You are on page 1of 1

Hindi Songs  56

NIRMALAM KEVALAM GNYAN. MURTI

Jayanti Mangalakali Bhadrakali Krupalini
Durga Kshama Shivadhatri
Swaha Sada Namostute ...

Nirmalam Kevalam Gnyan. Murti   (x2, Chorus)
Sakal. Jagat. Paripalini Mata   (x2)
Sarv. Jagat. Kirti ...
Nirmalam Kevalam Gnyan. Murti   (x2)

Bramh. Swarupini Adi Narayani   (x2)
Devi Bhavani Asur. Nashini
Kamal. Nayan. Shanti Murti   (x3)

Mata Devi Kasht. Nivarini   (x2)
Durga Bhavani Bhav. Bhay. Harini
Mata Se Karenge Priti   (x3)

Mata Maheshwari Jagat. Ki Janani  (x2)
Sakal. Siddhi Adishakti Mata
Sab. Ke Dukho Ko Har.Ti   (x3)