Ulero

_GA

FRANZ KAFKA

Acpo PIOllOl
Merorppoon: B. Pounce - A. ¢tAJ.rmOTO~

EIIl).H:':AEIO: A. TOlKOuC5n~

o <I:>pOVT~OCPKO vevvneruce ornv Iloovo OTl~ 3 IonK Mou 1883 KOl neeove OTOoovcrooio TOUKierling OTl~ 3 Iouviou 1924. I'ioc E:VO~ etmopou E(3paiou eprropou, nepooe TO nOl~hKo TOUXPOVIQOTOMaiOlO me naAIo~ OUOTPIOKIl~ ouroxporopicc, am ~)]OOTOUpUlon me aAo13JKI1~ (ToeXIKn~), yE:ppavJKI1~KOl E:13paiKr1~ KOUAtoupee. 01 vojnxec onoucec TOUOE: V8PpaVlKo naVE:IDOTI1PIOTOV ennpeooov 1)a810, OE: ouvoucouo ue tnv E:13paiKr't 8pnoKc:ia. 'Ev8E:ppo~ ouoviornc, 0XE:5ia~E: va E:VKOTOaT08c:i ornv Ilcscnorfvn, aMo TO nocorc 00untouorc me q)UpOTiUlon~TOVovovxooov va noporrn8ei orro TOoxe510 TOU (1917). To 1914, E:vO~ crroruxnuevoc KOl TOpaxw5n~ appa13wva~ 1)u8i~E:ITOVKOCPKO OE POKpa onexrnofo. TIap' oAa aUTO,KOl napa TO 5EIvc nou oKioaav Tn ouvroun ~Ulr'tTOU-0 A' Ilovxoouioc TIoAEPO~,nou TOVOUVK1.0VlOE, EnaYYEApOTJKI1OUan T vaocp6AEla (nrov UII6MnA~ OE pin ooqxisionxn ETmpia), OJ 5UOKOAE~ 0x80EI~ ue TOVnOTepa TOU-, 1)piOKEl

OTO

ypOtjf1pO tn AUTpwon,

To

1920 E'{KQTaAelnEl

tn

i50UM:10 TOU KQl pnofvei vic npcorn cpopo OTO OOVQTOPIO, MEW~U npoocono 1920-21 OXET1sETQl EPWTlKOPE rnv T08xo aMo OUVOVTOOTO OUYYPOCP80Mi1ena Iesenska-Pollak, me Dora

Dyrnant

TOV PEYOAO 8PWW, nou 0rnc swne;; TOU, 'Eojsnoe KOVTO OTn B18VVll, onme

naAUvEl TOV Tef..EUTOIO xpovo

yaAri.vlO OTOOOVQTOPIO TOU Kierling,

AVOYVWP10p8VOe;; uovo 000 8VO OTEVO KUKAo cpiAwv KOI 80UPOOTWV 000 SOUOE, 0 KOCPKO ovoyvwP1sETQl pepc

we;;

0 PEYaAUtEpoe;; exnpooconoc

me

oxoM.e;;

Ilpdvcc.
opou, xornrcc.

To 8PYO TOU efvoi PIO ouveeon UIIop~lOKn ovovfo

OVelPOU KQl peoxi-

llfUXpne;; AOYlKlle;;, uetorpuoixnc veporn

KQl cuotnpou

KQl TPOPO pnpooru

one TEpmwoEle;; unEpoOp8e;; me ouvxpovnc
To OP10TOUpyllpmO TOU: «H .llim», yoe;;», «APEP1Kll», «0 npwTo8Amne;; 8ilKOV pOVO PETO TO 8ovmo pric swne;; nou 8snoEj)0810

npovpcn«0 Ilup«To

me vnotefuc»,

L1VlKO Tefxoc», Ko8we;; KQl TO «HPEPOAOYlo» TOU, EK06TOU, H j)0810 OnQlOlOOO~lO me SOCPEnou 01000T1S81 TO 8PYO TOU -ovrovokscon

orpnv81 WOTOOOvo OlOrpOVel n

morn

TOU one OUVOpEle;; ovnorconc KQl ovorc-

one TOU ov8pwnou,

EKE'PEIE rIA THN AMAPTIA.. TOU...ouv on' rnv 0- tnv rrpocopn 010Konll tnc ]188001Kll<. 0 oxonoc TOU ]1010<. tn nnyo<. CPOV8Pll onoouvn outoir nou cpai- V8TQl VO efvcn uno 8£8T00n. THN El\TIIM KAl THN Al\H0INH OllO ]18Va lIJTL\O alJ. * 'OAO 10 Ov8pWTIlVO M8n vunouovnoto.0 ]10Ju~ novw VT01.. TA BAEANA... nou 08V efvoi T8VTWon' 10 800CPO~.p"81 xovefc O MH0INm:: M'OMO~ oznrer KATAMHKO~ENO~ OKP01)OTlKOU OKOlVlOU.. * Yncpxouv OUO 88]18Juwon ov8pWTIlVO 0]10PTlloAo 10 unoxomc: ]1010. nopd vo 1)001081 nope- nA8UPW<. cno 10 onoic npoxurrrouv 13 . 01001Kooio<.81VO 8lVQl n8p1000T8PO VO OKOenovco TOU.

..ElcpOUVto KUpOTa TOU noTOllOU TOU 8avaTOU. uncpxei uovo EVa 88118AlW08<. cudptnuo: n ovunouovnoio. 08V 8I1l0TpEcpOUV. 8n810n ePX8TQl cno tnv rrA8U- pd ucc KOl EX81 oxopo rnv aAllUpn veuon TWV 8aAaoowv poe.- oxux. 'Iococ. moo orn ~wn. Myw ovunopovnoicc 08V 8IIlOTPE- * TIoMe<. oucoc. cpOUV..oyw 8KChwx8nKav ovunouoorro TOV 01 Ilpcotonscotoi vw8pomTO<'. !l. * TIEpa ono Eva OPIOllEVO onuefo.oyw cvunopovnofoc 8Kolwx8nKav. EKelVOl WOTOOO eivc: xopoupevoi.n88allEVOU<.. Myw KOl n vw8pOmTO. roovoucouv euxcpiorriTOV ovovoxnouevo PlQ TpaYOUOlQ KOl xa108uouv xeipoppo. TOT8 TO noroui OIIl080XwpEl 118 anoia. 08V uncoxei ernotporpri. AUTO TO onueio OCP8lAOUP8va TO cpTaOOU1l8. 14 .FRANZ KAFKA n ovunopovnoio vnofcc TIapao8100. l\. TWV n88011evwv coxosouvrrn a- nOKA810TlKa 118TO va yl. PE81 npoc rnv aVTi88m KOT8u8uvon KOl £81)pa~81 TOU<.

- 8XOUV OiKlO.:81 non 08 01aCPOpa onueic -av KQl OlQV nuouv noiof On11QlV8 rc novro vic 118va-. viorf aK011a OC::V8X81 * 'Eva ana to mo anOT8AE011anKa tn 1180a £c::A0- vicouotoc nou 01a88181 TO KaKO EiVQl n npoxsnon 08 pcxn. me j3n11a-j3n11a. av 08V onoqxiofoto xcn 6M.n. nou 8X81 KaV81 a1181PnT8e:. OlQPKEi vic novro.MlOPIL:MOI * H ortorpooionxri 8pwmvou onvun ornv 8£811l£n TOU avEiooue:. Y8VV8e:.0. nou Tc::A81WV81OTO KP8f>a. aM' E:VlOUroic an011aKpUv011Ql ana KOVTa. unv pnopcovruc va unooeoo oUT8 rnv ovooc tnc: Kl W01000. KQl oooi. va rnv xnmnoto. Na viorf to enovooronzo nveuponxo xrvnuorc nou OnAWVOUV on oAa to nponvouuevc V8U onuoofoc oUllf>Ei nnoro. nou 08V 110UKaV81 Kapola.. nocvuoro EiVQl 0. EiVQl oav uoxn 118 ne:. vuvofxec. nou 118 aKOAou8Ei more oAil rnv cope. 8a 118 OTPl11W£E:lam vcovic nou non f>Mnw va olacpaiv815 . * MIa f>pw118pn OKUAa.

.. VOlli~81 on EX81 rrp0008U081 rrOAU ornv KaAOOUvn.0 evar.000a~ rnc -eivrn npri 1l0U ouro.FRANZ KAFKA WI.x. 118YaAOr.0081TOAaIllO TOUVIa va nap81 jno cp8UVaAEa pone TOU llnAOU novo OTOTpanE~l.. ana KQT8U8Uv081~ ITOU npconrreoo TOU n- H ocoorn 8~Dvnon. nou npenei va T8VTc.. orrou cum 8a onoouvresef OAOKAnpwm::a.> ncvco OTO XEPI 1l0U uexoi TO opionxo TEAO~. efvoi CPOUOKWllEVO~cno unepnqxrveio. 16 rrou naipv81 TO pn- . npoqxrvoc. 8Vc. OllWr. KQl n orrnxn ywvia TOUacpevTn TOUornnou. IT. 0- noiec unooef xorroioc va 081. Evav OAOKQl ITlO 08A8aonKO OTOXO.ywvi8r. pio rrou -arrOT8Ac. o * A.mOT8U81 rrw~ 8iVQl 8KT8KQl n8plOOOT8POU~ neipo88111EVO~ 08 osoevo TQV ovvootec.cctovoc unnperrioouv uuerpntoi jnxpof OQTaVa08~ QKOAou80Uv VIa va TOV118VaAO. OTITIKEr. OllOU~.0VTQ~. 118tnv nuoon KQl OKOUMKla- ouevn odpxc rnc yAc. Eva llnAO: n OTITIKDywvia TOU lllKPOU ovopioir... ana n<.. efvoi on EX81 llrr81 lleoa TOU. * 01 OlOcpop8nKEr.. no- vi» 1l0U KQllla~i 1l0U..

0 ov8pwnoe. 81VQl n 8IIl8u11Ia vic 80vmo. on am 010pK81a me. * Av 01eOXl~8e. 118mYWyr1e.n ~wn 11010- vrpenetoi mo KQrr010e. nou npenei npcorc va 110881 va TO 111081. nou TO 11lOd. TOOO anOT011n 000 nepfnou oofveooi n xfvnon oou npoc TO rnoco 08V pnopef nope va 17 .. 08V npenei va ~aVaKA8lm81 ueoo: On ep881 11a~1110U». veic novco 08 1110anOT011n MaYlO. 08 eva KQlVOUPlO.Ernonc W88lTQl orro xcnoic imosefuuorc nloT8We.oKapcpaAWKl 80U 0 101Oe. TOT8 n xorrioro- onesrnonxn acpou Ol1We. 8a TUx81 va n8pv081 0 orpevtnc cno TOV OlOOP0110. cpxouevnc 01J. ~81 orpoprrtn. !l8v xcrovonone. 8a K01TO~81 TOV cpuAaKlo11evo KQl 8a n81: «AUloe. 118to nocha jnc n80looa. K088 010880n va npoxcopnceic unpooro on 8a nrov exovroc KQl nap' oAa ourc rmvorvec npoc TO moco.orro Xa11nAO. 8n810n 8eA81 va n880V81' lK8T8U81 va TOV 118TOcpepouv an' TO naAlo K8Ai.0 eva oveoncro. AUTr'l.. * 'Eva npcoro on11ool me.A<POPIL:MOI AO KQl TO OIVE!! 118 OV80n OTOVOUvTPOCPO TOU OTO Tpane~l.

.' on unopefc va TOUxpornoeic * 18 . cnovo TOU. xoAUIIT8TQl rraN ono ~8pa cpuMa.8V8XW ~ava_Bp888l a' aUTO TO uepoc: n ovooa TOU 6Mou PIOU alMa TOU.6081 KaV8lt. arr' TOV Mio rno 8KTUcpAwnKil 8lVQl n aKnvo_BoMa 8VOt. Ba- 1)811. W8I<. * 'Eva KAOU_Bl ByriKE:E:lt.c. OnOTE: a8v xp81a~8TQl va arr8Arrl~E:OQl. * L:av evn uovonon TO cp81vonwpo: nprv KaAaKaAa rrpoAa_B81 va Ka8apIOT81 orto TOV ovepo. _ * J:. va ompcpa1l.FRANZ KAFKA npOKaA81TQl cno rn qnron TOU E:aacpOUt. a018- * Av rlTOV auvmov 8lx8 erutponef va XTIOT8l 0 TIupYOt..8a * Mnv orprioeic TO KaKO va 08 Kav81 va ITlO18puornco. 8PX8TQl Chacpop8TlKrl. Tnt. XWPlt. aVa~rlTnOlV nouuon.

AlJ"a 0 OpO]lOe.. crnonc. tic 80XaTl8C.MOI A80napo618lC. OlOX8T8U8T01 ]l80U oou uno TOVrrpUV]lUTlKO UVTOYWVlOTl1. rnv KaJill TlJXI1on TO 80UCPOC. oonyd K01 0' UUT8e. nouuevo. me. O' ana T eve onueio K01 uerc. * T1 onuofvei va uvnAncp8eie.. Ka8wC.. * 19 . unopef va unOAOYlOT8i 8K TuN npOT8PWV K01 vfveroi ]l8pOe.. rexerouovioc. 8l0136Mouv OTOvco K01 rnvor ' uno TO 8UOlaOTI1pi.OVTac. * Eio01 TO]la8n]lu. AlJ"a rnv mover oqnxro ]lOVO vio va rnv 8KOCP8VOovi081 ]laKPUT8pa. ovco 010 onoio O18K8001 08V unopef n va efvoi ]l8YaAUT8pO an' 000 KaAUIITOUV TO OUO oou nodic. * Anepiopioro 8appoe.A<t>OPIl. aOE:la<. aUTO 8naVaAa]l13av8T01 OlapKWe.a OK8un. Mu8m8e. * '000 oqnxrd mover TO X8Pl TnV rterpo.

.. * AUTO nou onorteftcn cxoun orro 8110C. * 'OWV OW081 xonoioc Km61ulla OTO KaKO.... VIa tnv arroAUtjxoon efvcn TOOO nOMee. 008e.efvo. * Ta cnoreoo xfvntpc nou 08 KOVOUV va OiV81e..o OX1 OpOllOe.. TO S8nKO efvoi 01KO ucc non... Yncpxei npoop10110C. a11..' aUTO nou anOKaAOU1l8 apOllO 8lVQl 0 010WVllOe.. KQl 01 KPUlJ. a11.fWV8e. urtopef xorroioc va xopei TOV KOOllO av 0' aUTOV VIa npooroofo: oev xoroouvet * Ynopxouv alleTpm8e... c llOVO ufo au nOAmpwon' 01 macvornrec.FRANZ KAFKA ITwe.. n 8KTeA80n TOU cpvnnxou. KPUlJ.. 8- xefvo 08V TOU smo81 rna va TO mOTe1Jf81.. apnOs81 TO llaOTiVIO orto TOV acpe- 20 . Km61upa OTO Kcxo 08V efvoi 01KO OOU.fWV8C...o TOU Kcxou To KTnVOe. OllWe.

.'me IIV8UllOTlKrl... e contrario [8~ ovn8bou].0orr018.. XOOKOVW<. Auroe18YXo<. ue 80UllOOll6 VIa TO tepdono oUllrrA8Vllo.<. * To KOPOKlO unoornpfcouv on eva KOl uovo KO80 urtopouoe va KOTOOlpe1If81 TOU<.'arrAc. 1618 efvci KaAm8po uevc va TO KOVW rr08 nnxo.0V8WI VIa va yiV8I ocpevrnc.M0 08V p6Kl 21 .' on ouro efvcn uovo uio ocvrcokoon rrou nopoveroi orr6 bov KOlVOUPlO K6uno OTO1)oupoou10 TOU ocpevTll.. KOl va rtdpco ioo-ioo llOsi uou 010 orrin rnv rovoon nou. NJ.'KllUOU<.A<tlOPI L: MOl vrn TOU KOl OUTOlloonyc. * To KaA6 efvoi. un yvwpiSOVW<.o ov npenei va OX8010SW VIa re- TOIOU<. a. onuofvei 6n 8e1w va epvc- xorroio ruxoio onuefo ue00 one cneioec OKTIV01)OAl8<.0<. ncpexei cure TO 8eouo.A80ll0nKo * 8lVOl xcn rrou 08V rrooxisw 08 va rtenrxco.' vupco uou. 01)010. uno llio evvoia. Ise» undpxei OllCPI1)OAlOVI' curo. o ouroexevxoc 01c. uou Urrop~n<.'oupovouc..

YWVlae:. 10 orpriVOUVva aVU1Jfw88i 010 oroupo a' ourri tn 88wpia OU11<PWVOUv 118roue aVWYWVl01E:e:. 110VOjnc xctdcroon uIIap~ne:.l10V011QxOU 1181a rn 11Qxn. onuepc 08V xcroornv epcotnori IIWe:. voe:. n OOUA81a TOU nrov 10 aOIIpI011a 11lQe:. ornv ouoia 08V rnoreuo. * 01 11apTUp8e:. onsouorcro. IIOU Aaxwpa81 AQX1apa81 tnv ao<pu~ia. 1l0VO etvcu. 1WV KOpOKIWV. 22 . 1iIIOW evovnc 010Ue:.010 ypaqJ8io 8VOe:. * I1aAl018pa cnovrnon AaJ)aivw 08V KaTaAaJ)QlVa YlaTl 08V 8IIQlPVa 1l0U. 08V uIIon110Uv 10 OW11a. pnopouoo va IIl018UW on nuouv ixo'OllWe:. * 118v urrdpxei E:XE:IV. viorf onpofvei: aIIOKA810110e:. epcornoc.oupovouc. * H 8~aV1AnOn TOU 8iVQl ourri 8VOe:. anAwe:.roue. va porrioco. rnv uororn ovcoo..UIIaMllAOU.FRANZ KAFKA arr0081KVU81 oupovoc.

'va eixe orouornoei orro TOVKOOlOV EMilonovTO OXl orro KOl va unv TOVetxe OlQOxl081note KOl aUTO OXl cp013o. Mnopef xdnoioc va OKECPTc::i 0 Mevcc AAeon ~avopoe. aMa ono tn ouvoun me.' eixe unooxovro. ntov uovo e OWe.' i)apum- tee. OlOlOKnKomlO..' nou eVlw8e nwe. * To Koxo OEVurrope] va ITAnpwvETOlPE OOOEle.' cacoviomtoc: n aM8ElQ efvoi on erpexe otnv kotnoooo lOU. napa nc ouvapEle. nc lKavee.napa TOV8~Olp8nKo orporo nou Eix8 EKnOl08uoEl.' va uerouccqxooouv ouo. eva PlYOe..KOl aUTOnooonoaouus va xovouue OUV8XWe. Kl * EUKoAa npoxopouoe 'Hrov xorroioc nou TOUexove KmarrAn~n rrooo 010 opopo me. OXl orro ovorroqxioionxotntu. 23 . .' eva KapOlOXTUIIl. veotnrcc TOU.ActlOPI2:MOI * H cnovrnon lOU OTOVlOXUPIOPO on. lOWe. napa nc otpcrnconxec erntuxfec me.' efxe. av KOl lOC::Vfxe unap~n.

OT8 toy xpOVO rrou ucc KOV8l va arrOKo10U1l8 tnv 118 aUTO TO ovouo oto. nnoro rrou va prropei va nocoreser Kl WOTOOO. cpai- opxerd va efvoi 1l0VO apl811nnKri<. * Arprrvovrcc xoveic TO K8cp6M rrou efvo: Y8110to 118 anoia xoi uiooc va 1)U81OTel ornv Kapolo TOU. 08V 8a oou cnovopeutei».'rrOlOlKO ueroo. ernonc va TO OlavU08l<._ CPU08W<.FRANZ KAFKA o OPOllO<.'.. rrpOK8UQl YIa eva eloo<.'. * Ta xuvnvooxuxc rraisouv oxouo ornv ousn. «Ilpdvuon.' efvoi * onepovtoc. 01- 24 . 08V uncpxei nno- TO rrou va unopei va acpOlp88el. aUTO TO runuc TOU OPOllOU npene. * Efvoi 0 tponoc Hpepc rnc Kpi08W<. npovpo rrou undpxei OTOV KOOllO Ka8nouxaonKo. 0101 TOV 118- TPOUv 118 to OlKO TOU<.' 118 TOV onofo ovnscupovopoornv OUVOllOU.. orpcnconxou * H ouoavo1oyfa V8TOl.

. 08V crtoondtrn XOUj.A<f>OPIEMOI Aa. uovo aYY8AlO10 nOloIa..l'. 10 ndttoun on' TO Kpnrrlowj. 8CPOPj.l8VO.lrrw8d TOV K60j. vonuo 25 .. roue 08V 8a ~8CPUy81.lOUvOTOVK60j.. oveuno- * H M~n «sein» onuofvei QUO npovuorc vepuovixo: «undpxo» KOl «rvnxo 0' exefvov». ri 01 aYY8Alocp6pOl TOU 1)aowa.la TO TOU..la.. cpwvasouv cp6pOl. n88Aav 6Aa va yivouv AUT6e. Kl rrpa. VIa aUT6 o rponoc * nou 8X81e.l0 efvci Y8AOioe.lO KOl.6Ma AOVIa. 010 * Touc 068nK8 n 8TIlAOyD va yivouv 1)aow608e. 10 8npaj.s81e.600 vprivooc Kl av TP8X81 non ueoc 010 ooocc.. OxlSOVTOl Aoupla 8- cnotexeouc eve XapOUj. eMa. pin nou 08V Uxwple.avaoKoUj.l1)alv81 ue aYY8Alocp6pOl... a T600 TIlO vpnvopc npoxcopdei ..V1la aoUvOTov.j. 10 'Oncoc OUj. nou unopxoirv nopxouv 1)aow608e. efvrn 0 AOyoe.. * '000 rrepioootepc Moya 1)a. m 00UA81a.l8 oav 01010 TO~iOl.

* llapTUpaS' TOU0 oupa- * o av8pwnoS' 08V unopef va ~n081 xwpiS' jnc uoviun morn 08 xcn aKm6AuTO 1180a TOU. o A. 11010von aUTO TO QKm6Amo 010IX8l0 000 KQl n rrforn pnopef va napa1l8VOUV 1l0VIllWS' xpuuuevo K8lVOV. 10yw TOU OPKOU niOT8WS' nou * To va rnOT81J81S'ornv nOT8 npooooc. vOS'. Euxcpfotcoc 8a n:.aMa 08V T011l0Uv va TO xovouv 8XOUV OW081.o.Pllan~av tnv oixtpri ~wn TOUS'. 8lVQl 08~IOT8xvnS'. npooco 08V onuofvei ncoc rnOT81J81S' n 118XPIrcopo 8X81 yiV81 o AUTo 08V 8a ritov onoicori- morn. * H 118001a13non TOUCPI010U nrov onopoi. 'Evoc orto TOUS'rponouc orro 8118TOUS'onofouc unopef va 8Kcppa018l ourn n OIQPKr1S'onoxouum 81VQl n morn 08 8vav npOOWTIlKO 880.FRANZ KAFKA rna unvuuoro TOUS'0 8vaS' OTOVill.nrn: TO 26 .

aMa vo yiV81 av8pwno<. v vfvetoi 00- yp0818<.081o TOV KOlTa~81.'vo ~ho- M8 to mo ouvma 16081 TOVK60110.' TWV Ql08:o'08WV» 8lVQl TO KOK6 11800 OTOV K60110. on6 onoxoxouue 8VOV «K6KO11800 IIV8ullonK6 IIV8ullonK6 K60110' oUT6 nou 0110<.0 rn vfxn TOU.M>OPIEMOI KOK6 unooet 08V pnopef vo ~8AOVla081 TOV av8pwno. Vl' QK6KQl OUVTpij)81 * 27 . unopef KOV8l<. K6011ou.0VlO8~8}U~:O.'.0 8KT6e. I'io T' OOUvOllO llano pnovnc .'. * unnoxei TInoT8 6M. !l8V OUt8 KOV on6 TOVK60lJ. qxoro...110<. unooulpl~8 * !l8V npenei vo 0<P8T8Pl~61100T8 on6 KOV8VOV nnoro. vic mo OOUvOllO orroxrn 110 rno OOUvOllO vfverci onoiov vrponoxoc T0111:O. KQl oUT6 nou onoxoxouuo me onvunc K6 8iVQl 116vo 1110ovovicoiomro otnv Qlc.. * Em olOllOxn 118to~U TOU 80UTOU OOU KQl TOU TOVK60110.

FRANZ KAFKA '01a efvoi orrorn: 10 V' ava~ma~ me W8uoai08non~. npconofxoVTQ~ va TO KQTaOn1081~8~mp8nKa 8Uarr0K11l10. orpou 10 Ka10 8~arrQTaWl oncoc Kill va 'xei. qxnvouevixo tousoxi01OV. * Yndpxouv 8pc.uTn11QTa 08V 8a pnooouocue rrou rrOTEva rrapaKa11WOU118 08V 8lxa118 arraMayc:i av ono curd xdpn ornv lOla 11a~tn qnron. 8VW0' cum tnv rrepfntroon. Kill 10 KaKO. xcn 10 KaKO. 8IIl06Movla~ lOU OU0118Vc:i~ OPOU~ ovouetpnonc. 81rri~ovw~ va 10 Kav81~ ovioXUpO Ola me 8VloxU08W~ TOU010 ErraKpov. * Ka8000v oncnnore 08V unovetoi om y1wooa lOU K00110UlWV qxnvouevcov unopei va xpnoiuo- 28 . :mv 10 L nporm nepfrrrcoon 8~anma~ 10 Ka1o.10 KaKO 08V 8~arrQTaWl. On qxnvotov 10mov nponuntec n 08m8pn nepfrrrtoon. oion 08V rraoxi~81~ VI' aUTO0018 xov 118 8~ana- 8rriY81OU~OpOU~. 10 va 8IIl01WK81~ 11EVI010. L:m 08m8pn nepmrcoon 8~arrQTa~ 10 Koxo. 10 va nopoueveic 10 816xl010 010 ouoio- 10VIKOernneoo. arr011aKpUV0118vO~ 11EVIOWono W aUTO. L:mv rpfrn nepfrrnoon la~ 10 Ka1o.

viorf cnoxnpuo081 KQl TOV OlKO TOU<..av8pwnou<...l8VaAUT8PO OUT8 ].llKpOT8PO 29 ..lO.. aMo nOTE EOTW KOl xo- TO npOOEVVlOn OUVKPlTlKO. av KQl ovnoroixei OTOVCPQlVO].lOVOUnQlVIKTIKO... * MIa oKOAa nou OEV EX81 VOUl)10081 cno rnpcro TO 1IfUXPO ouvopuoxovnuevo orro SUAO. anOKnpU0081 TOV KOO].. W no- efvoi.nv 8A0t XlOTIT ouvaUl 8UKQlPla VIa va TO'KOV81<. cno tn OHm TIT<...lOVOrnv lCllOrnrc KQl nc OXE081<.lO. * 'Onoioc 0' aUTO TOV KOO].. arrAw<. oovuonxnc n 0 onoioc 08V urtcoef ue TITV noounoacon napa ouonc TOU avva EiVQl ovo- on KOrrOlO<.TOU<. xcn o * 'OnOlO<.l8VIKO KOO].lOVO OWV 1V8U080Ql 000 Mvo yiV8T 01... 'ETOl apxls81 va noipvei 8pwnou.. orpopd ].. * t¥8U080Ql 000 TO ouvmov luVOT8PO ]. jnc l08a TIT<. orpou.lO npEIIE::l va aveneer OAOU<.lO ovcnc TOV VEiTOVO TOU 08V KOV81 OUT8 ]. no1VII..TIT<.M)OPIL:MOI nom8d ]. OXl OWV EX81<.TO aSls81. rmroc.KOO].

ooou neoei novo ornv aM6Kom ucoi«i 8EC.FRANZ KAFKA KaK6 an6 6nOlOV a' aUT6 TOVK60po ovcno 8aUT6 TOU. 30 .:80W TO~EPOUPEn 6Xl. Ilopcuevei npcoto efvrn ouvm6v va vfvei. w01600 n QlWVlOqnron cutou TOUYEyov6TOC. an6 Evav IIVEupanK6 K60po. fvcn aAne * H EKoiw~n an6 TOVIlopdceioo efvoi. EVpac. efvoi aJill8Ela on n EKoiw~n an6 TOVIlnpdderoo efvoi OP1oruoi KQl n ~wn OTOV K60po ovcnorpeuxrn.:. npoc tnv xupic rrA8UPO rnc. O oivE! uovo rnv rnaovornrc va ncpcpefvouue OTOV Ilnpdoeioo uovfuroc. OiVElm 13E3 iotnr 0 . TOV uovo TO eporrnpc EOV TO * To YEyov6C. nou. QlWVlO. 'ETOl.pac.on 08V unopxei TinOTE6M0 EKT6C.KQl rfnot' 6M0. pac.. anOTpa131ETQl. aVE- ~opmTQ av Epeic. 1o tnv * H TEXVTI cc OUViOTOTQl va Oouncovounote u OTO an6 tnv aJill8ElO: To cpwc. cnoorepef 8Arrioa KQl pac. aMo onuofvei ernonc on unopef npovucn va efuoore uoviucoc EKei. wc.

KOTOlKOe. rrvfverrn orro m AOl11aplo me vnc.... 8XEl oAEC. nc. lVOl evoc 818U8 88pOe. EIIlnA80V. aMO OXl TOOO 11QKP10 8lVOl ernonc OE118VOe...81 Km81}81 KOT0. ouvmomTEe. 118pOe. 0110.TOll oupovou..)V opirov...)OTn yn. 18 11ia ncpopoio OUPOVlQ 1 aAuoioa. tnc vnc.A<t>OPIL:MOI * Efvoi evcc 81Eu8Epoe.)e. vion 08 oAa to vruvo 1}aOlAElQ.. 'Etoi. KOTOlKOe.. Toutoxpovo. viotf 8lVOl OE118VOe. E~a- 11a8afvEl va nonvdpei OKdTOl 08 xonoio cnovopeuuevo * 31 .. KOl aocpaJille. KOl nap' oAa aUTO. Ilpovuon.. va arrOOWOEl aAuooa8TO cpxixo CPTOV81 118XP1TO Onl18l0 v' opvefroi OE A080e. 11811lQaAuoioa opxeTO 11aKplO WOTE va TOU ernrpenei tnv npoopoon WOT8 va TOV Tpa1}n~El ononnote neoov H0V vruV0..K1 avnAal11}ovETOl TO 011.0npovpn 01110. tnv KmOOTaOn. KOl aocpaJille.. av 8811. xcrc * KuvnY081 W YC:YOVOW oav evoc cpxdpioc nou KOl rrou. va rrvfvetrn orro tn AOl11aplo TOU oupovou av 88AE1 v' aV81}81 OTOVoupovo.

xcrroroc OlO aKmOAUTO OlOlX8l0 va TO orcoei. * ~TOV 1010 ov8pwrro unopxouv napa OTO1010aKpl!)wc. onAaen.. uvorpepovtrn eroi TO uovo nou 8lVQl on uncp- ueoc orov 1010 dv- * Kma!)pox81s81 TO wixouAa nou neorouv an' TO 1010TOUTO TpaneSI' aUTO onpofvei on 8lVOl npov- 32 . Kl jmopef va oupnepovei xonoioc xouv olOcpop8nKo unoxeiuevc 8pwno. avnM1lf81~ rrou. Oecopnnxo. ueoo * TOU KQl OXl va rraoxls81 To AKmOAUTo 8lVQl Eva' 8lVQl Ko88 p8pOVW- uevo av8pwrnvo ov KOl rouroxpovo 8lVQl KOlVO08 OAOUC..FRANZKAF'KA 'I'i rno 8UXOPlotO orro tnv morn 08 Evav onceKO 880! * urrOPX81 n ouvmomTO rnc TEA81ac. 8uwxiac.: Na rnOl8U81. aVTlK8lP8VO. tnv rrAripn TOU~ ovouoiornro.8~ OU KQl n arrapoplMn oUvapn TWV 08ourov rrou 8VWVOUVtnv av8pwrromTO.

n onovrnon TI8PlCPEP81Ql vupco orro tnv epcornon. MIa ~OCPVlKr1uetcotpoqm. vupco aou.' rn oxove. vc CPOU- TIpoa8K1lKa. va Vlw881<. aAAa ~8xva81 TIW<. pic lIf8Uon morn. 1018 dev UTIapXOuv Om8 elMa * Av ouro TIOU UTI01i88Wl on xorootooonxe orov Ilcpddeioo nrov KaTaAmO. * 1l0KIlloa8 10V 80UTO aou 118 tnv ov8pcuTIomw. . * AUTO 10 ouvofcsnuo: «Eow oev 8a ovxupopo8&0.010 lPaIIESl' aUTO..Mel.0. lIfc1xv81 OTIeAIIlallEVO 010 ooioTIEP0010 npoocono me tnv QKoi\ou8ei ore rno TIa33 .'onuofvei TICUe.00 Macu». Kl allEacu<..08 cxcroxuro.ov vic Myo. 'I'oirm n OOKllln KaV81 OTIOlOVallCPlBelM81 v' cprpiB6.. QlalaOO~O. onucoicc aAAa ovritov 1018 SOU1l8 uecc .'va lPW81 lIflxoui\a. .M)OPI2:MOI uon rno lKaVOTIOmllEVO<.' aTIO Ka88 6lJ. CP01)l- ouevo. 1018 08V nrov aTIOcpOOl011Kn<. OTIOlOVrn018U81 VO rna18U81. OllCU<.

.VlO epww' l1OVOc..'KcJ.' ncooouoei TOV 8aUTD TOU..'CtMOUc.1a QII8Aeu88PWV8TOl110VO va efvoi 08KavIKl.' 88h. OnAaOn 010 110VOIlana rno l10Kpla IlOU 0- 000 TO ouvmov cno TnV end- vrnon.' TOU 08'1 8a lllTOPOU08 va TO KcJ. * H aMt88lQ efvoi aOlalp8Tn pel va ovovvopfcei va TnV KOl.FRANZ KAFKA paAoya onyoUv 110VOIlana. 08V 11IloOIlOlOc.. KaIlOlOV OTO va rmpctnpef * To IIV81ll. 11IlO- pel..81 TOV EaUTo me ovovvcopfoei noerrei va ovnxei OTO lp'e11a.. * H ouvcvcorpoqm 118 TOUc..' 11ac. ope. 8Il810n Ol1Wc.' epw'(Qc. * Kovefc 08V unopef va erneuuei aUTO nou efvci 34 .V81aUTO.V81va 11n 0Mrrou- 118 TOV OUpcJ. OWV nouei o * oapKlKoc..'eX81 couvefon'(Q 11eOa TOU TO OTOlXelO TOU oupoviou epcorc.

. opOU me. 35 Zwne. KOl OXl 1l0VO Olav 8X8l onucvei n copo va KPl8ei n un0880n.. nou 08V enperre va CPOlle: ono * E111a018 allaplw101 CP08l cno 10 Mvopo oev 8XOUllE CPOElcxouc OXl llOVO e:n8lOrl 8XOup. ornv nepmtcoon evoc OUVK8KPl1l8VOU orouou 1l0l0S8l va oUll13aiv8l 1l0l0S8l 8101-. KOlllasi 11'aUTOV KOl n ernuupfo. Mv rirov 8~Qllfae.aUTOU lOU 08U18pOU KonOlOU. -Av 10 OTOllO efxe lax881 ono tnv opxri ue TO 118pOe. aUTO. lOU nou 8KOlwx8nKa- Zconc. on undpxei xonoioc 1180a OTOOTOllO 0 onoioc 8IIl8ullei ouro nou efvoi 01l010YOU1l8VWe. lOU 118v- udptnpo. * Tiorf nooonovioucore 118 orro TOV TIapo08l00.WCP8MllOVia aUTOV TOV xcnoio.E Kl me. 810mo aUTO -KQl iowe. 10180 npcoroc xcnoioc 8a cnoouporcv.M'OPIEMOI 181Eiwe. novrc va 10 8~nY8iTQl cno Y8yovoe. Av. aMo eneiori ono TO118vopo me. rVWOEWe. nap' 01a ourd. Via 10 nportoropuco aaMo 8~Qlliae.. aM' WaTOOO 13aplo snllloyovO VIa eve 08m8po xcnoio nou TOV ExOUV CP8P8l 8V 118P8l Via va xpfvei rnv un0880n. snl-llOYOVO VIa KeiVOV.

.. KOTOOTa081e. o aMa VlO TO KOK6 TOU. ouoicoruco. 6jlwe. 6- jlW<. Ise» np6K8lTOl OKP1~W<.' jlO<.FRANZ KAFKA H KOTamOOn ornv onoio ~Pl0K6jloOTe efvoi 0jlOpH.nou ovojlcpi~010 ouviorc TOVxoouo TWV0l08n08wv OTOuono jlOe. jll0 8~WT8P1Kr't urn. nou 81vOl arr.Aw<. Iloueevd iSev ovorpepetru..' e~unnpeTnOel.ove~apmTO on6 tnv evoxn.'. TOVoxono TOUIlcpccefoou. ov8pwmvne. efvo.. OKP1~W<.. 0 oxonoc ucc 6M0~8.0M1.01 npovpcnxec 01Ocpope<. * Mjll0upyn8nKOjl8 VlO vo ~nooujle OTOV IlcpdiSeloo. opxi~ouv uovo am uoxprvn rrA8u-pa currie 36 . KOl 0 Ilopoceiooc oxedidotnxe VlO vo jlO<. 6101 rnv iiSlO ucovornto vo yvwpi~OUjl8 TO Ka16 KQl TOKOKO' Kl wm600. ouveiononc 08 opiouevec jl8TO~OnKee.' oUT6 TO a' onuefo nou nooonoeouue ouvovsponouc vo ~8n8p600Ujl8 TOU<.. * An6 tnv Ilrcoon KOl uerc eXOUjl8.'. on TO iOlO ouvebn KQl ue * To KOK6 efvoi n oKnvo~o1io me.' TOVxoouo TWV YlO 0l08n08wv.

: Koveic OEV prtopei efvcu ucovonomuevoc ue uovn tn vvoon..JeI OaVTf88T0. Ka8we. (AuTn efvoi. rpofveto: Av ncoc 10X1. AMa OEV efvoi npoixiopevoc ue m oUvalln VIa va TO xovei aUTO. Aomov. oev TOU onouever e~6)J. 80TUl KQl ue Kivouvo va owarfrtor' 6)J.\npoe.va efvoi KOl n npco- WPXlKll onuccfc TOU OUlllaTlKOU Oovorou). 0 KO01l0e. unopei IlOVO va 1l0UVTsOUpUled ilio KQl vevviouvroi 01 OIKQlOAoyiee. 0 oooroc KOOllOe. urroto ne- piooorepo ri AlyoTepo nopd n aUTOOIKQlOAOynon ornv em8ullia TOUva i)pel uic OTlY- TOU av8pwrrou 37 . T va aUTO OCPElA8TOlOTO e~ne. orro curn rnv TeAeUTala npconceeio.. KQl n onuooio TO118vopo me.' npovuon._0 eKTOe. arreW1e. aMa npenei va rrpoorra8ei va evepYel ouuqxovo ue oirrnv. VVWOEXue. rrou oX8Ti~8TQl ue rnv onovopeuon me. oAOK. oev efvcu iOUle.M>OPI~MOI me. TOU Oovorou Fvcooecoc' iOUle.._ou. AUTn. tnv nooorrcueio cpoi)aTQl va rnv xovei 8a nponpouoe va xorupvnoei m vvoon TOU KaAOU orto KQl TOU KaKOU (0 opec «Ilrcoons npoepxetrn aUTOv TO cpoi)O). Ahl. va cpalle cno unv arrOKTnOEI oirte KI 8T01 rnv cnoocmrrn un. KOl ope npener va xoroorpeurei TOV eouro TOU.cl EKelVO rrou ouv8i)n xonore oev unopef va ojsnoref. efvoi veporoc ono aUT8e.

T. 38 .M. enouevoc eioor 8T01. n va TOo8m8po 8iVQl n cpxn. 0 onofoc erxe w. SEllQ rn poxn ornv 1000 (L. * 11uo m8aVOTnT8S': efre va KOV81S'TOV 8aUIo oou arr81p08AOxlOTa PIKPO. enouevroc n aopov81a' * * EWOc::iTQl0 nfvoxoc TOU f!O:PllQVOUswypocpou 'AAllrrpElIT AAVTOP'PEP.. i80uoaS'.. npcoro efvoi n T8A8iwon. TOOO13aplo. o * 8oVQToS'efvcn urroootc ucc. oov eve cvn- ypacpo tnc M6xnS' TOUAA8~OVOPOU* peuoouevo x OTOV tofxo InS' axOAlKnc. paS' ri oxouc KQl va TOV8~acpaViSOUP8T8AeiWS'. To n opoon. EKeiVO rrou 8a X81onpcofn efvcn on npenei... va yiV81 n vvoon 8vaS' oroxoc 8108n npoc 8rriT8U~lV. non otnv nopefc auTnS'InS' swnS'. va oUYKaAUmoup8 ourov TOVrnvcxc ue tic rrpo~81C. MlQ rtpoonoaeio va p8TaPCIn80TeiTO Y8YOV0S'on n vvoxm 8X81 non o08ei. TOOO eAaCPPIO.). * MlQ morn oov AQlPnTOPOS'.FRANZ KAFKA uri eipnvnc.

i\oyia! 39 . me 8u8uoirre xov TOAllnoav AUTn n 8u8Uvn ellOlas8 WOT8 01 o.A¢OPI2:MOI I1pO<. ouvcqxoc vnc VIa TO npovuoro...i\aCPPUv81 opxeto rnv av8pwmvn AUOllEvn 118 tnv Ko.' llOVO OVTO<. viorf npoc ai\i\o. aM. TWV npovTOOO aUTO. av8pwmvn<.' ouvxuonc: aUTO rrou xntnotporpei 8V8PYo.AI 13a8mma eusuvn.. cpo13o<.· o.s8TOl.vepwrrol va rnv CPOPTWOOUV 08 eva llOVO urr8pav8pwmvo n 11800Ao.'08V 8a 8u8Uvn. OEV pnopef va xorootpo- * H npcotn Ampda npoc TWV 810WAWV nrov aocpaAw<. OV. eva<. TWV noovporrov.. cpo13o<. n 11008 dX8 8. e ovovxoiornrcc m aUTO. npenei rrpwTlo-rw<.s8npoopfcercn va Till KOjljlano. oxeon 118 eva llOVO ov 8a nrov rr6.IUX0.. KUPIOT8PO... ouvacpw<.o. uorcov Kill.' cnoouvnv A8KTlKI1<.. va eX81 rncotef Y8Po.. oo8nK8 me * I10Te rna 1J.n KOjljlano. TO ernonc 0' aUTO. TO ncovuoro 8u8Uvn<.. reooonc. cpd. I'i' aUTO Kill M8nK8 n eueuvn TOU 8aUTOU TOU Kill. cpo13o<.13non 8VO<...88 npdvpc eva llepo<.

* Move 80W TO 081VO 8lVQl 081VO... 08V 81VQl ttu. * To Koxo 13pioK8TQl p8pIKee. xwpie. OAO KQl ornv ooetnpio me ~wne.. oou: nepiooorepo rnv rpoxid oou..pae. va ouvovrnoouue aVTioTO- * 01 xapee... aMo cutric me ~wne.. ouropcooviopoc e~alTiae. swn~... pnopoupe.. av exouue tn OX8nKn 8eAnon. 0 01K6~ J1a~ cpo13oe. cpopee. avuww80Up8 v' 08 jncv ovorrepn ~wn' rc 1300ava ournc rnc ~wne. ourou TOU cpo13ou. am xepio pae.. we.. 8pYaA8io' 81T8 TO avayvwpi~oUP8 81T8 OX!.. KQTO nooov Kpu'l38OQl xonou e~w orto ournv.. va TO nopopepiooupe on.... c'i!apKwe. 08V 81VQl me ~wne.. 'OX! ue rnv evvoic on outof nou unooeoouv 80W 8a cvuunoSow xdnou aMou Myw TWV 081VWV TOUe. Mo ue a tnv evvoic on curo nou a' 8TOmO TOV KOOPO 000- 40 .FRANZ KAFKA * lluo Ka8nKOVTO Na n8plOpi~81e.. aMo 0 OlKOe. KQl va 8AeYXEle..

orov YIa Aovaplao11o TOU~' 11E OMa AOIIapoUOlO£. 0' 8vav OMo K00110.. anapOMaxro KQl arrAW~ aIIEAEu8EPW118VO cno TOV eouto TOU.A<l>OPI~MOI KaAellOl OEIVO. me anOTEAEl TO 11EtPO me mornc. ElVQl EUOQl110via. on11lOupyia~ KQl * Ilooo IIEPlOOOTEPO IIlEOTIKn Kpooavm Kl orro rnv IIlO a- 13E13QlOTmaVIa TO a11apTwM me TWPl- vnc 11a~ KmOOTQOn~ EiVQl KQl n 8lI. EKTO~ ono rn 11EV6An 13aonoi q>EVOKn. IIW~. oa ornv ovvornro rnv nporn. 8OTW. KQl 110vn n oUva11n IIOU 118E11IIEP18XEl OAOKAnPWTlKO ovroxnc currie me OEUT8pn~ IIEIIoi8non~.0xl0m.ETQl jnc 41 epconxn iVTPl- . 13Ei3QlOTma VlQ pic EVOEX011Evn QlWVIa olKaiwon me EyK0011la~ UIIap~n~ 11a~. UIIOPXEl OE KOeE m011lKn nepmrcoon jnc EIOIKll jnxpri q>EVOKn n onofc IIap8XETQl EIIlIIpo088TW~ YIa. * H 108a me dneipnc OlEupuvon~ KQl nsnpotnroc TOU OU11IIavTO~ efvrn aIIOT8AE011a me 118XPl~ EOXOTWV aV011El~n~ q)lMIIOvn~ amOEVQT8VlOn~ . IToMoi 8EWPOUv on.

ernonc Kl eva ooam16TOTO xa1l6ye10 OTOV e~exo- VTa Oecni nou KaSeTOl ornv KOpUqlI1TOUe~wom.. '0ncoc TOnOlof e~e1fooeTOl uecc 006 61a rc O1aola rnc swne. Mrropef va unap~el cno * yvwon TOUola13ollKOu. Kl cure llae. 42 . n nSon016e. TIapouOlaseTOl xpelaseTOl e~aywyll. xdvei va 01epx611a01e 61a tc 13 coovc . an6 tic OloSn- ndvco one pfsee. ue tn llfa n tnv 611n uopori.me KOl oev * '01a to 13aoava nou unopxouv virpco ucc npenei va to urrooroupe Kl elIde. 01 fOlOl. 01olQ1301lK6 1a 6Xl morn 0' ouro..FRANZ KAFKA YKa om oxnvri. xapf1.. rev exouue 6101 eva oouo. noM llaKpla..:el .... cno TOureirnxo e xa1l6ye10 rrou xapfsel OTOVousUV6 me. aMa exoupe eve» rpono nou ue- YaAWVOUlle. To noovuc nee. KT6e. YlOTfnepiooorepo ouro nou efvoi non nap6v oev urrdpxei.uexpr rc vcpouoro Kill TOVSavOIO (KOl. * H uucprfc epxeTOl rrovrc ow ooveoc KOl pnopef va yivel oueococ ovnsnnrn oeic.

E~dlooo11amE VOl 11E tnv av8pwrromw (OE118OXl lIlYOTEPO 13a810 on' O.0pI0 VIa OlKQlOOUvn 0' aUTO TO nsofoio.Tl 11ETOUe. ]lEV unopxei rrEpl8c.. Kl ovtcnoxpfveroi otn qnron OOU-.0VEI0c. o ov8pwrroe.wn TOU aUTO rrou OpI0E. orcv OPI0E tn va VUpiOEI rrou rnv efvoi TPlc.cum n cuuvo 11rropOUOEe. OmE KQl nepi8c. va efvoi TO 110VO13ooavo rrou 8a onoqnrveic.Elonoxouuevo cno TO rrpOnYOU11EVO. * exei E1Eu8Epn !3ouAnon. uno tn oxetuoi evvoic on npovuoronoief 11Ern 1. aMo 111a8ETlKrl onuooio.008d * Mnopefc va Kpam8eie.. 11aKplo orro to 1300ava ETOUTOUTOU K00110U -aUTO EiVQl 0lKalw110 oou va TO KOVEle.. 8TOl aKPlf>We. erre TOVOOTaA.YOU11E eire TO cpo13ol1aoTE). Kct' apxoe. EKTOe. iowe. 011We. 08V uncoei moro. 43 . vion OEV efvci me TO iolO npoocono OPlOE. lowe.EaUTOUe. ucc) 1180a en' 01a to 13ooava cirrou TOU K00110U.A<I>OPI2:MOI xord 130OlV. TO K08E OTOOlO 110101.wn TOU' ttopo..0V: 13813Qla. KQl ourn rrrov E1EU8EpOe. 1.0plO VIa cpo13oTWV 13aoovwv n VIa va TOUe.

' va pae. cnorexouv K01 TO aUT6 npovuo.' eI1lAoyr1e.'. pnopei eve K01 OlKaiwe. tn 13ou- am ~wn TOU 6Aee. exe. 1<01Kupiwe. eneidn efvoi ncpouoec TOUT6xpova.' 0110<.' ~wne. vic xcufo 13ouAnon.'efvoi 116vo KOTl 118Ta13oTlK6. 6VTOe.' e~e}uKTIKri.e.' aV8YYlXTO. me.' 0 ov8pwnoe..' TOU TpiTOV. erre eAeu8epn efre * oeipnvec ourou TOU KOOllOU KQl n 8voel~n nou llae. efvcn c::A.' KOTO TO on. YlOTi 116vo 8T01 0 K60110<.' efvoi 01 rpeic rrAeUp8e. WOTe oev 8a a- qmvei kovevu onuefo currie me. K01 116MoTO T600 OAOKAnPW1l8Vll KOTO 13080e. omnouovouv juo evornto.8u8epoe.'.' va OlOvUoel rn ~wn npovucnxd an6 tn thaopolln ornooorinore me. AUT8e.'8a efvoi T600 Aa!)uplvSwone. WOTe oev acpnvel nep18wpla OXl. ncpefoc efvoi c::Aeu8epoe.' . rrou 611We.' eAeu8epne.' Tle.FRANZ KAFKA .' 0 K601 novroc dooue.l)pel TO op6110 npoc TOVeaUT6 TOU.' nou 8a ~avayivel Anon va OOKlllooel xonote.' evvuoroi on aUT6e.' ~eAOYlo~el KQTO tpono 44 .'.' TOU.lie01epov.'.' va emA£~el ~U:))i TOV tpono KQl rnv KOTeu8uvon 1180a am TOU. aMo.l)ouAnone.' me.' nepIOTO- oeic Kl 8T01 va .

08V en' ouoevi AOYWva KOlTO£81~ npoc TO PE- 45 . Aomov. ElVQl on ona~ KQl OUVT8A8OTEl TO ~8i\6VlQouo. npooeuxnc. aVTAoup8 TO 08EVO~ VIa v' cvovi- Mrropefc va YVWPI~81<. * H rcnervooooouvn OlV8I OTOVKa88va. 0Kl ETG! otnv npovOTOKoxo. av KQl.A<llOPIl:MOI OUvPOpcpO npoc tnv alill88lQ. npenei poe me. aY0::>va' cno rnv noooeuxn OTOUP8. tnc n IIlO ouvmn vov8pwno n AmpEla KQl ouyxpovw<. oxouo KQl 0' 8KElVOV nou 13ploK8TQl omv onovvcoon me pova~lo~. H oxeon xdnoiou ue TOVau- TOU EiVQl oxeon ue TOV8aUTo TOU EiVQl oxeon nOAn<. oav pw~. 13813 .tfnot ' OMO. viorf 8a yfV81~ ornsn 6Amo~. n oxeon evcoon. Mrropef va TOKOV8I aUTO viorf ElVQl n npovpcruoi VA0::>OOa npoceuxnc. uonxornro TOKaM po~ nopooupei TO 13Mppa me VUVQ]Ka~ npoc TO Kp813cm me. rnv IIlO ouvan't oxeon ue TOV ouvnv8pwno TOU. Av nOTE n CP8VOKll xorcoroccet. AnOPOVOUP8rnv evvunon. uovo ornv nepfrrrtoon oic OAOKAnpWnKn~ KQl olapKou~ rorrervoopoouvnc. orro CP8VOKll.. To X8IPOT8PO.

.. . efvci OIKeiO 1180a ono piov aKa8opiom acp80via rraluwv 10TOPIWV.. Axouc KQl TO 1010 TO Y8YOVO<. * "Mv unopef va nei xovefc on lla<.. av KQl unopei va unv IOxU81 VIa xouio uno aUT8<.. 0 onofoc 8~8TO~81 rrp008KTlKO rnv 8IIlP0010 Tpan8~1 prrwopoou 08V aV8X8TQl xojnd nponOTQV cpxfoei TO rrQlXVI01 0 CPOV81OTOU Tparr8~lOu.01l8y610<...me ~UlD. «Ilou efvcn n 8VV01O me morecoc 80W.. pee 8V8X811l1a vopcoon rnorecoc n orroia efvci ccuvoro va ovvonaei-....FRANZ KAFKA * 'OAOl EiVQl rroM onoc rrpoorra8Ei AOU<. 1010<. 46 .. 08V pnopef xcnoioc va un ~81».0 118TO 8rr8OTp81II8 am 00UA810 TOU. pn aT8A81O. * "J1JJ.. nepfnou xoveic va 01OCPUA6~81 eve 8au- aK611a Kl orro TOU<.rraiKT8<... loou eve oxoluo rrou lla<. aMo1l8TO.. n nofxr nc . AnAw<.pixvertn 0' aUTO 118 aouowrrnm povio. A8lrr81 n morn. 8UY8VlKol ue TOV A.. ox coonou CPTOV81 OTlWD.<. oav va unv 8lx8 oupJ)ei TlrrOTQ».

a' aUTO TO "anAw<. 08V uno8a oncptopdei OP8VOC.A<DOPIL:MOI «AKpl13w<. neoiueve pOVO. xov. P81V8 T88a ncpouoicexorooio1I. no TO orrin. tnc KQl OaTa 118 rn 110PCPnaUIn<..O1a nocic OOU. Mnv aKOU<. nP8PO<.dw<. me 8- motecoc nofpvei dpvn- llev efvoi cnopofmro va CpUy81<. aou vio va arroKaAucp8d. 08V unopef" VK81TQl n rrapOAoyn owapn oapKa one». o Mefve 010 Tparr8s1 OOUKQl 6KOU. 0 xoouoc otef prtpoord PEl va Kav81 aMlw<.. Mnv nepipeveic xov. 47 . KQlPOVOC.

toexouoc 8TOum 11Epa. I'icrf 08 T8MKil ovoxu- on..napa1)a. va TO avayvwpi~8l 118 an088la.A. 80. TO oriuepu EiVOl ava11<Plo1)nmm n va ndei Eva 1)n11anoponepo. n. orro tnv onoio ~8KlVO n rrpoodo.ri v' aOlO<popEi VI' aUTO.r:E TPITO IlPOr:QIlO: A<f:lOPIr:MOIAIlO TO HMEP01\OnO TOY 1920 6 IANOYAPIOY '0.11 KOV8l TOU qxuveroi couvntnoro KOlVOUpio. TOV ~8Y8A081' TOVKOV8l va ~8XVO 8TOUTOTO Y8YOVOC. VIa * 48 . xoxconc.. ~wne. n6AI. 011WC... ~wne.n noovuouxn a~ia me. TOT8 ovorropeuxru -Kl ouroc TO ~EP8l. Airrri n <PP80Kooa.AOwV 118xor: orro TOV apxaio AaKKO me. Av 08V UIII'tpX8 n <PP80Kooa me.

an8A8u88pc.BMnouv 1180a OTO K8CPOJuTOU. . oav OAOKAnpn CP8W. n oxoun 08V 8a T8A81c. Efvoi TOOO8UKOi\0. TOV cnoonc ano rnv epvooio 8n8Ion TO 88a11a. v' cnotexouv oAa ourc unopef rnc T8AlKllS.tnv KOAaon me opetnc neovovroc 1180' an' TOVnap608100 TWVna8c.KOl1180a nou Ka81OToUv m swn ouvmn: K8POis8l KavEis.A<IlOPILMOI 9 Iovouaoiou llE!lOlOOll1Ovia. TOU KOl. TOV 8KV8Upis8l ono aUTOS.uons-. AUTO TOV 8voxi\d. Tooo aV8cplKTO.ou anOKAEi8Tal n * To npoofofmuo cpuAaKlon ornv npa~n to nws. Avn88Tws-. 10 Iavouaoiou 'Eva K01111an. 49 . H 08101oOl11ovia EiVOl xon TO onsouotoro.cutri n0880n xcnoiou on TEAIKa 8' oneseuav tnv 8no118Vll 118pa n anapaMaxrn. 0 MIos-. ri av av TOU onAw8Ei pncnopcftnrn npoir- 88pw8Ei 08V OIa\If8U08Wl TOU nopcuefvei 8vw8Ei.efvoi 0 110VOS. 8X8l anOKOnef orro TO moto 118POS.0081nOT8. apxE:S. T Kal11asi TOU OAOKAnPOS-0 K00110S-.OUK8cpai\lOU TOU.0v. ernnxeov. Tooo an8x88S-.

unopei IlOTE: KOIlOlOC. va IlP08va I)P81 tn xoi va efvoi T0111aollE:Vo<... 08 OIl0100llIlOT8 Ka8llKOV IlOU 08V E:X81 8IIlvon881 TO Myo. IlWC. Ka8nouxa- Ken VI' ourov. apK8TO llKIOTa VI' aUTO aKpII)wc...lWC. xcnpo Tlapa06~wc.... 13 Iavouapfou 'O.. nrov npostoipo- * 'EX81 I)P81 10 UIIOllOxMO lOU ApXlllllon.. a IlP08v T0111a0181av 08V YVWP1S81TO Ka8llKOV lOU' 118 611..FRANZ KAFKA * I'ic xojno TOV eoirro ~Wll. OllWC.. lOU 8Il8TPO- nn va 10 aVaKaA\Jw81 118curri rnv npourroason. nepfotcon 08V efvoi 8IlapKw<.nv Ko88 onvun: Koi..n KOV81 lOU oofverrn nouvntaorc xorvou- 50 . OllE:VO<. Olon IlOU unopef KOIl010C. a ovtcnoxpiv 881 08 OIlOlOonIlOT8 CPUOlKO Ka8llKOV.1a 16VIa. xonoiponoief evovnov lOU' aMo 10 npooovox.. otixo.. aMo 08V urropef xornvoprioei lOU VI' ouro.. npovuc E:X81orto rexvnto: aIlO1Ux81. cxouc t av UIlllPX8 XPOVOC. prtopef I KOrrOlOC... XPOVO VIa va Ilp08T0111a0181 0' cum IlOU TOOO ovexenrc TOU sm081 Ilp08T0111aOllE:VOC.

.. ovnccvo va 15P8I m 8.. 51 . p01l1e... KUpIapXlKa. urropouce <pEUYE. Meoc KI 2£W. TOU qxifvercn ernonc OOuvn8101O OrrAOIKO. 8£aniae.. mv aAuoioa TWV Y8V8WV. opw<.KQl uetc 15ioe. vic tn swn. 15PlOKOlOV ueoc 0' eva ovoixto KAou1)i.BEV n10V xov eyKAEIoTo<. oav 010 orrin tnc: 0 xpotouuevoc ntov rrpaKTlKWe. ac516<popa. TOU KQlVOUPIOU. K0150VlO<... TirrOTE arr' 000 ouve1)Qlvav 2£W BEV TOU £2efxov psy6An oxouc KQl va dXE SVKOTaAd- \VEl TO KAou0i. lOmOXpOVa OllWe.. 6MWOTE to oiBEpa ortoorcon PE1O£U TOU<. ovnouxei nepiocotepo VIa TOV KOOpO nope vic TOV 8aUTo TOU... cutnc me orn- oreutnc :rW11111Upae.. uecc ornv TOU. unooouoe V1O. * 0a urropotroe v' arrooup8d va KmaM£sl eve oxono oe pIa <puAaKrl.Mepncec <popee. 1)2PYEe.xJ. aV8KTO.. aAasovda TOT8 uncoouoe TOUi\6.. nepvcovroc ovoucoo an' nc OloEpeVls<. va oUPllETa0X81 OTa no- 8AEu88PO<...A¢OPIEMOI PIO.......KUAouOE n Tup1)n TOU KOOPOU.son TOU omv lOTOpio orrasovlO<.vro rrporrn <popa ornv mo 15a81a rnc cpxn rn POUOlKrl TOU KOOPOU. Auroc. rrou pexpi OTOV va sIKaS8TQl. To aUTO 8' cnot ezouoe xpctouuevoc.

TOUe.novoxeqxisouc one rno llOUXSC. Oms.... Arr6 cum aV1Ael tnv arr60s1~n 6tnv nopepnooron. U 8lVQl sWVTQv6e:. TOU. * !lsv 8iVQl oms 8appaA80e:. rn01SUSl' TO novrc 01allSAlSOV1Ql vic K8lVOV 006 cum rnv ovnueon...8u8spn Mic 'I'copc.TOU npoxcsouv eve ocooo 13aoaVlonKOUe:. wm600.KQl CP01310118VOe.A. Ynopxei BEV ovnouxei ovvooroc xeic TOU.. lsklWe:. SWll OSV 8a TOV lp611aSs. OSV TOU 8XEl rrapaxwpn8c:f. oms cneofoxemoe. ovnouxer TOV eouto npovuon. TOUe.KQl 110VOl1S 10 va SSI lIOPSllrrOolSSl TOV 10lO TOU TO apOllO. 14 Iavouapfou Tov eouto TOU TOVYVWP1SS1. 111a18101a SWll aMa Kl outo oEV TOV Ka86Aou vic 611we:. xcooxrnpae:. rrou ovnouxei 101011spa KQl OUV801 ovnouxiec vi' curov Kill 116vo vi' curov...FRANZ KAFKA * 'EX81 tnv 0108non OU anAc0e.. cutou TOU Karr010U. TOUe:.OUYll8e:... Kill lo1we:. TOU. 8. * 52 . xcnoioc..aMoue. 611we:. 0 116Vlll0e.

. * N1W881 <pUAOKloPE:VO<." p8AayxoMa.' novo 881 E:yKA81oTO<.' TOU xpc- ueoo TOU' KaplO nopnvopid 53 08V unopei va TOV J)on8n081.'W8uoOl08n081<. Ol ap- PWOT18<.. AUTO ot spei rn swn orro Ko88 nopnvopid. VlWn aouvapia....' TO 1010 TOU TO uertono). 17Iavouaplou To KOKaAO TOU ueronou TOU.. n TOUP8VOU ~8orroUv a' curri Tn yn. pia 8A8u88pa OlOorrOpO.. ITw<. TO owpono ovnxei ernonc oTOV KOopO. nperre. aAwviTOU sOuv oTOV KOopO. TO 08PBiPlopa oTO 8oTlOTOP1O. va TO netuxofvei ue rn l)ia... Yl' aUTO.. KOl pOVO 8rr81OD. l)1E:rr81 p8plKe<. Ta oroixefc nepmsovcopevn TO OpOD. efvcn OUVOTOV va efvoi Urr8u8uvo<. * Ta novto.... vic TOV arrAOUOTOTO .. oo- pe<..'.. ue rn l)on881O me aOTUVOpia<. TOU KAeiv81 TO opopo (pOTWV8TOl xonovovtcc oUV8XW<. orro POKP10...01 OXaAiVWT8<.M)OPIEMOI Z81 oav TnV 8l)palKn TOU. Mnopef aUTO v' onoxoxeftrn ukouo 8u8u-vn. cxouc KOl TO rno KOlVOTOrro npovpo. ono».

KOl. KOl noioc pnopei ot' aM8ElO vo EKcpp60El 11<:..FRANZ KAFKA Myo on dVQ1 OnAw<:. Au- rtpcoro. C51611 PUOIK6TOV oonvei C TO. noovucnxo. 011W<:. 0 oEmspo<:.. oUo. ernxei- * MSPIKOi cpvouvroi tnv unap~n rnc ouoTUxla<:. aM6 KOl 0 iOlO<:. TOV unoompkci am uoxn TOU ue TOV npoc TO nfor».1110nopnvooio.6Kl0n<:..' loxUOUV 110VO Oecopnnxd' viotf.'. OdXVOVTO<:. OEV unopet TOU.' cPp6SS1 TO OPOll0 unpooro.. viorf -Kl aUTO SiVOl Eva orro TO ioxupotepc me sku8spio<:.' ouoTUxla.' TOV PWTI100UV vc OnOVTllOSl. TOU I1aASUEl KOl l1S TOU<:.' 01KE<:. tn tnv unop~n * 'EXSI OUO moro. cno ovnnoxouc 0 EVO<:. L:mv npovucnxotnro.'TOV mEssl ono TOU. ue TOV 1010 rpono. VIm! 8EASI vo TOV onpw~El pnpoord.' 0 nptoroc TOV unoorn- 11<:.'Kmoj)oA8<:...'.'TOV nAlO' curoc opveftoi TOU nAlOU Oc::lXVOVTO<:.OSV EXElI0Ea 1110KoAOKOPTOU Wll0U on. piSEl orn uoxn TOU ue TOV osmspo. 54 . OXlSOCPPEVll.<r1nopnvopid 11 8EAEI pnuoro evcornov YEYOVOTO<:.Av 011W<:.' me cpul\. 0 osmEpo<:..'TOU np08EOEl<:. osv efvoi 110VO01 QUO OVTlnaAOl ncpovrec..

nOT8A8l uoprupio VI' cutov. TOU. [undpxe. aUTO TO uopnipio T01 va vevvneef Eva nOloi otnv Y8lT01 TWV Y8YOVOTWV.MlOPI6MOI * 'EX81 nOAAOUe. ovoucoc TOUe.. K01 undpxer ernonc pic oirvexnc urropei xovefc va pi081 OPIOjlEVOUe. 01 qxoVEe. TOUe.0S8cnrrc . me. ooxetcoc TOU 11 EX81 KOV81 OTO naK01 TOU n 8a Kav81 OTOjlEMov]. Evae. nou unootnpfcei T01 nap pd. TOUe. 01 8pwTn081e. nou ouxvd KOV81 napOT8TOjlEV8e.e. 'OTOV jla8a[V81 on npOK81OlKOYEv81a 8VO<.' 55 . M8PIKE<.o nou KOUPVlO~OUV OTO 08VTpO. aMo OTO 13080e. aVOAOY8e. SWr1e.ovoxoreuovtca.80v tnv orroum on av xorroioc n8po081 otnv rrA8UPO TOU Ka1I. xfvnon ouoKivmn. olon CPEPV81jlasi me rnv oxordnouorn meon va OKECPT8TOl. QOTOOO VT01 an8ATIlOTlKO. 0c..' nponCPOPE<.' TOU cpaiv8T01 nwe... OUV8xlS81 oxororrouoro. A6you xdpn. KUjlOT081one.exefvnc TWV OMwv K01 me olKne. 010a01ne. jlOlO~OUV ue ounvoc cno noui\J. OlKaOn~. * H cnrrobooovionxn..ou. 081e. OUVXEO~8XW- ue TOV !3a8jlo K01 tnv opuociotntd aMayil 8E08WV.

OT81018<. 8KslV8<.' swn Kill OV8CPIKT8<.' Mo rno.' TOU<.' ]llO ornv 6Mn." QK0]10 K1 exef onou OEY urrOPX81 n nOp0]1lKpOT8pn pWYJ1n.' VO 8K88081 TO OU]lTI8p00]1aTa XV8TOl orouc mOXOOjlOu<. 01 rn80VOTm8<. OU.'OUTl:l rn Y8VVO one OK81JI81<.'TOU eyw..' rn ]1aTillOTnTO TOU OAOUnpOVJlOTO<.'.' TOV OEY unOPX81 O H rrAn8wpo Kill 8VW QK0]10 Kill ]llO OX8TlKO ]1eyQAn pWYJ1n YJ. O]1W<. ~ovoPlO]1W<. 01810OUOVTO<. OUV810mon0181 on 8X81 non unooeper YJ. 8P8UV8<. TO j3PIOK81 OOUvaTO v' ooxom8si ]10s1 TOU<. nou ]110 OPIO]1Evn moenon ixovonofnonc.FRANZ KAFKA q)]AOU TOU. AslTill KGn010<..Ovo cpWNa081. KOl unoxcopei ]1£ ]llO xorcoc ore XSlAn TOU. LOU.' tic np8]18<. YJ.' .." to OOPOKl TOU ~UAOUxp81as8Till ei- Vill Y8]10T8<. AUTO efvoi TO nporo n npovuo. Kill 08Ka08<. £VaTEYI081<.' xWOOWV. 56 . KAn.. Twpo 08V ]lTIOPsl vo npopepei OUT8 juc ouMo13n.' .' OK81JI81<. To 08UT8PO.'. pnopouv n6Al vo OUVTnPOUvTill xcrc xwoo8e:. efvoi n onvun nou KOIOU.'.'. 8KOnAW081<.'OEY XP810S£Till Ko80AOU XWPO<. 0- voyvwP1sovTO<.' OOUA818<.'efvoi Gn81P8<. T * Mnopef vo ovnmcp8si ouvtororcu QUo IIpaYJ1aTo: TO npcoro orro 018<. a vtvetoi vw8po<.

TO~ 08 610 TOU TO nA6.A<t>OPI2:MOI 2 C:Pej3pouapfou GUp6.pKa' W V8Ma KGl W coteic nepvouoov an6 tn uio OTnV 6Mn.pK8~.p80n. WOT8 n 8u8upn 016. AT8VlSE: rn VlOPTn.An erneuufc npovuon TO 1axwpouoE. nou omv rrpcvOE:Vr1WV KapI6. 2:UPP8P1sovtov T60a noM6. tcopn.01 OTnV 6xen . ucnxornro XE: eW va M{36. a..Wl tvav rnvoxc nou an81K6Vls8 jnc KupmKI1 TaU KaAOKGlPlOU OTOVT6. ¢avT6.. VO~ va nopodexrei ncoc nrov couvoto va TGlPl6.v8pc.PK8~ urnipxov xcpouuevoi V80l 6.\A6.~81 exer VIa va KOV81 TOOO 118V6.oxE1 Kl curoc. VIOPTr1.Annp08TOl- K6. on 8K8iVO~ OT8KOWV a' VTQV orov rnvoxo.. nWV ovovxcouencoc anOKAE16wv orro aUT6. npovuoro.88on TOU~ 08V n8plOp1sOWV OTnV K6.TO~ ue B6. ef- va OUPPET6.)TIOl s CPC0T81v6. 0 nou nepmevov KTn~.n T8TOlO 8a xp8msowv 57 . u nosuxoouo pouxo ntov oX806v ~anAWP8VOl 8Kcl.a.0TnK8.\A6.88 ~8XWP10Tn B6. TOU V8POU. M80a vic v' avoi~81 8va~ norouoc nrov V8p6.01 0x88~ 1l0}u~ nou qxnvon ouvospoion TWV BapKWV eTIlOKlasE: 01a. POUOE:va TO anOKaA80E:I xoveic P8V6. ¢uOIK6. oqmuevoi OTOVS8- oT6 oepo KGl Tn OpOOl6. 8a uno8Ta!. uoorooooone B6.

Tooo onopcxpuopevoc eopTaS. va 8lV01 OlaepopEnK8e. on uncpxei epo13oe..E npooe8a 813pIOK8 on TO ouvcfosnpo TOVKUP1OPXOUOEK01 TOVan8KAEIE orro tn OUVTPOepla TOU nOTa110u nrov ernonc. om chapK81a me.E~8TaS.. imop- * To Y8yovoe. av8pwnOl oav Kl 8 Kc::lVOV.. ncw 8a nrov couvoto va n8TUx81 n ououoi TOU ovorrruln.. av xonoioc TOUe. vo curri n KUP1OKll.8MWll Kl epn- 58 . n avarpoqm. oiyoupa va c::lV01T8A8iwe. AMa.npdvpc nou OUOKOAeUOWV 101Oi- tsoc va KaTaVOnOEl. 'Htov. aMa noM OTOlxElWVE ~ne. TaUTa 13ploKOTaV ernonc noAU xovrd TOUe.. xcnoio 6AAo anoH~:A8011a' n KaTayWyrl TOU. K18T01.WVTaVO K01 0' exefvouc 1381301a11E m o1Oepopa on cnefxe ono TOU va TOUe. 8a nepvoirocv Kl ouroc 0 o ichoe. me. 08 Tc::An<Il av61uOll. 8a enpene OAEe. 8a n8pVOU08 OX! 110noMa XPOV1O.. S. TOUe.FRANZ KAFKA pooio nou.YWVl8e.oVT8e. K01 napa nrov Aomov cno TOUe. ooxero npoc nou ourouc. oxouc K01 av OTa11aTOU08 xpovoc 80W.'KUP1Opxn081 KQl aIIAwc. nnorc TO av8pWIIlVO 08V 8a unopouoe KTIKa. xorroiec OKOT81V8e.

poc mv oVOToM ri tn ouon.nou xnou.. aMa KOl oirro uovo OTO1308po nou npoK81TOl YlO OOPIOTO. pee. BIWVOUP8 TO ouvoioanuotu povo nprv KOl uerd ono 10 npovucnxo CPOVTOOlW081<.11a010V KOOPO 8lVOl xcn nou 10 KOTMoB orvei. IO nou T8AlKa TO ouvoioanpoP td po<. nopopu81.. novro noMoi OKEI1TIKlOT8<. Dw<.. 80 unopoiioe aAAlw<.OK8CPT8TOl. n opofvvcopn ovnrpoqm. 'OAo TO 6M0 ouvoioenuoro TO OPV8lTOl' ouro nou cnoxoxouue u' 81001010 ovouo efvoi YlO KelVOV OK8m 1p"E:uoai08non. Y8YOVO<.nooo p6Mov vo TO ~8n8paoouv.A<POPIl:MOI ).oxorcvontn nepiopffovtoi 80utOU<. TOVOKE:n 8pY8VlKn sCiJnEiVOl curd nou ncpovouv VTPEUOVTOl YlO vo olOmpnoouv rrnxiotri. uovo orouc 0101XE:10Kn..noTOV OKEI1TIKIOPO 59 . OXl OPCiJ<. KOl me uvrumc PIO ovtovcxsoon rnc YVW08CiJ<. oyylsouv 8Aocppa rnv 8I1lcpav81O. ZOUP8 ornv OKIVllOio lOU PEOOVUKOl 131wvOUPE: ~np8pCiJpO KOl TO 13paolO10 ope VUPVWVTO<.nou nepvde: ue uiu roxurnro: EiVOl OV81PIK8<. TO onoic arrAw<. 08V unopouv nOTE:vo orcoouv TO npovuo- nxc Y8YOVOTO. n * H 8MEl1p"n orppfvouc. vo EiVOl pee. Y8VlKa ouvoiounuoro.

FRANZ KAFKA

TOUe;, ou16x!OTOV uic 1()8aTI1pop cpn, K01 yivoT 08 VT01motof.

15 <pej3jJouQjJ[ou
I1POK81T01VIa TO 8;ne;: MIa ueoc nprv

ana

noMa XPOVlQ,Ka80]louv, noAU 8Ml]l8VOe;, 1)81)01a,

otic rnaVI8e;; TOU Laurenziberq'.

L:uMoVI~O]lOUV

tic 8m8u]li8e;; nou eixo VIa tn ~wn ]lOU. AUTn nou cp01VOTaV rno onuovnxn ri vonreunxri rirov n 8n rnauuio va otdoco 08 jnc ovnuetonuon rnc ~wne;;
(K01, oav orropofrnro OTOlXelO me, OTOva unope-

ow va nefoo TOUe;; aMoue;; VI' cutnv ueoc orto TO
vpcunpo), onou n ~wn, OlQmpWvwe;; okojio rnv ouo.xn, ]l80Tn avamu;n K01 xcuqrn rnc, OUYXPOMlQ ouopon

vcoc va avayvwpi~8T01 8;ioou Ka8apa we;; eve tfnow, eve OV8IPO,xdn TO ]l8T8WpO. erneuufo, iowe;;, av rnv eixo 8Kcppa08I OWOTa.Av ntov, AOYou xdpn, oav rnv erneuuic va ouvopuoA0yl1081e;; ve Tpan8~1 ue emnovc aKpl13ll 08;10e

tnro, K01 ouvouo va unv Kav81e;;nnoro, Kl ernnMov ue rpono nou 8a 8Kav8 TOUe;; av8pwnoue;;
OXlva noirv, "To ouvcpuosovnuo
* l\6<jloe;om nepfxropc me; Ilpovcc,

08V elV01 tfrroto

60

A<1l0PIl:MOI

Vl' OUTOV", aMo vo nouv, "To ouvopuosovnuc VOl Vl' OUTOVnpOVllOTlKO vnuc
110

ei-

ouvcpuoxovnuo KOl TOUOKOllO

TOXPOVO 08V 81VOl nnoto" , OnOT8 TO OlNOPllOAO80 VlVOTOV npovpori
OKOllO OKOllO

mo oipovo, OKO-

rno oT088PO,

rno OU88VTlKO KOl, ov 8E'0110,)(:;, 08V pnopou118

A8T8,

rno ncpovoixo.

08 VO 8KCPP0081 rnv 8m8ull10 vier! n 8m8ull10 nAwe:; 1110 ojnrvo, TOV 00810 TO,
XWPO

aUTO TOV roono, ntov 01110 1-

TOU 08V nrov EVa nuepcouo
OW081

8m8Ull10, OTOtmoro,

TOU nnotc,

080 sc.une:; ou n88A8 va n

0' aUTO

orrou 1l0Me:; KOl 118TO 1)10e:;efxe

KOV81 llEXPI TOT8 TO npcoro OlN810mO TOU 1)nllo-

aMo

nou TOV EVlc.u88 non c.ue:; OTOlXdo TOU, TO 0 orrornsoc KOOllOe:;me 08V TOV efxe

'HTOV, 8K8lVO TOV KOlPO, EVa 8100e:; onoxcipenOllOU nou TOU OnnU8lN8 v80mTOe:;' nap' OAO nou n veotntc

nOTE KOPOI081.j.181 1010, aMo eixe yiV81 n orno VlO n va KOPOI08UT8l orro TOUe:; OYOUe:; Ac.uV A O rrov OU88VTlWV vUpc.u TOU, 'ETOl 8iX8 Y8vvn88l n o.VOYKOlOmTO me "ernuupicc" TOU,

*
!'!,EV arroo81KVU81 napa uovn TOU ono081~n 1l0VO TOV 80UTO TOU, n efvo; 0 80UTOe:;TOU, OAOl 01 0-

61

FRANZ KAFKA

vrfrroxof TOU TOV E~OUOETEPWVOUV a1180We;;' aMO , OXl ue TOva TOV OlaWEUOOUV (EiVQl a010WEUOTOe;;'), aMO ue TO va arrOOE1KVlrOUV TOUe;;' EauTOUe;;'TOUe;;',

*
01 aV8pWITlVEe;;'0x80E1e;;' EOPO~OVTQl OTOon KO-

noioc qxnveroi va OlOWEUOE1, xdpn am owalln
me urrap~ne;' TOU, aMoue;' av8pwrroue;', rrou EiVQl YJ.a TOUe;'eourouc TOUe;'achoWEUOTOl' npovuc EUXOP10TO KQl Ka8nouxaonKo YJ.' curouc TOUe;'av8pwrroue;', aMa OXl a1n88e;', KQl, opo, OE K08E nepmtcoon ECPnllEPO,

*
Yrrnp~E KQrrOTE 1181\.oe;' uicc 01100ae;' pvnuekov. L:mv nepupepeio EVOe;'KUKMKOU 008pou ntov rrapot ETOW8VEe;' , ue rrpOOEKT1KO llEA8m118Vll oUll00MK8e;' orooro, CP1YOUPEe;'rrou T8XV8c;;', ovnnpooomeuov OE1PO, TO

nc

nc

8ITlOTrl118e;;', nc XE1P0T8-

XViEe;', EKEiVOe;;' nrov jnc ono oirrec tic CP1YOUPEe;', Tcopc, n 01160a 8XEl orro KQlPO OlaOKopmoTEi, n TOV OlKO TOU OPOll0 am ~wn,!lEv 8XEl xov TO rraMO TOU 8rrOYY8Alla, ornv npovucnxotnto 8X81 ~EXOOEI n ovnnpooconeue KQrrOT8, 'Iococ outn n mTOUA6XloTOV curoc tnv 8XEl acpnOEl KQl aKOAou8d

62

A<llOP[I:MOI

ouovic xosio,

va 8iV01 nou lOU YEwa 1110Kan010 llEAOYal)El)ruomra, avnouxia, jnc VOOTaAyio VIa

X01l8VE<;;'EnOX8<;;',OKOTElVlal;;ovTO<;;' O ncpov. T OTOOO, OUTIl. n VOOTaAyio ElV01 eve 10w<;;"n iOla n I;;WTlKn owalln, OTOlXElO me I;;WTlKn<;;, walln<;;, TOU av8pwnou o

KJ. Wn,

onuovnxo

*
!lEV I;;El VIO xdpn tnc npootornxnc TOU I;;wn<;;, , OEV OK8CPTET01 xdpn TWV npoorornxcov TOUOK8VIa lJIEWV, Tou cpaiVET01 on I;;El K01 OK8CPTETruuno rnv meon 1110<;;' OlKOY8VEla<;;" nou ofvoupc novco ana opxern voun ana uovn rnc, aMa 8X81 napaI;;WnKOTllTO K01 nveuuornoi VIa rnv onofo OE xonoiov

BUTOU

EKElVO<;;'

anOTEA.El, unoxouovtoc

ovvooro

vouo, 1110E81110TUIIlKn OVaYKruOTllTO. E~alTia<;;, OUTn<;;,tnc aYVWOTll<;;'OlKOY8VEla<;;,KQl aUTWV TWV aYVWOTWVVOllWV i5ev unopef va anEAEu8Epw8d.

*
To nponoropuco 80<;;'nou 01Onp6x8nKE nouotc opcprnuo, TO OPX8YOVO Aaouvioroana TOV av8pwno,

T01 a' ETOmO TO noporrovo

nou O1OTUnWVEloxoro-

0 av8pwno<;;,: on TOU8XOUV xovei xoxo, on 63

a1l80c. pcornoe n nrov TO va 8~arrma<... eme TO KOPIT01.. OTOUe. viipi• Blj)AlOIlW}. 08veiVOl KaVel<. TO ovopi.u oucpno. ri TO va KA81)8le.u<..cnevovn .FRANZ KAFKA TO nponoropuco TOU. moo 1l0U». fuallapwpo1l8VOe. opopvavn OTOOeo efvcn oi uevoxutspec. OT8K8TOl moro 1l0U 0 olo1)oAoe.Mynon.. 64 . TO 080 nrov n uovn npovuornoi opopno.To KOPlWl.. Ol. ernonc»..u ow 8~l Kl eve KOPlTOl vupco ow eq:no. vUpc.... avepwrroue. IIl8avwe.. 1l0VO 01 oucpnec oneVIa n<..u<. KOVc.8PX8T0l8- voc oyyeAoe. llapTle<.... vupioe moco xcpcond xoi eine: «Kon o.. lllAOUrnoto on rnoreue oav VlO TO 080 KOl rnv opcptfc.... a «aMa OXl oi pevoxutepec. vruuevc 118 aKpl1)o pouxo. tmdpxsi n e~ollo- 'Otov e~olloAoVOUllOl.. 110vo rrou oev TOV1)A8rr81e. exovtnc 1)ape8ei va K xovei rn ocpcpri. TO va 8~arrmae.wllomoa TOUe. «Ki aUTO eivcu 118VOAee. To ovop. Tlee. oucprnuo olOrrp6x8nKe ndvco * ]':.._UO rrOlOlO XO~8UaV unpootc am 1)nplva TOU Casinelli'.. Ka80AlKn. M8 rrOlolKn ~8POK8<PaAlO. av8pwrrou<.. 2. IIl8avw<. eve ovop.. KOl oT8KeTOl moco 1l0U' otov Ollc.».eiO OlIlV Ilpovo.

.... OM tn swn aou a' aUTO TO epyo. erne. ncpnvopic. aUTO rrou TOU erntpenei n oUvapn KOl n 10lOlTEpn OlOpOTIKoTmo cxpofo me uoooriTOU.M>OPIEMOI ce Kl aUTO. «aMo oe 11iAouaa VI' aUTOv». va sele. aMo «Tov 1)Aerrw Kl EYW». amy rno TOV eaUTO TOU Vlw8El rnv nieon -oncoc 0 Ka8evae.ouvoveooKl av EiVOl aA08mo<. KOl eloe xov. (Koveic. Ev8u110U11EVOe. xwpie. efrre TO xopfroi. orro eva K01111OTOKl TOUY8lTOVa TOU. xwpi<. KOl11n pnopovrcc xri nupnvopid ausnman 810l OlIrE onorexeouonoirte OEV un onofc va 1)pEle. ow OPlO me urrap~ne... Ol1W<. OTeKETOl rnoco 110U» .KOl 11ETO 1)iae.... noiov avasmoe.aMo OXl eneiori OEV tnv 8eAEl -KOl noioc OEV rnv 8e- erteidn TO v' avasmoe. ndpxei). oxouc OEV unopei va oel noponovco orro TOUe. 110vi11We. aMo va neoicoicei 65 .... ri iawe.. tnv ncpnvopid onuofvei: va aq:nEpWVEle.. euevo «Kofro». AUTOe.. * Apvefrrn va Ka80pis8T0l neue TOU... va TO va voiootei rrou 8a TOVoxouvc oxeotef «0 olo1)OAoe. 110Ne. aou KOl OXEOOV e~w cno aUTO.... VIa aAn81vll ncpnvooio. (cnorexeoucnxri.. 118v smoEl AE1. rnv rrapnvic YOPIO..

. ava8UIl160E:l<. nou. va V0l6s8TQl 08 va 8£8p8uv6 V8l. uoxovon aUTO 08V nTOV 1110AOYlK6 ovovxofu oou-.6pXlvnof TOUKQl va TO OO0Aall1)6ou- sWVTOVO<.. aVTAd<. OWOTOT8pa. «Ana aUTO aKpl1)w<. aM6 SW 1180a one av8UV181v8<. uvovxn. 0 Ka88va<.. tnv cperri-. XWPl<.TOdna... Kpmn8nK8 V8n81O.FRANZ KAFKA oro nsoioio nou 1)Mn81 0 Y8l"rov6<. 19 (JJej3pouapfou «AvTAei<. 88 nepfrrrcoon. TaU».. KQl aUTO aKpl1)w<. Km6 08Ur8PO Myo. rno oporo n Myw onueio TOO81VO- nefoucroc. 8a eixe n886v8l ouvtouc 000 y10 TO rnv wpa OIlW<. TaU Myw TO WnAOT8PO n. ~e KCt- xdpn OOU' nAnYw- 66 .KQl T8AlK6 TOV 1)pnKav. OAOl TO KCtVOUVaUTO. lOU). ana mv ovovxn TO nsoic KQl y10 TO aOUvalla TnA80Korn6 TOU<.slW81 nOT8 TO 1)lvowva<. «'Onw<. efvm nou 08V TO K6vw 8YW. n ana tn AQXT6pa TOU va TOV 1)pouv. Acpnvw rnv av6VKD IlOU va ncpopefvei 08V oTpayylsw 81. Kpouooc lOU vnoioir opoouvnc. jnov cpetn «Km6 nooro Myo.0<. to KCtVW1l0VOvic OMWOT8. Av 0 Po08V efxe 8yKmaA. cpo1)ou ri 6YVOla<.

» cnocuvoproueve.'K01VWVlKE:<.'cpaUAOT 8<. oncoc n ovdnn.' .' onevovrf uou». 8a unopoiioe n va 67 . me ouveiononc efvoi K01VWVl8- KD onofrnon. npdvuc nou 118 tn 081TOU.'.' an' TO evci npaYlla ortopoftnro vic TO OUv010. n cnrroeuofo.MO] vi» mv 1JIUXI't 1l0U eDOT8 va ncpouefveic qllMKO<. 8KTO<.' OUYXPOVOU<.TO CPPOUPIO1l0U. '018<. * Ta ncvrc TOU 8illTpE:nOVTOl. nou eivoi a1l80a o * nepiopiopo.' 01 <paUAOTnT8<. VW1. n aVlOlOTE:AelO. °llW<. n OlKOlOOUvn. KaV81 rc novro va TOU onovopeuo- po.' TOU. * To 08011WTI1P10 1l0U .A<pOP]L.' 01 ap8TE:<. efvoi napa «nepiepvox. VlKE:<." npovuorc La nou 88WPOUvTOl KOlVWVlKE:<. m 08V KOlVW- * H 01O<pOpa 118W~U TOU «NOl KOl 'OXl» nou 1881 OTOU<.' 81vOl crouucec. 118 8~alp80n TOva AnOllOvnOE:l TOV eoirro TOU.'ap8TE:<. VeD018<.'.' 81. KOl TOU «NOl KOl 'OXl» nou npovuonxd enpene va TOU<.

ouyxpOVOU<.tn qnroncotorn uoxnnxou oovovi- OllOU.xcn TOU8aVOTOU' unopef uovoxo va tnv avnAncp8ei 118 evo» 8~ioou oocori rpono. cp8iv81. aMos81. va rnv 118Tax81PIOTOU1l8' Kl WaTOOO n lOla n ~WD.<. D. orov efvoi llOVO<.n efvci TO oa1313mo13paoo YIa TOV xonvocoxoicoaopiom oouc TaU ono to CPOUllO. ava131WV81 a8w<. 8npOK8lTO YIa eva lleyilio ovopa. 68 . OXl Ollw<. TaU. E~8AiO08Tm KaVel<. nou OlaPKW<. avaV8WV8TQl. TOU' ornv T8A8UTaia aUTD. o A6yo<. KGl TO 08evo<. aUTD.TOTE qxnvetci 80V 01 otrvxpovof TOU TOU exovov nEpIOOOtEPO KOKO. * Tn owalln EKor1Awon v' covouucore. vic TO orouo o. neofrrrccon.tn owalln rnv exou1l8 K novtc am olo8EOD.FRANZ KAFKA napOllOlw8d 118rn (~hQ(popa 118W~U me ~WD. nou * n xpfon rcov eva OTOllO efvci mo olKam peroveveotepov ylG one mv xpfon TWV ouy1l0VO llETa TOV TOU TO xpOVWV TaU eYK81TGl otov 1010 TOVV8KPO. H KOlOOWon Ka8api~El 8avoTOU efvn. 118TOVOlKO TaU rpono 8avOlo. lla<.. TOU av8pwITlvou aUTD. av exefvoc eKaV8 n8pIOOOT8PO KaKO OTOU<.

va TO. aITO a TOV oxorcnouoro pc. TOU. xfo ITOU TOV aIT011QKPWel orro TOV Xc. jnc cfofmon Xc. ruxofec.0VeTQl IT6M. KQl uepiK8e:.. em13e13a1won me. ouroc efvoi eIT10ne. ITeplOTOOlaK8e:. oxouo ITe8a1Vel 11a<.0pOU ovcnouonc KQl ovnxei 110VO 0' on efvoi cno OITOlOOrlIIOTe yeyovoe.0pO ovcnouone TOU. jnc OK8wn). dpvn- * llev TOU. TOV CPOoev TOV oonvouv va £arrAc. OUTe euxcPIOTO oirte 81I!)ep6. ope.'.eTQl ITO m ouveicnori TOU.00el . cpeUYaA8ee.00el KQl va npeunoei. erneovonec 1 OK8wele.11e ne.'. Eva CPQlVo11evo TOU Kl av eOWTeplKOU K00110U (ITOU ITapa118Vel ovenueoc. e11IT001<. eve CPUOlKOCPQlVo11evo OITWe.. Airro TO ITOVW-KOTW.oAa cure XTUITO me KapOloe:.M)OPIEMOI 8fVQl opvnon one. aIT8VaVTl oe evix. ncputn- 69 .'.oAa TO elMa. TQl va £arrAc.ecno jnc avnou- cnrrov: ITapOMnAa. 0 Oovotoc efvci anAc. 130TOU 8aVOTOU KQl rnv em8U111a va TOV e£ouoeTeKQl OnKc. * «E11IT001<. KQl.eTQl onKw8e1.00el.0e. ITOU 8xel eroiuoorei VI' ourov e11ITOo1<. ono KOITOla 13apmnTO ITpOa108n11a aocpaMte.'.

a. ouvxpovoc vmrf 0 OxU8l ernonc TO EVT8AWe.aVTi88TO -rrou efvrn KQl noAU n8plOOOT8PO alill8Ee. nou va odnvet am ea npenei vc urmpxe evae.. Meoe.al!ffi Uno. 118Xple.. eiVQl 'Evcc.....VEl Ka8' ooov.ne. OUVlOLOUv tn Sc.unoe. rnc orrofcc EiVQl npovuon ClhlI.8VWVOVTQl new 08 K0. av KQl cum n Il8plypacpn 8iVQl n npovponxn efvci TO iOlO 1avSa- OllEVD ue m OHm oou KQl ioc.ue.v8pc.Ar11- 8810 on 0 o. I'evovoc efvoi on 81. KQl ourco Ka8' 81.. KQl n omv o.KQl ovoncuon. 6TOU aUTO nou erntuvxovetoi sc. xcn to OUO TOUe.o. noco xo- * 70 . onxove- outco Ka8' E1.FRANZ KAFKA pnoeic IlOU Ko.awn.unoe.un npoc aUTO..uone. nEcpTE1. OLOV Ka8eva.un. aMo.. onKWVETQl..v8pc. Op6110e. KQl n evoon me. rnv ovcxuon.. 8VW oiyoupa PEVOl eipoote». BAEn81e. ono- pOVO OOOV acpopo.cxouc rno napa- nxovnnxn. nsofoio 08V unopxsi sc. evcoon OTOV Ka8Eva. EVc.un TOU».ne. xca dpc ornv E1.u uno aUT6 TO opopoe.c.88 orouo. orro tn ~c. «H IlEPlYpacpn KaAUmEl TQl new TO ~aOlKo KQl oou EiVQl KaWeAlmndJ.un.pX81 ernonc cvoncuon undpxer E1.

.Acpou ouOJ. .lrrO KOTOVmOV81 00- noioc efvoi TOOO OPj.l8VO~ 08 !3A8rr81 on OT8K8TQl 80c.l800 otnv TOOOrroAU moro 8X81 nnpcoup- 8ei.lOVOjnc ouoT600 Mo: 8VO rpnpc TOU nopornpei 8oj.()~ 08V nopotnpef rfnoro. 8V pnopef 0 vo TO~ oev nopotnpef rmorc.l8PIK8~ CPOP8C. rnei.HV081. 29 t:Pej3pouap[ou 11. TO rrOAU vo 8X81 pic OJ.l0 oVTi88TO 010 onoio j. Efvor OJ. KOrrOlO onvun oV8rropK810~.l(.lv(.A<llOPIL:MOI To P8Uj.0KQl on n rmvn runuc !3c.l800 08 8VOV ncpocuouo nesrnofo orto tn uovoxixn nofo TOaAo!3omo' tcpoxnc.lUOprl 1080 on TO npcoto TO !3A8rr81 OAO.()~..lllTIKO rrou j. KOAUj.()v TOVX(. efvcn OKPI- piS81 orro tnv nnvn.KQl j.l(.()~OlXOOj.l(. VaArlVTI j.0~oillAO TOU' TO 08m8po runuo TOU OJ.()tnv OAn oxnvn.

' npoooi50uv eve 011u5po o1AO 518105mlKO qxoc.' ovvou 8cpn13ou. Tnv 1510 onvuri nou 510130~81 TO KEi118VO 0 OVoyvw01 onxoi OVU1. TO 13eAoe.'. TO on 13yaiV81 oirrn n cnoorevvouevn yAWOOO orro TO OT0110 8VOe. AYTO nOY npovuonxo npoxusef TO BOU1100110 efvoi.' ornv xcn nou nocvucnxc ernuovn epcornon.jJWVOUV noootc TOU rnv KoB8 u Ae~n KOl me. * H 110VO~10 OOKEi enovo 110U 1110 510pm 72 8ID- .ENllO L:KOITHL: ElL: ll orne.' tnv wpo nou olooxi~81 TOV cepc efvcn OKivnTO». -Yndpxer EiVOl oxfvnro:». IABAZQTHN IcPITENEIA EN TAYFOIE. 8- ~OlPOUll8vwV 118P1KWVxropfcov nou nopouoiozouv OTeA818e. 0 Znvrov Ei- ne: «NOl. * AnOVTWVTOe.

npOOTOWU81 TO orouo uono aOUvOTa TOU ontoc TO oiompa npOOTOTEUOUV TO TOU.. VIa i\6YOur:. uuorucorntee.136Mov evcc. Efvoi ai\rl. TO XEPlO one enovro TO KOITEAO xoT8. 'OA01. o.TO naVT8AoVl TOU efvoi rno OT8VO ono T' OUll. ue m p8vnYKOTO TOU xouunrouevn.A<POPIEMOI opaon. enoxpouc. H 80WWPlKIl pOU unap~n xa1apwv81 oopivd. WOT8. opwr:. KQl pOVO ernqxrveioxd) KQl efvoi acpn081 va . llEXETOl KOTaPE TO 08UTO onofo rnv WUXpn rrvon nou . nou TOUEX81 yiV81 oEUr8pn qnron.13aiV8I. av ouroc EXEI 8mi\E~81 va Pc::lV818PYEvnr:. OA01 pnopouv aura nou TOVxovouv uourpo tnv Kapola. efre efvoi CPQlVOP8VlKn eire npovpctuoi.l3yaivEI cno exefvn ornv onoia KonasEI T8pO PIOO TOU omAou TOU npooconou. uecc ncoic TOU. ~EPOUV n TOU va TOU cnuoieunoouv va urtopepei.l3a8UrEpa ncovuoro.l38i. EPYEvn va paVTEWEI m ouoTuxia TOU.13aopEvo OTOnpoocono TOU' TO W8UrIKO xouoveAO.n KOl ov oup.l3youv E~W .. 81- VOl rno 8luPllEvO orro TO 6M0. (npo- eroiun v' * Tooo EUKOAa prropef TO nEpI. METOKOpiS81 OUVE- 73 .8ElO on KUKAOCPOpeinovrou TOEnEr:. TOUr:.aYKWV8r:. KOTapIErQl tnv onoooon TOU.

pi~8l KOTW -rrop' on exouv npo KOlPOU neoei uovoxoi iOlO tnv aouvapia TIOl orro LOUe.SWVTQVOUe. nou 8iVOl ouvmoi. yovde.. peoa am ouoTUxia LOU. npenei va 00UA8U8l oav evae. ue TOVaVap8VOp8V0 TpOnO. OK101)oe. nou 08V eX8l xov TO olKaiWlla va OPOAOyr't08l OTOV 8aUT6 TOU 8lVOl oK101)oe. ow perpc TOU. Evw 01 aMOl. KOl aUTO 8lVOl n XElPOT8pn xA8un..-vio TOUe.onofouc.-. LOU va xotexei evav oscevc KOl mo nepiopiopevo xcopo. ncvrc OllWe. OUV8l0nTOe. OTQV n88aiv8l. nou 08V anoKT08l nQlOlO 8iVOl cpproo cpUAaKlopevOe. xrunnuevoi orro rnv TOUe.. xor OUSUY8POT01 ovonn.FRANZ KAFKA xeio. urroxpecovouv LO Oovoro va TOUe. ov8pwnoe. swne. plKpOe. ow pe- oa me. 8KoUOla ouv8nKoAoy8i voac. LO cpeP8TPO efvoi OKpl1)we. xwpoe. on TOOO n8plOOOT8PO evae. tic orxoveveiec TOUe.-. Kl eroi. oxouo Kl av 8iVOl KmOKOlTOl a' OAn TOUe.m swn.8~aKoAou8oUv v' apnosouyI8ie. * 74 .. '000 n8plOOOTE:PO cnouoxouvercn an6 TOUe. aUT6e. 88WP8lTOl encpxnc VI' aUT6v. * 'Evcc OUOTUXlopevoe. ° epvevnc.

' Kl oxopo n8ploo018PO .. 08V eprpoviototrv. exv' aUTOKTOcnoTOU<. nou 8IIlopa VlKO rpono KQl 08V w8d uovoxc am ufunon. efvoi uio rmvn ev. efvoi TPOPSPO va n88alv81 paioe.:81<.ouvxuonc 081 vonuo vel..:soQl.. vcueic nou ouyKAIVOUV. 8appuvon<. n ue uovoonci 75 . 8- ~eAl~ne..n exro KaV81. * Xp81a1. TOT8 oAa exouv Av T8A81W081 80W..:opill oxouc P8YaAlrr8pn pova~la. 08V efvo. Kill aUTO QKPl!)We.... on CP8Uy81XWPI<..'ou.:ouv va exouv T8A81W081.'8ArrlOa. onuofV81 on 1.MJOPIEMOI To epyo me P8YaAocpufa<.. 'O. napa jnc vixn me pova~la<.:soQl.'. 8v8appuvon<. AUTn<.. cure xov VI' aUTO VIa TO 0- noio oev an8ArrI1. uncpxouv oxouo KQlVOUP18<.'own. aMa nMov ooiornco.. pla<. L:npalv81 on CP8Uy81ono jnc xoroorcon n onoic 8a unopouoe v' orroxtn- am 01apK81a plae. pSTOY8veOT8pn<. KQl ve 0<. ue Y8· * Mnv an8ArrI1. 'OTOV oAa pOla1. * Av xpfvoupe TO npovuoro ana tnv 8~WT8PlKil Kavde.

'8a ue oooei: K1 cure TOrrMt80<.. Oirte onueoc efvoi KaADlepa to rrpovpotc. orov npoEpXOV1Ql ana Evav ov8pwno ~EVO. . oev 8a ou- llm::pWlcp88i am lleycMn noooaeon. * X8e<. H qxovri TOU Oeou. a. E01W xoi jnc M~n..'. 76 .FRANZ KAFKA eAnioa on cnrrri n epqxrvion am swiJ. uncoxouv ouvm61me<.. Eva yepo orepecopevo neofcppaVlla nou noooooxc va neoei. nuouv ovfxovoc va vpoipto... OTOV ov8pwno. ocono.M0 K01W ana noic nerpc e1VQlKpullllEve<. 1)yaivoVW<. * 01 KQlVOTOllie<.... 10iw<. oa 1l0U. * Oncoocrinote. I10l0<. 1)a810llE. em1)Mt8nKav 010 me 1)ia<. * H evnmoon nou onlllOupy8i Eva yaMtvlO npo"[Q riocuc AOVla.nou oev exouue oxouc yvwpioel oe 1)080<.' ana Eva av8pwmvo Olalla. nou 116M<.' olaKpiv81aL Eiucu oav Eva sWvrovo nepfopovpo. vio ue- va.

* Av arrocp8UyW TOUe:.0e:.MOI * l:UV8xlOU-: va XOP8U8T8.'va ouuf>ei LO 118yaAUT8po ouvmo * H 1101pa 110U efvoi no. 0 cp80voe:. ~now ElpnVlKO. OLOUe:.A<llOPIL. vio va 11rropeow va TI880vw * To 110VOnou f>Mnw ueoc 110U efvoi n 11IKpomW. tn rpuon LOU novou LOUe:. uoxnrec. voupoirvicr CPT81.' VIa LOUe:. H ncovornro nou exro va rreprvpdqxo tnv 80WT8PlKIl 110U ~wn. n11lOUPYOUv 1110011000.' 08V efvoi VIa va G . n af>oUAla.' KQKO. o KQl aMnAoUrroompl~OVTQl.M onsn. 000 81pnVlKO. 01 l1OVOl nou aMnAoKmaVOOUvTQl efvor 0001 unooel:u11CPwva 118 pOUV cno eva OUVK8Kpl11evo novo. 77 .' KQl LO 11100e:.'. 1110. n 118 KO- * H KOlVWVlKIl ~wr'l 8KTUAl008TQl 08 KUKAOUe:.'.' onoiouc 8Ux011Ql 0IaKac.' MOUe:.

vic va nopoirv TOKOUe..rou olaKlvr OUV8UOUV npoeupo 10 K8cpQAOla TOUe. (undpxouv 1l0Ju0TQ 118PlKoi nou TO a- nOlTOUv) EiVOl oav TOUe.TOKOYAUcpOUe. Movo TO XaVIG. 0' eva xcrooxouuevo XWpaCPl OTO OPlO 111OC. .. * 01 yovEie. * To Y8yovoe.eKaVE oAa 10 unosomc oonuovro.AnC.FRANZ KAFKA SWr1nou 1l01aS€:l OVE1P1Kr1.rr801aoac.. 18Y6. on 08V oppwow tcnefvcoon prropef va onuofvei unpoord 08 xcufo on 08V unopxei nnoro OTO orroio va EArriSW. ana XIOVl KOl novo uevoc Ao~a 010 OK8rraOlleVOU rrou EiVOl 1l100XW- eoacpoC.KWlla nou rrpOKaAW EiVQl 00078 T8A8011aTlK6. rrou rr8P111eVOUVorro ovovvopion TO rrOlola TOUe. 1l0U rnv arrooi081 oWOTa n eixovc 8VOe. ncoodsou. a.Ma Kl on eroi unopei va 13pw tnv 8Jurioa. urrap~r1e. oxpnorou. * Tnv eucovc me. oncoc 1 tn 13A8rr81 xonoioc pic OKOI81vr1 xeuicovirmxn viiXTa.

. DEPlpEVEle.. TOV nou pcotdei KQl ourov rropxei xojnc onoorcon to eocotripctc rev u- npoc KaAUl..' nou OlaTUnWVOVTill. va 8ETEl Kavde. cute jnnc l. yaAOnOuAae. OpW<.' TO uoxofpi ovoueoc OTOUe.lfllpEvne.A<DOPI~MOI * To KaAUH::PO onueio vio va XWOEle... jnrc.... nou OEV cncvrovrca MnOTE 0' au- povc TOU<. E~ OU KQl Err' ovcuovn efvoi ncpoxovo.. 8ETEl eocornuorc Aa TO eocomucrc rn cnvun cnovrnon. Kma cpavmoiav nseovextnpctc. * 79 .' aUTO TO onueio va npoorpepei uovo . cno TEVOVTEe. 1)pioKETill ovcueoc TO IIlYOUvr. onwe... va Kill va OEle.Eva uoxoiPI oofvetoi nwe..lflV. EPWTrlKavde.Eva cuunsevuo Kpa KOKaAa. Mrtopef. OEV naipvouv rev uncpxei cnoorcon ovoueoc nou onovruei. onpofvei To va olapapTUpETQl on KQl nepipever TnV cnovrnon. OCPlwEVOUe.. KQlPl- nou undpxouv 010 unoim * I'iorf ElVQl napaAoyo pam. Avoonxoveic OTOAQlPO KQl TO IIlYOUvr KQl 1)u8isEl<.. jnc EVTUnWOlaKrl EKTiva~n cfuoroc nETOoKOWEle.

tn snoEl<.. ov TO orrolEMo11OTO me ouvermc. 80 .. * I10PE 11E ornv OYKaMO oou.. efvoi n oBuooo<. O~iSEl vo oV01100TEi EPWTO<... KOl 1110 11EPO ovo1)pusEl om 011Ylln 1110<. 1000 rrEpIOOOTEPO 11Eya1WVEl n oxonn.... TWPO. tn l1OTOlooo~io.KOl n oiorni 11Eya1WVEl. E1)OOl1OOE<. Ynoxpecoverxn vo TOV ofxro.. tn OElAio. * 'OAO OUTO efvoi Ol1W<..EU8EP8<. n ovrovfo '000 rno 1)0810 OK01)El TOUMYOOTEUEI OlOPKW<.. ov 10 opvn8Ei<..vo 11W10El vic oxsnpri 11ETOxdpIon..Mnopsf KOvEi<.. cplAnoovio.KUAOEI 010 1)08n IOU EOOCPOU<. urrOOE~OU 11Eornv o1)uooo. KOVE 10 OPyOIEpO. 11Ernv EAAEllyn xorovononc.rnc rrAovn<.. orrvpnc.. KOl110VO EVO nevixoo PUOKI rrou iow<.. * 'Exro TPEl<.. EA. * To OEIVO me oUll1)iwon<.FRANZ KAFKA xcnoioc 10V 10CPOlOU... onpoorro OE K08E ovosnman.ncpouefvo 80 01 OUVErrEIE<. npooevvffouv tnv aM8ElO.

aM..'.. * Av 8l110l Katoi51Kao118VO<. i58V 8l110l 110VOxowi51Kao118VO<. 81 KQl otcv. lOH~: me Tp8Aa<. 08napa vpo- Ka8' 8aUTo 8a unopouoe cp810KpaTlKll ovnsmpn.. nou aUTO va efvoi arroAUtW<.. aVOl~8 TOV 80UTO OOU.a KQl va unepnonfSW TOV8aUTO 110U11ap1 tn onvun TOU Oovdrou 110U. ouvfotoroi OTO on cure onKWVOVTQl K1 8K· i5rrAWVOVTQlas OAn mv ioxu KQl TO 118V880<... Ka8w<. 1)aoTo.. oou. OUV8n81O rnc 88AnOn<.va n88avw..TOU<. * Epnpoc. Avorrveuoe TOV eeoc KQl tn ouonn. * To aio8n11a oou rnc uneuauvornrcc.... * H ortoxozfvtoon onoia nnoto onoia oxouo TWV na8wv 8X81 uiov a. KQl TOU novou. nope 118.ia tnv KOl n i58V 11nOp8l v' ovtucornotnoei. no TOV noreoo c nQlcho11o<. Na 1)V81TO av8PWIIlVO Ma011a.Acl)OPIL:MOI Ildpe 118. 1)ploKo11aOT8 08 xorooro- . i58V 8iVQl 08 T8MKll av6Auon TOOK10118vn<.

08V J)AEITOUll8 ITOPO jno ooBevn OVTQVOKAOOn TOU<. efvoi ow I1QKPU<. * Tl<. OTOV nOA-eI10.'.' c:poPE<. 0 opopo<.'nou ovo~nTOUI18 8VOlKel oinAD 110<. 118PIKWV nAeupwv Eyw 110U. npOOWTIlKO<..' ITOU 08V TOV onTOU PIOUPYW 0 1010<. evw. OUTO<.'. * ~mv xoveic 8 ipnvn .. 01 OUV0I181<.' n8plOooT8P8<..llev exnciceuerca TlKOU KOVOVTQ<.'.'. UTIOPxouv Un8p8ITOpKel<.'n 08V TOV K8POi~w 118 OKAnpO 0QK0l10 KQl 81<. KQl TOV 111n Alyo BEAw va TOV jnonoro. * KoB8 ywvo.'110<. 111010101TepO8VTQTIKrl emaloeuon I1EOO 0' EVa vepoAaKKo unopef va TOVKQTOOTncei QKQT6MnAo VIa TO enoyyeAl1o TOUVOUTlKOU. TO 01110 OOU I1EXPl TeA8UTalO<.FRANZ KAFKA on l~hEyepon<.' POVlOO<.'.' 080110<. onevovncc.'. OITO tnv evepyo cuuueroxn 110<.' m:plOplOI1EV8<. 11' 811noOl~81 va npoxropnoto.'. * 82 . 08V npcooeueic.'.'coxnoeic xonoioc am ~wnTOUvou- I1EOO 0' Eva vepoAoKKo.' My01 VIa EVa TET010 11100<.'13opo<.

KaA8010Up8 83 . 8KelVO nou naAr SnA8UW novco TOU efvoi TO OUvOAO me. 8XOUV BV81 OllOPCPOl xourroi am 01apK810 TWV n8vT8 OUTc.' ox8081e.' . KUP18U8 an8AIIlola.' ono ourec nc 8UTUXI01l8V8e.' ousUVlKri<. 8a 118 * EiVQl euvonro on TO llevakio me sWr1<. Om8 8x8pIKO.' OW81<. * j}_8V SnA8UW Eva OuyK8KPl1l8VO s8uyapl.A<llOPIl:MOI Ilcvco am 1l001iVla 118 10 onoic xnmcue 0 8VO<. me OllW<. OAa aUTO.pO. TO Ko88 OV.OUVOana- 08U81. uoxpo.' m OW01r1 Ae~n. TOV OMov. euruxicc AanMe. aMO efvoi OKerra01l8VO. A8UW OAO 10 S8UYOP10. efvor 8Kel.' nOA- OuyK8KPl1l8VO. efvoi rneovov on OTO MaiOlO lllae. flap' xpuuuevo OTO Bo80e.0V xpovrov. ooporo. Om8 KOUc..KQl av TO ernAevovTOe. KQl ov sn- xonore SnA8UW eva one. 8T01110KQl aK8PQlO. * Movo 010 OV81PO unop» va 8PIOll1)8UW. TO OW016 Om8 xoxonpooipeto.' . aKolla KQl OTnV mo 10a- VIKri nepmrcoon.

Kill 11611010nooo mEMc.EXOVW<. aM6 viori rnrtn ntov n 1'. aMa EmKaAEi- * H 8EllEllwon<..efxe tn olOpmlKomw aVaKaAU\j.wnEiVQl jnc meMC. WV nevrs T 84 f>lf>Mwv TOU Mcouori .. ea EpeEl.owv VIa v' TOU8avaTO evcexouevo va 081 tn I'n me EnaYYEMac. Ka80n juo 1'. 0 Mcouoric OEVnornoe rn yn rnc Xava6v oxi EnElen n 1'.0 EKTOC.'EVa emvvoonc (BEV unopei va olQvon8d Kavde. n onoic OEV onlllOupyEi. KaT! n8pIOOOTEPO cno Eva unoi\.wncurou TOUeioouc. Till. l:E OAn TOUtn 1'. AUTn n TEAeUwfa onoum 08V pnopef napa va Exel Eva uovoxc vonuo. unoxeiuuc opxnvoc TOUE8vou<. onvun.FRANZ KAFKA TOUOVO a .wriTOUunrip~e oiivropn. aV8pwnou. AUTI1EiVQl n ouofa me uo11 yEiac..wn. 1l0VOrnv ncpopovri TOUTOU. ono jnn onvuri.wn ev6C.efvoi EACtxlOWmaovo. apxn me nopeioc ueoo omv epnpo 'Evcc av8pwnoC. To TEAOC. 8a unopoiioe va OlQPKEOEl en' cooiotov xwpiC.8l1111a) E xefvou nou nooxerroi va oupf>Ei. nou KaVEl curn mv nopefn w<. nOTEva npOKUIITEl xoti 6M. va OEi~El on n av8pwmVll 1'.J81 Xovccv tn rrou xpelQ1'. TOU.

. TO ypacpEio. OOTEPO n AlYOTEPO poxpivri xiuoioo EiVQl n vuvofxo aMo n rno xovrrvn aM8Ela EiVQl on xnmoc TO KEcp6N OOU OTOV TOlxO EVO<.0 OP0110<. aUTO npotmosetei aywvisETQl on 08V XPEIOSETQl TO OUO TOU xepio an' ooc EXEl VIa v' EvaVT10V me onexmotoc. oAa EiVQl xipcupo.KQl 11ETO1)1a<..nou XPEIOn uoipo sETQl TO Eva TOU XEPI VIa va rropouepfoei nou TOU npo. KQl nEpIOOOTEpa npOVllOTa * 'OAa ElVQl xipcnpo. TOU m swn... n OlKOYEv8lO.08V KOlaKonw<. CPOPETlKOrpono KQl nEpIOOOT8pa TOU<. OVTO<.KEAlou xwpi<. KQl nap08upa....oxouo CPEPVEIv' cvuuertornoei TnV onesrnofo npoYlla sWVTOVO<.M'OPIEMOI 110l0SEl 11ETnV TeAll<rl oxnvn me Ala8nJlama1S. 8K olon1)MnEl noovpcrc 11E 010ono VW 11ETO QMo XEP111nopEi va YPOCPEIVI' aUTO nou 1)1Enn KOTW ana TO epefrno.EvEi nou 110Al<.QMou<... 85 noprn . aUTO<.. EVTOUTOl<.. OEV EiVQl oueevnxoc ETIlSWV.nou.A- VWyrl~... OTOp8wVEl-. OEV EiVQl VEKPO<...... KQl n nEpIO01 CPlAOl. EVW aK011a SEl. * AUTO<.

.. Ol1We.H aio8non tou ovtpo xwpi<. eire OXl. * H ~WD110Uefvoi n anopia evornov me. xcnoioc nou yvwpi~el rn OOUAeloTOU'n vvoon cutri.. xoi Kav8vae. Ava11lyvUerQl 0' outnv ernonc Kon ana mv ofoenon on oev 8£aprorm ma ana ecevo. eutuxoc. OOU. eire TO e8Aele. l10vi11We. ~eorD.8Vae. auto e£aproml ana eoevc. aneAeu8epwnm euruxfo va Ko8eom oirrll.. * Mo8e va npeueic 1180a am OTIVllD. 86 . exroc av to 88Ael<.FRANZ KAFKA * 'Evoc el()D11WV. Ko8e onvun KQl 118XPITO r8Ao<.cnevovn Ba810. oev unopei va 11emo08ei oe xovevov.. * H cnepovtn.. tnv Ko8e onvuri nou tevttovei ro veupo oou...a otnv xotrvic rou nmOlOU ana tn unreoo. xoi 0 L:i- ouooc nrov ovouoc. pcrofox. oev qxnverrn va tn xpelo~etQl. nmoi efvoi avri8em: e£aprorQl 110vi11We. el<)lKOe. Y8vvnone. ana eoevo.

ovronoxpwouevn opwe. .. EivOl TOOOcvcepn.aVTAmn...SoUyKAa<.ZMEUW m qnron n orroia. TOOOnOupE1rle. * H OlWVlQveotntc efvcn aouvam.. 8a tnv EprroOlSE n evoooxonnon. one onorrnoeic TOU Ex8pou. rrap' on euruxnc KOl aVE1. AKopn KOl av OEY urmpxe xonoio aMo eunccio.A<POPIEMOI * H SWll m<. W8EiTOl oAo<pavepc omv eovcoto 000 tnv cnesrnoic (ortcoc EYW).

'lOU Kpdroix.21.409. ric OTp£~Aie. tPlAJilTIA TO:E £1TlAOy~ Oln~ urro 'tu "HI-l£poAOyw" TOU I-l£YMOU ouyypa<pta oUVOtjJ(~£l TOUe. 64.051 ~ 9 789602 830710 TflTTT .29.JaU1J:B. I-U::Ta~U'TWVQVepWTIUW.OUVOI-t£te. Kat HIe.o~ov£e. 0XEone. rrou OWTI£PVOUV TO AOYOT£XVtK6 TOU tpyo: Tl'lV U1Tap~!aK~ aywviQ. PO YilAI .A.aAa oou KaeWTOUV TOV Ko<pKa (1883-1924) tvo ouyypmp£o opal-lonKo errfxuipo. Tl1I-tOVQ~tOaTIEVQVTtone. xotvtoviuc.Franz KAFKA A<popta~oi Meuirpt. T ofxou H POE%: AOMBAf'AOY 31-35 11473A6HNA THA 64.KUptOUe. TU(pAte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful