P. 1
Giao Trinh Oracle SQL PLSQL Co Ban

Giao Trinh Oracle SQL PLSQL Co Ban

|Views: 669|Likes:
Published by Thái Bình Dương

More info:

Published by: Thái Bình Dương on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Cột có giá trị rỗng (NULL) là cột chƣa đƣợc gán giá trị, nói cách khác nó chƣa đƣợc khởi tạo giá trị. Các cột
với bất cứ kiểu dữ liệu nào cũng có thể có trị NULL, trừ khi đƣợc nó là khóa hay có ràng buộc toàn vẹn NOT
NULL
. Trong biểu thức có bất kỳ giá trị NULL nào kết quả cũng là NULL.
Ví dụ:

SELECT ename, sal*12 + comm ANUAL_SAL
FROM emp;

NULL trong các hàm của SQL

Trong các hàm làm việc với từng cột hay hàm vô hƣớng (scalar function). Các hàm loại này trả về trị null
khi có tham số NULL, trừ hàm NVLTRANSLATE có thể trả về giá trị thực.
Cú pháp của hàm NVL:

NVL (DATECOLUMN,‟01-01-2001‟)
NVL(NUMBERCOLUMN, 9)

NVL(CHARCOLUMN,‟STRING‟)
NVL(comm,0) trả về trị 0 khi comm là null

SELECT ename, sal*12 + NVL(comm,0) ANUAL_SAL FROM emp;

Trong các hàm làm việc với nhóm các cột (group function): Hầu hết các hàm làm việc trên nhóm bỏ qua trị
null, ví dụ nhƣ khi sử dụng hàm AVG để tính trung bình cho một cột có các giá trị 1000, NULL, NULL,
NULL, 2000
. Khi đó trung bình đƣợc tính là (1000+2000)/2=1500, nhƣ vậy trị null bị bỏ qua chứ
không phải xem là trị 0.

NULL trong các biểu thức so sánh, điều kiện
Để kiểm tra có phải NULL hay không dùng các toán tử IS NULL hoặc IS NOT NULL. Nếu trong biểu
thức so sánh có trị null tham gia và kết quả của biểu thức phụ thuộc vào trị null thì kết quả là không xác
định, tuy nhiên trong biểu thức DECODE, hai giá trị null đƣợc xem là bằng nhau trong phép so sánh.
Oracle xem các biểu thức với kết quả không xác định tƣơng đƣơng với FALSE. (Ví dụ: comm = NULL)
có kết quả không xác định và do đó biểu thức so sánh xem nhƣ cho kết quả FALSE. Trong câu lệnh sau
không có mẫu tin nào đƣợc chọn

SELECT * FROM emp WHERE comm=NULL;

Nếu muốn chọn các nhân viên có comm là NULL thì phải dùng toán tử IS NULL

SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->