Bases "Mostra de Cine Xuvenil".

2012
Poderan optar á participación na "Mostra de Cine Xuvenil" as obras audiovisuais feitas en Galiza por mozos e mozas de entre 12 e 20 anos e realizadas nos dous últimos anos académicos (2010-2011 / 2011-2012). Os materiais a exihibir poderán pertencer aos xéneros de documental, ficción ou videocreación, sen importar a súa duración. É dicir, terán a mesma consideración as curtamentraxes coma as longametraxes. Os materiais a exhibir poderán ser en lingua galega, en lingua castelá ou ter subtítulos a unha de ambas linguas. 1.Os audiovisuais presentados poderán ser sometidos a unha selección, se o total das obras recibidas excede o tempo de exhibición. 2. Os materiais audiovisuais entregados non baixarán dos 30 segundos e non excederán os 120 minutos. 3. Para que a producción sexa aceptada, necesitamos recibir os seguintes elementos dentro das datas límites:

Envío por email: - O formulario de inscripción debidamente cumprimentado enviado ao correo electrónico xestion@musiquina33mg.com , antes do día 4 de maio do 2012. Envío Postal: Ao apartado de Correos 6068 CP36212 Vigo, 2 copias da produción en DVD. Deberá especificarse no sobre: "Mostra de Cine Xuvenil" e o remitente. Os envíos realizados ao apartado de correos: 6068 CP36212, Vigo, deberán levar data de saída anterior ao 4 de maio do 2012. 4. Calquera material audiovisual admitido na mostra no que a persoa que o presenta non sexa posuidor/a dos dereitos de autor/a ou exhibición deberá adxuntar unha autorización por separado para que poida participar. 5. No formulario de inscripción deberán figurar os datos dunha persoa como responsable do envío da obra e os datos do centro onde se realizou a mesma.

INSCRICIÓN 9.A Mostra non se responsabiliza da custodia das producións presentadas e por iso recomendamos non enviar orixinais senón copias. nin se distinguirá a calidade dunhas producións sobre as outras. 7. A Mostra terá unha finalidade fundamentalmente educativa e de promoción das obras recibidas. A Mostra resérvase o dereito de utilizar secuencias dos materiais seleccionados e emitilos en televisión ou calquera outro medio. XURADO 12. Os/as participantes costearán o envío do seu material ao noso apartado de correos. 8. para fins promocionais ou educativos.A inscrición é de balde. A participación na Mostra supón a total aceptación das presentes bases. . ENVÍO E DEVOLUCIÓN DE MATERIAL 10. Os/as participantes conservan os dereitos de autor das súas obras. 11.6. PROMOCION DA MOSTRA. Non haberá xurado. Os DVD recibidos quedarán no fondo videográfico da Mostra. A información contida no formulario de inscrición será considerada como a máis válida e será a base para confeccionar o catálogo e o programa de difusión da Mostra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful