You are on page 1of 1

МОЛИМО ЦЕЊЕНУ ПУБЛИКУ

ЗА МАЛО ПАЖЊЕ!
Малим уметницима потребно је мноrо паxeе!
CBАКОМ µетету је потребна тиmина µа би cе cxонцетриcало и µало csој
маxcимум sа sреме јаsноr наcтупа, А НЕ CАМО BАNЕМ µЕTЕTУ!
Csаxо ремеhеeе тиmине утиvе на cлабaеeе xонцентрације, јер уcмераsа
µеvју паxeу на публиxу, умеcто на csираeе.
Уvимо µецу праsој, xиsој xонцертној cитуацији. Њима је тиmина МНОFО
потребнија неrо проçеcионалним муsиvарима, јер cе они теx уvе и
немају рутину.
Понаmајте cе И BИ xао µа cте на xонцерту sелиxиx уметниxа и BАNА
µеца hе cе оcеhати лепmе и cиrурније у тоxу јаsноr наcтупа.
Имајте на уму µа cу µеца и eиxоsи проçеcори улоxили, и csаxоµнеsно
улаxу, МНОFО труµа µа би оsај xонцерт уcпео µа Bам cе µопаµне.
Уxолиxо xаcните на xонцерт, у cалу уgите иcxaуvиsо ЗА BPЕМЕ АПЛАУЗА.
(Иcто sаxи и sа иsлаxеeе, уxолиxо ниcте у прилици µа оcтанете µо
xраја xонцерта.)
Cеµите на ПPBО CЛОБОµНО МЕCTО, умеcто µа поµиxете неxоrа или vаx
vитаs реµ! Буµите тиxи и мирни, не раsrоsарајте, не mуmxајте и csојим
понаmаeем буµите уsор Bаmој µеци.
Науvите Bаmе µете µа буµе мирно и тиxо µоx eеrоsи µруrари наcтупају.
Није лепо xаµа Bаmе µете sаsрmи cа наcтупом, µа раsrоsарате cа eим,
µоx xонцерт јоm траје. Bи cиrурно не биcте sолели µа µруrи cлуmаоци
праsе буxу µоx csира Bаmе µете, sар не?
Кориcно је и sа Bаc и sа Bаmе µете µа оcтанете µо xраја xонцерта и
паxaиsо rа cаcлуmате у целини. Tо hе Bама µати потпунију cлиxу о томе
rµе cе у муsиvxом раssоју налаsи Bаmе µете. За µецу је sеома
поµcтицајно µа cлуmају јеµни µруrе, јер таxо раssијају xеaу sа
csираeем и µаaим напреµоsаeем, а уvе cе и xолеrијалноcти у отеxаној
cитуацији, xао mто је јаsни наcтуп.
Замиcлите µа је CBАКО µЕTЕ - BАNЕ µЕTЕ, па hете му пруxити µуxно
поmтоsаeе и најбоaе уcлоsе µа поxаxе csоје муsиvxе cпоcобноcти на
јаsном наcтупу.
Xsала
Проçеcори Муsиvxе mxоле