You are on page 1of 8

Modulrn autoalarm

www.levnealarmy.cz

DLKOV OVLADA
Tlatko 1 Obrzek Funkce zapnut a uzamknut dve vyhledn auta se zvukem ukonen poplachu dlkov uzamknut dve vypnut a odemknut dve dlkov odemknut dve tich zapnut vyhledn auta bez zvuku protinosov systm ukonen poplachu dlkov sputn poplachu dlkov oteven kufru Podmnka alarm je vypnut alarm je zapnut je sputn poplach bhem jzdy alarm je zapnut bhem jzdy alarm je vypnut alarm je zapnut bhem jzdy je sputn poplach kdykoliv alarm je vypnut

1+2 2+3

FUNKCE ALARMU
PROGRAMOVN OVLADA
1. Zapnte zapalovn a stisknte servisn tlatko 10x v prbhu 8 sekund. Sirna ppne3 x vstoupili jste do programovacho reimu. 2. Do 8 sekund stisknte libovoln tlatko na ovladai. Uplynulo-li ji 8 sekund nebo bylo-li vypnuto zapalovn, systm automaticky ukon programovac reim. 3. Sirna ppne pro potvrzen pijet kdu od ovladae. Poet ppnut odpovd poadovmu slu ovladae: prvn ovlada 1x, druh ovlada 2x, atd.. 4. Pi programovn je nutno naprogramovat vechny ovladae souasn, jak nov tak i pvodn. 5. Do pamti alarmu me bt naprogramovno 6 ovlada.

NOUZOV VYPNUT ALARMU


1. Je-li alarm zapnut a dlkov ovlada jste ztratili nebo je pokozen, zapnte zapalovn. 2. Stisknte servisn 5x (tovrn nastaven). Sirna ppne 4x, co znamen, e alarm je vypnut. Tato procedura mus bt ukonena do 8 sekund. Zmna pslunho potu stisk servisnho tlatka nouzovho vypnut : Zmnu provete pi vypnutm alarmu. a. Zavete dvee. b. Stisknte tlatko 2 a do 10 sekund zapnte zapalovn. Stisknte 5x servisn tlatko, sirna ppne 4x a nsledn opakovanm stiskem servisnho tlatka od 1 do 9 nastavte nov kd. c. Do 10 sekund vypnte zapalovn. Sirna ppne tolikrt, kolik je nov slo kdu.

ZAPNUT ALARMU
1. 2. 3. 4. Stisknte tlatko 1. Sirna ppne 1x (je-li tak nastaveno) a svtla 1x bliknou. Dvee se uzamknou. LED dioda bude blikat pomalu. Nejsou-li zaveny nkter dvee LED dioda bude blikat rychle. Po dvou sekundch od uzaven dve zane LED dioda blikat pomalu. 5. Aktivuje se blokovn startovn. 3 sekundy po zapnut je alarm pln aktivovn. Je-li bhem prvnch 3 sekund aktivovn nkter senzor, pslun okruh je vyazen, dokud nen opt stabilizovn.

PIPOMNA (NASTAVEN 6)
Po 10 sekundch, nen-li systm zapnut, sirna 2x ppne, aby pipomnla, e je poteba zapnout alarm. Je-li funkce automatickho zapnn zaktivovna (nastaven 7), pak pipomna nepracuje.

VYPNUT ALARMU
1. Stisknte tlatko 2. 2. Sirna ppne 3x (je-li tak nastaveno) a svtla 3x bliknou. 3. Dvee se odemknou, LED dioda zhasne a deaktivuje se blokovn startovn.

TICH ZAPNUT ALARMU


Tlatkem 3 zapnete alarm bez akustickho signlu (zappn). Dle ve plat stejn jako pi pouit tlatka 1.

POZNMKA
Vypnut alarmu tlatkem 2 je rovn bez akustickho signlu (zappn). Tento stav lze zruit funkc vyhledn auta pomoc tlatka 1 (viz ne). Funkci lze navolit i v programovacm menu (pouze v servisu), avak v tom ppad otesov senzor pi naruen nebude aktivovat sirnu.

ZAPNN POSLEDNMI DVEMI (NASTAVEN 7)


Nastaven 7 - zapnuto: a. Nezapne-li idi alarm dlkovm ovladaem, tak 30s po uzaven poslednch dve se alarm automaticky zapne. b. Otevou-li se do 30s dvee, po jejich uzaven se opt zane potat 30s. c. Pokud se po vypnut zapalovn neotevou dn dvee (idi zstal sedt v aut), funkce se neaktivuje. d. Nastavenm 8 je mono zvolit spolen s automatickm zapnutm alarmu i souasn zamykn dve Nastaven 7 - vypnuto: Funkce je neaktivn.

AUTOMATICK ZNOVUZAPNUT ALARMU (NASTAVEN 4)


Nejsou-li do 30 sekund po vypnut alarmu oteveny dvee nebo zapnut zapalovn, systm se automaticky znovu aktivuje.

PANIC DLKOV SPUTN POPLACHU


Aktivace: stisknte souasn tlatka 1+2. Spust se poplach. Deaktivace: stisknte tlatko 1 nebo 2.

VYHLEDN AUTA
Pi zapnutm alarmu stisknte tlatko 1. Sirna 1x ppne a svtla 10x bliknou. Pi zapnutm alarmu stisknte tlatko 3. Svtla 10x bliknou (tich vyhledn). Stiskem tlatka 2 vyhledvn zastavte.

PROTINOSOV SYSTM
1. Pi zapnutm zapalovn a zavench dvech stisknte tlatko 3. Do 8 sekund otevete dvee pro aktivovn protinosovho systmu. Neotevou-li se dvee do stanovenho asu, aktivace neprobhne. 2. Po uzaven dve zane LED dioda rychle blikat a zane se 30 sekundov odpotvn. 3. Po uplynut 30 sekund sirna ppne kad 2 sekundy. Po 20 sekundch se spust poplach a zhasne zapalovn. Poplach skon ihned po vypnut zapalovn klem. Startovn zstane zablokovno. Vypnut protinosovho systmu: stisknte tlatko 3 na 2 sekundy pi zapnutm zapalovn. Svtla 2x bliknou pro potvrzen.

PAM POPLACHU
Ppne-li pi vypnn alarmu sirna 4x a svtla bliknou 4x, znamen to, e v prbhu steen auta dolo ke sputn poplachu.

KONTROLA OTEVENCH DVE (NASTAVEN 5)


Jsou-li pi zapnutm zapalovn oteveny dvee, zanou blikat svtla (max 60s). Po uzaven dve svtla blikat pestanou. 4

SERVISN REIM
1. 2. 3. 4. Zapnte zapalovn. Do 8 sekund stisknte a drte 3 sekundy servisn tlatko. Po 8 sekundch nebo po vypnut zapalovn bude LED dioda trvale svtit. V servisnm reimu pi zapnn alarmu sirna 2x ppne a svtla 2x bliknou. Pro vypnut servisnho reimu zapnte zapalovn, stisknte a drte 3 sekundy servisn tlatko. Po 8 sekundch nebo po vypnut zapalovn LED dioda zhasne. V servisnm reimu alarm auto nehld. Vechny ostatn funkce zstvaj nezmnn.

OMEZEN POTU POPLACH


Je-li pi zapnutm alarmu nkter senzor soustavn aktivovn, sirna odhouk pouze 3 cykly po 30 sekundch. Nsledn bude vstup odstaven, ale alarm zstv zapnut.

LED DIODA
a. Je-li alarm zapnut, LED dioda blik pomalu. b. Pi poplachu LED dioda blik rychle. c. V servisnm reimu LED dioda trvale svt.

VSTUP NA PAGER
K alarmu je mono pipojit pager pro dlkov upozornn idie na poplach.

DLKOV OTEVEN KUFRU


Pi vypnutm alarmu stisknte souasn tlatka 2+3 (0,5 sekundy 300mA negativn signl na vstupu) pro oteven kufru (je-li namontovn elektricky ovldan zmek).

DAL SNMAE
K alarmu je mono pipojit i dal senzory jako nap. mikrovlnn interirov senzor, nklonov senzor a pod.

SNMA POKLESU NAPT (NASTAVEN 1)


Alarm je vybaven snmaem poklesu napt, kter spust poplach nap. pi rozsvcen vnitnho osvtlen, zapnut zapalovn a pod. Tuto funkci doporuujeme v programovacm reimu vypnout. Zapnte ji pouze u tch aut, u kterch je jin zpsob ochrany auta problematick!

NASTAVEN VOLITELNCH FUNKC


Funkce uveden v tabulce ne je mono nastavit podle nsledujcho programovacho postupu: 1. Pi vypnutm alarmu zapnte zapalovn. 2. Do 10 sekund 7x stisknte servisn tlatko. O 3 sekundy pozdji sirna 1x ppne. 3. Vypnte zapalovn, LED dioda bude pomalu blikat. 4. Do 15 sekund stisknte servisn tlatko tolikrt, kolik je poadov slo funkce, kterou si pejete zmnit. Po kadm stisku servisnho tlatka sirna 1x ppne. 5. Zapnutm zapalovn zmnte nastavenou funkci. Sirna ppne 1x nebo 2x, m indikuje stav programovan funkce. Chcete-li funkci opt zmnit, nebo nastavit jinou funkci, vrate se do bodu 3. 6. Pro ukonen programovacho reimu vypnte a zapnte zapalovn, nebo se reim ukon automaticky 8 sekund po vypnut zapalovn. Pklad: Pro vypnut akustickho signlu pi zapnn / vypnn alarmu provete body 1-3. Stisknte servisn tlatko 11x. Pi kadm stisku tlatka budete slyet ppnut. Muste to stihnout do 15 sekund. Potom zapnte zapalovn a uslyte 2x ppnut, co znamen, e jste funkci nastavili na VYPNUTO. Chcete-li ji zmnit na ZAPNUTO, muste zopakovat postup od bodu 3 a pi zapnut zapalovn v bod 5 uslyte 1x ppnut, co indikuje zmnu funkce na ZAPNUTO. Po ukonen bodu 5 Vm systm umon provst naprogramovn jin funkce.

funkce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 snma poklesu napt doba odemykacho impulsu pro centrln zamykn doba zamykacho impulsu pro centrln zamykn automatick znovuzapnut alarmu kontrola otevench dve pipomna (ppnut) zapnn poslednmi dvemi bod 7 + uzamykn centrlu opodn aktivace alarmu pvodn nastaven akustick signl pi zapnn/vypnn

pednastaveno (1 ppnut)
zapnuto 0,5s jako odemykac zapnuto zapnuto zapnuto zapnuto
zapnuto (lze aktivovat pouze spolu s funkc 7)

voliteln (2 ppnut)
vypnuto (doporueno) 3,5s 15s vypnuto vypnuto vypnuto vypnuto vypnuto 45 sekund vypnuto

3 sekundy
nastav vechny funkce na pednastaven

zapnuto

www.levnealarmy.cz

Osvden: Certifikt . 02550/101/1/2002 EVPU, SKTC 101 Osvden o technick zpsobilosti MDPT SR . 27MD2247 Homologace MDPT SR pro EU .E27*97RI-01*1014*00 8