Slavinski - Psihicki Trening Jogija

Živorad Mihajlović Slavinski

PSIHIČKI TRENING JOGIJA
Joga vježbe u svjetlosti suvremene fizijologije i parapsihologije

2

OPĆI UVOD
Interesiranje za orijentalne sisteme praktične filozofije u naglom je porastu zadnjih godina u svijetu. Ta opća tendencija nije mimoišla ni nas. Ovaj tečaj napisan je da bi se premostio jaz izme u tog rastućeg interesiranja i nepostojanja adekvatne literature na našem jeziku. Mnogobrojna pisma koja sam dobio zadnjih mjeseci od zainteresiranih čitalaca uglavnom govore o višegodišnjem bezuspješnom traganju po knjižarama i bibliotekama za knjigama koje bi na pristupačan način govorile o filozofiji i psihičkom treningu naroda Dalekog Istoka. Na stranim jezicima postoji nepregledno more radova, me u kojima nije lako snaći se, naročito početniku bez mnogo godina iskustva iza sebe. Većina postojećih radova je tkz, teorijskog tipa, u kojima se naširoko raspravlja o tome što fakiri i jogi mogu da postignu specijalnim treningom, raspravlja se o njihovim izuzetnim sposobnostima, daje se detaljan opis života mnogih istaknutih sljedbenika orijentalnih filozofskih sistema, ali će zainteresirani čitalac uzalud tragati za instrukcijama koje govore KAKO da on sam razvije svoje sposobnosti i psihičke moći, KAKO da trenira volju i koncentraciju, KAKO da postigne kontrolu psihe itd. Autor ovog kratkog priručnika čvrsto zastupa stav da glavni cilj i najvažnije opravdanje za objavljivanje radova iz bilo koje oblasti mora biti mogućnost provjere i praktične primjene iznijetog materijala. Izlaganje autorovog mišljenja o nekom aspektu realnosti i gola deskripcija, ma koliko dubokoumni i originalni, sasvim su nedovoljni. Mnogi pisci izlagali su svoj stav i mišljenje o orijentalnoj filozofiji, ali takvo izlaganje samo po sebi nije dovoljno. Sam naslov ovog tečaja orijentirao je čitaoca na jako iščekivanje u pravcu mogućnosti primjene izloženog znanja. Da bi uklonili svako moguće nerazumijevanje, dužni smo odmah reći da je autor pokušao da izloži metod fakirskog i joga treninga kao koristan instrument samorazvića i da istovremeno pruži kratak, jasan i svakome razumljiv priručnik, a ne obično izlaganje sopstvenih pogleda na orijentalne sisteme srodne sa jogom. Moramo na ovom mjestu istaći da postoji izvjestan broj čitalaca, koji su nažalost u većini, koji i očekuju da u ovakvom tekstu na u znanje isključivo teorijskog tipa. Da su ovakvi čitaoci u većini dokaz je što radovi ove vrste dominiraju u zaista velikoj mjeri. To je donekle objašnjivo, jer je mnogo udobnije čitati o čudima i misterioznim doga ajima, nego se lično oprobati na seriji teških i zamornih vježbanja, koja su sasvim logična i lišena prizvuka misterioznosti, a koja vode praktičnoj primjeni pročitanog. Daleko je lakše pričati sa prijateljima o orijentalnim sistemima, nego ih primijeniti u praksi. Spomenuti ću jedno od svojih ranih iskustava ove vrste. Prije 13 godina, kao student psihologije na početku studija, a imajući iza sebe više godina posvećenih izučavanju (čisto teorijskog tipa) indijske ortodoksne filozofije, dugo sam bezuspješno pokušavao da stupim u kontakt sa ljudima sličnih interesiranja, koji bi za razliku od mene posjedovali praktično znanje. Tragajući tako, stupio sam u kontakt sa Dr K. A., ženom koja je u periodu izme u dva svjetska rata imala istaknutu ulogu na polju filozofije u beogradskim intelektualnim krugovima. Bio sam obaviješten da se ona, pored ostalog interesirala za sisteme praktične filozofije naroda Dalekog Istoka. Bila je jedan od inicijatora grupe ljudi sličnih interesiranja, grupe koja se pretežno bavila proučavanjem zapadnih hermetičnih sistema srodnih sa jogom. Nasuprot raširenom shvaćanju da su razlike izme u praktične filozofije Zapada i Istoka velike i nepremostive, bolje poznavanje ukazuje da obje tradicije stoje na istoj osnovi i ono što pada u oči jesu sličnosti, a ne razlike. Njen stav me je sasvim iznenadio. Saopćila mi je da zna neke ljude koji proučavaju jogu, ali da oni ta interesiranja kriju, tako da ne može da mi omogući kontakt sa njima. Što se tiče nje same, Dr. K. A. zadržala se tokom tih mnogih godina na nivou suhoparnog teorijskog izučavanja. Kroz razgovor saznala je da sam u to vrijeme čitao radove Svamija Vivekanande i Artura Avalona. Začudila se da tražim nešto više od knjiškog izučavanja. “Imate te knjige, pa ih samo dalje izučavajte!” Bila je tipičan predstavnik one vrste ljudi koji na samorazviće gledaju kao na sterilno gomilanje suhoparnih činjenica i mentalnog balasta. Sasvim je ispustila iz vida samu suštinu praktične filozofije - direktnu primjenu teorijski stečenog znanja. Pohvalno je saznati kemijsku formulu vode, ali tim saznanjem nitko ne može ugasiti že .

3

Razočaran susretom sa ovom osobom i literaturom koju sam do tada čitao, nastavio sam traganje. Sjećajući se teškoća kroz koje sam prošao u tom periodu, ovaj priručnik napisao sam da bi ljudi sličnih interesiranja uštedjeli sebi vrijeme i besplodne napore. Jer u većini knjiga koje obra uju ovu oblast, sve što se tiče praktičnih instrukcija jesu tvrdnje da će ozbiljan student naći takve instrukcije kada bude za njih zreo, odn. “psihički spreman.” Najčešće se navodi stara istočnjačka izreka: “Kada je čela (učenik) spreman, guru (učitelj) se pojavljuje.” Za čitaoca koji se čvrsto drži zdravog razuma, ovo je najobičnija mistifikacija. Vjerojatni razlog za široku upotrebu ove mistifikacije je nedostatak znanja nekompetentnih autora. Logično je pretpostaviti da učenik treba nekako da se pripremi za susret sa učiteljem. U ovom sažetom tečaju biti će vam pružene sve informacije o najvažnijim elementima orijentalne psihologije, zajedno sa jasnim direktivama kako da se podvrgnete treningu fakirskog i joga sistema na logičan i siguran način. Neće vam biti izložena samo jedna od komponenata orijentalnog učenja, na primjer disanje (pranajama) ili asane (položaji), što je čest slučaj sa knjigama iz ove oblasti. Ovdje je usvojen sasvim drugačiji pristup. Sve najvažnije komponente fakirskog i joga sistema treninga psihičkih moći izložene su na sažet i pristupačan način, a na kraju tečaja pružen je pregled literature iz ove oblasti, tako da zainteresirani čitalac može sam kritički da usporedi materijal izložen ovdje sa drugačijim pristupima istom predmetu. Prema tome, ovo nije tekst za sticanje teorijskih znanja i činjenica. Ovdje nećete naći godinu kada se Buda rodio, historijat širenja joge na Zapadu i nastanka zen-budizma i njegovih mnogobrojnih šizmatičnih ogranaka. Jer, kao što je rečeno, ovaj tekst treba da utoli že , a ne da bombardira pamćenje čitaoca “formulama.” Akademski pristup praktičnoj filozofiji nije svojstven samo Zapadu. Na mnogobrojnim univerzitetima u Indiji koji posjeduju izvanredno bogate biblioteke “svetih knjiga” odn. starih sanskrtskih rukopisa posvećenih našem predmetu, boravi veliki broj istraživača, koji su cijeli život posvetili proučavanju tih “svetih knjiga”, zaboravljajući da učine svetom jedinu zaista važnu stvar svoj sopstveni život. Čitalac koji ima izvjestan fond znanja iz oblasti radža-joge i zen-budizma, dobiti će utisak da granice izme u fakirskog sistema treninga i ova dva sistema nisu ovdje jasno povučene i da im se predmeti donekle poklapaju. Takav utisak nikako neće biti pogrešan, bar što se tiče stanovišta pisca ovog tečaja. Jer svi sistemi praktične filozofije naroda Dalekog Istoka, kao i sistemi zapadne hermetičke tradicije bazirani na TAROTU, nisu ništa drugo do grane istog drveta. Istina je zajedničko stablo iz koga su proistekli.

Njihovi pripadnici nosili su odjeću odre ene boje. funkcije podsvijesti. Matematika je nastala u Indiji. prose i prikazuju jeftine trikove na ulicama provincijskih gradova. zen itd. samkhja. Jedna od čudnih odlika Hindusa je isključiva koncentracija na jedan cilj u datom trenutku. Ritmički su otvarali zatvarali uši. vedanta itd. oni postaju time tako opsjednuti da zanemare sve drugo. a otuda potiče i primjena metala u medicini. nevjerice i nekritičkog odbacivanja.SAMOREALIZACIJI. u Japanu zen. Utjecaj duha na tijelo i obratno. u Indiji budizam. ispitujući njihovo djelovanje na tijelo i psihu. Mnogobrojne vjerske sekte i fanatici u zemljama Bliskog i Dalekog Istoka uglavnom su doprinijeli r avoj reputaciji fakirizma. samkhja. Ovakva energetska djelovanja zvuka bliska su znanju suvremenog čovjeka .. Mnogobrojne škole fakirizma i joge prihvatile su se najrazličitijih eksperimenata u oblasti ljudskog duha. Arapska. Dok Zapad mjeri razvitak ljudskog društva tonama proizvedenih dobara. Svaki nervni centar ima zvuk koji ga najefikasnije budi. nastalih na Istoku. Mnoge od današnjih visoko razvijenih nauka vuku svoj korijen iz Indije. da bi ovi bili aktivirani. Varirali su dužinu intervala slušanja i zvučne izolacije. kao što su OM. U tom periodu fizičke nauke doživjele su naglo opadanje. takozvani arapski brojevi došli su u srednjovjekovnu arapsku kulturu iz Indije. fakirizam. u Tibetu lamaizam. Neke su eksperimentirale sa bojama i svijetlom. djelujući preko neznanja širokih masa i jeftine želje za senzacijama. trans. Ako psihološki uprostimo stvar. fakirizam. papira. subjektivnom svijetu. izazivaju kod Zapadnjaka gotovo automatski stav podozrenja. bojili hranu i predmete svakodnevne upotrebe odre enim bojama itd. fakirizam nije izložen ovdje u čistoj formi. Zato ističemo odmah na početku da će svaki onaj koji se nada da će u ovom tekstu naći instrukcije kako da guta vatru. leži na čavlima i hoda po žaru ostati duboko razočaran. telepatija. Kada Hinduse nešto interesira. Od njih potiče upotreba zvukova u pranajami i kundalini-jogi. Sa spiritualno plodnog tla Istoka ponikli su mnogi pokreti i filozofske struje. Druge sekte eksperimentirale su sa zvukom. Takozvane “svete riječi”. nisu ništa drugo nego imitatori dostojni sažaljenja. Ovo je sistem mentalnog i psihičkog treninga. jer takva i ne postoji. a kod jednog malog broja dezorijentiranih intelektualaca (naročito u zadnje vrijeme) slijepo i egzaltirano prihvaćanje orijentalnih sistema kao univerzalnog ključa za sve probleme suvremenog čovjeka.svakome je poznato da . potrošnjom struje. U jednom periodu razvitka indijske kulture (prije nekih četiri hiljade godina) ljudska svijest i njene funkcije postale su isključivi objekt interesiranja indijskih mislilaca. Fakirizam je jedan od mnogih empirijskih pokreta. LAM. HUM itd. ovaj tečaj eklektički prikazuje kompleksan sistem orijentalnog treninga koji je najbliži fakirizmu i radža-jogi. koji su odraz općeg stava prema životu. vedanta. sve su to bile oblasti nove nauke regularno izučavane. Takozvani “fakiri” koji zara uju kruh providnim iluzionizmom. ljudskoj sudbini i smislu egzistencije. a da ekstrovertan stav karakterizira Zapadnjake. tehnike koncentracije i meditacije.unutrašnjem. izlažući ih najraznovrsnijim zvucima. koji svi teže istom cilju . Kao što je ranije rečeno. čiji je krajnji cilj SAMOREALIZACIJA. a ne priručnik za vašarske artiste. Me utim u krugovima posvećenih sljedbenika orijentalnih sistema treninga istinski adepti fakirizma oduvijek su smatrani ravnim adeptima ostalih sistema. Me u ovim sistemima najgoru reputaciju uživa fakirizam. mogli bi reći da je introverzija tipična odlika Istočnjaka. RAM. a preko nje i evropska medicina pozajmila je osnovna znanja iz anatomije i fiziologije iz indijske nauke. izgovaraju se u sebi prilikom koncentracije na točno odre ene nervne centre ili ČAKRE. Kroz historijski razvoj ljudskog društva Zapad se postepeno okretao spoljašnjem svijetu i materijalnim vrijednostima. tako da ovaj naziv budi asocijacije na beskućnike. pošto su mnogi metodi. dominaciji psihičkog nad fizičkim i svjesnom ubrzanju lične evolucije. U Mongoliji se razvio šamanizam. tehnike i postupci zajednički većem broju sistema. a Istok u suprotnom pravcu .4 OSNOVNA ZNANJA Same riječi joga. Oni imitiraju znanje i razvijene psihičke moći pravih adepta. Kao rezultat tih empirijskih eksperimenata došlo je do upotrebe boja u pranajami. sapuna itd. JAM. na Istoku se smatra da smisao života leži u duhovnoj ravnoteži i kontroli. bol i njegovo savla ivanje. psihički fenomeni. koji polugladni i odjeveni u rite lutaju. joga.

sve se svodi na adekvatna zvučna djelovanja na odre ene nervne centre. kako neki tvrde. očišćen od emocija i lišen fizičkog vježbanja. Neke škole eksperimentirale su sa ostalim čulima i tjelesnim funkcijama. djeluje na svijest indirektno. dostignut je šesti stupanj radža-joge zvani DHARANA. postiže se kontrola mentalnih procesa i emocionalnih reakcija. sa točno odre enim odnosima izme u trajanja udisaja i zadržavanja daha. osim pranajame koja prethodi glavnoj fazi – koncentraciji misli. izvjesne barijere i ovdje postoje! To nisu spoljašnje barijere. udovi. svaka riječ. već one postoje u samim ljudima. vodi više staza. Kroz kontrolu tijela i tjelesnih funkcija. Ako su dijelovi tijela. nema nikakve mistike .nastalo je vegetarijanstvo kao najcjelishodniji način ishrane. koje zamagljuju shvaćanje većine ljudi. uči fakirizam. Ispitivale su utjecaj zadržavanja daha na svijest i tijelo. Empirijskim putem utvr eno je djelovanje različitih vrsta hrane na tjelesne funkcije i mentalne procese . koji imaju za cilj SAMOREALIZACIJU. Onaj čiji je uobičajen stav da bez ozbiljnog proučavanja odbacuje postojanje fenomena. Kako vidimo. svi izloženi sistemi (zbog ograničenog prostora nemoguće je spomenuti sve postojeće) vode istom cilju. Neki smatraju mantre magijskim formulama i pridaju im čudesna svojstva u izazivanju odre enih stanja svesti. a i svi ostali dalekoistočni sistemi. 12 takvih dharana (ili 144 sekunde neprekidne koncentracije) čini sedmi stupanj zvani DHIANA. izgra eni su isključivo na empirijskoj osnovi. sa precizno definiranom ulogom vizualizacije pri disanju i detaljno proučenim odnosom izme u disanja i misaonih procesa. prirodnih pojava. autosugestijama. kao što do planinskog vrha. slična po tehnici metodu autosugestije francuskog psihologa Emila Kuea. Radža-joga je sistem mentalnog treninga. da ima muzike koja podiže raspoloženje ili izaziva meditativna raspoloženja itd. Tako su u Indiji nastale razne grane joge. tehnike im se donekle razlikuju. okolnosti i. Ovo je najopasnija forma joge. onda. Ovdje se podrazumijeva da će svaki čitalac suditi o ovome tečaju sa svoje individualne točke gledišta. na Zapadu ova vrsta joge izaziva najjaču radoznalost. kontrola duhovne strane našeg bića slijedi gotovo automatski. U njima. Mada se u većini priručnika joge upozorava na opasnost preranog bu enja Kundalini. Od samog čovjeka zavisi koju će stazu izabrati. svaka misao obojeni su idejom ispravnosti. neprekidnim impregniranjem podsvijesti odabranim mantrama tj. Premda svi praktični orijentalni sistemi teže istom cilju. Fakirizam teži istom cilju . oči i jezik stavljeni pod kontrolu volje. za čije upoznavanje je nužno ulagati napor i vrijeme. da nudi prečicu od stanja nadsvijesti. Poslije mnogo vjekova konačno se formirala pranajama ili nauke o kontroli psihičke energije.5 ima zvukova koji razdražuju. bez dugogodišnjeg napornog procesa meditacije. To su barijere psihičke nezrelosti. Svakodnevni život postaje neprekidni ritual posvećenja ispravnom životu. Ovaj priručnik . Samokontrola dovodi nužno do kontrole spoljašnjeg svijeta. izgubljenog u daljini. Iz nje se u Japanu razvio ZEN. unutrašnji organi. Ali. na prvi pogled. a 12 dhiana čini osmi i posljednji stadij zvani SAMADHI ili transcendentalno stanje nadsvijesti. bez ikakve sumnje smatrati će ovaj tekst za niz običnih gluposti. me utim. Karma-joga je staza ispravnog življenja . mnoge struje fakirizma. Naš cilj nije da takve preobraćamo ili mijenjamo njihove ideje. Mantra-joga. jer izgleda. a naročito specijalnim sistemom disanja. Laja-joga ili kundalini-joga teži direktnom bu enju onog vida kozmičke energije koji u ljudskom organizmu uzima oblik KUNDALINI ŠAKTI ili zmijske snage. Džana-joga predstavlja razra en sistem meditativnog samoudubljivanja i kontinuirane autoanalize. Glavna vrijednost tih iskustvenih (naučnom terminologijom rečeno nekontroliranih) eksperimenata je u tome što su mnoge generacije istraživača proučavale funkcije ljudskog duha u najvećem dijelu svoga života.svaki akt u profesionalnoj aktivnosti. Kada se postigne 12 sekundi neprekidne koncentracije. Orijentalna praktična učenja pristupačna su svakome tko je spreman da uloži napor u njihovo savla ivanje.samorealizaciji ili po orijentalnoj terminologiji SAMADHI. kidaju nerve.

6 napisan je prvenstveno za one koji prema orijentalnim učenjima osjećaju intuitivno privlačenje. . Takvi će naći ovdje ono što su godinama uzaludno tražili.

čak i u ovim zemljama. zajedno sa mlijekom i mliječnim proizvodima. Na prvom mjestu. 3) Masti i 4) Vitamini i mineralne materije. Uglavnom se ova druga grupa uzima kao pogodna za izvo enje gornjeg zaključka. ali je tome glavni razlog izgladnjivanje. zahtijevaju jednaku pažnju. Odmah ćemo pokazati koliko je ovakvo zaključivanje pogrešno. Od te količine izvjestan procent mora biti životinjskog porijekla. Nasuprot tome. U ovim razmatranjima ispuštaju se iz vida velike oblasti provjerenih činjenica. mnogobrojne bolesti itd. me u njime nema znakova tjelesnog propadanja i bolesti čiji je uzrok navodno vegetarijanstvo. Cerealije. treba razlikovati vegetarijanstvo od nedostatka vegetarijanske hrane. ne pravi se razlika izme u vegetarijanaca koji imaju dovoljnih količina vegetarijanske hrane i vegetarijanaca konstantno pothranjenih. Tijelo. nedostatak vegetarijanske hrane. koje mu nedostaju. Tijelo je nosač duha i njegova “druga strana. smatra vegetarijanstvo najcjelishodnijim i jedinim dozvoljenim načinom ishrane. otpornošću na bolesti i mirnoćom duha i tijela. Ovaj problem dobiva u jasnoći kada se pogleda kemijski sastav bjelančevina. Tome nasuprot. od kojih su neke tkz. jer je u stanju da ostale. Pri tome se uglavnom misli na meso. a ne vegetarijanstvo kao takvo. kod indijske sirotinje zaista nailazimo na tragove tjelesne degeneracije. prema tome. sam sintetizira iz . Pogledajmo sirotinju u zemljama gdje je ishrana mesom pravilo. Ako prividnu raznovrsnost hrane svedemo na njene sastavne komponente. Ako se uzmu srednje imućni i bogati slojevi društva u Indiji. lišavajući ga istovremeno toksičnih materija koje potiču od mesa i životinjskih masnoća. velika smrtnost djece. već im propisuju dijetu za vrijeme bolesti. a bjelančevine su od vitalnog značaja. dugovječnošću. Kako sva energija našeg tijela potiče od disanja i hrane koju unosimo u organizam. kao i svi ostali sistemi ličnog usavršavanja na Istoku. Ti društveni slojevi imaju dovoljnih količina vegetarijanskih namirnica za zdravu i cjelishodnu ishranu. Ako sada usporedimo imućne grupe vegetarijanaca i nevegetarijanaca. odnosno aminokiseline čijom se kombinacijom mogu sintetizirati sve ostale aminokiseline. Kratak životni vijek u vegetarijanskim zemljama. čiji je glavni sastojak dušik. mahunasti i koštunjavi plodovi. daju sve potrebne sastojke organizmu. Oslobo eni su nervne napetosti i sukoba sa okolinom. jer se na taj način unose nedovoljne količine bjelančevina u organizam. Joga.. zabranjuju bolesnicima hranu životinjskog porijekla. opaziti ćemo značajnu razliku: Visok nivo zdravstvenog standarda vegetarijanske grupe i ogroman procent oboljenja nevegetarijanaca. 2) Ugljiko hidrati. na primjer u zemljama Latinske Amerike i Afrike! Sresti ćemo se sa istom tjelesnom degeneracijom i bolestima koje potiču od izgladnjelosti. ključne aminokiseline. One su sastavljene od aminokiselina.” Svaki tjelesni poremećaj nužno se odražava u poremećaju duhovnih funkcija. Kada tijelo ostane bez hrane duže vrijeme. Sa druge strane. zapadna medicina tvrdi da je vegetarijanstvo najbrži put do bolesti. Liječnici. kaže se u medicinskoj literaturi. Prema tome. od pothranjenosti. zatim mišićno tkivo i u zadnjem stadiju srž iz kostiju i moždano tkivo. jetre. onda ćemo doći do četiri osnovne vrste hrane: 1) Bjelančevine. Organizam može da iza e na kraj sa nedostatkom nekih aminokiselina ako ima na raspolaganju ključne aminokiseline. Njih ima veliki broj. u razvijenim zemljama Zapada. sve su to navodno dokazi koji ukazuju na nužnost unošenja proteina životinjskog porijekla u organizam. reumatizma i dr. takav način ishrane je glavni uzrok oboljenja srca i krvnih sudova. gdje je visok standard omogućio unošenje znatnih količina mesa u organizam.7 DIJETA I GLADOVANJE Po orijentalnoj psihologiji tijelo i duh čine nerazdvojno jedinstvo i. ono počinje da troši samo sebe: prvo salo i masne naslage unutrašnjih organa i po zidovima krvnih sudova. Hrana je važna za čovječji organizam iz dva razloga: 1) Za izgradnju i obnavljanje tkiva i 2) Kao energetski materijal za njegove mnogobrojne funkcije. Srednje imućni Hindusi (vegetarijanci) odlikuju se snažnim zdravljem. izuzetna važnost hrane nameće se sama po sebi. ima potrebu za odre enom količinom bjelančevina. koje cijeli problem osvjetljavaju na sasvim suprotan način.

8

ključnih koje su u njega unijete. Meso sadrži velike KOLIČINE aminokiselina, ali ih ima u malom broju i nedostaju mu mnoge ključne aminokiseline. Nasuprot tome, mlijeko je skoro idealna hrana jer sadrži sve ključne aminokiseline. Zato svi orijentalni, praktični sistemi smatraju mlijeko idealnom hranom, a kravu svetom životinjom. Nije slučajno da se novoro enče isključivo hrani mlijekom. Prema tome, vegetarijanac koji unosi u organizam dovoljne količine bjelančevina u vidu graha, graška, jaja, mlijeka i mliječnih produkata ima istovremeno kompletnu i zdravu hranu. Zato savjetujemo čitaoca da dnevno popije najmanje litru mlijeka. Uz ostalu navedenu hranu meso mu zaista neće biti potrebno. Tako er se u nekim izvorima iznosi tvrdnja da je u evoluciji ljudske vrste čovjek naglo razvio svoj mozak prešavši sa biljne na mesnu hranu. Za dokazivanje netočnosti ove tvrdnje dovoljno je ukazati na slijedeće: nauka, filozofija i slične misaone discipline ne bi se u vegetarijanskoj Indiji mogle razviti, a činjenica je da su u najranijem periodu kulturne historije na njenom tlu cvjetale, dok su u istom periodu mesojedi sa Zapada lutali u poludivljim hordama. Me utim, izvjestan broj izuzetnih umova i na Zapadu usvojio je vegetarijanstvo kao najcjelishodniji način ishrane, bez ikakvog poznavanja principa orijentalne psihologije, čisto intuitivno. Leonardo da Vinči, Bernard Šo i Nikola Tesla, da spomenemo trojicu najistaknutijih. Ne samo da su dostigli visok nivo naučnih odn. umjetničkih dostignuća, već su doživjeli duboku starost, budući do zadnjeg dana vrlo produktivni. Zadnjih godina neka strogo laboratorijska ispitivanja bacila su novu svjetlost na problem unošenja neophodnih količina proteina, odn. aminokiselina, čiji je glavni sastojak dušik. Sovjetski fiziolog Prof. Mihail Volski na čelu grupe istraživača dokazao je hipotezu koja je potresla osnove suvremene fiziologije - ČOVEK I ŽIVOTINJA SPOSOBNI SU DA VRŠE SINTEZU BJELANČEVINA IZ ATMOSFERSKOG DUŠIKA. Do njegovih istraživanja smatralo se da dušik mogu da vezuju samo tkz. nitrobakterije. Volski je izračunao da organizam u toku jednog dana apsorbira 14,5 litara ili 18 grama čistog dušika. Ako gornje važi za sve ljude, onda daleko više važi za trenirane jogije i fakire, koji specijalnom tehnikom disanja (vidi kasnije PRANAJAMA) apsorbira mnogo veće količine zraka ond. dušika, koji zatim služi za sintezu bjelančevina. Proces apsorpcije dušika odigrava se u fazi zadržavanja daha (koji se naziva KUMBHAKA), kojoj se u pranajami posvećuje najveća pažnja. To je jedno od objašnjenja joga teorije da pri zadržavanju daha vitalna snaga prelazi u tijelo. Tako er pri postu i dugotrajnom namjernom gladovanju, kojima pribjegavaju iz zdravstvenih razloga i da bi ojačali volju, fakiri smatraju obaveznim povećanje broja pranajama iznad uobičajenog. Tako se energetske rezerve organizma obnavljaju sa druge strane. Način ishrane igra veliku ulogu i u fizičkim aktivnostima i u mentalnoj koncentraciji. Mesojedi posjeduju sposobnost mobiliziranja velike energije u kratkom periodu, ali nemaju ni približno ustrajnost i izdržljivost vegetarijanaca. Vegetarijanci su u stanju da rade veoma dugo bez znakova većeg umora, dok mesojedi mogu da obave veoma težak rad u kratkom vremenskom periodu, a zatim brzo gube snagu i osjećaju glad. Kroz joga trening u toku nekoliko godina, nervni sistem postaje tako osjetljiv da je u stanju da osjeti svaki poremećaj pri unošenju hrane. Tada samo nekoliko zalogaja mesa remete uspostavljenu suptilnu ravnotežu i otežavaju koncentraciju. Tjelesni miris se, prelaskom na vegetarijansku dijetu, bitno mijenja. On je jedan od značajnih indikatora stanja u kome se nalazi sistem. Vegetarijanci imaju veoma blag, gotovo neprimjetan tjelesni miris. Njima nasuprot mesojede karakterizira veoma oštar, prodoran i neprijatan miris. U to ćete se sami uvjeriti, ako prije ete na vegetarijansku dijetu - dezodorans vam neće biti potreban. Ustvari, orijentalni sistemi uče da sva hrana koju uzimamo predstavlja PRANU (o prani vidi detaljnije u poglavlju “Nauka o disanju indijskih jogija”) u vidu sunčane energije, u različitim transformacijama. Hrana je utoliko zdravija za organizam ukoliko je manji broj transformacija kroz koje sunčeva energija pro e prije unošenja u organizam. Biljni svijet direktno (kroz klorofilnu asimilaciju) apsorbira sunčevu energiju i pretvara je u biljni organizam, sjeme i plodove (to je PRVA TRANSFORMACIJA). Hrana, koja predstavlja prvu transformaciju sunčane energije, za

9

čovjeka je najcjelishodnija - količina toksina u njoj je najmanja, a uz to omogućava duge periode neometane mentalne koncentracije. Životinje biljožderi hrane se biljnom hranom, prera uju je i koriste njenu energiju. Mišići, vezivna tkiva, koža itd. predstavljaju energiju koju životinja nije upotrijebila, a do koje je došla jedući biljke. Kada ljudi ili životinje mesožderi jedu ovakvo meso, oni unose u sebe istu sunčevu energiju, koja je do sada prošla kroz DVIJE TRANSFORMACIJE. Da sa brojem transformacija opada vrijednost hrane, pokazuje svakodnevna praksa da ljudi jedu meso isključivo biljoždera. Meso zvijeri se ne jede, ono ljudima zaudara, izaziva odvratnost. Sunčeva energija u svojoj TREĆOJ TRANSFORMACIJI nije pogodna za hranu čovjeka. Budući da je čovjek odn. jedan dio ljudskog društva tokom evolucije prešao na mesnatu hranu, jedan interesantan eksperiment pokazuje što se dešava sa bićima koje podvrgnemo sličnom procesu eksperimentalnim putem. Dvije grupe zečeva ispitivane su tokom 16 nedjelja. Svi zečevi bili su iste starosti i zdravlja. Prva grupa hranjena je hranom u kojoj je bilo mesa. Druga grupa hranjena je hranom iste vrste, ali bez mesa. Obje su živjele pod istim uvjetima u laboratoriji. Posle 16 nedjelja, zečevi iz prve grupe imali su u velikoj većini otvrdnjavanje zidova krvnih sudova, dok nijedan zec iz druge grupe nije pokazivao takve poremećaje. Utvr eno je da su ti poremećaji skoro identični sa arteriosklerozom kod ljudi. Čovjek današnjice je izvanredno osjetljiv na nastupanje starosti, jer je ona neka vrsta predznaka okončanja egzistencije na zemlji. U strahu od starosti pribjegava se svim mogućim sredstvima da bi se njen dolazak odgodio. Pri tome se uglavnom obraća pažnja na spoljašnji izgled. Me utim, starenje organizma zavisi od biološkog mehanizma svojstvenog svakom čovjeku. Podvrgavanje treningu našeg sistema dovodi, pored ostalih korisnih posljedica, do USPORAVANJA BIOLOŠKOG MEHANIZMA STARENJA - svi sljedbenici našeg sistema izgledaju daleko mla i od svojih vršnjaka. Kad prvom prilikom stupite u lični kontakt sa takvom osobom, to će van bez sumnje pasti u oči. Nekoliko istinskih adepta koje sam imao prilike da sretnem, djelovali su i pored poodmaklih godina vrlo mladoliko, gotovo dječački. Tako sam se uvjerio da mudrost i izgled starosti ne idu uvijek zajedno, kako smo mi obično navikli. Da istaknemo još jednu, za suvremenog čovjeka relativno važnu činjenicu: RAK, DANAS JEDAN OD TRI GLAVNA UZROČNIKA SMRTNOSTI U RAZVIJENIM ZEMLJAMA, GDJE JE VELIKA POTROŠNJA MESA, PRAKTIČNO JE NEPOZNAT U VEGETARIJANSKIM ZEMLJAMA . . . Da prije emo sada na drugi dio ovog poglavlja, na gladovanje, koje predstavlja koliko jednostavnu toliko i efikasnu metodu svih orijentalnih sistema. Fakirizam i joga veoma naglašavaju važnost posta i povremenog gladovanja, naročito za vrijeme bolesti i emocionalne depresije. Pri gladovanju ne samo da se iz organizma eliminiraju toksini, već i masne naslage oko unutrašnjih organa i sa zidova krvnih sudova bivaju sagorene. Pri tome se nameće jedna značajna opreznost - gladovanje treba da je sistematsko, unaprijed planirano i ne smije biti praćeno prejedanjem “da bi se nadoknadila izgubljena težina.” Gladovanje je najstariji metod liječenja u historiji. Od najranijih vremena isticano je da ništa nije zdravije od povremenog gladovanja, da bi se “stomak odmorio.” pri tome čovjek slijedi prirodni instinkt - kada je bolestan on bez dubljeg razmišljanja odbija hranu. Slično postupa bolesna životinja; ona odbija hranu čekajući da ozdravi. Ukoliko nešto jede, to je neuobičajena hrana, na primjer, pas jede neke biljke, tražeći po instinktu lijek svojoj bolesti. Svaki sljedbenik ovog sistema treba s vremena na vrijeme da poduzima preventivan post ili, ako je moguće, apsolutno gladovanje. Kako se život na Zapadu značajno razlikuje od života jogija u Indiji, to su dugotrajna gladovanja praktično neizvodljiva. Suvremen život, zbog profesionalnih obaveza, stavlja čovjeka pod velika radna i druga naprezanja, pa bi dugotrajno gladovanje više štetilo nego koristilo. Zato treba naći razumnu sredinu. Jedan dan u nedjelji, najbolje uvijek isti, treba se podvrgnuti apsolutnom gladovanju. To znači da se u organizam osim čiste vode ne smije ništa drugo unositi, a vodu treba uzimati u količinama 3-4 puta većim od uobičajene. Treba popiti 5-6 litara vode, najbolje u čestim intervalima po jednu čašu. Tako velika količina vode služi da se organizam iščisti, a toksini eliminiraju. Ako poslije prvih nekoliko čaša

10

osjetite lako ga enje od vode, stavite u vodu nekoliko kapi limunovog soka. Nemojte stavljati šećer, to bi poništilo svaku vrijednost gladovanja. Gladovanje bez velikih količina vode je opasno, jer želudačni sokovi mogu oštetiti sopstvene zidove. Osim gornjeg, gladovanje je izvanredno sredstvo za pomla ivanje. Kao takvo isticano je još u ŠASTRAMA, svetim indijskim knjigama, starim više od dva milenijuma. Razlog je sasvim jasan - uzrok starenja su masne naslage i nagomilavanje toksina. Kako gladovanje otklanja te glavne uzroke starenja, ono je samim tim izvanredno sredstvo za pomla ivanje organizma. Najnoviji biokemijski eksperimenti potvr uju drevna joga učenja. Ruski biokemičar Vladimir Nikitin postavio je interesantnu hipotezu koja objašnjava proces pomla ivanja gla u. Utvrdio je da u procesu starenja važnu ulogu ima sistem endokrinih žlijezda. Tokom vremena podželudačna žlijezda bitno se mijenja i proizvodi sve manje hormona inzulina, koji pomaže organizmu u preradi hranjivih materija. Nadbubrežne žlijezde, me utim, proizvode hormone koji su antagonisti inzulina i njihova produkcija se ne smanjuje sa godinama. Tako se narušava harmoničan odnos izme u ova dva hormona, smanjuje se djelovanje inzulina i nesagorjele hranjive materije talože se u ćelijama i izazivaju starenje organizma. Nikitin dokazuje da se pomoću gladovanja može uspostaviti hormonska ravnoteža u tijelu. Pošto jedno vrijeme ostaje bez novih hranjivih materija, organizam počinje aktivno da sagorijeva ono što se nataložilo u ćelijama. Svoju hipotezu Nikitin bazira na višegodišnjim eksperimentima sa pacovima, koji su uslijed gladovanja živjeli oko dvije godine duže nego obično. A to je kod pacova, čiji je životni vijek veoma kratak, izvanredno značajno produženje života. Tako er je zapaženo da se pacovi stari 3 godine, koji su povremeno izlagani gladovanju, po starosti tkiva i vitalnosti ne razlikuju od pacova starih 3 mjeseca koji su se hranili normalno. Kao što vidite, posle dugog vremena suvremena nauka približava se značajnim “otkrićima.” Za nas neće biti nikakvo iznena enje ako jednog dana otkrije pranajamu, čakre, nadsvijest i ostale komponente orijentalnih sistema, o kojima joga i fakirizam uče više od tri hiljade godina. Osim gornjeg, moramo naglasiti važnost gladovanja za trening volje (O TRENINGU VOLJE vidi kasnije). Gladovanje izvanredno efikasno jača volju. Za naše mentalne mišiće to je najbolja gimnastika. To je sasvim logično. Ljudska volja je utoliko jača ukoliko je instinktivna strana našeg biće pod jačom kontrolom. Kad čovjek gladuje, on ustaje protiv najsnažnijeg, bazičnog nagona samoodržanja. Ukoliko je impuls koji savla ujemo jači, utoliko više raste snaga volje. Molim vas, nemojte pobrkati ovdje izložen proces samokontrole sa psihološkim pojmom potiskivanja. Potiskivanje je NESVJESTAN mehanizam, odigrava se automatski i njime se čovjek često lišava onog čemu svjesno najviše teži. Potiskivanje ni najmanje ne doprinosi samorazviću. Samokontrola je proces SVIJESTAN U NAJVEĆEM STUPNJU i zahtjeva ulaganje napora pri ostvarivanju postavljenog cilja. Potiskivanje dovodi do podvajanja i disociranja našeg JA, samokontrola do njegove ekspanzije. Potiskivanje nas slabi, samokontrola jača.

Dijafragma je maksimalno angažirana. koja sva imaju za cilj kontrolu disanja i preko nje kontrolu viših psihičkih procesa. Joga razlikuje tri vrste disanja: 1) Grudno disanje. a sanskrtski termini. a napor pri disanju najmanji. Ova nauka zajednička je raznim granama joge. Posljedice ovakvog disanja su slaba ventilacija. Naravno. GRUDNO DISANJE karakterizira pri udisanju podizanje grudi. ali i ono samo djelomično puni pluća zrakom. uvlačenje stomaka i dizanje dijafragme. a napor pri disanju je najveći. Na ovaj način minimalna količina zraka dopire u pluća. kao i zapadnom hermetizmu. Ovako kako smo opisali pranično disanje. ima na stotine. fakirizmu. prve dvije nedovoljne su u različitom stupnju. po nekoliko minuta. Počnite da udišete lagano. isto tako kao što je studiranje više matematike nemoguće bez tablice množenja.11 PRANAJAMA ILI NAUKA O DISANJU INDIJSKIH JOGIJA U ovom kratkom tečaju nemoguće je obuhvatiti u potpunosti orijentalnu nauku o disanju. ramena i ključnjača. ne dižući ramena. Daleko najbolji metod disanja je PRANIČNO ili POTPUNO disanje i to je metod koji se u svim istočnim sistemima isključivo upotrebljava. ali pri tome ne smijete le ima dodirivati naslon. ako se želi uspjeh u kasnijim težim vježbama. Kad je taj dio pun zraka. Svaki pokušaj da se vježbaju viši oblici pranajame uz primjenu grudnog ili trbušnog disanja dovesti će do neuspjeha. Kod žena je ovaj način disanja veoma čest. na Zapadu poznato kao “duboko disanje”. Morate posvetiti veliku pažnju pranajami iz razloga koji će vam tokom proučavanja ovog tečaja postati jasni. sve dok vam ne prije e u naviku. prije uzimanja hrane. Potpuno ili pranično disanje je osnov cjelokupne pranajame i mora se u potpunosti savladati. metodi i vježbanja pranajame jednostavnim i razumljivim jezikom. 2) Kad ste napunili pluća zrakom. baca novu svjetlost na vrijednost ovih drevnih vježbanja. Pošto se dijafragma diže. zatim u gornji dio pluća. 2) Trbušno disanje i 3) Potpuno ili pranično disanje. potiskujući trbuh van i naniže. stomak će vam se nešto malo uvući. nastavite da udišete bez ikakvog prekida u srednji. JOGA I PRANA . sasvim sigurno neće moći da izdrži naporni ritam kasnijih vježbanja i duge periode zadržavanja daha (kumbhaka). me utim truditi. Samo treća vrsta pripada fakirizmu i jogi. čak i oni dobro poznati na Zapadu. Ove vježbe treba upražnjavati tri puta dnevno. Ovaj način disanja angažira cijela pluća. prane koja se ovdje javlja kao nervna energija). lamaizmu. izbjegavani su u najvećoj mjeri. osvrnuti ćemo se na zadnje nalaze suvremene fiziologije. izgleda kao da se udisaj sastoji iz tri posebna dijela. TRBUŠNO DISANJE. grub glas. ne mora se cijeli proces izvoditi perfektno. Izdahnite lagano i ravnomjerno. Pošto izložimo osnove pranajame. prvo u donji dio pluća. Kada budete udisali u gornji dio pluća. Pri ovakvom disanju angažiran je samo gornji dio pluća koji je najmanji po zapremnini. sve bronhiole. Razvoj fiziologije naročito fiziologije centralnog nervnog sistema. da se sva tri sliju u jedan jedini ravnomjeran pokret. a gornji dio ostaje neangažiran. Zadnjih nekoliko desetina godina metodi disanja Istoka privukli su pažnju suvremenih naučnika. Zrak dopire u donji i srednji dio pluća. sve dok ovaj način disanja ne usvojite kao stalan tj. Morate se. Evo kako treba vježbati pranično disanje: 1) Sjedite na stolicu potpuno prave kičme. Takvo disanje ispunjava cijela pluća zrakom i omogućava da se apsorbira maksimalna količina kisika i prane ili nervne energije (odn. zadržite ga u plućima nekoliko sekundi. razdražljivost i brzi zamor. u najvećoj mjeri angažira dijafragmu i daleko je bolje od grudnog disanja. Čitalac koji zanemari ovu osnovnu vježbu. svaki plućni mjehur. pluća mogu da se šire samo u gornjem pravcu. jer vježbanja. U ovom udžbeniku dati su osnovni principi.

gotovo automatski. preko kontrole disanja postići ćemo kontrolu psihičke prane (debeo konop). najočiglednije ispoljavanje prane u našem tijelu je kretanje mišića koji izazivaju disanje. od pojedinih organa do sićušnih ćelija pod kontrolom je prane. lični neprijatelji su ga oklevetali kod maharadže da sprema izdaju. u sve dijelove tijela preko nervnih vlakana i tako cijelo tijelo dovede pod kontrolu volje. da za njega veže svileni konac i da ga stavi na zid kule sa glavom naviše. izliječeni. O ovome govori i stara priča. duhovno liječenje. pa se i kontrola te energije najefikasnije postiže kroz kontrolu disanja. toplota. nalazi se u svim oblicima materije. prvo gledamo da li još diše. Cilj našeg sistema je da se. dohvati kraj tankog konopa. Vezir joj reče da namaže jelenku rogove medom. Kroz njihovu kontrolu steći ćemo kontrolu nad procesom disanja (tanak konop). Vjerna supruga učini tako. jelenak se penjao uz kulu. Poslije izvjesnog vremena i savjesnog vježbanja čitalac će biti u stanju da pošalje pranu. Vezir joj reče da naredne noći donese slijedeće: živog jelenka. mada vježbe koncentracije. Me utim. koja se manifestira u bezbroj vidove: kao gravitacija. kozmička energija koja se javlja u bezbroj vidova. Me utim. učenik orijentalnog hermetizma . ponoviti ćemo da je prana sveukupna kozmička energija. iz nervnih centara u kojima je akumulirana. jak debeo konop i debelo dugačko uže. Pošto je to izuzetno važno. tanak svileni konac. Osjećajući ispred sebe miris meda. Ali on je imao vjernu suprugu koja do e noću pod kulu i zapita ga da li mu može nekako pomoći.12 Na Zapadu vlada prilična konfuzija u vezi sa pranom. postigne kontrola njenih najviših oblika . U staro vrijeme živio je mudri vezir starog maharadže. Cijelo ljudsko tijelo. Kao što je rečeno. riječ “prana” ima mnogo šire implikacije. vukući svileni konac. Mudri vezir bude osu en da umre od gladi na vrhu visoke kule. Ova priča alegorično opisuje proces kontrole prane. Zato je sasvim logičan put koji usvaja joga u dostizanju samokontrole . meditacije i samjame nisu ništa drugo do metodi za kontrolu najviših oblika javljanja prane energije ljudskih misli.kontrolom disanja i pokreta tijela postići kontrolu viših i najviših oblika ispoljavanja prane. koja je uistinu nabijena simbolizmom visoke vrijednosti (ovdje treba istaći da se adepti istočnog hermetizma veoma često služe u poučavanju svojih učenika alegorijama. kroz hranu koju jedemo i tekućinu koju pijemo. magnetizam. Na daleko su bile poznate njegove pravedne odluke. Postoji veliki broj riječi kojima se termin “prana” prevodi. Prema tome pranajama je kontrola prane. pa ipak ona nije materija. Prana je univerzalna. Tada svi oblici oboljenja dolaze pod kontrolu učenika i bivaju po volji. Kao što smo rekli. Mi apsorbiramo pranu kroz zrak koji udišemo. Riječ “pranajama” složena je iz dva termina: “prana” . sve ostale tjelesne funkcije automatski prestaju. On viknu ženi da za drugi kraj konca veže tanki konop. ali ona se ne svodi na neki od kemijskih elemenata. koja se najlakše postiže u hipnotičkom stanju. Svileni konac jesu pokreti grudnih mišića koji upravljaju disanjem. a preko nje konačno ćemo dostići kontrolu procesa mišljenja (debelo uže) i preko nje oslobo enje (MUKTA) od okova materije. tanak konop.procesa mišljenja.energija i “jama” kontrola. malo meda. dovodeći kroz pranajamu niže oblike prane pod kontrolu. Prana je kozmička energija koja oživljava i prožima materiju.čovjeka. energija misli i emocionalna energija. Kroz vježbe pranajame cijelo tijelo postepeno dolazi pod kontrolu. kretanje tijela. Tako je u ruke mudrog vezira dospio jedan kraj svilenog konca. već su hrana i tekućina samo posrednici preko kojih se prana prenosi. prana se nalazi u svim vidovima materije. Ako u nesreći želimo da utvrdimo da li je netko tko leži nepomično preživio. niz koga se mudri vezir spusti i tako uteče u slobodu. najočiglednije se ispoljava u vidu disanja. Kad prestane proces disanja. od najgrubljeg minerala do najviše forme koju materija može uzeti . Na kontroli prane zasniva se tkz. Vjerojatno ste čuli da hipnotizer može da izliječi glavobolju pacijenta dajući mu sugestiju pod hipnozom: “Glava vas više ne boli!” Ono što liječi pacijenta nisu same riječi. Me utim. vukući za sobom svileni konac sve dok nije došao do vrha. Zatim su na isti način ponovili cijeli proces sa debelim konopom i užetom. Kad je ona to uradila vezir. Onaj dio prane koji se manifestira kao individualna energija svakog ljudskog bića. kako ih uči naš sistem. Priča izaziva javljanje serije slika i u njihovom metodu vidimo realizaciju vjekovima stare mudrosti – “jedna slika vrijedi hiljadu riječi”). Najčešće se sreće prijevod “dah” i “disanje” pa se njeno značenje daljom simplifikacijom svodi na količinu kisika. odnosno liječenje hipnozom. ali ona nije kisik. već kontrola prane bolesnika.

tamo gdje se završava sušumna kanal.stanja (nadsvijest). VIŠUDHA čakra. zapadnom terminologijom rečeno. 5. IDA. jer bola i nema. u oblasti srca. Tri glavne struje prane u tijelu su: SUŠUMNA. svako tko ima malo upornosti i strpljenja biti će u stanju. površnom disanju mi unosimo u organizam samo male količine prane ali kada je disanje kontrolirano kroz pranajamu. Na ovaj problem vratiti ćemo se kasnije u vezi sa vježbom LJULJAČKE. Glavni akumulator prane u organizmu je MANIPURA ČAKRA ili. Kada se ovaj ogromni akumulator nervne snage. pa ih nećemo navoditi. Kontrola prane dovodi do kontrole bola. ANAHATA čakra. počne da aktivira pod djelovanjem pranajame. neophodno je dati osnove fakirske i joga anatomije. koja teče desnom stranom kičme. Ne samo da prana ulazi u naš sistem. čiji su dijelovi povezani hiljadama nervnih sprovodnika. kada je tijelo ukočeno i hladno kao leš ostaje u oblasti tjemena glave. u oblasti pleksusa solarisa. Po učenju orijentalnog hermetizma ljudski organizam podsjeća na veliku bateriju struje. Kada se dijete udari i počne da plače. Na osnovu toga moguće je čisto objektivnim postupkom utvrditi dizanje Kundalini (običnim stavljanjem ruke na razne dijelove tijela posvećenika koji je u transu). u treningu glasa glumaca i pjevača. Pri običnom. Sličnih primjera ima bezbroj. Kroz cijeli sistem neprekidno cirkulira prana. Zahvaljujući pranajami i kontroli misli njegova mentalna koncentracija je toliko jaka da se prana automatski usmjerava u pravcu u kome on želi. da osjeti vibracije prane u gore navedenim dijelovima. naročito na nervni sistem. na donjem kraju kičme. Na donjem kraju kičme. Posljedica toga je da se sloj za slojem svijesti otvara posvećeniku (sljedbeniku hermetičke staze) i mnoge vizije i snage postaju mu dostupne. slaba toplota. u kome je sjedište KUNDALINI ili zmijske snage. MANIPURA čakra. već iz njega i neprekidno ističe. tako raste tjelesna temperatura onih dijelova tijela do kojih je Kundalini dospjela. sijeku.ona gladi rukom udareno mjesto i puše u njega. koja se u ovom udžbeniku prvi put pojavljuje u zapadnoj literaturi o jogi i fakirizmu. Postoji sedam čakri ili psihičkih centara. Čak i u stanju najdubljeg SAMADHI .13 ne treba za svoje boljke da traži hipnotizera. Kako se kundalini diže uz kičmu. . Kundalini je visoko koncentrirana prana u latentnom stanju. moguće je za kratko vrijeme unijeti neusporedivo veće količine prane koje se akumuliraju u nervnim centrima. 3. izme u očiju. jezik i pleksus solaris. van ikakve sumnje. Mogli bi reći da učenik po svojoj volji stupa u stanje hipnoze (autohipnoze) i vraća se u budno stanje. spolni organi. u oblasti štitne žlijezde. razlika je u tome što on svjesno može da odluči da li će bol osjećati ili ne. Glavni putevi kojima prana ističe jesu: ljudski izdisaj. Fakir je jednako osjetljiv na bol kao i bilo koji laik. Da bi objasnili utjecaj pranajame na organizam. majka nesvjesno usmjerava svoju pranu u pravcu bolnog mjesta da bi mu pomogla . 4. leži izvanredno važan centar MULADHARA ČAKRA. već sposobnost da se osjećaj bola kontrolira. koja teče lijevom stranom kičme i PINGALA. 2. prana kroz nas neprekidno cirkulira. oči. Kundalini počinje da se diže kroz sušumna kanal i da se probija ka mozgu. ili CARSKE PRANAJAME. SVADISTHANA čakra. koji je kod neupućenih ljudi u uspavanom stanju. bezbolnog poro aja. u fiziološkom pristupu psihoterapiji (metoda autogenog treninga Dr. 6. Na svom putu Kundalini se kreće od nižih nervnih centara (ČAKRI) ka višim. vrhovi prstiju ruku. Čak i mozak u kritičnim trenucima izvlači energiju iz ovog velikog rezervoara. U toj relativno lakoj vježbi. pleksus solaris. u oblasti prostate. Zadnjih godina pojavili su se na zapadu različiti metodi disanja pozajmljeni iz pranajame. koji se primjenjuju u specijalne svrhe: u metodu tkz. Šulca. gdje se nalazi SAHASRARA ČAKRA. ADŽNA čakra. ustvari. MULADHARA čakra. Čakre imaju svoje centre u sušumni koja prolazi sredinom kičmene moždine. koji približno odgovaraju nervnim pleksusima (spletovima) u medicini Zapada. koja teče kroz sredinu kičmene moždine. ne znače sposobnost da se bol podnese. na koju ćemo se kasnije vratiti) itd. čiji pripadnici sebe probadaju. a njihova stabla su nervni spletovi ili endokrine žlijezde. Izlaganja mučenju izvjesnih ekstremnih sekti indijskih fakira. izlažu vatri itd. Te čakre jesu: 1.

Pri udisanju nemojte unositi u pluća preveliku količinu zraka. ritam i vizualizaciju nije isključivi monopol Istoka. kao što ćete vidjeti tokom ovog tečaja. služimo DESNOM rukom) i lagano udišite kroz desnu nozdrvu u periodu dok u sebi izgovarate pet puta riječ “OM”. nije jednostavno duboko disanje i asimilacija povećane količine kisika. odnosno 7:14 riječi “OM”. zadržavanja daha i izdisanja. Zatim kroz istu (lijevu) nozdrvu izdišite duplo sporije. zatvorite lijevu nozdrvu malim i domalim prstom. Poslije izvjesnog vremena. Zatim odmah. Izgovaranje riječi “OM” treba da traje oko jedne sekunde. Treba da radite ovu . U većini vježbanja pranajame vrijeme izdisanja je dva puta duže od vremena udisanja. stimulativne zvučne vibracije u obliku formula (mantra joga) itd. obratite se na adresu danu na kraju ovog tečaja i pogledajte kratak sadržaj novih dviju knjiga istog pisca koje su već u prodaji. bez pauze. Ravnomjerno udišete kroz lijevu nozdrvu dok u sebi izgovarate pet puta riječ “OM”. držeći kičmu. izgovarajući u sebi riječ “OM” šest puta tj. dok u sebi ponovite deset puta riječ “OM”. OM. sklonite palac sa desne nozdrve tako da je ona sada otvorena i kroz nju izdahnite izgovarajući riječ “OM” dvanaest puta. u oblasti tjemena glave.14 7. najbolje ujutro i uvečer. Sada sjedite na stolicu ili ivicu tvrde postelje. Anuloma viloma pranajamu ne treba više da radite. a zatim na 8:18. Ako ste zainteresirani za zapadni hermetizam baziran na TAROTU. Svaki od orijentalnih hermetičkih metoda ima. Sada ćemo preći na konkretna vježbanja pranajame. ANULOMA VILOMA PRANAJAMA Prije nego što prije ete na ovu i slijedeće vježbe. Poslije mjesec dana prije ite na drugu vježbu. 2. kad ne budete osjećali napor pri ovoj vježbi. Ovu vježbu treba da radite ovako oko dvije nedjelje. u ovim vježbama. To su intenzivna koncentracija (radža joga). VJEŽBA BR. ali se zato pri izdisanju napregnite da u potpunosti ispraznite pluća. pretpostavlja se da ste savladali pranično disanje gotovo u potpunosti. Zatvorite desnu nozdrvu palcem. Ponovite deset takvih kompletnih vježbanja. oslobodite lijevu nozdrvu i kroz nju izdahnite brojeći dvanaest riječi “OM”. Odlučujuću ulogu u pranajami igra VIZUALIZACIJA ili stvaranje mentalnih slika kroz napor imaginacije. zapadna hermetička tradicija. znači u ovoj vježbi odnos udisanja i izdisanja treba da bude otprilike 6:12 sekundi. Na ovome mjestu treba istaći da kontrola psihičke prane kroz tehnike disanja. udahnite kroz DESNU nozdrvu (lijeva je još uvijek zatvorena) brojeći šest “OM”. OM”. Zatvorite desnu nozdrvu palcem desne ruke i udišite kroz lijevu nozdrvu. pored tehnika koje su svim metodama zajedničke. Palcem desne ruke zatvorite desnu nozdrvu. Bu enje Kundalini kroz pranajamu i druge orijentalne hermetičke metode jedan je od puteva samorealizacije ili postizanja stanja nadsvijesti. Zatim izdišite dok u sebi ponovite deset riječi “OM”. 2 Sjedite u isti položaj kao u prvoj vježbi. vrat i glavu u pravoj liniji. OM. Ne ostavljajući ni za trenutak pluća prazna. Noge ukrstite u člancima. počnite izdisaj. usredsre ena snaga čiste volje (džnana joga). Pranajama. Druga polovina ide obratnim redom. SAHASRARA čakra. Ovo sve skupa čini kompletnu vježbu br. OM. uz male modifikacije. OM. a odmah zatim dolazi po važnosti RITAM disanja. Još samo da spomenem da se ova vježba radi dva puta dnevno. Obratite pažnju da u ovoj vježbi nema zadržavanja daha. stanje egzaltirane ljubavi (bhakti joga). odnosno strogo odre en odnos trajanja faza udisanja. čim je završen udisaj. Ovo do sada opisano čini prvu polovinu vježbe. Ponovite ovu vježbu sa lijevom nozdrvom deset puta. produžite periode udisanja i izdisanja na 7:14 sekundi. a zatim ćemo osvijetliti nauku o disanju indijskih jogija posljednjim otkrićima suvremene fiziologije. Trudite se da se prilikom disanja čuje što slabiji zvuk. svoju dominantnu tehniku za bu enje Kundalini. Iste tehnike i metode koristi. Sada zatvorite lijevu nozdrvu sa malim i domalim prstom desne ruke (uvijek se. “OM. a zatim povećajte broj ponavljanja sa svakom nozdrvom sa deset na dvadeset puta.

Ovu vježbu radite najmanje 8 mjeseci. VJEŽBA BR. a zatim u vježbi po sjećanju je u sebi reproducirati. uvijek na prazan stomak tj. zamislite da struja boje mlijeka ili bjeličastog dima ulazi kroz otvorenu nozdrvu i ide niz kičmu sve do njenog donjeg kraja gdje leži muladhara čakra. U periodu izdisanja (8 “OM”) zamislite tu bijelu struju kako se penje uz kičmu i napušta tijelo kroz otvorenu odgovarajuću nozdrvu (ako je ušla na lijevu. Opominjemo sve čitaoce ovog tečaja da se drže ritma 4:16:8 i da ga ne povećavaju NI PO KOJU CIJENU! U ovoj vježbi postoji velika opasnost od nenormalnog rastezanja plućnog tkiva i ruinaranja cijelog nervnog sistema. One su nastale kumuliranjem iskustava velikog broja generacija o djelovanju zvučnih vibracija na materiju. Neka vas ne buni to što zraka nema u plućima. . jer bjeličasta struja nije zrak. 3. Poslije mjesec dana vježbanja dolazi do uključivanja najvažnijeg faktora VIZUALIZACIJE. a možete je raditi čitavog života. već produkt usredsre ene imaginacije. pogotovo što je to mnogo studioznije obra eno u drugoj knjizi istog pisca “KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE”. Kako to izgleda? Udiše se 4 “OM”. ova riječ. zatim se odmah izdiše u trajanju od 8 “OM”. čak i u vrlo hladnoj prostoriji. Da se ukratko osvrnemo na produkciju (vokalnu odn. dok je za treću vježbu maksimum 4-5 puta ujutro i 4-5 puta uvečer. Napregnite sve snagu svoje imaginacije da ta slika bude što oštrija. prazna. kao i mnoge druge koje se koriste u pranajami i meditaciji. 3. Zato nemojte raditi više od 4-5 ovih vježbanja ujutro i uvečer. 3 U ovoj vježbi počinjete sa zadržavanjem daha. skoro je sasvim bezopasna. Sklonite palac sa desne nozdrve i kroz nju izdahnite dok ponavljate u sebi osam “OM”. Od jasnoće mentalne slike i pravilnosti ritma zavisi uspjeh u prakticiranju pranajame. U fazi zadržavanja daha (koja se zove KUMBHAKA) doći će do jakog znojenja tijela. Ova vježba omogućava da se unese velika količina prane i kisika u nervni sistem. Ove vježba. ali posle više godina svakodnevnog vježbanja. imaginarnu) riječi “OM”. mada teža za izvo enje od prethodne. Ovaj vid pranajame je najopasniji i zato se mora vježbati uz veliko strpljenje i opreznost. Zamišlja se ista mentalna slika kao u trećoj fazi. Tada ovu vježbu više ne radite. Ukoliko ste savjesno radili prethodne vježbe. izlazi na desnu i obratno). Tu čakru zamislite kao omanji trokut koji svijetli kao rastopljeno zlato. Fakiri i jogi obično upotrebljavaju ritam 16:64:32. prvenstveno na nervne centre. To je pola vježbe. tako da je možete raditi koliko hoćete puta. svete riječi. Sada zatvorite obje nozdrve (lijevu sa malim i domalim prstom) i zadržite dah u sebi dok izgovorite šesnaest riječi “OM”. da ih organizam asimilira i da se sasvim etiminira ugljični dioksid. a ne od količine udahnutoga zraka. VJEŽBA BR. Sada udišite na desnu nozdrvu dok ponavljate četiri “OM”.15 vježbu dva puta dnevno mjesec dana prije nego što prije ete na vježbu br. osim u početku. Udahnite kroz lijevu nozdrvu (zatvorivši desnu nozdrvu palcem) ponavljajući u sebi četiri riječi “OM”. što znači da na jedan period udisanja dolazi zadržavanje daha u četiri puta dužem periodu. prije jela. a u trećoj fazi pluća su sasvim prazna u trajanju od 16 “OM”. Vrhunac pranajame sadržan je u ritmu 1:4:2. Da se upuštamo u detaljnija objašnjenja principa djelovanja ove i ostalih riječi ne možemo uslijed nedostatka prostora. U periodu zadržavanja daha (18 riječi “OM”). Naročito je povoljan i zdrav znak ako počne da vam se znoji korjen kose. Zadržavajte dah za vrijeme 16 “OM” i izdišite osam “OM”. Riječ “OM” treba izgovarati prvo glasno sa izvjesnim otezanjem “Oo-o-om”. 4 Ova vježba je slična vježbi br. spada u tkz. a zatim izdisanje u dva puta dužem periodu (od perioda udisanja). nećete osjetiti preveliki zamor od ovog ritma. sa tom razlikom što su pluća u srednjem periodu lišena zraka odn. zamislite da ta mliječno bijela struja udara u vidu jakog mlaza u zlatni trokut. Dok udišete i dok ponavljate četiri puta riječ “OM”.

Njen efekt na cijeli nervni sistem je izvanredan. a ponekad i smrt. Lezite na tepih ili tvrdu postelju položivši ruke pored tijela na podlogu. Ako vam je broj masaža u jednom udisanju preveliki. Zamislite da sa svakim udisajem unosite veliku količinu prane u organizam. Ona se radi usporedo sa prethodnim vježbama (koje se rade svakodnevno) jednom u nedjelju dana. Kad četvrti put vratite zrak iz stomaka u gornji dio pluća lagano izdahnite brojeći od jedan do šest. To važi na prvom mjestu za ljude koji su cijeli život . U ovoj vježbi odlučujuću ulogu igra oštra i jasna psihička slika opisanog procesa. Za vrijeme izdisanja zamislite da crvena tekućinu izlazi kroz nos van. četiri. Opustite sve mišiće tijela što više možete. Sasvim se opustite (u poglavlju o autohipnozi detaljno je opisano kako se izvodi relaksacija ili opuštanje cijelog organizma). Iz tog centra prana neprestano ističe i raspore uje se po cijelom nervnom sistemu. Lezite na pod ili tvrd ležaj držeći ruke pored sebe. Seksualna apstinencija igra značajnu ulogu u razvoju psihičkih snaga. gubitak svijesti. Za ovu vježbu upotrebljavajte ritam 4:4:4 sekunde. Poslije minut do dva počnite sa ritmičkim disanjem. Držeći zrak tako potisnut brojite u sebi do tri. ne ispuštajući iz pluća nimalo zraka. Jednostavno budite potpuno opušteni. Poslije 1-2 minute relaksacije prije ite na slijedeću masažu: Udahnite duboko dok brojite u sebi od jedan do šest. Ovu vježbu ponovite tri do pet puta. TRANSMUTACIJA SERSUALNE ENERGIJE Svi sistemi samorazvića posvećuju veliku pažnju kontroli seksualne energije. u kojima se skuplja najveća količina prane. To je ustvari nejasno osjećanje naglog istjecanja prane iz pleksusa u nervni sistem. Zamislite da vam je cijelo tijelo potopljeno u svijetlo crvenu tekućinu i da sa svakim udisanjem ta svijetlo crvena tekućinu ulazi u pluća kroz obje nozdrve i odatle se širi po cijelom tijelu prožimajući ga. Seksualni motiv je jedan od najjačih pokretača ljudske aktivnosti i zato svaki značajniji stupanj samokontrole implicira držanje ovog motiva pod kontrolom volje. pa je on često meta njihovih napada. onda smanjite broj masaža (u jednom udisanju) sa četiri na dvije. Glavni takav akumulator u nervnom sistemu je pleksus solaris ili sunčev splet. četiri puta. koji liče na akumulatore. To ne znači da treba fizički da se naprežete. Udarac u pleksus solaris izaziva izvanredno mučno osjećanje. Zatim ga prebacite u gornji dio pluća u što je moguće većoj mjeri. Ako imate glavobolju ili ste deprimirani. Često se kaže da se u trenucima opasnosti čovjeku presječe dah. a riječ “OM” ne treba ponavljati. Kad pristupite ovoj vježbi morate biti sasvim zdravi i dobro raspoloženi. To je sasvim logično. držite ga tamo tri sekunde. u prvobitni položaj. AKUMULACIJA PRANE KROZ RITMIČKO DISANJE Naziv ove tehnike donekle izaziva konfuziju. koji se nalazi odmah ispod grudne kosti. da bi se prana stavila na raspolaganje organizmu za bjekstvo ili borbu. ovo je jedna od tehnika pranajame kojom se akumulira povećana količina prane za kratko vrijeme. U periodu zadržavanja daha zamislite da se prana skuplja u pleksusu solarisu i odatle zrači na okolinu. Me utim. dišite ritmički i formirajte sliku opisanog. odložite vježbu do bolje prilike. dva. pri čemu se stomak uvlači a grudi izdižu. ali postoje nervni spletovi. Bokseri znaju za osjetljivost toga centra. vratite ga u gornji dio pluća itd. jer je ranije rečeno da sve vježbe pranajame dovode do akumulacije prane u nervni sistem. Znači jednostavno brojite u sebi: jedan. Ne morate je raditi svakodnevno. Hermetički sistemi posvećuju veliku pažnju ovom centru. tri. Zatim ga odmah bez ikakve pauze potisnite dolje u stomak.16 PLEKSUS SOLARIS DISANJE Hrana koju unosimo u organizam distribuira se po cijelom nervnom sistemu. Zatim satjerajte sav zrak što više možete u donji dio pluća i stomak. Postoje različite vježbe pranajame koje razvijaju ovaj važni centar. stežete zube i pesnice. me u kojima je najvažnija masaža pleksusa ili pleksus solaris disanje.

kada je sposobnost vizualizacije tj. Mada je pri tom utrošak fizičke energije mali.” Pri zadržavanju daha dajte sebi sugestiju: “Seksualna energija skuplja se u pleksusu solarisu”. vrlo je jednostavna. malo je poznato da je Nikola Tesla bio potpuni seksualni apstinent. može se brzo uvjeriti u efikasnost tehnike transmutacije. ne češće od jednom u sedam dana. DISANJE KROZ KOSTI Poslije 2-3 mjeseca savjesnog rada na naprijed danim vježbama. koji su dati kasnije u ovom udžbeniku) možete se poduhvatiti vježbe zvane “disanje kroz kosti".17 posvetili sistemima samorazvića. nego i u medicinskim krugovima. postavlja se pitanje mogućnosti transformacije seksualne energije. izdržljivosti. seksualni akt predstavlja u većini slučajeva traćenje dragocjenih količina energije koja se može cjelishodniji upotrijebiti. Vrijednost ove vježbe je u prožimanju svake ćelije organizma valovima prane. Seksualna energija predstavlja veoma koncentriranu pranu. Zamislite i trudite se da to osjetite. Ova vježba ne radi se po unaprijed utvr enom rasporedu. što je najvažnije. Zamislite da je ta energija mliječno bijele boje. pored toga što je bio strogi vegetarijanac. sposobnost formiranja psihičkih slika donekle napredovala (sposobnost vizualizacije razviti će vam se u punoj mjeri tek kada uspješno pro ete kroz početni i viši tečaj mentalne koncentracije. kako osjećate mali otpor pri tome. upornosti i radnog elana. kao da nešto nezdravo napušta vaše tijelo. Iako je u svim vježbama pranajame i koncentracije imperativ držanje tijela pri kome je kičma prava. koji se bavi intelektualnim radom. usvajaju apstinentski način života. već će mu znatno porasti radna sposobnost i moć koncentracije. pa je vrijednost njene transformacije utoliko veća. Ono što je za čitaoca ovog tečaja najvažnije jeste sam tehnički postupak transformacije seksualne energije. Dišite ritmički minut-dva. napajanje čakri strujama prane i njihovo blago bu enje na potpuno bezopasan način. koji želimo da primijenimo hermetička učenja u praktičnom životu. mada su tvrdnje ekstremnih psihoanalitičara o njegovoj sveopćosti pretjerane. Lezite na tepih ili ravan tvrd ležaj. i na Zapadu sreću se mnogi velikani duha koji intuitivno. Sama tehnika transformacije seksualne energije. Pri tome zamislite psihičku sliku kako se bijela magla koncentrira u centru. sam akt praćen je krajnjom iscrpljenošću organizma. kao i u slučajevima kada se ostane bez partnera uvjetovanog prirodom. koja se samo povremeno vježba. Po mišljenju većine sljedbenika našeg sistema. Seksualna apstinencija smatra se na Istoku kao praksa koja se sama po sebi razumije sve dok se ne stupi u brak. Zasnovana je na pravilnom ritmičkom disanju (u čiju će visoku vrijednost svaki sljedbenik našeg sistema imati priliku ne jedanput da se uvjeri) i jasnoj vizualizaciji. nalik na maglu ili paru. Seksualna energija je kreativna energija i transformirana pogodnim metodom uzima oblik vitalnosti. Me utim. bez ikakvog znanja istočnjačke filozofije. Sjedeći položaj je . Ne samo u široj javnosti. Zauzmite uobičajeni stav sa pravom kičmom. Seksualni motiv igra veliku ulogu u ponašanju čovjeka. ka pleksusu solarisu. Potruditi ćemo se da popunimo ovu prazninu. Za nas pak. Prilikom izdisanja recite sebi: “Sad uklanjam iz sebe erotične misli”. Seksualni akt je akt pražnjenja velikih količina prane u vidu seksualne emocionalne energije. Sljedbenik našeg sistema. u ovoj vježbi normalno je da vam se glava nagne nešto malo naprijed i naniže. ovakav način života nije odlika samo Istočnjaka. Dok udišete recite sebi: “Sad izvlačim seksualnu energiju u pleksus solaris. koji se od ostalih oblika energetskog ispoljavanja razlikuje po relativno velikom gubitku energije u kratkom vremenskom periodu. koja je zajednička svim orijentalnim sistemima. ali se opis same tehnike transformacije vrlo rijetko sreće u literaturi. Blagotvorno djelovanje ove vježbe ubrzo ćete osjetiti na sebi. Evo kako se ona izvodi. Postoje i druge težnje i motivi osim seksualnih. Ne samo da će biti u stanju da neometano radi. već onda kad osjetite potrebu za kontrolom instinktivne energije. kada je ritam postao pravilan i lako izvodljiv. Napregnite se da iz pluća istisnete sav zrak i u toj fazi zamišljajte ga uvijek u formi sivog ili crnog dima. vitalizacija i čišćenje nervnog sistema i. a tada ritmu dodajte ovakvu mentalnu sliku: Pri udisanju zamislite da izvlačite seksualnu energiju iz genitalnog regiona naviše. O važnosti kontrole seksualne energije govori se u mnogim knjigama o jogi.

NAMJERNO DISANJE PO OVOM RITMU IMA ZA NEPOSREDNU POSLJEDICU DALEKO BRŽE UPIJANJE PRANE U NERVNI SISTEM U NEUSPOREDIVO VEĆIM KOLIČINAMA OD NORMALNE. Dišite minut-dva ritmički. u istinitost akumulacije prane u nervni sistem. ali ćemo istaći jedan momenat utvr en prije mnogo vjekova u orijentalnom hermetizmu. Koncentracija i disanje skupa ne treba da vam uzmu više od 15 minuta. koja je vjerojatno najefikasnija u cijeloj nauci o disanju. odnosno na njegov ritam. Svako tjelesno i duhovno stanje odmah se nužno odražava na ritam disanja i obratno. Važi i obratno. Tada ritmu pripojite slijedeću psihičku sliku: Treba da vidite svojim duhovnim okom kako udišete kroz cijelu površinu nogu. nikada ranije nije objavljena u literaturi o jogi i fakirizmu. Važan uvjet za uspjeh ove vježbe je da vam zrak slobodno cirkulira kroz nos. 2. tako isto POSTOJI IZVJESTAN RITAM KOJI PRIRODA UPOTREBLJAVA DA BI NAŠ SISTEM ZA KRATKO VRIJEME POVRATIO UTROŠENU PRANU U VIDU NERVNE ENERGIJE i to u slučajevima kada je nervna energija bila iscrpljena uslijed snažnih fizičkih. Njena vrijednost je trostruka: 1. Količina prane koju nervni sistem apsorbira na ovaj način najveća je. Hermetizam uči da je svako mentalno i fizičko stanje organizma automatski praćeno specifičnim ritmom disanja. Na ovom mjestu ne možemo se upuštati u kompliciranu orijentalnu psihologiju.18 nepogodan. uvjeriti ćete se da je to točno.namjerno disanje po ritmu koji odgovara nekoj emociji ima za posljedicu javljanje te emocije. Svako osjećanje ima svoj odgovarajući ritam disanja. što svaki vježbač može čisto fizički osjetiti. Kritički posmatrač sa strane može lako da se uvjeri u postojanje jakih vibracija u tijelu onog koji vježbu radi. Vrlo je jednostavna za izvo enje. 3. Ranije vam je objašnjeno gdje su čakre smještene. kao i ostalih koje čine pranajamu. zatim kroz čelo. odnosno da zrak bez smetnji prolazi kroz nozdrve. Kao što postoji odre en ritam disanja za svako tjelesno i duhovno stanje. Ovaj ritam za svakog čovjeka je individualan. a to je odnos izme u intelektualnih i emocionalnih stanja sa jedne strane i disanja sa druge. Sada će vam biti jasna slijedeća. Za vrijeme zadržavanja daha zamislite kako vam prana prožima cijeli organizam i najzad (dok izdišete). da podsjeća na svijetlo-crveni dim i to u sve tri faze ove vježbe. izlazi van kroz noge. Ono što nas ovdje interesira je ranije spomenuta činjenica . tjelesna i duhovna stanja i ritam disanja su nerazdvojni. Ne samo to. Svaki učenik. Ako pažljivo posmatrate ljude oko sebe u različitim situacijama. duhovnih ili emocionalnih napora. koji ovu vježbu bude radio 2-3 puta nedjeljno može sam da se uvjeri. jer tada možete da se lako koncentrirate na spomenutu psihičku sliku. CARSKA PRANAJAMA ILI VJEŽBA LJULJAČKE Kao što je ranije rečeno ova vježba. a napor koji prati apsorpciju je najmanji. van ikakvih sumnji. Kad ste završili sa nogama. kojima student hermetizma može da se služi po svojoj volji ! ! ! . Treba da vam je nos čist. predstavite sebi da vam crveno obojena prana cirkulira kroz ruke. do skoro brižljivo čuvana tajna fakirskog i joga sistema treninga: SVJESNO I NAMJERNO IZVO ENJE DISANJA PO ODRE ENOM RITMU IMA ZA REZULTAT JAVLJANJE TJELESNOG I PSIHIČKOG STANJA KOJE TOM RITMU ODGOVARA ! ! ! Kada smo bjesni ili zaplašeni mi dišemo drugačije nego kad smo sigurni u sebe ili smireni. Pazite sada dobro na slijedeće dvije stvari: 1. a to je momenat od izuzetnog značaja! ! ! Znači. tada usmjerite svoje misli na sedam čakri. Predstavite sebi zrak jasno crvene boje. misli se i protiv volje usredsre uju na oblast nosa i koncentracija na ostale regione biva nemoguća. 2. pa to nećemo ovdje ponavljati. koja je u osnovi ove vježbe. Sada prelazimo na tehniku vježbe ljuljačke ili carske pranajame. Pri ovoj vježbi dolazi do jakih vibracija u nervnim centrima i nervnim završecima. naravno ne u isto vrijeme već sukcesivno. Inače ako se iz nosa čuje šištavi zvuk. zatim kroz pleksus solaris. Ovim principom služe se indijski jogi i fakiri da bi izazvali u sebi i održali fiziološki mir. Istovremeno začuditi ćete se kako to ranije niste primijetili. Sva mudrost je u tome da se pazi na disanje.

Greška u koju zapadaju mnogi učenici-početnici sastoji se u izvo enju vještačkog ritma . tako da svaki njen zamah čini polukrug. Zatim dok ste jako zadihani stanite i pažljivo posmatrajte svoje disanje. Poslije nekoliko vrlo brzih i dubokih udisaja. Možete raditi što god hoćete. morate sami otkriti. ritmičkih udisaja i izdisaja. Najbolje je da ih pročitate nekoliko puta uzastopno. Ne radi se. Vježbajte tako jednom dnevno nekoliko minuta. da udišete toliko i toliko sekundi. istovremeno slijedeći njeno njihanje svojim udisajima i izdisajima. Ovaj opisani ritam je. Jedan takav zamah biti će udisaj. Kao što je rečeno. Ukoliko minut-dva od početka vježbe osjetite glavobolju ili nesvjesticu znači da niste našli pravi ritam. Kako ćete znati da li ste točno reproducirali svoj “zlatni” ritam? Postoji jedan nepogrešivi znak. uvijek prije jela. jer su nervni centri (čakre) popunili svoje rezerve prane. ma da je ritam svakog čovjeka individualan. da zadržavate dah toliko i toliko sekundi itd. Taj ritam. Ili trčite od prizemlja do zadnjeg kata visoke zgrade i sl. Na taj način daleko lakše ćete reproducirati “vaš” ritam. Zato vam se ne može reći odre eno. vjerojatno ne više od dvije nedjelje. znači. trajanje udisaja i izdisaja vrlo kratko. Zatvorite oči i zamislite pred sobom ljuljačku proizvoljnog oblika. osjetiti ćete čudno treptanje u cijelom tijelu. Te vibracije mogu i drugi ljudi da zapaze gledajući izbliza u vaše lice. Jeste li ikada pročitali nešto jednostavnije. koji podsjećaju na ravnomjerno ljuljanje klatna na zidnom satu ili ljuljačke (koja se i upotrebljava za vizualizaciju pri kasnijem vježbanju i po kojoj ova vježba i nosi ime). jer je u njima sadržano više od polovine praktične orijentalne filozofije. znači. Tokom vremena ovo treperenje biti će sve jače. Zamislite da se ona ravnomjerno ljulja. Noge ukrstite u člancima. spojite ritmičko disanje sa vizualizacijom objekta koji se ritmički njiše. strujanje će postati izvanredno jako i doći će do kočenja u šakama i prstima i do krivljenja usana uslijed malog grča. drugi izdisaj. Ako osjetite jako vibriranje u donjim kapcima očiju. Evo kako ćete konkretno postupiti u otkrivanju te dugo čuvane fakirske tajne: U svojoj sobi radite vrlo brzo neku tešku fizičku vježbu 5-10 minuta. . Sjedite držeći glavu. očnim kapcima. vrhu jezika i nosa i u pleksusu solarisu. pošto je individualan. a istovremeno značajnije? Nemojte zanemariti vježbu ljuljačke zbog njene jednostavnosti! Nemojte težiti za mističnim frazama i obećanjima koja nikada neće moći lično da provjerite! Jer ovo je zaista carska pranajama i kad se jednom uvjerite u njenu vrijednost primjenjivati ćete je do kraja života. prstima ruku. za svakoga drugačiji. Potrebno je da u toku nekoliko dana vršite pažljivo samoposmatranje u situacijama kada ste izloženi jakim naporima. nastupiti će znatno duža faza odmjerenih i dubokih. na primjer penjite se na stolicu i silazite sa nje što brže možete. tako da ga kasnije možete po volji reproducirati. vrat i le a u pravoj liniji. onda čim prestanete sa tim ritmičkim disanjem stanite pred ogledalo i izbliza pažljivo pogledajte svoje donje kapke. Zapamtite ga dobro. kad se oporavite od zamora. Isprepletite prste ruku i tako skopčane spustite ih u krilo. To su sve izvanredno povoljni znaci. Da li je to skupa cijena za do skoro brižljivo čuvanu tajnu fakirske i joga nauke? Zapitajte se i brzo ćete naći odgovor do koga su mnogi prije vas došli.19 Napregnite se da razumijete obje gornje tvrdnje. Vidjeti ćete da oni zaista fizički trepere u izvanredno brzom ritmu. o subjektivnoj iluziji. kao što je to bio slučaj sa ostalim vježbama. Odmorite se nekoliko minuta pa nastavite vježbu nešto sporijim ili nešto bržim ritmom. Ovaj odmjereni “zlatni” ritam trajati će neko vrijeme. biti će zamijenjen ritmom kojim stalno dišete. Ono se najjasnije osjeća u usnama. Kad budete uspjeli u sjećanju da donekle fiksirate opisani ritam. Za to će vam biti potrebno nekoliko dana. čak iako vam se čini da ste sve potpuno razumjeli. a zatim. može da traje nešto manje ili nešto više od jedne sekunde). da bi ga trajno zapamtili. Ako produžite vježbu na period od 10-15 minuta. a kasnije i za vrijeme same vježbe. Kao da netko kroz vas propušta slabu struju. Jedina donekle neprijatna stvar u učenju vježbe ljuljačke je izlaganje sebe jakom naporu koji izaziva željeni ritam disanja. Kad završite vježbu. Postupite na slijedeći način. Dišite ravnomjerno prateći u svom duhovnom oko njihanje ljuljačke. “tajni ritam” koji orijentalni hermetisti vjekovima upotrebljavaju za apsorpciju neusporedivo većih količina prane nego netrenirani laici.u pokušaju da se broji u sebi trajanje udisaja i izdisaja (to je jako teško već i zbog toga što je. ovaj “tajni” ritam je individualan. samo pri tome morate izazvati veoma jako naprezanje. A to je zaista lako.

Kao što je rečeno ova alternacija prolaznosti nozdrva sasvim je prirodan proces i svako ZNAČAJNIJE ODSTUPANJE od gore spomenutog pravila ukazuje na poremećaj organizma. Zato se kod iskrivljenosti nosne kosti ili hrskavice. zatim (poslije kratkog perioda jednake prolaznosti) opet dva sata kroz lijevu itd. ono umire za tri dana. Slijedeća dva sata struja zraka je izrazito jača kroz desnu nozdrvu. od izlaska sunca nadalje. kao što su gore spomenuti efekti pranajame. Pod istim uvjetima pas umire za 24 časa. gotovo ga i nema. mijenjajući se opet svaka dva sata. Odgovorio mi je da najnovija fiziološka otkrića pokazuju slijedeće. Sve vrijeme dok se mjesec smanjuje. jednoga dana u razgovoru sa prijateljem. Glas postaje čist i zvonak. zatvorenost nozdrva pokazuje veliku pravilnost u smjenjivanju. struja zraka ne teče sve vrijeme podjednako kroz obje nozdrve. najbolji je momenat za početak vježbanja. disanje počinje sa izlaskom sunca na desnu nozdrvu. Pošto ništa o tome nisam mogao da na em. već je obično jedna od njih manje ili više zatvorena. Takvo stanje traje oko dva sata. Zatim u periodu od nekoliko minuta disanje ide podjednako kroz obje nozdrve. Na taj način vrlo značajna stimulacija vitalnih organa dolazi iz nosa. pri čemu količina unijetog kisika ostaje ista. inače srce i drugi unutrašnji organi bivaju trajno oštećeni. 4. već sam imao). Primijetio sam da je veoma sujetan jer mu je nos. U ovom udžbeniku prvi put nailazite na objašnjenje lišeno mistike i praznih fraza. 5. a to ometa vježbanje. Kako sam tada imao iza sebe već više od dvije godine napornog rada. o kojima svaki čovjek može isključivo sam da sudi. 3. i vezana je za ritmičke promjene u prirodi (u ovom konkretnom slučaju za mjesečeve mjene). otpornost prema gladi i že i i izvanredno opće osjećanje. Što je veće odstupanje. kad zrak jednako struji kroz obje nozdrve. Brza akumulacija velikih količina prane i sposobnost izazivanja psihičkih fenomena. počeo sam da tragam po medicinskim udžbenicima za naučnim dokazima da svoje vrijeme ne traćim uzalud (dokaze subjektivne prirode. Tako er ozbiljna oštećenja nastaju na srcu čovjeka čiji je nos začepljen za duže vrijeme. kojom je trebalo ispraviti krivinu nosnog kanala. Ako se u jednostavnom eksperimentu zamorčetu zapuše nozdrve. Njene vježbe. To ne treba da vas zbunjuje jer se u toj pojavi naizmjenične prolaznosti nozdrva manifestira zakon o ritmičkom smjenjivanju funkcija. Duhovna mirnoća i moć duboke mentalne koncentracije.20 Ako budete savjesno vježbali po danim instrukcijama. počinje kroz lijevu nozdrvu. Znoj gubi neprijatan miris i podsjeća na miris sasvim malog djeteta. u kojima se jedna nozdrva zatvara tako da . Ova pojava gotovo je nepoznata suvremenoj medicini. Nećete se nikada pokajati zbog uloženog napora. teži je poremećaj u pitanju. Vježbajući pranajamu naići ćete na jednu smetnju koja kod neiskusnih početnika uvijek izaziva konfuziju. Pri disanju ti nervni završeci bivaju nadraženi. Otpornost prema nazebu i kihavici. sasvim sigurno ćete otkriti “zlatni ritam” ljuljačke. Začepljenost jedne ili obiju nozdrva na duže vrijeme dovodi do ozbiljnih oštećenja srca. Stvar je u tome što. Ona je u većini normalnih slučajeva veoma pravilna. stimulirani su preko nervnih završetaka koji dopiru do nosne sluzokože. bio sasvim pravilan. To će biti najvažniji korak na stazi hermetizma. 2. gdje je jedna nozdrva konstantno manje ili više zatvorena. izdržljivost. dok je kroz desnu nozdrvu znatno slabije. Efekti savjesno vježbane pranajame jesu: 1. 7. insistira na operativnom ispravljanju nosnog kanala. saznao sam da je zabrinut zbog predstojeće operacije na svome nosu. spolja gledano. ali me je nehotice uputio na objašnjenje visoke vrijednosti pranajame. Trajno otklanjanje nesanice i glavobolje. Mnogi unutrašnji organi. Prije nekih 12-13 godina vježbao sam veoma intenzivno pranajamu. Me utim. U cijelom periodu dok se mjesec povećava disanje živih bića. na prvom mjestu srce. 6. Lakoća tijela. Vrijeme izme u dva perioda. pri disanju. Hrapavost i kreštavost glasa gube se zauvijek. zaključio sam da medicina još nije na tome stupnju da bi mogla da pruži takvo objašnjenje. tako da diše samo na usta. koji je po profesiji liječnik. svakodnevno do punog mjeseca. Dugo je Zapad tražio objašnjenje za efikasnost vježbanja pranajame. Koža lica i tijela postaje čista i glatka. naime prolaznost odn. jer se svi njeni povoljni efekti ne mogu objasniti isključivo većom količinom apsorbiranog kisika. Moj prijatelj nije ništa znao o orijentalnim sistemima disanja.

Sva ta kompleksna djelovanja na nervne centre izazivaju sasvim odre ene promjene u svijesti. U kontekstu ovog objašnjenja treba da shvatite tvrdnje. u hermetičkom treningu misli nisu usmjerene prema bilo kome dijelu tijela.21 pojačani mlaz zraka draži sluzokožu otvorene nozdrve. koji godinama vježba koncentraciju misli i volju. naravno bez ikakve veze sa jogom. Bolja stimulacija ne postoji. da pranajama stvara zaštitni oklop oko srca učenika. uslijed toga. Ovi nalazi važe za netreniranog laika. koji ga štiti od starosti i bolesti. Svaki akt usredsre enosti izaziva pojačani priliv krvi u mozak. Ako se čovjek koncentrira na neki dio svoga tijela. utjecaj misli na krvotok i priliv prane veoma slab. na koje čete naići u nekim knjigama o radža-jogi i hata-jogi. . Shvatljivo je da će te promjene kod sljedbenika Staze hermetizma. na koje pojačana koncentracija misli i pojačana cirkulacija krvi (djelovanje zvučnih vibracija ranije je spomenuto) ima dalekosežno djelovanje. Koncentracija misli ima sasvim odre eno djelovanje na tjelesne funkcije. To je sve davno (još prošlog vijeka) utvr eno u psihologiji preciznim mjerenjima tkz. Kakve su to promjene prosuditi ćete sami pošto u ovaj sistem uložite svoje vrijeme i istinski napor. već prema visoko osjetljivim nervnim centrima. Pri koncentriranom mišljenju glava postaje teža uslijed širenja krvnih sudova u mozgu. Efekt koncentracije na nervne centre (čakre) za vrijeme pranajame ima tako er svoje objašnjenje u fiziologiji i psihologiji. te reakcije biti mnogo jače. veberove vage. sasvim prirodno i veoma povoljno stimuliraju funkcije unutrašnjih organa. Ne samo to. Pored toga. povećava se priliv krvi u taj dio. čija je mentalna koncentracija vrlo slaba i.

ali ako vrabac ili miš u e u njeno vidno polje zjenice će se proširiti. Fakirski pogled koristi prirodna svojstva samoga oka i zato je lakši i efikasniji.UPOTREBA OKA U KONTROLI LJUDI I ŽIVOTINJA U literaturi. U to se možete sami uvjeriti posmatrajući svoje lice u ogledalu ili. šminkanja očiju vašarskih hipnotizera i stavljanju u oči kemijskih sredstava koja daju sjaj. Pri gledanju udaljenih predmeta cilijarni mišići oka su opušteni. U skoro svakoj knjizi o hipnozi naći ćete instrukcije kako da vježbate centralni pogled i tvrdnje o svemogućnosti takvog pogleda. do masovne fakirske hipnoze. Malo uvježbavanje sa svojim likom u ogledalu pomoći će vam da ovo shvatite mnogo bolje nego dugačka detaljna objašnjenja. PRI ČEMU SU PRAVCI VAŠIH OČIJU PARALELNI I NIGDJE SE NE UKRŠTAJU ! ! ! To na prvi pogled izgleda kompliciranije nego što jeste. Da je to samo polovina istine fakirizam zna već stotinama godina. širenjem zjenica. Pošto u svakodnevnom kontaktu gledamo ljude u oči sa bliskog odstojanja.) Vrijeme je da se vratimo tehnici fakirskog pogleda. dovodi do konvergencije ili ukrštanja pravaca oba oka na posmatranom predmetu. savjetovan od hipnotizera. počevši od “urokljivog oka”. Teško je naći objašnjenje te pojave. Ovaj momenat. Druga posljedica ovog metoda je skupljanje zjenica. (Vjerujem da uvi ate da u ovom udžbeniku nema praznih priča o čudima. mada se količina svijetla nije smanjila. Djelovanje pogleda tretira se u vezi sa različitim fenomenima. na jakom svijetlu ima maksimalno sužene zjenice. a zjenica širi. Sve što je iznijeto odmah se stavlja na praktičnu provjeru. potpuno zanemaren u suvremenoj psihologiji. misterioznim doga ajima. ali naš sistem nudi mnogo efikasniji metod. postoji mali trik. Sve te instrukcije svode se na savjet da se gleda izme u oba subjektova oka. “centralnog pogleda”. koje su u stanju da kontroliraju volju i postupke sugovornika u velikoj mjeri. pa ostati zapanjen pred gomilom gluposti napisanih o ovom predmetu. moći ćete po volji da širite svoje zjenice. U DALJINU. odnosno u “korijen nosa”. Vjerojatan razlog leži u interesu za djelovanje ljudskog pogleda. Izvjesne osobe. Mačka. niti slatkih praznih obećanja koja se nikada neće ispuniti. oko koga postoji slaganje većine autora i hipnotizera-praktičara je primjena tkz. tako da sami možete da se uvjerite da li je to istina ili obična glupost. Napor je utoliko veći ukoliko je objekt posmatranja bliži. Treba samo ovlaš prelistati mnogobrojne priručnike hipnoze. Sa svoja dva oka vi gledate u DVA OKA SUGOVORNIKA. pri gledanju bliskih one se skupljaju. Pri gledanju udaljenih predmeta zjenice se šire. na primjer. Taj .22 TRENING FAKIRSKOG POGLEDA . Ovaj priručnik je istinski ključ za razumijevanje i kontrolu snaga u samom čovjeku i svijetu oko njega. zahvaljuju to svojoj sposobnosti širenja zjenica po volji. Pri širenju zjenica operatora (onoga koji vrši djelovanje) subjekt (onaj na koga se djeluje) vidi da se neka promjena dešava na licu ispred njega. Kad jednom savladate tehniku fakirskog pogleda. Možda je to posljedica činjenice da ga je pisao diplomirani psiholog. promjene u očima domaćih životinja. On je zasnovan na djelovanju koje na čovjeka ima širenje zjenica sugovornika. koji postoji od prvih početaka ljudskog društva. Sva vještina je u malom triku. nego KROZ NJEGA. Zjenice će se proširiti preko cijele dužice. Nadam se da shvaćate što hoću da kažem. KAO DA ŽELITE DA VIDITE NEŠTO IZA NJEGA. Prethodni način. Na ovaj način. Posljedica ovakvog fiksiranja je napor u očima. naučnoj psihologiji. napor pri ovakvom fiksiranju dovodi vrlo brzo do umora i suzenja očiju. Kao što je rečeno. veoma je značajan u procesu uticanja na ljudsku volju. Rezultat ovakvog djelovanja je stanje pasivnosti i prijemčivosti subjekta. koji podsjeća na trik voženja bicikla i kad savladate taj trik dalje ide lako kao sa običnim pogledom. Podatak. Suvremena fiziologija kao jedini razlog skupljanja zjenice navodi povećanje jačine svijetla. Evo kako se izvodi fakirski pogled. Nema ničeg pogrešnog u takvoj vrsti fiksiranja. Vi zapravo i ne gledate u subjekta. oko se odmara. postoji ogroman broj instrukcija za upotrebu oka kao instrumenta interpersonalnog komuniciranja i utjecaja. ali ne može da shvati kakva je to promjena. ali psiholog koji je imao otvorene oči za stvari koje se ne uče u tkz. Zapada i Istoka. jer su pri tome cilijarni mišići oka u zgrčenom stanju. ponašanje i volja neupućenih mogu se kontrolirati u visokom stupnju.

“Nitko ne može da širi zjenice svojom voljom.“KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE”). Od ozbiljnih autora jedini Jogi Ramačaraka detaljno objašnjava tehniku fakirskog pogleda. u poglavlju o pranajami. Van čisto optičkih momenata. koja mi je došla u ruke kao šesnaestogodišnjem gimnazijalcu. na ovaj način gledate sugovornika mirno i pomalo odsutno kao kad se zamislite ili kad sanjarite. radeći sa grupom hermetista u Stokholmu. Zjenice su vam raširene. Naslov te knjižice od tridesetak strana je “Lični magnetizam”. Životinje koje do plijena dolaze fascinacijom žrtve. zjenice su sužene na dimenziju točke. treptanja i suzenja očiju. Pitao se koliko će vremena proći dok nauka ne utvrdi ono što je nekim ljudima van naučne psihologije vjekovima poznato. Tako je efekat fakirskog pogleda udvostručen. Nije ništa rekao. Ponoviti ću da je najbolje da vježbate na svome liku u ogledalu. detaljno je opisivala fakirski pogled. Tek mnogo godina kasnije. Rekli smo. prva knjiga iz oblasti hermetzima. Tako er se na životinje može primijeniti ovakvo djelovanje samo u . ali pri tom nemojte mijenjati točku fiksiranja tj. u čije djelovanje svi hermetisti čvrsto vjeruju. jezik. Bacite pogled ustranu na neki dio namještaja. čiji je nervni sistem sasvim ruiniran. Fakirskim pogledom možete gledati subjekta vrlo dugo bez umora. upravo i gledaju na takav način . strujanje daleko veće količine prane u pravcu gledanja. na primjer ogledalo u kupatilu ili toaletno ogledalo. Veličina zjenice regulira ne samo količinu svijetla koja pada u oko. Praktična primjena pogleda stečenog ovim treningom ostavljena je u potpunosti vama. odsutnim pogledom “kroz žrtvu”. dok još uvijek gledate taj detalj. Fakirski pogled ima djelovanje jednake fascinacije na ljude i životinje. oko 10-15 cm od lica. zjenice osoba sa zdravim nervnim sistemom su proširene i zato im oči izgledaju sjajne. jer sada pravci gledanja vaših očiju idu paralelno kroz ruku. pored optičkog efekta fascinacije. već dvostruko i nejasno. Kao što sam spomenuo. Tada nastavite da gledate kroz njih. Stanite ispred njega. pleksus solaris i oči. sve ono što se kosi sa interesima ljudi na koje se vrši utjecaj ima za samog operatora najcrnje posljedice. na primjer zmije. Kroz očni nerv prana ističe iz mozga u pravcu u kome gledamo. Autor je Abi Nauls. Moram istaći ovdje da po ZAKONU KARME (o reinkarnaciji i zakonu karme vidi detaljnije u priručniku koji je već u prodaji .” Slučajno je jedan od prisutnih studenata bio sljedbenik orijentalnog hermetičkog sistema izloženog u ovom tečaju. Njima nasuprot. Zatim. I DALJE GLEDAJTE U ZID. Pored ostalog spomenuo je da se pod utjecajem bola zjenice šire i da je to najsigurniji indikator utvr ivanja postojanja bola jer. tako da se oči odmaraju.23 trik najbolje ćete shvatiti na ovaj način: Usmjeriti ćete pogled na neki detalj na zidu svoje sobe. dobio sam gotovo identične instrukcije. samo se nasmijao. Jednom prlikom dobro poznati profesor univerziteta držao je vježbe studentima psihologije o utjecaju bola na organizam. Odaberite po mogućnosti veće ogledalo (nešto veće od glave). Sadržaj koji se ne odnosi na trening pogleda inače je nabijen izvanredno naivnim optimizmom. Naprotiv. U trenucima velikih uzbu enja zjenice se šire. Me utim.paralelnim. Ne samo to. rekao je taj istaknuti naučni psiholog. Zato su kod vitalnih osoba zjenice uvijek donekle proširene. pa ga zatim lagano pomjerajte ka ogledalu sve dok vam se ne ispriječi lik vaših očiju u ogledalu. Kako sam kratko vrijeme potom naišao na ozbiljniju literaturu. Gornje instrukcije ne navode vas da gledate ukočeno. Ovo spominjem zato što se jedan primjerak te knjige na srpskohrvatskom jeziku nalazi u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Kod narkomana. Veličina zjenice je najsigurniji pokazatelj životnog elana i vitalnosti individue. da prana kontinuirano cirkulira kroz organizam i da su glavni kanali isticanja prane iz tijela vrhovi ekstremiteta. Za nas je važna činjenica (a to je jedna od fakirskih tajni) da svjesno i namjerno širenje zjenica izaziva. cilijarni mišići opušteni. isto toliko važan energetski momenat ulazi u igru pri fakirskom pogledu. zaboravio sam danu tehniku pogleda. većina priručnika daje instrukcije za prakticiranje centralnog pogleda. već i količinu prane koja iz oka ističe. KAO DA HOĆETE DA VIDITE DIO ZIDA KOJI SE NALAZI IZA VAŠE GLAVE. A NE U RUKU! Ruku nećete vidjeti jasno. prije ite rukom sebi ispred očiju. jer povećana količina prane zrači iz organizma kroz sve njegove izlazne kanale.

. a od sisara psi. Da nagovijestim još samo to da su vodozemci najbolji subjekti ovakvog eksperimentiranja.24 eksperimentalne svrhe. naročito psi mirne naravi.

Obično lagano maše rukama u pravcu gledalaca. Drugi putnici . ELEKTRO-MAGNETSKA PRIRODA PSIHIČKE SLIKE. sposobnost formiranja psihičkih slika postaje veoma velika. pa su takvi trikovi dobili popularan naziv fakirske hipnoze. Vjerojatno ste čuli za magnetsku indukciju. Dovoljno je povući se nekoliko koraka pa da iluzija nestane.očevici donijeli su na Zapad priču o triku sa ubrzanim rastenjem biljaka. žive mentalne slike. cvjetovi bi otpali da ustupe mjesto plodovima. Na razvijenoj fotografiji vidio se. naročito vježbe koncentracije misli. Prvi momenat (polje djelovanja indukcije) odnosi se na prostorno ograničenje sposobnosti inducirane imaginacije. sa njom u zubima penje se uz konopac i sječe dječaka na komade. Poslije nekoliko sekundi iz sjemenke bi se pomolila klica. tako da je sljedbenik Staze u stanju da stvara jasne. 2. fotografirali su izvo enje ovog trika. koji pred zaprepaštenom publikom padaju na zemlju. Poslije nekoliko godina napornog. Pri izazivanju masovne iluzije fakir najčešće crta na zemlju dva koncentrična kruga izme u kojih. Sada vam je vjerojatno jasniji mehanizam induciranja psihičke slike u polju djelovanja indukcije. Gdje leži tajna ovih fenomena u sklopu sistema koji sada upoznajete? Najkraće rečeno u izvanredno snažnoj. poslije izvjesnog vremena ranije neutralno željezo pretvara se u magnet. dok donji kraj ne ostane da visi stopudvije iznad zemlje. treba da stoje posmatrači. Fakir vadi iz korpe uže. Da bi olakšali shvaćanje fenomena fakirske hipnoze istaći ćemo tri faktora. POLJE DJELOVANJA INDUKCIJE. Fakir sjedi prekrštenih nogu. Zatim se spusti niz uže. mrmlja nerazumljive riječi i iz korpe pred iznena enu publiku iskače živ. koja se razlikuje od sličnih fenomena poznatih na Zapadu samo u stupnju razvijenosti primijenjene sposobnosti. za njom stablo biljke. Kako se stiče sposobnost izazivanja fenomena fakirske hipnoze? Sistem mentalnog treninga izložen ovdje. umjesto zastrašujućeg prizora. a dječak to odbije. svakodnevnog treninga sposobnost vizualizacije tj. Fakir bi uzeo nekakvu sjemenku. Daljim specijaliziranim treningom stiče se sposobnost INDUCIRANE IMAGINACIJE. MONOTONO PONAVLJANJE IZVJESNIH ZVUKOVA i 3. dok dječak mirno sjedi kraj njega. Oko fakira postoji izvjestan prostor unutar koga se materijalizira odn. Naljućeni fakir vadi iz korpe široku sablju. objektivizira ono . inducira. Svi autoriteti fakirizma ističu da izlaženje iz prostora ome enog sa ta dva koncentrična kruga dovodi odmah do nestanka iluzije. stavlja krvave dijelove tijela u korpu. godinama treniranoj imaginaciji odn. Najčešće se opis trika svodi na slijedeće. Drugim riječima magnet izaziva. procvjetala bi. Neki od radoznalih turista.25 FAKIRSKA HIPNOZA Kada se govori o fakirima najčešće se spominje čuveni fakirski trik sa užetom. baca ga uvis. zdrav i nasmijan dječak. okružen radoznalim gledaocima i monotono pjevuši nerazumljivu pjesmu ili ritmički ponavlja nekakve riječi. ona bi rasla na očigled posmatrača. unutar koga se subjektivni fenomen psihičke slike materijalizira. I dan danas Zapadnjaci lupaju glavu tražeći objašnjenje ovih trikova. VIZUALIZACIJI. O tome i sličnim trikovima pisano je u popularnim časopisima veliki broj puta. Razdražen čovjek inducira slično stanje u ljudima oko sebe on nervira. Ako stavite komad željeza u neposrednu blizinu jakog magneta. da ih vidi u svom “duhovnom oku” tako živo kao da su realno postojeće. Slično vidimo i u me uljudskim odnosima. Fakir mu daje zapovijest da si e. koji služi kao asistent. 1. Većina objašnjenja svodi se na pretpostavku da fakir hipnotizira masu. samo fakir kako sa usredsre enim izrazom lica pilji u publiku. a uže se diže u vis kao da je vučeno nevidljivom rukom. Iz gornjeg proizlazi da postoji polje djelovanja inducirane iluzije. razdražuje svoju okolinu. Iz njihovih ruku plodovi bi nestali. Na zapovijest fakira dječak se penje uz konopac i sa visine viče nešto što očigledno razbjesni fakira. stavio bi je na dlan i ukočeno fiksirao. opremljeni fotografskim aparatom. osnova je za razvoj tako plastične imaginacije. Pored njega je polugoli dječak. po njegovom zahtjevu. sistematskog. koje bi fakir ubrao slobodnom rukom i podijelio gledaocima. u željezu slično stanje koje u njemu postoji.

Fakir formira izvjesnu psihičku sliku ili seriju slika i slično stanje. sve dok učenik nije u stanju da ih vidi u svom “duhovnom oku” kao što neki slikari imaju sposobnosti . kod sljedbenika našeg (i ostalih hermetičkih) sistema. skorašnji eksperimentalni nalazi iz naučnih laboratorija ukazuje na pravo rješenje. Malo pažljivije posmatranje spomenutog postupka ukazuje na veliku sličnost sa metodom zapadnih hipnotizera u izazivanju hipnotičkog sna.. ovdje izuzimamo sva ona objašnjenja koja fenomen fakirske hipnoze a priori odbacuje kao izmišljotinu i sujevjerje. Treći momenat (elektro-magnetska priroda psihičke slike) odnosi se na slijedeće. Nesumnjivo da je ovo objašnjenje fenomena fakirske hipnoze najpotpunije. . vama se spava sve više i više . . jer uslijed slabosti vizualizacije prosječnog čovjeka (svijest nije sužena) on nije u stanju da formira jasnu sliku. čija je moć koncentracije odn. jer hipnoza izaziva suženje svijesti u pravcu sugestije koju daje operator. grupe predmeta itd. uzimaju se kao objekti vizualizacije sve složeniji predmeti . Zatim postavlja subjektu pitanje: “Gdje sada vidiš sliku?” Subjekt daje odgovor da je vidi iza potiljka. vezane su mu oči. da bi se željena sposobnost razvila do zrelog doba. već mu neprekidna struja misli navire u svijest i ruši koncentraciju. . usprkos svih subjektovih napora slika kocke se nalazi sve vrijeme iza potiljka.” itd. Razlog je jednostavan. odnosno nužno je sa vježbama početi u ranom djetinjstvu. koja svojom visoko koncentriranom energijom izaziva u svijesti posmatrača (U POLJU DJELOVANJA INDUKCIJE) istu sliku. ispitujući psihičke fenomene ovakav eksperiment: Doveo je subjekta u stanje duboke hipnoze. ali je ovaj odgovorio da nije u stanju. sve teži i teži . Do danas u cjelokupnoj poznatoj literaturi ne može se naći objašnjenje prirode psihičke slike koja se objektivizira odn. sve više i više . Iz ovog eksperimenta nameće se zaključak (do koga su orijentalni mislioci došli prije nekoliko hiljada godina) da su PSIHIČKE SLIKE ELEKTROMAGNETSKE TVOREVINE ! ! Kod subjekta u budnom stanju nemoguće je postići isti rezultat. . odn. Eksperimentator je zatim dao sugestiju subjektu da zamisli pravo ispred sebe. Subjekt je ležao na postolju oko koga se mogao bešumno kretati veoma snažan elektromagnet. Hipnotizer obično ponavlja monotonim glasom: “Vaši kapci su sve teži i teži . Subjektova mentalna koncentracija sada je daleko jača nego u budnom stanju. Ova monotonija izaziva suženje svijesti i stanje duhovne pasivnosti koje prethodi hipnotičkom snu. naravno bez znanja subjekta. eksperimentator bešumno primiče elektromagnet neposredno iza potiljka subjekta i uključuje ga. Često vidimo da se ova sposobnost prenosi sa oca na sina u porodicama fakira. vizualizacije razvijena dugogodišnjim treningom. I pored toga što je subjekt bio u stanju duboke hipnoze. na primjer kocke. U isto vrijeme dok subjekt vizualizira (zamišlja) sliku kocke ispred svojih očiju. usprkos novog zahtjeva eksperimentatora da zamisli sliku u nekom drugom položaju na primjer u oblasti potiljka. Naravno. slika inducira se u svijesti posmatrača koji se nalaze u polju djelovanja indukcije. Drugi momenat (monotono ponavljanje zvukova) odnosi se na ritmičko ponavljanje serije zvukova u pravilnim razmacima. Kako se sposobnost postepeno razvija. . Još kao dijete budući fakir počinje sistematski da vježba imaginaciju. Subjekt nije znao za postojanje elektromagneta. čisto subjektivni fenomen imaginacije materijalizira se. Subjekt odmah izvještava da vidi sliku sa lijeve strane. što jasnije može. U nastavku eksperimenta operator mijenja položaj elektromagneta. u oblasti lijeve sljepoočnice i..26 što fakir u svom duhovnom oko vidi. Me utim. formirajući jasnu i oštru sliku nekog jednostavnog predmeta na primjer zrna riže. Ovom postupku pribjegava većina fakira u prikazivanju opisanih trikova. Eksperiment se nastavlja uz pomicanje elektromagneta u sve moguće položaje sa istim rezultatima. bar u polju djelovanja indukcije. Za razvijanje tako velike sposobnosti koncentracije potreban je dugogodišnji naporan trening. likovi bliskih osoba. što predstavlja objašnjenje na temelju čistog sujevjerja. Približava ga sa lijeve strane. Nedavno preminuli sovjetski naučnik Vasiljev izveo je. Sada je operator insistirao da subjekt zamisli kocku ispred sebe. . psihička slika predstavlja daleko intenzivniju elektromagnetsku tvorevinu. Me utim. . nije u stanju da izvrši sugestiju. sliku nekog jednostavnog predmeta. Još jedan momenat privlači pažnju u vezi sa fakirskom hipnozom. u prethodnom položaju.cvjetovi. Izvjesni posmatrači objašnjavali su fenomen fakirske hipnoze baš tim “magijskim zvucima”.

oni su u stanju da ih vide u svom duhu tako jasno kao da ih zaista gledaju tjelesnim očima. Tako da mogu slikati model bez njegovog fizičkog prisustva. svojom koncentriranom voljom. stiču sposobnost formiranja slika predmeta i doga aja.27 vizualiziranja lika modela koga su samo jedanput vidjeli. Kad je ovaj stadij dostignut. Tokom niza godina kontinuiranog vježbanja fakiri i ostali hermetisti. koji se podvrgavaju sličnom treningu. fakir. projektira svoju psihičku sliku u svijest ljudi oko sebe. kao što je ranije opisani trik sa užetom tj. koja je istinski ključ ovog fenomena. Kako se stiče moć koncentracije misli. . detaljno je opisano u poglavlju TRENING MENTALNE KONCENTRACIJE. Ta pojava predstavlja induciranu imaginaciju u najvećem stupnju.

ali ga ne možete natjerati da pije. koji nemaju nikakvu praktičnu vrijednost. Stavite na stol ispred sebe zapaljenu svijeću. fokalizacija u odre enom pravcu na odre en sadržaj ili predmet bilo namjerno ili nenamjerno. U inače vrlo bogatoj literaturi o jogi i zapadnoj hermetičkoj tradiciji mogu se naći samo vrlo štura i fragmentarna uputstva o koncentraciji. Sličan primjer je oštrenje noža. ali se ta tvrdnja veoma široko koristi od strane mnogih autora kao paravan za sopstveno neznanje. vjerojatno ćete utvrditi da psihičke slike. Tako čitalac u najvažnijem momentu ostaje praznih šaka. Osim djela Riboa i nekih drugih zastarjelih radova još iz prošlog vijeka. a to je jedini pravilan metod. a širi kraj okrenite ka svijeći i pokušajte da je pušući ugasite.da izoštrimo svoj duh i učinimo ga pouzdanim. čisto teoretskih radova o koncentraciji i praktične primjene ove dragocjene moći ljudskog duha u svakidašnjem životu.cijev u usta. upotrebljena energija bila je rasplinuta. Zato je vježbanje pranajame u trajanju od 3-6 mjeseci nužan preduvjet za početak višeg treninga. Na kraju ovog tečaja. Vršeni su i malobrojni eksperimenti u kojima je “utvr eno” da je najduži mogući akt pažnje 6-8 sekundi. prodornim oru em. ali je nesvjestan duh koncentriran u najvećoj mjeri. Poslije sistematskog vježbanja po našem sistemu. na koje ćemo uvijek moći da se oslonimo. i pored naprezanja svih naših moći. Puhnite minimalnim naporom i plamen će se ugasiti. ostati ćete duboko razočarani. To isto želimo da postignemo u duhovnom treningu . Sistem treninga koncentracije izložen u ovom tečaju ispunjava tu nelogičnu prazninu. Na prvi pogled čini se da koncentracija nije prisutna kod tkz. Ma koliko se naprezali nećete moći da ugasite taj slabi plamen. Ovdje je put pokazan. Sposobnost koncentracije od najveće je važnosti za efikasno djelovanje u svakodnevnom životu. navika. svjestan duh zaista nije koncentriran. Što nam pokazuje ovaj primjer? U prvom slučaju. Čim do e do najmanje greške u naučenoj aktivnosti čovjek se trgne. Skoro u svim knjigama navodi se da je za teža vježbanja neophodan lični kontakt sa prosvijetljenim učiteljem (guruom). Moramo biti koncentrirani na sve što radimo. . koje su najvažniji element pranajame. Na osnovu ovog zadnjeg kriterija razlikujemo dvije vrste pažnje: namjernu (voljnu) i nenamjernu (spontanu) pažnju. morati ćete da se nasmijete ovim tvr enjima. pa izgleda da se obavljaju bez ikakvog učešća svijesti. rasijana i prema tome neefikasna. a cijev upravite prema svijeći. treninga kontrole misli. nema gotovo ničega. To je u izvjesnoj mjeri točno. Što je koncentracija? Koncentracija je usredsre ivanje. a najveći obim pažnje 4-5 predmeta. Jedan od razloga za pisanje ovog priručnika je želja da se premosti jaz izme u mnogih. Ova zadnja zastupljena je u najvećoj mjeri kod djece i nerazvijenih individua. Kod aktivnosti koje su visoko automatizirane. ako budete naporno i savjesno vježbali. Da li ćete razviti svoju koncentraciju ili ne zavisi samo od vas. čine ovu daleko efektivnijom od običnog dubokog disanja i obratno . Još davno je rečeno – “Pranajama je ključ do svih duhovnih uspjeha”.kroz sistematski trening tjelesnih pokreta i disanja dostići kontrolu misaonih procesa. Ako pokušate da na ete uputstva u oblasti naučne psihološke literature. Zašto? Zato što potpuno usredsre eni nesvjesni duh daje signal da je došlo do greške. Uzmite u ruku kuhinjski lijevak. koherentan sistem u koji bi se učenik uveo od najlakših ka težim vježbama. Glavni princip koncentracije pokazati ćemo na jednostavnom primjeru. U drugom slučaju ta ista energija koncentrirana na daleko manji broj tačaka sva je usmjerena u jednom pravcu i lako je postigla ono što je prethodno izgledalo nemoguće.28 TRENING MENTALNE KONCENTRACIJE U uvodu u ovaj tečaj istaknuta je neraskidiva veza izme u duha i tijela i pristup koji tom jedinstvu čini orijentalni hermetizam . Taj akt nije ništa drugo do smanjivanje površine oštrice kojom djelujemo pri sječenju. Sad okrenite lijevak i stavite širi kraj preko usta. samo izolirani podaci i savjeti.upražnjavanje pranajame pomaže razvitak moći vizualizacije. Izvanredno je teško naći razra en. me utim bliže ispitivanje pokazuje problem u pravoj svjetlosti. Me utim. koncentracija u užem smislu je voljna koncentracija. U sistemu fakirskog i joga treninga samo voljna koncentracija zaslužuje pažnju. Čovjeka možete dovesti do izvora. stavite uži kraj lijevka . uputstva kako da vježbate koncentraciju.

Mnogo je bolje svakog dana vježbati po 10 minuta. osjećati ćete potrebu da sjednete i koncentrirate se. kroz koje para izlazi. pogotovu što su vrhovi čavala dobro zatupljeni. tako da možete mjeriti vrijeme koliko ste dugo ostali nepomični. Uvjeriti ćete se u istinitost stare izreke: “Navika je jedna muka. impulsa. Od stupnja u kome ste to postigli zavisi stupanj vaše koncentracije. Ne zaboravite. očnih kapaka itd. Drugog dana postavite sebi za zadatak dva minuta nepomičnog sjedenja. osjetiti ćete blagotvorno djelovanje svoje ustrajnosti. trzanja i grčenja ometaju i slabe koncentraciju. SISTEMATSKI SVAKODNEVNI TRENING JE NEOPHODAN I NIŠTA GA NE MOŽE ZAMIJENITI. na koji ste se navikli. a dlanove položite na butine. obrva. koje ste dužni da postignete. Već poslije 20-30 sekundi javiti će vam se želja da pomaknete nogu da bi se “bolje namjestili. opirati će se tome pokušaju služeći se najlukavijim trikovima. emocija i misli. Tu nema pomoći! Zato ako ne postignete očekivani uspjeh poslije odre enog vremena. zatim nastavite da sjedite nepomično. Po mogućnosti ustalite odre eno vrijeme za vježbanje i držite ga se. grizu usne itd. Nepomičan stav je stav čovjeka koji je maksimalno koncentriran. prsta. Takozvani “fakiri” koji nastupaju na vašarima i samo imitiraju istinske sljedbenike ovog sistema.” Zatim će doći želja da se pomjeri ruka. stopala. vrhovima prstiju itd. ivicom stopala. oči. Nije se još pojavio vašarski “fakir” koji bi ležao na pet-šest čavala.29 Sličan princip srećemo u karateu. Nevoljni pokreti. vrat i trup. sve su to posrednici preko kojih se prazni energija. Što se tiče uvjeta za uspjeh u vježbama koncentracije. spreman za vježbu. Ispred vas na stolu treba da leži sat sa sekundarom. ali svako učestalo izostavljanje vježbanja dovodi samo do jednog rezultata . Ako se pokrenete prije isteka vremena. Snaga udarca raste srazmjerno smanjivanju udarne površine. povećavajući svakog dana trajanje za jedan minut. zdrava logika najbolje nagovještava tko će postići uspjeh i u kojoj mjeri. Prekrstite noge u člancima. dobuje prstima po stotu. Sjedite u udobnu stolicu. duh će vam biti mirniji nego inače. VJEŽBA BR. Naravno. To je velika zabluda. U periodu. uslijed bolesti ili putovanja može se preskočiti jedan dan ili nekoliko dana. nego svakog drugog dana po 40 minuta. treptanje neka bude jedini izuzetak. Ovaj osnovni princip koncentracije biti će nam ideja vodilja kroz cijeli sistem treninga. sve dok ne postignete 15 minuta. Kad osjetite da ne možete više izdržati bez treptanja. Dobro pazite na jednu stvar. Većina početnika smatra da mogu ostati nepomični bez muke sat ili dva.” Prva vježba odnosi se na kontrolu položaja i pokreta tijela. a odvika dvije. Vaš duh. ne smije vam izmaći nijedan pokret! To je daleko teže nego što izgleda na prvi pogled. razloge potražite u samom sebi. 1 Najbolje vrijeme za vježbanje koncentracije je jutro ili večer. Poslije nekoliko nedjelja takvog vježbanja. Glavni cilj voljnih sposobnosti je da upravljaju psihofizičkom cjelinom po diktatu najviših svjesnih centara. Sasvim se opustite. trećeg dana tri itd. ligamenti. Kao što je za parnu mašinu nemoguće da se brzo kreće ukoliko ima pukotine na kotlu. recite sebi: “Sad ću da trepnem. jezika. Na . jezik i usne. morati ćete početi ispočetka vježbu odre enu za taj dan. koga po prvi put pokušavate da kontrolirate.razočaranja. U svjetlosti gornjeg objašnjenja principa koncentracije to je veoma providan trik. Pošto većina ljudi ne može da izdrži da ne trepne. Kičma vam mora biti sasvim prava. a ne u spoljašnjim smetnjama. prsti.” Trepnite. ne dodirujući le ima naslon. udara se ivicom dlana. isprave le a itd. Samokontrola obuhvaća kontrolu pokreta. Mišići. tako će za vas napredak u koncentraciji biti nemoguć dok ne postignete kontrolu položaja i pokreta tijela. probajte da ostanete u tom položaju što duže sasvim nepomični. Da bi se smanjila udarna površina i povećala njena prodornost i jačina udarca. Zapitajte se da li ste uradili ono što ste bili dužni. Kad ste se potpuno relaksirali. Ne smije vam promaći ispod kontrole nikakav nevoljni pokret ruke. Nemoguće je biti koncentriran dok se lupka stopalom o pod. Vaš zadatak je prvog dana jedan minut i budite zadovoljni ako ga postignete. leže često na dasci prekrivenoj sa nekoliko stotina čavala.

Najpriznatiji autoriteti svih orijentalnih sistema praktične filozofije ne priznaju vrijednost nekih specijalnih položaja za koncentraciju. jer dovodi do pospanosti. tako da nadlanice leže na površini stola. tako da nivo vode dopire do same ivice čaše i uzmite je u desnu ruku. sve dok se palac sasvim ne opruži. gotovo nepomično. prvo desnu. ili ako hoćete joga terminologijom rečeno asana. Čuda postoje. To su tjelesni položaji. A TO VAŽI ZA SVE VJEŽBE U OVOM PRIRUČNIKU ! ! ! Ovaj položaj. čineći sa njim isto. 4 Stegnite lako obje pesnice. malo se odmorite i ponovo se vratite zadatku čvrsto riješeni da postignete zadatak od osam minuta. Treba da vježbate obje ruke naizmjenično. To ćete lako konstatirati po stanju vode u čaši. Okrenite glavu na desnu stranu za nešto manje od 90 stupnjeva. Mnogi autori pripisuju čudesne posljedice redovnom prakticiranju asana. Trudite se da vam olovka u ruci stoji što mirnije. Ležeći položaj nije pogodan. Stavite ih ispred sebe na stol. vrijeme je da prije ete da slijedeću vježbu. Većina priručnika obra uje 84 najvažnije asane. uz uvjet da kičma i glava budu u pravoj liniji. a da vam ruka ne zadrhti. Počnite lagano da ga opružate budući koncentrirani isključivo na njegov vrh. Zatim se koncentrirajte na srednji prst. Prema tome. Po njemu svaki čovjek treba da usvoji. istaknuti eksponent radža-joge i džnana-joge. 2 Sjedite u “svoju” uobičajenu asanu. ali samo u mašti autora takve literature. kao svoju stalnu asanu. Hata-joga razvila je veliki broj položaja ili asana. Svami Vivekananda. možete prijeći na slijedeću vježbu. ali vam osmog dana već poslije pet minuta izmakne neki nevoljan pokret. već ravnomjeran i polagan. VJEŽBA BR. Prvog dana trudite se da vam olovka ne zadrhti za vrijeme od 30 sekundi i svakodnevno povećavajte trajanje dok ne dostignete 5 minuta. VJEŽBA BR. Tako ćete moći da kontrolirate da li vam ruka drhti. Veliki mudrac Ramana Maharši redovno je upotrebljavao stolicu. biti će osnova svih daljih vježbanja koncentracije a dobro je da ga primjenjujete i u prakticiranju pranajame. daje najlogičniju direktivu za položaj u kome se meditira. onda prekinite vježbu. za Zapadnjake veoma često teški za izvo enje. Pored toga što predstavlja nužan stupanj u razviću koncentracije i postizanju samokontrole. On ne smije biti isprekidan. a da se ne umori. 3 Napunite običnu čašu do vrha vodom. Morate se sasvim unijeti u taj pokret. koji podsjećaju na švedsku gimnastiku. mada to mnogi obećavaju. Isto to činio je i Sri Orobindo Goze. poslije nedjelju dana postigli ste sedam minuta nepomičnog sjedenja. VJEŽBA BR. Kad ste uspješno završili zadatak od 15 minuta. zato ga morate savladati u potpunosti. Uočite neku točku na zidu i na nju nanišanite vrhom olovke. Očekivati čuda od njihovog vježbanja sasvim je glupo. Koncentrirajte svu pažnju na desnu pesnicu. ako vam neki položaj više odgovara od gore opisanog. Tu ruku dignite ustranu do visine ramena. Koncentrirate se na površinu vode sa željom da vam ruka nimalo ne drhti. slobodno ga usvojite i držite ga se od sada nadalje. zatim sa lijevom rukom. Uzmite u desnu ruku dugačku olovku. dok ga lagano opružate. Zatim koncentrirajte pažnju na vrh kažiprsta.30 primjer. ova vježba veoma efikasno smiruje živce. Opružite ruku pravo ispred sebe. Radite prvo sa desnom. Ova vježba ima isto djelovanje kao prethodna. samo je nešto teža. . Palčevi treba da su previjeni preko ostalih prstiju. Onda sa ostala dva. Me utim u njima nema ničeg natprirodnog. NEMOJTE PRIJEĆI NA SLIJEDEĆU VJEŽBU DOK PRETHODNU NISTE SAVLADALI DO KRAJA. Kad postignete cilj od 5 minuta sa svakom rukom. Zatim suzite pažnju na vrh desnog palca. položaj u kome može da provede duže vrijeme. pa onda lijevu.

Osim toga. Pročitajte ga koncentrirajte se isključivo na sadržaj. Koncentrirajte se na prvo zrno jedan minut. dugmeta. kao da je to sada najvažnija stvar na svijetu. stavite ga na otvoren dlan lijeve ruke i koncentrirajte se na njega jedan minut. volju. Kad protekne . VJEŽBA BR. stavite ispred sebe sat sa sekundarom (naravno otkriven). zapušača za boce. spojite ga sa tekstom koji ste napisati po sjećanju i stavite ih u jednu veliku kovertu. Ponavljajte istu vježbu 10-15 dana sa člancima približno iste dužine. Treba da ih bude jedna od dvije stotine. Što je jača koncentracija. VJEŽBA BR. odnosno sposobnosti formiranja psihičkih slika. spojite ih sa originalnim tekstom i stavljajte ih u gore spomenutu kovertu. Obratite pažnju na njihov oblik. kreda. a vrijeme koje protekne . uzmite olovku i papir i napišite sve čega se sjećate. čavala i dr. Kad ste završili. veličinu i mjesto gdje se nalaze. Uzmite jedno zrno. Vrlo je vjerojatno da će pri opružanju i skupljanju malog i domalog prsta doći do pomjeranja i susjednog prsta. 6 Uzmite bilo koje dnevne novine. stavite ga na sredinu otvorenog dlana desne ruke i koncentrirajte se na njega. Ona čini osnovu vizualizacije ili kreativne imaginacije. poklopite ga. Ona to i JESTE! Ako tako ne postupite. Kolika je razlika? Isijecite taj članak iz novina. Počnite lagano da ga savijate unazad dok ne do e u početnu poziciju. Gledajte ih samo jedan minut. starih olovaka. Neka vas to ne brine. Koncentracija je direktno povezana sa pamćenjem. Koncentrirajte se na vrh opruženog malog prsta desne ruke. Odaberite iz njih kraći članak. Nastavite da to radite sa člancima približno iste dužine novih 10-15 dana. Ona utiče na vaše kretanje i ponašanje. 5 Uzmite u lijevu ruku 15 zrna riže. dok ponovo nemate na stolu pesnicu u prvobitnom položaju. Usporedite ispisan tekst sa pročitanim člankom. tako da možete kontrolirati vrijeme.proteklo je zauvijek. Napregnite svu moć svoje koncentracije.31 Sada je na redu obratan proces. onda dodajte drugo zrno i koncentrirajte se jedan minut na ta dva zrna zajedno. VJEŽBA BR. a onda uklonite maramu i sa maksimalnom koncentracijom fiksirajte gomilu predmeta. 7 Ova vježba predstavlja uvod u viši tečaj koncentracije. Ovo je čuvena fakirska vježba. koncentraciju i svijest o onome što ste godinama nesvjesno činili. samo ćete traćiti svoje vrijeme. Treba da je radite tri puta sa lijevom i tri puta sa desnom rukom svakog dana. Učinite sa njim istu stvar. Zatim učinite to isto sa ostalim prstima. Čim ste to uradili pokrite ih nekom maramom. Dodajte treće zrno i koncentrirajte se na grupu od tri zrna jedan minut itd. uvijek ih isijecite iz novina. Kad ste završili sa grupom od 15 zrna. Primijetiti ćete veliku razliku. Sakupite sa raznih strana što veći broj različitih stvarčica koje se mogu naći u svakoj kući: starih ključeva. Dišite ritmički 3-4 minuta. Sjedite za nepokriven stol ili stol zastrt jednobojnim stolnjakom. Zrna ne moraju biti na dlanu pravilno raspore ena. u ukupnom trajanju od 30 minuta. pored onoga na koji ste u tom trenutku koncentrirani. Držite ih u nekoj većoj vrećici. Zatim na dva zrna itd. Ona razvija kontrolu pokreta. dublji su tragovi u mozgu koje ostavlja sadržaj na koji smo se koncentrirali. Tako ćete ovu vježbu raditi dva puta po 15 minuta. duže serije i usporedite ga sa člankom i originalnim tekstom od prvog dana kad ste počeli vježbu. tako da ne možete više da ih vidite. uzmite jedno zrno iz grupe. Kada ste stekli izvjesnu rutinu u ovoj vježbi. Poslije isteka tog vremena uzmite zadnji članak iz ove druge. Nasumce zahvatite jednu ili dvije šake predmeta iz vrećice i raspite ih ispred sebe na stol. sve dok konačno ne budete imali pred sobom grupu od 15 zrna sa zadatkom da se na nju koncentrirate jedan minut. Poslije rečenog vremena na ite otprilike dva puta duži članak. prije ite na slijedeću. krpica.

Kolika je njena vrijednost uvjeriti ćete se sami kad prije ete na slijedeće vježbe koncentracije. ispišite imena svih predmeta kojih se možete sjetiti i njihov položaj u grupi. Neki zapadni sistemi. . ali je istina sasvim suprotna.32 jedan minut ponovo pokrite sve predmete i. bez ikakve pauze. Na prvi pogled reklo bi se da je ova vježba vrlo laka. To je jako naporna vježba. sazreli ste da prije ete na viši tečaj koncentracije. Kada budete u stanju da navedete sve predmete sa gomile bez greške. srodni sa jogom. smatraju ovu vježbu jednom od najvažnijih u cijelom mentalnom treningu.

Ako bi. Ljudski duh podsjeća na mazgu koja stoji kao ukopana kad želite da krene. tako da sa vratite na rad osvježeni. kada je vježba br. Oni koji ustraju jedini mogu da sude o neprocjenjivoj vrijednosti ove naporne vježbe. poslije vježbe br. koji može da se potegne na period od nekoliko mjeseci. Cijela vježba treba da traje oko 10 minuta. Uradite 4-5 pranajama. upotrebljavajući ritam 8:6:6 ili 4:4:4. pokušavajući da vas prevari na sve moguće načine . tako da ćete gotovo moći da im pratite nastanak i razvoj. primijetiti ćete da misli. Zato budite oprezni i držite se umjerenosti. Ako osjetite da ste umorni ili pospani prekinite za časak vježbu i poprskajte lice i gornji dio tijela hladnom vodom. ono što ste toga dana vidjeli. rušeći samopouzdanje i vjeru u konačni uspjeh vježbanja. Avaj! Ubrzo će se otrijezniti suočavajući se sa mukotrpnim radom. utoliko se one više otimaju. koje plave vašu svijest. Na ovom stupnju većina učenika slabe volje i labave motivacije odustaje od daljeg vježbanja. Ova vježba. na svoj neutralni stav posmatrača i da krajnje pažljivo slijedite struju kaotičnih misli. Većina učenika-početnika. zavisno od toga u kojoj ste mjeri savladali pranajamu i prethodnih sedam vježbi koncentracije. ako ustrajete. 1 . Sjedite u svoju ustaljenu asanu. nužna je jedna me ufaza u treningu . a svako premještanje pogleda izaziva promjenu u toku misli. Jaka želja da se vježba jedan ili dva sata dnevno pokazuje sama po sebi. Ukoliko više vraćamo misli na željeni objekt. Konačno poslije 4-6 mjeseci samo će pojedine izolirane misli prodirati u svijest. Posljednji stadij pratjahare nastaje kad otkrijete jednu zanimljivu pojavu. izvanredno su maglovita i neprecizna. U prvoj fazi vašeg treninga u pratjahari primijetiti ćete da gomile misli hrle u polje svijesti. sve manje silovite i znatno sporije. Isprva će u vašu svijest navirati veliki broj misli koje se odnose na svakodnevne doga aje. za razliku od ostalih treba da se radi dva puta dnevno po 10 minuta i to ujutro i uvečer. a naročito pazite da se ne upustite u sanjarenje. vrlo je vjerojatno da bi pretrpjeli neuspjeh. jer je njihovo javljanje loš znak. Tako i treba da bude. fakirizma i zapadnog hermetizma svode se na zahtjev da se misli usmjeravaju uporno. On stalno klizi ustranu.vježba poznata na Istoku pod imenom PRATJAHARA ili odjeljivanje svijesti. Glavna stvar koju morate imati na umu jeste da ne zaboravite na sebe. Ovo je prosječno trajanje vježbe. a otima se kao mahnita kad želite da stoji mirno.primamljivim fantazijama. Ali. Ranije ste vidjeli da je teško vezati misli za željeni objekt. Duh će se otimati svim silama ispod vaše vlasti.33 VIŠI TEČAJ KONCENTRACIJE VJEŽBA BR. od nedjelje do nedjelje. Teškoće će vam biti jasne već poslije prvog dana vježbanja. utoliko više sve nove asocijacije naviru. Truditi ćemo se da popunimo tu prazninu. da se brzo približava period kada će se takav učenik sasvim ohladiti za rad i dići ruke od cijelog treninga. ranije doga aje itd. Uputstva za pratjaharu. Ako se . ali ako vam se poslije mjesec dana učini da sporo napredujete produžite trajanje vježbe prema svojim mogućnostima. da se izvanredno brzo smjenjuju i skaču sa predmeta na predmet bez ikakve uočljive veze. Primijetiti ćete da pogled vaših očiju (zatvorenih za vrijeme vježbanja) ne može se održati sve vrijeme na jednoj točki. 7. koja se mogu naći u rijetkim knjigama. uvijek iznova. Na ovom stupnju. Ničega previše. Sa druge strane budite pažljivi u kontroli svog nestrpljenja i želje za naglim uspjehom. Potpuno opustite sve tjelesne mišiće. tokom treninga javlja se jedan period kada se takav zahtjev sukobljava sa velikim teškoćama. željom da se slatko ispavate i sličnim trikovima. sad se možete uvjeriti da nije ništa lakše dati im potpunu slobodu. profesionalne brige. Zauzmite stav NEUTRALNOG POSMATRAČA toka svojih misli i ničim ih nemojte remetiti! Ova će vježba biti za vas manje ili više teška. Zatvorite oči i počnite pažljivo da posmatrate tok svojih misli. Srednja Staza je Staza mudrosti. 7 savladana.PRATJAHARA Sva praktična uputstva za trening koncentracije u udžbenicima joge. postaju sve manje kaotične. Ne smijete pokušavati da mislima date smisao i povezanost. Pazite da vas struja misli ne povuče za sobom. kad pročita uputstva za vježbanje pratjahare dobije utisak da je to najlakša od svih vježbanja. kao iz velike daljine. Od vas zavisi hoće li u tome uspjeti. Me utim. na odabrani objekt koncentracije. nastavili da se koncentriramo na isti način.

Tada je završena pratjahara i počinje DHARANA. niti se fizički naprezati. Slova mogu biti kakvog bilo oblika i ne moraju sva biti istog tipa. Dok gledate pred sobom sliku slova “A” ne dajte da vam ništa poremeti koncentraciju. Sada “namotajte” pogledom nevidljivo klupko. naročito NE DAJTE DA VAM U SVIJEST PRODRE SLIKA SLIJEDEĆEG SLOVA IZ ABECEDE. Izazovite u mislima sve pojedinosti: zgrade pored kojih prolazite. Recite u sebi “A” i zamislite što jasnije možete to slovo. Ona izvanredno razvija moć vizualizacije. VJEŽBA BR. To je jedini pravilan pristup. Kad ste svojim . tada je svijest dostigla sposobnost poniranja u svoje sopstvene tokove. na koju se koncentrirate. Biti ćete iznena eni siromaštvom detalja kojih se tokom puta i na samom objektu možete sjetiti. 3 Ovo je vježba koncentracije na slova abecede. neobične detalje na kapijama i fasadama. Budite potpuno mirni dok formirate psihičku sliku. firme i izloge ako ih ima u toj ulici itd. kad pogled zatvorenih očiju prestane da se šeta od jedne točke do druge. (O višim stanjima svijesti biti će detaljnije riječi u slijedeća 2 tečaja: “TAJNI SIMBOLI HERMETIZMA” i “KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE”). njihov oblik. drveće. KAO KAD POKUŠATE DA SE SJETITE IZBLIJEDJELOG SNA. Tek tada. KAO ŠTO STE NA POČETKU SLIJEDILI POKRETE MISLI. ako vam se duh snažno opire. boju zidova. gledajući pažljivo oko sebe. pa pomisao na jedno slovo automatski izaziva slijedeće. 2 Kad budete zadovoljni svojim rezultatima u pratjahari. neuspjeh u pratjahari sasvim će omesti uspjeh u svim daljim vježbama. pribjegnite ovakvom triku: Svakih nekoliko sekundi. Kad postignete ovo stanje učinili ste veliki korak naprijed u kontroli svojih misaonih procesa i vrijeme je da prije ete na slijedeće stupnjeve duhovnog treninga. Prestati će da se bacakaju sa predmeta na predmet kao pomahnitali majmun. Radite je oko dvije nedjelje ili duže. prekinite njihov tok i počnite sve ispočetka. Ovu vježbu treba raditi jednom dnevno oko 15 minuta. a vaše misli će se smiriti. tokom šetnje. Najčešće se u svijesti javljaju slova koja vi amo u oglasima ili naslovima listova koje redovno čitamo. Do ite u mislima do odabrane zgrade ili scene i posmatrajte je. iskoristite tu pojavu na slijedeći način: STARAJTE SE DA SLIJEDITE POKRETE OČIJU. biti ćete u stanju da na nju mislite sve dok vam oči ne odu ustranu. VJEŽBA BR. Ovo je u prvo vrijeme izvanredno teško postići i zato. ukoliko niste zadovoljni postignutim rezultatom. Tokom vremena pokreti će postati sve sporiji i i sporiji. Zapamtite da samo od vas zavisi da li će vam sopstveni duh biti vjeran sluga ili svirep gospodar. kao da bez žurbe šetate. misli odlutaju prije nego što do ete do odabrane scene. Izbjegavajte stezanje zuba i očnih kapaka. po ritmu 6:6:6. već vaš duh. Zamislite da idete dobro poznatom ulicom. jer ne otima se psihička slika. To vam neće pomoći. Trudite se da se u mašti krećete sasvim polako. Zato. Me utim. Počnite da prizivate slova u svijest onim redom kojim su poredana u abecedi. čim osjetite otpor duha. To se veoma često doga a jer su slova povezana dugim iskustvom. Sve te novouočene detalje izazovite u svijesti kad budete slijedeći put vježbali. prije ite na slijedeću vježbu. počinjući zadnji stadij pratjahare. Sjedite u asanu i odvježbajte 5-6 pranajama sa crvenom bojom. Ako vam. Taj pokret podsjeća na crtanje beskonačne linije. To samo pokazuje da vam je koncentracija slaba i da ste mnogo puta i kod očiju slijepi. promijenite položaj sa koga gledate objekt i pokušajte da objekt reproducirate živo i plastično sa svih tih različitih stajališta. odnosno kad misli prestanu da se šetaju od jednog predmeta do drugog. Prvom prilikom kada zaista budete išli tim putem obratite mnogo veću pažnju na detalje i trudite se da uočite sve ono što vam je ranije izmaklo. kada olovka se ne odvaja od papira ili na namotavanje beskonačnog klupka.34 koncentrirate na jednu stvar. To stanje naziva se EKAGRA (koncentracija). Pokušajte da je u svojoj psihičkoj slici naslikate u svim detaljima. Nemojte se nervirati pri ovoj vježbi. a da vam duh ne odluta.

Znači vježba traje oko 10 minuta. Da spomenemo na kraju da treba spriječiti svaku jaču cirkulaciju zraka u sobi. a zatim suzite pažnju postepeno na lijevo oko. Gotovo ništa ne smiruje duh i nerve tako kao ta jednostavna vježba. Prije ite pogledom po svim predmetima. zapalite svijeću. Neka vam po istom postupku prodefiliraju sva slova u duhu. sve dok poslije 15-20 dana nemate pred sobom kompletan portret. kao da se tu prvi put nalazite. Ubrzo ćete se uvjeriti u blagotvoran utjecaj koncentracije na plamen svijeće. usmjerite pogled u pravcu adžna-čakre i prizovite istu sliku plamena svijeće. Biti će vam lakše ako za trenutak zamislite cijeli lik. prije ite na slijedeće slovo itd. Sada stavite ispred sebe na stol ogledalo (uspravno). zatim zatvorite oči i pokušajte da ga reproducirate u mislima. Zatvorite oči i pokušajte da zamislite cijelu sobu odjednom sa svim detaljima. Dok izdišete zamišljate kako crvena tekućinu izlazi kroz nos van. tako zatvorenih očiju. Uradite nekoliko crvenih pranajama. obraćajući pažnju na najsitnije detalje. Uvjeriti ćete se da će slika biti neodre ena.gotovo odmah će se pojaviti svijetli plamičak. 5 Sjedite na uobičajen način. da se očni mišići ne bi zamarati. VJEŽBA BR. Lice treba da vam je sasvim nepomično. Ako nemate svijećnjak. 4 Stavite ispred sebe na stol svijećnjak sa običnom svijećom. Gledajte u njega jedan minut. Zatvorite oči i napregnite se da. glavno je da vam plamen svijeće bude otprilike na visini očiju. koja smiruje nerve i olakšava koncentraciju. brojeći u sebi ravnomjerno od jedan do šezdeset. Tada otvorite oči i piljite u plamen opet jedan minut. gledate u točku koja se nalazi izme u obrva. Obratite pažnju na sadržaj sobe. zamislite kako vam crvena tekućinu ulazi kroz nos i ispunjava cijelo tijelo. slici desnog oka dodajte sliku lijevog oka. Najzad. Plamen svijeće treba da bude na nivou očiju. Sasvim se opustite. poslije tog perioda. rasplinuta i da će se pojedini detalji naizmjenično pojavljivati jasnije u svijesti. sitne krvne sudove kojima je bjeloočnica prošarana. Poslije nekog vremena. veličinu. ako vam je to teško zamislite da je cijela soba osvijetljena crveno. stavite ispod svijeće kao postolje nekoliko knjiga. pokušavajući da što jasnije urežete njegovu sliku u svijest. kao mrtvi. tračku gdje se nalazi ADŽNA-ČAKRA. ne pomjerajući nijedan dio tijela. otvorite oči i ponovo se usredsredite na lijevo oko novih 30 sekundi. tako da vježba ne traje duže od 15-20 minuta. Ako se koncentrirate na jedan dio sobe ili neki detalj. morate obratiti pažnju na sve detalje veličinu zjenica. To ponovite ukupno pet puta. Udovi treba da su vam potpuno mlitavi. . gustinu i dužinu trepavica debljinu i oblik kapaka. Koncentracija na oba oka treba da vam uzme tako er 2-3 dana. kada slika počne da blijedi. Napregnite se da sliku učinite što oštrijom i točnijom. upotrebljavajući ritam 8:8:8. Zatim zatvorite oči. Poslije izvjesnog vremena suzite pažnju samo na lijevo oko. boju i položaj u odnosu na ostale predmete. Zatvorite oči i ponovo ga reproducirajte u imaginaciji. Izgledati će sasvim realno. Dok udišete. prije reprodukcije u imaginaciji. Zatim na isti način vježbajte vizualizaciju desnog oka 2-3 dana. Sada ćete se uvjeriti u efekt ranijih vježbanja . Fiksirajte plamen svijeće jedan minut. Isti postupak ponovite sa ostalim glavnim dijelovima svoga lica. Sve to pokušajte da reproducirate u svojoj mentalnoj slici.35 duhovnim okom gledali 10-15 sekundi slovo “A”. Na opisani način radite vizualizaciju lijevog oka 3-4 dana. boju dužice. Fiksirajte lijevo oko otprilike oko 30 sekundi. VJEŽBA BR. Zamislite da je cijeli prostor ispunjen svijetlo-crvenom svjetlošću ili. To je sporedan detalj. Cijeli postupak ponovite nekoliko puta. da bi plamen mogao mirno. Posmatrajte usredsre eno svoj lik. Pokušajte da odmah izazovete sliku plamička u toj točki. Kad ste završili sa pranajamom. Pri zadržavanju daha napregnite se da vidite kako crvena tekućinu prožima svaku ćeliju organizma. tako da se koncentrirate na sliku oba oka istovremeno. Koncentrirajte se na oblik predmeta. Dok fiksirate oči. primijetiti ćete da je njegova slika znatno jasnija od slike cijele sobe. Ovo je bila ilustracija činjenice da su i u imaginaciji detalji jasniji od cjeline. gotovo nepomično da gori. a naročito pluća i unutrašnjost glave. Ovu vježbu radite nedjelju dana. brojeći u sebi do osam.

nervna vlakna morala da prolaze iz svih dijelova tijela odn. Ova vježba ima veliku reputaciju me u indijskim. a ne može da stvori čulne ćelije i nervne veze tamo gdje ih prije treninga nije bilo. i ostali fakiri sa istim sposobnostima. u situacijama kada je strogo eksperimentalnim postupkom čulo vida bilo eliminirano. sistematskim dugogodišnjim treningom. čulne ćelije sposobne da prime svjetlosnu draž.36 Ova vježba izvanredno razvija kreativnu imaginaciju. Sa druge strane. Kad bi takva vlakna postojala u navedena tri slučaja. odnosno kako je izgledala u nekoj posebnoj prilici. Kjuda Baks vježbao je nekoliko godina svakodnevno. slobodno to učinite. utoliko bolje.” Me utim. identične sa čulnim ćelijama u mrežnjači oka. To čini sovjetsko objašnjenje još slabijim. Ovu vježbu treba raditi najmanje dvije nedjelje. Bio je u stanju da čita knjige svojom golom šakom. relativno neubjedljivo. VJEŽBA BR. Ovakva vrsta koncentracije na lik treba da traje oko 15-20 minuta. javanskim i burmanskim fakirima. koja moraju povezivati čulnu ćeliju sa centrom vi enja u mozgu da bi se javio osjet? Nervna vlakna. srednji. tvrdio da je pomoću ove vježbe razvio sve svoje psihičke moći. formirane na tom mjestu na neobjašnjiv način. Zadnjih godina u SSSR-u vršena su mnoga laboratorijska ispitivanja neobičnih psihičkih fenomena. Da se vratimo našem treningu. debele slojeve platna i preko svega vezivali zavoj. a ne samo prstima. Tako je čuveni indijski fakir Kjuda Baks. Relaksirajte se potpuno. nije tu sposobnost posjedovao od ro enja. Poslije nekoliko minuta. koji je sasvim taman. Poznati liječnici klinike Čering Kros u Londonu ispitivali su njegovu sposobnost hodanja po vatri i sposobnost da vidi bez očiju odn. Ako osjetite potrebu da trepnete. Kjuda Baks je vidio cijelom površinom svoje gole kože. Poslije dvadesetak dana prije ite na slijedeću vježbu. već ju je razvio napornim. prolaziti kroz rame. Očigledno je da TAKAV TRENING razvija rečenu sposobnost. Sam Kjuda Baks. 4. tj. pod uslovom da mu je bilo koji dio gole kože izložen objektu posmatranja. Ako se u vašoj imaginaciji ta osoba kreće. vrat i glavu do centra vi enja u kori velikog mozga. u njegovom slučaju. a sovjetski naučnici nisu mogli takva vlakna da otkriju i pored svih napora. preko tako zatvorenih očiju stavljali su neprovidne metalne folije. Pored ostalog ispitana su tri slučaja osoba koje su tako er vidjele bez očiju. mjereći svoj napredak sa štopericom u ruci. Uradite nekoliko crvenih pranajama sa ritmom 8:8:8. Kad god vam lik iščezne iz polja svijesti izazovite ga ponovo. Spoljašnji. Očigledno je da je gornje objašnjenje sasvim klimavo i netočno. O njegovom životu napisano je nekoliko knjiga i veliki broj reportaža. taj akt neće poremetiti vašu koncentraciju. poznat kao “čovjek koji je mogao da vidi bez očiju”. skupljaju se i formiraju očni živac. Sva ta sredstva nisu mogla da ga spriječe da vidi. ništa vam ne stoji . kože i da se prikupe u centar. koji je svijetlo žut. kada ste se sasvim smiriti. jer bi. koja su povezana sa nervnim ćelijama u oku. što čak i rudimentarno znanje iz anatomije nervnog sistema može da pokaže. ona bi morala ići sasvim izolirano cijelom dužinom ruke. Gledajte ga nekoliko minuta. ali ovog puta na sasvim nov način. koji je plav i unutrašnji. glavno je da ga ne ispuštate iz duhovnog oka. Primijetiti ćete da plamen svijeće ima tri sloja. zatvorite oči i zamislite lik osobe koja vam je najdraža. U vrhovima prstiju moraju postojati čulne ćelije. Mnogi fakiri rade je cijelog života. Koncentrirajte se isključivo na taj tamni dio. Počnite da fiksirate plamen svijeće. 6 Stavite ispred sebe zapaljenu svijeću kao u vježbi br. Ako imate želju da se oprobate u ovom pravcu. s tim što su uglavnom vidjele vrhovima prstiju. Moć vi enja bez očiju razvila mu se kad je postigao pet minuta neprekidne koncentracije na lik. objašnjenje. Mnogi pripisuju čudotvorne posljedice redovnom prakticiranju ove vježbe. Lijepili su mu očne kapke neškodljivim lijepkom. ovako nategnuto objašnjenje sasvim je netočno. jer “mora postojati materijalna osnova čulnog akta vi enja. gdje su nervna vlakna. Ako postoje čulne ćelije vi enja u vrhovima prstiju. primjenjujući ovaj koristan trik: zamislite kako ta osoba izgleda kad se smije ili kad se ljuti. na primjer lik majke ili brata. Sovjetski naučnici dali su slijedeće.

Ovog puta morate obratiti pažnju na jedan važan momenat . Najzad prije ite na najteži momenat cijele vježbe . kao i uvijek mjerilo za ocjenu ovog savjeta. kao da se nalazite ispod stola. a neki tvrde da je to jedini moguć način da se cilj vježbe postigne. njihov uzajamni odnos i sve ostale detalje. 7 Uzmite kutiju šibica i ispraznite je. izbjegavajući naprezanje. obraćajući pažnju na sve detalje.Uvijek je akcija jednaka reakciji. Ali što je . u tu svrhu. Uzmite sliku ili fotografiju bilo kakvog prizora. kako po intenzitetu tako i po trajanju. Prvo otpadaju detalji sa periferije slike. Zatim zatvorite oči i reproducirajte cijelu sliku. Nekoliko dana koncentrirajte se.trudite se svim silama da slika ne gubi ništa u oštrini pri ekspanziji. spojite sve spoljašnje slike šibice sa njenom unutrašnjošću.tu je! Čovjek mora sam da uloži napore u svoje razviće i samorealizaciju. Otvorite šibicu. odnosno ka nekom detalju koji se u centru slike nalazi. Na ovom stadiju treninga morate uporno voditi bitku sa svojim još uvijek neposlušnim duhom više nedjelja ili čak mjeseci. Da je to vrlo teško ne treba isticati. onda blijede i nestaju oni bliže centru i na kraju ostaje samo centralni detalj. Uslijed velike brzine sve slike šibice stopiti će se u jednu. KAO DA VIDITE KUTIJU ISTOVREMENO SPOLJA I IZNUTRA IZ SVIH POLOŽAJA. ispraznite je i pogledajte je iznutra. kao da se nalazite neposredno iznad nje. razglednice gradova slikane iz ptičje perspektive. sve dok ne povećate brzinu do krajnjih granica.vaše nove ličnosti. možete preći na slijedeću.37 na putu osim više godina napornog treninga. okrećući je sa svih strana. Neka vaše lično iskustvo bude. Zapamtite sve detalje. Primijetiti ćete jednu interesantnu pojavu . gledajući je cijelo vrijeme dok po periferiji kruga mijenjate položaj. Počnite u imaginaciji da sužavate fokus pažnje ka centru slike. VJEŽBA BR. centralni detalj. Kad ste dostigli izvjesnu vještinu u tom aktu. Do vas stoji hoćete li uložiti napore u tom pravcu ili ćete nastaviti sa slijedećim vježbama. Koristi od ove vježbe za razvitak fakirskih sposobnosti su neprocjenjive. Za veću nagradu potreban je veći napor. Ovoga puta nije potrebno da se krećete u mislima. već da ostane jasna i oštra kao zadnji. koji je sada daleko oštrijih linija nego na početku. Uvjeriti ćete se da je to izvanredno teško. Tada prije ite na najteži dio vježbe. Zamislite prvo da je gledate odozgo. Pustite svoj duh da se nekoliko sekundi bavi tako izoštrenim centralnim detaljem. Obratite pažnju na boju površina. Posmatrajte je pažljivo. bolje reći u tijelo. Mora se platiti veća . 8 Kad ste zadovoljni rezultatima prethodne vježbe. Zatim zamislite da je gledate stojeći sa strane. Jer zašto bi se mučili godinama da bi vidjeli bez očiju. nabore. a onda postepeno povećavajte brzinu tog kretanja. Krećite se u mislima mnogo brže nego na početku. I u psihičkom treningu važi neumitni zakon karme. To bi bio vrlo jeftin način da se do e do najskuplje dragocjenosti . Tada zatvorite oči i prizovite sliku šibice. . Poslije toga zamislite da je gledate odozdo. idući naniže u polukrugu i to od točke neposredno iznad šibice do samoga poda. Mnogi izjavljuju da im taj trik jako pomaže. Vježbajte tako nekoliko dana. tako da za jednu sekundu napravite nekoliko krugova oko šibice. pa su zato i napori izuzetni. Nije dovoljno kupiti tečaj koncentracije i samim tim steći tu toliko željenu sposobnost. Za svakidašnji praktičan život dvije nedjelje vježbanja (ali istinskog!) su sasvim dovoljan period. Neki učenici pribjegavaju psihološkom triku. tako prizor postaje sve jasniji.kako sužavate pažnju. a potom počnite da širite svoju pažnju lagano ka periferiji. jer ga vidite trodimenzionalno. vrijeme je da vježbu proširite. kad možete lijepo njima da se služite. zatim naviše. Morate u mislima spojiti sve slike odjednom tj. Najbolje su. i da gledate naviše kroz providnu ploču stola. jednostavno gledajte tu psihičku sliku što mirnije možete. VJEŽBA BR.počnite u mislima da kružite oko nje. Posmatrajte je što pažljivije. da bi olakšali sebi ovu tešku vježbu: oni zamisle da se šibica nalazi u centru njihove glave. tako da do e do stapanja svih slika u jednu sliku. zatvorenih očiju samo na tu sliku. koji sadrži dosta detalja.

uči da je moguće isprazniti duh od svakog sadržaja. Ako ste proradili sve vježbe kako treba moći ćete sami da izvedete taj eksperiment. jer sam akt pažnje na njih čini sadržaj svijesti i ukida stanje apsolutne praznine. razmažite masnoću po cijeloj njihovoj površini. spustite viljušku u vodu. Posmatrajte iglu.PASIVNA KONCENTRACIJA Ako ste savjesno vježbali vježbe iz uvodnog i višeg tečaja. Ovo je. ne u novcu. Ona će potonuti. čak ni za kratki trenutak. odnosno koncentracijom misli. nego u ličnom naporu. Ali postoji i drugi način da se učenik. takozvana pasivna koncentracija neće vam zadavati mnogo teškoća. 10 . samim tim. Radite je 15 minuta na dan. da je to netko čudo. Pravi eksperiment tek sada počinje. Ništa. gdje spadaju sve prethodne vježbe. ali će masna igla ostati da pliva po površini. ako do sada niste čuli za trik plivanja igle na površini. tek priprema za eksperiment. sasvim polako. Isprva biti ćete u stanju da postignete stanje prazne svijesti samo nekoliko trenutaka. Na taj način mjerili ste uspjeh u vježbama koncentracije objektivnim putem. a ipak biti toga potpuno svjestan. joga. . jer ova vježba sadrži jedan elemenat nerealnosti. Za razliku od aktivne koncentracije. “Sad ću da ispraznim svijest . Polako. Nastavite da spuštate viljušku i dalje. VJEŽBA BR. Zatim se snažno koncentrirate na iglu sa željom da je okrenete oko poprečne . Morate sami dobro osjetiti gorki ukus napora. imati u svijesti izvjestan sadržaj. ruku pod ruku sa svim ostalim sistemima praktičnog orijentalnog hermetizma. da ne bi dodirivala njene zidove. Zatvorite oči. Eksperimentu koji slijedi pridaje se naročita važnost u tradiciji tibetanskih lama. Tako zamašćenim prstima protrljajte tanku čeličnu iglu. tako da do e do iluzije da vam je svijest prazna. pasivna koncentracije sastoji se u pražnjenju svijesti od svakog misaonog sadržaja. što je samo drugi naziv za istu stvar. Sjedite u svoju uobičajenu asanu za koncentraciju i relaksirajte se. Kao i uvijek do sada. jer to doprinosi uspjehu eksperimenta. Sama tehnika pasivne koncentracije izgleda ovako. iako je ispunjena nekim sadržajem. ni zvukova. tok misli. Stavite laktove na sto i poduprite dlanovima bradu. Držite se ovog stanja što duže možete. samo potpuna praznina. da biti svjestan znači. Savjesno savladana pratjahara pomoći će vam u velikoj mjeri. Nemojte sebe obmanjivati! Jednostavno pažljivo se posmatrajte i odbacite svaku misao čim primijetite da se ra a u svijesti. Nemojte slučajno pomisliti. trljanjem prstiju. apsolutno ništa ne smije biti u vašoj svijesti..” itd. Neke škole orijentalne misli pridaju ogromnu važnost direktnom utjecaju na materiju kroz koncentriranu ljudsku volju.. Nemojte reći sebi. Ni slika. Nasuprot tome. Ona treba da pliva otprilike na sredini čaše. Kapnite malo ulja na svoje prste i. jer to može djelovati sugestivno. Održavanje ovog stanja duže od tri minuta opasno je. ali uporan dalji rad produžiti će trajanje tog stanja. Konačni cilj vježbe postignut je kad postignete trajanje od tri minuta bez ikakve promjene u svijesti. To je važno zato da bi.VELIKI TIBETANSKI TEST Na kraju nekih vježbanja rečeno vam je da ste postigli veliki uspjeh kada ste za toliko i toliko sekundi zadržali svoju svijest na objektu koncentracije. Ona treba da leži sasvim nepokretno na površini vode prije nego što prije ete na koncentraciju. koji je savjesno vježbao po opisanom programu. 9 . naravno. Dišite lagano i ritmički. Neću da mislim ni na što . VJEŽBA BR. Taj trik možete često naći u zabavnicima za djecu. uvjeri u novostečenu moć svojih misli. Nemojte obraćati pažnju na tjelesne senzacije ili disanje. pazeći da igla bude paralelna sa površinom vode u čaši. Tu vam nitko sa strane ne može pomoći kao što nitko ne može popiti lijek da bi vi ozdravili. Čaša treba da stoji ispred vas na stolu. ni sjećanja. Kičma treba da vam je potpuno prava.38 cijena. dok spuštate viljušku. . ni riječi. Stavite tu iglu poprijeko na viljušku i lagano prinesite čaši napunjenoj vodom. neka vaše lično iskustvo odluči gdje leži istina. igla dodirnula površinu vode u istom trenutku cijelom površinom. Suvremena psihologija uči da je nemoguće zaustaviti.

kao dvije providne trake. Nažalost. Kad u školi ne savladate gradivo predvi eno za odre en razred. lože i ritualne organizacije na Zapadu. upornosti i ustrajnosti. svi ti otrovni sadržaji naše psihe bivaju efikasno iskorijenjeni kroz autosugestiju i autohipnozu. pored korisnih vježbanja opterećene nizom nepotrebnih detalja. Me utim. Prema tome. neke zahtijevaju više vremena nego što je nužno. Dosadni sadržaji. neke daju slabe rezultate. ne smijete dozvoliti da vam nikakva druga misao prodre u svijest. jer u prisustvu posmatrača ova moć iščezava. Vjerojatno izmjenu pogleda na svijet u kome živite. morate ponavljati i ići još jednom. Lišene koncentracije autosugestije ne djeluju na podsvijest. Većina fenomena fakirizma ima u svojoj osnovi ovu moć ljudskog duha. igla će se lagano okrenuti. mnoge takve knjige i postoje ali su. Što je najvažnije nećete moći to nikom da dokažete. Sugestija rasijanog operatora nema nikakvu prodornu snagu. mnoge vježbe su necjelishodne. To i nije sugestija. slabo se pamte i brzo zaboravljaju. Najbolje od tih priručnika navesti ćemo na kraju tečaja. Izvjesne grupe ljudi. Radoznale misli drugih ljudi otežavaju i ruše koncentraciju. od kojih bježi netrenirana pažnja.naći će! Razvijena moć koncentracije je univerzalno primjenjiva. Jaka koncentracija je garancija jakog pamćenja. ali kada treba da do e do droge. U oblasti sugestije i hipnoze koncentracija daje najočiglednije rezultate. kroz koju ste prošli. Postoji samo nekoliko knjiga u kojima su vježbe date u obliku logičnog hijerarhijskog sistema. Taj uspjeh dati će vam ogromno samopouzdanje i vjeru u sopstvene snage. takozvana okultna ili hermetička bratstva. Isto kao što završena srednja škola omogućava upis na različite fakultete i akademije. U svakom slučaju. Mentalna koncentracija je istinski kalauz do nevidljivih zakona prirode i do uspjeha u svim aktivnostima svakidašnjeg života Pored toga koncentracija je samo drugi naziv za ljudsku volju.39 osovine. može da primjeni novostečenu moć u raznim oblastima života po svojoj želji. U skladu sa serijom vježbanja. na koju je izuzetno koncentriran. dok su neke sasvim besmislene. U ovoj vježbi ne smijete treptati. razviće koncentracije dovodi do razvića volje. većina njih su van prodaje i mogu se dobiti samo kao skupi rariteti u velikim evropskim gradovima. posjeduju u svojim bibliotekama mnoge zaista vrijedne udžbenike. Zamislite da iz vaših očiju izlaze dvije jake struje. Tako je isto u školi života. koje vuku krajeve igle. strah i anksioznost. ali koncentrirani kroz lupu lako izazivaju plamen. izoštrene kroz koncentraciju. učenik ne smije govoriti nikome o ovoj. Ako ste uspjeli. Očit primjer direktnog utjecaja duha na materiju izazvati će dalekosežne posljedice u vama. Zato se pridržavajte apsolutnog šutanja o svojim vježbama. Zato se detalji iz filmova bolje pamte nego detalji iz knjiga. ali je do njih jako teško doći. tako isto učenik. odnosno uspjeha sa kojim ste savladali prepreke u sopstvenom duhu. tko traži . Sad više sebe ne možete obmanjivati. To najjasnije pokazuje primjer narkomana. to će bez sumnje za vas predstavljati zapanjujući primjer djelovanja koncentrirane ljudske misli na materiju. odnosno u oblasti iskorjenjivanja sopstvenih slabosti ličnosti. Ako imate dovoljno jaku koncentraciju. koji ima izuzetno slabu volju za sve svakidašnje aktivnosti i nije sposoban ni za kakav jači i trajniji napor. neefikasno djelovanje na okolinu. Jaka volja nije ništa drugo nego koncentrirana volja. Najbolje pamtimo one sadržaje na koje smo najjače koncentrirani. nepotrebno osjećanje krivice. kao što rasijani zraci ne pale trud. Lično iskustvo pokazati će vam najbolje vrijednost koncentracije u ovim oblastima. Našli ste se oči u oči sa svojom slabošću ili svojom snagom. Došli smo do kraja tečaja koncentracije. . Samo o toj sposobnosti i njenom razviću mogla bi se napisati debela knjiga. Nemojte privlačiti pažnju na sebe jeftinim hvalisanjem. Ustvari. koje je uspješno prebrodio sve teškoće ovog tečaja. kao ni o ostalim vježbama u ovom tečaju! Ovo je ozbiljna opomena. ispoljava nevjerojatnu volju i upornost u uklanjanju svih prepreka. stidljivost. jedini logičan savjet je da se vratite još jednom na čitavu seriju vježbanja i pro ete isti put sa više savjesnosti i samopoštovanja. Kompleks inferiornosti. Ukoliko niste uspjeli. Sad je nastupio momenat vrhunske provjere snage vaših misli. Objašnjenje te pojave vrlo je prosto. Najvažnije je da VI ZNATE TO. Vaša pažnja mora biti isključivo koncentrirana na želju da se igla okrene za 45 do 90 stupnjeva. Za učenika koji sledi našu Stazu koncentracija igra daleko važniju ulogu u oblasti autosugestije.

Tako er zapadni hermetizam ističe najveću važnost sposobnosti koncentracije. . kao što je već ranije objašnjeno. koji otvara vrata svih fenomena orijentalnog hermetizma. Učenik će sam imati prilike da se uvjeri da je snažno razvijena mentalna koncentracija zlatni kalauz. uključujući i fenomene dematerijalizacije. Sve zapadne škole. odnosno četvrte dimenzije. Metode i tehnike zapadnog hermetizma biti će detaljno obra ene u priručniku “KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE”. koriste koncentraciju kao metod ubrzanja spiritualne evolucije pojedinca i postizanja iluminacije. o kome će kasnije biti riječi. tako da primjenu koncentracije u tim oblastima ne možemo ni ukratko prikazati. bazirane na Kabali i Tarotu.40 Ključ fenomena fakirske hipnoze je istrenirana plastična imaginacija operatora.

41 KONTROLA PODSVIJESTI – AUTOSUGESTIJA I AUTOHIPNOZA Po praktičnoj istočnjačkoj filozofiji. Taj filtar (podsvijest) mijenja se pod utjecajem naše okoline a.dano je ovdje na izuzetno kondenziran način. svijest i podsvijest. 2. U ovom tečaju nema naivnih priča o čudima. a na taj način vršimo istovremeno djelovanje na okolinu. Da ponovimo: taj filtar. SADAŠNJE VRIJEME DJELOVANJA. To isto davno je rečeno narodnom izrekom: “Što čovjek sije. Direktan utjecaj smatra se na Zapadu za najefikasniji vid djelovanja na ljude i kao jedini cjelishodan način. osim u izuzetnim slučajevima. Zato se traži da čovjek bude agresivan. To bila velika šteta. PRAKSA . koji traži metode za transformaciju svoje ličnosti i rješenje individualnih problema. EMOCIONALNO UŽIVLJAVANJE i 3. ZAVISI OD STANJA NA’E POSVIJESTI I SVI DOGA AJI. VIZUALIZACIJA. Čovjek koji umije da zaradi novac. sasvim suprotan. je naše lično nesvjesno ili podsvjesni duh.Akcija je jednaka reakciji. to će i žeti. . Suprotan. Date tehnike su do krajnosti oproštene. je pristup sljedbenika orijentalnog hermetizma. Zato ako bilo koji sistem. SA SVIM POJEDINOSTIMA. ovdje imamo direktno djelovanje na sebe. ali on može i mora da direktno izmijeni i restrukturira svoj subjektivni svijet. Plašim se da ova sredstva ne odbiju neiskusnog početnika kao suviše jednostavna. Psihička atmosfera je nalik na ogledalo i jedan od najvažnijih ciljeva joga treninga jeste da učeniku omogući da stekne kontrolu ove psihičke sfere. Učenik. Ne treba tragati za “zakukuljenim tajnama” i frazama koje su lišene stvarnog značenja. Uvijek moramo uzeti u obzir neizbježan zakon Karme . sposobna da direktno zahvati okolinu i da je mijenja po svojoj volji. Pošto stvari tako stoje. sljedbenik orijentalnih sistema mora se dokopati efikasnih ključeva do snaga koje spavaju u podsvijesti. Ti ključevi jesu: 1. Da vas učim kako da novostečene psihičke sposobnosti primijenite u praktičnom životu sasvim je izlišno. sasvim sigurno umije da ga potroši. učenik na Stazi ne smije. ZATO ŠTO SU NAJDUBLJI SLOJEVI LJUDSKOG BIĆA DIJELOVI ODGOVARAJUĆIH SLOJEVA “KOLEKTIVNOG NESVJESNOG” CIJELE LJUDSKE RASE.PRAKSA. ne izdrži praktičnu provjeru . A NA PRVOM MJESTU ME ULJUDSKI ODNOSI. Ono što je za svakog pametnog čovjeka najvažnije . Rečeno psihološkim rječnikom zrela. ovo je istinska tajna! ! !) CIJELI NAŠ SVIJET. po broju strana kratkom udžbeniku. reagira veoma spremno na lične napore čovjeka da ga izmijeni. razvijete u sebi te mnogo spominjane sposobnosti. produktivna ličnost treba da bude ekstrovertna i agresivna. Jer (Pazite. PRAKSA. svoje tijelo. da djeluje na svoju okolinu direktno. VI KOJI SADA ČITATE OVE REDOVE.” Umjesto direktnog djelovanja na ljude. što je najvažnije. ma kako lijepo izložen. već kako da sve to sami provjerite. da će spoljašnji svijet za njega biti formiran prema njegovoj novoj točki gledišta. koji čini naš svijet onim što jeste. može lako da utvrdi da u ovom. već ozbiljno prionuti na metode i sredstva koja su izdržala probu vjekova. Čovjeka ne treba da se tiču duševni doživljaji ljudi na koje utiče i čiji otpor slama. Posljedica ovog biti će da će učenik doći u takve nove relacije sa spoljašnjim svijetom. ima IZVESNIH STVARI koje ne može naći u drugim pisanim izvorima. da direktno djeluje na spoljašnji svijet. odvojene debelim branama od svjesnog duha. U fakirizmu i jogi to se naziva aurom ili psihičkom atmosferom koja okružava svakog čovjeka. kako da vi. Sljedbenik orijentalnog hermetizma ne smije. koje uvijek služe nekompetentnim autorima da pokriju sopstveno neznanje. osim u izuzetnim okolnostima (ovo ponavljamo jer je izuzetno važno). FILTRIRAJU SE KROZ NAŠU PODSVIJEST KOJA IM DAJE BOJU I KARAKTER. KOJE DOŽIVLJAVAMO.u koš sa njim! To važi i za sistem ovdje izložen. sposoban da manifestira svoja htijenja i nameće volju što većem broju ljudi oko sebe. teoretiziranje je svedeno na minimum.

Iznijeti ću vam sažeto principe djelovanja autosugestije i autohipnoze. koji će vam postati jasni kroz praktičnu primjenu materijala. Početkom ovog vijeka francuski istraživač Emil Kue objavio je djelo pod nazivom “Gospodarenje sobom pomoću svjesne autosugestije” (knjiga je prevedena na naš jezik. Nasuprot tome. imajući pred sobom slabu volju prosječnog čovjeka. koje mu je za kratko vrijeme donijelo svjetsku slavu: Jedno vrijeme izgledalo je da je njegov sistem čudotvoran i da je kroz njega moguće realizirati svaku želju. Prostor i vrijeme su osnovni principi transformacije svih stvari SA PLANA MISAONIH FORMI NA PLAN FIZIČKE REALNOSTI. Svaki čovjek normalnih čula i duševnih sposobnosti u stanju je da obavlja mnogobrojne funkcije svijesti. tako da on ne samo ne čini nikakvu štetu. koji je od najveće važnosti pri njenoj praktičnoj primjeni. samo pozitivan pol podsvijesti utjecati će na nas i naša želja. voljnih aktivnosti itd. U većini slučajeva. podsvijest će imati dosta vremena da tu namjeru omete na ovaj ili onaj način. Sam Kue nije otkrio ovaj metod djelovanja na podsvijest. prožeto emocijama. Razlozi eventualnog neuspjeha autosugestije nisu njeni nedostaci. Podsvijest nužno zahtjeva PROSTOR i VRIJEME da bi realizirala svoje sadržaje u fizičkom svijetu. papagajsko ponavljanje. a u drugom nema nikakvih rezultata. a nekad ne djeluje. treba da osjetite u sebi zadovoljstvo što ne pušite i lakoću kojom dišete plućima oslobo enim štetnog dima itd. osjećanja. me utim. već UBJE IVANJE samog sebe. Ako dajete sebi sugestiju da ne pušite. a razni ljudi postižu kroz nju različite rezultate. Izgleda kao da autosugestija nekad djeluje. . Eliminacija prostora i vremena je prvi ključ za praktičnu primjenu autosugestije. . Stvari postoje i razvijaju se kroz suprotnosti. Vi morate OSJEĆATI ono što govorite. nego u osjećanju koje iza njih stoji. podsvijest će uspjeti da nas prevari. Jedan primjerak nalazi se u Narodnoj biblioteci u Beogradu). ili u svako drugo vrijeme pred spavanje. Ubrzo je. pomogne u realizaciji želja. svijeta oko nas. već da nam. realizirati će se. budući neometana.” itd. treba da glumite samo osjećanje. po orijentalnoj filozofiji ne postoji nikakva moć ni u čovjeku ni u univerzumu bez svoje suprotnosti. Sve ono što u normalnoj svijesti podvodimo pod pojmove mišljenja. autosugestija mora uvijek biti izražena u sadašnjem vremenu. Kako to izgleda u praksi? To znači da nećete formulirati svoju autosugestiju ovako: “Ja se neću plašiti”. koja nije ništa drugo do izuzetno duboka autosugestija sa potpunim suženjem svijesti na sugerirani sadržaj. Na taj način možemo smatrati podsvijest kao suprotnost svijesti. reflektira se u podsvijesti na suprotan način. Za neke ljude “radi” u izvjesnom periodu. Tada brana izme u svijesti i podsvijesti popušta i pristup sugestijama do podsvijesti je olakšan. ključa su OSJEĆANJE koje prati sugestiju i PSIHIČKA SLIKA koja je ilustrira.. Dok izgovarate “ja ne osjećam nikakvu želju za pušenjem”. prema gore rečenom. već neprecizna ili sasvim pogrešna primjena ove metode. Ovo je istinski ključ za uspjeh autosugestije. tako da ćemo biti u stanju da ostvarimo svoje želje kroz podsvijest. Druga dva. “Ja neću sutra osjećati želju za pušenjem. Primjer će to najbolje osvijetliti. kada smo sanjivi. To ne znači da ostalo vrijeme nije pogodno. Otuda proizlazi da je podsvijest podstrekač svega nepoželjnog u nama. pamćenja. Za ovakvo stanje ima više razloga.. neposredno poslije bu enja. nasuprot tome. koja je najjednostavniji postupak za mijenjanje sopstvene ličnosti i. ako iz podsvijesti isključimo prostor i vrijeme. Na podsvijest je najlakše utjecati noću. da ga zamišljate i uživljavate se u njega. “Ja ne osjećam želju za pušenjem!” itd. isto tako važna. već je samo prilagodio svome vremenu metod star desetinama vjekova. izazivajući tako neuspjeh autosugestije. zavisno od toga što želite postići. dok je istovremeno impregniramo odre enom željom..42 O autosugestiji napisano je mnogo knjiga. Ako usadimo u podsvijest želju da sutra ili u netko drugo vrijeme ne popustimo nekom karakternom nedostatku na primjer da ne pušimo ili ne pijemo alkohol i sl. Ako lišimo podsvijest prostora i vremena suprotan pol stvari prestati će da utiče na nas. Me utim. Vrijednost autosugestije nije u samim riječima. oduševljenje splasnulo i Kueov sistem pao je u zaborav. To ne smije biti prazno. odnosno ujutro. nego da ćete formulirati svoje autosugestije na ovaj način: “Ja se ne bojim!”. Dobiva se utisak da je u ovoj oblasti teško izdvojiti žito od kukolja. Znači. Zato je neophodno preobraziti ovaj antagonistički aspekt našeg “ja”.

mada će se mnogim početnicima učiniti prevelik i zamoran. emocionalna energija koja prati želju. ako glumac. Najefikasniji ključ do uspješne autosugestije je psihička slika. pomjerajući jednu kuglicu za svaku autosugestiju. depresije ili straha. utoliko bolje. onda će njegova sugestija imati negativno djelovanje usprkos verbalne formulacije i trema će se pojačati. davno prije njega postojala je sposobnost formiranja psihičkih slika. dohvatite svoje brojanice i ponovite istu sugestiju ponovo 40 puta. Uzmite 40 zrna graha ili jeftinih kupovnih kuglica nanižite ih na konac i uzmite ih sa sobom uvijek kad krenete na spavanje. To ovdje znači: što jača akcija svjesnog duha to je telja prije realizirana. sugestija je na najbolji način uronila u podsvijest i tamo nastavlja svoju nevidljivu aktivnost. da ne bi privukli pažnju na svoju. mnogo jača od svjesne koncentracije. Zato podsvijest daleko spremnije reagira na psihičku sliku nego na riječi. odaberite sugestiju i dok ležite tiho ponavljajte. psihička slika je materijalna. Glavna stvar i ključ do uspjeha je da zamišljate (vizualizirate) svoju želju kao VEĆ OSTVARENU. ali mu pri tom stoji pred očima slika sebe kako stoji preplašen na bini. Prvo. Na primjer. koji ima tremu pred izlazak na binu.43 već da u polubudnom stanju svijest najspremnije reagira na sugestije. Ako niste sami u. onda duh može tom misaonom formom da rukuje kao što ruke manipuliraju materijalnim objektom. proizvodeći kasnije u svijesti rezultate u skladu sa svojim sadržajem. Drugo. uvijek je akcija jednaka reakciji. koji su spušteni u podsvijest. ova druga uvijek pobje uje. znači da ste ponovili svih 40 sugestija. Zašto je potrebno da vizualizirate svoju želju? Razlog je taj što je u evoluciji ljudskog roda govor relativno kasno nastao. Ako se pažnja usredsredi na misao u obliku slike. Ako zaspite prije nego što ste uspjeli da 40 puta ponovite sugestiju. U takvim situacijama bolje je provesti pola sata bez sna. Zato se mogućnost angažiranja podsvijesti da nam pomogne ne ograničava na davanje autosugestija za izgradnju najrazličitijih problema. rezultati koji se time postižu opravdavaju napor. Ukoliko više vježbanja utoliko je efekt jači i želja prije realizirana. elektromagnetska tvorevina koja odlazi u podsvijest i tamo djeluje tiho. Trening koncentracije opisan u ovom tečaju razviti će vam sposobnost formiranja psihičkih slika do željenog nivoa. . Proces kondenziranja misli u psihičku sliku liči na mućenje maslaca iz vrhnja. Na isti način se u vašem djetinjstvu serija traumatskih doživljaja iskristalizirala u neki od bolnih kompleksa koji vas psihički obogaljuje. Prema tome. KAO DA VEĆ ZAISTA POSTOJI. dok ste još u sanjivom polubudnom stanju. zavisno od težine zadatka. To je jedan od razloga zašto. plus misaona energija materijalizirana u psihičkoj slici NE MOGU NESTATI ! ! ! One se ulijevaju u podsvijest i tamo se transformiraju u željeni odgovor. onda je to izvrsno vrijeme da se vježba ponovi. Ima ljudi koji noću ustaju iz kreveta da mokre. jer emocionalno stanje sa kojim smo pali u san. Sasvim je dovoljan broj od 40. najbolje je da napravite nešto nalik na brojanice. Da vam se pažnja ne bi rasijala prilikom ponavljanja. Ako do u u sukob riječ i psihička slika. Ona je fiksirana na željeni objekt danima. Me utim. ljutnje. nastavlja svoje djelovanje u podsvijesti. uvijek pred spavanje uzmite svoje brojanice. Ujutro čim se probudite. sve dok ne do ete do kraja. dovoljno je pred spavanje dati sebi čvrstu sugestiju da ćemo se probuditi u odre eno vrijeme. Ako je sa vama taj slučaj. da bi se sredili i smirili. Od nje počnite: Kad ponovo do ete do nje. Mnogi to znaju iz iskustva. sljedbenik naše Staze ne treba nikad da ode u postelju u stanju razdraženosti. Mnogobrojna umjetnička djela i naučna otkrića bazirana su na toj neprekidnoj usmjerenosti visoko koncentriranog nesvjesnog duha. Adepti joge i fakirizma uče da je nesvjesna koncentracija na sadržaje. sobi ponavljajte sugestije u sebi. neprimjetno. Ne zaboravite. Postavlja se pitanje koliki treba da bude broj sukcesivnih autosugestija u jednoj seansi. Na primjer. aktivnost. Jedna kuglica treba da je veća od ostalih. Jer ovdje neumitno djeluju dva zakona: Zakon akcije i reakcije i zakon o neuništivosti energije. pa ćemo se tada zaista probuditi. na primjer “Ja sam hrabar” i svaki put kad ponovite sugestiju pomjerite jedno zrno. piju vodu i sl. mjesecima ili čitavog života. jer ona ne može biti poremećena i odvučena od objekta. Zato je od velike važnosti kontrola psihičkih slika koje nam izlaze pred oči dok se izlažemo sugestiji. da sebi sugestiju “Ja ne osjećam tremu”.

koji prijeteći neuspjeh pretvara u trijumf. dajući. Svatko zna da je dobro ostaviti problem da se “odmori”. koji treba da se riješi. sa velikim brojem komponenata. zamisli kako slika propada kroz membranu. na primjer eliminiranje karakternih nedostataka. koja liči na zavjesu iza koje se može lako promaći. koriste. dok nesvjesni duh grozničavo i neprimjetno traga za rješenjem. nalik na površinu vode. G. Me utim. poremećaja. to jest periode u kojima se na prvi pogled ne vidi napredak. često je prva reakcija reći: ”Čekajte da razmislim. ali mi to često ne čujemo i ne vidimo. uvjeriti će se u efikasnost ovog metoda i pribjegavati će mu cijelog života.44 Potrebno je samo malo vježbe da se podsvijest zaposli na rješavanju mnogobrojnih problema koji na svjesnom planu izgledaju nerješivi. već čovjek samo pilji ispred sebe potpuno prazne svijesti. Zatim učenik treba da se. kao plavičastu membranu. što je najvažnije. i ne znajući to. ne treba brkati nesvjesni duh i intuiciju. istovremeno sugestiju: “pazi na ovo!” Učenik treba da se obraća svojoj podsvijesti kao odvojenom biću čiji je poslodavac i da pri tom zauzme stav jakog iščekivanja skorog odgovora. Od mnogih priznatih Psihologa koji su ovaj problem proučavali K. Može se postići ostvarenje svih želja koje se odnose na tijelo i ličnost. ne mogu biti realizirane na ovaj način. Iz svog ličnog iskustva možete se sjetiti sličnih slučajeva. koji su u svom poslu često suočeni sa iznenadnim pitanjima i problemima. pa doći do svih informacija koje su nam potrebne. više znanja i veće sposobnosti. Kako izvesti ovo zadnje? Učenik treba da zamisli na nivou svoga struka pregradu nejasnih oblika. na primjer “Jutro je pametnije od večeri”. iznesu nekoliko konvencionalnih fraza. Poslije nekoliko sekundi koncentracije na prvu komponentu. . ako znamo da postupamo s njom kako treba. onda koncentrirajte pažnju na sve te komponente po redu. svoju podsvijest kao slugu neprocjenjive vrijednosti. tako prora en. a onda ga spustiti u podsvijest u vidu slike (totalne slike koja predstavlja cijeli problem a ne pojedine komponente). Kad je sav materijal. kompliciran. razvijanje pozitivnih crta ličnosti. U takvim slučajevima nesvjesnom duhu se ne upućuje verbalna komanda “pazi”. a zatim sve napore usredsredite na slijedeću komponentu. Istu ulogu imaju u govoru otezanja i riječi i fraze koje popunjavaju pauzu kao “ovaj” “što sam htio da kažem” itd. koncentrira iz sve snage na problem pred sobom. zatim nju spustite iza membrane itd. koji se na problem odnosi. Takva koncentracija treba da traje nekoliko sekundi. tako da je rješenje u mnogome olakšano. Advokatska praksa ih je poučila da je ludost izgubiti samopouzdanje kad im se postavi iznenadan problem. ustraje u tom metodu kroz tkz. kroz napor imaginacije. koje se ne odnose na ličnost. sa željom da ga riješi. koja spada u domen nadsvijesti. Obično u toj pauzi nema svjesnog mišljenja. ili će on sam iskočiti u svijesti bez poziva. dok iznenadno rješenje ne sijevne u duhu i briljantan odgovor se rodi “sam od sebe”. maskiraju pauzu u kojoj njihov nesvjesni duh traga za rješenjem. suhe periode. ili kao uspravnu membranu iza potiljka. Zatim treba da. Smatrao je da nesvjesni duh ima daleko veće mogućnosti. Vjerojatno će svakog interesirati kakve se sve želje mogu realizirati kroz metod autosugestije. potpuno relaksiran. Zatim treba da zamisli psihičku sliku koja oličava cijeli problem i da je spusti u podsvijest. što ovaj veliki psiholog očigledno nije razlikovao: Podsvijest je vjerna robinja. zadržavajući izgled samopouzdanja i sigurnosti. On nam neprekidno daje savjete i pruža ruku. spustite je kroz membranu. potenciranje postojećih itd. Zato je u takvoj situaciji prva stvar da. Dok se koncentrirate na prvu komponentu. već sama izuzetno jaka duhovna potreba djeluje kao neverbalni zahtjev. Jung bio je najbliži istini. Mnogobrojne narodne izreke ukazuju na rad nesvjesnog duha. Treba samo otvoriti vrata izme u svijesti i nesvjesnog. Ako je problem. Kada vam iznenada postave pitanje. Mnogi poznati. a nadsvijest je idealni prijatelj beskrajno finiji i mudriji. uspješni advokati. Primijetiti ćete da su elementi problema bolje sre eni. Sljedbenik koji se ozbiljno poduhvati autosugestije i. zaboravite sve ostale. slabosti. Sasvim je logično da želje. jasniji. kao dobici na sportskoj prognozi i sl. U tom procesu najvažnije je naći psihičku sliku koja adekvatno predstavlja problem. ili prolazi kroz zavjesu iza le a. proprativši taj akt sa sugestijom: “Pazi na ovo!”. Ujutro prizovite problem. po orijentalnoj psihologiji. treba izvršiti “opći pregled” izvjesno vrijeme.

najbolje sa baterijom. dolazi odmah iza treninga koncentracije.5 .bez relaksacije nema autohipnoze. Počnite sa vrhovima nožnih prstiju. uradite ne mijenjajući položaj. vrat. sposobnost da se hipnotiziraju ljudi i životinje i da se bude hipnotiziran oduvijek je bila zamagljena misticizmom i sujevjerjem. Za sve metode je bitno da počinju kompletnom relaksacijom tijela. Neproporcionalan strah. Neophodne pripreme sadrže slijedeće: lezite na pod ili na postelju u zamračenoj sobi. kad kroz istrajna vježbanja budete stekli rutinu. Ukoliko je trans dublji.2 . čija je glavna karakteristika suženje svijesti i. Kao što je više puta rečeno. savladao tehniku hipnotiziranja samog sebe. Zatim otvorite oči i fiksirajte svjetlost lampe (koja prolazi kroz rupu na kartonu) iznad glave. Kao što je rečeno. Kasnije. dane ranije u ovom priručniku. Razlog je taj što autohipnoza omogućava čovjeku da otkloni sopstveno kritičko rasu ivanje i tako čini svijest receptivnom u visokom stupnju. Kad budem izbrojio do deset moje oči će se čvrsto zatvoriti. pojačana prijemčivost za sugestije. kad budem rekao “10”. Na metodu autogenog treninga osvrnuti ćemo se na kraju ovog poglavlja. koja ništa drugo ne želi nego da je što prije upotrijebimo. To je najvažnije upamtiti . nekoliko pranajama. Zamislite kako su teški i potpuno bez života. čine važan dio Šulcove metode. me utim. Sad recite sebi: “Ja ću sada polako brojati do deset. osjetite lak napor u očima. bar dok se ne stekne veliko iskustvo.” počnite da brojite na slijedeći način. Na samom početku izlaganja moram upozoriti čitaoca da je autohipnoza daleko teži postupak od autosugestije. Hipnoza je vrsta. Zamislite da izvlačite životnu snagu iz mišića listova. znajte da ćete samo gubiti vrijeme. najvažnije je da osjetite mali napor u očima. Kad završite sa listovima. biti ćete u stanju da koristite posthipnotičke sugestije i cijeli proces biti će veoma ubrzan. Zatim prije ite na donji dio stomaka i reproduktivne organe.da.8 . Kada ste se potpuno relaksirali. dok ležeći gledate u svjetlost. utoliko je svijest manje kritična. steći će zlatan ključ za vrata podsvijesti i dobiti će pristup ogromnim količinama instinktivne energije. stidljivost. neću moći da . u fenomenu hipnotizma nema ničeg natprirodnog. Kod većine oni su konstantno napeti.meni se spava sve više i više . umjetnog sna. i na mišiće glave.3 .kapci su mi sve teži i teži.45 AUTOHIPNOZA Kao i sve neobične sposobnosti ljudskog duha. zaista. Zato se sada odlučite. ja sam jako pospan . meni se spava. To treba da osjetite. ukoliko je svijest manje kritična. Šulca naći će dosta sličnosti izme u njegove terapeutske metode i tehnika izloženih u ovom tečaju. tako da će do relaksacije dolaziti za vrlo kratko vrijeme. Iznad uzglavlja pričvrstite malu električnu lampu. u vezi s tim. Izme u očiju i lampe postavite u vidu zaklona neprovidan karton. gotovo automatski.7 . detaljno ću opisati samo najvažnije. nesigurnost.meni se sve više spava . ruke. sve teži i teži . Zatim prije ite na listove nogu. Tako er izvjesne komponente pranajame. uz pomoć ustrajnosti.moje oči su umorne . To je istovremeno zlatan ključ za transformaciju sopstvene ličnosti. Sugestije date sebi u stanju autohipnoze daleko su efikasnije od sugestija danih u budnom stanju. Na njemu probušite malu rupu. tako da. tako da do vaših očiju (kad ležite) dopire sićušan zrak svjetlosti. Zatim po redu na grudi. utoliko je prijemčivija za sugestije i utoliko će ih brže apsorbirati. kompleks manje vrijednosti biti će iskorijenjeni iz podruma duše jednom zauvijek.meni se spava . Zaključajte vrata da vas nitko ne bi uznemirivao. . veći napori dovode do veće nagrade. izazvanog ili voljom operatora (heterohipnoza) ili same individue (autohipnoza). “1 . Ima više metoda autohipnoze. Tko bude. Da se ne bi obeshrabriti znajte da ćete samo na početku proces relaksiranja izvoditi polako i postepeno. Ali ako vam tokom napornih i dosadnih vježbanja motivacija presahne.4 . Psiholozi i liječnici upoznati sa metodom AUTOGENOG TRENINGA Dr. Trening autohipnoze po težini i vremenu potrebnom da se savlada. Svjetlosni izvor mora biti tako postavljen da vam pri fiksiranju oči budu usmjerene ka obrvama. koncentrirajte se na butine i ponovite proces sa njima. Pri svakom udisanju zamišljajte da prana napušta listove i da oni postaju teški i beživotni.očni kapci su mi teški kao da su od olova . . Me utim. Tu je najvažnije da relaksirate mišiće koji zatežu kotu na čelu i tjemenu. Zatvorite oči i počnite sa relaksacijom svih dijelova tijela.

Tada ću dati svom nesvjesnom duhu sugestije koje budem želio.. tijelo mi je teško kao od olova. . je da brojite od 1 do 10.46 otvorim oči .. . Kada budem rekao “deset”. moji kapci biti će sve teži i teži.. ja ću pasti u stanje duboke autohipnoze. Kad stignem do H.” Zatim se prelazi na davanje odabranih autosugestija (koje su date na kraju ovog poglavlja) i najzad se daju autosugestije za postepeno. H. ravnomjerno bu enje iz transa. fiksirajte svjetlost.. budući da ste svjesni situacije. . D .. C .. Kad izgovorite “deset”. . jer sami najbolje znate koje su vam slabosti i kakve su vam potrebe. . sve brže ću padati u san. Poslije izvjesnog broja ponavljanja. . . sa željom da se uspavate. pasti ću u dubok hipnotički trans... Ustvari. jednostavno ih sami zatvorite. TEHNIKA ABECEDE Pripremite se na isti način kao u prvom slučaju. 5 .. Recite sebi slijedeće: “Sada ću početi da izgovaram slova od A do H.. prvih nekoliko puta. .9 . 6 . . .. ja sam u stanju najdublje hipnoze... Ja ću biti potpuno svjestan svega što se doga a. Kad do em do 1.. mišići na čelu sasvim su mi opušteni i beživotni. ja se približavam stanju najdublje hipnoze. . . 9 . od jedan do deset.Moje oči su čvrsto zatvorene. Kako budem izgovarao brojeve. 7. . Tada prelazite. B . . osvježen i zadovoljan. Evo sada počinjem da brojim i osjećanje težine u tijelu napušta me. 9 . ja ću sve čuti i sve primjećivati. . . .. sve dublje i dublje. . .10 . . “Kad budem došao u brojanju do jedan. . ali sam potpuno svjestan i koncentriran na sugestije koje ću sebi davati..8 . . U trenutku kada mi se oči zatvore. 3 . . F . da bih povećao pospanost reći “D” i biti ću sasvim pospan. da bi doveli sebe u hipnotički trans.” Na kraju opisa tehnika autohipnoze date su gotove sugestije ili afirmacije za uklanjanje različitih nedostataka i sticanje poželjnih osobina ličnosti. Ništa ne može da me probudi iz ovog sna.. dodajte gornjoj sugestiji slijedeće. . Svaki put kad budem koristio ovu tehniku autohipnoze.. recite sebi slijedeće: “Za nekoliko trenutaka probuditi ću se iz stanja transa. . je ne mogu da ih otvorim. .meni se sve više spava. koncentriran samo na sugestije koje ću sebi dati. . sve dublje tonem u san.. počinjem da se budim . H je signal za hipnozu. Me utim. koji varira od slučaja do slučaja. To ne treba da vas brine. neće zatvorit: kad do ete do 10. biti ću sasvim svjež. . čim završite sa davanjem sugestija. dok budem brojao unatrag od 10 do 1. smiren. . na vaše iznena enje. Normalno je da vam se oči. . kao što je gore opisano. biti ću sasvim budan. buditi ću se sve više i više.. 4. budim se lagano iz sna 5. 8 . kako nije savjetno naglo se vraćati iz stanja transa u budno stanje. budim se sve više . sve dublje i dublje. kapci su mi laki .. same zatvoriti. 1 . . osjećam da mi hladan zrak puše u oči . 8. G. 10 . 2. kao da ste zaista pali u hipnotički trans. a prije nego što želite da se probudite. 7 . kao da ih nema. Sve što će biti potrebno. tako da ubuduće nemate nikakvih teškoća u izazivanju autohipnotičkog transa. . recite sebi: “Sad ću brojati do deset. ja sam potpuno opušten. Sada ću. 1 oči se otvaraju. . . 10 . prvi dio rada na autohipnozi je stvaranje uvjetnog refleksa uspavljivanja brojanjem od jedan do deset. Primjeri su sasvim proizvoljno odabrani i ne morate ih se kruto držati. E. Prema tome.. Čineći tako vi ustvari vježbate proces uvjetovanja i poslije izvjesnog broja ponavljanja oči će se. tonem sve dublje i dublje. Kad ste izvjesno vrijeme ponavljali opisani proces. . važno je da shvatite njihov duh.” Zatim nastavite da brojite. . umoran i opušten. 2 . Kako budem brojao. A . .. tonem sve dublje u san. . . 4 .moje oči se zatvaraju čvrsto. ja tonem u san . 6. odmoran i dobro raspoložen. . čvrsto . na davanje hipnotičkih i posthipnotičkih sugestija. . . moje oči biti će čvrsto zatvorene i nikakva spoljašnja draž neće moći da ih otvori. 3.. čvrsto . .” Cilj opisanog postupka je da stvorite uvjetni refleks uspavljivanja. . pasti ćete u hipnotički trans. Lezite na postelju pazeći da vas odjeća ne steže.” . . Prije nego što prije ete na samo brojanje. ja sam svjež. osjećam se lakšim ... oči mi se otvaraju. moje oči sve umornije i umornije. najbolje je da formirate sopstvene sugestije. kapci su mi sve teži i teži. odmoran i raspoložen..

Na svaki neparan broj otvoriti ćete oči. bez trzanja i stiskanja očiju. . bez ikakvog napora. spava . apsolutno nikakav bol neću osjetiti. ali za razliku od prve dvije tehnike. potrebno je da objektivno provjerite njegovu istinitost. Kad ste kroz prakticiranje ove tri tehnike uspjeli da dostignete hipnotički trans počinje se sa davanjem hipnotičkih i posthipnotičkih sugestija. početi ću da se budim. . . Pošto ste se relaksirali kao u prethodne dvije tehnike. Kad budem rekao “jedan”. Evo.zaista nećete moći. u harledžanovoj metodi ćete naizmjenično otvarati i zatvarati oči. Moći ću da radim sa njom što hoću. . Me utim. Ako se niste uspavali. Kad izgovorite 10 ostanite zatvorenih očiju. počinjem da brojim 1 . Ja se koncentriram samo na svoju desnu ruku. meni se sve više spava . . Jer ljudi sa jakom maštom mogu da uobraze da se nalaze u stanju autohipnoze.. dajte sebi slijedeću sugestiju: “Ja ću sad početi da brojim od 1 do 10 i dok budem brojao padati ću u san sve dublje i dublje. ali nikakav bol neću osjetiti: Nikakav. “l (otvorite oči i fiksirajte svjetlost dok dajete sebi sugestiju) mene se spava . čija je vrijednost opće priznata. Ja ne mogu. . biti će sasvim neosjetljiva na bol. . Kad završim sa davanjem sugestija. dajte sebi slijedeću sugestiju: “Ja sada duboko dišem i svakim udisajem moja desna ruka postaje sve teža i teža. dostići ću najdublji trans. . Cijela ruka je sve manje osjetljiva. 3 . zaista ne mogu da je podignem. 2 (zatvorite oči) moji kapci su teški.. držite se svoje električne lampice. 2 .. brojeći od 10 do 1. biti ću u dubokom hipnotičkom snu. pošto živite u dvadesetom vijeku. Sada ćete početi da brojite. Sada ću pokušati da je dignem i neću moći. Ja ću moći sa lakoćom da je podignem. Koncentrirajte se na to da će vam ruka postajati sve lakša i recite to: “Moja ruka postaje sada sve lakša i lakša. koju danas većina upotrebljava. 4 (zatvorite oči)” itd. probuditi ću se. Ja sada mažem desnu ruku eterom i činim je . spava . Ona postaje sve teža i teža. Naravno ova tehnika je postojala i bila prakticirana i davno prije njega. Ova tehnika primjenjuje se samo kad su dvije prethodne savladane. Ako primijenite slijedeća dva testa.. naizmjenično otvarajući i zatvarajući oči. Zatim poništite djelovanje sugestije obrnutim procesom. . 3 (otvorite oči) toliko mi se spava da ne mogu ni za trenutak da ostanem budan. sugerirajte sebi: “Ja sam u dubokom hipnotičkom transu. Vama. važi i ovdje . U mojoj lijevoj ruci nalazi se vata natopljena eterom. ili kad u tehnici abecede stignete do H.kad se dostigne hipnotički trans. a zatvoriti ćete ih na svaki paran broj. Naizmjenično otvaranje i zatvaranje očiju ima izvanredno hipnotičko djelovanje na svijest. . brojeći od 1 do 10. Kad ste dostigli dubok hipnotički san. stigavši do deset u brojanju. . ne mogu da je dignem! Sada probajte da podignete ruku. Ako ste u stanju hipnotičkog transa . 4 . ova tehnika nosi ime jednog od čuvenih fakira. Ona je tako teška da je ne mogu pomjeriti.47 TEHNIKA FAKIRA HARLEDŽANA Kao što sam naziv kaže. moja ruka je teška kao olovo. . potiskujući iz svog vidnog i duhovnog polja sve ostalo. mora se izvoditi polako i ravnomjerno. Ona se sve više kruti. biti ćete načisto sa samim sobom da li ste zaista dostigni dubok hipnotički trans. ili do “H” u tehnici abecede. Kad budem izbrajao do 4. . Evo. . Evo. ali za mene neće postojati ništa na svijetu osim sugestija koje ću sebi davati. Kad budem stigao do 10. Moja svijest biti će sasvim očuvana. Umjesto sijalice iznad postelje. . Što važi za dvije prethodne metode. TEST 1 Kad dostignete stanje transa. jer ju je on u najvećoj mjeri popularizirao. fakiri koriste fiksiranje neke sjajne zvijezde. afirmacija. pa se na nju usmjeravaju. koje su navedene na kraju poglavlja o autohipnozi.” TEST 2 Stavite kraj postelje iglu ili bilo kakav šiljat predmet. zvijezde nisu potrebne.. počnite od početka da brojite.

to neće utjecati na efekt sugestije. brojeve.. uklanjati inhibicije i sl. Privlači me sve što učim. primjere. Ovdje su dati proizvoljno odabrani primjeri. Ako ste u stanju dubokog transa. Sva moja energija usmjerena je na upornost i ustrajnost u svakodnevnim aktivnostima. koji prati neosjetljivost iščezne. Dajte sebi sugestiju da vam je krvotok normalan. Nećete za vrijeme jedne seanse odvikavati sebe od pušenja. Ljudi me vole. Što god započnem.: SUGESTIJE ZA ISKORENJIVANJE KOMPLEKSA INFERIORNOSTI “Ja imam veoma jaku ličnost. Afirmacije koje treba davati u stanju transa ne moraju imati isti oblik koji je ovdje naveden. Ovo je pravi trenutak da vas upozorim da se prilikom jedne seanse daje samo jedne sugestija (broj ponovljenih afirmacija zavisi. SUGESTIJE ZA UČENJE I PAMĆENJE “Ja sam u stanju duboke hipnoze. Samo predmet na koji sam usmjeren. treba da mu je vrh prethodno steriliziran na plamenu šibice i ubodite se u desnu ruku. slušam. Ništa. Ljudi traže moje društvo. Razni ljudi imaju različite psihološke potrebe. razvijati hrabrost. Odmah zatim prije ite na poništavanje djelovanja sugestije.” Ponovite to nekoliko puta. Treba shvatiti opće ideje koje iza njih stoje. Usmjerite se svaki put na jednu odre enu stvar i uspjeh će doći lako i prirodno. Najbolje je da sam student formulira svoje autosugestije. Ja nalazim ogromnu radost u učenju. ljudi cijene moje mišljenje. dijelove. Moja koncentracija postaje sve jača. imena. naravno. liječiti kompleks manje vrijednosti. jer imam odlično pamćenje. Ja imam jaku koncentraciju. zahvaljujući svojoj velikoj upornosti.” Ovo ponovite 2-3 puta u toku jedne hipnotičke seanse.<.48 neosjetljivom na bol. Moja unutrašnja vrijednost zrači kroz moju pojavu i ljudi je dobro osjećaju. Ja imam nepogrešivo pamćenje. zato vam dati primjeri mogu dobro poslužiti. Ja znam da vrijedim! To znaju svi iz moje . ja završim do kraja. Je pamtim sve . Ja sam usmjeren samo na svoje sugestije. test je završen i možete prijeći na davanje odabranih sugestija. Ja želim da učim. Sve što sam čuo i pročitao ja pamtim u potpunosti. učim . nećete osjetiti bol. SUGESTIJE ZA RAZVOJ MENTALNE KONCENTRACIJE “Ja sam u stanju duboke hipnoze. Ipak postoje crte ličnosti koje se zahtijevaju u većini praktičnih aktivnosti i problemi zajednički većem broju ljudi. Ja imam jako i nepogrešivo pamćenje. Savjetno je naučiti ih napamet i ponavljati ih u istom obliku. Što god da radim . SUGESTIJE ZA RAZVIJANJE UPORNOSTI “Ja sam uporan.čitam. ako se neka riječ ispusti ili zamijeni drugom. Ja sam izvanredno uporan u svemu čega se uhvatim.cjelinu. zavisno od toga što se želi postići.” Zatim uzmite pripremljen šiljati predmet (iglu). Je pamtim u potpunosti sve što učim.. detalje. jer ona donekle remeti krvotok. Nikakav bol ne osjećam na desnoj ruci. Moj nesvjesni duh kao spužva upije ovo: “Ja volim da učim. apsolutno nikakav. Za mene ne postoje dosadne stvari. Naravno. Ja dobro znam svoju vrijednost. JA VRIJEDIM . To bi bilo protivno osnovnom principu koncentracije. Afirmacije će se razlikovati od jedne do druge individue. pišem. od vremena koje vam je na raspolaganju). apsolutno ništa više ne postoji za mene. da vam se osjetljivost vraća i kad vam osjećaj utrnulosti. ljudi mi se dive.moja je misao usmjerena samo na taj sadržaj i ništa više.

Ulaz u sobu nekog lica. lako padaju u grešku da je smatraju univerzalnim sredstvom protiv svih nevolja. Djelovanje je isto kao kod sabiranja sunčevih zraka lupom. kada se prvi put upoznaju sa mogućnostima autohipnoze. isti proces kome smo inače čitavog života izloženi. Efekt je ustostručen. Prema tome. nego čovjek daleko više inteligencije čije misli lutaju. bolesti itd.” Kao što je gore rečeno. neka se obrati na adresu datu na kraju ovog tečaja. biti će tretirani do najsitnijih detalja u udžbeniku “KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE). ne mogu se razviti ovim metodama. Ja čisto polako i odmjereno govorim. sa jakom koncentracijom. pa pogonska snaga napušta kotao na neupotrebljiv način. Ja sam oličenje uspjeha u svemu. u pripremnom periodu. Ja vrijedim! Ja vrijedim! Ja vrijedim!” U mnogim slučajevima dovoljna je vrlo kratka formula. Tko žeti dodatne informacije o primjeni autohipnoze. Siguran sam da želite da iskorijenite neke slabosti i nedostatke isto onako nemilosrdno kao što su oni vas držali u lancima. Ovi primjeri predstavljaju lagane. za koga ne postoji nemoguće. ja nikad ne crvenim. Ako vas netko hipnotizira i sugerira vam želju da pušite. kao i korištenje hermetičkih simbola u izazivanju transa su predmet trećeg priručnika. Uvjeriti ćete se u to kroz praksu. ja sam neustrašivo hrabar. koji reguliraju ove mehanizme. Ja nikad ne crvenim. Mnoge knjige napisane su o ovoj metodi kontrole podsvijesti. petnaest minuta hipnotičkog sna. pa ih redom ispišite. iznenadna svjetlost. pred kojim sve brane padaju. sve to djeluje kao alarm i budi čovjeka. a nekako propusti da sebi da sugestiju da se probudi? Da. Nemoguće je ne probuditi se! Jer u nesvjesnom postoji neka vrsta alarmnog mehanizma i čim nam zaprijeti bilo koja opasnost (u ovom slučaju neprekidna autohipnoza). Zato na početku. psihičke slike u kojima vidite sebe poraženim. Ovdje moram dati jedno upozorenje. Treba da budete svjesni da je autohipnoza. Kao najčešći razlog navodi se opasnost da se čovjek ne probudi iz hipnoze. deset. to je rapidan negativan proces. Isti takav rapidan proces. Zapitajte se koji su to nedostaci. U svojim mislima neprestano držite sliku sebe kakav želite da budete. ne bojte se! Vaš problem nije kako da se probudite iz transa. jer se autohipnoza bavi ljudskim duhom koji ima veliki broj aspekata a sa svakog od njih može se ovom predmetu jednako efikasno prići. Čovjek kao da zaista spava dubokim snom. pa da na svoje potrebe primijenite opisane tehnike. morate obratiti pažnju da vas nitko ne ometa. Ja sam siguran u sebe. mnogo veću misaonu energiju.“Ja nikad ne crvenim. zaista. Uzmite olovku i papir.” Ili još kraće . propuh. Sve svoje želje ja slobodno izražavam. poniženim itd. po svojoj prirodi. Tako er ispišite crte ličnosti koje želite da steknete. ako čovjek stupi u stanje transa.jer nitko se ne žali da je malo ima. Još davno je rečeno da je pamet dobro koje je najpravednije raspodijeljeno svim ljudima na kugli zemaljskoj . pitaju mnogi. . Uspjeh autohipnoze zasniva se na savla ivanju vaše sposobnosti kritičkog mišljenja i na koncentraciji svih energija na datu sugestiju. Približili smo se kraju poglavlja o autohipnozi. ali vi za tim sigurno ne osjećate potrebu. ono šalje alarm i budi nas sigurno i nepogrešivo. koji želi da riješi. Ali poslije 30-35 minuta probuditi će se sam od sebe (čak i u slučaju da je nekom greškom dao sebi sugestiju da se nikad ne probudi!) odmoran i svjež. Mnogi učenici. važno je da shvatite opći duh postupka autohipnoze. ali pozitivan je autohipnoza. Detalji. postepene procese. Ovaj drugi liči na parnu mašinu čiji su zidovi izbušeni. reklame cigareta i alkoholnih pića su neprestani udarci malja. Imate li slabu volju? Ako želite jaku volju. Mnogi početnici zaplašeni su metodom autohipnoze i prije nego što je primjene u praksi. Bolovi u stomaku mogu poticati od tumora. počinje reflektirati na okolinu (hermetički zakoni. na primjer inteligencija. Neke sposobnosti. a biti će ih sigurno još. formirajte svoje sugestije u tom smislu i vizualizirajte sebe kao čovjeka jake volje. koji u vašu podsvijest ukivaju klin želje da pušite ili pijete alkohol. lupa. Na primjer. poslije izvjesnog vremena. Što će se desiti. Istu ulogu imaju opsesivne misli o tome da ste slabi i neuspješni. već kako da ga izazovete! Mislite samo na to.” Ili “Ja ne mucam. usmjerava na problem. Vaše subjektivno stanje nužno se.49 okoline. što će se desiti? Proći će pet. Ali vi možete razviti koncentraciju! Čovjek prosječne inteligencije. na primjer “Ja sam hrabar. To je nelogičan i pogrešan stav. dodatne tehnike i postupci koji dovode do trenutne autohipnoze.

žive halucinacije. istina dosta stidljivo. On tvrdi da je ova metoda fundirana na iskustvima rada sa hipnozom i da ima sličnosti sa orijentalnim sistemima “srodnim sa jogom”. djeluje se na njihove organske vidove ispoljavanja. Promjena u ovim sferama dovesti će do promjene u psihi pacijenta. a cilj ovog tečaja je upravo suprotan. U ovoj metodi. Pa kad se drugi time koriste. Umjesto da se djeluje na strah. činjenica je da se medicinska nauka koristi. kao što su nepravilnost u radu srca. doživjeti će isto i sasvim će jasno sagledati osnove metode Dr Šulca. Cilj je probuditi sebe iz dugogodišnjeg sna u kome većina ljudi provede cijeli život. koji je samo pročitao ovaj tečaj hermetičkog treninga. Autogeni trening zasniva se na slijedećem.50 kamena u žuči ili nekog trećeg razloga. Koristiti autohipnozu u ovakvim slučajevima znači sebe obmanjivati. Kao što vidite. isprekidano i površno disanje. mišićna tenzija itd. zatim se usmjerava pažnja na ritam srca. čak i početnik. Postoji neraskidiva veza izme u tijela i psihe.to je cilj! Da se na kraju ukratko osvrnemo na jednu od metoda površinske psihoterapije. koji je savjesno vježbao metode autohipnoze dane u ovom tečaju i vježbe koncentracije. u stanjima duboke autohipnoze javljaju se fenomeni hipermnezije ili izuzetno žive uspomene iz ranog djetinjstva i jasne. uvodi se ritmičko disanje. samoudubljivanje i samohipnoza. Ono što je najinteresantnije. elementima fakirizma i joge koji su vjekovima poznati. ZAŠTO NE BISTE I VI? . brzo će otkriti da autogeni trening nije ništa drugo do primjena fakirskih i joga učenja u psihoterapiji i njihova adaptacija suvremenom Zapadnjaku prožetom neurotičnim simptomima. Sama tehnika je skoro u potpunosti kopija fakirskog i hata-joga metoda. ako se izmijeni jedna od komponenata koje ga sačinjavaju. na metodu autogenog treninga Dr Šulca. Transformacija ličnosti i spiritualno bu enje . Ovaj uzajamni odnos može da se prekine. čitalac koji poznaje orijentalne sisteme. umjesto da se djeluje na bolesne psihičke sadržaje (to je pristup ostalih metoda psihoterapije). Sam tvorac metode naziva autogeni trening psihofiziološkim pristupom psihoterapiji. Tako er se koristi koncentracija na pleksus solaris i njegova revitalizacija. jedno utiče na drugo. Učenik. Počinje se relaksacijom cijelog tijela. djeluje se na organske pojave straha.

po psihodinamičkom shvaćanju koje je danas opće prihvaćeno na Zapadu. EGO je produkt razvoja. To je suštinska razlika izme u suvremene psihologije i orijentalnih sistema. Kad čovjek govori. Vremenom nastaje mentalni aparat. u podsvijest. na kome je svaka djelatnost spojena sa osjećanjem svoga Ja. najviši nivo funkcioniranja duha. svijest i nadsvijest. jer održava ravnotežu ličnosti. srce kuca. Jer. tokom razvoja. smatrajući ličnost daleko užim pojmom. SUPER-EGO je rezultat te adaptacije. nije spustio ispod nivoa svijesti. koji su vrijedni spomena. zadržati ćemo se na opisu tog stanja. koji se sastoji iz tri funkcionalno različita dijela ili instance. Prvi je svjesni nivo. Ali to nije sve. kad se Ja sasvim uzdigne u nadsvijest. odnosno mogu biti učinjene svjesnim. Isčezava razlika izme u objekta i subjekta. Ponoviti ću još jednom gore rečeno . drugi . pod utjecajem sredine. koordinirajući zahtjeve ida i super-ega. on to čini svjesno. To je SAMADHI ili nadsvjesni nivo. on ga u suštini ne mijenja. Na nadsvjesnom nivou Ja se rastapa i gubi. koji nisu ništa drugo nego otkrivanje jedne iste univerzalne svijesti. koju je on objavio početkom ovog vijeka. kao što smo rekli. ljudsko biće je jednom i zauvijek izmijenjeno i njegova evolucija je završena. ego i superego.kada se duh uzdigne iznad nivoa samosvijesti. a prodor u stanje nadsvijesti (samadhi) predstavlja cilj svih ortodoksnih sistema. Da se zadržavamo na detaljnom psihološkom objašnjenju razvitka ovih instanci prevazilazi namjenu našeg tečaja. a ipak duh nastavlja da funkcionira. vršimo mi. svijest i nadsvijest ili samadhi. postoje tri nivoa funkcioniranja ljudskog duha . Probavljanje hrane nije praćeno osjećanjem Ja. On predstavlja inkorporaciju roditeljskih zahtjeva i zabrana. Što to znači? To znači da sve funkcije. to čini nesvjesno. Super-ego ili nad-ja sadrži u sebi moralnu i socijalnu svijest. središnji dio ličnosti i dinamički centar ponašanja. dva nivoa (pored trećeg nadsvjesnog) na kojima obično funkcionira ljudski duh. jer su ga i stanje podsvijesti i stanje nadsvijesti lišeni.je nesvjesni nivo funkcioniranja. postoji i treći.ne koristi ljudskom biću. Da bi prikazali orijentalno učenje o strukturi duha najbolje je da ga usporedimo sa učenjem suvremene psihologije. Sastoji se iz procesa koordinacije i adaptacije uro enih nagona sredini. efemernom maskom koja se mijenja pod utjecajem sa strane i ličnim naporom Danas je na Zapadu gotovo opće prihvaćena Frojdova teorija o strukturi ličnosti. instinktivne snage koje slijepo teže zadovoljenju. Kada se duh spusti u podsvijest ili uzdigne u nadsvijest gubi se osjećanje Ja. gdje nijedna aktivnost nije praćena osjećanjem svjesnog Ja. a Istok o duhu. Tamo gdje se suvremena psihologija završava. Prema toj teoriji. Po praktičnoj orijentalnoj filozofiji postoje tri stanja ili tri nivoa funkcioniranja ljudskog duha. Kad se hrana probavlja. Ipak to se sve odigrava u istom čovjeku. Po učenju ovih sistema. kad se dostigne najviši nivo funkcioniranja svijesti . djelovanje zahtjeva i zabrana nad-ja na našu svijest ne dovodi do kvalitativne promjene svijesti. sve te nesvjesne funkcije mogu biti dovedene pod kontrolu volje specijalnim treningom. Postoje. Formiranje ličnosti vrši se. pogotovu što o tome postoji obimna literatura. sluša itd. Osjećanje Ja postoji samo na srednjem nivou. kod novoro enog djeteta ličnost ne postoji. Pošto je učenje o nadsvijesti relativno strano našim čitaocima. Potpuno podre ivanje Ja višoj instanci Super-egu ili nad-ja . Moramo odmah istaći da Zapad govori uglavnom o ličnosti. To stanje predstavlja smisao samorealizacije i čini krajnji stadij evolucije ljudske svijesti. po čemu znamo da se čovjek. To su id. doživljava se stanje nadsvijesti. dostigavši samadhi (nadsvijest). već samo mijenja njegovo ponašanje. orijentalna psihologija nastavlja. postavlja se pitanje. Za nas je važna činjenica da. koji prevazilazi svakidašnju svijest. gleda.nadsvijest. koje se obavljaju ispod praga svijesti. Ego ili JA predstavlja centralni. ID je izvor svih energija. Kratko rečeno. zjenice skupljaju i šire itd.podsvijest. ali ih vršimo nesvjesno. dakle. On sadrži nagonske. jer u oba . Me utim.51 NADSVIJEST ILI SAMADHI Po učenju svih orijentalnih sistema. kad se nad-ja spusti (kroz svoje djelovanje) u Ja. To su: podsvijest. Me utim. već predstavlja poremećaj.

Erih From smatra da postoji skoro identičnost izme u psihoanalitičkog uvida i stanja nadsvijesti postignutog treningom zen-budističkih kalu era. a tako er daleko iznad stanja do koga se može doći rezoniranjem na nivou svijesti. Odgovor je vrlo jednostavan. da opet ponovim. samorealizacija. sa kojom se čovjek vraća iz samadhija. Interesantno je spomenuti da se zadnjih godina kod nekih psihoanalitičara javlja ideja o srodnosti stanja nadsvijesti u učenjima Istoka i takozvanog uvida u psihoanalizi. iz drugog stanja čovjek izlazi prosvijetljen . On se ne začinje u mozgu. Kad čovjek stupi u stanje dubokog sna bez snova. vedante. izdizanjem u stanje samadhi ili nadsvijest. čovjek koji spava vidi u snu mnoge stvari i do samog trenutka bu enja uvjeren je da njegove ideje dolaze od stvarnog . Nema nikakvog prosvijetljenja. Kakva je njegova praktična primjena? U slijedećem. ukratko. utoliko problem donekle uprostimo. ciljevi kojima teže su. prorok. nije se povećalo. Oblast razuma ili svjesne djelatnosti duha je suviše uska i ograničena. kad se vrati iz tog stanja na nivo svijesti. ali mu nedostaje osjećanje Ja. kao što su privi enja u snu realna dok se spavač ne probudi. ali ipak je stvaran i konkretan. Što je najvažnije. koje imaju mali broj sljedbenika i nebulozne ciljeve. pošto se Fromu. itd. Psihoanalitička tehnika i istočnjački sistemi psihičkog treninga usmjereni su u istom pravcu . To je spiritualno bu enje čovjeka koji je od najranijeg djetinjstva izgubio vezu sa prirodom i bio u stanju polusna. dolazi bez prisiljavanja i čak bez predumišljaja. a ako to čovjek pokuša. Spuštanje u nesvjesno ne mijenja čovjeka. ali je suština željenog stanja ista uzdizanje u nadsvijest. satori (kod zena) i nirvana (kod ortodoksnog budizma). samkhje.da li postoji besmrtna duša. On ne može prodrijeti izvan tog kruga i svaki takav pokušaj je uzaludan. OSOBA KOJA GA DOŽIVLJAVA IZMIJENJENA JE. Cijeli njegov karakter je izmijenjen. ili da upotrijebimo istočnjačku terminologiju .reintegracija ličnosti. marksistički orijentiranom psihologu. krajnji cilj svih sistema indijske ortodoksne filozofije. Znanje koje je prije toga posjedovao ostalo je isto. Da li je postignuta iluminacija ili ne znamo po posljedicama. Uzan je krug unutar koga je ljudski duh prinu en da se kreće. jedino prevazilaženjem stanja u kome normalno funkcionira naše Ja. AKO JE STUPIO U NJEGA KAO BUDALA. Za razliku od gornjeg slučaja. . što je smisao ljudske egzistencije. To je vrlo značajno gledište. Sva ta pitanja .mudrac. po rezultatima toga akta. Termini su različiti. niti je to trans u kome se svijest gubi. Ovo jedinstveno iskustvo. Samadhi i jeste. Interesantno je Fromovo opažanje da je psihoanalitičkim uvidom čovjek korjenito izmijenjen. on se spustio u nesvjesno. . što možemo vidjeti kod nekih vjerskih sekti. IZAĆI ĆE IZ NJEGA KAO MUDRAC.samadhi (kod joge. Riječima se ne može formulirati.lete izvan polja razuma. cilj svih istočnjačkih filozofskih sistema je iluminacija ili nadsvijest. koje u potpunosti preobražava čovjeka koji ga je postigao. ideja samadhija. Po njemu “Pravi psihoanalitički uvid je iznenadan. kad čovjek dostigne samadhi. On obavlja i dalje sve tjelesne funkcije (diše. Mada se stavovi tipičnih Istočnjaka i Zapadnjaka razlikuju. A baš izvan kruga u kome se kreće razum leže pitanja koja su čovječanstvu najdraža. njegov život je izmijenjen. niti rješenja problema vezanih za JA.52 slučaja nedostaje osjećanje Ja. Rezoniranjem se na njih ne može odgovoriti. OVO SU DVIJE RAZLIČITE POSLJEDICE I ZATO I UZROCI MORAJU BITI RAZLIČITI!! Kako je iluminacija. Znači. ne može imputirati misticizam. objašnjava čuveni indijski filozof Sankaračarija ovako: “Cjelokupan zbir fenomenalnih egzistencija je realan sve dotle dok se ne postigne samadhi prosvjetljenje. već u cijelom tijelu . uvid mu izmiče. odnosno nadsvijest. Samadhi je stanje totalne spontanosti koje automatski vodi istini. bezmalo isti. To je nalaženja kamena mudrosti evropskih srednjovjekovnih alkemičara. da li postoji najviša inteligencija koja vlada univerzumom . čak može da vrši pokrete. on je i dalje isti onaj čovjek kakav je bio kad je u stanje sna bez snova stupio. prosvijetljen. fakirizma i lamaizma). koje se terminologijom zena naziva SATORI.” Kao što je više puta rečeno. osnovni problemi ljudske egzistencije mogu biti riješeni. To nije patološko stanje egzaltacije svijesti. to STANJE MORA BITI NADSIJVESNO I ZATO SE SAMADHI NAZIVA NADSVIJESNIM STANJEM!!!” “Ovo je. “Što čini razliku? Iz jednog stanja čovjek izlazi isti onakav kakav je bio ranije.). daleko iznad onog stanja u kome se vraća iz nesvjesnog.

tako i prosvijetljen čovjek nije vezan prividnim pojavama svoga sna. Kao što na ma ioničara. koji stvara iluziju za drugi svijet. jer ona ne prate budno stanje i viša stanja svesti. jer je nerealna.” . ni najmanje ne utiče ta magijska iluzija. ne sumnjajući da je njegovo opažanje samo prividno.53 opažanja.

treću dimenziju. JER TO VIŠE IMA DIMENZIJU. Sada je sasvim jasno da je za PRAVU LINIJU BILO KOJA. Neke teorije smatraju četvrtu dimenziju jednostavnu četvrtom koordinatom vremena. odbaciti tu koncepciju. Putnici sa broda doživljavaju svoje kretanje kao sasvim logično. Pošto orijentalna tradicija ne smatra vrijeme kao nešto realno. Oslanjajući se na trodimenzionalni plan kao na polazna točku. već isključivo kao produkt ljudskog duha. ali takozvana nadčulna percepcija pripada isključivo oblasti četvorodimenzionalnog plana postojanja. plana jednodimenzionalnosti. Uzmimo kao primjer za prikazivanje jednodimenzionalnosti vlak koji se kreće po šinama pravo ka svome odredištu.trodimenzionalni. pa ipak niz tačaka stvara jednodimenzionalnost.54 ČETVRTA DIMENZIJA Budući da uobičajen logički način mišljenja ne daje odgovor na osnovne pitanja ljudske egzistencije. Isto toliko čudo je kad ga vide da ponovo aterira. Dvodimenzionalni plan egzistencije pored dužine ima i širinu. Trodimenzionalni plan posjeduje treću dimenziju . MA KOLIKO MALA POVRŠINA NEŠTO NALIK NA ONO ŠTO JE BESKONAČNOST ZA NAS. samo kad prevazi emo trodimenzionalni plan postojanja i prodremo iza prostora i vremena. ali je za njih nedokučiva misterija viši plan . ali njima dizanje aviona u vis izgleda kao čudo. Mogli bi reći da vlakovo a ne vidi ništa van pruge kojom se kreće. kvalitativna promjena u svijesti čovjeka. po učenju našeg sistema. to će biti neobjašnjivo čudo za “putnike iz vlaka” ili jednodimenzionalna bića. pored opće usvojenih (prošlost. To je ono što se u hermetizmu naziva dematerijalizacijom i rematerijalizacijom. Kakva će biti reakcija bića jednodimenzionalnog plana egzistencije na normalne pojave dvodimenzianalnosti? Ona neće moči da shvate ništa od zbivanja na višem. Me utim.na jednodimenzionalnom i dvodimenzionalnom planu. ali ona ne mogu da se spuste ispod ili dignu iznad nje. Dvodimenzionalna bića mogu da se prirodno kreću po površini. dvodimenzionalnom planu. već isključivo subjektivna promjena. jer bi time bila transportirana u višu. Matematika nas uči da točka nema dimenzija. koja su u stanju da misle samo u terminima dužine. Za primjer ćemo uzeti avion koji leti ka istom cilju kao vlak i brod iz gornjih primjera. Ako brod koji plovi paralelno sa vlakom iza e iz prave linije. JER SE MA POVRŠINI JEDNE GEOMETRIJSKE SLIKE. jer živimo u superiornom svijetu. jer je u odnosu na njega njihov plan egzistencije superioran. Isto tako neprosvijetljeni čovjek ne može da zamisli četvrtu dimenziju kao realno postojeću. Po imo od prvog plana. Prava nije ništa drugo nego niz točaka. Treba da pretpostavimo da postoje bića čija se egzistencija odvija na planovima podre enim našem planu . U vezi sa njima često se spominju imena Ajnštajna. odnosno počne da se kreće DVODIMENZIONALNO. On je predstavljen bilo kojom pravom linijom. Mi možemo lako shvatiti jednodimenzionalnost.visinu. za “putnike sa broda” to je sasvim prirodna pojava u kojoj nema ničeg mističnog. sadašnjost i budućnost). ostavljajući završnu riječ ličnom iskustvu. Za njih to je nešto slično dematerijalizaciji . Ova je za njih neshvatljiva kao kopneni svijet za jednu ribu. Uzmimo kao primjer dvodimenzionalnosti brod koji plovi rijekom u istom pravcu kao i vlak u gornjem primjeru. jer ZNAČI DA NEŠTO ŠTO NEMA NIKAKAV ELEMENAT DIMENZIONALNOSTI MOŽE DA DA KONCEPCIJU NEĆEG VIŠEG. Mnogobrojne teorije pokušale su da objasne ili samo ilustriraju četvrtu dimenziju. To prevazilaženje nije nikakav spoljašnji akt. mi ćemo. POŠTO ONE NEMAJU ŠIRINU. Ovo je značajno za odnose ostalih dimenzija.natprirodno nestajanje iz vidnog polja. Obično iskustvo i znanja čovjek stiče kroz čula a preradom čulnih podataka. Ovo je vrlo važno. najviša istina može se dostići. . MOŽE POVUĆI BEZBROJ LINIJA PARALELNIH ME USOBNO. NAPRIMJER KVADRATA. znači novu dimenziju. svijetu tri dimenzije. jer je njihova suština dvodimenzionalna. “Dvodimenzionalna bića” mogu s lakoćom da shvate zbivanja na jednodimenzionalnom planu. držeći se orijentalnih sistema kristaliziranih u VEDANTI. naš sistem se u objašnjenju četvrte dimenzije služi isključivo ilustracijama. Gausa i Minkovskog.

Ključ za sve fenomene četvrte dimenzije jeste ona moć ljudskog duha o kojoj smo toliko puta do sada govorili . u odnosu na trodimenzionalni svijet.mentalna koncentracija . Na taj način prirodni zakoni četvrte dimenzije jesu čuda i natprirodni doga aji za treću dimenziju. Pojavljivanje u ograničenom prostoru izvjesnog objekta i njegovo isto takvo iščezavanje je normalni fenomen postojanja i kretanja na višem planu.55 Ako sada prije emo na četvrtu dimenziju. vidjeti ćemo da njena svojstva. moraju biti ista kao svojstva naše tri dimenzije u odnosu na dvodimenzionalni plan egzistencije tj. odnosno za bića koja u njoj žive i čija svijest funkcionira “trodimenzionalno”. JER SE U NJOJ MOŽE ODIGRATI BEZBROJ FENOMENA KOJI SU NA NAŠEM PLANU OGRANIČENI PROSTOROM I VREMENOM. u odnosu na naš svijet ČETVRTA DIMENZIJA JE NEŠTO KAO VJEČNOST. Sagledavanje onog dijela vremena koji nazivamo budućnošću (vidovitost) je normalan opažaj za svijest koja je u stanju da funkcionira četvorodimenzionalno.

hrabrom. Zato je u ovom poglavlju dat ozbiljnom čitaocu tehnički postupak za oslobo enje od tiranskog pritiska idealizirane slike. Najčešće korišteni jesu psihološki mehanizam potiskivanja ili represije i mehanizam stvaranja i održavanja idealizirane slike o sebi. ali možemo izmijeniti svoje reakcije. gone na akciju. “Ako imamo unaprijed stvoreno vjerovanje o tome ŠTO SMO. Baš ta razlika izme u realnog bića i idealizirane slike traži napor da bi se provalija premostila. ni mudri. ali i prvi korak ka svome istinskom JA. kako su neurotični poremećaji stalni pratilac današnjeg. Predrasude o tome što smo jesu komponente naše idealizirane slike o sebi. Me utim. pridajući joj sve ono što realnoj ličnosti nedostaje i što je čini vrijednijom. Nismo ni dobri. Što je najgore. Postavlja se problem kako. da nam nedostaje UVID u svoju ličnost i možemo biti sigurni da pribjegavamo idealiziranoj slici kao metodu obrane od neprijatne istine. kako ćete znati da li vam je pomoć potrebna li ne? Odgovor je koliko jasan. ni zli. idealizirana slika postepeno raste kao parazit. ali isti takav štetan mehanizam postoji kod svih tkz. želju da se svetimo. nikada nećemo moći da otkrijemo TKO ZAISTA JESMO”. Idealizirana slika je skup nerealnih elemenata. izložen u ovoj knjizi. Da. . Problemi leže u nama samima. dobiva u snazi i zamjenjuje naše ideale. industrijskog društva. Morate biti načisto sa sobom da li vam je potrebna takva vrsta pomoći.. a ne u spoljašnjem svijetu. a osjeća odbojnost prema drugoj? Zašto se grčevito drži izvjesnih vjerovanja koja drugi ljudi odbacuju? Zašto se osjeća bolno pogo enim kad god mu netko ospori visoke vrijednosti? Zašto mora da konstantno i grčevito brani sebe od primjedbi okoline? Zašto je utučen. prikazati ćemo ukratko jednu od psiholoških tehnika. da bi eliminirao neurotične konflikte tu e čovjekovoj istinskoj prirodi. Mi ne možemo izmijeniti spoljašnji svet. sputava nas i demobilizira. Zašto voli jednu vrstu ljudi. toliko i kratak. Idealizirana slika razlikuje se od jedne do druge individue zavisno od njihovih psiholoških potreba. koje je oslobo eno patnje. Naš sistem nudi metodu koji vodi do istinske slobode. Postoji više načina na koje neurotičar nastoji da riješi svoje intimne intrapsihičke konflikte. drugim riječima ako PATIMO na bilo koji način. tako da se često govori i piše o neurotičnoj ličnosti našeg doba. Idealizirana slika NE DOPUŠTA NIKAKVU AKTIVNOST. znači da ne razumijemo sami sebe. voljenom itd. zavidan ili zavisan? Slijedeći korak ka samom sebi je prestanak identificiranja sa bilo kojom crtom ličnosti. ni agresivni. tolerantnom. zaista. dominiramo ili se podre ujemo. Crte ličnosti nemaju ničeg zajedničkog sa istinskim JA. Ideali pokreću. jer takvom aktivnošću može biti raskrinkana i uzdrmana. Učenik koji želi da do e do tog dalekog ali vrijednog cilja mora savjesno da pretraži same osnove svoje ličnosti. Ne smijete pobrkati idealiziranu sliku sa idealima koje svaki čovjek treba i mora da posjeduje. Na prvom mjestu moramo priznati sami sebi da u našoj ličnosti nešto ne valja. na prvom mjestu. pouzdanom. Kao i uvijek sljedbenik hermetičke staze mora da se okrene samom sebi. Samim tim spoljašnji svijet dobiva drugi vid i naše trenje sa okolinom nestaje. sposobnost samoposmatranja stečena dugom i savjesnom praksom pratjahare. ako imamo neprijatne sukobe. normalnih ljudi. za koje neurotičar vjeruje da sam treba da bude i u što sebe uvjerava da jeste. Nema nikakve koristi kriviti spoljašnji svijet za naše teškoće. kojim postupkom eliminirati tog nevidljivog polipa iz psihe. kojom se služi sistem. kojima ona sprječava da bude demaskirana. To je prvi napad na idealiziranu sliku o sebi. Razni ljudi naprežu se da svoju idealiziranu sliku učine inteligentnom. dobrom. Ako u našim odnosima a drugim ljudima postoje poremećaji. oduševljen. Ta slika stvorena je nesvjesnim procesima kroz ulaganje ogromnih količina psihičke energije i u mnogome se razlikuje od realne ličnosti neurotičara. Uloga ovog drugog mehanizma je da zamagli stvarne odnose izme u neurotičara i njegove okoline. Da li je uravnotežena ličnost odlika malog broja adepta ili može postati svojstvo svake individue? Da bi je stekli potrebna nam je. održavaju aktivnost. Idealizirana slika neurotičara lako je uočljiva posmatraču sa strane. strahove. da bi kroz njeno razaranje smanjio psihološko trenje sa okolinom i oslobodio energiju sapetu psihičkih konfliktima.56 SAMORAZUMIJEVANJE I RAZARANJE IDEALIZIRANE SLIKE O SEBI Da se upuštamo u objašnjenje neurotičnih konflikata suvremenog čovjeka prevazilazi svrhu ovog tečaja.

predstavlja presudan korak ka mudrosti i vječnoj slobodi od straha bilo koje vrste. Idealizirana slika je vrlo nepostojana. jer. Vjerojatno uvi ate da i u ovom slučaju istočnjačka tradicija nudi ključeve za rješenje problema suvremenog čovjeka. kao da gledamo nešto što nas se mnogo ne tiče. Treba priznati sebi pošteno da se plašimo! Taj korak. Nisu li problemi suvremenog čovjeka fundamentalno isti kao problemi njegovih predaka. ali nas ona napušta kad nam je najpotrebnija. uskraćene ljubavi. Ne smijemo se zadovoljiti nejasnom sviješću u svome stanju. Znači treba nam nešto korjenito novo. uvijek kad izbjegavamo da učinimo nešto što želimo. Sam akt sagledavanja sebe kao plašljive osobe dovodi do raspada idealizirane slike o hrabroj osobi koja se ne plaši. psihička energija neprekidno ulagana u tu nezdravu strukturu i traćena u beskorisnim naporima. ALI PRI TOME SEBE PAŽLJIVO I NEUTRALNO POSMATRATI. da obmanjujemo sami sebe. U tome nema ničeg čudnog.. postati svjesni da upravo TO činimo. a neće ni moći sve dok čovjek ostane to što jeste. SAMA JE KAO TAKVA IZVOR STRAHA! Kratko rečeno. jer traganje za rješenjem tih problema čini suštinu ljudskog bića. Služili smo se i služimo se idealiziranom slikom. problemi i patnje zauvijek su prevazi eni. koja ne uzima u obzir kule u zraku. nisu se promijenili hiljadama godina. Sukobljavajući se sa ljudima i nailazeći na probleme mi osjećamo strah. Pretpostavimo da smo formirali sliku o sebi kao o neustrašivo hrabrom čovjeku. ona nas izdaje. . Kada istinsko JA ugleda samog sebe u bisernoj svjetlosti istine. gubitka voljene osobe itd. treba kao takav registrirati. kao što smo vidjeli. UZROK NAŠEG STRAHA JE U LAŽNOJ SLICI O SEBI KAO HRABROJ OSOBI!!! Sada je jasno da uništenje takve slike uništava i strah u nama. Ona je krajnje ranjiva na primjedbe okoline i sudare sa stvarnošću. Na ovom mjestu umjesno je zapitati se zašto treba razoriti idealiziranu sliku o sebi. Što više. već moramo jasno i odre eno reći sebi “Ja se sada plašim toga i toga”. idealizirana slika o neustrašivoj osobi. To je jedini način da se stekne istinski uvid. Kao i u nekom drugom slučaju ta slika nas sprečava da vidimo sebe u istinskom svjetlu. Kada nam je najpotrebnija da nas štiti. Tu leži rješenje svih naših problema i patnji. metod koga smo se godinama držali uistinu nam ne pomaže. Nemilosrdna realnost. Svaki svoj akt. koji se ne usu uje da učini ogromna većina ljudi na ovoj planeti. biva jednom zauvek oslobo ena i stavljena na raspolaganje istinskom JA za njegove svjesne i kontrotirane aktivnosti. ranjiva i fragilna na trenje sa stvarnošću. Zato zlatna staza uvijek vodi u dubinu sopstvenog bića.57 Da bi uspjeli u toj namjeri moramo. koji su gradili piramide i prinositi žrtve bogovima? Problemi smisla života i smrti. Znači. Orijentalni hermetizam teži samo jednom cilju SAMOREALIZACIJI. koji je prožet strahom. Svaki napad na nju izaziva strah i nove napore da se održi. krijući se iza providnih racionalizacija i kad radimo nešto što ne želimo. ako nas ona štiti od nesnosnog pritiska sopstvenih konflikata? Odgovor se nameće iz ličnog iskustva svakog od nas. TREBA BITI PLAŠLJIV. U tom raskrinkavanju svoje glume moramo zauzeti stav neutralnog posmatrača. napada i nagriza našu idealiziranu sliku svakodnevno.

jedan primjerak te knjige nalazi se u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Interesantno je spomenuti da je Ramačarakina “Gnani yoga” prevedena kod nas u periodu izme u dva svjetska rata pod naslovom “Vrhovna mudrost”. Tu ćete naći po redu sve knjige iz naše oblasti. Butler. koji se piše sa “y” (Yoga). Naročito je vrijedan rad Swamija Vivekanande “RAJA YOGA” (“Radža joga”). Treba ih proučavati ovim redom: »HINDU YOGI SCIENCE OF BREATH” (“NAUKA O DISANJU INDIJSKIH JOGIJA”). Zatim u katalogu na ite predmet “joga”. Svi navedeni radovi mogu se i danas kupiti kod izdavačkog poduzeća “Yogi publication society” u Čikagu. pored ostalog traže detaljnije informacije o literaturi i mogućnosti kupovine navedenih knjiga. Atkinson objavio je. Poslije detaljnog proučavanja Ramačarake. Zapadna hermetička tradicija zastupljena je u literaturi malim brojem autora koje vrijedi spomenuti. Literatura koju sam naveo je opće priznata kao najbolja. Ona imaju svoja odjeljenja sa katalozima iz cijelog svijeta. radi u San Francisku kao psihoterapeut jungovske orijentacije. THE MEDITATION” (“Meditacija”) i “THE TAROT” (“Tarot”). nego na znoj ličnih napora autora. “RAJA YOGA” (“Radža joga”). “THE SAMADHI” (“Samadhi”). dati ću opće informacije. Njegov način izlaganja je veoma težak za praćenje. Njihove knjige više mirišu ne prašinu biblioteka. To su “Jugoslovenska knjiga” u Beogradu i Zagrebu i “Mladinska knjiga” u Ljubljani. W.58 LITERATURA Početkom ovog vijeka Amerikanac W. Najbolje je ići ovim redom: “SECRETS OF PRANA PRANAYAMA AND YOGA ASANAS” (“Tajne prane. a neke pod pseudonimom Swami Panchadasi. O. E.P) Himalayas. koliko je meni poznato. koju je napisao Somerset Mom. Tražite kataloge onog jezika kojim se služite. Prasad Company Yoga-books . Mada je zadnjih sedamdeset godina objavljen ogroman broj radova sa tom tematikom. Usporedo sa prodajom prvog izdanja moje knjige. W. da im ne bih pojedinačno odgovarao. seriju radova o jogi i Orijentalnoj filozofiji. . Israel Regardie koji i danas. savjetno je prijeći na radove Swami Vivekarande i Swami Sivanande. Rishikesh (U. jer neke od navedenih knjiga danas ne možete kupiti. Možete ih naći u svakom većem katalogu literature na engleskom jeziku. na Himalajima. Treba ih čitati redom kojim su pisani: “IN DAYS OF GREAT PEACE” (“U danima velikog mira”). Sljedeći na našoj listi su radovi suvremenog jogija Swami Nareyanande koji. pranajame i joga asana”). Ovaj posljednji treba da bude proučavan sa velikom dozom opreznosti. “FORTEEN LESSONS ON YOGA PHILOSOPHY AND ORIENTAL OCCULTISM” (“Četrnaest lekcija joga filozofije i orijentalnog okultizma”) i “GNANI YOGA” (“Džnana joga”). još uvijek poučava sljedbenike iz cijelog svijeta u Rišikešu. Atkinson objavio je izvjestan broj radova pod svojim pravim imenom. K. koje se nalaze u prodaji. W. Dion Fortune. “THE CONCENTRATION" (“Koncentracija”). prevedena je na naš jezik pod naslovom “Čarobnjak”. To su Dr. Ovaj autor učenik je čuvenog mudraca Sri Ramane Maharšia i gigantska ličnost učitelja natkriljuje sve radove njegovog obdarenog učenika. ali svakodnevno izlaze nove knjige. India Napredni studenti imati će velike koristi od proučavanja radova Sadu Mounija (Sadhu Mouni). u krepkoj starosti. W. Svima zainteresiranima. dobivao sam veliki broj pisama iz svih krajeva naše zemlje u kojima se. Njegova romansirana biografija. Gareth Knight i Aleister Crowley. pod pseudonimom Yogi Ramacharaka. postoji veliki broj autora čije radove treba izbjegavati. “MIND-POWER” (“Duhovna moć”) i “THE PRACTICAL GUIDE TO SAMADHI” (“Praktični vodič do samadhija"). Kod nas postoje poduzeća koja se bave kupovinom knjiga iz inostranstva za potrebe svojih kupaca. koje je imalo neuglednu spoljašnju formu skripata umnoženih na šapirografu. Navedene knjige mogu se kupiti od izdavača: N.Publishers P. “HATHA YOGA” (“Hata joga”). jer u potpunosti odražava čudnu i kontroverznu ličnost ovog čovjeka. Ramačarakine knjige ostaju neprevazi eni vodič za početnika. Naravno.

8453 U. Minnesota 55101 U. S. Samuel Waiser INC. Lewellyn Publications St. za čitaoce koji se služe engleskim jezikom.Haslach Deutschland . 734 Brodway. C. A. Herman Bauer KG 78 Freiburg · Breisgau --. Paul. N. Čitaoci koji se služe njemačkim jezikom. 3. Hatton Road Bedfont. The Aquarian Book Service Pates Manor. A. najbolje da se obrate na adresu: 4. GR 7 . evo adresa nekoliko izdavačkih kuća.59 Konačno. Middx England 2. koje objavljuju ozbiljnu literaturu koja obra uje naš predmet i srodne oblasti: 1. Y. S.

Sam nastanak Zlatne Zore prilično je nejasan. . mada se izvjesne aktivnosti loža odvijaju daleko od radoznalih očiju. namjernim mistifikacijama. koje je na veliki broj eminentnih ljudi Engleske ostavilo neizbrisiv pečat. Razlog je slijedeći. tajnih organizacija sve je manje. Takve operacije. tajna organizacija. u posjedu javnosti. U svakom slučaju. Ovakvo stanje je donekle paradoksalno. Uslijed navedenih razloga dominantna forma hermetičkog rada. Ove uvjete nemoguće je zadovoljiti pred očima radoznalih posmatrača. da se nešto ranije rodio. kajem 19. Na Istoku ne samo da nisu stavljana nikakva ograničenja na širenje i propagiranje ortodoksnih učenja. kroz formiranje tajnog rozenkrojcerskog udruženja zvanog Zlatna Zora (Golden Dawn). ali i dobro verzirani čitaoci obično začu eno dižu obrve kada se spomene Zapadna hermetička tradicija. Zadnjih godina. U zapadnom hermetizmu osnovno sredstvo komuniciranja sa ličnom i kolektivnom nesvijesti jesu kompleksni simboli. Istočna tradicije kod nas je (a to je slučaj i sa ostalim zemljama na Zapadu) daleko bolje poznata od hermetičke tradicije ponikle na našem tlu. simbolizam je kamen temeljac zapadne tradicije.ljudi zainteresirani za sisteme samorazvića i duhovnog treninga upiru oči isključivo na Istok. vijeka dolazi do nagle renesanse hermetizma. objektivni svijet. Suvremene hermetičke organizacije većinom su javne. okultno bratstvo. u poluzamračenoj sobi itd. vjerojatno završio na lomači. bez trećih lica. bar u znatnoj mjeri. Nasuprot tome na Zapadu je netolerantnost prema sljedbenicima hermetičkih sistema često u toku dugih perioda išla do otvorenog proganjanja. Kroz simbole čovjek voljno stupa u kontakt se svojom podsviješću. Tokom 19. neminovno bi pretrpio neuspjeh i zatim bio ismijan. Ovo je samo potvrda drevne mudrosti da je slaba smokva preko plota i da nitko nije prorok u svome selu. Najveći broj tajnih društava imao je svoje sjedište u Njemačkoj. Svako dijete u osnovnoj školi zna po nešto o jogima i fakirima. već je prema njima ispoljavana najveća moguća tolerancija. Izgledalo je da ne postoji nijedna grupa sa ozbiljnim članstvom i aktivnošću koja bi bila više od običnog šarlatanstva. Ono što se ranije smatralo velikim Misterijima zapadne tradicije danas je. prekriven velom tajnosti i.60 ADDENDA U mnogobrojnim pismima koje sam dobio zadnjih mjeseci i u ličnim kontaktima pala mi je u oči interesantna činjenica . To je. Seriozni hermetisti uglavnom su individualno proučavali stare. Ni on. loža ili hermetička grupa. Koncerti se održavaju u koncertnim dvoranama. jer predstavlja istinsku magijsku operaciju . slučaj sa mnogim učenjima poniklim na Zapadu. Vin Vestkot nisu mogli da dešifriraju rukopis. Frojd bi. ni njegov intimni suradnik Dr. čvrsto vjerujući da se rješenje individualnih problema može naći isključivo u praktičnoj istočnjačkoj filozofiji. naročito kada se obavljaju grupno. Vudmen sasvim slučajno je pronašao u nekoj antikvarnici šifrirani manuskript. posebno stanje duha i maksimalnu koncentraciju. a preko nje sa kolektivnom nesviješću cijele ljudske rase. Ukoliko bi se našao operator dovoljno budalast da to pokuša. vijeka u Engleskoj je došlo do zamiranja hermetičkih aktivnosti. kirurške operacije vrše se u sali za operacije. Najzad. najzad i psihoanalitička terapija odvija se pod strogo odre enim uvjetima . vjerojatno. me utim. Poznati istraživač u oblasti okultizma Dr.kroz stvaranje analitičkog UVIDA mijenja se subjektivni svijet pacijenta i tako se indirektno zahvaća i transformira spoljašnji. u zemljama Zapada. Zlatnu Zoru spominjemo zato što su njena unutrašnja struktura i rituali postali prototip za formiranje i rad većine ostalih organizacija sa srodnom aktivnošću. Na osnovu većine prikaza može se riječi slijedeće. To je po meni posljedica je različitih društveno historijskih uvjeta i općeg stava prema individualnom duhovnom razviću. mnogo puta preštampavane tekstove i ponekad upirali poglede ka Indiji. jer su morale da kriju svoje neznanje. zahtijevaju izolaciju od svakodnevnih aktivnosti. Psihoterapije je naročito pogodna za ovakvo uspore enje. Istini za volju mnoge takve organizacije imale su sve razloge da se ne eksponiraju previše u javnosti. do Drugog svjetskog rata najveći dio aktivnosti odvijao se u tajnim udruženjima.u četiri oka. Za svaku organiziranu ljudsku aktivnost postoje optimalni uvjeti koje treba realizirati. prenošenja znanja i davanja inicijacije (posvećenja) bila je. promjenom opće političke i intelektualne klime u zapadnim zemljama.

koja je tokom vremena sama osnovala ezoterično bratstvo (“Društvo Unutrašnje Svjetlosti”) i postala slavna kao autor okultističke literature pod pseudonimom Daien Fočun (Dion Fortune). gotovo despotski. da ih vrijedi spomenuti. Jedno vrijeme dirigirao je radom bratstva iz Pariza gdje se. dobitnik Nobelove nagrade za književnost W. D. Zato su se. Umro je poslije Drugog svjetskog rata. Zlatna Zora postala je poznata široj javnosti kada je. Atister Krauli je izuzetna ličnost zapadnog hermetizma. sadržavao je detaljno razra en ritual pogodan za grupni rad i. ali efikasnu organizaciju poznatu u ezoteričnim krugovima pod inicijalima G. Maters Mekgregor. u periodu poslije Prvog svjetskog rata. Yeats. Zatim njegov prijatelj Ser Džeratd Keli. Kao što možete naslutiti ima mnogo hermetičkih organizacija ili bar takvih koje pretendiraju da to budu. Vin Veskot stupio je s njom u kontakt i dobio dozvolu da formira okultno bratstvo. B. Tek dešifrirani manuskript. koje je isključivo posvećeno proučavanju Tarota. koje je dobilo ime Zlatna Zora (u literaturi se često sreću samo njegovi inicijali G. poznatu u javnosti samo po inicijalima A. Tu leži opasnost. kratko vrijeme pred svoju smrt oženio kćerkom Anri Bergsona. Takve organizacije većinom imaju tečajeve korespondencije za članove koji žive daleko od sjedišta lože. Frenk Rasel osnovao je malobrojnu. obratili najeminentnijem okultisti Engleske. Vrijeme je. Organizacije koje su u osnovi hohštaplerske. svjetski putnik. L. pošto je izvršio trajan utjecaj na mnoge generacije okultista. otvoreno su priznavali dalekosežni utjecaj magijskih rituala Zlatne Zore na sopstvenu psihičku reintegraciju i ekspanziju svijesti. predsjednik Kraljevske akademije. šahovski majstor. po mome mišljenju jedina. čiji je cilj bila ekspanzija svijesti kroz ritualnu magiju. pored ostalog. na osnovu svog velikog znanja egiptologije i Kabale sam dodao originalu nikad se neće saznati. godine. Alister Krauli (koga sam spomenuo u bibliografiji) i proslavljeni irski pjesnik. adresu žene-adepta po imenu Sprengel koja je živjela u Njemačkoj. U Los An elosu Pol Foster Keis osnovao je bratstvo Graditelji Adituma (The Builders of Aditum).G. većinom istaknuti intelektualci. Čovjek ogromne erudicije. jer je ovakvim svojim aktom prekršio zakletvu tajnosti danu organizaciji i ovaj ga je ekskomunicirao. proslavljeni pjesnik i alpinista svjetskog glasa. Izme u Vina Vestkota i Mekgregora Metersa došlo je do sukoba i pod pritiskom ovog drugog Vestkot se povukao iz aktivnog vodstva. Tako er hermetičke organizacije Sjedinjenih Država i Kanade izgra ene su na bazi rituala Zlatne Zore. poslije uzaludnih napora.B. Mekgregor Meters točno dešifrirao rukopis. na osnovu onog što znam. čini mi se za malu opomenu. sadržavao je seriju veoma efikasnih ključeva za grupnu psihičku aktivnost. pisac mnogih djela iz oblasti joge i okultizma poznat je u ezoteričnim krugovima pod nazivom Crni Mag. L. Istaknutu ulogu u bratstvu imao je čuveni naučnik-kemičar Alan Benet. (Anonimni Adepti). Rukopis je bacao svjetlost na mnoge probleme Tarota i Kabale. osnovao je novu okultnu ložu. početkom ovog vijeka. odnosno u kojoj je mjeri. Njegova ogromna erudicija iz oblasti Hebrejske srednjovjekovne mudrosti pomogla mu je da riješi šifru manuskripta. koliko sam obaviješten 1947. Alister Krauli objavio njene rituale u svom časopisu “Equinox"” Zbog toga je došao u oštar sukob sa liderom bratstva Mekgregorom Metersom. Vudmen. koji je univerzitetsko obrazovanje stekao u Kembridžu. direktorica Ebi teatra i intimna prijateljica Bernarda Šoa. teže da vam uzmu novac za što . Pisao je pod sopstvenim imenom i pseudonimima Master Therion. Kada je isključen iz Zlatne Zore. dok je mogao upravljao organizacijom autoritativno. kada je Zlatna Zora doživjela naglo opadanje. Od šefova bratstva prvi je umro Dr. bila je Violeta Firt. Mekgregor Meters iznio pred svoje suradnike.61 mada im je bilo jasno da se radi o hermetičkom sadržaju velike vrijednosti. L. Svi pripadnici Zlatne Zore. po imenu S. U kojoj mjeri je S. Dr.). za neiskusnog početnika. Nazvan je Crni Mag uglavnom zbog prakse seksualne magije i upotrebe hašiša (koji dvadesetih godina ovog vijeka nije bio zakonom zabranjen!). Frater Perdurabo i drugim. A. kakav je S. od kojih je najpoznatija bila Florans Far. koji je. Naročito je Kalifornija stjecište svakojakih hermetičkih organizacija i sekti. jer sam spomenuo samo mali broj onih za koje mi se čini. Tako je Zlatna Zora došla pod individualno vodstvo Mekgregora Metersa. Organizacija je imala samo nekoliko ženskih članova. Naravno da takvi tečajevi putem korespondencije koštaju novaca. Jedna od poznatih članica. On je jedan od rijetkih ljudi koji su još za života postali legende.

čiju kopiju šaljete redovno na pregled svome supervizoru.62 kraće vrijeme. Najvažniji momenat koji se ističe u oglasima je kratko vrijeme za koje se to može postići i odsustvo svakog napora. Većinu svojih pronalazaka bio je u stanju da zamisli do najsitnijih detalja u procesu funkcioniranja. Ne da ih hipnotizira. Na sličan način koncentracija grupe na jedan cilj čini zadatak lakšim svakom pojedincu. Naprotiv. umnožavanje i pisanje materijala. Najbolje je ako početnik živi u mjestu gdje je sjedište grupe. prije nego što bi ih realizirao na materijalnom planu. Kad završite sa jednom lekcijom. psihičke moći za koje su jogima potrebne godine. Ako je ova knjiga prvi tekst ovakve vrste koji ste pročitali.poštarina. jer najčešće imate takvog instruktora. jasno je da vam preostaje individualan rad i. Njihova obećanja su uvijek vrlo umjerena. Na primjer kaže vam se da ćete. Američki državnik i čuveni advokat Deniel Vebster dok je govorio pred porotom netremice je gledao u lice porotnika. Rado bih joj se pridružio. da napiše komentar na mašini itd. kao što su mislili neki naivni posmatrači. Na primjer. onda se morate prilagoditi postojećim uvjetima. Ili u katalogu knjiga i na sličnim mjestima. ako steknete izvjesno znanje i. Na taj način možete uvijek odustati. obavijestite me. Psihička slika daleko je oštrija i življa nego kad se svaki član pojedinačno koncentrira na nju u svojoj sobi. poslije dužeg vremena kad steknete sposobnost izdvajanja žita od kukolja i znanje neophodno za takvu diskriminaciju.magnetsku ličnost. pored individualnog rada na osnovu dobrog udžbenika. krajnje je vrijeme da se pakujete za Daleki Istok. što je najvažnije. ako to znanje stavite na praktičnu provjeru. Nikola Tesla mogao je da bez riječi prizove golubove sa velike daljine . koja koristi tehniku simbola. Ta pojava identična je sa fenomenom poznatim u socijalnoj psihologiji da su daleko lakši agresivni i histerični ispadi u masi nego pojedinačno. Njima nasuprot ozbiljna organizacija propagira svoju aktivnost uglavnom neupadljivo. članke u novinama o pojedinim istaknutim ličnostima i njihove biografije moći ćete da čitate izme u redova. tako da je u stanju da redovno posjećuje sastanke. pošto kod nas nema nijedne hermetičke validne grupe. očigledno. Po položaju očnih kapaka i usta porotnika mogao je da ocijeni u kojoj su mjeri prihvatili obranu njegovog klijenta. On se. predstavlja iluziju koje se moramo što prije osloboditi. Postoji takozvana grupna svijest. nepromjenljiv način. već da bi znao kad da prekine govor. vrijeme potrebno supervizoru da pregleda dnevnik. Zato oglašavaju naveliko svoje tečajeve. Ono što ste ranije doživljavali na sasvim odre en i stabilan.služio se metodom telesugestije. na primjer na kraju DOBRE knjige ponekad možete naći adresu takve organizacije. Vidovitost. ako želite da živite ovdje. koja svakom pripadniku grupe olakšava obavljanje aktivnosti na koju je cijela grupa usmjerena. Ako tako nešto želite. bu enje Kundalini. dobiti će sasvim novu dimenziju. bar koliko sam do sada imao prilike da vidim. ukoliko budete naporno radili. Obično ste obavezni da vodite dnevnik o svojim vježbama. To je sasvim logično. obećavajući za kratko vrijeme brda i doline . moć nevidljivosti itd. Odre eno značenje ima činjenica da je pokojni predsjednik Kenedi bio u stanju da zaspi u svakom trenutku po svojoj volji. U oblasti književnosti neće vam biti teško da otkrijete pisca koji kroz svoje radove provlači svilenu nit . služio metodom trenutne ili blic autohipnoze. obično ne spominju. Cijena jedne lekcije mora biti proporcionalna troškovima . vjerojatno ćete dobiti utisak da ste naišli na autora razbuktale i nekontrolirane mašte. molim vas. što je ipak najmučniji vid sticanja takvih znanja. Ne želim da pomislite da se aktivnost valjane organizacije svodi na poučavanje putem korespondencije. Tako er je bio pravi adept vizualizacije. Tako nešto moguće je u Indiji. telepatiju i sl. Njihovi metodi su tako čudesni da je potrebno samo da platite i psihičke moći su vaše. Me utim. a na takvim izvorima uglavnom ih jedino i možete upoznati. to je nužno zlo. Ukoliko znate za neku grupu na teritoriji naše zemlje. koja posjeduje stvarno znanje. Ali ako nastavite da tragate u nagoviještenom pravcu. uplatite za slijedeću itd. tečajevi putem korespondencije neke pouzdane grupe. inače doživjeti ćete mnoga razočarenja. Validna organizacija nikad ne zahtijeva veću sumu novca i nikad ga ne traži unaprijed. steći uravnoteženu ličnost i bolji uvid u lične odnose. Vjerovanje da se pod uvjetima modernog života može naći netko tko će preuzeti na sebe prozaične troškove ovakve vrste našeg školovanja. situacija će se donekle izmijeniti. gdje su opći društveni i klimatski uvjeti sasvim drugačiji od naših. pakovanje.

sa jakim osjećanjem inferiornosti veoma su sklone da u mistici i okultizmu potraže sredstva za realizaciju svojih ciljeva. Knjiga “Igra staklenih perli” pisana je po modelu Tarota. Najistaknutiji me u njima u tom pogledu bili su Rudolf Hes i sam Hitler. znatno prije nastanka nacizma u Njemačkoj. I danas vlada pogrešno uvjerenje da je Hitler izmislio simbol nacizma kukasti križ ili svastiku. Bagavat Gita i Patandžalijevi Joga aforizmi osnov istočne hermetičke tradicije. Dobar primjer je nobelovac Herman Hese.63 hermetizma. Tomasa Mana i druge. U “Demijanu” je izvanredno sugestivno opisao proces davanja posvećenja učeniku od strane ličnog učitelja-adepta. Na sreću mali broj ljudi ima ustrajnosti da se duže vrijeme bavi nečim što ne daje neposredne rezultate. isto onako kao što su Upanišade. Tu su još neki detalji. Hitler je vjerovao da će kroz taj pozdrav privući kozmičku energiju i koagulirati je u forme pogodne za manipulaciju. Prvi arkanum ili prvi ključ Tarota je magus ili čarobnjak. bili aktivni članovi crnomagijske organizacije Tule. Me utim. smatra se u hermetizmu. U srednjem vijeku učenja Kabale smatrana su tako svetim. Obadvojica su. Predstavlja ciklus kozmičkog kretanja. Knora fon Rozenrata. Kamen temeljac zapadne tradicije su Tarot i Kabala. a zatim su slijedili radovi ranih kabalista koji su postali dostupni Zapadu kroz prijevode Pikusa de Mirandole. Tarot predstavlja simbolički. Hermetičkim idejama bogat je i njegov “Stepski vuk”. rasijanih u drevnim hebrejskim religioznim tekstovima. Taj arkanum predstavljen je slikom na kojoj stoji čovjek uzdignute desne ruke. Koncentracija na taj arhetip. Kabala je najšire shvaćeno. Sama riječ Kabala označava usmenu tradiciju. To im se čini kao pogodna mogućnost da dobiju nešto za ništa. svastika je simbol istočnjačke filozofije star preko dva milenija. masovnom sugestijom. operacije u kojoj hermetista napušta svoje tijelo. ali je iz nje u praksi izbacio sve fundamentalne etičke principe. Da se vratimo glavnoj temi ovog dodatka. Osobe etičke niske služe se. Somerseta Moma. pojačava spomenute kvalitete svijesti u čovjeku koji vrši takvu koncentraciju. odn. masivan konglomerat praktičnih filozofskih učenja. . Sunce jednako grije zle i dobre. sredstvima koja su jako daleko od mentalne magije. Konačno u dvanaestom vijeku napisan je prvi Kabalistički rukopis. Što više. bilo istočnog ili zapadnog. nego da izvrše invokaciju Lucifera. On oličava svjesnu ljudsku volju i transmisiju kozmičke energije na fizički. usvojili su ga teozofi. da nije bilo dozvoljeno prenijeti ih u pisanu formu. jer doslovno znači “od usta do uha”. Džems Džons je sasvim sigurno praktični okultista velikog znanja. Zapadnom tradicijom pozabaviti ću se detaljno u “Ključevima psihičke magije”. Organizacija SS bila je po svome ustrojstvu imitacija Tule grupe. da se bez napora dočepaju nečeg čija je suština u sposobnosti za veliki i dugotrajan napor. neuravnotežene i r avo integrirane ličnosti. U Džonsovom romanu na jednom mjestu dat je skoro školski opis takozvane astralne projekcije. ali nije loše reći o tome sada nekoliko riječi. Da li ste čitali Teodora Drajzera. na primjer roman Džemsa Džonsa “Odavde do vječnosti” daju neposredan opis izvjesnih hermetičkih operacija. Osnovni nacistički pozdrav uzdignutu i opruženu ruku mnogi pripisuju Hitleru. izvanrednog simboličkog sistema. dok mu lijeva stoji uz tijelo upravljena ka zemlji. kao svaka druga forma kozmičke energije univerzalno primjenjiva i nikako se ne može reći da je ograničena na etički opravdane ciljeve. Lorensa Darela (“Aleksandrijski kvartet”). Njegove knjige otkrivaju veliko teoretsko i praktično znanje hermetizma. slikovni prikaz arhetipova kolektivnog nesvjesnog cijele ljudske rase. simbolički sistem koji sam više puta spomenuo. Aktivno se bavio hipnozom. a svi simboli nacizma su uzeti iz okultizma. Hitler je dobro poznavao joga filozofiju. Krajem prošlog vijeka. u periodu prije nego što su se nacisti dočepali vlasti. rozenkrojcerskom i masonskom simbolizmu i radovima o Tarotu. Ako niste. Od njih možete prije očekivati da vas fizički napadnu. niti da je van domašaja nemoralnih ljudi. zadržavajući pri tom sve vrijeme punu svijest. Neka književna djela. ali je najvažnije da fundamentalni elementi ovog arkanuma predstavljaju nacistički pozdrav. Čak i u široj javnosti poznato je da su nacistički lideri intenzivno proučavali mogućnost primjene hermetizma u političke i vojne svrhe. na prvom mjestu. da se na mala vrata uvuku tamo gdje im nije mjesto. kako se to prikazuje u popularnim filmovima zadnjih godina. ne bi bilo loše da to uradite. Za poznavaoce hermetizma to je nedvosmislen znak da je on bar površno poznavao Tarot. zemaljski plan egzistencije. srednjovjekovnim spisima. Nemojte steći pogrešan utisak da se primjena hermetičkih znanja dešava samo u legitimne svrhe. Jer ne smijemo zaboraviti da je psihička energija.

koji su gluhi za uobičajene signale svjesnog duha. tokom srednjeg vijeka. jer je ovo udžbenik općeg tipa. koji sadrži pet sfera. A kao što ste već davno naučili.pauza u kojoj su pluća prazna. makar ne sasvim jasnu. po definiciji zapadne hermetistike. sposobnost izazivanja promjena u sopstvenoj svijesti po volji. Udisaj . ali istovremeno čudesno efikasnom dijagramu poznatom kao “Drvo Života”. kako je uslijed svoje jednostavnosti izvanredno lak za pamćenje i kako je njegova struktura takva da omogućava najdalekosežnije mentalne operacije. U Zapadnoj tradiciji isti cilj postižemo posredstvom manjeg ili većeg broja karambola. efikasnog dijagrama vjerojatno bi zapadna ezoterična tradicija bila. Drvo Života ima deset sfera raspore enih u tri stupa. Sistem disanja je veoma sličan pranajami.64 Kornelijusa Agripe i drugih. Jer. U praktičnom radu postoji jedna značajna razlika izme u Istočne i Zapadne tradicije. namjerna i potpuna. uslijed progona katoličke crkve. U svakom slučaju nadam se da vam je pomogao da donekle upoznate praktične metode Istoka i da predstavu. Uz pomoć Drveta Života mi najefikasnije stupamo u kontakt sa najdubljim slojevima našeg bića. U zapadnoj tradiciji djelovanje na psihičke centre vrši se indirektno. preko simbola. potpuno uništena. Grafička predstava Drveta Života i simbolizam boja koji ide uz pojedine njegove sfere biti će dati u slijedećem udžbenik”. Najvažniji je Srednji stup.četvoropolnim magnetom. Sa ovim slojevima našeg bića u stanju smo da stupimo u kontakt povremeno i djelomično kroz snove. halucinacije i sl. mentalna fascinacija ili vračanje višeg ili nižeg stupnja. uz pomoć Drveta Života moguće je svako poznato učenje i svaki sistem filozofije prikazati i klasificirati. promjena naše svijesti dovodi do promjene objektivnog svijeta oko nas. . Ove sfere približno odgovaraju astralnim čakrama u joga učenju. već je magija. Kao dobra ilustracija ove razlike može da posluži biljar. Tehnike Kabale omogućavaju da postignemo njihovu kontrolu i to kontrolu koja je svjesna. Me utim. Mada je izvanredno jednostavan.pauza u kojoj su pluća ispunjena zrakom . U Istočnoj tradiciji kuglu utjerujemo direktno u rupu na stolu. a naprednom studentu pomalo dosadno. većina radova je nepovratno uništena. psihoanalizu. Ne samo to. cjelokupna praktična filozofija Kabale može se sažeto rezimirati u jednostavnom. Ipak. Srećom. Bez ovog jednostavnog. osim što Zapadni hermetizam uglavnom koristi četvorofazno ritmičko disanje u skladu sa TETRAGRAMATONOM . kao što ste vidjeli iz prvog dijela ovog udžbenika. Bojim se da će mnogo što od ovog što ste pročitali biti početniku nejasno. ne zaboravite psihička magija nije nametanje volje drugim ljudima. Tu nema pomoći. učenik vrši neposredno djelovanje na svoje čakre kroz koncentraciju i disanje. U jogi i fakirizmu. o sadržaju druga dva udžbenika koji su u prodaji. ovaj ingeniozni dijagram opisivan je od strane kompetentnih autoriteta kao moćan instrument psihičkog djelovanja na sopstvenu podsvijest i kao “sveobuhvatni model ljudske psihe i univerzuma istovremeno.izdisaj .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful