อัตราส่ วนและร้ อยละ(Ratio and Percentage

)
1. อัตราส่ วน (Ratio) คือ การเปรี ยบเทียบของสิ่งหนึง่ ต่อของอีกสิ่งหนึง่ ที่มีหน่วยอย่าง เดียวกัน เช่น a :
b อ่านว่า a ต่อ b หรื อ a/b
ตัวอย่าง ปรี ชาสูง 150 ซม. นายสุชาติสงู 170 ซม. ดังนันความสู

งของ
นายปรี ชาต่อความสูงของนายสุชาติ คือ 150 ต่อ 170 หรื อเขียนเป็ น
150 : 170 = 15 :17
2. อัตราส่ วนที่เท่ ากัน คือ อัตราส่วนที่แสดงอัตราเดียวกัน นัน่ เอง เช่น 3 : 5 = 6 : 10 = 12 :
20 เป็ นต้ น
3. สัดส่ วน (Proportion) คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากันของ 2 อัตราส่วน เช่น a : b = c :
d อ่านว่า a ต่อ b เท่ากับ c ต่อ d

การแก้ ปัญหาโจทย์สดั ส่วน
1. อ่านโจทย์ให้ เข้ าใจว่าโจทย์ต้องการอะไร และให้ ข้อมูลอะไรมาบ้ าง
2. สมมุตติ วั แปร แทนสิ่งที่ต้องการ
3. เขียนเป็ นสัดส่วน (เปลี่ยนประโยคภาษาไทยให้ เป็ นประโยคสัญลักษณ์)
4. หาค่าตัวแปรในสัดส่วน
5. ตรวจสอบคาตอบ (นาคาตอบที่ได้ ไปแทนค่าในโจทย์) เพื่อความไม่ประมาท
ตัวอย่าง การผสมปูนใช้ ปนู ซีเมนต์และทรายผสมกันด้ วยอัตราส่วน 2 : 3 ถ้ าต้ องการปูนฉาบ 25

ร้ อยละ (percentage) คือ อัตราส่วนที่มีจานวนหลัง หรื อจานวนที่สองเป็ น 100 เช่น 78 : 100 หมายถึง ร้ อยละ 78 หรื อ 78% .ถัง จะต้ องใช้ ปนู ซีเมนต์และทรายอย่างละเท่าไร วิธีทา ปูนซีเมนต์และทรายมีอตั ราส่วน 2 : 3 ปริมาณปูนฉาบทังหมด= ้ 2+3=5 ปูนซีเมนต์ตอ่ ปูนฉาบทังหมด ้ = 2 ต่อ 5 สมมุตใิ ห้ ปูนซีเมนต์ จานวน x ถัง (กฎคูณไขว้ ) ดังนัน้ ใช้ ปนู ซีเมนต์จานวน 10 ถัง ใช้ ทราย จานวน 25-10 = 15 ถัง 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful