Cách chuyển văn bản office sang PDF sử dụng Open Office với C#

Những gì cần cài đặt:  Open Office  Open Office SDK Lưu ý rằng: Không hoàn toàn yêu cầu phải cài đặt Open Office SDK nếu như có thể copy những assemblies được yêu cầu từ trong GAC tới folder assembly trong ứng dụng của ng phát triển. Dưới đây là danh sách các file đc yêu cầu  cli_basetypes.dll  cli_cppuhelper.dll  cli_oootypes.dll  cli_ure.dll  cli_uretypes.dll Nếu như cài đặt Open Office SDK thì chúng ta có thể lấy các file trên ở trong folder sdk\cli nằm trong folder cài đặt của SDK Thực thi các thư viện hỗ trợ:
using using using using using using using using using System; System.Diagnostics; System.IO; System.Threading; uno; uno.util; unoidl.com.sun.star.beans; unoidl.com.sun.star.frame; unoidl.com.sun.star.lang;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful