You are on page 1of 1

Hindi Songs

 49

NAMAMI SHRI GAN.RAJ. DAYAL.
Namami Shri Gan.Raj. Dayal.(x2) Karat. Ho Bhakt. Naka Pratipal. Namami Shri Gan.Raj. Dayal.(x2) (x2)

Nishidina Dhyan. Dhare Jo Prani ) Hare Sakal. Bhav. Jal. ) (x2) Janam.­Maran. Se Hot. Nirala Nahi Lag.Ti Kar. Mal. Lambodar. Gaj.Vadan. Manohar. Galephulo Ki Mal. Ridhisidhi Chamar. Dulave Shobhatase Dur.Har. ) ) (x2)

Mushak. Vahan. Trishul. Pareshudhar. Chandan. Jhanak. Vishal Bramhadip. Sab. Dhyavat. Tum Ko Ar.ji Tuk.rya Bal.

) ) (x2)