You are on page 1of 6

Cu Oælu Onule tuæm

cma¡ucn ~ caÞ numÞan
cæaæ OtCtuOeeeum nulæet tuneeuCe Ctuæ outm 2UUU, mum uueeele =um Oaue
Oælæuuuæ nule tuæmeum =lææo oum. =um s=amtm ~=e tuæ =lææoaæm ~æa
CtutL(uu.
meele =um cmmue nuelau - ~euoa eluuel. nuelau euluaOaeom. tlm=e outm 19ô8.
eluuæuuæa 199U e. 1991 ummm 1994e uæl uæluuæ æu=æeao tlm=eæ. =um tættle t(
aLæ, =ee qucllflccIlons. 1989 e Coæe Ceæ o=ea. OtCtua Cu Otnlu oneea =lmoæeele
ulat Otnlu teol. amtmm uuem 3UUUU eaaæ Cue. tæl Oamææuleeum.
euluOaeomm cmææoltt Otnlu Coæeule Outton. tuel C=nm tm=aOauæCt Outtun.
cm.ml.~n. tuæuæet Ctue "auæe mttuæle auttl, uuæe =luuunaale muel" cmm Ctuua
Oauææuttun. uuem 15 =uLao Çneum. =umm cm Coæet tuole nualulu=eeue,
æu=æeaæm aoælaa mu C=n ~uu o`Læe sæ(. ~on snle Ouaæm Ctua a`aalnm
o=a cmææum æu=æeaæmum OomlCu aLæaOaeoun. o`( o=eotm C=nua t(aæaom
eum. oleoleuuæ tænaalule n(t(oun. =umm olumtla Oauet(Com. Ooml=u( Oaemm
Ctua ~ootCtua "mmCæ tlmCæ" Ou=eeua CttaOauooun. =um ~omtm ~on
"mmCæ tlmCæ" aæeaæma CaLCtm. ~oum deIclled ~a olonlttun. ~Ce Ctue cæaæ
demonsIrcIe Oaua auL(oun. ~onlm aæeaæm =um umOmuu a=enteele OauealCmm.
OtCtua cm aæeaæ ouu=ao.
2UUU outm mum uuea aætalule c=ao ~moea amt=ettLt Cu nmm =uo conference
eluO=eCoelule =ætOtmma. ~ele amOtæl auntua cmææ c=ao mcncgemenI Ceno
Oaua ~mttlua. =um ~eatm Cumm 3 =uLao e`o c(ea nleuadtua sn amml oneum
cmm tmum. ~tCtua aæoCnu Ooml=uLæe. æu=æeamaæ toml elm=a tut=ao
Oeut=aluuulmm. =um amm unwlnd Oauueum cmm elLtm. Cu ounm ~&t`ole Ouaa
uuLCtm cmteue Omel C=neele tu=anuuæ Coæe. O=eæe cadtnd nulele reserve
Oauelu=Cem. uuæe 7:3U uælaæ Oamææ caCuunlelu=a almmtm. 5:3U uæl oæn
~&t`ole Coæe. Coam Coauua ~&t`d aunle OtaæL =anle Ouaæm o`( Oammæt=e
Ctua uæl ~æme euææolLta. 15 c =lult=amle pcck Oaua tmtttCoæ(m.
Coæeaaunl c=ee aælaæm c(ea æoeeuo cmtæea at check Oauuuue OtLæaæo
elæleCem.
~moeaeele cm teol aL aLOtmm sun=a OauæCt Ctuæa. ~æue =uCæu 34 ouelmm
24 oua æunl Ctue Ceummumleeeue crIlflclcl ~a ueltt at Coæ(m cmm aunæeeue,
ctCtua a«al CtuLt auLtm ttæoao eum aL(Com. "aleel" æ.ol. Oeutnle tntuoel
chcrccIer Oe oum uonuæl Oauoa Ctue, auLtm ttæoum Oauæætum CtuL( cm
1
ouæe amm aLæa auLæaOauoCom, ~tCtuaeum teolaCamm unluuæe alL(m. ~æue
~moeam eoln umm Ot=ao OaemmCtua eæemææu maua olL(aOauoCom, ~eea
tnm Oaua Con CtæL CtuL( moua olL(aOauoCom. ætL anleun ~eea aeoun
au`d ~ælCom. o`Læe æ=Læ ~æloa tuaam. ~moeaeele cmææt tuneeonao,
o`LæCeu ~eea OomlulCeu tuneeue ~ætuumCu Oenluua. ~elmm cm aæon ammlmtæ
cm sIrucIure tnuuem. Ceeluuæ Ceam, almee 24 ~=æe Oæt. Oætaæ CuCe Ceuoamm
stmm Ceeluua Ou=eumm mmtm=ao uL(m Ceumlelu=a almmtl, mmOumm =luln=a
=lmæm. Cuuauaæt tulmaluue Omal, ammm emnuue elulmlaOauæ( =lmtæoaæm ~taa
38DD at æoee tnuoue nææumm amm Omaauuae eum Ouaæm. uuæe o`Læmæ
o=eotm ctCtuetu aumml cmlCoum cmm Ouaæm. o`Læe =u=ao uL(m Ou=eue, ~æe
aæættua aumml cml=a &tn`uuae eum OutCtm. ~æeolt dOtmuelæ cm tuee tlmtm
o`ææa æt=ao eum. Oætaæa a`u olnl=a tn=a Onæ( ut=auæm O(tt. Otnlu Otnlu
aæet t=aamua suæ( elnæ( tlmtaam eomlaOauæ( =lmæm dOtme æææao.
=taæm Ctua O(tt Onæ( tmmm ata ataOaæ Ctuu oum. æææ uæeao Cumm a`um
summ. ~æet tunaa cm tlmæue ctCtuam Cu aLtm Outta cæaæ Otuæuuua
Ouaæm. =ee Coæm tdolCeu nulelCeu Coæeaæ Oaemm amtm cæaæ Oeæe.
Ou=eOemmue, cm tLt=ao alomao ou=alt tææualuluaæm. Ctuam Ctuam cm
aut tlneutm.
O=eæe cadtnd tlæaa ~oanm. ~&t`d dress ~æ ttæoæu uummaat ætm Oeæe.
~ttæCu cæeCuu pcck Oaua olæn=a CæCæm. aun caCuunle =æuum Ctua 7.1U.
Coauua cæaaua nlono OauuttLt flrsI clcss OtLæaæ olæn=Cem. 'B' Catlæle cm tne.
Catlmaæo =æu=e Ctua eum auæeulelu=a ~æl=a o=e ttæoulCeCu o=aolLtæe
sæn=Cem. Ommm oææ almmt 2U =lult=ao. cm Catlæle ontCtuæm umm 3 Ctn
Ommm onoleæe. ~onao oumm sæt uummlolteum cmm =lææea mmæeaæm
næCæm, Catlm aeæoum næCæm. OtLææue elm=a cæaæ tlæee æeL tl=a anleuum,
tuna tl=a ætmuuuom c(eCem. an anOomm ttæo, nolaæa, tuouætæu aummlCæm.
~tCtuaeum aoæleCem, autt =lm tnu ~æl=a o=elu=Cem. ¤uuuCuu. autt tnuolm
Cue æeL tl=a anleun ~æl=eue, Oeome Oemlouae OenluCu. anl tnouuleæe tnu
CtutCoætum, attLtuoue næaOauomeum cmm e`nuuælea, autt tnuæoum aumml
cml=a ætmuuu anleun ~æl=aOauæCtm. ~t, O=e anleuæn ~æl=a te uue=ao
~alolLtæ, Cue tm=amlmm tlm tm=amlmm Oau«am ætL. tnouuleæe cmm
amtttL( OueaolL(aOauæCtm. OtLæule u`æ(m attLtuæo Ce(m Ctua eum
~elnaalule sæmCem. tmtt(m ~oaneele, Cu attLtu at Oauæ(onoleæe. eæeæu
~æeaaOauæCtm. cmæ Oauoa cmm =lææea tunttemæo OomlCu Catlm aeæoe
eL( aeem CaLta.
cmæ Coæ(uuæumm ~aL(m cmm attLtuæot tmml aoæet ttuue aeæoe elm=Cem.
soCm =æu=ea nmm Oæm«nao. 2U mee 22 oueluaaeum ~onamaæ. NorIh Indlcns
cmma ~onao Ceummm. maale forelgners Ctue æt au=a o=eæn. cmææ soCm tunea,
amm a=atm ummm dC=am ae=e sænCou(, "oCeu Cutm" cmmæn. =umm oCeu
cmCmm. ~=e Oæm«naæm Oaueela æmmuleæe. ~onao tunæo cm ætLtuæ
anleunlmm ~a nt mumm volupIous stelm u`a Cuu=a Oauæ( Ou=eæ. =um cm
embcrcssmenI ¤ uæmaa mumm cm Oauæætæu ~oluea mææu =mmua tnm Oaua
Con CtæL CtuL(aOauæCtm. ~a Ctue Oaueam eom cmm tlmæue Oenl=ea. ~ueel
tnm Oauum Ctua æma æma cmm cm tnu Ctutue tue aea=ao æm=alæ. nule
olaleæea tmttLta. ~tOtuuCe æ.æ.O. o=a æaaL tnlCaueææ Oaueun. "Cutm =`=a
uL(m Ceæ eæluu Ouaa`=aCm, Com c=auuoa uueeeuuumm tuaaLtu" cmm
olaunleeun. "eu=au aun. Ceæouleæemm O=ææaalCmm" cmCmm. ~=e nmm
Oæm«namaæ =um eulule Oaueoa tnluuolLtumm tmmmoe Oaueæn.
(~onamtm cm Ctaa ~=aleeele Oeutn=eumm O=e aæeaaua eulule Ouuul Otunea
cuaalCmm).
"oCeu Cu'm. ¤'m on`m" cmm æaæu =`Lææum Cuom. "oCeu, ¤'m nuelau." cmm æaæu
=`Læ æmaalCæm. ummon Ououm, ~aum, ~un cmm ~mlmam OauaOauætæn. noum
Oteelule Cu tau Otmm aemnlule tLtttætt ~tCtua eum mæea Ceno cuel
mæoaaua aueeluaæm Otnlu o`L(t tloæmao. Oemæl=eluuæo ammlt tunaa o=eonao.
æmmuem, amæluuæunl Ctummomæmt tmml Caoolt tLæu=eæn. tunaa ~oe,
ol(mæmule o=elu=eæn. =um ale =lult=ao cæaæ Oenl=e eulu=uL( tunmtnlueæet
2
tmml c(eaa OaumCæm. "Cu'm æ=L æmæuaæ ceuoa Oauæ( o=eluaa`=amu" cmm
Cuom CaLtum. ~tCtua eum =um æmææn um=ea =lææo o=ea. "CtuæL Oounl
Cutm, =u=a =læmu &tL Oauæ( o=auaCaum. uLtm &tæn( ænd, oum auæLolaad,
alaam ceeum =læmu Ouaæ" cmmum. =um amm CuualeCem. c=ao o`Læe =u=ao
tunmtnlum ulaa vegeIcrlcn communlIy æu Can=eonao. ~æue cæaæ ~ootCtua
~æaom ~u=elt tuaam. o`Læe aæuaa uuLCtum. anl Omm =ee aumd ~æaom
auttlt cmm auel "CaCa tuud. ~æu Cu aææmm. OmælCu cmæ Cutmm ~æuaaa
atua. tm`d aue u` nuelau."
"tL, ~æu" cmm ~onao OueeCtua "mmm, no excuses, u muL aue u` Cmel tu æu
C=m. mdL aue u` nuelau, CCa" cmm =um aæættuaa amom ~æn uæCeu(
CttaOauætæn. 8 uælaCa æmæn tuaOaLæte elm=eæn. ualea auttlLCtm. auttu(
mæ=eotm ceeuommum aæteat CtuLCtum. mæ=eotm, ~aum Oueee eu=alutæ
"nuelau, C=amaæ obIecIlon Oeæemæu, =u=a ceCeuum æmæn ~æotm Oau«am ......."
cmm eu=alutæ Cu duue uleelæu æauue æaæaule auLææum. "C=amaæ Cæmm
ædtntmd Ouaaua. ~ttlæum C=amaæ obIecIlon mæu Oaueelu=a. =u=a ææaa
uuLCtum." cmmum ~un. "No problem boys. cæaæ ceuoa sofI drlnks Ou=eua æ(=a. =um
sofI drlnk ææaa amOtæl enCnm." cmCmm. "~æu aeo næuCoum. æ.æ.O. tueeu ~tOmaL
tæmoun." aeæo nææunao, ~æue mmæeao elm=Ce Ou=eæ. Cauæt auem ~eeue
aumm Ceæouua Ou=ea.
"eu=au Oonl ua nuelau. =u=a Oomlule nlanComm aunL tuea tu=aLCtum. Cu Otumtm
onu=aCm, cttlæ Lnl=ad ~æaamm Onumt CuualaCaum." cmmum on`m. Onæ( nmm
oleuuæ ua tuLæeaæm c(eeæn. =umæ Culm Cautætao c(ea æoeeæn. on`m eæaæ
nmmm Cauaæm smmlaOauætum. ~un mlmCæu( elmau ae=eum. ~aum tnuææCuu(
dtænL ae=eum. "s=amaæ cmæ Comm nuelau" cmm CaLtum. "=um nm sofI drlnk
¤um ~(ea ~(ea nm amud æætCtm." cmCmm. Oa Ctumm Oæm«namtm Can=a
~nLæt ~ætta tlæeelu=ea. nmm Oæm«nao ueelule =um CCn Otææua Ou=ea
tueelmæ tele Oau«am ala eum Oau(eea. alund aml ceCeuum glcss cllnk Oaua
ææeCeum. "IocsI Io Ihe heclIh of Mrs. Rcdhlkc" cmmum ~aum. mee amuæo um umOomm
mæeeæn. ~(ee noæL Oeut=aluCtua ~un "IocsI Io Ihe becuIy cnd youIh of Mrs. Rcdhlkc"
cmm am aml=a Oaua Oeut=alCæum. cæaæ Oa Ctumm Ctaaaao amm aaauua
Ou=eumm naleCem. Onæ( noæL Om=aluotm, ætumao Oau«am &tn` ~æunao. cm
~uæat tmml aauue tau=eæn. ~onamlm aæaCmu tnu Ctutue cm mæeamlm u`Ce
euleelu=eæ. ula ~elauua ætLtua cm uunæt tlæea Ou=ea cm anleun. cæaæo
sænaalao at at mæeaaumtao Com OaLæuual anleunlm aælæuum u`ml tæteaa
Oauææu=eæ. Ou æu=æeamaæ tumLæu uunaaumtao ~æo. =mmua, Otnlueua,
=`æ( olætea aaal =lmæm. OtCtua aælæu aluleaol(Cuu cmm ~«am =læe.
Oæm«namlm tunæoCuu anleuæn alulea aumtaæmt tmml attlol(mCtue ~oomo
e`naam.
nmmuoa noæL soCm Om=alaOauæ( Ou=eCtua on`m cmæltm "nuelau, cm Otuu
Oaueel æaaL c(ee`=a" cmm eluOnmm CaLa =um ~eln=Cem. "C=a ouæaeeum
OaueCmm. nlanComm eldLe, C=a oua 32mm CtuLæuaCa. ~æu C=a sææuuuæ cm
23-24 euCæ Ouaæm." cmmum. =um Cu taam OoLaeele tmææaeeumm aeunlea
"on`m, Onumt ¤d oaCamæu, æmln auuaae o=aum." cmCmm. "C C=u, nuelau, C=amt
tueeu comm 24aæ Cue OaueeCo uuLtum. almæt Otuæm uuelnl alaæm Ouaa`=a."
cmmum.
"u ~n nu=a æu æun u= OmmæeCum. cæaæ aeuuæm ~al 8 ouaeum ô ouaeum
æu=æe=a Ouaau=a. ¤'m nluel 32." cmm =um amluæe =mtuue tuneeunao. "Ou=eumm
c=amue =mt mæuee nuelau" cmmum on`m. "~tt, =eeeu Ctuaa, Ctueluuæ unluuæe
ceeum cæaæ æ(aa Coæum. cmææum 23-24 oua amudCuLtuCo O=æaalaCau=a."
cmmemæ, "Cou...uuuuu" cæ atem cuttl "auum uu, o` ole tl &tOnæLd ole nuelau"
cmm æa eLææunao. =umm æmluualt CtuCæm. nmmuoa noæL smme euunuæm Ctua
oææ cCeu almlu dCtmæle =lmm Oauææu=ea. =um cm amuæot tmmlaOauææuaa
~un amuole elmau smmlaOauææu=eum. atuOnmm ~mloltt Omm nule almmtlua.
etaOaæ Cautæt ~æ cm æaæu olL( Cautæt =uo, ~om æaulelu=a elmau tuLæe
=uolua. cm anleun muam ~tlCmam. "sss" aleOemm elnom cm u`a tLtotm
~emlCæm. "CC, aunl nuelau." cmmtæ cm sætulm u`a tLt nneæe aætttemaua ~un
3
em tuaOaLæelu=a æaaæLætæu c(eeum. c(eeom amm e(uumlæum. elmau anluua
Onæ( tua=amle muauua al=elulu=ea. ~om æaulelu=e tmudæa tuLæe =uol
anluua cm uuntt tæelule OauLæulu=ea, cm CautætCuu cm uæ u`a olu=a ceeu
elmauæoum al=elulu=ea. cmaæCo =um Oaueelulu=etæ cm mæeaaumtao olætea
Ou=eæ. aleOeæ elnom tLtotm amæuuæ anleun, Cumm cm stCeu( CLæaOauom
tl=a =lmeaælaæo autt =lm aumtao aeeluuuae Oenl=eæ. em em uunta=aCmu(
CLæ smouæu aæl =ææ=eeue OoLt Oomlaauua cm ~mte curves OomlCu Oenl=ea.
nmm Omm ætumao cmmtm Can=a ua ~u=el o=eCe Ctuam cm Otææuulm
anttlamaæ Coæe Oau(aa. ~æoum ~unua Coæe Oaua cm mLææu Ceaua
=ææeelu=eæ. OtCtua ~eatm Can=a OauLæu elmauom Can=a æmlOn(ea Ctææum
ætmuuuom cm ~tneeluuæ tæætuulCnu( CLæaOauætæ. Cu =lultm cmææum
~mluuue, =um ææl=a cm uunta cuaalaæmum tææt =`Cnu( ae=e elmauæoum
tunea naleCem. tlmæn eum =uæm sæn=a cm tunæoæue aaaluCtua tuneeue,
nmm ~ætloæmamm aæ OauLtuue cm ~=en=a ~uæaæmCu smmt tuneeluttæe
sæn=Cem. ~un em æaaæLætæu cm uunaaumtamaæ ale uleelu`Ltnao
Oeuæeole æoea freeze ~al ~om tunæoum ~=e tttumlt tu Oau=æaamle u`a
euleelu=ea. umm Ououm cm Oeuætamaæ OætCu alaala Oauæ( cm Oeuætao
ummm smttaCmu( CLæ smou(m anleuæn olu=æoa Ctue tunea
naleaaOauææu=eæ. cæaæo O=utt tmmlaOauæta. cm uæaaæo ~tOtuua cmæ
cææ=ao Cææ cmm cæaæ OtCtua =lææoleæe. aLOtmm ~unlm æaæut tlæea
~om æaaæLætæu cm nnuuæ anleun u`a æoea =uCæ aæteCem. =mmua ~ueele
aæteCem. ~om olneaæm Coæ(OumCm cm aumtamlm u`a CeueCem. eunumuuaCo
elulnl =lmm tue aea=ao u`a olænttua, tætea, OaLæuuæ nttn Ctue aætua
auttua alæOæmm =lmm nlpples Ommm Otnleual Cu ~=æem aaal =lmmæ. OtCtua
=um cm æaæu c(eeumm ~un cm uuntaæm Ceuttæe =lmeeoleæe. ~ueeuuae
Ceueeum. Cu ualuaaluuæ mæae cm Oeuæætulelu=a cumtl, =um e(aa mmtLtumm
cm ouæu u`ml Ooml o=ea. "mmmmmmuu~uu~" cmm Cu ~æ=euuæ Cæa cm ouæu
olL( OomlCumlua.
~aeum cmmætu sex slgncl cmm ætumao c(eaaOauætæn. ~un, OtCtua
anaa`&æt eomolL( Oomm æaamue Cu uunæt tlulue Oeut=alæum. on`m cm umOmuu
taaeele ~un=a OmOæuu uunæta æaule tlæeeum. ~=e taam, =um mmæmaæ ula
~uCa sLaun=elu=eeue, on`m alLteeLt cm Oeuæt u`aeum sLaun=eum. ~aum
cm aueao u`a eænule ~un=eum. =um mmCæmtutua cm aueaæm olnleCem. ~om
cm anleuæn aaala æaæu a`Cu olL( cm tææt mæ u`elu=e nnt ætmuuuæo
aæteeum. ~ueee aætaa cm mææ anttlamlelelu=a aauuæ uæm tnolua. Cumm
cm Ctææ nnuuæa. on`m ~ttæCu Cu æauue cm uunæt tlæa=aOauæCt cm
eæeæue em taam eluttl ~ueel ~om se(amue, cm a`ueLæta aoolæum. ~æe
att att cmm att =um cm =uaæa OomlCu =`Læ ~om u`æauleeue CumeLæt
=aalCæm. ~un cm umOmuu amæeæe Ceaua meeulLtum. ~aum cm
Oeuætamaalætule em naaue snaoæe sæn=Cem. OtCtua on`m cm maeæe
muæuuua ~aalnuleelu=eum. OeCuu( Oeu telea ~ueeuuæ meeeele Om=alæum.
cmæeum =um regulcr ~a cm aæoutm smo Oauætumm, Oa Ctumm almæt ætuælm
meem alm=aæaaeeum Oauea. ~om ouulelu=a uaolm ouæt cmææ Cumm
almaauuaalua. ~un amm a`Cu Om=al mæeaaumtaæm anleuCnu( Can=a em ouule
æoea attlæum. Ceauaa aæeaaOauæCt Oeuamue tmml Oueeum. ~aum cm
ætmuuuæo anluua tæætulm u`a =aalæum. CCn auueele mmmæm euaæeæe cmæue
aL(tt(eemæuoleæe. cmææum um=a Cu Oemæl=elu uæuuæ Otæælm
aL(ttuLæt um=a Cu ulæl orgcsm cLæCæm. cm Otææu smttamlelu=a Cu elnom
Ooæeaa aleml cm mLææuum ~em Cuelu=e ætmuuuolm aælæuum =ææeea.
ætumao amm olealæunao. ~tCtuaeum =um aoæleCem, ~unlm CtæL mlt a`ulmaat
tL( ~om nttttue aææl æenluuua OomlCu Oeu=alua. OauLætao at OomlCu
Ou=eæ. Cnmoaæ OaLæuua ~æue amm Oeu=al Ou=ea aææl. cL( out=ao mm
cm aæonlm tæmt tunea olu=ea =lææo o=ea. ~æeolt Cu amm tuum ~elauuæ
to ~uuætua. ctCtua ~æe OomlCu c(eeum cmm olu=Cem. (tlmæue Oenl=ea ~om
=ætm on`m eum ~unlm mltæte elm=a =ætælm aæælæu euun OaueluaalmuOæmm).
=um tunaæmCtuCe ~unlm æ«a Ommm OaLæuuæa. cmææum u`ml æaæu =`Læ ~æet
tmmlCæm. ~æaCuu( etolaOau(eCem. "nuelau, OælCu =uaæom Cmlo uæmo caaæ"
cmm ~aum amluouCm cm ætmuuuolm =utuæo ~olueeum. =um cm tn=a olnl=e
4
æææaæm nule a`Læelu=a aaa ~om ætmuuuæo suol c(eeum. ~eatm Can=a
CLæaOauæ( cm Ctæuoum =uol OomlCumlua. "Cou" cmm smauaa aaamtm
~aum ~=e nneele smlu Otæ mLææu c(ea man=a tuneeum. "mmmm" cmm
~æ=euua a=eæ uæeæe nalttoææt Ctue Otunaa olLtum. "Ctu cæaætu,
cæaætu" cmm nmm ætumamm cm nn mLæaæ CtuL( CtuLta cæaæ
~ouuæuuaom Otuæuuuaom Ou=ea. Cuom man=eum, Cuom =aalæum, Cuom em
aæælule Ceueeum. Oooum mLæ olæmuuL( =taæmCtuCe, on`m aLOtmm a`Cu
sLaun=eum. "=`=a ceeum mLæCuu( ~(=a, =um mLæ CæCnut olæmuu(Cmm."
cmmoum cm anleuæne aaal cm Oeuætaæm oleaal cm tææt mææu C=uaalt em
=uaæa =`Læa OauæCt o=eum. =um ~omaæ Oæaoua auu=aOauæ( aueam =mmua
oleaalCæm. Ooomo almæt ætuælm mnL(eeæuuæ tææt =aae cmææe euaa =um
stCæ u`æ(m Cu saaeæe C=uaal O=eæe cadtnd nule Coaeele CæCæm.
umm Ououm OtOtuua u`æ(m cmæltm o=eæn. ~emæo ~onao Ououm sætaæm
mmmm aæm=a CmmCu ~æluua Ou=eæn. ~un cm oea Oeuæt u`a sLaun=a,
mmæe u`a auu=a cm aueæea amml æaaæmt CtuL( cmææ meeulLtum. ~aum
ulaom amtttL( cm anleuæne aaal Cu æaæu soCm olL( cm uunt Cmæmt tmml
aaaalæum. umOmuu æauue anleuCnu( Canea umOmuu uunæt tlæa=eum. =um cm
=`æt olneamue ~aumlm aæælæut tmml Ouea olL( Oau«al olæmuuæCæm.
Ottæuua uumml uumml, noum cm tæætæu aæoea cmææ meeulL( cm uunCtu(
~Ltm CtuL( naleeæn. O=e aeuLtuole ctOtuuCeu cmææum ~mluuue cm anleun
auæuue CtuuolLta. =ueoum tlm=e Cuæluua Ou=Ceum.
"tud CtuL( tuaaeuuutu, uuu &tndLm." cmmum on`m. =um ~ouuæeele aæla
æmalCæm. nmm ~æuamao Cu aææluuuæ æ(mteele tlm=a sunena æ(mteele
eluuæuual, ~enaa æ(mteeæeoluuaom, ~moeeele unluuæeaæmlu Cueumnuaom
Ouaæm Otæææ cem ol(oa Ctue nmm ætumao ~mtoltta cmmue amm cæælt
tuu=ao. ~æue ~elauuua, O=e OoLaaCatuæ @u=læe cm tææt anttlamaæ
Ceæouua Ou=ea. cm tue an=e aea=amaæ almæt ætumamlm aoæltt Ceæouua
Ou=ea. cm =uaæ mnL( =uaæamlm meeeelmaua c=alua, cm tææt ~oeua c=e
aææl cæaæo tat Ctualma cmm ~oCeu( aueaaOauææu=ea. cm uæm Oa Ctumm
Ouloaæm tuleeumm, cm ste CoLæa cmææum u`mlua. =um =lææeelu=eue slIucIlon
¤ aL(aæo Oauæ( o=eluaa Oumm. ~æue cm ~ttæ Oauuoleæe. cOæmmue cm
so uæele cdulIery aæ Cu uelttm ~omm Ou=eluaalma. ~aeum cmææ ~mm ~Læt
tæteea. Omm ætumamlm auu Oaæaaæ mu uæatm stmtLCtm.
cmææ Cu berIh Oe =lnouæuua ættmt t(aaæoea meele tlmouluua on`m cm
tæætaæo doggy sIyle ele =æu=eum. cm aæon eoln ummonaCmu( =um Oauomm
mee stmmo. ~om to anOnmm cm tæuaæo Om=a, ~aum cm maeelmæ mm
mmæele tuel ææææut telea auæe olnlea ~om aæælæu cm naalm u`a snalæum.
=um eæeæua auuea ~=e almæt ætuælm æ«æa ouuaæo ou=alaOauæCtm. ~om
Ceaua em O(tæt ~æaaa cm Oeuææt eæee tmue ~æteea. on`m Caæm Coaeæe
anlett(eelæum. cæaæ ~æule t(ee ~un cm uuna aumtaæm =aæoelmm alomoelmm
em ouueelmææa auLææum. on`m em aunlueæe mæeeotm noum aL aLOtmm Otm
uumlæunao.
cmææ ueeuaa æoea cm auæee aaal ~amml ~un cmææ Caae Oeut=alæum.
on`mlm tuel Oeu=alt Ctuulu=e tæm =um a=Ceumuua ouule ou=al Otnleuaæm
munaalule Om=alCæm. ~aum cm oulm u`a sLaun=a em aæælæu cm uunt
uæeao OætCu æoea cm Ou mæeaæmum O=uaal clecvcge ¤ Cu tæuuua uelea
O(tæt ~Læ ~Læ cm mæeaæm Ceeum. ~(ee noætua ~aum cm ~aæ
ouulmaæo =æu=a ~emæo em ol=a =`ænt t`uaal ~æeeum.
Oooum uumml uumml cmmtm Oaad æoeaaOauæCt o=eæn. Cu mæm =um on`m u`a
~un=a ~om tæm soCm ou=a, ~aum cm tlmæuelu=a cm æææaæo Oauualæum.
~un berIh Om u`a =lmm anluua ~om aæælæu cm ouuaæo olLtum. nmm
CLætamlmm CCn auueele Cea mæea cm eæe mee aue oæn ol=a =`n alenolLtæn.
Omelulm eluO=eCoel Oamm Canoemæo cm OooCom ste tua=amlmm æmlulmm 17
mæm Caat tLCtm. anluuæ ste oelutm, ~æue uæele teaænaalutm
5
ualuaalutm ~onao nouaæm tuLtu OaueelolL( O=eæe dCtmæle Om=al Cu ta
cdulIerous uam C=uaal amt`nuua cm olmult tætee uuntaæm aaala auLæutæ =t=a
OamCmm.
~onamlm cddress ou=alaOauomoleæe. ~onamaæm cmææt tmml CoOmaom Oenluua.
~em tlm =um ~onaæmt tunaaom Oeæe, c=e oleeelmm conIccI Oauea Oeæe. ~em
tlmæn cm aæoutm tænaalule Cumm sænaalulutteua sænalCmm. ~æue ~em
tlm Com uuutmm cdulIery Oauea Oeæe. Oauuaatua cmm Cmmm Oeæe. Oauu
oluttm eum. anluuæ auum, a=enttm ~æuuoleæe. ~oomoeum.
Bye Io you auuaaæe ouaanaCm.
6