A 1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

2

ZEN ANCESTORS IN CHINA THE 5 HOUSES

"Bodhidharma" (Daruma) 28th in descent from Shakyamuni Buddha d. 532 Dazu Huike (Taiso Eka) 487-593 Jianzhi Sengcan (Kanchi Sosan) d. 606 Dayi Daoxin (Dai'i Doshin) 580-651

Red indicates the House of Caodong (Soto) Light blue indicates the House of Fayan (Hogen) Purple indicates the House of Yunmen (Unmon) Dark blue indicates the House of Guiyang (Igyo) Green indicates the House of Linji (Rinzai)
Bodhidharma

3

Pronunciation Guide for Pinyin Writing System Vowels: 1) Some words ending in "i" have an unwritten "r" added. Example: shi = "sure," zhi = "jer" 2) Words containing "ao" are pronounced "ow". Example: hao = "how" 3) Words which contain "ou" are pronounced "oe". Example: dou = "doe" (as in female deer) 4) "A's" are pronounced like "o's". Example: hang = "hong"(rhymes w/ English, sing a "song") 5) "O's" are pronounced like "oo." Example: song = "soong" 6) "Ui's" are pronounced like "uay." Example: hui = "huay" 7) "E's" are pronounced like "uh." Example: neng = "nung" (rhymes with Eng. "hung") 8) "I's" are pronounced like "ee." Example: yi = "yee," qi = "chee," li = "lee" Consonants: 1) "X" is pronounced like "s." Example: xuan = "swan," xi = "see," xin = "sin" 2) "Q" is pronounced like "ch." Example: qi = "chee," qian = "chian" 3) "Zh" is pronounced like "j." Example: Zhi = "jer," zhang = "jong," zhen = "jen" 4) "C's" are pronounced like "ts." Example: cui = "tsway" Note: Parentheses indicate Japanese name. Quotes indicate alternate name.

4

5

Niutou Farong (Gozu Hoyu) 594-657 [Oxhead School]

Daman Hongren (Dajian Gunin) 601-74

6

Datong Shenxiu (Datsu Jinshu) 605?-706 [Northern School]

Dajian Huineng "Caoxi" (Daikan Eno) 638-713

Zhixian (Chisen) 609-702

7

Qingyuan Xingsi (Seigen Gyoshi) 660-740

Nanyang Huizhong "National Teacher" (Nan'yo Echu) 675-775

Yongjia Xuanjue "Overnight Guest" (Yoka Genkaku) 665-713

Heze Shenhui (Kataku Jinne) 670-762 [Heze (Kataku) Line]

Daxiao Lingtao (Daigyo Reito) 666-760

Nanyue Huairang (Nangaku Ejo) 677-744

By Andy Ferguson Copyright 1994-98

8

Shitou Xiqian (Sekito Kisen) 700-90
9

Mazu Daoyi (Baso Doitsu) 709-88 Danxia Tianran (Tanka Tennen) 739-824 Cuiwei Wuxue (Suibi Mugaku) 9th c. Touzi Datong (Tosu Daido) 819-914 Tianhuang Daowu (Tenno Dogo) 738-819 Longtan Chongxin (Ryutan Soshin) 9th c. Deshan Xuanjian (Tokusan Senkan) 782-865

Yaoshan Weiyan (Yakusan Igen) 751-834 Daowu Yuanzhi (Dogo Enchi) 769-835 Shishuang Qingzhu (Sekiso Keisho) 807-88

Dadian Baotong (Daiten Hotsu) d. 819 Chuanzi Decheng "The Boatman" (Sensu Tokujo) 805-81 Jiashan Shanhui (Kassan Zen'e) 805-81 Luopu Yuanan (834-98) Caoshan Benji (Sozan Honjaku) 840-901

10

11

Yunyan Tansheng (Ungan Donjo) 780-841

Damei Fachang (Daibai Hojo) 752-839 Hangzhou Tianlong (Koshu Tenryu) d. 9th c. Jinhua Juzhi (Kinka Gutei) 9th c.

Zhangjing Nanquan Pangyun Magu Xitang Huaihui Puyuan "Layman Wujiu Zhizang Baoche (Shokyo (Nansen Pang" (Ukyu) (Seido (Mayoku Eki) (Hoon) 8th c. Fugan) Chizo) Hotetsu) 756-815 740-808 9th c. 748-835 735-814 Zhaozhou Congshen (Joshu Jushin) 778-897 Changsha Jingcen (Chosha Keishin) 9th c. Guishan Lingyu (Isan Reiyu) 771-853

Luzu Baoyun (Roso Houn) 8th c.

Baizhang Huaihai (Hyakujo Ekai) 720-814

Guizong Zhichang (Kisu Chijo) 8th/9th c.

Panshan Baoji (Banzan Hoshaku) 720-814

Yanguan Qi-an (Enkan Saian) 750-842 Guannan Daochang (Kannan Dojo) 9th c.

Guishan Da-an (Isan Daian) 793-883 Dasui Fazhen (Taizui Hoshin) (878-963) Sansheng Huiran (Sansho Enen) 9th c.

Huangbo Xiyun (Obaku Kiun) d. 850 Linji Yixuan (Rinzai Gigen) d. 866

Wufeng Changguan (Goho Jokan) n.d.

Jiufeng Daguang 12 Daoqian Quhui (Kyuho (Daiko Doken) Koke) d. 923 836-903
13 Heshan

Dongshan Liangjie (Tozan Ryokai) 807-69

Liu Tiemo "Iron Grinder Liu" (Ryutetsuma) 9th c.

Xiangyan Zhixian (Kyogen Chikan) d. 898

Mihu (Meiko) 9th c.

Lingyun Zhiqin (Reiun Shigon) 9th c.

Yangshan Huiji (Kyozan Ejaku) 807-83 Nanta Guangyong (Nanto Koyu) 850-938

Muzhou Daoming "Chen Zunsu" (Bokushu Domei) 780-877 Baozhou Yanzhao (Hoju Ensho) 9th c. Xiyuan Siming (Saiin Shimyo) 10th c.

Wuyin (Kasan Muin) 884-960

Yunju Daoying (Ungo Doyo) d. 902 3 Generations Dayang Qingxuan (Taiyo Kyogen) d. 1027 Touzi Yiqing Tosu Gisei 1032-83 Furong Daokai (Fuyo Dokai) 1043-1118

Sushan Kuangren (Sozan Konin) 837-909 Huguo Jingguo (G. Joka) 10th c. Xingyang Qingpou (Koyo Seiho) 11 c.

Qinshan Wensui (Kinzan Bunsui) n.d.

Longya Judun (Ryuge Koton) 835-923

Yuezhou Jianfeng (Esshu Kembo) 9th c.

Qinglin Shijian (Seirin Shiken) d. 10 c.

Yantou Xuefeng Quanhuo Yicun (Ganto (Seppo Gison) Zenkatsu) 828-87 822-908

Xida Guangmu (Seito Koboku) ca. 9th c. Zifu Rubao n.d.

Tongfeng Anchu (Toho Anju) 9th c.

Xinghua Cunjiang (Koke Zonsho) 830-88 Nanyuan Huiyong Fengxue Yanzhao (Fuketsu Ensho) 896-973 Shoushan Shengnian (Shuzan Shonen) 925-92 Fenyang Shanzhao (Fun'yo Zensho) 947-1024 Shishuang Quyuan (Jimyo Soen) 986-1039

14

Fushan Fayuan (Fusan 15 Hoen) 991-1067

Bajiao Huiqing (Basho Esei) 10th c. Xingyang Chingrang (Koyo Seijo) 10th/11th c.

Xuansha Shibei (Gensha Shibi) 835-908

Baofu Congzhan (Hofuku Juten) d. 928

Jingqing Daofu (Kyosho) Dofu) 863-937

Cuiyan Lingcan (Suigan Reisan) 10th c.

Yunmen Wenyan (Unmon Bun'en) 864-949

Changqing Huileng (Chokei Eryo) 854-932

Shexian Guisheng (Sekken Kisho) 10th c. Fushan Fayuan (Fusan Hoen) 991-1067 Langya Huijiao (Roya Ekaku) 11th c. Huanglong Huinan (Oryo E'nan) 1002-1069 Guishan Huaixiu (Isan Eshu) 11th c.

Ruiyan Shican (Zuigan Shisan) 9th c.

Luoshan Daoxian (Rasan Dokan) n.d. Mingzhao Dejian (Meisho Tokken) n.d.

Shimen Cong 10th c. Cuiyan Shouzhi 11th c.

16

17

Kumu Facheng (K. Hojo) 1071-1128 Zhenxie Qingliao (Shingetsu Shoryo) 1089-1151

Danxia Zichun (Tanka Shijun) d. 1119

Baofeng Zhao (Hoho Sho) 12th c.

Luohan Guichen "Dizang" (Rakan Keijin) 867-928

Deshan Yuanming (Tokusan Enmyo) 10th c.

Baling Haojian (Haryo Kokan) n.d.

Xianglin Chengyuan (Kyorin Choon) 908-987 Zhimen Guangzu (Chimon Koso) d. 1031 Xuedou Chongxian (Setcho Juken) 980-1052 [Wrote B.C.R. Verses]

Dongshan Shouchu (Tozan Shusho) 910-990

Changshui Zirui 11th c.

Cuiyan Zhen (Suigan Shi) 11th c. Dagui Muzhe "Guishan Zhe" (Dai'i Butetsu) d. 1132

Yangchi Fanghui (Yogi Hoe) 992-1049 Baiyun Shouduan (Hakuun Shutan) 1025-1072 Wuzu Fayan (Goso Hoen) ca. 1024-1104 Yuanwu Keqin "Foguo" (Engo Kokugon) 1063-1135 [Compiled B.C.R.] Dahui Zonggao (Daie Soko) (1089-1163) Yangchi Branch

18

Hongzhi Zhengjue "Tiantong" (Wanshi Shogaku) 1091-1157 [Wrote B. of S. Verses] Dongshan Daoji (Tozan Doki) 928-77 Tiantai Deshao (Tendai Tokusho) 891-972

Xiushan Longji (Shuzan Ryusai) d. 954

Fayan Wenyi (Hogen Bun'eki) 885-958

Jinshan Hongjin (Shinzan Koshin) d. 954

Baofeng Kewen (Hobo Kokumon) 1025-1102 Doushuai Congyue (Tosotsu Juetsu) 1044-91

Huanglong Huitang "Zuxin" (Maido Soshin) 1025-1100

Baoning Yong 11th c.

2 Generations
19

Tiantong Rujing (Tendo Nyojo) 1163-1228
20

Xuanjiao Xingyan 10th c.

Baoen Xuanze (Hoon Gensoku) 9th-10th c.

Chongshou Zhou 10th c.

Baofu Benquan n.d.

Sixin Wuxin (Shishin Goshin) d. 1115

Kaifu Daoning Foyan (Kaifuku Donei) Fojian Qingyuan 1053-1113 (Butsugen (Butsukan) d. 1120 Seion) 3 generations d. 1120 Zhu-an Shigui (Chikuan Shikei) 1083-1146 Wumen Huikai (Mumon Ekai) 1183-1260 [Compiled Mumonkan]

5 generations Tianyi Yihuai (Tenne Gikai) 11th c. (Myoan Eisai) "Yojo" 1141-1215

(Eihei Dogen) 1200-53 Caodong Line

Yongming Yanshou (Yomyo Enju) 904-75

Chengtian Quanzong (Shoten Tenso) 11th c.

Yunmen Line

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful