LOGO

MVC
jQuery
Write less, do more

Contents

1

Javascript jQuery Vấn đề áp dụng mô hình MVC Giải pháp Client side MVC Demo

2
3 4 5

LOGO MVC jQuery Javascript jQuery .

súc tích trên cùng một công việc.Với jQuery mã nguồn hoạt động giống nhau trên mọi trình duyệt. .Javascript jQuery . animate.Giúp viết mã nhanh javascript. ..jQuery là một framwork javascript mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. ngắn gọn. . ajax. ..Truy vấn tập tin Htmlxử lí sự kiện..

Javascript jQuery  Tạo Object : var doiTuong= { thuocTinh : giaTri. các thuộc tính đều có là public Vd : var sinhvien = { mssv : “0912000” getDiemTB : function(){ return 10. } Chú ý : giaTri có thể là chuổi số hoặc function. } } .

Các bạn muốn tìm hiểu sau có thể lên trang chủ của jQuery hoặc đợi nhóm sau thuyết trình  .Nội dung giới thiệu jQuery đã có nhóm được phân công thiết trình nên nhóm mình không tập trung quá sau vào nó mà chỉ giới thiệu những cái cơ bản có liên quan đến demo của nhóm.Javascript jQuery .

thamso2){ this. } Vd : var SinhVien = function(mssv. } this.getMSSV = function(){ return _mssv. } } var sv = new SinhVien("0912000". hoten ){ var _mssv = mssv."Nguyen Van A").Javascript jQuery  Khai bao class var TenClass = function(thamso1. var thuocTinhPublic = thamso2. this. var _hoTen = hoten.getHoTen = function(){ return _hoTen. .thuocTinhPrivivate = thamso1.

*/ $. value) { alert("Phần tử thứ " + index + " = " + value). dsTen[1] = "Trần Văn B". /* * hoặc * var dsTen = ["Nguyễn Văn A". }). . }). function (index.Javascript jQuery Array : $(function () { var dsTen = new Array().each(dsTen. "Trần Văn B"]. dsTen[0] = "Nguyễn Văn A".

Kết quả : $. 3).Javascript jQuery Mở rộng đối tượng jQuery $. } }).extend({ min: function (a. b) { return a < b ? a : b. // => 2 $. b) { return a > b ? a : b. 5). // => 5 .min(2.max(4. }. max: function (a.

checked = false. uncheck: function () { return this.each(function () { this. ).uncheck().check(). $("input[@type=radio]"). .checked = true.extend({ check: function () { return this. } }) Kết quả : $("input[@type=checkbox]"). }).each(function () { this. }.Javascript jQuery Mở rộng phần tử jQuery ( được tạo ra với selector) $.fn.

ten:'hello'} Chuổi này chính là json  . ten:'hello'} Khi trang web của bạn yêu cầu server trả về một ‘json’.Javascript jQuery Json (JavaScript Object Notation) : Một cách đơn giản thì như sau khi khai báo một object : var sv = { mssv : '0912000'. server sẽ trả về một chuổi sau : { mssv : '0912000'.

cache : boolean. beforeSend : function. complete : function. type : POST|GET. data : Object. success : function. timeout : mili giây.ajax({ async : function.Array dataType : xml | html | scipt | text. error : function.Javascript jQuery Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) : là kĩ thuật gửi và nhận dử liệu giữa server là client một cách bất đồng bộ. url : địa chỉ }) . $.

LOGO MVC jQuery Vấn đề áp dụng mô hình MVC (Server side) .

Vấn đề áp dụng MVC tại server HTTP request Controller initializes Selects and Renders HTTP Respond View Read Data to render Model .

hiệu ứng …) .validation. vậy chúng được quản lí ở đâu trong mô hình MVC này ? Ta thấy rằng các client scipt không thuộc vào trong các mô hình MVC server side này. .Vấn đề áp dụng Vấn đề Javascript. ajax (các script client) đóng vai trò quan trọng trong ứng dụng web(làm tăng tính tương tác.

Vấn đề áp dụng Không quản lí Javascript. ajax View quản lí toàn bộ Rối rấm Khó bảo trì. kiểm tra Củng không cải thiện được .

LOGO MVC jQuery Giải pháp .

Tái sử dụng.Giải pháp MVC : .  Dể kiểm tra. dò lổi  Tại sao chỉ áp dụng với server side ??? .Mềm dẻo. . .Phân chia sự phụ thuộc.

Giải pháp MVC server side + MVC client side = ALL !!!! .

Client MVC .LOGO MVC jQuery Server.

Server.Client MVC và jQuery Sơ đồ Model Model Respond Controller request Controller View View .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful