CIFRA DE ȘCOLARIZARE PROPUSĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (Bolgna) CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (Bologna) Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2012-2013, pentru ciclul universitar de masterat cf. Legii 288/2004-Bologna BUGET 46 22 11 0 TAXA 80 40 20 0

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA

DOMENIUL DE IERARHIZARE CONFORM H.G. NR. 966/2011 (SPECIALIZARE) TOTAL INGINERIE INDUSTRIALĂ (INGINERIA SUDURII + SISTEME ȘI ECHIPAMENTE NAVALE) INGINERIE MECANICĂ (UTILAJE ȘI INSTALAȚII PORTUARE) INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ENERGETICĂ (ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ) INGINERIE AERO-SPAȚIALĂ, AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI (AUTOVEHICLE RUTIERE) INGINERIE SI MANAGEMENT (INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC)

Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 20122013 BUGET 130 45 20 17 TAXA 240 80 40 40 ÎFR* 125 -

23

40

50

0

0

25

40

75

13

20

*ÎFR – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ Studiile universitare de Licenţă şi Masterat sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului.

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ
Adresa: Bd. Mamaia Nr. 124 Contanta 900527, Romania Telefon: 0241.614.576 Fax: 0241.618.372 E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.ro Adresa web: www.imim.ro

Metodologia de admitere Media finală a concursului de admitere se va stabili pe baza Metodologiei de Admitere care va fi publicată pe www.univ-ovidius.ro şi pe www.imim.ro . Această medie se va baya majoritar pe media de bacalaureat.

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG !

suplimentar. inspectori şi manageri pentru întreprinderile energetice. construcţie.Inginer producţie . La buna pregătire profesională a absolvenţilor în domeniul ingineriei energetice îşi aduc aportul următoarele Discipline de specialitate: . corespunzător cerinţelor economiei concurenţiale. tinerii ingineri au posibilitatea să urmeze cursuri universitare de masterat. Supravegherea funcționării instatlațiilor și sistemelor navale.Dispecer reţea distribuţie . În acest sens.Echipamente şi instalaţii termice . distribuţie şi utilizare a energiei. construcţia. Optimizarea operaţiunilor portuare. Echipamente şi sisteme integrate de navigaţie.Domeniul de licenţă: INGINERIE ENERGETICĂ Specializarea: ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ Titlul obţinut: inginer Durata cursurilor: 4 ani . şi elasticitatea generală a navei. Motoare şi instalaţii de propulsie navale. Construcţia.Surse Regenerabile de Energie Absolvenţii pot urma cariere în domeniul energetic (conform RNCIS/COR) printre care se numără şi: . Vitalitatea navei şi mijloace de salvare. Constanţa SA. STX OSV Tulcea SA şi Daewoo Mangalia Heavy Industries).Proiectant inginer energetician . STX OSV Tulcea SA şi Daewoo Mangalia Heavy Industries. Universitatea La Sapienza din Roma. Elasticitatea structurilor din domeniul maritim. de proiectare. Specializarea beneficiază de colaborări academice cu Universitatea „Politehnica” Bucureşti .cursuri de zi Obiective: Misiunea specializării SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE este formarea universitară şi perfecţionarea postuniversitară a inginerilor specialişti în proiectarea.Consilier tehnic . Universitatea tehnică din Berlin. Inginerii absolvenţi ai specializării ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ îşi vor desfăşura activitatea în toate sectoarele de producere. utilizarea şi repararea sistemelor. distribuţie şi utilizare a energiei. shipping şi exploatare navală complexe. specializarea se bucură de sprijinul permanent al şantierelor navale S.Asistent de cercetare în energetica industrială Domeniul de licenţă: ARHITECTURA NAVALĂ Specializarea: SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE Titlul obţinut: inginer Durata studiilor: 4 ani .Maşini electrice . de prezenţa pregnantă a portului Constanţa şi a zonei libere Agigea precum şi de activitatea companiilor de navigaţie. Specializarea ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ are ca misiune prioritară. manageriale şi complementare adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă ale societăţilor navale de construcţii şi transport.Facultataea de Energetică. montarea. Existenţa şi funcţionarea justificată a specializării este susţinută de prezenţa şantierelor navale etalon (Şantierul Naval Constanţa SA. formarea de ingineri energeticieni pentru întreprinderile de producere. Aptitudinile profesionale ale absolvenţilor vor răspunde cerinţelor industriei energetice în general. cu implicare directă din partea CERONAV şi Autoritatea Navală Română. Universitatea din Leeds. De altfel. Universitatea din Nancy.cursuri de zi . instalaţiilor şi echipamentelor navale (la cheu sau ambarcaţi la bord). După absolvirea studiilor universitare de licenţă.N. putând fi certificaţi ca auditori energetici. La buna pregătire profesională a absolvenţilor în domeniul ingineriei navale şi navigaţiei îşi aduc aportul următoarele Discipline de specialitate: Arhitectură navală.Bazele termodinamicii tehnice . . După absolvirea studiilor universitare de licenţă. Tehnologia montării şi probării instalaţiilor navale. tinerii ingineri au posibilitatea să urmeze cursuri universitare de masterat în specializarea „Ingineria şi Managemetul Sistemelor şi Echipamentelor Navale”.Inginer energetică industrială . Instalaţii şi echipamente termoenergetice navale. Universitatea din Karlsruhe.Energetică generală . se urmăreşte şi s-a concretizat dezideratul ca studenţii specializării SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE să fie integraţi încă din perioada studenţiei în activităţi inginereşti remunerate. sectorului de energetică nucleară în particular.Bazele electrotehnicii . Instalaţii navale de bord. Absolvenţii acestei specializări vor fi profesionişti navali având cunoştinţe tehnico-ştiinţifice.

• Conducator firma mica-patron (girant) în afaceri si alte servicii comerciale. Inginer nave. la nivelul posibilităţilor ştiinţifice şi tehnice. Inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini. principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice. Inginer mecanic. Ocupaţii posibile conform Clasificarea Ocupaţională din România extras: • Responsabil proces industrial. • Fabricatia. pot reduce în mod semnificativ greutatea proprie a structurilor şi construcţiilor metalice sau nemetalice (după caz). Domeniul de licenţă: INGINERIE INDUSTRIALĂ Specializarea: INGINERIA SUDĂRII Titlul obţinut: inginer Durata studiilor: 4 ani . Cunoaşterea şi cercetarea proceselor de sudare.cursuri de zi / 4 ani . Utilizarea de aplicaţii software si a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale in general si ingineriei sudarii in particular. • Proiectarea. prin programele analitice ale disciplinelor parcurse în perioada de şcolarizare. Referent de specialitate inginer mecanic. pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale. demonstraţii şi aplicaţii. reprezintă Ingineria Economică. economice si manageriale. • Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice. au condus la perfecţionarea şi diversificarea continuă a procedeelor de sudare. certificarea personalului şi a procedurilor de sudare. controlul şi asigurarea calităţii produselor sudate. Proiectarea constructiva si elaborarea tehnologiilor de fabricare a structurilor si produselor sudate. • Manager relatii furnizori. După absolvirea studiilor universitare de licenţă. • Inginer economist. asigurând totodată o fiabilitate şi o rezistenţă corespunzătoare solici-tărilor.învăţământ cu frecvenţă redusă Obiectivul specializării îl reprezintă pregătirea la nivel universitar a studenţilor în domeniul ingineriei şi managementului industrial. implementarea şi imbunatatirea sistemelor de management. Inginer producţie. necesare pentru omologarea proceselor de sudare şi de produse executate în varianta sudată. Competențe profesionale conform Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior: • Efectuarea de calcule. Inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale. Organizarea şi gestionarea fabricaţiei. Ingineria Sudării. • Consultant în management. • Manager de produs. • Consilier inginer mecanic. Domeniul de licenţă: INGINERIE MECANICĂ . Proiectant inginer mecanic. exploatarea si mentenanţa echipamentelor de sudare si control. controlul si punerea in functiune a produselor. elaborării de tehnologii. absolvenţii specializării. • Inginer mecanic. Proiectarea sistemelor de mecanizare-automatizare a proceselor de sudare si conexe sudării. Ansamblul competenţelor inginereşti şi economice ce includ şi elemente comune specifice zonei de interferenţă. De asemenea. sunt pregătiţi în vederea efectuării unor operaţii de control prin diverse metode. • Exploatarea produselor. Inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini. eficiente. pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale. Alegerea. echipamentelor si sistemelor mecanice. • Inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice. Tehnologiile de sudare sunt economice. • Asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini. demonstratii si aplicatii.cursuri de zi Obiective: Specializarea Ingineria Sudării pregăteşte ingineri specialişti în domeniul proiectării. Actualele procedee de sudare permit îmbinarea nedemontabilă a celor mai diversificate materiale. Asocierea cunoştinţelor. Compenente profesionale (conform Registrului National al Calificarilor din Invatamantul Superior): Efectuarea de calcule.Domeniul de licenţă: INGINERIE ŞI MANAGEMENT Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC Titlul obţinut: inginer Durata studiilor: 4 ani . pe care trebuie să le dobândească o persoană cu formaţie tehnică. tinerii ingineri au posibilitatea să urmeze cursuri universitare de masterat în specializarea „Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate”. Câteva dintre ocupaţiile posibile (conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania): Inginer sudor. • Managementul firmei si gestionarea resurselor. executării unor utilaje şi maşini destinate procesului de sudare. începând cu masele macromoleculare şi ajungând la cele mai complexe aliaje sau materiale cu proprietăţi speciale. Inginer montaj. • Administrator societate comercială. echipamentelor si sistemelor mecanice. • Manager aprovizionare.

instalarea. Competenţele profesionale obţinute prin programul de studii Utilaje şi Instalaţii Portuare. în Domeniul Inginerie Mecanică. distribuţia pieselor de schimb. utilajelor şi echipamentelor necesare execuţiei instalaţiilor şi utilajelor portuare.Specializarea: UTILAJE ŞI INSTALAŢII PORTUARE Titlul obţinut: inginer Durata studiilor: 4 ani . ROVER. dorinţa de a vă integra în traficul auto ca participant sau ca factor de decizie. exploatarea şi întreţinerea autovehiculelor rutiere. inginer electromecanic. inginer utilaje şi instalaţii de construcţii. FIAT. şcolile de şoferi. fabricaţie. instituţiile publice de profil (RAR. Calitatea de inginer auto se formează prin urmărirea activităţilor didactice dar şi prin promovarea competiţiilor automobilistice studenţeşti sau prin aplicaţiile practice privind realizarea unor prototipuri şi cercetări inedite distinse cu premii la nivel naţional. inginer utilaje şi instalaţii portuare. DACIA. CITROEN. specialişti cu studii superioare în domeniile proiectării. DAEWOO. citeşte şi reflectează în ce măsură îţi regăseşti o parte din preocupări în: interesul faţă de dezvoltarea tehnicii. Se asigură astfel integrarea inginerilor absolvenţi ai specializării AUTOVEHICULE RUTIERE în activităţi legate de producţia. întreţinere şi reparaţii) ale instalaţiilor şi utilajelor utilizate în arealul portuar. agenţii economici privaţi din domeniul transporturilor. Ocupaţii posibile: inginer mecanic. RENAULT. utilizarea noţiunilor fundamentale din domeniul ingineriei. inginer utilaje şi instalaţii de ridicat. PEUGEOT. • proiectarea proceselor tehnologice. în continuă extindere şi dezvoltare (VW. Titlul obţinut de absolvenţi la finalizarea studiilor universitare este compatibil cu cerinţele procesului european de formare academică în domeniul automobilului. capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu alţii şi de a lucra în echipă. sunt: • identificarea. instalaţiilor. cultivarea preocupărilor constante dedicate automobilului. KYA.). societăţile de asigurări. HYUNDAI. Prin programele analitice ale disciplinelor studiate în perioada de şcolarizare. OPEL. MITSUBISHI. inginer utilaj tehnologic pentru construcţii. asigurări auto sau organizarea fluenţei transporturilor terestre în contextul unei dezvoltări durabile. Poliţia rutieră). etc. Uzinele Dacia Piteşti. definirea.). NISSAN. FORD. După absolvirea studiilor universitare de licenţă. tinerii ingineri au posibilitatea să urmeze cursuri universitare de masterat. sculelor şi dispozitivelor destinate efectuării traficului portuar. vânzarea. inginer mentenanţă echipamente de ridicat. cadru didactic instituţii de învăţământ/formator etc. ACR. GM. creativitatae şi dorinţa de a cunoaşte şi îmbunătăţi structurile automobilului. • alegerea. de construcţii.cursuri de zi Obiective: Specializarea UTILAJE ŞI INSTALAŢII PORTUARE pregăteşte ingineri mecanici. inginer proiectant instalaţii şi utilaje portuare. MERCEDES. RATC. Reţeaua de reprezentanţe auto ale constructorilor consacraţi. fabricării şi exploatării utilajelor. absolvenţii specializării capătă importante cunoştinţe şi despre mecanizarea şi automatizarea activităţilor efectuate în incinta portului. antrenarea abilităţilor intelectuale. AUDI. inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini. referent de specialitate. • implementarea şi coordonarea sistemului de management al calităţii în procesele tehnologice (proiectare. inginer proiectant instalaţii şi utilaje de ridicat. exploatare. predilecţia pentru analiza impactului automobilului în societate. de transportat. SKODA.cursuri de zi / 4 . capacitatea de a aplica eficient cunoştinţele dobândite. BMW. cercetare sau control.ani învăţământ cu frecvenţă redusă Obiective: Specializarea AUTOVEHICULE RUTIERE a fost creată ca urmare a necesităţii pregătirii viitorilor ingineri mecanici într-un domeniu competitiv şi extrem de dinamic al activităţii economice actuale. protecţia mediului ambiant. • elaborarea unei diagnoze a problemelor tehnologice de fabricaţie a instalaţiilor şi utilajelor portuare şi soluţionarea acestora prin aplicarea noilor tehnologii (IT. iar inserţia candidaţilor pe posturi de profil este garantată de cererea tot mai mare a agenţilor economici din domeniu. magazinele de comercializare a pieselor de schimb sunt doar câteva exemple ale viitoarelor locuri de muncă. exploatarea şi mentenanţa sistemelor din domeniul ingineriei mecanice. Domeniul de licenţă: INGINERIA AUTOVEHICULELOR Specializarea: AUTOVEHICULE RUTIERE Titlul obţinut: inginer Durata cursurilor: 4 ani . . ARR. TOYOTA. VOLVO. etc. • utilizarea principiilor şi instrumentelor grafice pentru descrierea şi proiectarea sistemelor şi proceselor mecanice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful