niste vi sami taj plijen zaradili. niti je kupila plijen.

Oni nisu bilisamo zarobljenici. koji te je pobjedom uzdigao. kako se to danas ka`e. Alija bin Ebi . Stoga je zaslu`eno dobio kaznu. Ashabi su znali jesti hurme. u|e u Medinu. do~eka delegacija medinskih prvaka. a. tako mi Allaha.s.Muajl. Kada je Resulullah. Alija bin Ebi . Ratni plijen sti`e u Medinu dan iza Resulullaha. re~e: “Vjerujem ti. a. r.Talib. Tada im se obrati Seleme bin Selamet i re~e: “Na ~emu nam vi to ~estitate? Mi smo.s. a. Tada islam primi{e i Abdullah bin Ubej i njegovi drugovi. Nisu oni islam srcem prihvatili. .Bekr.s.. r. tamo sreli nemo}ne i }elave ljude poput ugojenih deva. a. te da mu ~estitaju na pobjedi..s. DELEGACIJA ZA DOBRODO[LICU U Revhi. naredi da se pogubi Ukbe bin Ebi . ali ja sam mislio da idete samo zbog karavana. glavu crijeva. A da sam znao za bitku. Oni su bili i ratni zlo~inci. osjeti{e strah i bojazan. ensarija. ali samo reda radi. (koji je bio vredniji od hurmi) izvr{avaju}i time preporuku Resulullaha. zatim re~e: “Moj brate. Ubistvo ove dvojice bilo je veoma nu`no s vojnog aspekta. Spominjali smo {ta je ~inio Resulullahu..s. ja ne bih izostao od Bitke na Bedru da sam znao da }e{ se i ti boriti.Talib mu je odsjekao glavu.s.s. dok je klanjao kraj Kabe. da se nije suprotstavio Ebu . On je jedan od najve}ih mu{ri~kih zlikovaca. a neki ka`u..202 Zape~a}eni d`enetski napitak (zarobljen).a. Kada je Resulullah. naredio da ga ubiju. i koji te je razveselio. a. u Medini i van nje. ne bih nikako izostao. a. koji su krenuli da mu po`ele dobrodo{licu.Tada mnogo stanovni{tva Medine primi islam.s.. a. a. o Poslani~e. a zarobljenicima davati hljeb.” Nakon ovoga Resulullah.a. a. rekao je: “Gdje }e dje~aci? U vatru!” 384 Ubio ga je Asim bin Sabit.Zabjet. Svi njegovi neprijatelji. Zarobljenike Resulullah.. a. Taj Nadar je zastavnik mu{rika na Bedru. Resulullaha. podjeli ashabima i oporu~i da se s njima dobro postupa.” Resulullah.{. a. On je bacio na Resulullahovu.. oni su velika{i!” Usejd bin Hudajr re~e: “Hvala Allahu. nakon {to su glasnici donijeli vijest o pobjedi na Bedru.. a.s. nasmije{i se. Tako mi Allaha. d`.s.” Resulullah.s. stigao do mjesta Irku .. On je taj koji ga je vezao ogrta~em i umalo ga nije ubio.s.. pobjedni~ki i ponosno. Naj`e{}e spletke je pravio islamu i Resulullahu.

Ti ljudi su vodi~i. Oni bi zbog svoga kriminala i zvjerstva u ratu. bez otkupnine. Ebu ..s.Taliba.Zape~a}eni d`enetski napitak 203 PROBLEM ZAROBLJENIKA Kada je Resulullah. kako bi Allah znao da znao da nemamo prema nevjernicima milosti.s. vi `elite prolazna dobra ovoga svijeta.s. Mo`da }e ih Allah uputiti na pravi put. koje ne bi ni danas ostavio ni jedan ratni sud neka`njenim.s. a ako nije onda }u plakati zbog pla~a vas dvojice!” Resulullah. starje{ine i poglavari navjerstva. a. @elio bih da mi da{ jednog ro|aka. bili osu|eni na smrtnu kaznu ili na vje~nu robiju.. a Hamza od onog svog brati}a. a Allah `eli onaj svijet. a. a ne da se zlostavljaju. a. oni su svi amid`i}i. i poslije. To su bili: El- . 68) A ranija Alahova odredba je bila: “Kada se u borbi s nevjernicima sretnete. a odbi Omerov: “Negdje oko podne”. Ali ima i prijekor. r. {ta vam je? Ako se desilo ne{to zbog ~ega pla~ete da i ja pla~em s vama. re~e: “Ja pla~em zbog prijedloga tvojih drugova. Svaki pismeni zarobljenik. sine Hattabov?” On re~e: “Ja se ne sla`em s Ebu .Bekr re~e: “O Allahov Poslani~e. da se odredi otkupnina za ratne zarobljenike. Da nije Allahove odredbe. po {ijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite. Allah je silan imudar. pri~a Omer. Neki ne prihva}aju otkup. da to Alija u~ini od Akila bin Ebi . a onda ih ve`ite.Bekra es . Obojica su plakala..{.s. ve} ho}e da ih mu~imo. d`. “odoh kod Resulullaha.” 385 Tada Allah. Otkupnina je vrijedila 4000. ako nije imao ~ime da se otkupi. Resulullah.” Resulullah.a..” (8: 67.. sna{la bi vas velika patnja zbog onoga {to ste uzeli. Kod njega je sjedio Ebu . pa da mu skinem glavu.Bekr. Me|utim. a.Bekrom. ili otkupninu zahtijevajte. Upitah. tako|er je oslobodio nekoliko zarobljenika. do{ao u Medinu. Mislim da bi trebali uzeti od njih otkupninu. jer su zarobili ljude prije nego su izvojevali pobjedu na zemlji. a. ili ih velikodu{no su`anjstva oslobodite.s. to bi za nas zna~ilo dobit. ~lanovi kurej{ijskih porodica i sinovi njihovi. pa da udu na{i pomo}nici.” Resulullah.. a Medinlije nepismen. Ima tu jo{ ne{to: Mekelije su bile pismen narod.Siddika. pozva ashabe da se snjima dogovori oko zarobljenika. objavi: “Ni jednom vjerovjesniku nije dopu{teno da dr`i su`nje dok ne izojuje pobjedu na zemlji. svi prihvati{e mi{ljenje Ebu . a primili su otkupninu i od silnika i lopova koji nisu bili ratni zarobljenici.” (47:4) U ovom ajetu ima dozvola da se za zarobljenike uzme otkupnina.Bekrov prijedlog. upita Omera: “A {ta ti misli{. dobio je obavezu da opismeni deset Medinlija i to mu je bila cijena otkupa. prihvati Ebu . 3000 i 2000 drahmi. ve} su bili najve}i ratni zlo~inci i profiteri. a..

Pri~a o Zejnebinoj hid`ri duga je i bolna. Nakon ovih zbivanja. ali korisnu i pou~nu. Stoga trebaju se na Allaha osloniti. a neke od njih i prakti~no ispoljili. Tako|er je pustio svoga zeta. da Mu budu pokorni. skrenuo pa`nju na uspjeh uz pomo} meleka koje mi ne vidimo. a. Allah. iz Medine krenu S’ad bin Nu’man da obavi “umru” u Meki. koji je ubijen na Uhudu .Bitke na Bedru. popu{tanje i prihva}anje islama. a on pusti Zejnebu i ona odseli u Medinu. obra}a se nevjernicima (mu{ricima) i munaficima (dvoli~njacima). putem . o ~emu }e biti rije~i. stra{nu i opasnu. r.{.. Ovi ga pusti{e. pa ga oslobodi{e u zamjenu za S’ada bin Nu’mana.. Bio je dobar govornik. Kada je ugledate. pa ga Ebu . Nakon ovoga Allah. d`. posla Zejd bin Harisa i jo{ jednog enasariju pred nju i re~e im: “^ekajte je u dolini Jed`ed`. dozvoli mi da mu izbijem prednje zube.A’asa pod uvjetom da se razvede od Zejneb. Zatim im Allah. To im Allah. da ne bi u{ao u obi~aj. a. kada su je udavali za Ebul . Allah. d`...s.” Oni tako i u~ini{e.a. Resulullah. To bi ih u~inilo arogantnim i oholim. r. Sajfi bin Ebi .s. Kada je Resulullah.. d`. a.{. koja je ve} poslala za njega otkupninu. dopratite je.s.” Izgleda da je Resulullah.Plijen...A’asa.komentar.Izet el . sa ciljem da te`e ka usavr{avanju du{e i odstranjivanju tih nedostataka. Me|u zarobljenicima tako|er je bio i Suhejl bin Amr. zbog razloga i okolnosti koje dovedo{e do pobjede. On naredi svojim drugovima da puste Ebul .Sufjan bio je u Medini me|u zarobljenicima Bedra.Anfal” . Sufjanov sin Amr bin Ebi . d`.{. pod uvjetom da dadne Zejnebi slobodu. to ga je duboko potreslo i raznje`ilo. objavi suru “El . da su poslu{ni Njegovom Poslaniku. odbio ovaj prijedlog.. re~e: “O Allahov Poslani~e. Ebul . KUR’AN O BITKI NA BEDRU U povodu Bitke na Bedru.204 Zape~a}eni d`enetski napitak Muttalib bin Hantab. d`. Omer.ako smijemo tako re}i .D`umehi. a.s. da se ne bi osilili i umislili da su pobjedu izvojevali zahvaljuju}i svojoj hrabrosti. uzorom i visokom rje~ito{}u upu}uje na predaju..Sufjan zarobi.{. Zatim je Allah. napominje. a pritom i da se sami potrude. jasno govori o plemenitim motivima i ciljevima zbog kojih je Resulullah. vodio ovu bitku.. jevrejima i ratnim zarobljenicima s Bedrom.{. d`.a.. prvo je skrenuo pa`nju muslimanima na moralne nedostatke koje su zadr`ali kod sebe. vidio tu Hatid`inu ogrlicu. obja{njenje koje se u mnogome razlikuje od obja{njenja vladara i vojskovo|a. a. i to ogrlicu koju je dobila od Hatid`e. a bojao se i Allahove kazne na Sudnjem danu.{.. te da vi{e nikad i nigdje ne odr`i govor protiv tebe. i ubjedljivo ih lijepim primjerom.A’asa. Ova sura Allahovo je obja{njenje .Rufaa i Ebu .. pa da tepa.s.

bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju. muslimani.{. Uz Njegovu pomo} do{li su do pobjede i On to ne pori~e. kad ste na Zemlji bili potla~eni . Allah. tevhidima i tahmidima.{..{. pa vam je On skloni{te dao. naredbom objavljen da kruni{e uspjeh i pobjedu. Najljep{e iznena|enje i najpametniji doga|aj dolazak prvog muslimanskog Bajrama u islamu. nisu bili u mogu}nosti da privre|uju. kako bi se islamski na~in ratovanja razlikovao od ratovanja u predislamsko doba. Oni su. Potom se Allah. da biste bili zahvalni. Allah. pogotovo za ovaj period u domenu islamskog u~enja (daveta). ili pogled na svijet. po prvi put objavljuje muslimanima zakone rata i mira. godine hid`retske neposredno poslije velike i stvarne pobjede u Bitki na Bedru. kao i odre|ivanje normi za ostale vrste zekata do{ao je kao olak{anje mnogobrojnim tegobama i neda}ama materijalne prirode. moraju biti na daleko vi{oj ljestvici etike i borbenih ciljeva.{. kako bi svijet bio ubije|en da islam nije samo obi~na teorija..fitru. d`. 386 Sva su srca stremila ka Allahu. pravila i rje{enja za ovaj problem. koji prave razliku izme|u muslimana koji `ive unutar i onih koji `ive izvan granica islamske dr`ave. I Svojom pomo}i vas pomogao. koji je Allahovom. obra}a muslimanima i govori im o ratnom plijenu donose}i zakone.” (8:26) .{. d`. d`. du{evno i materijalno obogatio.. Kur’an je postavio paragrafe zakona u islamskoj dr`avi. Veli~anstven je prizor bio obavljanje Bajram .. U ovoj suri. To je Ramazanski bajram koji je stigao u mjesecu {evalu 2. Druge godine po hid`ri. zaista. ve} ih podsje}a govore}i: “I sjetite se kad vas je bilo malo. ve} da on prakti~no odgaja svoje pripadnike na osnovama i temeljima na koje se poziva. pune}i zemaljski i nebeski prostor glasnim tekbirima. i plijenom vas opskrio.Zape~a}eni d`enetski napitak 205 kojeg }e do}i do Istine. na koji su iza{li svi muslimani iz svojih ku}a.. On ih je uzdigao. propisa post u mjesecu ramazanu U isto vrijeme do|e i propis o zekatul . Borci. d`. d`. Nije moglo biti ve}eg praznika od ovog Bajrama. bili pravi siromasi.izbjeglih i raseljenih iz Meke. koje su poga|ale veliki broj muhad`ira . `udila za Njegovom milo{}u i zadovoljstvom.namaza.

Primi{e islam radi svoje koristi.VOJNE AKTIVNOSTI IZME\U “BEDRA” I “UHUDA” Bitka na Bedru bila je prvi oru`ani sukob izme|u muslimana i mu{rika. Jaka. svaka se strana odredila prema muslimanima onako kako je po nju bilo najbolje i kako }e najlak{e ostvarivati svoje ciljeve. To su bili mu{rici Meke. ova dva naroda obuze velika mr`nja i veliko neprijateljstvo prema muslimanima: “Ti }e{ sigurno na}i da su vjernicima najlju}i neprijatelji jevreji i mnogobo{ci. ni u kom pogledu. Me|utim. Otkad muslimani dobi{e Bitku na Bedru. a to su beduini nastanjeni oko Medine. staju}i na put zavjerama. pobunama i sli~nim smicalicama. jevreji se oglasi{e javnim neprijateljstvom. pa se okrenu{e protiv muslimana i njihove pobjede i slave.” (5:82) U Medini bilo je i prikrivenih neprijatelja. Najve}i nezadovoljnici ove bitke bili su oni koji su izgubili velike ljudske `rtve i {tetovali direktno materijalna dobra. ~vrsta i pravedna medinska dr`ava }e svakako nauditi njihovom plja~ka{kom i hajdu~kom na~inu `ivota. opasnost je okru`ivala muslimane sa svih strana. Postojala je i ~etvrta skupina neprijatelja. To je bila odlu~uju}a bitka u kojoj su muslimani zaradili pobjedu za koju svi Arapi sazna{e veoma brzo. Drugi su bili oni koji su s pobjedom muslimana do`ivjeli veliki udarac za svoje vjersko bi}e i svoju ekonomiju. izra`avaju}i tako svoj gnjev i mr`nju. bili manje opasni za muslimane od prva dva neprijatelja. a ne radi vjere. jer su bili plja~ka{i i banditi. te zbog toga postado{e njeni otvoreni neprijatelji. Njih nije zanimala vjera ili nevjera. Kako vidimo. Oni nisu. Na ~elu im je Abdullah bin Ubejj i njegovo dru{tvo. I dok su muslimani Medine u~vr{}ivali svoju `ivotnu trasu. najavljuju}i . To su jevreji. Njih obuze o~aj i strah od pravde. a Meka tako|er zaprijeti `estokom osvetom.

obavije{ten o svakoj opasnosti. Resulullah je dobio zarobljenog dje~aka.s. po imenu Jesar. 387 Benu . podijeli deve vojnicima. te{ku i kobnu po muslimane.D`umehi i Safvan bin Umejje sjedo{e kod Kabe ubrzo poslije Bedra da kuju grozni plan. Nikako nisu mogli shvatiti kako je do{lo do njega.Sulejmanova vojska se razbje`a.Zape~a}eni d`enetski napitak 207 odmazdu. Umejr je ina~e prozvan imenom [ejtan Kurej{ija. a potom se vrati{e u Medinu.Kudra. vode}i ra~una da ne zapadnu u gre{ke. koji je bio o{trouman. Muhammeda. Svaki vojnik je dobio po dvije deve. a poznatu u historiji pod nazivom “Bitka na Uhudu”.. a to je Resulullah. Muslimani u Medini. a neki ka`u Ibn Ummi Mektuma.s. iznenada. nakon {to je izdvojio petinu.. protiv Allahovog Poslanika. neo~ekivano sakupi dvije stotine konjanika i krenu na ova plemena. Resulullah. Mekanski mu{rici bili su ogor~eni porazom na Bedru. a. Resulullah.s. a. Zato je njihova mr`nja svakim danom bivala sve ve}a protiv ~ovjeka koji je kriv za svu njihovu nesre}u. okru`eni neprijateljima sa svih strana.s. a imali su neobi~no sposobnog vo|u u Resulullahu. te je uspje{no odolijevao svim neprijateljstvima. mu{rici }e pokrenuti jednu novu bitku. uvijek trezven. Taj pohod je bio u {evalu 2. Zavjeru sklopi{e dva mekanska junaka. se zadr`a na njihovoj zemlji tri dana. A.s. a. pa mu dade slobodu. I stvarno. U Medini je za zamjenika ostavio Sebaa bin Urfeta. Umejr bin Vehb el . S.SULEJMA Prva nepovoljna vijest koja je do{la Resulullahu. vodili su mudru politiku. u Medinu bila je da plemena Benu . zate~e ih na njihovim imanjima kod El . godine Hid`retske ili nakon povratka s Bedra do sedam dana. a. ostaviv{i u dolini pet stotina deva koje zarobi medinska vojska. 388 MEKANSKA ZAVJERA O UBISTVU RESULULLAHA. Evo nekoliko neprijateljskih poku{aja: POHOD PROTIV BENU .. Cilj je okon~ati s onim ko je kriv za sav ovaj razdor.. a. a.Sulejm od Gatafana pripremaju svoju da napadnu Medinu. jer je stalno zlostavljao . Resulullah.s. ~ine}i sve to javno i otvoreno. a.s..

Hvala Allahu koji me uputi u islam i dovede me na ovo mjesto.. re~e: “Allah nas je boljim pozdravom po~astio od tvog pozdrava. pa re~e: “Taj pas. i njegove ashabe. Mi ti nismo vjerovali da si Allahov Poslanik i da ti dolazi Objava s nebesa. a.” Umejr odgovori: “Tako je! Da nemam dug koji treba da vratim i djecu koju treba da za{titim. Ni{ta ja ne}u imati. zar su nam i{ta vrijedile?” “Dobro. Njegov sin Vehb bin Umejr bio je zarobljenik Bedra. ja sad znam da te je samo Allah mogao obavijestiti o ovome. i re~e: “O Allahov Poslani~e. Umejre?” “Zbog onog mog zarobljenog sina. i{ao bih ubiti Muhammeda. objesi mu ga za vrat i re~e nekolicini ensarija: “U|ite i sjedite kod Resulullaha.s. a. a. svjedok je tome. Tako mi Allaha. odgovori Safvan. a. Tu ga ugleda Omer bin el Hattab koji je stajao s grupom muslimana i razgovarao o uspjesima Bedra. Umejr naredi da mu se sablja nao{tri.” Zatim Poslanik re~e: “Pribli`i se.s. On mu napomenu dpga|aj vezan za bacanje ljudi u stari bunar Bedra. jer je moj sin njihov zarobljenik. Selam je na{ pozdrav i pozdrav stanovnika D`enneta. Dobro ga ~uvajte od onog zlikovca.Kurej{ije. a. a Resulullah. nau~ite ga iz Kur’ana . a.{. Resulullah.s.” Umejr pri|e. za{to si do{ao?” “Ve} sam rekao. pa si ti rekao: ‘Da nemam duga i djecu.” “A {to }e ti sablja oko vrata?” “Allah ru`nim neka sablje u~ini.s. re~e: “Uvedi ga kod mene. samo da me ubije{.. a Omer ga povu~e za opasa~ sablje. da budete dobri prema njemu. d`. poslije njihove pogibije.208 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullaha. re~e: “Pusti ga Omere... On nije do{ao s dobrim namjerama..s.” Safvan iskoristi priliku i re~e: “Tvoj dug primam na sebe. nema hajra.Umejr. samo zbog sina. Kad je do{ao do mesd`ida. o ‘Umejre!” Umejr pozdravi: “Dobro jutro”.” Umejr mu re~e: “Nikome ni{ta ne govori o ovome. eno do|e Allahov neprijatelj Umejr. a. tako mi Boga. Ovom dogovoru smo prisustvovali samo ja i Safvan. krenuo bih da ubijem Muhammeda!’. pa Safvan re~e: “Zaista od na{eg `ivota.” 390 Zatim Resulullah.” Onda ga Omer uvede.. upita: “[to si do{ao. sjaha i po~e vezati devu. ja }u ga vratiti za tebe. tada re~e ashabima: “Podu~ite svoga brata vjeri.” Zatim u|e kod Resulullaha.” Umejr re~e: “Svjedo~im da si ti Allahov Poslanik.” Poslanik. Umejre. i Omera kako dr`i za njegovu sablju. tvoja djeca }e biti s mojom djecom.. pa krenu u Medinu. a da oni nemaju.. a Allah. Kad ga vidje Resulullah.” “Dobro”.” On zatim izgovori Kelimei [ehadet. pomagat }u ih do smrti.s. opasan sabljom. pa Safvan prihvati i tvoj dug i tvoju djecu.s. Allahov neprijatelj . A imam i prema njima obavezu. nije do{ao s dobrim namjerama.” “A zar nisi sjedio sa Safvanom bin Umejje u polukrugu kod Kabe (Hid`r) i tu ste spominjali ljude iz bunara na Bedru . a.s. a sad budi iskren.

tako mi Boga. `estoki pakosnik muslimanima i potajni im zavidnik.s.s. ostario u nevjerstvu.Hazred` i Benu el . Muslimani razvi{e pri~u . da sjedne me|u njih i da pio~ne pri~ati o minulom ratu Biasu i neprijateljstvu izme|u plemena Benu . A sjetio se u kakvoj su neslozi i neprijateljstvu `ivjeli prije islama. [to se ti~e jevreja. da muslimani ni jednim svojim postupkom nisu povrijedili ni jedno njegovo slovo. Oni uistinu po~e{e praviti smutnju. O tome imamo jako mnogo primjera. Bit }e to vijest takva.s. Vidio ih je kako u slozi. me|usobno razgovaraju i diskutiraju. Ne. pa re~e: “Okupi se narod o kojem se govorkalo i tra~alo u ovome gradu.Evs.” [to se ti~e Safvana. moglo se o~ekivati da }e slijediti svoj stari obi~aj u tome. Nakon nekog vremena.. te da citira stihove pjesnika iz tog d`ahilijskog (predislamskog ) doba. mi ne mo`emo s njima zajedno `ivjeti. Umejr se vratio u Meku i u njoj djelovao kqao da’ija . objedinjeni islamom. Tako ga jedan putnik obavijesti o Umejrovom islamu.Ishak ka`e: “[‘as bin Kajs. da ode u to muslimansko dru{tvo. te pred njim primi{e islam mnogi ljudi. naroda poznatog u historiji po izdaji. vjerolomstvu i kr{enju zadane rije~i. on je govorio u Meki: “Radujte se onome {to }ete ubrzo ~uti. jevrejski starje{ina. To sada{nje stanje ga je iznutra razdiralo.(tuma~ vjere). JEVREJSKE SPLETKE Ibn .. strogo se pridr`avao svake ta~ke ovog ugovora i stoga se s pravom mo`e re}i. a. ljubavi i miru. prevari. ashaba (Hazred`lije i Evsovci) koje je Resulullah. Mladi} ga poslu{a i u~ini sve kako mu je rekao [‘as bin Kajs. 391 BITKA SA JEVREJIMA BENU . da }ete zaboraviti nesre}u Bedra. I jo{ mu re~e da ih podsjeti na ono {to su govorili jedni protiv drugih.. bodriti na nered i o~aj u muslimanskim redovima.Zape~a}eni d`enetski napitak 209 i oslobodite njegovog sina. pa se Safvan zare~e da s njim nikada progovoriti ne}e i da mu nikada i ni u ~emu pomo}i ne}e. a. pozvao na dogovor.KAJNUKA’ Ranije smo govorili o paragrafima ugovora koji je Resulullah.” Potom naredi mladi}u jevreju koji je bio s njima. Resulullah. te praviti zamke i kovati zavjeru protiv muslimana. pro|e jedanput pokraj Resulullahovih.. sklopio s jevrejima.” Po{to se Umejr nije odmah vratio. a.s. on se propitivao kod putnika za njega. Nema nama opstanka dok su oni zajedno. a.

Njihov najva`niji zadatak bio je {iriti anti propagandu o islamu.. nakon {to vas je Allah uputio u islam i njime vas obdario. Sijali su sjeme sumnje tamo gdje su srca bila slaba. boje}i se nereda. dok si bio u vjeri svoga oca. . Znali su govoriti: “Mi smo bili tebi du`ni prije islama. tako vam Allaha. pokorni i zahvalni Allahu. drugi iz plemena El . To je samo jedan od njihovih poku{aja da unesu nestabilnost me|u vjernike i time olabave tek svje`e izgra|ene temelje mlade dr`ave i mlade vjere.s. a. zavaravali su ga danima i no}ima la`nim obe}anjima. i me|u vas ljubav i slogu unio!” Ljudi shvati{e da je {ejtan upleo svoje prste me|u njih i da su pogrije{ili. stoga zaplaka{e. d`. Znado{e da im je krvni neprijatelj spletku podmetnuo. a zar }ete se vratiti u d`ahilijet. `ele}i sa~uvati sigurnost i mir na terenu... ponovo }emo zaratovati!” Prisutni iz oba plemena sko~i{e na noge i u srd`bi i bijesu povika{e: “Oru`je. dok jedan od njih ne re~e: “Ako ste voljni. i pored ugovora koji su sa~inili sa Resulullahom. a. {to ugasi vatru koju zapali njihov i Allahov neprijatelj [‘as bin Kajs. ti s nama nema{ ni{ta!” 393 Sve su to jevreji ~inili prije Bedra. On vas je spasio nevjerstva. problemima i na~inom `ivota. oru`je!” Zatim s tim povicima iza|o{e napolje i zamalo ne do|e do sukoba. Islam je zavr{io s d`ahilijskim obi~ajima. u tim svojim zlim namjerama. a no}i zano}ivali u nevjeri.{. a ja `iv me|u vama?! A zar }ete se vratiti u nevjerstvo.Evs. a. Me|utim. Otkako si promijenio vjeru.210 Zape~a}eni d`enetski napitak o minulim danima prije islama. izmiri{e i odo{e zajedno s Resulullahom. a ako su oni bili nekom ne{to du`ni. 392 To je samo jedan od primjera djelovanja jevreja na stvaranju razdora me|u muslimanima. i ashabi strpljivo su podnosili sve to. stade pred njih i re~e: “O muslimani. a potom se izgrli{e. a.. dvojicqa se digo{e. Oni su se jutrom budili u vjeri. Vijest do|e do Resulullaha. poslu{ni. pa pretjera{e u govorkanju ivrije|anju.s. bili su neumorni i neustra{ivi. koji iza|e s grupom muhad`ira. niti smo muslimanu i{ta du`ni. Resulullah. jedan iz plemena Hazred`. pa se oko toga i zavadi{e. a sad nemamo s tobom nikakve veze. Mi nismo od muslimana ni{ta uzeli.s.s. Materijalno su ugro`avalione s kojima su imali ikakvih poslovnih veza.

Kad se “~a{a `u~i” napuni..KAJNUKA’ KR[E UGOVOR Kad su jevreji vidjeli da je Allah. a. itd. i kada se vratio u Medinu. nevjrni~koj. objavi ajete u kojima govori o jevrejima: “Reci onima koji ne}e da vjeruju: ‘Bit }ete pobije|eni i u D`ehennenmu okupljeni. od plemena Benu .Kajnuka’ bila je javno nagovje{tavanje rata.. Tako su ~ekali {ta }e im donijeti slijede}e no}i. primite islam prije nego {to vam se desi ono {to se desilo Kurej{ijama. Po~e{e napadati i `ene. koje se zvalo njihovim imenom. kojoj se ~inilo da pred sobom ima dva puta vi{e protivnika. muslimane ismijavali i napadali svakoga ko bi do{ao u njihovu ~ar{iju. pomogao muslimanima na Bedru i osigurao im slavnu pobjedu.. To je {to se ti~e pojedinaca. r.Kajnuka’. i da }e se zbog toga `estoko kajati.Kajnuka’ nastavili su s bunama i neredima u Medini.a. a {to se ti~e jevrejskih plemena. prikri svoju srd`bu. skupi strpljenje a naredi i muslimanima da budu strpljivi. Nakon Bedra po~e{e otvoreno napadati muslimane. A Allah Svojom pomo}i ~ini mo}nim onoga koga on ho}e. d`. Naj`e{}i i najve}i zlobnik bio je Kab bin el E{ref (govorit }emo o njemu kasnije). Imali su sedam stotina naoru`anih boraca. okupio je jevreje na ~ar{iji Benu .s. dalekovidna pouka. Zbog bavljenja takvim poslovima. . koji su neuki i neiskusni. od Ibn . Bili su zanatlije: zlatari. te da su muslimani stekli slavu i ugled. a. kova~i. kada bi s nama zaratio. zavist i ljubomora. muslimanke. kujund`ije. jevreji. i koji nemaju pojma o ratovanju. najopasniji po muslimane su bili jevreji Benu . svaki od njih imao je oru`je.’” Tada Allah. d`.{. Bili su najhrabriji jevreji toga kraja i prvi koji su prekr{ili ugovor i zadanu rije~.’ Oni reko{e: ‘O Muhammede nemoj da se zanosi{ porazom i pogibijom jednog broja Kurej{ija. a postali strah i trepet neprijateljima.Davud prenosi. a i drugi prenosioci hadisa. okupi ih i odr`a im govor. a.. da je rekao: “Kad je Resulullah.s. koja se borila na Allahovom putu..{.Zape~a}eni d`enetski napitak 211 JEVREJI BENU . Oni od svega toga ni{ta ne poslu{a{e. On im zaprijeti da ne}e mo}i dugo ~initi svoja zlodjela. nego postado{e jo{ `e{}i u nedjelima. Pro{iri{e mre`u svoga djelovanja protiv njih. Imali su svoje naselje. znao bi da smi mi pravi ratnici. i da nisi sreo takve kao {to smo mi.’” (3:12..s. pozivaju}i ih da se dr`e pravde i da slijede put dobra. To je. 13) 394 Reakcija Benu . Ti. te im se obratio: ‘O narode jevrejski. zaista.Kajnuka’. pa po~e{e otkrivati svoje neprijateljstvo i javno ~initi pakost i zlo. [irili su strah. Resulullah. i drugoj. Resulullah. potukao Kurej{ije na Bedru. Ebu .Abbasa. pojavi se na povr{ini njihova skrivena mr`nja. a on je grozno boravi{te! Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj. A oni. a koji su`ivjeli unutar Medine.

. a. godine hid`retske pa do prvog zul . onda ubaci strah u njihova srca). ^etiri stotine stra`ara i tri stotine oklopnika. Jedan musliman sko~i na zlatara i ubi ga. Zatim jevreji ubi{e muslimana. idi od mene!” Munafik nije popu{ta.s. PREDAJA I ISELJENJE KAJNUKA’ Resulullahu. izazivati strah. branili su me od svih neprijatelja.s.. a. a. pa se naljuti da mu vidje{e na licu srd`bu. pa mu popusti u zahtjevu. Tada povede Allahovu vojsku na Benu .212 Zape~a}eni d`enetski napitak Po~e{e sipati nered. ne odgovori. a ti `eli{ da ih ubije{ za jedan dan.. Ve}ina ih se nije sna{la u novoj sredini. a muslimansku zastavu predade Hamzi bin Abdul . ne}u te pustiti. tri sablje i petinu plijena. da on donese presudu o njima. bi svega dosta.s.Muttalibu. a.Kajnuka’....s. pa su mnogi pomrli. Rodbina muslimana dozove u pomo} ostale muslimane i tako do|e do tu~e izme|u njih i jevreja Benu .Kajnuka’ da proda neku robu.. a zlatar pri|e i jedan dio njenog vela zaka~i preko njenih le|a. Jevreji se okupi{e oko nje i zatra`i{e da otkrije lice. Bojim se te{kih posljedica nakon ovoga!” Resulullah. veo se zategnu i otkri joj dio tijela. petnaest je dana opsjedao njihovo utvr|enje po~ev{i od subote. konfiscirao njihovu imovinu.Ubejj ponovi svoj zahtjev.s. pa`ljivo se odnosio prema ovom munafiku koji je tek od prije jedan mjesec primio islam. postavi{e stra`e i barikade.s. tako mi Boga.. crnih i crvenih. Iz te imovine uzeo je tri luka.Kajnuka’. Resulullah. Resulullah. Resulullah. sve dok ne popusti{ prema mojim saveznicima kaznu. a. Uprno je i dalje dr`ao Resulullaha.Avna da je `ena.s. 396 .s. Oni tada odseli{e u [am i nastani{e se u Ezraetu. A zatim re~e: “Ne. njihovim imecima. `enama i djeci. Kad saznado{e za dolazak vojske. a. i zavu~e ruku u d`ep njegove ko{ulje.. a. Naredi da se isele iz Medine i da ne budu u njenoj blizini. a ona vrisnu. Svo joj se nasmija{e.kadeta.s.s.Lubabeta bin Abdil . mole}i da oprosti jevrejima. polovinom {evala. budi milostiv prema mojim saveznicima (a on je Hazred`lija). Tadase probudi munafi~ka svijest Abdullaha bin Ubejj bin Selula koji pohita Resulullahu. 2. ulio je strah u njihova srca (kada Allah htjedne poniziti i uni{titi neki narod.. Allah. a Resulullah. a. On re~e: “ O Muhammede. a. {iriti zlo i time pred sobom zatvarati vrata mirnom i udobnom `ivotu.Munzira. Ona je bila nehajna pa to nije primijetila. Plijen je sakupljao Muhammed bin Meslemet. Ona to odbi. Ibn .Hi{am prenosi od Ebi . dva oklopa. a. Robu je prodala. do{la na pijacu Benu . On postavi za nadzornika u Medini Ebu . 395 OPSADA. a zatim se okrenu prema Resulullahu. mu re~e: “Bje`i od Mene”.s. d`.{. Kad je ustala. a. te su se predali Resulullahu. jevreji se dobro utvrdi{e u svojoj ~etvrti. Resulullah. naredi da se pove`u. i re~e: “Te{ko tebi. a zatim u{la kod zlatara. a Ibn . Arapkinja..

posjeko{e i popali{e palme i nanije{e veliku materijalnu {tetu. otprilike oko dvanaest milja od grada. Desio se u zul .Sufjana. nahrani ga i napi vinom. Taj ga primi. tjerao ih je do ravnice Kudr. drugog jevrejskog plemena i njihovog rizni~ara .Sufjan je u Meki razmi{ljao o ideji da sa {to manje vidljivih radnji.pa zatra`i da u|e kod njega. Pod okriljem tamne no}i. Usput ubi{e jednog ensariju i jednog saveznika njegovog. gdje su ostali njegovi konjanici. ..Sufjan iza|e iste no}i i ode do klanca. a. odbacivali mnogu opremui `ive`ne namirnice. a. jevreji i munafici pravili zavjere i dizali na bunu. Stoga se zavjetovao da ne}e oprati glavu od prljav{tine i d`unupluka dok ne napadne Muhammeda.Nadira.. Resulullah. Kad je do{ao u klanac planine Nejb. Stoga se ovaj pohod i nazvao “Pohod na Suvejk” (na opremu). Zatra`i da u|e. koji su bili na svojim posjedima. saznade za taj gusarski napad Ebu . Poslije toga Ebi .hid`eu. Stoga su i uspjeli pobje}i. Poru{i{e zidove. godine hid`retske.s.s. te ga obavijesti o novim vijestima u Medini. jer nije htio vidljiv i direktan napad na Medinu. tu se zaustavi. zatim se odlu~i na povratak. On posla jednu trupu koja napade medinsku ~etvrt El . Ebu . Hitno je morao pristupiti takvom jednom poslu kako bi povratio svoj izgubljeni ugled u narodu i ponovo dokazao svoju snagu i mo}.. do|e u ~etvrt u kojoj je `ivio Hujej bin Ahtab.Arid. 2. ali ga ovaj ne primi iz straha za svoj `ivot i za svoju porodicu. Ebu .Sufjan zatim ode kod Selama bin Mi{kema .Zape~a}eni d`enetski napitak 213 POHOD NA SUVEJK Dok su u Medini protivnici Resulullaha. Safvan bin Umejje. a. Nakon toga pobjego{e nazad prema Meki. Resulullah. koji su ve} pobjegli velikom brzinom.starje{ine Beni en . a. pa krenu u potjeru za njim i njegovom konicom. napravi {to ve}e zlo muslimanima. a poslije Bedra do dva mjeseca. On uze dvjesto konjanika i krenu put Medine. a da bi se rasteretili i olak{ali.s. Muslimani su usput kupili opremu koju su idolopoklonici usput odbacivali.s. U bijegu su. skriven od znati`eljnih pogleda. On odlu~i da to bude napad sli~an gusarskim napadima.

a pola pje{aka. prije bitke na Uhudu. a muslimanska vojska sti`e do bunarske vode zvane “Zi . @ivio je u jugoisto~noj. Naime. On je bio pripadnik plemena Tajj od Benu .s.Munzir za nadzornika do povratka Resulullaha. a.s.s. 398 UBISTVO KA’BA BIN EL . u savezni{tvu s jevrejima Benu . 397 POHOD NA ZI . do Resulullaha. pola konjanika.s. a. snage i mo}i i van Medine.E[REFA Ka’b bin el . Kada je saznao da je Resulullah. uznemiravao i koji se la`no izdavao za muslimana sve do sukoba. Stoga podi`e 450 boraca. Ostali su toliko dugo da poka`u beduinskim arapskim plemenima da imaju ljudi. a.s.s.s. godine hid`retske. koji je Resulullaha. godine Hid`retske protiv Benu . razbje`a se narod u brda.en . Poslije toga se Resulullah.Nebhana. do{le su vijesti da ovi neprijatelji `ele udariti na pograni~ne dijelove Medine i oplja~kati ih.Nadira. a. a. a majka mu je porijeklom od Benu en .. jedan od znamenitih jevrejskih pjesnika. a.Salebe i Muhariba. dobro utvr|enoj jevrejskoj ~etvrti Medine.EMR To je bio najve}i i najbrojniji pohod koji je poveo Resulullah. odnio pobjedu na Bedru i da su poginuli znameniti . se s vojskom tu ulogori i ostade cijeli mjesec safer. vratio s vojskom u Medinu. ga postavi uz Bilala i povedo{e ga sa sobom protiv neprijatelja. U Medini ostavi za svog zamjenika Osmana bin Afana. Kad neprijatelj vidje da dolazi ogromna vojska... pa krenu na put. On ga pozove u islam i on primi. a. Resulullah. Poveo je vojsku u mjesecu muharemu 2.s. a.214 Zape~a}eni d`enetski napitak U Medini je ostavljen Ebu .Nadira. nadaleko poznat po svojoj ljepoti. I zaista su im zadali veliki strah i trepet i bez borbe. a. Resulullah.Lubab bin el . 3. Usput uhvate jednog ~ovjeka po imenu D`ebbar iz plemena Benu .. @ivio je u rasko{i.E{ref bio je jevrej koji je najvi{e od svih mrzio islam i muslimane.Salebe i odvedu ga Resulullahu..Emr”...s.

Kad je Resulullah. odlu~i Allahov neprijatelj da napadne Poslanika. Htjeli smo da nam da{ zajam.Zape~a}eni d`enetski napitak 215 ljudi Kurej{ija. upitao: “Ko }e se obra~unati s Ka’bom? On uznemirava Allaha i Njegovog Poslania”. Ka’bov brat po mlijeku. a. a. vesek 399 ili dva veseka `ita. To nije bilo dovoljno.s..’” (4:51) Zatim se Ka’b vrati u Medinu i nastavi sa svojim intrigama.” . Ebu .Sehemije i stade recitirati svoje stihove pla~u}i nad `rtvama Bedra. a o neznabo{cima govore: ‘Oni su na ispravnijem putu od vjernika.E{refa.. ustao je Muhammed bin Meslema i rekao: “Ja. a.” Kad se Ka’b el . Zamorio nas je time.Abes bin Hubr. pa prema tome i bolji od njih. Allahov Poslani~e.. a.Haris bin Evs i Ebu . Time je unio novi nemir me|u njih i ponovo raspalio mr`nju protiv Poslanika.” Muhammed bin Meslema re~e: “Mi smo mu sljedbenici. ho}e{ li da ga ubijem?” “Da”. Pozvao je Kurej{ije u rat protiv njega. I ne `elimo da ga napustimo dok ne vidimo {ta smjera.Sufjan i Kurej{ije ga upita{e: “Je li ti dra`a na{a vjera ili Muhammedova? Jesmo li mi. Oni za svog vo|u odabra{e Muhammeda bin Meslemu.`ene ashaba i svojim jezikom im nanositi najve}u bol i patnju. Ima nekoliko predanja koja rasvjetljavaju ubistvo Ka’ba bin el . sav ogor~en upita: “Ko }e se obra~unati s Ka’bom bin E{refom? On uznemirava Allaha i Njegovog Poslanika. onda je bolje biti pod zemljom. Ubbad bin Bi{r i Selkan bin Selama..{. Do|e kod El Muttaliba bin Ubejja Vedata es . d`. starje{ine njihove. da li je istina da ih je Muhammed porazio? Tako mi Boga. ili oni. On se po~e slu`iti svojim pjesni~kim darom i u svojim pjesmama hvaliti Kurej{ije i bodriti ih protiv muslimana.s. I dok je bio u Meki. a. kako kumire i {ejtana vjeruju. Tako|er se javi{e: El . oplakuju}u posebno `rtve bunara “Kaliba”.E{ref uvjerio u istinitost vijesti o pobjedi Resulullaha. “Onda mi dozvoli da ka`em ne{to.stalno od nas tra`i zekat.s. Po~e u svojim |avolskim stihovima blatiti muslimanke .s. Muhammed.s.s.Naile. i muslimana.” Poslanik re~e: “Ka`i!” Evo prijedloga i dogovora: Muhammed bin Meslema ode do Ka’ba i re~e: “Taj ~ovjek. Ka’b re~e: “Sigurno }e vam dojaditi. Kad Resulullah.. ali mi dajte zalog unaprijed.s. zvani Ebu . pauzjaha devu i uputi se u Meku. objavi ajete: “Zar ne vidi{ one kojima je dan jedan dio Knjige. a. nego `ivjeti na njoj. a.” Javi{e se Muhammed bin Meslema.” Tim povodom Allah. na pravom putu?” On odgovori: “Vi ste na pravom putu.” Ka’b re~e: “Ho}u. odgovori Poslanik. ako je Muhammed pobijedio njih. rekao je: “Da li je to istina? Ti ljudi su bili najugledniji Arapi.

Ali.Naile . sabra se izabrana grupa kod Resulullaha. a onda Ebu . a to je da mogu s oru`jem i svojim ljudima do}i kod njega. djeca nam se rasturi{e.i ako pote~e isti razgovor kao {to je tekao i s Ibn . pa makar bio pozvan da ga ubiju. Ebu .” Ka’b re~e: “Reci!” Ebu .Naile.. moj brat po mlijeku Ebu Naile. Mi se mu~imo svaki dan. u~init }e{ dobro. Zatim mu re~e: “Te{ko tebi. Vi{e nismo jedinstveni.Meslema i Ebu . vi ga udarite. rebiul . ti si najljep{i Arap?” Ka’b: “Zalo`ite mi svoje sinove. Sli~an razgovor s njim je vodio i Ebu .” Ibn . 3.Meslema: “^ime da ti to zalo`imo?” Ka’b re~e: “Dajte mi u zalog svoje `ene.Neile re~e: “Taj ~ovjek (Muhammed.Garkad). godine hid`retske.Naile re~e: “Ja imam prijatelje koji misle isto kao ja. a. Ibn . a Ebu .s. govore}i im: “Krenite Allaha radi. Tokom razgovora Ebu . Odabrana grupa do|e do bedema Ka’bove ~etvrti. ja osje}am.” Ka’b se razveseli i odgovori: “Imam `enu najstru~niju u mirisima.) do|e nam i donese nevolje. i on ih otpremi do medinskog groblja (Baki’ el . On je do{ao kod Ka’ba i s njim na kratko recitirao stihove njegovih pjesama. To bi bila sramota za nas.” Zatim iza|e pred njih dobro namirisan. Ponosan doma}in }e iza}i na poziv.” Kad je Ka’b si{ao do njih.Meslema: “Kako }emo ti u zalog dati na{e `ene.” . mo`emo ti dati u zalog oru`je.Naile re~e: “Ho}e{ li. vrati se ku}i i provede cijelu no} klanjaju}i i mole}i Allaha. a `ena s kojom se nedavno o`enio mu re~e: “Gdje }e{ u ovo doba no}i? ^uje{ li.Naile je prije toga rekao svojim drugovima: “Ako iza|e. Putevi nam se razi|o{e. Re}i }u ti. 14.Meslemom.s. On ustade da iza|e. Jedne svijetle no}i. do{ao sam kod tebe zbog ne~ega.” Me|utim. a. Ako vidite da mi je to po{lo za rukom i da dr`im za kosu.E{refe da se pro{etamo do starog stabla i da tamo popri~amo?” On odgovori: “Ako ho}ete. o Ibn .” Oni krenu{e {etaju}i. ja }u pomirisati njegovu kosu. budi im na pomo}i!” Poslije toga Resulullah. @elio sam ih dovesti kod tebe da im proda{ hrane. a i na{a djeca.” Ebu . malo su popri~ali. Gladni smo..Naila ga zovnu. Ljudi se izmori{e. ali da nikome ne govori{.” Ka’b odgovori: “To je moj brat Muhammed bin Meslema.s.” Dogovori{e se da ga donesu. Arapi nam postado{e neprijatelji. Moj Allahu. Ebu .evela.Naile htjeli su iz ovog razgovora do}i do istog cilja.Naile re~e usput: “Kakav divan miris! Jo{ takvog nisam mirisao.216 Zape~a}eni d`enetski napitak Ibn .” Ibn .. kao da iz ovog glasa kapa krv. a..Meslema: “Kako }emo ti dati na{e sinove pa da ih ~itav `ivot psuju i da im se govori da su zalog za jedan ili dva veska.

Allahov Neprijatelj pada ubijen. a Resulullah.ali ga ne ubi{e. a. koji prave smutnju i siju mr`nju.. Zatim su i{li jo{ malo. Stoga se i ne pomjeri{e s mjesta zbog Ka’bovog ubistva. da se u njima skrivaju. pu{taju}i stravi~an krik kojim prepla{i sve oko sebe. a. Tada Muhammed Bin Meslema uze oslonac.. pa ga pusti. a. morao s vremena na vrijeme posvetiti i smirivanju unutra{njih neprilika koje nisu izazivali muslimani. o Allahov Poslani~e!” Oni baci{e pred njega glavu zlotvora.{.s. pa Ebu . Ne ostade ni jedna tvr|ava. ONo ga povedo{e sa sobom. zau~i{e tekbire.Naile upita: “Da pomiri{em?” Ka’b re~e: “Da.. a da nema spasa onima koji to ne rade. Odabrana grupa po~e se povla~iti.Zape~a}eni d`enetski napitak 217 upita: “Dozvoljava{ li da pomiri{em tvoju glavu?” Ka’b re~e: “Da. a. primijeti{e da nema El . Nakon ovog doga|aja situacija se u Mdini malo primiri. a i njegovi drugovi.ahira.Harisa. na pomo}i.s. On ih susti`e nakon jednog sata. pobjego{e u svoje rupe.. Shvati{e da Resulullah. krene s tri stotine boraca u veliku izvidnicu.s. to zmijsko jevrejsko klupko.Haris bin Evs bio je ranjen s nekoliko nehoti~nih uboda ma~em od svojih drugova. povali ga na njega i presije~e mu vrat. 3. Tekbiri doprije{e do Resulullaha. nao~igled spremni da po{tuju sve dogovre i ugovore.400 Kada jevreji saznado{e za stradanje njihovog silnika.” Ebu .Naile u~ini isto kao i prvi put. Ka’ba bin el . i on znade da je Ka’b ubijen i da se odabrana grupa vra}a. Zastali su da ga sa~ekaju. POHOD NA BAHRAN Resulullah. a oni najgori.E{refa.” Ebu .s. ne upotrebljava snagu i silu prema onima koji po{tuju zadanu rije~ i potpisane ugovore. Svojom mubarek rukom protra rane Harisove i on ozdravi. Tako se Resulullah. Na tom strate{ki va`nom izvi|anju ostao je dva mjeseca. Tako su pje{a~ili neko vrijeme. pa kad ga se domo`e povika: “Udarite Allahovog neprijatelja!” Sablje zazveketa{e. gdje se nalazi nekoliko hid`askih gradova u podru~ju Fer’a.Naile upita: “Da pomiri{em?” Ka’b re~e: “Da. slijede}i njihove tragove. El .Naile zavu~e ruku u njegovu kosu da pomiri{e i on. a zatim se vratio . tako da nakon ovog doga|aja predahnu{e malo u miru.. zahvali se Allahu.” On zavu~e ruke u njegovu glavu. a.. On je krvario i zbog toga zaosato za dru`inom. godine Hid`retske ka mjestu zvanom Bahran. Kad se dru{tvo domoglo otvorenog puta. mjeseca rebiul .s. Kad do|o{e do njega on re~e: “Radosna vam lica bila. obuze ih strah i uvu~e se u njih bojazan od novih stradanja. da ne bi izgledalo sumnjivo. Kad stigo{e na Baki’l Garkad.” Odgovori{e: “I tvoje. Oni se primiri{e. jer je bila no}. a da u njoj ne potpali{e vatru. pa Ebu . d`.

godine hid`retske. nakon Bitke na Bedru. a da Safvan bude vo|a karavana. a. a kako se pribli`avalo ljeto.Kelbije. Nuajm ispri~a do u detalje plan o promjeni puta kurej{ijskog karavana i o novom pravcu kretanja. Na{ `ivot u Meki ovisi od na{e ljetine. Taj izvi|a~ki pokret bio je u mjesecu d`umadel .s. a prolazi daleko na zapad od Medine. pa pohita kod Resulullaha. da mu ispri~a. a. Me|utim. Kurej{ijski karavan krenu novim putem u [am. trgovine sa [amom. pa ne}emo imati ni{ta.Muttalib predlo`i Safvanu da uzme Furat bin Hajana. On pohita i iznenada i neo~ekivano udari na karavan kada je on silazio na . Naime. Odbi{e trgovce od nas.Esved bin Abdul . Sulejt to saslu{a.” Eto. ide preko Ned`da za [am.Muttalib re~e Safvanu: “Zaobi|i priobalni put i kreni prema Iraku. To je odista dug put. Zabrana o pijenju alkohola jo{ nije bila objavljena. ni koliko je dug ni kuda sve vodi.. “Muhammed i njegovi drugovi naneso{e veliko zlo na{oj trgovini. Kad su se ponapili. vijesti o njoj stigo{e u Medinu sasvim slu~ajno. a pogotovo glavni. Resulullah. sjedio je Sulejt bin Nu’man (tada musliman) s Muajmanom bin Mes’udom el E{d`erijem (koji do tada jo{ nije bio primio islam) i pili su alkohol. 3. Ne znamo {ta da u~inimo s njima. u tren oka skupi stotinu konjanika pod vo|stvom Zejda bin el .Bekr. obuze ih briga i strah za sigurnost trgova~ke sezone sa [amom. iz plemena Benu .” Kurej{ije nisu imale pojma o ovome putu. takve su razgovore vodili mekanski trgovci. Oni kontroliraju sve sporedne puteve. ^ak se i priobalno stanovni{tvo priklju~ilo njemu.ahire. El Esved bin Abdul . Kurej{ije su provele prolje}e u o~aju i `alosti.218 Zape~a}eni d`enetski napitak u Medinu. El . a od zimske trgovine s Abesinijom. bez borbe na tom putu..Hisreta el . 401 IZVIDNICA ZEJD BIN HARISETA To je posljednji pokret muslimanske voske prije Bitke na Uhudu. da im bude vodi~. [ta da mi u~inimo i kuda da idemo? Ako ostanemo kod svojih ku}a pojest }emo glavnicu svog imetka.s. Naime.

Furata bin Hajana i jo{ dva ~ovjeka. di`u}i na oru`je sve {to ga je moglo nositi. Oni vi{e nisu imali mnogo da biraju. i preuzeti od njih vlast i kontrolu nad cijelom Arabijom. u kojem }e dokraj~iti muslimanske snage. Resulullah. a ostale ~etiri petine podijeli u~esnicima akcije. a. Meka izabra drugu soluciju. Taj doga|aj s karavanom. ne pru`aju}i ama ba{ nikakav otpor. mo} i slavu. Pred njima bile su samo dvije mogu}nosti otvorene: slomiti svoj ponos. . u vrijednosti od sto hiljada. Tom prilikom zarobi{e ogorman plijen koji je nosio karavan. zvanu “Kardetun”. a. ili pokrenuti sveop}i rat. ^vrsto odlu~i{e da povedu bitku na pragu njihovih ku}a u Medini. bili su ~vrst i ubjedljiv povod za to. koji }e im vratiti slavu i nekada{nji ugled. Tom prilikom je Furat bin Hajan primio islam li~no od Resulullaha. uze petinu plijena. Zarobi cijeli karavan.s. A Safvan i svi ~uvari karavana pobjego{e glavom bez obzira.. Oni poja~a{e propagandu krvne osvete. Susret s muslimanima mora biti kona~an iodlu~uju}i. i krenuti putem primirja i dobrosusjedskih odnosa s muslimanima.s. Muslimani uhvati{e vodi~a karavana. 401 To je bio drugi tragi~an doga|aj koji pogodi Kurej{ije nakon Bedra. a i prethodno spomenuti doga|aji.Zape~a}eni d`enetski napitak 219 vodu u Ned`du.

Rebia’. Strast za osvetom rasla je iz dana u dan. Oni im udovolji{e zahtjevu. da ne bi muslimani znali kolika je njihova tuga i `alost.D`ehl. Neposredno poslije Bedra.Sufjan bin Harb i Abdullah bin Abdullah ibn Ebi . ili jo{ ve}om. Vratiti muslimanima istom mjerom.BITKA NA UHUDU PRIPREMA KUREJ[IJA ZA OSVETNI^KU BITKU Meka je izgarala mr`njom prema muslimanima. i na kraju }e pobije|eni biti. koji }e zacijeliti njihove rane. d`.. Safvan bin Umejje. a koja je u stvari i bila povod te bitke.{. Oni reko{e vlasnicima imovine i robe: “O Kurej{ije. kao i najve}i podsticaj za borbu vodila je grupa mekanskih prvaka: Ikrime bin Ebi . ugasiti njihovu srd`bu i sti{ati mr`nju koja ih je izgarala Oni su se za ovu drugu bitku po~e{e pripremati. Stoga se nije smjelo naricati za `rtvama Bedra. Ebu . do stradanja posljednjeg trgova~kog karavana. Najorganiziranije pripreme.Sufjan pred Bitku na Bedru. a oni ne vole sa`aljevanje. . stoga nas pomozite tim sredstvima u ratu protiv njega. zatim }e zbog toga `aliti. Oni }e ih sigurno utro{iti.” (8:36) Potom ova grupa otvori mogu}nost dobrovoljnog u~estvovanja svima onima koji su se htjeli boriti protiv muslimana: Abesincima. Mogu}e je da do|emo do osvete. od gubitaka na Bedru. tro{e imanja svoja da bi od Allahova puta odvra}ali. Kenanijama (starosjedila~ko arapsko pleme). Muhammed vam je u~inio nepravdu i pobio va{e najbolje sinove. objavi: “Oni koji ne vjeruju. nije se smjelo po`uriti s otkupom zarobljenika. oni su se bili dogovorili za jedan sveop}i rat protiv muslimana. S tim u vezi Allah. bolje nego za prvu. Prodado{e hiljadu deva za pedeset hiljada drahmi dinara zlatnih. Prvo {to su uradili jeste da su sabrali sve deve i razbje`ali karavan koji je spasio Ebu . Povoda je tome bilo mnogo.

Iz Meke krenulo je..Velid. (koj je bio zarobljenik Bedra i koga je Resulullah.s. Ebu ..Sufjan. FORMIRANJE KUREJ[IJSKE VOJSKE I NJEN SASTAV Kad se zavr{i godina i kada Kurej{ije okon~a{e svoje pripreme. kada mu je Zejd bin el . pod uvjetom da ne napada njega i muslimane). Ebu .Sufjan se posebno `estoko okomio na muslimane nakon povratka s pohoda na “Suvejk”.Zape~a}eni d`enetski napitak 221 Tihamijama (stanovnici primorske obale od Hid`aza) i u tom smislu dozvoli{e razli~ite metode ratovanja. onda }e mu Safvan izdr`avati k}eri. Bio je prepla{en. uz rasplamsale predislamske ratne osvetni~ke poklike. za koni~ki odred 403. vojnici su imali tri hiljade deva i dvije stotine konja. kao potporu mu`evima.Izet po~e obilaziti plemena i svojim rodo ljubivim stihovima pozivati ih na borbu. ako se `iv vrati iz bitke. a ako pogine. Kurej{ijski zastavnik bio je Benu Abdi .D`umehiju. a nije ostvario ono {to je `elio. a. POKRET IZ MEKE Mekanska vojska krenu na put ka Medini dobro opremljena i dobro psihi~ki pripremljena. Glavnu komandu pje{adije dr`ao je Ebu . Posebno se vatra rasplamsala u njemu nakon neuspjelog prolaska karavana.Izeta. komandu konjice Halid bin El . a od odbrambenog oru`ja iamli su sedam stotina oklopa. Obe}ao mu je da }e mu dati silno bogatstvo. Abesinaca i saveznika.D`ehel. ^ak je Safvan bin Umejje prisiljavao pjesnika Ebu . dakle.Dar. Mesafia bin Abdi Menafa el . Za istu stvar uze{e jo{ jednog pjesnika. puna nade u pobjedu i dobar ishod bitke. Uz svu oru`anu spremu. u Meki se sastade tri hiljade boraca: Kurej{ija. li~no oslobodio. Kurej{ijske vojskovo|e odlu~i{e da sa sobom povedu i `ene. da obilazi arapska plemena i da ih bodri protiv muslimana. . kojemu je pomogao Ikrime bin Ebi . Gubitak cijelog karavana sa svom robom bio je direktan povod za brzu intervenciju Kurej{ija protiv muslimana. i petnaest `ena.Haris nanio ogromnu materijalnu {tetu koja je osiroma{ila cijelu ekonomiju Meke.. ve} je izgubio veliki dio opreme u pohodu.

Sve je bilo pod oru`jem. . cijelo je vrijeme pratio pripremanje i opremanje vojske.. Kad su pre{li dolinu. Kad su do{li u mjesto El . spavalo se s oru`jem. naredi da nikome ni{ta ne govori. tako da za tri dana pre|e razdaljinu od pet stotina kilometara. Jedna grupica ensarija pre|e u stalnu pratnju Resulullaha. jer su se bojale te{kih polsljedica koje bi ih sna{le ako bi otpo~eli s ovako gnusnim zlo~inom. Pismo je Resulullahu. Pismo je predao Resulullahu.Muttalib. `ena Ebu . Tamo se ulogori{e u petak.222 Zape~a}eni d`enetski napitak RESULULLAH. a. Muhammedove. Glasono{a pohita u Medinu velikom brzinom.Kuba. pa kad ona krenu iz Meke.. DOBIVA INFORMACIJE O POKRETU VOJSKE Abbas bin Abdul . sjeverno od Medine. a. on posla preporu~eno pismo Resulullahu. u mjesto zvano Ajnejn u dolini Sebhe.. a. U Medini formira{e se male odbrambene grupe koje su stalno patrolirale oko grada i ~uvale ga od izdajnika. pa mu Resulullah. Vojskovo|e joj to ne dozvoli{e. Klanjalo se pod oru`jem..s. Hinda. 6. Usejd bin Hudajr. skrenu{e desno dok se ne spusti{e blizu brda Uhud.s. Muslimanske izvidnice krenu{e da motre na kretanje neprijatelja. gdje ga je zatekao.s.s. Mekanska vojska nastavila je put prema Medini.Ebva.s. a. a.s. Stra`ari su no}ivali na njegovim ku}nim vratima. {evala. Potom se brzo vrati u Medinu i obavi dogovor sa zapovjednicima muhad`ira i ensarija. a.. pro~itao Ubej bin Ka’b. dok joj se ne pribli`i{e u dolini El Akik. S’ad bin Muaz. Obilazili su puteve kojima bi neprijatelj mogao do}i do Medine i napsati muslimane MEKANSKA VOJSKA SE PRIBLI@AVA GRADU MEDINI Mekanska vojska kretala se glavnim uobi~ajenim putem zapadno prema Medini. S’ad bin Ubadet nisu ga napu{tali ni danju ni no}u. amid`a Resulullaha. a. godine hid`retske. A. PRIPREMA MUSLIMANA NA IZNENA\ENJE Medina je bila sva na nogama.. 3.S. u kojem ga je obavijestio o svim detaljima vojnog pohoda. u mesd`idul .Sufjanova predlo`i da raskopaju grob Amine. majke.. Nije smjelo biti nikakvog propusta.s.

a. Resulullah.s.. Takav je bio prijedlog Resulullaha. . izvan Medine. ne}u zalogaja hrane okusiti dok se s njima ne poma~ujem s ovim mojim ma~em. Na tome skupu gdje su padali prijedlozi i razumijenjivana mi{ljenja. koji je do{ao na ovaj sastanak kao predstavnik plemena El . a. a `ene }e ih tu}i s krovova ku}a.s. Resulullah.Muttalib. U tome su bili toliko uporni. o~ekivali ovaj trenutak i molili Allaha da do ovoga do|e. te da muslimani u posljednji momenat shvate kakve su zmije otrovnice skrili u svojim njedrima namijenjene sljedbenicima islama.. povedi nas na neprijatelje. Interesantno je re}i da ovo Resulullahovo mi{ljenje prihvati i munafik Abdullah bin Ubej bin Selul. a. A ako slu~ajno napadnu Medinu i u|u u grad.. dok oklop protuma~i kao grad Medinu. a.s. i kada se pribli`i dan obra~una.” 404 Po{to na kraju i ve}ina prisutnih bi za ovaj prijedlog. o Allahov Poslani~e. muslimani }e ih ubijati bez milosti po sokacima Medine. pa ako nevjernici ostanu ulogoreni na tom lo{em mjestu. da jedan od njih re~e: “Mi smo. Tada Resulullah. a.s. O~ito da ovo njegovo usagla{avanje nije bilo zbog toga {to je ovo bio pravi plan s vojnog aspekta. obavijesti ih o predznaku putem sna (ruje) koji je vidio. povu~e svoje mi{ljenje i slo`i se da susret s neprijateljem bude na terenu van grada Medine.. sve do posljednje o podizanju logora.s. da vide da nismo kukavice koje se boje. Neka poja~aju utvr|enje grada. predlo`i ashabima da ne izlaze iz Medine.” Goveda u snu je protuma~io da }e jadan broj dobrih ashaba poginuti. a.s. tako mi Allaha.s.” Na ~elu ovih zagrijanih ratnika bio je i Hamza bin Abdul . a o{tricu ma~a kao jednog od ~lanova njegove porodice koji }e nastradati. pa kad nam usli{i molbu.s. iznese svoje mi{ljenje jedna grupa uva`enih ashaba koji nisu imali priliku da idu na Bedr. On re~e Resulullahu. dobro. koju metodu ili na koji na~in da se suprotstave toj velikoj sili.Hazred`. a.. amid`a Resulullaha. odr`a vojno vije}e na nivou zapovijednog kadra. ne}e im koristiti.: “Tako mi Allaha. Allah je htio da se sramota njegova i njegovih sljedbenika otkrije pred muslimanima.. On re~e: “Vidio sam. Koju taktiku. Oni predlo`i{e Resulullahu. a. vidio sam gdje se kolju goveda i svoju sablju nanvrhu prorezanu i vidio sam da stavljam ruku na ~vrsti oklop.Zape~a}eni d`enetski napitak 223 KONSULTACIONO VIJE]E MEDINE DONOSI PLAN ZA ODBRANU Vijesti su stizale u Medinu iz ~asa u ~as. ~iji se bljesak ma~a ve} vidio na Bedru. Resulullah. ve} da bi mogao izbje}i borbu bez i~ijeg znanja. na kome se raspravljalo o zauzimanju jedinstvenog stava o odbrani. da iza|u s vojskom van Medine.

Vedai.. pa kad se Resulullah..s....Bekrom i Omerom.s. a.Hazred` sa zastavnikom El . a.. Vojska je bila u mobilnom stanju. ugleda jednu odvojenu i dobro naoru`anu jedinicu. Vojsku je sa~injavalo hiljadu boraca. a. sve dok Allah ne presudi izme|u njega i njegovog neprijatelja. r. Kad su pro{li dolinu Senijjetul .. da }e dobiti bitku ako budu imali strpljenja. podijeli vojsku na tri grupe: 1. nakon namaza u|e u svoju ku}u s Ebu .s. a. upitao je da li su primili islam. Oni ga obuko{e u ratnu odje}u i opasa{e oru`jem. grupa ensarija El .s.. pet stotina konjanika 406. a. grupa muhad`ira sa zastavnikom Mus’abom bin Umejrom el . klanjao je d`uma . grupa ensarija El .. S dva oklopa i ma~e iza|e pred narod. a. (a ima onih koji ka`u da nije bio ni jedan konjanik).s. Resulullah. a. Resulullah. Njima su se pridru`il~i i stanovnici iz okoline Medine. U Medini je ostavio svog zamjenika Ibn Ummi Mektuma. S’ad bin Muaz i Usejd bin Hudajr obrati{e se nekim ashabima i reko{e: “Resulullaha.224 Zape~a}eni d`enetski napitak PRIPREMA MUSLIMANSKE VOJSKE I IZLAZAK NA MEGDAN Resulullah. naredi pokret. pa mu je re~eno da nisu. veoma glasno i jasno. Naredi im da budu spremni za susret s neprijateljem.Munzirom. Ljudi su s nestrpljenjem ~ekali Resulullahov. Resulullah. Vojska krenu na sjever.s.. On odbi da primi pomo} nevjernika protiv mnogobo`aca (mu{rika). a.Hazred`a 407. Resulullah. reko{e: “O Allahov Poslani~e. koji je bio imam preostalim muslimanima. a.s. nagovorili ste protiv njegove volje da krene van Medine. nije trebalo da ti se onako suprotstavljamo.” 405 Resulullah. saveznici El .s. koja se razlikovala od njegove vojske.s. Resulullah. i da najozbiljnije shvate te`inu cijele stvari.s.s.” Resulullah. . a.a. tada re~e: “Nije dozvoljeno Allahovom Poslaniku. Na to se ashabi obradova{e. klanjao je ikindija . pojavi.namaz i u hutbi objasnio zna~aj ovoga sukoba. a. pa upita ko su oni.” Svi se pokaja{e zbog svoje prethodne upornosti.Evs sa zastavnikom Usejdom Hudajrom i 3... Upozorio ih je. ako stavi svoj oklop na sebe da se razoru`a.Abderi...Hababom bin el . Ostalo je bila pje{adija. Ako vi{e voli{ da ostanemo Medini.namaz u d`amiji. a. izlazak iz ku}e.s. koji `ele da u~estvuju u bitki protiv mu{rika. u~ini onako kako ti ho}e{. Hajde da mu predlo`imo neka on ponovo donese odluku onako kako on ho}e. ostat }emo. Od toga je bilo stotinu oklopnika. 2. Obavijesti{e ga da su to jevreji. te naredio da budu smjeli i ustrajni.

Usejd bin Zuhejr.s. Zejd bin Hari’s el . i Semure bin D`unde. a. Maloljetne vojnike vrati nazad u Medinu. Ebu . To su Rafi’a bin Hadid`. u tom te{kom momentu stvori nered i gu`vu u muslimanskoj vojsci. a njegovo odbacio. Resulullaha. a.. a. je posebno ~uvao Zukvan bin Abdul Kajs. ali je on spomenut u Buharijinom hadisu kao u~esnik Bitke na Uhudu. ^injenica je da to nije bilo razlog za njegovo izdajstvo pred samu bitku. a.s. On re~e: “Ne znam za{to i zbog ~ega da ginemo?” Pravdao se da je nezadovoljan {to je Resulullah. i koji je njih vidio.E{refa. jer ina~e ne bi ni kretao iz Medine.Zape~a}eni d`enetski napitak 225 SMOTRA VOJSKE Kad je do{ao Resulullah.. izvr{i smotru vojske. misle}i da }e i ostali krenuti za njima. Usama bin Zejd.Hudrij... on naredi da se njih dvojica pohrvaju. uzoholi se Abdullah bin Ubejj. o tome.. da. Semure je rekao: “Ja sam ja~i od Rafia. ali se desilo da je ostala vojska izgledala zbunjena i nesigurna . Arabet bin Evs. veliki munafik napravi rasulo vojske. heroj izvidnice protiv K’aba bin el . kada je uskoro trebalo klanjati sabah. da se priklju~i borcima. To se ne desi. a.s. Ensarija. ~uveni munafik. a. dozvolio Rafiu da ide s njima. i kada je vojska bila na sasvim maloj razdaljini od neprijatelja kojeg su gledali.. i napusti muslimansku vojsku s oko tristo svojih boraca.s. Me|u njima su bili: Abdullah bin Omer bin el Hattab.Ensari i S’ad bin Habbe. jer je bio vje{t strijelac. Zejd bin Erkam. Naime.s.s. nakon {to klanja{e ak{am i jaciju. a. odabra pedeset vojnika koji }e dr`ati no}nu stra`u i obilaziti oko vojnog logora.Berra bin Azib. kad je Resulullah. na mjesto zvano “E{ . KONA^ENJE IZME\U UHUDA I MEDINE Na istom mjestu vojska zano}i. Resulullah. prihvatio mi{ljenje drugih. Nao~igled neprijatelja.s. i da }e ostaviti Resulullaha. Amr bin Hazm. te i njemu dozvoli Resulullah. a. Zapovjednik im je bio Muhammed bin Meslema. ja ga nathrvem!” Kad su obavijestili Resulullaha. Zejd bin Sabit.s. Me|u maloljetnim vojnicima spominje se El .[ejhan”.Said El .. pa Semure nathrva Rafiu. Odustao bi od puta odmah na po~etku. Osnovni njegov cilj bio je. POBUNA ABDULLAHA BIN UBEJJA I NJEGOVE DRU@INE Neposredno pred zoru.

o njima ka`e: “Kad dva krila va{a (vojske) gotovo uzmako{e.s.226 Zape~a}eni d`enetski napitak u svoju mo}. i bez vas.s.{..” Resulullah. a.s. Govorio je. a.s. a. koji }e dobiti krunu na glavu.Harisa i druga iz Hazred`a s ljudima Benu . ponovo me|u njih unio mir i sigurnost.” Abdullah bin Haram ih napusti govore}i: “Allah vas udaljio.Evs.s.Seleme gotovo da se razbi{e. d`. s ljudima Benu . Dvije skupine vojske.. kod dijela vojske. pogotovo nakon radosnih poklika neprijatelja koji su to sve promatrali. re~e: “Ne ubijajte ga! Njegove o~i su slijepe.. otac D`abir bin Abdullaha. nastavi put dok ne izbi na planinski put Uhuda. i branite se!” Oni reko{e: “Kad bismo znali da }ete se vi boriti mi se ne bismo vratili. a. a. Nakon toga }e vratiti ugled i slavu onog munafika. te ne odo{e nazad u Medinu. podsjetiti munafike na njihovu du`nost u ovome ratu.Hariseta. i da ne nailazimo na njih u prolazu?” Ebu .{. On im je govorio: “Vratite se i borite se na Allahovom putu. a neprijatelj se nalazio izme|u njih i Medine. ali je Allah. zvanog Merbea bin Kajzi. Stoga se Resulullah. ali Resulullah. ogromna neprijateljska vojska ulogorila se na velikom prostranstvu uhudske doline.. .. d`. a. i njemu privr`ene ljude. pa je bilo veoma te{ko na tom putu zaobi}i neke njene grupe. Allah }e spasiti Svog Poslanika.. njih oko sedamsto boraca.. da nastavi put prema neprijatelju.Hajsema re~e: “Ja. o Allahovi neprijatelji. I stvarno.s.. Allah ih je sa~uvao. Njima }e biti mnogo lak{e savladati Poslanika. di`e se s ostatkom vojske. U prevoju oaze zaustavi vojsku i tu se ulogori{e okrenuti prema Medini. Krenuo je za njima ne bi li ih osvijestio i nagovorio da se vrate u svoje redove.s. a. u Poslanikovoj. Zale|e im je bilo strmovita strana Uhuda. o Allahov Poslani~e!” On zaista izabra kratki put do Uhuda koji je prolazio preko zemlje Benu .” MUSLIMANSKA VOJSKA KRE]E NA UHUD Nakon ovih neprijatnih doga|aja. Me|utim. Allah. Muslimanska vojska pro|e pokraj imanja jednog slijepog munafika.. jedna iz plemena El . Kad je osjetio da je to Poslanikova. vojsci do{lo je do kolebljivosti. bolje re~eno. a. a i njegovo srce je slijepo. vojska stao je uz ogradu i bacao im pra{inu u o~i. Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju!” (3:122) U tim te{kim momentima poku{ao je Abdullah bin Haram. da zaobi|emo neprijatelja. obrati pitanjem: “Ko bi mogao da nas provede tim putem.. ostavljaju}i vojsku mu{rika na zapadu. Resulullah. Tako su razmi{ljali mnogobo{ci s druge strane. obra}aju}i se Resulullahu: “Nisi dobro do{ao i ne ulazi u moja dvori{ta ni ako si Allahov Poslanik!” Muslimani ga htjedo{e ubiti.s.

To je bio mudar potez u kojem se ogledala velika vojna pronicljivost Resulullaha.a jugoisto~no od muslimanskog logora ili na oko sto pedeset metara od muslimanske vojske.s. Tako|er je Resulullah.Velida.Avvam. Cilj postavljanja strijelaca na to mjesto bio je..” 410 S utvr|ivanjem ovog planinskog prelaza. i da ih na taj na~in postave u svoje ralje. spremnu na borbu.” 408 Potom re~e strijelcima: “[titite na{a le|a. ipak su na ostatku prostora mudrijim vojnim rasporedom sebi odabrali dobar polo`aj. koju nije mogao dosti}i ni jedan vojskovo|a.. a.s.. Bili pobjednici ili pobije|eni. i koji je u~estvovao na Bedru.” 409 U Buharijinom predanju stoji da im je rekao: “I da vidite da su nas i ptice grabljivice zgrabile. Ako dobijemo bitku.s. ne napu{tajte svoje mjesto sve dok vam to dozvolim.to brdo je kasnije dobilo naziv “Brdo strijelaca” . On izabra jednu grupu od pedeset vje{tih strijelaca i dade zapovjedni{tvo u ruke Abdullahu bin D`ubejru en . Zale|e i desno krilo {titile su strme padine Uhuda. Ez .Zape~a}eni d`enetski napitak 227 PLAN ODBRANE Resulullah. ne spasavjte nas.Zubeir imao je va`an zadatak da daje `estok otpor konjici Halid bin el . na tome mjestu postavi vojsku i rasporedi je u redove i krila. nikako ne napu{tajte svoje mjesto. kome je pomagao Mikdad bin el . a. A ako bi oni krenuli k njemu. odabrao i za komandno mjesto polo`aj na uzvisini u slu~aju povla~enja muslimanske vojske. i ako vidite da nanosimo poraz neprijatelju.Evs. i uz strogu vojnu naredbu o nepomjeranju. Ostatkom vojske komandirali su: desnim krilom El . Iako su muslimani do{li u podno`je Uhuda poslije neprijatelja koji je sebi odabrao bolji polo`aj za bitku.. kako je objasnio Resulullah. nanio bi im velike gubitke. ne smiju nam do}i s va{e strane. rup~aga koja se nalazila uz le|a vojske. Sprije~ite ih strijelama da nam ne do|u iza le|a. a. Ako izginemo. a lijevim Ez Zubeir bin el . ne napu{tajte taj polo`aj. ma koliko iskusan bio. U prve redove on postavi najhrabriju i najelitniju jedinicu boraca.Munzir bin Amr.Nu’manu. isklju~i i tu jedinu mogu}nost mu{rika da pro|u muslimanima iza le|a. u govoru obra}aju}i se vo|i strijelaca: “Sprije~ite prolazak neprijateljske konjice na nas. a.. a lijevu stranu i pje{adiju je prilikom borbe {titila jedna {krbina.s. a. koji je bio Ensarija iz plemena El . Tako da neprijatelji ukoliko pobijede.Esved. gdje bi se povukli umjesto da srljaju direktno u neprijateljske ruke. ne idite za nama naprijed. Naredio im je da se u~vrste na brdu s ju`ne strane prema dolini . Resulullah.s. ne}e mo}i . sve dok vam ja za to ne dam dozvolu.

sedmog {evala izjutra. U jednom momentuizvu~e svoj ma~ iz korica. i upita ashabe: “Ko }e da mu dam ovaj ma~?” Nekolicina se podi`e i prima~e Resulullahu. Za komandiraju}eg pje{adijom postavi Safvana bin Umejja. U vrijeme bitke pravio bi se va`an.. i on krenu izme|u redova vojske {epure}i se.s. godine hid`retske. koji se postavi u sredinu vojske. hrabre}i ih i upu}uju}i na strpljenje u ~ekanju. i na neustra{ivost i hitrinu u okr{aju. Omer bin el . RESULULLAH.postavio svoju vojsku te subote. a.Haris.Dud`anet Semak bin Har{e. A. da bi raspalio borbenu mr`nju. ali ih Ebu .a sa lijeve strane postavi Ikreme bin Ebi .: Alija bin Ebi . Zubeir bin Avvam. a.Talib. Kada uze Resulullahov. Tu ~ast nije niko mogao preuzeti od njih. PODI@E BORBENI DUH VOJNIKA Resulullah.d - . o Allahov Poslani~e?” On odgovri: “Da njim sije~e{ neprijatelja dok se ne iskrivi.s. a..Dud`anet bio je veoma hrabar ~ovjek. A manjak u ljudstvu nadoknadio se izborom najhrabrijih.. pa mu ga Resulullah.. re~e: “Takav na~in pokreta i hoda Allah ne voli.S.Nadr bin el . a. a. ida }e se boriti do smrti. glavni vojskovo|a.D`ehela.Sufjan. a.s.228 Zape~a}eni d`enetski napitak ubrati plodove pobjede.Sufjan. Lijepo mu je stajao dvostruki borbeni oklop s kojim je ponosito i{ao od borca do borca. Eto tako je Resulullah. Kad ga ugleda. Ebu .s. Glavnokomandiraju}i bio je Ebu .s.” Ebu .Sufjan.tada je bio idolopoklonik .. obrati se zastavniku: “O Beni Abdu . Benu Abdud . Resulullah. osim u ovakvoj prilici. Imao je crveni turban. Ebu . podsjeti {ta se desilo Kurej{ijama na Bedru kada je zastavu nosio En . Zastavnik je bio Mafreza iz plemena Abdud . 3. jer je u pitanju tradicija preno{ena s koljena na koljeno. rat mu udari u glavu.Hattab. a ustade i Ebu ..Dar.Dar imali su tradiciju no{enja borbene zastave od kada su je naslijedili od Kussajja bin Kilaba. Kad bi ga omotao oko glave ljudi su znali da }e biti borbe.s.Dud`anet re~e: “Pod tim uvjetom ga uzimam”. Strijelcima je zapovjednik bio Abdullah bin Ebi Rebia. dade. pa upita: “A {ta ovaj ma~ treba uraditi. a ako izgube ne}e imati kuda bje`ati. S desne strane postavi Halida bin Velida . prorezan na vrhu.” POSTAVLJANJE MEKANSKE VOJSKE U REDOVE Kurej{ije poreda{e svoju vojsku u redove.naredi da niko ne smije ni strijelu odapeti bez njegovog nare|enja.

Ako padne zastava. a. o pokvarenja~e!” On re~e: “Moj narod je nakon mene sna{lo zlo!” (Stoga. on odbi da ga primi i javno po~e ispoljavati neprijateljstvo prema Resulullahu. on je ubijao ensarije El . a ne onim Jesriblijama iz predislamskog vakta.Dar se rasrdi{e. Ebu . a. Kurej{ije poku{a{e jo{ jedanput napraviti razdor u muslimanskim redovima.” Oni mu odogovori{e: “Allah te kaznio i nikad mira ne imao. poku{a{e jo{ jednu spletku u~initi. i pobjeda je na{a.Zape~a}eni d`enetski napitak 229 Dar. u kojoj im ka`e: “Pustite da se mi obra~unamo s na{im amid`i}em. Kurej{ijama je obe}ao da }e ljudi njegovog plemena pre}i na njegovu stranu kada ga vide.) Tako je i taj drugi kurej{ijski manevar da razbiju i razjedine muslimanske redove propao. pada i pobjeda. a. vi ste i na Bedru nosili na{u zastavu. Naime. Kada do|e ~as sukoba. postigao je.” [ta je mislio tada Ebu . On napusti Medinu i ode Kurej{ijama da ih nagovara da ubiju Muhammeda.zvani kalu|er.Amir. istina je da pojma nije imao kome se obra}a.Sufjan.s. pred muslimanima se pojavi izdajnik Ebu . pa mu dado{e ~vrsto obe}anje da }e se i sam sutra uvjeriti u njihovu spremnost da do kraja bitke iznesu uzdignutu zastavu. ili na ne treba nikako. Ili }ete vi ~uvati dobro zastavu. kad je po~ela borba. “O narode Evsa. da je mislio.Sufjanu u kome ga napado{e i reko{e da predla`e nemoralne stvari. Iman ovih ovdje ljudi . i pored toga {to su bili brojniji i spremniji. On je bio u vrijeme d`ahilijeta poglavar Evsa. Kurej{ije opet. On se sada obra}ao ensarijama muslimanima. a vas ne}emo dirati. Oni su se hrabro borili kada je bitka po~ela sve dok nisu svi poginuli.. Nama nije potrebno da s vama ratujemo.bio je toliki da se nije mogao planinama izmjeriti.. ali je ipak to govorilo koliki su strah imali od Resulullaha.Amir.Evsa `estoko. ja sam Ebu . ga je prozvao “fasikom” (propalica i pokvarenjak).s. ~ak ih je i kamenjem ga|ao.Sufjan. . Resulullah.Sufjan posla poruku ensarijama. kome je pravo ime Abdu Amr bin Sajfi . Abdud . KUREJ[IJSKA POLITI^KA MANEVRIRANJA Neposredno pred bitku. a. a i njegove vojske. Ensarije otposla{e o{tar odgovor Ebu .s. pa kada do|e islam. u tom posljednjem momentu.na Uhudu .” Ono {to je `elio Ebu . pa nas zadesi ono {to svi vi znate.s. Ako ona ostane uzdignuta u borbi.

S’ad bin Ebi .. U drugoj verziji stoji da je Ebu .Muttalib. a. a. motrio je taj slavni dvoboj.s. Te`i{te bitke bilo je oko kurej{ijske zastave. Njega pogodi S’ad bin Ebi . sinove i bra}u. . Presije~e mu jezik i on pade mrtav. obori ga na zemlju.” 411 TE@I[TE BITKE OKO KUREJ[IJSKE ZASTAVE Bitka je otpo~ela svom `estinom na svim dijelovima boji{ta. pa do struka.. pohvali Zubeira i re~e za njega: “Svaki poslanik imao je svog pomo}nika. Bodrile su na borbu. i zau~i{e muslimani s njim.s.Vekas ko{pljem u grlo.S’ad bin Ebi . Resulullah. da mu je odsjekao cijelu stranu od ramena zajedno sa rukom u kojoj je bila zastava. pa kad vidje ishod.S’ada i ubi ga. `ena Ebu Sufjana. Zamahnuo je ma~em tako jako. koji iskora~i u novi dvoboj. kojeg su muslimani zvali Ovan (Zvonar. Pohita{e Benu Abdud . Resulullah.Talha. zasko~i mu se na kamilu.Zubeir. Zastavu ponovo podi`e i ponese Ebu . Zubeir istupi iz muslimanskih redova i uputi se prema njemu. tri puta su zamahnuli i Alija probode Ebu . Vo|a im je bila Hind.230 Zape~a}eni d`enetski napitak U^E[]E KUREJ[IJSKIH @ENA U BITKI Kurej{ijke su dale svoj veliki udio u bitki.Talha. Dva. `ene su udarale u defove i pjevale o biv{im junacima.[ejbe Osman bin Ebi . k}i Utbeta. pa se velikom brzinom ustremi na njega poput razjarenog lava. jedan od najja~ih junaka Kurej{ija. odma~e ga od sebe i presije~e mu vrat. Pred njim ustuknu{e mnogi. zau~i tekbire. boje}i se njegove sile i hrabrosti. pa se odazva Alija bin Ebi .Talha izi{ao i pozvao na dvoboj jednog muslimana. a moj pomo}nik je Ez . Ona je s ostalim `enama obilazila vojni~ke redove. Na njega krenu Hamza bin Abdul . Izi|e ispred vojske ja{u}i kamilu i pozva na dvoboj.Dar da pdignu zastavu nakon ubistva njihovog predvodnika Talhe. Talhinu zastavu ponese brat mu Ebu . PO^ETAK BITKE Dva neprijatelja pribli`i{e se i prvu varnicu upali nosa~ mu{ri~ke zastave Talha bin ebi Talha el .Talib. podsje}ale na poginule o~eve.Abderij. Me|utim.

Avvam da je on tra`io od Resulullaha.Muttaliba. Tada pristupi Kurej{ijama abesinski mladi}. uporan da ispuni Poslaniku.Zubeir bin el . a s njim se obra~una Ez . Ima verzija da ga je pogodio Asim bin Sabit bin Ebi el .s. pa zastavu prihvati bradom uz prsa. a juna{tvo u pokretu. ho}u da poginem”. te i on njega ubi.Zejd Amr bin Abdi Menaf el . da s njim sije~e dok mahati mo`e. . a njega pogodi kopljem Asim bin Sabit bin Ebi el .Eflah i ubi ga. i napokon zastavu uze dje~ak [erhabila bin Ha{im el . njegov ma~ prije Dud`neta i da mu ga Poslanik. a. Zatim je zastavu uzeo [erih bin Kariz. pa je Kurej{ija.Talhe Abdullah bin Osmana bin Abdu d .Zape~a}eni d`enetski napitak 231 Kurej{ijska zastava se ponovo zavihori u rukama Mesafia bin Talhe bin Ebi . BITKA NA OSTALOM DIJELU BOJI[TA Dok je centralno `ari{te bila bitka za o~uvanje ili pak za skidanje zastave.Taliba. Ovo je deset poginulih iz iste porodice. Borio se sve dok nije izgubio obje ruke.D`ellas bin Talha bin Ebi . U ovom dvoboju poginula su {esterica ljudi iz jedne ku}e. da ne bi pala na zemlju. nije dao. a njega ubi Talha bin Ubejdullah smrtonosnim udarce.Eflah strijelom. Zastavu poslije njega uze brat mu Kilab bin Talha bin Ebi . Pripovijeda Zubeir bin el . iako je Zubeir sin Safije. jesam li od sebe sve dao?” Nakon tog abesinskog mladi}a kurej{ijska zastava pade na zemlju. a. svi iz porodice Beni Abdud . Jurili su naprijed s rije~ima na usnama: “emut.Talha. pa i njega ubi Kuzman. a neko ka`e od Hamze bin Abdul .{.Dara. emut” . zadanu rije~.s..Abderi. Ebu .Avvam.s. Stoga je Zubeir naumio da prati Dud`neta i da vidi {ta }e on uraditi. Koga god je toga dana zaka~io njegov ma~. jesam li u~inio koliko je trebalo. Muslimani su se `estoko borili puni vjere u Allaha. d`. Na kraju i on poginu govore}i: “Bo`e moj. zvani Savab.s. To je bila jedna od parola toga dana u Bitki na Uhudu.Dud`anet. ostali dio vojske uveliko vodio `estoku bitku na drugom dijelu rati{ta. Nakon njih zastavu poneso{e iz istog plemena Ertat bin [erhabil pa i on pogibe od Alije bin Ebi . Iman se ogledao na njihovim licima.Talha..“ho}u da umrem.Dara. padao je kao klada..Abdij. i da ga je usmrtio. Svi poginu{e brane}i kurej{ijsku zastavu. ku}e Ebu . pa ga ubi Kuzman. ~ovjek koji je dobio ma~ od Resulullaha. a. sestre Resulullahovog oca. a. Nakon toga zastavu uze Ebu . On je bio munafik koji se u ovoj bitki borio zbog usrdnosti i li~ne `elje. koji ponese zastavu i pokaza hrabrost. Od njega uze zastavu i posljednji mu brat El .Talhe. i niko je vi{e ne ponese u toj bitki. pojavi se prepoznatljiv po crvenom povezu. a ne zbog islama. pa i njega ubi Kuzman.. tako da od njih ne osta niko ko bi mogao ponijeti zastavu. juna{tvo ve}e od svih kurej{ijskih prethodnika.

. bila je to `ena. Ubi{e ga mu~ki iza le|a.232 Zape~a}eni d`enetski napitak Zubeir pri~a: “Pomoli se Dud`anet. Bo`ija sablja.s.” 412 Zubeir nastavlja pri~u: “Ebu .Dud`anet ubio je svakoga s kim se sukobio. ALLAHOVOG LAVA Hamzin ubica Vah{ bin Harb pri~a: “Bio sam sluga kod D`ubejra bin Mutama ~iji je amid`a Tu’ajme bin Adijj poginuo u Bitki na Bedru.MUTTALIBA. dobit }e{ slobodu.Dud`aneta s ma~em nad Hindinom glavom.Dud`anet izvadio je povez smrti. Prodro je u srce mu{ri~ke vojske. Kad nadnijeh svoj ma~ osoba zakuka.Dud`anet pri~a: “Vidjeh osobu kako iz sveg snage bodri vojnike. a zatim se povukao nazad. Hamza je bio “Allahov lav”. I sreto{e se.Dud`aneta s tim drznikom. a ensarije reko{e: ‘Ebu . u zadnjim se kukavice kriju. k}i Utbeta. a `ena Ebu .Dud`anet odmaknuo je daleko kroz redove neprijatelja i do|e do `enskog vo|e. udari ga i ubi. biraju}i njihove heroje ko mehke kru{ke. a ja dodadoh: “Allah i Njegov Poslanik zanaju za{to. ne htjedoh je isprljati `enskom krvlju.Muttalib borio se snagom razjarenoglava. a onda Ebu Dud`anet ma~em jurnu na njega.’” Vah{ij nastavi: “Krenuo sam i ja s ljudima na Uhud. Du`ubeir mi re~e: ‘Ako ubije{ Hamzu. uklanjaju}i ih sa scene kao kad bura ponese list papira. pa odlu~ih da je ubijem. Na kraju bitke poginu brane}i islam. sablja Abdullaha stvorena je zbog kufra i straha. Zbog velike po~asti Resulullahovoj. a ja zamolih Allaha da sastavi Ebu . sablji. i ne znaju}i da je `ena.” 414 Hamza bin Abdul . izvadi svoj crveni povez i njime omota glavu. POGIBIJA HAMZE BIN ABDUL .” 413 Ebu . a ne kao junaci. ru{e}i tminu. od . Kad Kurej{ije krenu{e na Uhud. pa mu{rik udari Dud`aneta i rasije~e mu {tit. U redovima Kurej{ija bio je jedan ~ovjek koji je nad svakim na{im ranjenikom kliktao `enidbi (jer se na to zarekao svome vo|i). Ebu .’ On je u bitku u{ao sa stihovima: “Prijatelj mi darovao emanet da na Uhudu ostvarim sel’amet.” To je bila Hinda. kao i tokom bitke s njihovim junacima. na po~etku bitke s bajraktarima. a. Muhammedovog amid`u i osveti{ mog amid`u Tu’ajmu. juri za njima i podsti~e ih. U prvim se redovima borim. Zubeir pripovijeda kako je vidio Ebu . gledaju}i mu u lice. i sablje zazve~a{e.Sufjana. a porijeklom sam Abesinac.

Ostavih ga s kopljem dok nije umro. S’ad bin Muaz. po~eh ciljati na njega `ele}i da ga {to prije maknem. Abdullah bin D`ah{.Bekr. Odjednom se sreo. nisam imao razloga da ga ubijem.’ Zatim ga je udario tako kao da mu glava nije bila na pravome mjestu.Sufjanom. o kome smo nedavno govorili. s vojskovo|om Ebi . S’ad bin Ubadet.Hattab. licem u lice. a izi|e me|u njegovim nogama. Sko~io je iz postelje i odmah krenuo na Uhud.Talib. potr~a u pomo} Sufjanu. bio je u prvim borbenim redovima. po~eh motriti na Hamzu. ali njim sam kupio svoju slobodu. a Ebu . Hamze bin Abdul . sijeku}i mu{rike bez milosti. udari Hanzalu i ubi ga. Enes bin en . U borbi su neustra{ivo u~estvovali Ebu . Kad je borba otpo~ela. kuda i kako se kre}e. Kad ga Hamza ugleda re~e: ‘Do|i ovamo. IZ MLADINOG ZAGRLJAJA U ZAGRLJAJ SMRTI Jedan od muslimanskih junaka toga dana bio je Hanzala bin Ebi . sine `ene koja obrezuje djecu. S’ad bin er . zvani “fasik”. Nakon toga mu pri|oh. da me ne vidi. Alija bin Ebi . Ja sve to gledah i ciljah na Hamzu svojim kopljem. On krenu prema meni da mi se osveti. bio bih oslo|en. ali je bio nemo}an.Gasil 417. Bio je u zagrljaju svoje `ene kad je ~uo poziv na d`ihad.Nadar i jo{ mnogi heroji islama. Zubeir bin Ubejdullah. . Kad stigosmo na ratno boji{te. bacih ga.Rabia. Hanzala se o`enio neposredno pred Uhud. Nisam imao ni{ta li~no s Hamzom. {ta radi. Omer bin el .Zape~a}eni d`enetski napitak 233 onih Abesinaca koji barataju kopljem i rijetko kad proma{e cilj.” 416 OVLADAVANJE SITUACIJOM I pored ove velike nesre}e koja zadesi muslimane ubistvom Allahovog i Resulullahovog Lava. Kad odlu~ih da ga bacim. kad ga ugleda [eddad bin el . Prema njemu krenu Sibaa bin Abdul Uza. izgledao je kao razjareni dromedar 415 koji ne preza ni od ~ega. Gledaju}i ga. muslimani su gospodarili ~itavom situacijom.Esved. koji uspje{e razrijediti neprijateljske redove i pobiti mnoge njihove junake. Ono se zabode u trbuh. Krio sam se iza drveta ili kamena. vratih se u logor i sjedoh.Muttaliba. Navali na njega i gotovo ga savlada. Kad je Hamza bio posred boji{ta i sasijecao sve oko sebe. Kad se vratih u Meku. izvukoh svoje koplje.Amir bio je ~uveni kalu|er.Amir el .

^uvali su jedini prolaz preko Uhuda prema muslimanskoj vojsci. bio na mu{ri~koj strani. Vidjeli su im se halhali na nogama. a ne samo nekoliko stotina. ubijali ih i uzimali ratni plijen. 418 MU[RICI DO@IVLJAVAJU PORAZ I dok su strijelci ~uvali svoja mjesta i odbijali Halidove napade. Vojnici su bezglavo tumarali bojnim poljem. ka`e se: “Kada smo se sukobili sa njima pobjegli su tako da sam vidio njihove `ene kako `urno tr~e podignutih haljina. Oni su bje`ali glavom bez obzira.” Abdullah bin Zubir pripovijeda da je njegov otac rekao: “Tako mi Allaha.Bera’ bin Azib. poku{avala je tri puta proboj preko uhudskog prevoja. Me|utim.. Me|utim. Ibn . koji prenosi El . Poraz je. Mu{ri~ki junaci.{. d`. a. . bez ikakve sumnje.Ishak nam pripovijeda: “Allah. Stoga se po~e{e povla~iti. Mekanska konjica... a potom bje`ati. Mu{rici nisu mogli vi{e izdr`ati muslimanske napade i pored bezbrojnih poku{aja da ih makar samo zaustave.s. Do tada niko nije uspio ni zastavu podignuti. @elja im je bila za}i muslimanima iza le|a i izazvati pometnju i nered u njihovim redovima. a njene drugarice su brzo tr~ale. Na taj na~in bi ih sigurno vrlo brzo porazili. ovi strijelci su svaki put odbili Halidov napad i uspjeli sa~uvati taj vrlo va`an strate{ki polo`aj. zaboravljaju}i da su do{li uzeti osvetu i vratiti svoju slavu. O kontranapadu nije bilo mogu}e ni pomsliti. ugled i veli~inu. Izgledalo je kao da se protiv tri hiljade mu{rika bori trideset hiljada muslimana. pod vo|stvom Halida bin el . odigrao je zna~ajnu ulogu u po~etku bitke. malo po malo. tok borbe je i{ao u korist muslimana. Malobrojna muslimanska vojska kontrolirala je cijelu bitku. koja je pala nakon pogibije Savaba. postavio na Uhudu.Velida i uz pomo} Ebu . vidio sam potkoljenicu Hind bint ‘Utbe. tih nekoliko stotina bili su divna slika vrhunskih heroja.” 419 U Buharijinom hadisu.Amira “El Fasika”.. da bi se makar oko nje okupljali i za nju bitku bili. muslimanima dade da pobijede. kako bi uni{tila lijevo krilo muslimanske vojske.234 Zape~a}eni d`enetski napitak ULOGA MUSLIMANSKIH STRIJELACA U BORBI Odred strijelaca koji je Resulullah. gubili su nadu u pobjedu. On Svoje obe}anje ispuni.” 420 Muslimani su gonili mu{rike.

On velikom brzinom krenu preko uhudskog prevoja.. i nakon {to se neprijatelj u trku povla~io s boji{ta. . Oni se okrenu{e protiv muslimana. zatim jurnu na muslimane s le|a. ostavljaju}i sve iza sebe. Ta gre{ka je dovela gotovo do ubistva Resulullaha.. ~vrsto odlu~iv{i da tu budu sve dok ne dobiju dozvolu. Ranije smo naveli stroge naredbe koje je Resulullah. a. Amra.D`ubeir sa svojih devet drugova. na{i drugovi su pobijedili. pa odlu~no krenu{e protiv muslimana.VELID OPKOLJAVA MUSLIMANSKU VOJSKU Halid bin el . HALID BIN EL .Harisije. Na polo`aju je ostao samo Ibn . a. da u~estvuju u sakupljanju plijena. plijen. ili ne budu pobijeni. Tako ostade zale|e muslimana bez za{tite. podi`e mu{ri~ku zastavau iz pra{ine i oko nje se iskupi{e Kurej{ije dozivaju}i jedan drugoga. pobijedi ljubav prema materiji. a. Oni se nisu micali. uni{ti Abdullaha bin D`ubeira i njegove drugove. Jedna njihova `ena.s.s.s.s. te jedni drugima reko{e : “Plijen. Oni okru`i{e muslimane sa svih strane.Velid iskoristi zlatnu priliku koja mu se ukaza tog momenta. i mi }emo se domo}i plijena. kada su ovi strijelci vidjeli da muslimani uzimaju plijen od neprijatelja. Gre{ku zbog koje se stvar okrenu skroz druga~ije. neoprostivu gre{ku napravi{e strijelci. naredbe i re~e: “A zar ste zaboravili {ta vam je rekao Allahov Poslanik.”421 Njih oko ~etrdeset napusti{e svoja mjesta na Uhudu i pohita{e za ostalima. gre{ku zbog koje }e muslimani do`ivjeti veliku {tetu i nesre}u.?” Ve}ina nije pridavala zna~aj njegovom upozorenju. ma kakav ishod bitke bio: pobjeda ili poraz.Zape~a}eni d`enetski napitak 235 KOBNA GRE[KA STRIJELACA Nakon {to je mala muslimanska vojska po drugi put porazila slavnu idolatrijsku Meku. k}i Alkmeta el . Ali i pored ove stroge naredbe. i otpo~e nanovo `estoka bitka. potr~a. da su obavezni ostati na brdu. [ta ~ekate?” Njihov zapovijednik Abdullah bin D`ubeir ih podsjeti na Resulullahove. izdao strijelcima. Ta gre{ka je udarila crn pe~at na obraz muslimana. Njegov konj vrisnu i mu{rici znado{e da je do{lo do preokreta stvari. i na slavu koju su stekli nakon pobjede na Bedru. a. Oni povika{e: “Tako nam Allaha.

a. I dok su se oni tako vrtili ukrug. ~u{e kako neko vi~e: “Muhammed je . Neki od njih krenu{e pravo u Medinu. Buharija prenosi da je h.na sigurno mjesto. a.S. mu{rici su bili pora`eni vidljivim porazom. Huzejfe je znao re}i: ‘Allah vam oprostio!’” Urvet ka`e: “Tako mi Allaha. mu{rici ga ~u{e prije muslimana.s. ~uvajte se onih iza vas’. moj otac’.. ne vode}i ra~una {ta im se de{ava iza le|a. pa pojuri{e u pravcu njegovog glasa.” 424 Taj doga|aj napravio je jo{ ve}u pometnju u muslimanskim redovima. RASULO MUSLIMANSKE VOJSKE Kada muslimani pado{e u okru`enje. Huzejfe se osvrnu i ugleda pred sobom svoga oca. dozivaju}i svoje drugove: “O Allahovi robovi. pa povika: ‘Moj otac. ostavljaju}i bojno polje. r. I zaista. Pobijedi Resulullahova. TOKOM OKRU@ENJA U ovom te{kom ~asu Resulullah. ali je bio uporan da ih dozove. ljudi se izmje{a{e da se nije moglo prepoznati ko je ko. Desilo se da su se neki muslimani me|usobno ubijali.. i pored toga Huzejfe je ostao dobar ~ovjek sve do smrti svoje. Mnogi nisu znali ni kuda }e. ni {ta }e. bio je s jednom malom grupom od devet svojih drugova 422 u pozadini muslimanske vojske.. o{troumnost i njegova hrabrost. muslimani ga ubi{e. Ma~evi se ukrsti{e. Ai{a.on i njegova mala grupa drugova . o vjernici!” Vikao je znaju}i da }e ga mu{rici ~uti prije muslimana. pa se oni sprijeda okrenu{e i sudari{e sa ovima iza sebe. zastade i povika iz sveg glasa.. Druga grupa muslimana se vrati nazad. ali ve} je bilo kasno. a pritom da ostavi okru`enu svoju vojsku na milost i nemilost neprijatelju. Odjednom ga iznenadi vrisak Halidovog konja. pa udari direktno na mu{rike. 423 Pratio je kako njegovi vojnici tjeraju mu{rike s rati{ta. ili da se li~no izlo`i opasnosti i pozove svoju vojsku da se konsolidira.s. Znao je {ta se mo`e odgoditi. Pred sobom je imao dvije mogu}nosti: da se spasi na brzinu . Tada je {ejtan povikao: ‘O ljudi. izla`u}i sopstveni `ivot velikoj opasnosti u tom kobnom ~asu. A. a neki pobjego{e na vrh Uhuda. te da ih sam izvede iz toga za~aranog kruga prema Uhudu. Oni se dado{e u bijeg. grupa njih je u tim trenucima vodila ra~una samo o sebi.a. rekla: “Kad je bila Bitka na Uhudu.236 Zape~a}eni d`enetski napitak NEUSTRA[IV POTEZ RESULULLAHA.

Oni ga onako spu{tenih ruku pogleda{e. Muhammed je ubijen!” Pred njima se svijet okrenu. je li istina da je Muhammed ubijen?” Ensarija mu odgovori: “^uli smo tu vijest. Me|u prvima bili su Ebu . Postojala je i tre}a grupa ljudi koju nije ni{ta drugo interesiralo do sam Resulullah. a.Bekr es . ili za Ibn . Alija bin Ebi .Velida. Allah }e vas pomo}i i pobjedu vam donijeti!” Oko njega okupi se grupa ensarija i oni krenu{e na konjicu Halid bin el .Sufjana. namjerna la`. . podigo{e moral muslimanskim borcima i povrati{e gotovo uga{eni borbeni duh. Brzo se osvijesti{e.” Zatim nastavi ubijati nevjernike oko sebe dok i sam ne pade ubijen.s. Sabit se `estoko borio. Oni se ponovo osvijesti{e. {ta je bolje? Ponovo zgrabi{e oru`je i po~e{e odbijati neprijatelja koji je nadolazio u valovima. miris iz D`enneta me mami. U tom ~asu pored ove izbezumljene grupe pro|e Enes bin en . r. Na njemu su prebrojali vi{e od osamdeset uboda. ogra|ujem se kod Tebe od onoga {to su u~inili ovi (muslimani). To im vrati nadu. pa ga upita: “^ovje~e. {to kopljem ili strijelom. pa se uspje{e izvu}i iz neprijateljskog okru`enja i okupiti oko centrane komande. Omer bin el . ali ako je Muhammed ubijen.” 427 Ovakva.s. bili su prvi njegovi branioci. i sli~na me|usobna bodrenja. Usput saznado{e vijest da je Resulullah.Nadar. a utje~em se tebi od onoga {to su uradili oni (mu{rici). i to po njegovim jagodicama.Ubejja sutra.” Zatim re~e: “Moj Allahu. a. {ta ako je istina? A {ta ako je la`? Neki pomi{ljahu da odustanu od borbe i da tra`e od Abdullaha bin Ubejja za{titu kod Ebu . u opasnosti. ja ga osje}am.Hattab..s. i da je ono bila ~ista la`. Boriti se za islam danas. a. nakon njega? Ustanite i umrite za ono za {ta umrije Resulullah.” On krenu naprijed i ugleda ga S’ad bin Muaz pa ga upita: “Kuda }e{.s. a. dok ga ne pogodi kopljem. Nije ga niko mogao prepoznati poslije bitke. {to ma~em.Zape~a}eni d`enetski napitak 237 ubijen.s. Oni su u po~etku bitke bili u prvim borbenim redovima. 425 U tim te{kim trenucima podi`e svoj glas Sabit bin ed . Ebu . Poku{avali su da se probiju do svoje komande. vrati im samopouzdanje i snagu. Pogibe on.a.. a on upita: “[ta ~ekate?” Odgovori{e: “Ubijen je Resulullah.Siddik. ako je Muhammed mrtav. li~no Halid. Oni su od po~etka bili uz Resulullaha.Talib i jo{ neki vjerni njegovi ashabi. jedino njegova sestra.Enese?” Enes odgovori: “Ah. branite svoju vjeru. njega okru`ivali i njega ~uvali. a poginu{e i njegovi drugovi.Dahdah i povika: “O Ensarije. Kada su osjetili da je `ivot Allahovog Poslanika. Allah je zaista `iv! On ne umire! Borite se za svoju vjeru. 426 Jedan iz redova muhad`ira pro|e pokraj jednog ensarije koji je bio obliven krvlju. Drugi stvarno i baci{e oru`je. a.” On upita: “Pa {ta }ete od svog `ivota.

a. brizi i povjerenju prema Resulullahu. a. Ubijao je ubijao. Kad je Resulullah pozvao muslimane da se okupe oko njega. Abdullah bin [ihab ez . a. On se borio sve dok ne zadobi smrtonosne udarce od kojih pade.. neustra{ivi konjanik. a.s.s.s.s. I dok su ra{trkani muslimani trpjeli posljedice stravi~nog okru`enja. Jedva su mu skinuli . te`i{te bitke prenosilo se ka Resulullahu. a. s namjerom da ga ubiju.Zuhri pri|e Resulullahu.. Abdullah bin Kum’et.. u kome su ih mu{rici gotovo istrijebili. tako jako da je vi{e od mjesec dana osje}ao bolove od te rane. U Buhariji i Muslimu prenesen je hadis od Ebu . Do~ekala ih je ova mala. ostado{e samo dvojica muslimana Kurej{ija .” 428 Posljednji od ove sedmerice bio je Immaret bin Jezid bin es . rasije~e mu gornju vilicu. Tako je izlazio jedan po jedan ensarija.Seken. i rani ga u ~elo. koji je bio i najte`i u `ivotu Resulullaha. Muslim prenosi od Enes bin Malika da je Resulullah.. uz njega su ostala samo dva ~ovjeka: Talha bin Ubejdullah i S’ad bin Ebi Vekas. udari Resulullaha... zlatnu priliku.s. i dvojicom muhad`ira. dok ne poginu{e sva sedmerica.Osmana.s. koji je pri~ao: “U tom kriti~nom trenutku. 429 NAJKRITI^NIJI TRENUTAK U RESULULLAHOVOM. A. Ranije smo spomenuli da je u vrijeme prodora Halid bin el . a. a... re~e preostaloj dvojici muhad`ira: “Nismo pravedno postupilio prema na{im drugovima.Sekena uz Resulullaha.Velida uz Resulullaha.s.. Utbe bin Vekas pogodi Resulullaha. njegov glas su ~uli i prepoznali mu{rici. zasnovan na velikoj ljubavi.S. koju nisu uspjeli iskoristiti. Kada su ga Kurej{ije napale rekao je: “Ko }e ih odbiti od nas pa da zaslu`i D`ennet?” Ili je rekao: “Pa da bude moj drug u D`ennetu?” Jedan ensarija istupi i stade se boriti i boriti. pa su pojurili prema njemu u napali ga.mnogobo{ci imali su po prvi puta ogromnu.s. ali hrabra dru`ina deveterice i pru`ile nevi|en otpor.muhad`ira. kamenom u lice. toga dana na Uhudu bio okru`en sedmericom ensarija...S. Oni su se obru{ili na Resulullaha.s. gornju usnu i izbi prednji zub.s. a. A. i oko njega. dok i njega ne ubi{e. sabljom u ple}a (ili rame).238 Zape~a}eni d`enetski napitak VRHUNAC BITKE OKO RESULULLAHA. a. bilo svega devet ljudi.s. 430 Kurej{ije . Tada Resulullah. a. @IVOTU Nakon pogibije Ibn es . a.

d`.s.iklil” prenosi da je Talha na Uhudu ranio trideset devet ili trideset pet mu{rika pa su mu odsjekli prste. d`. koji ka`e: “Vidio sam Talhinu ruku. bri{u}i krv sa svoga lica: “Ponizio te Allah!” 431 U sahih hadisu stoji da su Resulullahu. mu kaza: “Da si rekao: ‘U ime Allaha’ . a.s.” 435 Na osnovu svega spomenutog. odnosno ka`iprst i srednji prst. izbijeni prednji zubi (sjekuti}i).. On re~e: “Odli~no”. odbili su `estok napad mu{rika na Resulullaha. jer oni nisu upu}eni. 438 Hakim u djelu “El . oprosti mom narodu.. U toj namjeri sprije~ila su ih dva velika heroja: S’ad bin Ebi .” 433 Isto to stoji u Muslimovom sahihu. a. Taj Kum’et zamahnu jo{ jednom sabljom i pogodio Resulullaha. posje~enih prstiju. a.{. i zapamti. neka gleda Talhu bin Ubejdullaha. i to bez imalo sumnje.. da su mu{rici imali za cilj da ubiju Resulullaha. uputi moj narod.. rekao za Talhu.Vekas i Talha bin Ubejdullah.. ja sam Ibn .. sasvim je jasno.” 436 (zakletva). Resulullah. mu re~e. Poslije ensarija istupi Talha i o tome D`abir ka`e: “Talha se borio za desetericu. govore}i: “Baci..Vekasu li~no dodavao strijele iz tobolca.s. isto tako jako kao i prvi put.. najbolji arapski strijelci. kojom je odbranio Resulullaha. jer oni su zaista nasilnici.. 437 O Talhi bin Ubejdullahu nam prenosi Nesaija od D`abira koji pri~a o nadiranju mu{rika oko Resulullaha..meleki bi te podigli u vis. da je imao posjekotine na glavi i dok mu je krv tekla rekao je: “Kako }e se spasiti narod koji napravi posjekotine na licu Poslanika svoga (Kurej{ije). Sami njih dvojica. objavi: “Od tebe ne zavisi da li }e On pokajanje njihovo primiti.s.” Poslije toga Allah. a.s. a. iskupili te moj otac i majka!. Resulullah.Zape~a}eni d`enetski napitak 239 dupli oklop.Hazima. toga dana: “Ko ho}e da gleda {ehida kako hodi zemljom..s. na Uhudu. u o~nu jagodicu.” 440 Tirmizi prenosi da je Poslanik.s.s. i koji mu izbi prednje zube u momentu dok ih poziva u Allahovu vjeru.. a Resulullah. ~esto je spominjao samo jednog roditelja. a.” Tom prilikom Allah. a. potisnuo je mu{rike.. D`abir ka`e: “Kad mu{rici do|o{e do Resulullaha. on zapita: “Ko }e pred njih?” Talha odgovori: “Ja.s.s. a.434 a u djelu “E{ . a sad je prvi put kod S’ada spomenuo oba svoja roditelja. kao {to smo prenijeli iz Muslimovog predanja.. a. da sav svijet vidi.Kum’et. a. a zatim re~e: “Moj Allahu. ili }e ih na muke staviti. pa mu re~e: “Evo ti ovaj obru~. pa malo od{uti.s. rekao toga dana: “Pove}ana je Allahova srd`ba nad narodom koji okrvavi svoga Poslanika”. da mu zabi obru~ {ljema u lice. sve dok ga ne pogodi{e u ruku i odsjeko{e mu prste.s..{.” Resulullah.s. a.” Potom D`abir navodi borbu ensarija i pogibiju jednog po jednog.[ifa” Kadija Ijjada stoji: “Moj Allahu. koji su se `estoko borili. kada je oko njega bila grupica ensarija. 439 Buharija prenosi od Kajs bin Ebi . jer oni ne znaju. je S’ad bin Ebi .” (3:128) 432 U Taberijinom predanju stoji da je Resulullah.” 441 . a. a.

Resulullah. Ja mu rekoh: .. kada ih je dozivao da mu priteknu u pomo}.. r.s. On je svoj posao odradio i Allah }e ga za to nagraditi. da su na dan Uhuda svi oti{li od Resulullaha. nam re~e: “Vidite svoga brata. On. Talha. a.. r. velikom `estinom i svojim tijelom zaklanja Resulullaha.. a. Nisu mogli ~uti Resulullaha.s. zahvali Allahu {to ga zate~e `ivog. Jurio je kao na krilima. jer su se neprekidno borili. a. Bio je on prvi koji se vratio da vidi {ta je s njim. rekao bi: ‘Taj cio dan je Talhin dan!’” 442 Ebu .Hiban prenosi od Ai{e. On ka`e: ‘Ugledao sam ~ovjeka koji sije~e neprijatelja oko sebe. i ugledasmo Talhu na zemlji. {tite}i Resulullaha. a.240 Zape~a}eni d`enetski napitak Prenosi tako|er Ebu . ashabi s prve linije nisu bili upoznati s doga|ajima.” 443 Toga kobnog dana u kojem se branio `ivot Resulullaha. `estoko sijeku sve ispred sebe. te kad ga ugleda. Dok su se doga|ale tragi~ne stvari na bojnom polju i oko Resulullaha.s. d`.s. vi{e vidio. On je bio drug iz hid`re..{.s. Oprezno su motrili da ga ko od neprijatelja ne pogodi.. {est njegovih branilaca mrtvi. je o Talhi i stihove spjevao: “Blago tebi. Prvi koji je pri{ao Resulullahu. a ni poslije.a.Bekr es . r. branio se muslimanski iman..a. ranjen..s... Stigli su dosta kasno.Davud od Ai{e. a. Bili su u bijeloj odje}i. idite i pomozite mu.a. Poslanika svim muslimanima svijeta. a. a. Uhud je tvoje rati{te. Kad ashabi ugleda{e sve to. A.” .s. bio je njegov vjerni prijatelj i ashab Ebu . a. Oni nisu imali pojma {ta se sve de{ava na Uhudu. a.s. a. koja pri~a: “Rekao je Ebu .Ubejde bin D`errah.s.. Ja ih nisam nikad prije. Pohitasmo do Resulullaha..s. a.Bekr spomenuo Bitku na Uhudu. pa pohita{e do njega.s.Udri Talha. jer je Resulullah.s.. r. a D`ennet ti boravi{te. branila se vjera islam. Bili su to S’ad i Talha. hurije ti miljenice.s. Buharija i Muslim prenose od S’ada da je rekao: “Vidio sam Resulullaha.s.Bekr. a sedmi u ranama le`i na zemlji.Bekr. okru`i{e Resulullaha. a. da je rekla: “Kad god bi Ebu . da ga za{tite svojim tijelima i svojim oru`jem. Do|e do svog Poslanika. na Uhudu i s njim dva ~ovjeka.. a ma~em su branili Resulullaha.s. a. svog u ranama. Oni su se odjednom pobojali da mu se {ta ne dogodi {to ne bi bilo na ~ast muslimanima... nagradio te Allah!’” Uskoro me susti`e Ebu . ~uvaj Talha. drug iz pe}ine Sevr. bio ve} izranjavan.a. a.” U predanju stoji da su to bili D`ibril i Mikail.S. nagradio te Allah. Jo{ dvojica kao ljuti tigrovi. U isto vrijeme odbijali su `estoki napad neprijatelja. i Njegove obavije{tenosti o onome {to je nama nepoznato. a.Sadik. 444 OKUPLJANJE ASHABA OKO RESULULLAHA. U svojoj zbirci sahih hadisa Ibn . uz pomo} Svevi{njeg Allaha. (da se bore).

Kunem se Bogom. pomozite svome bratu Talhi. onda neka umrem. i za islam. a. Sve su se odbijale od njega. Ako se on spasi. Nafi bin D`ubejr. a.. da ga ubijemo. U to su se oko Resulullaha. Njihovi napadi bili su sve `e{}i i `e{}i.Saida el . Hatib bin Ebi . Odjednom Resulullah propade u zamku.’” 445 Ovi primjeri i{li su u prilog Talhe. Ashabi su morali uzmicati i povla~iti se. pri~a: “^uo sam jednog muhad`ira kako ka`e: ‘Bio sam na Uhudu i gledao kako sa svih strana padaju strijele na Resulullaha. sam samcat.s.Dud`anet.Bekre.Amir. koju mu je ranije postavio Ebu .Beltea. Tada Resulullah.s... Pogo|en je strjelicom koja je probila obru~ {ljema na licu i zajedno s njim zabila se u njegovu jagodicu. mu{rik. Zatim krenuh da izvu~em drugi kraj obru~a a Ebu ... Sahm bin Hanijf i Ebu .’” Abdullah bin [ihab ez .s. Ammarova majka Nesiba k}i Ka’ba.Zape~a}eni d`enetski napitak 241 Resulullah. poka`ite mi ga. Sli~no se desilo i Safvanu koji je povikao: “Tako mi Boga. Sehm bin Hunejf. bez i jednog ashaba. a. po~eli okupljati i ostali borci me|u kojima su bili: Ebu . a.s. a Talha bin Ubejdullah onako ranjen prihvati ga i pomo`e mu da se odr`i na nogama.Zuhri.s. a. tada je povikao: “Gdje je Muhammed. Omer bin el Hattab. On je svoju obavezu izvr{io. ja }u!’ On uze ustima obru~ {ljema i po~e ga micati ustima nastoje}i da ne povrijedi Allahovog Poslanika. ‘Mi se okrenusmo Talhi.’ On ga je uzeo ustima. a ni jedna ga ne pogodi u tom ~asu. nakon ovoga. pusti. Imao je vi{e od deset rana.Hudrije. i jo{ druga dvojica. Mus’ab bin Umejr. ni ja ga ne vidim.s. UDVOSTRU^EN NAPAD MU[RIKA Svakog trenutka broj mu{rika koji su napadali na Resulullaha. a da ga nije vidio. U tom padu Resulullah je ozlijedio oba koljena. Katade bin En Nu’man. a. imao je nekoliko rana.. stajao je pokraj njega. re~e: ‘Pustite mene. a. pove}avo se stalno . Alija bin Ebi . ali je slomio i drugi zub. a.” Poslije je on kazivao: “Dogovorismo se nas dvojica. pusti ja }u.Ubejde re~e: ‘Tako ti Allaha. Govore o njegovoj neustra{ivoj borbi za Resulullaha.s. Alija mu pru`i ruku da iza|e iz rupe. Zatim je izvukao strijelu ustima i slomio zub. jer je za nas bio nevidljiv.Talha. Ebu .s. Ebu .. i micao sve dok ga nije izvukao.Bekr nastavlja pri~u: “A ja uzeh da izvu~em krajeve obru~a pa Ebu . On je ~ak i pro{ao pokraj Resulullaha. zvani Fasik (Pokvarenjak). Malik bin Sinan otac Ebu .Ubejde opet re~e: ‘Tako ti Allaha.Talib. da je on za nas nevidljiv.” 446 .” Resulullah. a..s. ali ne mogasmo.

a. Katade ga uze sebi. Spominje se usput. ne stoj i ne nadziri.Talha svojim je tijelom {titio Resulullaha. pa mu je zub izbijen. Neke su bile na nozi.a. a on se ne bi ni pomjerio. otac Ebu .s. a Ebu . ustrijelit }e te neprijatelj.. Resulullah tada re~e: “Ko ima `elju da gleda u stanovnika D`enneta neka gleda u ovog. pa se borio tako `estoko. jedan od hrabrih strijelaca zakleo se Resulullahu na smrt. da je neprijatelj Katadu pogodio u oko koje mu je isko~ilo iz duplje i da ga je Resulullah.” 447 Tako|er prenosi se od Enesa. Po{to je bio veliki strijelac. zbog kojih je kasnije bio hrom. a.” . Toga nezaboravnog dana `estoko se borio i Abdurrahman bin Avf koji je bio pogo|en u desni. Resulullah.” 448 Ebu . r. a dade mu drugi.s. ali to ne u~ini on. ovog Utbeta. pratio bi dolijetanje strijela i znao bi putanju kretanja. a. Resulullah. a.Seida el .. Enes. pripovijeda: “Kad je bila Bitka na Uhudu. Svojim grudima je do~ekivao neprijateljska koplja. ve} tu sre}u imade Hatib.Talha je ispred njega sa {titom u rukama do~ekivao strijele.Hudrija sisao je krv iz rane na obrazu Resulullahu dok je nije o~istio.s. tako|er je. a Talha povika: “Allahov Poslani~e.s.a.s..s. Po njemu su strijele padale.Dud`anet tako|er je {titio Resulullaha s le|a.s.. Tog dana i on poginu kao {ehid. a.Numana. uzeo i ponovo vratio na mjesto. da je Resulullah. a. Hatib bin Ebi . kakvu do tada nije poznavala historija. Sehl bin Hanijf. Talha je bio vje{t strijelac. r..s.. a. strada svijet oko Resulullaha. Malik bin Sinan. izbio zube). te je i na taj na~in {titio Resulullaha. da je rekao: “Talha je znao i sebe i Resulullaha. Ja }u se `rtvovati za tebe. nikada ne}u ispljunuti..Bettea pratio je Utbeta bin Ebi . Prenosi se od Katadeta bin en . Resulullah mu re~e: “Ispljuj!” On odgovori: “Tako mi Allaha. a toga dana je dva ili tri luka polomio.. i sam sa strijelcima ga|ao neprijatelja. a. pa kad ga ugleda udari ga sabljom i otkide mu glavu. gdje }e koja pasti.” A zatim je oti{ao bore}i se. I bilo mu je ljep{e i bolje od drugoga. je tako stajao i nadzirao bitku. a imao je i preko dvadeset rana.242 Zape~a}eni d`enetski napitak IZUZETNI PRIMJERI HRABROSTI Muslimani su pokazali veliku hrabrost i po`rtvovanost u ovoj bitki. Ebu .Vekasa (onog istog koji je Resulullahu. da ga je interesiralo samo koliko je mu{rika brojem ubio.s. odapinjao luk toliko da se od upotrebe iskrivio.. Sa’d bin Ebi Vekas je `arko `elio da ubije svoga brata. pokrivati jednim {titom. a.

a. NASTAVLJA BITKU Kad poginu Mus’ab. muslimani su ~uli K’aba.. ali konj ovog mu{rika posrnu u neku rupu.Summe. Kad im se prima~e. a. udari ga preko nogu. pa kad mu odsjeko{e desnicu.Talibu.. a. posebno kada je Kum’et nasrtao sa svojom dru`inom.. Ummu . On je udari u rame i napravi joj otvorenu ranu.Haris bin es . on ga uze u lijevu. Imao je dva oklopa.s.s.s. A.s. Na svome tijelu imala je dvanaest rana.. Stoga su mnogi od njih po~eli prevrtati mrtve radi masakriranja.s. Na njega sko~i El . a. predade bajrak Aliji bin Ebi .Mugire. pa se spasio. Tada Resulullahu. Mus’ab je mnogo li~io na Poslanika.Zape~a}eni d`enetski napitak 243 Ummu . Oni su za kratko obustavili svoje napade.s. radujte se. misle}i da je ubio Resulullaha. Resulullah. a. Ubio ga je Ibn . jedan od kurej{ijskih junaka.. a..Kum’et. a.Kum’eta koji je napadao grupu muslimana. ona se velikom brzinom pronijela du` cijelog rati{ta.S. ubijen. Svi se zajedno po~e{e povla~iti polahko prema klancu Uhuda. evo Resulullaha. r. a. probijao se s muslimanima. i re~e: “Ako se on (Muhammed.a.s. Uza sve njihove napade. a. kako ga ne bi mu{rici otkrili. a.s.” Resulullah mu dade znak da {uti. Resulullah. Mus’ab je u desnoj ruci nosio muslimanski bajrak. meni nema spasa. a ona njega s nekoliko udaraca sabljom izudara.” Resulullah. okrenu se da se bori s njim. Mus’ab bin Umejr je s velikom hrabro{}u branio Resulullaha.. Navalila je na Ibn . . Me|utim.) spasi. Osjetili su se obezglavljeni i osaka}eni. pa po`uri za Resulullahom. Kad i ovu odsjeko{e. misle}i da je sve gotovo i da su pobijedili. a zatim ga dokraj~i i uze njegovo oru`je. Osman bin Abdullah bin el . Oko njega se okupi oko tridesetak ashaba. koji svom `estinom nastavi bitku. plan okon~anja bitke uni{tenjem muslimana pade u vodu pred mudrim potezima Resulullaha. uze ga na prsa pa pritisnu bradom i tajko ga je dr`ao dok ne pade ubijen..Amaret direktno je u~estvovala u bici. po|e za rukom da se probije do okru`ene vojske. Zbog nje je nastala pometnja u muslimanskim redovima. pribli`i se Resulullahu. dok su mu{rici za njima poja~avali napad. prepozna ga K’ab bin Malik i povika iz sveg glasa: “O muslimani.s.Amaret nastavila je da se bori. ta vijest napravila je pometnju i u redovima mu{rika. Me|utim.s. a. pa svi potr~a{e prema Poslaniku.s. Tada je Kum’et sav sretan doviknuo mu{ricima: “Muhammed je ubijen!” 449 EHO LA@NE VIJESTI Kad je Kum’et pronio la`nu vijest da je Muhammed. RESULULLAH.

umrijet }e{. koji prenosi od Urveta stoji: “Rikao je poput bika i vikao: ‘Tako mi Stvoritelja. ako se on spasi. drugi mekanski konjanik. i tako pre|e preko prepreke... ali se nije mogao popeti. ipak. navali na El . uze koplje od Harisa bin Summe. a Ebu . te ga pogodi `estokim udarcem od kojeg se zaljulja na sedlu.’ Kad ga pusti{e Resulullah. a. POGIBIJA UBEJA BIN HALEFA Ibn .244 Zape~a}eni d`enetski napitak Abdullah bin D`abir. susti`e ga Ubej bin Halef i re~e: “Gdje je Muhammed? Zakleo sam se da meni nema spasa. da se ovim na{ima ovako desilo. Tako su ipak muslimani nadmudrili mu{rike.” 450 I tako..s.S. a.s.Ebu Dud`an. pa na stijenu. Uspio je.Esveda.s.’” 453 TALHA POMA@E POSLANIKU. svi bi bili mrtvi. malo po malo. veliki junak. Ja je uzeh. a. da se vrati do Kurej{ija i dok je krv lila iz njegovog vrata.. a.s. 452 A u drugoj verziji. Kad ga uze. Resulullah.{. zadrhta. a sam Resulullah. muslimane je uzela blaga opu{tenost i lagani san.: ‘Da se malo pozabavimo njime?’ On odgovori: ‘Pustite ga.s. jer su ga rane jako boljele.Tako mi Boga. povla~ili u planinu. pa su ga muslimani morali dalje nositi. 451. Na ovog zlikovca. on se pope na njih. a. O tome govori Kur’ani Kerim.. Tokom ove `estoke bitke.” Neko upita Resulullaha. pa je poku{ao da je pre|e. on prokrklja: ‘Ubi me Muhammed. pred Resulullahom. Tada Talha podmetnu svoja le|a. potra`i njegovu klju~nu kost i slabu ta~ku izme|u oklopa i vrata. Kad su se ashabi i Resulullah. tako nam Boga! A bio si tako sna`an!’ On re~e: ‘Muhammed mi je rekao u Meki: .Ishak pri~a: “Kad Resulullah..Ja }u te ubiti.s. tom prilikom re~e: “Talha bin Ubejdullah je zaradio D`ennet. a ona opet ispade. a.” 454 . Allah.’” Tako umrije Allahov neprijatelj u Serfu. nasrnu heroj s crvenim povezom . `elio je da se time oni malo oporave od umora. Halida i njegovu ~uvenu o{troumnost. tako mi Boga!’ Oni mu odgovori{e: ‘Gotovo je s tvojim srcem . ubio bi me. A. a zatim do~eka Ubeja. a time i ostalim borcima muslimanima koji su se povla~ili na sigurno mjesto. i tako vi{e puta. pa zamahnu sabljom i jednim udarcem mu otkide glavu.s. d`. isprije~ila se stijena. da je samo pljunuo na mene. a Kurej{ije ga odneso{e u Meku.Harisa i sabljom mu zadade te`ak udarac u ple}a. Ebu el . Abdullah bin D`abira. pa mi ispade sablja iz ruke. sti`e u klanac Uhuda. strese se i nakostrije{i poput deve kada je uzme groznica. a..Talha pri~a: “I mene je obuzimao san na Uhudu. ova grupa muslimana kr~ila je sebi put prema planinskom klancu.

smatrali su da je bitka zavr{ena.” S’ad re~e: “Natjerat }u ih da se vrate. sjekle stomake i u`ivale u tim stra{nim zvjerstvima. Me|utim.” U susret Kurej{ijama krenu Omer ibn el . Resulullah. Zatim S’ad uze strjelicu iz tobolca. i da li je uop}e `iv. r.s.. Ibn ..tako domogli. “Da. a. tada re~e: “Bo`e moj. noseve. a Resulullah.Hattab s grupom boraca te ih napado{e. ve} su prevrtale muslimanske {ehide. a. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 245 POSLJEDNJI NAPAD MU[RIKA Resulullah. udove. raspori utrobu Hamze.s. ja sam”.s. pa se po povratku s Uhuda u dolinu. pa njome pogodi drugoga. a zatim je i ona odsijecala u{i i noseve. se s muslimanima povu~e na sigurno mjesto. bio na brdu. a Sufjanova `ena. a. po~e{e spremati za povratak u Meku. a mu{rici odlu~i{e da ih ponovo napadnu. 456 MASAKRIRANJE [EHIDA Prethodni napad bio je i posljednji koji su Kurej{ije oprobale protiv Resulullaha. Hinda Utbetova k}er. One nisu spremale svoje stvari. On ode po svoju strjelicu koju dobro poznaje. a.Velida. te i njega ubi. a mu{rici se brzo spusti{e niz Uhud.” “Zar ti sam?” upita Resulullah. Njihove `ene tako|er su se spremale za povratak.Ishak ka`e: “Dok je Resulullah.Megazi el . izvadi mu d`igericu i po~e `vakati.a. Oni nisu bili sigurni {ta se dogodilo s njim. i ubi ga.Sufjan s vojskom na njega i muslimane u dru{tvu Halid bin el . odgovori S’ad i ponovi to tri puta. odape je na jednog mu{rika. S’ad tada re~e: “Ova moja strjelica je mubare}. Nakon njega uzeli su je njegovi sinovi. ispljunula ju je.. te i tre}eg ubi. Bit }e to i njihov posljednji napad na Uhudu. 457 .s.Emvijje stoji da su se mu{rici popeli na brdo. 455 U djelu El . ne bi li ih se kako . s vrha Uhuda je krenuo Ebu .” On je ponovo stavi u tobolac i imao ju je uza se sve do smrti. Navaljivali su i borili se sve dok ih ne stjera{e s Uhuda. otkidale im u{i. ne doli~i im da budu iznad nas. da pravi |erdane svojim slugama.. rekao S’adu: “Napast }emo ih.s.. Tako uradi jo{ jednom. ali po{to nije mogla da je lahko proguta.

a. pripovijeda: “Ugledah Ai{u. kada sam vidio {ta rade mu{rici od muslimanskih {ehida. gu{io se od smijeha. Ugledah jednog mu{rika kako sakuplja oklope ljudi koji bje`e i govori: ‘Skupite se. pa dodade S’ad bin Ebi .Vekasu koplje koje nije na vrhu imalo {iljak. a pred kraj bitke.246 Zape~a}eni d`enetski napitak KOLIKA JE BILA SPREMNOST MUSLIMANSKIH HEROJA DA NASTAVE BORBU DO KRAJA? U zadnjim trenucima.’” 462 . Allahov neprijatelj. Odoh i stadoh iza njega. podi`e na sablju i raspolovi na dvoje. Zatim sam odmjeravao muslimana i kafira. Kafir krenu prema muslimanu. punile krbe.Bekra i Ummu Sulejm. daj mi svoju sablju. Me|utim.’” 458 2. Kafir je bio bolje gra|en i bolje naoru`an. ustadoh i pri|oh... a potom re~e: ‘Osvetio ju je S’ad. a na nogama su im se vidjele halhale. grabila je {akom pra{inu i bacala im u lice.Arkat kopljem. Vra}ale su se. Allah usli{a njegovu molbu. a kafir. k}er Ebu . a ovaj ga do~eka.’ Tada ugledah muslimana u oklopu koji ga je posmatrao. dolazile. on pade i otkri mu se tijelo.” 460 Me|u tim `enama bila je i Ummu Ejmen. r. To je te{ko palo Resulullahu. Kad je vidjela grupe muslimana sa Uhuda koji su se vratili i htjeli u}i u Medinu. desila su se dva doga|aja koji jasno pokazuju kolika je bila spremnost muslimanskih heroja da nastave borbu i kolika je bila njihova ozbiljnost na Allahovom putu. nasmija se da su mu se desni ugledale. Ka’b bin Malik pri~a: “Bio sam me|u muslimanima koji su napustili borbu.s. saberite se ko ovce u toru. Nekima je dovikivala: 461 ‘Evo ti preslica. 1. a Resulullah. r. i re~e mu: ‘Ga|aj s njim. Tada musliman otkri svoje lice i re~e: ‘Kako ti se ovo ~ini Ka’be? Ja sam Ebu . vje{to su nosile krbe sa svje`om vodom na glavi i napajale `edne ranjenike. Pala je i haljina joj se zadigla. Nakon zavr{etka bitke do|o{e `ene muslimanke na mjesto sukoba. Tamo ju je ranio Hiban bin el .’ Zatim je pohitala na bojno polje i napajala ranjenike. a koplje pogodi Hibana u grlo. Enes. a. pripovijeda: “Ummu Sulejm donosila nam je mje{ine s vodom na dan Bitke na Uhudu.. udari ga.a.Dud`anet. ^ekao sam {ta }e se desiti. napajale ranjenike 459 i tako stalno.’ S’ad ga baci. Hitro su hodale.” Omer.

upita: “A zar mu ne}ete odgovoriti?” “A {ta da mu ka`emo?” Recite: “Allah je ve}i i mo}niji.Talib da napuni svoju mje{inu s vodom. Tom vodom opra samo krv s lica i pokvasi glavu. uzela je komadi} tkanine.s.s. Zbog rana nije mogao stajati.s.. On po~e dozivati: “Je li me|u vama Muhammed?” Niko mu ne odgovori.s. pa se krv zaustavila. zabranio da govore. Allah je ostavio u `ivotu one.Allah je na{ Gospodar. sklonio u klanac Uhuda. jedan od ashaba.” 463 Sehl. Kad Alija donese Resulullahu. Kad se Resulullah. osim za ovu trojicu.Zape~a}eni d`enetski napitak 247 NAKON SPASAVANJA RESULULLAHA.. `ivi su. a vi nemate.bog) je velik. na mjesto gdje su bili muslimani..: “Recite ..” Poslanik. Ovaj dan .” Omer se nije mogao suzdr`ati pa re~e: “O Allahov neprijatelju. On ne upita vi{e ni za koga. pa se napio Resulullah. On opet upita: “Je li me|u vama Ibn Ebi . a. zbog kojih }e{ ti biti `alostan. pa re~e: “Pove}at }e se Allahova srd`ba na onoga koji je okrvavio Resulullahovo lice. sva trojica koje si prozvao. a.SUFJANOVA ZLOBA NAKON BITKE I NJEGOV DIJALOG S OMEROM Kad su se spremili mu{rici za povratak u Meku. koju zovu “voda Uhuda”.Kuhafet (Ebu . A. a.s. a. do{ao je Muhammed bin Meslema s pitkom hladnom vodom. 464 Kod Resulullaha.Talib napajao ga je.” Sufjan: “Mi imamo Uzata. a. a. k}er mu. 465 Resulullah.namaz sjede}i. Ebu . a i ne `alosti me to. oti{ao je Alija bin Ebi . jer im je Resulullah.s.” Sufjan: “Osvetismo se. 466 EBU .s. ja je nisam naredio.S. a. a vi nemate Gospodara.. zapalila je i prilijepila na ranu.” Sufjan re~e: “Vi ste dobili primjernu kaznu.” Fatima. I svi prisutni muslimani su iza njega klanjali sjede}i. on osjeti ~udan okus.” Resulullah. vi nam ostali niste interesantni. da pije.s. Alija bin Ebi .Sufjan je stajao i motrio na Uhud. ko ga je vodom napojio. Dobro su znali i on i njegov narod da su oni stup islama. i zaiskao mu od Allaha svako dobro. pa ispljunu i ne htjede piti... Iz tog korita pije stoka. a. ja znam ko je oprao rane Resulullahu. On upita i tre}i put: “Je li me|u vama Omer bin Hattab?” Niko opet ne odgovori.” Zatim re~e: “Hubel (kip . klanjao je podne . Sufjen opet povika: “Ako nema njih trojice. Kad je Fatima vidjela da poslije pranja opet te~e krv.Bekr) ?” Pa mu niko ni ovoga puta ne odgovori. ~ime su ga lije~ili. prala ga je. iz kamenog korita u jednoj stijeni. ka`e: “Tako mi Allaha.

Kum’eta..248 Zape~a}eni d`enetski napitak je za dan Bedra. {to od koplja. po{alji od mene selam i prenesi mu moje rije~i: .” Sufjan re~e: “Ti si za mene iskreniji i po{teniji od Ibn . sada.” 469 PREPOZNAVANJE UBIJENIH I RANJENIH Nakon {to Kurej{ije odo{e.. a. On odgovori: ‘I ti Resulullahu.s. da odem i potra`im S’ada bin Rebia i da mu prenesem selam od Resulullaha.s. posla Aliju bin Ebu . a.. Na njemu je bilo sedamnaest rana. a. oti}i }emo za njima. ljudi se razi|o{e po bojnom polju da tra`e svoje mrtve i ranjene. mome .” Omer odgovori: “Nismo na istom. Rat je promjenljive sre}e. dobro sam i osje}am miris D`enneta. izme|u nas je sklopljen dogovor za susret. Na|oh ga pred samim izdisajem.s.s.I poru~i ensarijama. Ja mu rekoh: ‘O S’ade.” Alija pri~a: “Pa ja krenuh za njihovim tragovima da vidim {ta ~ine. re~e: “Idi i vidi {ta ho}e?” Omer iza|e. Oni su uzjahali deve i okrenuli da idu u Meku.s.Sufjan ga upita: “Kunem te Allahom Omere. onda su se naumili vratiti u Meku. te da ga upitam kako se osje}a.. Zejd bin Sabit pri~a: “mene posla Resulullah. Ako su pak uzjahali konje i poveli deve.Sufjan krenu sa svojim ljudima. {to od sablje. ma~a i strijele. . Resulullah ti {alje po meni selam i pita kako se osje}a{?!’. on slu{a tvoj govor. a va{i u vatru.. a Ebu . ako su naumili u Medinu. Tako ja krenuh tra`e}i me|u mrtvima i ranjenim S’ada bin Rebia.Taliba i re~e mu: “Idi za njihovim tragom i vidi {ta ~ine? I {ta smjeraju? Ako su sjahali s konja i uzjahali deve. jesmo li ubili Muhammeda?” Omer viknu: “Tako mi Allaha.Da.Ishak ka`e: “Kad Ebu .O Allahov Poslani~e.” 467 DOGOVOR ZA SUSRET NA BEDRU Ibn .. viknu: ‘Da se sretnemo dogodine na Bedru?’. na{i poginuli }e u D`ennet. a Resulullah.” Sufjan povika: “Iza|i pred mene Omere!” Resulullah. a. Tako mi Stvoritelja. a onda }emo se boriti protiv njih. onda su naumili krenuti na Medinu.’” 468 PROVJERAVANJE DALJIH KUREJ[IJSKIH NAMJERA Resulullah. re~e jednom od ashaba: ‘Reci . a. ne! Evo ga..

’ .” Potom izdahnu.” 473 SAHRANA [EHIDA Resulullah. Resulullah. Zatim sam se borio na strani Resulullaha. ode.s. pa re~e: “Ako poginem. makar bili i u vojsci Resulullaha. Kad ga sad ugleda{e. Kad su upitali Resulullaha. a.” Nasuprot tome.). Kopali su po dva i tri zajedno u jedan mezar. dok me ne sna|e ovo {to vidite. On re~e: “Ja }u svjedo~iti za ove ljude. Vidjeli su ga nepomi~nog od rana. Benu . Neka ih ne gasule (ne kupaju) i neka im ne skidaju odje}u. sav svoj imetak ostavljam Muhammedu. pa makar i bili pod islamskom zastavom. ubode se sam u grlo i izdahnu.472 To }e biti sudbina svih poginulih boraca. Vjerujem u Allaha i u Njegovog Poslanika. koji je jo{ davao znake `ivota. A i po dvojicu zamotene u jednu haljinku (deku.” On odgovori: “Danas za vas nije subota.” Potom on uze svoju sablju i opremu.a.Zufera..Hurejre rekao je: “On nikad nije klanjao ni jedan namaz. za njega. on re~e: “On }e u vatru. samo da odstrane `eljezo (oklop i oru`je) i ko`u i ko`ne stvari (prsluke.” 474 Neki ashabi prenijeli su svoje {ehide u Medinu. kada bude o`ivljen na Sudnji dan. a on re~e: “Amr bin Sabit je d`enetlija. na dan Uhuda. re~e svome narodu: “O jevreji. velikog junaka koji je sam ubio sedam ili osam mu{rika.” A Ebu . Resulullah.” On. i njegovih ashaba. upita{e ga: “[ta te dovelo ovamo? Ljubav prema tvom narodu. neka radi s njim {ta ho}e. danas je subota.s. ili `elja za islamom?” On odgovori: “@elja za islamom. Odnijeli su ga ku}i Beni ..” Oni odgovori{e: “Ali.s. i borio se svom snagom do zadnjeg daha na strani muslimana.s. da ste du`ni pomo}i Muhammedu.s. svim srcem sam se borio.. potom. Zatim su pitali: “Ko . za njega. naredi da ih vrate i zakopaju na mjestu borbe. ako i{ta u~ine (mu{rici) Resulullahu. pa i vi{e od toga. a. rana }e se crvenjeti kao krv.” Kad ga rane pritisnu{e. za njega je rekao: “On je najbolji jevrej. bri`no je nadzirao sakupljanje {ehida..s.Usajrima..s.Nakon tog ispusti du{u. Ashabi ispri~a{e Resulullahu. a ne u ime Allaha.S’alebe. Svakome ovome koji god je ranjen u ime Allaha.. a on re~e: “Tako mi Allaha. koji su se borili u ime rodoljublja. Muslimani su ga bodrili. a. a. a mirisat }e miskom..Zape~a}eni d`enetski napitak 249 narodu: ‘Ne}ete imati nikakvo opravdanje pred Allahom. a. ili u ime bilo kakvog drugog cilja.s.” 471 Me|u ranjenicima na|o{e Kuzmana. obu}u itd.” 470 Me|u ranjenicima na|o{e Amr bin Sabita el . a.. On.). me|u poginulim muslimanima bio je i jedan jevrej. dok ima iko od nas da okom trep}e. ~ar{af i sl. Ranije su ga pozivali u islam pa je odbio. a. treba da znate.

a na noge mu stavite mirisnu `ukvu. U ~ovjeku su se d`igerice trgale od bola i tuge. Ibn . i ka`e: “Rekao je Resulullah. vidje{e ga na zemlji. njegovim amid`om i bratom po mlijeku.[.D`emhur u isti mezar. Njegova `rtva bila je u ime Allaha. Kad bi mu pokrili glavu.” Sli~no je prenio i Habbab koji dodaje: “Rekao nam je Resulullah. osim u njegovi sivkasti ogrta~.S. Molila je.” Ona pri|e i pogleda ga. D@. a s njega je curila voda...s.. Zamotan je u njegov ogrta~. onda toga prvoga spuste u mezar (malo odvojeno u zajedni~kom mezaru). Oni obavijesti{e Resulullaha.’. i tra`ila od Allaha da mu oprosti grijehe. a ona im ispri~a pri~u o njemu i doga|aj zbog kojega ga meleki ogasuli{e. a kad bi pokrili noge. a.: ‘Pokrijte mu glavu.. Resulullah potom naredi da ga zakopaju s D`ah{om . 478 Abdurrahman bin Avf pri~a: “Poginuo je jedan junak. 475 Ashabi zagubi{e Hanzalin tabut i dok su ga tra`ili. ~ula sam {ta je u~injeno s mojim bratom. da to meleki njega gasule.s.{. otkrila bi mu se glava. pa i njegova nesre}a je u ime Allaha. a.s.s. Resulullah. htjede da ga vidi. a. da tako `estoko pla~e kao za Hamzom bin Abdul Muttalibom. A. 476 Kad Resulullah. pa se poreda{e iza njega u redove i on po~e u~iti dovu: ‘Gospodaru moj. Mus’ab bin Umejr.Mes’ud pri~a: “Nikad do tada nismo vidjeli Resulullaha.s. OBRA]A SE ALLAHU.” Tako su pokopali Abdullaha bin Amr bin Haram i Amra bin el . Ona re~e: “Ne. vidjele bi se noge. vidjela bi se glava. Habab pri~a: “Hamzu nismo imali u {ta zamotati.” 477 Prizor kopanja {ehida bio je stra{no te`ak. Tebi pripada svaka hvala. da joj ne dozvoli {ta joj bi s bratom. bolji od mene.sinom njegove sestre i brata mu po mlijeku. da se kod njegove rodbine raspitaju o njemu. Potom im re~e..s.. Mi }emo svakako biti strpljivi u ovome.{. Kad bi mu pokrili glavu. a. d`.s.melaike” ~ovjek kojeg su okupali meleki. ako mu . d`. d`. jer su bili veliki prijatelji. otkrile bi se noge. a. Na kraju su pokrili glavu. naredi njenom sinu Zubejru da je odvrati. vidje {ta je bilo s Hamzom. Zato Hanzala koga meleki okupa{e.. Kad je do{la Safija. bi prozvan “Gasilul .: ‘Poredajte se da se pomolimo Allahu.{.. a. a kad bi pokrili noge. sestra Hamzina. a noge su pokrili `ukvom. ako Allah da. a on im re~e.250 Zape~a}eni d`enetski napitak je znao najvi{e Kur’ana napamet?” Kada ka`u na osobu. nakon odlaska mu{rika.’” 479 RESULULLAH. I MOLI GA DOVOM Imam Ahmed prenosi zbivanja na Uhudu. Resulullah re~e: “Ja }u biti na Sudnjem danu svjedok za ove {ehide. Niko ne mo`e oduzeti nikome `ivot. Resulullah. Gorko je plakao dok ga suze ne zagrcnu{e. obuze ga velika tuga. ga okrenu prema kibli i klanja mu d`enazu. a. Oni upita{e njegovu `enu.

Gospodaru moj..s. Spusti na njih svoju srd`bu i stradanje.{. znanog i neznanog. d`. Tebi.Zape~a}eni d`enetski napitak 251 je odre|eno da `ivi.. ako si ga Ti pribli`io. i da budemo o`ivljeni kao muslimani. a.{. do`ivio rijetke prizore izljeva ljubavi i predanosti od `ena muslimanki..” Ona re~e: “Poka`ite mi ga! Ho}u da ga vidim!” Oni pokaza{e na Resulullaha. Kada nam do|e smrtni ~as.” Odgovori{e joj: “On je dobro. Tada Resulullah.Dinar. isto kao {to je to do`ivio od muslimana tokom borbe. a. hvala Allahu. Na Uhudu su joj poginuli: mu`.s. k}er D`ah{a. prospi na nas svoj beri}et. do|e majka S’ad bin Muaza zajedno s njim. a. a kad joj javi{e da joj je i mu` poginuo.s. u~ini da umremo kao muslimani. koga si Ti uputio. a ni oduzeti ono {to mu Ti da{.” 481 Resulullah. pa joj javi{e da joj je poginuo brat Abdullah bin D`ah{. Nema spasa i upute onima koje si Ti ostavio u zabludi. ubij nevjernike koji u la` utjeruju Tvoje Poslanike i koji odvra}aju od Tvoga puta. osim Ti. on je dobro. Gospodaru na{. Gospodaru. Utje~emo se Allahu moj.Muttalib. a. grije{enje i nepokornost.s. Molimo Te. omili nam iman i s njim okiti na{a srca. U~ini da se pridru`imo Tvojim dobrim robovima.s. ako si ga Ti udaljio. Pa joj reko{e da joj je poginuo daid`a Hamza bin Abdul . vrisnu i zaplaka. onako kako i ti `eli{. Ona se prisabra.. prou~io dovu Allahu. milost. Na putu ga je do~ekala Hamna. re~e: “Mu` je kod `ene na posebnom mjestu. a u~ini da mrzimo nevjerstvo. Gospodaru moj. Kad su je obavijestili o tome ona upita: “A {ta je s Resulullahom. Uputi nas na pravi put. dobrotu i opskrbu. Gospodaru moj. ubij nevjernike kojima je dana Knjiga. pro|e pokraj `ene iz porodice Benu . a.s.s. a ne vjeruju Allaha.. od svake vrste zla. a ona kad ga vidje re~e: “Svaka nesre}a koja je tebe zaobi{la malena je. a. ako mu je do{ao ~as da umre.” 482 Kod Resulullaha. molimo re za `ivot obasut Tvojim blagodatima koje ne}e prestajati i nestajati. i niko ne mo`e dati `ivot. krenu{e u Medinu. U putu je Resulullah. Musa’b bin Umejr. koji nisu osramo}eni i na ku{nju stavljeni.. On je vodio svoga . Niko nikome ne mo`e dati ono {to mu Ti ne da{. a ni udaljiti. d`. a.. Niko se ne mo`e pribli`iti Tebi.{. brat i otac. d`. Gospodaru moj. o Istinski Bo`e!’” 480 POVRATAK U MEDINU I NEOBI^NI PRIMJERI LJUBAVI I PREDANOSTI Kad su muslimani pokopali {ehide i kada je Resulullah. a niti mo`e zalutati onaj. i obrati se Allahu. za pomo} u te{kom ~asu i za sigurnost u ~asu straha.. a ona se opet prisabra i obrati Allahu.

a. Kod mu{rika su dvadeset dvojica poginula na Uhudu. ovo je moja majka.252 Zape~a}eni d`enetski napitak konja za uzdu.s.. Allah najbolje zna. a samo ~etverica muhad`ira. a. a ne dvdeset i dva. moli za one koji su ostali poslije njih.s.s. a Resulullah. Ona re~e: “Nek’ vidjeh da si ti dobro. vratio se u Medinu u subotu nave~er.. re~e: “Operi s nje krv.” I Alija bin Ebi . odgovori: “Dobro do{la”. dolazimo do podatka da je na Uhudu poginulo trideset i sedam mu{rika.” (porodica) On re~e: “Gospodaru moj. te ustade prema njoj i izrazi `alost za poginulog joj sina na Uhudu. nakon ta~nih prora~una i detaljnih i{~itavanja velikog broja djela o bitkama. za poginule na Uhudu i re~e: “O S’adova majko.. i ona je meni danas dobro poslu`ila. re~e Aliji: “Ti si danas bio pravi borac. ^etrdeset i jedan iz plemena Hazred`.{. za svoje porodice. d`. ali i Sehl bin Hanif i Ebu . ko bi vi{e plakao za njiima poslije ovoga?” Pa re~e ponovo: “Allahov Poslani~e. Jedan je jevrej poginuo.S.. o Allahov Poslani~e. sedmog mjeseca {evala 3.Talib isto to: “Operi i sa ove sablje krv. Me|utim. 485 .s.” Resulullah. zamoli Allaha.” Resulullah.Dud`ane.” Tada Resulullah. Oni }e se svi zauzimati kod Allaha. umanji njihovu nesre}u i budi dobar onima koje su iza sebe {ehide ostavili. k}eri moja..” 484 POGINULI NA OBJE STRANE Sva pouzdana predanja govore o sedamdeset poginulih muslimana na Uhudu. a. budi radosna i obraduj rodbinu poginulih. d`. Ona je danas dobro poslu`ila. te raznih “sira” u kojima su navedena i imena ubijenih mu{rika.{.. pa se obrati Resulullahu. a. odagnaj tugu iz njihovih srca. Ve}ina poginulih su ensarije. odmah mi je nesre}a manja.” 483 RESULULLAH. godine po Hid`ri. K}i mu Fatima uze njegovu sablju. Amra bin Muaza. da }e se njihovi {ehidi svi zajedno dru`iti u D`ennetu. a. a.: “Allahov Poslani~e. U MEDINI Resulullah. a dvadeset ~etiri iz plemena Evs.. Njih je poginulo {ezdeset pet.” Ona mu odgovori: “Mi smo zadovoljni.s.. Kad je stigao svojoj ku}i.s. A.

naredi mu da krene za Ebu . Kad su stigli do Hamraul . Lego{e umorni. Sve Resulullahove.. a. U~esnici pohoda pri~aju da je Resulullah. odgovori Resulullah.s.” Resulullah..” Resulullah. a muslimani s njim.s. koja je jo{ uvijek bila na putu. a. pozivu na pohod.s. a niti kakvu slavu. a. Tog osmog {evala 3.s. {to ne bi valjalo.Zape~a}eni d`enetski napitak 253 VANREDNO STANJE U MEDINI Prvu no} u Medini.” D`abir bin Abdullah obrati se Resulullahu. tako mi Boga. Bojao se da mu{rici ne preduzmu neke korake.s.. Osnovno im je bilo ~uvati svog Resulullaha.. ali s velikom strepnjom i dobrim osiguranjem grada. tu se ulogori{e. godine po Hid`ri jo{ su bili pod velikim utiskom bitke i poginulih.s. re~e: “S nama mogu krenuti samo oni koji su se borili na Uhudu. ali je i pored toga u sklapanju primirja izme|u Huzaata i Benu Ha{ima bio Resulullahov. Stoga ~vrsto odlu~i da krene u potjeru za mekanskom vojskom. na Hamri do~eka M’abed bin Ebi . legao je te no}i razmi{ljaju}i o situaciji u kojoj su se na{li muslimani. Po`eljeli smo da te Allah ozdravi i oja~a. i biti na oprezu. On re~e: “O Muhammede. ili u nedjelju osmog {evala 3. muslimani s Uhuda proveli su u vanrednom stanju. . godine po Hid`ri. i re~e: “O Allahov Poslani~e. mu dozvoli. a. ali te ja molim da mi i pored toga dozvoli{ da idem s tobom... Oni reko{e: “Slu{amo i pokoravamo se.. Muslimani se odazva{e Resulullahovom.. POHOD NA HAMRAUL .s. a da nisam ja uz tebe..s. bilo nam je `ao. a.Sufjanom i da ga isprovocira. iako su imali i te{ke rane i veliki strah. Neki ka`u: “Bio je mu{rik.Huzai i primi islam. pogotovo {to im uhudska bitka nije donijela nikakvu dobit. Resulullaha.Esedi. a. a. {ta je zadesilo tebe i tvoje drugove.s.s. naredio ljudima da se spreme za put i za susret s neprijateljem.. savjetnik. a.M’abed el . a.ESEDI Resulullah. To je bilo sljede}eg jutra. poslije Bitke na Uhudu.s. krenu. a.s. Resulullah. Mora da }e poku{ati da na drugoj strani na|u zadovoljenje. a.. sumnje i bojazni od ponovnog mu{ri~kog napada nisu bile bez osnove. a.” Abdullah bin Ubej upita: “Mogu li i}i s tobom Poslani~e?” “Ne”. Mo`da }e poku{ati da napadnu Medinu. kada Resulullah. boje}i se novih iznena|enja. a.s.. Otac mi je u amanet ostavio brigu o svojim k}erima.. osamdeset kilometara od Medine. ti zna{ da ja ne volim da igdje ide{.

Tu su me|usobno analizirali Uhud. Me|utim. prije nego {to }e i sti}i u Meku. `alosni i pokajni {to nisu bili na bojnom polju. Sufjan nije znao da je on primio islam. Zove na sukob. U njihovim srcima poraste iman. kojoj se ni broja ne zna. Ogor~eni su i srditi na vas kako nikad nisu bili. On ga do~eka i upita: “[ta nam donosi{?” Zapo~inju}i rat nerava i propagande. da se ne}e va{a pobjeda pretvoriti u poraz. ako do|ete u Meku?” Odgovori{e: “Da. On povede novu vrstu rata protiv muslimanske vojske i to odmah. Tada je pokraj Sufjana i mu{rika nai{ao Abdul . Eto ga sa svojom vojskom.Sufjan re~e: “Te{ko tebi. Oni jo{ dodado{e: “U velikom broju idu na vas.M’abed el . Safvan bin Umejje. ili dok se ne pojavi prethodnica vojske iza ovog vrha.254 Zape~a}eni d`enetski napitak Kad su mu{rici napustili Uhud i krenuli prema Meki.. Muslimanima su nanijeli bol i `rtve. neprijateljstvo Ebu . Nisam siguran ako krenete ptrema Medini. Stoga neki reko{e: “Vratimo se da ih uni{timo.” Sufjan re~e: “Poru~ite Muhammedu da smo se svi skupili i krenuli da uni{timo njega i njegove drugove.” Ebu . Sufjan im re~e: “Ho}ete li ponijeti Muhammedu od mene poruku.” Ovo mi{ljenje odbi ve}ina zlobnika. i do{li do zaklju~ka da nisu ni{ta pametno uradili.” Tada se javi{e i ostale kurej{ijske vo|e iz Meke. bojim se da }e se protiv vas sakupiti i oni koji nisu u~estvovali na Uhudu.Sufjan: “Mi smo se dogovorili. a ja }u va{e deve natovariti hurmama i gro`|icama na Ukkazu (~ar{ija . ~uvajte se!” Muslimani se ne prepado{e.sajam). mjestu trideset i {est milja udaljenom od Medine. {ta to govori{? A {ta misli{ da uradim?” M’abed: “Mislim da ne treba{ i}i dok ne ugleda{ pra{inu od konja. Oni su vidjeli jedini izlaz u bijegu i povratku u Meku.” Karavan pro|e pokraj Resulullaha.” Izgledalo je da je to bilo samo povr{no mi{ljenje. sti`e ga M’abed bin Ebi . prije nego krenu Sufjan sa svojom vojskom. Posebno se Kurej{ijama suprotstavio jedan od zna~ajnih starje{ina.Kajsov karavan koji je putovao u Medinu. i njegovih drugova u Hamrai i preneso{e mu Sufjanovu poruku. ne ~inite to. M’abed re~e: “Muhammed. On re~e: “O narode. Uni{tit }e vas potpuno. Od tih rije~i oni postado{e . Pridru`ili su mu se svi koji su izostali sa Uhuda.Huzai. koje je ve} uzela panika i strah. a.” M’abed: “Ja ti savjetujem da to ne ~ini{. Treba muslimane prestra{iti i navesti da odustanu od potjere za njima. da ih napadnemo i da ih uni{timo. posebno za one koji su bili previ{e umorni i iscrpljeni.Sufjanovo nije prestajalo. dok se ne spase.s.” Ebu . Me|utim. pa nisu pridavali veliku pa`nju toj ideji. Mekanska se vojska podi`e i krenu prema Medini. zaustavili su se u Revhi. tako mi Boga. a poslije toga su krenuli ku}i ostaviv{i muslimansko vo|stvo oko koga }e se ponovo iskupljati ljudi. Vratite se u Meku i pobjeda je va{a.

s.a. dat }u ti rije~ da vi{e nikad ne}u ~initi ono {to sam u~inio. a...” Tada Resulullah. Resulullah. ^injenica je da mekanska vojska nije uspjela zauzeti teritoriju gdje se vodila bitka.Mugire bin Ebu . . i pored velikog i jakog okru`enja. pobjegao je iz Medine.s. ovaj pohod na Hamrau bio je samo nastavak Uhuda. zarobi. a. pa ga je oslobodio Resulullah.s. Resulullah.” “I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem. Dugo. 486 Kako vidimo.s.Izzeta el . Resulullah.” Resulullah. Tako|er. Jedna skupina muslimana do`ivjela je i stvarni poraz. i postigli su da Allah bude njima zadovoljan...” (3: 173. a nikako posebna bitka. a.Melika bin Mervana. ima nekih pitanja koja nas ko~e u prihva}anju da su mu{rici pobijedili i osvojili. i potpune pometnje u muslimanskim redovima koji su se konsolidirali nakon okupljanja . pa ponedeljak.Izzet izdade i prevari Resulullaha. Tako|er je kaznio smr}u jednog od mekanskih {pijuna.s. {to i u~ini{e... jer svojim stihovima po~e buniti i dizati svijet protiv Resulullaha. Taj Ebu . pusti me. ina~e }e ga ubiti. a. veoma dugo. i muslimana. pa Osman. djeda majke Abdul . jer je bio siroma{an. Oni su gospodarili situacijom na bojnom polju.Aasa. Me|utim.a Allah je neizmjerno dobar. zarobi prije odlaska u Medinu Ebu . Kad ga Resulullah. nikakvo ih zlo nije zadesilo.. To je bila Bitka na Uhudu sa svim pojedinostima i detaljima. i 11. on re~e: “O Muhammede. 10.D`umehiju . vra}a. pa mu odsije~e glavu. godine po Hid`ri. a onda se vrati u Medinu.~ovjeka koji je bio me|u zarobljenicima Bedra. Ogromne `rtve i veliki gubitak bijahu na strani muslimana. Kada je muslimanska vojska izi{la iz Medine. zatra`i od Allahovog Poslanika. a. ili 9. da uzme Muaviju pod svoju za{titu.Esedi tu nedjelju. a. koji mu je bio amid`i}.. I reko{e: “Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar.Zape~a}eni d`enetski napitak 255 ja~i.s. a imao je mnogo `enske djece..s.. Kad je ~uo da se Resulullah. Evo kako se to desilo: Kad su se mu{rici vratili s Uhuda.. a. Muavija je ostao u njoj vi{e od tri dana {pijuniraju}i u korist Kurej{ija. a. veliki dio muslimanske vojske ostao je na boji{tu. 174) Resulullah. utorak i srijedu. a. naredio je Zejd bin Harisetu i Ammar bin Jasiru da ga prona|u i ubiju. a. a.s. Muavija je do{ao kod Osmana bin Afana. r... je to uradio pod uvjetom da ne smije ostati u Medini du`e od tri dana. provede u Hamraul .s. istra`iva~i su tragali za pravom rije~ju. naredi Zubejru ili Asimu bin Sabitu.s. re~e: “Ne}e{ vi{e nikada kro~iti u Meku i govoriti: ‘Prevario sam Muhammeda dvaput!’ Vjernika ne smije ujesti zmija dva puta iz iste rupe. Oslobodio ga je pod uvjetom da nikoga ne hu{ka protiv njega.s. i ostavi me mojim k}erima. da li je to bio poraz ili nije? Bez sumnje.a... r. a.s. Muaviju bin el . On je dovr{etak Uhuda i jedna od njegovih epizoda. {eval 3. vojna nadmo} u drugom dijelu bitke bila je na strani mu{rika.

dio po dio. Mu{rici nisu imali nikakvu materijalnu dobit od bitke. uistinu.. On iznosi slabosti koje vjernici nisu prevazi{li. trpe i oni bol kao i vi. Mu{rici nisu ostali na bojnom polju dan. Nisu udarili na Medinu da je oplja~kaju i pokore. u kojem je svaka strana imala i uspjeha i neuspjeha. {to nam potvr|uje njegovo odustajanje od napada na Medinu zbog prisustva muslimanske vojske u Hamranl .{. bez sumnje. d`. A da li je. i komentira razloge koji su doveli do ogromnih `rtava. iako je muslimanska vojska bila u vojnom logoru. ako vi trpite bol. Napokon. nego su po`urili s odlaskom. potpuno otvorena i bez vojske. {to nam potvr|uje da su obje strane bile u pribli`no istoj situaciji i da su se razi{le bez pobjede.256 Zape~a}eni d`enetski napitak oko zapovjednog kadra i mjesta. `rtvama. bija{e vrsta nezavr{enog rata. bio poraz ili pobjeda? Oboje. patnjama i boli. dva ili tri. koja se povukla. Na ovo nas upu}uje Allahov. Niko od medinskih vojnika nije pao u zarobljeni{tvo mu{rika. Mu{rici nisu poku{ali uzvratiti borbu u Hamrai. a ono radi visokih i plemenitih ciljeva na kojima se zasniva ovaj ummet (narod) razli~it od . a morali su ih prevazi}i u ovako te{kim situacijama.A Allah sve zna i mudar je. a koji su iskoristili u datome momentu. iako je bila na pragu Uhuda. Sve to nam potvr|uje da ono {to su postigle Kurej{ije nije ni{ta vi{e od jednog poku{aja za nano{enje ogromnih `rtava muslimanima. Eto. kako je to bio obi~aj osvaja~a u to doba. ova bitka ili ovaj pohod. govor: “Nemojte malaksati tra`e}i neprijatelja.{. d`. .” (4:104) Allah. zbog toga je to nezavr{eni rat. Potupno im je propao plan uni{tenja muslimanske vojske koja je bila u okru`enju. ostavljaju}i bojno polje prije nego {to su ga napustili muslimani. a vi se jo{ od Allaha nadate ~emu se oni ne nadaju.Esedi. poredi jednu stranu s drugom u pretrpljenim gubicima. Sufjanov brz povratak u Meku govori nam da se on `estoko bojao vojnog poraza ako nastavi dovr{etak bitke. Ono {to treba da napomenemo jeste da su mnogi osvaja~i do`ivljavali ovakve poraze kao {to je bio ovaj za muslimane. ako ni radi ~ega drugoga. KUR’AN O BITKI NA UHUDU O Uhudu nam govori Kur’an koji osvjetljava svaki va`an stupanj ove bitke.. Mu{rici nisu uspjeli zarobiti ili ubiti glavnu komandu. a onda svaka odustala od dalje borbe bez bje`anja i prepu{tanja teritorije neprijatelju.

ono {to je skriveno.. ~eka vas nagrada velika.. d`. uzro~nici haosa i zavjere. .munafika. A da su stalno gubili ne bi poslanstvo imalo svoju svrhu.. koje samo pronicljivi otkriju. Na temu Uhuda objavljeno je {ezdeset ajeta u suri “Ali . a.. Mudrost Allahova nalagala je da se doga|a i jedno i drugo radi razlu~ivanja istine od la`i. a za poslu{nost nagrada.Predo~avanje muslimanima lo{ih posljedica zbog neposlu{nosti. Obi~aj je bio kod svih poslanika da isku{aju na djelu svoje sljedbenike.” (3:110) Kur’an govori o poziciji munafika.Imran” po~ev{i od samog po~etka bitke: “A kad si ti poranio.Odlaganje pobjede i pomo}i u nekim periodima bitke trebalo je slomiti nefs (pohlepu i oholost) kod vjernika. i ~eljad svoju ostavio da vjernicima odredi{ mjesta pred borbu.. a zbog dosljednosti u naredbi pobjeda. a koju su stalno pothranjivali ti munafici i njihova bra}a jevreji. a tajanstvenost je postala javnost. za prekr{aj bila je i kazna. “. a ko nije. ako budete vjerovali i Allaha se bojali. da bi na kraju dao koncizan komentar o rezultatima i porukama ove bitke.. Zbog prekr{aja uslijedio je poraz.” (3:179) POUKE I PORUKE BITKE Ibn . Dobro je poznato da je licemjerje prikrivena osobina dvoli~njaka . ve} }e lo{e od dobrih odvojiti. Allah vam ne}e. i Njegovom Poslaniku. ka`e: “Allah ne}e vjernike s licemjerima izmije{ane ostaviti.Izazivanje nesre}e zbog kr{enja naredbi.. Na taj na~in Kur’an je eliminirao svaku sumnju koja je nagrizala nejaka muslimanska srca. ve} On za to odabere onoga koga ho}e od poslanika Svojih.{.Kajjim na{iroko govori o svim detaljima Bitke na Uhudu. otkriti. . on ih je otkrio i iznio u javnost njihovo skriveno neprijateljstvo prema Allahu. Da nije bilo toga. 487 Ibn . stoga su se i za njih pripremili i bili na oprezu pred tim neprijateljem. naredbu da ne napu{taju polo`aj.Zape~a}eni d`enetski napitak 257 drugih. mu’mina uvukli bi se oni koji im ne pripadaju. Na Uhudu je licemjerje isplivalo na povr{inu i rije~ima i djelom. i da su stalno pobije|ivali.s. u redove vjernika.” (3:121). A kad su stavljeni na ku{nju. te bo`anski propisi nastali ovom prilikom veli~anstveni su.{. mu’mini su pokazali sabur (strpljenje). zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. . vi ste najbolji narod od svih koji su se ikada pojavili. Kur’an je ukazao na odre|ene propise i pohvalne ciljeve koji su proistekli iz te bitke. kao {to se desilo kada su strijelci prekr{ili Resulullahovu. Uzvi{eni Allah. .Muslimani su shvatili da imaju neprijatelja i u svojim redovima.’” Evo nekih: . d`.Had`er ka`e: “U~enjaci su rekli: ‘Doga|aj na Uhudu i pouka koju su muslimani imali od ove bitke. Tada bi veoma te{ko bilo razlikovati ko je iskren.

Ne pro|o{e ni dva mjeseca od Bitke na Uhudu. uva`avanje. Neuspjeh koji su muslimani do`ivjeli na Uhudu dovodio ih je neko vrijeme u vrlo opasnu situaciju.Amir. koje ne bi mogli zaraditi svojim dobrim djelima. otklanjao grijehe vjernicima. 4. iska`u svoju zlo}u. Resulullah.258 Zape~a}eni d`enetski napitak a licemjeri (munafici) veliki strah. Oni su za kratko vrijeme ponovo stali na svoje noge i po~eli nove aktivnosti za vra}anje slave.. a tim istim metodama je Allah.Allah je `elio kazniti neprijatelje Svojih {ehida. Jevrejsko pleme Benu . 488 VOJNE IZVIDNICE I MISIJE IZME\U UHUDA I AHZABA Tragi~ne posljedice Uhuda nanijele su velike {tetu ugledu i ~asti muslimana. nego su silno `eljeli i da ih potpuno uni{te. .{.. Svako od njih `elio je da nanese {tetu muslimanima. d`. Jevreji. pa je stvorio uzroke i na~ine koji }e im olak{ati put do specifi~nih povlastica. . Pleme Benu . I pleme Benu .{.evelu.. Taj posljednji napad poznat je pod imenom Bitka “Bi’ru Meunet”. a potom krenu{e s ratnim napadima plemena Adi i Karet u mjesecu saferu 4. a. autorite i sl..s. tako|er uni{tavao nevjernike.s. presti`. pa im je omogu}io da putem nevjerstva (kufra). U njih spada {ehadet. te u sukobu s njim pogibe sedamdeset ashaba. a. 4. munafici i beduini pokazivali su otvoreno neprijateljstvo. ugleda i uva`avanja. godine po Hid`ri. d`. svojom je mudro{}u uspio da muslimanima vrati samopouzdanje. godine po Hid`ri. Medina je bila okru`ena raznim opasnostima sa svih strana. a unutra{nje i vanjske patnje muslimana bivale su sve ve}e. Me|utim. d`. kad pogibe deset ashaba.Esed napade Medinu.ula.. Allah. Takvim metodama je Allah. da bi u mjesecu rebiul . Oslabilo je strahopo{tovanje. godine po Hid`ri pripremili plan o ubistvu Resulullaha. a mnogobrojni neprijatelji ispru`ili su svije ruke prema Medini i muslimanima.Gatafan naumi napad na Medinu u mjesecu d`umadel . Istog mjeseca sli~ne napade izvr{i i pleme Benu . pa ne samo to. silu i zvjerstvo prema Njegovim evlijama.Nadir je javno ispoljavalo svoje neprijateljstvo ~itav ovaj period. omogu}io je Svojim robovima da steknu nekepovlastice na budu}em svijetu.{.

Kad je stavio glavu neprijatelja pred Resulullaha. nakon napu{tanja Uhuda.s. Ebu .Esed na njihovom ku}nom pragu. godine po Hid`ri. POHOD NA EBU . U Medinu stigle su vijesti da su Talha i Selema. Ebu . krenuo s novim manevrima koji su muslimanima vratili dostojanstvo i presti`. Resulullah..Zape~a}eni d`enetski napitak 259 Prvi napredak osjetio se odlaskom vojske na Hamrau. zatim se vratio nazad 23. muharema. a. hitno posla izvidnicu od dto i pedeset boraca muhad`ira i ensarija pod vo|stvom Ebu . Potom je Resulullah. prije nego {to su krenuli u napad na Medinu. sinovi Huvejlida. a.Selema iznenadi pleme Benu .s. posla na njega Abdullaha bin Unejsa da ga porazi. a. 490 . 489 VOJNI POHOD ABDULLAHA BIN UNEJSA Petog dana istog mjeseca muharema..s. 4.. a.Huzelij sakupio mno{tvo ljudi u rat protiv muslimana. Resulullah. kojem povjeri i muslimanski barjak. krenuli sa svojim retnicima i saveznicima da pozovu Benu .Seleme. a.s. {to je silno iznenadilo i razo~aralo jevreje i munafike. on mu darova svoj {tap i re~e: “Taj {tap }e na Sudnjem danu biti znak izme|u mene i tebe. a muslimani zarobi{e deve i od plijena {ta su `eljeli. s velikim ratnim plijenom koji uze{e bez borbe..Esed da zajeni~ki napadnu Medinu i Resulullaha. da je vojska spremna na nove pohode. ~ime je dato svim neprijateljima na znanje. To se desilo na dan pojave mla|aka mjeseca.s.” Kad je Abdullah umirao. oporu~io je da stave s njim u tabut i taj {tap. Abdullah bin Unejs odsustvovao je iz Medine osamnaest no}i. Evo nekih primjera. bilo je pleme Benu . prvog muharema 4.Selema vrati se bolestan od upaljenih rana zadobijenih na Uhudu i ubrzo umrije.SELEME Prvi koji ustado{e na muslimane. Oni se upla{i{e i razbje`a{e. godine hid`retske. stigo{e vijesti u Medinu da je Halid bin Sufjan el . nose}i Halidovu glavu. Natovari{e deve i sretno se vrati{e u Medinu.Esed bin Huzejmeta.

a onda se okupi{e da ga ubiju. Asima bin Sabita. do|o{e predstavnici naroda Adal i El .” Kurej{ije ga potom razape{e i odredi{e ~ovjeka da ~uva njegovo tijelo.Red`i’u. Kad su ga htjeli razapeti.s. On. Zejd bin ed .260 Zape~a}eni d`enetski napitak TRAGI^AN DOGA\AJ NA ER-RED@I’U U mjesecu saferu. pa da ga makar i trn ubode. Oni si|o{e i predado{e se. Hubejba zatvori{e. Najdivnije je {to u jednom stihu ka`e da nimalo ne brine {to }e ga ubiti. ne bi me veselilo da sam ja kod svoje porodice. Nevjernici ih jo{ jednom pozva{e uz obe}anje i datu rije~. ne}emo ubiti ni jednoga od vas. Zatra`i{e da po{alje s njima ljude koji }e ih nau~iti vjeri i podu~iti u~enju Kur’ana.{. Onaj tre}i ~ovjek re~e: “Ovo je po~etak prevare”.Adal i El . djeda Asima bin Omer ibn el . izme|u mjesta Rabiga i D`ide. a.” Zatim Hubejb di`e ruke na dovu i povika: “Moj Gospodaru! Svedi njihov broj (pobroji ih). 4. Kad predade selam.KAreta i izjavi{e da naginju islamu. H. jer umire kao musliman. obrati mu se Ebu . Ti ljudi krenu{e s do{ljacima na put. posla s njima {est osoba. pa do momenta pogubljenja. Izvedo{e ga iz harema Kabe da ga razapnu. a da je Muhammed na ovome mjestu. a protiv muslimana.” Asim odbi silazak i predaju i naredi svojoj grupici da im pru`i otpor.Sufjan i upita ga: “Bi li te veselilo da je Muhammed kod nas da ga ubijemo. pa odbi da ih slijedi. Nevjernici im viknu{e: “Imate na{u rije~ i garanciju.Benu-Lihjan.s.Mersedom. pa ga pusti{e i on klanja. (prema mi{ljenju Ibn . blagosloviti. kod Resulullaha. Oni su ga vukli i tjerali da ide s njima. a. a prema Buhariji. tako mi Allaha. da ne}ete re}i da se pla{im klanjao bih jo{ koji rekat.Desinnet i jo{ jedan ~ovjek. Resulullah. i pored svega toga ne htjede i}i. (prema podatku Ibn . re~e: “Tako mi Allaha. Ostali su Hubejb. Oni posla{e stotinu strijelaca. ako si|ete i predate nam se. ubij ih pojedina~no i nikog od njih ne ostavi!” Zatim izrecitova stihove u kojima opisuje svoje stanje od kada su ga zarobili. d`. okru`i{e ih.Ishaka i Buharije deset) na ~elu s Mersedom bin Ebi . Goni~i su slijedili njihove tragove i kad ih stigo{e. ali ih je sedam poginulo od pogodaka strijelom.Ishaka.. Oni su se branili. Po no}i do|e . Benu .. jer su na Bedru ubili neke mekanske prvake. ali da ne znaju ni{ta o njemu. Grupiva muslimana ispe se na jednu pje{~anu uzvisinu. Nakon izrecitiranih stihova. Ovi ih prevari{e i sveza{e ih tetivama svojih lukova.. iste godine. Zatim odvedo{e Hubejba i Zejda koje proda{e u Meki.Karet zatra`i{e pomo} ljudi iz plemena Huzejl . a tebe da pustimo tvojoj ku}i?” On odgovori: “Ne. g. bunar vode plemena Huzejl u Hid`azu. on re~e: “Pustite me da klanjam dva rekata”. Kad su do{li do mjesta Er . Onda ga ubi{e. bje`e}i od neprijatelja.Hattaba). a smrt u ime Allaha je ne{to {to }e i sam Allah.

Nadimak mu je bio “Mula’ibu el . Nadredi im El . ^injenica je da je Hubejb prvi ~ovjek koji je klanjao dva rekata sunneta pred ubistvo.zadnja brojka je ta~nija.. klanjali no}u i tako putovali dok nisu stigli do bunara Ma’unet. Oni tu odsjedo{e.a.Berra Amir bin Malik iz Ned`da. jednog iz plemena Benu . do|e Ebu . Naime. Ljudi koji su izabrani da idu u Ned`d bili su sve probrani.s. brata Sulejmove majke s Resulullahovom. po{alji svoje drugove stanovnicima Ned`da da im objasne islam. a. d`.{. Kurej{ije posla{e ljude da donesu Asimovo tijelo. Hubejba je ubio Ukbebin el . a u sahih hadisu stoji sedamdeset ljudi .Berra odgovori: “JA }u ih {tititi. Resulullah. Allah. Taj doga|aj po svom je zbivanju otpo~eo sli~no kao i prethodni. Zejda bin el Desineta kupi Safvan ibn ‘Umejje i ubi ga kao osvetu za svog oca. pozva ga da primi islam. Stanovnici Ned`da im mogu zlo nanijeti. Kada je h. ~uo za ovaj slu~aj. a za uzvrat }e se boriti za islam dok ne umre).Red`iu. kako bi bili sigurni da je i on ubijen. cijenjeni muslimani. kako navodi Ibn . a potom se zavjetovao Allahu da }e se boriti i ~uvati od nevjernika. a. U putu su ~inili i dobra djela. dogodila se jo{ ve}a tragedija koja je poznata u historiji pod imenom “Okr{aj kod bunara M’aunet”. Sabirali su drva. Ranije je Asim molio Allaha da ga ne dotakne ruka mu{rika. u~ili su i tuma~ili Kur’an. Kad koplje probi njegovo tijelo.” Resulullah. a zatim kupovali hranu za siromahe ispred d`amija. u Medinu kod Resulullaha. Omer. a u Meki nije bilo ni jedne datule.Haris. ve} re~e: “O Allahov Poslani~e. kao {to ga ~uva i dok je `iv. niti prihvati niti odbi. prodavali ih... Interesantno je spomenuti da je Hubejb dok je bio zarobljen i svezan u prostoriji. ve} naredi da ga udare s le|a kopljem.” 491 TRAGI^AN DOGA\AJ KOD BUNARA “M’AUNET” Istoga mjeseca u kojem se desio stra{an doga|aj na Er. a on. ~uva Svog roba mu’mina i nakon smrti. vi|en da jede jedan grozd. Amir ne pogleda ni poruku ni ~ovjeka. d`.Zape~a}eni d`enetski napitak 261 Amr bin Umejje. a. pa ga na prevaru stra`ara odnese i zakopa.. koji je imao nadimak “Oslobo|en da umre” (Molio je da ga oslobode iz zarobljeni{tva. porukom Allahovom neprijatelju Amiru bin Tufejlu. Odatle posla{e glasnika Harama bin Mulhana.Ishak.. posla roj skakavaca koji pokri{e njegovo tijelo i kada do|o{e. r. a... Asim je na Bedru ubio jednog njihovog starje{inu. i kad ugleda krv Haram zavika: “Allahu ekber.{. a.Esinne” (vje{t borac kopljem).” Ebu . u~a~i Kur’ana i poznavaoci islama. ja se nadam da }e ga prihvatiti.Saide.s. koji se nalazio na zemlji izme|u plemena Amir i Hurret bin Sulejm. uspio sam. ~ijeg oca je ubio Hubejb na Bedru. posla s njim ~etrdeset ljudi. gospodara mi Kabe!” .Munzira bin Amra. re~e: “Bojim se za njih.s. Kurej{ije nisu mogli da mu pri|u. a kamoli gro`|a.” Resulullah..s.s. rekao je: “Allah.

. Borili su se do zadnjeg daha.. te{ko tebi!” Allah. 495 .a. a mi smo zadovoljni Njegovom odredbom. objavi Svom Poslaniku.” 492 Taj neura~unljivi potez Amra bin Umejja bit }e uzrok bitke s jevrejskim plemenom Benu .Red`i’a. Kad je Amr bin Umejje bio nedaleko od Medine. “Obavijestite na{ narod da smo se sreli s na{im Gospodarom i da je On zadovoljan nama. Amir bin Tufejl pozva pleme Benu . osim Ka’ba bin Zejda bin en . s razlikom {to su ljudi na Uhudu krenuli u borbu spremni da poginu.s.s. a. Resulullah. On je bio ranjen. Amr bin Umejje vrati se u Medinu.. navodi se da je: Resulullah.262 Zape~a}eni d`enetski napitak Allahov neprijatelj.Zukvana.Berra bin Amir. a. a. gdje je poginuo. na{ao je kod njih ugovor o primirju od Resulullaha. da je prokleo ova plemena i narod koji pobi njegove drugove. obavijestio je Resulullaha. Lahjana i Isijjeta. U sahih hadisu koji prenosi Enes. a.s.. o ~emu }emo govoriti. Munzir i njegov drug vrati{e se i navali{e na neprijatelja. Munzir poginu uz svoje drugove. nose}i stra{ne i tu`ne vijesti o tragediji koja je zadesila sedamdeset ~asnih i vrijednih muslimana. ashabe. a Amr bin Umejjea zarobi{e. r. a. Kad saznado{e da je porijeklom od Mudara.Munzir bin Ukbe bin Amr oti{li su prije ovog stra{nog doga|aja da napasu deve. Sve ih redom pobi{e u `estokom okr{aju. ajet koji smo u~ili dok nije derogiran. Govorio je: “Isijjete. pa i oni sjedo{e da se odmore. Real i Zukvan. ali im se oni ne odazva{e zbog garancije koju je dao Ebu . d`. Resulullah. a.Nadir.Amira da krenu i pobiju ostale muslimane..s.s. za koji nije znao. 493 Obuze ga o~aj i tuga 494 do te mjere. koje se desi{e neposredno jedna za drugom. prozivaju}i na jutarnjem namazu Reala.{. {ta je u~inio. mu re~e: “Ubio si dva ~ovjeka zbog kojih }u morati platiti veliku krvarinu i zbog kojih }e muslimani biti u te{koj neprilici od njihovih saveznika jevreja. Udru`i{e se i opkoli{e Resulullahove. smatraju}i da se osvetio zbog svojih drugova. odbio si pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku. pa su iz daljine ugledali gavranove kako kru`e oko mjesta gdje se odigrala bitka.Ned`d`ara. a Resulullah.” Tek nakon ovoga.. sjede u hladovinu jednog drveta da se odmori.Sulejm.Dameri i El .. ~ija se tragedija mogla porediti sa tragedijom Uhuda. bio je jako pogo|en ovom tragedijom kod Ma’une kao i tragedijom kod Er . Kad se vratio u Medinu. proklinjao ubice svojih drugova na Ma’unetu trideset jutara. a ovi krenuli na posao spremni da rade i djeluju u miru. Amr bin Umejje ed . pa im se odazva{e Isij.. Kad ova dvojica zaspa{e. Kad ih je prekopao. Oni zatim pozva{e pleme Benu .s. a. a.. ali je ostao u `ivotu do Bitke na Hendeku. Tada nai|o{e dvojica ljudi iz plemena Kulab.. Amir ga otkupi i oslobodi u ime svoje majke koja je bila du`na osloboditi roba. prestao je s proklinjanjem. Amr ih iznenada ubi.s.s.

a. tako mi Boga. Evo kako se to dogodilo. Sve su to ~inili i pored potpisanih dogovora isporazuma. zbog kojih su muslimani bivali uznemiravani. ^esto su kontaktirali s munaficima i mu{ricima iz Meke. Dajem vam rok od deset dana. ne mo`ete sa mnom stanovati u istom gradu.s. o Ebu . Omer.” Resulullah. i kad im je zatra`io. Ali. ponovo im se vrati njihova gordost i ponovo po~e{e ispoljavati svoju mr`nju i netrpeljivost prema muslimanima. U tome momentu. S njim sjedo{e i Ebu . a. on }e biti obavije{ten o va{oj namjeri. posje}i }u mu glavu. posla Muhammeda bin Meslemu kod jevreja Beni Nadir s porukom: “Napustite Medinu.Kasime. D`ibril Emin obavijesti Resulullaha. a otvoreno i javno ispoljavali mr`nju i neprijateljstvo.. S jednom grupom oti{ao je kod jevreja (a po ve} ranijem paragrafu ugovora s njima.NADIROM Ranije smo spominjali da su jevreji stalno pravili smutnju i da su uznemiravali muslimane.. Naj~e{}e su kovali zavjere.” Oni su i pored toga bili uporni da svoju odluku provedu u djelo. popeti se na zid i baciti je na njegovu glavu i njome je razmrskati?” Najgori od njih Amr bin D`ah{ re~e: “Ja!” Zatim im se obrati Selam bin Me{kem i re~e: “Ne ~inite to.s..s. pa Resulullah.s. Ashabi ga sustigo{e i upita{e: “Ti ustade i ode. Neka nam ugovor bude sudija. Koga poslije toga vidim.” Resulullah. Nakon {to je Amr bin Umejje ubio ona dva ~ovjeka iz plemena Kilab. U ve}ini slu~ajeva nisu istupali s otvorenim sukobima i ratovima. dok oni ne pretjera{e u svom neprijateljstvu i zlu. a.Bekr.Kajnuka i nakon ubistva Kaba bin el . ispri~a im {ta su spremali jevreji.Zape~a}eni d`enetski napitak 263 BITKA S BENI EN . dugo je podnosio i strpljiv bio.. prepali su se za sebe. a. o njihovoj namjeri. dok ne obavimo posao. a {ejtan ih je nagovorio na ovaj ~in bijede koja im je propisana.. `ustro ustade i pohita u Medinu..s. nakon Bitke na Uhudu. a. 496 Resulullah. i oni skova{e plan da ubiju Allahovog Poslanika. te i druge dizali protiv islama.” . S njim su tajno radili protiv muslimana. da od muslimana i jevreja sakuplja krvarinu. imao je pravo na to). Jevreji se osami{e. posebno poslije doga|aja na Red`i’u i Ma’uni. a da mi i ne primijetismo.E{refa. a. Pravili su ~esto smicalice. ubiti..s. sjede kraj jednog zida da sa~eka dok izvr{e obe}anje. pa su se malo primirili i sti{ali svoje neprijateljske strasti. Sjedi ovdje. krenuo je Resulullah. a.s.. a. Nakon poraza jevrejskog plemena Benu . pa poku{a{e Resulullaha. a.s. oni odgovori{e: “U~init }emo to. Alija i grupa ashaba.s. Zatim reko{e me|usobno: “Ko }e od nas uzeti ovu stijenu. Ubrzo iza toga Resulullah.

najboljih muslimanskih prvaka jo{ nije osu{ila suze u o~ima. svega {est no}i. naredi da se palme posijeku.. stoga Allah.264 Zape~a}eni d`enetski napitak Jevreji poslije ovoga nisu imali izbora. i njihovi saveznici od Gatafana ih izdado{e. poredi njihovu stvarnost: “Sli~ni su {ejtanu kad ka`e ~ovjeku: ‘Budi nevjernik!’ . a.Nadir zatvori{e se u svoje tvr|ave.. I oni su spremni umrijeti brane}i ih. Njihove ba{~e i u njima palme i razno drve}e bili su im uveliko za{tita. Kad je Resulullahu. Sve to navodi muslimane. Me|utim. Benu ... poraz Uhuda jo{ se osje}ao. poruku: “Mi ne}emo napu{tati na{e domove. Tada jevreji povrati{e samopouzdanje i odlu~i{e da ostanu i da se brane.s.Nadira.pa kad on postane nevjernik. odgovori im da mogu izi}i s li~nim stvarima u rukama i sa svim {to mogu ponijeti njihove deve.Allahovom voljom ste u~inili. vrhovni vo|a munafika Abdullah bin Ubejj zatra`i od jevreja da se nigdje ne iseljavaju i da se odupru tom zahtjevu.{. dobro naoru`ani. me|utim. stoga se nisu mnogo dvoumili. “Ako budete protjerani.s. a. do{ao odgovor Hujej bin Ahtaba. Beduini su bili protiv njih. nije bio lahak posao.” Resulullah.. tako da su bili izlo`eni mnogim neuobi~ajenim nasiljima. Posla{e poruku Resulullahu. i niko se od njih ne usudi da ih brani ili da im pomogne.” (59:5) Pleme Benu . Iz njih su ga|ali muslimane strijelam i kamenjem. Resulullah. . a Aliji dade barjak. i kad se bude ticalo vas. Po~e{e se spremati za odlazak. a ako budete napadnuti. brojno nadmo}niji. mimo njihove volje na borbu. Kad stigo{e do naselja Benu . naredi blokadu. a. Tragedija. a ashabi zau~i{e tekbire. jedna za drugom. a. pa ma kakav ishod bitke bio. on onda rekne: ‘Ti se mene vi{e ne ti~e{!’” (59:16) Opsada nije dugo trajala. u kojoj ka`u: “Mi }emo izi}i iz Medine.s. a onda Allah usadi u njihova srca strah. ili pak kako neki ka`u petnaest no}i. a ti ~ini {ta ho}e{!” Ovakav odgovor jevrejskog vo|e dovodio je muslimane u vrlo te{ku situaciju. osim oru`ja. i oni pobaca{e oru`je i prihvati{e predaju. nego doneso{e odluku da se bore protiv Beni .s. i Resulullah.s. Abdullah bin Ubejj iznevjeri ih. bilo pojedinci ili skupine. okru`i{e ga.s. on prizva Allaha. sigurno }emo vam u pomo} prite}i. mi }emo sigurno s vama po}i. Povesti novu bitku i sukobiti se sa novim prijateljem u tim za njih te{kim historijskim trenucima. nikad se nikome ne}emo pokoriti.Kurejza napusti ih. a sada i jevreji. a zatim pozva{e muslimane. a ba{~e spale. ili da uspravno stoje ostavili .Nadir. a. U Medini postavi za svoga zamjenika Ummi Mektuma. njihova ~ula su bila svje`e uzdrmana prethodnim tragedijama. a. izazivaju na sukob i ne pomi{ljaju na predaju.” (59:11) I prite}i }e vam u pomo} Kurejza i va{i saveznici Gatafan. posebno nakon njihovog poku{aja da ubiju Resulullaha. On im poru~i da ima dvije hiljade ljudi koje }e poslati da se s njima utvrde u njihovim ku}ama.s. Njihov poglavar Hujej bin Ahtab povjerova u rije~i munafi~kog vo|e i posla Resulullahu. O tome govori Kur’an Kerim: “To {to ste neke palme posijekli. d`. a....

Ha{r” u cijelosti. Od oru`ja zate~e 50 oklopa.. objasnio mogu}nost ra{}i{}avanja terena oko neprijatelja. S te zemlje uzimao je godi{nju opskrbu za svoju porodicu.. i koji su napadali islamske u~enjake na putu njihove misije {irenja i tuma~enja vjere. koji nisu imali svoje zemlje i svoga doma. a neki ~ak i stupove. Jedna grupa otputova u [am.. objavio je suru “El . Pohod na Beni .{. tj.Ha{r”: “Reci .evelu.. .{.” 497 BITKA U NED@DU Pobjedom nad jevrejima Beni . Tako|er je objavio propis “El . Oni za{titi{e svoj imetak.To je sura ‘En . Tako|er dade dvojici ensarija: Ebu . jer su bili siroma{ni. 4. 498 Bili su se tako uzoholili da su pomi{ljali povesti rat protiv Medine. a bez gubitaka i `rtava. d`. Munafici sti{a{e svoje strasti i prestado{e s javnim spletkarenjem. Resulullah. ali svoje ku}e sru{i{e svojim rukama. Zemlja i imovina Benu . a ostatak prihoda tro{io je za naoru`anje i konje koji }e slu`iti u borbi na Allahovom putu. godine po Hid`ri ili augusta 635.Ahtabom i Selam bin Ebi el ..s. Ve}ina njih otputova u pravcu Hajbera zajedno sa svojim prvacima Ibn .Abbas znao je re}i za suru “El .Hakikom. a. Nije je dijelio na petinu kao ratni plijen. primjer za to je sje~a stabala i paljenje terena. Ibn ..S’ad bin Vehb. pru`ala se prilika da se obra~una s beduinima. neredom na zemlji. ku}e i preostali imetak. Povodom tog doga|aja Allah. plijena koji je u vlasti samo Resulullaha. a. Allah je opisao progon jevreja i objelodanio pona{anje munafika.Nadira pripadala je samo Resulullahu. je u ovoj suri oporu~io vjernicima obaveznu bogobojaznost i pripremu za ahiret.fej’a”. navode}i svoja lijepa imena i Svoja svojstva. a. Zatim je Allah. Resulullahu. zaplijeni oru`je Beni . zauze njihova imanja.Nadira.s.{.Nadira. Suru je zavr{io o svojoj mo}i i veli~ini.. Allah. podijeli je zatim prvim muhad`irima.s.s. a. ubijaju}i ih u niskosti i nevjerstvu. a.Nadir bio je u mjesecu rebiul .Nadir’. d`. Resulullah.Dud`anetu i Sehlu bin Hunijfu. pohvalio je muhad`ire i ensarije. godine. a povrh svega toga natovari{e na njih `ene i djecu. tovare}i na deve vrata i prozore.Zape~a}eni d`enetski napitak 265 Oni prihvati{e uvjet. Preko nje se nisu otvarali slobodni pje{a~ki ili karavanski putevi. ve} se smatra ratnom potrebom. Dvojica jevreja primi{e islam i to Jamin bin Amr i Ebu . koji su uznemiravali muslimane od poraza na Uhudu. Sve ovo natovarili su na {est stotina deva. d`. muslimani u Medini vrati{e svoj ugled i samopouzdanje. 50 kaciga i 340 sablji.s. To se ne smatra fesadom.

od porodica Benu . g. jer su muslimani u ovom periodu zaista vodili bitke.Hurejre.. bje`ali u brda da se tamo spasu. Zna~i Zatu . a vrijeme tog obe}anja se pribli`avalo. da su svaki put kad ~uju za pokret muslimana. Bitka na Hendeku bila je krajem 5. r. Politika rata zahtijeva da se prag osigura prije nego {to se krene na vanjskog neprijatelja. Zato su muslimani vodili pohode na arapska plemena da ih umire ili pokore. po~e{e se pripremati za ozbiljan susuret sa svojim najve}im neprijateljem.. godine po Hid`ri. A ta bitka koju je vodio Resulullah. Strate{ki polo`aj Medine zahtijevao je da bude sigurna sa svake strane i od svakog neprijatelja.).266 Zape~a}eni d`enetski napitak Prije nego {to }e Resulullah. posija{e sjeme straha u srca tih osornih beduina.s.s.Rika’a jer su u toj bitki u~estvovali Ebu . Nakon ovih uspje{nih pohoda na Benu .havl”.Musa el . bilo unutra{njeg ili vanjskog.Muhariba i Benu . Pretra`i{e pustinjske rup~age Ned`da. a. koja je bila poslije Bitke na Hendeku. Tako u|e strah u pustinjska plemena koja su navikla na plja~ku i ubijanje. Tako|er je i Ebu .s..E{‘ari.Rika’a Resulullah. namaz za strah. rebius . a nazvana je Zatur .a.ula.s. i ~istili teren od neprijatelja koji su ih svakodnevno ugro`avali. i pribli`i se vrijeme zakazanog susreta dogovorenog na Uhudu.Hurejre u~estvovao je u toj bitki kao musliman. a. U Bitki Zatur .l . 4. Ebu .sani ili d`umadel . i Ebu .. a.h. u Bitku za Hajber kao musliman.E{‘ari prispio s Resulullahom. a pouzdano se zna da je islam primio par dana prije Bitke za Hajber (koja je bila 7. da im vi{e nikada ne padnu na pamet ru`na djela koja su po~inili prema muslimanima.revan{ obe}an kada je napustio Uhud.Nadir i Ned`d vrijedno bi bilo napomenuti jo{ jednu bitku koju su muslimani vodili u Ned`du.ula.. a oko koje ima nekih nesporazuma kod histori~ara islama i autora sira. g. g. pogotovo {to je Ebu .r..Sufjan pripremao obe}anu bitku . nego poslije Hajbera. Pro|e godina dana od Bedra. nije nikako mogla biti bitka Zatur. krenuti u pohod da dade dobru lekciju tim nabusitim i umi{ljenjim junacima pustinje. 4. do njega do|o{e vijesti o grupiranju beduina i arapskih mnogobo`a~kih plemena iz Gatafana. Kurej{ijama.sani ili po~etkom d`umadel .S’alebeta. izgleda da je ovdje ime sporno.s. a. Me|utim. Ta bitka u Ned`du je po njima bila u mjesecu rebius . Bitka nije sporna. klanjao je “salatu . krajem mjeseca. pozva vojsku da se spremi za pohod. a propis za ovaj namaz objavljen je u Bitki za Asfan.h. pa Resulullah.a.Rika’a.Rika’a nije mogla nikako biti prije Hajbera. DRUGA BITKA NA BEDRU Kad su muslimani presjekli opasnost od arapskih beduinskih plemena i ugu{ili njihovu pohlepu. r.Musa el . a.h. .

Resulullah. i ko zavre|uje vlast. Potom se uputi{e u Medinu. provede u Medini {est mjeseci.Sufjan krenuo je s 2000 mu{rika iz Meke i s pedeset konja. pa da se kona~no zna ko je pobije|en. Zatim stigo{e do njega vijesti da plemena oko Davmetu .D`endela. Ponijeli su dosta robe koju prodado{e i zaradi{e za svaki dirhem . Od sada }e se Resulullah. posvetiti i najudaljenijim arapskim granicama.. Kad je stigao do Zahrana.D@ENDELU Resulullah.Sufjana i njegovu vojsku i da se ponovo oku{aju na bojnom polju. Obuzimao ga je veliki strah.s. Stoga se ja vra}am nazad. a ko je pobjednik. a. a oni su gospodarili situacijom. a.s. a ja osje}am poraz)..dva. a. oni ostado{e na Bedru osam dana ~ekaju}i neprijatelja. vama odgovara samo dobra rodna godina u kojoj }ete birati plodove i piti mlijeko.L . 500 BITKA NA DAVMETU . a. Nesre}a je plijenila njegovim ~ulima. g. [to se ti~e muslimana. Nakon “Malog Bedra” Resulullah. a. a u Medini je Muhammed. vratite se i vi. odlu~i{e na povratak.s. vratio se s Bedra u sigurnu zonu Medine.s.” Izgleda da nije jedino Sufjan osje}ao strah i bojazan od neuspjeha. i Resulullah.Sufjan nerado je krenuo iz Meke . u blizini [ama (Sirije) presijecaju trgova~ki put i vr{e prepade i plja~ke na sve prolaznike. Strah i bojazan postali su pro{lost. duboko zami{ljen i upla{en zbog borbe s muslimanima.. a.... i dok ih ne priznaju i prijatelji i neprijatelji. g. Ebu . a. Zaustavio se na putu prema Merri ez . Taj pohod poznat je pod nazivom “Sastanakl na Bedru” ili “Drugi Bedr” ili “Posljednji Bedr” ili ~ak “Mali Bedr”. Sve je naokolo odisalo mirom i sigruno{}u. ostavio za zamjenika Abdullaha bin Revaha.l . a ova va{a godina su{na je i neplodna. sve dok muslimani ne zagospodare ~itavim podru~jem.Zape~a}eni d`enetski napitak 267 Su|eno bi da Muhammed. Bajrak je nosio Alija bin Ebi . a ko ne.s. (Zna~i nau~ili ste se na pobjedu i dobit. nego da je i ~itava vojska to osje}ala.H. ili januar 626. dr`ava u~vrstila je svoje temelje. dalje nije smio i}i.. jedan dan hoda od Meke i odsjeo kod vode Mid`ne. Iznena|enje i neizvjesnost koji su visili u zraku.. a. 4. i da su okupila veliki broj ljudi s .s. sa svojim drugovima da do~eka Ebu . krenu na ~elu 1500 boraca i deset konja na zakazano mjesto.Talib. stigao je na Bedr i tu je ~ekao mu{rike. Svojim drugovima re~e: “O Kurej{ije. Obavi{e za to vrijeme velike trgova~ke poslove.s. Resulullahova.s. Ebu .Zahran. Ljudi se bez imalo dvoumljenja ili suprotstavljanja ovom prijedlogu. a u isto vrijeme i bez poku{aja da nastave put i da se sretnu sa muslimanima. Odlu~i da se vrati nazada. 499 Do|e mjesec {‘aban. sada su bili pod njihovom kontrolom.

a Kurej{ije odustado{e od sukoba s muslimanima. udari na pje{adiju i vo|e. postavi u Medini Seba’a bin Urfeta el . a zvao se Mezkur. a. uspio je Resulullah. Dumet je poznato mjesto na granici sa Sirijom. Potom se vrati u Medinu. S tim brzim i `estokim prepadima i mudrim i odlu~nim potezima. tako|er se primiri{e. Tada muslimani dobi{e priliku za {irenje i tuma~enje islama . a.. ne na|o{e nikoga.Gaffarija i krenu s hiljadu muslimana 25. KAd im se pribli`io.s. koji su se itekako bili nagomilali i sa svih strana ih okru`ili. doma}ini Davmetu . Tu Resulullah. pobjegao je. Time je uspio usmjeriti sva zbivanja muslimana. Arapska i beduinska plemena. Onda Resulullah.268 Zape~a}eni d`enetski napitak kojima }e udariti na Medinu. U tom pohodu se pomiri s Ujejnet Hi’snom. podastrijeti sigurnost i uspostavljanje mira u ~itavoj regiji i kona~no dr`ati pod svojom kontrolom~itavu situaciju.vjere Allaha. Putovao je no}u. a.s.. nastoje}i da umanji njihove probleme unutra{nje i vanjske prirode. po{tovalo ugovor i primirje.H. Gospodara svjetova. Stanovnici. Smirili su se munafici i vi{e se nisu otvoreno pojavljivali. Za vodi~a puta uze ~ovjeka iz plemena Benu .s.D`endela. provede nekoliko dana. Izme|u njega i Damaska udaljenost je pet no}i. 5. Resulullah. a ko je uspio pobje}i. a odmarao se danju kako bi iznenadno napao neprijatelje.s. a. g. rebiul .l .Uzre. Iselilo je jedno jevrejsko pleme.. Koga je stigao ubio ga je. KAd muslimani stigo{e u njihovo naselje. oni se dado{e u bijeg..evela. razasla vojsku na sve strane. . ali nikoga od njih ne na|o{e. mada je ostalo jo{ jedno. ali je ono ~uvalo kom{ijske odnose. razbje`a{e se na sve strane.

Po~eli su spremati plan i tra`iti priliku da zadaju udarac muslimanima. i njegove vjere i muslimana. zavjere i njihovih spletkarenja. I stvarno s juga krenu{e Kurej{ije. iako su okusili poni`enje i sramotu kao razultat izdaje. Krenu dvadeset jevrejskih prvaka i uglednih li~nosti plemena Benu . posebno nakon njihovog sramnog povratka s puta bez vo|ene Bitke na Bedru. da vide {ta }e se desiti s muslimanima u sukobu s mu{ricima (mnogobo{cima). Po{to nisu imali ni nalazili u sebi povoda za direktno blamiranje muslimana. Kurej{ije im to obe}a{e.mu{ricima. koji }e biti smrtonosan i kona~no posljednji u njihovom `ivotu. Kenanije i njihovi saveznici Ehlu Tihame. poslije bitaka i pohoda koji su trajali vi{e od godinu dana. I oni prihvati{e poziv. iskova{e stra{an plan za tu priliku. smiri se i situacija na Arabijskom poluotoku.. a niti uze{e pouku iz poraza i nesre}e koja ih je zaslu`eno sna{la.. akcija. pa im neka obe}a{e.BITKA “EL . a.NA HENDEKU Nakon {to se vrati mir i sigurnost. oni se nisu probudili iz magle u kojoj su `ivjeli. jevreji izgubi{e priliku za {irenje svoga utjecaja na tom prostoru i za u~vr{}ivanje svoje vlasti. isto kao i Kurej{ije. pa po~e{e izgarati od jada i muke. Po{to vrijeme krenu u korist muslimana. jevreje. Vojska je brojala ~etiri hiljade boraca.. i{~ekivali su rezultate Resulullahovih.Nadir kod Kurej{ija u Meku podsti~u}i ih da napadnu Resulullaha.s. Obe}a{e im da }e i oni njima pomo}i. Doneso{e nanovo neopozivu odluku da otpo~nu svoje djelovanje protiv muslimana.s. a.AHZAB” . a neka odbi{e savez.Sufjan. a. Potom u~ini isto i s arapaskim plemenima . Oni se i pored prividnih poku{aja ne smiri{e. Svima njima vo|a je bio Ebu . i da njih. Tako su jevrejske vo|e i poglavari uspjeli ujediniti stranke kufra (nevjerstva) protiv Allahovog Poslanika. . Ova delegacija jevreja otputova u Gatafan pa pozva i arapske beduine. Jedini se jo{ nisu opametili jevreji. nadrede muslimanima u vlasti. Nakon sklanjanja u Hajber. U toj novoj situaciji vidjeli su priliku za spasavanje ~asti i svoga ugleda.s.

a ve} su muslimani imali vijesti sa svim potrebnim podacima.270 Zape~a}eni d`enetski napitak Njima se pridru`i{e Ebu . S istoka krenu{e plemena Gatafana.E{d`ea pod vo|stvom Musara bin Ruhajle. a. i rasprave koja je vo|ena izme|u vije}a i vojnog vrha.s.l .s.Ensara. i to: Benu . Me|utim..Harisa bin Avfa.Fezzaret pod vo|stvom Ujejneta bin Hisna.s. a Resulullah.Murre pod vo|stvom El .Ahira fagfir lil muhad`irine ve . i djecu.. “[uru”.. Nakon iscrpne analize ~itave situacije.a.s. prenosi se: “Oti{ao je Resulullah. da se osiguramo hendekom (oko grada iskopan kanal). i ashabe kako su umorni i gladni. a. ve} diljem Poluotoka. `ivot ahireta.s. a. ovaj `ivot nije ni{ta tek je `ivot. Benu . r.s. Selman re~e: “O Allahov Poslani~e. a. bodrio ih je i sam u~estvovao u ovome poslu.l . Broj koji u svakom pogledu prema{uje brojku sveukupnog stanovni{tva Medine. citira stihove: . mi smo u Perziji imali obi~aj. te Benu . la aj{e ill aj{e . medinsko vo|stvo bilo je budno i trezveno.. pohita da ovaj plan provede u djelo. a bilo je prili~no hladno jutro. a. sazva vrhovno vije}e. izrekao stihove: ‘Allahumme. uzimaju}i u obzir i `ene.no} imalo je svoje izvidnice koje su motrile na sva zbivanja.. bila bi to najve}a opasnost po opstanak muslimanskog bi}a od po~etka islama pa do tada... Resulullah. Kad je ugledao Resulullah. r. da vidi kopanje hendeka i ugledao muhad`ire i ensarije kako kopaju. Oprosti muhad`irima i ensarijama ljudima mog ummeta. Bilo ih je deset hiljada ratnika.s.’ 501 “Moj Allahu. i starce. Tad je Resulullah. U Buhariji se navodi od Sehla bin S’ada koji pri~a: “Bili smo s Resulullahom. slo`i{e se da prihvate prijedlog ~asnog ashaba Selmana Farisije. na kome se raspravljalo o planu odbrane Medine i muslimana. na (hendeku) kopanju kanala oko Medine. Benu . a mi nosili zemlju na le|ima. Sve ove plemenske skupine nisu se bile ni pomjerile iz svojih mjesta.. Oni nisu imali sluge i robove da to rade za njih. Oni su kopali. Nakon nekoliko dana stigo{e i smjesti{e se oko Medine.a. Te plemenske skupine krenu{e ka Medini prema prethodno utvr|enom dogovoru. Da je kojim slu~ajem ova gomila od plemena ili regrutiranih vojnika izbila iznenada pred Medinu. Kopali su rovove.Esed i druga plemena.Sulejm na putnom prevoju Zahra. ako nas napadnu u gradu. a.” To je bio mudar prijedlog i vrsta odbrambene taktike koju Arapi do tada nisu poznavali.” 502 Od Enesa. Resulullah. ne samo oko Medine. Muslimani su s velikim elanom i ozbiljno{}u pristupili ovom poslu. Naredi svakoj grupi od deset ljudi da iskopaju ~etrdeset ar{ina kanala. a. Dan .

lezine bajena Muhammeda Ale .s. koji ka`e: “Vidio sam Resulullaha.aj{e.Talha pri~a: “Po`alili smo se Resulullahu. a njegova `ena samelje nekoliko pregr{ti p{enice i napravi jelo. a.d`ihadi ma bekina ebbeda.’ Moj Allahu. a.l . ~uo sam ga kako citira stihove Ibn .l ..a.l .. a to jelo je izazivalo nelagodnost i imalo je neugodan miris.s.s. Spusti na nas smiraj Svoj i u~vrsti nam noge ako posrnemo. pa zakla brav~e. Vidio je D`abir binAbdullah na Resulullahu.. Od silne pra{ine nije mu se vidjela ko`a na stomaku.l .s. a.” 505 Prilikom kopanja hendeka pojavili su se znakovi (ajeti) kojima se potvr|uje poslanstvo Resulullahu.. On pozva . kako odnosi zemlju iz kanala. Nevjernici nam nasilje ~ine. da nije Tebe mi ne bismo bili na pravom putu.akdame in la kina Inne ..” El .” 504 Ebu . a.s. zatim je Resulullah. r. mi ga odbijamo. a.l . a niti klanjati namaz.’” Ovi stihovi u prevodu su prepri~ani: “Gospodaru moj. Ljudi su bili gladni. dok je odvla~io zemlju: ‘Allahumme lev la ente mehtedejna ve la tesaddekna ve la sallejna Fenzilenne sekineten alejna ve sebbiti .Beraa’ nastavlja: “Resulullah.l . na glad i kada smo otkrili stomake svako je imao privezan po jedan kamen. Ne bismo znali udijeliti sadaku.l .’” Prenosi se tako|er od Beraa’ bin Aziba..ula kad begu alejna ve in eradu fitneten ebejna. aj{e .Revvahe. je posebnom du`inom melodije nagla{avao rimu ovih stihova.s. Uz veliki fizi~ki napor bili su gladni da su osje}ali bolove u stomaku. zaista je pravi `ivot `ivot ahireta. otkrio svoj stomak i imao je privezana dva kamena..s. Oprosti ensarijama i muhad`irima.ahire fagfir bil ensari ve .”Muslimani su s velikim elanom radili na kopanju Hendeka. a..’ Kopa~i mu odgovori{e svim srcem: ‘Nahnu . Enes. Resulullah. a.’ 503 ‘Mi smo ti koji smo se zarekli Muhammedu na vje~ni d`ihad dokle god smo u `ivotu. a ako ho}e nered. je znao dosta stihova. koji su prismakali s malo masno}e. pri~a: “Kopa~i su dobivali pregr{t p{enice od koje bi se za svaku grupu (od deset ljudi) pravio po jedan hljep~i}. da ga `estoko pati glad.Zape~a}eni d`enetski napitak 271 ‘Allahume inne .muhad`ire.

u ime Allaha’..s. i Allah i Poslanik Njegov istinu su govorili!’ . Ona pro|e pokraj Resulullaha.s. Svi su jeli to isto jelo i svi su se najeli. 510 [to se ti~e strate{kog polo`aja Medine.s. isprije~i nam se stijena koju nismo mogli razbiti krampom. a meso osta kakvo je bilo. a. r. a. Muslimani su hendek kopali po cio dan. 507 Mnogo interesantnije od ovoga pripovijeda Tirmizi.s. a. Po`alismo se Resulullahu. 511 Kurej{ije se pomoli{e s ~etiri hiljade vojnika koji se spusti{e u dolinu u kojoj su se skupljale bujice iz Rume. a. Otpade drugi komad. tako mi Allaha.s. tako mi Allaha. ja vidim bijele dvore na trgovima. a. okru`ivala su je brda. a on re~e: ‘Dobio sam klju~eve Jemena. kao vrli strate{ki i vojni tru~njak znao da }e sva vojska neprijatelja navaliti na Medinu s te sjeverne strane i da je nemogu}e pri}i lahko gradu s ostalih strana.s. sa svih strana osim sa sjeverne. Prilazili su. pa se izdrobi ostatak stijene. udarismo na veliku stijenu. Hendek je zavr{en prema planu prije dolaska idolopokoni~ke vojske pod zidine Medine. Resulullah.” (33:22) . 506 Sestra Nu’mana bin Be{ira do|e i donese u pletari hurmi na hendek. a uz stomak mu privezan kamen. a izme|u El .’ Zatim udari i tre}i put i re~e: ‘Bismillahi .. Resulullah.i to im je samo u~vrstilo vjerovanje i predanost.s.272 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullaha. a. a on re~e: ‘Allahu ekber! Osvojit }u Perziju. Dovedosmo Resulullaha. Tri dana smo proveli a da nismo zalogaja okusili. a Buharija od D`abira. i rekosmo: “[ta da ~inimo dalje. ostade kao netaknuto. s ovog mog mjesta vidim vrata San’e’” 509 Sli~no ovome pripovijeda Ibn . re~e: ‘Dobio sam klju~eve [Ama. rekli su: ‘Ovo je ono {to su nam Allah i Poslanik Njegov obe}ali. “A kad su vjernici saveznike ugledali. pozva kopa~e Hendeka da pri|u i jedu.s.”508 Tako|er pripovijeda El . on prenosi od Buharije. uze krampu i re~e: ‘U ime Allaha’. uze kramp i udari po stijen.” Zatim pri|e. Ona mu istrese u krilo. a.D`erfa i Zeabeta. kamenjari i planta`e palmi. Resulullah. uzimali i jeli.. tako mi Allaha. zatim udari jednim zamahom i re~e: ‘Allahu ekber!’. i on joj zatra`i hurmi. koji ka`e: “Dok smo kopali hendek.a. On do|e. Svi su jeli i najeli se i na kraju odustali od jela. povede sve ljude s hendeka. vidim njegove crvene dvorce ovog momenta’. Stoga je Hendek kopan samo s te sjeverne strane..s. sada. Stoga je Resulullah. Tijesto od kojega je pravila i pekla hljeb... a Resulullah. a nave~er bi se vra}ali ku}ama na odmor. Gatafanska plemena i ostala koja su im se pridru`ila usput iz Ned`da pomoli{e se sa {est hiljada ratnika i smjesti{e se na Zeneb Nekamu s uhudske strane.Ishak od Selmana Farisije. a da ostali ne znaju. ova stijena se poprije~ila?” On re~e: “Ja }u je izvaditi. potom zamahnu drugi puta i udari.. da do|e s nekolicinom ljudi i da to pojedu. da ru~aju otac im i daid`a.. tada se otkide komad. Bilo ih je hiljadu. a hrpa hurmi se stalno pove}avala dok se nije po~ela prosipati mimo krila. a. a. a ona se rasu u pra{inu i pijesak.Beraa’: “Dok smo kopali hendek.

unutar kanala. okrenutih le|ima brdu Sel’u i tu se u~vrsti{e.D`ehel i Dirar bin el .. kako ne bi mogli naru{iti kanal. i muslimanima je pro{lo nekoliko namaza. pa Ikrime u strahu bje`e}i ostavi svoje koplje. Ipak su tragali za slabom ta~kom odakle bi im po{lo za rukom da prodru u grad. mu re~e: “Tako mi Allaha. pa pobjego{e iz Hendeka kroz isti prolaz. .Talib uputi mu nekoliko rije~i zbog kojih se raspali . Mu{rici su srdito hodali du` kanala. te bijahu primorani na blokadu muslimana za koju se nisu spremili kada su po{li.Ummi Mektuma.s. Nakon hrvanja i tu~e. Kad su mu{rici htjeli da napadnu muslimane i provale u Medinu. Alija bin Ebi . bez uspjeha da pre|u. Mu{rici su poku{avali u nekoliko sljede}ih dana da prodru preko Hendeka.s. Alija ga ubi. Izme|u njih i neprijatelja bio je hendek. ali su ih muslimani u tome ometali uporno i konstantno. a. Bili su upla{eni.Hattab. pa klanjasmo ikindiju nakon zalaska sunca. a. {ta da radim?” Resulullah.. izi|e s tri hiljade muslimana.Zape~a}eni d`enetski napitak 273 A munaficima . Amr pozva na dvoboj. Dojadi kurej{ijskim junacima da beskorisno stoje i {etkaju oko hendeka bez ikakvih uspje{nih rezultata. a iza nje klanjasmo ak{am.. slabi}ima. pa na|o{e naju`e mjesto na kanalu da presko~e. Nisu opsadom mogli ni{ta u~initi. a. Ikrime bin Ebi . a. Pred njih izi|e Alija bin Ebi .” Mi tada uzesmo abdest. Taj hendek. a kamoli prema njoj plan donositi.on sko~i s konja i udari na Aliju. ova novina u strategiji ratovanja u potpunosti ih je iznenadila i nisu je nikako mogli ni predvidjeti. Muslimanska vojska izlazila je u izvidnicu. U Muslimu i Buhariji od D`abira. tako da im propado{e svi poku{aji. Zbog ovih ~estih akcija koje su bile nu`ne i neophodne.. a. kada ugleda{e ovu silnu vojsku srca se pokoleba{e i strah ih obuze: “Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: ‘Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obe}avali!’” (33:12) Resulullah. stoji.s. r. Resulullah. a i Resulullah.Talib s grupom muslimana.dvoli~njacima i prevrtljivcima. nisam stigao klanjati. nisam ni ja klanjao. a zatim rekao: “O Allahov Poslani~e. ili da naprave prelaz preko njega.. ugleda{e {irok kanal izme|u sebe i grada.s. Stoga se izdvoji jedna grupa mu{rika u kojoj su bili Amr bin Abdu Vudd.a bio je jedan od hrabrih mu{ri~kih junaka . ili ga zatrpati na nekome mjestu i time napraviti prolaz za napad. napadaju}i mu{rike strijelama. pa im blokira{e uski prolaz kojim su usko~ili u kanal. u Medini je ostavio za svog zamjenika Ibn .s. Resulullahu.a. Ostali su bili pora`eni. Na konjima su i{li uokolo izme|u zidova Hendeka.. da je Omer ibn el . a nisu bili ni spremni za to. a sunce samo {to nije za{lo.Hattab do{ao na dan Bitke na Hendeku i hulio kurej{ijske nevjernike. Naredio je `enama i djeci da se sklone u tvr|ave Medine. Njihova stalna parola bila je: “Oni ne}e pobijediti”. Napadali su ih strijelama i kopljima.

Najve}i zlikovac Benu . mogu se na prste izbrojati. Hujej sti`e do Ka’bovih vrata koja mu ovaj zalupi pred nosom. [est muslimana i deset mu{rika pogo|eno je strijelom.” 514 Iz navedenih hadisa zaklju~ujemo da je poku{aj probijanja preko Hendeka trajao vi{e dana. zbog borbe protiv njih.a. a muslimani su se branili.” 515 Na kraju dove re~e: “Ne dozvoli da umrem dok ne ugledam poraz Benu . a od toga dvojica i sabljom.Arka.274 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullah.Kurejze. kopljem u riku. r. a.. A ako je rat gotov.l . U Buhariji stoji preneseno od Alije. a. Oni mi obe}a{e i dado{e rije~ da ne}e oti}i dok ne porazimo Muhammeda i one s njim. potpisnika ugovora i ~uvaoca zadane rije~i. a nekoliko dana klanjali su sve namaze zajedno. a u Tvoje ime. koji je obe}ao Resulullahu. ikindiju.” 516 I dok su muslimani pre`ivljavali ove te{ke trenutke na borbenoj liniji. onda neka pukne ova moja vena i neka umrem od nje.Esjal iz Rime. me|utim.” Ka’b mu odgovori: “Ti si do{ao kaod mene u nezgodno vrijeme. pa ako treba s njima jo{ ratovati. pa su sve namaze klanjali zajedno.. pa ga moradosmo klanjati poslije zalaska sunca. Hendek je bio izme|u njih. Ne mo`e iz vedra neba . Doveo sam Kurej{ije i svu njihovu gospodu i junake. Mu{rici su se poku{avali probiti. kad nije moglo druga~ije. U ~itavome ovom mu{ri~kom pohodu i muslimanskoj odbrani. Eno ih na Mud`eme’u .Kurejze (jevreji) i do|e do njihovog vo|e Ka’b bin Eseda. zato {to su nas zadr`ali od namaza ikindijskog.namaz. Eno ih na Zenibu Nekami kod Uhuda. a Hujej re~e: “Do{ao sam kod tebe zbog starog poznanstva i starih veza. ak{am i jaciju.” 513 U Ahmedovom i [afiijinom Musnedu stoji da su muslimani zbog zauzetosti oko mu{rika propustili podne.s. Hujej je bio toliko uporan da mu Ka’b otvori vrata. da }e mu prite}i u pomo} u slu~aju izbijanja rata. S’ad se pomoli Allahu dovom: “Moj Allahu.. Ranio ga je Kurej{ija Hiban ibn el . U ovom strelja~kom prebacivanju ranjen je S’ad bin Muaz. poginulo je samo nekoliko ljudi s obje strane. pa mu je presje~ena sredi{nja vena.Nadira pohita kod Benu . `ele}i da izliju svoj otrov muslimanima u tijelo. rekao na dan Hendeka: “Neka im Allah napuni njihove ku}e i njihove grobove vatrom. Ja sam siguran. I doveo sam Gatafane sa njihovom gospodom i ratnicima. Gospodaru moj. Nevevija ka`e: “Ova predanja mogu se uskladiti ovako: Bitka na Hendeku trajala je danima pa su nekoliko dana spajali samo neke namaze. Ti zna{ da nemam dra`eg neprijatelja s kojim bih se borio u Tvoje ime od neprijatelja koji je zanijekao Tvoga Poslanika i protjerao ga iz ku}e. da je Resulullah. bio je veoma `alostan {to mu je pro{ao ikindija . Zadovoljile su se obje strane prebacivanjem strijela i kopalja. po`ivi me zbog rata. da si Ti odredio rat izme|u nas i njih.. te zbog toga nije ni do{lo do direktnog sukoba i krvavog rata. u svojim jazbinama su se prevrtale otrovne zmije kuju}i novu zavjeru. a. pa zamoli Allaha da kazni mu{rike.s.s.

Hasan re~e: .Muttalibova. Stoga ih muslimani kazni{e i uze{e im dvadeset deva. . a ne objavljujte javno pred narodom.s. muslimani vidje{e da je stanje gore nego {to su o~ekivali.Kurejza stupili u rat s Resulullahom. bila se sklonila u ku}u Hasana bin Sabita. a. vidi{ ovog jevreja..Kurejza sti`e do Resulullaha. protiv muslimana.” Muslimani se vrati{e u Medinu i signalizira{e Resulullahu. a. Rekoh tada . onda je glasno obznaite. Vjerovatno su jevreji mislili da ove bedeme ~uva muslimanska vojska. i muslimana.s. Si|i dole i ubij ga. imao je dalekose`ne posljedice u za{titi `ena i djece.Zape~a}eni d`enetski napitak 275 grmjeti i sijevati.. a. pa nisu vi{e smjeli nikoga ni poslati. nemam ja za to hrabrosti.. brane nas na Hendeku.s. {to zna~i: jevreji su . jer su Resulullah. neka narod ~uje.. ja se bojim da on ostalim `idovima ne otkrije na{ neza{ti}en polo`aj. Do~eka{e ih sa psovkom i mr`njom.’ Safija re~e: ‘Ja se obukoh.’” Ovaj slavni podvig tetke Allahovog Poslanika.O Hasane. obilazio je oko bedema.. neka bude i s drugima. onda }e ih Resulullah.s. k}er Abdul .Ishak ka`e: “Safija. oni nam ne mogu do}i u pomo}.s. a. a. Vratih se ne bedem i rekoh: .. a. Nas nije imao niko odbraniti.” Kad se pribli`i{e. Me|utim. hitno posla ljude da utvrde pravo stanje.s. Ibn . a protiv muslimana.. ni njegovih drugova. .s. Vijest o izdaji jevreja Benu . a nema ni ugovora. pa reko{e: “Ko je Resulullah. si|i dole i uzmi stvari s njega. ali on je mu{ko.s. pokazuju}i djelom da su uz njih. Te{ko tebi. Ja bih to u~inila. jevreji Benu . {ifrom: “Adlun i Karetun”. i kao nala`u vojna pravila.Hasan joj odgovori: -Tako mi Allaha. Huvat bin D`ubejr. Ma {ta da se nama desi. a. uzeh jedno drvo i si|oh do njega. i pristupi savezu s mu{ricima.Kurejze krenu{e s pripremama za rat. pa Resulullah. pa {ta se desi s jednima. on ne misli dobro. Hunejne! Pusti me na miru.s. A ako je vijst la`na. ipak su pru`ali pomo} mu{ri~koj vojsci. a.s. napasti kako to i dolikuje.517 I zaista. U izvidnicu krenu{e: S’ad bin Muaz. da oni ostanu u ~vrstom savezu. a. a nema ni Resulullaha. Abdullah bin Revahha. zatim ga izudarah batinom dok ga ne ubih. jer su prekinuli ugovor.O Hasane.” Hujej je bio uporan s Ka’bom dok ga nije uspio nagovoriti da prekine zakletvu na vjenost i zadani rije~: ako budu Kurej{ije i Gatafan odustali od borbe s Muhammedom. S’ad bin Ubadet. meni signal po{aljite. Ka’b s tim potezom raskide ugovor s Muhammedom. a. Me|utim.. ubistvo njihovog {pijuna navelo ih je na takvo uvjerenje. i svi ratnici van Medine. Muhammed je prema meni iskren i osoba koja dr`i do rije~i obe}anja. Nalo`io im je: “Idite i provjerite da li je ta~na ona vijest koja je do{la do nas? Ako je ta~na.Meni nisu potrbne njegove stvari. Znali smo da su Benu . Bio je i on sa `enam i djecom. a. Safija pri~a: ‘Pokraj nas pro|e neki jevrejin.? Nema primirja izme|u nas i Muhammeda.. a napado{e i Resulullaha.s.. Ako budu prekr{ili ugovor i primirje prekinuli. pa su poslali svog {pijuna da to izvidi i ne znaju}i da su bili potpuno neza{ti}eni.

odlu~uju}i sukob koji }e uni{titi savezna plemena.s. A muslimanske `ene i djeca bili su u blizini ovih agresivnih napada~a. a da oni da svojim narodom napuste ostala plemena. dozvoli nam da odemo odavde i da se vratimo svojim ku}ama.tada su vjernici bili u isku{enja stavljeni i ne mogu biti gore uznemireni. `ivjeli smo u nevjerstvu. Allahova pomo} i pobjeda sti`u. u jednom momentu ustade i povika: Allahu ekber. dvojicom poglavara Gatafana. upravo onakvoj kakvu opisuje Kur’an: “Kad su vam do{le i odozgo i odozdo (vojske). on posla stra`u u Medinu da za{titi `ene i djecu od odmazde.” O ovima Allah. ljudi saznado{e za ovu te{ku jevrejsku obmanu i ugleda{e pred sobom jo{ jednu veliku opasnost. Dugo je le`ao i {utio.s. bez sigurne za{tite i odbrane. muslimani budite radosni.s.. nama to ne treba. a onda. skova plan za borbu. ~iju su snagu dobro upoznali ranije. Na{e ku}e su van Medine. Kao dio ovoga plana. a muslimani su ispred sebe imali broj~anu silu preko koje se nisu mogli povu}i.” Nakon toga.a nisu bile neza{ti}ene.. od momenta kada je ~uo za izdaju Benu Kurejza. a. a du{a do{la do grkljana. Oko ovog Resulullahovog. mi se pokoravamo tome. d`.” (30:10. Oni se ni ranije nisu nikada hranili na{im plodovima. prijedloga povede se raspava. a drugi me|u njima tra`ili su dopu{tenje od Vjerovjesnika i govorili: ‘Ku}e su na{e neza{ti}ene!’ . Za muslimane je situacija bila te`a nego se moglo zamisliti. objavi: “Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: ‘Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obe}avali’... a danas nam niko ne garantira da mo`emo sigurno oti}i i u nu`nik. kad su neki me|u njima rekli: ‘O stanovnici Jesriba (Medine). On zatra`i mi{ljenje dvojice S’ada (S’ad bin Muaza i S’ad bin Ubadeta). ve} su oni htjeli da se izvuku. zato se vratite’. ~inili smo {irk Allahu (pripisivali mu druga) i vjerovali u kipove. I pored njihovog nastojanja da sakriju lo{u vijest.: “Na{e ku}e su neza{ti}ene.” Jedan drugi dobaci Resulullahu. i kada ste o Allahu sva{ta pomi{ljali .. te da im da tre}inu medinske ljetine. a ako to ti ho}e{ da uradi{ tako radi nas. Tada bi se muslimani `estoko obra~unali s Kurej{ijama.” Resulullah.Red`ia”. Oni su bili u situaciji. Potom je ostalo ono bez ~ega se nije moglo iza}i iz ove situacije. a. ovdje vam nema stanka. I mi i oni ljudi.Harisom bin Avfom. ako ti je tako naredio Allah.276 Zape~a}eni d`enetski napitak u~inili kao {to su u~inili Adl i Karet s ashabima na dan “Er . osim u . 11) Jedan od munafika po~e smutnju plesti govore}i: “Muhammed nam obe}a da }emo se opskrbiti blagom Kisraa i Kajsara (Perzije i Vizantije).{. a. odlu~i da sklopi primirje s Ujejnom bin Hisnom i El . pa mu odgovori{e: “OAllahov Poslani~e. Oni su mogli udariti s le|a. Da bi olak{ao situaciju . Izme|u njih i Benu Kurejze nije postojala prirodna prepreka koja bi {titila zale|e muslimana.povukao se u razmi{ljanje.

Njihova zemlja. razjedini i oslabi njihovu snagu i `elju za borbom. prihvati njihovo mi{ljenje i re~e: “@elio sam to uraditi radi vas. d`. vratit }e se svojim ku}ama. Povod tome je bio jedan doga|aj: Naime. daleko su od Muhammeda. “jevreji su se pokajali {to su prekr{ili zadanu rije~ i ugovor sklopljen s Muhammedom i njegovim drugovima. jedan ~ovjek iz plemena Gatafan. Oni su ga obavijestili da }e uzeti od vas ljude i poslati ih Muhammedu kao taoce. po{to sam vidio da su svi Arapi stali pod jednu zastavu protiv nas. stoga. re~e on. ili kad bi ih kupili. Znate i to da su Kurej{ije i Gatafanci do{li da ratuju protiv Muhammeda i njegovih drugova. a zatim }e ga potpomo}i protiv vas. @elim.” “Slu{ajte”..i kad ga primi{e. a. o Nuajme?” On odgovri: “Nemojte se snjima zajedno boriti dok vam ne dadnu svoje ljude kao garanciju (da budu va{i taoci). oni }e to osvojiti. re~e: “Vi znate koliko vas ja volim i cijenim i u kakvom sam odnosu s vama. Ako kojim slu~ajem zatra`e od vas taoce. ne! Mi }emo njima dati samo ono {to im sablje na{e pru`e.” Oni reko{e: “Dao si nam ideju. imeci..” Nakon toga ode kod Gatafana pa i njima ispri~a isto. po~astio islamom i uputio nas u vjeru. nemojte mi ih dati. Vi ste na svojoj zemlji. znamo..s.s.” Potom Nuajm ode od njih i do|e kod Kurej{ija. `enama i rodbinim.” On nastavi: “Kurej{ije nisu kao {to ste vi i ne misle isto {to i vi.E{d`ei. kada nas je s tobom nagradio.” Resulullah. Za vas nije mogu}e da se selite odatle i mijenjate mjesto boravka. 5.s njima se u predislamsko doba dru`io . Imate svoj imetak. a vas }e ostaviti da se s Muhammedom obra~unate. u~ini ne{to na {tetu neprijatelja. Kada do|e subota nave~er.{. da vam dam jedan savjet!” Reko{e dobro: “Dobro. sa svojom djecom. Naredi {ta trebam raditi.” On odmah ode kod Benu . Uzvi{eni Allah.. pomozi nam koliko mo`e{.s. kada nas je Allah. A sada. r. Ako se uka`e prilika Kurej{ijama i Gatafancima. osiroma{it }emo. taktika i varka.. mjeseca {evala. Rat je vje{tina.. re~e mu: “Ti si samo jedan ~ovjek.Kurejze .” Oni povika{e: “A {ta trebamo raditi. Njemu hvala. propast }e nam konji i deve. Vi ih podupirete i poma`ete protiv njega. Kurej{ije posla{e poruku jevrejima: “Mi nismo na svojoj zemlji. u svojim ku}ama. i re~e: “O Allahov Poslani~e. do|e kod Resulullaha. g.a. a zvao se Nuajm bin Mes’ud bin Amir el . On im re~e: “Vi dobro znate koliki sam vam ja prijatelj. `ene i djeca su na sigurnom i nisu u opasnosti.Zape~a}eni d`enetski napitak 277 gostoprimstvu. zavadi ih. Niko iz mog naroda ne zna da sam musliman.” Oni odgovori{e: “Tako je. a ako ne. a.” Nakon ovoga. zar da im sada damo od na{e imovine? Tako nam Allaha. a. Dignite se s nama .H. ja sam primio islam.” Resulullah.

kupili {to im je do ruku dolazilo i bje`ali prestra{eni. Istinu si rekao.” Resulullah. Huzejfe se vrati i prenese Resulullahu. a da ni{ta ne dobi{e i nikoga ne ubi{e.. i muslimane mjesec ili gotovo mjesec dana. sigurnost i samopouzdanje..” Jevreji im odgovori{e da je tog dana subota i reko{e: “Vi znate {ta je bilo s prija{njim jevrejima kad su radili subotom. od meleka koje je Allah poslao. Svoju vojsku osna`io. protiv nevjerni~kih skupina koje su se nalazile oko njih: “Gospodaru moj.278 Zape~a}eni d`enetski napitak da se zajedno borimo protiv Muhammeda. i u~ini sigurnima na{e porodice. u mjesecu {evalu. stvari. Nakon uskla|ivanja izvora do{lo je do toga da je opsadno stanje po~elo u mjesecu {evalu. To je bio psiholo{ki rat. Allah. pokori i porazi (Ahzabe) ujedinjenog neprijatelja.” Kad Kurej{ije ~u{e ovu vijest i oni i Gatafanci reko{e: “Bog ti je dao Nuajme {to si nas posavjetovao. Izbi krvoproli}e izme|u jevreja i idolopoklonika.{. a. zemlja se zatresla zemljotresom koji se nastani u njihova srca..Ahzab” ili “Hendek”.kadeta. a. zahvaljivao je Allahu. Iako nije bilo `rtava a ni {tete. predmeti.. i nakon {to sablje sijevnu{e me|u njima. a. bolje vam je da idete s nama da se borimo protiv Muhammeda!” Kurejza tada povika{e: “Istinu nam je rekao Nuajm!” Oni se opremi{e i me|usobno se sukobi{e. ljudi.. d`. a. koji }e nam garancija biti za kasnije (taoci).{..dovom je molio Allaha. Gospodaru moj.s.s.kadetu. Mu{rici su u opsadi dr`ali Resulullaha. Arapi nisu imali vi{e nikakvih {ansi. A u tom vremenu.H.. koji odbi neprijatelja. i muslimanska vojska vrati{e se u Medinu. Bitka “El .s.. pokrij na{u sramotu. da je bilo ~udo gledati kako lete {atori. I odjednom uz taj stra{ni orkan.. Resulullah.. posla tako stra{an vjetar. udru`ena i sastavljena od mnogih plemena.{. Ti Koji si spustio Knjigu i Koji brzo ra~une svodi{. mi se ne}emo boriti zajedno s vama dok nam ne date svoje ljude.s. Bio je to poraz za muslimansku vojsku koja izrasta u Medini. d`. On ih zate~e u pre|a{njem stanju. nije prozrokovala nikakve {tete. a.s.{. drve}e. .” 518 Allah. a. je Svoje obe}anje ispunio. te stra{ne no}i posla Huzejfea da vidi {ta du{mani rade. Allah. uzdrma njihovu snagu.s. i Sam du{mane porazio.s.S’adu. to je bila za muslimane najte`a i najopasnija bitka u historiji islama. porazi ih i rasturi ih. da se plemena razilaze. a. Resulullah. g. prema ispravnijem mi{ljenju. zul . Resulullah. d`. muslimani su molili Uzvi{enog Allaha: “Na{ Gospodaru.s.. a probudi strah i bojazan. a jo{ uz to i kad pro|e subota. Nakon {to se zavadi{e jevreji i mu{rici..” Oni posla{e odgovor jevrejima: “Mi. Nakon toga Resulullah. a zavr{ilo se u zul . To je bila bitka nerava. Svog Resula pomogao.{. Bitka na Hendeku je bila 5. i muslimana.. d`. Prema Ibn . ne}emo nikoga dati. jer nisu ni mogli sakupiti ve}u silu u ljudstvu od ove koja je do{la do Medine. usli{a dove Resulullaha. Tr~ali su bezglavo unaokolo. a. tako nam Boga. d`. vratio se s Hendeka u Medinu 23.

ve} se tra`ilo da brzo stignemo na odredi{te”. Tada im K’ab re~e: “Tako mi Boga.Kurejzi. a..Zape~a}eni d`enetski napitak 279 Stoga je Resulullah. naredbu. Po`uri{e da bi mogli izvr{iti Resulullahovu.KUrejze i proglasi{e blokadu. Ja }u i}i ispred tebe i drmati njihove zidine i utvrde. Kad opsada potraja i kada ih pritisnu glad.namaz neka ne klanja na drugome mjestu nego kod Benu Kurejza.. samo na trenutak.” D`ibril. Resulullah.Kurejze.” 519 POHOD NA BENU . a.Ummi Mektuma. u samo podne. odsjedo{e kod bunara “Ena”.s. D`ibril mu re~e: “Je si li ti to odlo`io oru`je? Znaj da meleki nisu odlo`ili svoje oru`je. Kada stigo{e do bunarskih voda. s kojim ima{ da krene{ protiv Benu .{. Bilo je i trideset konja.s. bilo ih je tri hiljade. Neki reko{e: “Nije se to od nas tra`ilo. vratio u Medinu. kod Benu .s. te sa~uvaju sebe. Krenu{e prema Kurejzama. i muslimane.Kurejza”. a ne oni nas. Oni opkoli{e Benu . Neki reko{e: “Ikindiju }emo klanjati kako nam je nare|eno. mu posla D`ibrila. Ja se ne vra}am dok ti..KUREJZA Na dan kada se Resulullah. jevrejski poglavar K’ab bin Esed predlo`i jevrejima tri mogu}a rje{enja: 1..s. neka se odmah digne. odmah sada. Mi }emo i}i na njih.. Allh.s. Poslanik nije ukorio ni jednu stranu. On se taman okupao u ku}i Ummu Seleme. ikindija .Kurejze.s. Ikindija ih zate~e na putu. tada je krenuo melekima. a o tome ka`e i va{a Sveta knjiga”.Kurejza. naredi mujezinu da svijetu obznani: “Ko je poslu{an i pokoran. Alija je i{ao.. obistinilo vam se do sada da je Muhammed Bo`iji Poslanik. a. a. Eto tako je na brzinu krenula muslimanska vojska... 2. bajrak dade Aliji bin Ebi . da se predaju i prime islam. Me|utim. sinove i `ene.s. Kad su i oni zaka{njeli pristigli.Talibu i uputi vojsku prema Benu . svoj imetak. a. a. da pobiju svojim rukama svoju djecu i `ene i da sa sabljama navale na Resulullaha.s. a. i kada se pribli`io zidinama Benu . .” On ostavi u Medini Ibn . rekao nakon njihovog bijega: “Od sada }emo mi njih napadati. a.. tako da su neki klanjali ikindiju tek nakon jacije. U njihova srca ulijevat }u strah. ne pozove{ narod. ~u ru`an govor o Resulullahu.s. Resulullah. a. d`. krenu na ~elu muhad`ira i ensarija protiv Benu . pa klanja{e ikindiju na putu. te da se bore dok neko ne pobijedi.

Jevreji su mogli dugo da izdr`e opsadu.. sud nad sobom.Kajneka ono {to si u~inio.” Resulullah. da ga ne}e niko odvezati dok ga Resulullahova. Prije toga `eljeli su saznati od nekih muslimana. Posla{e molbu Resulullahu. a. a. Jevreji odbi{e sva tri K’abova prijedloga.Lubabeta. a..s. Resulullah. pa se direktno uputi u Medinu. a.s. a ovo su na{i Prijatelji.Hazred`.Talib i Zubejr bin el . prema njemu krene grupa ljudi. {ta je u~inio Ebu . a Ka’b bin Esed. a `ene i djecu odvojili su na drugu stranu. niste imali odlu~nosti i pameti. presudu..s.s. `ena i djece. Kad je stigao u Poslanikovu. a zatim pokaza rukom ispod vrata. ili da napadnu Resulullaha.s. a. naredi da se mu{karci zarobe.. a.... uselio je strah u njihova srca.280 Zape~a}eni d`enetski napitak 3.. Predstavnici plemena El . Ruke su im vezali pod kontrolom Muhameda bin Seleme (ensarije).Kurejzi. . da li da prihvatmo da nam Muhammed sudi?” On odgovori: “Da!”. a. ako prihvate Resulullahovu. a potom jo{ i iscrpljeni zbog neprekidnih prethodnih ratova.u srd`bi i ljutnji re~e: “Nikad.Lubabe nagovijestio Benu .Kurejze. u~inio si s Benu .s. kazav{i im da ih ~eka klanje. On ih umiri. I rat s Kurejzom je bio psiholo{kog karaktera. Benu .. od kada vas je majka rodila pa do sada.{.Kurejzi nije ostao izbor druga~iji ve} da potpadne pod Resulullahov.. d`amiju.Kurejze bili su isprepadani. ili }u osvojit njihovu utvrdu. ne svra}aju}i kod Resulullaha.” Nakon svega toga Benu . presudu.s.” I pored toga {to je Ebu . i muslimane u subotu. ruka ne odve`e i zakle se da ne}e nikada vi{e njegova noga kro~iti na zemlju Beni . a oni su sigurni da ne}e biti napadnuti subotom. njihov vo|a . a.Lubabe. a. svojih saveznika.s. on re~e: “Da je do{ao direktno do mene. pa su bili i gladni i bosi. to jest da je prevario Allaha i Njegovog Poslanika. da ga pitaju za savjet.Evs do|o{e do Resulullaha. sud. Allah. da im po{alje Ebu .s.s. i reko{e: “O Allahov Poslani~e. Njihova motivacija oslabi i dosti`e najni`i stupanj kada Alija bin Ebi . Kada do|e vijest do Resulullaha. pa budi dobar prema njima. a. a oni upita{e: “[ta misli{ Ebu . njegova djeca i imanja bila su na podru~ju Beni Kurejz.s.. {ta }e biti s njima. okusit }u ono {to je Hamza okusio.. On je bio s njima u dobrim odnosima. a muslimani su bili na`estokoj hladno}i.s. a.Avvam istupi{e i Alija viknu: “O odredu vjernika! Tako mi Allaha. jer su u svojim zalihama imali svega dovoljno. ali kad je uradio to {to je uradio.Lubabe istog je momenta shvatio {ta je uradio. a. oni odlu~i{e da prihvate Resulullahov . oprostio bih mu.. Kad ga ugleda{e. d`. zaveza se za stup d`amije i zakle se. a i hrane je nestalo. Ebu . a. i oni su saveznici na{e bra}e iz plemena El .Lubabe. ja ga ne}u odvezati s tog mjesta dok mu Allah ne oprosti.” Tada oni pohita{e da prihvate Resulullahovu..s.s. pla~u}i. a.

” Resulullah. `ene iz plemena Benun .a. a. a imetak podijeli. a on je {utio i ni jednu im nije odgovarao. U ovoj skupini ubijen je i najve}i savezni~ki zlikovac.Kurejza su za neprijateljstvo.” Kad to ~u{e.s. koji su zaslu`ili smrtnu kaznu. spletkaro{ i lopov svih vremena.Kurejzom u savez kada su ih napustile Kurej{ije i Gatafani pa se s njima utvrdio. prevaru i svo zlo koje su nanosili muslimanima.Kurejza u ku}u Harisove k}erke. a jevreji. a. izdaju. a.” “A ho}e li je prihvatiti muslimani?” Reko{e: “Da. Oni su prekr{ili zadanu rije~. Nakon pregleda njihovih ku}a muslimani na|o{e: 1500 sablji.” A on dodade: “I moja odluka }e se provesti u djelo?” Odgovori{e: “Da. pogazili ~vrsti ugovor.. reko{e: “O Sa’du. Kad Sa’d do|e do Resulullaha. Odvodili su ih na rupe i tu ih ubijali. 300 oklopa. iz po{tovanja prema njemu. pa on uzjaha magarca i do|e do Resulullaha.s. Resulullah.. On je u{ao s Benu . K’ab bin Esed mu je ranije obe}ao uto~i{te u vrijeme Bitke na Hendeku. ne vra}a se. povika{e: “O Sa’de. {ta }e biti s nama?” On odgovori: “Zar ni ovdje pameti nemate? Zar ne vidite da oni koji prozivaju ne odustaju. otac Safije. 500 {titova i kofa. a. Za njih se iskopa{e rupe na trgu Medine.s. budi fin i dobar prema svojim podanicima. . djeca i `ene zarobe. neki jevreji vrati{e se u Medinu. majke svih mu’mina.” Resulullah. ovaj narod prihva}a tvoj sud. a.” “Va`it }e i za mene!”.s.bitki.. koji nije s njima krenuo na put zbog rane zadobijene u Ahzab . “svi koji su ovdje?”. Oni koji su bili u zatvoru sa svojim vo|om K’ab bin Esedom. grupu po grupu.” Resulullah. re~e: “Sudio si prema Allahovom zakonu koji je iznad sedam nebesa. i da pritekne u pomo} plemenima. kad je do{ao da tra`i od Kurejze prekid ugovora. “Da. spremili oru`je za krvavi obra~un s njima. a.s.s.” Sa’dova presuda bila je vi{e nego pravedna.” “I ostali?”.. te postavio da bude{ dobar”.. naredi da se zatvore mu{karci Benu .” Po{to su mu napravili mjesto da sjedne.” Oni odgovori{e: “Prihva}amo.. ubijanje. pa okrenu lice na stranu gdje je sjedio Resulullah. a. upita{e ga: “[ta misli{. Kad mu dojadi{e s govorom. re~e: “Neka to bude Sa’d bin Muaz.Zape~a}eni d`enetski napitak 281 upita: “Bi li vam bilo drago da nad njima presudu donese neko va{?” Odgovori{e: “Da.s. r. Benu . Hujej bin Ahtab. a vijest o smrti }e mi saop{titi narod. odgovori Resulullah. Jedino na ovaj na~in moglo se stati u kraj zmijama otrovnicama i njihovom zlu i izdaji.. 2000 strijela i kopalja. On zatim re~e: “Donosim presudu: da se mu{karci pobiju.” Bilo je oko 600 ili 700 ubijenih. Tako mi Boga.s.s. Resulullah. pomagali ujedinjenim plemenima da uni{te muslimane u njima najte`em momentu u `ivotu. posla vijest Sa’d bin Muazu u Medinu. a. a ko od va{ih ode. on re~e: “I Sa’du do|e vrijeme da se na Allahovom putu ni~ijeg prijekora ne boji.Ned`d`ar. pa nai{areti.. Poslanik re~e svojim ashabima: “Ustanite prema svome poglavaru. sada kao njegovi {ti}enici. a. Oni su tim svojim postupcima upisani u najve}e ratne zlikovce.

r.s.s.s. tu je Knjiga i Njegova odredba. imetke i porodice. a. Tako|er.{.a. On osta u `ivotu. Resulullah.{.. da ga ubije. Ai{a. Te no}i.Ned`d`arije.v. Tri dijela za konjanike. Roblje posla u Ned`d po S’ad bin Zejdu. Sabit mu to ispuni i ubi ga..Zubejra bin Bataa s njegovim imetkom i porodicom. a.s.. od toga dva za konja i jedan dio za pje{aka. da ih proda i za njih kupi oru`je i konje.Zubejr re~e: “Ja od tebe tra`im. a. Zbog toga je tako zavr{ila. Nakon bitke.. g. zatim primi islam i ubroja se u ashabe. . Allah. o`enio se njome.Bekii. a.s. Sabit re~e Ez . baciv{i na njega veliki kamen. koji primi islam i postade jedan od ashaba. a. Ona je umrla kad se on vratio sa Oprosnog had`a. ali ne zna gdje je oti{ao. d`.s. a on primi islam i postade ashab. islam je primila jedna grupa koja je bila pomilovana. Ona ga ostavi u `ivotu. a ja ti ih vra}am. Resulullah. ensariji. Resulullah. i krvavi obra~un koji je Allah propisao za Benu-Izrael}ane.Ishak 520. d`.Karziju. radi na{eg ranijeg prijateljstva.Kurejze nakon {to odvoji petinu. s. re~e Allahovom Poslaniku. zatra`i da joj poklone Rufaat bin Samuela el .. Kad je stradalo pleme Benu .s. biva pobje|en. nema sumnje u Allahovu naredbu. pusti ga da ode... k}er Amra bin Hanakata. podijeli imovinu Benu .Zubejru: “Meni te je poklonio Resulullah. a. a. Jedino od njegove djece ostavi u `ivotu Abdurrahmana bin Zubeira.Zubejru dugovao dobro~instvo. poznata kao k}er Kajsa en .l . da mu pokloni Ez . On se zvao Amr.. a Sabit je Ez . Medinu je napustio i jedan neutralni jevrej koji nije u~estvovao u neprijateljstvu prema Resulullahu. pa ju je zakopao u D`ennetu . Ez . Resulullah.” Zatim sjede. njega i njegovu porodicu dodijeli Sabitu. No} uo~i presude.” Nakon {to sazna za pogubljenje svoga naroda. a. njemu je razapeo {ator u svom mesd`idu.a. a na njemu je bio ogrta~ na kojem je posvuda napravio rupe koliko za jedan prst kako mu ne bi bio oduzet.Munzir. r.” Zatim re~e: “O ljudi. a. u vlasni{tvu sve do njegove smrti. Umul . 521 Kad se zavr{i problem sa Kurejzom.H.Kurejza i njegova rana se raspade. Njega ugleda Muhammed bin Selema. i Resulullah. pa joj to i u~ini{e..s. Oprosti{e im krv. pa mu odsjeko{e glavu. usli{a dovu Svoga dobrog roba Sa’d bin Muaza. koja je ubila muslimana Hillada bin Suvejda.: “Ne}u koriti sebe zbog neprijateljstva prema tebi. kao i tvoju porodicu i imetak. naredio je da ne ubijaju one koji nisu bili punoljetni. da ga u bolesti mo`e obilaziti. Selma.a. Sabit bin Kajs zatra`i od Resulullaha. odabra za sebe Rejhanu. pa kada ga prepozna. vo|a stra`e Poslanikove. a El .282 Zape~a}eni d`enetski napitak Kada ga privedo{e ruku svezanih za vrat.s. kako ka`e Ibn . tj. Takav je bio Atijja el . nju je oslobodio zarobljeni{tva i 6. pri~a: “Rana mu se .. Od njihovih `ena ubijena je samo jedna. a. koju smo ranije naveli u okviru Bitke na Hendeku.s. da me pridru`i{ mojim najmilijim”..Kerezi.Kelbi ka`e: “Resulullah. koja je bila kod Resulullaha. ali onaj ko se bori protiv Allaha..s.

Allah ti je oprostio!”. munafici su rekli: ‘Kako je lahko njegovo tijelo’. do|e njegova dova pokajanj. 522 U Buhariji i Muslimu prenosi se od D`abira da je Resulullah. brat Ukka{a. U njima je komentirao najzna~ajnije doga|aje izme|u mu’mina (vjernika) i munafika (licemjera). pa kad je krv dotekla do njih.s. a. a. [to se ti~e Ebu . i da je opsada trajala 25 dana. 5. a.s.Kurejze. dok je Resulullah. {ta nam ovo dolazi s va{e strane?’. o Ebu .kadetu. koji se svezao za stup u mesd`idu.{.Zape~a}eni d`enetski napitak 283 raspade i nisu je mogli nikako previti.s. objavio je ajete u suri El .Kurejza bila u zul .Ahzab.Seleme.Lubabe. a ljudi pohita{e da ga oslobode. Kad je Resulullah. 525 U povodu ove bitke El .Gaffara.s. Umro je ubrzo od toga. @ena mu je dolazila svaki namaski vakat.. Ummu Selema ustade i kroz ku}na vrata re~e Ebu ... U mesd`idu je bio tako|er {ator Benu .Rahmani (Bo`ije prijestolje) zbog smrti Sa’da bin Muaza.Sinan bin Muhsin. kao i rezultate izdaje od pripadnika “Knjige” . U toku opsade umro je prirodnom smr}u Ebu . zatim napu{tanje borbe od plemena.jevreja. da jo{ jednom spomenemo.H.. d`. nave~er.Kurejzom. Allah.s. a Resulullah. kad ono Sa’d krvari iz svoje rane. da je bitka Benu . a. g. On odbi pomo} bilo kog osim Resulullaha.Ahzab ili Hendek i bitke s Benu . Na kraju. proveo je {est no}i tako svezan. a. kada ga je ga|ala jevrejka kamenom.Lubabu: “Obraduj se . pa bi ga odvezala da klanja..” 523 Tirmizi je uvrstio u sahih hadise Enesov hadis u kojem ka`e: “Kad su ponijeli d`enazu Sa’da bin Muaza. upita{e: ‘O vi kom{ije. Tada do Resulullaha.s. bio u ku}i Ummu . jer je krv stalno tekla.namaz. a onda bi ga opet svezala. i{ao na sabah . pro{ao je pokraj njega i odvezao ga.Lubaba. ubijen je jedan musliman i to Hallad bin Suvejd. rekao: “Zatresao se Ar{ur . re~e: ‘Zaista su ga meleki nosili!’” 524 U toku opsade Benu . a. ...

Zatim mu se obrati vrata: “O Abdullahu. Stoga pohita{e da dobiju dozvolu od Resulullaha.nadimkom Ebu Rafi’ .s.s. a reze se postavi{e. jer ja ho}u da zaklju~am vrata. zatra`i{e dozvolu od Resulullaha. a.Evs. On vrisnu. svi iz porodice Benu . a onda opet uletjeh kod njega i upitah: ‘Ko to vi~e . Pri~ekah.HAKIKA Selam bin Ebu el . ali zabrani da se ubijaju `ene i djeca. 527 ako ho}e{ da u|e{. u|i. Ova grupica krenu prema Hajberu gdje su se nalazile utvrde Benu . Hazred`lije.” On ode i na|e otvorena vrata. Otvarao sam i zatvarao vrata svima koji su dolazili.Rafia..s.E{refa imali su privilegiju ubiti ljudi iz plemena El . Kad ode dru{tvo od njega. da njima dodijeli privilegiju da ubiju Selama bin Ebu el . Viknuh: ‘Ebu . padao je mrak i ljudi su zatvarali stoku s pa{e.Rafi’). neki ~ovjek je u ku}i. ne}e me uhvatiti dok ga ne ubijem. On je sjedio u mraku u ku}i me|u svojom djecom. ja odoh da obi|em ne bih li na{ao otvorena vrata da u|em.Rafia!’ . Kad im se pribli`i{e.Hakika (Ebu .284 Zape~a}eni d`enetski napitak VOJNE AKTIVNOSTI POSLIJE BITKE BENU . a. Na kraju zabodoh sablju u njegov . a.Rafia?’ On odgovori: ‘Kukala ti majka. Kad su se muslimani obra~unali s Benu .Rafia. Kad ljudi u|o{e u ku}e i kapije se zatvori{e. a zatim se zagrnu svojim ogrta~em kao da }e obaviti nu`du i tako ostade ~u~e}i dok ljudi ne u|o{e u ku}e.s.Evs. ustadoh iz mraka.Kurejzom..Hakik . pa da budu na istom nivou kao i El . a ja izletih i sklonih se malo u stranu u mrak. Resulullah. K’ab bin el . Abdullah bin Atik re~e svojim drugovima: “Ne idite s tog mjesta.Hazred` je tako|er `eljelo u~initi veliko djelo za islam. 526 On je li~no vrije|ao Resulullaha. koji je podigao i ujedinio arapska plemena protiv muslimana i pomogao ih velikim materijalnim dobrima. Vo|a im je bio Abdullah bin Atik. Pleme El .” Abdullah bin Atik pri~a: “Ja u|oh i pritajih se. dozvoli im. a. Ja mu se privukoh.Selema. a ni sam ne znam kako. Pomislih: ako me ljudi primijete. da ubiju Ebu . ali ga ne ubih.. odoh do njega. maloprije me je udario sabljom. Ebu . Nisam mogao ta~no znati gdje on sjedi.a on upita: ‘Ko je to?’ Krenuh prema glasu i udarih svojom sabljom.bio je jedan od najve}ih jevrejskih kriminalaca.’ Potom ga ja udarih sabljom vi{e puta. pa skidoh rezu i otvorih vrata. o Ebu . Opremi se grupica od pet ljudi.Rafia sijelio je sa svojim dru{tvom u dvori{tu.KUREJZE UBISTVO SELAMA BIN EBI EL .

Od Darjeta su nastavili do doline Benu Bekra bin Kulaba. a on re~e: ‘Pru`i svoju nogu. U Medinu su se vratili 29. Zatim sam otvarao vrata jedna za drugim. muharema.Hanife. 6. 531 Muslimani ga uhvati{e i povedo{e sa sobom. Hazred`lije poneso{e Abdullaha bin Atika i odo{e u Medinu do Resulullaha. ako }e{ pomilovati. ostavi ga i ode. trgovca. bio je Abdullah bin Enis. a Ibn . muharema.Hanefiju.Bikratu (Ned`d). Allah je ubio Ebu . Zatim sam sjeo na vrata i rekao sebi da ne}u oti}i dok ne saznam da li sam ga ubio ili ne. U ovoj konji~koj izvidnici u~estvovalo je trideset jaha~a. glasnik puhnu u rog i re~e: ‘Ogla{avam smrt Ebu . a muslimani zarobi{e veliki plijen. pa je zamotah svojim turbanom. Sa sobom su povelizarobljeni{tvo Sumamea bin Esala el . On je kriomice krenuo da ubije Resulullaha. reci. a bio je mrak. i oni pobjego{e. vrati{e se svom ubijenom drugu.Ishak ka`e da je cijela grupa u{la kod Ebu ... sve dok nisam do{ao do vrata iza kojih su bile stepenice. {to god zatra`i{ dobit }e{. Ja zakora~ih i na|oh se na zemlji. ve} samo silom. a. a.s.s. ako }e{ da ubije{. Kad ne na|o{e nikoga. Kad je Resulullah.Rafia.” Muhammed. sve je u redu. {ta se dogodilo. koji se uputi{e u El . a zatim po~e{e pretra`ivati okolicu.. g.. Jevreji zapali{e vatre na sve strane.Karta’ pokraj Darje u El . zaveza{e ga za stup mesd`ida. 529 Ova akcija je bila u zul . a bila je mjese~ina. re~e: “[ta je s tobom Sumame?” “Ni{ta. prolit }e{ samo krv.’ Zatim odosmo u Medinu i ja ispri~ah Resulullahu. Izme|u Darjetza i Medine je sedam dana puta. znadoh da sam ga ubio. Krenuli su 10.Rafia i da su svi u~estvovali u njegovom ubijanju.H. a on protra ranu svojom rukomi bi kao da i nije slomljena. ili zul . a. pomilovat }e{ zahvalnog. 530 Kad se vratio Resulullah. g. Odmah su ih napali.” 528 Ovo nam je prenio Buharija. pohitah kod svojih drugova i rekoh: ‘Spas. . POHOD MUHAMMEDA BIN MESLEME To je bio prvi pohod na odmetni~ka plemena koja su u~estvovala u Ahzabu protiv muslimana.s.. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 285 stomak i kad ona izi|e na le|a.’ Ja je pru`ih. Kad ga dovedo{e u Medinu. poglavara plemena Benu . po naredbi Musejleme Kezzaba.H.s. a zadnji koji mu je zadao smrtonosni udarac.kadetu. a. a. Slomio sam nogu. do{ao da ga vidi.Rafia krenule da izi|u. stanovnika Hid`aza. ako tra`i{ imetak. zapo~eo je nove odgojne pohode na arapska i beduinska plemena koja nisu prihva}ala prirodne zakone mira i sigurnosti na lijep na~in.hid`etu.’ Kad to ~uh.s. Kad jevreji odo{e.Rafia. Kad pijevci zapjeva{e. o Muhammede. 5. Oni ga poneso{e do korita za vodu i tu se sakri{e. te Abdullah bin Atik slomi nogu. iz Bitke Ahzab i Kurejza.s. U Ishakovom predanju stoji da su Hazred`lije poslije ubistva Ebu . i kada je izvr{io presudu nad ratnim kriminalcima.

skrenu ka dolini Garan. koja se nalazi izme|u Eme|i i Usfana. 532 POHOD NA BENU .s..s.s.Lihjanu za ubijene drugove na Er Red`iu. Kad pro|e Resulullah. a neprijateljstvo izme|u muslimana.. g. U Medini ostavi za zamjenika Ibn . da vam ne}e do}i s Jemame ni zrno p{enice bez dozvole Resulullahove. kada su plemena iznevjerila jedna druge u Bitki Ahzab. a. a. a. a. I tako mi Allaha.h. a on ode do najbli`e palme kraj mesd`ida.evelu ili d`umadel .. uvidio je da je do{lo vrijeme da se osveti Benu . a ja sam `elio i}i da obavim umru. a on im isporu~i. Znajte dobro. primi islam i re~e: “Tako mi Allaha. zabrani da se p{enica isporu~i u Meku. a.. Resulullah.” Resulullah. Resulullah.Ummi Mektuma. a. a zatim do|e kod Poslanika.. Resulullah.s. pismo u kojem ga mole da im se smiluje i da zamoli Sumamea da im po{alje `itarice. obuzet `estokim strahom od muslimanske vojske.LIHJAN Benu . a. a. Me|utim.ula. stigao je u velikom trku na odredi{te i po~eo dozivati starje{ine. Resulullah. a.Red`iu i koje je bilo uzrok njihovom stradanju... pokraj njega tre}i put. a on mu odgovori kao i prvi put. smatrao je da ne treba prodirati tako duboko u blizinu najve}eg neprijatelja. .s. tako mi Allaha. Kurej{ije mu reko{e: “Ti promijeni vjeru. gdje su stradali ashabi. Poslanik. Tvoji me konjanici pokupi{e.286 Zape~a}eni d`enetski napitak Kad nai|e drugi put pored njega postavi mu isto pitanje. to i u~ini. beduina i Kurej{ija `estoko u~estalo. nije bilo na zemlji meni mr`e vjere od tvoje vjere. Najavi svima da ide u [am i krenu na sjever od Medine.Lihjan je pleme koje je obmanulo deset ashaba na Er . ve} postadoh musliman kao {to je i Muhammed. okupa se. Kad Sumame ode u svoj kraj. Kurej{ije su se uzmu~ile. Narod Benu .s.Lihjana pobje`e u brda. a sada mi postade najdra`a vjere. Ali. Stoga krenu u pohod na njih u rebiul .s.obradova ga i re~e mu da ode obaviti umru. Kad je on stigao u Meku. nije na zemlji bilo meni mr`eg lica od tvoga lica. i po{to bi isto pitanje i isti odgovor. a onda napisa{e Resulullahu. tako da u naselju ne zateko{e nikoga.s.s. o Sumame?” On odgovori: “Ne.s.” Jemama je bio seoski predio Meke gdje su uspijevale `itarice. re~e: “Pustite Sumamea. nakon kra}eg putovanja prema sjeveru. kada je oslabila njihova mo} i kada su se zbog te{kog stanja donekle primirili.” Pusti{e ga. a. na ~elu dvjesto drugova. po{to je njihovo naselje bilo duboko u podru~ju Hid`aza. a sada mi tvoje lice postade najdra`e na svijetu. Me|utim.s. a. 6.. gotovo na granici s Mekom..

Zejd sti`e u Merru Zahran. u mjesecu d`umadel . krenu u Asfan Odatle posla deset konjanika u Kera ..Kissa. a zvala se Halima. a. Kad stigo{e u njihovo naselje. Resulullah. 2.s. Kad je i taj posao ura|en. da vrati imovinu .s.s. 6. NASTAVAK VOJNIH AKTIVNOSTI U VIDU IZVI\ANJA. Akcija Zejda bin Hariseta na El .ula. Ona im pokaza sjedi{te Benu ..h. a. a. Vojna akcija Muhammed bin Mesleme na mjesto Zu . g. naselje Benu Sa’lebe. te ih nagna{e u bijeg.D`errah na Z l . u Medinu iz koje je na ovom putu odsustvovao ~etrnaest dana. vrati se Resulullah. njih oko stotinu opkoli{e ih i pobi{e sve osim Ibn . Sklonili su se u brda. u sljede}em periodu bio je veoma a`uran u slanju vojnih trupa na izvi|anje i ~uvanje granica iz sigurnosnih razloga.H. a. ali bez uspjeha. u mjestu Merru .H. zarobi{e veliko bogatsvo i pokupi{e ljude u zarobljeni{tvo.Haris. Vojna akcija Uka{a bin Muhsina na El .s.l .D`emumu. ali on primi islam. u mjesecu rebiul . na ~elu sto i sedamdeset jaha~a. 6. pa uhvati jednu od njihovih `ena iz porodice Muzejne.Sulejma.Oni zaplijeni{e kurej{ijski karavan koji je predvodio Ebu el .Mesleme. g.ahire. a. Akcija Zejda bin Hariseta u El . On do|e kod biv{e `ene Zejnebe i zatra`i od nje da moli Resulullaha. Kad ostavi{e ono {to je zaplijenjeno. 6. te u slanju istih u pregovara~ke misije iz politi~kih razloga. ali kad pade no}.Ubejdeta neposredno nakon stradanja drugova Muhammed bin Mesleme.Sulejm.Meslema krenu s deset ljudi u Zu .. posla Ebu . Nakon toga Resulullah. a.H. a oni napado{e.s. g..ahire. Slao je u brda svoje izvidni~ke grupe ne bi li koga uhvatilii. narod se razbje`ao.Sealebe. i kad ova grupa zaspa.. Akcija Ebu . S Ebu . da ih osveti.s. a muslimani uze{e ratni plijen od dvjesto deva i povedo{e ih u Medinu.Ubejdeom krenu ~etrdeset ljudi u obra~un. Ibn . Samo su jednog ~ovjeka potrefili. 5.evelu ili rebiul ahiru.. 6.s. PREPADA I MISIJA Resulullah.Kissa. u njihovoj domovini ostade dva dana. g.. da bi za njih ~ule Kurej{ije.l Gamim. pokloni Muzejnijki slobodu. jer su se ve} razbje`ali i posakrivali. u mjesecu rebiul . D`emum je bunar plemena Benu . vodu koja je pripadala Benu Esedu.Zape~a}eni d`enetski napitak 287 Resulullah.Zahran. 6. Stekli su veliko bogatsvo u devama i sitnoj stoci. koji pobje`e ranjen.Asa. Narod se pritaji i posakriva.H.l . blizu Meke. mjeseca rebiul . g. 3.Gumer. Resulullah. kao i njenom mu`u.Kissa u mjesecu rebiul evelu ili ahiru.Ubejdet bin El . a. Putovali su pje{ice cijelu no} i u zoru napado{e Benu . Uka{e je krenuo s ~etrdeset ljudi na Gumer. Evo u kratkim crtama pregleda tih aktivnosti: 1. 4.

od najve}eg do najmanjeg. Me|u njima je bio i Zejd bin el .Habet”. darovao. a Resulullah. g.l .H. izgleda da je bio prije primirja na Hudbeji. 7.Kura. kad imaju sahih hadis. g. Od toga se oporavismo. a.Anber”.Ubejdea bin el .. {to potvr|uje i sahih hadis..Kura.Kura. Oni ka`u: “Ebu el . {ta se sve desilo. a. Me|utim. d`. Dok smo izvi|ali.H. Ona to u~ini..{.. u Tarf ili Tark u mjesecu d`umadel . I opet beduini pobjego{e.h.Habet. ponovo. 6.Selabea. Da li imate jo{ toga mesa da i nama date?’ Mi poslasmo meso Resulullahu. ni po lancu prenosilaca (senedu).” Potom sebe pobijaju pa ka`u: “Zejneb je umrla po~etkom 8. 535 8. g.s. g. neposredno pred osloba|anje Meke.s. radi izvi|anja neprijateljskog kretanja. a.288 Zape~a}eni d`enetski napitak karavana.” Mi smo primili dokaze u komentaru djela “Bulugul . Nakon toga primi islam i odseli u Medinu. i pored odvojenog `ivota vi{e od tri godine.ahire. a. Zejdova izvidnica u Vadi . bez prisile. prema doga|aju. Taj izvi|a~ki pohod dogodio se u red`epu.pa jo{ dva puta po toliko.. . da motrimo na kurej{ijski karavan..Harise. Akcija El . Napado{e ih stanovnici Vadi .. objasni ljudima da vrate imovinu na lijep na~in. zato.l . Rebro je bilo toliko da je jaha~ pro{ao ispod njega. g. ili vratio mu je nakon {est godina odvojenog `ivota. Kad smo se vratili u Medinu. tako|er smo od nje i osu{ili mesa.Asu pod novim nikahom (vjen~anjem). Ebu . a Ebu el .s. {to ajeti o zabrani udaje muslimanke za nemuslimana nisu bili do tada objavljeni. da ova pri~a po svom sadr`aju ukazuje da je ovo bilo prije El . a on re~e: ‘To je bila opskrba koju vam je Allah.H. a. Od njih Zejd zaplijeni dvadeset deva. vrati mu Zejnebu za `enu na osnovu prethodnog braka.”536 Napominjemo. [to se ti~e hadisa koji navodi da ju je dao Ebu el .s.s. u mjesecu red`epu.l . oni nisu sahih hadisi ni po zna~enju. Ebu Ubejde uzeo je jedno rebro te `ivotinje i izabrap najvi{eg ~ovjeka s najkrupnijomdevom. s tristo jaha~a (na ~elo nam je postavio Ebu .Haris primio je islam pred kraj 8. Zejd krenu s dvanaest ljudi u Vadi .H. a Musa ibn ‘Ukbe sklon je mi{ljenju da se ovaj doga|aj dogodio 7. pa smo jeli li{}e koje jedu deve (a li{}e se zove El . te je po njemu vojska dobila ime “El . 533 To je u~inio Resulullah.s. Jeli smo od nje meso pola mjeseca.. 8. a odsustvovao je ~etiri dana.H. Zejd krenu s petnaest ljudi na Benu . 6. Resulullah.meram”. jer muslimani nisu presretali kurej{ijske karavane poslije primirja na Hudejbeji. ispri~asmo Resulullahu. g.D`erraha).HAris vrati se u Meku i ljudima predade njihovu robu. Tada jedan od ljudi zakla tri grla. a.s. pa ubi{e devet. a trojica se spasi{e. te mu naredio da pro|e ispod njega. a. Od toga smo mesa sa sobom ponijeli suhih komada. 6.Hudejbije. Bojali su se da nije Resulullah. Zatim nam more izbaci morsku `ivotinju zvanu “El .Ubejde zabrani dalje klanje grla. krenuo na njih. spopade nas `estoka glad. 534 ^udno je da se neki ~vrsto dr`e ovog slabog hadisa. D`abir pri~a: “Poslao nas je Resulullah. Muslimani vrati{e sve {to su uzeli. Zejdova akcija.Habet).

Muslimani ga uhvati{e i ubi{e.s. a neki ka`u Ebu . a. {abana. S njima je krenula i grupa munafika koji nisu u~estvovali u ranijim bitkama. Kod muslimana . iskupi ashabe i pohita s vojskom. imao je i te kako va`nih drugih ~inilaca koji su uzdrmali islamsko dru{tvo i unijeli nered.s..Zape~a}eni d`enetski napitak 289 BITKA BENU .. i on mu je potvrdio svoju namjeru.L .s.Harisa bin Ubejja Dirara. Resulullah. Na put su krenuli 2. a potom o tim psihilo{kim vrednotama. 537 Uzrok je namjera poglavara Benu el . zarobi `ene.Harisa. koje je dobilo ovo ime prema jednom od njihovih vrelau Kudejdu.) Taj pohod.. a. a. Oni su jedan sat napadali strijelama. i pripremi se za borbu.s. Taj pohod se odigrao u mjesecu {abanu.MUSTALAK ILI BITKA EL .MERISI’ (mjesec {aban. dolasku i o ubistvu njegovog izvi|a~a. g. prema najpouzdanijim saznanjima... postroji vojsku i nad muhad`irima postavi Ebu . Ta vijest do|e do Resulullaha. a.s.. ~asti i du{evne ~isto}e.s. a arapska plemena koja su mu se bila pridru`ila da zajedni~ki napadnu Resulullaha.Bekra.s. Resulullah. 6..H.Eslema da provjeri ta~nost vijesti. on se veoma upla{i. a. pa je s njim razgovarao. ali i bili razloggoomm da se otkriju i poka`u munafici (licemjeri). djecu i veliko bogatstvo..Harisa bin Ebi . a potom Resulullah. a. Prvo }emo re}i ne{to o bitki.. a mu{rici izgubi{e. g. Haris bin Dirar poslao je {pijuna u Medinu da sazna vijesti o muslimanskoj vojsci.Dirara. naredi napad prsa u prsa. a.Mustalak.s. On srete El . Resulullah. a. Tim povodom objavljeni su i neki ukoravaju}i propisi koji su isalmskom dru{tvu dali posebnu sliku blagosti.Diraru o Resulullahovom. Resulullah.s. napusti{e ga.Zerra ili Samilet bin Abdullahael . za svoga zamjenika.Murejsiu. Na njihovoj strani bilo je poginulih.Lejsa. H. ostavi u Medini Zejda bin el . Muslimani brzo dobi{e ovu bitku. 6. sti`e s vojskom u mjesto El . a. Resulullah. a.s. a ostatak pobje`e. iako nije bio {irokih dometa i velikih borbenih djejstava s vojnog aspekta. te on posla Burejdet bin Husajjib el . koji je krenuo s vojskom da pokori Resulullaha. Kada do|e vijest Harisu bin Ebi . El . a nad ensarijama S’ad bin Ubada. Po{to je vijest bila ta~na.

a.. DJELOVANJE MUNAFIKA (PETOKOLONA[A) PRED BITKU BENU EL . a.Evs i El .s. nadignuv{i nos: “Ne upadajte iznenada izme|u nas!” A kada je Resulullah.. a. a. a Ibn .s. Abdullaha bin Ubejja i njegove dru`ine.Harisa. izvr{io je napad samo kod bunara.. Ovako su ovu bitku opisali histori~ari Resulullahovih. a. Ta mr`nja je izuzetno porasla od kada su plemena El .Harisa bin Ebi -Dirara. a. iznenada je napao na Benu el . Ova njegova mr`nja kao i `estoko neprijateljstvo.Mustaleka.. Tako|er je u Bitki na Uhudu izazavao svojim smicalicama i zlim namjerama rascjep i razjedinio muslimane. da mu je uzeo vlast iz ruku. Sukoba izme|u Resulullaha.Kajjim ka`e: “Ovakav tok bitke odudara od stvarnosti. {to je .MUSTALAK Vi{e puta smo do sada navodili da je Abdullah bin Ubejj mrzio islam i muslimane.v.s.” 541 Ovo se desilo prije la`nog primanja islama.s.Hazred` prihvatila vlast Resulullaha. a. s. koji su primili islam. a pogotovo je `estoku mr`nju ispoljavao prema Resulullahu. zbog `enidbe.Kurejze. bitaka.Mustaleka.s. poglavara Benu el .s.s.539” [to se ti~e doga|aja koji su se desili u ovoj bitki. Tako se desilo i kada je stao na stranu Benu .Ubej bio na gubitku.. On je stalno planirao i smi{ljao kako }e razbiti i razjediniti islamsko dru{tvo i time obezvrijediti islam. U prolazu pokraj Abdullah bin Ubejja. neprijatelj.. Tim povodom muslimani oslobodi{e. a.s.540 Prikazat }emo neke njihove ru`ne radnje koje su nanijele veliku {tetu islamskom dru{tvu Medine. poslije Bitke na Bedru. kada se pretvarao da je musliman. pa je Resulullah. Zarobio je porodice i njihov imetak. priou~io ne{to iz Kur’ana.290 Zape~a}eni d`enetski napitak poginuo je samo jedan ~ovjek i to od ruke ensarije. i El . Jednoga dana Resulullah. On je prijateljevao s neprijateljima islama. stotinu pripadnika plemena Benu el .s.s.. Resulullah.a. A kada je navodno primio islam.Mustalek 538.s. poglavara munafika. kao {to smo naveli. i za njega po~ela raditi neke zanatske poslove. i svih vjernika. a.s... uzja{e magarca i krene da obi|e S’ad bin Ubada. On je tako|er okrivljavao Resulullaha. a. koja se zvala D`uvejrija. nije ni bilo. Ubejj mu re~e. otkupi i o`eni se njom.” Me|u zarobljenima je bila k}er El . te bio uzrokom nestabilnosti u muslimanskim redovima. Nju je zarobio Sabit bin Kajs. a. bili su vidljivi prije nego }e simulirati islam. Oni reko{e: “Mi smo sada tazbina Resulullahu. u ve}ini slu~ajeva su uzrokovani dezinformacijama i smicalicama vrhovnog licemjera. Time je Ibn . nije se nimalo promijenio. koji je od njega mislio da je neprijatelj. Abdullah bin Ubejj rekao je: “Sjedi u svojoj ku}i i ne dolazi na na{e skupove. a i poslije.” Tako stoji u sahih hadisu: “Resulullah.. nego je ostao i dalje Allahov i Resulullahov.

tradiciji i da im prva `rtva ovoga propagandnog rata bude Resulullah.s. ve} da su na~ela. Stoga odlu~i{e da pokrenu propagandni rat protiv islama. A kad bi saveznici opet do{li. Dobro zna{ {ta si u~inio!” On ustade i izi|e preko muslimana iz d`amije. Dobro su znali da je `ila kucavica ovog dru{tva li~no Resulullah.Ubejjom.. digao da odr`i hudbu..s. mogu u svako doba da ih iznerviraju i uznemire. “Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: ‘Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obe}avali!’” Pa do ajeta: “Oni misle da saveznici nisu jo{ oti{li. obi~ajima. Po{to su munafici (licemjeri) bili peta kolona u muslimanskim redovima. a da s vama ostanu malo bi se borili.Hendek.s. a. pomozite ga.s. ne `elim da mi oprosti!” 542 Imao je vrlo ~este kontakte s jevrejima Benu . On je taj koji im je rekao: “Ako vi odete sa svoje zemlje. dobro znali da uspjeh i uspon islama ne le`i u materijalnom napretku: u mno{tvu oru`ja. a. slu{ajte i pokoravajte mu se!” Tada bi sjeo. etika i ideali kojima raspola`e islamsko dru{tvo.s. ako }u ga pohvaliti!” Na vratima mesd`ida do~eka ga jedan ensarija i re~e: “Te{ko tebi. opet ustao u d`amiji da ka`e svoju la`nu hvalu. Allahov neprijatelju.ratova i pohoda.20) ^injenica je da su svi neprijatelji islama: jevreji.. Tako| bili su svjesni. Taj njihov pakleni plan dobi svoje konture nakon Bitke Ahzab. vrati se i moli Resulullaha. licemjeri i mu{rici. a ako se budete borili.” (33:12 .. bi otpo~eo svoj govor. govore}i: “Tako mi Boga. a Resulullah. a.s. ti nisi dostojan da govori{ te rije~i. najdra`e bi im bilo da su me|u beduinima pustinje i da se raspituju za vas. i u stalnom su kontaktu s muslimanima. a.. te }e oni biti nosioci ovog propagandnog rata. a muslimani ga zgrabi{e i reko{e mu: “Sjedi. nakon svih ovoih petogodi{njih zbivanja . da nije mogu}e uni{titi ovu vjeru oru`jem. On je unosio me|u muslimane o~aj i nepovjerenje. uz neposredan povod . da ti oprosti!” On odgovori: “Tako mi Boga. Koliko je bio licemjeran govori i doga|aj da je na d`umi poslije Uhuda.Zape~a}eni d`enetski napitak 291 izazvalo sveop}i haos. na ~elu sa svojim vo|om. kao da }u govoriti zlo. svake d`ume bi sjedio u d`amiji i kada bi se Resulullah. i pored toga {to je na Uhudu u~inio. a.Ahzab. udaraju}i po moralu. a stanovnici su Medine. najve}im licemjerom Ibn . Jedno od njegovih najlukavijih djela bilo je obmanjivanje muslimana da podr`ava Resulullaha. i mi }emo (munafici) s vama. do granice neshvatljivog. vojske i opreme. mi }emo vam pomo}i.s. veli~ajte ga. Punio je njihova srca strahom i kukavi~lukom.Nadira i s njima kovao zavjeru protiv muslimana.” Tako je isto u~inio zajedno sa svojim drugovima u Bitki Ahzab . Svaki musliman spreman je da umre za ovu svoju vjeru. o ~emu je Allah objavio suru El . Nakon njegovog la`nog primanja islama. a. vas je Allah po~astio i proslavio njim. on bi naglas vikao: “Pred vama je Resulullah. osoba koja predstavlja uzvi{eni primjer ~ovjeka koji se pridr`ava svih na~ela vjere. uzrok tom brzom uspjehu. a.

Ona mu je legla na srce. kojima u potpunosti otkriva njihove namjere: “Zar oni ne vide da svake godine jedanput ili dvaput u isku{enje padaju. Sve je to Resulullah. sa Zejnebom.” Oni su {irili ove la`ne vijesti takvim metodama. `ena bila je po redu peta Resulullahova. a Kur’an je dozvolio samo sa ~etiri `ene po [erijatu...{.. Ova Resulullahova. sve dok ih nije Allah. po{to se od nje razveo Zejd bin Harise.s. a. d`. pa opet. a.. a. nit’ se kaju.s. smatrali su munafici da }e im to biti dobra podloga da unesu me|u muslimane netrpeljivost i sva|u protiv Resulullaha.prema tradiciji Arapa. a.s. pa je brak s njom spadao u najve}i grijeh . nit’ se opame}uju?” (9:126) . Kad je Zejd pustio Zejnebu. 1. k}erkom D`ah{a. a.{. U njima je obja{njen problem.s. Ti ajeti bili su lijek za njihovu boljku.. Ovim problemom Allah. a. ali veoma jasan. a nevjrenike i licemjere ne slu{aj! Allah.” (33:1) Ovo je samo jedan primjer. Ispredali su na ra~una ove pri~e i bajke. Kako mu je onda ispravan ovaj peti brak? 2. Allah upozorava na veliku opasnost od {irenja la`nih vijesti. To je bilo olak{anje onima kojima je sumnja imalo razdirala grudi. Allaha se boj. `ena. d`. porazio kur’anskim ajetima.{.. pa ju je zato otpustio da bi se Muhammed o`enio njome. koja ga je zanijela. uistinu.s.s. Ali ga ona obuze svojom ljepotom. d`. pa je Allah. pa se i danas osje}aju tragovi tih polemika. Stoga su u~estale propagandne optu`be. podnosio s velikim strpljenjem. Ta la`na propaganda posebno je djelovala na ljude slabog imana.. {ta su munafici ~inili prije Bitke Beni el Mustelak. objavio jasne ajete o tom pitanju. sve zna i mudar je. a za to su koristili jo{ nekoliko povoda.. zapo~inje objavu sure El . Zejd je bio posvoj~e Resulullaha. Za ovu stvar saznao je i njegov posinak Zejd. a. Posvojeni sin naslje|ivao je kao i ro|eni sin. Obi~aj Arapa bio je da smatraju posvoj~e kao i ro|eno dijete. Zejneba je bila `ena njegovog sina (usvojenog).292 Zape~a}eni d`enetski napitak `enidbe Resulullaha. Njegova `ena bila je staratelju zabranjena kao i `ena ro|enog sina. Reko{e: “Muhammed ju je ugledao slu~ajno.Ahzab: “O Vjerovjesni~e. da su njihovi tragovi ispunili stranice i stranice tefsira i hadisa. pa se njom o`enio Resulullah.s..

Gafari. a. El . odsjeo je na El . On se posva|a oko vode sa Sinanom bin Vebrom el D`uhnijem. Zejd bin Erkam. naredi da krenemo!” Iako je kasno.MUSTALAK Kad je otpo~ela Bitka Benu el . obavijesti svoga amid`u o ovoj zavjeri. pa ih me|usobno poveza{e i nalo`i{e im ubita~nu propagandu protiv Resulullaha. a me|u vama ima i onih koji ih radoslu{aju. S njima je bio i Zejd bin Erkam. a primili smo ih u svoje ku}e i pustismo ih. . Dali ste im svoju domovinu. Evo nekoliko takvih primjera: 1 . bili bi vam samo na smetnji. pa nas i brojem preteko{e (muhad`iri).licemjeri su se okupljali oko njega. a. pa se `estoko naljuti. i brzo bi me|u vas smutnju ubacili.Zape~a}eni d`enetski napitak 293 ULOGA LICEMJERA U BITKI BENU EL . a do Resulullaha.a.” Tako mi Boga.” “Ne. Ljudi su dolazili po vodu. postupi{e upravo onako kako Kur’an ka`e: “Da su po{li s vama. sigurno }e ja~i istjerati iz nje slabijega!” Ljudi . On je sjedio u dru{tvu svojih licemjera..a. re~e: “Naredi Ubadu bin Bi{ru neka ga ubije. iako nije vrijem za pokret. Omere.Mustalak i kada se u nju uklju~i{e munafici.Murejsi’ (mjesto gdje je bunar pod tim imenom). Oni se sada pona{aju kao {to ka`e poslovica: “Uhrani psa. a..s. Omer.s.” (63:8) Nakon povratka iz bitke Resulullah.Selul progovori: “Oni nas jo{ i napadaju.” (9:47) Oni u redovima muslimana na|o{e one koji su skloni zlu. oni bi morali potra`iti sebi drugo mjesto. oni krenu{e. ako se vratimo u Medinu. Dozvolili im da se koriste va{im imetkom.. tek punoljetni mladi}. r. SIGURNO ]E JA^I ISTJERATI IZ NJE SLABIJEGA. pa daljudi pri~aju da je Muhammed ubio druga. a njegov amid`a obavijesti Resulullaha.” Onaj mladi}. r. a. kad biste im to uskratili.s. Tako mi Boga. pa }e i tebe na kraju pojesti.D`uhni zapomaga: “O ensarije”. a. re~e: “A zar }ete se vratiti u predislamsko doba u mom prisustvu? To ne miri{e na dobro!” Ova ~arka do|e do u{iju Abdullaha bin Ubeja bin Selula. a zapomaga i D`ehd`ah: “O muhad`iri!” Resulullah.s. Omer bin el .PAROLA MUNAFIKA (LICEMJERA): “AKO SE VRATIMO U MEDINU. odgovori: “Kako. ne mora tako. Sami ste sebe doveli u ovu situaciju.s..” Resulullah..Hattab imao je slugu koji se zvao D`ehd`ah el . koji je sjedio s Omerom. a on nastavi: “Svi ste vi krivi za ovo. i potuko{e se. Ibn .

sigurno }e ja~i istjerati iz nje slabijeg!’ A snaga je u Allaha i u Poslanika Njegova. Ensarije koje su bile na sijelu s Ibn . Me|utim. Resulullah. bio plemenit ~ovjek.. pa ne samo to. da bi ga napustili!’ A blaga nebesa i Zemlje Allahova su.Ubejj saznade da je Ibn .{. Zatvorih se u ku}u. i onda su im srca zape~a}ena.. smiluj mu se. zaista.: “Mo`da je to sve mladi} izmislio. Sljede}eg dana. on je. a zatim mu re~e: “Krenuo si u neuobi~ajeno vrijeme. Allah. i u vjernika. Oni govore: ‘Ako se vratimo u Medinu.” A Allah.. a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi la{ci. oni su kao {uplji. a. a..s. slab. d`.s. objavio. upita on.9) Resulullah. naslonjeni balvani i misle da je svaki povik protiv njih.. odmaraju se.oni glavama svojim tresu i vidi{ ih kako nadmeno odbijaju. Oni su pravi neprijatelji. Ru`no je. a zvao se Abdullah bin Abdullah bin Ubejj.” Resulullah. izi|e me|u svijet i vidje da je narod umoran. nama je Allah poslao tebe u vrijeme kada je njegov narod spremao krunu da ga njome kruni{e. doista.. vjeruj ~ovjeku.Ubejjom reko{e Resulullahu. Isto im je .s. koje mu je Allah. isprije~i se na kapiju Medine sa isukanom sabljom i kada nai|e njegov otac. objavi Resulullahu.molio ti oprosta za njih ili ne molio . kad u`e`e sunce.: “Kada ti licemjeri dolaze.Erkam prenio njihov razgovor Resulullahu. pa ih se pri~uvaj! Allah ih ubio.s. pa ne shva}aju. I on ode da se odmori. cijenjen od ashaba. a. ne}e oprostit. kuda se odme}u?! A kad im se rekne: ‘Do|ite. ve} da nikako o tome nije ni pri~ao. Resulullah. i zakle se Allahom da nije rekao ono {to je rekao. njihov izgled te ushi}uje. Nije `elio po~injati bilo kakav razgovor. a.294 Zape~a}eni d`enetski napitak a. a.s. do|e Usejd bin Hujdar i poselami ga. a ti si jak!” Zatim re~e: “O Allahov Poslani~e. zaista. pa od Allahova puta odvra}aju. d`. a.s. narodu nevjerni~kom ne}e na pravi put ukazati. Allahov poslanik i Allah zna da si ti zaista Njegov poslanik. ti slu{a{ rije~i njihove. ali licemjeri ne}e da znaju. Pro|e i ta no}. Kad ih pogleda{. kako postupaju.” (63:1 . tako mi Allaha. re~e mu: “A jeste li ~uli {ta ka`e Ibn . a.Ubejj?” “[ta ka`e?”.Allah im.. On misli da si mu ti preoteo vlast.s... on re~e: . a kad progovore.” Usejd re~e: “A ti Poslani~e! Mo`e{ ga istjerati ako ho}e{. Oni govore: ‘Ne udjeljujte ni{ta onima koji su uz Allahova Poslanika.” Zejd pri~a: “Mene poklopi briga kakvu do tada nisam nikada osjetio. ponovi ono {to je ~uo: “On misli. da ja~i svakako istjera slabijeg iz nje. polijegali ljudi. Allahov Poslanik }e moliti da vam se oprosti!’ . a zatim re~e: “Allah je potvrdio da si ti istinu govorio.” Zatim pro|e taj dan.” 543 Interesantno je spomenuti da je sin ovog munafi~kog vo|e. oni govore: ‘Mi tvrdimo da si ti. Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju.{. mo`da on nije dobro ~uo {ta je Ibn . Ali licemjeri ne}e da shvate.Ubejj govorio. On se ogradi od svoga oca. kad se vrati u Medinu. A Ibn . pa nevjernici postali. To je zato {to su vjernici bili..s. posla po mene (pri~a Zejd) i prou~i mi ajete. doista.

. svako okrenu pri~u kako mu odgovara. Za svo to vrijeme Resulullah. samo mi naredi i ja }u ti. Kad je Ai{a. `ena!” Safvan je tako|er zaostao za vojskom. a pun mr`nje i pakosti. Upoznao ju je prije objave o pokrivanju. da se ne bi koja naljutila. On je uvijek vodio po jednu `enu koju bi izvukao kockom. vratiti po nju. Ai{e.Ifk” . Ina~e je bila nje`na i mr{ava. Vratila se da je potra`i na mjestu gdje je prethodno bila. {ire}i time te{ki fitneluk .smutnju me|u ljudima. a ti si slab!” Kad do| Resulullah.Ubejj. Resulullahova. a. pa kad je vojska krenula on je jo{ spavao. Njegov sin. {utio je i nije ni jedne rije~i progovorio. r. A samo Allah upravlja situacijom.s. r.Muattala: “Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iuri. Ai{a izi|e poradi sebe. Ibn . on na svom prijestolju donosi planove kako ho}e.” “Mi smo Allahovi i mi }emo se njemu vratiti!” (2:156) “Dragi Allahu. tako mi Allaha.s. Ai{a. Allahov neprijatelj.. Zatim je poveo devu i stigao muslimansku vojsku koja je zastala da klanja podne i da se odmori.a.s.DOGA\AJ “EL . uzjaha. prepoznao ju je. Kad su se vra}ali iz bitke. r.a. dozvoli mu prolazak... Kad ugleda{e prizor Safvana i h. r. On je jak.a. a. Du`e vremena . Kad je ugledao h. r. a.a. donijeti njegovu glavu!” 544 2 . r. i onda ga tek sin propusti. po~e izmi{ljati pri~u i potvoru. vrati se na mjesto gdje su se odmarali i tamo ne na|e nikoga. a. Ai{u. jer je volio mnogo da spava. Abdullah bin Abdullah bin Ubejj tada re~e: “O Poslani~e. On ode i dovede svoju devu i h. pa im nosiljka bila lahka kao i uvijek. a. Tako je ~inio sa svojim `enama. Ona zadrijema i zaspa. ugleda prizor i onako sav usplahiren i razdragan od zlobe. i po~e je prepri~avati i {iriti. ne}e{ pro}i ovuda dok to ne dozvoli Resulullah.... nastavi{e i u Medini prepri~avati izmi{ljenu la`. kad vide da je nema.s.. na devi. Ai{u. desio se i doga|aj “El . Sadr`aj ovog doga|aja vezan je za Ai{u.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 295 “Tako mi Allaha. Tako je Resulullah. ako `eli{ da ga ubijem. usput su se zaustavili u nekom mjestu. Kad stigo{e u Medinu. Resulullah.s. na{la ogrlicu.a. je u ovu bitku poveo sa sobom i h. Usput izgubi ogrlicu koju je pozajmila od svoje sestre. a. r. s vojskom nastavio put.a.la`na potvora. S njom nije progovorio ni jednu jedinu rije~. Ljudi koji su nosili njenu nosiljku podigo{e je na devu i ne znaju}i da u njoj nije Ai{a. Probudi se tek kad ~u rije~i Safvana bin el .. naj`e{}i i najopasniji.Mustalak.a.IFK” U vrijeme ovih doga|aja koji su se zbivali u okviru Bitke Benu el . Sjede na mjesto gdje su boravili misle}i da }e se oni.

ka`e: “Me|u vama bilo je onih koji su iznosili potvoru. ona obrisa o~i i re~e svojim roditeljima. obzaniti. Suze se nisu su{ila s lica. a. Usejd bin Hudjar.. u tom vremenu. d`. tako mi Allaha. za tebe su rekli to i to. ljubav: “Tako mi Allaha. Svaki od njih bit }e ka`njen prema grijehu koji je zaslu`io. moli Allaha da ti oprosti i pokaj se! Kad Allahov rob prizna grijeh. Bolovala je cio mjesec dana. i On }e ti oprostiti. On joj dozvoli i ona ode. ~ijem plemenu pripada i Ibn . a Allah zna da je nisam u~inila. Tada joj se . Kad se malo pridigla. Ona jo{ ni{ta nije ~ula. a S’ad bin Ubadet.s.s. ~vrsto ubije|ena u svoju bezgrje{nost i jo{ vi{e uvjerena u Resulullahovu. a u isti vakat do|e Objava Resulullahu. d`.Hazred`a. prvi puta obrati: “O Ai{a. a nije i rije~ima potvrdio.d`. pa za{utje{e. Tako mi Allaha. A ako si zgrije{ila. pa joj Ummu Mistah ispri~a. to je dobro po vas. da ste ~uli ovu pri~u i da vjerujete u nju.Evsa izrazi `elju da ubije Ibn . ne}u mu pri}i.. Resulullah.” Tada joj suze prestado{e. Alija bin Ebi . da i oni ne{to ka`u.Ubejja. a onoga od .a. razboli se.’” (12:18) 545 Ona se okrene i ode da legne. Ai{e. to }e Allah . Potom ona re~e: “Znam.” Ajeti koji su objavljeni povodom potvore jasno govore o toj situaciji.s. Plakala je dvije no}i i cio dan.s. te ga optu`i za la`nu potvoru. ne. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas.Ubejj. r. ustade da ga brani.” Tada joj se obrati majka: “Idi. ne nalazim za vas druge rije~i osim onih koje je izgovorio Jusufov otac: ‘I ja se ne}u jadati. a da ne osjeti ni malo nje`nosti i pa`nje od Resulullaha. To mu je samo pokazao i{aretom. i on se po~e smijati. Kod njih saznade cijelu pri~u. a Allah zna da je tako. H. vi mi ne}ete vjerovati. pa zatra`i od Resulullaha.Talib predlo`i mu da je pusti i da se o`eni drugom.s. Allah te je opravdao i potvrdio tvoju vjernost..” Ai{a re~e. a. te se di`e Resulullah. r.. izi|e jedno ve~e s Ummu Mistah u polje. {ta da radi u vezi s h. vrati se ku}i. Oka nije zatvorila da prilegne ili zaspi. kad se vratila u Medinu. pa on potra`i savjet svojih najbli`ih drugova. {ta je to.s. koje je do tada imala u sli~nim situacijama.{. pri|i mu. r. starje{ina El . Ai{a... a. Ako vam ka`em: ‘Ja sam nevina’. od Allaha ja tra`im pomo} protiv ovoga {to vi iznosite. koji je bio u dru{tvu. pope se na mimber smatraju}i da je malo onih poput Ibn . i ne}u nikome zahvaliti osim Allahu.296 Zape~a}eni d`enetski napitak mu nije ni Objava dolazila. U tom stanju zate~e je Resulullah. a ako priznam gre{ku. Allah. [to se ti~e h. ^ak ste i sigurni da sam zgrije{ila. Ummu Mistah ~u pri~u o potvori. Ai{om. a. Usame i ostali prisutni dado{e svoje mi{ljenje da je zadr`i i da se ne osvr}e na ono {to njegovi neprijatelji pri~aju. ako si ~ista i nema{ na sebi ljage. Ai{a je priupita. i umiri ih..s.. pa zaru`i svoga sina. Pla~ joj je trgao d`igerice. Tako se izme|u njih zametnu kavga. prou~i {ehadet i re~e: “O Ai{a. a potom se pokaje da ga vi{e ne}e ~initi. Allah mu oprosti. starje{ina El ...a. a. ali su oni {utjeli. a.{. da ode kod roditelja dok se stvar ne razjasni. vi biste mi vjerovali.Ubejja.{.a.. a.

Taliba u pleme Benu S’ad bin Bekr. li~no ga posadi preda se.Siddika ili Zejda bin Hariseta u Vadi . zamota mu turban svojim rukama i dade mu osnovna uputstva za rat.{.” Deset ajeta govori o ovom doga|aju (24:11 21).. a on se o`eni djevojkom Tumarid bint el .Ubejj poslije toga ne{to izmislio ili poku{ao..h. Sa po osamdeset batina ka`njeni su oni koji su prepri~avali la`nu potvoru: Mistah bin Esase.Sa’da iskupljaju.MUSTALAK (EL . Pohod pod vo|stvom Ebu .Kelb. Vojni pohod Abdurrahamana bin Avfa na podru~je nastanjeno Benu .s. nije dobio kaznu.l . mjeseca ramazana.Zape~a}eni d`enetski napitak 297 njih koji je to najvi{e ~inio. Resulullah. i koja je dovodila svojim pri~ama ~itavo stanje do usijanja. Hamna bint D`alis.h.s. 3.Bekra es . razotkrio.a. Resulullah.a. {ta ~ini Ibn .. 6. 2. posla im Aliju na ~elu dvjesto ljudi. mi{ljenje daleko beri}etnije od moga. g. tako mi Allaha.’” Omer kasnije pri~a: “Shvatio sam. mjesto gdje se ljudi Benu .Kura.s. Benu S’ad pobjego{e u mjesto Za’n na ~elu s poglavarom Veberom bin Alimom. Poglavar licemjera pokunjio je svoju glavu onoga momenta kada ga je Allah. zbog kojega nije ubijen.” 547 VOJNE AKTIVNOSTI POSLIJE BITKE BENU EL . mjeseca {abana.l . Narod primi islam. a da im sada naredim da ga oni ubiju. za to mu je Allah. g. r. Ona bi donekle oprala njegov grijeh. Resulullah. a ona }e kasnije postati majka Ebu . Njen otac bio je poglavar. 6.MUREJSI’) 1. On mu re~e: “Ako ti se pokori pleme Benu . onda o`eni k}er njihovog vladara.. da sam ga ubio onda kada sam te molio. a danju se skrivali. otklonjena sumnja i nevjerica koja je kru`ila Medinom. Ibn . zvano Devmetu .Kelbom.Ubejj?’ ’Tako mi Allaha. Povod je bio {to je u tom plemenu bilo ljudi koji su `eljeli pomo}i jevrejima protiv muslimana. obe}ao velike patnje na ahiretu.h. a.s. r. . jednom prilikom upitao je Omera.. ve} je ostavljen u `ivotu.Seleme. a. Putovali su no}u. Alija uhvati njihovog glasnika koji izjavi da su ga poslali u Hajber da im zatra`i pomo} u ljudstvu. g. mnogi bi se bunili. Pohod Alije bin Ebu .Asbeg. tek nakon mjesec dana. 546 I tako je.{. njegov narod bi ga ka`njavao. koji je i izvor ove potvore. d`.. bio je u mjesecu {abanu.” Abdurrahman provede tri dana pozivaju}i ih u islam. ~eka patnja velika. a.Ishak ka`e: “Kad bi Ibn . A mo`da je po{te|en zbog istog razloga. 6. a. u mjesto Fedk.: ‘Kakvo je stanje sada Omere. da je Resulullahovo. te je dugo nije mogao ispraviti..D`endel. Hassan bin Sabit. Glasnik pokaza Aliji. u zamjenu za hajberske datule. Alija ih napade i zaplijeni 500 deva i 2000 ovaca. a najve}i la`ac. odmah bi to u~inili. d`.

Bekrom. krenuo je u mjesecu {evalu 6. neka im put bude tje{nji nego {to mogu pro}i. 6.. prava arapska ljepotica.Fihrij 549 na podru~je Urejne.s.{. H. odsje~e im ruke i noge i izbi o~i. g. Sustigoh ih i odapeh strijelu izme|u brda i njih. On im zaslijepi vid i zamra~i put. d`. a. Povedoh ih Ebu . kao kaznu za ono {to su u~inili.s. zatra`i je od Ebu . a. poslao u pa{nja~ki kraj Zevd i naredio im da piju mlijeko i mokra}u deva. i za to pripremila trideset konjanika iz svog plemena. Pripovijeda jedan od u~esnika ovog pohoda.Ekv’a: “Krenuo sam s Ebu . Ostavljeni su na pustom mjestu gdje su i umrli. g. posla Kereza s dvadeset ashaba da ih tra`i.Fuzare `eljelo je mu~ki ubiti Resulullaha. u~ini ih slijepim da ne vide put (odmetnici od vjere). a... Oni zastado{e upla{eni. Resulullah.Sufjan bio poslao beduina da ubije Resulullaha. H. On mi pokloni njenu k}er. u {evalu.Selemom. 4. Kerez ih susti`e s ashabima. Do{li smo do vode i tu je Ebu . dovu. Resulullah. pa je posla u Meku i za nju dobi zarobljene muslimane iz Meke. To se desilo kad j jedna grupa ljudi iz plemena ‘Ukel i ‘Urejne primila islam i kad su se nastanili u Medini.s. Ummu Kirfa bila je pravi {ejtan.Bekru.s. Stoga je dobila zaslu`enu kaznu. pa se pobojah da ne pobjegnu u brda. Na sebi je imala odje}u od ukra{ene ko`e.s. Oni su krenuli u Meku da tamo ubiju Ebu . pa on posla Ebu . jer je Ebu .s.” Allah. a.551 Nakon ovih vojnih poduhvata. Ja ugledah gdje velika grupa s djecom bje`i prema brdu. Ja je i ne dotaknuh. pa potjera{e deve i odmetnu{e se od islama. pisci “Sira” navode jo{ pohod Amr bin Umejjea ed Damerije sa Selemom bin Ebi .Bekra za k}er Ummu Kirfe. naredi nam da izvedemo napad. a. ubi{e Resulullah.. Sufjanovi egzekutori nisu uspjeli u djelo provesti svoj zadatak. Ona je ta koja je poku{ala organizirati ubistvo Resulullaha. g. H.h.298 Zape~a}eni d`enetski napitak Pleme Batnu . Resulullah.Bekr poubijao neke ljude...550 Pri~u o njima nalazimo u sahih hadisu koji prenosi Enes. g. Ummu Kirfe. pobijeno je i svih 30 njenih vojnika. a. Kad smo tamo stigli i klanjali sabah. Me|u njima nalazila se jedan `ena. Nije mi prijao zrak Medine. Tako|er se spominje da je Amr na ovom putu uzeo tijelo Hubejba. a nama je poznato da je Hubejb ubijen poslije Er Red`ia. Kad su ozdravili.Red`ia bio je 4. molio je Allaha: “Moj Allahu. usli{a Resulullahovu.s. a. nekoliko dana ili nekoliko mjeseci. a.s. pa ih je Resulullah. pastira. Spominje se da je Amr usput ubio trojicu ljudi.. g.Bekra na njih. onog u 4.. Kerez bin D`abir el . a.Sufjana. S njom je bila njena k}er. Meni nije jasno da li su pisci pomije{ali ova dva putovanja ili su ova dva doga|aja bili u okviru jednog putovanja. A doga|aj Er .s. H. 548 Neki ka`u da je ovaj pohod bio 7. {ehida. Selema bin el . .

O~ito je da su svi doga|aji poslije Bitke Ahzab krenuli drugim tokovima.Zape~a}eni d`enetski napitak 299 Profesor El . i Benu .Mensur Fevri tvrdi da ovaj pohod i nije bio ratni pohod ili sukob. Moral neprijatelja islama bio je u stalnom padu. Izgubili su nadu u razbijanje snage muslimana. Jedino Allah zna. To su bili vojni pohodi i borbe poslije Ahzaba . bilo od beduina ili drugih arapskih plemena koja se nisu htjela pokoriti. Ni u jednom nije do{lo do `estokog uzajamnog okr{aja. To su samo bili mali iznenadni napadi. Priirje je moglo zna~iti samo jednu jedinu stvar: priznavanje snage i vrijednosti islama i njegovog prihva}anja na arabijskim prostorima. Ovaj preokret je veoma jasno do{ao do izraza u “Primirju na Hudejbiji”.Kurejze. . jer su ovi muslimanski pohodi bili samo izvi|a~kog karaktera ili pohodi revan{a za u~injeno zlo.Hendeka.

Kad se probudio.DOGA\AJI NA HUDEJBIJI (zul .oslobo|enja Meke i uspjeha {irenja islama. koja su uzurpirali mu{rici prije {est godina. te da je uzeo klju~ Kabe i da su u~inili “tavaf” (obila`enje oko Kabe) i “umru”.s. U snu je vidio tako|er da su neki u sklopu obreda umre obrijeli glave. ali mnogi od njih ne odazva{e se. Nakon {to doga|aji na Arabijskom poluotoku uveliko krenu{e u korist muslimana. g. Niko s njim nije krenuo naoru`an. U Medini je Resulullahu. Otpo~ele su pripreme za utvr|ivanje prava muslimana u izvr{avanju njihovih vjerskih obreda u Mesd`idu . uzjaha svoju deve “El .. a neki ka`u Nemileta el .) “Umra” je razlog za odlazak na Hudejbiju. pa neka se spreme za put. H.s. a oni se silno obradova{e i shvati{e da }e iste godine u}i u Meku. spremi svoju ~istu odje}u. a.s. OKUPLJANJE MUSLIMANA Resulullah. Sa sobom je poveo svoju `enu Ummu . a. . koje ~ini sablja u koricama. Iz Medine krenu u ponedjeljak u osvit prvog zulkadeta.haram. H.. a neki skratili kosu.Selemu. u snu prikazano da ulazi sa svojim ashabima u Mesd`idul . obavijesti svoje drugove da }e on i}i da obavi umru. Resulullah.Ummi Maktuma.kasva” i ostavi u Medini za nadzornika Ibn . a.Lejsija. a..kade 6. uz jo{ hiljadu i ~etiri stotine ili hiljadu i pet stotina ljudi.haramu.s. g. obavijestio je ashabe o tome. po~eli su se malo po malo pojavljivati predznaci “veli~anstvene pobjede” .. pozva okolna beduinska plemena da krenu s njim. osim putni~kim oru`jem. Resulullah. 6.

havf”.. Allah.s.K’aba da su Kurej{ije si{le u Zi Tuva i da ima sto konjanika Halid bin el . Ispred sebe posla jednog izvi|a~a iz plemena Huzaat da ga obavie{tava o Kurej{ijama. na glavnom putu koji vodi do Meke. Ili mo`da `elite da idemo u Meku i u|emo u Kabu.i oni krenu{e.Gamimu. pa ko nas poku{a sprije~iti u tome. a. i to da ih odjednom potuku. Kad je do{ao blizu mjesta Asfana. a ne dolazimo s namjerom da nekoga ubijemo. te obu~e ihrame (had`ijsku odje}u) za umru. i kad je stigao u Zul ..s. Me|utim. Mi dolazimo s namjerom da umru obavimo.Velida u vojnoj postaji u Kurai .. bit }e to skupina koju je Allah razjedinio.a. sazva{e i odr`a{e konzultaciono vije}e. kako znaju i umiju. odabra kurbane i obilje`i ih. a. re~e: “Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju.l . re~e: “Kre}ite!” .. Ko ga vidi tako obu~ena. d`. Stoga je krenuo sa svojim konjanicima prema njima. Resulullah. a. POKU[AJ KUREJ[IJA DA ODVRATE ODVRATE MUSLIMANE OD DOLASKA U MEKU ^im su Kurej{ije ~ule za dolazak Resulullaha.” Resulullah. a.Hulejfu. koji se klanja u situacijama opasnim po `ivot.namazu kako ruku ~ine i na sed`du padaju.” On zatim odlu~i da ponovo nai|u i napadnu muslimane kad budu na ikindija . pa tako Halidu propade i ta prilika. od Abesinca. krenu put Meke. Da smo ih napali. do|e mu njegov izvi|a~ i re~e: “Pro{ao sam pokraj K’ab bin Lu’ja. nanijeli bismo im `rtve. koji je podigao protiv tebe Abesince (kr{}ane). na kojem zaklju~i{e da odbiju muslimane od Kabe. a.. Resulullah. Tim namazom su klanjali ikindiju. ostat }e prevareni i o`alo{}eni.s.. borit }emo se s njim?” Ebu . pozva svoje drugove na dogovor.. r. pa se dvije vojske na|o{e jedna drugoj na vidiku. ali ko stane na put izme|u nas i Kabe ubit }emo ga. Njima su se pridru`ile jo{ neke skupine Arapa i ho}e da te napadnu i da ti zabrane dolazak u Meku i Kabu”.Zape~a}eni d`enetski napitak 301 MUSLIMANI KRE]U KA MEKI Resulullah. a ako pobjegnu. neka zna da ne ide ratovati. pa je rekao: “Bili su neoprezni. . i re~e: “[ta mislite da krenemo preko njihovih pa{njaka (drugim putem) pa da im nanesemo {tetu? Ako nas oni budu ~ekali. prenese mu neki ~ovjek iz Benu .Bekr.{.namazu.s. s dva rekata. Halid ugleda muslimane na podne . Halid je poku{avao sprije~iti dolazak muslimana.s. objavi propis o namzu “salatul . Nakon {to se udaljio.

a. onda }u se. a ljudi su pili. pohita galopom da upozori Kurej{ije. a. Oni su sa sobom poveli `ene i djecu.s. a dato ne prelazi Allahove zabrane. i{ao je sve do Senijjetul .Hamda (El . Tako mi Allaha. puta koji vodi na Senijjetul .S. i koji se ispod Meke spu{ta na Hudejbiju.. koji ostavi s lijeve strane.s.s.s.s. onda neka meni i narodu oslobode put. Ako `ele da prime islam kao {to su ga primili mnogi. On izvadi strjelicu iz svog tobol~eta pa naredi da je stave u korito. a. kod korita za vodu u jednoj stijeni.Kasva. On s muslimanima krene golim. Krenu{e na desnu stranu iza El . ali joj se isprije~io onaj koji se isprije~io i slonu. odgovori mu: “Mi nismo do{li da ikoga ubijamo. kad mu zastade deva. Ljudi to primijeti{e pa povika{e: “Hajde. Rat je Kurej{ije mnogo iscrpio.. On nastavi put i do|e na gornju Hudejbiju. Kad ugleda Halid upornu muslimansku vojsku koja je do{la sasvim drugim putem.. Tako mi Allaha. onda neka to i u~ine.Huza’a. a ona kao da je ukopana na mjestu. Voda je polagano curila. bilo je povjerljivo Allahovom Poslaniku. Resulullah. On zaobi|e glavni put{to odvodi do Harema. preli korito. ako `ele da ih rasteretim duga. s grupom svojih ljudi kod Resulullaha. iznevjeri El . boriti i u .Kasva!” Resulullah. nije to njoj u prirodi. a i velike im {tete nanio.” Resulullah. negdje kod hudejbijske vode. A. nego smo do{li da “umru” obavimo.s. I tako mi Allaha.s. osigurao mjesto za odmor.. stjenovitim putem. a. na to povika: “Nije El . Ako sve odbijaju osim borbe. Pleme Benu .s..Kasva iznevjerila. BUDEJL POSREDUJE IZME\U RESULULLAHA. oni ho}e po svaku cijenu da te napadnu i sprije~e tvoj dolazak u Kabu. opet promijeni pravac kretanja prema Meki. a ako ne}e ni to. Oni povika{e: “Iznevjeri El . onda su pretjerali. a. pojavi se Budejl bin Verkae Huzaija. stanovnici Tihama.. a.Hum{a). a. pa se po`ali{e Resulullahu. voda im nado|e.302 Zape~a}eni d`enetski napitak PRAVCA PROMJENA PUTNOG PRAVCA I POKU[AJ DA SE IZBJEGNE KOBNI SUSRET Resulullah. Ubrzo su vodu iz korita iscrpili. da su `edni. pa pro|e pored Ten’ima. kad bi Kurej{ije zatra`ile od mene bilo {ta od onoga {to veli~aju. hajde”.” Nakon toga potjera devu i ona ga ponese. a. I KUREJ[IJA Kad je Resulullah.Merari.. zapljusnu ih da su morali ustuknuti. Budejl re~e: “Ostavio sam K’ab bin Luaja.Merara. odobrio bi im.

ponovit }u njegove rije~i.” Narod do~eka El . a.” On se vrati svojim drugovima i re~e: “Vidio sam kurbane.Mugire bin [u’be. i kona~no ljutito viknu: “A ko je ovaj?” Odgovori{e mu: “El . On je iz plemena koje obo`ava devu.” Budejl mu na te rije~i odgovori: “Obavijestit }u ih o svemu {to si rekao.s..” Pa mu dozvoli{e i on ode.” Zlobnici kurej{ijski povika{e: “Nema potrebe da nam i{ta od njega prenosi{“. Jedan Kenanija. poznade ga pa re~e: “To je taj i taj ~ovjek.” I povede se razgovor izme|u ovog Kenanije i Kurej{ija. da dolazi. Mikrez se vrati Kurej{ijama i prenese im ono {to je ~uo. re~e: “To je zloban i lukav ~ovjek.Hulejsa s telbijom (dove koje u~e uz Kurban . Kurej{ije su `eljele provjeriti ta~nost njegovih rije~i. a jedan pametniji ~ovjek re~e: “Hajde. pa ga prihvatite. koji je stajao s isukanom sabljom kraj Resulullaha.s.” Kurej{ije reko{e: “Idi.Hulejs bin Alkamet re~e: “Pustite mene da odem do njega.” Urve . svakakva lica oko tebe.s. a. obrati.s. a. tako mi Boga. daj reci nam to {to si ~uo..s. a. ima tu i olo{a. Evo ukratko. pa posla{e Mikreza bin Hafsa do Resulullaha. je i njemu rekao isto {to je rekao i Budejlu. kazao. oni }e prebje}i i tebe ostaviti (Kurej{ijama).s. re~e mu sve isto kao {to je rekao i Budejlu. ili dok Allah svoju volju ne izvr{i. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 303 ovakvom mom stanju (u ihramima).Sekafi re~e: “Onaj tamo (Resulullah.. a. namijenjene i obilje`ene. a.” Kad ga ugleda Resulullah. Dopustite mi da ja odem do njega i s njim razgovaram. da nije ve} bilo ranijeg prijateljstva izme|u mene i tebe. Moje je mi{ljenje da ih pustimo u Meku.. re~e: “Slava Allahu. da s njim razgovara..” A kad on do|e i kad mu se Resulullah. {ta misli{ da vrati{ svoj narod nazad. Poka`ite mu ih. s imenom El .s. Kad on to ugleda. ili si mo`da ~uo da je neko prije tebe poveo svoj narod u propast.bajram). Ako ih povede{.” Zatim se Urvet okrene Resulullahu. a. bradu... svaki puta kad Urve pogladi Resulullahu. o ~emu je bilo rije~i: Urve bin Mes’ud es ..” Ebu . ovom narodu ne treba zabranjivati dolazak u Kabu. a. a on re~e: “Tako mi Boga. 552 Mugire bin [u’be. Resulullah. a. Resulullah. Kad ga ugleda.s. ja bih ti odgovorio kako zaslu`uje{. izvedite pred njega kurbane. Urve mu se na to obrati: “O Muhammede. ja vidim. Ako ho}ete. udario bi sabljom o korice. makar ostao sam ja.) nudi vam realan prijedlog.” On ispri~a sve {to je Resulullah.Bekr tada mu se obrati i grubo ga prekori.s. OSTALI DELEGATI OSTALI KUREJ[IJSKI DELEGATI Kurej{ije su `eljele poslti jo{ nekoga da provjeri namjeru muslimana.s.” On zatim ode kod Kurej{ija i re~e im: “Ja dolazim od onoga ~ovjeka (Resulullaha). dodvoravaju}i mu se i stalno mu dodiruju}i bradu. a i usput sam ~uo kako govori interesantne stvari. a onda re~e: “Zar mi da pobjegnemo od njega?” Urve upita: “Ko je ovaj?” Odgovori{e: “Ebu Bekr”.

Resulullah. a da ne misli{ da }u i ja po}i stopama tvoga izdajstva?” Mugire je u predislamsko doba putovao u dru{tvu nekog plemena. Potom se vrati svojim drugovima u Meku i re~e: “O narode. d`. prihva}am. pusti ih na slobodu. Svakog je prozivao i podsje}ao ga na njihovu raniju vezu.s. koji je potare po svome licu i ko`i. Ali nisu imali sre}e jer ih sve pohvata Muhammed bin Mesleme. a kad ga gledaju.” (Mugire je bio Urveu brati}). Krenu njih sedamdeset ili osamdeset mladi}a.s. a. To i ostvari{e. a. a zatim oti{ao i primio islam. U vezi s tim. nisam vidio da ijednog kralja vole i po{tuju njegovi ljudi. i ispri~ao mu {ta je u~inio. a. zapovjednik stra`e. Urve je bio drzak i bezobrazan s ashabima Resulullaha... Bio sam i kod “Kajsara” (Cezara). Kad on uzima abdest. a. Allah. vidjeli da njihovi poglavari `ele mir.. a od tog imetka ne `elim ni{ta. pa se spusti{e niz brdo Et . `eljni rata radi samodokazivanja. pa ga prihvatite. rekao je: “[to se ti~e tvog islama. Kad on govori. Taj ~ovjek vam je ponudio pravi prijedlog. ho}e da se pobiju oko ostatka vode iza njega.” (48:24) .Ten’im i htjedo{e u}i u logor. natje~u se da to urade. objavi u Kur’anu: “On je zadr`ao ruke njihove od vas i va{e od njih usred Meke. njegova pljuva~ka obavezno zavr{i na dlanu nekog od njegovih ashaba. po~eli su smi{ljati plan koji bi poremetio i odlo`io mir. oni spuste svoje glasove.” “ON JE ZADR@AO RUKE NJIHOVE VAS VA[E OD VAS I VA[E OD NJIH USRED MEKE” Kad su kurej{ijski mladi}i. pa je ljude pobio.. Oni odlu~i{e da po no}i krenu. te da po~ine radnje koje }e zapaliti baklju rata. Resulullah.s.s. obilazio sam mnoge kraljeve (kao izaslanik). Ako pljune. kao {to to ~ine Muhammedovi ljudi Muhammedu.{. razuzdani i oholi.304 Zape~a}eni d`enetski napitak povika: “O kakve li izdaje. Iz `elje za primirjem. i “Ned`a{ije” (Negusa).Kad je do{ao kod Resulullaha. gledaju ga blagim pogledom iz po{tovanja prema njemu. i to nakon {to vam je pru`io mogu}nost da ih pobijete. i da se malo zabave u muslimanskoj vojnoj postaji. i “Kisra’a” (Kserksa). njihovu imovinu oduzeo. Kad im ne{to naredi. Tako mi Boga.

DELEGAT MUSLIMANSKI DELEGAT KUREJ[IJAMA Uzimaju}i sve to u obzir. pa mu nazva dobrodo{licu. On }e prenijeti poruku koju `eli{. Nai|e pokraj nekih Kurej{ija u Beldal dolini..A. pa potvrdio je me|u onima u sredini. I PRISEGA “ER . i da dobro osmotre svoje pozicije.” Resulullah.K’ab stavi na muke. pa opet na kraju s onim posljednjim. a. .. Tako|er mu je zakletvu na vjernost dao Selema bin el .” . Oni ga upita{e: “Gdje ide{?” On odgovori: “[alje me Resulullah. On pozva Omer bin el . On se ispri~a govore}i: “O Poslani~e. Prvi koji mu dade prisegu bio je Ebu .s. Oni su se zaklinjali da ne}e pobje}i. uze Osmana i podi`e ga na konja. Resulullah.RIDVAN” Kurej{ije zadr`a{e Osmana kod sebe.Esedijj. a.s. ako me Benu .s.Zape~a}eni d`enetski napitak 305 AFFAN. a.As. Osmanovo zadr`avanje potraja. Osman prenese poruku kurej{ijskim poglavarima. OSMAN BIN AFFAN. o tom i tom pitanju. pozva Osmana i posla ga Kurej{ijama rekav{i mu: “Obavijseti ih da mi nismo do{li da ratujemo. a.s. oni mu ponudi{e da u~ini tavaf oko Kabe.. Njegova porodica je u Meki.. te mu osedla novoga konja.. I pozovi ih u islam. i da im prenese radosnu vijest da }e Allahova vjera gospodariti Mekom. a onda pozva svoje drugove da polo`e zakletvu. naredi da u Meki obavijesti vjernike mu{karce i vjernice `ene da }e ubrzo biti oslobo|enje Meke. RIDVAN” R.pa im ispri~a sve po redu. Kad se Osman odmorio. a. da ga po{alje. do{li smo da obavimo umru. Kad to ~u. a. Zatim mu Resulullah. pa se pronese glas me|u muslimanima da je Osman ubijen.Ekv’ea. te pohita s njim u Meku. GLASINE O UBISTVU OSMANA.Sinan el . odlu~i da po{alje svoga delegata koji }e Kurej{ijama potvrditi Resulullahov. re~e: “Ne}emo odustati dok ne kaznimo taj narod”. a..” Zatim se di`e Eban bin Seid bin el . a. potom se javi grupa koja se zakle na vjernost do smrti. Zakletvu je dao me|u prvim ljudima.s. Resulullah. stav i cilj ovoga putovanja. Osman bin Affan pohita u Meku. idi i obavi svoja zadu`enja..s. Po{alji Osman bin Affana. i da niko vi{e ne}e skrivati svoj iman u Meki. vjerovatno `ele}i da se dogovore {ta dalje da rade. pa da po Osmanu po{alju odgovor Resulullahu. i to se tri puta zakleo na vjernost do smrti. On odbi ovu ponudu i ne htjede da u~ini tavaf dok to ne uradi Resulullah. a oni reko{e: “^uli smo.s.s. ja nemam nikoga u Meki da bi me mogao odbraniti.Hattaba.

stavi {aku u {aku i re~e: “Ova moja druga ruka je za Osmana. to jeste.s.. ve} u~inio. Svako takvo pleme smatrat }e se kao dio tog naroda. r. a. ljudi }e se sigurno kretati.s. samo s oru`jem koje nosi putnik. (Za njega je to Resulullah. neka to u~ini. Kurej{ije im za to vrijeme ne smiju praviti nikakave smetnje. a..Ridvan”. Ako neko od Kurej{ija prebjegne Muhammedu. Omer. mo`e to da u~ini. Resulullah. a ko to isto `eli s Kurej{ijama. oni mu ga ne}e izru~iti.HUDEJBIJJA) Kurej{ije su shvatile ozbiljnost situacije. a. Od ove podr{ke odustao je samo jedan jedini ~ovjek . O njoj Kur’an ka`e: “Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. 3...licemjer. a. dohvati svoju drugu ruku. a on je samo potvrdio). ako prebjegne kod njih. prispije i Osman te se i on zakle na vjernost Resulullahu.” Suhejl bin Amr do|e kod Resulullaha. zvani D`edd bin Kajs. a zatim se slo`i{e o uvjetima primirja. Oni mu strogo podvuko{e da od primirja ne}e biti ni{ta ako se ove godine ne vrate odmah u Medinu. a to su: 1.s.. Ova prisega nazvana je “Er .a. Kurej{ije sigurno `ele primirje.306 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullah..s. Ko od plemena `eli da stupi u savez s Muhammedom i da po{tuje uvaj ugovor.” (48:18) SKLAPANJE PRIMIRJA SKLAPANJE PARAGRAFI I NJEGOVI PARAGRAFI (SULUHL . smatrat }e se neprijateljstvo s tom skupinom.. “Ne}emo da arapi pri~aju o nama kako je u{ao u Meku iznenada i na silu. Kad ga ugleda. vrati u Medinu i da ove godine ne ulazi u Meku. re~e: “On }e olak{ati na{u situaciju. Svako neprijateljstvo prema savezniku. . a. on }e im ga vratiti u Meku.s. 2. a Ma’kil bin jesar podizao je granu drveta kako ne bi smetala Allahovom Poslaniku. a oni }e jedni druge {tititi.s. a.s.” Suhejl je dugo i dugo govorio. dok njega {alju!. 4. Obustavljanje neprijateljskog djelovanja izme|u dvije strane za period od deset godina.s. a. pa posla{e hitno Suhejla bin Amra da sklopi primirje. za ruku. a sljede}e godine da do|e s muslimanima i da provedu u njoj tri dana. dr`ao je Resulullaha. a. a to je sablja u koricama. Ova se ceremonija podr{ke odvijala pod drvetom.” Kad se zavr{i davanje podr{ke. a ako neko od Muhammedovih do|e Kurej{ijama. U tom vremenu.munafik . Da se Resulullah. bez dozvole svoga starje{ine. dok traje primirje.

’” Resulullah.. a. Suhejl re~e: “To je prva osoba koju potra`ujem od tebe da mi je vrati{. a ne bi s tobom ni ratovali.Zape~a}eni d`enetski napitak 307 Zatim Resulullah. krv ni jednog od njih ne vrijedi vi{e od krvi psa. naredi Aliji neka tako napi{e. Kad je primirje sklopljeno. Ebu . kao i oni nama. tako mi Boga. pa mu re~e: “Strpi se Ebu . nejakim i neza{ti}enima. o tome .D`endela u lice. nego pi{i ovako: ‘S ovim se sagla{ava Muhammed. a. a Suhejl re~e: “[to se ti~e toga ‘Er .s. pi{i ovako: ‘Bismikellahumme’”.D`endel. Alija.s.: “Daj mi ga!” Suhejl bin Amr: “Ne dam ti ga!” Resulullah. a.D`endel.” Resulullah.D`endelu. te naredi Aliji. d`.. re~e: “Ja sam Resulullah iako mi vi ne vjerujete”. pleme Huzaat pristupi u savez s Resulullahom.s. pa Resulullah. diktirao: “Bismillahir .{..Ha{ima jo{ od vakta Abdul . mi ne znamo ko je taj. ne htjede da to izbri{e. da isprati Ebu .D@ENDELA KUREJ[IJAMA Dok je Alija pisao ta~ke ugovora.” Resulullah.a.Hattab.Rahim”.” Suhejl udari Ebu .s. i uzdaj se u Allahovu nagradu.s.” On se okrene tako da se dr{ka sablje prima~e Ebu . pozva Aliju da to napi{e na papir. te da izbri{e apoziciju Resulullah. Oni su bili saveznici Benu . vezan u lancima...s. stoga je njihovo pristupanje ovoj strani bilo potvrda tog starog savezni{tva.: “Hajde.D`endel derao se iz sveg glasa: “O muslimani. r. nastavi diktirati: “S ovim se sagla{ava Muhammed.s.Muttalibova. Zatim Resulullah. sin Suhejlov..s. re~e: “Jo{ nismo zavr{ili ugovor.” Ustade Omer bin El . VRA]ANJE EBU .s. a. Resulullah mu je. pa ih ne smijemo prevariti. donijeti olak{anje i na}i izlaz. Mi smo ve} sklopili me|usobni ugovor o primirju i dali im Allahovu rije~. ne}emo ni{ta ni dogovarati. Resulullah”. Potom je ostalo napisao. svojom rukom.Rahman’. }e tebi i takvima kao {to si ti. a. a Suhejl ga prekide: “Da znamo da si Resulullah. r.. sin Abdullaha. zatim ga dohvati za jaku i potjera ga da ga vrati mu{ricima. a Omer. oni su zaista mu{rici. o Ebu . Allah. a. r.” Suhejl: “Ne}u to da u~inim. r.a. a.. ne bi ti zabranili ulazak u Kabu. re~e mu: “Strpi se. a.D`endel. pa da me skrenu s moje vjere?” Resulullah. a. s gornje strane Meke se me|u muslimane spusti Ebu . a zar }u se vratiti mu{ricima.. Pleme Benu . a. a.a.. Nego. u~ini to.Bekr u|e u savez s Kurej{ijama.s.a... pa to u~ini Resulullah..D`endela.” Suhejl re~e: “Ako je tako.Rahmanir .s. da napi{e kako Suhejl ka`e.

a jedanput za one koji su se samo pod{i{ali. da ga niko nije poslu{ao. tako da su gotovo jedni druge ubili zbog velike gu`ve. njemu je bilo te{ko da to uradi svome ocu i tako se to zavr{i.” 553 Ustade Resulullah. d`. do|o{e `ene mu’minke iz Meke. a. izi|i. Ovaj njihov prijedlog je odbijen.s..s.{. POVRATKA ZABRANA POVRATKA MUHAD@IRKI MU[RICIMA Resulullahu. U nozdrvi je imala srebrenu halku. Kada to vidje narod. zakla{e kurbane i po~e{e jedni druge brijati. Ona mu re~e: “O Allahov Poslani~e...D`ehla da bi izazvao ljubomoru mu{rika.” Me|utim. shodno ugovoru koji je potpisan na Hudejbiji.s. GLAVE. KLANJE KURBANA I BRIJANJE GLAVE. Jedna deva bila je kurban za sedmero. kad vam vjernice kao muhad`irke do|u. je pored ovih propisa. Nakon toga on se di`e i ode kod svoje `ene Ummu . izi|e i ni s kim nije govorio dok nije zaklao svoj kurban i pozvao svoga brija~a koji ga je obrijao. a.. ne podrazumijeva `ene. d`. ne ustade. i nemoj ni s kim progovoriti ni rije~i dok ti ne zakolje{ svoj kurban i ne pozove{ svog brija~a da te obrije. svi ustado{e. zakoljite kurbane i obrijte glave. a.308 Zape~a}eni d`enetski napitak naknadno pri~a i ka`e: “Po`elio sam da izvu~e sablju i njom ubije svoga oca.” (60:10) . Allah..s. a i jedna krava za sedmero. propisao iskup za one koji iz opravdanih razloga obriju glavu ili pod{i{aju kosu prije vremena. Na ovom putovanju Allah. da mogu postom. iako je ponovio tri puta.{. poput slu~aja Ka’b bin Ud`reta. tim povodom objavi: “O vjernici.s. makra i bio tvoje vjere. mora biti vra}en nama” 554.{. za oprost onima koji su obrijali glave... U braku mnogobo{ke ne zadr`avajte. d`.. a njihovi staratelji do|o{e da ih vrate. To je bio imid` Ebu .. a. d`.a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo.{. Resulullah. ako `eli{ da te poslu{aju. tako mi Allaha. obrati se muslimanima i re~e: “Ustanite. ISpri~a joj {ta mu se desilo.. tri puta molio je Allaha. sadakom ili `rtvom. zavr{io s ugovorom o primirju. zbog toga {to u paragrafu vezanom za ovu ta~ku stoji rije~: “I da svaki na{ bjegunac koji ti do|e (pobjegne kod tebe od nas). zaklao je devu koja je ranije pripadala Ebu . koje nisu ni spomenute.Seleme.. a. ZAVR[ETKA ^IN ZAVR[ETKA UMRE Kad je Resulullah.” Niko od prisutnih. ispitajte ih .D`ehlu. Resulullah. da se iskupe.

stavljao ih je na ispit ~itaju}i im uzvi{ene rije~i Kur’ana: “Kad ti do|u vjerniceda ti polo`e prisegu . onda. ^injenica je da i sam pristanak Kurej{ija na ponu|eno primirje zna~i priznavanje jedne nove snage na tim prostorima. ve} je jedini cilj bio da su muslimani putem ovih ratova i bitaka `eljeli potunu slobodu ljudima u iskazivanju uvjerenja i vjere. Uspjeh koji je is~am do`ivio u mirno doba poslije ovog ugovora. dolazimo.da se steknu materijalna dobra.a. Va`no je napomenuti da tre}i paragraf hudejbijskog ugovora ukazuje na to. Muslimani otpusti{e svoje `ene nevjernice putem ovog propisa. i oni se ne}e ni u {ta mije{ati. i da ne}e bludni~iti. Zbog velike {irokogrudnosti islama. Naprotiv. a drugom Safvan bin Umejje. r. REZULT REZULTATI UGOVORA Prou~avaju}i paragrafe ugovora. pustio je dvije `ene koje su bile u nevjerstvu. ubijaju ljudi. da dugotrajni ratovi i povremene bitke koje su vo|ene izme|u muslimana i njihovih neprijatelja nisu bili sa ciljem . te da Kurej{ije nisu u mo}i da ratuju snjima. Omer. te da ne}e djecu svoju ubijati. neka ne vjeruje. a. ne bi se mogao posti}i ratovanjem ni onda kad je pobjeda bila o~igledna. I dok je broj muslimana prije primirja na Hudejbiji bio svega 3000.. bez ikakve sumnje. samo dvije godine nakon primirja.Zape~a}eni d`enetski napitak 309 Resulullah. ako ho}e da prihvate islam si. a kamoli u bilo ~emu priznati. za koje Kurej{ije do tada nisu htjeli ni ~uti.” (60:12) Onu vjernicu koja bi prihvatila sve uvjete i dala prisegu.. oni su `eljeli da iskorijene muslimane do posljednjeg. ili na silu neprijatelj prevede na islam. nije vra}ao nazad. to totalni poraz njihov i nije li to velika i jasna pobjeda muslimana? Veoma je va`no napomenuti. Vjerska tolerancija i socijalna jednakost su moto islama. Jednom od njih o`eni se Muavija. osvoji teritorija. te da se moraju brinuti o sebi. Oni su svim silama nastojali da se isprije~e izme|u islamske misije i ljudi s obzirom da su zauzimali i duhovno i svjetsko vo|stvo na Arabijskom poluotoku.da ne}e Allahu nikoga ravnim smatrati i da ne}e krasti.” (Kur’an) Izme|u ~ovjek i onoga {to on `eli ne smije se isprije~iti nikakva sila. snage muslimana. bilo da tra`imo njihov dubinski smisao ili povr{insko zna~enje. i `eljno i{~ekivali da do~ekaju trenutak njihovog kraja. do veoma zna~ajnog zaklju~ka..govorimo o muslimanima . to Kurej{ije ne interesira. pa i ~itave Arabije.d’aveta . Nije li..{irenja same vjere. brojala 10000 boraca . a ko `eli da ne vjeruje. da je primirje i ugovor na Hudejbiji prva verbalna pobjeda muslimana. muslimanska vojska je.s. a to je. muslimani su postigli ogroman uspjeh na polju ed . A {to se ti~e ostalih plemena. “Pa onaj ko `eli da vjeruje neka vjeruje. da su Kurej{ije zaboravile na svoje vjersko i svjetovno vo|stvo u Arabiji. i da ih sada vi{e niko i ni{ta ne interesira.

nesigurnosti i velikog straha za njihovo mnogobo`a~ko bivstvovanje. a. Poznato je da neko. ve} su to uvijek ~inili drugi (Kurej{ije).s. U njemu nema ni{ta {to bi na{kodilo muslimanima. je upravo i mislio na ovu soluciju kada je rekao: “Ko nama do|e od njih. ona nije stalna i vje~na. vi{e nego ikada do tada.s. osim ako se odmetne od vjere.s. Neka svako radi svoj posao i neka se ne mije{a u tu|e stvari. Na ovo je mislio Resulullah. Allah }e za njega na}i olak{anje i rje{enje.” (9:13) [to se ti~e muslimana. nije mu zabranjeno iseljenje u druga mjesta. uva`avanje... na rubu provalije. neke od stanovnika Meke. A ako se odmetne od vjere. a pritom su za sebe dobili samo jednu . javno ili tajno. Zar nije Abesinija bila prostrana za muslimane. i dokaz o propasti onoga koji otpo~ne rat. njegovoj slabosti i gubljenju ugleda. Resulullahovo. i pored toga {to mu je iseljenje u Medinu zabranjeno.. i stoga se ni malo ne boji za primirje s ovakvim uvjetom. a Allahova zemlja je prostrana. osim da prihvate ovakve mjere suzdr`anosti. samo je jedan dokaz da se on pouzdaje u ~vrstinu svog egzistiranja. Drugi pozitivni paragraf ove sjajne pobjede je u ~injenici. ne}e napustiti Allaha i Njegovog Resula.310 Zape~a}eni d`enetski napitak (prilikom osloba|anja Meke). a. iako predstavlja vid kurej{ijske mo}i i slave. Me|utim. njihovi vojni pohodi imali su osnovni zadatak da osvijeste Kurej{ije od njihove umi{ljenosti i njihovog odvra}anja od Allahovog puta. a.. Prekid rata od deset godina je prepreka ovoj umi{ljenosti i ovom ometanju u vjeri. kada je rekao: “Onoga od nas koji ode njima. svoje snage i cjelokupnog povjerenja. Kur’an o tome ka`e: “A oni su vas prvi napali. i to je vrlo jeftin dobitak. a. da se oni od muslimana koji prebjegnu Kurej{ijama ne mogu vi{e vratiti nazad.” 555 A ko primi islam. te da ih navedu na uva`avanje muslimana. Prvi paragraf je kona~ni dokaz o propasti Kurej{ija. Oni kao da su znali da su danas.s. njega je Allah udaljio. Kurej{ije su kroz tri prve ta~ke udovoljili muslimanima. da muslimani nisu prvi otpo~injali ratove i bitke.” 556 Pribjegavanje mjerama suzdr`anosti na ovakav na~in. .to je ~etvrti paragraf ugovora. onda on i nije vi{e potreban muslimanima. Oni su tim svojim gestom uspjeli odbiti muslimane samo za tu godinu. niti }e pobje}i iz islamske sredine. tako da za njih ni u tome nema nikakvog uspjeha. ko je musliman. Njegovo udaljavanje iz islamskog dru{tva mnogo je vrednije od njegovog ostanka u njemu. kada stanovnici Medine nisu znali o islamu ni{ta? Resulullah. u stvari proizlazi iz njihove velike uznemirenosti. kad nemaju drugog izbora. Zabrana muslimanima da posjete Kabu svedena je na odre|eni period.

s.Feth”. On je moj pomaga~ i nikad me ne}e napustiti...Hattab.” Omer. a ne na njihovoj?” Resulullah. a.” Omer.Bekra. r. i skoro `alosni zbog eventualnih posljedica koje mogu uslijediti nakon primirja.: “Pa za{to onda sramotimo na{u vjeru. a nismo pustili da Allah prsudi izme|u nas i njih?” Resulullah. ja sam Allahov Poslanik. r. 2.{. sasvim bio u pravu .. d`. a. i da }e ona ubrzo dominirati arabijskim prostorima.a. s tim {to jo{ dodade: “Mo`e{ i da umre{ od jada. iako ga je Allah. pa mu je prou~i. r.. Nakon objave ove sure Resulullah.a. a jesam li rekao da }emo do}i u Allahovu ku}u ove godine?” Omer. ali.S. Ove dvije pojave . Ebu .. i za{to da se vratimo.s.iako je Resulullah.: “O sine Hattabov. a. i obrati mu se: “O Allahov Poslani~e. do kraja sure).A. a. i do|e kod Ebu .a.a. a.. S RESULULLAHOM. on je (Resulullah. ode srdit od Resulullaha.s.: “A zar ne}e na{i ubijeni u D`ennet. nedoumicu i svakakva naga|anja.: “Svakako.” Omer..: “Ne. obavijestio da je islam vjera perspektive.s. 1. i nisam htio da Mu budem neposlu{an. On do|e kod Resulullaha.a..s. a. Postavi mu ista pitanja kao i Resulullahu..s. . r.s. d`. Ugovor o primirju potpisan je i objasnili smo su{tinu ta~aka tog ugovora.s.” Resulullah. r.” Tada je Allah. a. (itd. a. odgovori: “Jeste.s. R.{. Resulullah.a..s. ali moramo spomenuti dva doga|aja koji baci{e u o~aj i nedoumicu sve muslimane. r. r.s. gdje ka`e: “Mi }emo ti dati sigurnu pobjedu”.: “Ti }e{ do}i i ti }e{ tavaf oko nje u~initi. a.: “Ho}e. a..Zape~a}eni d`enetski napitak 311 @ALOST MUSLIMANA I RAZGOVOR OMERA. A. ali se vrati{e neobavljena posla i s tim se nikako nisu mogli pomiriti. posla po Omera. a.izazva{e kod muslimana sumnju..: “A zar nam nisi rekao da }emo do}i u Meku i da }emo u}i u Hrem i tavaf oko Allahove ku}e u~initi?” Resulullah. a zar mi nismo u pravu. svjesno je popu{tao kurej{ijskim zahtjevima. Izgleda da je naj`alosniji bio Omer bin el . a njihovi u D`ehennem?” Resulullah.s. Muslimani su bili obavije{teni da }e mo}i u}i u Harem i da }e obaviti tavaf. a zar nije istina na na{oj strani.Bekr mu na sve dade odgovor kao i Resulullah.) u pravu. a. objavio suru “El .a.” Omer. a.s. tako mi Allaha. Zbog toga bili su duboko povrije|eni.

a.312 Zape~a}eni d`enetski napitak Omer.. ne}e mu braniti. koji oformi svoju grupu. upita: “O Allahov Poslani~e. i mene }e ubiti.. ~ovje~e”. i kada se malo odmorio.Besiru. U Zul . Kurej{ije posla{e dvojicu ljudi kod Resulullaha.s.Basira. a ovaj je izvu~e iz korica i potvrdi: “Stvarno je dobra. vratio si mene njima.s. Drugi ~ovjek pobje`e.Basir re~e jednome od njih dvojice: “Vidim da ima{ dobru sablju.. Resulullah. i re~e: “Ubijen je moj drug. Kad ga ugleda Resulullah. zaklinju}i ga Allahom i krvnim srodstvom da ih spasi te grupe. aon ga udari njom i ubije..” Kad to ~u Ebu . pred Allahom si ~ist.s. re~e: “Te{ko tebi.a.. Od Kurej{ija pobje`e Ebu D`endel bin Suhejl.. da bih sebi olak{a savjest zbog onakvih rije~i koje sam izrekao. ve} bi se priklju~ivao Ebu .s. klanjam nafile. a. a. vratio u Medinu.Besir i re~e: “O Allahov Poslani~e. `estoko se kajao zbog onakvog svog postupka.” Poslanik.s. pozva Ebu . r. pa se pridru`i Ebu . Oni spomenu{e ugovor koji ga obavezuje na to.” Omer. d`. odgovori: “Da. prebje`e jedan od mu~enih muslimana iz Meke. znade da }e ga Resulullah. a. a. postim.Besiru. dobro sam je isprobao. koje je bilo u savezu s Kurej{ijama. pa posla{e molbu Resulullahu. i Resulullah. vrati se u Medinu i u|e u mesd`id. da zatra`e njegovo izru~enje nazad. pa brzo pobje`e iz Medine i ode u Sejful .s.Bahri. mo`e{ biti uzrokom rata.s. a potom je mene Allah spasio od njih. osloba|am roblje. Me|utim. Zvao se Ebu . r. a. On je pri~ao: “@elio sam da se za to iskupim. je li to Feth (pobjeda)?” Resulullah. a. bio je zadovoljan ovim {to je ~uo. pa bi oplja~kali i ubili koga bi stigli od vodi~a. re~e: “Ovaj kao da je ugledao avet.{.Basir iz plemena Sekif. Napadali su svaki kurej{ijski karavan koji je kretao za [am ili iz [ama za Meku. gdje se skrivao. Molio sam Allaha. im predade Ebu .Besira u Medinu i on se vrati sa svojom dru`inom. vratiti ponovo u Meku. Kurej{ijama to dojadi. ti si svoje obe}anje izvr{io.Hulejfi sjedo{e da se odmore i da prezalogaje koju hurmu.. a.. 558 .Besir re~e: “Poka`i mi je. ako onaj ima nekoga svoga da ga osveti.s.a. Mu{rici ga povedo{e u Meku.. pa jo{ uvijek daje sadaku.. a. Ebu .Besir.” 557 RIJE[EN PROBLEM UGRO@ENIH U MEKI Kad se Resulullah..” Ovaj mu dade...” U tom do|e Ebu . I koji god bi ~ovjek pobjegao od Kure{ija nije vi{e i{ao u Medinu. da je malo bolje vidim. a oni }e pustiti svakoga ko ho}e da do|e u Medinu.” Ebu . da bude na kraju sve dobro.” ^ovjek do|e do Resulullaha.s.s. a.

. najoholiji i najlju}i neprijatelji islama. Ako im to ne bude po{lo za rukom. g.” 559 DRUGO RAZDOBLJE NOVA ETAP APA HISTORIJI NOVA ETAPA U HIST ORIJI ISLAMA Primirje na Hudejbiji bija{e po~etak jednog novog razdoblja u `ivotu muslimana i u okviru samog islama u Arabiji. H. Me|utim. aktivnosti na podru~ju dostavljanja i tuma~enja vjere. to jest njihovi lideri na Arabijskom poluotoku. ili period dopisivanja s kraljevima i vladarima i 2. a nakon ovog primirja. Gatafan i jevreji. on re~e: “Meka nam je poslala svoje najdra`e sinove. Stoga.As. Zbog svega toga. a. bilo je inicirano i pripremano od jevreja. gdje su nastavili kovanje svojih podlih fitneluka (smicalica). ovaj period koji je zapo~eo poslije primirja na Hudejbiji.s. Po{to su Kurej{ije bili predstavnici idolopoklonika. a. i ono {to je dolazilo od njih.Zape~a}eni d`enetski napitak 313 PRELAZAK KUREJ[IJSKIH JUNAKA NA ISLAM Po~etkom 7. Kad su do{li kod Resulullaha. prvi odlu~uju}i korak od Resulullaha. pa je prevazi{la vojne aktivnosti. ovaj period mo`emo podijeliti na dva dijela: 1. uzeli Hajber za svoj centar.. i muslimane dokraj~iti. Kurej{ije su bile najja~a snaga. slomljen je najja~i od tri udru`ena neprijatelja: Kurej{ije. Oni su hu{kali beduine oko Medine na muslimane. Me|utim. zatim Halid bin el . Stoga ne nailazimo kod Gatafana na velike provokacije muslimana poslije ovog primirja. a `ivotna `elja bila im je ubiti Muhammeda. nakon primirja na Hudejbiji bio je .s.s.borba protiv ovog jevrejskog legla. bio je velika prilika za tuma~enje i dostavljanje islama i njegovog u~enja. Silaskom Kurej{ija s ratne pozornice zbivanja u sigurnosne vode mira. a.Velid i Osman bin Talha. Udvostru~ila se aktvivnost muslimana na ovom polju. to je s prethodnim doga|ajima opao njihov idolopokloni~ki zanos za vjerske obrede i uveliko je ohladilo njihovo neprijateljstvo prema muslimanima. pre|o{e na islam Amr bin el . onda im je trebalo bar {to vi{e zla nanijeti. Jevreji su nakon izgnanstva iz Jesriba (Medine). . period vojnih aktivnosti.

s. a u tre}i red Allah. poslao svoje delegate u osvit mjeseca muharema 7.. ve} je mogu}e da je to tekst koji je poslao po D`a’feru kad je on sa svojim drugovima muhad`irima oti{ao u Abesiniju. licemjerstvo. Resulullah.” . bol.Dameriji krajem 6. KRALJU ABESINIJE Pravo ime Negusa . g. jo{ bio u Meki.. H. 1. preciznije gledaju}i.s.s. PISMO NEGUSU. napisao je kraljevima poruku kojom ih poziva u islam.. g. a. nesre}u. a. bitke i ratove. Ovaj pe~at je ugraviran u tri reda: u prvi red Muhammed. a. Resul. Taberani navodi tekst pisma... njemu je napisao poruku po Amru bin Umejjeti ed . g. Me|utim. ili u muharemu 7. uze srbreni prsten i na njega ugravira Muhammed.s. preko kojih }e komunicirati s kraljevima. U korespondenciji im nudi islamsko u~enje zbog kojeg su muslimani ina~e pretrpjeli sve dotada{nje patnje. kad se Resulullah. a.Ned`a{ije je Ashamet bin el . a.Ebd`er. poslije Hudejbije. Resulullah. Nalazimo na kraju pisma imena tih muhad`ira u ovoj re~enici: “Evo vam {aljem mog amid`i}a D`afera i s njim grupu muslimana. smicalice.Allama el .s. posvetit }emo ve}u pa`nju me|usobnom dopisivanju Resulullaha..Mensur Fevri tvrdi da je Resulullah. dok je Resulullah. a. a. a. prije odlaska u Hajber na nekoliko dana.. reko{e mu da oni ne primaju nikakvu korenspondenciju bez pe~ata.s. vidi se da taj tekst nije pravi tekst koji je napisao Resulullah. Profesor El .. vratio sa Hudejbije. Resulullah. s vladarima i kraljevima.s.s. 560 Resulullah. H. pa ako do|u do tebe prihvati ih. i ne budi ohol prema njima.314 Zape~a}eni d`enetski napitak Prije nego nastavimo s pra}enjem vojnih aktivnosti u ovom periodu. KORENSPONDENCIJA ALLAHOVOG POSLANIKA (SLANJE PISAMA KRALJEVIMA I VLADARIMA) Krajem 6. g. 561 Mi }emo dati tekst ovih prepiski.h.h. ali su se redovi ~itali odozdo na gore: Allah. u drugi red Resul. izabra me|u ashabima naju~enije i najsposobnije ljude da budu njegovi ambasadori. Kad je donio odluku za pisanje. Muhammed.

Vladar. pa je zanijela Isaa od njegovog duha. Koji nema `ene ni sina. Koji nema sudruga. Neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu. velikodostojniku Abesinije! “Neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu!” “Zahvaljujem se Allahu. a ja svjedo~im da nema drugog boga. jer ja sam zaista Njegov poslanik. Onaj Koji je bez nedostatka. i da jedni druge. Onaj Koji nad svima bdi. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani. Doktor Hamidullah utro{io je veliki trud u provjeravanju toga teksta.Zape~a}eni d`enetski napitak 315 Prenosi Bejhekija od Ibn . On je u svom jednom djelu objavio tekst toga pisma. li~i na pisma koja je Resulullah. jer ja sam Allahov Poslanik.s. Samilosnog! ili Bismillahirrahmanirrahim Od Muhammeda. Da je to zaista pravi tekst mi ne sumnjamo.. Koji nema sudruga. da li je on napisan nakon Hudejbije ili ne. Ned`a{iji el . kao {to je Allah stvorio Adema. nakon Hudejbije. bit }e{ spasen. a. Me|utim. i svjedo~im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. doktor Hamidullah iz Pariza. bogovima ne dr`imo! A ako oni ne pristanu.Ishaka.. sin Merjemin. pogotovo nakon izno{enja ~injenica.nema drugog boga osim Njega. pa ga primi. koji glasi: “To je pismo od Muhammeda. Poslanika. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo. i da slijedi{ mene i da vjeruje{ u Objavu koja mi je dostavljena.s. I tvrdim da je Isa. On je Allah . Svojom snagom. a. uputio Ned`a{iji.. Jednom Jedinom. do|ite da se okupimo oko jedne rije~i. Ja pozivam tebe i tvoju vojsku Uzvi{enom Allahu. Ja sam ti prenio poziv i dao ti savjet.Kajjim na{ao. Jedinog. slao kraljevima i vladarima kr{}anima nakon Hudejbije.{. o tome nema pouzdanih dokaza. pored Allaha. velikanu Abesinije.Ashametu. Tekst pisma koji je prona{ao Bejhekija i uzeo od Ibn . neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu i vjeruje u Allaha i Njegovog Poslanika. `ivo bi}e storeno Allahovom odredbom i Njegovom rije~ju koju je Merjemi.s.s. Ned`a{iju. Milostivog.” “O sljedbenici Knjige. Resulullaha. koje glasi: U ime Allaha. pisma upu}enog Ned`a{iji. Pozivam na prijateljstvo u ime Allaha. i pozivam te da primi{ islam. s razlikom samo u jednoj rije~i. osim Allaha.{.Ishaka tekst Resulullahovog. Primi islam. koji je udahnuo.’ (3:64). pa ako odbije{ snosit }e{ grijeh cijelog kr{}anskog naroda!” Veliki istra`iva~.” 562 Po{tovani doktor Hamidullah tvrdi da je to tekst koji je Resulullah. d`. prona{ao je nedavno tekst Resulullahovog. Ja pozivam Allahu. djevici neprisutupa~noj. pisma. dostavio. i nama i vama zajedni~ke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. a. a. Sveti.. d`.. isti {to ga je Ibn . Onaj Koji svakog osigurava. konsultiraj}i mnoga djela i mnoge izvore. U njemu se nalazi .

bio u Hajberu. Poslao ih je u dvije la|e s Amrom bin Umejjeom ed ..s.. upu}eno njegovom nasljedniku.s. originalni je tekst Resulullaha..doslovni tekst pisma koje je napisao Resulullah. iza njega je naprijesto do{ao drugi kralj. osim onih argumenata koji se na~aze unutar ovih pisama.Damerijem. nakon smrti Ashameta. pismo D`urejd`u bin Meti567 zvanome El . Kad je Ned`a{ija umro. EGIPTA 2. iako je ime Ashamet jasno i ~itko napisano. KRALJU EGIPTA Napisao je Resulullah.s. a. od Ned`a{ije Ashameta. d`. uistinu.s. Resulullah. a tekst do koga je do{ao doktor Hamidullah.Mukavkis. mir od Allaha i milost i beri}et Njegov na tebe. Allah je jedan Bog i nema drugog boga osim Njega. Dobio sam tvoje pismo. iskreni Allahov Poslanik. te napisa odgovori Resulullahu. da je tekst koji prila`e Bejhekija od Ibn . o tome. i evo tog teksta: “Bismillahirrahmanirrahim Muhammedu.. o Allahov Poslani~e. a.Damerij donese pismo Negusu. obavije{ten je od Allaha.316 Zape~a}eni d`enetski napitak ajet: “O sljedbenici Knjige. kojemu je Resulullah. Pro~itao nam je tvoj amid`i} i tvoj drug. Allahovog roba i Njegovog Poslanika. a.” 564 Resulullah. selamun alejke. zaista Isa nije ni{ta vi{e od onoga {to si naveo. ustade iz kreveta.. Ja svjedo~im da si ti. ^udno je da je doktor Hamidullah kategori~an u tome.Abbasa .s. i to nakon smrti Ashameta. zatra`io je od Ned`a{ija da po{alje D`afera i muhad`ire koji su bili s njim u Abesiniji. Ja sam primio islam pred njim i predao se Allahu. a to sam dao i tvom amid`i}u. o njegovoj smrti.s. nakon Tebuka. od Muhammeda. Shvatili smo {ta si nam poru~io. Mi ti dajemo na{u prisegu na vjernost. kao {to mu je bio obi~aj pisati u takvim pismima.s. a. ne zna se da li je ovaj primio islam ili ne. 566 MUKAVKISU. u kome spominje{ Isaa. tako|er napisao pismo u kome ga je pozvao u islam. a. Me|utim. .” (3:64). On je ono {to si rekao. 9. o Allahov Poslani~e. Tako mi Gospodara neba i Zemlje.. Mo`da je ovo razlog {to je izostalo ime Ashameta. a Allah najbolje zna. do|ite da se okupimo oko jedne rije~i i namai vama zajedni~ke. on ga uze. Oni su stigli u Medinu kad je Resulullah. Za ovakvo komentiranje ja nemam nepobitan dokaz.Taliba. a.. U ovom pismu na|eno je ime El Ashamet jasno napisano (ime Ned`a{ije). PISMO MUKAVKISU. pa ga prima~e o~ima. pa mu je klanjao d`enazu i odsutnosti. g. po mome mi{ljenju. a. kralju Egipta i Aleksandrije: “Bismillahirrahmanirrahim.{.. 563 Kad Amr bin Umejje ed . njegovom nasljedniku. a. Gospodaru svjetova. 565 Ned`a{ija je umro u red`epu mjesecu. Resulullahu. stade na zemlju i primi islam od D`afera bin Ebi . H..s.

kao {to ste vi sljedbenike Tore (Tevrata) pozivali Evan|elju (Ind`ilu). Primi islam. Mi tebi ne zabranjujemo da vjeruje{ u Isaa. dade ga svojoj robinji da ga stavi u kutiju od slonova~e. a Sirjanu je poklonio Hassan bin Sabitu. 570 Resulullah. To je njegov narod. do|ite da se okupimo oko jedne irje~i. a ni la`ni ~arobnjak.: “Bismillahirrahmanirrahim. Dvije robinje su Marija i Sirjana. Vidim da on nije zalutali vra~. el . mi ti tako|er odre|ujemo da ga vjeruje{. osim za neku koja je bolja od nje. sinu Abdullaha. pa su protiv njega bili naj`e{}i idolopoklonici. 568 “O sljedbenici Knjige. Ona mu je rodila sina Ibrahima.Mukavkisa re~e: “Prije tebe Egiptom je vladao ~ovjek koji je sebe smatrao vrhovnim bogom. uze sebi da bude opomena ljudima i ovoga i onoga svijeta. Kad Hatib do|e kod El . Kaznio je samoga sebe. snosit ~e{ grijeh koptskog naroda. nagovje{taj Musaa o dolasku Isaa nije ni{ta drugo nego kao nagovje{taj Isaa o dolasku Muhammeda.s. Nalazim da on nosi znakove poslanstva. i nam i vama zajedni~ke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani.. a i ne zabranjuje onima koji ho}e da ga slijede. a nemoj da bude{ za pouku drugima.” Mukavkis na to re~e: “Ja sam slu{ao o dolasku tog Poslanika. Mi tebe pozivamo Kur’anu. a s njima u neprijateljstvu se udru`i{e i jevreji. Ovaj Poslanik poziva ljude u islam. Primi islam. Po~astio sam tvog glasnika i po njemu ti {aljem dvije robinje koje su imale ugledno mjesto kod koptskog velikodostojnika. To je najsavr{enija Allahova vjera.” Mukavkis re~e: “Mi imamo vjeru koju ne bi mijenjali. Razmislit }u. dobit }e{ od Allaha duplu nagradu. Svaki Poslanik je du`an da poziva sve ljude svoga doba. bogovima ne dr`imo! Pa ako oni ne pristanu. I ti si jedan od onih kojeg zate~e vrijeme na{eg Poslanika. Znao sam da }e se pojaviti Poslanik.Esariji. i du`ni su da mu se pokore. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. mir s tobom!. Kurej{ije. Mazga “Deldel” `ivjela je do Muavijinog vremena. . a ako odbije{. a. Mir na one koji slijede Allahovu uputu! Ja te pozivam islamskom u~enju. bit }e{ spasen.” Hatib re~e: “Mi tebe pozivamo u vjeru islam. i {aljem ti ove darove i poklanjam ti mazgu da je ja{e{. pa ga Allah. Tako mi `ivota.{.’” (3:64) 569 Resulullah. a vidim da ne primorava druge da ga slijede. uzeo je za sebe Mariju. a kaznio je i druge zbog njega. a. pored Allaha. Muhammedu. stavi na njega pe~at. Zatim pozva svoga pisara koji pi{e arapski i napisa odgovor Resulullahu. ali sam mislio da }e to biti u [amu.. d`. velikodostojnika koptskog.s.. i na kraju esselamu alejke.” On nije vi{e ni{ta dodao. i obavje{tava o izbavljenju i spasu. odabra Hatib bin Beltaa da ponese to pismo. A ti uzmi pouku od drugih. a. Najbli`i Poslaniku su kr{}ani. a nije ni islam primio.Zape~a}eni d`enetski napitak 317 koptskom velikodostojniku Mukavkisu. Pro~itao sam tvoje pismo i razumio sam o ~emu govori{ i ~emu poziva{. jer otkriva skriveno i nepoznato.s.” On uze Resulullahovo pismo. od Mukavkisa.

bit }e{ spasen. a Resulullah im naredi da do|u kod njega sutra. a. pa ga Es . A ako odbije{.. saznao je za tu vijest putem vahja . U to vrijeme je na dvoru Kisre do {lo do dvorskih nemira. on ih obavijesti. sve grijehe “Med`usa”571 snosit }e{ sam.s. Koji nema sudruga i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Bazanu u kojem ka`e: “Po{alji kod onog ~ovjeka u Hid`azu dvojicu ljudi. kralju Perzije: “Bismillahirrahmanirrahim. sin Kisre. Primi islam..Sehmiju.s. Resulullah. a. “poslan da opominjem onoga ko ima pameti.s.s. kad je Kisra pro~itao Resulullahovo pismo. i jo{ mu poru~ite da }e moja vjera i moja vlast ti}i do granica do kojih je stigla Kisrova vlast. i oni reko{e: “Zna{ li ti {ta to govori{? Mi smo o tebi rekli lahke klevete. jedan od njih re~e: “[ahin .” Resulullah. re~e: “Da. kako je rekao Resulullah. Kisra.. i da }e se pru`ati dokle god ljudska noga mo`e doprijeti. Bilo kako bilo. i ko svjedo~i da nema drugog boga osim Allaha. on ga pocijepa i re~e arogantno: “Ru`ni rob mojih podanika stavlja svoje ime prije moga. a potom preuzeo prijestolje Perzije. pa neka mi ga dovedu.318 Zape~a}eni d`enetski napitak 3.s. Nismo sigurni da li je ovaj poslao pismo po nekome od svojih ljudi.” Bazan posla svoja dva ~ovjeka i po njima posla pismo Resulullahu. nakon {to je perzijska vojska do`ivjela te`ak poraz od Cezarove vojske.objave. ostat }e i dalje na vlasti u svom carstvu.” Kada do|e ova vijest do Resulullaha.h.” . a zar ho}e{ da ka`emo to {to pri~a{? Ti ho}ep da mi to prenesemo kralju. odredi Abdullah bin Huzafeta.” On jo{ izgovori neke prijetnje. a. To se desilo u utorak. i da }e ga kasnije naslje|ivati njegovi sinovi. sposobnih i jakih. prenesite mu sve to od mene.. napisao je kralju Bazanu da po{alje nekoga ko }e te dovesti. PISMO KISRI.{ah. ili je poslao li~no Abdullaha Es . a. pa sam do{ao da ide{ sa mnom. od Muhammeda Reulullaha velikodostojniku Perzije Kisri. Kisra je napisao pismo namjesniku Jemena. da odnese to pismo. u kome mu nare|uje da se uputi kod Kisre. a. kralj kraljeva. napisao je pismo Kisri.” Tako se i dogodilo. g. KRALJU PERZIJE Resulullah. a. mir na onoga ko slijedi Allahovu uputu i vjeruje Allaha i Njegovog Poslanika. pa kad su ona dvojica do{la sutradan kod njega.. a. Ja sam Allahov Poslanik cijelom ~ovje~anstvu. Bazanu. Es . i da zaslu`e kaznu nevjernici” (36:70). [irvah. I recite mu: ako primi islam.. Pozivam te Allahovim pozivom.Sehmi predade velikodostojniku Bahrejna.s.s. desetog d`umadeluka. Jednog. digao se protiv svoga oca i ubio ga.. je li?” Resulullah. Jedinog. on re~e: “Pocijepao Allah njegovo carstvo.s. Kad su ova dva ~ovjeka stigla u Medinu i srela se s Resulullahom.Sehmiju do kralja Perzije. a. 7.

snosit }e{ grijeh Erisijjuna. govorio takve sli~ne stvari?” Ebu . a. Ebu .Sufjan i njegova pratnja do{li su u Aeliu. bit }e{ spasen. Allah }e ti udvostru~iti nagradu. Neka je mir na onoga koji slijedi Bo`iju uputu. Ako odbije{. Dihje bin Hulejfe el . osim Allahu ne klanjamo. kralju Bizantije. i car ih je pozvao i priredio im prijem.Sufjan re~e: “Prvo {to me je upitao glasilo je: ‘Kakvog je porijekla?’ Odgovorih mu: ‘On je uglednog porijekla. do|ite da se okupimo oko jedne rije~i i nama i vama zajedni~ke: da se nikome. pa ako mi zataji istinu.Sufjan o tome kako je njega i njegovu pratnju pozvao Heraklije dok su bili u trgovini u [amu. ja sam mu najbli`i. a. te upitao: “Ko je od vas u najbli`em rodu s ovim ~ovjekom. izabra za glasnika koji }e nositi to pismo.” . rekoh.s. Evo tog teksta: “Bismillahirrahmanirrahim.” Zatim re~e prevodiocu: “Ja }u ovoga ovdje (Ebu . pored Allaha. koji sebe smatra Poslanikom?” Ebu .. prije njega. CARU BIZANTIJE Buharija iznosi u okviru jednog drugog hadisa tekst pisma koje je napisao Resulullah. 572 4. od Muhammeda. Primi islam.” 573 “O sljedbenici Knjige. Buharija prenosi od Ibn .Sufjan odgovori: “Pa. U toj istoj poruci [irvah pi{e Bazanu: “Potra`i mi ~ovjeka o kome ti je moj otac izdao naredbu.Sufjan re~e: “Tako mi Boga.Abbasa da tga je obavijestio Ebu .. Primi islam. To je bilo dok je vladalo primirje izme|u muslimana i Kurej{ija. Potom sti`e poruka iz Perzije da je [irvah ubio svoga oca. a.s. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. neka oni resgiraju. Allahovog roba i Njegovog Poslanika. neka stoje njemu iza le|a.Sufjana) pitati za onog ~ovjeka (Resulullaha. PISMO HERAKLIJU. i stigo{e kod Bazana. Nemoj ga dirati dok ne dobije{ moju naredbu. a da on preda caru. Ebu ..” Zatim Ebu .” Ova [irvahova preporuka bila je razlog da Bazan sa svim svojim Perzijancima u Jemenu primi islam. pa je pozvao Kurej{ije i prevodioca.’” Herakle: “Da li je ikad iko od vas.Sufjan: “Nije.Zape~a}eni d`enetski napitak 319 Dva ~ovjeka krenu{e od Resulullaha. pa mu ispri~a{e sve po redu.” On re~e: “Pribli`ite ga do mene i privedite njegove drugove. Herakliju. bogovima ne dr`imo! Pa ako oni ne pristanu vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani’.s. Oko njega su bili bizantijski velikodostojnici. da me nije sramota da od mene ~uju la`. a.s. velikodostojniku Bizanta. ja bih o njemu lagao.Kelbi i naredi mu da ga preda velikodostojniku Basre.). Herakliju. (3:64) 574 “ Resulullah.

a ja znam da on nije mogao biti iskren prema ljudima.” Herakle: “[ta tra`i od vas?” Ebu .Sufjan: “Jesmo.Takvo je ina~e stanje s vjerom dok se objava ne upotpuni. nare|uje nam da se Bogu molimo (da klanjamo). a tako|er Poslanici ne izdaju svoju vjeru.Sufjan: “Nije.Sufjan: “Govori nam: Vjerujte samo jednog Boga. pa si odgovorio da nije.Sufjan: “Nije.320 Zape~a}eni d`enetski napitak Herakle: “Je li neko od njegovih predaka bio kralj?” Ebu .Sufjan: “Pove}ava.Sufjan: “Siroma{ni.” Herakle: “A da li je vjerolomnik?” Ebu . pomislio bih da ~ovjek opona{a druge. pa si odgovorio da nisu. nekad on pobijedi.” Herakle: “Da lije iko od njih napustio njegovu vjeru iz srd`be. pa sam pomislio da je neko prije njega ne{to sli~no govorio. napustite vjeru svojih djedova i o~eva. da po{teni budemo.Sufjan: “Vodili smo me|usobni rat. neza{ti}eni narod. a ti si odgovorio da se sljedbenici Poslanika brojem pove}avaju.” Herakle: “Da li ga slijede ljudi od polo`aja ili siroma{ni?” Ebu . a nekad mi.Sufjan: “Nije. ..” A on re~e prevodiocu: “Prevedi mu: pitao sam te kakvog je porijekla.. pa sam pomislio: da mu je neko od starine bio kralj. a lagati na Boga. a ti si rekao. pa si rekao da nije.” Herakle: “Da li se njihov broj pove}ava ili smanjuje?” Ebu . pa si odgovorio da ne.” Herakle: “Da li je prije toga bio la`ov?” Ebu . ~ovjek tra`i kraljevstvo. nakon {to ju je primio?” Ebu . da rodbinske veze odr`avamo. Pa sam te upitao da li ga optu`ujete da je prije toga bio la`ov. Pa sam te upitao da li su mu roditelji i djedovi bili vladari. da iskreno govorimo. {to zna~i da vam zabranjuje vjerovanje . Pa sam te pitao {ta nare|uje od vjere. a oni su sljedbenici svih Poslanika. rat nadmetanja. a tako se de{ava kad ljudi vjeru prihavte srcem. da vam nare|uje da vjerujete Allaha i da uz Njega u druga bo`anstva ne vjerujete.Sufjan: “Ne. Pa sam te pitao da li je vjerolomnik ili izdajnik. pa si odgovorio da nije. pa si rekao da je uglednog porijekla. Pa sam te pitao da li neko od njegovih sljedbenika napusti njegovu vjeru iz mr`nje prema njoj nakon {to ju je primio.” Herakle: “Kako ste se borili?” Ebu . pa sam te pitao da li im se broj pove}ava ili smanjuje. Pitao sam te da li je ikad iko od vas ovako govorio prije njega. pa si odgovorio da je obi~ni. Pa sam te pitao da li su njegovi sljedbenici velikodostojnici ili obi~an narod. i pored Njega ne vjerujte u druga bo`anstva.” Herakle: “Da li ste se borili protiv njega?” Ebu .ali otkako nismo s njim ne znamo {ta sad radi (i vi{e mi nije dozvolio da i jednu rije~ dodam od sebe).

bez sumnje.. a sada je molio za pleme D`izzam oprost.s. a.” 575 Ovako je pripovijedao Ebu . u~inio bih sve da se sretnemo. jer slanje pisma caru bilo je poslije Hudejbije. on }e brzo zavladati ovim podru~jem gdje sam ja. vladaru Bahrejna. pa se nekome od njih islam dopada i zavoli ga. a. Kad bih znao da }u mo}i do njega do}i.. a nare|uje da obavljate namaz.s. jedan od poglavara toga plemena. nakon nekog vremena. kojim ga poziva u islam..s. PISMO EL . napisa pismo Munziru bin Saviju. 5. Izme|u Resulullaha.s. da ulo`i prigovor Resulullahu..s. Pismo posla po El . dijelite sadaku.Ala’u bin el . a.. pa izi|osmo. i plemena D`izzam bilo je uspostavljeno pomirenje. Zaplijenio je hiljadu deva i pet hiljada ovaca i zarobio stotinu `ena i djece. bio poslije Hudejbije.” Resulullah. u povratku za Medinu. Munzir. a ima ih i koji ga ne prihvati{e. a.Kajjim da je ovaj pohod. a Resulullah. Dokaz za to su i skupocjeni radovi kojima je obdario Dihju bin Hulejfa bin el . Zejd izvr{i napad na pleme D`izzam i poubija mnoge. 576 SAVIJU. napali su ga neki ljudi iz plemena D`izzam i oplja~kali ga u potpunosti. koji se nalazi iza Vadil . a. Resulullah. Ve}ina histori~ar spominju ovaj vojni pohod prije Hudejbije. pa ako je to tako kako ka`e{. a. noge bih mu prao!” Zatim je pozvao da mu pro~itaju Resulullahovo. ali nisam znao da je od vas (Arap). a. Kad zavr{i ~itanje pisma. pa pohita Zejd bin Rifa’at el . pa kad je Dihja bio u Hasmeju. i to o~ita. Ebu . primi njegovu ispriku i naredi da se vrate plijen i roblje. a. Da sam uz njega.. pa mi op{irnije objasni kako da postupim.. Boji se za svoju vlast. On i mu{karci njegovog plemena bili su u islamu i pomogo{e Dihji kad su ga napali na putu. a. za~u{e se glasovi oko njega i naredi{e nam.s.” Bio sam tada tako ~vrsto uvjeren u Resulullahov uspjeh da sam i sam osjetio da }e i meni Allah uliti islam u srce.Zape~a}eni d`enetski napitak 321 u kipove. Ja sam znao da }e on do}i. i obavijesti ga. i posla s njim pet stotina ljudi. i ~estitost.Hudramiju. Dobio je blaga i poklone. pisma.D`izzami. pro~itao sam tvoje pismo narodu Bahrejna. posla Zejda bin Harisa u Hasmej.MUNZIRU BIN SAVIJU..Sufjan re~e: “Rekoh njegovim drugovima kad nas je izveo: Podr`ao je sina Ebu .s. otposla odgovor u kome ka`e: “O Allahov Poslani~e. pismo. On je ispri~ao kakav je dojam na cara ostavilo to Resulullahovo pismo.Keb{a (pogrdan naziv za Resulullahove pretke). VLADARU BAHREJNA Resulullah. odgovori mu na pismo: . U mojoj zemlji ima i poklonika vatre i jevreja. pa postade musliman. Stoga ka`e Ibn . donosioca Resulullahovog.s.Kura.s. a zaplijeni blago i sablje. On do|e kod Resulullaha. Kad ga dobi i pro~ita.Kelbija. a to je gre{ka.Sufjan.

i da primi{ ispriku onih koji ti se ispri~aju. Huze odgovori Resulullahu.” Neko od prisutnih povika: “O Allahov Poslani~e. vladaru Jemame: “Bismillahirrahmanirrahim. stoga primi islam. Ko ostane u jevrejstvu i parsi (obo`avanju vatre) neka pla}a d`izju.. pa sa svim tim do|e kod Resulullaha. a zatim. da onaj ko daje nekome savjet. bit }e{ spasen i ostat }e{ da vlada{ gdje jesi. od Muhammeda.s. d`. Zahvaljujem Allahu.s.s. sljede}im rije~ima: “Kako je lijepo i divno ~emu me poziva{. predade pismo Sulejtu bin Amru el ..” Resulullah. a..” 577 6. prvo ga sebi mora dati. Resulullah. donio mu je vijest da je Huze umro. Ja od tebe tra`im da pusti{ da u miru `ive ti muslimani koji su primili islam. a. a. a i onaj koji je pokoran poslanicima i slijedi njihove zapovijedi i meni je pokoran.. a. vratio iz pohoda za oslobo|enje Meke.. neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu! I znaj da }e se moja vjera pojaviti u cijelom svijetu. a. bit }e ubijen poslije moje smrti. mir s tobom. Allahovog Poslanika. predade mu zape~a}eno pismo.s. a. Ko poslu{a njihov savjet. re~e: “U Jemami }e se pojaviti ~ovjek koji }e se la`no predstaviti da je poslanik.. Dokle god si ti tako dobar.. ko }e ga ubiti?” Resulullah. od Muhammeda Resulullaha. pozdravi ga i pro~ita mu poruku. pa na kraju tako i bi. pa kad on do|e Huzeu. a.s. Munziru bin Saviju. a.Amiriju. pa }u te slijediti!” Huze nagradi Sulejta nov~ano i darova mu skupocjenu odje}u.s. i svjedo~im da je Muhammed Bo`iji rob i Nejgov Poslanik..{. jer }e izgubiti i ono {to ima u rukama. nema drugog boga osim Allaha i Nejmu se zahvaljujem.s. a ti u~ini da i ja imam udjela s tobom. i obavijesti ga.s. poslu{ao je i moj.322 Zape~a}eni d`enetski napitak “Bismillahirrahmanirrahim. Arapi osje}aju strahopo{tovanje prema mom polo`aju. a. Znaj. pro~ita pismo i re~e: “Da mi je zatra`io dio zemlje ne bih mu u~inio. VLADARU JEMAME Resulullah. PISMO HUZEU BIN ALIJU. 578 . Resulullah. podsje}am te na Uzvi{enog Allaha.s. ne}emo te sakidati s tvog polo`aja. Huzeu bin Aliju. Moji poslanici su mi o tebi dobro kazali.” Kad se Resulullah. re~e: “Ti i tvoji drugovi!”.. napisao je pismo Huzeu bin Aliju. D`ibril.

Ja sam.D`elendiju.[EMERU EL GASSANIJU. ostat }e{ da vlada{ svojim prijestoljem.s.a.Asa.’ On odgovori: ‘Moj brat je stariji od mene u godinama.” Abd re~e: “O Amre. Allahov Poslanik cijelom ~ovje~anstvu. od Muhammeda Resulullaha. pa neka on pro~ita pismo koje si donio. {ta je u~inio tvoj otac kad si ti primio islam? Mi u svom ocu imamo uzor.Esed bin Huzejmeta. r. koji je bio blage naravi i lijepog pona{anja. dok me Allah nije uputio u islam. a.” .. Jednom. neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu. da se odrekne{ vjere u druga bo`anstva.. napisa pismo kralju Ammana.Zape~a}eni d`enetski napitak 323 7. a moje predskazanje obistinit }e se nad va{om vladavinom.s. a ja sam `elio da on povjeruje i primi islam. Primite islam.” Resulullah odabra da pismo nosi [ud`a’ bin Vehb iz Beni .” Amr: “Umro je. Neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu! Ja pozivam vas dvojicu islamskoj vjeri. Jedinom.. PISMO KRALJU AMMANA Resulullah. da po njemu po{alje pismo. ti si sin poglavara tvog naroda. ja }u te odvesti do njega.. napisa pismo Harisu: “Bismillahirrahmanirrahim. koji Ga vjeruje i koji istinu govori..[emeru. Ako vi budete ustrajni i postojani u islamu. a ako odbijete. namjerih se na Abdu. I ja sam imao isto mi{ljenje kao i on. VLADARU DAMASKA Resulullah. Konji }e kro~iti na va{e podru~je. da Mu druga bo`anstva ravnim ne prepisujete. Amr. bit }ete spaseni. od Muhammeda bin Abdullaha. pa rekoh: ‘Ja sam delegat Allahovog Poslanika. Harisu bin Ebi . da posvjedo~i{ da je Muhammed Allahov rob i Njegov Poslanik. a.s. Ja te pozivam da vjeruje{ u Allaha. r. D`ejferu i Abdu Ibn el . 579 8. a.D`elendiju.a. dobit }ete vlast. zaista. D`ejferu i njegovom bratu Abdu Ibn el . a i na vlasti. PISMO HARISU BIN EBI . zavika: “Ko to meni mo`e oduzeti prijestolje moje? I}i }u ja da vidim njega!” On nije primio islam. a da nije priznao Muhammeda Resulullaha. da opomenem one koji imaju pameti.” Resulullah pozva Amra bin el . vlast }ete izgubiti. Do{ao sam kod tebe i tvog brata. Kad je Haris dobio pismo.’ A zatim upita: ‘A ~emu ti poziva{?’” Amr: “Pozivam Allahu. i da zaslu`e kaznu nevjernici. sljede} sadr`aja: “Bismillahirrahmanirrahim. pripovijeda: “Krenuh na put i stigoh u Amman. da mu druga bo`anstva ravnim ne smatra{.

” Abd: “Mislim da Herakle ne zna za Ned`a{ijev islam.” Abd: “Tako mi Boga. ubrajao u zekat. za Poslanika. a. a.” Abd: “A patrijarsi i crkveni oci. ti zan{ da je za ~ovjeka najopasnija mana . {ta da ~inim s njim? TAko mi Boga.324 Zape~a}eni d`enetski napitak Abd: “A kad si primio islam?” Amr: “Nedavno. Ali moj brat voli vlast. da bi je napustio i ostao po strani. kako je lijepa ta raspodjela.. a.” Amr: “Zna. i ja bih u~inio isto kao i on. Najstariji brat upitao ga je: ‘Zar }e{ dozvoliti da ti tvoj pot~injeni ne pla}a porez i da vjeruje u drugu vjeru osim tvoje. zar u obzir dolazi i na{a stoka. mislim da moj narod ne bi prihvatio i pokorio se toj odredbi.s.s.” Abd: “Pazi. da bude kralj svome narodu. a zabranjuje ~injenje grijeha. kako poziva divnim stvarima.” Abd: “Kako ti to zna{?” Amr: “Ned`a{ija je njemu pla}ao porez. Kad bi htio moj brat da me poslu{a. i rekoh mu da je i Nejgus primio islam.. a {ta zabranjuje?” Amr: “Nare|uje pokornost Uzvi{enomAllahu. ostavit }e ga Resulullah.s.” Amr: “Ako on primi islam. {ta to govori{?” Amr: “Tako mi Allaha.’ Pa je ta vijest do{la do Heraklija.. alkohol. odr`avanje rodbinskih veza. da mi nije `ao vlasti.” Abd: “Raci mi {ta nare|uje tvoja vjera. a otkad je primio islam i priznao Muhammeda. A {ta je to zekat?” Amr: “Ja mu tada objasnih {ta je sve Resulullah. Zabranjuje blud.la`!” Amr: “Nisam slagao. dok ne do|oh do deva. d`.” Abd: “Divne li etike.” Abd: “Ovo je najljep{a vjera za koju sam ~uo... ni dirhema.. a. a la` je i na{om vjerom zabranjena. istinu ti ka`em.’” Abd: “Pazi Amre. o Amre. obo`avanje kamenog kipa i krsta. da posvjedo~imo i povjerujemo u njegovo poslanstvo. dio imetka bogatih i podijeliti ga siroma{nim.” Abd: “O Amre. a zabranjuje nasilje i neprijateljstvo. Onda }e on uzeti zekat. Nare|uje dobro~instvo. {ta govori{.s. uzjahali bismo i oti{li kod muhammeda. koja jede travu i pije vodu?” Amr: “Da..{. Abd: “A {ta je u~inio njegov narod u kraljevstvu?” Amr: “Priznali ga za vladara i primili i oni islam.” .” Abd: “A gdje si primio islam?” Amr: “Kod Ned`a{ija”. jesu li i oni isto u~inili?” Amr: “Da. tako mi Allaha. rekao je: ‘Ne dam nu. i to u neku novu vjeru?’ A Heraklije mu je odgovorio: ‘^ovjek ho}e vjeru koju je izabrao za sebe. (Njegusa). i {ta se sve od imetka daje.

ja se nadam da }e on primiti islam.” 580 Sadr`aj toga pisma ukazuje da je to pismo upu}eno dvojici bra}e uveliko zakasnilo za ostalim pismima upu}enim kraljevima. Ima i onih koji su to svojevoljno uradili iz `elje za vjerom. odazavao mu se i primio ga. a on bi odlazio svome bratu i prenosio mu svaku moju rije~. pa ga i on pro~ita. bit }e `estok okr{aj. Ja se opet vratih njegovom bratu i rekoh mu da nisam mogao do}i do njega. a on re~e: ‘Pustite ga’. a ako do|e. dostavio je vjeru islam ve}ini znamenitih vladara toga doba.” Kad bi sutradan. primi islam. Abd se pozabavio svojim bratom kome nasamo re~e: “Za{to i mi ne bismo prihvatili? Kome god je poslao poziv za islam.s. a on re~e: Ja sam razmi{ljao o tvom prijedlogu da primim islam. poslanstvo. Ti. pa me njegovi dvorjani uze{e za mi{ice. Abd me odvede do D`ajfera. S ovim pismima Resulullah.” Amr: “Ja sutra putujem nazad. pa me nije htio primiti. Ja ne znam do sada nikoga da je ostao u takvoj nedoumici kao ti. . Zatm me pozva jednog dana. bitno je da su oni po~eli razmi{ljati o Muhammedu. ako to tvoje carstvo dam tom ~ovjeku.s. a. I bili su mi od pomo}i protiv onih koji su mi se suprotstavljali. Ne}e te spasiti na{a vojska. i ja u|oh kod njega (starijeg brata). pregazit }e te konjanici i iskorijeniti.” Amr: “Kad osvanu.. a. i o islamu. Stoga.).s. ako danas ne prihvati{ islam i ne po~ne{ ga slijediti. Zatim ga dodade svome bratu. a D`ajfer (stariji Abdov brat) re~e: ‘Govori. i koji su svojim razumom shvatili da su uz Allahovu uputu spaseni zabludu u kojoj su `ivjeli. bit }e{ spasen i bit }e{ priznat vladar kod svoga naroda. Ja sam jo{ danas ovdje. Me|utim. D`ajfer posla po mene. pa me pusti{e i ja do|oh da sjednem. samo ako mu ne bude `ao vlasti. a ve}ina misli da je poslano nakon oslobo|enja Meke. a meni omogu}i{e da ubirem zekat i obja{njavam propise. pa primi islam i on i njegov brat i potvrdi{e Resulullahovo.. a sutra se vra}am.s. a i onih koji su ostali u nevjerstvu. {ta tra`i{?’” Amr: “Pru`ih mu zape~a}eno pismo. a.” D`ajfer: “Reci mi {ta su uradile Kurej{ije?” Amr: “Slijede ga (Resulullaha. Njegova vojska ne}e do}i ovdje.” Amr: “Oti{ao sam drugi put.” Ja se vratih kod njegovog brata Abda. ali sam uvidio da }u postati najslabiji Arap. a. a ima i onih koji su to nerado u~inili!” D`ajfer: “A ko je uz njega?” Amr: “Ljudi koji vole islam i koji su ga sebi izabrali mimo drugih vjera. Ja ga pogledah. a on re~e: “O Amre. On slomi njegov pe~at i pro~ita ga do kraja.Zape~a}eni d`enetski napitak 325 Amr: “Proveo sam dane i dane pred njegovim vratima. Tad sam vidio da je njegov brat nje`niji od njega. a oni mi zabrani{e dok mi on ne da dozvolu. Me|u njima ima onih koji su primili islam.

I ja ih opet nastavih pratiti i ga|ati. pa ko koga pobijedi.326 Zape~a}eni d`enetski napitak VOJNE AKTIVNOSTI POSLIJE PRIMIRJA NA HUDEJBIJI POHOD NA EL . kad . pa obavijesti Resulullaha. Razbojnici se na|o{e izme|u mene i deva..Ekve’a. a ovaj dan . pa sjedo{e da ru~aju. deve iza mojih le|a. i trideset kopalja da me zadr`e.KARED Ovaj vojni pohod jedna je potjera odmetni~ke grupe plemena Benu . pokupio deve mlije~nice.s.s.s. a. uzmi ovoga konja i odjuri Talhi. Kud god sam hodio slijede}i njih. a. Kad smo ujutro osvanuli. Zatim krenuh za tragovima napada~a i po~eh ih ga|ati strijelama pjevaju}i stihove: Ja sam Ibn el . ne dade da se na|u Resulullahove. Buharija u svojoj zbirci navodi da je pohod bio prije Hajbera na tri godine. Ja povikah: ‘O Rebahu. dje~aka Rebaha u mojoj pratnji. sa ashabima mogao prona}i. Ja se zaklonih za drvo.’” El . Ono {to je u Sahihu (zbirci hadisa) ta~nije je od mi{ljenja histori~ara. A histori~ari ovih bitaka navode da je ona bila prije Hudejbije. kad se pojavi konjanik. d`. a. a. Ostali za|o{e u uski klanac. a i oni su bacili vi{e od trideset testija na mene. a ja se popeh na bre`uljak.Fezarij napao ispa{u. poslije Hudejbije. a ja do sada nisam nikada proma{io. koji ka`e: “Poslao Resulullah. a.GABU ILI POHOD NA ZI .s.Fezar. a ja ih po~e ga|ati kamenjem. koja se borila razbojni{tvima i nastojala na taj na~in do}i do Resulullaha. ko smije sa mnom da se bori neka izvoli.{. kad njih ~etverica krenu{e prema meni. pa odapeh na njega strijelu i on pade. a. I tako sam ih slijedio dok Allah.’ Oni se vrati{e nazad. a prije Hajbera.s. Ja sjedoh na vrh litice.Ekve’a pripovijeda dalje: “Ja sam ih neprekidno ga|ao i pla{io ih. To je prva bitka koju je poveo Resulullah.s. 581 Sad`aj ove bitke je iz pripovijedanja hrabrog u~esnika Seleme bin el . Ja ih upitah: ‘Da li me poznajete? Ja sam Selema bin el . iza sebe sam ostavljao tragove po kojima bi me Resulullah.dan je osvete.Ekve’a... Prenosi Muslim tako|er sa spojenim lancem prenosilaca hadis od Seleme bin el .. a ubio pastira. ugledasmo da je Abdurrahman el ..’ Dje~ak odjuri. okrenuh se ka Medini i povikah iz sveg glasa tri puta: Evo neprijateljskog plja~ka{kog upada.Ekve’a. a ja sam po{ao s njim i vodio Talhinog konja. Nisam se dugo zadr`ao na tome mjestu. Razbojnici do|o{e u klanac Senijjeta.Ekvea.

Zape~a}eni d`enetski napitak

327

ugledah u daljini Resulullahovu, a.s., vojsku i konje koji di`u pra{inu. Prvi je bio Ahram, a iza njega Ebu - Katade, a iza njega El - Mikdad bin el - Esved. Sukobi{e se Abdurrahman (vo|a razbojnika) i Ahram (konjanik Resulullahov, a.s.). Ahram natjera konja na Abdurrahmana, a ovaj ga rani i ubi, pa uzjaha njegovog konja. Katade pojuri za Abdurrahmanaom, susti`e i ga i ubi. Kad to vidje grupa odmetnika, dade se u bijeg. Mi smo ih slijedili. Ja tr~im za njima (bez konja), a oni skrenu{e prije zalaska sunca u klanac gdje ima vode. Voda se zvala Zi Kired. Htjedo{e da piju. Bili su `edni. Ja ih odbih od vode, i oni se ni kapljice ne napi{e. Susti`e nas Resulullah, a.s., s konima u jacijsko vrijeme. Rekoh: ‘O Allahov Poslani~e, razbojnici su `edni. Kad bi me poslao s vodom, dok bi oni pili, ja bih spasio {to se spasiti mo`e, ubio bih nekoliko njih.’ Resulullah, a.s., re~e: ‘O Ibn el - Ekve’a, ti to mo`e{, ali budi suzdr`ljiv.’ Zatim re~e: ‘Oni }e se sada zaustaviti u Gatafanu.’ Rekao je Resulullah, a.s.: ‘Na{ najbolji konjanik toga dana bio je Ebu - Katade, a najbolji pje{ak Selema bin Amr el - Ekve’a.’ On je menni dao dva dijela iz plijena, dio koji sljeduje pje{aka i dio koji sljeduje konjanika. Zato me posadio iza sebe na devu kad smo se vra}ali u Medinu.” Resulullah, a.s., u vrijeme ovoga pohoda ostavio je u Medini Ibn Ummi - Mektuma da ga zamjenjuje, a ratni bajrak nosio je El - Mikdad bin Amr. 582

VADI BITKA ZA HAJBER I VADI - L - KURA Muharem, 7. g. H.
Hajber je bio veliki utvr|eni grad s prostranim pa{njacima, na udaljenosti oko sedamdeset milja sjeverno od Medine. Danas je to selo s ne{to te{kom i nezdravom klimom.

UZROK BITKE
Kad se Resulullah, a.s., osigurao od jednog od tri udru`ena neprijatelja, i to najopasnijeg, nakon primirja na Hudejbiji, `elio je da se obra~una s dva preostala neprijatelja, i to jevrejima i arapskim plemenima Ned`da. To je bilo nu`no radi uspostavljanja mira i sigurnosti na cijelom podru~ju Arabije. Tek tada bi muslimani, nakon dugih i te{kih

328

Zape~a}eni d`enetski napitak

godina ratovanja, imali prilike da se posvete prou~avanju i dostavljanju Allahove Objave. Kako je hajber bio grad {pijuna`e i zavjere, centar vojnih provokacija, leglo neprijateljskih mije{anja i podstrekavanja na ratove, zavrijedio je da se muslimani okrenu pravo njemu. Pored ovakvog Hajbera, ne smijemo zaboraviti da su njegovi stanovnici bili inicijatori udru`ivanja svih neprijatelja u zajedni~ki rat protiv muslimana. Oni su nagovorili jevrejsko pleme Benu - Kurejza na izdaju i prevare. Oni su se povezali munaficima (licemjerima i petokolona{ima) u islamskom dru{tvu. Oni su pokrenuli pleme Gatafan i druga beduinska plemena ili tre}e krilo udru`enog neprijatelja, a i sami su se spremali za napad. Oni su sa svim tim pripremama bacali muslimane u neprekidna isku{enja i muke. Jevreji su pripremili plan da ubiju Resulullaha, a.s., nakon ~ega su muslimani bili prisiljeni da prave stalne vojne pohode izvi|anja i prepade, kako bi se dokopali vode}ih zavjereni~kih li~nosti, poput Selama bin Ebi el - Hakika, Esir bin Zarema i drugih. Me|utim, obaveza muslimana prema ovim jevrejima bila je ve}a od toga jo{ mnogo ranije, ali su je zanemarili smi{ljeno i s razlogom dok ne ra{~iste odnose s najve}im, najja~im, najtvrdoglavijim neprijateljem, Kurej{ijama iz Meke, koji su se stalno opirali muslimanima. Kad je to opiranje popustilo, i kada su muslimani uspostavili s njima primirje na Hudejbiji, te potpisali ugovor o primirju, teren je bio ~ist za obra~un s ostalim zlikovcima. Stoga se pribli`avao i dan obra~una.

ODLAZAK NA HAJBER
Ibn - Ishak pripovijeda: “Resulullah, a.s., po povratku s Hudejbije proveo je u Medini mjesec zul - hid`e i dio muharema, a u drugoj polovini muharema krenu na Hajber.” Komentatori - mufessiri Kur’ana - ka`u: “Allah, d`.{., Hajber je obe}ao muslimanima. Uzvi{eni u Kur’anu ka`e: “Allah vam obe}a bogat plijen koji }ete uzeti, a s ovim je po`urio, i ruke ljudi od vas je zadr`ao, da bi to bio pou~an primjer za vjernike i da bi vam na pravi put ukazao.” (48:20) Allah je po`urio s primirjem na Hudejbiji, da bi stekli obe}ani plijen zauze}em Hajbera.

Zape~a}eni d`enetski napitak

329

BROJ MUSLIMANSKE VOJSKE
Kad su se licemjeri i ljudi slabog karaktera i imana odvojili od Resulullaha, a.s., na Hudejbiji, Allah, d`.{., naredi svome Poslaniku, a.s., kako da s njima postupi: “Oni koji su izostali sigurno }e re}i kad po|ete plijen da uzmete: ‘Pustite i nas da vas pratimo!’, da bi izmijenili Allahove rije~i. Reci: ‘Vi nas ne}ete pratiti, to je jo{ prije Allah rekao!’, a oni }e re}i: ‘Nije tako, nego, vi nama zavidite.’ A nije ni to, ve} oni malo {ta razumiju.” (48:15) Kad je Resulullah, a.s., htio da krene na Hajber, objavi da s njim ne kre}e niko ko nije spreman za d`ihad - borbu na Allahovom putu. I zaista niko drugi osim ashaba sa prisege na vjernost, nije krenuo, a njih je bilo 1400 boraca. U Medini Resulullah, a.s., ostavi za zamjenika Sebba’a bin Urfetata el - Gaffarija, a po Ibn - Ishaku, Numejleta bin Abdullaha el - Lejsiju. Prema istra`iva~ima historije islama ispravnije je prvo ime. 583 U to vrijeme Ebu - Hurejre do{ao je u Medinu kao musliman. Zatekao je Sebba’a bin Urfetata na sabah-namazu. Pristupio je za njim, a nakon predaje selama Ebu - Hurejre pri{ao je Sebba’u i obavijestio ga o prelasku na islam. Kad se vratio, Resulullah, a.s., muslimanima je rekao da uklju~e Ebu - Hurejrea i njegove drugove u podjelu plijena.

VEZA LICEMJERA S JEVREJIMA
Licemjeri su radili za jevreje. Njihov vo|a, mu{ri~ka glava, Abdullah bin Ubejj, posla izvje{taj u Hajber, koji glasi: “Muhammed je krenuo direktno na vas, pazite se dobro i ne bojte ga se. Vi ste brojniji i spremniji. Muhammedova vojska mala je grupa neorganiziranih i slabo naoru`anih ljudi.” Kad u Hajberu saznado{e za ovu vijest, posla{e Kenaneta bin Ebi el - Hakika i Hozeta bin Kajsa kod Gatafana da ih pozovu u pomo}. Oni su bili saveznici hajberskih jevreja i {titili su njihovo zale|e od muslimana. Hajberci im obe}a{e pola ljetine Hajbera ako pobijede muslimane.

330

Zape~a}eni d`enetski napitak

PUT DO HAJBERA
Resulullah, a.s., krenuo je u Hajber preko brda Isra,zatim preko Es - Suhbe, pa putem preko doline Er- Red`ia. Od Er - Red`ia pa do Gatafana udaljenost je dvadeset ~etiri sata hoda. Gatafanci su se spremili i krenuli u Hajber da pomognu jevrejima. Kad su bili na putu, ~uli su iza seb veliku buku i galamu, pa su pomislili da su muslimani napali njihove porodice i njihove imetke, te se vrati{e nazad. Tako je put izme|u Resulullaha, a.s., i Hajbera bio slobodan. Zatim je Resulullah, a.s., pozvao dva mladi}a (jednom od njih bilo je ime Husejl) koji su po{li s vojskom da mu poka`u sigurniji i bolji put, kako bi u{ao u Hajber sa sjeverne strane, ili sa strane [ama, te da onemogu}i bje`anje jevrejima u [am, a ujedno da im prepreije~i put prema Gatafanu. Jedan od dvojice vodi~e re~e: “Ja }u vas povesti, o Allahov Poslani~e.” On ih dovede do jedne raskrsnice, a potom re~e: “Svaki od ovih puteva vodi do `eljenog cilja.” Resulullah, a.s., naredi mu da ka`e ime svakog puta. On re~e: “Jedan se zove Huzn, drugi [a{, tre}i Hatib, a ~etvrti Husejl.” Resulullah, a.s., ne htjedne krenuti ni jednim od tih puteva. Ostao je samo jo{ jedan pravac, pa Omer, r.a., upita: “A kako se zove ovaj put?” Vodi~ odgovori: “Merhab”, te Resulullah, a.s., odabra da idu tim putem.

NEKI DOGA\AJI NA PUTU ZA HAJBER
Prenosi se od Seleme bin el - Ekve’a koji ka`e: “Krenuli smo s Resulullahom, a.s., na Hajber, pa smo putovali no}u. Jedan od ljudi re~e Amiru: ‘O Amre, hajde da ~ujemo neke tvoje stihove” - Amir je bio pjesnik - pa on po~e pjevati: “O Allahu, da nije Tebe ne bi bili upu}eni, ne bi dijelili sadaku i ne bi bili klanja~i. Oprosti Tvojim borcima koji Te vjeruju, u~vrsti im putne staze dok du{mana tjeraju. Spusti na nas smiraj Svoj, mi ne}emo odbiti boj, pa nek vri{ti njihov soj.” 584 Resulullah, a.s., slu{ao je ovu pjesmu pa upita: “Ko je taj {to vodi (pjeva)?” Odgovori{e: “Amir bin el - Ekvae”, a Resulullah, a.s., re~e: “Smilovao mu se Allah.” Onaj ~ovjek ({to je rekao Amiru da pjeva) re~e: “Sigurno }e biti, o Allahov Poslani~e. Zar i mene ne}e{ time obradovati.?” 585

Zape~a}eni d`enetski napitak

331

Muslimani su zanli da nijednom ~ovjeku nije zatra`io od Allaha oprost a da taj ~ovjek nije pao kao {ehid. 586 I stvarno, taj je Amir poginuo u borbi na Hajberu. Putuju}i, vojska je ugledala iz daljine dolinu Hajbera, pa svi u jedan glas zau~i{e tekbire: “Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah”, a Resulullah, a.s., re~e: “Budite pa`ljivi prema sebi, vi ne dozivate gluhoga, a ni odsutnoga, vi dozivate Onoga Koji sve ~uje i koji je najbli`i vama.” 587 U Suhbi blizu Hajbera, Resulullah, a.s., klanjao je ikindija - namaz. Zatim je pozvao da se donese putna opskrba. Ni{ta ne doneso{e osim ka{e. On naredi da se napravi hrane dovoljno, zatim pojede i jedo{e ostali, a iza toga se di`e, izapra usta, pa izapra{e i ostali, pa uze da klanja ak{am, a nije obnovio abdest 588 (bio je pod abdestom od ikindije), te nakon ak{ama klanja jaciju s istim abdestom.589

MUSLIMANSKA VOJSKA POD ZIDINAMA HAJBERA
Muslimani su prespavali posljednju no} uo~i bitke blizu Hajbera, a da ih jevreji nisu primijetili. Resulullah, a.s., imao je obi~aj da, kada do|e nave~er blizu neprijatelja, ne napada dok ne svane. Kad je osvanulo jutro, klanjao je sabah, a jo{ je bila tama, a onda su uzjahali i krenuli. Stanovnici Hajbera izi{li su s lopatama i korpama na svoja imanja, a da nisu ni{ta primijetili. Kad su ugledali vojsku, reko{e: “Muhammed, tako nam Boga, Muhammed i vojska!” Bje`e}i, oni se vrati{e u grad, a Resulullah, a.s., re~e: “Allahu ekbe, opusto{en bio Hajber, Allahu ekber, opusto{en bio Hajber.” Mi, ako se spustimo do jevrejskih avlija, zlo }e jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti.” (37:177) Resulullah, a.s., izabra za vojni logor jedno mjesto blizu zidina grada. U to mu do|e Habab bin el - Munzir i re~e: “O Allahov Poslani~e, da li ti je Allah, d`.{., naredio da se tu ulogorimo ili je to po tvom ratnom planu?” Resulullah, a.s., odgovori mu: “To je moj izbor.” Habab mu re~e: “Allahov Poslani~e, to mjesto je veoma blizu zidina Hajbera. Svi hajberski borci bit }e tu. Oni znaju na{e stanje, a mi ne znamo njihovo. Njihove strijele dolijetat }e do nas, a na{e ne}e mo}i do njih. Ne mo`e{ biti siguran od njih no}u. A ono drugo mjesto je izme|u palmi, kamuflirano je. Mogu se razapeti {atori. Ako naredi{ da promijenimo mjesto, neka to bude to, tu da se ulogorimo.” Resulullah, a.s., re~e mu: “Neka bude mjesto logoravanja to koje si predlo`io.” Poslije toga premjestili su mjesto logorovanj. Kad su se pribli`ili Hajberu, i kad su ga ugledali, Resulullah, a.s., re~e: “Stanite!” Kad vojska stade, Resulullah, a.s., povika: “O Allahu, Gospodaru sedam nebesa i prostora koji

332

Zape~a}eni d`enetski napitak

pokrivaju, Gospodaru sedam zemalja i onoga {to one obuhva}aju, i Gospodaru {ejtana i onih koje oni dovode u zabludu, mi Te molimo za dobro od ovo naselja i dobro od ovog naroda i dobro od onoga {to u njemu ima, a utj~em Ti se od zla ovog naselja, i zla njegovih stanovnika, i zla onoga {to u njemu ima. Krenite u ime Allaha!” 590

PRIPREMA ZA BORBU OSMATRANJE I OSMATRANJE HAJBERSKIH UTVR\ENJA
Uo~i bitke Resulullah, a.s., rekao je: “Sutra }e ovaj islamski bajrak ponijeti ~ovjek koji voli Allaha i Njegovog Poslanika i kojeg vole Allah i Njegov Poslanik.” Kad osvanu dan, svi pohrli{e i svaki od njih `elio je da on li~no dobije bajrak. Resulullah, a.s., upita: “Gdje je Alija bin Ebi - Talib?” Odgovori{e mu: “Allahov Poslani~e, `ali se na o~i.” 591 Resulullah, a.s., re~e: “Idite po njega.” Ljudi ga dovedo{e, a Resulullah, a.s., tada mu dade islamski bajrak, a Alija, r.a., upita: “O Allahov Poslani~e,ho}u li se boriti protiv njih, dok ne postanu kao i mi?” On mu odgovori: “Obuzdaj svoju pratnju, dok ne stigne{ u njihova dvori{ta, zatim ih pozovi u islam i objasni im njihove obaveze prema Allahu, d`.{. Tako mi Allaha, kad bi Allah jednoga od njih tvojim sebebom (posredstvom) uputio na pravi put, vrednije bi ti bilo, nego da ima{ svo bogatstvo ovoga svijeta.” 592 Hajber je bio podijeljen na dva dijela. Svaki dio imao je svoja utvr|enja, utvrde. Prvi dio: 1. utvrda Naim 2. utvrda Es - Sa’b bin Muaz 3. utvrda Kal’atu - z - Zubeir 4. utvrda Ebej 5. utvrda En - Nezar. Prve tri utvrde nalaze se u podru~ju koje se zove “En - Netat”, a dvije posljednje u podru~ju “E{ - [ekku”. Drugi dio grada poznat je pod nazivom El - Kutejbet. On je imao tri utvrde: 1. utvrda El - Kamus (to je bilo utvr|enje Benu Ebi el - Hukajk iz plemena Benu en Nadira) 2. utvrda El - Vetih 3. utvrda Es - Selalim. U Hajberu je bilo i drugih tvr|ava i kula osim ovih osam, ali su bile male i nisu imale zna~ajnu strate{ku ulogu kao ove. Bitka je vo|ena u prvoj polovini Hajbera (koja je imala pet utvrda), a druga polovina grada, i pored velikog broja njihovih ratnika, predal se bez borbe.

Zape~a}eni d`enetski napitak

333

PO^ETAK PO^ETAK BITKE I ZAUZIMANJE UTVRDE “NAIM”
Utvrda Naim bila je prva od ukupno osam koju su muslimani napali. Jevreji su strate{ki bili ja~i i prvi njihov potez bio je odbrambenog karaktera. Tom utvrdom vladao je i upravljao Murehhab, jevrejski junak koji se smatrao ravnim hiljadi boraca. Alija bin Ebi - Talib, r.a., poveo je muslimane na ovo utvr|enje i pozvao jevreje u islam. Oni odbi{e ovaj poziv i izi|o{e pred muslimane na ~elu sa svojim vladarom Murehhabom. Kad se dvije vojske poreda{e za sukob, pozva{e junake na dvoboj. Selema bin el - Ekve’a pri~a: “Pred nas je izi{ao njihov vladar Murehhab, vitlaju}i sabljom i govore}i:

“Cio Hajber zna da sam Murehhab ja, ne `alim se na oru`je, sposoban sam junak znaj. Kad ratovi otpo~nu, raspalim i ja.” U istom ritmu odgovori mu moj amid`a Amir: “Cio Hajber zna, da sam Amir ja, ne `alim se na oru`je, pustolov sam znaj.”
Njih dvojica povedo{e dvoboj. Izmijeni{e par udaraca, te se Murehhabova sablja zabode u Amirov {tit. Moj amid`a Amir krenu na njega, a sablja mu je bila pokratka, pa dohvati nogu ovom jevreju da ga udari. Sablja se odbi od Mrehhabovu nogu, vrati se nazad i udari mog amid`u direktno u vrat. Od tog udarca pade mrtav. Za njega je Resulullah, a.s., rekao: “On }e dobiti duplu nagradu”, pokazuju}i dva prsta spojena. “On je marljiv vojnik i pravi borac za vjeru.” 593 Murehhab pozva ponovo nekoga od muslimana pjevaju}i: “Cio Hajber zna da sam Murehhab ja...”, pa mu izi|e na dvoboj Alija bin ebi - Talib. Selema bin el - Ekve’a pripovijeda da je i Alija, r.a., njemu odgovorio u stihovima: “Mene majka prozva da sam Hajdera, Car svih gustih {uma, ru`nog manzara (izgleda).” 594 Alija, r.a., zamahnu sabljom, udari Murehhaba po glavi i na mjestu ga ubi. Ubistvom Murehhaba kona~no je palo utvr|enje. 595 Kad se Alija, r.a., pribli`io utvr|enju, s utvr|enja povika ~ovjek: “Ko si ti?” Alija, r.a., odgovori: “Alija bin Ebi - Talib.” Jevrej: “Uzdigli ste se. tako mi onoga {to je objavljeno Musau.” Poslije tog pojavi se Jaser, Murehhabov brat, govore}i: “Ko }e na dvoboj?” Pred njega izi|e Zubejr. Zubejrova majka, Safija, obrati se Resulullahu, a.s., i re~e: “O Allahov Poslani~e,

334

Zape~a}eni d`enetski napitak

a zar da pogine moj sin?” On odgovori: “Ne, nego }e tvoj sin njega ubiti.” I Zubejr ga stvarno ubi. Poslije ovog doga|aja krenu `estoka borba oko utvr|enja Naim. U njoj je poginulo nekoliko jevrejskih vo|a, zbog ~ega splasnu otpor jevreja. Poslije toga nisu mogli zaustaviti navalu muslimana. Historijski izvori navode da je osvajanje ove tvr|ave trajalo nekoliko dana, te da su muslimani nailazili na veoma jak otpor. Jevreji su izgubili nadu da }e o~uvati to utvr|enje, pa se povuko{e na utvr|enje Es - Sa’b. Tako su muslimani zauzeli zidine Naima.

ZAUZIMANJE UTVR\ENJA ES - SA’B BIN MUAZ
Utvr|enje Sa’b bilo je drugo po veli~ini, poslije utvr|enja Naim. Ono je bilo za jevreje na drugome mjestu i po va`nosti i po strate{kom polo`aju. Muslimani su ga napali pod vo|stvom Habab bin el - Munzira el - Ensarije. Muslimani su im postavili ultimatum od tri dana. Ter}eg dana se Resulullah, a.s., obratio Allahu, d`.{., posebnom dovom, mole}i Ga da mu omogu}i zauzimanje ovog utvr|enja. Ibn - Ishak pripovijeda da je u plemenu Benu - Sehm bilo muslimana koji su do{li kod Resulullaha, a.s., izgladnjeli, pa rekli: “Mi se borimo na Allahovom putu iako nemamo {ta jesti. Resulullah, a.s., tada re~e: “O Allahu, Ti zna{ za njihovo stanje, Ti zna{ da oni nemaju nimalo snage, a i ja nemam uza se ni{ta da im dam da jedu. Omogu}i im da zauzmu najznamenitije i najbogatije utvr|enje. U tom dijelu Hajbera ima najvi{e hrane i masnog mesa.” 596 Vojska je krenula na utvr|enje i Allah, d`.{., omogu}i im zauzimanje Es- Sa’ba. Resulullah, a.s., pozva muslimane nakon dove, da osvoje to utvr|enje i da puste ljudima iz Benu - Eslema da budu prvi u redovima napada~a. Dvoboj i bitka odigrali su se ispred utvr|enja, na otvorenom prostoru, tog tre}eg dana prije zalaska Sunca. Muslimani su zatekli nekoliko katapulta i bornih kola. Zbog prevelike gladi u muslimanskoj vojsci, o ~emu je bilo rije~i u Ibn - Ishakovom predanju, vojnici su zaklali nekoliko magaraca i pekli ih u loncima. Kad je saznao Resulullah, a.s., za to, zabrani jedenje mesa doma}eg magarca.

Zape~a}eni d`enetski napitak

335

ZAUZE]E UTVR\ENJA ZUBEJR
Nakon zauze}a utvr|enja Naima i Es - Sa’ba, jevreji iz prethodna dva utvr|enja Netata pre|o{e u utvr|enje Zubejr. To utvr|enje bilo je sagra|eno na stjenovitim uzvisinama, do kojih su te{ko mogli do}i i ljudi i konji. Resulullah, a.s., naredi opsadu koja potraja tri dana. Nakon tre}eg dana do|e neki jevrej Resulullahu, a.s., i re~e mu: “O Ebu - Kasime, (po Resulullahovom, a.s., sinu Kasimu) kad bi i mjesec dana opsjedao, ne bi hajali. Oni imaju podzemne izvore i vrela. Nave~er izlaze iz utvr|enja i snadijevaju se vodom, a po danu se zatvore u tvr|avu i ti im ni{ta ne mo`e{. Me|utim, kad bi im presjekao dotok vode, oni bi izi{li pred tebe.” Resulullah, a.s., poslu{a savjet ovoga jevreje, pa presje~e dovod vode. I doista, jevreji izi|o{e ispred utvr|enja i sukobi{e se s muslimanima u `estokom okr{aju. Svom `estinom su se borili. Poginuo je jedan broj muslimana, a oko deset jevreja je stradalo. Tako Resulullah, a.s., zauze i to utvr|enje.

ZAUZIMANJE UTVR\ENJA EBIJ
Kad su muslimani zauzeli utvr|enje Ez - Zubejr, jevreji se iz prethodnih utvr|enja premjesti{e u Ebij i tu se zatvori{e. Muslimani ih opkoli{e i najavi{e im opsadu. Potom do|o{e dvojica jevreja i zatra`i{e dvoboj. Obojicu ubi{e muslimanski junaci u dvoboju. Drugoga je ubio ~uveni Ebu - Dud`anet Semak el - Ensari, poznat po no{enju crvenog poveza na glavi u vrijeme bitaka. Ebu - Dunad`et na~ini juri{ na to utvr|enje, a za njim krenu i muslimanska vojska. Vodila se `estoka bitka cio jedan sat unutar utvr|enja. Potom se jevreji povuko{e i iz tog utvr|enja i pobjego{e u utvr|enje En - Nezzar, posljednje od utvr|enja u tom dijelu Hajbera.

ZAUZIMANJE UTVR\ENJA EN - NEZZAR
To je bilo najnepristupa~nije utvr|enje u ovom dijelu Hajbera. Jevreji su bili gotovo sigurni da muslimani ne}e mo}i prodrijeti u to utvr|enje, ~ak ako upotrijebe i svu svoju snagu na tom put. Stoga su u to utvr|enje sklonili svoju djecu i `ene iz prethodne ~etiri utvrde. Muslimani naredi{e naj`e{}u opsadu ove tvr|ave. Vr{ili su na jevreje veliki pritisak. Me|utim, utvr|enje je bilo na jo{ vi{em brdu i s jo{ ve}om nepristu{a~no{}u terena,

Kamus. Resulullah. kada je Resulullah... Analiti~ari bitaka koje su vo|ene za Hajber nisu jedinstveni oko pitanja da li su vo|ene bitke unutar bilo kojeg od utvr|enih kvartova El . koji je imao tri utvr|enja: El .s. podru~ja En . . OSVAJANJE OSVAJANJE DRUGE POLOVINE HAJBERA Kad su osvojena podru~ja En .Netat i E{ . te kroz rupe i otvore prodrli u unutra{njos. zvani El . i to opet putem pregovora. a. dok Resulullah.s. Jevreji su bili do nogu potu~eni. Jevreji za to vrijeme nisu izlazili iz utvr|enja. a. @estoka borba se vodila unutar utvr|enja. Iz njegovih rije~i razumije se da je to utvr|enje zauzeto upravo u borbi bez prethodnih pregovora o predaji.Nezzar ispred muslimana..s. a.Kamusa moglo je biti poslije borbe. primirje.s.[ekk. 597 Histori~ar El . koji bi se uspio izvu}i `iv iz utvrde bje`ao bi ostavljaju}i muslimanima `ene i djecu.[ekk. Es . do{ao u ovaj dio Hajbera. Resulullah.Nezzara. Izme|u ovih velikih utvrda bilo je manjih tvr|avica koje su jevreji sami napu{tali. naredio je najstro`u opsadu.Netat i E{ . Nakon ovoga uspje{nog zauze}a En . U ovaj dio Hajbera uselili su se stanovnici iz svih prethodnih utvr|enja i dobro se zabarikadirali.s.Vakidi opet jasno navodi da su sve tri utvrde ovoga dijela Hajbera zauzete nakon pregovora.Sulalem i Ebu el Hukajk bin en .336 Zape~a}eni d`enetski napitak tako da muslimani nisu nalaziliput do njega. a. a zauze}e El . naredi upotrebu katapulta.Kamusa. tvr|avu zvanu El .. Kad se isprije~ilo utvr|enje En .Nadira. Bilo kako bilo. a.. zatra`ili su od Resulullaha. koja je trajala ~etrnaest dana. Onaj. krenu na drugi dio Hajbera.Kutejbeta.Ishaka sasvim je jasan da je bitka vo|ena pri osvajanju El . jer se nisu mogli povu}i iz ovoga utvr|enja kao {to su se povla~ili iz ostalih. muslimani su okon~ali zauzimanje prve polovice Hajbera. Muslimani su `estokim ga|anjem o{tetili zidine utvr|enja. ali su zato `estoko ga|ali muslimane strijelama i bacanjem kamenja s katapulta. Tekst Ibn . bje`e}i ispred muslimanske vojske u drugi dio Hajbera.Kutejbet. Tek kda su osjetili da }e strdati u ru{evinama. Jevreji nisu ni pomi{ljali da napuste tvr|avu i da izi|u na mejdan s muslimanima.Vetih. nije naredio ga|anje iz katapulta.

s. Bila je mlada nevjesta. a. a. a na njega je ba~en veliki kamen i tako je ubijen).s.: “Do}i }u da se sporazumijemo”. upita Kenaneta: ‘A {ta misli{. a.” Sklopi{e ugovor da se ne ubijaju jevreji koji su u utvrdama.HAKIJKA ZBOG KR[ENJA DOGOVORA I pored postignutog dogovora oko imetka.Hakijka. Resulullah. Ibn el ..Nadir.s.. tek udata. predade ga Zubejru i re~e mu: ‘Stavi ga na muke dok ne dobijemo i ostalo {to ima..Zape~a}eni d`enetski napitak 337 PREGOVORI S JEVREJIMA Ibn Ebi el .’ Resulullah. Benu .Hakijk posla poruku Resulullahu. On pre{uti i odbi da ka`e i{ta vi{e.s. Mogu povesti svoje obitelji. Ibn . zarobio je Safiju. a.. predade ga Muhammedu bin Meslemi. Resulullah. U to do|e neki jevrej i re~e: ‘Vidio sam Kenaneta da svako dan odnosi tamo . te da ponesu sa sobom odje}u i ru~ni prtljag. koje su uzeli od Lejs bin Ahtaba kad je ovaj to ponio sa sobom.amo ovaj sanduk. da te ubijem?’ On odgovori: ‘Ubij!’ Resulullah. U njima na|o{e veliki dio blaga. dva sina Ebu el .” (On se skrivao uza zid. naredio da se ubiju oba Hakijkova sina. pa Resulullah. sve {to su imali: ku}e.. naredi da se ru{evine prekopaju. koji je dr`ao riznicu Benu .s.. iseljavalo iz Hajbera. a njih je izdao amid`i} Kenanet da skrivaju blago. Resulullah. koji je ubijen pred zidinama utvr|enja Naim.s..Hakijka sakri{e veliko bogatstvo. a.. Nakon ovih dogovora izvr{ena je predaja ovih utvr|enja muslimanima i time je ostvareno zauzimanje Hajbera. a bila je `ena Kenaneta bin Ebi el .. a on ga ubi u osvetu za svog brata Mahmuda ibn Meslemea.Kajjim navodi da je Resulullah.s. a. a da ostave Resulullahu. tom je prilikom rekao: “Allah i Njegov Poslanik ne}e biti odgovorni za va{e stradanje. pod uvjetom da napuste Hajber i njegovo podru~je.s.. odgovori: “Dobro. a.Nadira i upitao ga gdje mu je.” 599 Oni mu obe}a{e da ni{ta ne}e sakriti. upita ga ima li gdje jo{ toga. stoku i tr`i{te.. a. imanja.s. srebro.s. dok se njegovo pleme.s. a. a. a Resulullah. 598 Resulullah. ako blago na|em kod tebe. DVA UBISTVO DVA SINA EBU EL . a.’ Zubejr ga je pritisnuo laktom u prsa. . a. kod Kenaneta bin Rebia. On se pravio da ne zna gdje je njeno mjesto. k}er Hujeja bin Ahtaba.Ishak pri~a: “Do{ao je Resulullah. ali bez uspjeha. zlato.s.

tako da su konjanici imali po tri podioka.s. jedan dio..E{‘arija sa svojim drugovima. a. a svaki konj dobio je po dva podioka (za izdr`avanje). Polovina je bila izdijeljena na 1800 podioka. 602 DOLAZAK D@AFERA BIN EBI .. ili hiljadu i osamsto. a. r.s. a.a. nas je poslao i naredio da budemo u Abesiniji. ali oni povika{e: “O Muhammede.. a oni sami nisu imali vremena za nju. namjesnicima. u Medinu. Resulullah. od ~ega je 1400 dodijeljeno u~esnicima Hudejbije kao nagrada Allaha. koja ka`e: “Kad je osvojen Hajber.s. To }e tako biti dok im Resulullah. D`afer re~e: ‘Resulullah. da je obra|ujemo. a.. Tamo smo zatekli D`afera i njegove drugove.s. a.s. Druga polovina zemlje pripala je Resulullahovim.s. a..s. S hudejbijskom vojskom bilo je 200 konja. i njegovi ashabi nisu imali najamnike koji bi je obra|ivali. Muslimani su dobivali polovinu.s.E[ARIJE U toku ove bitke do|e Resulullahu. muhad`iri vrati{e ensarijama vo}njake datula koje su dobili od njih jer su sada imali svoja imanja u Hajberu... ostavi nas da `ivimo na ovoj zemlji. tako da je bilo ukupno tri hiljade i {esto podioka.s. 600 Koliko je plijen Hajbera bio bogat saznajemo tako|er iz Buharijinog predanja koji prenosi da je Ibn . Ima nas ne{to vi{e od pedeset ljudi. Svaki dio mao je svojih sto podioka. te ostalo za op}e potrebe ostalih muslimana. a. Krenuli smo za njim. ja i moje dru{tvo. La|a nas je prebacila do Ned`a{ije u Abesiniju. dobivao je dio kao i svaki musliman.TALIBA I EBU .338 Zape~a}eni d`enetski napitak PODJELA PLIJENA Resulullah. a. njegov amid`i} D`afer bin Ebi . ne ustanovi druga~ije. jer im je obe}ana nagrada.. Ukrcali smo se na la|u. dozvoli im da ostanu u Hajberu. dok ne osvojismo Hajber. a pje{aci po jedan.” Buharija prenosi i od Ai{e.s. a.. Plodovi hajberske zemlje dijelili bi se na trideset i {est dijelova. Resulullah.” Resulullah.. postavi Abdullaha bin Revahu da izvr{ava procjenu prihoda i podjelu.Omer rekao: “Nismo se najeli. mi je bolje poznajemo i vi~niji smo joj od vas. a.Musa re~e: “^uli smo dok smo bili u Jemenu da je Resulullah.s. `elio je da se jevreji isele iz Hajbera. i povr}a i vo}a...MUSA’A EL . rekli smo: ‘Sada }emo se najesti hurmi!’” 601 Kad se vratio Resulullah. a da imaju polovinu od svih vrsta prihoda. krenuo na Hajber. Ostanite i vi s . Ebu . a.Talib sa svojim drugovima i s njima El . Resulullah.

za sebe..s . 606 Resulullah.s.s. i predala mu je iste no}i. delegata. k}er Hujeja.. opremila ju je Ummu .” Kada do|o{e i kad je pogleda. Ispri~ah svome mu`u.. Resulullah. da tra`i povratak D`afera. k}erku Hujeja. re~e: “Pozovite ga da do|e s njom.. a.. On je tada oslobodi ropstva i o`eni se njom. Postala mu je `ena. pa je upita: “[ta je to?” Ona odgovori: “O Allahov Poslani~e. Kad su na povratku u Medinu do{li u mjesto Seddi . a.Nadira.Selema.s. Utom do|e jedan ~ovjek Resulullahu. S Amrom se vratilo {esnaest ljudi koji su u dvije la|e doputovali sa svojim porodicama.. {ta me je vi{e obradovalo. a. 605 @ENIDBA SAFIJOM Safija je bila me|u zarobljenicama kad joj je poginuo mu` Kenanet bin Ebi el .” Resulullah. a onda zajedno krenusmo do Resulullaha.’” 607 . A ostali su do{li direktno u Medinu. Tako mi Allaha. Ona zaslu`uje da bude samo tvoja!” Resulullah.. a.Suhbai. a. Resulullah. Za Resulullaha.. proveo je s njom kao s nevjestom tri dana od svoga puta.s. Safija je bila spremna za brak. a. prije tvog dolaska u Hajber ugledala sam kako se Mjesec pokrenuo i pao meni u krilo. Amra bin Umejeta ed . dao si mu Safiju. a. a on me udari preko lica i re~e: ‘Ti `eli{ toga kralja koji je u Medini.Hakijk. Dihjet bin Halifa el . Stigli smo taman kad je zauzet Hajber.s. osim D`aferovih saputnika u la|i. a. a gospodaricu plemena Kurejza i Benu . Njeno osloba|anje bilo je vjen~ani dar.Talib do{ao kod Resulullaha. Resulullah. a.’ Ostali smo s D`aferom..Zape~a}eni d`enetski napitak 339 nama. je povodom `enidbe s njom pripremio jelo od datula s maslom i finim bra{nom.s. Tako smo i mi dobili dio zemlje. Dihjet izabra Safiju.s. predlo`i joj da primi islam {to ona i prihvati. ugledao je na Safijinom licu modrilo. a nije dobio niko ko nije u~estvovao u osvajanju Hajbera.Kelbi i zatra`io jednu robinju za Sebe. nisam o tebi imala ikakvog pojma. tako mi Allaha.. i re~e: “Allahov Poslani~e. re~e: “Uzmi sebi drugu robinju. on ga do~eka i poljubi pa re~e: “Ne znam.s. odobri mu i re~ da izabere koju ho}e. a. zauzimanje Hajbera ili dolazak D`afera.. do{ao je kod Resulullaha.s. Kad su zarobljenice sakupljene.s.s. Resulullah. zbog svoje podlosti.s.” 604 Dolazak D`afera i njegovog dru{tva bio je neposredno nakon odlaska Resulullahovog.” 603 Kad je D`afer bin Ebi .Damerije kod Ned`a{ije. a. a. osim nje.s.. a.

a zatrova i ostalo meso.Berra bin Ma’rur.s. a. Ima ih koji ka`u da je muslimanskih {ehida bilo osamnaest. ostat }e `iv. ali kada je Bi{r podlegao. da li je Resulullah. donese mu na poklon pe~enu ovcu Zejneba. jer }e biti obavije{ten (da ne jede). jedno samo kod El .s. a.” On joj oprosti ovaj ~in. a ako je Poslanik.” Ona natrpa otrova u taj dio ovce. Rekli su joj: “Ple}ku. a zatim dodaje: “Ja sam na{ao nakon detaljnog provjeravanja dvadeset i tri imena. otrovao se i umro.” 609 Na jevrejskoj strani poginula su dvadeset i tri ~ovjeka. pa ga donese. S Resulullahom . a. jedan od stanvonika Hajbera. Zejnebi. Kad ga je predala Resulullahu.. a. a za jednog nisu sigurni da li je ubijen na Bedru ili Hajberu. a prije toga se interesirala koji dio mesa najvi{e voli jesti. da je naredio da je ubiju.. on otkide ple}ku i zagrize od nje zalogaj. `ena Selama bin Mi{kema. jedan iz plemena E{d`ea. pa je i on uzeo od mesa zalogaj. jedan koji je primio islam. upita je: “[ta te je navelo na to?” Ona odgovori: “Pomislila sam. a. k}i El . bio siguran da je stanje u Hajberu sigurno nakon zauze}a. 608 UBIJENI NA HAJBERU S OBJE STRANE Na Hajberu poginulo je {esnaest muslimanskih boraca: ~etverica Kurej{ija. On ga je progutao.Harisa. oprostio ili je naredio da je ubiju.” Resulullah. pozva Zejnebu i upita je. Nije ga ni pro`vakao kad osjeti goraka okus i ispljunu. Ipak je na kraju preteglo mi{ljenje da joj je isprva oprostio. a ostali su ensarije.340 Zape~a}eni d`enetski napitak DOGA\AJ S OTROVANOM OVCOM OTROVANOM Kad je Resulullah. bio je Bi{r bin el . Jedno sam ime na{ao samo kod Taberanija..s. a ona priznade. Zatim re~e: “To mi govori da je meso zatrovano.. a Mensur Fevri ka`e devetnaest. .Vakidijja. a ta~no je da je taj poginuo na Bedru.s.. a.s. jedan je umro zbog jedenja otrovane ovce.. Resulullah.s. ako je Muhammed samo kralj (vladar) oslobodit }u ga se. Mnoga predanja imaju razli~ite podatke o toj `eni.

i re~e: “O Allahov Poslani~e.. Tu su zarobili i mnogo poku}stva. Muslimani povika{e: “Prijatan mu bio D`ennet.. a oni su odbijali. a. tako mi Allaha.Kuru. Oni odbi{e taj poziv. a.. Fedk je pripao li~no Resulullahu. Resulullah. a kad sve odbi{e. a. a. jer ga nije osvojila ni konjica.. Kad su u{li u grad. pozivao je ostale u islam.l .Talib. tada je zauzeo Vadi . drugi Shlu bin Hunejfu... U tome mjestu `ivjela je jedna skupina jevreja. Resulullah. tre}i Ubadetu bin Bi{ru. to prihvati. 610 VADI .L .a. Resulullah.s. On predade komandu Sa’du bin Ubadetu.s.. i da mu zauzvrat daruju pola Fedka. d`. Nastavila se i sutradan. pa mu iza|e Zubejr bin el .{. a. Kada izi|e tre}i ~ovjek na dvoboj. Zatim pozva stanvonike u islam.s.s. isto je.s. uzeo sam (ukrao sam) jedan ili dva kai{a za svoju obu}u. Zaplijenio je njihovo bogatstvo. ogrta~ koji je uzeo iz nepodijeljenog plijena (ukrao) izgorjet }e na njemu u D`ehennemu.. a.l .Kure. da se `ele pomiriti s njim.s. toga je dan klanjao.” Resulullah.s. kao {to su dali stanovnici Hajbera svoju polovinu. Tek {to je Sunce odsko~ilo za jedno koplje. Tako je u dvoboju poginulo jedanaest ljudi iz Vadi . Ali kad je Allah.s.KURA Prilikom napu{tanja Hajbera. i Njegovog Poslanika.s.Kuru i pokorio ga. d`.Zape~a}eni d`enetski napitak 341 HAJBERSKO SELO FEDK Kad je Resulullah. a... a jedna strijela ubi Resulullahovog.. jevreji ih do~eka{e strijelama.. ni pje{adija. strah se useli me|u stanovnike Fedka. r.. a. kao i raznovrsnu robu. koji dade jedan bajrak Habab bin Munziru.. a. poslao je Mahisata bin Mes’uda jevrejima Fedka da ih pozove u islam. stigao u Hajber. a oni odbi{e. onda ih je napao.. Borba je trajala do no}i. pripremi i povede svoje borce za napad.{. oni do|o{e dignutih ruku i predado{e se. a.s.l . . {ta da radim?” Resulullah. a poslije namaza ih je pozvao u islam.. kada to ~u povika: “Ne. a. pozivao ih je da vjeruju u Allaha..” Kad su to ~uli prisutni. Oni posla{e ~ovjeka na dvoboj. izi|e pred njega Alija bin Ebi . pa i on poginu. pa posla{e poruku Resulullahu.s. izogrjet }e na tebi u D`ehennemu. kojima se pridru`ila i skupina Arapa. krenuo je u Vadi .Avvam i ubi ga. do|e jedan od ashaba kod Resulullaha. a. Nakon svakog dvoboja Resulullah. odgovori: “Jedan ili dva kai{a. Zatim izi|e drugi . a. omogu}io muslimanima zauzimanje Hajbera. d`.s.{.s. slugu. Resulullah. pa ga ubi.” 611 Potom Resulullah.

nakon isteka mjeseci zabrane (e{huru .Adija. a dan je za rad.s. a.s.. Allahovog Poslanika. ima beduina koji oblije}u oko Medine i ~ekaju zgodnu priliku da napadnu muslimane. uputi se u Medinu. god po Hid`ri.s. zaustavio se. pa Fedka i Vadi . POHOD EBAN BIN SEIDA Resulullah. a.s.l .Kure. proveo je u Vadi ..s. a.s. JEVREJSKI GRAD TEJMA Kad su jevreji Tejme ~uli za pad Hajbera.. kao {to je u~inio i u Hajberu.. .l .Kuri ~etiri dana.s. a. da je mir i sigurnost u Medini. pozvao ljude na namaz. Resulullah. odustali su od namjere da pru`e bilo kakav otpor muslimanima. ostavi im pismenu potvrdu o njihovom statusu koja glasi: “Ovo je garancija od Muhammeda. S ashabima je podijelio plijen. a kad su izi{li iz te doline. a. znao je vi{e nego i jedan drugi vojskovo|a. Ima mi{ljenja da se taj doga|aj zbio na nekome drugom putovanju.s. bio u Hajberu. Izvidnicu je vodio Eban bin Seid. vratio u Medinu krajem safera ili po~etkom rebiul . re~e Bilalu: “Odspavat }emo malo. da imaju za{titu i da pla}aju d`izju (porez).s. a. oplja~kaju.” Me|utim. dok je Resulullah.s. Kad ih umor savlada. Oni sami od sebe posla{e predstavnika koji su ponudili predaju. Nema neprijateljstva. a nema ni iseljavanja. 614 POVRAT POVRATAK U MEDINU Nakon predaje Tejme. narodu Benu . Prvi se probudi Resulullah. zaplijene imovinu ili ~ine razbojni~ka djela..evela. 615 Nakon analize svih bitaka s jevrejima do podatka da se Resulullah..hurumi).l . 613 Resulullah. Bilala je savladao san na devi. Muslimani zaplijeni{e njihova imanja i imetke.. a. Stoga Resulullah. Digli su se i ostali i krenuli dalje.. a zemlju i planta`e palmi ostavio je jevrejima da obra|uju. pa su klanjali sabah. a. Eban bin Seid vratio se nakon obavljenog zadatka i do{ao za Resulullahom. a. a..s. pa se niko nije probudio. posla izvidnicu i Ned`d da zapla{i arapska plemena. U povratku su putovali cijelu no} do pred zoru. veoma nesiguran. dok sunce nije iza{lo. u Hajber. Resulullah. a.342 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullah. probudi nas na sabah. 7..” Ovu garanciju je napisao Halid bin Seid. to prihvati. zastado{e na putu da se malo odmore. Resulullah. no} je za odmor. Imenovao je namjesnika612.

Musa el . susreo je skupinu Gatafana. da je rekao: “Krenuli smo s Resulullahom. ostalo mu je tre}e krilo kojem se mogao posvetiti u potpunosti.Zerra ili Osmana bin Affana.s. U Buhariji stoji.RIKAI” Nakon {to je Resulullah. a. a ako treba i kazni beduine.a.s.Muharibom iz Gatafana. 7. putovao je i duboko prodirao u njihovu zemlju.s. Te{ko ih je bilo pokoriti ili pot~initi i utrniti vatru zla i neprijateljstva.s. a. 616 Ibn . opameti..s. Taj pohod bio je pod imenom “Bitka Zate . ~uo za okupljanje plemena Enmar ili Benu S’alebeta s Benu .E{arije i Ebu . U Medini je imenovao Ebu . a. Zbog zadavanja bola muslimanima ili zbog pristajanja beduina da se udru`e s ostala dva neprijatelja. Kada je do{ao do mjesta koje se zove Nahla. Tu su postigli saglasnost. Buharija u svojoj zbirci navodi ovaj pohod.Zape~a}eni d`enetski napitak 343 i to nakon njegovog osvojenja. slomio dva opasna neprijateljska krila . ni svoga stalnog mjesta boravka. Mi{ljenja smo da je bilo u mjesecu rebiul ..l . pa do sukoba nije do{lo. Jedino je Resulullah. klanjao toga dana “Salatu . Veliki broj histori~ara navodi da je taj pohod bio 4. to jest Meke i Hajbera. ili u vidu kazne.Sire” navode da je Resulullah.Kurej{ije i jevreje.namaz za strah.. g po Hid`ri.hfvi” . po Hid`ri. Pretpostavlja se da je ovaj pohod bio u mjesecu saferu. pa je pohitao da ih zatekne na okupu. ali u~estvovanje Ebu Musaa el .R .. . g. Histori~ari “Es .E{arije.. na dva dana hoda od Medine.evelu. Stoga je za njih odgovarala taktika brzih i direktnih sukoba.Hurejrea u ovoj bitki ukazuje da je ona bila poslije Hajbera. krenu u pohod da opomene.r . a. To su bili opasni beduini Arabljani. a. Te{ko je bilo poduzeti neku ozbiljniju akciju protiv ovih beduina kad oni nisu imali svoje stalne zemlje.Had`er ka`e da ne zna ni{ta o tome. koji su krstarili Ned`dom i koji su s vremena na vrijeme vr{ili razbojni~ke plja~ka{ke pohode. Muslimani su imali nekoliko ovakvih pohoda uzastopno. 7. od Ebu . Resulullah. r. 617 OSTALI OSTALI POHODI I BITKE SEDME HID@RETSKE GODINE “ZATE POHOD “ZATE .. vi{e odgojnog karaktera.rikai”. Resulullah. god po Hid`ri. Poveo je 400 ili 700 ashaba. koja je bila opasnija od prve dvije.

621 Ibn . a. mu{rikinju.’” D`abir dalje pri~a: “Tada nas je Resulullah. a.s.. Kad sam se probudio u ruci mu je bila isukana sablja.. a na njihovo mjesto do{la je druga grupa. drvo.s. a.’” Me|utim Resulullah. Tako je Resulullah. U jednom predanju stoji: “Bilo je vrijeme za namaz. Ubad je bio pogo|en strijelom dok je stajao na kijamu u namazu.’ Resulullah. a Resulullah.’” 620 U Buharijinom predanju pri~a Musede od Ebi ..s.s. U tom trenutku do{ao je neki ~ovjek.Avane ka`e: “Resulullah. Pogodile su ga jo{ tri strijele. odgovori:’Allah. a ovaj re~e: .Had`er ka`e: “Vakidija navodi u povodu ove pri~e da je beduinu bilo ime D’asur i da je primio islam.r Rikai. meni nokti otpado{e. i s njima klanjao dva rekata.” 618 U Buhariji prenosi se od D`abira: “Bili smo s Resulullahom. a...s. klanjao je s jednom grupom dva rekata. d`. a.s. pa ga ostavismo Resulullahu. i s njima klanjao dva rekata. drugovima.s. pozvao i mi do|osmo i ugledasmo ~ovjeka beduina da sjedi pored njega. pa se njen mu` zavjetovao da se ne}e vratiti ku}i dok ne prolije krv Muhammedovim. dok sam spavao.s...Eto ga sada tu sjedi. Povrijedili smo stopala.344 Zape~a}eni d`enetski napitak a. te uzeo Resulullahovu.. Rekao mi je: .”619 U predanju Ebu . on misli da su to dvije razli~ite pri~e i da su iz dvije razli~ite bitke. uze sablju i re~e: ‘Ko }e tebe za{tititi od mene?’ Beduin odgovori: ‘Budi dobar (prema meni). a. a..s. postavi dvojicu ljudi kao predstra`u muslimanima. Do|e no}. re~e: ‘Ovaj ovdje je izvukao moju sablju. a. On izvadi strijelu i nastavi klanjati. Resulullah..s. a. Resulullah. sablju.. na mjestu Zate .r . ugledasmo stablo s debelim hladom.” 622 U povratku iz ove bitke muslimani zarobi{e `enu. Po tome je ovaj pohod dobio naziv zate . pa ga upitao: ‘Boji{ li me se?’ Odgovorio je: ‘Ne.. raskomotio se pod drvetom i na njega oka~io svoju sablju. nije ga kaznio.s. a on nije prekidao namaz.’ ‘A ko te mo`e spasiti od mene?’ Resulullah. od mu{rika. zatim su se povukli.” D`abir dalje pripovijeda: “Izgleda da smo svi zaspali. a. a on kad se vrati svom narodu.’” Ebu .rikai (rikaun je od rije~i ruk’atun {to zna~i zakrpa. To su bili Ubad bin Bi{r i Amir bin Jaser.{. On sjaha. a. Kad je predao selam.. a.. a. a.Bi{ra: “Ime ovog beduina je Gavres bin el .s.s. a. sagnu se. Resulullah. [esterica smo se smjenjivali na jednoj devi.Avaneta stoji: “Beduinu je ispala sablja iz ruke. a Allah najbolje zna. Resulullah. Me|utim.s. pa smo ih zamotali krpama. probudi svoga druga koji je spavao. a. a i ostali se razi|o{e oko drugih stabala.s. upita ga: ‘Ho}e{ li posvjedo~iti da nema drugog boga osim Allaha i da sam je Njegov Poslanik?’ Beduin re~e: ‘Dajem ti rije~ da te ne}u ubiti. pa je Resulullah.s.s.. Noge nam se izranjava{e.. pod Resulullahovo.Avaneta.Ko }ete spasiti od mene? Odgovorih: -Allah. i da ne}u biti s ljudima koji se bore protiv tebe. oslobodi ga. . a. zavoj). od Ebi . re~e: ‘Dolazim vam od najboljeg ~ovjeka.s.Haris.

Be{ir je uspio pobje}i u Fedk. ne na|e nikoga. po Hid`ri. pa Resulullah. Nakon ovoga. Pleme El . Oni su dobivali i uzdarja nakon povratka iz osvajanja Meke.s. Pohod Galiba bin Abdullaha el . Strijelci po~e{e ga|ati Be{ira i njegove ljude. Muslimani se tako spasi{e i ~itavi do|o{e u Medinu.evela. Turbet. Hasma. Me|utim. te oni pobjego{e. je {eval proveo u Medini. On sti`e do njih. g. 1. 2. Evo ne{to o tome u kratkim crtama. Pohod Be{ira bin Sa’da el . 7.. Izuzetak su bili manji incidenti s nekim pokrajinama.Putovali su no}u. nakon posljednjeg pohoda otpo~ele su pripreme za zauzimanje velikih zemalja i velikih kraljevina. 7. Za njima je krenula velika potjera naoru`ane neprijateljske vojske. g.. nave~er.” 623 Ovaj pohod imao je za cilj da unese strah u srca nepokornih beduina. po Hid`ri. po Hid`ri. g. po Hid`ri poslao vojsku u jo{ nekoliko pohoda.a.Ensarije plemenu Benu . sti`e za njima neprijateljska potjernica. Vijerst o dolasku vojske sti`e plemenu Havazin. a potom se vratio u Medinu. pade jaka ki{a. Me|utim. 3. i nisu se bijali nikoga. S njim je krenulo 30 ljudi..Murre kod grada Fedka. a onmda je iste godine.s. muslimani su s lahko}om otklanjali svaku drugu opasnost. zarobi plijen i povede stoku. koji nisu po{tivali ni~iji zakon. i sakriti se kod jevreja. okrenu se i vrati u Medinu. velika bujica naletje i razdvoji dvije vojske. 7. Na ovaj na~in slomljen je i tre}i neprijatelj koji je u~estvovao protiv muslimana udru`en s Kurej{ijama i jevrejima. Prou~avaju}i ove pohode nakon prethodnih bitaka primje}ujemo da su ova plemena Gatafana uveliko smanjila svoja razbojni~ka djelovanja i uveliko se primirila. Ona su malo po malo popu{tala dok se nisu skroz predala. po Hid`ri. . pa su u~estvovali i u raspodjeli plijena.Zape~a}eni d`enetski napitak 345 “Subhanallah. 7. povedo{e sa sobom plijen i krenu{e nazad. koje je ina~e `ivjelo u turbetu.Melevveha ubilo je drugove Be{ir bin Suvejda. s 30 ljudi. pa nisam `elio da je prekinem. a. U povratku. Tu je ostao dok mu rane nisu zacijelile. Pohod zvani Hasma koji se desio u mjesecu d`umade-s-sanijeti (d`umadel-ahir). mjeseca {abana. r.Lejsija protiv El . O tome je bilo govora u poglavlju “Pozivanje vladara i kraljeva u islam”. posla vojsku da uzme krvnu osvetu. g. ubi{e koga su stigli. Muslimani ih napado{e no}u. Uskoro }emo vidjeti neka od ovih plemena kako u~estvuju s muslimanima u osloba|anju Meke. On je ranjen. Resulullah. mjeseca safera ili rebiul . Oni su se borili na Hunejnu. Arabijskim poluotokom zavlada mir i sigurnost. jer je unutra{nja situacija u islamskoj zemlji bila okrenuta u korist muslimana i islama. 4. kad su se primakli muslimanima. a krili se danju. a. a poginulo je svih 30 njegovih ljudi. Pohod Omera bin Hattaba u Turbet mjeseca {abana. 7. g. Kad je stigao Omer. za{to me nisi probudio! Ubad mu re~e: “Bio sam na namazu i u~io jednu suru.Melevveha u Kudejdu.

koji su `eljeli da okupe pleme Kajs i krenu protiv muslimana. a oni primi{e islam. koju su trebali da obave tokom sklapanja primirja na Hudejbiji. Pohod Ebu .Hadreda s dvojicom ljudi.346 Zape~a}eni d`enetski napitak 5. Ovaj Mirdas je izdahnuo nakon “kelime-i-{ehadeta”. te do|e do sukoba u kojem poginu Esir i svih njegovih 30 ljudi.s. na ~elu trista muslimana. 7.kad” (Naknadna umra). ostavi u Medini za svoga zamjenika Uvejfa. rekao: “A da li si ti otvorio njegovo srce. a Ebu . a prije “Umre El . Ubili su svakog ko im se isprije~io.s.Ensarije u Jemen i D`abar (Mjesto koje pripada plemenu Gatafan ili Fezaretu ili Uzreti). a da im se mogu pridru`iti i drugi koji `ele.Mejfiat. po Hid`ri.Gabu s velikim brojem ljudi. oca Rehima el . razbje`ala se. ali kad su stigli do plodnog zemlji{ta Nejjar. Be{ir je donio dobar plijen. a.Avval i Benu Abdi Salebe u mjesecu ramazanu. a. a. Taj pohod je spomenuo Ibn . koji je u D`uhejni. Kad je vojska ~ula da dolazi Be{ir.Gabu.. g. po Hid`ri u mjesto El . Povod je bio {to je neki ~ovjek iz plemena D`e{em bin Muavije do{ao u El . Be{ir i muslimani putovali su no}u. Muslimani pozva{e Esira i njegovih 30 drugova i izrazi{e namjeru da ga Resulullah..s. 7. posla Ebu . Pohod Galiba bin Abdullaha el . krenulo 2000 mu{karca. 7. mjeseca {evala. mjeseca {evala.. Tamo se iskupila velika vojska koja je htjela napasti okolicu Medine.s. a. a. U ovom pohodu Usama bin Zejda ubio je Nuhejk ibn Mirdasa. Pohod Be{ira bin Sa’da el . a skrivali se danju.s. Pohod Abdullaha bin revahe na Hajber. dvije grupe iskaza{e nepovjerenje jedna prema drugoj. pa vidio da li je istinu rekao ili slagao?” 624 6. Zaplijenili su dosta stoke i blaga. 8..Gafarija. pa svi odjednom navali{e.Hadreda el . postavi za namjesnika Hajbera. a zarobio je i dva ~ovjeka koje dovede u Medinu i predade ih Resulullahu. g. . On krenu s njima. Dogovoreno je da svi `ivi u~esnici Hudejbije krenu zajedno na ovu du`nost. a neki ka`u u El Harekat. Resulullah. Galib je poveo 130 ljudi.Eslemije u El .. pa je Resulullah..s. zarobi i povede mnogo deva i ovaca. po Hid`ri s 30 konjanika. g.Lejsija na plemena Benu . 626 Resulullah. po~etkom zulkadeta naredio svojim ashabima da se pripreme za odlazak na umru. a nisu je obavili. 7. Tako je osim `ena i djece. 625 NAKNADNA UMRA Hakim pripovijeda: “Neprekidno su kru`ile vijesti da je Resulullah. a.Hadred izabra mudar korak i porazi totalno neprijatelje.Kajjim me|u pohodima u sedmoj godini hid`retskoj. Povod je bio {to je neki Esir ili Be{ir bin Zuram okupljao Gatafance da krenu protiv muslimana.

inne . a i muslimani su u~ili za njim. i Tvoj Hakk ja vidim u mome islamu.s.Revvaha.. u Kur’anu kog dostavi svome Resulu. bit }emo vas. la {erike leke lebbejk). spusti po D`ibrilu.mulk. a krajeve ihrama da prebace preko lijevog ramena. a. r. a onda je obavio tavaf (obilazak oko Kabe) i s njim su tavafili muslimani.” 629 U Enesovom hadisu prenosi se da je Omer.. a.hamde. rekao: “O Ibn .s. Oni su me|usobno govorili: “Dolazi vam delegacija koju trese jesbirska groznica. ulazio u Meku. u~e}i telbiju. da im se vidi desno rame. o mu{rici.s. Ti nema{ sudruga.l ..s. naoru`ani sabljama okru`uju}i ga sa svih strana.n niamete leke ve . naredi svojim drugovima da `urno pre|u tri kruga. Mogao im je narediti da `urno obi|u sve krugove.s. a. Naredio je tako|er da muslimani ihrame nose tako. Ti nema{ sudruga. U toku tavafa. ne}e hajat drug za druga u svom tom vrtlogu. i sva vlast pripada Tebi.l . s 200 ljudi. sljede}e stihove: “Sklonite se nevjernici s njegovoga puta. Mu{rici si izi{li na brdo Kajkaan. u~io je telbiju. strijele. Bit }emo vas mi udarcem. Za umru su obukli ihrame u Zul . (Odazivam ti se Allahu.Zape~a}eni d`enetski napitak 347 Resulullah.s. a.. ensariju. svo je dobro uz na{eg Resula.a mu{rici su se bili poredali da ga gledaju. Kad je Resulullah. ali ga je u tome sprije~ila `elja da poka`e Kurej{ijama svoju snagu 628 i brojnost muslimana. oklopne {titove. opasan sabljom. ja vjerujem u Tvoju Objavu. pjevu{io je Abdullah bin Revaha..” Resulullah.Hulejfi. a da hodom izme|u dva “rukna” (crnog kamena i jemenskog ugla). a zar pred . lebbejke la {erike leke lebbejka.) Telbiju je glasno u~io dok nije do{ao do ugla na Mihd`enu. Moj Allahu. a on nije prestao donositi “telbiju” (Lebbekallahumme lebbejk.s. ostavio je svo oru`je: ko`ne {titove. i Resulullah. a. na sjevernom dijelu Meke.. do{ao je s prijevoja Senijjeta koji gleda na Had`un .. na Allahovom putu. opremio se borbenim oru`jem. skinut glavu mu{ri~ku. jahao je svoju devu Kasva. Milostivi Allah na{. da gledaju muslimane. sklonite se. Resulullah. a. koplja i s oru`jem ostavio Evsa bin Hulija. U Meku krenu{e s putni~kim oru`jem i sabljama u koricama. boje}i se da ih ne bi Kurej{ije obmanule. ve . odazivam. Kad su stigli na Je’d`ed`. povede 60 kurbana o kojima je vodio brigu Nad`ibe bin D`endeb el Eslemi. a ispred Resulullaha. a. Najljep{a je ~asna smrt. 627 Pri ulasku u Meku Resulullah. po uzoru Kur’ana.. a muslimani su i{li uz njega.a. odazivam se tvome pozivu.

obavio tavaf oti{ao je na Saffu da obavi tr~anje izme|u Saffe i Merva (dva brijega izme|u kojih je tr~ala Had`era. ostade u Meki tri dana. dodijeli je D`aferu. udade je za Resulullaha. a. za njim je krenula Hamzina. a.). kretao iz Meke.s. a.a. da mu dovede Mejmunu. Resulullah. k}er. sirotica. tu zastado{e da borave neko vrijeme. a. a ~etvrtog dana. a.. re~e: “Pusti ga.a. Stoga je Resulullah.. a. a.l . neka i de od nas..s.. Abbas.s. 2. u povratku iz Meke zadu`io Ebu . a.. s muslimanima je u tri kruga oko Kabe ~inio “reml” (reml je polutr~anje s tresenjem ramenima). Dok je Resulullah. spremi se i napusti s muslimanima Meku. vrijeme mu je isteklo. Mejmuna uze za staratelja El .Harisa el .s.. Istra`iva~i uzimaju to drugo mi{ljenje 633 Ina~e se ova umra imenuje s ~etiri imena: UMRETU: 1. a tu obrija i glavu ({to spada u obrede had`a i umre). a. r. povika{e: “Jesu li to oni ljudi za koje ste rekli da ih drme jesribska groznica? Oni su sna`niji od bilo koga drugog. do|o{e mu{rici kod Alije. jer joj je maj~ina sestra bila D`aferova `ena. i svaki klanac i slobodni prostor Meke je “menhar” (mjesto za klanje kurbana). zakla kurbana na Mervi.a. ili zbog toga {to je padala u vrijeme primirja koje je prethodne godine sklopljeno na Hudejbiji.” 631 Kada je Resulullah.. kazuje{ i pjeva{ stihove?” Tada mu Resulullah. Spomenut }emo ih redom: . El .Kadijjet 3. Resulullah. Resulullah je . Kad su stigli na mjesto “Seref”.s. prije ulaska u Meku poslao D`afera bin Ebi .a.s. gdje je ostavio oru`jr. k}erku El .s. ali u isto vrijeme i D`afer i Zejd. a.s... El . Ismailova majka).kada’.s. Nakon sa’ja zaustavio se na Mervu.. Resulullah.... a.. a.s. Na ovoj “umri” Resulullah.kadi ili zbog toga {to je do{la kao dug za neobavljenu umru na Hudejbiji.s. a.” Resulullah. pa }e je ona bolje pazizti i njegovati. r.s.. Nakon toga Resulullah.348 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullahom. o amid`a!” Alija. posla nekoliko pohoda..Rafia. Es . jer joj je sestra bila Abbasova `ena Umul . 632 Ta umra nazvana je umretu . 634 Nakon povratka s ove umre Resulullah.s. Kad ih ugleda{e mu{rici tako ~ile i kreposne. a. Me|utim. rekao: “Ovdje je mjesto za klanje kurbana. o`eni Mejmunu. dozivaju}i: “O amid`a.. To tr~anje od sedam krugova zove se “Sa’j”.kasas i 4. a tu su stajali i pripremljeni kurbani.Fadli. To isto u~ini{e i ostali muslimani. a..Taliba da mu zaprosi Mejmunu.Amirijja.s. posla ljude na Je’d`ed`. i to u Allahovom haremu. stihovi }e na njih br`e djelovati nego odapete strijele!” 630 Resulullah.s. i reko{e mu: “Ka`i svome drugu (Resulullahu. da ga ~uvaju i da zamijene onu grupu koja treba do}i da obavi sve obrede umre.s. Omere. pa je Resulullah. Tako i uradi{e.Abbasa.Sulh. El . a.s. izjutra. a. r.. pa se s njom sastao u Serefu. htjede je uzeti kod sebe. r.

a. H. POVOD ZA BITKU Resulullah. posla Ka’ba bin Umejrea el . koji ga zarobi.s. tako da Resulullah. H.. g. udaljeno od Kudusi . na ~elu je 50 ljudi. mjeseca rebiul . 2. a muslimani su zarobili dva ~ovjeka Benu Sulejma.evela. 635 4. H.Avd`ae. Oni sreto{e neprijatelja i pozva{e ljude u islam. a. g. 7. poslao ih je do Benu .[erifa dva dana hoda. Bitka na Mu’ti dogodila se mjeseca d`umadel-ula. a. posla [ud`a bin Vehba el . 8.Ezdija da odnese Resulullahovo.. Zadatak je bio da ih pozovu u islam. Oni su vodili `estoku bitku u kojoj je bilo mnogo neprijateljskih `rtava. {to odgovara augustu ili septembru 629.{ . g.Havazin su stalno produ`avali svoje neprijateljstvo i ispoljavali ga veoma ~esto... Pohod Ibn . a. 8.s. mjeseca zul-hid`eta.. Pohod zvani Zate Irk. pismo velikodostojniku Basre. To je ujedno bio i naj`e{}i rat kojim je zapo~ela serija osvajanja kr{}anskih zemalja. gdje ga ubi{e. Pleme Benu . g.s. Mu’ta je selo na samom jugu [ama. a.. Pohod zvani Zate Atlah. a zalijenili su i bogat plijen.Havazin. 8. 636 BITKA NA MU’TI Ta bitka je najve}a i najte`a koju su muslimani vodili za `ivota Resulullaha.Kuda’at sabralo je veliku vojsku da napadne muslimane. carev namjesnik u Belki (mjesto u [amu).Ensariju s 15 ljudi. Resulullah. g.evela. Galib je krenuo na ~elu 200 ljudi. mjeseca rebiul . osim jednog ~ovjeka koji je bio ranjen i ostao `iv me|u ubijenima. ve} zasu{e muslimane strijelama i sve ih poubija{e. na pleme Benu . Pleme Benu Sulejm odgovori: “Nama nije potrebna va{a vjera. Oni zarobi{e i poneso{e bogat plijen. a ovi se ne odazva{e.Avd`ae. 8. H. a da nisu imali nikakvih neprilika. Benu . Bilo je to mjeseca safera.Gassani.s.Sulejma.Zape~a}eni d`enetski napitak 349 1.s.” Nakon tog odgovora do{lo je do `estokog sukoba u kojem je ranjen Ebul . Njemu se isprije~i [erhabil bin Amr el . Pohod galiba bin Abdullaha radi osvete ashaba Be{ira bin S’ada u jevrejskom Fadku..s. H. .Esedijja s 15 ljudi. Kad je to saznao Resulullah. poslao je Harisa bin Umejra el . a. sveza i posla u Basru. g. 3.

{. kako u~i ajet iz Kur’ana u kome se spominje D`ehennem. ‘I svaki od vas }e do njega sti}i! Gospodar tvoj se sigurno na to obavezao!’ (19:71) A ja ne znam kako }u se odmaknuti od D`ehennema. Ne ru{ite ku}e.350 Zape~a}eni d`enetski napitak Ubistvo Resulullahovih. ili da mi je `ao ostaviti vas. osim one koja se borila protiv “ahzaba”. a. neka se vojska osloni na Allaha.. d`.” 640 ISPRA]AJ MUSLIMANSKE VOJSKE I PLA^ ABDULLAHA BIN REVVAHE REVVAHE Kada se vojska pripremila za pokret.. pogine dostojanstveno. okupi se svijet i oprosti od vojnika..s. Kad do|o{e do Resulullaha. Ne plja~kajte. da mu svojom milo{}u oprosti grijehe. i uz to jo{ s plijenom. d`. te odmah pripremi 3000 vojnika. a ako ne prihvate. i da tamo{nje stanovnike pozovu u islam.{. Zejda bin Harisa i re~e: “Ako pogine Zejd. d`. VOJNI ZAPOVIJEDNICI RESULULLAHOV. vijest o pogibiji Harisa. I RESULULLAHOV. Ne smijete okaljati ~ast..s.” 638 Predade im bijeli bajrak i odredi Zejda bin Harisea za bajraktara. i neka se bori. nakon {to mu se budem primakao?” Muslimani po`elje{e sretan put svima. Tako|er im re~e: “Borite se u ime Allaha. sje}i stabla i palme. ^uo sam Resulullaha. veoma mu te{ko pade. 639 Naredi im da do|u na mjesto na kojem je ubijen El . d`. NALOG NJIMA Resulullah. pa ako prihvate dobro i jeste.S. postavi na ~elo vojske. Tada zaplaka jedan zapovjednik. Bio je to Abdullah bin Revvaha. a. za njih. 637 To je bila najve}a muslimanska vojska koja je do tad krenula u bitku.s.s. a ako pogine D`afer. te da se kroz bitku o~isti {ljam koji }e izi}i na povr{inu poslije pjene (na vodi ili krvi)... govore}i: “Pratila vas Allahova sre}a. udru`enog neprijatelja. . a. onda ga zamjenjuje Abdullah bin Revvaha.Haris bin Umejr. i na Njegovom putu protiv Njegovih nevjernika. `ene i stare osobe. a. naslje|uje ga D`afer. Allah vas ~uvao i nama ~itave i zdrave vratio. A. a zatim se pozdravi{e sa zapovijednicima i zamoli{e Allaha. to nije. ili da toliko volim ovaj dunjalu~ki `ivot.. Narod ga upita : “Za{to pla~e{?” On odgovori: “Nemojte milsiti da me je strah..” Abdullah bin Revvaha izgovori stihove u kojima moli Allaha. kao {ehid. ako pogine. izaslanika smatralo se najve}imzlo~inom koji se mogao mjeriti s objavom rata (ili zna~iti ~ak i vi{e).{. kako bi prolaznici pored njegovog kabura znali da je bio na Allahovom putu gazija. I moli ga da. ne palite i ne ubijajte djecu..{.

pa ili da nam po{alje jo{ ljudi ili da nam naredi {ta da radimo. Mi }emo se boriti snagom ove na{e vjere s kojom nas je Allah.Ensariju. Tada do|e do njih vijest da je Herakle krenuo sa silom od 100 000 Vizantijaca iz Belke. @eljeli ste da budete {ehidi. izi|e da ih isprati.” Na kraju svi prihvati{e njegovo mi{ljenje. i to na ovoj daljini.{. a njima su se priklju~ila plemena Laham. a na lijevo krilo Ubadet bin Malika el . ne mo`ete sada mrziti ono {to ste tra`ili. Zatim su se poredali za borbu. on ohrabri ljude govore}i: “O narode. od svega 3000 boraca. gledaju}i za njima. s jo{ sto hiljada ljudi.Vedai. MUSLIMANSKA VOJSKA NEPRIJATELJU KRE]E PREMA NEPRIJATELJU Nakon dvije no}i provedene u Meanu. za njih dalekoj. a. muslimani se povuko{e u Mu’tu i tu se utabori{e. Mi }emo postupiti po njegovoj naredbi. tako mi Allaha. DOGOVARAJU MUSLIMANI SE DOGOVARAJU U MEANU Muslimani nisu ni sanjali da }e se susresti s tako ogromnom vojnom silom. o broju na{eg neprijatelja.s. nagradio.. Kada se neprijatelj pribli`io. pa tu zastade. zvanom Me{arif.. Bulejk i Belij. ni brojem. Da li je mogu}e da ovako mala vojska.” Abdullah bin Revvaha suprotstavi se tom mi{ljenju. . a Resulullah. D`ezam. Pratio ih je sve do Senijetu . Heraklijeva vojska presrete ih u jednom selu Belke. ni snagom. 641 MUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTU NEO^EKIVANO STANJE I NEO^EKIVANO STANJE STRAHA Putovala je muslimanska vojska prema sjeveru i stigla do Muana. Na svoje desno krilo postavi{e Kutba bin Katadeta el Uzriju.Zape~a}eni d`enetski napitak 351 Potom vojska krene. krenu{e prema neprijateljskoj zemlji. a mi se ne}emo boriti ni mno{tvom. mjesta u [amu na sjevernoj granici Hid`aza. i u ovoj. napadne tu ogromnu vojsku od 200 000 vojnika? Oni se dogovori{e i reko{e: “Obavijestit }emo Resulullaha.l .s.. zemlji. d`. a. Krenimo! Ne}emo biti uskra}eni za jedno od dva dobra: ili pobjeda ili {ehadet (smrt na Allahovom putu).

pa mu i nju odsjeko{e. a u Omerovom predanju od Nafia dodano je : “To smo vidjeli s prednje strane njegovog tijela. Komandu vojskom preuze D`afer bin Ebi . kad u ovakvom `estokom okr{aju ginu muslimani. U borbi izgubi desnu ruku. Tragali smo za D`aferom i na|osmo ga me|u ubijenima. zar joj nije drago da u|e u D`ennet? U toku borbe do njega je do{ao njegov amid`i} i dao mu komad mesa da prezalogaji. islamski bajrak ponese Abdullah bin Revvaha. sko~i na zemlju i po~e sje}i sve oko sebe. On uze od njega. ^udna neka bitka! Svakakvih }emo iznena|enja do`ivjeti na ovome dunjaluku! Me|utim. Stoga je D`afer nazvan d`enetska ptica. dok i sam ne poginu. Tri hiljade ljudi licem u lice s napadom i navalom 200 000 vojnika. .{. S le|a nije imao ni jedne rane. kritiziraju}i ga {to prethodnih dana nije ni{ta jeo.s. ponese bajrak islama i jurnu. Bajrak ponese lijevom.miljenik Resulullaha. primjerom heroja kakve ne pozna svijet. za nagradu darovao krila u D`ennetu.Omer pri~a: “U~estvovao sam u toj bitki.Omer obavijestio kako je stajao kraj ubijenog D`afera i prebrojao na njemu pedeset rana i uboda i to sve sprijeda. 642 U drugom predanju Ibn . Kad mu dojadi ubijati s konja. {ta je njoj. donosi sa sobom ~uda. smr}u pravog {ehida.Talib. Bilo je za nevjerovati {ta sve ~ini u svojoj hrabrosti. pribi se uz njega. griznu jedan zalogaj.352 Zape~a}eni d`enetski napitak PO^ETAK BITKE I SMJENE ZAPOVJEDNIKA PO^ETAK Na Mu’ti sukobi{e se dvije vojske i otpo~e `estoka bitka. da mo`e letjeti kud `eli.. a ostalo baci iz ruke. osim kod muslimana. kada puhne vjetar imana i vjere. @estoko i hrabro se borio. Jurio je u boj sjeku}i sve oko sebe. d`. Na tijelu mu prebrojasmo preko devedeset uboda i rana” 643. a. da je donio zakletvu sebi da }e svakako sebe `rtvovati. sve dok nije jurnuo na neprijateljska koplja i poginuo. Pri~alo se da ga je ubio neki Bizantijac. voljela to njegova du{a ili ne. a zatim jurnu naprijed govore}i stihove u kojima ka`e. Zejd bin Haris . tako {to ga je raspolovio na dvoje. Borio se i borio.” 644 Nakon {to poginu D`afer herojskom smr}u. pa uze sablju i po~e ubijati oko sebe. pa mu je Allah. On istupi naprijed ja{u}i konja. Buharija prenosi od Nafia da ga je Ibn . malo se dvoumio. Zatim ga prihvati nadlakticama i nosio ga je sve dok ne pade ubijen.

pa je i on poginuo. Bizantijci su pomislili da im muslimani spremaju neku prevaru i da }e upotrijebiti neke ratne “varke”.” On odgovori: “Ja ne mogu.Ud`lan. zvani Sabit bin Erkam. pa je pomislio da im je do{lo poja~anje.VELIDA Nakon pogibije Abdullaha bin Revvaha. Buharija prenosi od Halida da je pri~ao: “Devet sam sablji polomio na dan Mu’te. uze bajrak i re~e: “O muslimani. Razli~ita su mi{ljenja kako se dalje odvijala bitka.Velid pokazao svu svoju vje{tinu i zrelost da spasi ostale muslimane iz ovoga u {ta su sami sebe uvukli. kako bi izbavio muslimane. nakon detaljnijeg prou~avanja svih verzija pripovijedanja. jedino je izdr`ao jemenski ma~. zatim Ibn . slo`ite se i izaberite jednog ~ovjeka da vas predvodi. .Zape~a}eni d`enetski napitak 353 ISLAMSKI BAJRAK U RUKAMA “ALLAHOVOG MA^A”. Kad osvanu drugi dan. pristupi ~ovjek iz plemena Benu .. HALIDA BIN EL . a Halid nakon jednosatnog odmjeravanja.i tako sve dok sablju nije uzeo “Allahov ma~” . Me|utim. a prije nego }e sti}i vijest u Medinu o borbi: “Zejd je uzeo bajrak i poginuo. rekao je na dan Mu’te.” Resulullah. obavije{ten vahjom (objavom). po~e polahko da se povla~i nazad. osim jemenskog ma~a. a potom promijeni bokove.” 646 KRAJ BITKE NA MU’TI Uz ogromnu hrabrost. promijeni Halid raspored vojske.dok je to govorio plakao je . Iz bojazni da ih muslimanska vojska ne bi zavukla u mrtvu pustinju.” Oni reko{e: “Ti. zatim D`afer. Oni se prepla{i{e.” 645 A u drugom tekstu hadisa stoji: “Slomilo se u mojoj ruci devet sablji na Mu’ti. On uze bajrak i povede te{ku i `estoku bitku. Neprijatelj je to promatrao. pa je i on poginuo . juna{tvo. a lijevo na desno. Prethodnicu postavi u pozadinu. vode}i ra~una da raspored vojske ne poremeti. tom morskom burom bizantijske vojske. a da ovi ne poduzmu za njima potjeru. Tada je Halid bin el .Velida.Revvaha. da se zaklju~iti da je Halid odolijevao cio dan ogromnoj bizantijskoj vojsci te`e}i svim srcem da smisli neku ratnu varku pomo}u koje bi zapla{io bizantijce. Gledao je kako se muslimanska vojska uskome{ala. pa desno krilo stavi na lijevo. a.s. Dobro je znao da im ne bi mogli uma}i.” Ljudi izabra{e Halida bin el . oni odustado{e od bitke.Halid. pa su tako s Allahovom dozvolom pobijedili. ipak je bilo veoma iznena|uju}e da ova mala vojska uspije u nepokolebljivosti pred tim silnim naletom.

{. . Eto. a to je da osvete ubijenog Resulullahovog. Harisa bin Umejra. a susret ove male vojske od 3 000 boraca. bili za~u|eni i iznena|eni vije{}u o muslimanskom pohodu na najve}u svjetsku silu toga doba na zemaljskoj kugli. Ova bitka na Mu’ti bila je samo odsko~na daska za kona~ni obra~un s Bizantijom. i da je njihov Muhammed. a. da odjednom bivaju naklonjena islamu. d`. Gatafan. E{d`ea. kojeg su ubili Bizantijci u Basri. Muslimani se pak sretno povuko{e. 647 UBIJENI NA OBJE STRANE U bitki na Mu’ti poginulo je ukupno dvanaest muslimana. a ne zna se koliko je na bizantijskoj strani. Me|utim. sam po sebi bija{e najve}e ~udo toga doba. i vrati{e u Medinu. Po~eli su shva}ati da muslimanima pomo} i pobjeda dolaze od Allaha. na prvom mjestu.Sulejm. jer je ugled muslimana probio granice Arabije. REZULT REZULTATI BITKE Va`no je napomenuti da muslimani u ovoj bitki nisu ostvarili zadatak zbog kojega su oti{li. Svi su Arapi. Ona je poslu`ila kao priprema za osvajanje bizantijskih krajeva koje }e muslimani zauzeti u tim dalekim divljim prostorima. da bi se na kraju vratili s minimalnim gubicima i bez ve}e {tete. to ~udo potvrdilo je Arapima da su muslimani ne{to sasvim drugo od onih na koje su oni navikli na tim svojim prostorima. Arapi su smatrali da borba zna~i uni{tenje bi}a i izazivanje smrti kroz nesre}u. ova bitka imala je ogroman zna~aj na propagandnom polju.. izaslanika.354 Zape~a}eni d`enetski napitak Tako se neprijatelj povu~e u svoju zemlju i nije ni pomi{ljao o potjeri za muslimanima. izuzev {to nam historija pripovijeda da ih je dosta poginulo toga dana. Fezaret i druga. Ubrzo iza toga na islam pre|o{e plemena: Benu . Zbog svega toga vidimo svadljiva arapska plemena koja su do ove bitke stalno napadala muslimane..s. Zubjan. uistinu Allahov Poslanik.

a bio je i imam u namazu cijeloj vojsci. Posla mu tako|er elitu muhad`ira i ensarija. a oni se razbje`a{e po unutra{njosti. a.S . dakle. neposredno poslije Bitke na Mu’ti. pa Resulullah. Zatu . a.l . kako im ne bi na um palo da se po drugi put udru`e u oanko velikom broju. Trebalo je da ih pridobije..Bekr i Omer. Ebu . Amr posla Avfa bin Malika el .s.As posla Resulullahu. u mjesecu d`umadel-ahire. i naredi im da se priklju~e Amru i da budu svi zajedno. To bi bio ujedno razlog za obra~un izme|u muslimana i tih plemena. Kada se ta vojska priklju~ila Amrovoj.. Resulullah.s. Rafia bin Mukisa. na sjeveru. Amr je bio glavni vo|a. tra`e}i pomo} u vojsci.Asa bila je iz plemena Belija.Ubejde pokori mu se. Nakon toga. a usput i da se obra~una s plemenom Kudaat. me|u kojima su bili Ebu .s. odabra Amra bin el .s. El . sazanao da su se arapska plemena prisdru`ila bizantijskoj vojsci protiv muslimana u Bitki na Mu’ti. pa mu Amr re~e: “Ti si do{ao meni kao ispomo}. pa je pre|e sve do krajnjih granica.. Naredio mu je tako|er da mu se pridru`e plemena pored kojih bude prolazi poput Belija. Uzreta. g. a ja sam vo|a. Resulullah. Na samoj granici. da mu raportira o u~injenom zadatku i da ka`e da su svi `ivi. Majka Amra bin el . a..s. r.Ubejde htjede da on predvodi vojsku. posla Amra njima. vojska se uputila u zemlju Kudaata..a. H. a. sreto{e se s njihovom vojskom. a.Asa da njegov plan provede u djelo. Muslimani ih napado{e. a danju se odmarao. Amr je stao na ~elo 300 muhad`ira i ensarija sa trideset konja..Duhmiju. Mogu}e da su ova dva uzroka bila odvojena jedan od drugoga. koje se okupljalo da napadne okolinu Medine.s.. dobi obavijest da oni imaju veliku vojsku.” Ebu .Zape~a}eni d`enetski napitak 355 “ZATU POHOD “ZATU . No}u je Amr s vojskom putovao..s . prdade Amru bijeli uz crni bajrak. a. a. te da se ne odvajaju i ne podvajaju. a mogu}e je i da su bila usporedna. 8.s.SELASIL” Kad je Resulullah.Selasil je oblast iza Vadi .D`erraha s 200 ljudi i dade mu bajrak. osjetio je veliku potrebu da poduzme mudre korake da ih razdvoji od Bizantijaca. Kad se pribli`i plemenu Belijj.Ubejdea bin el . posla mu Ebu .Kura.E{d`eija kod Resulullaha. . Od nje do Medine je deset dana hoda. Belkjajna i drugih. Resulullah. stoga Amr bin el ..

Selasil. Dosta je neprijateljske vojske izginulo. U ropstvo je pao veliki broj `ena i djece.s . 648 KAT POHOD BENU . 8. 649 . g. posla na njih petnaest ljudi na ~elu s Katadeom. Taj bunar (voda) naziva se Zatu . Uzrok je bilo okupljanje Benu Gatafana u Hudri.KATADE U HUDRU Ovaj pohod dogodio se u mjesecu {abanu.356 Zape~a}eni d`enetski napitak Ibn . kao i veliki broj stoke.. Resulullah. Narod Hudre ratovao je s Ned`dom. zemlje plemena D`ezzam.Ishak navodi da su se muslimani spustili do vode. H.s. a. Katade je u ovom pohodu proveo petnaest dana.

Bekru u oru`ju i ljudstvu.. Prema tom paragrafu. te Svoju vojsku i Svoje sljedbenike.Vetir na obronku Meke i pobi{e neke mu{kace. mjeseca {abana. a ljudi su u skupinama pohrlili u Allahovu vjeru.Kajjim ka`e: “To je najve}a pobjeda kojom je Allah.Bekra. te da se bilo kakvo neprijateljstvo od nekog plemena. a. Zemlja zablista i zasja u svijetlu islama. a. Zauze}em Meke obradovani su stanovnici Neba. povezani su rastrgnuti konci. . d`. 650 POVOD ZA BITKU Ranije smo govorili da jedan paragraf hudejbijskog primirja glasi da onaj ko ho}e da stupi u savez s Muhammedom.. i stupilo na snagu primirje. i potpi{e s njim ugovor.Bekr ugrozilo je ovu sigurnost pote`u}i ponovo pitanje krvne osvete iz ranijeg perioda. Nevfel bin Muavija ed . i da se pleme koje je u savezu s jednom od dvije strane smatra dijelom te strane. Resulullahom. uzdigao Svoju vjeru i Svoga Poslanika. te napado{e pleme Huzaat. Tom pobjedom je izbavio Svoj grad i Svoju ku}u. a.s. iako su u predislamskom dobu bila u velikom neprijateljstvu i pod krvnom osvetom. a pleme Benu . koju je u~inio da bude uputa svjetovima. a isto tako ko ho}e da s Kurej{ijama sklopi savez i potpi{e ugovor mo`e to uraditi. iz nevjerni~kih i mnogobo`a~kih ruku. kraj izvora El ..s. Tada je do{lo do sukoba i borbe u kojoj su Kurej{ije pru`ile pomo} Benu .s. smatra neprijateljstvom cijele te strane. H. po no}i.{.. Vo|a Benu . pleme Huzaat u{lo je u savez s Muhammedom.BITKA ZA OSLOBO\ENJE MEKE Ibn el . Oba plemena bila su indirektno u primirju.Bekr s Kurej{ijama. Pleme Benu . mo`e to uraditi.. g. 8.Dejli poveo je svoje ljude. oba plemena imala su me|usobnu sigurnost. Kad je do{ao islam.

sazva{e vije}e na kome doneso{e zaklju~ak da po{alju svog poglavara. Pomo} Muhammede.Huzaat uspjeli su se vratiti u Meku i na{li za{titu kod Budejla bin Verkae el .s.pa re~e: “Zaista }e ovaj oblak spustiti pobjedu Benu . odlu~nog pogleda. okrenu se Amru i re~e: “Ti si pobijedio. a. a mi zreli ljudi.SUFJAN ODLAZI U MEDINU DA OBNOVI PRIMIRJE ^injenica je da je potez koji su na~inile Kurej{ije i njihovi saveznici bio isklju~ivo izdaja i otvoreno ru{enje potpisanog ugovora. U svojoj zabludi nisu neki broj. Ebu ...” Iz Meke do{ao je Budejl bin Verkae el . Kurej{ije smjelo prekinu{e mir.s. zatra`i{e spas. kao i pomo}i Kurej{ija Benu . Amr po~ne recitirati stihove: “Moj Allahu. u Meki.s. na Vetiru s nama nametnu{e boj. zvanog Refia. u ime mira Benu . a da za to nisu imali nikakvo opravdanje.Huzaija s grupom ljudi u Medinu da obavijesti Resulullaha. da na ruku’u i na sed`di ubiju nam soj.Huzaija. o ~itavom doga|aju. EBU .358 Zape~a}eni d`enetski napitak Kurej{ije su se borile na strani Benu . Vi ste bili djeca. ja pozivam Ahmeda. Benu . ugleda oblak na nebu ({to je ina~e veoma rijetka pojava za to podneblje). a.Bekru protiv njih.sufjana. i zate~e ga u mesd`idu gdje sjedi s ljudima. do}i }e s velikom vojskom po zlotvora. s Allahovom voljom... koriste}i tamu no}i. Resulullah.Ka’bu.” 651 Resulullah. a.” U me|uvremenu Resulullah.Huzaije i kod svog {ti}enika. kad primismo islam u inat zabludi. Veoma upla{eni za lo{e posljedice koje ona nosi. U Keddi. Potom se vrati{e u meku. Amr bin Salem el . da obnovi primirje s muslimanima.unaprijed je obavijestio svoje ashabe {ta }e Kurej{ije poduzeti zbog svoje izdaje.spreman je za boj.s. pohita u Medinu kod Resulullaha.Bekra.. On im je rekao: “Znajte da }e vam do}i Ebu .” . a. Amr bin Sal’me. misle}ida ne}u japozvati vas.Ha{ima i Huzaa. a. Muhhamed na{ Resul.s. Stoga su ubrzo shvatili {ta ta njihova izdaja zna~i. obe}anje ~vrsto sru{i{e k’o zid. pozovi vjernike da po|u s tobom. lijep kao mladi mjesec i visok k’o bor. Ozbiljnog je lica.Sufjan da u~vrsti primirje i produ`i njegov rok. Ispri~a{e mu ko je sve poginuo u sukobu.

reci. a.) Budejl odgovori: “I{ao sam s nekim ljudima Huzaata na obalu i u ovu dolinu. Ti si poglavar Benu .. da nemam ni{ta drugo osim jednu sjemenku.” Tada se Ebu . On re~e: “O Alija. moj sin je mali da bi posredovao me|u ljudima. ili postelju meni?” Ona odgovori: “To je postelja Resulullaha.” Zatim on nastavi put i do|e u Medinu. Resulullah. Ebu -Sufjan re~e: “Akoje bio u Medini.a.a. njihov sin. o~ajan ipokoran: “O Ebu el . a Omer.a. r. r. ja sam posredovao kod ljudi”.. On potom ode kod Ebu . r.” On izi|e od k}erke i ode do Resulullaha. r.” Zatim pri|e mjestu gdje se Budejlova deva odmarala pa uze njenog izmeta. a.s.Bekr.a. Krenu da sjedne na Resulullahovo.. strogo je naredio da ne smijemo s njim razgovarati o tom pitanju.s. otkako si oti{la od mene pogodilo te zlo. {ta da radim?” Alija. a. odgovorimu: “Te{ko tebi Sufjane.” Iza toga ode kod Omera bin el .Sufjan ode kod Alije bin Ebi .a. a Ebu .a.. a. s njom bih se borio protiv vas.s. r. U|e u sobu svoje k}erke Ummi Habibe. da porazgovara snjim. pa re~e: “Kunem se Allahom da je Budejl i{ao Muhammedu.Sufjan krenu po dogovoru Kurej{ija i susrete u putu Budejl bin Verkaa u Usfanu. r. r..” Ebu .: “Ne mislim. a..s.Sufjan ga upita: “Odakle to dolazi{ Budejle?” (Mislio je da je on bio kod Resulullaha.s.” Ebu .a. izdrobi ga i u tome je vidio “ko{pice”. ne vidim {ta bi te moglo izvu}i iz ove situacije.Sufjan ustade i ode u mesd`id. a zatim se vrati u svoju zemlju. r.Sufjan: “Misli{ da }e mi to {ta pomo}i?” Alija. pa re~e Aliji bin Ebi ..Talibu. Resulullahu. Budi mi posrednik kod Muhammeda!” Alija. a k}er mu zabrani. mo`da. sav uzrujan. za vas? Tako mi Allaha. {ilte (postelju).Taliba. r.a. ne treba nikakav posrednik. ali ne mislim da ima{ drugog izlaza. r.a..a. (za . bit }e poglavar Arapa do smrti?” Ona odgovori: “Tako mi Allaha.s. i re~e: “Mo`e{ li ti da naredi{ ovom tvom sinu da posreduje me|u ljudima. Resulullah. ne dozvoljava{ mi da sjednem na ovu postelju? Ili pretpostavlja{ mene postelji. odgovri mu: “Tako mi Allaha. pa ga zamoli da govori Resulullahu.. ti si mi najbli`i krvni ro|ak.” Kad Budejl produ`i za Meku. a... Alija.Hattaba.a.. sjedio je s Fatimom. pa i s njim htjede popri~ati. a ja sam do{ao zbog posla i sigurno se ne}u vratiti onako razo~aran kako sam do{ao. a Hasan.” On se okrenu Fatimi. On je upita: “O k}eri.Kenaneta. re~e: “Zar da se ja zauzimam kod Resulullaha.Hasane (Hasanov o~e). odgovori mu: “Ja to ne}u u~initi.” Ebu .. a. nalazim se u veoma te{koj situaciji. r.s.” Sufjan ga upita: “Da ne dolazi{... Budejl se upravo vra}ao iz Medine. a.. ustani i sam posreduj kod ljudi. On re~e: “O ljudi. a.. tako mi Allaha.Sufjanu mrak uhvati nao~i. nije mu ni{ta odgovorio..” On re~e: “Tako mi Boga.Bekra.s. puzao je izme|u njih. Ebu . r. a ti se nevjernik i ne~ist.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 359 Ebu . i u|e kod njega. sigurno je svoju devu hranio ko{picama..a. od Muhammeda?” Budejl odgovori: “Ne.

pa gdje onda ide Resulullah.Katadea u dolini izme|u Zi Ha{ba i Zi el . ide na tu stranu. 8. i muslimanima bi jasno da je vijest istinita. do|e Amr bin Salim el . pa Ebu . da bi neprijatelj. prvog ramazana. a on mi.. pomislio da Resulullah.{. pa ja to i u~inih. H. kakvo je to spremanje?” Odgovorila je: “Ne znam. Kad je ta izvidnica stigla na svoje odredi{te. Alija se samo poigrao s tobom. a. nije to vrijeme da se ide u boj protiv Benu . pa sam to i u~inio... Tako mi Boga. naredi da se pripreme i obavijesti ih da ide u Meku. pa ljudi shavti{e da je ugovor prekinut. Tada im Resulullah. tako mi Allaha.Sufjan. Poslije Amra do|e Budejl. a. a.s. tako mi Allaha.” On odgovori: “ Ne. dobi vijest da je Resulullah. Kurej{ije ga upita{e: “S kakvim novostima nam dolazi{?” On odgovori: “I{ao sam kod Muhammeda i ispri~ao mu za{to sam do{ao.Merveta koja je udaljena tri “burde” od Medine (burda je 12 milja). a. naredio Ai{i.Hattabu.?” Ai{a ponovo odgovori: “Nemam pojma. ni{ta ne odgovori.s.” Radi sigurnosti i tajnosti tog pohoda. ne znam da li }e {ta biti od toga ili ne?” Oni ga upita{e: “A {ta ti je savjetovao?” Ebu .Sufjan re~e: “Nalo`io mi je da tra`im za{titu od ljudi. dovom: “Gospodaru moj.. a da niko ne zna ni{ta o tome. Najzad sam i{ao kod Alije i primijetio da je najmek{i (najbla`e naravi) od svih njih. a. tako mi Boga.. zatim sam oti{ao kod Ebu .”. ne dozvoli da Kurej{ije i{ta saznaju i vide dok ih ne iznenadimo u njihovoj zemlji. 652 . pa s njim ni{ta ne u~inih. rano izjutra. On se obrati Allahu. tri dana prije nego je obavije{ten da je ugovor prekinut.” On re~e: “Tako mi Allaha.s. drugog izlaza nisam imao. ja pozivam Ahmeda. Resulullah..360 Zape~a}eni d`enetski napitak obnavljanje primirja).a.. r.s. tako mi Boga. Poslije sam oti{ao Omeru ibn el . ako sazna.Asfera.” Oni ga upita{e: “Da li je to odobrio Muhammed?” On odgovori: “Ne.. Zatim uzjaha svoju devu i krenu u Meku.. On mi je signalizirao {ta da u~inim.Kuhafeta (Ebu . pa vidjeh da nam je on najve}i neprijatelj. a.Huzaija s 40 jaha~a i zapjeva: “O moj Bo`e. krenuo u Meku.” Oni reko{e: “Te{ko tebi. pa i oni krenu{e za njim i sustigo{e ga. da mu pripremi odje}u. Kad ju je posjetio njen otac (Ebu .. g. Kad do|e u Meku.Bekr) upitao ju je: “O k}eri moja.” Tre}eg dana.Bekra).” PRIPREME ZA BORBU TO OSTANE TAJNOSTI I POKU[AJ DA TO OSTANE U TAJNOSTI Uzima se iz Tuberanijinog predanja da je Resulullah. posla izvidnicu od osam ljudi pod komandom Ebi .s. d`.s.

Nisam jedan od njih. da ga ubijem. On je izdao Allaha i Njegovog Poslanika.Rehna el . Medinu i uputi se u Meku. On posla Aliju. A {ta zna{.Beltaa posla Kurej{ijama obavijest da se Resulullah.. pogledao u~esnike Bedra. a. Naredi{e joj da si|e s deve. a.s. da krene u Meku. re~e: “On je u~esnik Bedra.. sve }u ti re}i. moja djeca i sav moj rod.Gaffariju... Kad je Resulullah. H. a ona rasplete pletenicu i izvadi pismo iz nje. a.. i Mikdada da do|u na to i to mjesto gdje ima ba{~a s breskvama i da }e u njoj na}i `enu koja u svojoj kosi krije pismo za Kurej{ije. . napusti Resulullah. ramazana .mubarek mjeseca.. ali kod njih je moja porodica.s. pa ne na|o{e ni{ta.s.Hatab tada re~e: “Dozvoli mi. Nisam se odmetnuo od islama. Upita{e je gdje je pismo koje nosi Kurej{ijama.Zape~a}eni d`enetski napitak 361 Hatib Ibn . d`.{. onemogu}io je sve obavje{tajceda dostave Kurej{ijama bilo kakvu vijest o pripremljenosti muslimana i odlu~nosti da se bore.” Omer ibn el .s. Obojica uzjaha{e konje i krenu{e na to mjesto. Kad do|o{e.” Omerove o~i zasuzi{e i on re~e: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. ali sa bio veoma vezan za Kurej{ije.s. a ni promijenio vjeru.s. Oni nemaju me|u Kurej{ijama rodbinu koja }eih {tititi. ja sam vam oprostio. pozva Hatiba i upita ga: “[ta je to Hatibe?” On odgovori: “Pri~ekaj. i predado{e. Naredi{e njenoj pratnji da je pretresu. Alija joj re~e: “Kunem se Allahom da Resulullah.. stigao u D`uhfu. 8. Resulullah. susrete ga amid`a Abbas bin Abdul ... ili }e{ izvaditi pismo ili }emo te mi pretresti.s. Kurej{ijama. a ona re~e da nema nikakvo pismo.. te ga predade Aliji i Mikdadu. nai|o{e na `enu u nosiljci. a. o Allahov Poslani~e. U Medini ostavi za zamjenika Ebu . Tako mi Allaha. MUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTU ZA MEKU 20. Tako mi Allaha. a.” On ih obavje{tava o spremanju Resulullaha..” Resulullah. a. nije krivo govorio. Postao je licemjer. Oni ga odneso{e Resulullahu. pa re~e: “Odmaknite se!” Oni se odmako{e.. Resulullahu.” Ona vidje da s njima nema {ale. ja vjerujem Allaha i Njegovog Poslanika.. g.” 653 Tim primjerom Allah. Allahov Poslani~e. a.a. s 10 000 muslimana i ashaba.. a.Muttalib.” Zatim je rekao: “Radite {ta ho}ete. d`. sprema da do|e u Meku. r. mo`da je Allah.{.. Omere. na devi koju su vodili vodi~i. nakon {to je primio islam.s.s. a. do|e putem Objave vijest {ta je Hatib u~inio. On je upravo napustio Meku s porodicom i sinovima i krenuo u Medinu kao muhad`ir.a. U pismu jestajalo: “Od Hatiba bin Beltaa. Obavijest posla po jednoj `eni koja pismo sakri u svoju pletenicu. r. ani mi te nismo optu`ili bez razloga.

a. . A. da te sretnem znaj..S.ZAHRANU Resulullah. a Resulullah.Harisu: “Idi pred Resulullaha.. a.s.s.. Ebu . a.Sufjan odgovori Resulullahu.‘Allah te je nad nama uzvisio.. Kad su do{li do izvora Kudejd. EBU . On je najmilostiviji.a. zgrabi Ebu .s.s.362 Zape~a}eni d`enetski napitak A kad je stigao Resulullah. a zbog Njega sam tebe progonio ja. bijelu mazgu i krene da potra`i nekog drvosje~u.” (12:92) Ebu .reko{e oni . a. od milostivih. I ostali muslimani su to isto u~inili. izme|u mjesta Kudejda i Usfana.s..Zahranu.s. Uputi me Alah.. Postili su i ostali muslimani.Ebvu’ susreo je svog amid`i}a Ebu .. r.s.Sufjanu bin el . a.a.Sufjana bin el . ode do Resulullaha. no} mi bje{e tamna. kad nosih zastavu Ahmedovu vojsku da bacim u zabludu. Ko no}nom putniku. stihovima: “Pro|e moje vrijeme. putovao je od Medine poste}i. a Omera ibn el Hattaba.harisa i sina svoje tetke Abdullaha bin Ebi .” Tad Alija.SUFJAN PRED RESULULLAHOM.. garanciju sigurnosti prije nego u|e u Meku.655 Odatle je nastavio put do Merri Zahrana.... ti si taj {to me progonio iz Meke. a.s. postavi za nadzornika stra`e. Abbas uzjaha Resulullahovu. mi smo zaista zgrije{ili. Allah }e vam oprostiti.s. Tako odjednom planu 10 000 baklji.: “Nisu. Resulullah.s.. prekide post i napi se vode. Resulullah. odgovori: “Ja vas sada ne}u koriti. za uput u Istinu. a. a. i jacija ga zate~e u “Dolini Fatime”.. i reci mu u lice isto {to su rekla Jusufova bra}a Jusufu: ‘Allaha nam’ .” Resulullah. a.’” (12:9) Zaista. a. Resulullah.. ba{.s.Sufjan poslu{a. u El . ne dozvoljava da iko zna bolje govoriti od njega. evo moje {anse. a. r. Ummu Selema obrati se Resulullahu.s. da obavijesti Kurej{ije da izi|u i da tra`e od Resulullaha. ili bilo koga. naredi stra`i da bdije. a.Umejjeta. Resulullah. a. Nakon {to su odsjeli muslimani u Merri . bili tvoj amid`i} i tvoja teti~na najgori prema tebi.s. re~e Ebu .” 654 MUSLIMANSKA VOJSKA ZAUSTA ZAUSTAVLJA SE NA MERRI .. On naredi vojsci da zapale baklje. a.s. okrenu glavu od njih zbog velikog neprijateljstva i zlobe prema njemu.Sufjana za prsa i re~e: “Jeste.

Hanzela (Ebu . mazgu i mene na njoj.Sufjan izlazio u izvi|anje.Sufjan. sa svojom vojskom.Zape~a}eni d`enetski napitak 363 Allah. niko ga.a. uzja{i na ovu mazgu dok nas ne dovede do Resulullaha. a. a.. Da sam mislio da osim Allaha ima drugi bog..s.Hattaba. Omere.Sufjan dodade: ‘Nisu ovo samo Huzaije. r. na njegovoj mazgi. zahvatila ih groznica rata’. ako te se domogne.’ Tako smo prolazili pokraj vatre Omera bin el .Sufjana. Abbase.s... a. d`. te{ko Kurej{ijama sutra. re~e: ‘Te{ko tebi. a. a.{. dozvoli mi da ga ubijem’” Abbas pri~a: Ja rekoh: ‘O Allahov Poslani~e. tako ti oca i majke?’ Rekoh mu: ‘Tako mi Allaha.{.s.’ Resulullah.Sufjane. a. Tako|er je i Ebu . muslimani bi upitali: ‘Ko je ovaj?’ Kad bi ugledali Resulullahovu. viknu: ‘Ebu . pa po{to je Omer.’ Ja odoh i kad osvanu. bio uporan u zahtjevu da ga ubije. Ebu . nema plemenitijeg.Sufjana. re~e: ‘ Idi. pa kad god bi pro{li pokraj neke vatre. d`. osdvedoh ga kod Resulullaha. oni su u malom broju da bi to bile njihove vatre. pa on kad ugleda Ebu Sufjana. Meni ne preostaje ni{ta drugo do da znam da je tvoj prelazak na islam bio dr`ai Resulullahu.. osim Allaha.. odgovorili bi: ‘Amid`a Resulullaha. pa re~e: ‘O Allahov Poslani~e. Vra}ali su se s izvi|anja. da je on kojim slu~ajem ~ovjek iz Benu Adija bin K’aba. nije li do{lo vrijeme da i ti sazna{ da nema drugog boga. a Ebu . od Hattabovog islama. Ebu . r.s. a Budejl re~e: ‘To su iz Benu .s. a niti ovoliku vojsku’. r. osim mene ne}e ove no}i uzeti pod za{titu’.s.?’ On re~e: Tako mi Boga. do|i mi s njim. pa rekoh: ‘O Ebu . ni bri`ljivijeg od tebe. a njegova dva druga vrati{e se.a.s. a. a za mnom u|e i Omer..Fadle. jesi li to ti?’ ‘ Jesam. a zar nije do{lo vrijeme da shvati{ da . Koji te dovede i bez ugovora i bez zadane rije~i.s. tako mi Allaha.s.Huzaata. tako mi Allaha!’ ‘Pa {ta da uradim. a.. da ga je tek sada primio. a zatim sjedoh kod Resulullaha... s njim kod svojih stvari.. On krenu s Hukejm bin Huzamom i Budejlom da prislu{kuje i oslu{kuje nove vijesti o Muhammedu..’ Resulullah. r. On upita: ‘Ko je to?’ Ustade i do|e do mene.s.re~e: ‘Polahko Abbase. ni dobro}udnijeg.. ja sam ga uzeo pod svoju za{titu’. evo Ebu . mazgu kad ~uh razgovor Ebu . a.a. Ebu -Sufjan je pri~ao: ‘Nikad do sada nisam vidio ovoliko vatri nave~er.’ On `urno krenu do Resulullaha.’ On uzjaha iza mene. obgrlih mu glavu i rekoh: ‘Tako mi Allaha. on bi me dosad za{titio. onemogu}io je Kurej{ije da do|u do bilo kakvih informacija o muslimanima. a.’ ‘A ko su ovi?’ ‘ To jeResulullah. Budejla i Verkae.a.. Abbas pri~a: “Jahao sam Resulullahovu. a kad osvane. pa tra`i pomilovanje. re~e: ‘Te{ko tebi.) Abbas re~e: “Ja mu poznadoh glas. Nego. Allahov neprijatelj? Hvala Allahu. odsje}i }e ti glavu.Sufjan)’.s. rekoh: “Polahko.’” (Tako su razfovarale Kurej{ije.s. pa i on poznade moj glas i re~e: ‘O Ebu . a kada ugleda Ebu Sufjana iza mojih le|a.. a.” Abbas pri~a: “Jahao sam s njim. a. iako su bili veliki majstori izvi|anja i uho|enja.Sufjane. tvoj prelazak na islam bio mi je dra`i od Hattabovog islama. ne bih ti tako govorio!’ Omer.

a.Sufjan ima mo} i vlast kod Kurej{ija.s.” “[ta ja imam sa Muzejnetom?”. bio nasuprot Ebu . grupisani po svojim plemenima i sa svojim bajracima.Sufjan dodade: “Onda je najbolje poslanstvo.Abbasu da zadr`i Ebu .: “Sulejm”.{ehadet.’ Resulullah...Sufjanovu ku}u.” Bajrak ensarija nosio je S’ad bin Ubadet. Tako su pro{la sva plemena. a. primi islam i posvjedo~i da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik.. a potom: “O Ebu . pa bi rekao: “[ta ja imam sa Sulejmom?”. Ebu . npr. sa svojom vojskom u zelenom. bit }e sigurni oni koji se zatvore u ku}e. evo za njega ne{to: Onaj ko se u Meki skloni u Ebu . g. s muhad`irima i ensarijama.364 Zape~a}eni d`enetski napitak sam ja Allahov Poslanik?’ On re~e: ‘[to se ti~e tvog poslanstva.ZAHRAN I KRE]E U MEKU Ujutro.. 17. meni nije jo{ sve jasno. danas }e biti osvojene svetinje.. i oni koji se sklone u Mesd`idul .’ Ebu . Kad god bi pokraj njih pro{la nova grupa. a.i .a onda bi pitao: “Imam li ja {ta s tim plemenom?” Napokon pokraj njega pro|eResulullah.Sufjana. u srijedu. Abbas to u~ini. prije nego ti odsje~e glavu.s.” Sufjan dodade: “Niko ovima ne}e biti ravan.” Resulullah. 8.Haram. Abbas re~e: ‘O Allahov Poslani~e. bit }e siguran. ni po broju ni po snazi”. napusti Resulullah. . a Ebu .s. Od oklopa im se nije ni{ta vidjelo izuzev o~iju. sastavljenom od muhad`ira i ensarija. Ima mi{ljenja da je bajrak predan Zubeiru. re~e: ‘Da.s.Sufjan povika: “Slava Allahu. Kad je prolazio pokraj Ebu Sufjana re~e mu: “Danas je dan krvavog boja.. pitao se Sufjan. Treba on to vidjeti. o Abbase.” Tada Osman i Abdurrahman bin Avf reko{e: “O Allahov Poslani~e. ko su ovi?” A Abbas bi odgovarao. mi ne}emo biti sigurni dok god Ebu .Sufjan primi islam i izgovori kelime . H. a. danas je dan u kome }e Allah uzdignuti i proslaviti Kurej{ije!” On zatim posla ljude da oduzmu Sa’du bajrak i predade ga njegovom sinu Kajsu. a.Sufjan je ~ovjek koji voli ponos i ~ast.Fadle. Tako|er.” Abbas re~e: “O Ebu Sufjane.’ Abbas viknu na njega: ‘Te{ko tebi. a Ebu . danas }e Allah poniziti Kurej{ije!” Kad je Resulullah. re~e: Danas je dan u kojem se veli~a i slavi Kaba. Ebu .Zahran i naredi El . Sufjan bi upitao Abbasa: “O Abbase.’” NAPU[TA MUSLIMANSKA VOJSKA NAPU[TA MERRI . dok ne pro|u kraj njega svi Allahovi borci. Abbasu?” “Pleme Muzejnet. Merri . u~ini za njega ne{to u tom smislu.Sufjan preispitivao bi se. ramazana. Pored njih prolazili su naoru`ani i dobro opremljeni borci. Ebu . jesi li ~uo Sa’da?” “A {ta je to rekao?” “Rekao je to i to. a. to su razultati poslanstva”.Sufjan mu re~e: “O Allahov Poslani~e. danas je kraljevstvo i vlast tvoga brati}a ogromna.s.s.. ili: “Ko su ovi.Sufjana u tjesnacu kraj planinske stijene. a ko su ovi?” On odgovori: “To je Resulullah.

D`ehla. a ovi ma~evi o{tri s obje strane.Sufjan re~e: “Te{ko vama. ko se skloni u Ebu .Handemet. pro{a o pokraj Ebu . prihvatit }emo {ta nam se nudi. Muhammed vam dolazi s onim nad ~ime vi nemate vlasti. D`uhejna. I znajte.” Sav olo{ Meke iskupi se oko Ikremeta bin Ebi . a uz njega je postavio Eslema.Sufjana. nastavljao je svoj put predav{i se potpuno i skru{eno Allahu.s. brzo }e ubijati i sje}i muslimanske glave. On je prije toga pripremao oru`ja. d`.” On re~e: “Ja `elim. i kad u|e. Uz njih bio je jedan ~ovjek iz plemena Benu .” Ona mu re~e: “Tako mi Boga. Muzejneta. ne dozvolite da vas zaslijepi ova ovdje. Safv bin Umejjeta i Suhejl bin Amra. mrzak li je onaj koji predvodi narod. i re~e: “Ako vam se isprije~i neko . ni{ta od toga ne}e biti za Muhammeda i njegove drugove. iskoristi trenutak njegove slabosti i viknu: “Ubijte slatkog.” Ljudi se razi|o{e po svojim ku}ama i u Harem Kabe. masnog. zvani Hamas bin Kajs. Sulejma. a.Sufjan pohita u Meku. na brdu El . ima sigurnost!” Oni odgovori{e: “Ubio te Bog. to njihovo oru`je je u potpunosti pripravno. ne treba nam tvoja ku}a.Abbas mu re~e: “Spas i izbavljenje tvom narodu!” Ebu . On naredi Halidu da u|e u Meku s donje strane. kao i onaj ko u|e u Harem Kabe.Zape~a}eni d`enetski napitak 365 KUREJ[IJE IZNENA\ENE DOLASKOM MUSLIMANSKE VOJSKE Kad je Resulullah. da te neko od njih slu`i (bude sluga)”.Bekra. unaka`enih nogu..Sufjanovu ku}u. a ako oni stradaju. Utbetoba k}er. dolazi vam zbog ne~ega {to ne mo`ete izbje}i. da se biju s muslimanima. pa ako krene u na{u korist. evo Muhammeda.{. tako mi Boga. Halida bin Velida opostavio je na desno krilo. zadovoljan {to je ba{ njega po~astio da oslobodi Meku.” On re~e: “Ko se zatvori u svoju ku}u ima sigurnost.. Oni sakupi{e olo{ Meke i reko{e: “Ove }emo isturiti naprijed. pa kad ga je njegova `ena upitala: “Za{to sprema{ to {to vidim?”. on odgovori: “Za Muhammeda i njegove drugove. Na njega sko~i njegova `ena Hinda. TUVA MUSLIMANSKA VOJSKA U ZI TUVA Resulullah. priklju~it }emo im se.Sufjana bit }e siguran. El . Gaffara. Onaj ko u|e i skloni se u ku}u ebu . a. Od te poniznosti brada mu je gotovo dodirivala jahalicu. viknu iz sveg glasa: “O narode Kurej{a.. ni tvoja za{tita.” Ebu . zatim je citirao stihove u kojima otprilike ka`e: Ako se muslimani pomole u Meku.s. Na Zi Tuavau izvr{io je raspored vojske. a iza njih arapska plemena.

pa su ubijeni. Tako je bio pora`en Hamas bin Kajs. a. Od njegovih bli`ih saradnika .s. Poklik vojske strah zadaje. bajrak. te da se ne mi~e s tog mjesta dok mu ne do|e Resulullah.muslimana... i da zabode svoj bajrak u El .” Halid je ulazio u Meku pretra`uju}i je dok se ne susrete s Resulullahom. Ebu . od Keda. a. poginu{e Kerez bin D`abir el .s. tj. a. Halid bin el . `estoko ih napadnite i protjerajte prema Saffi.Fihri i Hunejs bin Halid bin Rebia. a. pa je Resulullah. naredio. `eno.s. sa svojom vojskom.s.s.Had`un. a. sjeku} na{e }ele.. Kurej{ije. a. njih je Halid zatekao na El . a ona ga upita: “A gdje ti je sada ono {to di govorio?” On u isti mah. Odatle se nije micao dok nije do{ao Resulullah.. pa ih je napao i pobio 12 mu{rika. a. ko ih je u putu susreo. kako bi se mogli upuptiti u Meku kad ve} tamo bude Resulullah. a. On nekako do|e do svoje ku}e i re~e svojoj `eni: “Zabravi za mnom vrata”. Njemu naredi da u|e s gornje strane Meke. koji je kovao i pripremao oru`je kojim }e se boriti protiv muslimana.s. bajrak u mesd`id Harema Kabe.Handemi. [to se ti~e kurej{ijskog olo{a.Avvam koji je nosio Resulullahov. ne bi rekla ni jedne besjede. kao mra~ne sjene. te jurnu{e muslimani na mene. nije ostao u `ivotu.. Lijevo krilo je predvodio Zubejr bin el . naredio da se oni sklone usred doline. .Ubejde komandirao je pje{adijom koja nije imala naoru`anja. Da zna{. gdje }emo ih mi do~ekati. Oni su istupili od po{tovanja naredbe i krenuli sami drugim putem. a naizust re~e sljede}e stihove: “Da si bila na brdu Handeme. na Saffi. MUSLIMANSKA VOJSKA ULAZI U MEKU Svaka vojna skupina muslimana krenula je u meku putem kojim joj je Resulullah.Velid i njegovi vojnici krenuli su naprijed i niko od mu{rika. kad pobje`e Safvan i Ikreme.s.s..366 Zape~a}eni d`enetski napitak od Kurej{ija. Zubejr je u{ao u Meku i nije zastao dok nije postavio Resulullahov. k’o krik lava iza le|a kad zapla{i mene.

poredali se u redove i ~ekali {ta }e Resulullah. a.. Prou~io je tekbire na obje strane. koja su nekoliko stepenica uzdignuta od zemlje. Jedinog..” On ugleda u Kabi goluba od drveta. a. klju~ara Kabe. Nakon toga. uze od njega klju~ i naredi da se kabenska vrata otklju~aju. Resulullah..La ilahe illallah). Kaba je tada bila sagra|ena na {est stupova. Oko Kabe (Allahove ku}e . a.s. Svako dobro djelo. la`. U ruci je nosio luk. Tu je klanjao. pa ga rukom zdrobi. On ih po~e lupati lukom i govoriti: “Do{la je Istina. izaziva te{ku .s.. Od zida je bio udaljen tri ar{ina. Iza le|a su mu ostal tri stupa.s. On pri|e Had`erul .Bejtullaha) stajalo je 360 kipova. Njegovo obe}anje obistinilo se. tako mi Allaha. Ubiti nekoga gre{kom. a. Jednog. nestaje!” (17:81) “Do{la je Istina. pozva Osmana bin talhu. pojavi se okru`en muhad`irima i ensarijama i tako u|e u mesd`id Kabe. i Ismaila..s. pa re~e: “Ubio Allah mu{rike. dodirnu ga. Kurej{ije su ve} ispunile Harem Kabe. re~e: “Nema drugog boga osim Allha. a zatim je izgovorio tevhid (potvrda Allahove jedno}e . kao posmatraju strjelice za igru. i gledaju}i dole u Kurej{ije. a s desne jedan. a la`i je nestalo i ne}e se ponovo vratiti. a. a zatim napravio krug unutar Kabe Bejtullaha.S. naredi da se slike izbri{u. Stoga ga je skratio. imetak i ljudi su u mojoj vlasti. a nestalo je la`i. ULAZI KIPOVA U MESD@ID KABE I ^ISTI GA OD KIPOVA Resulullah. S njim unutra ostado{e Usama i Bilal..” (34:49) Kipovi su se ru{ili jedan za drugim padaju}i na lice.esvedu (Crnom kamenu). osim slu`be u ovoj Allahovoj ku}i i napajanja had`ija. a potom obavi tavaf. A. zatvori vrata Kabe za sobom. Tako|er. zaista. oni nikad nisu ni vjerovali u ove strjelice. Prvi tavaf obavio je ja{u}i i bez ihrama. u~initi. Vidio je sliku Ibrahima.s. A POTOM DR@I GOVOR KUREJ[IJAMA Resulullah.S. a. okrenu se prema zidu nasuprot vrata.Zape~a}eni d`enetski napitak 367 RESULULLAH. dao je pomo} Svome robu! Samo On je pobijedio sve udru`ene neprijatelje. KLANJA U KABI. i napokon otvorio vrata.s. RESULULLAH. sli~no je kao i namjerno (bi~evanje i batinjanje). On se uhavti za dovratnik kabenskih vrata.. S lijeve strane bila su mu dva stupa. Unutar Kabe ugledao je slike. A.

Itab bin Usejd i El ..s. 100 deva. te blagoslovio. plemenit brat i sin plemenitog brata si. a.” Resulullah. a opskrba koju zaradite na dozvoljen na~in od ovog posla. re~e: “Re}i }u vam kao {to je Jusuf. sve zna i nije mu skriveno ni{ta.{. r. i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali..Sufjan re~e: “Ja ne}u ni{ta kazati. dok mu je pru`ao klju~: “Evo vam Bejtullah. Njemu pri|e Alija. . Allah..” Napokon. On re~e: “O Allahov Poslani~e.) Tada Resulullah.s.s. O narode Kurej{a.. nose}i klju~ Kabe u ruci..”) BILAL U^I EZAN NA KABI Do|e vrijeme za namaz i Resulullah. rekao svojoj bra}i: ‘Ja vas sada ne}u koriti. O Osmane.Abbas. Allah vas je oslobodio d`ahilijske oholosti i predislamskog veli~anja predaka. vi ste slobodni!’” KLJU^ BEJTULLAHA Nakon toga Resulullah. Mi vas od jednog ~ovjeka i jedne `ene stvaramo. a.a. idite. a. i {ta }u ja sada vama u~initi?” Odgovori{e: “Samo dobro. Od vas je ne}e mo}i preuzeti niko osim silom silnik. jer bi ga to `estoko rasrdilo. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najvi{e boji.” Zatim prou~i ajet: “O ljudi. Svi su ljudi od Adema rodom. halal vam je. Ebu .s.Sa’da. Allah.Sufjan bin Harb. od kojih 40 mora biti s plodom u stomaku... danas je dan za dobro~instvo i oprost. Allah ima povjerenja u vas za ovu Ku}u.” (49:13) VAS “JA VAS SADA NE]U KORITI” (12:92) Zatim Resulullah. a Resulullah. re~e mu: “Evo ti klju~ koji si imao (on je bio do tada klju~ar Kabe). sjede u mesd`id. tako mi Boga. Itab re~e: “Bog se smilovao Usejdu (ocu njegovom) da to ne ~uje i ne vidi. dodijeli nama ~uvanje Kabe i napajanje had`ija. a. upita: “A gdje je Osman bin Talha?” Oni ga pozva{e. naredi Bilalu da se popne na Kabu i prou~i ezan. d`..Haris bin Hi{am sjedili su u dvori{tu Kabe. uistinu. u djelu “Tabekat”. i tro{ite je. da bilo {ta ka`em.” (U drugom predanju stoji da je to izgovorio El .s.368 Zape~a}eni d`enetski napitak od{tetu. a Adem je od zemlje. stoji da je rekao.s.Haris re~e: “Kad bih.” (U predanju od Ibn . a. a. vje~ana i naslije|ena Allahova ku}a. nastavi: “O narode Kurej{a. znao da je to prava Istina i ja bih ih slijedio.s.” A El . {ta mislite {ta ste zaslu`ili. Ebu . a.

a.Hani.. Pitala je Resulullaha. poklonio mu je `ivot. a. Bilo je vrijeme prijepodneva (Ed . Mikjes je prije zauze}a Meke primio islam. pa joj je potvrdio. pa se za njega zauzela njegova `ena kod Resulullaha.Haris i Itab tada reko{e: “Mi svjedo~imo da si Allhov Poslanik.s. Haris bin Nufejl bin vehb. El . To su: Abdul .Zape~a}eni d`enetski napitak 369 i ovaj {ljunak }e me izdati i obavijestitit ga (Resulullaha.s. Ranije je Ibn Ebi .s. Hebbar bin el . Mikjes bin Subabet jeste mu{rik kojega je ubio Numejle bin Abdullah.Talibove. i re~e: “Znam sve {ta ste rekli!” On ponovi {ta je svaki pojedina~no kazao. i Sira.” ZAHVALE NAMAZ POBJEDE ILI NAMAZ ZAHVALE Resulullah.). ve} je bio namaz pobjede i osloba|anja Meke.. u|e toga dana u ku}u Ummu . Ibn . Resulullah. Abdullaha bin Ebi . neka si sklonila. a.. je li ona u pravu. pa je neki ~ovjek do{ao kod Resulullaha... i on se zbog toga odmetnuo od islama i vratio u Meku. a.s. Mikjes bin Subabet.Hatal uhvatio se za pokriva~ Kabe. oslobo|ena robinja porodice Abdul . pa da te obavijesti. Vratili su se zajedno u Meku i primili islam. naredi da ga ubiju.duha).s.s.s. a.Uzij bin Hatal. Ummi ..Sarha doveo je Osman kod Resulullaha... pa su ga neki drugovi Kurej{ije ubiti. a. pa ga ubi{e.s.. opra se i klanja osam rekata u njenoj ku}i.Talib htio ih je ubiti. pa makar ih na{li skrivene pod pokriva~em Kabe.s. ali je zbog neprijateljstva ubio nekog ensariju. Ikrime bin Ebi . “duha”.Hani je prilikom ulaska muslimana sklonila u svoju ku}u dva mu`avljeva ro|aka.” Utom. rekao: “One koje si sklonila. a. a. a potom se .. a ona ih je zaklju~ala u svoju ku}u. i molila ga da ide po njega {to joj je odobrio.s. pred njih do|e Resulullah. Bio je poslije toga dobar musliman. dvije Hatalove pjeva~ice koje su pjevale satiri~ne pjesme na ra~un Resulullaha. a.. Abdullah bin Ebi Serh. a.D`ehl. k}erke Ebu .” Njen brat Alija bin Ebi . Mnogi su pomislili da je klanjao “salatu-d-duha-namaz”.Sarh primio islam i u~inio hid`ru. pa joj je Resulullah. Resulullah. a. me|utim.Muttaliba.D`ehel pobjegao je u Jemen. Ta~no znamo da to nije mogao ~uti niko sa strane. i obavijestio ga.s. naredi da se na|e i ubije deset najve}ih zlo~inaca Meke. zvani “salatu-l-fethi”.Esved. POGUBLJENJE NAJTE@IH ZLO^INACA Resulullah.s. a. Ikrime bin Ebi . to nije bio taj namaz. (to je ona kod koje je na|eno Hatabovo pismo). pa je molio da mu oprosti.

Safvan zamoli Resulullaha..s. {to Resulullah. k}erku Resulullaha. Njega je ubio Alija.. Pretpostavlja se da su Ummu Sa’d i Erneb dvije spomenute pjeva~ice. dva mjeseca za razmi{ljanje.. a. odobri mu ~etiri mjeseca.s. a njegova `ena je ve} ranije primila islam. Zatim neka Erneb. Ibn .s. Allahov Poslanik i da je o svemu obavije{ten. a drugoj je opro{teno. da u~ini hid`ru. El -hakim navodi da je bio osu|en i Ka’b bin Zubejr (pjesnik). k}i Utbeta. spoznao je tog momenta da je Muhammed. Umejr bin el . Hebbar bin el .medh). jedna je ubijena.s. pa je pala na stijenu i to je bio uzrok gubitka trudno}e. . dok je obavljao tavaf.s. a. Hebbar pobje`e iz Meke na dan zauze}a.D`umehi zatra`io je za{titu za njega kod Resulullaha. a Resulullah. a. pa je poslije umjesto rugalica i satira. Fadelet je bio mladi} i pri{ao je Resulullahu. Ona je primila islam. ali je po svom visokom polo`aju me|u kurej{ijskim vo|ama osjetio strah i pobjegao iz Meke. 656 SAFVANA UMEJJETA ISLAM SAFVANA BIN UMEJJETA FADALETA I FADALETA BIN UMEJRA Safvan nije bio me|u optu`enim zlo~incima. Time je bilo kupno devet mu{karaca i {est `ena. a. pa kad Fadalet priznade.s. a. a.s. On je primio islam. Od spomenute dvije pjeva~ice.Ma’{er spominje jo{ neke ljude koji su tom prilikom ubijeni za kaznu: El .s.s. kako navodi Ibn . a `ena Ebu .Had`er navodi: Ebu .Sufjana.370 Zape~a}eni d`enetski napitak odmetnuo od islama i vratio Kurej{ijama. Nakon toga primio je islam i bio dobar vjernik. koja je ubijena. a. a. te primi islam.. potvrdio je njihov prvi brak. prihvati i dade mu svoj turban u kojem je u{ao u Meku. pjevao hvalospjeve (el . On se otimao s njom. a. da ga ubije. robinja Ibn ... koga je ubio Alija. O njemu }e biti govora kasnije. on je stra{nim mukama mu~io Resulullaha. Resulullah. Resulullah.. a. A {to se ti~e El . kao {to je i Sara primila islam. pa je primila islam.a.. zatim Ummu .Huzaija.. oko ~ijih imena ili prezimena ima nesuglasica. Me|u optu`enima bili su: Vah{i bin Harb i Hinda. Nakon toga Safvan primi islam. r.Harisa.Sad koja je ubijena tako|er. Umejr pohita za Safvanom koji je krenuo u D`idu da odatle la|om bje`i u Jemen.Esved poku{ao je sprije~iti Zejnebu.s. i vrati ga u Meku.Ishak. re~e mu da zna za njegovu namjeru.Hatala. uistinu.Haris bin Talatil el .

Meku proglasio svetom onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju.s.s. kao {to je bila i ju~er. Ako to sebi neko dozvoli zbog toga {to je Allahov Poslanik borbu vodio. Resulullah.Lejsa. On se zahvali Allahu. re~e: ‘Napi{ite to Ebu . HUTBA (GOVOR). a vama nije. koja je njegovo rodno mjesto. ustade Resulullah. nakon ovoga uspjeha ostati u svom rodnom gradu i na svojoj zemlji?” U tome momentu. to napismeno?’ Pa Resulullah.. Vi ste ubili ~ovjeka i time podmirili stari dug. on je dignutih ruku u~io dovu na Saffi.. niti lov loviti. takozvani Ebu .s. Ona je sveta Allahovom sveto{}u do Sudnjeg dana.[ahu.” Ibn . d`. re~e: “Osim despika. dosta je bilo ubijanja. ili posje}i stablo. re~e: “[ta ste . izre~e Mu slavu. a. a.Abbas re~e: “Allahov Poslani~e. da odr`i ljudima govor.s. povodom toga re~e: “O narode Huzaata. a.” Poslanik.S. njegova porodica ima pravo na izbor izme|u dvije mogu}nosti: da se ubije ubica ili da uzmu krvarinu.Zape~a}eni d`enetski napitak 371 RESULULLAHOVA. dignite ruke od ubijanja. a danas je ta svetost opet na snazi. niti se uzeti {to se na|e osim ako }e se to obznaniti. zauzeo Meku.[ah.{.. d`..{. i to u odre|eno vrijeme u danu koji je pro{ao.” U jednom predanju stoji: “Zatim ustade neki ~ovjek iz Jemena. niti se mogu ~upati biljke. a. RESULULLAHOVA.s. pa kad je zavr{io. u Meki ne smije proliti krv. ako bude od njega koristi. A.. na ovome mjestu. a.” Toga dana Huzaat pleme ubilo je ~ovjeka iz Benu .’”657 BOJAZAN ENSARIJA OSTA DA ]E RESULULLAH. DRUGOGA DANA U MEKI Sutradan. Niko od ljudi.. a. zbog nekih starih nesuglasica iz predislamskog doba.’” U drugom predanju stoji: “Ni trn se ne mo`e tu odsje}i. A. njegova domovina.. i re~e: ‘Mogu li dobiti.. o Allahov Poslani~e. drugog dana od oslobo|enja Meke.s. OSTATI U MEKI Kad je Resulullah. osim lavande (despika) jer ga koriste za mirisanje slu`avki i ku}a.. O tome neka prisutni obavijeste odsutne. ensarije me|usobno reko{e: “Ne mislite li da }e Resulullah. poslije ovog doga|aja.. zaista je Allah.S. a potom re~e: “O ljudi. recite: ‘Allah je dozvolio to Svome Poslaniku. ko vjeruje Allaha i Sudnji dan. ali ko od sada bude ubijen.

s. ni`e od njega.a.” A Hind dodade: “Mi ih odgajamo od malena. a.Medarik” 658 stoji. r. oprosti mi ono {to je pro{lo. a zatim re~e: “Ti si Hind?” Ona odgovori: “Da.s.. kad se pojavila Hind. nastavi sa zakletvom i re~e: “I da blud ne}ete ~initi..” Kad se vra}ala sa sastanka. Tada im on re~e: “Ne dao Allah.” UZIMANJE ZAKLETVE NA VJERNOST Kad je Resulullah. Ljudi su dolazili i zaklinjali se na poslu{nost i pokornost koliko god budu mogli.. Mekanci su po~eli upoznavati Istinu. halal je”. r.” To Omer ponovi i od njih uze obe}anje... pa se okupi{e oko njega da mu se zakunu na vjernost..372 Zape~a}eni d`enetski napitak rekli?” Odgovori{e: “Ni{ta.. a. tada re~e: “Tra`im od vas rije~ da ne}ete Allahu {irk ~initi..s.s. a.. nasmija se i prepoznade Hindu. Omer. od srca se smijao.Sufjan {krt je ~ovjek. a. a.. a.s. masmijao se. bila je upla{ena da je ne prepozna Resulullah. a Resulullah.s. a Omer ibn el . pa Resulullah. s muslimanima oslobodio Meku. sjedio je na Saffi. U djelu “El ..s. a. zaista je ru`no to ~initi. zahtjev.. a. a Hind re~e: “Ebu . pa ako ja uzmem malo od njegovog novca?” A Ebu .. da je Resulullah.. nismo ni do{le na ovaj sastanak s namjerom da budemo neposlu{ne.. bio je svjedok. preobu~ena i skrivena. moj `ivot i smrt su s vama. nastavi: “I da ne}ete krasti”.” A Hind upita: “A zar slobodne `ene (koje nisu robinje) to rade?” A Resulullah. To priznado{e i Resulullahu. a. Potom je Resulullah. a vi ih ubijate kad porastu. a. ali to vi i oni znate bolje.Sufjana. k}er Utbeta. a {to nam ne naredi{ da se lijepo vladamo i da budemo upu}ene”. a Hind re~e: “Tako mi Allaha. a Resulullah..s. i da je ne kazni za ono {to je u~inila s Hamzom.s. Resulullah.. re~e: “I da ne}ete ni u ~emu {to je dobro poslu{nost odricati. Allahov Poslani~e”. a. a.a. a. nastavi: “I da ne}ete svoju djecu u utrobama ubijati.Hattab.s.s. a `ena Ebu .Sufjan dodade: “Ono {to ti uzme{.a. nakon zakletve mu{karaca na vjernost. pozvao `ene da to isto u~ine. Saznado{e da bez islama nema nikakvog uspjeha.s. da je od smijeha zalegao. Allahov Poslani~e!” On odgovori: “Allah ti oprostio!” Resulullah. a i Resulullah.” Njen sin Hanzala poginuo je na Bedru. nastavio: “I da ne}ete potvoru ~initi”. Omer.s. a. razbi svoj kip (boga) i re~e: “Zbog tebe smo `ivjeli u zabludi!” .s. a on je bio uporan dok mu ne priznado{e.” A ona dodade: “Tako mi Allaha. r. Resulullah. On je primao od njih zakletvu i njima prenosio Resulullahov.

On je rekao jednom glasniku.{.Zape~a}eni d`enetski napitak 373 BORAV BORAVAK RESULULLAHA.Evsa. On naredi da sru{e ku}u u kojoj je bio kip. a da ga ne razbije. plemenski . Halid je krenuo s 30 konjanika. a. Halid bin el . bogobojaznost i Objavu. odmorio od rse|ivanja situacije u Meki..Asa.S. neka ne ostavi u svojoj ku}i ni jedno bo`anstvo (kip).Huzaiji da popravi znamenja i znakove u haremu Kabe i da o~isti i odstrani sve {to podsje}a na prethodni period. Te{ko tebi.!” U istom mjesecu posla Sa’da bin Zejda el . istog mjeseca da sru{i kip Suva’a. jesi li vidio?” On odgovori: “Primam islam i predajem se Allahu.s. Pred njega izi|e gola `ena. DJELOVANJE U MEKI I NJEGOVO DJELOVANJE Resulullah. a. Iz Meke otposla neke delegacije koje su tuma~ile islam i pozivale u islam. a. Na nju se izvika ~uvar kipa. crna. obnavljaju}i islamska znamenja i upu}uju}i narod na pravi put. vitlaju}i golom sabljom. Resulullah.h.s..” Amr mu re~e: “I sada si jo{ uvijek u zabludi. proveo je u Meki devetnaest dana. Kad je Sa’d do{ao do kipa. vratar ga upita: “[ta `eli{?” Amr bin el .Velid krenuo je 25. d`. posla Amra bin el .s. to je kip El . da sru{im to bo`anstvo. a.s. tri milje od Meke.Uzat koji se nalazio u Nahli. Halid je udari sabljom i raspolovi je na dvoje. Kad je do{ao Amr do njega. To je bio kip plemena Huzejl u Ruhatu. Gassanija i drugih arapskih plemena.. ramazana.As odgovori: “Naredio mi jeResulullah. a. a. Resulullah.{.” Resulullah.. A. Kad se vratio. Amr upita ~uvara: “Eto.s.s.E{hela sa 20 konjanika da sru{i Menata. i obavijesti ga {ta je u~inio.. te kada do|e do kipa . da ide Mekom i da fvi~e: “Ko vjeruje Allaha. a.Kenan.s.. d`. Tokom tih dana naredi Ebu . da li on ~uje ili vidi?” Zatim se primaknu i sru{i ga. re~e: “Da. re~e: “Onda ga nisi sru{io.” DELEGACIJE I IZVIDNICE Kad se Resulullah. g. nedaleko od Meke.[ejban. To je bio najve}i njihov kip.” Amr upita: “A za{to?” Ovaj odgovori: “Ne da se.Usejdu el . a. Nakon toga vrati se Resulullahu. El Hazred`a. pa ni tu ne na|o{e ni{ta.” Resulullah. ona je bila o~ajna {to ga vi{e nikad ne}e obo`avati u ovoj zemlji. raspu{tene kose. posla Halida bin el Velida da sru{i kip El . Vrati se tamo i sru{i ga. on ga sru{i.. To je bilo bo`anstvo plemena El .” Vratar mu odgovori: “Ne}e{ mo}i to u~initi. To bo`anstvo pripadalo je Kurej{ijama i cijelom plemenu Beni .. 8.s. blizu Kudejda. Kip Menat bio je u Mu{ellelu.Uzat.” Halid se vrati srdit... Njegov ~uvar bio je Benu. upita ga: “Da li si vidio {ta?” Halid odgovori: “Ne.

kad su prista{e “slina” krenule da sru{e Allahovu ku}u. da krene u pleme Benu . a zatim pri|e kipu. ensarija i iz plemena Benu .. muhad`ira. pri~alo se o islamu. tako|er... a ensarije i muhad`iri nisu. To je bilo vidljivo i u ovoj bitki u kojoj je u~estvovalo 10 000 muslimanskih vojnika. a. i da ga ne}e mo}i dr`ati onaj koji je u zabludi.Velid nakon ru{enja kipa El .Sulejma ubili su svoje zarobljenike. a njih je Allah. To je uzrokovalo da mnogi ljudi pre|u na islam. to je velika pobjeda koja je uni{tila idolopokloni~ko bi}e u korijenu. Izme|u Halida i Abdurrahmana bin Avfa izbi sukob i sva|a povodom toga doga|aja. Kad su stigli u Meku. uni{tio i u~inio ih kao li{}e koje su crvi isto~ili. ispri~a{e Resulullahu. To su se jedanput i osvjedo~ili prije pola stolje}a.s.{. a on podi`e ruke i re~e: “Gospodaru moj. Kukala je i udarala se u prsa. a.Uzat. pred tobom je grupa grje{nika prema tebi!” Sa’d je udari i ubi je. O tome je ~uo Resulullah. Ta pobjeda nije ostavila prostora ni opravdanje arapskiim plemenima za dilemu na cijelom arabijskom prostoru. odredi ga u {abanu iste godine.. Kad je do{ao do njih. pri odlasku ili dolasku. Trebamo se sjetiti da je primirje na Hudejbiji bilo prethodnica za ovu veli~anstvenu pobjedu. crna `ena. Sva su ta plemena dobro znala da }e dobiti Sveti hram Kabu onaj koji bude u pravu i na pravom putu. Potom on naredi da svaki vojnik ubije svog zarobljenika. Halid bin el . Sva arapska plemene i{~ekivala su {ta }e se izroditi iz sukoba koji se odvijao izme|u muslimana i idolopoklonika. ostavi na miru mog ashaba. ^uvar joj re~e: “Menat. a.” Oni reko{e: “Eto tebe i njega (kipa). Ta odlu~uju}a bitka otvorila je o~i narodu i poru{ila posljednje prepreke koje su bile .s. a uo~i Hudejbije bilo ih je svega 3 000.Omer i njegovi drugovi. ali ga u tome sprije~e Ibn . Neka ne ubija nikoga. d`. tako mi Allaha.Velid bio je na ~elu vojske od 350 ljudi. re~e mu. pa nisu umjeli da ka`u da su primili islam.s. posla Aliju. da ga javno ispolje i da ga prakti~no manifestiraju i u islamu se natje~u. dok ne do|u do Resulullaha. ja sam ~ist od onoga {to je u~inio Halid. To je bio odlu~uju}i trenutak. pa re~e: “Polahko. nemirnih i uzrujanih pokreta glavom. pozvao ih je u islam..s.” 660 To je bila bitka za Meku. da im da krvarinu i njihove mrtve. Resulullah.Sulejma. ne na|e ni{ta u njegovom skladi{tu. On. {ta se dogodilo. sru{i ga i zdrobi. ne}e{ dosti}i vrijednost koraka mog ashaba. Omogu}eno je svima u Meki koji su skrivali islam. a iza kipa pomoli se gola. a. promijenili smo vjeru. Ljudi su se u vrijeme sigurnosti opustili. Kad se vratio Halid bin el .” Halid to nije razumio pa ih je po~eo ubijati i zarobljavati.s. polahko.a.D`uzejmet i da ih pozove u islam. Svakome svom vojniku naredi da povede po jednog zarobljenika. a. pa su razgovarali me|usobno. Halide. ve} reko{e: “Promijenili smo vjeru.374 Zape~a}eni d`enetski napitak prvaci ga upita{e: “[ta `eli{?” On odgovori: “Da sru{im Menata.. r. 659 Pripadnici Benu .” To ponovi dva puta. kad bi imao zlata kao brdo Uhud i da ga potro{i{ na Allahovom putu. i razmi{ljalo se o islamu.” Sa’d se prima~e. Resulullah.

Nakon toga otpo~elo je novo razdoblje koje je bilo u potpunosti u korist muslimana. stanje Arapa i njihov na~in `ivota. mu~nog i tegobnog d`ihada.Zape~a}eni d`enetski napitak 375 izme|u njih i islama.s. U njemu su muslimani bili pravi vladari kompletne situacije. I zbog toga te dobiti promijenio se historijski tok. nereda. i primaju islam. . vjeri mu{rika na Arbijskom poluotoku. smicalica. ve} da u delegacijama odlaze Resulullahu. kao i neprekidnih pote{ko}a. naspram kojih je stajala vi{e od dvije decenije. a. Mi smo upotrijebili ovaj redoslijed kako bismo obradili svaku stranu s njenim specifi~nostima i razlikama. Ono predstavlja uspjehe koje je polu~ila vjera islam nakon dugotrajnog. period napora i borbe i 2. Kurej{ije su u o~ima Arapa bili ~uvari vjere i njeni branioci. uzdu` i poprijeko. Veli~anstvena pobjeda u Meki udarila je ~vrstu granicu izme|u perioda prije pobjede i perioda koji je dolazio poslije nje. te smo ga prvog i obradili. Predaja Kurej{ija i njihova kapitulacija predstavlja posljednji udarac mnogobo{tvu. Tre}e razdoblje mo`e se podijeliti na dva historijska perioda: 1. Ova dva perioda historijskih zbivanja me|usobno su povezana i usporedna. Muslimani su stekli vjersko i svjetsko vo|stvo. bitaka i ratova. a. `ivota. a nakon toga da ga ponesu {irom svijeta. Arapskim plemenima nije preostalo ni{ta drugo. Arapi su ih u tome slijedili i opona{ali. Razdoblje koje je otpo~elo poslije primirja.. Za taj poduhvat posebno su bile uspje{ne sljede}e dvije godine. Tom pobjedom muslimani su zavladali politi~kom i vjerskom situacijom u isto vrijeme na ~itavom Arabijskom poluotoku. Zauze}e Meke predstavljalo je najve}u dobit koju su muslimani stekli za sve te godine. period plemenskog takmi~enja u prihva}anju islama.s. Period borbi i napora na tom polju je neodvojivo vezan za prethodni period.. i{lo je u korist muslimana. a zavr{ilo se slavnom pobjedom. TRE]E RAZDOBLJE U^VR[]IVANJE POBJEDE ISLAMA U^VR[]IVANJE Tre}e razdoblje ujedno je i posljednje razdoblje Resulullahovog.

Samt. oproban ratnik. a svi porijeklom od Kajsa Ajlana. njakanje magaraca. starac koji nije imao drugog znanja osim znanja o ratovanju: teorijskog i prakti~nog.Med`aza. oko njega se sakupi{e sva plemena. `enama i djecom. Stoga se okupi{e oko Malika bin Avfa en . a na prvom mjestu plemena Hevazin i Sekif. da bi smireno podnijela ovu pobjedu muslimana. osim nekoliko svojeglavih. Gdje su?” Ljudi odgovori{e: “Poveo ih sa sobom Malik bin Avf.Nasrije. dolina Evtas sasvim je druge prirode od doline Hunejna. Bio je izuzetno hrabar.376 Zape~a}eni d`enetski napitak BITKA NA HUNEJNU Zauze}e Meke do{lo je neposredno poslije zadanog brzog udarca Arapima u prethodnom periodu. Hunejn je u blizini Il . 661 RATNIK SMATRA ISKUSNI RATNIK SMATRA POGRE[NIM MI[LJENJE VOJSKOVO\E Kad je Malik bin Avf stigao u Evtas.Hilala. Evtas je dolina na zemlji{tu plemena Hevazin ublizini Hunejna. To je neravno zemlji{te duga~kog planinskog hrbata (ra{trkanih bre`uljaka). On na tom skupu upita: “U kojoj ste vi dolini sada?” Ljudi odgovori{e: ”U Evtasu. Malik bin Avf povede narod s njihovom pokretnom imovinom. Ja ~ujem riku deva. pla~ djece i blejanje ovaca. Ova plemena smatrala su sebe veli~anstvenim i gordim.” On re~e: “Da. Susjedna plemena bila su zate~ena novom situacijom i nisu vi{e bila u stanju da joj se odupiru. Njima su se pridru`ile jo{ neke arapske porodice: Nasr. Stoga su mahom primala islam. na put prema Evtasu. D`e{em. te neki ljudi Benu . . bez imalo pjeskovite i mehke zemlje. teren za konje. Me|utim. jakih i oholih plemena. Izme|u Hunejna i Meke je preko 10 milja razdaljine i to na strani od Arefata. te odlu~i{e da krenu u rat protiv muslimana. Me|u ljudima od mudrosti bio je Durejd bin es . S’ad bin Bekr. NEPRIJATELJA EVTAS POKRET NEPRIJATELJA I DOLAZAK NA EVTAS Po{to je pokrenuo pitanje odlaska u rat protiv muslimana.

Mu{karac treba se boriti da bi njih spasio i za{titio. On odgovori: “Htio sam da iza svakog mu{karca stoji njegova porodica i njegov imetak. Ti si ostario i iznemogao.” RESULULLAHOVO. Kad se vrati{e. a zatim baci mladi}e konjima na le|a...S.” Durejd pozva Malika bin Avfa i upita ga zbog ~ega je sve to u~inio i {ta ga je na to navelo.” Malik nije dozvolio da pro|e Durejdovo mi{ljenje a ni prijedlog. nema koristi ni od koga drugog. dok ne pokupi informacije o namjerama neprijatelja. zatim da mu se vrati s vijestima. a Malik bin Avf im re~e: “Te{ko vama ako ne nosite nikakve vijesti!” Oni reko{e: “Vidjeli smo neke bijele ljude na crnobijelim konjima. govore}i: “Tako mi Boga. pa nas sna|e to {to vidi{. odbi taj prijedlog. djeca i pokretna imovina. a ako izgubi{..” NEPRIJATELJSKO NEPRIJATELJSKO IZVI\ANJE Malik je ranije poslao izvi|a~e i {pijune da {to vi{e saznaju o muslimanima. Vrati ih nazad da {tite svoje domove i svoje poglavare. Malik. a za{tititi porodice i imetak. a ako izgubi{. za tobom }e i}i i oni koji su iza tebe.. Tako nam Boga. ili }e mi se pokoriti Havazin. on upita za neke porodice i neke poglavare. .” Potom. a. osim boraca sa isukanom sabljom i pripremljenim kopljem. vrati{e se razjedinjeni i upla{eni.” Durejd re~e: “Pastir ovaca. tako mi Boga. A da li onaj ko izgubi bitku mo`e da sa~uva i za{titi svoju porodicu i svoj imetak? Ako ho}e{ da pobijedi{. a Durejd re~e: “Ja ne}u do`ivjeti ishod svega toga. nismo smjeli ostati zajedno. Havazin prihvati{e pokornost Maliku. A. Tako mi Boga. pa dodade: “O Malik. pa ako pobijedi{.Zape~a}eni d`enetski napitak 377 Uz mu{karce su njihove `ene. Ovaj to i u~ini. to }e tebe sna}i.” Me|utim. IZVI\ANJE Kad su vijesti o pokretu neprijatelja do{le do Resulullaha. kamo sre}e da sam mla|i.Hadreda el . a i mozak ti je ostario. ne}u u~initi ni{ta od toga. ni{ta ne}e{ posti}i slanjem hevazinskih vojnika pod {ljemovima da uni{te konje. ili }u se probosti ma~em kroz grudi.Eslemiju narediv{i mu da za|e me|u narod i da bude tamo jedno vrijeme. on posla Ebu .s. upropastit }e{ i porodice i njihovu imovinu. glavni vojskovo|a.

s. NAPU[TA NAPU[TA MEKU I ODLAZI NA HUNEJN U subotu. a Resulullah. Malik bin Avf do{ao je na Hunejn prije Resulullaha. a zar }ete slijediti obi~aje onih prije vas?” 663 Tako|er je me|u muslimaskom vojskom bilo i takvih koji su se zanijeli svojom brojno{}u. . H.s. Kad je pala no}. udolinama i gudurama. Nisu znali za raspore|enu neprijateljsku zasjedu u tjesnacima ovoga klanca. Resulullah. re~e: “Allahu ekber . izdav{i im nare|enje da zaspu ki{om strijela muslimane ~im se pojave. a. tako mi Allaha. MUSLIMANSKA VOJSKA IZNENADA U KLOPCI STRIJELACA Muslimanska vojska stigla je na Hunejn u utorak nave~er.: “Mo`emo li i mi imati ovakvo svrati{te kao {to imaju arapska plemena ovo u Zatu Envatu?” Resulullah. do|e jedan konjanik i re~e: “Izvi|ao sam na tom i tom brdu. 6. {evala.Allah je najve}i...s. vi govorite... `enama. On je uveo svoju vojsku no}u u klanac Hunejna. 20. Zaklju~i{e da se spuste u dolinu. a. napusti Meku u kojoj je proboravio osamnaest dana..s. sutra in{a’llah bit }e na{e. to je tradicija. re~e: “Vi ste narod koji ni{ta ne zna. Neki vojnici zapita{e Resulullaha. a. hrtanom istokom”. kao {to je govorio narod Musau: ‘U~ini da i mi imamo svoga boga kao {to i oni imaju svoje bogove.s djecom. a.. g. U sam osvit zore. odabra Enesa bin Ubejja Merseda el .s. d`.S.” 662 Na svom putu iz Meke na Hunejn muslimani ugleda{e ogromno zeleno stablo zvano Zatu Envat na koje su Arapi ka~ili svoje oru`je i kraj njega prinosli `rtve i stajali u molitvi. 8. U Meki je ostavio za nadzornika Itaba bin Usejda.s. posudi od Safvana bin Umejjeta 200 oklopa s oru`jem.Ganevije. i ugledah pleme Havazin s kompletnim porodicama . 10 000 koji su s njim do{li u Meku i 2 000 Kurej{ija. a. Ve}ina Kurej{ija bili su ljudi koji su nedavno primili islam.s.{. Devtnaestog dana on krenu s 12 000 muslimana. a.” Za stra`ara te no}i Resulullah. a. I dok su se muslimani spu{tali. a. pa reko{e: “Danas nas je nemogu}e poraziti..s. nasmija se i re~e: “To je muslimasko bogatstvo. jo{ dok je bilo mra~no. rasporedio zasjede po prijelazima i skrivenim prolazima.. a. Resulullah. osigura prethodnicu i razdijeli ljudima bajrake. muslimani su bili spremni na Hunejnu. pripremi i rasporedi vojsku po no}i.. a. {evala.378 Zape~a}eni d`enetski napitak RESULULLAH. a potom da navale svi kao jedan. A.s. Resulullah.” Takvo njihovo razmi{ljanje veoma je ra`alostilo Resulullaha.. zasu ih ki{a strijela.” Resulullah.s.

ja sam Resulullah.s.” Potom se sagnu. re~e: “Sada se rasplamsala borba. d`. jedna za drugom..D`unejd: “Danas propade ~arolija!” Resulullah. Izgledalo je da je poraz neizbje`an.Harisa bin el . nije stvorio nikoga. isto onako kako su i napustile polo`aj.s.” POVRAT POVRATAK MUSLIMANA NA POLO@AJE I VRHUNAC BORBE Resulullah. U`urbano i neprekidno je usmjeravao svoju jahalicu prema nevjernicima govore}i: “Ja sam Poslanik. kraj im se nazire.. okupilo se 100 ljudi koji su do~ekivali napad i borili se. Trebalo je vratiti razjarenu devu koja je i{la u drugom smjeru. pa re~e: “Lica se izobli~i{e.Haris dr`ao je uzde njegove mazge. ja sam sin Abdul .” Za svo to vrijeme Ebu . spusti Svoju pomo}. Zatim skine svoj oklop pa ju njime udara.s.” ... da ne `uri. uze {aku pra{ine i baci je neprijatelju u lice. nakon toga sjaha i zatra`i pomo} od Allaha. a. a. do|ite kod mene.{.s. ali bez rezultata.Abbas njegove uzengije.s. tako sam im izazvao emocije. zatim bi uzeo {tit i s isukanom sabljom bi se probijao.Sufjan bin el . tako da Ebu . Bitka je bila u punom jeku. Dvije vojske su se `estoko sukobile.). koji je imao prodoran glas. ja sam Muhammed bin Abdullah. svi kao jedan. U tom momentu Resulullah.” Uz njega je bio samo mali broj muhad`ira i Ehli Bejta (rodbine Resulullaha.s. pogleda na bojno polje.. a ne la`ov. a.Muttalibov.. ^ovjek poku{a da zaokrene svoju devu. a El . a. Abbas pri~a: “Ja povikah najja~im glasom: ‘Gdje su tamnoputi ashabi? O tamnoputi ashabi!’” Zatim re~e: “Tako mi Allaha. a. tek odskora musliman. a muslimani se po~e{e brzo povla~iti. govore}i: “Gospodaru moj. d`. Resulullah.s. o ensarije”. a. pa ne uspije. naredi svom amid`i Abbasu..Sufjan bin Harb. a Allah. a.{. bilo je veoma te{ko do}i do Resulullah. Oni povika{e: ‘O odazivamo ti se. zaustavljaju}i ga. ljudi.” Tada viknu iz sveg glasa D`ebelet ili Kildet bin el . a poslije njih pozvali su Benu el . ispoljio je takvu smjelost i hrabrost kakva se ne mo`e ni zamisliti. a.s. javljaju}i se: ‘Eto nas!’ Oko Resulullaha. kazna ih je stigla. eto nas!’”664 Me|utim. a.. Po~eo je vikati: “Ljudi. a.. Resulullah. Odjednom su sa svih strana nagrnule muslimanske ~ete. Resulullah. a da mu nije napunio o~i pra{inom iz te {ake. jedan preko drugoga.. da pozove ashabe. ostao je sam na desnoj strani. re~e: “Njihov poraz se ne}e zavr{iti dok ih ne stjeramo u Crveno more. kao kad oteljena krava mu~e za svojom teladi.” Potom je poziv upu}en ensarijama: “O ensarije.s.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 379 Neprijateljska vojska navali.Hazred`a.

Resulullah. kad vas je mno{tvo va{e zanijelo.D`aranu.Amir el . RATNI RATNI PLIJEN Muslimani su na Hunejnu zaplijenili i zarobili: 6 000 zarobljenika. Muslimani hitro potjera{e sve {to je neprijatelj imao. Resulullah.380 Zape~a}eni d`enetski napitak NEPRIJATELJSKOG JEDINSTVA RAZBIJANJE NEPRIJATELJSKOG JEDINSTVA I VELIKA POBJEDA MUSLIMANA Nakon bacanje pra{ine neprijatelju u o~i. tijesna postala.E{‘ari. jedna je grupa prebjegla u Taif. a.s. Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio. Do{lo je do neznatnog sukoba izme|u njih i muslimani brzo porazi{e mu{rike. kojeg je ubio Rebi’at bin Refi. druga u Nahlu. . Potjeru je predvodio Ebu . ka`e: “Allah vas je na mnogim boji{tima pomogao. Oni ih sustigo{e.. naredi da se sve to zgomila i pohrani u El .. Za ve}inom mu{rika koji su bje`ali u Taif. ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo. i vojske koje vi niste vidjeli poslao.. i one koji nisu vjerovali na muke stavio. krenu Resulullah.s. oru`je i karavan.{. nakon {to pokupi ratni plijen na Hunejnu. 26) NEPRIJATELJEM POTJERA ZA NEPRIJATELJEM Kad su muslimani pobijedili neprijatelja. mudri Durejd.s. a tre}a u Evtas. 24 000 deva. Ovo je taj preokret na koji Allah. U tom sukobu `ivot je izgubio muslimanski vojskovo|a Ebu . a.. d`. za samo par sati neprijatelj totalno izgubi bitku. pa ste se u bijeg dali.” (9:25. posla u potjeru u Evtas.Amir el . a. vi{e od 40 000 ovaca i 4 000 oka srebra. Plijen nije dijelio dok se nije vratio iz Bitke na Taifu. i to je bila kazna za nevjernike. imetak.E{‘ari. Samo u plemenu Sekif poginuo je oko sedamdeset ljudi. Za nadzornika tog ratnog plijena postavi Mes’uda bin Amra el . a i onoga dana na Hunejnu. a me|u njima bio je i stari. Allah.Gaffarija. koliko god bila prostrana. Druga grupa muslimana i{la je u potjeru za mu{ricama koji su pobjegli u Nahlu..{. nego vam je zemlja. d`. upu}uje.

po prepoznatljivim znakovima iz djetinjstva.. . Kad je dovedo{e pred Resulullaha.s. Oni se utvrdi{e u Taifu. pa Resulullah. a sestra Resulullaha. oni iznutra su ih `estoko ga|ali kopljima... U Lejtu bilo je utvr|enje Malika bin Avfa. a. Tu su podigli svoj tabor.Nasrijem.D`a’ranu.s. ^im su muslimani uspostavili opsadno stanje Taifa. a. pa je na njih neprijatelj bacio usijane `eljezne {ipke..a. Autori “Sira” imaju razli~ite podatke. po mlijeku. a. i Resulullah.s.Menazil. ukaza joj po~ast kao svojoj sestri.. H. a Resulullah. a me|u muslimanima bilo je i 12 mrtvih. BITKA NA TAIFU TAIFU Ova bitka samo je produ`etak Bitke na Hunejnu. zatim joj osigura garanciju i pratnju.. Odlazak u Taif bio je isto tako u mjesecu {evalu.Zape~a}eni d`enetski napitak 381 Me|u zarobljenicima bila je [ejma. na mjesto gdje je danas “Taifska d`amija”.Harisa es . Stoga su se muslimani morali povu}i s tog polo`aja. Poznato nam je da je ve}ina porodica Hevazina i Sekifa prebjegla u Taif sa svojim glavnim vojskovo|om Malikom bin Avfom en . stoji da je opsada potrajala 40 dana. Tako su o{tetili zidine grada.. a. g. Resulullah.s. krenu u Taif. On prostrije svoj ogrta~ i posadi je na njega. Opsada Taifa potrajala je du`e vremena. ona mu kaza ko je.. Jedna grupa muslimana po{la je u “bornim drvenim kolima”666 kroz zidine da se uvu~e u grad.s. Na ~elu vojske. krenuo je s ostalom vojskom. 665 U tom opsadnom periodu bilo je nekih ~arki kopljima i katapultima. neki do petnaest.s. Poslije toga nastavi put prema Taifu. a. 8. U Muslimovoj zbirci.. zatim Karnul . u predanju od Enesa. a kada su izi{li ispod drvenih oklopa. potom Lejt. k}er El . naredi da ga sru{e. Neki ka`u da je opsada trajala dvadeset dana. nakon obavljenih poslova na Hunejnu i nakon ostavljanja ratnog plijena na ~uvanje u El . a neki osamnaest dana. a. i posla je nazad njenoj porodici.Sa’dije. prethodnice od hiljadu. a. tako da je na muslimanskoj strani bilo ranjenih. S vojskom se zaustavio u blizini taifskih bedema i naredio opsadu grada. r. bio je Halid bin el -Velid. Resulullah.Nahlu. Na putu za Taif pro{li su kroz mjesto En .s. naredi muslimanima da ga|aju katapultima stanovni{tvo Taifa i utvrde grada. ali ne i direktnog sukoba. strijelama su ih ga|ali i mnoge pobili.

{.” Sutradan su se borili. odlu~i da se opsada podigne i da se vojska spremi. a. a ako ga napusti{.. Poslanik ga prozva zbog toga Ebu . zatra`i mi{ljenje Nevfel bin Muavije ed . pa se vojska obradova tome..s.s... kre}emo na put. slatko se nasmija njihovoj odluci.s.D@ARANU Kad se Resulullah. a Resulullah. ali radi Allaha. sutra }ete se boriti.D`aran. kao dio ratne taktike. Prvi koji su dobili svoj dio oni su ~ija je srca trebalo pridobiti..s. a. za pleme Sekif..” Tada Resulullah. usijanim {ipkama.s.s. i svakog ~ovjeka dade u emanet po jednom muslimanu da ga {titi. Oni su dobili bogat dio plijena.s. svratio je u El .Ekre (Ebu ..’” Neko upita: “O Allahov Poslani~e. zatim spu{tao pomo}u okruglog kolotura.Kolotur).s. shvativ{i zna~enje tih rije~i. oslobodi ih.{. a. da im ostavi vinovu lozu u ime Allaha i rodbinskih veza. a. a. po~e tra`iti novo rje{enje. Tu je proveo vi{e od deset dana ne dijele}i ratni plijen. Ako si nad brlogom. Taj je potez veoma te{ko pao stanovnicima okru`enog grada. Kad su poodmakli od Taifa. @eljno je i{~ekivao ne bi li kod njega do{la delegacija plemena Hevazin koja bi eventualno izjavila svoje kajanje i `aljenje. Stoga Resulullah. to i u~ini. obrati se muslimanima: “Recite: ‘Mi se vra}amo i u ime Allaha se kajemo. in{allah. . naredi da se posije~e vinova loza i da se spali. Resulullah. Muslimanima se opsjedanje uveliko oduljilo. a. a. bit }e slobodan. a. dok je neprijatelj bio spreman izdr`ati opsadu i godinu dana. Resulullah... On pozva Omera bin el . Resulullah. pa on odlu~i da po~ne s podjelom i time zadovolji nestrpljive plemenske vo|e i kurej{ijske ~asnike.Hattaba i re~e mu neka objavi ljudima: “Sutra. d`.. a. Me|utim. spremi{e se i krenu{e.. uputi poziv narodu Taifa: “Ko god izi|e iz opsjednutog grada. a. vratio. pa su mnogi zarobili rane. re~e: “Dobro. a. ne}e ti nanijeti {tetu.s.s.” Iz grada izi|o{e 23 ~ovjeka i Resulullah.382 Zape~a}eni d`enetski napitak Resulullah.s.” Resulullah. koji se nakon toga popeo na zidine Taifa. pa reko{e: “Mi idemo nazad.Dejlija. koji mu re~e: “Oni su kao lisica u svom brlogu.s. in{allah. Me|u njima bio je Ebu .. Njemu se klanjamo i Gospodaru na{em zahvaljujemo.. strijelama. a. Resulullah. a narod unutar zidina osta nepopustljiv. da bi natjerao zabarikadiranog neprijatelja na predaju. niko od njih ne do|e . a nismo zauzeli Taif?” Resulullah. Resulullah. a.” Muslimanima to te{ko pade.” RATNOG RASPODJELA RATNOG PLIJENA U EL . a.s.Bekr. i rodbinskih veza. Dosta ih je bilo ranjenih kopljima. te Resulullah. a. nakon ukidanja opsade Taifa.s. da je pleme Sekif zamolilo Resulullaha. uputi Sekif na pravi put i uvedi ih u islam. re~e: “Sutra. moli Allaha.. re~e: “Gospodaru moj. te da povrate ono {to su izgubili. d`. lisica je tvoja. itd...667 Po{to se opsada odu`i. kre}emo na put”...s. Muslimani to u~ini{e tako stravi~nom brzinom.

Ensarije su bile jedna od kategorija tih ljudi koji su se osje}ali o{te}eni i zanemareni. Mnogo je onih koji istinu prihva}aju zbog svojih stomaka.” Nakon {to je podijelio dio onima ~ija srca je trebao pridobiti. a ne po svojim sposobnostima. nekima po 40. da bi dohvatila travu (hranu). Tako|er se stoka vabi pomo}u djeteline.s. a on ga upita da mu da jo{ toliko.Sufjanu bin Harbu 40 oka srebra i 100 deva. osim petine. Jedan konjanik je imao 12 deva i 120 ovaca. pa uze s njene grbe dlaku me|u prste i podi`e je u vis. tako mi Allaha. Jedan dio iznosio je po ~etiri deve i 40 ovaca svakom ~ovjeku. Resulullah.Harisu bin el Harisu bin el . pa on povika: “Ljudi. dok se ne pro~u svijetom da Muhammed. a. i za njega dade kao i za Jezida. Znamo dobro da su oni ti koji su u najte`im trenucima Hunejna bili uz Resulullaha. a. dok ne do|u u stadij prisnosti sa imanom. navali{e oko njega i svako je tra`io pone{to za sebe.Kildeu dade 100 deva. podijelio bih vam ga. da imam bogatstvo tihamskih {uma 669. A. a i ta petina }e se podijeliti na vas. pa re~e: “O ljudi. a. Zatim dade Hakimu bin Huzamu 100 deva. a nisam ni kukavica. A sada oni gledaju kako ti bjegunci s bojnog polja nose pune ruke blaga. da ga zavole i budu zbog toga sretni. i to ~ini sve dok ne do|e u svoju staju gdje ima mir. ~ak ni koliko to. a tako podijeli i svim poglavarima i kurej{ijskog i ostalih plemena. 668 El .” Poslije toga Resulullah. a. stade pokraj svoje deve. 670 ENSARIJE ZAMJERILE RESULULLAHU. dijeli toliko da se ne boji da }e osiroma{iti. vratite mi moj ogrta~..S. Sufjan re~e: “A mom sinu Jezidu?” Pa i njemu dade isto toliko. Ostalima podijeli: nekima po 50. Stoga su razli~ite pri~e i zamjerke po~ele kolati naokolo. a oni ne dobi{e ama ba{ ni{ta.. ili razli~ite metode primamljivanja.. te da svako dobije svoj dio od plijena. Takva metoda politi~kog rasu|ivanja nije odmah shva}ena od mnogih kategorija ljudi. a. tako mi Stvoritelja. Kad su to vidjela arapska plemena. Toliko su se tiskali da su ga satjerali uz jedno drvo.s..s. ni la`ov. naredi Zejdu bin Sabitu da pozove ostali svijet. 671 .pa mu ih dade. dok se bje`anje i povla~enje nije pretvorilo u napad i pobjedu. Safvanu bin Umejjetu dade 100 deva. ja nemam ni{ta od va{eg plijena. Svi su bili uskra}eni bilo kakve dobiti ratnog plijena s Hunejna.Zape~a}eni d`enetski napitak 383 dao je Ebu . a vi dobro znate da nisam {krtac. stalno pru`a svoj vrat. U toj op}oj gu`vi s njega svuko{e njegov ogrta~.s. Ovakva podjela zasnovana je na vrlo mudrom politi~kom potezu. a Sufjan re~e: “A Muaviji?” Resulullah.s. I jednoj vrsti ljudi potrebne su razli~ite vrste podstreka.. jo{ 100 i jo{ 100. i borili se s njim.

zbog toga {to sam podijelio ne{to od ovoga svijeta. Zar vam je te{ko. upita: ‘A {ta si ti dobio Sa’de?’ On odgovori: ‘Ja sam kao i moj narod (ensarije). a u svemu tome nigdje nije bilo ensarija. da nije hid`re.’ Kod Resulullaha. Kad bi ovi ljudi krenuli na jednu stranu. da bi odre|ene ljude u islam pridobio. oni se razljuti{e i po~e{e razli~ita ogovaranja i negodovanja. a istinu }ete sigurno kazati. do{ao si kod nas kad su te drugi u la` utjerivali. o ensarije...’ Resulullah. Resulullah. pa je Allah va{a srca pridobio i povezao. zahvali se Allahu. stade pred njih. sinovima ensarija i unucima ensarija. Do{ao si pora`en. zar ne?’ Oni odgovori{e: ‘Da. a.s. o ljudi.s. dakle.. pa vas je Allah uputio na pravi put? Bili ste siroma{ni. bio bih i ja jedan od ensarija. podijelio ono {to je podijelio Kurej{ijama i arapskim plemenima. osigurao je svoj narod.. a.Ishak prenosi od Se’ida el . Allah i Njegov Poslanik najpouzdaniji i najvredniji su. smiluj se ensarijama. nastavi: ‘Ho}ete li mi dati odgovor. vi se. O moj Allahu. recite. do|e. ensarije se okupi{e.s. Dao si svome narodu. a kod nas si postao pobjednik.. Sa’d re~e: ‘Evo ljudi. a ensarije na drugu. pa vas je Allah opskrbio. Do|o{e jo{ neki drugi ljudi. svojim ku}ama? Tako mi Stvoritelja.s. Je li to tako? I bili ste me|usobni neprijatelji. a i oni izi|o{e. Suze su obilato lile i kvasile njihove brade. o ensarije. a ensarije od toga nisu dobile ni{ta. a.384 Zape~a}eni d`enetski napitak Ibn . a.” . Zadovoljni smo njegovom raspodjelom i na{im udjelom u tome.s. re~e: ‘Pozovi svoj narod u ovaj ogra|eni prostor. a. da se ljudi razi|u sa svojim ovcama i devama. Oni reko{e: ‘Zadovoljni smo Allahovim Poslanikom. a mi smo te prihvatili i pomogli.. neke ensarije naljutile su se i rasrdile zbog takvog na~ina raspodjele ratnog plijena. hvalu ponovi. Jedan od njih re~e: ‘Tako mi Allaha.s.s.’ Resulullah. pa si dao velike dijelove plijena arapskim plemenima. a vas ostavio i predao va{em islamu. a mi povjerovasmo u tvoju istinu.Hudrije koji ka`e: “Kad je Resulullah. Kad su se iskupili.. dunjaluka.. Do{ao si siroma{an. Allahu i Njegovom Poslaniku pripada milost i dobrota?’ ‘ Ako ho}ete. a. Biste li bili zadovoljni.s.’ Resulullah. ja bih krenuo za ensarijama. zavr{i i izi|e. naljutiste na mene? A zar niste `ivjeli u zabludi.’ Zatim Resulullah.. ~uo sam {ta ste pri~ali. o ensarije. Do{ao si protjeran.’ Sa’d ode i dovede ensarije na odre|eno mjesto.’ Resulullah.’ Ensarije zaplaka{e.s. pa i njima dozvoli pristup. Utom do|o{e i neki ljudi od muhad`ira. a potom re~e: ‘O ensarije. a mi smo te potpomogli. ali njih Sa’d sprije~i da u|u. a vi se vratite sa svojim Resulullahom. o Allahov Poslani~e. na jedno pitanje?’ ‘A {ta da ti odgovorimo. a. a. do|e Sa’d bin Ubadet i re~e: ‘O Poslani~e. a.

s. re~e: “To pleme primilo je islam prije nego su do{li kod nas.s. kod Resulullaha. Bilo ih je 14. a. a. Resulullah. a ko se ne sla`e. a. S njima je stigao Ebu Berkam. pa `eli dobrovoljno da ga vrati.s.namaz. neka ih opet vrati. a..s..s. re~e: “Mi ne znamo ko se od vas sla`e s tim.” Resulullah. a pitat }u i druge da vam ne{to dadnu. ustado{e i reko{e ono {to im je savjetovao Resulullah. kod muslimana. Oni mu se po`ali{e na neima{tinu rije~ima na koje bi se svako srce sa`alilo..s.Sulejm ne damo svoje”. . obrati im se: “Kad klanjate podne .. Njihov poglavar bio je Zuhejr bin Sard. te da nam vrati na{e zarobljene stvari. a. {est dijelova od prvog plijena koji dobijemo.s. Ko od vas ima nekog njihovog. a ko `eli da zadr`i svoje pravo nad zarobljenicima. a.Sulejm dodado{e: “Mi {to imamo dajemo Resulullahu. a.Zape~a}eni d`enetski napitak 385 HEVAZIN DOLAZAK DELEGACIJE PLEMENA HEVAZIN Nakon razdjeljivanja ratnog plijena.. Ja sam strpljivo ~ekao njihov dolazak prije podjele plijena.” Svi su muslimani vratili ljudima Hevazina i `ene i djecu i niko nije odbio osim Ujejna bin HIsna.. po mlijeku.” El . U raspodjelu plijena u{li su i njihove zarobljene `ene i djeca.s. Vratite se i neka nam va{i pretpostavljeni podnesu izvje{taj. a Benu .s. Resulullah. a. Da li su vam dra`i va{i sinovi i va{e `ene od va{ih imetaka?” Oni reko{e: “Mi ni{ta ne smatramo ravnim porodici!” Resulullah.s.Akre’a bin Habis re~e: “Ja i Benu . ustanite i recite: ‘Mi tra`imo da se za nas zauzme Resulullah. amid`a Resulullahov. da im udjeli ne{to plijena i zarobljenika. bijelo. do|e pleme Hevazin koje je primilo islam. evo prilike. poklonio je svim zarobljenicima fino. a tra`imo od muslimana da se za nas zauzmu kod Resulullaha. ali oni ne do|o{e odmah. Resulullah.namaz. dobre volje ono {to smo dobili kao roblje..” Tada muslimani povika{e: “Dajemo Resulullahu.. a.. ali ju je ipak vratio kad je vidio da su i svi ostali to u~inili.Muttalibu. to je sada va{e. On je dobio jednu staricu koju nije `elio vratiti nazad. Vi sada razmislite.. ali on onda ima umjesto jednog dijela.” Abbas bin Mirdas re~e: “I ja i Benu . progovori: “Ono {to pripada meni i Benu Abdul .s. egipatsko platno.Temim ne damo svoje. Ja volim kad se istina govori.” Tada reko{e muhad`iri i ensarije: “Ono {to je na{e dajemo Resulullahu. a. a.” Tada Abbas bin Mirdas dodade: “Vi ste me nadja~ali..s. a.’” Kad su klanjali podne .” Resulullah..s. a.s. na to re~e: “Ja imam samo ono {to vidite. a. a. Hevazin zatra`i{e od Resulullaha.s.

vode}i ponizne njene velikane. uistinu.{. da propadne nagrada onima koji dobra djela ~ine. imenova u Meki Itaba bin Usejda za nadzornika. U Medinu se vratio 24.386 Zape~a}eni d`enetski napitak POVRAT UMRA I POVRATAK U MEDINU Kad je Resulullah. d`. od onih iz davnih i lo{ih vremena. Na odlasku iz Meke. Muhammed el . a. ulazi u Medinu.Gazalija ka`e: “Kako je Allah pro{irio Resulullahove. proslavljene islamom i opro{tene od prethodnih grijeha: ‘Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio . ozvani~io je svoj boravak u Medini. do ovih kad mu je maknuo ve}inu problema sjajnom pobjedom u Meki? Kakve drasti~ne razlike za svega osam godina.s.s. Zbog Resulullaha. usamljen. zavr{io raspodjelu ratnog plijena u El . oni koji su se oholo pona{ali prema Allahovoj vjeri. Po dolasku u prijestonicu muslimana po~eo je obavljati svoje redovne poslove.s. Resulullah..’” (12: 90) 673 POHODI I IZVIDNICE NAKON POVRATKA POVRATKA S OSVOJENJA MEKE Nakon povratka sa ovog dugog i uspje{nog putovanja.. a. rije{iv{i uz to mnoge probleme koji su iskrsnuli. pa do sada{nje posjete kao Allahov Poslanik i muslimanski poglavar. prekidali su stara neprijateljstva i uspostavljali primirja.s. Dolazile su mu delegacije i on ih je primao. da tuma~e vjeru islam.. opremi se za umru i s tom namjerom krenu iz El D`a’rana. Resulullah. a. U Meki je obavio umru. grad koji ga je primio kao iseljenika. .. zul-kadeta. a.pa Allah. a slao je svoje namjesnike i svoje misionare . Preostali nemuslimani u Medini. Stanovnici Medine pru`i{e mu po~asti. a poslije toga vrati se u Medinu. H. za{titu i pomo}. tra`e}i razmijevanje i dru{tvo.s. a. Evo kratkog pregleda doga|aja u Medini nakon povratka Resulullaha. koji su odbili da prihvate islam i da se povinuju realnom stanju kojem su svjedoci bili svi Arapi. A evo ga sada. Oni prihvati{e Allahovo svjetlo kojim ga je Allah. upla{enog i nesigurnog.s. a. odjednom su ostali poni`eni i pora`eni. s poga`enim predislamskim obi~ajima. ulazi po drugi put nose}i pobjedu oslobo|ene Meke. obdario.. g. 8. od momenta kad je protjeran iz ovog ~asnog grada. Do{ao je kao stranac. mogu}nosti. Iz Meke u Medinu do{ao je protjeran da tra`i za{titu i uto~i{te.D`a’ranu.daije. poslije osam godina. ne}e dopustiti..

. a.Kilab 7. U Allahovu vjeru ljudi su ulazili u skupinama.Talib u Ned`ran (za d`izju i za sve ostale vrste zekata). Uglavnom. tako je bilo potrebno nekoliko izvidni~kih pohoda i prepada za potpunu kontrolu op}e sigurnosti na podru~ju cijelog Arabijskog poluotoka. g.Muhad`ir bin Ebi .As plemenu Benu .Umejje u San’a. Adij bin Hatim plemenu Tajj i Benu .. Rafi’a bin Mekis plemenu D`uhejna 5.s. a nakon osloba|anja Meke. g.dijelu plemena Benu . Be{ir bin Sufjan plemenu Benu . a napade ga El . Amr bin el . H. 9. ve}ina ih je poslana u muharemu. muharema otpremi svoje povjerenike arapskim plemenima da prikupe zekat i d`izju. To sve govori o velikom uspjehu {irenja vjere islama nakon primirja na El .Esed 12. Zijad bin Lubejd Plemenu Hadramevt 11. Aljia bin Ebi . El .Dahak bin Sufjan plemenu Benu .Hanzala 13. Kajs bin Asim .Fezzaret 6. H.Ka’b 8. Evo nekoliko tih pohoda: . Evo spiska tih povjerenika: 1. Nisu svi ovi povjerenici poslani u mjesecu muharemu.Hadremij u Bahrejn 16.E{heli plemenu Sulejm i Muzejnet 4.drugom dijelu plemena Benu . vratio se u Medinu krajem osme godine hid`retske.Zubjan 9.Letebijje el .Ezdi plemenu Benu .Unsijj koji je bio u San’i 10. Neki od njih poslani su kasnije. Jezid bin el . Ez .Sa’d 14. ^im je nastupila 9.IZVI\A^KI POHODI Kako god je bilo neophodno poslati povjerenike za prikupljanje zekata.Esved el . El . 1.Hudejbiji.Zeberkan bin Bedr . g.Husajn plemenu Eslem i Gaffar 3. nakon {to neka plemena primi{e islam. Malik bin Nuvejre plemenu Benu .Zape~a}eni d`enetski napitak 387 ZEKAT POVJERENICI ZA PRIKUPLJANJE ZEKATA I D@IZJE Resulullah. Ibn el . Ubad bin Be{ir el . Ed . H. 9. Ujejene bin Hisn plemenu Benu .Sa’d 15.Ala bin el . VOJNO .Temim 2.

. Napali su naselje Hatim u zoru jednog jutra mjeseca rebiul-evela. 9. 9. k}erke El . a Resulullah. g. 4.s. Potom ih je iznenadio u pustinji. a. pobjego{e. H. na pleme Benu . a. a i njegov pjesnik bolji je od na{eg pjesnika.hatib bolji je od na{eg. Zatim je Resulullah.Temim s 50 konjanika. dvadeset i jednu `enu i tridesetero djece. Kutbet bin Amir predvodio je ~etu na dio plemena His’am u blizini Turbeta. u saferu. a. pa reko{e: “O Muhammede. H. koji ih pobijedi{e. H. govornik . g.388 Zape~a}eni d`enetski napitak 1. Ujejne je putovao po no}i. Resulullah. naredi Sabitu bin Kajsu bin [emmasu (koji je dr`ao hutbe).retorika.. mjeseca rebiul . izi|i pred nas!” Resulullah. a muslimani se vrati{e u Medinu vode}i plijen. a. Alkamet bin Mud`ezzez krenu na obalu D`ide. koji su se bili okupili u okolini D`ide da bi gusarili Mekalije..Kilab.s. oti{ao da klanja podne .Kales” i napunili ruke robljem. a oni se po~e{e prijateljski odnositi prema njemu. Resulullah. g. Kutbet je poveo dvadeset ljudi sa deset deva koje su naizmjeni~no jahali. g. djecu i stoku. Akre’ bin el .Zeberkanija bin Bedra pa izrecitira stihove hvalospjeva. Njemu odgovori islamski pjesnik Hassan bin Sabit pjesni~kim nadahnu}em bez prethodne pripreme. a skrivao se po danu sa svojom konjicom..Talib po{ao je na ~elu 50 konjanika i 100 jaha~a deva. 3.Dahhak bin Sufjan el . 9.Harisa.s. U toj trupi nije bilo ni jednog muhad`ira.Habis re~e: “Resulullahov. izi|e.namaz. blagom i stokom. . Ujejne bin Hisn el . na ~elu 300 ljudi. Porazgovarali su s njim. 676 5. Poglavari Temima ponudi{e pjesnika Ez . a i oni su sjeli.s. a oni kad ~u{e za dolazak muslimana na njih.Fezzari krenu u mjesecu muharemu. u mjesecu rebiul-evelu.Temima bje`ao glavom bez obzira. a. Nakon namaza sjeo je u dvori{te mesd`ida. To roblje povede u Medinu.. Atarida bin Had`iba koji odr`a veoma rje~it govor.s. Zatim im muslimani vrati{e njihove `ene i djecu. Resulullah. Njihovi glasovi ja~i su od na{ih..Kulabij krenu na Benu .. 675 2. Zatim su izrazili `elju da se nadme}u s muslimanima u hvalisavosti i gordosti. Poru{ili su kip “El . Ujejne zarobi jedanaest mu{karaca.Kilab u islam. kao odgovor njihovom govorniku.s.s.Temim osmjelilo neka arapska plemena. a ni ensarije. Buknula je `estoka bitka. a. H. zabranjuju}i im da daju zekat. a. posla ovu ~etu ljudi da pozovu Benu . U Medinu sti`e deset poglavara plemena Temim i do|o{e pred vrata Resulullaha. pa im odgovori jo{ rje~itijim govorom. Ubili su samo jednog njihovog ~ovjeka. a i on s njima.ahira. Alija bin Ebi . Kutbe je bio ubijen s jo{ nekima. poslao je Alkameta na Abesince..” Oni zatim primi{e islam.. a. njihov nivo izra`avanja vi{i je od na{eg. `ene. Oni odbi{e i napado{e `estoko muslimane. H. g.Kad zavr{i{e oba govornika i oba pjesnika 674. Predlo`i{e svog govornika .s. pa je narod Benu . potvrdi im i pohvali ih dodjeljuju}i im priznanje. 9. pa izvr{i napad. Smjestio ih je u ku}u Remle. Razlog je bio {to je pleme Benu . 9. Nosio je crnu i bijelu zastavu. Ed . te je na obje strane bilo mnogo ranjenih. Alkamet doplovi do obale.

” Resulullah.” 678 U predanju od Ahmeda .s. zahvali Allahu. Tada sam se uvjerio da je on Poslanik. pa ga upita: “Izgleda da si pobjegao da ne bi rekao: ‘Allah je najve}i!’ A da li ti zna{ nekoga da je ve}i od Allaha?” On odgovori: “Ne. nakon {to izdvoji{e dio za Resulullaha. lice razvedri se i naredi mu da se smjesti kod jednog ensarije. Pored Resulullaha. a nemam ni oca. a.. re~e mu: “Ja vi{e poznajem tvoju vjeru nego ti.s. rekao: “O Adij.s. tako je. isto {to i ju~er i preju~er. a. joj isto odgovori.s. re~e mu: “Ali.s. sestra Adija bin Hatima otputova za svojim bratom u [am.s.. upita ga: “Zar nisi uzimao ~etvrtinu plijena svoga naroda?” “Jesam!”. a. da ti nisi Rekusija (kr{ansko . a. 677 U Ibn Ishakovom predanju stoji da je Resulullah. a. Resulullah..” Resulullahovo.a. joj napokon dade garanciju.. r. re~e: “Zaista su jevreji protiv sebe izazvali Allahovu srd`bu. Adij bin Hatim je svakog jutra i svake ve~eri dolazio kod Resulullaha. primi islam. a. bez garancije i bez ikakve druge preporuke.” A ja mu odgovorih: “Ti da zna{ bolje moju vjeru od . za{titi me.Kalesa na|o{e tri sablje i tri oklopa.. Treba da ode{ kod njega ili milom ili silom. Na putu za Medinu podijeli{e ratni plijen.’” Resulullah. odgovori. sutradan. Kad ga je na{la. a. i on joj dade.s. stoji da je Resulullah..) Ona zamoli Resulullaha.” On re~e: “Rekoh. to ti ne dozvoljava tvoja kr{}anska vjera. a.s. Prekosutra.” Resulullah. ona ponovi iste rije~i.” (humlan je poklon gostu. a. a.” Resulullah.... a zatim ga upita: “Zbog ~ega si pobjegao? Da li si pobjegao da ne bi rekao: ‘Nema drugog boga osim Allaha’?. Nemam nikoga da mi hizmet u~ini (da radi oko mene). a.s. Allah tebe za{titio!” Resulullah. a kr{}ani su zalutali..s. Adij pobje`e u [am.s. a. a. i ponovi hvalu. upita: “Ko ti je brat?” “Adij bin Hatim. to re~e i ode. a.s.... Kad su se vratili u Medinu. brat me napustio. A da li ti zna{ nekog drugog boga osim Allaha?” On odgovori: “Ne.. ispri~a mu za Resulullaha. pa joj re~e: “Moli ga da ti da ‘humlan’.s. Tako|er nisu dijelili imovinu Hatimove porodice. a.. rekao: “Ih.s. ja sam sijeda starica.. a.. a.s. Muslimani u riznici kipa El ..” On re~e: “Ja sam pravovjerni musliman.Zape~a}eni d`enetski napitak 389 Me|u zarobljenicima bila je sestra Adija bin hatima. odvedo{e ga Resulullahu.s. a.s.s. a.mo`da Alija. a. a Resulullah. r. naj~e{}e konj i sl.s. nastavio je govoriti s njim. kada ga je posadio preda se u svojoj ku}i..” “Ja mu odgovorih: ‘I ja sam pripadnik Bo`ije vjere. ona opet zatra`i od Resulullaha. o Adij bin Hatime.jer zna ono {to drugi ne znaju. Nakon toga.s.s.. Kad osvanu. Tako mi Allaha. vi~u}i: “O Allahov Poslani~e. Kad sjede pred Resulullaha. a. Resulullah. bit }e{ spasen. ^im sti`e u Medinu.sa’bejske sekte)?” On re~e: “Da. a..” Resulullah.s.... Resulullah. sestra Adija bin Hatima preklinjala je Resulullaha. a.a. sjedio je neki ~ovjek . a.s.” Brat je poslu{a i krene Resulullahu. govore}i: “U~inio je za mene ono {to ne bi ni tvoj otac u~inio.s.. re~e: “Onaj {to je pobjegao od Allaha i Njegovog Poslanika?” Resulullah.

Ako po`ivi{ du`e.a..” Resulullah. jesi li bio u Hiri (mjesto u Iraku)? Ako po`ivi{. r.’” 680 .s..” Resulullah. a. ali ga nemaju kome dati’”. a pri kraju hadisa Adij re~e: “Ja do~ekah da vidim karavane s nosiljkama za `ene kako putuju iz Hire u Meku na had`... do~ekat }ete ono {to je rekao Resulullah. i nikoga se ne pla{e osim Allaha. a.{. vidjet }e{ da iz Hire idu `ene u nosiljkama na devama u Meku da obave had`. prenosi od Adija bin Hatima da je rekao: “Kad sam bio kod Resulullaha. a. a. do~ekat }e{ da ljudi imaju pune ruke blaga.s..390 Zape~a}eni d`enetski napitak mene?” On odgovori: “Da.s. A ako jo{ po`ivi{. re~e: “On odmah prihvati islam i bio je skru{en musliman. re~e: ‘O Adij.” 679 Buharija. a u~estvovao sam li~no u otvaranju riznica Kisre bin Hermeza.s. kod njega do|e neki ~ovjek pa mu se po`ali na svoje siroma{tvo. d`. One se ne}e bojati nikoga osim Allaha. d`. a ako vi po`ivite. A zar ti nisi pripadnik Rekusija. a.. Tada Resulullah.Kasimu: ‘Bit }e pune {ake blaga. zlata ili srebra.{. Ebu el ..s. tako je.. Zatim mu do|e drugi ~ovjek. zar ne?” Odgovorih: “Da. re~e: “A to ti ne dozvoljava kr{}anska vjera. pa se po`ali da je oplja~kan na putu. i ti jede{ ~etvrtinu plijena va{eeg.. do~ekat }e{ da se otvore riznice Kisre Perzijskog.

Stoga su se tokovi historije sasvim promijenili. Ta arapska plemena imala su naklonost prema muslimanima. To je izazvalo opasnost i nestabilnost na granici bizantijske dr`ave. prije nego oni postanu sila koju ne}e mo}i pokoriti. 9. Stoga je car vidio jedini izlaz u porazu muslimana. izuzev {to je muslimanska vojska stekla visoku reputaciju u o~ima javnosti.. da se oslobode bizantijske vlasti i steknu slobodu.Harisa bin Umejra el . a. kako smo vidjeli u prethodnom poglavlju prema broju muslimana. na ~elu koje je bio Zejd bin Harise.najve}a vojna sila na zemaljskom licu toga doba. kao i `elju mnogih arapskih plemena kasnije.Harisa. posebno Gassanije.) Bitka za Meku bila je odlu~uju}a bitka koja je definitivno napravila razliku izme|u dobra i zla. Vjera islam cvjetala je. Resulullah je. a {to }emo tek vidjeti na Oprosnom had`u. Ranije smo saznali da je po~etak nesuglasica izazvan ubistvom Resulullahovog izaslanika El . Ljudi su u skupinama primali islam. da bi osvetio El . tom prilikom nije uspio dobiti osvetu od tih besramnih silnika. Nestalo je unutra{njih dr`avnih problema i prestale su sve nesuglasice.s. i arapske i strane. Poslije nje nije vi{e bilo prostora za dvoumljenje i sumnju. UZROK BITKE NA TEBUKU Postojala je jo{ jedna svjetska sila koja je oponirala islam bez opravdanog razloga. Bila je to Bizantija . kada je izaslanik nosio Resulullahovo pismo velikodostojniku Basre u kojem ga poziva u islam. . Resulullah. Muslimani su odahnuli zbog spoznaje vjerskog u~enja i Allahovih propisa.Gassanije. i dvije su vojske imale `estok okr{aj na Mu’ti.Ezdija od ruku [erhabila bin Amra el . On je pored Bizantinaca pripremao i arapska plemena koja su bila pod njegovom vla{}u.Zape~a}eni d`enetski napitak 391 BITKA NA TEBUKU (Red`ep. H. poslao vojsku. Car Heraklije nije nikako mogao zaboraviti sukob na Mu’ti koji je proslavio muslimane. g. a posebno prije nego se arapske pokrajine dignu protiv bizantijske vlasti. Car je ~itavu godinu razmi{ljao kako da pripremi vojsku koja }e uni{titi muslimane.

. iako su licemjeri bili ubje|eni u veliki uspjeh Resulullaha.s. odvojio se od svojih `ena i nije s njima imao bra~ni odnos. Bili smo vjerni drugovi. Tu se ubraja i ponovno nastojanje munafika (licemjera) da razore muslimansko jedinstvo. osnova{e gnijezdo za kovanje spletki i zavjera. a. on bi prikupljao novosti. a. Ako sam ja bio na putu. Ta jazbina bila je naizgled kao mesd`id.s. a. tu`ni. pa su naizmjeni~no i{li kod Resulullaha.s. to sam ja ~inio za njega.. odvojio se od svojih `ena!’” (hadis) 681 U drugoj verziji ovog hadisa stoji da je Omer.bio je njegov red da ide kod Resulullaha. dakle i pored toga neprestano su `eljeli da provedu u djelo svoje zle i pokvarene namjere prema islamu i muslimanima.{.. ve} u ime Allaha. ve} ne{to gore i te`e: Resulullah je dao rastavu braka svojim `enama!’” (hadis) 682 To ukazuje na opasnost situacije s kojom su se muslimani morali suo~iti. r.. a {to je vezano za bizantijsku vojsku. Na svaki glas i svaki {um koji bi ~uli.. za kojeg se pri~alo da }e udariti na Medinu.s. d`.a. otvori!’ Rekoh: ‘Da nije do{ao neprijatelj . pomi{ljali bi da ih opkoljavaju Bizantinci. Ni ashabi nisu znali u po~etku o ~emu se radi.s.Hattab. a.Gasanija?’ On re~e: ‘Ne{to gore od toga! Resulullah.a. To se naro~ito vidi iz doga|aja koji se desio Omer ibn el Hattabu.s. Resulullah.) Obojica smo se bojali nekog gasanijskog vladara. Stalno smo slu{ali pri~e o njemu. Moj prijatelj si|e jednog dana u Medinu . Bili su zabrinuti. Naime..392 Zape~a}eni d`enetski napitak VIJEST O PRIPREMI BIZANTIJSKE I GASANIJSKE VOJSKE Vijesti su pristizale u Medinu da se sprema bizantijska vojska na te{ku i odlu~uju}u bitku protiv muslimana.a. pa su pomislili da je Resulullah. Povukao se u svoj doksat. Cilj je bio napraviti razdor me|u muslimanima i pomo}i . r. Muslimane je hvatao strah. a. r. Omer ibn el . dao razvod braka svojim `enama. a u stvari je bio mesd`id sljepila i tmine. Resulullah.s. Smatraju}i da bi se njihove nade mogle ubrzo ostvariti. osnovan na temelju nevjerstva. rekao: “Mi smo ~esto razgovarali o Gasanijama i njihovoj namjeri da nas napadnu. (Obojica su stanovali na padini Medine. On re~e: ‘Dogodila se velika stvar.. dao je zakletvu da se ne}e pribli`iti svojim `enama mjesec dana u toj devetoj godini hid`retskoj. Jedanput zakuca moj prijatelj meni na vrata vi~u}i: ‘Otvori. a. o~ajni.’ Upitah: ‘[ta to? Da nisu stigle Gasanije?’ On re~e: ‘Ne. sklanja s puta svakoga onoga koji mu se isprije~i. na svim `ivotnim podru~jima i da on ne strepi ni od kakvog zemaljskog vladara. Nave~er se vrati pa zalupa na moja vrata i re~e: ‘Spava{ li?’ Ja sko~ih iznenada i iza|oh pred njega.. pripovijeda u vezi s tim: “Imao sam jednog prijatelja ensariju. pa bi me po povratku odmah informirao. a. A kada bi on bio odsutan.

Stoga im je propao plan. a. Oni su pri~ali kako je Heraklije spremio ogromnu vojsku od ~etrdeset hiljada boraca.. a.s. a. Trenutno je bio veoma zauzet oko priprema za bitku. velike su{e i svih tegoba koje nude pustinja i njeni putevi. Eto tako se pred muslimane isprije~ila velika opasnost. Cilj im je bio da time obmanu prave vjernike.. Ne bi bilo mudro pustiti toga neprijatelja da tumara predjelima pod islamskom upravom i da do|e blizu Medine. pa je Resulullah. RESULULLAH. promatrao je sve okolnosti i sva doga|anja preciznije i mudrije nego ostali. jer su ova zbivanja padala u vrijeme `estokih ljetnih dana.s. A mrzili su letargiju u kojoj se nalaze. (Mesd`id dirar) SPECIJALNE VIJESTI O PRIPREMAMA BIZANTINACA I GASANIJA ZA RAT Situacija je bila te{ka. Resulullah. Oni (licemjeri . lje{karenje i odmor u hladu slatkih plodova. Bilo bi to pogubno za islamsku vjeru. Pored svega toga razdaljina koju trebaju pre}i velika je. koji su iz [ama u Medinu donosili na prodaju zejtin. POGOR[ANJE OPASNE SITUACIJE Situacija je bila opasnija nego se moglo zamisliti. d`. za vojni ugled muslimana. da klanja u njihovom mesd`idu. umjesto da klanja u njemu..{. A. da ne bi doku~ili pravu zada}u ovog mesd`ida i {ta se u njemu doga|a.S. Smatrao je da ne bi bilo pametno odugovla~iti i lijeniti se s pokretom na Bizantijce. a te{ke su bile i vijesti s kojima su se muslimani susretali pri dolasku Nabatejaca. A vo}e rodilo. Uz to je pridobio plemena Laham i D`izam. a.s...petokolona{i) ponudi{e Resulullau. pod vo|stvom jednog od najboljih bizantijskih vojskovo|a.Zape~a}eni d`enetski napitak 393 onima koji ratuju protiv Allaha i Njegovog Poslanika. Na taj na~in bi to mogla biti sigurna jazbina za njih same i njihove saveznike iz inostranstva. Izgleda da je d`ahilijet ili vjersko neznanje. odlo`io je posjetu ovome mesd`idu i klanjanje namaza u njemu do povratka iz bitke. Allah.s. mami boravak. pogotovo u ovakvim uslovima. razotkrio ih je. a put te`ak i neutaban.. DONOSI ODLUKU O BORBI PROTIV BIZANTA Resulullah. koje je bilo na izdisaju . te da }e krenuti iz Belhe. naredio da se nakon povratka iz bitke sru{i taj mesd`id.

. a. Podsticao ih je na d`ihad. da i oni idu u borbu. i to na granici. pohita{e da se odazovu.s. nazvane imenom “Et . a.s..{. odlomak sure “El Beraat”. Allah.{. podsti~e na obra~un. rijetko kad obznanio pravi pravac kretanja.s. koji su kontaktirali sa sjevernim neprijateljem preko Ebu . ali. Niko od muslimana nije odbio da u~estvuje u tom velikom pohodu.. Resulullah ih je preturao po krilu govore}i: “Osmanu ne}e od danas ni{ta . ^ak su i siromasi dolazili kod Resulullaha. pa su se vratili suznih o~iju. Resulullah. s obzirom na ozbiljnost situacije i izvanredno te{ke okolnosti. tra`e}i da im da jahalice. zatra`i da ne `ale utro{iti novac i imetak za opremu. (9:92) Kako su se muslimani natjecali u tro{enju imetka i davanju zekata za borbu. obznanjuje borbu. a. d`. jer je to utro{ak na Allahovom putu. On do|e kod Resulullaha.s. U tome su im zdu{no pomagali medinski licemjeri. objavi Poslaniku. prou~io situaciju i donio zaklju~ak o pokretu. Time bi propali veliki trud i muke koje su ulo`ili Resulullah.. osim licemjera i tri osobe. NAREDBA O VOJNOJ SPREMNOSTI MUSLIMANSKIH BORACA Kada je Resulullah. kada je htio i}i u borbu. a. a. poku{avalo ponovo da o`ivi.u prijevodu “Pokajanje”. d`. i da se spreme {to je mogu}e br`e. i njegovi ashabi u {irenje islama. Otposla Kurej{ijama i arapskim plemenima poziv da se skupe i spreme.Tevba” . Vojska plemena slijevala se u Medinu sa svih strana. a. Svima naredi da shvate naredbu ozbiljno i da se najbolje pripreme. u krilo. i pokloni mu sve to. a. naredi ashabima da se skupe i spreme.Amira “El .s. kako Kur’an ka`e: “Ne mogu na}i za vas `ivotinje za jahanje”... a. a. MUSLIMANI SE TAKMI^E KO ]E SE BOLJE SPREMITI ZA BITKU ^im su muslimani ~uli Resulullahov. a zatim dade jo{ stotinu deva s cijelom opremom i hiljadu dinara. i stoga je i donio ovu presudnu odluku o borbi protiv Bizanta. (9) Allah. Resulullah. Ujedno bi izgubili te{ko ste~ena materijalna bogatstva do kojih su do{li nakon neprekidnih.. On im odgovori. on obznani svima da predstoji sukob s Bizantijom.s. i koji su htjeli da muslimanima zabiju no` u le|a dok ihBizantinci budu napadali.s. veoma brzo i veoma ozbiljno. poziv u borbu protiv Bizanta.asika”. u isto vrijeme Osman bin Affan bio je spreman da putuje u [am s dvjesta natovarenih i dobro opremljenih deva i dvjesta oka srebra.. a.. veoma dobro znao. tu`ni {to ne mogu da ih kupe. bi. prije nego zagaze na islamsko tlo..394 Zape~a}eni d`enetski napitak poslije Bitke na Hunejnu. koje istrese Resulullahu.s... dugih i te{kih ratova.s.s. Sve je to Resulullah.

zekat) dostigao je broj od devet stotina deva i stotinu konja. Utom do|e Abdurrahman ibn Avf s dvjesta oka srebra. donese jo{. Na jednoj devi smjenjivalo se osamnaest ljudi.a. a. r.Hid`ra. Zatim do|o{e: Talha i Sa’d ibn Ubadet. tolika vojska nije imala dovoljno opreme. kao {to je bio Harun u odnosu na Musaa.‘Usre . Omer. te su bili prinu|eni da kolju deve i pored malog broja za jahanje. koji mu ponovo naredi da se vrati u Medinu. Abbas donese veoma mnogo od onoga {to je imao. put Tebuka.” (9:79). osim licemjera.. i re~e mu: “A zar nisi zadovoljan da bude{ prema meni.. r. . dok se ne vrati iz bitke. koji je stijene u dolini Vadi . Vrijednost njegovog imetka bila je ~etiri hiljade drahmi. @ene su skidale sa sebe ogrlice. te on susti`e Resulullaha.. Kao staratelja svojoj porodici postavio je Aliju bin Ebi . Aliji. jedan za drugim donosili su koliko je ko imao i mogao. bio je ujedno i prvi ~ovjek koji je dao svoj prilog borbi. a. r.s.a. Pili su vodu iz njihovih grba i tako odr`avali `ivot. ljudi se obradova{e. Neki su se usput hranili li{}em s drve}a. samo {to poslije mene nema vi{e poslanika. Ipak.Kura klesao. min|u{e i prstenje.s. ISLAMSKA VOJSKA KRE]E NA TEBUK Nakon {to se muslimanska vojska dobro opremi. te Muhammed ibn Meslema.Bekr dade sav imetak za tu bitku i ne ostavi svojoj porodici ni{ta vi{e osim Allaha. Muslimanska vojska pro{la je na svom putu za Tebuk pokraj El .Zape~a}eni d`enetski napitak 395 nauditi. Ebu . i naredi mu da boravi kod njih. r. i Resulullaha. Vojska je bila ogromna.” Resulullah. i svi doneso{e dosta.s.ensariju za zamjenika.a..{. pa su im usne natekle. Njegov poklon (sadaka. narukvice.mjera datula. postavi u Medini Muhammed bin Meslemu .. pa kad ugleda{e dolinu. i pored velikih priprema koje su obavljane za put. po~e{e prigovarati licemjeri. a. ma {ta uradio. Neki misle da je u Medini ostavio za zamjenika Sebba’a bin Urfetata. Nikada do tada nisu krenuli nigdje u boj u ve}em broju.. d`.Taliba.l . Niko nije stisnuo {ake i niko nije {krtario svojim imetkom.a.Bekr. Bilo je i onih koji su darovali pregr{t ili dvije hurmi jer nisu imali vi{e od toga. Ebu . je s vojskom krenuo na sjever. Vojska je na svom putu pila vodu iz devinih grba~a 684.s. Asim bin Adij donese devedeset (viskova) . Stoga se ova muslimanska vojska nazivala D`ej{ul . “One koji vjernike ogovaraju zato {to zekat daju. Resulullah.. domovine izumrlog naroda “Semud”. a rugaju se i onima koji ih s mukom daju .a. onoliko koliko je koja mogla. Brojala je trideset hiljada boraca.Allah }e kazniti za izrugivanje njihovo i njih ~eka patnja nesnosna. a. osim novca. pa jo{ od svog imetka. r.“Siroma{na vojska”.. Ljudi su se smjenjivali.” 683 Poslije toga Osman. dade pola svog imetka. u kojoj ima vode..

a on zamoli Allaha. a. Resulullah. Taj veoma sa`et i slikovit govor obuhva}ao je sve {to je trebalo re}i u tom momentu. Zaprijetio je i obradovao ih.s..{. po muslimane. a. To je bila. dajte je devama i ne jedite ni{ta od toga. a. potom se umi i opra ruke. Buharija i Muslim navode u hadisu Ibn . podigao im je borbeni duh.. i ne uzimajte tom vodom abdest za namaz. neka se ne doti~e vode dok ja ne do|em. Put je bio dug i iscrpljuju}i. koji su sebe upropastili. Resulullah. pribli`i Tebuku. Resulullah. spremna da do~eka neprijatelja. Ako ste tom vodom zamijesili hranu. 687 Resulullah.s.. ~im su ~uli za dolazak Resulullaha. Kad se Resulullah.s. dao im podstreka.. pa opet ponovi crpljenje. a tako|er i ak{am s jacijom u vrijeme ak{ama ili jacije.s. u vrijeme ikindije ili podneva..s. a. neka je dobro prive`e.a.Vojska se po`ali Resulullahu. [to se ti~e Bizantinaca i njihovih vladara.s. Na tu vodu ne}ete sti}i prije nego {to Sunce malo odsko~i (Duha).s. Nisu se smjeli usuditi na pokret i susret s njim. rekao je: “Ve~eras }e zapuhati jak vjetar. Ukazao im je da se sve njihove patnje. Ako neko do|e prije. Ko ima devu.. Njegovo tijelo na|eno je na brdu Tajju.s. Resulullah. pripovijeda: “Kad smo stigli do vode ve} su nas dva ~ovjeka pretekla..” 686 Na putu za Tebuk. prolazio pokraj El . s ogromnom vojskom. 685 @e| je bivala sve ja~a.. ubrajaju u dobro~instvo.’” Resulullah. A ako u|ete. a jedan od ljudi ustade i vjetar ga odnese. a. Neka se ne di`e niko od vas..s. sti}i na vodu Tebuka.s. a. rashladi i opskrbi za put.namazom. Sve u svemu. koje su pretrpjeli na putu. a. MUSLIMANSKA VOJSKA NA TEBUKU Muslimanska vojska stigla je na Tebuk i tu se ulogorila. potom re~e: “Ubrzo }e{. ili na samom Tebuku.. o Muaze. Vojska se napi. re~e: “Ne pijte vodu iz ovih bunara. ako po`ivi{. oskudica. daleko bolja . d`.” I zaista..396 Zape~a}eni d`enetski napitak ali im Resulullah.” Muaz.s.s. a. re~e: “Sutra }ete. ovdje gledati plodne vrtove.” A naredi im da se napiju vode iz bunara na kojem se povremeno napajala deva Saliha Pejgambera. glad i `e|. Resulullah. umota glavu i pretr~a ovu dolinu na svojoj jahalici.” On im tada ne{to re~e. a. pa On posla ki{u.s. Govorio je o vrednotama ovoga i onoga svijeta.Omera da je rekao: “Kad je Resulullah. za`alit }ete. je na putu uvijek spajao klanjanje podne ... ovisno kako koje predanje prenosi. obuzeo ih je silan strah.Hid`ra upozorio je muslimane rije~ima: ‘Ne ulazite u naselje onih. upozorio je i opomenuo.. Razi|o{e se i raspusti{e vojsku unutar svojih granica. Izvor je gotovo bio presu{io. r. ako Allah da. da vas ne sna|e ono {to je njih zadesilo. a onda voda obilato pote~e i ljudi se napi{e. a. a. a.. upita ih: “Da li ste dohvatili i{ta od ove vode?” Oni odgovori{e: “Da.. ustao je da odr`i govor vojsci.namaza s ikindija . a. zapuha jak vjetar.

s.” Halid ode. pa se okrenu{e prema muslimanima.rahim To je garancija od Allaha i Muhammeda. . Vani je bila mjese~ina. do kojeg mo`da ne bi do{li da je izbio oru`ani sukob dviju strana. Resulullah. s ~etiri stotine i dvadeset konjanika. i pristade da dadne d`izju. otposla Halida bin el . koje su sada direktno grani~ile s Bizantijom. pa se izmiri s Resulullahom. kao i unutar same zemlje. Niko ne smije zabraniti vodu drugome..s. a. Tako|er do|o{e stanovnici D`erbe i Ezruha. kako lovi divlja goveda. Muslimani steko{e veliku vojnu prednost i veliki vojni uspjeh. a. Resulullah. Slobodni su da se kre}u kopnom i morem.s. osamsto grla (stoke).rahmanir . do|e Juhannet bin Ru’bet. a.. da je pro{lo vrijeme kada su se mogla osloniti na svoje velikodostojnike Bizanta.s.s. Ukejdir iza|e da ga ulovi. Velikodostojnik lle napisa: “Bismillahir . te i oni dado{e d`izju. pod uvjetom da dade hiljadu deva.s. a. Arapska plemena koja su radila za interes Bizanta. velikodostojnik lle. Bizantijski namjesnici mogli su o~ekivati svoju skoru propast.Velida kod Ukejdira. napisa im pisma kojima im garantira primirje. llom i Tejmom. Pejgambera i Allahovog Poslanika. Tebukom.Zape~a}eni d`enetski napitak 397 vijest nego {to su o~ekivali. bilo kopnom ili morem. kao i oni koji su s njima od stanovnika [ama i stanovnika obale Crvenog mora. Ta vijest djelovala je i na pove}anje ugleda i ~asti muslimanske vojske van granica Arabije. i odredi mu d`izju. Rogovima je strugalo po vratima. a. Kad je okon~an problem Tebuka. pokloni mu `ivot i uspostavi s njim primirje. Tim putem pro{iri{e se granice islamske dr`ave.. Oni imaju ugovor od Allaha i Muhammeda . Postavi ga zajedno s Juhanetom da upravlja Devmetom. kod Resulullaha.s.. a.. shvatila su i bila kona~no ubije|ena.” Resulullah. Resulullah. a. pa kad bi blizu njegove zemlje. i on i imetak podlije`u odmazdi. Juhanetu bin Ru’betu i stanovnicima lle. poglavara Devemetul D`endela. pred njega iza|e gove~e koje se uputi vratima Ukejdirovog dvorca.poslanika. a niti put. ~etirsto oklopa. Halid uhvati Ukejdira na prevaru i odvede ga pred Resulullaha. Bit }e dobro onima koji se dr`e ugovora. re~e Halidu: “Zate}i }e{ ga.. Ko od njih izazove kr{enje ugovora. ~etiri stotine kopalja.

Odustajanje i neu~estvovanje u toj bitki zna~ilo je vrhunac licemjera (nifaka). Posla Huzejfeta da udari njihove deve po vratu kukom koju je imao uza se. pa se privuko{e Resulullahu. 688 Pjevali su istu pjesmu kao kada je Resulullah.398 Zape~a}eni d`enetski napitak POVRATAK U MEDINU Muslimanska vojska vratila se u Medinu slavljeni~ki i pobjedni~ki raspolo`ena. a.s. d`. a Ammar i Huzejfe bin Jeman i{li su pokraj njega i vodili devu za uzde..s. prestra{i ih.. saop}i njihova imena. prolazio je Akabom na devi. krenuo je u ovu bitku. na putu za Medinu. saop}ili bi njegovo ime Resulullahu. a. dvanaest licemjera poku{a{e da ubiju Resulullaha.s. a Huzejfe je znao za taj doga|aj.Vedai. a. To je ujedno bila. Resulullah. pa pobjego{e do svoje licemjerne dru`ine.. a.” Resulullah. je stoga bio uporan u ovakvim situacijama.{. d`. a. krenuo je na Tebuk u mjesecu red`epu.. “Mladi mjesec nas obasja od senijetu .. Allah je Poslanika obavijestio. ovo je Uhud. ako u njemu ima ... ugledao iz daleka obrise Medine. On ~u iza sebe neke glasove.. svako sa svojim mislima. “Vlasnik Poslanikove tajne”. Muslimani su kora~ali dolinom. d`.{.s. pa ka`e: “Allah ne}e vjernike s licemjerima izmije{ane ostaviti. pa je dobio nadimak. a Allah. @ene i djeca iza|o{e da do~ekaju muslimansku vojsku srda~no i veselo.. U blizini Akabe.l .s. ka`e u Kur’anu: “Htjeli su da u~ine ono {to nisu uspjeli. za{titio ih je od borbe. i na Tebuku. d`. Allah. ve} }e lo{e od dobrih odvojiti. Nisu imali na putu nikakvih neugodnosti... proveo je pedeset dana. zbog svoje specifi~nosti. Na putu. kao i njihovu namjeru koju su htjeli provesti u djelo. a. a ostalo na putu u odlasku i povratku.s. O tom doga|aju Allah. koji su dobili vjernici za razliku od drugih.a. prvi puta dolazio u Medinu.{. re~e: “To je zemlja.. a. Resulullah.” (3:179) Svako ko je bio iskreni vjernik. od toga dvadeset na Tebuku.s.{. KO IZ MEDINE NIJE I[AO NA TEBUK? Pohod na Tebuk imao je. i posljednja bitka u kojoj je u~estvovao Resulullah.” Svijet u Medini saznade za dolazak Resulullaha. d`. vidio je da su ga uhodili. Kad bi se u Medini saznalo da neko ne}e i}i na Tebuk. Allah. planina koja nas voli i koju mi volimo. a vratio se u ramazanu..s.s.” (9:74:) Kada je Resulullah. Kad se okrenuo. a on bi rekao: “Pustite ga. a.s.{. a. i poseban status kod Uzvi{enog Allaha. Ti munafici (licemjeri) iskoristi{e trenutke njihove opu{tenosti.

s.s.a Allah pra{ta i samilostan je . primi njihovo javno izvinjenje. a da nisu ni dozvolu od Resulullaha. d`. nije oprostio. Za one koji su imali opravdan razlog. prima pokajanje i milostiv je.Rebia i Hilal bin Umejje. njima Resulullah. i to tek onda kad im je zemlja.. pa su ostali u Medini. Istina.. a obradova{e se i ova trojica rado{}u. i to se moglo smatrati dobrim predznakom za njihovu dalju sudbinu. To je za njih bio najsretniji dan u njihovom `ivotu. d`. a.. koji su ostali u Medini bez nekog opravdanog razloga.” (9:91. Uzvi{eni ka`e: “A i onoj trojici koja su bila izostala. a nakon toga oprostio im je. Ti licemjeri tra`ili su da ostanu jer su izmislili la`ni razlog. prihvati i oprosti im. Nema razloga da se i{ta prigovara onima koji ~ine dobra djela . Oni su odjednom postali izolirani. a. d`. nego samo u Njega.s.” (9:118). Po objavi ovog ajeta. koliko god da je bila prostrana.. istinu.{. postala tijesna. Izolacija je dostigla vrhunac. To je trajalo jo{ novih deset dana.. a ako je druga~ije..{.. iskrenih i pravih. d`. a Allahu je prepustio ono {to je u njihovim srcima. a bilo je i onih koji su ostali. Kad je Resulullah..s. u{ao u Medinu. a. Allah }e ga priklju~iti vama. stavio na ku{nju. je rekao: “Ne}e se ogrije{iti nemo}ni i bolesni. Allah. Me|utim. samo ako su prema Allahu i Njegovu Poslaniku iskreni. Ko su trojica vjernika. jer Allah.92.{. a i oni licemjeri koji su lagali Allahu. obradova{e se muslimani.s. iskrena. On je poslije i njima oprostio da bi se ubudu}e kajali.{. kada je nakon ~etrdeset dana samo}e ljudima nare|eno da se moraju odvojiti od svojih `ena. i Njegovom Poslaniku. tu`ni {to ne mogu da ih kupe. Oni su priznali Resulullahu. pa su se vratili suznih o~iju. a licemjeri. bila su i tri vjernika. ve} naredi ashabima da prekinu svaku komunikaciju s njima. koja se ni sa ~ime ne mo`e uporediti.) Za ovakve je Resulullah. onda vas je Allah sa~uvao njegovog dru{tva. neprestano se zaklinju}i da nisu zbog ovoga ili onoga mogli krenuti. i kad su uvidjeli da nema uto~i{ta mimo Allaha.. a. prvo je oti{ao u mesd`id i tu klanjao dva rekata. prava. Postali su i sami sebi nepodno{ljivi. Zatim je sjeo me|u ljude. i kad im se bilo stisnulo u du{ama njihovim.s. Njih je Allah. a ostali su u Medini? U Medini ostado{e Ka’b bin Malik. a. pa su pored svoje radosti i druge obradovali tom vije{}u. tako da je punih pedeset dana trajala njihova izolacija. tra`ili. Meraret bin er . Resulullah. njih ne{to preko osamdeset ljudi 689 do|o{e da se ispri~aju s razli~itim vrstama opravdanja. a.ni onima kojima si rekao kad su ti do{li da im da{ `ivotinje za jahanje: “Ne mogu na}i za vas `ivotinje za jahanje”.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 399 nekog dobra (hajra). uistinu.” U Medini su nakon toga ostali muslimani koji su imali opravdan razlog. Ljudi su se prema njima ponijeli tako da su postali kao nepoznati stranci. a.. i oni koji ne mogu da na|u sredstva za borbu. rekao kada je napu{tao Medinu: “U Medini ima ljudi koji . 690 Tada Allah. objavi njihovo pokajanje.

nema mogu}nosti da sa`ivi s Arapima. Ajeti sadr`e i razotkrivanje munafika. 691 KUR’AN O POHODU NA TEBUK Veliki broj ajeta iz sure “Beraat” ili “Et .{. Oni su ostali. d`. niti im se smije klanjati d`enaza. ne smiji se blagosiljati. u Medini?” On odgovori: “Da. iako su ih vezivale za Bizantiju i od njih o~ekivali spasenje. d`. da bi sada do`ivjelo kulminaciju. Sve nade i `elje predislamskih manjina i idolopoklonika i licemjera padale su u prah. naredi da se pritisak na licemjere poja~a do te mjere. o Allahov Poslani~e. Ljudi su postali svjesni da ni jedna ideja na svijetu tog doba. a. vrijednost mud`ahida . Muslimani postado{e jaki i sna`ni..{. a. Allah..{. i sli~no tome. zatim primanje pokajanja iskrenih vjernika. ne smije se za njih tra`iti oprost od Allaha. opravdano sprije~eni.s. da je svim stanovnicima Medine bilo jasno o kojim se to imenima i osobama radi. Munaficima (licemjerima .petokolona{ima) ne preostade ni{ta drugo do da imaju blag i prijateljski odnos s muslimanima. oni su u Medini. neki u toku putovanja. Ovaj pohod ostavio je veliki utisak na delegacije i deputacije koje su po~ele dolaziti Resulullahu. a neki ajeti nakon povratka s Tebuka u Medinu. a poslije nje se to intenziviralo..400 Zape~a}eni d`enetski napitak nisu mogli putovati s vama. Tako ih je Kur’an definirao.boraca. a vi niste ni jednu dolinu pre{li.” Ljudi upita{e: “Jesu li oni.tevba” sadr`i tematiku bitke. i onih koji su ostali u Medini. prije oslobo|enja Meke.” REZULTATI POHODA NA TEBUK Ta bitka ostavila je veli~anstven dojam na raspolo`enje muslimana i na njihovo utemeljenje i sigurnost na tlu Arabijskog poluotoka..s. Vi{e u njihovom znanju nije ostalo ni{ta nepoznato. a koje su sagradili pod imenom “mesd`id”. i onih koji su privr`eni i odani Resulullahu. onih koji su oti{li na pohod. Allah. osim islamske. Naredi da se sru{i njihovo otrovno gnijezdo u kome su kovane zavjere. Neki su objavljeni prije pohoda.. . razotkri i totalno razgoliti sva njihova djelovanja. a da oni nisu bili s vama. d`. Nakon pohoda smiri{e se i te nepokorne manjine i pokori{e se stvarnosti iz koje nisu imali drugog izlaza. da se od njih ne smije primati zekat.

Zape~a}eni d`enetski napitak 401

NEKI ZNA^AJNI DOGA\AJI U TOJ GODINI (9. G. H.)
U ovoj godini desi{e se neka zbivanja od velikog zna~aja za historiju: 1. Nakon povratka Resulullaha, a.s., s Tebuka me|usobno su prizivali prokletstvo Uvejmir el - Ad`lani i njegova `ena (jer je Uvejmir optu`io svoju `enu za blud, a nije imao svjedoka). 2. Kamenovana je i ubijena `ena El - Gamidijka, nakon {to je priznala po~injeni blud. Kazna je izvr{ena nakon {to je odbila dijete od dojenja. 3. Umro je Ned`a{ija Ashamet, kralj Abesinije, pa je Resulullah, a.s., njemu klanjao d`enazu “lil - gaibi”, u odsutnosti mejta. 4. Umrla je Ummu Kulsum, k}er Resulullaha, a.s., ~ija smrt je veoma ra`alostila Poslanika, a.s. On re~e Osmanu, r.a.: “Da imam tre}u k}er, udao bih je za tebe.” 5. Umro je vo|a licemjera, Abdullah bin Ubejj bin Selul, nakon povratka Resulullaha, a.s., s Tebuka u Medinu. Resulullah, a.s., oprosti mu i klanja mu d`enazu i pored Omerovog, r.a., protivljenja. Kur’an, nakon toga potvrdi stav Omera, r.a.

EBU - BEKROV, R.A., ODLAZAK NA HAD@
U zul - kadetu ili zul - hid`etu iste 9. g. H. poslao je Resulullah, a.s., Ebu - Bekra es Siddika, r.a., na had`, da bude vodi~ muslimanima u obavljanju had`skih obreda. Zatim je objavljen po~etak sure “El - Bera’a” uporedo s poni{tenjem i odricanjem od ugovora. Resulullah, a.s., posla Aliju bin Ebi - Taliba, r.a., da umjesto njega obznani ovu Objavu na dan `rtve Kurban - bajrama. Resulullah, a.s., uradi to prema dotada{njim obi~ajima Arapa iz predislamskog perioda, da se jasno zna {ta je s ugovorima. Alija bin Ebi - Talib, r.a., pohita za Ebu - Bekrom, r.a., i susti`e ga na Urd`u, ili na Dad`inanu. Kad Ebu - Bekr, r.a., ugleda Aliju, r.a., zapita ga: “Da li dolazi{ kao naredbodavac ili ti je nare|eno da do|e{?” Alija, r.a., odgovori: “Ne kao naredbodavac, ve} mi je nare|eno da krenem.” Put su nastavili zajedno. Ebu - Bekr, r.a., predvodio je had`ske obrede muslimanima do dana klanja `rtve. Na taj dan, pri dan Kurban - bajrama, Alija bin Ebi - Talib, r.a., ustade kod “d`emreta”

402

Zape~a}eni d`enetski napitak

(mjesto gdje se simboli~no bacaju kamen~i}i na {ejtana) i obznani ljudima naredbu kojom ga je zadu`io Resulullah, a.s. Odredio je rok svakom plemenu, u~esniku u ugovoru, da se mo`e sigurno vratiti ku}i s had`a. Rok je bio ograni~en na ~etiri mjeseca za njih, a tako|er ~etiri mjeseca i za one koji nisu u~esnici ugovora. A za one koji su pod ugovorom, a nisu nanijeli muslimanima nikakvu {tetu ili zlo i nisu nikoga pomagali u neprijateljstvu protiv muslimana, ostavio je rok koji je dogovoren s Resulullahom, a.s. Ebu - Bekr, r.a., razasla telale me|u ljude da im obznane: “Poslije ove godine na had` ne}e dolaziti nevjernici i niko oko Kabe tavaf ne smije ~initi neojeven (kao {to su Arapi to znali goli obavljati).” Ovaj poziv bio je ne{to kao najava zavr{etka idolopokloni~kog vjerovanja i na~in `ivota na arabijskom tlu. To je ujedno zna~ilo da se mnogobo{tvo ne}e vi{e nanovo javljati, a ni staro vra}ati nakon ove godine. 692

OP]I POGLED NA BITKE
Ako pogledamo unazad i razmislimo o pohodima, bitkama i ratovima u Resulullahovo, a.s., doba, ne}emo mo}i ni mi, a ni oni koji analiziraju poziciju, u~inak i pozadinu ratova, a da ne ka`emo: “Zaista je Resulullah, a.s., bio najve}i vojskovo|a toga doba. Bio je najpametniji i najsvjesniji junak tog doba. Uvijek je bio hrabar i trezven. Bio je izuzetan talenat na tom polju, kao {to je bio najve}i od svih poslanika u svom poslanstvu i Objavi. Svaku od bitaka planirao je i vodio na specifi~an na~in i s posebnom ratnom vje{tinom. Stoga ni jedna bitka nije propala zbog nedostatka njegove mudrosti, ili vojni~ke nebri`ljivosti, ili pak zbog neutvr|ivanja strate{kih polo`aja.” Znao je odabrati uvijek najbolja i najsigurnija mjesta za prve borbene linije. Znao je izabrati najbolju taktiku i metod ratovanja s neprijateljem. Svaki put bi potvrdio da ima poseban metod i na~in ratovanja, kakav do tada nije poznavao ni jedan vojskovo|a velikih svjetskih sila. Ono {to se desilo na Uhudu i Hunejnu bio je samo trenutak slabosti u redovima njegove vojske, ili ponekad zbog nepridr`avanja njegovih naredbi, mudrih poteza i planova, {to je za njih bila stroga du`nost s vojnog stanovi{ta. Njegova vojna sposobnost do{la je do izra`aja upravo u ovim dvjema bitkama. Tokom poraza muslimana, Resulullah, a.s., svojom je mudro{}u uspio izvu}i vojsku i poremetiti neprijatelju zacrtane ciljeve, kao {to je bilo na Uhudu. Na Hunejnu promijenio je tok ratovanja, tako da se poraz pretvorio u pobjedu, iako su ovakve situacije veoma te{ke i ve}ina vojskovo|a bi u njima mislila samo na koji na~in da se izvu~e i spasi goli `ivot.

Zape~a}eni d`enetski napitak 403

Spomenute konstatacije bile su sa ~isto vojno strate{kog aspekta, a s drugih aspekata Resulullah, a.s., uspio je za historijski veoma kratko vrijeme osigurati mir i sigurnost narodima Arabije. Uga{ena je vatra nevjerovanja i zablude. Zga`ena je `aoka neprijateljstva u borbi izme|u islama i idolopoklonstva i otvoreni putevi primirja. Putevi za {irenje islamskog u~enja bili su slobodni. Resulullah, a.s., je kona~no saznao i za one, navodno odane prijatelje, koji su skrivali u svom srcu licemjerje i gajili obmanu i izdaju. Iz bitaka i ratova izrasla je jedna velika skupina vojnih zapovjednika, koji su kasnije imali sukobe na rati{tu Iraka i [ama s Bizantijom i Perzijom. Oni su svojom taktikom ratovanja i preciznim vo|enjem borbe nadma{ili do tada slavne vojskovo|e velikih sila, tako da su ih uspjeli prognati s njihove zemlje i iz njihovih domova. Natjerali su ih da napuste svoja imanja, vrtove i izvore, i njive zasijane, i dvorove divne, i zadovoljstva koja su u radosti pro`ivljavali. Resulullah, a.s., putem tih bitaka uspio je da osigura muslimanima zemlju, stanovanje, zanimanje i posao, i time je rije{io problem mnogih prognanih muslimana, koji nisu imali ni ku}e ni ku}i{ta. Naoru`ao je vojsku svim vrstama tada postoje}eg oru`ja i osigurao im izdr`avanje. Do svega toga do{ao je Resulullah, a.s., a da nije upotrijebio ni atom nasilja, tiranije i ugnjetavanja ljudi. Uveliko su se promijenili ciljevi i te`nje zbog kojih se do tada u predislamskom dobu, raspirivao ratni plamen. Dok su ratovi bili sinonim za plja~ku, otima~inu, kra|u, ubijanje, paljenje, nasilje, nepravdu, neprijateljstvo, krvnu osvetu, pot~injenost slabijeg, ru{enje ku}a, sela i gradova, sramo}enje `enskih vrijednosti, upropa{tavanje `ena i potomstva, besposlicu i razvrat na zemlji, ratovi u periodu islama dobili su sasvim drugi smisao, smisao borbe na Allahovom putu za plemenite ciljeve, uzvi{ene i pohvalne te`nje u kojima se po{tuje ~ovjek kao dio dru{tva, u svakom dobu i na svakome mjestu. Rat je postao d`ihad za spasavanje ~ovjeka od poretka nasilja i neprijateljstva, do stvaranja poretka pravde i pravi~nosti. Trebalo je iskorijeniti obi~aj da ja~i tla~i slabijega, jer treba da bude obrnuto, i ja~i da postane slabiji nakon {to mu se oduzme dio te mo}i. Rat je postao d`ihad za spas svih onih slabih, `ena i djeca, koji izgovaraju molbu Allahu, d`.{.: “Gospodaru na{, izbavi nas iz ovoga grada, ~iji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi za{titnika, i Ti nam daj onoga ko }e nam pomo}i.” D`ihad je postao ~i{}enje Allahove zemlje od nasilja, izdaje, grijeha i tiranije, a radi stvaranja sigurnosti, mira, milosti, pa`nje, prijateljstva i ~ovje~nosti. Islam je propisao za vo|enje ratova ~asna pravila, kojih su se morali pridr`avati i vojska i njena komanda, te nisu smjeli ni u kojoj situaciji iza}i iz okvira tih pravila. Sulejman bin Burejde pripovijeda da je njegov otac pri~ao: “Resulullah, a.s., prilikom postavljanja nekog zapovjednika vojsci, davao je preporuku da na prvom mjestu bude bogobojazan on, a potom i oni koji su s njim, te da ~ini dobro. Zatim bi mu rekao: “Borite se u ime Allaha i na Allahovom putu. Ubijajte one koji ne vjeruju Allaha. Borite se, ali ne pretjerujte,

404

Zape~a}eni d`enetski napitak

ne varajte i ne ~inite nasilje, ne unaka`avajte druge i ne ubijajte malu djecu.” (hadis). Resulullah, a.s., nare|ivao je olak{avanje situacije, pa ka`e: “Olak{ajte, a nemojte ote`avati, zbijajte redove, a nemojte ih razjedinjavati.” 693 Resulullah, a.s., naredio je da se ne vode bitke po no}i, da ne bi neprijatelj bio iznena|en dok je na spavanju. Najstro`e je zabranio spaljivanje ljudi, ubijanje onih koji imaju jemstvo, garanciju, ubijanje `ena i njihovo fizi~ko maltretiranje. Zabranio je otima~inu. Resulullah, a.s., ka`e: “Oteto nije dozvoljeno, kao ni mrtvo.” Zabranio je nasilje nad `enama i potomstvom. Zabranio je sje~u {uma i stabala, osim u velikoj nu`di i ako nema drugog izlaza. Resulullah, a.s., pri osloba|anju Meke ka`e: “Ne i`ivljavajte se nad ranjenicima i ne slijedite one koji bje`e. Ne ubijajte zarobljemike. Slijedite tradiciju da ne ubijate putnika.” Strogo je zabranjeno ubijanje onih s kojima su potpisani ugovori o primirju pa ka`e: “Ko ubije potpisnika ugovora, ne}e primirisati D`enneta (ne}e u}i u D`ennet), a njegov miris se mo`e osjetiti na vremenskoj udaljenosti od ~etrdeset godina.” Bilo je, dakle, takvih plemenitih propisa koji su o~istili metod ratovanja od prljavih predislamskih obi~aja, da bi ratovanje dobilo smisao svetosti. 694

MASOVNO PRELA@ENJE NA ISLAM
Pohod za oslobo|enje Meke, od nevjerstva i idolatrije bio je od `ivotnog zna~aja za muslimane. Tim pohodom je kona~no zadan udarac mnogobo{tvu. Osloba|anjem Meke Arapima se otvorio vidik u raspoznavanju prave vjere i prave istine od neistine. Nestalo je kod njih sumnje i oni pohrli{e u islam. Amr bin Selema pri~a doga|aj prije njegovog prihva}anja islama: “Stajali smo kraj javnog bunara. Pokraj nas su prolazili putnici u grupama. Znali smo upitati: ‘Kuda ide ovoliki svijet? Ko je ovaj ~ovjek?’ - to jest Resulullah, a.s. Oni su odgovarali: ‘On smatra da je Allahov Poslanik, da mu Allah Objavu {alje. Da mu objavljuje to i to.’ Ja sam zapamtio te rije~i. One kao da su se utisnule u moje grudi.” Arapi su osloba|anje Meke smatrali razlogom za svoj prelazak na islam. Govorili su za Poslanika, a.s.: “Pustite i njega i njegov narod (Kurej{ije). Kad bi on pobijedio njih, onda bi bio pravi Poslanik.” Pa kad se dogodilo oslobo|enje Meke, pohrli svako pleme u islam. “Pohrli i moj otac i moj narod u Meku kod Resula. Kad se vrati ku}i, moj otac re~e: ‘Dolazim vam, tako mi Allaha, izravno od Allahovog Poslanika, a.s., i to pravog!’ On nam je rekao: ‘Klanjajte taj namaz u to vrijeme, a taj namaz u to vrijeme. A kada prispije vrijeme za namaz, neka neko od vas prou~i ezan, a onaj koji zna najvi{e Kur’ana napamet, neka bude imam!’” (hadis) 695 Ovaj hadisi {erif nam ukazuje koliki je i dokle bio utjecaj osloba|anja Meke na obrt situacije, uzdizanje islama i odre|ivanje statusa Arapa i njihovog predavanja islamskom u~enju. To se itekako potvrdilo nakon Bitke na Tebuku, kada se u Medinu upu}uju delegacije i delegacije, neprestano, cijele dvije godine (devete i desete), a ljudi u skupinama primaju Allahovu vjeru. Stoga, imamo islamsku vojsku koja s deset hiljada boraca ide u oslobo|enje Meke, a na Tebuk ide s trideset hiljada boraca. Za nepunu godinu dana od pohoda na Meku, kre}e na “Oprosni had`” (sto hiljada, ili sto ~etrdeset i ~etiri hiljade ljudi), okru`uju}i Resulullaha, a.s., u~e}i “telbiju i tekbir, tesbih i tevhid.” Glasovi su odzvanjali zemljom i dizali se u nebeska prostranstva, nose}i sa sobom ustreptala osje}anja ljudi.

406

Zape~a}eni d`enetski napitak

DELEGACIJE
Islamski histori~ari navode broj od oko sedamdeset delegacija koje su do{le kod Resulullaha, a.s., da prime islam. Nama je nemogu}e o svim tim delegacijama pri~ati pojedina~no, ali }emo re}i uop}eno, o njihovom zna~aju za historiju. ^itaocima, radi informacije, stavljamo na znanje da je zvani~ni dolazak ~itavih plemena da prime islam po~eo poslije osloba|anja Meke, iako ih je bilo i prije toga doga|aja. 1. Delegacija Abdul - Kajsa je u dva navrata dolazila kod Resulullaha, a.s. Prva je bila pete godine po hid`ri. Jedan trgovac iz tog plemena, po imenu Munkiz bin Hajjan krenuo je u Medinu svojim poslom. Kad je saznao za Resulullaha, a.s., i upoznao islam, i sam ga je primio. U svoje pleme vratio se s Resulullahovim, a.s., pismom u kojem ih poziva da prihvate Allahovu vjeru i oni to u~ini{e. U svetom mjesecu je kod Resulullaha, a.s., do{lo trinaest ili ~etrnaest njihovih ljudi da nau~e {ta je islam, a {ta iman, {ta je dozvoljeno, a {ta zabranjeno. Za najstarijeg od njih El - E{d`a el - Asrija, Resulullah, a.s., rekao je obra}aju}i mu se: “Ti posjeduje{ dva svojstva koja voli Allah, d`.{.: blagost i upornost.” Druga delegacija do{la je devete godine, ili “godine delegacija”, i brojala je ~etrdeset ljudi. Me|u njima je bio El - D`arud bin el - Alai el - Abdi, koji je bio kr{}anin, a kada je primio islam bio je dobar vjernik. 696 2. Delegacija “Dusa” je po~etkom sedme godine hid`retske do{la u Medinu, a Resulullah, a.s., je tada bio u Hajberu. Ranije smo govorili o islamu Et - Tufejla bin Amra ed - Dusije. On je primio islam prije hid`re, kada je Resulullah, a.s., bio u Meki. Vratio se u svoje pleme i nekoliko godina pozivao svoje suplemenike, koji su stalno odlagali prihva}anje islama. On je izgubio strpljenje s njima i vratio se nazad kod Resulullaha, a.s., i zatra`io od njega da moli Allaha za njegov narod Dusa. Tom prilikom Resulullah, a.s., molio je: “Gospodaru moj, uputi narod Dusa.” Nakon toga oni su prihvatili islam, pa je Et - Tufejl do{ao u Medinu sa sedamdeset ili osamdeset porodica. Kad je saznao da je Resulullah, a.s., u Hajberu, oti{li su za njim u Hajber. 3. Delegat .erveta, benu Amra el - D`ezzamije do{ao je u Medinu da obavijesti Resulullaha, a.s., da je .ervet primio islam. .ervet je bio arapski vojskovo|a i namjesnik pod vizantijskom vla{}u. Kad je uvidio hrabrost muslimana i njihovu privr`enost borbi - d`ihadu, primio je islam. Resulullah, a.s., mu je po delegatu poslao na poklon bijelu mazgu.

Zape~a}eni d`enetski napitak 407

Kad su Bizantijci saznali da je .ervet primio islam, uhapsili su ga i postavili pred njega ultimatum; ili odmetni{tvo od islama ili smrt. .ervet je izabrao smrt. Oni su ga razapeli na krst u Palestini kraj izvora “Afra” i odsjekli mu glavu. 697 4. Delegacija “Suda” do{la je u Medinu nakon povratka Resulullaha, a.s., iz El - D`’arana, 8. g. H. To se desilo kada je Resulullah, a.s., pripremio ~etiri stotine muslimana s namjerom da prodru u podru~je Jemena gdje je `ivio Suda’i. I dok se vojska utvr|ivala na po~etku Jemenskog kanala, Zijada bin el - Haris es - Sudai otputova u Medinu kod Resulullaha i re~e mu: “Do{ao sam delegiran od svog naroda. Vrati svoju vojsku s kanala, tvoji smo i ja i moj narod.” Resulullah, a.s., to u~ini, a Es - Sudai vrati se u Jemen i prisili svoje ljude da odu Resulullahu, a.s. Petnaest njegovih delegata stiglo je u Medinu i dalo prisegu na vjernost Resulullahu, a.s. Nakon toga su se vratili u svoj kraj i pozivali narod u islam. Islam se brzo pro{irio me|u njima, tako da je stotinu Sudaija bilo u pratnji Resulullaha, a.s., na “Oprosnom had`u”. 5. Dolazak Ka’ba bin Zuhejra bin Ebi - Selma, predstavnika najuglednijih arapskih pjesnika predislamskog doba. Ka’b je u ranijim svojim pjesmama napadao Resulullaha, a.s., i islam. Kad se Resulullah, a.s., vratio s Taifa, osme godine po hid`ri, Ka’b je dobio pismo od svoga brata Bed`ira bin Zuhejra, u kojem ga obavje{tava da je Resulullah, a.s., ubio u Meki neke pjesnike koji su ga svojim pjesmama okaljali. Ostali mekanski pjesnici razbje`ali su se na sve strane. Brat mu pi{e: “Ako voli{ svoj `ivot, oti|i kod Resulullaha, a.s., i ispri~aj se. On nije ubio nikoga ko je do{ao s tom namjerom. Ako ne}e{, spasavaj se kako zna{.” Brat mu se vi{e puta obra}ao pismom, pa Ka’b odlu~i da ode u Medinu. U Medini je odsjeo kod nekog D`uhejna. S njim je klanjao u mesd`idu sabah - namaz, pa ga ovaj uputi na Resulullaha, a.s. Ka’b je sjeo pred Reulullaha, a.s., rukovao se s njim, pa re~e: “O Allahov Poslani~e, Ka’b bin Zuhejr do{ao je kao pokajnik i musliman da tra`i od tebe za{titu. Da li bi ti primio od njega ispriku, ako bih ga ja doveo pred tebe?” Resulullah, a.s., odgovori: “Da.” Ka’b tada re~e: “Ja sam Ka’b bin Zuhejr.” Tada sko~i jedan ensarija i zatra`i od Resulullaha, a.s., da ga ubije, a Resulullah, a.s., re~e mu: “Ostavi ga miru. On je do{ao spreman da odbaci svoj raniji na~in `ivota i da se pokaje!” Tada Ka’b, kao talentirani pjesnik, izre~e ~uvenu kasidu koja po~inje ljubavnim stihovima posve}enim dragoj “Suad” iz predislamskog perioda. “Banet Suadu fe kalbi-l-jevme metbulu mutejjemun isruha lem jufde mekbulu...” Prevod: “Ode Suad. Srce moje danas za osvetom vapi. Ko svetinju voljelo je. Zbog nje ne}e biti `rtvovano ni u lance okovano...” U ovoj kasidi nalaze se stihovi u kojima se Ka’b izvinjava Resulullahu, a.s., za svoje ranije pjesme, pa mu upu}uje hvalospjev u kome isti~e Resulullahove, a.s., vrline da oprosti, da bude milostiv i dru`eljubiv. Hvali Kur’ani Kerim, i njegove mudrosti i upute, a kudi govor

408

Zape~a}eni d`enetski napitak

~arobnjaka i vra~eva, i ka`e da on nije lo{ ~ovjek ma {ta oni rekli. Daje obe}anje da }e biti odan i privr`en vjeri i Resulullahu, a.s., kome se zakleo na vjernost. Resulullah, a.s., je u njegovim o~ima vidio svjetlost koja obasjava i koja poput britke indijske sablje sasijeca zlo u korijenu, a dijeli pravdu. Nakon ovog hvalospjeva nastavlja hvaliti muhad`ire - Kurej{ije, jer niko od njih nije Ka’bu lo{u rije~ rekao kada je on do{ao kod Resulullaha, a.s. U kasidi spomenuo je i onog ensariju koji je tra`io dozvolu od Resulullaha, a.s., da ga ubije. Kad je Ka’b primio islam i postao dobar vjernik, pohvalio je ensarije u jednoj kasidi koju je posvetio njima, njihovoj dobroti i gostoljubivosti. 6. Delegacija plemena “Uzre” do{la je kod Resulullaha, a.s., u mjesecu rebiulevelu, devete godine po hid`ri. Bilo ih je 12 ljudi. Me|u njima je bio Hamza bin en - Nu’man. Kad su upitani ko su, njihov govornik re~e: “Mi smo pleme Benu - Uzre, bra}a Kusajja po majci. Mi smo oni koji smo podr`avali i pomagali Kussa, odstranili iz doline Meke plemena Huzaat i Benu - Bekr. Mi imamo mnogo rodbine i ~uvamo rodbinske veze.” Resulullah, a.s., nazva im dobrodo{licu i obradova ih vje{}u o skorom zauzimanju [ama. Zabranio im je da prori~u budu}nost kod vra~a. Zabranio im je da prinose `rtve kipovima, kao {to su to ranije ~inili. Oni primi{e islam, proboravi{e u Medini neko vrijeme i vrati{e se ku}ama. 7. Delegacija “Belijja” do{la je u mjeecu rebiul-evelu, 9. g. H. Primili su islam i bili u Medini tri dana. Njihov poglavar Ebu ed - Dabib zanimao se kod Resulullaha, a.s., da li za gostoprimstvo postoji nagrada? Resulullah, a.s., odgovori mu: “Da, a i svako dobro~instvo koje u~ini{, bilo prema bogatom ili siroma{nom sadaka je.” Zatim je pitao koliko traje gostoprimstvo? Resulullah, a.s., odgovorio je: “Tri dana.” Potom je pitao {ta se ~ini s izgubljenim ovcama kada ih neko prona|e, pa je Resulullah, a.s., odgovorio: “One su tvoje ili tvoga brata ili vuka.” Zatim je upitao za izgubljenu devu, pa je Resulullah, a.s., odgovorio: “[ta ti ima{ s njom? Pusti je neka je na|e njen vlasnik.” 8. Delegacija “Sekif” do{la je u Medinu u mjesecu ramazanu, 9. g. H., nakon povratka Resulullaha, a.s., s Tebuka. Poglavar plemena Sekif, Urvet bin Mesud es - Sekafi sreo se s Resulullahom, a.s., prilikom njegovog povratka iz bitke u Taifu, mjeseca zul-kadeta, 8. g. H., a prije nego je Resulullah, a.s., stigao u Medinu. Urve je primio islam i vratio se u svoje pleme, te po~eo pozivati svoj narod u islam. On je mislio da }e ga oni poslu{ati, jer su ga ina~e kao poglavara slu{ali i voljeli ga vi{e od svoje prvoro|ene djece. Kad ih je pozvao u islam, osuli su na njega ki{u strijela sa svih strana, dok ga nisu ubili. Zatim su nekoliko mjeseci nakon njegove smrti `ivjeli ogovaraju}i se me|usobno. Potom su shvatili da nemaju snage da se bore s Arapima oko sebe koji su priznali Resulullaha, a.s. Oni se obrati{e Abdujalilu s tim prijedlogom, ali ga on odbi. On se pobojao da s njim ne u~ine isto kada se vrati iz Medine kao i s Urvetom, pa

Zape~a}eni d`enetski napitak 409

im re~e: “Ja to ne mogu u~initi dok ne po{aljete sa mnom jo{ nekoliko ljudi.” Pleme posla s njim jo{ dva ~ovjeka, saveznika, i trojicu ljudi iz plemena Benu - Malik. Tako ih je krenulo u Medinu {estero. Me|u njima je bio Osman bin Ebi el - As es - Sekafi, najmla|i me|u njima. Kad su do{li kod Resulullaha, a.s., on im podi`e {ator uz mesd`id da mogu slu{ati Kur’an i gledati kako svijet klanja. Za vrijeme svog boravka stalno su raspravljali s Resulullahom, a.s. On ih je pozivao u islam, a oni se opirali i suprotstavljali. Njihov vo|a tra`io je da Resulullah, a.s., napi{e propozicije primirja izme|u njega i plemena Sekif, po kojima bi njima bio dozvoljen zinaluk blud, pijenje alkoholnih pi}a, tro{enje kamate, da im se ostavi njihovo mra~no bo`anstvo Lat, da im da popust da ne klanjaju namaz i da ne razbijaju svoja bo`anstva svojim rukama. Resulullah, a.s., odbio je sve njihove zahtjeve. Oni su se tada osamili da se dogovore {ta da u~ine. Nisu na{li drugog rje{enja, ve} da se pokore Resulullahu, a.s. Predali su se i primili islam. Uvjetovali su da Resulullah, a.s., izvr{i ru{enje bo`anstva Lat, jer ga Sekif ne}e sobom nekada sru{iti. Resulullah, a.s., prihvati taj prijedlog. On im napisa garantno pismo i postavi za narednika Osmana bin Ebi el - Asa es - Sekafiju jer je on bio najprivr`eniji propisima islama. Bio je podu~en vjeri i Kur’anu, jer su oni svakog dana dolazili kod Resulullaha, a.s., a Osmana su ostavljali uz svoj prtljag. Kad su naumili da se vrate nazad Osman bin el - As obavijesti Resulullaha, a.s., o datumu dolaska. Do odlaska, Resulullah, a.s., podu~avao ga je u~enju Kur’anai propisima islama. Ako bi kojim slu~ajem zatekao Resulullaha, a.s., da spava, odlazio bi kod Ebu - Bekra, r.a., za istu stvar. Osman je najvi{e od svih njih u~inio u borbi protiv odmentnika od islama, kada su mnogi zanijekali da daju zekat. Kad je njegovo pleme Sekif poku{alo da odbije davanje zekata, Osman im je rekao: “O narode Sekifa, bili ste posljednji narod koji je primio islam, pa nemojte biti prvi koji }e se odmetnuti od islama.” Oni su tada poslu{ali i ostali dosljedni vjeri islama. Nakon obavljenog posla, delegacija Sekifa vrati se u svoj narod. Iz bojazni i straha od smrti, zataji{e istinu. Prikazali su se u svijetlu delegacije koja nije htjela bez dozvole svoga naroda prihvatiti uvjete Resulullaha, a.s. Reko{e narodu da Resulullah, a.s., nije popustio ni u jednom njihovom zahtjevu. Narod je bio jo{ pod jakim utjecajem predislamskog doba i neznabo`a~kih obi~aja, pa provedo{e dva ili tri dana u razmi{ljanju {ta da rade. Bilo je prijedloga da se otvoreno suprotstave islamu i Resulullahu, a.s. A onda ih je odjednom obuzeo strah, pa reko{e delegaciji: “Vratite se Resulullahu, a.s., i prihvatite sve {to se nudi!” Tek tada su delegati rekli istinu. Predo~i{e im dogovor s Resulullahom pa pleme Sekif primi islam. Resulullah, a.s., posla ljude da sru{e bo`anstvo Lat. Halid bin el - Velid bio je grupovo|a. S njim je bio El - Mugire bin [u’be. On htjede da se malo na{ali s plemenom Sekif. Uze pastirsku torbu s dvije kese i re~e drugovima: “Tako mi Allaha, nasmijat }u vas malo pred

410

Zape~a}eni d`enetski napitak

Sekifom.” Popeo se na bo`anstvo, zamahnuo torbom kao krilima, sko~io i pru`io se po zemlji. Stanovni{tvo se prepalo. Svi su drhtali od straha. Tad re~e: “Allah vas nagrdio. To bo`anstvo je samo stra{ilo od kamena i gline.” On potom udari na vrata hrama i razbi ih. Zatim se pope na zidove, a pope{e se i drugi, pa ih sru{i{e i poravna{e sa zemljom. Tako su zatrpali temelj hrama bo`anstva Lat. Iz hrama su iznijeli nakit i robu. Pripadnici plemena Sekif ~udom su se ~udili kako im se nije ni{ta desilo. Nakon toga Halid se sa svojom grupom vratio kod Resulullaha, a.s., sa svime {to je zaplijenio. Resulullah, a.s., isti dan podijeli taj plijen i zahvali Allahu koji je pomogao Svome Poslaniku i uzdigao Svoju vjeru. 698 9. Pismo jemenskih kraljeva zvanih Himjer Resulullahu, a.s., nakon njegovog povratka s Tebuka. Napisali su ga: El - Harisu bin Abdi Kilab, Nuajm bin Abdi Kilab, En Nu’man bin Kajl zu - Ru’ajn, Hamdan i Mu’afir. Njihov delegat bio je Malik bin Murrete er Rehavi, koji ponese njihovu poruku da su primili islam, a napustili idolopoklonstvo i njegove sljedbenike. Resulullah, a.s., posla im odgovor u kojem ih obavje{tava {ta je du`nost muslimana, to jest {ta im pripada, a {ta im je zabranjeno. Dao im je Allahovu, d`.{., i svoju garanciju, ako budu izvr{avali svoju du`nost i pla}ali d`izju. Potom im posla svoje daije, koji }e ih podu~iti islamu. Vo|a im je bio Muaz bin D`ebel. 10. Delegacija Hemedana, do|e kod Resulullaha, a.s., 9. g. H., nakon njegovog povratka s Tebuka. Resulullah, a.s., odgovori im napismeno na sva pitanja koja su postavili. U podru~je Hemedana postavi za namjesnika Malika bin en - Nemeta da bude nad onima koji su primili islam, a ostalima je postavio Halida bin el - Velida sa zadatkom da ih poziva u islam. Halid je proveo {est mjeseci me|u njima, ali bez uspjeha. Zatim Resulullah, a.s., posla Aliju bin Ebi - Taliba i naredi mu da vrati Halida. Kad je Alija stigao u Hemedan, pro~ita stanovnicima Resulullahovo, a.s., pismo i pozva ih da prime islam. Ovaj put svi su se odazvali. Alija odmah obradova Resulullaha, a.s., pismom u kojem ga obavije{tava o njihovom islamu. Kad je Resulullah, a.s., pro~itao novu vijest, pade na sed`du, pa podi`e glavu i re~e: “Mir na Hemedan, mir na Hemedan.” 11. Delegacija Benu - .ezzareta do{la je u Medinu devete godine po Hid`ri, po povratku Resulullaha, a.s.,s Tebuka. Delegacija je bila od preko deset ljudi. Oni su do{li da potvrde svoj islam. Tom prilikom po`alili su se Resulullahu, a.s., na veliku su{u u njihovom kraju. Resulullah, a.s., pope se na mimber u mesd`idu, podi`e ruke i prou~i dovu za ki{u. On re~e: “Gospodaru moj, spusti ki{u na Tvoju zemlju i na Tvoja `iva bi}a. Gospodaru moj, spusti na nas obilnu ki{u, ki{u ugodnu, od koristi, dugo i{~ekivanu -

Zape~a}eni d`enetski napitak 411

posvuda da pada. Gospodaru moj, ki{u prije, a ne ki{u kasnije, ki{u korisnu, a ne od {tete. Gospodaru moj, zalij nas ki{om milosti, a ne ki{om patnji i ru{enja i potopa, i ne ki{om koja uni{tava. Gospodaru moj, spusti na nas obilnu ki{u i pomozi nas protiv na{ih neprijatelja.” 699 12. Delegacija iz Ned`rana, velikog grada udaljenog od Meke sedam dana hoda prema Jemenu. U sklopu Ned`rana nalazila su se 73 sela udaljena od grada po jedan dan za brzog konjanika. 700 Ned`ran je okupljao 100 000 boraca. Kr{}anstvo je bila vjera Ned`ranaca. Njihova delegacija do{la je u Medinu devete godine po Hid`ri. A brojala je 60 ljudi. Dvadeset ~etverica bili su velikodostojnici, a me|u njima trojica najve}ih poglavara Ned`rana. Jedan od njih bio je namjesnik koji je imao vlast i zapovjedni{tvo, a zvao se El - Ejhem ili [erahabil. Tre}i je bio biskup. Njemu je pripadalo vjersko vo|stvo. On je bio duhovni vo|a Ned`ranaca, a zvao se Ebu - Hariset bin Alkamet. Kad je delegacija do{la u Medinu, sastala se s Resulullahom, a.s. Me|u njima vodio se dijalog na nivou informiranja. Pitali su i pitao je, odgovarali su i odgovarao je. Zatim ih je Resulullah, a.s., pozvao u islam. Prou~io im je neke ajete iz Kur’ana, ali oni odbi{e da prime islam. Oni su pitali Resulullaha, a.s., {ta Kur’an ka`e o Isau, a.s. Resulullah, a.s. im nije taj dan odgovorio, jer nije imao objavu o tome. Tada mu Allah, d`.{., objavi: “Isaov slu~aj je u Allaha isti kao i slu~aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: ‘Budi!’, i on bi. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj! A onima koji s tobom o njemu budu raspravljali, po{to si ve} pravu istinu saznao, ti reci: ‘Hodite, pozvat }emo sinove na{e i sinove va{e, i `ene na{e i `ene va{e, a do}i }emo i mi, pa }emo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore, prizivati!’” (3:59 - 61) Kad je osvanulo jutro, Resulullah, a.s., dade im odgovor na postavljeno pitanje u smislu ovih ~asnih ajeta. Resulullah, a.s., potom ih napusti taj dan da bi razmislili o svom statusu. Oni odbi{e da potvrde ono {to Kur’an ka`e o Isau, a.s. To saop}i{e Resulullahu, a.s., sljede}eg jutra. Kad odbi{e kona~no da prihvate islam, Resulullah, a.s., odlu~i da ih pozove na zajedni~ko proklinjanje onoga ko je la`ov. Resulullah, a.s., pojavio se `ure}i s El - Hasanom i El - Husejnom (unucima svojim), obu~eni u odoru i .atimom (k}erkom), koja je i{la iza njega. Kad ga ugleda{e da dolazi `urno i dostojanstveno, povuko{e se na dogovor. Tada reko{e El - Akib i El - Sejjid jedan drugom : “Ne odbijaj njegov prijedlog, tako nam Boga, ako je uistinu Poslanik pa nas prokune, ne}emo se spasiti ni mi, a ni na{i sljedbenici poslije nas. Ne}e od nas ostati ni nokta, ni dlake na ovoj zemlji.” Stoga se dogovori{e da se povjere Resulullahu, a.s. Do|o{e i reko{e mu: “Mi }emo ti dati ono {to tra`i{ od nas.” Resulullah, a.s., pristade na to i sklopi s njima mir. Oni }e pla}ati d`izju i dat }e 2 000 komada nakita: 1 000 u mjesecu red`epu, a hiljadu u saferu, a sa svakim komadom po oku srebra. Dao im je Allahovu, d`.{., i svoju garanciju. Potom im

412

Zape~a}eni d`enetski napitak

je ostavio potpunu slobodu vjeroispovijesti. To im je i pismeno potvrdio. Oni zatra`i{e da im po{alje povjerljivog, dostojanstvenog, ~estitog i po{tenog ~ovjeka. Resulullah, a.s., posla najpovjerljivijeg ~ovjeka u Ned`ran, Ebu - Ubejdet bin el - D`eraha, da prikupi imetak dogovoren primirjem. Zatim se islam, malo po malo, po~eo {iriti u Ned`ranu. Navodi se da su zapovjednik Abdul - Mesih i poglavar El -Edhem primili islam po povratku iz Medine i da je Resulullah, a.s., posdlao kod njih Aliju, r.a., da od njih pokupi zekat, a poznato je da se zekat uzima samo od muslimana. 701 13. Delegacija Ebu - Hanife, do{la je u Medinu devete godine po Hid`ri. Bilo ih je sedamnaest. Me|u njima je bio Musejlema Kezzab. 702 Njegovo puno ime je Musejlema bin Semamet bin Kebir bin Hubejb bin el - Haris iz plemena Benu - Hanife. Ova delegacija odsjela je kod jednog ensarije. Oni do|o{e kod Resulullaha, a.s., i primi{e islam. Predanja se razilaze oko slu~aja ~ovjeka koji se zvao Musejlema Kezzab. Nakon dubljeg razmatranja do{li smo do zaklju~ka da je Musejlema, zbog svoje oholosti, nadmenosti, pohlepe i nadre|enog polo`aja, odbio da ide s ostalim delegatima kod Resulullaha, a.s., i da je Resulullah, a.s., poku{ao da ga pridobije na lijep na~in, na prvom mjestu lijepom rije~ju i djelom, pa kada je vidio da to kod njega ne vrijedi, zapazio je i shvatio da on u sebi nosi zlo. Resulullahu, a.s., do{lo je prije toga da u snu da mu je donesena zemaljska riznica i da su mu se u rukama na{le dvije zlatne narukvice. One su mu postale prete{ke, pa se zabrinuo. Zatim mu je objavljeno da puhne u njih. On puhnu i one nestado{e. Resulullah, a.s., protuma~io je ovaj san da }e se pojaviti dva la`ova poslije njega. Kad se pojavio Musejlema i kada se dogodilo s njim ono {to se dogosilo (gnusno odbijanje islama) - a govorio je: “Ako }e mi Muhammed iza sebe oporu~iti poslanstvo, slijedit }u ga...” - do|e kod njega Resulullah, a.s., nose}i u ruci komad palmine kore, vode}i sa sobom svog govornika Sabita bin Kajsa bin [emasa. Resulullah, a.s., stade pred Musejlemu, koji se nalazio sa svojom grupom. Resulullah, a.s., po~e mu govoriti o islamu. Musejlema mu odgovori: “Ako ho}e{, rije{it }emo me|usobno problem. Mi }emo tebe priznati za Poslanika, a da tu ~ast oporu~i{ nama poslije teb!” Resulullah, a.s., odgovori mu: “Da mi zatra`i{ ovaj komad palmine kore ne bih ti ga dao, a Allahova odredba ne}e pre}i na tebe. Ako poku{a{ u~ini naopako, svakako }e te Allah onemogu}iti u tome. Tako mi Allaha, vidim u tebi ono {to mi se u snu dalo da vidim. Od mene toliko, a evo ti mog govornika Sabita, on }e ti umjesto mene odgovarati na pitanja.” Resulullah, a.s., okrene se i ode. 703 Zaista se kasnije desilo ono {to je Resulullah, a.s., prepoznao u Mesejlemi. Kad se Musejlema vratio u Jemamu, nastavio je razmi{ljati o svojoj pohlepi. On je

Ubio ga je Vah{ijj.{.” (7:128) Prenosi se da je Ibn ... oduze ruku. upita: ‘Svjedo~ite li da sam ja Allahov poslanik?’ A oni odgovori{e: ‘Tvrdimo da je Musejlema Allahov poslanik. a. r.. a. a. Odsjekao mu je glavu na dan i no} pred preseljenje Resulullaha.a. O tome Resulullah. Allah Erbedu posla grom koji ga spr`i i izgori zajedno s devom. On je daje kome ho}e od Svojih robova u naslije|e. koji je pao u zabludu i po~eo da ga slijedi i podr`ava.s. pa je govorio: “Gu{a kao devina grba..s. a. a pola Kurej{ijama.. r. ili da budem tvoj nasljednik poslije tebe ili da ratujem protiv tebe s Gatafanom. Njega je ubio .Siddika. To su bili poglavari plemena i najve}i njihovi zlikovci. Lubejdov brat po majci. On se drznu i napisa pismo Resulullahu.Esal.s.{. i rekao: “Izaberi od sljede}e tri stvari: tebi stanovnici dolina.s. a ubijen je u ratu na Jemami u doba Ebu .s..s.a. mjeseca rebiul-evela.. Hamzin. a Erbed je kru`io oko njega. kod Resulullaha.s.Zape~a}eni d`enetski napitak 413 izmislio da sau~estvuje s Resulullahom.. {titio je Svoga Poslanika..s..ejruz. Allah. A Amir je bio s nekom `enom Selulijom. ~asti i svega drugoga). zavikao je: “Dajte mi mog konja!” Kad mu ga dovedo{e. d`. a uz sve to posvjedo~io je Resulullahu. a. a..s.” Resulullah. na ahiret. bi obavije{ten Objavom. a meni sela i gradovi. s 1 000 arapskih konja i arapskih kobila?” Ranjen je u ku}i neke `ene. Allahov neprijatelj i Erbed bin Kajs. da je on Poslanik. i Njegovog Poslanika. a. i umrije na konju. on uzjaha. odgovori mu pismom u kojem ka`e 704: “Zaista.. {to je pobio ashabe na izvoru Meunet. Po~eo je sricati rimovane re~enice da li~e na ajete. Sablju je izvukao iz korica koliko jedan pedalj.s.’” 705 Musejlema se proglasio la`nim poslanikom desete godine po Hid`ri. .. a. Da sam i jednog delegata ubio. Resulullah. pa je obolio od gu{e na vratu i umrije govore}i: “Zar gu{a kao devina grba i smrt u ku}i Selulije?” U Buharijinom Sahihu stoji da je Amir do{ao kod Resulullaha. U svoju zamku uvukao je i svoj narod.Bekra es . u poslansvu.s. Kada je ta delegacija dolazila u Medinu..s.{. pa ih Resulullah. Svome narodu dozvolio je alkohol i blud. iz Jemena 706 14.” Kad je bio pred smrt. a tek nakon toga stigla je vijest Ebu . Kad stigo{e. Njegov problem postade veoma ozbiljan i opasan. Nama pripada polovina (poslanstva.. Amir i Erbed bijahu skovali zavjeru da ubiju Resulullaha. Zatim mu Allah. prokle ih obojicu. a lijep ishod }e biti za one koji se budu Allaha bojali. a. Drugi koji se proglasio da je poslanik je El . Amir je bio onaj.a.. a. Delegacija Amira bin Sa’sa’ u kojoj je bio Amir bin Tufejl. i on to prenese svojim ashabima. dva Musejlemova izaslanika. d`.s. d`..s.Esved el . d`.Anesijj iz Jemena. Kad su se vratili. a. ubio bih vas dvojicu.Mes’ud rekao: “Do|o{e dvojica ljudi: Ibn . u kojem ka`e: “Ja sam sau~esnik s tobom u poslanstvu.Nevaha i Ibn . zemlja pripada Allahu. a. Halid bin D`afer i D`ebbar bin Eslem. Narod ga ja nazivao “jemamski svemilostivi” zbog njegove velike mo}i nad njima. pa nije mogao da je makne.’ Resulullah. Proglasio se i sam poslanikom. Amir uze da govori Poslaniku.. ubica. a. a. r. re~e: ‘Ja vjerujem Allaha. vlasti. zatim.{.Bekru. dvanaeste godine po Hid`ri.

. Neke od njih je Kur’an opisao u poglavlju “Et . i on im je predo~io islam.s. Nuhaa.. I jedva ~ekaju da vas nesre}a stigne . 16. Delegacija Tajja do{la je u Medinu kod Resulullaha. Delegacija Tud`iba jo{ se jedanput srela s Resulullahom. jedanaeste godine po Hid`ri. 98) O nekim beduinima Allah. Murada. Delegacija je brojala 200 ljudi.neka njih pogodi nesre}a! A Allah sve ~uje i sve zna. Arapi su gledali na Medinu s uva`avanjem i po{tovanjem. Kindeta. re~e: “Koga god su mi hvalili od Arapa. Dje~ak do|e i re~e: “O Allahov Poslani~e. A Allah sve zna i mudar je. El .{. Delegacija Tud`ib (ogranak plemena Kinde).s. osim u slu~aju Zejda el . na Oprosnom had`u.. Resulullah. tako da su je prihva}ali kao svoju.{.s. Bilo ih je trinaest.da i on porazgovara s Resulullahom. a. a. Delegacija Nuhaa posljednja je koja je do{la u Medinu polovicom mjeseca muharema. Allah. S njima je bio Zejd el .{. za ovog dje~aka.” (9:97. d`. pohvalno govori. a samo njih nekoliko bilo je u jedanaestoj godini.{.. Muhariba. Ima beduina koji ono {to daju smatraju nametom..Hajri. Benu . Medina je postala glavni grad Arabije... d`. da mi oprosti grijehe i da mi se smiluje. Benu . svojim obi~ajima i `eljama iz predislamskog doba.” Resulullah.Razgovarali su s Resulullahom.” Resulullah. Zu Merreta.. Behra’a. Havlana. a.Abesa. d`. ka`e: “Beduini su najve}i nevjernici i najgori licemjeri. Nisu dugo boravili u Medini.s.s. Kad ih je Resulullah. Neprekidni dolazak ovih delegacija ukazuje u kojoj je mjeri islam.s.Aj{a. i da moje srce u~ini bogatim.s. a. Oni su ga prihvatili i bili ~estiti muslimani. da im neke stvari da napismeno. a.Ezda. On je izrastao u pravog vjerou~itelja u svojoj sredini. Interesirali su se za Kur’ani sunnet. desete godine po Hid`ri. Tako su dolazile u Medinu dlegacije jedna za drugom cijele devete i desete hid`retske godine.. a da sami jo{ nisu bili na~isto sa sobom. stoga ga je prozvao Zejdu el . Benu el . Zubejda. bio prihva}an i koliki je njegov doseg i utjecaj bio u cijeloj Arabiji. da primi islam. a. a. Gassana. ugostio i nagradio. do{la je u Medinu s zekatom svoga plemena. krenuo sam iz svog mjesta samo zato da zamoli{ Allaha.. koji je bio mnogo bolji od onoga {to je re~eno za njega..414 Zape~a}eni d`enetski napitak 15. a. Benu . pa ka`e: “A ima beduina koji vjeruju u .Muntefika Selamana.Hajla. U~estvovao je u ratu protiv odmetnika od islama.Eseda. i razumljivo je {to ne poznaju propise koje Allah svome Poslaniku objavljuje. @eljeli su da se podu~e u islamskom u~enju. zamoli Allaha. d`. Najve}i broj delegacija dolazio je devete i desete godine po Hid`ri. Histori~ari islamskih bitaka i perioda Resulullahovog `ivota i djela naveli su delegacije stanovnika Jemena. Muzejneta.s. Benu .Se’ada Huzejma iz Kuda’ta. pa se slu`beno nije ni mogla zaobilaziti..Amira bin Kajsa. kada bi do{ao kod mene vidio bih da su pretjerivali. Dje~ak je bio veoma bogobojazan i dobra mu’min. Istina je. Oni jo{ nisu pro{li kroz vaspitno . Benu . da je jo{ bilo beduina koji su primili islam zbog svojih poglavara. a. Narod ga je slijedio.odgojnu islamsku {kolu.tevba”. kao vjera i islamsko u~enje.Hajl.s. Molili su Resulullaha. posla{e mu dje~aka koji je ostao uz putnu opremu.

najve}e za ovu Zemlju. bili su previ{e optere}eni stra{}u i prekomjerno{}u u svemu {to ne valja. kako bi utvrdili da je on najodabraniji od svih njih.Meki. a.. veliko dostojnici i gospoda bili su iz te sredine. Resulullah. a. te ~ime je sve bio obdaren mimo drugih poslanika koji su bili s Objavom ili bez nje. na svojim ple}ima odgovornost neumornog rada i d`ihada. Mnogi ashabi.Zape~a}eni d`enetski napitak 415 Allaha i u onaj svijet. jer Allah pra{ta i samilostan je. u~inio za vrijeme svog `ivota.. nakon dovo|enja savjesti u jednu normalu. Nevjernici okrenuti protiv vjernika. a. varke i bezna|e predislamskog doba i njegovih pogleda na `ivot. potrebno je da ka`emo uop}eno o uzvi{enim zadacima koje je Resulullah.s. umotani! Probdij no} osim malog dijela!” (73:1.s. i da Poslanikove blagoslove zaslu`e. tamo je islam prihva}en istinski. spremni su i ustrajni u namjeri da zatru sjemenku istine. Vjera islam zahtijevala je mnogo truda da se ~ovjek izgradi i dovede u okvire normalnog. Trebalo je odgojiti ~ovje~ju savjest uronulu u sumnje. a. i muslimani nisu imali vremena ni da se odmore od bitaka unutar Arabije. 707 USPJEH [IRENJA ISLAMA I REZULTATI Prije nego krenemo naprijed. njegova li~nost. i koji smatraju da je ono {to daju put da se Allahu pribli`e. Sekifu.s. u susret posljedim danima u `ivotu Resulullaha. a ve} se Bizantija spremala protiv ovoga novog naroda (ummeta muslimanskog) . i to dugotrajna i neprekidna borba s Allahovim neprijateljima. 2) “O ti. to jest nakon borbe ~ovjeka sa samim sobom. Ponio je teret cijelog ~ovje~anstva . To im je zaista dobro djelo.s.. obavezu vjere u jednog Boga. Allah }e ih sigurno milo{}u Svojom obasuti.{. pokriveni! Ustani i opominji!” (74: 1. Na{em Resulullahu. Medini. d`. te u mnogim gradovima Jemena i Bahrejna. ^ovjekova savjest.: “O ti. prdstojala je borba s neprijateljem. breme neumornog truda i d`ihada na mnogim podru~jima `ivota. Oni su bili jaki muslimani. a grane u nebeska prostranstva. dok je u klijanju. 2) On je ustao i ostao da bdije vi{e od dvadeset godina nose}i na svojim ple}ima te`inu velikog “emaneta” .. njegov ego. a. Ponio je Resulullah. tu o{troumnu biljku. re~eno je od Allaha.povjerene Objave.Treba to u~initi prije nego po~ne ta istina rasti i pru`ati svoje korjenje u dubinu zemlje. prelazilo se na druga podru~ja. u pravom smislu.” (9:99) [to se ti~e Arapa naseljenih u gradovima . prije nego {to svojim hladom pokrije nove povr{ine.s.

vode}i neprekidnu borbu na svim podru~jima mukotrpnog `ivota i dunjaluka. a. d`. Islam je prihva}en razumom. Njegovu du{u zaplelo je u ku~ine mra~nja{tva i nevjerstva.. uspostavljaju}i Njegove propise. Muslimani oko njega osje}aju sigurnost i udobnost. mukotrpnoj `ivotnoj borbi vi{e od dvadeset godina. a Adem od praha.416 Zape~a}eni d`enetski napitak `ele}i da ga pokori u svom naletu sa sjevera. pobo`ni i poslu{ni Allahovim naredbama. uz vrijednosti islama. pomo}i odbacili predislamsku tradiciju. Arapi su s Allahovom. a. Iz ovodunjalu~kih problema izranjala je formula za sretan `ivot.{. Gospodarila je zabluda i tmina. Svi su ljudi postali od Adema. Nasuprot svemu tome. nije imao prednost bijelac nad crncem.saburom. a razum je ostao zapanjen nad mnogim doga|ajima. Nije vi{e bio bolji Arap od stranca. Te vjere su ve} tada bile opore. osim ako je bogobojazniji. Ljudi prestado{e obo`avati idole i po~e{e vjerovati u Allaha. historija je pisala svoje nove stranice. bdiju}i no}u u zikru. Ovim putem. i koje su izgubile mo} kontrole nad ~ovje~jom du{om. d`.s. Ljudski um bio je bogatiji za nova saznanja. Predislamsko doba je u svakom pogledu pot~injavalo ~ovjeka stvarima i predmetima. nego su ih lomili. oki}eni lijepim strpljenjem . Novo vjerovanje davalo je `ivot umrtvljenoj sredini. ibadetu i u~enju Kur’ana. selima i prostranstvima. na sjever i jug. a. Allaha. sudaca i osu|enika. 708 Tako je `ivio na{ Resulullah.. onih koji ~ine nepravdu i onih kojima se ~ini nepravda. . ruili i uni{tavali.. Zvuk ezana koji je pozivao na namaz razlijegao se tim pustinjskim prostranstvima. koje su ve} tada do`ivjele krivovjerstvo i slabost. u neprekidnoj.{.s. koji ga zapljuskuje svojom svakodnevnicom. stoji Muhemmed. Zemlja je mijenjala svoje lice. pa ne samo to. kr{ili. Nije bilo vi{e pobjednika i pot~injenih. U toku svega toga. Arapi su ostvarili svoje jedinstvo.. da }e islam. pa i vi{e od toga. slavljenja jednog Boga. a ni stranac od Arapa. Nada ga nikada nije napu{tala svo to vrijeme.s. Kakvom je brzinom Arabija prihvatila islam i kakvom je brzinom predislamsko mnogobo{tvo do`ivjelo krah! Probu|ena svijest odbijala je vjerovanje u kipove i kumire. Dani su prolazili. i pored prethodnih nebeskih vjera. vjera i u~enje imati uspjeha na {irokom podru~ju zemaljske sfere. On neprekidno poku{ava da prodre u dubinu ljudske du{e i da u njoj stalno raspiruje neukro}ene strasti. ~uvaju}i Allahovu vjeru. be`ivotne i bezdu{ne. jedinstvo ~ovje~nosti i dru{tvene pravde. Njen prijatelj je prokleti {ejtan koji ni trenutka ne odustaje od zlih namjera. gospodara i robova. odjekivale su rije~i “tevhida”. prva bitka nije jo{ bila gotova. ste~enu neprekidnim trudom. Ujedini{e se narodi i zava|ena plemena. U~a~i Kur’ana pohrli{e lijevo i desno. jer borba protiv sebe vje~no traje. u~e}i svm srcem Allahove ajete. Pustinjskim gradovima. Resulullah.

bez kojeg nema ljep{eg i udobnijeg `ivota. ali }e{ vjerovatno pro}i pokraj ovoga mog mesd`ida i moga mezara. i da Resulullah. mo`da me ne}e{ vi{e vidjeti nakon svog povratka. pa je Muaz zaplakao boje}i se rastanka s Resulullahom.. a.namaza. a novo dru{tvo izgra|ivalo se na temelju obo`avanja jednog Allaha i ni~ega drugoga. ~isto}e. a. Oslobodila je ljudsko dru{tvo nasilja i terora. 711 Kad Sunce odsko~i. a. ugleda plodove svoje misije. pa mu je omogu}io dase na obroncima Meke sastane s arapskim plemenima i njhovim predstavnicima. 710 I u subotu. na temeljima slobode i obnove. Resulullah.”. mnogobo{tva i ropstva. dostava vjere je sazrijevala. Allah.. proglasi da }e obaviti had` koji }e Allah. povede svoj kurban. njegov duh i razum iz om~e bezvjerstva. Izgra|ivao ga je na temelju neprekidnog djelovanja i rada. d`. a. a. po{tenja.. na temeljima znanosti i postojanosti. a. Arabija je do`ivjela ~astan preporod kakav nije imala od svog nastanka.{..s. desete godine po Hid`ri. te krenu poslije podneva. htio je da Njegov Poslanik. o~isti svoje tijelo i obu~e svoju odje}u.s. Islam je u svakoj stvari u `ivotu odredio mjeru. koju je od Allaha dobivao. a. i da s njim zajedno krene na taj put. U Zul .. pravde. 26. U Medinu sti`e mnogi svijet. blagosloviti i kojemu }e muslimani prisustvovati. i u srce ulijevao osje}aj da se njegov boravak na ovome svijetu bli`i kraju. Kada je otpremio Muaza bin D`ebela u Jemen. od razjedinjenosti i razli~itosti bilo koje vrste. i da uzmu od njega vjerske osnove i propise.s. 709 Zahvaljuju}i svim tim promjenama.s..Zape~a}eni d`enetski napitak 417 Vjera islam oslobodila je ~ovjeka.Hulejfu (mjesto) stigao je prije ikindija . ~asti. i historiju kakvu nije imala do tada. zbog koje je podnosio razne tegobe i patnje preko dvadeset godina. rekao mu je izme|u ostalog: “O Muaze. Kao da je nepoznati glas {aptao Resulullahu.s. a koja je ukrasila `ivot narodu do tada nepoznatom u svijetu.. d`. uzme od njih potvrdu da je svoj emanet o dostavi islama ispunio. .s.. Resulullah.{. Svako je `elio da ostane uz Resulullaha.s. Ono je temeljeno na Resulullahovoj... Objavi. da je Objavu prenio i savjet ummetu (narodu) ostavio. a.s. zul-kadeta. Islam je izgra|ivao dru{tvo na temeljima ~ednosti. spremi se za put. OPROSNI HAD@ Plodovi islamskog u~enja razvijali su se i rasli.. povjerenja u nama.

Na putu je proveo osam dana srednjeg hoda. u kome je bilo miska.namaz. Na Mini klanjao je podne i ikindiju zajedno. U Zul .s.. na dan “tervijeta” (dan uo~i Arefata) uputi se Resulullah. a zatim obukao ihrame.. Tu je zatekao podignut {ator od crno . 713 Va{a krv i va{i imeci su vam sveti.418 Zape~a}eni d`enetski napitak Sa~ekao je ikindiju i klanjao dva rekata. Putovao je Resulullah. On re~e: “O ljudi. pa im je rekao: “Kad bih ponovo do{ao u ovi situaciju ne bih postupio ovako. A potom se opet Allahu.s. kao {to je svet ovaj va{ dan u ovom va{em mjesecu i u ovoj va{oj zemlji. obi{ao je Kabu (u~inio tavaf). Potom se. Tu je preno}io i klanjao sabah . A kada je osvanuo.{. r. Nije vi{e odlazio da obavlja tavaf do had`skog tavafa.a.namaz (pet namaza je klanjao na Mini). stade kao govornik i odr`a ovu univerzalnu. Resulullah. . Sa sobom je poveo kurban. 4. zul-hid`eta.s. Osmog dana zul-hid`eta.s. Nije skidao ihrame. po tijelu i po glavi. konciznu hutbu. a. Odsjeo je u gornjem dijelu meke na mjestu El Hud`un. a ak{am i jaciju zajedno. namirisala ga je.bijelog vunenog pokriva~a. dok se nije pribli`io Meki.. U njemu je odsjeo. okupao. a onda je krenuo na Arefat. Kad se Sunce nagelo zapadu. naredio je svima onima koji nisu naumili klati kurbane da u ihramima budu samo dok ne obave umru.. Kada je u{ao u Mesd`idul .Tuva preno}io je. uzjahao svoju devu i ponovo se Allahu odazvao. Na Arefatu se okupilo 124 000 ili 144 000 ljudi had`ija.s. jer je naumio istodobno obaviti had` i umru. a da nije uz mene kurban i ja bih skinuo ihrame i razrije{io se umre. Ai{a. a.s. a zatim da skinu ihrame i razrije{e umru. Resulullah. to jest da u~ine tavaf oko Kabe i sa’j izme|u Saffe i Mevre.haram. a. uzjaha je i krenu usred doline Arefata. poslu{ajte moj govor. Ostao je jo{ malo dok se nije Sunce pojavilo. d`.” Ashabi i ostali poslu{a{e i izvr{i{e naredbu Resulullaha. koga je poslao moj Gospodar i rekao mi: ‘Klanjaj u ovoj mubarek dolini ireci: ‘Obavljam umru s had`om. pa neka se skine onaj koji nema sa sobom kurban. 10. a. A zar nije sve iz predislamskog doba (vjera i obi~aji) pod mojom nogom oboreno (poni{teno i odba~eno)? I krvna osveta iz predislamskog doba oborena je.namaz.. a zatim je izjutra klanjao sabah. a. godine po Hid`ri. na Minu.Hulejfi je i preno}io.’” 712 Pred podne se Resulullah. ^ak su se na bradi i vratu vidjeli tragovi mirisa. odazvao Allahu. d`. jer ja ne znam da li }u se nakon ovog mog had`a vi{e sresti s vama ikada na ovom mjestu. za had` i umru zajedno i nijjet donio da ih istodobno obavi. i svojom rukom utrljala mirisni pra{ak. Poslije toga izi{ao je. kla