You are on page 1of 1

Hindi Songs  47

NAMOSTUTE BHAGAVATI SHRI MATAJI

Namostute Bhagawati Shri Mataji
Moksh. Pradayini Nir.Mala Ma (Chorus)
Ki Jay. Ho, Jay. Ho ...
Namostute Bhagawati Shri Mataji

Ham. Balak. Tere Anjan )
Satya­Satya Ki De Pen.Chan ) (x2)
Varadanast. Se Pae Pran (x2)
Brahmarandhrachhedini
Tumhari Jay. Ho, Jay.Ho ...

Tumhi Mata Pita Hamari )
Tum. Hame Prano Se Pyari ) (x2)
Samarpit. Hai Tere Charano Par (x2)
Adishakti Bhagawati
Tumhari Jay. Ho, Jay.Ho ...

Tum. Hi Vishwa Ki Raksha Kar.Ti )
Tum. Ho Sakshat Parashakti ) (x2)
Paramatmase Hame Milao (x2)
Parabrahmha Swarupini
Tumhari Jay. Ho, Jay Ho ...