1.

ÎNTRODUCERE
1.1 Generalitãþi
Profilele metalice formate la rece se întâlnesc în mai toate aspectele vieþii moderne.
Utilizãrile acestora sunt multe ºi variate, existând în zilele noastre o gama largã de
produse, cu o mare diversitate de forme ºi mãrimi.
Utilizarea profilelor formate la rece în construcþii a început încã pe la mijlocul secolului XIX, în SUA ºi Marea Britanie. Utilizarea pe scarã largã a acestor profile a început însã doar din a douã jumãtate a secolului trecut.
Pânã nu demult, profilele formate la rece au fost folosite preponderent pentru elementele secundare de rezistenþã ale clãdirilor, în alcãtuirea învelitorilor, cu rol de
pane pentru acoperiº sau rigle pentru pereþi. Tot mai mult, în ultimii ani, aceste profile sunt utilizate ºi pentru alcãtuirea structurii de rezistenþã propriu-zise a clãdirilor.
O altã aplicaþie larg rãspânditã a produselor din oþel formate la rece o reprezintã tablele cutate, utilizate pentru realizarea învelitorilor clãdirilor. Profilele pentru învelitori
se gãsesc în sortimente variate, începând cu tablele cutate obiºnuite, utilizate pentru
închiderile halelor industriale, pânã la panourile arhitecturale speciale, realizate pentru realizarea unor faþade deosebite. Sistemele metalice uºoare pentru realizarea de
pereþi cortinã sunt deasemenea utilizate pe scarã largã. Tablele cutate au dobândit o
largã acceptare în ultimii 15 ani, ca o componentã de bazã în realizarea planºeelor
mixte oþel-beton. În prezent, aceastã soluþie este des întâlnitã în cazul clãdirilor multietajate.
Piaþa de desfacere a produselor din oþel formate la rece pentru construcþii continuã sã
se dezvolte în întreaga lume. Aceasta se datoreazã ºi noilor tehnologii de protecþie
anticoroziva, care conduc la creºterea competitivitãþii produselor chiar în domenii
noi de aplicare. Studii recente au arãtat ca degradarea protecþiei anticorozive pentru
elementele din oþel zincate este suficient de lentã, astfel încât se poate garanta o duratã medie de viaþã de 60 ani.
În mod obiºnuit, profilele formate la rece au grosimi de pânã la 3mm. Dezvoltãri
recente ale tehnologiilor de fabricaþie permit însã formarea la rece a unor secþiuni cu
grosimi de pânã la 25mm, în timp ce secþiunile deschise cu grosimi de pânã la 8mm
devin destul de frecvent utilizate în construcþii. Oþelurile utilizate pentru aceste profile au limite de curgere cuprinse între 250-550MPa (Hancock, 1997). Sunt însã tot

2

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

mai des utilizate ºi oþeluri cu limite de curgere superioare acestor valori, odatã cu producerea mai eficientã a unor oþeluri cu rezistenþe ridicate.
Utilizarea profilelor cu grosimi reduse ºi a oþelurilor cu rezistenþe ridicate conduc
însã la probleme de proiectare deosebite, care nu sunt întâlnite în rutina de proiectare a elementelor din oþel clasice. Instabilitatea structuralã se produce mai repede, ca
rezultat al flambajului local al pereþilor secþiunii transversale (voalare), care interacþioneazã cu flambajul global al elementului. Utilizarea oþelurilor cu rezistenþe ridicate poate face ca tensiunea corespunzãtoare voalãrii pereþilor secþiunii transversale sã
fie aproximativ egalã cu limita de curgere.
Mai mult decât atât, formele secþiunilor transversale în cazul profilelor formate la
rece sunt de obicei mai complexe decât ale celor laminate la cald sau sudate, cum ar
fi secþiunile I sau U. Secþiunile formate la rece au de regulã forme monosimetrice sau
chiar fãrã nici o axã de simetrie, având în mod normal rigidizãri suplimentare de
capãt pe tãlpi ºi chiar rigidizãri intermediare pe inimi sau pe tãlpile cu lãþime mare.
Aºa cum se aratã în Figura 1, pentru aplicaþiile structurale, pot fi produse prin formate la rece diverse secþiuni simple sau complexe. Pentru proiectarea acestor secþiuni au
fost realizate norme de calcul speciale.

Fig. 1: Secþiuni formate la rece (Trebilcock, 1994)

În SUA, normele AISI (American Iron and Steel Institute) pentru proiectarea elementelor din oþel formate la rece au fost elaborate pentru prima oarã în 1946 ºi au fost
actualizate cu regularitate pânã la ediþia cea mai recentã (AISI, 1996, 1999). Prima
ediþie a normei unificate North American Specification (AISI, 2001) a fost editatã în

CAPITOLUL I.

3

INTRODUCERE

2001. Aceasta normã este aplicabilã în SUA, Canada ºi Mexic, pentru proiectarea elementelor din oþel formate la rece.
În Australia ºi Noua Zeelanda ultima versiune a normei pentru proiectarea structurilor din oþel formate la rece a fost publicatã în decembrie 1996 (AS/NZS, 1996, 1998).
În Europa, comitetul ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) a
elaborat recomandãrile europene pentru proiectarea elementelor din oþel formate la
rece, pentru prima oarã, în anul 1987 (ECCS, 1987). De atunci, acest document european a fost revizuit ºi publicat în 1996 ca ºi Prenorma Europeana Eurocode 3, Partea
1.3 (ENV, 1996).
În România, existã din anul 1997 versiunea tradusã ºi adaptatã a normei europene
menþionate anterior, cu denumirea „Normativ pentru calculul elementelor din oþel cu
pereþi subþiri formate la rece“ indicativ NPO 12-1997 (NPO,1997)
Domeniile de utilizare ale profilelor din oþel formate la rece, ca ºi elemente de rezistenþã structurale, sunt variate, mergând de la industria construcþiilor pânã la industria automobilelor, aeronauticã, navalã, chimicã, minierã, nuclearã sau spaþialã.

4

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

1.2 Profile din oþel formate la rece
1.2.1 Tipuri de profile din oþel formate la rece
Profilele sau tablele din oþel formate la rece sunt fabricate din table laminate la cald
sau la rece, cu sau fãrã protecþie anticorozivã. În cadrul unor tolerante admise, acestea au o secþiune transversalã constantã sau variabilã.
Elementele structurale din oþel formate la rece pot fi clasificate în douã tipuri distincte:
1. Profile în cadrul structurii de rezistenþã propriu-zise a clãdirii;
2. Panouri de tablã profilatã pentru învelitoare sau planºee.
Prima categorie include, aºa cum se aratã în Figura 2, secþiuni deschise simple (Fig.
2a), secþiuni compuse deschise (Fig. 2b) sau secþiuni compuse închise (Fig. 2c).
În mod obiºnuit, înãlþimea secþiunilor variazã de la 50-70mm pânã la 350-400mm, cu
grosimi de aproximativ 1-6mm.

b) Secþiuni compuse deschise

a) Secþiuni deschise simple
Fig. 2: Tipuri de secþiuni formate la rece

c) Secþiuni compuse închise

Folosirea profilelor formate la rece este mai economicã pentru încãrcãri ºi deschideri relativ reduse. Fig. 3: Table profilate ºi casete Figura 4 aratã câteva exemple de table cutate de tip LINDAB.5 CAPITOLUL I. pentru aplicaþii specifice. în timp ce grosimile variazã între 0. a) Profile de tablã pentru acoperiº b) Profile de tablã pentru perete c) Tablã cu profil înalt pentru planºee Fig. 2000): 1. 2. pot fi realizate în mod economic secþiuni mai puþin uzuale. Prin formare la rece. profilele formate la rece se bucurã de urmãtoarele avantaje în industria construcþiilor (Yu.4-1. 4: Profile de tablã cutatã de tip LINDAB În general. . INTRODUCERE Panourile din tablã realizate din table profilate sau casete sunt arãtate în Figura 3. Inaltimea panourilor variazã de obicei între 20 ºi 200mm.5mm.

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 6 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 3. Rezistenþã ºi rigiditate ridicate. Fabricaþie uºoara. 10. Nu putrezesc ºi sunt insensibile la acþiunea insectelor. 1. O limitare importanta a procedeului laminãrii la rece o consti- tuie timpul necesar pentru diferite mãrimi ale secþiunilor. Îndoire la rece 3. 3. banda din care se executa profilul este trecutã succesiv printr-o serie de role. 8.2 Tehnologii de fabricare Elementele formate la rece pot fi fabricate prin urmãtoarele procedee: 1. 5. Acurateþe sporitã a detaliilor. 2. . 11. panourile din tablã cutatã realizate pentru învelitoare sau pentru planºeele uºoare au evident rolul de a susþine sarcinile verticale. 7. Presare la rece În cazul laminãrii la rece. 4. sunt folosite de obicei role ajustabile. cu tãlpi inegale. În consecinþã. Laminare la rece 2. 4. Economice din punct de vedere al transportului ºi manipulãrii.2. care permit o schimbare rapidã pentru diferite mãrimi ale secþiunii transversale. Fiecare pereche de role produce o anumitã cantitate de deformaþie într-o secvenþa de tipul celei prezentate în Figura 5. Calitate uniformã. Sunt reciclabile. Din punct de vedere structural. Comparativ cu alte materiale de construcþie cum ar fi lemnul sau betonul. 9. Incombustibile. dar pot acþiona deasemenea ºi ca diafragme la acþiunea forþelor orizontale. Montaj rapid ºi uºor. Greutate redusa. îndoirea fãcându-se progresiv. 6. care pot fi suprapuse pentru transport ºi ambalare). Eliminãri substanþiale ale întârzierilor la execuþie datoritã vremii nefavorabile. pentru elementele din oþel formate la rece pot fi evidenþiate urmãtoarele avantaje: 1. Secþiunile formate la rece pot fi realizate astfel încât sa poatã fi transportate în mod compact ºi economic (cazul profilelor Z de tip LINDAB. Figurile 6 (a ºi b) aratã douã linii de laminare pentru produse liniare (profile) respectiv pentru panouri de tablã cutatã.

1991) Fig. 6: Linii de laminare industriale a) profile .7 CAPITOLUL I. b) table . 5: Etape în laminarea la rece a unei secþiuni simple(Rhodes. INTRODUCERE Role de laminare în diferite etape de formare Profil în diverse etape Fig.

8 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 1. o secþiune este formatã prin presarea tablei de bazã. Costurile iniþiale ale investiþiei sunt ridicate. Prin acest procedeu. aºa cum se aratã în Figura 8. dar manopera ulterioarã este redusã. . Fig. 7: Îndoirea la rece Îndoirea la rece este procedeul cel mai simplu. Laminarea la rece este utilizatã în mod uzual pentru producerea de cantitãþi mari de profile cu aceeaºi formã a secþiunii transversale. atunci când este cerutã o varietate mare de forme ale secþiunilor transversale. Acest procedeu are deasemenea limitãri privitoare la geometria profilului ºi la lungimile elementelor care pot fi produse. 2. Presarea la rece este utilizatã în mod normal pentru un volum redus de profile. Fiecare îndoiturã este formatã separat. 4. Presarea la rece este mult mai rãspânditã ºi permite producerea unei mari varietãþi de forme secþionale. Specimene cu lungimi reduse ºi cu geometrie simplã sunt produse din tablã de bazã prin îndoiri succesive aºa cum se aratã în Figura 7. 3. dar ºi cu aplicabilitate limitatã.

Tabel 1. 9 INTRODUCERE Fig. aºa cum se aratã în Tabelul 1 (Rondal. fenomen mai accentuat în colturile profilelor ºi apreciabil în inimi ºi tãlpi. aceste efecte nu apar în cazul secþiunilor laminate la cald. procedeul de fabricaþie conduce la modificarea curbei de comportament a oþelului. având în consecinþã un rol în comportamentul acestora. Creºterea limitei de curgere ºi a limitei de rupere funcþie de procedeul de fabricaþie a profilelor Procedeul de fabricaþie Laminare Formare la rece la cald Laminare Presare Limita de curgere Colþuri — ridicatã ridicatã Inimi — moderatã — Limita de rupere Colþuri — ridicatã ridicatã Inimi — moderatã — . Laminarea la rece conduce la o creºtere a limitei de curgere ºi uneori a limitei de rupere.3 Probleme specifice profilelor formate la rece Procedeul de fabricaþie influenþeazã anumite caracteristici mecanice ºi geometrice ale profilelor formate la rece. 1998).2.CAPITOLUL I. Evident. În primul rând. Tehnologia de presare la rece lasã aceste caracteristici aproape neschimbate în inimi ºi tãlpi. 8: Presarea la rece 1.

Fig. care aduce ºi o micºorare suplimentarã a ductilitãþii ºi depinde de caracteristicile metalurgice ale oþelului. 9: Influenþa procesului de formare la rece asupra caracteristicilor mecanice ale oþelului Figura 10 aratã modificarea limitei de curgere pentru douã secþiuni formate la rece. Figura 11 prezintã curba de comportament a oþelului considerând aceste fenomene.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 10 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Creºterea limitei de curgere se datoreazã ecruisajului ºi depinde de tipul de oþel utilizat. Creºterea limitei de rupere se datoreazã fenomenului de îmbãtrânire. 10: Influenþa formãrii la rece . Fig.

aceastã creºtere nu se calculeazã pentru elementele sudate în zonele formate la rece sau elementele care sunt supuse tratamentelor termice. aºa cum se aratã în Tabelul 2 (Rondal. N – numãrul îndoiturilor cu o razã interioarã mai mica decât 5t ºi cuprinse între 0 – 135° Trebuie avut în vedere însã cã aceastã creºtere a limitei de curgere nu poate fi luatã în considerare decât pentru elementele cu întreagã secþiune efectivã (care nu voaleazã).1) în care: fyb .5 (fyb + fu) (2. 1988). 1979). Curbele de flambaj europene au fost calibrate utilizând rezultate experimentale pentru profile formate la cald (laminate sau sudate). În ceea ce priveºte numãrul îndoiturilor luate în considerare. trebuie fãcut distincþie între solicitãrile de întindere ºi compresiune pe de o parte. 1970). Aceste curbe se bazeazã pe binecunoscuta formulã Ayrton-Perry în care factorul de imperfecþiune α a fost calibrat corespunzãtor (Rondal ºi Maquoi.2 din normativ oferã câteva exemple de calcul ale acestui coeficientului N. În cazul profilelor formate la rece. aºa cum demonstreazã Figura 11. Ag – aria brutã a secþiunii. fub – limita elasticã ºi de rupere a materialului de bazã. Pe de altã parte. De aceea. depinzând de forma secþiunii transversale ºi care au o influenta semnificativa asupra comportamentului de stabilitate. ºi solicitarea de încovoiere. C – coeficient depinzând de modul de formare la rece (7 – laminare ºi 5 – alte metode). Deasemenea. obþinute în urma unei largi campanii de încercãri în Europa anilor 1960 (Sfiintesco.1) din normativul românesc pentru calculul elementelor din oþel formate la rece (NPO. tensiunile reziduale au constituit factorul cel mai important pentru încadrarea profilelor laminate la cald în diferite curbe de flambaj în normele de proiectare europene (ENV 1993-1-1. 1997): fya = fyb + CN t2 (fu – fyb) / Ag ( 0. Figura 2. Profilele laminate la cald sunt afectate de tensiuni reziduale de tip membranar. 1992). INTRODUCERE Valoarea medie a limitei de curgere pe ansamblul profilului creºte cu numãrul de îndoituri. laminarea la rece produce tensiuni reziduale de tip flexional mai mari decât presarea la rece. iar influenþa acestora asupra comportamentului la stabilitate este mai puþin importantã decât cele de tip membranar. procedeul de formare la rece influenþeazã mãrimea tensiunilor reziduale. t – grosimea tablei.11 CAPITOLUL I. . Formula Limitã de curgere medie se determinã cu ajutorul formulei (2. pe când la încovoiere doar cele învecinate tãlpilor profilului. La întindere ºi compresiune toate colturile joacã un rol. tensiunile reziduale sunt în principal de tip flexional.

chiar dacã astãzi sunt la îndemâna metode numerice ºi experimentale prin care factorul α sã fie calibrat în mod corespunzãtor (Dubina.12 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Fig. 2001). 1995). Tipul ºi intensitatea tensiunilor reziduale în profilele din oþel Metoda de fabricaþie Tensiuni reziduale membranare (σrm) Tensiuni reziduale flexionale (σrf) Laminare la cald Mare Scãzutã Formare la rece laminare Presare Scãzutã Scãzutã Mare Scãzutã Datorita faptului ca proprietãþile mecanice ale secþiunilor formate la rece sunt diferite de cele ale celor formate la cald. . 1993. Dar. NPO. 11: Evidenþierea tensiunilor reziduale de tip flexional într-un profil C format la rece Table 2. 1997). trebuiesc luate în considerare alte curbe de flambaj (Dubina. pentru simplitatea procesului de proiectare sunt utilizate aceleaºi curbe de flambaj ca ºi pentru profilele formate la cald (ENV.

Flambajul local sau voalarea pereþilor secþiunii transversale este întâlnit cu precãdere la profilele din oþel formate la rece care. Ca o consecinþã a creºterii complexitãþii formelor secþiunilor transversale ale profilelor formate la rece. Flambajul local ºi cel distorsional pot fi considerate ca fiind moduri de flambaj „secþionale“ ºi pot interacþiona atât între ele cât ºi cu celelalte moduri globale. Flambajul local se produce cu deformarea inimii elementului. Primul minim (Punctul A) apare în curba la o lungime de semiundã de 65mm ºi reprezintã flambajul local. diferitele moduri de pierdere a stabilitãþii depind de lungimea de flambaj. aºa cum sugereazã ºi denumirea. 13 PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE 2. este modul de pierdere a stabilitãþii care apare ca o consecinþã a distorsiunii secþiunii transversale. Mãrimea lungimii de undã a flambajului distorsional este în general între cea a flambajului local ºi cel general. În cazul profilelor formate la rece. distorsional. este caracterizat de deplasarea relativã a pereþilor profilului.1 Probleme specifice de stabilitate Elementele metalice pot fi supuse la unul dintre modurile generice de flambaj: local. de regula. Acesta este un mod de flambaj distorsional. Probleme specifice în proiectarea elementelor formate la rece 2. Figura 12 aratã câteva moduri de flambaj simple ºi în interacþiune (cuplate) pentru o secþiune C comprimatã. Pentru o secþiune datã. 1996). Graficul arãtat în Figura 16 a fost obþinut în urma unei analize utilizând metoda fâºiilor finite ºi descrie modificarea forþei critice de flambaj funcþie de lungimea de semiundã. calculul caracteristicilor eficace ale secþiunii transversale în urma flambajului local devine tot mai complicat. fãrã deplasarea liniei de joncþiune între talpã ºi rigidizarea de capãt. Flambajul distorsional. au pereþii subþiri. sau global. 1998). Rezultatele au fost obþinute utilizând o analizã de stabilitate cu element finit. dar fãrã o deplasare de ansamblu a secþiunii transversale. cu deplasarea liniei de joncþiune între talpã ºi rigidizarea de capãt. Un al doilea minim apare în punctul B la o lungime de semiundã de 280mm. aºa cum se aratã în Figura 12 (Hancock.CAPITOLUL 2. iar flambajul distorsional creºte în importanta. În anumite . Termenul de „flambaj global“ desemneazã flambajul prin încovoiere (Euler) precum ºi flambajul prin încoviere-rãsucire sau flambajul lateral al grinzilor. (Dubina.

(b) distorsional (D). (h) F + D. (e) încovoiere-rãsucire (FT). Tensiunea corespunzãtoare flambajului distorsional este uºor mai mare decât tensiunea corespunzãtoare flambajului local în punctul A. a. a. (j) FT + D. (k) F + FT . acest tip de flambaj mai este numit ºi mod „local-distorsional“. (i) FT + L. e. b. mai repede decât printrun flambaj distorsional. h. k. 12: Moduri de flambaj pentru un profil C format la rece comprimat Moduri simple: (a) local (L). f. este de aºteptat sã-ºi piardã stabilitatea printr-un flambaj local. Moduri cuplate ( în interacþiune): (f) L + D. i. j. (g) F + L.14 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE articole de specialitate. c. Fig. d. (c) încovoiere (F). (d) torsional (T). g. deci atunci când un profil cu lungime mare stabilizat pentru flambajul general este supus la compresiune.

La lungimi de semiundã mai mari. Pentru primul element se poate observa cã ruina începe cu îndepãrtarea de la curba elasticã în punctul B. conducând la eroziunea tensiunilor teoretice de flambaj (zonele haºurate în Figura 13). D ºi E). interacþiunea modurilor de pierdere a stabilitãþii apare întotdeauna în cazul profilelor formate la rece cu pereþi subþiri. Efectul interacþiunii între modurile de flambaj secþional ºi global consistã în creºterea sensibilitãþii elementului la imperfecþiuni. Atât cazul barei ideale cât ºi cazul barei cu imperfecþiuni sunt prezentate. Fig. Nu. în punctul C. pierderea stabilitãþii prin încovoiere-rãsucire apare pânã la lungimi de semiundã de aproximativ 1800mm. când prima fibrã atinge limita de curgere ºi atinge capacitatea portantã ultimã. 1998) Linia punctatã din Figura 13. datoritã prezentei inerente a imperfecþiunilor. dupã care tinde asimptotic spre curba teoreticã de .CAPITOLUL 2. 15 PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE Elementul îºi pierde stabilitatea generalã prin încovoiere sau încovoiere-rãsucire la lungimi de undã mari (punctele C. adãugatã figurii originale a lui Hancock (1998). pentru secþiunea consideratã în Figura 13. În particular. De fapt. apare flambajul prin încovoiere. Figura 14 aratã diferenþa de comportament între un element din oþel cu secþiune obiºnuitã ºi un element de aceeaºi lungime cu pereþi subþiri. 13: Rezistenþã funcþie de lungimea de semi-undã pentru un profil C comprimat (Hancock. aratã în mod calitativ zona în care apare cuplarea modurilor.

Figura 15. atunci când flambajul secþional apare înaintea flambajului general. când flambajul secþional se transforma într-un mecanism plastic local cvasi-simultan cu apariþia flambajului general (Dubina. considerând caracteristicile brute ale secþiunii transversale (fãrã considerarea flambajului local) ºi caracteristicile reduse ale secþiunii (caz în care se produce interacþiunea între modul secþional ºi cel global). calculate în conformitate cu norma europeana (ENV. Fig. . modurile de flambaj secþionale apar înaintea iniþierii plastificãrii.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 16 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE comportament rigid-plastic. 2000). 2000). În Figura 16 se aratã comparaþia între curbele de flambaj pentru un profil C în compresiune. De fapt. Flambajul secþional este caracterizat de o comportare post-criticã stabilã ºi nu se produce cedarea elementului. 14: Comportarea unui profil comprimat cu (a) secþiune obiºnuitã ºi (b) pereþi subþiri În cazul în care elementul este constituit dintr-un profil metalic cu pereþi subþiri. aratã clar mecanismul de cedare al unui element comprimat (Dubina ºi Ungureanu. în practica proiectãrii se opereazã cu caracteristici geometrice reduse ale secþiunii transversale. Teoria elasticã este capabilã sã determine deplasãrile ºi tensiunile pânã în punctul în care se atinge limita de curgere. Poziþia curbei rigidplastice determinã limita absolutã a capacitãþii portante. obþinutã cu ajutorul unei analize avansate cu element finit. cu puþin înainte de ruina elementului. Plastificarea începe la colþurile secþiunii transversale. însã acesta îºi pierde în mod semnificativ rigiditatea.1993).

17 PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE Fig. 16: Efectul voalãrii pereþilor secþiunii asupra capacitatii portante a unui profil comprimat . 15: Mod de cedare al unui profil C comprimat Fig.CAPITOLUL 2.

a. 17: Deformaþii de rãsucire . grinzile încovoiate necesitã legãturi suplimentare amplasate la diferite intervale. având centrul de tãiere excentric faþã de centrul de greutate. În consecinþa. Pentru a produce încovoiere fãrã rãsucire încãrcarea trebuie aplicatã în axa centrului de tãiere a secþiunii. aºa cum se aratã în Figura 17a. aºa cum se aratã în Figura 17a. Multe secþiuni produse la rece sunt monosimetrice. Orice excentricitate a încãrcãrii faþã de aceastã axã va produce în general deformaþii de rãsucire considerabile într-o grindã cu pereþi subþiri. excentricitatea încãrcãrii faþã de centrul de tãiere poate provoca flambajul prin încovoiere . Fig.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 18 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 2. la o forþa inferioara celei corespunzãtoare pierderii stabilitãþii prin încovoiere. De cele mai multe ori. sau în mod continuu. aºa cum se aratã în Figura 17b. aceste legãturi se impun în cazul grinzilor de tip C sau Z care îºi pot pierde stabilitatea lateralã datoritã legãturilor insuficiente. Pentru elemente solicitate la compresiune. pentru împiedicarea deformaþiilor de rãsucire.2 Rigiditatea torsionalã Secþiunile formate la rece sunt de regula cu pereþi subþiri ºi în consecinþã au o rigiditate torsionalã redusã.rãsucire. b.

19 PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE 2. În noua versiune a normei europene.667). Un exemplu în acest sens sunt tablele cutate pentru acoperiº sau pentru planºee. 2. (b) Zvelteþea pereþilor secþiunilor transversale ºi implicit a inimilor acestora este în mod obiºnuit mult mai mare decât în cazul profilelor formate la cald. profilele formate la rece posedã o ductilitate redusã. (d) Pe secþiunea transversalã.1. (c) În multe cazuri inimile se realizeazã înclinate. dar un calcul în domeniul plastic nu este permis în aceasta situaþie.3 Strivirea inimii Fenomenul de strivire a inimii profilelor se produce în dreptul încãrcãrilor concentrate sau al reazemelor ºi poate fi o problema importanta pentru profilele ºi tablele formate la rece. 1998) se prevede pentru structurile metalice cu capacitate de disipare redusã un factor de comportare q=1. 1992). Cu toate acestea. pentru porþiunile întinse din secþiunile transversale. care se realizeazã continue peste reazeme. în care se aplica încãrcarea ºi inima profilului format la rece este o îndoiturã cu o anumitã razã. în scopul controlãrii acestui fenomen. dacã sunt utilizate elemente formate la rece. În general. dupã iniþierea plastificãrii. Profilele formate la rece pot fi utilizate în structurile supuse la acþiuni seismice importante. ψ=0. EUROCODE 8 (EN. normele de calcul conþin prevederi speciale pentru proiectare. Aºa cum s-a arãtat ºi în paragraful 2. Astfel. se utilizeazã un factor de reducere ψ=1. având în vedere urmãtoarele: (a) În proiectarea elementelor formate la rece nu se prevãd în mod uzual rigidizãri suplimentare pe elemente în dreptul concentrãrilor de forte. Strivirea inimii este cu adevãrat o problemã dificil de stãpânit în comportarea profilelor formate la rece ºi de aceea. deoarece existe beneficii structurale importante datorate greutãþilor reduse. . elementul intermediar între talpã.5 (q=1/ψ.CAPITOLUL 2. pentru elementele încovoiate.4 Ductilitatea ºi comportarea în domeniul plastic Datoritã flambajului sectional. aºa cum se prevede în normativul de proiectare antiseismicã P 10092 (P100. încãrcarea este aplicatã excentric faþã de inimã. În proiectarea antiseismicã. acest tip de profile prezintã o rezerva de capacitate portanta foarte scãzuta. nu este acceptat un calcul plastic pentru acest tip de elemente. normele de proiectare sunt de acord cu utilizarea rezervelor de capacitate portantã în domeniul plastic. dar ºi datorita ecruisãrii în urma procesului de fabricaþie.

pentru a permite fixarea grinzilor la diverse nivele. Sistemele structurale alcãtuite din diferite secþiuni formate la rece (cum ar fi învelitoarea acoperiºurilor.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 20 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 2. se executã pe unul dintre elemente o gaurã circularã. mai potrivite materialelor cu grosime redusã. Îmbinãrile prin presare (press-joining) sau stanþare. realizând îndoirea gulerului. metodele convenþionale de îmbinare ca sudarea sau îmbinarea cu ºuruburi sunt desigur posibile. Bineînþeles. analiza numericã cu ajutorul unui program de element finit reprezintã întotdeauna o posibilitate de rezolvare a unor astfel de situaþii. analiza ºi proiectarea unui asemenea element poate fi deosebit de complexã. specifice anumitor tipuri de structuri. dupã care se împinge înapoi cu forþa hidraulicã. Pot exista ºi îmbinãri speciale. 2. reprezintã o metodã nouã de îmbinare a profilelor cu pereþi subþiri. dar acestea sunt în general mai puþin utilizate. Prezintã o rezistenþã buna la solicitãri de forfecare însã sunt slabe pentru solicitãri de întindere. Bolþurile aplicate prin împuºcare sunt deasemenea utilizate în mod curent pentru prinderea unei table subþiri de un suport. Îmbinãrile cu adezivi folosesc rãºini epoxidice sau adezivi acrilici. puþin uzuale. stâlpii sunt alcãtuiþi din profile cu gãuri.5 Îmbinãri Datoritã grosimilor reduse ale pereþilor profilelor formate la rece. În aceasta este introdus un dispozitiv special. ºi timp de întãrire a adezivului. acoperite parþial. accentul punându-se pe tehnici speciale. dar de cele mai multe ori modelarea poate fi deosebit de complicatã ºi costisitoare din punct de vedere al . cum ar fi structurile de depozitare. sau neacoperite de cãtre normele de proiectare. de tip „Rosette“ (Makelainen ºi Kesti. Pentru realizarea îmbinãrii. din punct de vedere al proiectãrii structurale. existã o serie de mijloace de îmbinare specifice profilelor cu pereþi subþiri. specifice profilelor cu pereþi subþiri formate la rece se pot evidenþia îmbinãrile cu nituri oarbe sau cele cu ºuruburi autoperforante ºi/sau autofiletante. Mai recent. La aceste tipuri de structuri. însã necesitã o tratare prealabilã a suprafeþelor îmbinate.6 Proiectarea asistatã de experiment Deºi tehnologia formãrii la rece prezintã avantajul de a permite realizarea unor secþiuni variate. realizatã din pane cu secþiune Z ºi panouri de tablã cutatã) pot conduce la situaþii de proiectare complexe. 1999). iar pe celalalt o gaurã circularã cu guler. la care grinzile de susþinere a platformelor de depozitare au la capete dispozitive speciale de fixare. cum ar fi îmbinãrile cu adezivi sau prin presare ºi/sau stanþare. Printre îmbinãrile clasice. Avantajul îmbinãrilor cu adezivi sunt o bunã repartizare a eforturilor în zona îmbinãrii. în general.

08.3 (ENV.0 mm pentru table. 1978). Evident.3 „Pierderea stabilitãþii prin distorsiunea secþiunii transversale a barei“ (NPO. 1996) care reprezintã norma europeanã unificatã pentru proiectarea elementelor din oþel formate la rece cu pereþi subþiri. Capitolul 5. Aceastã lipsã este acoperitã în normativul românesc.5-4. sau poate fi utilizatã în combinaþie cu calculul. Partea 1. respectiv 0. norma europeanã conþine prevederi de calcul mult mai complexe.1. 1997) în care sunt prezentate formule complete de calcul. în general. Cu toate acestea. înlocuind proiectarea prin calcul. 1996. Baza normativã În paragraful 1. în plus faþã de norma europeanã. STAS 10108/0-78 (STAS. Capitolul 5. normele de proiectare moderne permit utilizarea de proceduri experimentale pentru evaluarea performantelor structurale.7. metode de calcul mai avansate.0 mm pentru profile. doar laboratoarele acreditate pot efectua astfel de programe experimentale ºi elibera certificate de conformitate. Normativul NPO 12-1997 reprezintã versiunea tradusã ºi adaptatã a normei europene EUROCODE 3. s-a fãcut deja referire la normele pentru proiectarea elementelor din oþel formate la rece existente în Europa. 2001) însã includ. spre exemplu.4: „Bare cu secþiune compusã din elemente formate la rece“. 2001) respectiv norma australianã (AS/NZS. Pentru calculul caracteristicilor eficace ale profilelor comprimate. Prevederile normei europene sunt limitate la elemente din oþel cu grosimile cuprinse între 1.1997).CAPITOLUL 2. În acest capitol sunt prezentate formulele de calcul pentru verificarea rezistenþei ºi stabilitãþii barelor cu secþiune transversalã compusã. 2. Statele Unite ale Americii ºi Australia. obþinutã prin metode de solidarizare specifice. Acest normativ este dedicat proiectãrii clãdirilor sau lucrãrilor inginereºti împreunã cu normativul românesc de bazã pentru proiectarea elementelor din oþel. 21 PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE timpului de lucru. Pentru astfel de probleme. a douã sau mai multor profile formate la rece cu pereþi subþiri. Analiza experimentalã poate fi utilizatã integral. 1998) nu sunt prezentate formule de calcul pentru flambajul distorsional. în comparaþie cu norma americanã (AISI. Prescripþiile de proiectare nu sunt mult diferite de cele conþinute în norma americanã AISI (AISI. În continuare se vor face câteva precizãri referitoare la norma româneascã de profil „Normativ pentru calculul elementelor din oþel cu pereþi subþiri formate la rece“ indicativ NPO 12-1997 (NPO. . Normativul foloseºte în exclusivitate metoda stãrilor limitã. Normativul românesc introduce deasemenea.

Galvanizarea se executã cu o cantitate de 275 grame de zinc pe metru pãtrat (Zn 275). acest factor are valori ridicate. În consecinþã. în mod obiºnuit nu mai este necesar nici un tratament ulterior. Protecþia anticorozivã poate fi uºor distrusã ca urmare a manipulãrii ºi transportului profilelor. deºi eficientã în mod obiºnuit.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 22 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 2.M. Funcþie de numãrul de straturi de plãci ºi de izolaþia termicã suplimentarã. 2. corespunzãtor unei grosimi a stratului de zinc de 20 µm pe fiecare parte a tablei.9 Protecþia anticoroziva Factorul care guverneazã rezistenþa la coroziune a profilelor formate la rece este tipul ºi grosimea tratamentului de protecþie aplicat. Din acelaºi motiv.1g/m pe an în interiorul clãdirii. cu condiþia ca aceasta sã fi fost construitã în mod adecvat. În cazul profilelor formate la rece. De obicei. Pierderea greutãþii zincului este de aproximativ 0. din moment ce stratul de zinc se transferã pe suprafeþele neprotejate. acest tip de protecþie poate asigura o rezistenþã la foc de pânã la 120 de minute. Procedeul de fabricare la rece are avantajul ca protecþia anticorozivã poate fi aplicatã pe tablã de bazã în timpul fabricãrii ºi înainte de laminare. chiar la temperaturi de 500(C. Aplicarea sprayurilor grele. Perioada de viaþã a protecþiei anticorozive a fost studiatã de cãtre British Steel ºi alþi 2 autori (Burling P. ceea ce conduce la rezistenþe la foc reduse. în cazul profilelor formate la rece. pentru protecþia la foc a acestui tip de profile se recomandã îmbrãcarea stâlpilor sau grinzilor cu un sistem de plãci de gips-carton. care îºi pãstreazã o proporþie semnificativã din rezistenþa iniþialã. datoritã grosimilor reduse ale pereþilor secþiunii. nu este o soluþie uzualã pentru profilele formate la rece zincate. definit prin raportul dintre perimetrul secþiunii transversale supus acþiunii focului ºi aria secþiunii transversale. Protecþia prin zincare este suficientã pentru asigurarea rezistenþei la coroziune pentru toatã durata de viaþã a unei clãdiri.8 Rezistenþa la foc Un parametru important pentru determinarea rezistenþei la foc a unui anumit element structural este factorul de masivitate. Aceasta protecþie asigurã o rezistenþã la foc adecvatã secþiunilor metalice. 1990). În cazul efectuãrii gãurilor în profilele zincate. protecþia la foc cu vopsea intumescentã nu este eficientã. tablã zincatã poate fi trecutã prin rolele de laminare ºi nu mai necesitã alte tratamente. .

strat ce reþine condensul ºi nu permite picurarea. Acest tip de protecþie constã în acoperirea suprafeþei oþelului cu un strat de material plastic. Tehnicile de protecþie descrise pot fi ºi combinate între ele. existã posibilitatea aplicãrii unei protecþii ‘duplex’ care constã dintr-un strat iniþial de zinc depus prin galvanizare ºi acoperit ulterior în mod suplimentar cu un strat de vopsea sau de material plastic. . Materialul plastic se poate aplica pe banda de oþel înainte de formarea profilului. tablã de oþel este zincatã la cald ºi protejatã în sistem multistrat. Partea inferioarã este protejatã de un strat special de lac. deoarece aceste materiale de protecþie sunt mai moi decât oþelul. în cazul tablelor cutate de tip LINDAB. 23 PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE Un alt tip de protecþie anticorozivã utilizat în cazul profilelor formate la rece cu pereþi subþiri este protecþia cu materiale plastice. Stratul final de protecþie cu Poliester (PE) sau High built poliester (HBPE) conferã o rezistenþã deosebitã la coroziune ºi o bunã stabilitate la acþiunea razelor UV. Opþional acesta poate fi înlocuit cu strat NoConDrop. care poate fi aplicat prin proiectarea pe suprafaþã de protejat a unui strat de material plastic topit în stare lichidã. Tabla astfel protejatã are durata de viaþã de peste 50 de ani. care se întãresc ulterior. sau prin aplicarea directã a unor folii. prin scufundarea elementului din oþel în suspensii de pulberi protectoare. Spre exemplu.CAPITOLUL 2. De exemplu. Acoperirea benzilor cu un strat de zinc sau de material plastic are ca efect ºi prelungirea duratei de exploatare a instalaþiilor de formare la rece prin reducerea uzurii.

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 24 .

elemente individuale sau chiar subansamble din structurã pot fi manipulate montate manual. * Se pot realiza deschideri mai mari decât în cazul utilizãrii elementelor din lemn. sistemele de gips-carton pentru protejarea elementelor structurii de rezistenþã pot realiza o rezistenþã la foc de pânã la 120 minute. * Existã o serie de metode de instalare ºi îmbinare bine pusã la punct. * Verificãrile pe ºantier sunt reduse la minim. * Existã o gamã largã de elemente prefabricate. * Orice instalaþii suplimentare se pot ataºa simplu pe sistemul structural. manopera este redusã ºi nu necesitã o calificare deosebitã. elementele putând fi livrate la lungimea necesarã ºi cu toate gãurile pentru ºuruburi realizate din fabricã. * Asamblare relativ uºoarã ºi rapidã pe ºantier.1 Avantajele utilizãrii profilelor formate la rece în construcþii Într-o serie de publicaþii întitulatã „Light Steel“. aceasta evident cu aprobarea proiectantului. * Nu se considerã în calculul sarcinii termice. * Utilizarea eficientã a materialului conduce la construcþii competitive. Steel Construction Institute (SCI) a publicat un ghid de proiectare a construcþiilor utilizând profilele formate la rece (Grub. fãrã utilaje de ridicare suplimentarã. * Protecþia la foc se realizeazã cu uºurinþã. În acest ghid este datã urmãtoarea lista de avantaje ale utilizãrii profilelor formate la rece în construcþii. Avantaje în timpul exploatãrii * Structuri mai uºoare ºi eficiente pot fi realizate într-o mare varietate de forme. Avantaje în timpul execuþiei * Asamblare uºoarã într-o largã gamã de forme structurale ºi arhitecturale. 1997).CAPITOLUL 3. Exemple de aplicare ale profilelor formate la rece în construcþii 3. 25 EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE 3. * Sistemul structural permite în general realizarea de spaþii tehnice pentru cabluri electrice ºi conducte sanitare. * Eventualele modificãri ale structurii se pot realiza pe ºantier mult mai uºor decât în cazul profilelor laminate la cald. .

sau a lucrãrilor de etajare sau mansardare. • Pereþi despãrþitori O aplicaþie specialã o constituie pereþii despãrþitori pentru clãdiri de locuit sau administrative. în care sunt utilizate produsele LINDAB. profilele formate la rece se pot combina fãrã probleme cu profilele laminate la cald. 3. * Realizeazã o bunã protecþie termicã ºi evitã formarea condensului. . elementele formate la rece au fost utilizate ca ºi pane pentru acoperiº sau rigle de susþinere a tablei cutate pentru pereþi (Figura 18). Pe de altã parte. • Elemente de învelitoare În mod tradiþional. aºa cum se aratã în Figura 20. Trebuie subliniat faptul ca utilizarea profilelor formate la rece conduce la realizarea de construcþii uºoare. caz pentru care încãrcarea suplimentarã asupra fundaþiilor existente trebuie minimizatã. care faciliteazã suprapunerile. realizate din profile laminate la cald. Aceºti pereþi sunt realizaþi din plãci de gips-carton dispuse pe profile formate la rece cu pereþi subþiri.2 Aplicaþii În acest paragraf sunt arãtate câteva aplicaþii ale elementelor din oþel formate la rece în construcþii. * Protejezã mediul înconjurãtor pe toatã duratã de viaþã. în cazul respectãrii detaliilor de realizare. 2000). aºa cum se aratã în Figura 19. sunt reciclabile ºi demolarea se face cu pierderi minime (Burstand. Deasemenea. apar beneficii structurale importante dacã se þine cont de rezistenþã la acþiuni orizontale a panourilor de învelitoare din profile formate la rece ºi tablã cutatã (Mazzolani ºi Piluso. în zone în care sunt impuse deschideri sau încãrcãri mari. În general sunt folosite secþiuni de tip Z. realizându-se cadre cu stâlpi ºi rigle alcãtuite din secþiuni compuse. • Cadre pentru structura de rezistenþã Tot mai mult.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 26 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE * Materialele de protecþie la foc pot fi înlocuite cu uºurinþã în urma unui eventual incendiu. profilele formate la rece sunt utilizate ºi pentru structura de rezistenþã propriu-zisã a clãdirilor. realizate în scopul creºterii eficienþei structurale. pentru clãdirile multietajate. greutatea scãzutã este un avantaj deosebit de important în cazul terenurilor de fundare slabe. în ultimii ani. 1996).

Arad) Fig. 18: Profile Z ºi C utilizate pentru: a) pane de acoperiº (ALCATEL-DATATIM. 27 EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE Fig. Timiºoara) ºi b) rigle de perete (ARBEMA.CAPITOLUL 3. . alcãtuite din secþiuni compuse (ARBEMA. 19: Cadre transversale pentru structura de rezistenþã. Arad) • Panouri prefabricate de perete (sistem „wall-stud“) Panourile de perete pot fi preasamblate în fabricã ºi montate pe ºantier. aºa cum se aratã în Figura 21.

21: Sistem de panouri prefabricate pentru pereþi ºi acoperiº din lemn 28 .CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Fig. 20: Perete despãrþitor în interiorul unei clãdiri Fig.

CAPITOLUL 3. 22: Instalarea elementelor prefabricate pentru o casã de locuit unifamilialã 29 . EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE Fig.

30 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Fig.c.b.d. 25) Profilele formate la rece pot fi utilizate ca o alternativã la grinzile din lemn pentru planºee cu deschideri reduse. 23: Panouri prefabricate realizate cu profile formate la rece perforate • Grinzi pentru planºee (Figurile 24a. Fig. 24: Grinzi pentru planºee: (a) Profile C amplasate pe grinzile principale ale structurii de rezistenþã metalice (b) Profile C amplasate direct pe pereþii prefabricaþi (sistem „wall-stud“) (c) Detaliu prindere grindã de planºeu (d) Montarea tablei cutate pentru un planºeu uºor .

31 EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE Fig. realizându-se astfel un planºeu mixt oþel-beton. Existã deasemenea posibilitatea realizãrii îmbinãrilor cu ºuruburi autofiletante sau prin stanþare (sistem „Rosette“) . • Ferme (Figurile 28. 25: Structura planºeului: grinzi din profile formate la rece ºi tablã cutatã. amplasate pe structura de rezistenþã metalicã • Panouri de tablã profilatã pentru planºee mixte oþel-beton (Figurile 26. În aceastã situaþie tablã cutatã are rol de cofraj pierdut.CAPITOLUL 3. 29) Fermele metalice din profile formate la rece cu pereþi subþiri se realizeazã în mod uzual folosind îmbinãri cu ºuruburi obiºnuite. dar conlucreazã deasemenea cu betonul la preluarea eforturilor. 27a.b).

îmbinate cu ºuruburi. Fig.32 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Fig. Timiºoara) . 28: Ferme realizate din secþiuni compuse din profile C de tip LINDAB. pentru o supraetajare (Alcatel. (b) Poziþionarea tablei pe grinzile metalice. 26: Planºee din beton cu tablã cutatã ºi grinzi metalice Fig. 27: Planºeu mixt oþel-beton: (a) Cofrajul din tablã cutatã ºi armãturi.

2002): (a) structura de rezistenþã (b) clãdirea finisatã .33 CAPITOLUL 3. 29: Sistem „Wall Stud“ cu utilizarea fermelor pentru acoperiº (Dubina. EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE Fig.

30: Structura de rezistenþã pentru o supraetajare.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 34 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE • Cadre din elemente îmbinate cu suruburi pentru clãdiri industriale (Figura 30) Fig. (b) secþiune compusã. realizatã din secþiuni compuse (Dubina. (c) detaliu îmbinare steaºinã d) detaliu îmbinare coamã . 2001): (a) vedere generalã.

CAPITOLUL 3.

35

EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE

• Sisteme de depozitare
În general, sistemele de depozitare sunt realizate din profile formate la rece perforate,
cu sisteme speciale de prindere, pentru a putea schimba uºor poziþia pe verticalã a
rafturilor pentru depozitarea produselor (Figurile 31, 32).

Fig. 31: Sisteme de depozitare

Fig. 32: Elemente ºi detalii de
îmbinare pentru sisteme de depozitare

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

36

CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Fig. 33: Unitãþi modulare prefabricate utilizate pentru un cãmin studenþesc la Universitatea din
Walles, Cardiff (Lawson, 1999)
(a) Unitate modularã prefabricatã; (b) Clãdirea în timpul construcþiei; (c) Clãdirea finisatã.

• Clãdiri prefabricate
O aplicaþie larg rãspânditã pentru profilele formate la rece o constituie unitãþile de
locuit prefabricate, uºor de transportat. Acestea se pot utiliza pentru construcþii
sezoniere sau chiar pentru clãdiri obiºnuite, aºa cum se aratã în Figura 33.

37

CAPITOLUL 3.
EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE

• Silozuri
Pereþii silozurilor sunt de obicei rigidizaþi si sprijiniþi de profile formate la rece. Tabla
profilatã la rece poate fi deasemenea utilizatã pentru realizarea pereþilor, aºa cum se
aratã în Figura 34.

Fig. 34: Silozuri (Fabrica de bere
ARBEMA, Arad)

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

38

CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

References
1. AISI – American Iron and Steel Institute (1996): Cold-Formed Steel Design
Manual, Washington, D.C., 1996.
2. AISI – American Iron and Steel Institute (1999): Specification for the Design of
Cold-Formed Steel Structural Members with Commentary, 1996, Edition,
Supplement No. 1, Washington, D.C., 1999.
3. AISI – American Iron and Steel Institute (2001): North American Specification for
the Design of Cold-Formed Steel Structural Members with Commentary,
Washington, D.C., 2001.
4. AS/NZS 4600 – Australian Standards / New Zealand Standards (1996): Coldformed Steel Structures, Sydney.
5. AS/NZS – Australian Standards / New Zealand Standards (1998): Cold-formed
Steel Structures – Commentary (Supplement 1 to AS/NZS 4600:1996), Sydney.
6. Burling, P.M. et al, 1990: Building with British Steel, British Steel pls., England,
No. 1.
7. Burstand, H. (2000): Light Gauge Steel Framing for Housing, SBI – Swedish
Institute of Steel Construction, IISI – International Iron and Steel Institute
Publication 170, Brussels, Belgium.
8. Dubina, D. (1995): Structural characteristics of cold-formed sections, in Seminar
on Eurocode 3-Part. 1.3: Cold-formed gauge members and sheeting (Ed. D.
Dubina, I. Vayas), Ed. Klidarithmos C. Books, Athens, 9-63.
9. Dubina, D. (1996): Coupled instabilities in bar members, General Report in
Coupled Instabilities in Metal Structures – CISM’96 (Rondal J., Dubina D. &
Gioncu V., Eds.) Imperial College Press, London, 119-132.
10. Dubina, D., Rondal, J. & Vayas, I, Editors (1997): Design of Steel Structures;
EUROCODE 3-Worked Examples, Bridgeman Ltd., Timisoara, Romania.
11. Dubina, D. (2000), Recent research advances and trends on coupled instability of
bar members, General Report – Session 3: Bar Members, in Coupled Instabilities
in Metal Structures – CIMS’2000 (Camotin D., Dubina D. And Rondal J., Eds.),
Imperial Colleague Press, Lisbon, London, 131-144.
12. Dubina, D. (2001), The ECBL approach for interactive buckling of thin-walled
steel members, Steel & Composite Structures 2001; 1(1):75-96.
13. Dubina, D., Ungureanu, V., Georgescu, M., Fülöp, L. (2001): Innovative Cold-Formed
Steel Structure for Restructuring of Existing RC or Masonry Buildings by Vertical
Addition of Supplementary Storey, in THIN-WALLED STRUCTURES „Advances and
Developments“, Elsevier (Ed. by J. Zaras, K. Kowal-Michalska, J. Rhodes), 187-194.
14. Dubina, D., Ungureanu, V., Fülöp, L., Nagy, Zs. & Larsson, H. (2001): LINDAB
Cold-Formed Steel Structures for Small and Medium Size Non-Residential

Oxford. Claredon Press. Progress in Structural Engineering and Materials. R. Akademiai Kiado. 21.F. Ivanyi M.J. 30. CEN. Brussels. Rhodes. Hancock. (1997). Helsinki. R. ENV 1993-1-3 EUROCODE 3 (1996). Piluso V (1996): Theory and Design of Seismic Resistant Steel Frames. 3rd Edition. 25-30. (Ed. J. 4(1979). by P. 41-53. A. Finland. E & FN Spon. Vol. R. (1997): Light Gauge Construction. (1998). 26. vol. Hancock. New York. ECCS Technical Committee 7. Construction Metallique 3 (1970). 27. 29. 849-866.116.CAPITOLUL 3. Journal of Structural Engineering (ASCE). (1970): Fondement experimental des curbes europeenes de flambement. G. D. 23. 463-470. ECCS – European Convention for Constructional Steelwork (1987): European recommendations for design of Light Gauge Steel Members. Rondal. P. Makelainen. John Willey & Sons. Wei-Wen (2000): Cold-formed Steel Design (3rd Edition).. 16. Sinha.P. 24. 39 EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE 15. Mazzolani. J. SCI publication P165.) (1991): Cold-Formed Members in Constructional Steel Design – An International Guide. 19. Journal of Constructional Steel Research. in the 9th Nordic Steel Construction Conference – NSCC2001. O.5 (1998): Worked Examples accounting to Eurocode 3 Part 1. NPO 12-1997 (1997) Normativ pentru calculul elementelor din otel formate la rece. European Committee for Standardisation. 20. London. I (I). Elsevier. Ed.J. (1985): Introduction to the theory of thin-walled structures.. Building Design using Cold-Formed Steel Sections: Construction Detailing and Practice. 25.. Vol. June 18-20 2001. 28. Makelainen. (1999): Advanced method for lightweight steel joining. ENV1998 (1994): EUROCODE 8 – Design provisions for earthquake resistant Structures. (1988): Thin-walled structures. Brussels. TWG 7. . Supplementary Rules for Cold-Formed Thin-Gauge Members and Sheeting. Part 1. N. Brussels. 107. 1998 Predeschi.J. Grub. (1979): Formulation d’Ayrton-Perry pour le flambement des barres metalliques.). Buildings in Seismic Zones. Buletinul Constructiilor. CEN/TC 250/SC3 – European Committee for Standardisation. London (Ascot). Design of Cold-formed Steel Structures. Kaitila. Oxford. No. General Report. Australian Institute of Steel Construction. 22. and Maquoi. J. Kesti. 2. G.. Kesti. 18. ECCS – European Convention for constructional Steel Work.3: General Rules.F. 49. Davies. Sydney. in Stability of Steel Structures (Ed. 17. J. Jutila. J.W. Murray. (1997): Advanced connection techniques for cold-formed steel structures. B. M. Budapest. 15. 138-144.3. Rondal. Yu. Brussels. the Steel Construction Institute. P. Construction Metallique. 31. 123(2). Vol. Design of Steel Structures. Sfiintesco.

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 40 .

Paragrafele urmãtoare din prezentul normativ prezintã calculul de rezistenþã ºi stabilitate a elementelor structurale a cãror secþiune transversalã are în componenþã cel puþin un perete care voaleazã. ca urmare a luãrii în considerare a ariei eficace. O secþiune transversalã poate fi compusã din pereþi interiori rezemaþi pe alþi doi pereþi adiacenþi . iar cei exteriori rigidizãri intermediare ºi/sau marginale. în tabelul 3. .3.6 ºi 2.8. (5) La determinarea rezistentei la voalare.CAPITOLUL 5. pentru limita de curgere fy se va considera fyb. Calculul elementelor structurale din oþel formate la rece la care nu se produce voalarea pereþilor se face în conformitate cu STAS 10108/078 cu precizarea cã pot fi luate în considerare prevederile de la punctele 2. (2) Lãþimea geometrica bp a peretelui plan utilizatã pentru calculul lãþimii eficace se defineºte în paragrafele 1. Generalitãþi (1) Efectul voalãrii pereþilor va fi luat în considerare în determinarea rezistenþei ºi rigiditãþii barelor ºi tablelor profilate la rece. respectiv pereþi exteriori rezemaþi pe un singur perete adiacent. Sensibilitatea la voalare a unui perete plan depinde de tipul de perete. (3) Deplasarea axei neutre fata de poziþia iniþiala.5 ºi 2.5.2 ºi 3. se stabileºte în conformitate cu paragraful 3. PIERDEREA STABILITATII LOCALE (Voalarea pereþilor) 4. Pereþii interiori pot avea rigidizãri intermediare. Modul de calcul al lãþimii eficace depinde de tipul de perete ºi se prezintã în paragrafele 3.8.4. 1. 41 CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR 4.1 se dau valorile limitã ale zvelteþii de perete peste care se produce fenomenul de voalare.1. natura solicitãrii. (4) Determinarea lãþimii eficace a unui perete plan comprimat ºi/sau încovoiat se face în funcþie de zvelteþea redusa de perete ºi valoarea fyb a limitei de curgere. determinate pe baza lãþimilor eficace ale pereþilor componenþi expuºi fenomenului de voalare. marca oþelului ºi zvelteþe (raportul lãþime de perete/grosime de perete). Acest lucru se realizeazã prin utilizarea caracteristicilor geometrice ale secþiunii eficace.

Se utilizeazã urmãtoarele formule: ρ = 1 pentru ≤ 0.2) cu: σcom= efortul unitar efectiv de compresiune la extremitatea peretelui.2 sau tabelului 3. calculat în raport cu aria eficace a secþiunii transversale ºi înmulþit cu coeficientul de siguranþã γM1 kσ = coeficientul de voalare determinat conform tabelului 3.673 când > 0. Pereþi fãrã rigidizãri (pereþi plani) (1) Coeficientul de reducere ρ utilizat în calculul lãþimii eficace pentru pereþi rezemaþi pe douã laturi (tabelul 3.3).673 unde (3.2) sau pentru pereþi rezemaþi pe o singurã laturã (tabelul 3.3) .1) (3.γM1 = fy (3) Pentru valori ale efortului unitar sub fy (de exemplu în starea limita a exploatãrii normale) se poate utiliza una din urmãtoarele douã soluþii: Soluþia 1. În acest caz.2 σcom se ia: σcom= σ1.γM1 unde este efortul unitar efectiv calculat. se determinã dupã cum urmeazã: ρ = 1.2. Se utilizeazã formulele din paragraful (1) în care σcom= σ1.0 când ≤ 0.3 (2)În starea limitã de rezistenþã capacitatea portantã a unui perete se atinge atunci când efortul unitar maxim de compresiune atinge limita de curgere.673 când > 0. în relaþia 3. Soluþia 2.673 (3.42 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 4.

2 ºi 3. (6) La determinarea lãþimii eficace a unei tãlpi cu o tensiune variabilã. în cazul pereþilor laterali nerigidizaþi intermediar ai cutelor tablei profilate. (7) La determinarea lãþimii eficace a unei inimi raportul tensiunilor ψ poate fi calculat considerând secþiunea eficace a tãlpii comprimate ºi secþiunea brutã a inimii.4. .3.43 CAPITOLUL 5.conform (1) (3. notaþia ºi este echivalentã cu bp. lãþimea geometrica a peretelui plan este bp. raportul al tensiunilor poate fi calculat folosind caracteristicile geometrice ale secþiunii brute . CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR În cele de mai sus: (3.5) (4) În tabelele 3. (8) Se pot repeta iterativ operaþiile de la (6) ºi (7) folosind secþiunea eficace deja calculatã în locul secþiunii brute.3. (5) În cazul pereþilor laterali ai cutelor tablei profilate poate fi utilizatã ºi o metoda simplificatã conform paragrafului 3.4) σcom .

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 44 .

CAPITOLUL 5. CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR 45 .

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 46 .

(2) Determinarea rigiditãþii la rotire a unei rigidizãri se face aplicând o forþã unitarã pe unitatea de lungime.1. Generalitãþi (1) Calculul pereþilor cu rigidizãri se bazeazã pe ipoteza cã rigidizarea lucreazã ca o grindã pe mediu elastic. aºa cum este exemplificat în fig.CAPITOLUL 5. iar acest mediu elastic are o rigiditate de tip resort care depinde de rigiditatea la încovoiere a pereþilor plani adiacenþi ºi de condiþiile de margine ale peretelui în cauza. 47 CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR 4. Pereþi cu rigidizãri marginale sau intermediare 4.1. Rigiditatea C pe unitatea de lungime este: (3. 3.3.1. Determinarea rigiditãþii resortului .6) Fig. 3.3.

2 se pot considerã în mod acoperitor egale cu zero ºi sãgeata fs are expresia: (3.2. fyb (3.2.4.2 se va þine cont de efectele posibile ale altor rigidizãri care existã la acelaºi element sau la alt element al secþiunii transversale solicitat la compresiune.3.48 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE unde f este sãgeata rigidizãrii datoratã forþei unitare. funcþie de zvelteþea relativã de perete sau ( explicitate în cele ce urmeazã) ºi de coeficientul imperfecþiunilor α.3 ºi 3.3.13 (conform curbei de flambaj a0) pentru rigidizãrile marginale (reborduri) sau pentru rigidizãri intermediare unde σcr.2.3.1 ºi Cq. Cq.1. α = 0. (3) La determinarea valorilor rigiditãþilor la rãsucire Cq . 3. Prin urmare: σc = χ .1 indicele s se refera la rigiditatea intermediarã.1.8) (7) Capacitatea portantã a rigidizãrii este datã de rezistenta acesteia la voalare calculatã funcþie de aria ei eficace.9) unde: σc = efortul unitar critic de voalare al rigidizãrii.1 ºi Cθ.1.3.7) cu: (5) Modul de calcul al rigiditãþii Cθ pentru secþiunile C ºi Z este prezentat de asemenea în fig. iar indicele r la rigiditatea marginalã. În fig. . (6) Pentru o rigidizare intermediarã rigiditãþile Cθ. χ = coeficient de voalare care se determinã conform paragrafului 5. (4) Pentru o rigidizare marginalã sãgeata fr se calculeazã cu relaþia: (3. Efortul unitar critic de voalare σc se va determina conform paragrafului 5.3.s sunt tensiunile critice de voalare ale rigidizãrii conform 3.r ºi σcr.

3.3. 4.CAPITOLUL 5.2 sau cu metoda simplificatã.3. conform 3. (2) Aria eficace a rigidizãrilor marginale poate fi calculatã cu metoda generalã. Metoda generalã (1) Secþiunea eficace a unei rigidizãri marginale conþine porþiunile eficace ale rigidizãrii (elementele c sau c ºi d din fig. 4.2.2.2.3. Tipuri de rigidizãri de margine.2.2.2. (2) Aria eficace a rigidizãrilor marginale va fi determinatã conform figurii 3.3. respectându-se urmãtorii paºi: Fig.2.2) ºi porþiunea adiacentã eficace a elementului de lãþime bp.1.3. Condiþii generale (1) Rigidizãrile marginale (adicã rebordurile sau rebordurile rigidizate) nu pot fi considerate ca reazem pentru peretele plan adiacent lor. 3.3. 49 CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR 4. în caz contrar. decât dacã unghiul pe care îl fac cu acest perete se abate de la unghiul drept în oricare sens cu cel mult 45° ºi dacã c ≥ 0. aceste rigidizãri nu conteazã ca reazeme.2 bp (unde semnificaþiile notaþiilor „c“ ºi „bp“ rezultã din fig. conform 3. Rigidizãri marginale 4.3. notaþii .2).

Pas 3: Se îmbunãtãþeºte prin iteraþie valoarea coeficientului de voalare al rigidizãrii (vezi (8) ºi (9)). (3) Valorile iniþiale ale lãþimilor eficace be1 ºi be2 din fig.12) .1(7). iar Ir este momentul de inerþie al rigidizãrii cu aria eficace Ar în raport cu axa neutrã a-a a secþiunii eficace (fig. (4) ºi (5)).5 + 0. pentru 0.35 ks = 0.2 (1) iar: ks = 0.2).50 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Pas 1: Se determinã aria eficace iniþialã a rigidizãrii marginale considerând-o ca un element rezemat rigid. (7) Coeficientul de voalare χ al rigidizãrii marginale se calculeazã cu ajutorul lui σcr. (5) Secþiunea eficace a rigidizãrii este: Ar = t (be2 + cef + def) (3.2. astfel încât: (3.3.83 . (4) Valorile iniþiale ale lãþimilor eficace cef ºi def din fig.3.3.3.2 se obþin astfel: a) Pentru rebord simplu: cef = r .5 pentru ≤ 0.11) unde Cr se calculeazã conform 3. calculând cu efortul unitar . iar lãþimea eficace def ca pentru un perete exterior conform 3.1(2).35 < < 0. c cu r ºi lp calculaþi conform paragrafului 3. luând în considerare efectele rezemãrii elastice (vezi (6) ºi (7)).3. Pas 2: Se determinã coeficientul de voalare al rigidizãrii.r a rigidizãrii marginale se calculeazã cu relaþia: (3.10) (6) Tensiunea critica elasticã de voalare σcr.r cu metoda din 3. care are σcom = fyb (vezi (3). (8) Coeficientul χ se poate îmbunãtãþi iterativ (daca χ< 1). considerând elementul ca perete interior.6 b) pentru rebord rigidizat: lãþimea eficace cef se calculeazã ca pentru un perete interior.3.2 se vor determina din Tabelul 3.

0 daca: (3.2(5) cu . Metoda simplificata (1) Aria eficace redusã a secþiunii transversale a unei rigidizãri marginale Ar se obþine cu relaþia: Ar = t(be2 + cef + def) (3.momentul de inerþie eficace al rigidizãrii marginale.2. 4. .red se reprezintã considerând grosimea redusã de perete tred = χt pentru toate elementele componente ale ariei Ar. h . exceptând coeficientul ρ care se calculeazã din 3.14) in care lãþimile eficace be2.2.5 daca: (3.3. dar mai mica decât valoarea anterioarã. (10) Aria eficace redusã a rigidizãrii va fi: Ar.3. (3) Aria redusã a rigidizãrii Ar.3. cef ºi def se obþin din 3.16) unde: bp este lãþimea tãlpii peretelui conform fig.3.inãltimea inimii adiacente.red are expresia: Ar.51 CAPITOLUL 5.red poate fi reprezentatã folosind o grosime redusã tred = χt pentru toate elementele componente ale ariei Ar.15) În caz contrar coeficientul de reducere χ se ia egal cu 1.2. astfel încât: (2) Coeficientul de reducere poate fi luat χ = 0. Is .red = χAr (4) Aria redusã a rigidizãrii Ar.13) (11) Aria eficace redusã Ar.red = χAr (3.2(3) ºi (4). CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR (9) Iteraþia se va continua pânã când valoarea lui χ este aproximativ egala.

Secþiunea transversalã brutã ºi condiþii de margine. Validitatea formulei de calcul se limiteazã la cel mult douã rigidizãri intermediare de formã identicã.2) pentru Cr = ∞ 3.ef utilizând o valoare a efortului unitar egalã cu limita de curgere fy. Calculul efortului unitar de bifurcare σcr.).1 Condiþii generale (1) Regulile de calcul prezentate în cele ce urmeazã sunt valabile pentru pereþi interiori.4. Calculul ariei eficace reduse Ar. Calculul efortului unitar de voalare redus σc.1 = bef. iteraþia poate continua aºa cum se indicã la punctul (7) al paragrafului 3.3.1 + Ar (Pas 1) (bef. 4. plus porþiunile eficace ale pereþilor adiacenþi.r utilizând coeficientul de reducere χ pentru 5. utilizând o valoare a efortului unitar egalã cu limita de curgere fy. prezentate în figura 3. Secþiunea transversalã a rigidizãrii include rigidizarea în sine. . 3.3.r al rigidizãrii având caracteristicile geometrice Ar. pentru pereþi rezemaþi pe douã laturi.4.3. Secþiunea transversalã eficace: Σ Aef = Aef. Rigidizãrile intermediare pot fi caneluri (fig.2. se determinã conform celor stipulate în paragraful 3.3. pana când χn+1 = χn. 3. Aria pãstreazã lãþimile eficace determinate ºi rezultã prin reducerea grosimii de pereþi la valoarea tef.1. Cr (Pas 2: Cr se stabileºte conforma fig.3. dacã χ1 < 1.b).a) sau pliuri (fig. Calculul unei noi valori a ariei eficace reduse. Aria rezultã prin reducerea grosimii de perete la valoarea tef(n+1) 4. 6. 3. dar χn+1 < χn 7. Secvenþa de calcul a procedurii propuse pentru rigidizãri marginale 1. 2. Ir.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 52 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Fig. 4.3 Rigidizãri intermediare 4.2.4. Lãþimile eficace bef.

3.4.e2 ºi b2.3.17) în care lãþimea bs se ia din fig.2 sau cu metoda simplificatã.2 considerând elementele plane bp1 ºi bp2 ca pereþi interiori.4 se determinã din paragraful 3. Pas 2: Se determinã coeficientul de reducere al ariei eficace datoritã voalãrii. (3) Aria eficace a rigidizãrii intermediare se obþine cu relaþia: As = t(b1. notaþii (2) Aria eficace a rigidizãrilor intermediare se poate calcula cu metoda generalã.3. CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR Fig. (4) Tensiunea criticã de voalare σcr. conform 3.3. conform 3. (2) Valorile iniþiale ale lãþimilor eficace b1.e2 + b2.2 Metoda generalã (1)Procedeul de calcul cuprinde urmãtorii paºi. þinând seama de efectele rezemãrii elastice.3.18) . 4.e1 din fig.3.4.53 CAPITOLUL 5.3. ilustraþi în fig.3. Pas 3: Se îmbunãtãþeºte valoarea coeficientului de reducere prin iteraþie. 4.s a rigidizãrii intermediare se obþine cu formula: (3.3. Tipuri de rigidizãri intermediare.e1 + bs) (3.3.5: Pas 1: Se determinã secþiunea transversalã eficace a rigidizãrii pe baza lãþimilor eficace calculate considerând rigidizarea ca fiind rigid rezematã cu (vezi (3) ºi (4).

3.2. aria redusã a rigidizãrii se reprezintã folosind o grosime de perete redusã tred = χt pentru toate elementele secþiunii As.s conform 3.astfel încãt:: (3) Coeficientul de reducere χ poate fi luat: (3.3.4). (5) Coeficientul de reducere χ al rezistentei la voalare se obþine din σcr.2 cu . astfel încât: (7) Iteraþia se va continua pânã când valoarea lui χ va fi aproximativ egalã. (4) Aria eficace a rigidizãrii As.19) (9) La determinarea caracteristicilor secþiunii eficace. valoarea sa se poate îmbunãtãþi prin iteraþie pornind cu o valoare modificatã a lui ρ obþinutã conform 3.20) (3. (6) dacã χ<1.54 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE unde: K este rigiditatea pe unitatea de lungime (vezi 3.e2 ºi b2.1). folosind valoarea lui ρ obþinutã din 3.momentul de inerþie eficace al rigidizãrii corespunzãtor ariei As dupã axa a-a.2 pentru pereþi interiori.3.3. (2) Lãþimile eficace b1.3. Is .3.momentul de inerþie eficace al rigidizãrii pentru secþiunea de arie As faþã de axa a-a.red = χ As (3.e1 se determinã conform 3.3 Metoda simplificatã (1) Se calculeazã aria eficace a rigidizãrii intermediare conform 3.2(3). 4.3. (8) Aria eficace a rigidizãrii As.red = χ As .1.21) unde: b = b1 + b2 (vezi fig. Is . dar mai micã decât valoarea precedentã.red are expresia: As.red are expresia: As.

Calculul efortului unitar critic σcr.2) C se ia conform fig.ef utilizând o valoare a efortului unitar egalã cu limita de curgere fy. cu Cs conform fig. Calculul efortului unitar de voalare redus σc. 1. 3.2 + bs + bef. dacã χ1 < 1. iteraþia poate continua aºa cum se indicã în paragraful 6 de mai sus. Aria pãstreazã lãþimile eficace determinate ºi se obþine prin reducerea grosimii de perete la valoarea tef.5. 3.1.) 4.1. Aria rezultã prin reducerea grosimii de perete la valoarea tef (n+1) . 2. Secþiunea transversalã eficace: Σ Aef = Aef. Secvenþa de calcul a procedurii propuse pentru rigidizãri intermediare 1.. 6.s utilizând coeficientul de reducere χ1 pentru 5.1. CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR (5) La determinarea caracteristicilor secþiunii eficace aria redusã a rigidizãrii se reprezintã folosind o grosime de perete redusã tred = χt pentru toate elementele secþiunii As. Secþiunea transversalã brutã ºi condiþii de margine 2. Is. Calculele se efectueazã considerând Cs = ∞ (Pas 1) 3. Cs (Pas 2. Calculul ariei eficace reduse As.55 CAPITOLUL 5.ef utilizând o valoare a efortului unitar egalã cu limita de curgere.s al rigidizãrii intermediare cu caracteristicile geometrice As. pânã când: χn+1 = χn însã χn+1 < χn 7. Fig. Calculul unei noi valori a ariei eficace reduse As.1 + Aef.1 + As As = t ( bef.2. 3.

ºi anume: cedarea produsã la reazem ºi sãgeata la mijlocul deschiderii.22) Fig.3. .3.4. Notaþii. (2) Starea limitã a exploatãrii normale este definitã prin douã elemente.3.4.1 ºi 3. valoarea forþei Ncr. adicã rigidizãrile pereþilor supuºi compresiunii uniforme (cum sunt tãlpile profilaþiei) sau rigidizãrile pereþilor supuºi unui efort unitar variabil (cum sunt inimile profilaþiei). secþiunea transversala eficace a peretelui este consideratã ca fiind formatã din douã fâºii adiacente colturilor pereþilor verticali cu lãþimile bef/2. Regulile de proiectare enunþate în cele ce urmeazã se bazeazã pe modelul de calcul introdus în paragrafele 3.s care provoacã voalarea acestei rigidizãri este: (3.3. douã sau trei rigidizãri intermediare. Perete plan comprimat cu una.1. este tratat ºi efectul prezentei rigidizãrilor dispuse atât pe tãlpi. 4.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 56 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 4.3.(5).2 ºi din ariile eficace ale rigidizãrilor As.6. (2) Când peretele are o singurã rigidizare intermediarã în centrul sãu.3. În plus. Secþiuni transversale ale rigidizãrii pentru calculul ariei As ºi momentului de inerþie Is.2. Aceste elemente ale stãrii limitã a exploatãrii normale constituie baza celor douã criterii care trebuie verificate conform paragrafului 7.ef. unde bef se determinã conform paragrafului 3.3. Pereþi plani cu rigidizãri intermediare solicitaþi la compresiune uniforma (Rigidizãri pe tãlpi) (1) In calculul capacitãþii portante. 4.4. Reguli speciale de proiectare pentru table profilate 4. Generalitãþi (1) Pentru rigidizãrile tablelor profilate.3.3. cât ºi pe inimã. se prevãd reguli speciale de proiectare.

rigidizarea din mijloc nu se ia în considerare.3.57 CAPITOLUL 5.3. Pentru calculul valorii lui Kw vezi paragraful 3.6). br = lãþimea geometricã planã a rigidizãrii (fig. 3. bs = lungimea perimetrului rigidizãrii (fig. bk = bp + (7) Capacitatea portantã a rigidizãrii este datã de efortul unitar de voalare σc obþinut cu ajutorul valorilor χ aºa cum se prezintã în paragraful 3. 3.23) (4) Când peretele are prevãzute trei rigidizãri intermediare. la care se adaugã rigidizãrile intermediare.4.s care provoacã voalarea unei rigidizãri individuale este: (3. secþiunea transversalã eficace a peretelui se va alcãtui din zonele eficace ale porþiunilor de perete dintre rigidizãrile intermediare ºi reazeme (pereþi verticali). (9) La calculul sãgeþii. în absenþa unor investigaþii speciale se poate utiliza valoarea K = 1(nu se impun restricþii asupra rotirii reazemelor peretelui). (8) Aria eficace a rigidizãrii supuse la compresiune este în acest caz: As.24) (6) Notaþii: As.4. b1 sunt definite în figura 3.6).ef = χ . As ºi va rezulta prin reducerea grosimii de perete la valoarea tef. 3.3.ef = As (3. (5) Efortul unitar elastic ideal de compresiune este dat de: (3. CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR (3) Când peretele are prevãzute doua sau trei rigidizãri intermediare. b0 = lãþimea geometricã totalã a peretelui rigidizat (fig.1 ºi al zvelteþei reduse λs. Aria acestor rigidizãri nu va fi redusã. Kw = coeficient care depinde de legarea peretelui rigidizat cu pereþii adiacenþi.6). adicã: As. Is.25) . valoarea forþei Ncr.

27) Când talpa comprimatã are o singura rigidizare intermediarã: (3. aria ei eficace se reduce conform paragrafului 3. dupã cum urmeazã: Kw = Kw0 când (3.3. Aria secþiunii transversale a rigidizãrilor nu se va reduce.7): (3.1) din planul neutru ºi din rigidizãrile intermediare. Pereþi plani cu rigidizãri intermediare solicitaþi de un efort unitar variabil (rigidizãri ale inimilor) (1) La calculul capacitãþii portante a peretelui.58 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 4.29) Când talpa comprimatã are douã sau trei rigidizãri: (3.3. (1) Coeficientul Kw din relaþia de calcul a forþei critice de voalare Ncr. Pentru a þine cont de flambajul rigidizãrii.4.2. secþiunea transversalã eficace a acestuia este consideratã ca fiind alcãtuitã din lãþimile eficace adiacente tãlpilor (determinate conform paragrafului 3. 3.28) (3.26) (3.30) (3.4.3.2. Determinarea coeficientului Kw definit în cadrul paragrafului 3.s. (2) La calculul sãgeþilor.ef = As (3) Zonele eficace ale secþiunii transversale a inimii sunt ( fig. depinde de lungimea lb a undelor de voalare din talpa comprimatã.31) 4. secþiunea transversalã eficace a peretelui se va alcãtui din lãþimile eficace ale pereþilor plani componenþi plus rigidizãrile intermediare.32) .3.3.4.4.3. adicã: As.

7 . aria secþiunii transversale a acestei rigidizãri supusã la voalare se va reduce dupã cum urmeazã: (3. calculatã conform punctului (5) de mai jos.5 sef. sef. (3.33) d) Zona întinsã a secþiunii transversale a inimii. Lãþimea geometrica sa include douã porþiuni eficace cu lãþimile: adiacenta coltului profilului ºi (3. CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR a) Zona adiacentã tãlpii comprimate.7 . (4) dacã se stabileºte una din relaþiile: sef.35) (5) Pentru o rigidizare intermediarã situatã în zona comprimatã a inimii.n cu sef.1 + sef.34) adiacenta rigidizãrii intermediare.1 + sef. având aria eficace t sef. Centrul de greutate este determinat pentru aria brutã a peretelui rigidizat (inima integral eficace): t.3) atunci întreaga lãþime sa de pe inimã este eficace.n = 1. c)Zona adiacentã axei care trece prin centrul de greutate.2 ≥ sa (vezi fig.59 CAPITOLUL 5.1 cu ºi b)Aria eficace As.2.36) .1 (3.sef.ef a rigidizãrii intermediare de pe inima.1) atunci inima este integral eficace.n ≥ sn (vezi fig. 3. 3.

40) (3. dacã sef.4 sn (3.1(1 + 0.1 (3. atunci inima este eficace pe toatã lungimea ei si: sef.44) sef. σc = efort unitar de voalare obþinut cu valoarea χ conform paragrafului 3.2 + sef.5 ) (3. în determinarea poziþiei centrului de greutate al tablei profilate. iar distantele ha.42) sef.3 = sef. apoi modificate dacã întreaga secþiune a inimii este eficace.45) .3.la o inimã rigidizatã.n = 0.2 ≥ sa.2 = sef.3 conform figurii 3.hsa ºi hsb se iau din fig.5 sef.2 ºi sef.n vor fi determinate conform (5).41) ) (3.1 (1 + 0.5 sef.1.60 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE unde: As = ( sef.1 + sef.5 sef.39) sef.n = 1.46) .6 sn (3. inima se considerã integral eficace (se ia cu aria bruta).4 = sef.37) (3.43) unde ec este distanþa de la centrul de greutate al secþiunii eficace la talpa comprimatã.n ≥ sn.1 + sef. hb . cu sef. dacã sef.8b.7.1 (1+0.1(1 + 0.3. (6) Dimensiunile sef. (3.1 = 0.38) sef. ºi cu zvelteþea redusã λs în care ec este distanþa dintre fibra extremã a tãlpii comprimate ºi centrul de greutate conform figurii 3.la o inima nerigidizatã. iar talpa comprimatã se ia cu secþiunea redusã. astfel: .3 + ss)t . atunci porþiunea sa este eficace si: (3.7.5 ) ) (3.1-sef.5 = sef.

dacã sef.49) .la o inimã cu o rigidizare.dacã sef.2 = sa(1+0. atunci porþiunea sn este eficace si: (3. CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR sef.52) (3.n ≥ sn.la o inimã cu douã rigidizãri: .48) (3.50) (3.5 )(2+0.5 ) (3.51) .5 + sef.53) .47) .n ≥ sn. atunci porþiunea sb este eficace si: (3.61 CAPITOLUL 5.4 ≥ sb.3 + sef. atunci porþiunea sn este eficace si: (3.3 + sef.dacã sef.

2. 3. (vezi ºi fig.58) Kf = coeficient care depinde de restricþia apãrutã datoritã legãturii între inimã ºi tãlpi ( la rezemarea peretelui). Kf = 1 se utilizeazã în cazul unei rezemãri articulate.59) (9) dacã tãlpile sunt nerigidizate.ssa/2.9 ( sa + ssa + sc).2) (3.56) s1 = sa + ssa + sb + . (vezi fig.3) (3.7 .7) (3.8c).sa folosind metoda de la 3. 3. în absenþa unor date mai precise. (vezi fig.1 alãturate ei. . se neglijeazã: s1 = 0.sa . tensiunea criticã elasticã de voalare este: (3. 3.2. în calculul valorii lui Is diferenþele eventuale de pantã între fâºiile eficace ale inimii situate de o parte ºi de alta a rigidizãrii. (vezi figurile 3. coeficientul χ se obþine direct din σcr. se va utiliza Kf= 1.8 a ºi 3. (8) Aria eficace redusã se determinã cu relaþia: ºi Asa.7 .54) iar efortul unitar elastic ideal de compresiune este dat de formula: (3. conform paragrafului 3.55) unde: Is = momentul de inerþie al ansamblului format din rigidizarea în sine ºi douã fâºii eficace cu lãþimea sef.1(7).57) a1 = s1 .3.62 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE (7) Pentru o singurã rigidizare sau pentru rigidizarea mai apropiatã de talpa comprimatã în cazul inimilor cu douã rigidizãri.red ≤ Aºa (3.

60) 4.red ?pentru a doua rigidizare este egala cu Asb. interacþiunea dintre flambajul prin încovoiere al rigidizãrilor tãlpii ºi inimii se va lua în considerare prin folosirea unei tensiuni critice elastice σcr.9. conform 3.3. 63 CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR (10) dacã tãlpile sunt rigidizate.4.3. aria eficace redusã Asb. obþinuta astfel: (3. prezentat în fig.a obþinutã cu relaþia: (3.5.9.3.4. caracteristicile secþiunii transversale pot fi îmbunãtãþite iterativ pornind de la lãþimea eficace sef.mod pentru ambele tipuri de rigidizãri. Exemplu de secþiune transversala eficace pentru tabla cutatã cu rigidizãri intermediare pe talpã ºi pe inimã . Fig.3.red se obþine prin folosirea unei grosimi reduse tred=?χ t pentru toate elementele componente ale Aºa.3. (12) La determinarea caracteristicilor secþiunii eficace. Table profilate cu rigidizãri atât pe tãlpi cât ºi pe inima (1) În acest caz.1(7) cu tensiunea criticã modificatã σcr.s este tensiunea criticã pentru o rigidizare intermediara a tãlpii. coeficientul χ se obþine folosind metoda de la 3. conform 4. 3. aria eficace redusã Asa.4.3. σcr. (11) Pentru inimile cu doua rigidizãri.sa este tensiunea criticã elasticã pentru o rigidizare a inimii sau pentru rigidizarea apropiatã de talpa comprimatã.CAPITOLUL 5.mod de la paragraful 3.2. dacã poziþia finala a axei dusa prin centrul de greutate este determinatã printr-un procedeu iterativ.61) unde: σcr.4.3.4.

63) (4) Pentru determinarea valorii de calcul Rd a rezistentei la cedarea prin deformare locala („crippling“) a unei singure inimi nerigidizate.62) unde: d = diametrul perforaþiei a = distanþa între centrele gãurilor.25 ≤ ≤ 0. GGA este axa centrului de greutate pentru cazul când inima ºi rigidizarea intermediara de pe talpa comprimatã sunt integral eficace.2 ≤ ≤1 (3. iar 0. iar GGB este axa centrului de greutate al secþiunii transversale eficace.3.3. Prin încercãri de laborator se poate ajunge la soluþii mai economice.9 ).64) unde: spr = lãþimea perforaþiei din inimã si = lãþimea geometrica totalã a inimii sip = lungimea perimetrului inimii (5) Regulile de calcul de mai sus conduc la rezultate destul de acoperitoare. .9. se utilizeazã: tefb = 1.18 t (1-0.18 t (1 - ).64 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE În fig.8 (3. iar 0. (3) Pentru calculul lãþimilor eficace ºi al ariilor eficace ale rigidizãrilor intermediare. Reguli speciale de proiectare pentru table profilate perforate (1) Calculul tablelor profilate perforate poate fi efectuat dupã regulile de la tablele profilate neperforate. dacã se utilizeazã urmãtoarele grosimi eficace de perete: (2) Pentru calculul caracteristicilor geometrice ale secþiunii se utilizeazã: a tef = 1. 4.4.6. se utilizeazã: (3.

673 (3.673 > 0.3.3. cu ajutorul tabelelor 3. b) Se determinã zvelteþea redusã de perete cu formula: (3.65 CAPITOLUL 5.65) unde: (3. . Metoda simplificatã pentru determinarea lãþimii eficace de perete Procedura simplificatã care se poate urma pentru determinarea lãþimii eficace a unui perete care voaleazã este urmãtoarea: a) Se determinã coeficientul de voalare kσ funcþie de raportul ψ al distribuþiei eforturilor unitare în perete.67) d) Se stabileºte valoarea lãþimii eficace cu ajutorul tabelelor 3.4.2 sau 3.66) iar: bp = lãþimea geometricã planã a peretelui t = grosimea peretelui fy = fyb [N/mm2] c) se determinã coeficientul de reducere ρ cu una din formulele: ρ = 1 pentru pentru ≤ 0.2 sau 3. CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR 3. dupã caz.

37. S-a notat cu „c“ lãþimea geometricã pla- nã a peretelui bp ºi cu „cef“ lãþimea eficace a peretelui.68) cu r definit în relaþia 3. 3. pornind de la zvelteþea de perete .43 (compresiune purã) în formula 3.66 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 3. b) pereþi interiori incovoiaþi . - ≥ 15.10 permite obþinerea directã a zvelteþei eficace de perete . ceea ce genereazã bisectoarea diagramei.5 Utilizarea abacelor pentru calculul lãþimii eficace a) Pereþi rezemaþi pe o singurã laturã solicitaþi la compresiune uniforma Abaca de calcul din fig.36 ºi scriind cã: (3. S-au mai introdus ºi condiþiile: . Curba s-a obþinut introducând o valoare k = 0.cef ≤ c.

ne permit sã obþinem direct zvelteþea eficace func- þie de zvelteþea de perete d/t. respectiv cu „def“ lãþimea eficace a acestui perete. Curba trasatã cu linie întreruptã pe fiecare dintre cele trei abace din fig.CAPITOLUL 5.ε ºi de parametrul ψ de distribuþie al eforturilor unitare pe lãþimea peretelui (a inimii). 67 CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR Abacele din figura 3. Procedura urmatã este aceeaºi cu cea pentru pereþii rezemaþi pe o singurã laturã. S-a notat cu „d“ lãþimea geometrica planã a peretelui rezemat pe douã laturi. b.11 reprezintã locul geometric al extremitãþilor palierelor ºi faciliteazã interpolãrile în zona ei. . 3. cu deosebirea ~ ca în acest caz coeficientul de voalare kσ depinde de ψ Bisectoarea ºi palierele curbelor fiecãrei abace au aceeaºi origine ca ºi în cazul anterior.11 a. c.

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 68 .

Figura 3. Nu este la fel în cazul solicitãrii secþiunii la încovoiere. modulul de rezistenta minim Wef al secþiunii eficace. lucrând cu o secþiune dreaptã alcãtuitã din talpa întinsã. în mod evident. . Acest calcul nu pune nici o problemã în cazul solicitãrii secþiunii la compresiune uniformã. .se calculeazã aria eficace a tãlpii comprimate.12 prezintã secþiunile eficace ale unui profil C supus la compresiune sau încovoiere. Trebuie de asemenea subliniat cã la profilele a cãror secþiune dreaptã nu este bisimetricã. apare un moment încovoietor suplimentar.3). din partea eficace a tãlpii comprimate ºi din inimi (a cãror arie nu se reduce). Pentru determinarea momentului rezistent trebuie luat în calcul.se calculeazã raportul ψ al eforturilor unitare în inimã. 69 CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR 3. consideratã ca supusa unei compresiuni uniforme. Acest moment încovoietor suplimentar va trebui luat în considerare la verificarea secþiunii. Pentru evitarea unui calcul iterativ (cerut de aceasta situaþie) se propune urmãtoarea procedurã: . Efortul de compresiune se considerã în mod convenþional pozitiv.CAPITOLUL 5.6 Caracteristici geometrice ale secþiunilor eficace ale profilelor cu pereþi subþiri Pornind de la lãþimile eficace ale pereþilor se pot determina caracteristicile geometrice ale secþiunilor eficace la profilele cu pereþi subþiri.în continuare se deduce lãþimea eficace a inimii (sau a inimilor) profilelor. egal cu produsul dintre efortul normal ºi excentricitatea eN (vezi 4.se determinã centrul de greutate al pãrþilor eficace din secþiunea transversalã a profilului ºi se calculeazã caracteristicile geometrice ale secþiunii eficace în raport cu noul centru de greutate. . . unde distribuþia eforturilor unitare depinde de lãþimile eficace ºi de modificarea poziþiei centrului de greutate al secþiunii eficace în raport cu centrul de greutate al secþiunii brute.

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 70 .

a modificãrii distribuþiei tensiunilor în tãlpi datoritã forfecãrii („shear lag“). Generalitãþi (1) Acest capitol cuprinde reguli de proiectare pentru situaþia în care elementele formate la rece sunt supuse voalãrii. (2) În cele ce urmeazã. . se vor consulta capitolele 5 ºi 6.25.Rd – efortul capabil la întindere al barei. iar γM0=1. se ia în considerare efectul zvelteþilor de perete b/t cu valori relativ ridicate asupra comportamentului inelastic. (3) Efectul voalãrii pereþilor asupra fenomenelor de instabilitate globalã. (4) Schema staticã a structurii se va trasa pe linia centrelor de greutate ale secþiunii brute a barelor. PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE 4. Aceste efecte pot fi determinate ºi pe cale experimentalã. CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR 4. cum ar fi flambajul prin încovoiere sau încovoiere-rãsucire sunt tratate în capitolele 5 ºi 6.Rd (4.1. La acele secþiuni unde distorsiunea secþiunii transversale are o influenþã importantã. în funcþie de tipul conectorului utilizat (conform capitolului 8). a cedãrii prin deformare localã a inimii („web crippling“). Nt. care se determinã ca valoare minimã între ºi rezistenþa la întindere a secþiunii nete. 4. Pentru acele bare la care apar fenomene de instabilitate de altã naturã.1) unde: NSd – efortul axial de întindere provenit din încãrcãrile de calcul.2. însã nu apare pierderea de stabilitate globalã.1 ºi γM2=1.71 CAPITOLUL 4. se va lua în considerare interacþiunea dintre acest tip de instabilitate ºi flambajul prin încovoiere sau prin încovoiere-rãsucire al elementului structural. cauzate de compresiune. Bare solicitate la întindere (1) În cazul barelor solicitate la întindere purã se va verifica urmãtoarea condiþie: NSd ≤ Nt.

(4) Se va verificã urmãtoarea relaþie: NSd ≤ Nc. .1). În consecinþã.4. calculat dupã cum urmeazã: ∆MSd = NSd .4) unde: eN=deplasarea axei centrului de greutate al secþiunii eficace faþã de axa centrului de greutate al secþiunii brute (fig. se va tine seama de momentul încovoietor apãrut ca urmare a deplasãrii axei neutre a secþiunii.72 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 4.3.3) cu: γM1 = 1. (2) Secþiunea transversalã eficace se determinã considerând cã întreaga secþiune brutã este supusã unei compresiuni uniforme. (5) Forþa axialã dintr-o barã se considerã ca acþioneazã în centrul de greutate al secþiunii brute. în timp ce forþa rezistenþã a secþiunii se presupune cã acþioneazã în centrul de greutate al secþiunii eficace. De aceea.3. calculatã conform paragrafelor 3. se va lua în considerare efectul voalãrii pereþilor conform paragrafelor 3.6.3. Se va lua în considerare ºi deplasarea axei neutre a secþiunii (vezi punctul (5)). Acþiunile se considerã aplicate în centrul de greutate al secþiunii brute. Calculul efortului capabil al barei se va face utilizând secþiunea transversalã eficace a acesteia. Bare solicitate la compresiune axialã (1) În cazul barelor solicitate la compresiune axialã.Rd (4.2) unde: NSd = forþa axialã de compresiune provenitã din încãrcãrile de calcul (4. eN (4. calculul se va face ca pentru o barã supusã concomitent la solicitãrile de compresiune axialã ºi încovoiere. (3) Se presupune ca s-au luat mãsuri de împiedicare a flambajului prin încovoiere sau rãsucire al barei (vezi capitolul (5)). conform paragrafului 4.1 Aef=aria secþiunii transversale eficace pentru solicitarea de compresiune uniformã.2 sau 3.2 sau 3.

în calculul valorii Nc. Distorsiunea pereþilor comprimaþi ai secþiunii transversale este împiedicatã. încovoiere sau încovoiere-rãsucire.4. (2) Se presupune cã s-au luat mãsuri pentru împiedicarea flambajului prin încovoiere-rãsucire.73 CAPITOLUL 4. efectul modificãrii distribuþiei eforturilor unitare în tãlpi datoritã forfecãrii („shear lag“).Rd se poate folosi valoarea medie pe secþiune a limitei de curgere fya (vezi paragraful 2. adicã fy = fyb . 4. (b) Valoarea de calcul a limitei de curgere fy nu include efectul formãrii la rece. încãrcate în planul inimii ºi având ambele tãlpi asigurate prin contravântuiri. (4) Rezerva plasticã din zona întinsã a secþiunii poate fi utilizatã în cazul încovoierii drepte (monoaxiale) fãrã a fi impusã nici o condiþie de deformaþie. În cazul în care acest mod de pierdere a stabilitãþii este totuºi posibil.1. Bare solicitate la încovoiere (1) În cazul pereþilor solicitaþi la compresiune din încovoiere. (3) Pot fi calculate conform prevederilor de mai jos grinzile supuse la încovoiere. se vor aplica regulile de calcul din paragraful 6. dacã este semnificativ. Secþiunea transversala eficace solicitata la compresiune (6) Când . se va lua în considerare efectul voalãrii conform paragrafului 3. PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE Fig.2 sau 3.4.3 si.6) 4.4. conform paragrafului 4. (5) Rezerva plasticã din zona comprimatã a secþiunii poate fi ºi ea utilizata dacã se întrunesc urmãtoarele condiþii: (a) Elementul nu este solicitat la rãsucire ºi nu este supus la flambaj prin rãsucire. Contravântuirile trebuie însã calculate în mod corespunzãtor (vezi capitolul 7).

(6) Atunci când se lucreazã cu momentul capabil calculat conform paragrafului 4.1. (d) Valoarea de calcul a forþei tãietoare VSd nu depãºeºte valoarea . unde t.Rd (4. 4. se va verifica respectarea condiþiei: MSd ≤ Mc. nu este admisã redistribuirea momentelor încovoietoare la grinzi ºi table profilate continue.74 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE (c) Raportul dintre înãlþimea zonei comprimate a inimii ºi grosimea inimii nu depãºeºte valoarea . conform celor stipulate în capitolul 3.6) (3) Dacã modulul de rezistenþã Wef este egal cu modulul elastic Wel al secþiunii brute: (4.7) unde fya este valoarea medie a limitei de curgere pe secþiunea transversalã.4. Mc. (e) Nici una dintre inimile secþiunii analizate nu se abate de la verticala cu un 0 unghi mai mare de 30 .5) unde: MSd = momentul încovoietor produs de încãrcãrile de calcul.hi=Ainima.3. (2) În cazul încovoierii drepte (monoaxiale). .4. (f) Încovoierea este monoaxialã. Verificarea în domeniul elastic a elementelor încovoiate monoaxial (1) Caracteristicile geometrice ale secþiunii transversale se vor determina în general pe secþiunea transversalã eficace.Rd = momentul capabil al secþiunii transversale si: (4.. Redistribuirea momentelor încovoietoare poate fi admisã doar atunci când este justificatã prin încercãri de laborator.

valoarea lui Wef se va determina pe baza unei distribuþii liniare a tensiunii de-a lungul secþiunii transversale.4.Rd sunt definite în paragraful 4.8) cu: My. Mz.4.1. este necesarã respectarea urmãtoarei condiþii: (4. (3) Dacã curgerea apare mai întâi la fibra comprimatã a secþiunii ºi sunt îndeplinite condiþiile de la 4.2. PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE 4.Sd. 4.Rd.Sd = momentele încovoietoare în raport cu axele principale de inerþie provenite din încãrcãrile de calcul. Fig.). (2) Pentru a se evita efectuarea prea multor paºi de iteraþie.4(5). Mcy. Mcz.2. însã cu inima integral eficace (vezi fig. Secþiunea transversalã eficace solicitatã la încovoiere . Verificarea în domeniul elastic a elementelor încovoiate biaxial (1) Atunci când în fibra cea mai comprimatã a secþiunii încovoiate s-a atins limita de curgere.2. 4. zonele eficace ale inimii se pot stabili pe baza raportului obþinut pe o secþiune cu talpa comprimatã redusã la secþiunea ei eficace.75 CAPITOLUL 4.

4. .9) unde: Cy este un coeficient determinat dupã cum urmeazã: a) La pereþii rezemaþi pe douã laturi. atât în zona întinsã. Se considerã satisfãcãtoare determinarea lui bef conform 3.Rd pe baza valorii maxime a deformaþiei specifice din zona comprimatã εc: (vezi ºi fig.3.3). modulul de rezistenþã parþial plastic eficace se va baza pe o distribuþie biliniarã a tensiunii în zona întinsã ºi liniarã în zona comprimatã.76 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 4.3) (4. 4.4. cât ºi comprimatã (fig.2 cu bc calculat pe baza unei distribuþii biliniare a tensiunii.4 punctul (5) sunt îndeplinite. (2) În cazul în care condiþiile (a)-(e) de la paragraful 4. În acest caz. se va limita valoarea momentului capabil al secþiunii transversale Mc. fãrã rigidizãri intermediare: Cy = 3 când când Cy = 1 când b) La pereþi rezemaþi pe o singurã laturã (solicitaþi la compresiune uniformã) Cy = 1 c) La pereþi cu rigidizãri (marginale sau intermediare) Cy = 1 (3) Modulul de rezistenþã parþial plastic Wpp se bazeazã pe o distribuþie a tensiunii biliniarã. Calculul în domeniul plastic (1) Când curgerea apare în fibra cea mai întinsã a secþiunii este permisã utilizarea rezervei plastice a zonei întinse fãrã nici o condiþie de deformaþie pânã când efortul unitar de compresiune atinge valoarea fy. dar ignorând forma distribuþiei tensiunii la determinarea lui ψ.

ca urmare a nerespectãrii ipotezei secþiunilor plane. Distribuþia eforturilor unitare normale pe talpã prezintã un maxim în dreptul inimii. eforturile unitare normale s care apar în fibrele longitudinale ale secþiunii situate la aceeaºi distanþã de axa neutrã. aºa cum prevede teoria lui Navier. Fenomenul se numeºte „întârziere datorita forfecãrii“ („shear lag“ în limba englezã). Deformaþia fibrelor este cu atât mai micã („întârzie“) cu cât fibrele sunt mai depãrtate de îmbinarea inimã-talpã. fibrele longitudinale alãturate ale aceleiaºi tãlpi nu se deformeazã la fel. Modificarea distribuþiei eforturilor unitare normale datoritã eforturilor de forfecare („shear lag“) (1) La grinzile încovoiate cu tãlpi late. Rezultã aluri ale diagramelor pe tãlpi de tipul celor prezentate în fig. Momentul capabil plastic al secþiunii 4.4. nu sunt egale. 4.CAPITOLUL 4. 4. Datoritã lãþimii tãlpilor ºi a acþiunii eforturilor unitare de taiere. Ca o consecinþã a acestui fenomen. . 77 PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE Fig.4. deformaþiile ºi eforturile unitare normale în tãlpi nu sunt distribuite uniform.4. iar extremitãþile tãlpii sunt mai puþin solicitate.3.

definit aici în cazul particular al unei grinzi încovoiate.1. ea se ia egalã cu aceasta.4. se manifestã în general la panourile plane rigidizate supuse la compresiune sau la întindere. În practicã însã. fiind definitã pe baza unei teorii de ordinul I. conform fig. cât ºi în cele comprimate.4.Aria eficace a secþiunii transversale va fi redusã ca urmare a efectului forfecãrii („shear lag“). Noþiunea de „lãþime eficace“ asociatã fenomenului de „întârziere datoritã forfecãrii“.4. Fenomenul de întârziere datoritã forfecãrii. Se va þine cont de interacþiunea dintre întârzierea datoritã forfecãrii ºi voalare în cazul tãlpilor comprimate. Distribuþia eforturilor unitare normale pe tãlpile grinzilor încovoiate Pentru necesitãþile calculului. faþã de valorile determinate conform teoriei elementare a încovoierii drepte.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 78 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Fig. Utilizând un raþionament similar cazului eforturilor unitare. unde b0 este lãþimea tãlpii care determinã fenomenul. diferita în principiu de „lãþimea eficace a tãlpii pentru efort unitar“. 4. se defineºte o „lãþime eficace a tãlpii pentru efort unitar“. Se va evita confundarea „lãþimii eficace“ asociatã fenomenului de „întârziere datoritã forfecãrii“. cu „lãþimea eficace“ asociatã fenomenului de voalare a pereþilor subþiri ºi care este utilizatã numai în cazul pereþilor parþial sau integral comprimaþi. nu este legatã de un semn anume al eforturilor unitare normale: Fenomenul se produce la fel atât în tãlpile întinse. mai micã decât lãþimea geometricã a acesteia ºi pe care efortul unitar maxim smax se considerã uniform distribuit. În absenþa altor informaþii se vor respecta regulile de calcul de mai jos: . . se poate defini o „lãþime eficace de talpa pentru deformaþii“. (2) Acest fenomen se ia în considerare la tãlpile elementelor încovoiate dacã lungimea lM între punctele de moment nul este mai micã decât 20. Deformaþiile neuniforme produse de eforturile unitare de tãiere în tãlpi au ca efect ºi mãrirea deplasãrilor grinzii (a sãgeþilor).

1. 4. Lãþimea eficace b Fig.4.11) unde: λ=coeficient de reducere corespunzãtor efectului de forfecare („shear lag“). 4. pentru pereþi rigidizaþi pentru pereþi nerigidizati b = distanþa dintre axele inimilor (fig. 4.4.1) b0=jumãtatea distanþei dintre axele inimilor sau lãþimea geometrica a peretelui în consolã (fig.79 CAPITOLUL 4.3) ρ = coeficient de reducere corespunzând fenomenului de voalare a pereþilor (vezi paragraful 3. Tãlpi cu rigidizãri intermediare . 4. 4. Fig.2. PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE (3) La pereþi întinºi: La pereþi comprimaþi: bef = λα . stabilit funcþie de alura diagramei de momente ºi de raportul b0/lM (vezi fig.4.4.2). b0 (4.1) (zvelteþea de perete) lM = distanþa mãsuratã pe axa longitudinalã a barei între punctele de moment încovoietor nul.4.10) (4. b0 bef = λα . ρ .

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 80 .

4 se admite utilizarea unei metode simplificate. inclusiv perimetrul rigidizãrii. (5) La grinzi continue cu alura diagramei de momente conform fig. Metode simplificate pentru calculul lãþimii eficace la grinzile continue . 4. conform figurilor 4. ºi 4. cu condiþia ca raportul deschiderilor alãturate sã nu depãºeascã 1.3.4.4.CAPITOLUL 4.2. iar lungimea consolei sã nu depãºeascã jumãtatea deschiderii alãturate ei.5.4. unde b’ reprezintã lãþimea tãlpii.4.4. 81 PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE (4) În cazul tãlpilor cu rigidizãri intermediare. distanþa b între axele inimilor se va înlocui cu valoarea b’. 4. în cadrul cãreia lungimea lM se poate înlocui prin lungimea le. Fig.

Wef. iar Wef.z.z.y.z.c ≥ Wef.z.13) în care coeficientul ψvec=0. (2) Dacã Wef.Sd sunt definite la 4.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 82 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 4.12) unde: Wef.t si ψvec sunt definite la 4.c (unde Wef.y. Elemente structurale solicitate la compresiune ºi încovoiere (1) La elemente structurale supuse la compresiune ºi încovoiere. Elemente structurale solicitate la întindere ºi încovoiere (1) În cazul elementelor structurale solicitate simultan cu forþa de întindere NSd ºi momentele încovoietoare My. 4.5.3.5.6. va fi verificatã urmãtoarea condiþie: (4.t ³ Wef. γM=γM0 dacã Wef =Wel pentru axa de încovoiere respectivã.c sunt modulele de rezistenþã eficace la fibra cea mai comprimatã dacã secþiunea eficace este solicitatã la încovoiere purã dupã axa respectivã).y.y.c ºi Wef.Sd se va verifica urmãtoarea condiþie: (4.4.5. .15) unde Wef.Sd ºi ∆Mz. vezi paragrafele 4.t.y.t ³ Wef.c sau Wef.y.t este modulul de rezistenþã eficace la fibra cea mai întinsã dacã secþiunea este solicitatã la încovoiere purã dupã axa y-y.2 ºi 4.z.tc ºi Wef.y.t sau Wef.t este modulul de rezistenþã eficace la fibra cea mai întinsã dacã secþiunea este solicitatã la încovoiere purã dupã axa z-z. în caz contrar γM=γM1.z. este necesarã satisfacerea condiþiei: (4.z.y.8 þine seama de efectele vectoriale.c ≥ Wef. ∆My.14) unde Ae. Pentru definirea celorlalte mãrimi din condiþia de mai sus.t este necesarã ºi satisfacerea relaþiei: (4. (2) Dacã Wef.Sd ºi Mz.c sunt definite la 4. Wef.z.

17) (4. σω = efort unitar normal din deplanarea secþiunii transversale la rãsucire.Sd.1 .7. (2) Deoarece eforturile unitare provenite din împiedicarea deplanãrii secþiunilor (in special a celor deschise) la rãsucire reduc substanþial capacitatea portantã a elementului.z = eforturi unitare normale produse de momentele încovoietoare My. respectiv Mz. (3) Este necesarã ºi verificarea urmãtoarelor relaþii: (4.y+τv. calculate pe secþiunea transversalã brutã σN =efort unitar normal produs de forþa axialã NSd σM.16) (4. Poziþia relativã a axei principale de inerþie faþã de centrul de rãsucire depinde de forma secþiunii transversale eficace.z =eforturi unitare de forfecare produse de forþele tãietoare Vy. σ M.18) τv. trebuie þinut cont de momentul de torsiune rezultat. 83 PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE 4. momentele de torsiune trebuie evitate pe cât posibil sau efectele de torsiune trebuie reduse prin mãsuri constructive. γ M1 = 1.CAPITOLUL 4. respectiv Vz.Sd.y. calculate pe secþiunea transversalã brutã τT =suma eforturilor unitare de forfecare din rãsucirea liberã ºi deplanarea secþiunii. Elemente structurale solicitate la torsiune (1) În cazul în care încãrcarea este aplicatã excentric faþã de centrul de rãsucire.Sd ºi raportate la secþiunea transversalã eficace.Sd.

1 Tabelul 4.40 1.8.Rd = forþa tãietoare capabilã a secþiunii si: (4. Efortul unitar capabil de forfecare τi/fy pentru inima τi/fy pentru inima rigidizatã nerigidizatã în secþiunea în secþiunea de pe reazem de pe reazem (de exemplu cu corniere de inimã) λi <1. Vi.20) cu: τi =efort unitar de forfecare capabil dat în tabelul 4. Forþa tãietoare capabilã a secþiunii (1) În cazul inimilor solicitate de forþe tãietoare se va verifica urmãtoarea condiþie: VSd ≤ Vi.1.Rd (4.1.1 ºi este distanþa între punctele de intersecþie ale axelor tãlpilor ºi inimii. Verificarea la forfecare a inimilor 4.1.84 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 4. (2) Rigidizãrile în secþiunile de pe reazem (de exemplu cornierele de pe inima) au rolul de a împiedica deplanarea inimii. .19) unde: VSd = forþa tãietoare provenitã din încãrcãrile de calcul. hi =înãlþimea inimii între punctele de intersecþie ale axelor tãlpilor ºi inimii F=unghiul de înclinare al inimii faþã de tãlpi t = grosimea inimii fy=fyb γM1=1. Ele vor fi calculate la valoarea integralã a reacþiunii reazemului. funcþie de λi.40≤λi În Tabelul 4.8.

hi = lãþimea peretelui hp = lãþimea maximã dintre zonele plane componente ale peretelui. 4.4. pentru o secþiune transversalã prezentatã în figura 4.22) În relaþia 4.15 coeficientul voalãrii kτ se va lua: (4. Fig.1 funcþie de zvelteþea λi. Notaþii pentru rigidizãrile inimii . 85 PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE (3) La pereþi cu rigidizãri intermediare longitudinale (fig.23) unde: Is = momentul de inerþie al rigidizãrii longitudinale în raport cu axa paralelã cu pãrþile plane ale peretelui. unde: (4.5). determinat conform paragrafului 3.21) însã nu mai micã decât valoarea: (4.4. valoarea de calcul a efortului unitar de forfecare τi se obþine din tabelul 4.3.5.CAPITOLUL 4.5.b.4.

6.8.2. Efortul capabil la deformarea localã a inimii („web crippling“) (1) Încãrcãrile concentrate sau reacþiunile aplicate pe lungimi mici asupra pofilelor formate la rece încovoiate pot provoca cedarea acestora prin deformare plasticã localã a inimii (vezi fig.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 86 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 4. Fig.2.6.1). . Douã moduri posibile de cedare sunt prezentate în fig. 4.6.2. Fig. 4. care provoacã deformarea plasticã localã.1. 4. 4.6. Cedarea are loc datoritã valorilor ridicate ale efortului unitar de compresiune în zonele inimii supuse acestor solicitãri.

– pentru celelalte cazuri. . inclusiv tablele.8.87 CAPITOLUL 4.1.Rd = efortul capabil al inimii la cedare prin deformare.2. (4) În cazul grinzilor cu secþiunea transversalã în forma de I alcãtuitã din douã secþiuni U sau alte secþiuni similare.Rd (4.7. se va verifica condiþia: RSd ≤ Ra. Ra. 4.2.7). (3) dacã pe inima se aplicã corniere calculate la valoarea integralã a reacþiunii reazemului. Fig. cedarea prin deformare locala a inimii nu se va produce ( fig. îmbinarea inimilor trebuie efectuatã cât mai aproape de tãlpile grinzii.2. PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE (2) În cazul inimilor solicitate de încãrcãri concentrate sau al inimilor care preiau o reacþiune. conform 4. b) dacã inima este rigidizatã. conform 4.3.24) unde: RSd = valoarea de calcul a încãrcãrii concentrate sau a reacþiunii reazemului. calculat în cele ce urmeazã: a) dacã inima este nerigidizatã: – pentru o secþiune transversalã cu o singura inimã conform 4. (4) Trebuie sã se acorde atenþie influentei deschiderilor adiacente diferite ºi/sau încãrcãrilor inegal distribuite asupra valorii forþelor de cedare prin deformarea inimii („web crippling“).8. 4.2.8.

Fig. r – raza interioarã a coltului.8.8.4. se determinã conform (2) dacã sunt respectate condiþiile: ≤ 200 ≤6 o o 45 ≤ Φ ≤ 90 unde: hw este înãlþimea inimii mãsurata între liniile mediane ale tãlpilor.2. Φ – unghiul de înclinare a inimii faþã de tãlpi.88 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 4.26) .4.Rd se determinã astfel: a) pentru o singurã forþã aplicatã sau reacþiune(fig.25) – pentru o secþiune cu tãlpi nerigidizate: – dacã ≤ 60: (4.8.9a): I) dacã c ≤ 1.5hi: – pentru o secþiune cu tãlpi rigidizate: (4.1 Secþiuni transversale cu o singura inima nerigidizata (1) Rezistenta inimii la cedare prin deformare pentru astfel de secþiuni. prezentate în fig.4. Secþiuni transversale cu o singura inima (2) Dacã sunt îndeplinite condiþiile de la (1) rezistenþã Ra.

28) – dacã > 60: (4. PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE – dacã > 60: (4.31) .5hi: (4.5hi: (4.5hi (fig.4.9b): I) dacã c ≤ 1.29) b) pentru douã forþe de sens opus aflate la o distanþa e < 1.30) II) dacã c> 1.27) II) dacã c> 1.5hi: – dacã ≤ 60: (4.89 CAPITOLUL 4.

7+0.5hi: II) c> 1.06 unde: k = [cu fyb în N/mm2] ) dar k5 ≤ 1.0 k4 = (1.4. Forþe concentrate ºi reacþiuni-secþiuni cu o singurã inimã (3) Valorile constantelor k1 – k5 se calculeazã cu formulele: k1 = (1.22k) k5 = (1.3( )2 dar 0.90 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE a) O singurã forþã aplicatã sau reacþiune I) c≤ 1.9.33k) k2 = (1.5hi: II) c> 1.50 ≤ k2 ≤ 1.13-0.5hi: b) Forþe de sens opus cu e<1.22-0.5hi: Fig.5hi I) c≤ 1.06-0.15 ) k3 = 0.0 .33-0.

4.CAPITOLUL 4. hi ºi Φ? au semnificaþia de la 4. α – coeficientul categoriei de încãrcare. Secþiuni transversale cu douã sau mai multe inimi . 4. (2) Valorile lui la ºi α se dau în (3) ºi (4). 91 PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE ss este lungimea de rezemare.5hi de la forþa aplicatã la capãtul liber.8.1.2 Secþiuni transversale cu douã sau mai multe inimi nerigidizate (1) Dacã sunt îndeplinite condiþiile: – distanþa de la forþa sau reazem la capãtul liber (fig. – distanþa c ≤ 1.5hi de la capãtul reacþiunii reazemului la capãtul liber. în cazul a douã forþe distribuite pe lungimi diferite se va considera cea mai micã dintre ele.5hi de la forþa aplicatã la reazemul cel mai apropiat.4. rezistenþa la cedare prin deformare localã are expresia: (4.8.4. Fig. Categoria de încãrcare (1 sau 2) depinde de distanþa e între forþa concentratã ºi cel mai apropiat reazem sau de distanþa c de la reazem sau forþa concentratã la capãtul liber (fig.11a) cuprinde urmãtoarele cazuri: – distanþa e ≤ 1.10. – distanþa c ≤ 1.10) c> 40mm.32) unde: la este lungimea reazemului pentru categoria hotãrâtoare(vezi (3))..11).2. astfel: a) Categoria de încãrcare 1 (fig.2.4. – ≤ 10 – ≤ 200sinΦ o o – 45 ≤ Φ?≤ 90 unde r.

5hi de la forþa aplicatã la reazemul cel mai apropiat.3: la = ss la = 10mm 92 .11b) cuprinde cazurile când: – distanþa e > 1.11.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE b) Categoria de încãrcare 2 (fig.5hi c ≤ 1.5hi c > 1. a) Categoria de încãrcare I e ≤ 1. Încãrcãri concentrate ºi reacþiuni – secþiuni cu douã sau mai multe inimi (3) Lungimea de rezemare are urmãtoarele valori: a) Pentru categoria 1: la = 10mm b) Pentru categoria 2: – dacã βv ≤ 0.5hi de la capãtul reacþiunii reazemului la capãtul liber – reacþiunea unui reazem interior.4. – distanþa c > 1.5hi reazem intermediar Fig.5hi b) Categoria de încãrcare II e > 1.5hi de la forþa aplicatã la capãtul liber.4.2: – dacã βv ≥ 0. – distanþa c > 1.

12. (4) Coeficientul α are urmãtoarele valori: – pentru încãrcãri concentrate de categoria 1se va lua: αi = α1 = 0. PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE – dacã 0.3.2 ºi (4.12).s.2 | sunt valorile absolute ale forþelor tãietoare de fiecare parte a forþei concentrate sau reacþiunii reazemului ºi | Vsd.2 < βv < 0. situate de o parte ºi de alta a acestui pliu.8.1 | ≥ | Vsd. . – pentru încãrcãri concentrate de categoria 2 se va lua: αi = α2 = 2 α1 4. excentrice de o parte ºi de alta a liniei drepte care uneºte colþurile (vezi fig. capacitatea portantã a acesteia va fi determinatã prin încercãri de laborator. unde: (4.34) neputând însã depãºi valoarea: cu emax ºi emin reprezentând respectiv distanþa maximã ºi minimã între axa medianã a inimii ºi o dreaptã care uneºte punctele de intersecþie ale axei inimii cu axa tãlpilor. valoarea de calcul a reacþiunii reazemului Ra.Rd se determinã înmulþind valoarea determinatã la 4.3: 0. (2) Relaþia 4.2.8. unde: se interpoleazã liniar între valorile lui la pentru 0.075 pentru table profilate.93 CAPITOLUL 4.2.3 Secþiuni transversale cu inimi rigidizate (1) La profilele care au rigidizãri longitudinale (pliuri) pe inimã.3 cu factorul Κa. 4.2 |.2 sau 4.29 este aplicabilã pentru 2 < <12 ºi pentru un pliu astfel executat pe inimã încât sã se obþinã douã porþiuni plane de inimã.2. Pentru orice altã formã constructivã a inimii. b1 = lãþimea geometrica a tãlpii încãrcate hp = distanþa dintre talpa încãrcatã ºi rigidizarea intermediarã (pliul) de pe inima cea mai apropiatã.33) în care |Vsd.057 pentru secþiuni Ω ºi U αi = α1 = 0. 4. Pentru precizãri în legãturã cu mãrimile definite mai sus se va consulta fig.1 | ºi |Vsd.8.

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 94 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 4. rezistenþa la deformare localã („web crippling“) a inimii Ra.36) (4. dupã cum urmeazã: a) conform paragrafelor 4.Rd este de obicei determinantã. Elemente structurale solicitate la încovoiere cu forþa tãietoare (1) Elementele structurale solicitate la acþiunea combinatã a momentului încovoietor MSd ºi a forþei tãietoare VSd vor fi verificate þinând cont de interacþiunea acestor solicitãri. însã la inimi cu rigidizãri speciale.9.2: (4.38) (2) În cazul inimilor nerigidizate.1: (4.8.4 ºi 4.4 ºi 4. . cum ar fi cornierele de pe inimã (în dreptul reazemului) este necesar sã se ia în considerare interacþiunea dintre momentul încovoietor ºi forþa tãietoare.8.35) b) conform paragrafelor 4.37) (4.

CAPITOLUL 5.

95

CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

5
. CALCULUL DE STABILITATE AL
ELEMENTELOR COMPRIMATE
Capitolele 5 ºi 6 conþin prevederi pentru determinarea efortului capabil la flambaj al
barelor. Ca o alternativã la aceste prevederi, barele pot fi verificate printr-un calcul de
ordinul II cu imperfecþiuni în cadrul cãruia se lucreazã cu caracteristicile geometrice
ale secþiunii eficace.

5.1. Flambajul prin încovoiere al
barelor solicitate la compresiune axialã
5.1.1. Generalitãþi
(1) Calculul capacitãþii portante a barei se va face utilizând secþiunea transversalã eficace, determinatã pentru solicitarea de compresiune uniformã (vezi paragraful 4.3,
punctele (1) ºi (2)).
(2) O barã este solicitatã la compresiune axialã dacã direcþia încãrcãrii de compresiune trece prin centrul de greutate al secþiunii eficace (vezi 4.3(5)).
(3) La secþiunile monosimetrice ºi nesimetrice, în urma voalãrii, centrul de greutate
al secþiunii eficace îºi schimbãa poziþia. În acest caz, bara se va verifica la compresiune cu încovoiere conform capitolului 6.

Fig.5.1. Deplasarea axei neutre a secþiunii eficace faþã de axa neutrã a secþiunii brute

96

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

5.1.2. Verificarea la flambaj prin încovoiere
(1) Se verificã urmãtoarea condiþie:
NSd ≤ Nb,Rd

(5.1)

unde NSd s-a definit în subcapitolul 4.3;
Nb,Rd = efortul capabil al barei la flambaj prin încovoiere, care se va determina
dupã cum urmeazã:
(5.2)

, insa χ ≤ 1

(5.3)

(6.3)
Dacã

≤ 0.2, atunci χ = 1.

S-au folosit notaþiile:
fy = fyb
A = aria secþiunii transversale brute
Aef = aria secþiunii transversale eficace (determinata conform capitolului 3
pentru cazul compresiunii uniforme ºi pentru un efort unitar egal cu limita de
curgere).
=

(5.5)

Ncr = forþa criticã elasticã la flambaj prin încovoiere, determinatã pentru secþiunea brutã a barei.
λ = l/ig este zvelteþea barei pentru modul de flambaj care conduce la cea mai
micã valoare a lui χ.
(5.6)
ig =raza de inerþie dupã axa corespunzãtoare (y sau z), determinatã pe baza
caracteristicilor geometrice ale secþiunii brute.
α =coeficient al imperfecþiunilor, a cãrui valoare se ia în funcþie de curba de
flambaj corespunzãtoare secþiunii transversale a barei din tabelul 5.1.

97

CAPITOLUL 5.
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

Tabelul 5.1. Factorul imperfecþiunilor α
Curba de flambaj

α

a0
0.13

a
0.21

b
0.34

c
0.49

(2) Curba de flambaj corespunzãtoare secþiunii transversale a barei se va determina
din tabelul 5.2.
Secþiunile transversale care nu apar în tabelul 5.2 vor fi încadrate în curbele de flambaj din acest tabel prin analogie

5.1.3. Lungimi de flambaj
(1) Lungimile de flambaj l pentru bare cu diverse condiþii de rezemare (condiþii de
capãt) vor fi determinate conform propunerii STAS 10108/0-78.
(2) Lungimea de flambaj l a unei bare comprimate, având deplasãrile laterale împiedicate la ambele extremitãþi, poate fi luatã în mod acoperitor egalã cu lungimea L a barei.

5.2. Flambajul prin rãsucire ºi
flambajul prin încovoiere-rãsucire al barei
5.2.1. Generalitãþi
(1) Flambajul prin rãsucire constituie o condiþie de verificare pentru secþiunile deschise, simetrice faþã de un punct. Secþiunile monosimetrice pot flamba prin încovoiere-rãsucire atunci când Iy < Iz, respectiv prin încovoiere când Iy >Iz. Atunci când
flambajul se produce ºi prin încovoiere, verificarea se face conform paragrafului
5.1.2. In fig.5.2 se prezintã exemple de secþiuni transversale pentru care flambajul
prin încovoiere-rãsucire poate constitui condiþie de proiectare.

5.2.2. Verificarea la flambaj prin rãsucire sau la flambaj prin
încovoiere – rãsucire
(1) Efortul capabil la flambaj Nb,Rd se va determina conform paragrafului 5.1.2, cu diferenþa ca zvelteþea redusã a barei λ se calculeazã considerând valoarea minimã dintre
Ncr,T ºi Ncr,FT, unde:
– Ncr,T este forþa criticã elasticã de flambaj prin rãsucire
– Ncr,FT este forþa criticã elasticã de flambaj prin încovoiere – rãsucire.

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

98

CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Fig. 5.2. Sectiuni transversale pentru care flambajul prin încovoiere-rasucire poate constitui
criteriu de proiectare

(2) Se utilizeazã curba de flambaj „b“ (vezi paragr. 5.1.2).
(3) La secþiunile transversale simetrice în raport cu axa maxima de inerþie y-y, identice sau similare celor prezentate în fig. 5.2, forþele critice elastice Ncr,T ºi Ncr,Ft se vor
determina dupã cum urmeazã:
(5.7)

(5.8)
unde:

A = aria brutã a secþiunii transversale
i20 = i2Y + i2z + y20
E = modulul de elasticitate longitudinal
G = modulul de elasticitate transversal

y0=distanþa între centrul de greutate al secþiunii brute ºi centrul de rãsucire,
mãsuratã dupã direcþia axei (y-y)
iy = raza de inerþie a secþiunii brute în raport cu axa maximã de inerþie y-y
iz = raza de inerþie a secþiunii brute în raport cu axa minima de inerþie
IT = momentul de inerþie la rãsucire ( constanta St.Venant)
Iω = momentul de inerþie sectorial ( constanta deplanãrii secþiunii)

2. 99 CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE Tabelul 5. Curbele de flambaj corespunzãtoare diverselor tipuri de secþiuni transversale ale barei Iy = momentul de inerþie în raport cu axa maximã de inerþie y-y LeT = lungimea de flambaj a barei pentru rãsucire ºi deplanare Ley = lungimea de flambaj a barei corespunzãtoare flambajului prin încovoiere dupã axa maximã de inerþie y-y (4) În cazul când condiþiile de rezemare la capete pentru încovoiere diferã de cele pentru rãsucire.8) coeficientul β devine: . în relaþia (5.CAPITOLUL 5.

3 prezintã unele cazuri particulare de îmbinare a barelor structurii ºi modul de considerare a lungimii de flambaj în aceste situaþii.82 0.00 - 0.4. unde lp este dimensiunea plãcutei perpendicularã pe axa barei. – 1. cuprinsã între liniile mediane ale pereþilor barei ºi linia medianã a plãcuþei de solidarizare. modurile de îmbinare nu asigurã împiedicarea totalã a torsiunii ºi deplanãrii secþiunii.4). Notaþiile folosite reprezintã: I – reazem încastrat. Tabelul 5. valorile lui g se dau în Tabelul 5. lungimea de flambaj se va lua LeT x distanþa dintre punctele de fixare. gp – grosimea plãcuþei. care satisfac condiþia: (5. (6) În practicã. În cazurile practice.3.5.5. LeT se va lua: – 0.78 0.4.82 1.0 dacã îmbinãrile împiedica parþial rãsucirea ºi deplanarea (vezi fig. ce caracterizeazã rigiditatea plãcuþei ºi se ia din Tabelul 5.77 1.100 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE unde γ este un coeficient care depinde de condiþiile de rezemare la capete. Figura 5. în funcþie de raportul dintre lp ºi bp.7 dacã îmbinãrile împiedicã în mare mãsurã rãsucirea ºi deplanarea (vezi fig. dacã se prevãd plãcuþe de solidarizare la extremitãþi (fig.5.77 1. iar bp dimensiunea paralelã cu axa barei.3.5 pentru torsiune ºi deplanare împiedicatã) nu vor fi utilizate în proiectare.5. Iw – momentul de inerþie sectorial al secþiunii transversale a barei.00 - 0. de aceea valorile teoretice (LeT=1 pentru torsiune împiedicatã ºi deplanare liberã ºi LeT=0. W – dublul suprafeþei haºurate din fig. A – reazem articulat.00 (5) La stabilirea lungimii de flambaj a barei LeT se va þine cont de condiþiile de rezemare de la extremitãþile ei.3a). . Pentru câteva cazuri practice curente.00 - 0.3a). Coeficientul g în funcþie de condiþiile de rezemare Cazul de rezemare la încovoiere Cazul de rezemare la rãsucire I–I I–A A–I A–A I–I I–A A–I A–A 1. (7) La profilele W ºi C.9) în care: b – coeficient adimensional.

6 1.0 1.54 4.09 2.11 8.101 CAPITOLUL 5.4.06 9.47 b 1.45 12.0 6.2 Fig. 1.22 11. 5.25 7.1 1.69 2.70 5.7 1.5 0. 5. Coeficientul β b 0.8 0.7 0.09 10.53 3.24 .01 3. CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE Fig.4.9 2.5 1.8 1. Exemple de îmbinãri asigurând diferite grade de împiedicare a deplanãrii secþiunii de reazem sau rãsucirii ei Tabelul 5.6 0.3.9 1.3 1.79 14.12 4.4 1.

5. În fig. peretele tãlpii are tendinþa de a-si pierde stabilitatea individual. Din acest motiv este necesar sã se analizeze mai multe moduri diferite de flambaj. asemeni unei bare comprimate rezemate elastic la nivelul conexiunii cu peretele instabilitate poartã denumirea de distorsiune ºi caracterizeazã cu precãdere profilele solicitate la compresiune cu încovoiere sau încovoiere dupã axa perpendicularã pe axa de simetrie a secþiunii transversale (axa de rigiditate minimã).3. pentru evaluarea efortului unitar critic de distorsiune. În general. se va lua în considerare modul de flambaj cu efortul unitar cel mai mic.1 Generalitãþi (1) Existã situaþii în care voalarea nu are loc. 5. În astfel de cazuri. (2) În fig. 5. care în aceste cazuri trebuie luat în considerare. Exemple de flambaj distorsional ºi evaluarea eforturilor de flambaj critice .CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 102 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 5. Fenomenul apare atunci când tãlpile comprimate nu au elemente care sã împiedice deplasarea lor lateralã. (3) Pierderea stabilitãþii prin distorsionarea secþiunii transversale are loc în cazul secþiunilor transversale deschise monosimetrice de tipurile prezentate în figura 5. Fig. corespunzând diferitelor moduri de flambaj.5 a-d se prezintã exemple de secþiuni transversale ale unor bare care ºi-au pierdut stabilitatea în acest mod. Pierderea stabilitãþii prin distorsiunea secþiunii transversale a barei 5.5.6 sau asimilabile cu acestea.e s-au trasat curbele ce reprezintã variaþia eforturilor unitare critice de flambaj. dar se produce un flambaj prin distorsiune.3.5.

11b) (b) Dacã flambajul prin distorsiune produce încovoierea inimii cu deplasarea lateralã a tãlpii comprimate: .414 -3.103 CAPITOLUL 5.10) unde Wef este modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace determinate considerând în fibra extremã comprimatã o tensiune egalã cu ºi kσ=4.237] pentru ≥ 1. CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE Fig.2. 5. Flambajul prin distorsiune al barelor încovoiate (1) Momentul capabil Mb. Pierderea stabilitãþii prin distorsionare 5.055( 2 ) pentru < 1.6)+0.0 pentru tal- pa comprimatã.25 Mcr = My[0.414 (5.6.11a) (5. Secþiuni deschise monosimetrice solicitate la încovoiere dupã axa de inerþie minimã. (2) Momentul critic Mcr se calculeazã astfel: (a) La secþiunile C ºi Z dacã flambajul prin distorsiune produce rotirea unei tãlpi în jurul îmbinãrii inimã-talpã: Mcr = My(1 –0.3.Rd al barelor încovoiate la care se poate produce pierderea stabilitãþii prin distorsiune va fi calculat cu relaþia: (5. Wg este modulul de rezistentã al secþiunii întregi.

414 (5.3.13) Md este momentul elastic de flambaj prin distorsiune ºi are expresia: Md = Wg.3.4. σd (5. care are expresia: pentru σd > pentru (5.5.4.18) . fy (5.3.Rd are expresia: (5.12b) în care: (5.7a) Tensiunea de flambaj prin distorsiune fd se calculeazã cu relaþia: σd = în care: [(α1 + α2) – (α1 + α2)2 – 4α3] (5. Tensiunea de flambaj prin distorsiune pentru secþiuni U.17a) ≤ σd ≤ (5.16) unde Aef este aria eficace a secþiunii transversale calculate la tensiunea σn .3.15) 5.4. My este momentul capabil elastic al secþiunii întregi: My = Wg. Secþiuni U ºi asimilate solicitate la compresiune (fig.14) σd este tensiunea de flambaj prin distorsiune ºi poate fi determinatã dintr-un calcul elastic de flambaj sau folosind relaþiile aproximative de la punctul 5.C ºi Z solicitate la compresiune ºi încovoiere 5.12a) (5.414 ≥ 1.3.17b) 5.1.25 ) pentru pentru < 1. Flambajul prin distorsiune al barelor comprimate Forþa axialã capabilã maximã la flambaj prin distorsiune Nb.104 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Mcr = My(1 – 0.

25) (5. Iy.15-5.21) β1 = hy2 + β2 = Iw + Iy (y0 – hy)2 β3 = Iyz (y0 – hy) β4 = β2 + (z0 – hz)[Iz(z0 – hz) – 2β3] (5.14) cu: α1 = (β2 + 0.22) devin: .27) (5.039 Ir λ2) (5.33) Relaþiile (5. 5. Iyz ºi Iw se referã numai la talpa secþiunii (rigidizatã sau nerigidizatã).18) ºi (5. în care α1. Iz. CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE α1 = (β2 + 0.20) α3 = η(α1Iz – ) (5.19) α2 = η(Iz – ) (5.26) (5.2.31) hy = –y (5.29) Valorile lui A.23) (5.4.30) z0 = hz = –z (5.14). Secþiuni C solicitate la compresiune (fig.32) y0 – hy = bf (5.3.039 Ir λ2) + (5.28) σd’ se obþine din relaþia (5.105 CAPITOLUL 5.7b) Tensiunea de flambaj prin distorsiune σd se calculeazã cu relaþia (5. α2 ºi α3 se simplificã deoarece: Iw = 0 (5.24) (5.22) (5.5.

Secþiuni C ºi Z solicitate la încovoiere dupã axa perpendicularã pe inimã (fig.26a) ºi (5.4.20a) (5. care devin: (5.5 dl – z) (bf –y) (5.39) Iyz = bft (0.19a) (5.21a) (5.26b) .34) (5. cu excepþia relaþiilor (5.37) (5.3.2.106 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE α1 = (Iybf + 0.5 bf – y)(-z) + dlt (0.22a) (5.40) 5.26a) în care: A= (bf + dl)t y= (5.35) z= (5.039Ir λ2) + α2 =η (Iz + α3 = η(α1Iz – ) ) β1 = y2 + (5.38) (5.4.28).5.7c) Tensiunea de flambaj prin distorsiune fd se calculeazã conform punctului 5.3.36) Ir = (5.3.

107 CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE (5. . 5.7.CAPITOLUL 5. Fig.28a) Calculul se simplificã prin faptul cã coeficientul kφ nu este funcþie de fd.

4. 1.5.4. obþinutã prin solidarizarea a douã sau mai multe profile. a unor plãci continue cu goluri. pentru solidarizare. Bare cu secþiune compusã din elemente formate la rece Se considerã bare cu secþiune transversalã compusã. Secþiuni compuse compacte din profile solidarizate prin cordoane de sudurã întrerupte sau sudurã în puncte. 2. . 3.5. Tabelul 5. barele cu secþiunea transversalã identicã sau similarã variantelor constructive prezentate în Tab. OBSERVAÞIE: Acest tip de compunere a secþiunilor simple se poate realiza ºi prin utilizarea. Secþiuni compuse din profile îndepãrtate solidarizate cu cupoane (sudate sau cu ºuruburi). Secþiuni compuse din profile îndepãrtate solidarizate cu plãcute sau zãbreluþe (sudate sau cu ºuruburi). Secþiuni compuse din profile apropiate solidarizate cu fururi (sudate sau cu ºuruburi). 5.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 108 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 5.

Alternativ.41) unde M este momentul de ordinul doi calculat cu o imperfecþiune geometricã echivalentã sub forma unei sãgeþi iniþiale la mijlocul lungimii egalã cu : (5. 5.2.4.5 N + (5. a reducerii secþiunii transversale a profilelor survenitã în urma voalãrii pereþilor componenþi ai acestora.4.42) .2 punctele (4) ºi (5). 5.2 (secþiunile de la punctul 3) ºi 5. (3) Secþiunile compuse de la punctele 3 ºi 4 din Tab. se aplicã o forþã de compresiune centricã N. dacã sunt respectate condiþiile de la 5.5) se calculeazã conform 5.1.5. Modul de verificare al acestora este prezentat în paragrafele 5.5 se considerã secþiuni compuse propriu-zise.109 CAPITOLUL 5.1 ºi 5. prezentat în continuare. forþa într-o ramurã la jumãtatea lungimii va fi: Nf = 0. b) Lucrând cu limita de curgere medie pe secþiune fya apãrutã dupã formarea la rece (dacã Aef=Ag).1.4 ºi curba de flambaj „c“.2.4. verificarea stabilitãþii acestor bare când flambajul se produce într-un plan paralel cu zãbreluþele sau plãcutele se poate face ºi prin intermediul unui calcul de ordinul doi. în mod obligatoriu. Bare solidarizate cu zãbreluþe (1) Dacã asupra unei bare cu secþiune compusã alcãtuitã din douã ramuri paralele identice legate printr-un sistem triunghiular uniform de zãbreluþe pe lungimea sa.4. CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE 5.5.2 Bare cu secþiune compusã din elemente depãrtate solidarizate cu plãcuþe sau zãbreluþe Calculele de verificare ale barelor cu secþiune compusã din elemente depãrtate solidarizate cu plãcute sau zãbreluþe se efectueazã conform prevederilor din STAS 10108/0-78. Verificarea rezistentei ºi stabilitãþii barelor cu secþiune compusã (1) Verificãrile de rezistentã ºi stabilitate ale barelor cu secþiune compusã din profile formate la rece se vor face cu luarea în considerare. (2) Secþiunile compuse compacte sau compuse din profile apropiate (punctele 1 ºi 2 din Tab.4.3 (secþiunile de la punctul 4).2 într-una din urmãtoarele variante: a) Lucrând cu limita de curgere fyb a benzii de oþel din care se executã barele prin formare la rece ºi curba de flambaj „b“.4. determinatã conform metodei specificate în paragraful 2.

(5.8. 5.43) I este momentul de inerþie al secþiunii compuse ºi are expresia: 2 I = 0.44) .5 ho A1 unde: Fig.110 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE în care: (5.

9. 5. Ariile Ad ºi Av se refera la un singur plan.5.5.8 sunt date valorile lui Sv pentru diferite sisteme de zãbreluþe. Fig. iar n este numãrul planurilorã zãbreluþelor.CAPITOLUL 5. În fig.9. La barele cu patru ramuri alcãtuite din corniere cu zãbreluþe în ambele direcþii. (2) Lungimea de flambaj a unei ramuri în planul zãbreluþelor se va lua distanþa „a“ între centrele îmbinãrilor zãbreluþelor. Sv – forþa tãietoare care produce o deformaþie din tãiere unitarã la nivelul zãbreluþelor. . lungimea de flambaj dupã axa slabã depinde de modul de dispunere a zãbreluþelor conform fig. 111 CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE A1 – aria secþiunii transversale a unei ramuri ºi ho este distanþa între centrele de greutate ale secþiunilor ramurilor.

4. se aplica o forþã de compresiune centricã N.2.5 ho2 A1 + 2µ I1 unde: A1 – aria secþiunii transversale a unei ramuri.47) unde M este momentul de ordinul doi calculat cu o imperfecþiune geometricã echivalentã sub forma unei sãgeþi la mijlocul lungimii barei egalã cu L/500: (5. ho – distanþa între centrele de greutate ale ramurilor.48) în care: I este momentul de inerþie al secþiunii compuse ºi are expresia: I = 0. Coeficientul µ are expresia: µ=1 dacã λ ≤ 75 în care: µ=2– dacã 75 < λ < 150 µ=0 dacã λ ≥ 150 (5.112 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE (3) Forþele în zãbrele se determinã din forþa tãietoare Vs calculata astfel: Vs = (5. I1 – momentul de inerþie al unei ramuri.5 (N + ) (5. În caz contrar este necesar sã se þinã seama de deformaþia ce apare din torsiunea ramurilor. forþa într-o ramurã la jumãtatea lungimii va fi: Nf = 0. 5.2. Bare solidarizate cu plãcute (1) Dacã asupra unei bare cu secþiune compusã alcãtuitã din douã ramuri paralele identice legate rigid prin plãcute dispuse uniform pe lungimea sa.49) .46) (4) Este recomandabil ca zãbreluþele de pe feþe opuse sã fie aºezate „în oglindã“.50) (5.45) Forþa Nd în zãbreluþele diagonale este data de: (5.

54) Pentru aceastã verificare se poate considera ca forþa axialã în fiecare ramura este 0. În caz contrar se va þine seama de deformabilitatea plãcuþelor.11 pot fi verificate la flambaj dupã axa y-y ca bare cu secþiune simplã dacã lungimile de flambaj în planele perpendiculare .10. Forþa tãietoare Vs poate fi calculatã ca la (3) sau simplificat se poate considera egalã cu 2.5. obþinând Sv din relaþia: (5.5N. rezultate din expresia forþei Sv: Vs = (5.113 CAPITOLUL 5. unde imin este raza de inerþie minimã a unuia din profilele componente. (3) Plãcuþele ºi prinderile lor de ramuri vor fi verificate la momentele ºi forþele tãietoare indicate în fig. (5) Barele cu secþiune compusã alcãtuitã din douã corniere legate între ele prin perechi de plãcuþe dispuse în cruce ca în fig.5% din forþa axialã din barã.52) în care: Ip este momentul de inerþie al secþiunii unei plãcute.51) dacã este satisfãcutã condiþia: ≤5 (5. a – distanþa între centrele plãcuþelor în lungul barei.53) (2) Lungimea de flambaj a unei ramuri în planul plãcuþelor se va lua distanþa „a“ între centrele îmbinãrilor plãcuþelor. CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE λ= ºi i0 = unde I0 este valoarea lui I pentru µ = 1. (4) Barele cu secþiune compusã din profile apropiate solidarizate prin fururi sau cu secþiune compusã compactã vor fi tratate ca bare cu secþiune compusã numai dacã plãcuþele de solidarizare sunt dispuse la o distanþã mai mare de 15imin. Forþa tãietoare Sv are expresia: (5.5.

De asemenea vor fi cel puþin 3 panouri între punctele unde se aflã reazeme laterale în planul plãcuþelor. Dacã ele se aflã în plane paralele. c) Dacã este posibil.55) unde i0 este raza minimã de inerþie a secþiunii compuse. 5. b) Plãcuþele intermediare vor trebui sã împartã lungimea barei în cel puþin 3 panouri. (6) Prevederi constructive: a) Plãcuþele vor fi dispuse obligatoriu la capetele barei ºi în punctele intermediare unde se aflã reazeme sau sunt aplicate forþe.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 114 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE y-y ºi z-z sunt egale ºi dacã distanþa între plãcuþe în lungul barei este mai micã decât 70imin.10. unde imin este raza minimã de inerþie a unui cornier.5h0. . În cazul cornierelor cu aripi inegale se poate presupune cã: (5. d) Dacã Sv este calculat fãrã a þine seama de flexibilitatea plãcuþelor. lãþimea plãcuþelor de capãt va fi mai mare decât h0 ºi lãþimea plãcuþelor intermediare va fi mai mare de 0. Fig. plãcuþele intermediare vor fi dispuse pe lungimea barei. vor fi aºezate faþã în faþã .

115 CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE 5. dat de relaþia: (5. (3) Se definesc urmãtoarele caracteristici geometrice ale secþiunii transversale compuse: I0 = momentul de inerþie al secþiunii transversale a unei ramuri dupã axa paralelã cu axa secþiunii compuse care nu intersecteazã secþiunile ramurilor.12. dupã axa care nu intersecteazã secþiunile ramurilor. integral eficace. Se poate obþine o creºtere a capacitãþii portante la flambaj dacã se prevãd solidarizãri cu plãci rigide la extremitãþile barei (fig. . Acest tip de barã cu secþiune compusã este utilizat la realizarea tãlpilor grinzilor cu zãbrele cu noduri bulonate. 5.a).CAPITOLUL 5. 5.56) Fig.11. Bare cu secþiune compusã din profile depãrtate asamblate cu cupoane (Bare tip Johnston) (1) Barele cu secþiune compusã din profile depãrtate asamblate cu cupoane (punctul 4 din tab.4.3.3) reprezintã un caz limita al unei secþiuni solidarizate cu zãbreluþe (vezi fig. (2) Datoritã prinderii articulate a zãbreluþelor de tãlpi.12b). 5. Ie = momentul de inerþie echivalent al secþiunii transversale compuse. 5. I = momentul de inerþie al secþiunii transversale compuse. în cazul acestor bare nu este permisã transmiterea forþelor tãietoare în tãlpi.

(6) Pentru verificarea la flambaj se lucreazã cu curba de flambaj corespunzãtoare secþiunii transversale a unei singure ramuri (se considerã barã ca fiind alcãtuitã din elemente independente încastrate elastic. Fig.52.116 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE (4) Barã cu secþiune compusã se considerã simplu rezematã la extremitãþi. 5.12. Se considerã semnificative primele douã moduri de flambaj: modul A (cu o singurã semiundã) ºi modul B (cu douã semiunde). iar sarcina ei criticã de flambaj este: (5.1 (5. (5) Cu ajutorul momentului de inerþie echivalent se calculeazã zvelteþea echivalentã a barei ºi se determinã efortul capabil la flambaj prin încovoiere în funcþie de care se verificã condiþia din relaþia (5. Dacã < 8. Sarcina criticã depinde de modul de flambaj al barei.58) unde valoarea momentului de inerþie echivalent Ie se determinã cu formula 5. .-La barele tip Johnston alcãtuite din profile cu pereþi subþiri formate la rece se obþin rezultate acoperitoare lucrând cu curba de flambaj (b). care deci flambeazã independent):. atunci bara flambeazã dupã primul mod . atunci bara flambeazã dupã modul al doilea.57) Dacã > 8. iar sarcina ei criticã este: >Pα.1).

Expresia sarcinii critice este: (5. care permite trecerea de la primul mod de pierdere a stabilitãþii la modul doi. momentul de inerþie echivalent I1 va avea aceeaºi expresie ca la barele tip Johnston.59) unde: n = numãrul de semiunde al modului respectiv de pierdere a stabilitãþii α = rigiditatea reazemelor elastice I1 = momentul de inerþie echivalent al tãlpii comprimate L = deschiderea fermei S-a constatat ca. numãr real pozitiv). 117 CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE 5. determinatã cu relaþia: . Fixãrile laterale prin pane se considerã reazeme elastice pentru flambajul lateral al tãlpii superioare comprimate.2 unde: Ie = momentul de inerþie echivalent al secþiunii transversale compuse determinat cu relaþia 5.2=rigiditatea medie a reazemelor elastice. atunci când acestea se realizeazã din douã profile U sau C.CAPITOLUL 5.56. Reazemele elastice permit tãlpii sã flambeze lateral.5. dacã α > αC 1. dacã α < αC 1. Verificarea stabilitãþii tãlpilor comprimate ale grinzilor cu zãbrele realizate din bare cu secþiune compusã de tip Johnston (1) Barele cu secþiune compusã tip Johnston pot constitui tãlpi pentru ferme. I0 = momentul de inerþie al secþiunii transversale a unei ramuri (vezi STAS 10108/0-78). Valoarea momentului de inerþie echivalent al tãlpii comprimate se stabileºte astfel: I1 = Ie ºi 1 < n < 2. solidarizate între ele prin intermediul diagonalelor ºi montanþilor.2 I1 = 2I0 ºi n ≥ 2.4. talpa superioarã a fermelor este fixatã lateral prin pane. (2) În cele ce urmeazã se prezintã informativ procedura de determinare a sarcinii critice minime de flambaj lateral pentru talpa superioarã comprimatã. îmbinate în noduri cu ºuruburi (fig. αc1. conform unui mod cu mai mult de o semiunda (n>1.4. în cazul în care talpa comprimatã flambeazã dupã primul mod de pierdere a stabilitãþii.13). În mod uzual.

θ = unghiul de înclinare al diagonalelor ( vezi fig.62) unde: d = înãlþimea secþiunii transversale a grinzii cu zãbrele cu tãlpi paralele (înãlþimea medie a secþiunii transversale la ferme cu tãlpi neparalele).13) It = momentul maxim de inerþie al secþiunii transversale a panei ke = rigiditatea iniþialã la rotire a îmbinãrii panã-montant. 5. determinatã cu relaþia: (5.14). determinatã pe cale experimentalã pe un model similar figurii 5. 5.57 kt = rigiditatea panei la deplasare lateralã.63) unde: Ct* = distanþa între pane ( fig.15. identice . q1. Ia – conform relaþiei 5.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 118 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Rigiditatea medie a reazemelor elastice depinde de momentul de inerþie Ia al inimii continue fictive a grinzii. în cazul panei încastrate la capete pe douã tãlpi superioare alãturate. calculat cu relaþia: unde: m = numãrul total al montanþilor fermei Im = momentul de inerþie al secþiunii transversale a montantului dupã axa paralelã cu planul fermei Id = momentul de inerþie al secþiunii transversale a diagonalei dupã axa paralelã cu planul fermei. 5. Expresia rigiditãþii medii a reazemelor elastice este: (5. q2 = coeficienþi care iau urmãtoarele valori: q1 = 2.13) b = traveea halei ( fig.

dacã avem pane de ambele pãrþi ale fermei studiate (travee curentã) În cazul în care se realizeazã rigiditatea necesarã la rotire a îmbinãrii panã-montant. Dacã structura acoperiºului nu este prevãzutã cu pane ºi se considerã nodurile tãlpii superioare comprimate ca articulaþii. în relaþia (5. q1 = 3. 5. 5. în cazul panei încastrate pe talpa superioarã studiatã ºi articulatã la cealaltã extremitate q2 = 1. Pentru numãrul „n“ de semiunde asociat valorii sarcinii minime de pierdere a stabilitãþii rezultã forþa criticã: (5. rigiditatea medie a reazemelor elastice se ia: (5.13. dacã avem pane numai pe o parte a fermei studiate (travee marginalã) q2 = 2.65) Fig.64) unde termenii au aceeaºi semnificaþie ca mai sus.59) se reþine numai primul termen.CAPITOLUL 5. .14. 119 CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE ºi încãrcate identic. Fig.

66) unde: Aef= aria eficace a secþiunii transversale compuse solicitatã la efort axial uniform ºi constant Rezistenta tãlpii fermei cu secþiune compusã la flambaj prin încovoiere se determinã în continuare în conformitate cu paragraful 5. 5.2.120 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE (3) Pentru utilizarea curbelor de flambaj în calculul încãrcãrii ultime. Fig.15. . trebuie stabilitã zvelteþea redusã a tãlpii comprimate cu secþiune compusã: = (5.1.

CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE SI ÎNCOVOIATE 6 .2) 2 ] (6.2) (2) Când valoarea zvelteþii adimensionale a barei respecta relaþia: lLT £ 0.3) în care: fy = fyb Wef.4. Flambajul lateral al grinzilor (1) Momentul capabil la flambaj lateral prin încovoiere-rãsucire al grinzilor solicitate la încovoiere se va determina astfel: (6.1) însã χLT≤1 φLT = 0.CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE ºI ÎNCOVOIATE 6. Mcr.1.0.1.21 ( corespunzãtor curbei „a“ de flambaj. αLT = 0. nu existã pericolul pierderii stabilitatii grinzii prin încovoiere rãsucire.y = momentul critic elastic al secþiunii transversale brute la flambaj prin încovoiere-rãsucire.y = modulul de rezistenþã corespunzãtor fibrei comprimate al secþiunii transversale eficace solicitatã la încovoiere exclusiv dupã axa maximã de inerþie. conform paragrafului 5. .121 CAPITOLUL 6.2)+ (6.5 [1+αLT ( .

Aef – aria secþiunii transversale eficace la solicitarea de compresiune axialã (vezi fig. (2) Din aplicarea formulelor de mai sus se pot obþine ºi valori negative pentru µy ºi µz.z.y ºi βM. ∆M = NSd.3 punctul (3). definite la 4.12).3.valoarea minimã între χy ºi χz.Sd ºi Mz.z sunt coeficienþii momentului încovoietor uniform echivalent (inclusiv momentul încovoietor din deplasarea centrului de greutate al secþiunii eficace.y.4) unde: i însã ky ≤ 1.1) corespunzãtori axelor principale de inerþie y-y ºi z-z.y –4) însã µy ≤ 0.90 (6.eN.Sd . 3. Bare solicitate la încovoiere cu compresiune axialã (1) Toate barele solicitate de momentele încovoietoare My. 3. ∆My. ∆Mz.9 (6.c – modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace corespunzãtor fibrei comprimate în cazul încovoierii dupã axa z – z (vezi fig.2. .z – 4) însã µz ≤ 0.Sd – momentele adiþionale datorate deplasãrii centrului de greutate al secþiunii transversale eficace.122 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 6.8) χmin.c.5 (6.5 (6. se vor verifica cu urmãtoarea relaþie: (6. unde χy ºi χz sunt coeficienþii de flambaj (definiþi în paragraful 5. βM.6) însã kz ≤ 1.5) µy = λy ( 2 βM.3.Sd ºi forþa de compresiune axialã NSd . determinaþi în cazul pierderii stabilitãþii prin încovoiere conform paragrafului 6.modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace corespunzãtor fibrei comprimate în cazul încovoierii drepte numai dupã axa y – y (vezi fig.12a) Wef. Wef.7) µz = λz ( 2 βM.12).

eN.1.3.LT y–y z–z .15 dar µLT ≤ 0.1.. Aef.z z–z z–z βM.123 CAPITOLUL 6.2) sau al producerii flambajului prin distorsiune (vezi paragraful 5. determinat în cazul pierderii stabilitãþii laterale prin încovoiere-rãsucire.15 λlat βM.2) χlat –coeficient de flambaj lateral. dupã cum urmeazã: Tabelul 6. Încovoiere cu compresiune axialã.y. (3) Coeficienþii momentului încovoietor uniform echivalent (care includ ºi momentul datorat deplasãrii axei neutre ca efect al voalãrii ∆M).z ºi βM.y se determinã conform paragrafului (6.11) βM. βM. în conformitate cu alura diagramei de moment încovoietor între punctele de fixare a secþiunii barei.y. se obþin din figura 6.y y–y y–y βM.90 (6. eN. atunci când existã posibilitatea producerii flambajului lateral prin încovoiere-rãsucire (1) Barele comprimate ºi încovoiate la care existã pericolul pierderii stabilitãþii în lateral prin încovoiere-rãsucire (deversare) se vor verifica utilizând urmãtoarea relaþie: (6.LT. χlat va fi luat ca cea mai micã valoare dintre χz ºi χ pentru flambajul prin încovoiererãsucire sau flambajul prin distorsiune.9) unde: dar kLT ≤ 1 (6. Wef. kz. (2) În cazul când existã pericolul producerii flambajului prin încovoiere-rãsucire din compresiune (vezi paragraful 5. conform punctului (3).3). Dacã însã flambajul prin încovoiere-rãsucire sau prin distorsiune sunt moduri posibile de cedare.LT este coeficientul momentului încovoietor uniform echivalent. determinat conform paragrafului 6. se va adopta pentru coeficientul de flambaj χz valoarea minimã determinatã pentru aceste moduri de pierdere a stabilitãþii.1.z.10) µLT = 0. CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE SI ÎNCOVOIATE 6. în general egal cu χz.LT – 0. Axele hotãrâtoare la determinarea coeficienþilor de reducere βM Coeficientul Momentul încovoietor Fixarea barei se face în acþioneazã dupã axa: plan paralel cu axa: βM. respectiv βM. χLT –coeficient de flambaj lateral prin încovoiere-rãsucire.z ºi Wef.

4. În caz contrar. . valoarea acestei excentricitãþi se introduce în calcul.12) unde: χ se determinã conform paragrafului 5.Sd: (6. (3) Atunci când prinderea barei la capete este excentricã faþã de punctul de aplicare a forþei.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 124 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE (4) Pentru structurile zvelte sensibile la efecte de ordinul II.2. x = distanþa între punctul de inflexiune la încovoiere (punctul unde diagrama de moment încovoietor taie axa barei) ºi îmbinarea intermediarã sau prinderea de capãt. l = lungimea de flambaj a barei. aceste îmbinãri vor fi calculate la acþiunea forþei axiale de compresiune NSd ºi a urmãtorului moment încovoietor Mj. (2) Îmbinãrile intermediare de continuitate ºi prinderile de capãt vor fi astfel proiectate încât sã permitã transmiterea încãrcãrii cãtre zonele eficace ale secþiunii transversale. 6. momentele încovoietoare de capãt ale grinzii se vor determina pe baza unui calcul de ordinul doi. Calculul îmbinãrilor de continuitate (joante) ºi a prinderilor la capete ale barelor solicitate la încovoiere cu compresiune axialã (1) Prinderile la extremitãþi ºi îmbinãrile de continuitate ale barelor vor asigura realizarea unei capacitãþi portante egale cu aceea din secþiunea curentã a barei.1. Aef = aria secþiunii transversale eficace a barei Wef = modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace corespunzãtoare solicitãrii de încovoiere.

CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE SI ÎNCOVOIATE 125 .CAPITOLUL 6.

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 126 .

Pentru practica proiectãrii. 1: Grinda simplu rezematã . Deasemenea. dupã cum urmeazã: Sistem static nr.2L + 150mm (lungime maxima 1. deschiderile ºi încãrcãrile pot sã varieze pe lungimea unei grinzi continue.8L Profile C:– în deschiderile marginale 1. – lungimea suprapunerilor este 0. se obþin urmãtoarele lungimi pentru profilele Z ºi C în cazul utilizãrii acestora ca pane ºi rigle continue: Profile Z:– în deschiderile marginale 1. cu luarea în considerare a urmãtoarelor ipoteze: – în cazul grinzilor continue deschiderile sunt egale. rigiditatea la încovoiere este diferitã pe lungimea grinzii.3L pentru primul reazem intermediar. In general.2L + consola – în deschiderile curente 1.8L.2L – elemente suplimentare pe prima deschidere 0.127 EXPLICAÞII TABELE DE CALCUL PENTRU PANE SI RIGLE CU SECTIUNI C SI Z Tabele de calcul pentru pane ºi rigle cu secþiuni C ºi Z Panele pentru acoperiº ºi riglele pentru pereþi cu secþiuni C ºi Z pot fi realizate în varianta de grindã simplu rezematã sau grinda continuã. pentru a permite calculul rapid al situaþiilor uzuale.2L pentru reazemele curente (L este deschiderea grinzii) ºi 0. îmbinãrile pe reazeme fiind realizate în general prin suprapunerea profilelor.1L + consola – în deschiderile curente 1. în cazul utilizãrii unui profil suplimentar pe prima deschidere.0L – elemente de îmbinare tip CI minim 0. se definesc ºase sisteme statice pentru pane ºi rigle de perete. Având în vedere cele menþionate mai sus. acesta se dispune pe o lungime de 0. modelul static poate fi simplificat. – încãrcarea este uniform distribuitã ºi cu aceeaºi intensitate pe toata lungimea grinzii.6m) În aceste condiþii.

3: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme. 6: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 128 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Sistem static nr. deplasãrile laterale ale profilelor sunt împiedicate la ambele tãlpi. cu îmbinãri prin suprapunere ºi profile suplimentare pe prima deschidere Exista ºase tabele. fãrã îmbinãri sau cu îmbi- Sistem static nr. fãrã îmbinãri. 4: Grinda continuã pe trei reazeme. corespunzãtoare celor ºase sisteme statice. 2: nãri fãrã suprapunere Grinda continua pe trei reazeme. sau cu îmbinãri fãrã suprapunere Sistem static nr. respectiv cinci tabele. pentru panele ºi riglele realizate din profile Z. corespunzãtoare sistemelor statice 1-5. cu îmbinãri prin suprapunere ºi profile diferite pe deschiderile marginale Sistem static nr. tabla cutatã fiind amplasatã atât la exterior cât ºi la inte- . 5: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme. pentru panele ºi riglele realizate din profile C. cu îmbinare prin suprapunere pe reazemul intermediar Sistem static nr. În prima situaþie. Pentru dimensionarea la starea limitã de rezistenþã ºi stabilitate (SLU) s-au considerat douã situaþii de calcul.

. deplasãrile laterale ale profilelor sunt împiedicate doar la talpa superioara. în tabele sunt prezentate trei cazuri de dimensionare: Caz 1: Tabla cutatã se amplaseazã la ambele tãlpi ale profilelor. Astfel.EXPLICAÞII 129 TABELE DE CALCUL PENTRU PANE SI RIGLE CU SECTIUNI C SI Z rior. Tabelul prezintã capacitatea portantã din încãrcarea gravitaþionalã sau de suctiune. Tabelul prezintã capacitatea portantã din încãrcarea de sucþiune. Caz 3: Tabla cutatã este amplasatã doar la talpa superioara a profilelor. dupã cum urmeazã: Caz 4: Tabelul prezintã încãrcarea limita corespunzãtoare unei sãgeþi maxime L/200. Caz 2: Tabla cutatã este amplasatã doar la talpa superioara a profilelor. Tabelul prezintã capacitatea portantã din încãrcarea gravitaþionalã. funcþie de tipul de încãrcare. corespunzãtoare unor valori limita admise pentru sãgeþile panelor ºi riglelor. tabla cutatã fiind amplasatã doar la exterior. Caz 5: Tabelul prezintã încãrcarea limita corespunzãtoare unei sãgeþi maxime L/300. În cea de a doua situaþie. Pentru dimensionarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN) în tabele sunt prezentate douã cazuri. care poate fi gravitaþionalã sau de sucþiune ºi de amplasarea tablei cutate.

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 130 .

57 0.29 0.30 1.90 0.18 0.25 0.67 0.00 0.84 0.18 0.53 0.24 1.15 0.92 1.08 0.50 0.95 1.08 0.49 0.49 0.99 0.79 0.14 5.10 0.49 0.84 0.27 0.41 0.28 0.45 1.43 0.42 0.22 0.72 0.20 1.62 0.5 1 2 3 4 5 2.15 0. 1 .22 0.50 0.10 0.92 0.92 0.72 0.74 0.49 0.22 1.59 0.78 0.38 1.60 1.10 C120/2 1 2 3 4 5 4.10 0.05 C100/1.33 1.68 0.80 0.32 0.28 0.58 0.52 2.41 0.54 0.56 4 0.16 0.66 1.46 0.43 0.77 0.90 0.38 0.16 0.06 C120/1.35 0.20 0.16 0.2 1 2 3 4 5 2.50 0.12 0.38 0.19 0.33 0.49 0.PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.34 0.08 0.19 0.43 0.77 0.44 0.47 0.64 0.31 0.49 1.06 C100/2 1 2 3 4 5 3.22 0.43 0.77 3.35 0.19 0.08 1.04 2.06 2.16 0.2 1 2 3 4 5 1.20 0.82 1.67 0.41 0.10 0.16 0.96 1.12 0.23 0.20 0.85 0.22 0.50 0.11 6.21 1.49 0.41 0.24 0.75 0.38 3.15 0.50 0.15 0.08 0.01 0.72 1.98 0.66 1.80 0.08 6.12 0.67 0.33 0.50 1 1.00 3 0.19 0.60 0.55 0.08 C120/1.35 0.97 0.42 1.14 0.67 1.71 0.18 0.56 0.64 1.33 0.66 0.06 1.98 1.30 0.48 0.03 0.51 0.10 0.85 2.12 0.61 0.30 0.99 1.23 0.00 0.13 0.32 2.37 0.20 0.63 0.54 0.39 0.66 0.24 0.25 0.22 0.41 1.88 0.67 0.12 0.90 1.36 1.37 0.62 0. PROFILE C SISTEM STATIC NR.98 1.29 0.98 1.04 2.06 7.27 0.19 5.61 1.39 1.60 0.43 0.52 0.28 1.08 1.04 C100/1.59 0.76 0.99 0.32 1.10 0.66 2.15 0.09 0.28 1.66 0.52 0.41 1.50 0.81 1.50 0.62 3.31 0.77 0.45 0.62 5 0.18 0.35 1.64 1.57 0.85 0.25 0.13 C100/1 .19 0.32 0.97 0.41 0.29 0.22 1.08 0.16 0.30 0.29 0.50 0.27 0.85 0.35 0.38 0.50 1.12 0.28 4.30 0.91 1.21 0.13 0.01 1.14 0.70 2.36 2.12 0.00 0.04 1.85 0.57 0.50 1.95 0.28 0.50 0.43 0.12 0.13 0.62 1.56 1.00 3.61 0.19 0.07 0.25 0.25 0.16 0.34 0.23 0.50 0.70 1.61 2.06 0.46 0.04 0.77 0.74 0.71 1.38 0.90 0.50 1.38 0.29 0.83 2.30 0.41 0.00 1.69 0.5 1 2 3 4 5 3.00 0.85 0.86 0.25 0.21 0.32 0.74 0.19 0.66 0.26 0.22 0.49 0.24 0.48 1.28 1.35 0.36 1.60 0.21 0.10 0.12 0.83 0.72 0.26 0.43 0.05 7.03 3.06 0.33 1.08 0.51 1.16 0.67 0.37 0.17 0.34 0.38 0.13 0.29 0.49 0.44 1.61 1.62 1.08 0.77 0.72 0.41 3.57 0.93 0.90 0.49 2.131 PROFILE C.70 0.25 0.10 0.15 0.41 0.93 0.79 1.45 0.54 0.17 0.58 0.45 0.35 0.25 0.85 0.58 0.94 0.66 0.48 0.16 1.63 0.13 0.14 1.35 0.15 0.70 0.32 0.21 0.13 0.76 1.96 0.32 0.30 0.41 4.38 1.28 2.41 0.42 0.00 2 1.26 0.32 0.69 0.60 0.63 0.95 0.39 0.52 1.22 0.66 0.74 0.64 4.04 1.30 0.08 C120/1 1 2 3 4 5 1.99 1.34 2.20 0.59 0.36 0.61 0.39 0.25 0.43 0.63 0.61 1.

48 0.37 2.93 0.94 5.16 0.35 0.65 0.34 0.79 0.50 0.03 3.89 0.39 0.32 6.23 1.57 C120/2.43 1.02 2.14 0.13 1.80 4.93 1.34 4.5 1 2 3 4 5 4.11 2.57 4.58 0.07 0.70 2.72 0.69 1.19 0.79 2.54 2.88 0.49 0.18 1.07 0.24 0.84 1.08 1.31 0.51 0.70 1.82 0.55 1.12 0.64 1.03 1.47 0.45 0.88 0.23 1.34 3.52 1.53 1.23 3.09 1.85 2.37 0.16 1.00 3.26 3.76 0.66 0.36 2.00 2.34 1.91 0.53 3.39 0.58 0.23 0.63 4.63 1.09 1.37 1.98 1.81 3.27 2.99 2.57 3.25 2.20 0.86 2.20 7.93 1.92 0.90 4.09 1.80 0.99 10.16 C150/1 1 2 3 4 5 2.00 1.35 0.70 0.44 0.37 8.55 0.53 0.34 0.32 1.07 1.35 2.34 1.63 0.16 1.27 1.27 0.26 0.18 1.63 0.54 1.01 1.92 7.16 C150/2 1 2 3 4 5 6.58 1.27 1.14 0.01 5.34 1.31 6.70 3.00 1.38 0.95 2.64 0.01 1.09 2.06 2.19 1.33 0.75 0.84 1.55 1.84 1.89 0.43 3.50 0.83 1.06 1.55 0.84 1.08 6.72 1.42 0.20 0.5 1 2 3 4 5 7.57 1.00 0.64 3.05 3.47 1.42 5.40 0.37 0.01 0.00 3.88 0.45 1.69 0.53 1.15 1.87 1.58 0.21 0.80 0.64 0.22 C150/2.17 0.63 0.68 0.70 1.68 1.23 0.11 0.30 0.48 0.76 1.57 1.39 8.36 8.63 1.42 0.27 2.64 0.59 4.79 0.21 1.50 0.84 0.25 1.29 2.06 3.41 0.86 1.83 0.19 0.93 0.50 0.08 1.31 1.30 0.5 .86 1.55 1.84 3.26 3 2.48 0.69 0.56 1.55 3.81 0.53 1.44 0.61 1.43 C200/2 1 2 3 4 5 10.53 0.27 0.93 3.93 0.04 2.16 0.88 0.34 0.40 0.31 6.30 0.28 0.25 0.50 1.33 0.95 7.58 1.32 0.46 1.03 0.19 3.18 2.68 0.99 1.46 0.95 2.19 1.49 0.88 1.50 1.93 2.64 1.93 0.32 0.66 0.99 5.45 2.56 0.39 0.24 0.33 1.06 1.81 2.54 1.48 0.59 0.44 0.45 0.54 0.05 5.69 0.11 C150/1.38 0.61 3.29 1.51 0.06 1.16 3.44 4.60 1.35 0.10 2.65 0.66 1.47 4.80 1.97 13.95 1.57 2.35 1.84 2.98 2.61 0.25 0.84 0.79 5.81 0.25 0.86 0.14 1.43 0.45 0.56 2.89 1.99 0.32 2.55 0.29 1.30 5.55 6.43 1.79 1.32 6.84 5.23 0.48 1.58 2.71 0.75 0.38 5 2.5 1 2 3 4 5 6.60 2.44 2.70 1.56 1.01 0.58 0.37 0.60 1.89 0.33 0.67 0.21 0.24 0.56 7.34 0.45 2.65 1.12 1.65 0.16 0.33 0.76 4.75 5.51 0.99 1.06 1.80 2.55 5.29 0.88 1.53 0.96 1.41 0.34 C200/1.72 4.06 0.30 0.34 1.59 0.64 4.50 1 5.63 0.67 1.46 1.52 1.29 10.74 2.70 1.13 C150/1.89 1.83 1.92 0.75 0.76 0.57 0.28 4.70 0.20 0.66 0.18 1.63 0.35 4.74 1.99 1.81 0.76 0.74 1.62 5.91 1.2 1 2 3 4 5 4.09 0.09 2.16 0.50 2.58 1.76 0.31 0.27 0.28 C200/1.34 1.00 0.06 2.73 1.88 1.26 0.69 1.21 1.64 3.27 0.81 1.13 0.58 0.05 0.68 0.48 0.42 1.16 0.05 0.132 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.59 1.60 1.26 2 5.50 0.40 0.20 0.93 0.55 3.12 4.45 4.37 2.71 4.03 3.03 1.25 7.99 0.25 2.45 1.31 0.95 1.17 3.29 0.74 3.83 0.54 1.19 2.58 1.27 0.17 1.84 0.48 1.2 1 2 3 4 5 2.45 1.32 0.72 4 3.41 6.10 0.26 1.18 0.80 4.06 4.41 0.96 2.27 2.19 2.72 1.62 2.38 2.42 1.51 0.

25 18.03 4.71 14.18 5.61 1.68 27.04 6.20 1.41 12.75 2.14 2.24 4.80 1. PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.73 7.88 17.75 1.70 1.53 14.02 6.50 3.31 1.16 2.27 4.04 3.02 19.46 1.89 1.50 0.83 4.86 7.133 PROFILE C.41 6.18 1.29 C300/2 1 2 3 4 5 17.42 4.46 19.02 19.36 2.21 2.09 2.47 34.11 7.24 8.10 0.94 1.86 5.43 2.34 5.96 14.72 2.12 1.80 2.22 5.54 1.59 1.77 18.36 0.67 5.15 15.66 2.50 3.25 15.71 3.71 6.63 19.24 11.92 3.35 1.36 12.74 3.38 2.28 15.18 6.69 7.37 1.93 17.84 1.25 6.11 25.45 38.34 7.76 4.28 4.50 4.98 1.41 8.74 2.04 2.76 2.01 3.15 1.30 6.5 1 2 3 4 5 26.41 3.17 8.77 6.28 2.21 1.00 3.94 1.43 14.14 1.50 17.38 4.60 4.46 1.93 10.56 3.44 1.83 10.42 30.98 8.16 10.61 1.28 1.50 1.36 2.35 11.04 0.50 5.01 26.16 11.13 3.72 5.89 9.28 6.52 3.78 2.29 4.09 34.82 1.52 13.92 6.35 1.00 8.98 1.47 7.76 7.44 7.90 1.43 0.32 25.67 3.13 14.78 4.78 8.20 2.16 32.17 4 16.43 2.14 10.54 4.14 4.02 4.02 2.14 3.33 0.33 2.16 4.83 6.13 18.08 9.11 6.99 0.08 3.02 7.65 6.49 C300/1.74 0.80 1.67 5.54 1.50 5.32 4.83 10.39 2.21 0.50 1 14.12 10.00 3.38 1.76 2.91 1.08 12.71 61.44 5.52 5.04 10.09 3.62 C200/2.04 25.76 6.79 11.14 0.02 3.17 2.74 C300/2.30 2.49 17.95 2.44 7.85 1.19 11.59 1.25 8.27 4.05 8.79 5.60 21.50 6.18 C300/3 1 2 3 4 5 34.96 3.79 2.30 1.63 2.09 9.96 10.26 3.62 2.5 1 2 3 4 5 8.91 4.15 6.87 2.75 19.59 1.38 2.86 4.11 4.01 6.40 4.34 2.59 4.23 1.47 8.16 8.33 6.21 1.91 5.84 13.27 2.16 2.08 9.12 4.18 4.95 1.11 3.50 6.45 18.58 8.74 1.84 2.16 11.19 3.64 14.49 6.5 1 2 3 4 5 10.42 3.61 0.50 2.11 19.99 3 3.98 3.84 9.45 4.5 1 2 3 4 5 19.87 2.76 2.67 1.61 1.18 4.78 2.32 15.39 5.21 3.05 12.52 2.63 1.52 2.19 40.21 5.03 1.18 12.66 2.56 11.58 9.84 3.63 4.90 25.99 4.34 40.61 4.90 2.14 21.63 25.61 3.75 2.78 7.96 5.84 0.32 6.74 C250/2 1 2 3 4 5 13.52 6.02 1.52 4.99 2.75 1.46 3.53 5.63 14.00 4.62 17.65 2.86 3.99 C250/2.51 1.78 1.36 9.99 1.28 5.12 12.85 12.12 12.28 1.07 2.46 4.54 5.81 11.43 10.43 2.38 5.98 51.25 5.62 8.41 2.71 9.35 14.51 2.48 2.86 3.98 4.97 29.5 .74 1.61 1.43 5.21 2.00 5.96 10.72 8.20 7.76 23.04 2.99 2 14.50 6.39 1.66 3.66 1.60 2.41 2.34 4.86 12.74 7.28 1.92 1.18 5.28 2.02 3.00 6.90 3.78 7.52 2.70 2.16 3.85 3.63 3.36 2.65 5.16 1.39 3.07 7.02 21.84 2.59 1.38 7.53 1.35 5.86 1.17 6.30 20.00 1.11 7.04 9.42 14.89 7.14 2.00 2.28 12.31 0.19 1.04 3.64 8.47 3.29 7.43 8.12 1.00 2.93 2.45 1.21 3.74 7.13 1.48 0.98 5.26 10.00 3.65 1.16 1.80 25.14 4.50 2.08 0.11 3.57 4.73 3.57 2.45 8.61 3.63 4.60 1.24 C250/3 1 2 3 4 5 25.35 7.28 9.68 4.51 6.78 4.66 5 11.03 34.35 4.87 23.73 1.60 5.37 5.79 3.39 19.95 6.33 4.72 C250/1.37 4.72 7.33 6.02 7.83 3.94 2.84 14.54 2.84 5.75 1.72 2.11 5.96 3.62 3.45 4.04 11.47 2.51 0.93 2.

52 0.45 0.49 3.75 1.68 4.40 0.06 0.27 0.58 2.98 2 0.38 0.55 0.71 0.32 0.53 0.24 1.66 0.21 0.24 0.94 0.48 0.80 0.35 0.49 0.82 0.58 1.80 0.47 5.48 0.52 0.04 1.45 1.31 0.50 0.63 0.08 2.75 1.47 0.43 0.55 0.09 1.45 0.01 1.25 0.52 0.18 0.64 0.59 0.69 1.34 0.43 0.65 0.63 0.37 0.95 1.80 0.23 0.00 2.86 0.99 1.45 0.43 0.54 0.44 0.66 0.50 0.25 0.90 0.35 0.38 0.66 2.42 1.50 0.32 0.23 0.30 0.74 0.44 0.21 0.34 1.59 0.19 0.15 C100/2 1 2 3 4 5 3.07 0.67 0.20 0.00 0.69 1.37 0.29 0.23 0.35 1.39 0.2 1 2 3 4 5 1.32 0.67 0.77 0.77 0.63 0.37 2.67 1.23 0.52 0.29 0.72 0.03 0.15 0.43 0.49 0.80 1.39 0.23 C120/2 1 2 3 4 5 4.16 7.39 0.85 0.19 C120/1.23 0.25 2.64 0.02 0.62 1.24 2.23 1.36 0.31 0.01 1.15 0.15 0.29 1.13 7.37 3.89 0.75 0.50 0.31 0.34 0.85 1.71 0.09 2.07 1.62 2.18 0.19 0.2 1 2 3 4 5 2.57 0.10 C100/1.46 0.63 0.00 0.08 2.30 0.62 0.34 0.45 0.49 0.41 0.65 0.54 0.29 0.26 1.17 1.91 3.33 4.31 0.44 3.54 0.33 0.20 0.05 2.52 0.78 0.92 1.41 0.49 0.24 0.48 0.79 1.30 0.01 1.06 1.49 0.69 0.15 C120/1.5 1 2 3 4 5 3.12 7.99 1.29 0.69 0.65 0.50 1 1.96 0.17 1.39 0.58 1.134 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE SISTEM STATIC NR.86 1.58 0.61 0.43 1.91 0.38 0.37 0.35 0.94 0.35 0.02 0.29 0.85 1.56 1.00 0.57 0.38 0.61 0.47 0.28 1.37 1.27 0.49 0.32 0.30 0.60 0.79 1.08 1.65 4 2.28 3.91 1.66 0.41 0.12 C100/1.00 2.48 0.95 2.28 0.30 0.49 5 1.67 4.10 1.58 0.63 1.92 0.69 0.35 0.19 0.41 0.54 1.26 1.51 1.92 1.25 0.77 3.36 0.47 0.00 0.73 0.98 0.28 0.00 0.19 0.23 0.86 0.83 0.45 0. 2 .29 0.43 0.26 6.60 0.77 0.00 0.43 0.68 0.57 0.PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.32 1.94 0.39 1.74 1.31 0.19 0.38 0.24 1.36 0.28 0.58 0.40 0.75 0.71 0.58 1.18 2.33 0.98 2.04 1.89 1.06 0.20 6.43 0.20 1.55 0.72 0.46 2.63 1.20 0.26 0.24 0.38 0.20 4.89 1.14 2.41 0.39 0.36 0.62 0.95 0.81 0.70 0.61 3.06 2.60 0.28 0.80 1.28 0.46 0.87 1.41 0.19 0.12 1.45 0.61 0.36 0.29 0.00 3.77 0.88 3.07 0.30 1.22 0.76 0.53 0.00 1.28 0.53 1.39 0.80 0.50 0.42 1.54 0.22 0.30 0.24 0.38 0.86 1.54 1.95 0.01 1.59 1.62 0.41 3.43 0.59 1.17 0.39 0.56 0.23 0.71 2.55 1.19 0.60 5.58 0.28 0.80 1.68 3 0.30 0.94 1.75 4.76 0.55 0.60 0.00 4.59 0.34 0.51 0.55 0.25 0.84 0.53 0.85 0.52 0.71 0.14 1.80 0.89 1.31 C100/1 .50 1.50 1.89 0.34 1.84 1.72 0.20 C120/1 1 2 3 4 5 1.84 0.91 0.58 0.34 5.34 0.50 0.27 0.33 0.72 0.23 0.47 0.67 0.76 0.24 0.47 0.45 0.5 1 2 3 4 5 2.57 0.

73 2.58 0.84 4.00 7.87 3.03 5.69 1.54 1.79 1.07 1.81 3.14 1.89 2.95 2.32 C150/1.96 1.00 4 9.75 0.96 6.37 5.71 0.15 5.40 1.73 0.60 0.44 8.42 2.15 1.87 0.00 1.08 2.99 1.75 1.48 0.28 0.74 0.87 0.56 1.04 1.85 6.78 1.62 1.51 1.49 0.56 4.23 1.31 24.98 0.48 1.24 1.55 10.85 2.13 0.20 2.83 5.51 0.02 0.64 0.02 3.12 2.79 0.18 0.75 3.5 1 2 3 4 5 5.80 5.92 2.16 0.32 8.56 0.97 1.71 0.89 0.85 1.53 4.66 C200/1.27 0.63 1.00 0.31 5.51 1.30 1.50 0.74 0.64 2.50 2.11 2.43 1.2 1 2 3 4 5 2.56 1.92 9.20 9.64 2.09 1.80 0.27 0.20 0.31 0.94 1.49 2.52 1.61 9.01 0.32 0.23 5.73 0.75 1.61 0.86 2.24 0.31 16.39 C150/1 1 2 3 4 5 1.21 3.65 0.06 2.38 C120/2.06 0.46 0.42 4.69 1.09 1.57 1.33 0.53 1.73 0.25 3.90 0.91 0.79 1.44 0.77 0.57 0.78 1.28 1.87 0.86 1.41 1.45 0.21 0.41 2.92 0.51 3.42 1.31 1.57 2.74 0.05 3 2.07 2.00 0.53 1.61 2.63 0.50 2.23 3.17 2.26 6.76 0.44 0.68 4.04 C200/2 1 2 3 4 5 9.01 1.39 1.43 7.27 0.87 0.90 2.50 1.52 1.10 1.88 2.85 1.62 1.61 0.98 0.81 1.44 1.92 0.32 1.24 2.54 1.97 1.71 0.68 1.35 0.50 1.50 2.14 0.07 2.69 0.91 1.73 0.27 0.54 5.85 1.60 3.62 5.08 1.03 2.32 0.60 7.63 0.00 0.82 1.99 1.5 .09 2.59 0.61 1.68 1.75 5 6.07 4.00 2.75 1.05 3.99 0.06 0.08 1.45 0.2 1 2 3 4 5 3.64 12.12 4.50 0.19 3.37 3.57 0.82 1.92 3.94 2.21 1.55 0.72 0.80 0.56 1.50 0.61 0.02 1.39 4.37 2.47 0.40 0.16 8.37 3.82 C200/1.43 1.135 PROFILE C.15 1.83 0.13 1.79 0.48 7.66 0.30 1.82 1.38 2.71 1.47 1.80 0. PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.35 1.30 2.62 0.52 1.42 19.39 0.92 0.44 0.5 1 2 3 4 5 7.5 1 2 3 4 5 4.26 2.46 1.63 0.12 1.09 3.72 13.97 1.29 6.17 1.15 1.84 0.88 0.81 1.19 1.52 0.00 3.01 2.57 1.91 2.01 1.58 1.29 4.01 1.49 0.22 0.20 1.28 0.00 1.70 0.37 3.72 1.27 0.10 2.41 0.08 6.70 0.42 3.33 0.28 1.01 0.57 2.25 3.22 1.10 1.78 32.40 0.59 0.60 1.45 0.57 4.61 1.54 0.25 21.53 C150/2.59 1.74 1.17 2.65 0.61 3.47 5.46 2.69 2.50 1 5.13 5.72 0.70 1.44 2.32 4.36 1.64 1.76 6.26 C150/1.18 1.56 6.49 2.54 1.15 0.42 0.21 4.35 1.92 0.24 2.84 1.78 0.85 2.95 1.79 6.22 3.53 1.39 0.02 1.82 2.47 0.00 0.23 0.75 0.71 3.20 4.91 0.51 0.08 4.99 6.31 0.83 1.46 2.39 0.51 20.72 3.31 13.05 1.60 5.34 1.14 1.03 1.17 2.48 0.75 1.00 3.32 12.91 1.48 0.40 C150/2 1 2 3 4 5 6.35 0.85 1.06 1.67 3.58 0.45 9.68 1.24 0.55 1.51 0.65 3.69 2.13 0.44 1.31 10.50 1.73 2.85 0.88 1.13 1.60 0.68 1.45 1.71 0.04 2.83 4.86 0.08 1.28 3.71 1.24 1.65 1.64 4.65 1.84 1.03 1.41 15.90 1.54 2.05 0.50 1.50 7.99 0.55 1.69 1.13 2.36 2.97 4.06 0.01 3.80 2.61 3.48 7.82 1.85 3.27 15.19 3.19 2 2.34 0.90 0.31 0.36 0.06 1.74 12.02 1.40 0.52 0.43 1.56 4.63 2.84 2.93 2.22 0.07 0.53 1.24 0.85 10.11 1.38 0.

5 1 2 3 4 5 17.21 2.34 2.22 6.69 3.59 3.75 6.05 5.59 4.91 5 98.13 1.32 1.50 6.03 15.91 0.29 12.60 4.08 8.40 6.23 2.17 93.80 2.14 7.10 17.22 73.07 4.30 4.19 14.43 3.07 3.55 24.72 4.51 7.06 1.17 9.15 62.00 3.62 7.45 4.73 5.90 4.02 7.32 8.5 .04 2.06 2.30 2 6.20 4.87 4.50 3.09 8.01 2.24 8.66 1.68 3.97 13.72 61.15 1.50 1.83 4.88 3.43 3.31 1.27 1.28 4.49 3.16 12.66 1.44 6.94 2.33 2.99 C250/3 1 2 3 4 5 22.83 29.62 4.00 2.11 7.50 4.06 16.16 3.65 9.10 65.00 30.91 5.58 17.66 2.49 51.03 6.52 2.69 6.88 4.59 15.81 16.92 10.18 3.70 1.34 4.45 4.73 18.65 10.10 8.51 4.30 4.09 3.59 4.59 2.22 11.60 13.12 10.89 2.59 6.74 C250/1.08 5.15 4.49 12.33 4 123.45 41.44 0.90 2.71 3.65 14.83 4.37 8.54 9.16 4.19 26.64 43.47 8.52 0.59 C300/1.04 3.09 56.10 3.57 4.93 12.14 5.15 1.06 5 82.30 2.12 C300/2 1 2 3 4 5 13.70 6.65 2.04 1.83 1.90 2.47 23.50 1.75 5.55 84.68 8.70 5.72 7.48 5.56 2.20 3.71 29.00 8.06 5.04 16.82 25.51 4.5 1 2 3 4 5 6.80 51.45 1.54 11.80 2 11.07 29.09 3.96 7.35 2.67 3.69 6.26 0.03 3.72 2.38 10.72 1.33 7.66 2.54 9.30 9.71 20.32 3.75 5.97 77.93 2.61 17.34 31.50 46.98 5.88 5.24 8.43 3.47 5.61 1.25 C300/3 1 28.23 6.80 3 6.12 13.24 2.93 3.68 8.18 17.06 8.48 2.95 2.02 0.26 8.85 12.13 4.32 1.46 10.38 1.41 24.66 4 40.59 3.24 2.77 4.36 1.42 11.38 C250/2.98 4.5 1 20.04 3.33 4 147.26 9.15 1.79 35.34 5.71 18.14 6.13 6.69 3.07 8.70 3.21 2.51 7.99 2.82 5.38 1.78 1.36 7.05 48.07 41.12 2.75 4.05 2.88 5.32 36.82 6.73 10.00 3.10 6.68 3.24 3.27 5.83 1.60 21.67 4.69 3.21 3.21 2.54 1.77 C250/2 1 2 3 4 5 11.37 9.79 1.95 6.02 0.07 19.40 1.19 8.22 44.18 3.65 2.92 9.00 1.77 2.78 41.21 2.31 C200/2.54 4.38 10.04 3.72 1.61 5.14 4.99 2.97 6.61 8.69 10.91 0.50 2.37 30.51 2.95 29.67 2.96 6.95 2.50 1 13.51 3.03 1.61 10.66 2.64 7.32 1.15 21.95 4.93 1.18 1.06 6.22 5.99 5.00 5.65 52.81 3.39 27.83 2.57 69.21 17.64 6.00 8.91 16.30 13.66 2.57 2.74 1.66 12.00 3.09 2.75 3.55 15.53 19.86 9.73 4.81 0.38 5.73 35.54 11.48 2.93 6.25 2.15 23.46 3.92 1.83 1.54 1.41 2 14.72 1.47 62.19 C300/2.77 3.57 23.53 19.57 12.25 98.86 7.34 2.01 3.84 11.43 7.21 8.20 2.23 14.37 6.54 1.49 8.48 4.61 4.78 10.00 2.72 2.93 1.82 10.66 6.09 2.39 3.17 12.95 35.62 4.67 3.22 11.57 27.18 1.22 3 12.91 4.70 5 27.50 2.05 15.88 2.08 8.42 6.97 5.16 3 15.10 2.02 4.85 3.55 11.27 26.76 5.94 5.58 5.00 3.55 2.94 4.07 6.81 1.72 5.46 5.01 10.40 41.81 37.15 7.67 1.66 12.91 2.66 4.61 1.25 5.27 2.24 1.68 7.72 5.31 8.92 34.21 8.74 13.136 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.47 6.39 17.98 15.28 1.30 1.55 3.95 21.40 10.66 11.18 4.73 1.00 16.38 3.51 2.59 2.82 20.99 1.54 6.46 1.13 6.46 24.31 6.25 2.01 3.61 21.53 55.70 6.15 3.57 3.09 8.5 1 2 3 4 5 7.01 5.39 2.87 3.99 46.58 3.41 3.15 2.62 1.16 4.

66 0.25 0.32 0.62 3.29 0.87 0. PROFILE C SISTEM STATIC NR.46 1.45 0.55 0.16 0.21 0.20 0.53 0.28 0.35 0.80 0.05 5.16 1.32 2.70 0.53 1.40 1.87 0.31 0.08 C100/1.12 C100/2 1 2 3 4 5 4.99 0.43 0.50 0.84 0.15 6.59 0.22 0.35 0.34 0.91 0.18 2.42 0.39 0.34 1.69 0.85 1.30 0.18 0.27 0.82 1.51 0.27 0.54 4.67 0.90 1.40 0.26 5.47 0.04 1.77 1.64 0.17 0.76 1.27 0.13 2 0.66 0.43 1.74 0.37 0.57 0.2 1 2 3 4 5 2.67 0.34 0.29 0.137 PROFILE C.36 5.30 0.38 2.45 1.59 1.55 0.20 6.14 5 1.43 0.81 1.89 0.61 0.41 0.11 0.56 1.91 1.27 0.10 1.38 0.04 1.54 1.18 1.15 1.31 0.50 0.90 0.17 0.96 0.06 0.43 0.00 3.47 0.67 0.22 0.15 3.22 1. 3 .01 2.35 0.37 0.74 1.91 2.99 0.18 0.63 0.98 0.82 2.12 C120/1.51 0.77 3 0.57 0.78 0.31 0.75 0.41 2.47 0.66 2.78 2.43 0.23 0.36 0.58 0.83 0.60 0.50 0.60 1.83 1.40 0.09 1.61 0.14 C120/1.45 0.49 0.78 0.12 0.46 0.21 0.81 0.82 1.19 0.67 0.80 0.80 1.84 0.03 1.09 7.47 0.76 2.34 0.72 1.72 1.58 0.35 2.98 0.67 0.34 3.41 0.42 0.08 0.21 0.26 0.53 0.84 1.95 1.39 0.05 0.23 0.12 7.78 0.72 1.92 0.35 0.14 0.45 0.82 0.17 1.5 1 2 3 4 5 3.47 0.79 0.74 1.36 0.61 1.59 0.05 1.50 0.86 1.12 0.5 1 2 3 4 5 3.72 0.15 0.50 0.25 0.60 1.54 0.93 0.28 0.45 1.63 2.76 4.18 0.22 0.75 0.14 0.69 3.98 0.24 C100/1 .23 0.49 0.54 1.09 C100/1.21 0.36 0.35 0.23 2.15 C120/1 1 2 3 4 5 1.49 0.00 0.52 1.24 0.65 1.57 0.32 0.83 0.29 1.95 1.93 0.59 0.83 0.59 0.18 0.72 0.72 0.71 0.51 0.68 0.71 0.19 1.51 4.48 0.34 0.60 0.76 1.93 1.63 0.68 1.59 0.56 1.29 1.27 0.66 0.42 3.51 2.75 2.53 0.53 0.17 0.52 0.47 0.98 2.73 1.14 0.23 0.36 0.33 2.97 0.50 0.44 0.40 0.44 0.38 0.95 0.44 0.65 1.15 0.40 0.05 1.2 1 2 3 4 5 2.74 1.36 0.77 0.33 0.27 0.25 0.26 0.56 0.14 0.52 1.24 0.31 0.77 0.37 0.63 1.36 0.72 0.24 0.90 0.69 0.63 0.22 0.51 1.30 0.29 0.50 1 1.10 1.83 0.52 2.33 0.87 0.40 0.36 0.18 0.48 0.59 0.24 0.64 0.PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.14 0.62 4 1.86 1.53 0.39 0.23 0.57 2.67 0.43 0.38 0.45 0.20 0.16 1.28 1.50 0.26 1.28 0.66 0.29 0.05 0.43 0.27 0.12 0.98 0.45 0.20 1.39 1.18 0.95 0.50 0.14 1.63 0.29 0.56 0.58 0.51 0.23 0.18 0.85 0.94 1.16 0.68 0.54 0.41 0.23 0.70 0.00 0.00 0.00 1.76 1.35 1.00 0.24 1.80 1.20 0.31 0.58 1.60 0.06 1.87 2.72 0.41 0.57 3.19 0.37 0.69 0.85 0.33 0.02 1.52 0.72 3.41 0.17 1.38 1.32 1.05 0.36 0.35 0.07 0.12 2.16 0.31 0.18 C120/2 1 2 3 4 5 5.78 0.58 0.96 0.76 0.82 0.82 0.41 1.

00 1.18 1.39 0.00 1.90 1.21 1.35 0.65 2.12 2.96 0.35 3.02 1.73 1.04 2.87 2.48 0.46 7.48 1.97 2.96 0.12 7.20 C150/1.54 1.68 2.55 1.88 1.56 0.12 2.37 0.47 0.10 1.07 2.96 1.47 0.59 4.61 1.46 1.15 0.64 1.00 1.86 0.41 4.5 .92 1.18 0.33 4.65 2.82 1.40 1.88 0.15 0.51 1.21 0.39 1.75 6.98 1.04 1.03 2.46 1.54 1.30 C150/1 1 2 3 4 5 2.00 1.2 1 2 3 4 5 4.28 3.48 3.28 0.06 0.64 3 2.28 1.69 0.13 0.45 10.70 1.53 0.70 1.86 1.06 1.02 1.84 1.44 0.90 1.60 1.76 1.15 11.5 1 2 3 4 5 8.47 0.99 4.34 0.53 3.68 0.40 C150/2.31 0.09 1.44 0.36 0.35 7.94 4.63 0.85 4.99 1.90 5.85 0.92 0.74 1.80 3.91 0.35 2.50 2.22 0.93 1.36 0.30 1.31 1.09 1.30 3.41 1.13 0.19 2.37 5 4.21 1.90 0.08 0.31 1.33 11.00 3.81 1.00 3.42 5.40 15.00 2.55 0.45 4.39 0.81 3.41 0.29 2.69 1.35 6.26 6.22 1.81 1.01 0.11 1.04 4.36 2.37 1.53 3.50 0.99 2.37 1.37 0.15 1.61 0.13 1.55 0.20 18.95 1.38 0.46 0.27 0.20 4.37 5.96 0.01 0.74 0.03 3.61 0.73 0.12 1.65 0.63 2.22 0.77 2.62 1.00 0.37 2.21 1.59 2.93 3.05 1.77 0.59 1.85 0.75 2.12 0.98 2.31 1.62 1.79 1.30 6.60 0.78 1.12 0.06 2.55 3.00 3.60 1.37 0.65 3.87 2.68 0.92 5.45 0.31 2.57 3.65 3.62 1.13 0.80 0.28 2.85 7.69 9.30 0.72 0.84 1.14 2.24 0.37 5.77 1.07 4.64 24.87 2 3.65 2.44 0.82 1.31 1.80 5.53 1.51 0.51 2.20 3.60 1.80 0.51 0.56 0.75 0.71 0.16 1.00 2.76 0.96 0.18 0.34 1.77 0.45 2.35 8.85 0.43 1.61 2.54 2.78 1.05 0.58 0.73 1.25 6.70 2.79 0.62 10.97 1.98 3.27 3.67 0.66 3.92 0.99 2.12 2.50 1.46 0.98 1.92 4.56 0.15 0.69 2.99 0.89 1.80 0.59 0.99 3.84 0.14 2.35 2.30 1.24 0.31 0.44 0.77 5.99 0.21 2.64 7.73 0.20 1.58 0.22 2.87 0.17 0.17 2.33 0.95 4.96 1.37 0.5 1 2 3 4 5 4.75 0.51 1.35 3.16 0.02 2.80 0.59 0.80 0.36 7.59 1.66 1.39 0.67 1.70 0.53 0.30 0.99 2.17 3.50 1 6.98 1.19 2.44 0.67 9.60 4.66 0.08 1.79 2.43 2.91 0.93 4 6.85 0.20 0.89 6.38 1.88 1.36 0.53 16.57 1.41 1.97 1.58 6.77 0.67 0.75 2.65 0.17 1.80 1.45 1.71 3.2 1 2 3 4 5 3.85 0.97 5.93 1.93 0.58 1.30 1.76 0.02 1.62 3.29 0.50 1.03 3.33 4.79 3.31 5.46 0.96 2.39 1.63 C200/1.36 1.55 0.90 1.95 1.69 1.01 0.94 0.33 14.78 7.00 5.93 1.50 2.30 C150/2 1 2 3 4 5 7.62 1.64 0.19 1.02 1.83 7.48 1.69 0.55 1.79 C200/2 1 2 3 4 5 10.50 1.23 1.62 1.29 1.21 0.50 1.45 1.16 0.06 1.58 1.17 2.04 1.55 9.50 1.21 2.70 1.24 0.50 C200/1.10 2.96 3.34 3.17 0.04 0.70 1.30 1.29 0.138 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.43 1.83 2.51 1.27 4.88 4.97 4.13 1.50 2.48 0.52 0.46 0.00 3.37 1.58 1.88 0.66 2.49 12.48 0.48 0.24 C150/1.63 0.30 0.83 2.37 0.32 0.50 1.94 0.99 0.21 1.76 3.74 0.41 0.68 1.5 1 2 3 4 5 6.48 1.77 1.92 4.15 0.00 1.68 0.89 1.72 1.93 0.11 1.05 C120/2.46 6.25 0.41 0.

50 5.37 6.13 3.139 PROFILE C.55 5.02 0.10 11.00 8.18 5.24 23.64 2.89 3.50 2.41 2.73 4.49 9.05 3.26 63.12 10.87 3.91 11.99 3.78 7.94 5.58 13.76 2.96 12.57 26.27 26.16 6.39 3.98 1.91 1.73 17.50 46.23 2.83 9.87 7.58 5.61 49.07 4.97 4.23 19.48 12.86 70.27 1.14 0.26 18.40 18.65 4.92 4 112.99 55.69 8.50 7.71 4.32 9.58 8.35 C250/2 1 2 3 4 5 13.37 4.37 C300/2 1 2 3 4 5 15.30 10.55 5 20.69 1.38 6.07 3.13 5.54 3.97 2.00 4.47 2.49 1.13 4.18 C300/2.53 4 31.84 1.54 2.22 2.27 1.35 11.63 3.21 8.86 5.73 1.07 1.94 6.92 1.67 11.78 9.03 33.83 8.25 4.74 11.10 12.73 10.39 1.03 5.39 6.33 42.13 3.05 10.46 31.47 20.66 1.04 3.06 4.77 3.33 6.62 1.65 5.34 2.68 2.70 12.99 5.50 3.46 3.17 2.50 13.55 5.88 3.32 C250/1.06 6.20 4.23 1.46 0.85 6.02 2.22 13.14 2.61 1.58 7.79 1.58 11.80 22.68 2.44 15.45 17.19 10.48 2.47 1.70 5.03 4.27 6.95 42.73 5.37 2.91 4.85 15.41 1.63 39.45 28.63 1.11 6.86 7.17 3 6.86 3.11 8.91 13.5 1 2 3 4 5 19.04 1.83 1.04 16.37 4.82 2 6.10 1.11 4.79 3.63 7.48 8.92 0.19 5.03 7.59 6.31 3.30 16.73 4.64 19.67 2.84 47.16 3 14.36 3.5 1 2 3 4 5 23.83 4.73 8.70 1.65 1.73 C300/1.70 1.01 1.13 4.33 6.65 2.30 2.12 2.5 .80 C200/2.65 2.36 4.03 2.95 4.44 5.29 4.38 5.69 3.27 4.11 14.98 4.81 9.14 3.83 3.08 9.28 2.41 2.45 2.74 5.48 10.50 1 15.29 14.77 2.12 1.12 5.33 4.18 5.87 3.83 15.19 4.63 2.56 1.27 C250/3 1 2 3 4 5 25.17 2.84 2.28 1.42 40.36 27.13 6.74 6.46 2.27 8.61 26.80 2.00 1.99 1.49 4.25 3.02 1.50 1.78 2.54 5.38 6.50 7.23 35.37 2.94 39.13 5.75 2.44 1.23 4.08 5.34 8.45 2.19 2.16 4.58 15.01 8.99 23.53 8.66 6. PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.55 2.89 3.49 58.06 3.68 2.24 2.23 2.54 1.00 24.89 4.04 3.34 4.34 2.29 13.33 53.98 3.14 1.03 3.13 6.51 3.99 12.08 7.26 12.59 62.04 19.01 2.77 10.51 6.81 C250/2.08 19.82 3.70 4.92 1.76 5.37 4.78 3.57 4.84 2.76 7.53 3.92 7.00 6.47 1.23 47.94 2.36 93.06 2.69 8.40 1.30 6.75 1.55 2.36 6.72 1.39 4.42 6.86 1.32 11.95 2.5 1 2 3 4 5 8.10 5.96 74.00 3.5 1 2 3 4 5 7.37 4.00 3.20 6.66 1.29 1.60 2.37 8.14 3.20 1.10 8.06 7.74 6.94 4.70 7.98 3.51 7.73 18.00 3.52 22.11 2.09 2.46 3.84 6.03 3.76 2.95 12.65 1.46 14.14 0.63 9.37 11.89 4.98 7.67 4.82 8.33 5.60 14.00 10.37 7.42 2.48 1.05 2.24 2.90 6.56 37.64 15.63 2.17 24.48 3.00 3.17 9.20 6.86 5.37 3.40 18.48 20.22 4.46 6.29 1.11 4.47 5.44 4.88 5.60 5.02 1.73 2 15.50 4.46 10.33 22.90 31.26 3.47 2.65 3.64 2.62 21.67 3.06 5.02 0.21 4.19 2.92 3.23 3.99 C300/3 1 31.92 11.43 7.20 9.07 1.22 13.14 8.49 14.84 4.02 6.74 1.57 2.80 6.99 31.58 9.32 34.20 11.06 9.29 31.24 3.18 10.64 5.64 2.51 2.36 8.59 3.16 1.49 16.98 17.63 4.17 6.55 6.01 2.00 9.88 2.01 3.57 4.43 33.56 2.50 5 75.70 13.56 22.32 3.99 3.00 3.43 3.36 4.04 6.01 5.97 9.45 8.02 3.48 26.02 9.

86 0.95 0.32 0.94 2.00 0.13 C100/1.95 0.63 0.21 0.50 1.38 0.31 0.29 3.60 0.52 0.50 1.24 0.76 0.62 0.57 1.17 0.92 2.51 1.16 2.77 1.34 0.60 0.92 1.83 1.39 0.87 0.28 0.47 1.41 0.50 0.96 1.87 0.34 0.2 1 2 3 4 5 3.10 1.21 C120/1.38 1.32 0.12 1.73 1.15 0.60 0.61 4 2.46 1.99 0.68 2.89 1.95 0.76 0.34 0.73 0.63 0.10 2.14 7.57 0.40 0.78 1.31 0.85 1.51 0.76 1.10 0.22 1.37 5.35 1.37 0.11 0.39 0.67 1.04 2.54 0.34 0.31 0.88 0.48 0.99 2.53 3.41 0.82 1.51 0.66 0.10 1.19 0.80 1.17 0.62 0.84 1.72 0.52 0.66 1.40 0.26 C120/2 1 2 3 4 5 8.21 0.95 1.00 1.52 0.67 0.98 1.52 0.66 0.80 2.59 1.33 3.62 0.03 4.36 0. 4 .79 0.79 0.07 3.47 0.43 0.21 0.50 4.73 0.61 0.20 0.57 0.32 1.00 1.11 C100/1.44 0.63 2.86 0.89 1.73 0.08 2.23 0.04 4.34 0.81 1.77 0.35 0.55 1.53 1.02 3.87 2.45 1.5 1 2 3 4 5 5.58 0.21 3.50 0.99 0.01 0.66 2.73 1.43 0.68 0.56 0.33 1.64 5 1.29 0.57 1.16 0.24 3.65 0.85 0.52 1.54 1.68 1.26 0.26 0.52 5.30 0.98 0.30 0.67 2.2 1 2 3 4 5 4.06 5.32 0.56 0.67 1.32 0.71 5.84 0.55 0.20 3.75 0.74 1.65 1.30 1.79 1.68 0.22 6.73 4.42 1.57 0.77 0.47 0.39 0.54 0.26 0.58 0.84 0.14 8.02 2.21 3.45 1.5 1 2 3 4 5 4.33 0.53 0.81 3.21 0.88 1.42 1.78 0.38 5.49 0.10 0.05 0.06 0.51 0.51 0.45 0.66 2.86 0.83 0.32 2.03 1.29 0.38 0.29 0.28 1.93 0.33 3.50 0.79 0.63 0.00 0.09 0.46 0.66 0.56 0.94 1.42 0.15 0.32 1.00 0.22 C120/1 1 2 3 4 5 2.77 0.20 4.89 1.48 0.15 0.49 0.86 0.55 1.05 1.50 1.62 0.22 0.39 1.43 0.43 1.79 1.27 3.21 0.140 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE SISTEM STATIC NR.43 0.25 0.00 0.59 0.50 0.17 0.63 3.02 0.25 0.34 1.95 0.28 6.33 0.39 0.37 1.55 2.70 2.69 1.70 0.37 0.76 1.01 0.86 0.65 1.43 0.21 1.60 0.50 0.68 2.69 0.02 3.46 0.04 2.13 1.75 0.30 2.50 1 2.76 1.48 0.27 0.27 3.26 0.63 1.21 0.67 1.45 0.73 2.75 1.34 0.59 2.28 1.98 2.42 0.84 0.18 0.00 0.48 0.61 5.30 0.03 1.39 0.30 1.81 0.00 3.49 0.33 1.13 1.04 3 0.33 0.25 0.87 1.33 0.50 1.61 1.63 0.85 0.17 C120/1.31 0.71 0.48 1.70 1.04 0.37 0.43 0.38 0.57 0.72 0.45 1.61 1.62 0.41 0.37 0.03 2.15 2.71 0.88 0.74 1.60 0.46 0.68 0.86 2.65 0.62 1.42 0.40 2.79 0.60 2.41 0.53 1.03 0.30 0.60 6.17 C100/2 1 2 3 4 5 6.95 1.51 0.98 0.21 0.38 4.96 1.92 3.75 2 1.50 0.26 0.32 0.00 1.17 7.76 1.55 2.13 0.10 4.50 1.11 2.40 1.09 2.28 0.34 C100/1 .33 0.19 2.64 0.31 0.33 0.88 1.09 1.26 0.18 0.44 1.91 3.54 0.11 2.PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.47 0.48 2.17 0.26 0.

43 2.70 3.50 2.79 0.62 0.66 7.76 0.26 0.41 8.22 1.22 4.77 3.94 4 10.77 0.44 0.71 5.50 1 10.78 3.50 2.89 2.86 0.45 0.69 1.89 10.71 1.14 2.81 4.99 1.31 0.49 1.62 5.68 2.54 1.95 2.30 1.84 1.28 7.67 1.83 3.66 1.33 1.83 0.48 2.60 0.39 0.09 0.06 2.52 5.13 6.70 3.54 1.71 1.04 3.00 1.15 1.16 5.12 0.12 1.97 1.47 10.52 4.51 2.68 1.41 2.31 2.58 C150/2.14 C200/2 1 2 3 4 5 17.48 1.84 0.45 3.76 1.86 0.95 1.29 4.88 1.08 0.87 0.85 0.21 0.08 6.36 0.05 2.86 4.63 0.91 C200/1.66 0.43 0.07 0.78 0.10 1.98 1.84 6.24 2.76 0.92 1.26 2.37 1.99 10.86 14.95 1.66 1.96 5.43 2.87 3.32 0.38 0.21 0.29 4.48 0.36 0.28 3.10 11.38 5.70 1.77 1.00 2.03 2.73 1.07 3.73 17.63 1.31 0.79 0.77 1.92 3.46 4.5 1 2 3 4 5 10.51 1.71 0.69 4.75 13.64 0.45 5.68 1.49 1.47 2.76 1.88 2.12 3.98 1.21 1.24 2.32 0.47 0.60 0.98 5.13 4.14 1.87 1.18 1.54 5.83 7.11 1.58 1.11 1.25 1.82 1.59 0.34 14.98 0.50 3.35 0.44 0.88 4.32 5 6.44 C150/2 1 2 3 4 5 10.00 3.27 1.31 0.09 0.63 1.52 0.25 14.56 1.55 2.49 8.77 7.72 1.81 5.57 1.13 5.26 1.02 4.2 1 2 3 4 5 7.67 2.65 21.50 2.67 2.89 1.03 7.65 0.80 0.31 2.40 0.53 0.22 1.73 1.09 6.68 0.42 3.02 1.94 1.23 2.28 3.26 4.34 1.65 13.89 7.39 1.02 1.20 2.92 2.17 1.97 3.03 1.41 3.22 0.01 1.12 8.22 6.32 4.97 1.82 2.59 2.52 0.84 11.69 0.06 1.54 2.52 0.00 8.84 0.25 10.78 2.87 1.60 16.55 1.50 4.49 0.17 1.18 7.98 7.11 2.68 0.29 C150/1.89 2.63 0.91 0.03 1.53 0.88 1.24 0.12 2.05 3.77 22.54 1.52 7.00 3.68 0.32 0.73 4.17 1.43 1.23 5.41 1.79 1.31 0.76 2.82 4.05 0.34 0.94 3.40 10.47 23.51 3.53 7.56 0.14 1.51 7.74 0.32 1.82 8.59 0.87 3.62 2.96 3.28 1.75 0.92 1.77 1.43 2.22 2.58 7.40 1.06 2.90 2.78 1.35 0.99 0.97 2.54 1.43 0.01 6.85 4.14 2.59 3.85 3.61 26.05 0.88 1.60 1.51 2.141 PROFILE C.92 0.73 1.74 2.24 0.02 2.97 2.41 0.86 2.00 5.67 3.43 1.68 9.01 3.79 0.02 0.80 0.73 C200/1.22 6.16 2.77 3.39 0.07 0.65 2.11 5.92 4.90 13.22 0.34 2.47 1.41 1.5 .43 17.48 2.02 5.13 4.84 4.31 0.78 1.17 2.56 0.31 0.68 1.66 5.74 6.33 0.61 1.70 1.93 1.16 2.40 2 4.48 0.63 1.59 1.96 9.34 0.83 5.31 1.75 2.16 0.28 1.17 2.93 0.09 1.73 0.53 5.00 2.81 6.59 5.52 0.45 2.5 1 2 3 4 5 7.66 1.85 1.27 0.99 0.00 0.13 0.82 1.50 1.80 0.39 1.35 C150/1.56 1.51 C120/2.43 4.20 0.59 1.90 2.02 4.76 3.88 1.54 0.08 0.75 1.48 2.54 0.54 2.59 0.70 2.76 1.34 2.82 1.36 1.35 1.07 3.98 3.13 0.92 5.44 1.29 2.54 4.16 3.45 6.28 0.23 1.54 3 2.5 1 2 3 4 5 13.60 1.2 1 2 3 4 5 5.67 1.83 2.69 2.34 2. PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.29 2.64 1.35 1.08 5.96 11.10 1.17 1.64 0.10 2.99 1.38 8.35 0.39 1.64 0.97 2.16 1.22 4.20 35.90 1.53 3.49 2.04 6.61 1.04 2.32 3.88 0.10 0.96 0.98 1.43 C150/1 1 2 3 4 5 3.85 3.

47 2.85 4.5 1 2 3 4 5 33.89 5 71.31 18.5 1 2 3 4 5 13.28 7.62 10.63 6.75 26.02 1.62 7.40 18.44 4.08 2.34 13.87 5.81 15.63 3 16.00 2.67 2.23 102.92 17.19 12.61 3.88 6.60 7.26 9.29 3.32 4.03 5.12 8.63 11.39 6.80 2.43 C300/2 1 28.61 1.89 5.12 1.42 10.52 30.71 9.81 15.48 4.36 13.16 4 107.75 1.62 1.30 2.50 5.82 24.02 4.34 2.45 10.05 1.81 8.73 5.96 2.87 12.73 5.04 1.59 2.73 21.62 6.79 13.99 1.15 2.40 17.92 3.53 3 13.86 1.53 17.41 3.29 4.20 7.47 3.86 23.25 39.55 9.19 0.59 2.74 6.16 6.80 3.44 68.87 6.43 1.78 2 8.28 1.99 10.34 4.04 6.23 19.90 5.62 6.14 3.73 9.09 6.51 6.84 4.13 21.76 3.88 4.61 4.03 4.33 0.96 7.41 5.85 8.01 4.64 4.142 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.48 10.20 12.23 32.61 7.87 8.83 2.86 6.06 19.71 3.77 40.26 13.48 61.94 45.82 2.75 17.41 6.54 3.52 4 135.5 1 2 3 4 5 16.92 11.91 4.26 8.97 51.10 26.72 3.80 1.15 4.20 10.49 4.70 7.62 8.55 9.31 1.26 3.40 5.34 2.27 15.14 2.98 2 14.36 6.71 5.49 13.50 0.93 18.08 17.93 1.87 2.28 C250/3 1 2 3 4 5 42.52 2.40 8.41 6.54 9.57 4.47 1.71 33.25 1.74 2.60 33.46 5.16 3.96 10.03 1.96 14.44 2.91 4.30 18.00 14.46 10.84 80.55 9.27 1.64 4.49 8.31 14.32 3 6.32 12.84 1.25 68.04 6.76 3.70 3.91 13.23 56.06 4.34 3.56 12.34 58.34 53.86 1.20 32.97 2.67 1.15 9.37 67.45 2.85 25.50 28.94 12.47 1.26 2.02 3.49 5.03 2.58 3.09 2.56 12.88 45.49 2.68 4.41 23.55 1.26 10.02 6.67 7.95 50.92 22.77 9.66 5.47 32.40 2.62 C250/2.31 6.99 6.32 4.55 9.65 25.98 13.64 3.66 26.60 14.27 3.55 4.84 7.98 2 24.22 2.54 8.89 28.57 5.86 4.56 7.33 8.03 4.60 19.30 31.14 23.95 C300/1.29 4.95 3.69 4.83 85.06 6.94 C200/2.79 19.82 1.09 13.51 11.38 76.70 6.35 1.50 7.01 19.33 13.51 3.14 9.71 1.30 16.59 29.58 4.71 4.67 5.47 21.92 C250/1.83 27.63 45.00 6.00 3.46 2.21 1.41 7.34 8.97 21.42 4.77 C300/3 1 56.74 35.87 3.42 3.46 5.29 7.86 5.01 10.24 17.52 1.35 0.95 3.08 3.92 6.73 16.56 2.83 3.86 2.68 7.28 2.85 7.00 4.24 3 10.47 2.81 4 162.50 4.14 6.14 15.71 1.98 7.36 7.22 4.01 4 44.87 3.17 9.49 1.06 11.96 5.62 2.57 5.43 17.73 7.63 4.60 13.82 24.30 32.03 1.97 18.68 5 108.04 5.76 5.31 10.31 8.99 13.31 12.72 30.08 10.22 3.21 7.20 3.38 1.65 31.90 17.55 92.38 7.56 3.19 1.81 3.09 16.05 7.58 10.95 C250/2 1 2 3 4 5 23.56 12.22 3.62 3.36 2 19.77 48.04 5.91 2.10 7.10 38.21 4.55 45.21 2.30 15.64 11.66 11.28 4.70 7.06 8.66 4.44 9.88 2.85 7.63 11.34 5 90.25 7.50 11.31 24.35 11.74 2.77 13.65 15.24 38.30 3.86 6.12 16.87 20.5 .01 6.06 2.01 26.00 9.49 8.96 6.99 4.93 3.77 5.75 5.07 5.29 12.97 3.41 2.93 21.43 57.07 32.40 5.95 8.24 10.24 5.04 3.45 42.76 6.38 40.16 38.30 8.04 8.94 7.27 15.22 1.53 2.89 22.53 6.93 2.28 9.85 1.57 4.84 19.65 7.87 1.12 5.50 3.80 18.5 1 43.16 61.32 3.01 10.50 1 25.60 C300/2.27 5 29.93 9.90 10.20 7.20 48.53 1.33 3.64 6.81 12.89 3.98 13.98 2.60 2.

38 0.35 0.58 1.42 0.71 0.11 1.11 0.19 0.27 1.79 0.14 1.65 1.60 0.2 1 2 3 4 5 3.81 0.50 1.22 0.49 3.37 0.97 1.24 0.23 0.40 0.43 0.31 0.64 0.54 0.51 0.143 PROFILE C.25 2.56 0.65 1.41 0.59 1.38 0.69 0.71 0.83 1.2 1 2 3 4 5 3.54 2.50 2.50 0.65 0.50 0.13 0.72 1.36 0.62 0.58 0.39 0.07 1.63 0.44 0.96 1.93 1.56 0.01 1.63 0.69 1.27 0.48 0.24 1.56 1.50 0.49 0.30 0.25 1.51 0.71 1.48 0.41 0.76 1.31 0.53 0.55 1.28 5 1.07 1.51 0.50 1.39 0.16 0.77 1.57 1.56 0.16 0.90 1.78 0.58 0.5+1.04 0.12 C100/1.2 1 2 3 4 5 3.51 0.57 4.15 0.05 1.78 1.94 1.89 1.39 0.01 0.96 0.50 0.81 0.82 0.2+1 .33 1.60 0.05 3.67 1.50 2.07 0.79 1.29 0.22 1.84 0.20 0.58 0.50 0.64 0.56 0.72 0.69 0.10 C100/1.40 0.17 6.66 0.48 0.29 2.24 0.57 0.69 2.24 0.74 1.11 2.78 0.15 0.16 C100/2+1.20 0.82 1.28 0.81 0.57 0.11 0.24 0.67 0.62 0.5+1 1 2 3 4 5 2.59 1.01 1.44 0.16 1.42 0.53 0.27 1.61 0.41 0.48 0.71 0.20 0.00 0.33 0.97 0.13 0.90 1.10 1.86 1.81 0.00 0.16 0.09 1 2 3 4 5 2.93 2.60 0.26 1.98 0.24 0.16 1.19 0.25 0.19 0.80 0.77 0.71 0.11 7.31 0.38 0.03 1.07 2.39 0.31 0.00 1.75 1.25 0.50 1 2.39 1.16 0.98 1.20 0.49 0.62 0.48 0.16 0.43 1.78 0.72 0.16 0.58 0.56 0.47 0.16 2.13 C100/2+1 1 2 3 4 5 2.48 1.20 1.57 0.46 0.30 0.31 3.00 0.13 7.87 1.68 0.60 1.46 0.94 0.46 1.64 2.77 0.40 1.34 3 0.23 0.67 0.89 0.20 0.25 0.95 0.92 1.54 0.98 2.79 2.5+1.16 0.70 0.50 0.08 0.71 1.76 0.03 1.00 2.04 1.00 3.21 0.38 1.55 1.67 1.54 2.61 0.65 2 1.63 0.44 0.36 1.19 0.04 1. PROFILE C SISTEM STATIC NR.74 2.00 0.72 0.30 0.44 0.22 2.83 0.58 0.75 0.16 C100/1+1 C100/1.32 0.95 0.47 0.48 0.10 C100/1.84 1.37 0.78 0.86 0.51 0.86 0.32 1.61 1.83 0.49 1.36 0.34 0.28 0.16 2.60 0.92 0.81 1.86 0.26 0.52 0.00 1.56 0.36 0.11 1.16 1.50 0.93 0.68 0.13 0.63 2.94 0.71 0.25 0.66 0.44 0.35 0.88 1.15 0.71 0.49 0.64 0.20 0.24 0.46 0.83 1.45 3.37 0.5 1 2 3 4 5 4.40 0.46 0.71 2.29 0.02 2.85 4.65 0.27 0.61 2.25 0.20 0.81 2.14 2.27 0.24 0.45 1.52 0.44 1.81 0.66 0.10 0.96 1.62 4 2.20 2.69 0.29 5.57 0.67 0.32 1.79 1.38 1.PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.94 0.60 0.30 0.80 0.98 0.58 0.35 0.61 1.20 0.13 C100/1.23 0.13 0.36 0.06 0.45 0.26 0.2+1.95 0.84 0.01 0.81 0.51 0.75 3.45 0.73 0.08 0.34 0.32 0.40 1.27 2.91 0.44 0.40 0.93 1.43 0.41 0.52 0.02 1.22 6.51 0.51 1.55 0.31 0.40 3.30 0. 5 .88 0.19 0.19 0.58 1.91 0.84 0.69 0.33 0.60 2.67 0.97 0.36 0.34 1.47 0.49 0.26 0.71 0.40 5.82 0.

96 2.32 0.49 0.35 1.17 1.10 1.28 0.29 0.30 0.2 1 2 3 4 5 4.84 2 3.58 0.58 1.23 0.73 0.40 1.59 1.41 1.88 1.10 4.09 0.65 1.43 0.67 0.65 0.79 0.50 1 5.48 0.35 0.63 1.39 0.11 0.88 1.85 1.44 0.98 0.39 1.80 0.64 2.21 0.33 1.15 2.71 0.90 2.57 2.56 1.46 0.00 1.52 0.25 0.93 0.56 5.50 1.24 0.63 0.41 0.92 0.19 1.25 0.36 1.77 0.31 0.44 2.72 1.50 1.86 1.85 0.93 0.14 1.93 2.81 0.27 1.97 0.72 0.34 2.65 0.50 2.31 0.71 0.63 0.97 3.42 1.68 0.36 0.87 1.64 0.40 1.67 1.75 3.01 1.50 0.81 2.42 6.31 0.23 0.53 1.99 3 1.22 1.83 0.79 1.46 0.68 0.71 0.54 1.54 0.5 1 2 3 4 5 .61 0.59 0.18 0.29 0.36 0.66 1.57 0.52 0.73 1.65 1.37 0.99 1.24 0.84 0.51 0.91 1.73 4.96 0.25 0.14 4.25 0.62 1.32 2.28 0.14 2.13 C120/1.82 1.50 1.50 0.67 1.88 0.55 0.68 0.83 0.54 0.21 1.12 0.58 1.17 C100/2+2 1 2 3 4 5 5.73 0.83 2.64 0.59 0.32 3.22 2.16 0.01 1.20 1.04 1.14 1.5+1.64 0.14 1.34 1.73 0.5+1.15 1.16 C120/1.36 0.29 0.45 1.17 C120/1+1 1 2 3 4 5 2.43 2.85 1.64 2.74 1.22 0.38 0.13 0.09 2.66 4.59 0.92 2.31 0.71 3.52 0.37 0.36 0.88 1.50 0.61 0.96 0.54 0.00 3.66 0.46 0.38 0.49 1.86 0.81 0.12 2.80 0.56 0.62 2.41 0.20 0.51 0.32 0.59 0.22 3.72 3.52 0.52 0.38 1.31 1.31 0.89 0.39 3.29 0.47 0.86 0.18 1.05 0.58 0.38 2.35 2.77 5.00 1.41 0.06 3.12 2.01 0.48 0.93 0.44 1.58 0.02 1.54 0.72 0.82 1.58 1.12 1.58 1.10 0.45 0.96 1.83 1.00 1.22 0.72 1.96 0.31 0.75 2.83 2.30 0.54 1.56 1.03 2.26 0.61 0.48 0.02 0.89 1.97 0.97 0.39 1.58 1.19 C120/1.50 2.33 6.73 0.02 0.10 1.30 0.22 1.47 0.86 0.13 3.16 C120/1.89 0.50 1.37 0.84 2.77 0.90 1.62 0.68 1.15 1.48 0.30 0.47 5 2.47 0.39 0.44 0.48 2.25 C100/2+1.81 0.61 1.27 1.27 1.21 0.53 0.08 1.85 0.73 0.20 0.39 1.19 C120/1.46 0.34 4.97 1.72 0.46 0.51 1.06 0.21 1.00 2.02 0.26 0.52 0.49 1.52 0.78 0.37 0.57 0.59 1.05 1.40 0.65 0.54 1.27 0.85 3.39 0.37 0.59 0.34 0.41 0.77 1.90 0.36 2.59 0.42 1.76 1.61 0.19 0.64 4.58 3.76 0.04 0.74 0.08 0.05 2.29 0.95 0.45 0.94 1.36 0.55 0.78 1.2+1 1 2 3 4 5 3.96 1.84 0.30 0.69 1.01 1.11 2.50 2.81 1.41 0.76 1.98 0.72 5.68 0.55 0.30 1.72 0.97 0.88 0.00 1.24 0.21 0.5+1 1 2 3 4 5 3.73 0.51 0.97 0.2 1 2 3 4 5 3.16 0.99 0.53 0.14 1.5 1 2 3 4 5 5.70 1.74 1.18 3.29 1.92 1.87 2.84 0.98 3.33 1.22 1.39 0.91 1.70 0.51 4.00 0.62 0.82 0.48 0.03 3.27 1.86 0.86 1.23 2.04 2.35 0.79 0.22 0.30 4 3.20 C120/2+1 3.61 0.55 3.54 0.45 0.46 0.46 0.86 0.42 0.69 1.2+1.41 0.87 0.53 1.73 0.43 0.50 0.26 7.98 0.45 0.22 0.30 0.67 0.64 0.69 0.21 7.87 1.15 0.96 2.30 3.41 0.50 0.98 0.24 0.32 0.32 0.93 0.61 0.63 0.03 0.24 0.20 0.65 2.42 2.57 0.07 2.144 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.28 2.10 2.81 0.91 2.25 1.92 1.42 4.73 1.

33 2.70 2.5+1.76 1.26 2.67 0.41 0.45 0.30 2.74 0.94 1.04 4.18 5.28 1.60 2.40 4 5.78 0.5 1 2 3 4 5 9.57 5.37 1.09 2.95 0.76 3.89 0.00 1.06 3.28 3.75 0.90 0.88 0.04 1.10 1.78 0.04 1.88 0.76 1.04 0.48 1.78 3.70 0.10 1.50 1.50 2.19 0.69 0.13 4.65 1.26 0.32 0.53 1.62 1.60 3.65 0.53 1.14 0.87 0.41 1.38 2.58 0.86 1.68 0.19 1.95 0.00 1.60 0.44 1.12 0.37 0.65 4.77 3.82 2.56 4.97 1.24 3.2 .56 5.43 2.65 2.00 3.54 1.32 1.44 2.69 2.46 1.40 0.41 7.75 2.84 2.74 0.90 2.03 1.34 2.47 0.91 1.62 3.63 1.67 0.95 0.41 0.98 1.01 1.98 1.01 5.25 0.37 0.39 0.08 1.00 0.60 0.54 0.72 0.13 2.21 2.44 1.76 0.26 0.24 2.01 0.69 5 3.47 0.19 2.69 0.01 3.77 1.05 7.87 1.47 1.47 1.98 0.75 3.01 2.20 4.55 3.06 1.55 0.47 1.65 4.23 0.86 0.89 3.94 0.5+1 1 2 3 4 5 3.29 1.49 3.38 7.69 1.01 2.28 0.22 1.66 0.41 1.66 2.51 0.87 2.44 2.27 C120/2.23 0.35 2.77 0.76 1.68 2.46 2.22 C150/1.20 1.58 1.41 1.16 1.34 0.59 0.37 0.48 0.81 1.38 1.16 0.44 0.00 0.04 1.78 0.47 1.61 1.71 2.00 2.79 0.79 1.27 0.44 0.30 C120/2.46 0.53 0.33 0.36 0.73 0.82 1.68 0.13 0.30 2.04 2.13 2.65 0.67 2.26 C120/2+1.36 2 3.08 2.07 3.62 0.64 0.62 0.75 0.46 0.91 1.04 0.28 4.85 2.78 2.37 0.5 1 2 3 4 5 6.17 1.88 0.83 5.87 1.55 1.68 0.59 4.43 1.00 6.59 2.52 1.32 0.97 0.77 3.32 3.50 1.19 1.96 2.95 1.10 2.53 1.57 0.02 4.70 0.63 6.84 5.90 4.47 2.72 1.24 1.50 0.54 3. PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.05 0.22 0.55 4.31 C120/2.90 2.88 0.84 0.78 0.69 1.30 C120/2.69 0.40 2.75 0.28 0.93 3.63 1.86 3.26 6.72 0.34 0.28 2.27 0.5+2.01 1.23 1.02 0.37 0.33 0.49 6.56 0.29 5.81 0.62 0.59 1.54 1.98 0.69 0.21 1.145 PROFILE C.48 0.98 3.52 0.79 1.60 0.75 1.03 0.04 1.12 0.18 0.59 3.46 4.87 1.74 1.80 1.26 7.19 5.73 1.12 1.33 1.50 1.25 C120/2+2 1 2 3 4 5 7.67 1.04 0.29 0.42 1.75 0.67 0.67 1.25 0.15 2.44 0.60 0.60 1.53 4.77 0.39 2.27 1.05 2.06 1.77 0.30 4.5+2 1 2 3 4 5 8.85 4.70 0.60 0.00 2.18 1.24 2.74 1.60 1.75 4.72 0.25 1.76 0.74 0.51 1.5+1.55 0.30 3.67 1.45 2.35 7.77 0.47 0.78 0.31 7.27 1.29 0.47 0.22 1.50 3.14 4.90 0.69 0.35 0.53 1.39 1.87 4.13 1.69 0.18 1.62 0.91 1.22 1.48 3.13 0.65 0.32 C120/2.50 2.60 2.94 2.69 1.63 1.15 7.85 0.88 0.2 1 2 3 4 5 4.50 1.56 0.22 7.57 0.56 0.10 0.49 0.41 1.05 6.29 0.89 1.05 0.63 4.46 0.77 0.18 1.08 2.24 1.73 1.58 2.41 1.46 0.56 0.85 5.55 1.46 1.08 0.33 C150/1+1 1 2 3 4 5 3.93 0.44 3.95 1.41 1.60 0.25 3.15 4.95 1.55 0.22 3 1.68 1.01 2.34 1.38 3.60 3.36 0.64 4.09 1.16 5.52 1.41 0.83 1.22 1.50 1 4.99 1.48 0.91 0.55 0.90 0.60 1.54 1.61 0.40 0.17 1.88 0.97 1.50 0.46 0.04 1.87 0.40 1.74 0.85 0.94 3.76 0.01 2.60 1.72 1.12 2.49 0.44 3.22 0.05 3.00 0.99 1.2+1 1 2 3 4 5 3.29 1.75 2.

14 2.88 4 6.00 3.24 2.57 2.74 1.76 1.42 0.87 2.26 4.22 1.50 1.94 3.81 0.5 1 2 3 4 5 7.83 1.59 2.50 0.57 0.24 3.50 0.73 1.5+1.35 0.81 1.42 1.05 0.90 7.27 3.17 2.19 1.96 1.36 2.28 1.54 1.60 2.46 1.15 2.50 C150/1.89 0.2 1 2 3 4 5 5.85 1.19 0.84 2.98 7.50 3.15 0.78 0.59 1.17 1.62 3.41 0.09 0.94 0.11 1.70 1.00 1.84 0.91 1.22 1.15 2.26 3.22 0.34 3.75 1.94 0.13 1.01 1.20 4.31 0.30 0.79 0.66 5.67 1.16 2.94 0.24 2.99 5 4.27 1 2 3 4 5 3.98 3.23 4.81 0.70 7.94 1.53 0.64 0.49 0.56 5.53 1.53 4.73 3.5+1.33 C150/1.89 2.42 7.72 1.99 2.2+1.67 6.43 1.23 3.78 2.67 0.79 0.75 0.14 4.33 7.38 0.08 2.51 0.28 4.37 0.66 11.63 0.06 1.65 1.04 1.69 5.23 2.45 5.80 1.36 1.15 1.81 2.96 0.35 1.27 1.66 0.67 0.46 1.78 0.36 2.55 1.46 0.22 2.47 0.77 0.13 3.75 6.17 2.63 0.52 2.58 1.40 2.30 1.92 0.27 1.69 6.2 1 4.57 0.37 1.79 0.89 1.48 0.68 0.5+1.97 2.78 0.03 2.52 0.66 1.99 0.62 0.52 1.42 2.24 0.58 1.65 2.48 1.96 2.80 0.68 2.90 0.11 1.03 1.00 0.21 4.66 1.99 2.94 0.07 1.15 2.23 0.03 3.57 0.64 0.94 2.37 0.03 2.74 2.66 C150/1.57 6.72 1.34 4.64 4.66 0.64 1.94 1.66 1.67 1.06 0.78 0.96 2.22 0.00 4.77 0.50 1.83 1.94 1.16 2.96 0.52 1.67 1.98 0.97 0.05 3.54 3.90 2.63 0.31 0.40 1.59 0.29 3.98 0.5+1 1 2 3 4 5 3.86 1.88 6.49 2.17 3.89 1.22 0.28 1.11 3.51 5.91 5.64 1.71 0.27 0.72 4.00 0.48 0.30 1.14 3.75 1.59 0.28 0.11 2.60 0.48 1.09 1.44 1.72 1.27 0.53 0.31 2.05 0.54 0.81 0.00 0.99 0.13 3.97 3.40 0.79 3.17 1.62 4.42 C150/2+2 1 2 3 4 5 10.51 0.52 0.47 4.24 0.49 1.25 9.94 0.86 0.79 7.75 1.92 3.32 1.73 1.34 C150/2+1 1 2 3 4 5 3.78 2.11 7.78 4.59 0.89 0.51 0.79 0.77 1.78 0.23 1.69 1.25 5.55 1.77 0.01 1.05 0.74 0.96 2.62 0.23 3.07 0.46 0.97 5.50 2.11 1.60 2.36 1.77 1.07 1.47 0.59 5.97 1.84 3.19 2.27 0.59 2.47 1.11 3 1.51 0.77 0.62 7.79 1.11 0.68 0.31 1.11 2.32 C150/1.13 3.96 1.16 8.72 1.87 0.02 3.48 5.64 0.67 7.03 0.00 1.03 0.53 0.13 0.39 0.09 2.50 1.59 1.12 2.10 0.52 0.68 0.45 0.97 0.00 7.22 1.29 0.61 1.01 3.50 1.40 1.65 0.20 0.82 1.51 C150/2.88 1.2 1 2 3 4 5 5.40 5.29 1.52 0.24 0.76 0.69 0.31 3.09 2.97 2.81 0.31 1.41 0.12 0.87 2.99 0.78 2.76 1.56 1.74 1.67 1.74 1.13 1.49 0.65 1.53 1.146 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.62 1.64 1.58 1.05 0.25 0.15 1.81 1.43 1.10 4.42 C150/2+1.59 0.46 10.75 12.31 5.50 2.41 0.5+1 4.52 1.80 1.29 0.09 2.54 5.90 3.08 1.61 0.16 4.83 1.53 6.89 0.00 2.27 0.60 0.49 0.62 2 2.33 0.17 1.22 0.89 1.55 2.94 6.69 0.73 0.2 1 2 3 4 5 5.85 3.71 0.32 1.79 2.52 .79 0.31 1.10 3.17 9.55 0.93 1.00 2.31 3.75 1.32 4.91 1.37 1.02 1.93 0.70 1.18 0.63 1.18 2.13 0.82 1.03 0.83 1.10 1.69 0.86 1.46 C150/2.73 1.96 0.38 5.81 1.92 0.16 3.76 0.

50 3.21 0.78 1.22 0.44 3.73 0.80 2.97 12.5 1 8.56 2.05 1.39 2.97 1.87 3.04 2.47 7.87 2.69 1.41 6.46 5.92 3.86 0.35 3.77 1.15 6.98 5.05 2.49 5.47 1.5+1.99 3.31 1.50 17.31 2.39 1.62 5.05 0.66 3.94 1.98 0.78 3 2.45 2.35 2.67 8.41 1.95 0.50 8.99 4.63 2.58 2.39 3.2 1 2 3 4 5 6.43 6.77 4.62 2.44 12.74 2.30 3.03 16.79 1.67 8.30 2.84 13.38 4.79 2.07 1.74 5.07 1.64 5.65 1.06 1.45 1.66 1.99 20.54 11.74 0.83 1.59 8.51 3.13 C200/2+2 1 2 3 4 5 16.11 5.03 1.22 3.34 6.34 1.70 1.38 2.61 1.26 1.94 2.78 2.53 3.24 13.89 9.45 1.06 8.62 8.17 3.07 20.19 5.22 1.23 2.27 17.09 1.29 5.5 1 2 3 4 5 10.22 6.95 2.43 1.22 25.10 C200/2+1.78 1.95 3.92 4.87 2.38 1.23 8.88 1.11 4.44 27.72 3.69 11.12 4 12.53 1.18 1.38 6.02 1.35 5.45 4.40 5.31 0.65 18.39 3.48 1.41 0.62 2.91 1.57 C200/1.37 1.45 5.24 3.10 0.72 1.92 1.12 2.13 16.82 2.18 4.63 3.63 3.00 3.20 2.5+2 4.5 1 2 3 4 5 10.75 5.12 4.17 1.68 0.00 2.75 2.07 2.56 3.00 3.28 2.19 5.18 .61 9.93 1.54 1.55 5.07 2.33 5.67 7.33 0.86 4.46 6.15 1.02 1.90 7.08 3.83 3.04 4.55 1.74 4.71 2.98 0.50 1.18 2.04 1.32 1.54 0.36 2.21 2.98 9.24 4.05 1.79 5.12 13.27 10.50 4.79 3.27 2.53 0.89 8.27 0.73 1.78 17.5+1.98 1.24 10.39 3.87 2.28 1.79 2.03 1.78 7.147 PROFILE C.72 0.14 0.18 2.04 0.22 0.90 2.29 0.84 2.99 4.04 0.72 3.20 2.13 6.10 2.67 1.72 2.77 7.29 1.51 1.50 2.52 1.01 0.61 1.68 1.55 4.41 5.69 1.61 0.2 1 2 3 4 5 6.25 3.79 5.45 4.77 0.68 1.39 3.92 6.64 1.17 4.09 1.50 3.85 5.05 6.86 3.22 2.26 1.82 2.49 2.99 2.54 1.18 7.65 1.83 2.72 0.31 1.82 0.41 1.49 1.5+1.38 11.72 1.86 3.70 1.11 2.36 1.00 3.10 6.46 2.2 1 2 3 4 5 6.54 4.56 11. PROFILE C Profil Caz Lungime [m] 3.79 0.06 0.73 2.86 1.02 3.89 2.10 3.15 2.91 3.57 2.31 26.00 2.72 6.97 3.64 5.10 1.80 3.74 2.60 7.44 3.2+1.19 4.30 2.58 1.87 0.75 0.05 3.61 10.75 1.67 0.69 1.75 5.68 2.33 3.41 1.80 0.27 1.86 2.71 1.61 1.75 2.96 4.30 2.29 8.30 0.63 4.97 0.66 4.64 2.97 2.06 4.56 1.12 2.53 1 2 3 4 5 11.84 1.72 1.34 1.20 2.27 3.03 2.96 3.49 1.15 12.80 2.95 1.59 1.09 1.5 1 2 3 4 5 13.5+2.75 3.63 1.61 1.45 1.70 0.75 2.93 1.83 1.85 0.04 6.43 5.55 4.88 7.43 7.18 1.66 3.25 0.83 5 8.82 4.27 2.41 11.50 3.15 4.18 0.57 5.29 1.34 3.70 2.85 5.75 5.26 0.90 2.82 1.57 3.79 5.58 0.32 1.62 1.86 1.73 5.16 1.86 1.10 1.41 3.50 C150/2.04 5.11 7.50 1.71 C200/1.95 0.67 1.85 1.38 0.66 1.65 7.24 2.26 2.90 7.75 2.61 1.86 1.22 C150/2.68 1.09 0.24 3.23 16.25 1.04 13.00 4.00 3.44 1.09 2.49 0.06 1.35 1.23 2.72 8.90 0.55 C150/2.12 3.67 2.10 2 6.53 1.58 2.96 1.36 2.11 1.02 2.27 5.58 1.68 5.52 4.81 3.87 1.41 1.81 7.82 3.22 4.00 1.45 0.22 2.10 2.53 2.00 1.36 0.58 2.89 C200/2+1.12 1.13 8.72 1.86 C200/1.17 0.34 4.53 1.34 8.09 1.31 0.72 2.

5+1.43 4.99 4.56 5.89 7.52 C250/2+1.45 6.84 7.65 4.36 C200/2.148 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.15 9.33 3.65 23.77 1.42 2.45 3.61 21.91 8.25 1.42 1.40 3.84 3.61 7.07 1.72 6.50 8.24 3.56 7.45 6.66 1.89 2.17 10.53 3.49 C250/1.21 3.16 1.65 2.45 16.16 1.86 3.66 0.89 2.31 3.35 4.67 13.21 8.50 2.62 32.00 23.32 3.65 2.04 4.53 5.59 2.86 3.46 0.90 45.51 13.42 5.83 5.72 1.95 3.40 2.84 6.00 2.38 4.61 14.51 4.18 2.47 4.5+1.00 2.50 1.5+2.41 6.34 6.34 22.53 3.12 3.92 0.63 55.45 14.29 5.17 2.43 1.86 5.44 C200/2.30 2.59 5.89 4.39 3.71 5.46 8.97 4.04 7.44 4.52 4.50 2.93 2.00 6.66 6.47 1 2 3 4 5 .04 4.60 2.47 1.89 20.71 3.5 1 2 3 4 5 24.21 2.36 2.79 3.88 4.23 4.24 3.05 3.31 4.85 1.75 3.79 6.56 5.37 30.26 9.19 4.77 5.71 2.90 16.47 35.57 9.18 3.23 24.01 1.01 2.64 10.76 22.27 5.91 2.92 4.49 12.37 11.30 10.95 9.19 3.44 9.33 18.75 10.05 5.23 5.53 9.37 5.47 2.60 1.22 4.17 3.74 10.52 8.66 6.87 2.90 2.17 3.89 1.52 1.69 6.59 4.60 12.29 4.5+1.53 1.26 14.34 8.88 7.82 3.88 35.22 2.29 7.44 2.60 7.76 1.08 3.04 47.84 10.90 2.32 17.19 1.39 4.17 11.94 2.86 31.42 2.99 4.00 4.77 7.32 5.5+2 1 2 3 4 5 17.63 10.27 9.23 28.05 2.68 3.19 1.44 3 5.88 2.64 16.20 7.34 0.91 4.05 3.38 2.44 2 7.74 8.74 7.81 4.04 5.04 C250/2.84 1.97 2.52 11.14 5.22 4.34 2.85 1.77 4.56 11.46 2.77 2.94 7.65 8.30 3.79 4.34 4.95 C250/2+2 1 2 3 4 5 20.05 4.50 3.13 10.32 2.69 5.13 3.88 6.5 1 2 3 4 5 12.89 4.49 5.54 2.27 2.04 1.31 4.07 6.70 5.39 C200/2.14 15.13 16.5+1.53 4.83 7.30 1.05 9.89 1.00 7.34 4.95 3.58 1.18 5.79 57.28 1.14 2.96 38.39 C250/2.19 13.19 2.50 3.51 1.65 1.00 2.00 1.53 1.50 24.04 10.30 5.03 5.72 2.51 3.70 3.85 9.5 1 2 3 4 5 9.57 5.05 5.66 3.46 10.34 3.93 1.20 23.09 12.23 7.69 12.62 36.58 15.06 2.34 1.77 9.85 3.65 1.87 3.10 3.34 2.13 3.59 11.15 19.29 1.89 6.07 2.27 6.66 1.77 2.11 2.44 13.92 5.38 15.93 1.04 14.50 3.09 7.61 6.14 20.07 20.51 2.76 9.07 23.67 6.29 4.80 4.89 2.53 3.94 4.08 5 21.69 13.98 3.04 4.39 1.76 33.17 4.23 2.45 8.25 4.05 1.81 1.47 4.90 37.86 5.5 1 2 3 4 5 12.45 6.00 2.80 7.08 1.17 5.09 13.88 6.08 35.66 1.24 1.05 5.40 2.37 6.35 7.58 2.77 1.08 2.26 3.89 3.63 3.03 5.96 13.66 2.73 6.22 21.24 9.88 5.31 20.00 3.71 3.53 2.72 3.07 8.42 2.40 2.54 1.97 4 31.75 3.29 3.56 5.26 14.14 4.47 7.25 7.57 4.34 1.46 5.30 9.99 4.23 1.84 19.27 1.81 2.63 1.58 2.20 6.99 2.66 3.21 3.89 6.08 2.50 1.65 2.29 2.37 14.05 5.45 8.67 7.32 12.5+2 21.17 1.63 3.57 1.71 2.91 22.71 6.51 1.36 5.14 2.50 C200/2.52 2.26 13.25 4.85 5.88 13.38 3.2 1 7.80 30.89 1.16 1.06 2.91 5.13 9.49 3.77 3.82 4.22 2.26 0.70 3.54 13.31 2.09 1.47 7.76 3.49 2.5 1 2 3 4 5 10.97 6.32 1.56 3.18 9.41 2.52 6.90 5.26 1.69 4.33 7.88 1.46 8.01 2.53 3.50 1.30 0.96 6.48 3.33 13.82 1.

149

PROFILE C.
PROFILE C

Profil

Caz Lungime [m]
3,00
3,50
C250/2.5+2.5 1 30,74
23,62
2 17,66
12,85
3
7,93
5,75
4 60,01
37,79
5 40,01
25,19

4,00
18,21
9,89
4,36
25,32
16,88

4,50
14,39
7,98
3,45
17,78
11,85

5,00
11,66
6,67
2,83
12,96
8,64

5,50
9,63
5,73
2,39
9,74
6,49

6,00
8,09
5,02
2,08
7,50
5,00

6,50
6,90
4,46
1,84
5,90
3,93

7,00
5,95
4,00
1,66
4,72
3,15

7,50
5,18
3,61
1,52
3,84
2,56

C300/1.5+1.5 1
2
3
4
5

13,45
11,70
5,74
62,64
41,76

10,62
8,36
4,13
39,45
26,30

8,57
6,18
3,08
26,43
17,62

7,05
4,68
2,35
18,56
12,37

5,88
3,63
1,84
13,53
9,02

4,93
2,89
1,46
10,17
6,78

4,14
2,36
1,18
7,83
5,22

3,53
1,99
0,98
6,16
4,11

3,04
1,70
0,83
4,93
3,29

2,65
1,49
0,71
4,01
2,67

C300/2+1.5

1
2
3
4
5

13,78
15,52
8,39
80,49
53,66

10,92
11,20
6,07
50,69
33,79

8,84
8,43
4,55
33,96
22,64

7,29
6,60
3,50
23,85
15,90

6,10
5,36
2,76
17,39
11,59

5,17
4,48
2,22
13,06
8,71

4,43
3,83
1,83
10,06
6,71

3,84
3,34
1,54
7,91
5,28

3,36
2,95
1,32
6,34
4,22

2,96
2,64
1,15
5,15
3,43

C300/2+2

1
2
3
4
5

23,88
18,27
8,56
84,12
56,08

18,80
13,18
6,21
52,97
35,32

15,14
9,91
4,68
35,49
23,66

12,42
7,73
3,64
24,92
16,62

10,36
6,25
2,92
18,17
12,11

8,59
5,21
2,40
13,65
9,10

7,22
4,45
2,02
10,51
7,01

6,15
3,87
1,73
8,27
5,51

5,30
3,42
1,52
6,62
4,41

4,62
3,06
1,35
5,38
3,59

C300/2.5+1.5 1
2
3
4
5

13,99
13,99
11,05
98,28
65,52

11,11
11,11
8,00
61,89
41,26

9,01
9,01
6,00
41,46
27,64

7,44
7,44
4,63
29,12
19,41

6,24
6,24
3,64
21,23
14,15

5,30
5,30
2,93
15,95
10,63

4,55
4,55
2,41
12,29
8,19

3,94
3,94
2,02
9,66
6,44

3,45
3,45
1,72
7,74
5,16

3,04
3,04
1,50
6,29
4,19

1 24,35
2 22,20
3 11,24
4 101,91
5 67,94

19,22
16,09
8,16
64,18
42,78

15,52
12,19
6,15
42,99
28,66

12,76
9,61
4,78
30,20
20,13

10,66
7,86
3,81
22,01
14,67

9,02
6,62
3,12
16,54
11,03

7,72
5,70
2,61
12,74
8,49

6,68
5,00
2,24
10,02
6,68

5,83
4,45
1,95
8,02
5,35

5,13
4,00
1,73
6,52
4,35

C300/2.5+2.5 1 36,52
2 25,05
3 11,41
4 105,52
5 70,35

28,61
18,14
8,30
66,45
44,30

22,96
13,72
6,29
44,52
29,68

18,78
10,79
4,92
31,26
20,84

15,45
8,80
3,96
22,79
15,19

12,77
7,39
3,27
17,12
11,42

10,73
6,35
2,78
13,19
8,79

9,14
5,56
2,40
10,37
6,92

7,88
4,95
2,12
8,31
5,54

6,87
4,45
1,90
6,75
4,50

C300/2.5+2

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

150

151

PROFILE Z.
PROFILE Z

SISTEM STATIC NR. 1 - PROFILE Z
Profil

Caz Lungime [m]
3,00
3,50
1
1,36
1,00
2
1,36
1,00
3
0,89
0,65
4
0,98
0,62
5
0,66
0,41

4,00
0,77
0,77
0,50
0,42
0,28

4,50
0,61
0,61
0,39
0,29
0,19

5,00
0,49
0,49
0,31
0,21
0,14

5,50
0,41
0,41
0,25
0,16
0,11

6,00
0,34
0,34
0,20
0,12
0,08

6,50
0,29
0,29
0,17
0,10
0,06

7,00
0,25
0,25
0,14
0,08
0,05

7,50
0,22
0,22
0,12
0,06
0,04

Z100/1.2

1
2
3
4
5

1,92
1,92
1,26
1,19
0,79

1,41
1,41
0,93
0,75
0,50

1,08
1,08
0,71
0,50
0,33

0,85
0,85
0,55
0,35
0,23

0,69
0,69
0,44
0,26
0,17

0,57
0,57
0,36
0,19
0,13

0,48
0,48
0,29
0,15
0,10

0,41
0,41
0,25
0,12
0,08

0,35
0,35
0,21
0,09
0,06

0,31
0,31
0,18
0,08
0,05

Z100/1.5

1
2
3
4
5

2,70
2,70
1,75
1,49
0,99

1,98
1,98
1,30
0,94
0,62

1,52
1,52
0,99
0,63
0,42

1,20
1,20
0,77
0,44
0,29

0,97
0,97
0,61
0,32
0,21

0,80
0,80
0,50
0,24
0,16

0,67
0,67
0,41
0,19
0,12

0,57
0,57
0,34
0,15
0,10

0,50
0,50
0,29
0,12
0,08

0,43
0,43
0,25
0,10
0,06

Z100/2

1
2
3
4
5

3,69
3,69
2,31
1,98
1,32

2,71
2,71
1,71
1,25
0,83

2,08
2,08
1,30
0,83
0,56

1,64
1,64
1,01
0,59
0,39

1,33
1,33
0,81
0,43
0,28

1,10
1,10
0,65
0,32
0,21

0,92
0,92
0,54
0,25
0,16

0,79
0,79
0,45
0,19
0,13

0,68
0,68
0,38
0,16
0,10

0,59
0,59
0,33
0,13
0,08

Z120/1

1
2
3
4
5

1,66
1,66
0,97
1,50
1,00

1,22
1,22
0,71
0,95
0,63

0,93
0,93
0,54
0,63
0,42

0,74
0,74
0,42
0,45
0,30

0,60
0,60
0,33
0,32
0,22

0,49
0,49
0,27
0,24
0,16

0,41
0,41
0,22
0,19
0,13

0,35
0,35
0,18
0,15
0,10

0,30
0,30
0,16
0,12
0,08

0,27
0,27
0,13
0,10
0,06

Z120/1.2

1
2
3
4
5

2,34
2,34
1,38
1,81
1,21

1,72
1,72
1,02
1,14
0,76

1,32
1,32
0,77
0,77
0,51

1,04
1,04
0,60
0,54
0,36

0,84
0,84
0,48
0,39
0,26

0,70
0,70
0,39
0,29
0,20

0,59
0,59
0,32
0,23
0,15

0,50
0,50
0,27
0,18
0,12

0,43
0,43
0,23
0,14
0,10

0,38
0,38
0,19
0,12
0,08

Z120/1.5

1
2
3
4
5

3,38
3,38
1,97
2,28
1,52

2,49
2,49
1,46
1,43
0,96

1,90
1,90
1,11
0,96
0,64

1,50
1,50
0,87
0,67
0,45

1,22
1,22
0,69
0,49
0,33

1,01
1,01
0,56
0,37
0,25

0,85
0,85
0,46
0,28
0,19

0,72
0,72
0,39
0,22
0,15

0,62
0,62
0,33
0,18
0,12

0,54
0,54
0,28
0,15
0,10

Z120/2

1
2
3
4
5

4,64
4,64
2,60
3,04
2,03

3,41
3,41
1,92
1,91
1,28

2,61
2,61
1,47
1,28
0,85

2,06
2,06
1,14
0,90
0,60

1,67
1,67
0,91
0,66
0,44

1,38
1,38
0,74
0,49
0,33

1,16
1,16
0,61
0,38
0,25

0,99
0,99
0,51
0,30
0,20

0,85
0,85
0,43
0,24
0,16

0,74
0,74
0,37
0,19
0,13

Z100/1

152

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil

Caz Lungime [m]
3,00
3,50
1
5,80
4,26
2
5,80
4,26
3
3,09
2,28
4
3,79
2,38
5
2,52
1,59

4,00
3,26
3,26
1,74
1,60
1,06

4,50
2,58
2,58
1,36
1,12
0,75

5,00
2,09
2,09
1,08
0,82
0,55

5,50
1,72
1,72
0,87
0,61
0,41

6,00
1,45
1,45
0,72
0,47
0,32

6,50
1,23
1,23
0,60
0,37
0,25

7,00
1,06
1,06
0,51
0,30
0,20

7,50
0,93
0,93
0,43
0,24
0,16

Z150/1

1
2
3
4
5

2,10
2,10
1,04
2,54
1,69

1,54
1,54
0,76
1,60
1,06

1,18
1,18
0,57
1,07
0,71

0,93
0,93
0,45
0,75
0,50

0,76
0,76
0,35
0,55
0,37

0,63
0,63
0,29
0,41
0,27

0,53
0,53
0,24
0,32
0,21

0,45
0,45
0,20
0,25
0,17

0,39
0,39
0,17
0,20
0,13

0,34
0,34
0,14
0,16
0,11

Z150/1.2

1
2
3
4
5

2,98
2,98
1,35
3,06
2,04

2,19
2,19
1,01
1,93
1,29

1,68
1,68
0,78
1,29
0,86

1,33
1,33
0,62
0,91
0,61

1,07
1,07
0,49
0,66
0,44

0,89
0,89
0,40
0,50
0,33

0,75
0,75
0,33
0,38
0,26

0,64
0,64
0,28
0,30
0,20

0,55
0,55
0,24
0,24
0,16

0,48
0,48
0,20
0,20
0,13

Z150/1.5

1
2
3
4
5

4,34
4,34
2,14
3,85
2,57

3,19
3,19
1,59
2,43
1,62

2,44
2,44
1,21
1,63
1,08

1,93
1,93
0,95
1,14
0,76

1,56
1,56
0,76
0,83
0,55

1,29
1,29
0,62
0,63
0,42

1,09
1,09
0,51
0,48
0,32

0,92
0,92
0,42
0,38
0,25

0,80
0,80
0,36
0,30
0,20

0,69
0,69
0,31
0,25
0,16

Z150/2

1
2
3
4
5

6,31
6,31
2,99
5,16
3,44

4,63
4,63
2,21
3,25
2,17

3,55
3,55
1,69
2,18
1,45

2,80
2,80
1,33
1,53
1,02

2,27
2,27
1,06
1,11
0,74

1,88
1,88
0,86
0,84
0,56

1,58
1,58
0,71
0,64
0,43

1,34
1,34
0,59
0,51
0,34

1,16
1,16
0,50
0,41
0,27

1,01
1,01
0,43
0,33
0,22

Z150/2.5

1
2
3
4
5

7,95
7,95
3,59
6,45
4,30

5,84
5,84
2,64
4,06
2,71

4,47
4,47
2,02
2,72
1,81

3,53
3,53
1,58
1,91
1,27

2,86
2,86
1,26
1,39
0,93

2,37
2,37
1,02
1,05
0,70

1,99
1,99
0,84
0,81
0,54

1,69
1,69
0,70
0,63
0,42

1,46
1,46
0,59
0,51
0,34

1,27
1,27
0,51
0,41
0,28

Z200/1.2

1
2
3
4
5

4,12
4,12
2,35
8,01
5,34

3,03
3,03
1,66
5,05
3,36

2,32
2,32
1,24
3,38
2,25

1,83
1,83
0,97
2,37
1,58

1,48
1,48
0,78
1,73
1,15

1,23
1,23
0,64
1,30
0,87

1,03
1,03
0,53
1,00
0,67

0,88
0,88
0,45
0,79
0,53

0,76
0,76
0,38
0,63
0,42

0,66
0,66
0,33
0,51
0,34

Z200/1.5

1
2
3
4
5

6,32
6,32
3,56
10,08
6,72

4,64
4,64
2,57
6,35
4,23

3,55
3,55
1,96
4,25
2,84

2,81
2,81
1,55
2,99
1,99

2,27
2,27
1,26
2,18
1,45

1,88
1,88
1,04
1,64
1,09

1,58
1,58
0,87
1,26
0,84

1,35
1,35
0,73
0,99
0,66

1,16
1,16
0,62
0,79
0,53

1,01
1,01
0,54
0,65
0,43

Z200/2

1
2
3
4
5

10,29
10,29
5,69
13,37
8,92

7,56
7,56
4,16
8,42
5,62

5,79
5,79
3,21
5,64
3,76

4,57
4,57
2,56
3,96
2,64

3,70
3,70
2,09
2,89
1,93

3,06
3,06
1,73
2,17
1,45

2,57
2,57
1,45
1,67
1,11

2,19
2,19
1,23
1,31
0,88

1,89
1,89
1,05
1,05
0,70

1,65
1,65
0,90
0,86
0,57

Z120/2.5

20 7.15 15.22 61.13 1.95 3.63 2.50 4.36 3.33 4.30 6.80 1.02 4.32 15.90 1.35 11.89 1.02 19.90 6.41 8.02 19.13 14.48 0.59 1.01 26.58 9.36 4.69 5.94 2.83 10.67 1.47 3.03 8.11 25.85 3.74 7.04 4.54 2.86 7.76 6.37 2.01 14.18 4.38 2.35 7.34 21.21 3.63 19.49 6.68 27.60 5.00 3.17 8.33 3.66 1.49 Z300/1.50 1.78 8.32 25.59 4.73 6.04 6.50 25.61 3.40 4.29 Z300/2 1 2 3 4 5 17.14 4.50 2.36 14.47 18.96 14.61 4.60 1.99 2 14.47 34.67 15.21 2.65 6.59 29.07 2.14 1.70 9.87 2.11 9.75 2.82 1.21 2.74 1.16 11.5 .98 2.44 1.86 1.39 9.76 1.62 4.51 6.84 2.61 1.80 1.39 2.45 8.14 4.64 14.08 9.04 6.98 10.5 1 2 3 4 5 8.15 3.89 7.98 1.91 5.33 2.43 2.31 0.21 2.65 3.95 1.29 4.11 4.71 3.74 Z250/2 1 2 3 4 5 13.93 2.00 3.63 9.51 6.50 0.04 2.75 1.38 7.16 11.99 1.38 4.06 7.11 7.85 38.01 34.36 0.05 30.51 2.25 18.41 2.35 18.38 1.47 7.28 2.83 3.51 1.52 6.33 0.04 10.93 10.42 4.41 12.28 6.83 4.50 6.72 Z250/1.37 4.00 8.63 3.78 7.79 2.94 1.46 2.87 23.86 4.66 2.39 19.84 0.05 8.62 Z200/2.52 6.44 5.19 1.79 18.21 1.68 4.64 8.21 1.37 5.79 1.42 14.00 6.97 3.78 2.24 8.91 2.15 2.78 4.85 1.90 25.61 1.16 4.74 2.39 4.09 3.50 3.38 2.39 3.99 2.89 9.36 2.95 40.76 2.54 5.62 17.93 2.28 1.66 3.04 9.22 8.72 8.23 1.70 5.84 13.28 6.48 2.18 Z300/3 1 2 3 4 5 34.15 6.02 7.50 6.5 1 2 3 4 5 26.32 4.19 3.11 3.44 7.52 7.50 1.72 4.15 6.12 12.96 2.41 5.12 1.26 4.94 5.86 5.32 12.30 3.18 1.82 2.29 3.16 19.77 6.52 2.73 7.71 9.25 5.41 6.12 4.28 12.95 2.02 2.00 10.28 5.56 5.34 7.67 5.10 0.80 2.35 5.43 10.83 6.72 2.14 0.84 4.27 4.78 3.65 2.08 8.99 23.5 1 2 3 4 5 10.84 6.46 1.04 5.18 12.19 7.00 2.46 21.96 10.50 3.38 5.25 8.20 2.79 4.94 2.41 3.12 10.78 3.34 5.45 18.30 20.63 7.27 4.46 4.08 17.56 11.34 3.35 5.76 4.90 13.54 11.66 5 11.52 2.79 2.98 4.59 2.11 19.19 11.02 1.72 5.88 17.62 8.94 1.73 1.08 12.98 5.22 5.43 1.95 32.31 1.67 3.07 7.83 4 16.74 0.72 7.47 2.07 2.98 12.99 Z250/2.54 1.90 3.14 2.53 5.16 8.52 4.00 3.24 Z250/3 1 2 3 4 5 25.50 9.52 3.04 11.00 2.39 1.00 5.98 3.36 2.75 8.26 10.61 1.24 11.28 1.28 2.25 15.34 40.42 6.45 4.92 14.54 2.64 3.153 PROFILE Z.43 14.74 3.43 2.75 19.50 1 14.88 9.14 2.60 4.54 4.71 1.35 14.18 5.02 3.61 0.53 14.54 3.19 1.45 2.16 4.27 2.04 0.08 0.75 1.50 17.63 1.15 51.16 2.08 9.03 34.86 6.70 1.00 2.11 7.81 11.02 3.38 4.33 6.65 5.31 17.16 5.62 5.61 3.12 12.84 9.14 21.36 9.16 1.35 4.11 7.03 4.63 2.84 5.61 2.02 3.96 10.17 4.21 5.46 3.14 3.32 7.16 10.84 1.12 1.79 5.11 12. PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.11 5.02 6.24 4.12 2.57 4.02 7.52 2.41 4.88 12.13 6.91 4.58 1.67 2.11 12.07 3.78 7.84 5.50 3.63 14.72 4.92 3.30 1.52 5.99 1.86 12.74 3.35 2.99 3 7.04 4.95 6.5 1 2 3 4 5 19.29 7.73 3.44 1.33 6.63 25.02 1.74 Z300/2.95 25.75 1.93 2.

15 0.59 1.85 0.23 0.40 0.32 0.00 0.40 0.67 4.09 1.56 0.86 0.47 5.62 3.47 0.91 1.92 1.36 0.23 0.71 0.30 0.58 2.00 0.15 1.60 0.57 0.29 0.66 0.67 0.22 0.32 1.62 2.92 1.68 0.96 1.78 1.29 0.49 0.22 0.50 0.01 1.54 0.04 1.72 0.58 0.54 0.24 0.23 0.80 0.43 0.58 3.32 1.94 0.77 0.19 0.49 0.29 0.19 0.45 0.41 0.31 0.38 1.35 2.85 1.56 0.49 0.55 0.50 0.25 0.84 0.20 Z120/1 1 2 3 4 5 1.78 0.48 1.71 0.29 0.36 1.03 0.39 0.41 0.36 0.42 0.43 0.39 0.21 0.18 5.08 2.35 0.94 0.23 0.01 1.85 0.51 1.66 1.98 4 2.34 0.58 1.12 1.67 0.62 1.23 Z120/2 1 2 3 4 5 4.46 0.80 0.37 0.12 Z100/1.30 0.35 0.26 2.51 0.34 0.19 0.37 1.33 4.55 0.59 0. 2 .98 2 1.11 0.66 0.42 1.38 0.43 0.154 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE SISTEM STATIC NR.30 0.77 3.91 1.63 3.89 1.90 0.01 2.37 1.34 0.40 0.83 1.84 0.02 0.59 0.30 0.50 1.58 0.59 0.54 0.43 0.30 0.75 1.21 0.13 3.37 2.86 2.15 0.01 1.95 2.61 0.49 0.25 0.79 1.47 1.67 1.60 1.66 2.75 1.35 0.45 0.60 0.58 0.20 0.52 2.46 0.23 1.95 1.41 0.83 0.49 0.00 2.30 0.28 0.58 0.48 0.58 0.32 0.28 0.86 4.18 0.00 0.66 0.69 0.09 2.41 0.PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.50 0.06 0.04 1.57 0.89 0.58 0.72 0.06 1.49 3.02 0.48 0.91 0.72 1.98 0.77 0.43 1.23 0.19 0.46 0.34 0.33 0.30 0.48 0.60 1.28 0.67 2.47 0.16 7.84 1.29 0.00 0.38 0.96 0.25 0.19 0.49 0.42 1.88 3.76 0.39 0.78 1.50 1.63 1.07 0.80 0.87 2.57 0.84 0.53 1.55 4.52 0.96 0.43 0.32 0.46 0.19 0.23 1.77 0.93 1.48 0.28 0.46 0.30 0.28 0.07 0.19 1.55 0.83 2.79 1.51 2.56 0.25 0.07 0.18 0.80 0.61 0.49 5 1.00 0.27 7.53 0.02 1.10 Z100/1.94 2.59 0.17 1.54 2.31 Z100/1 .64 0.58 1.12 7.06 2.24 0.58 0.5 1 2 3 4 5 3.07 0.43 0.38 0.31 0.58 1.31 0.25 1.69 1.50 0.41 0.46 0.94 1.06 0.18 0.70 0.24 0.54 1.32 1.00 3.29 0.50 1.2 1 2 3 4 5 2.24 0.72 0.5 1 2 3 4 5 2.85 1.90 0.69 0.00 0.63 0.84 0.47 0.19 0.60 0.20 6.36 0.77 0.48 0.34 0.39 0.34 5.81 2.08 1.85 1.69 0.18 2.46 0.00 2.29 1.37 0.20 1.62 0.86 1.75 3 1.66 0.18 2.15 Z100/2 1 2 3 4 5 3.68 0.36 0.49 0.72 0.24 4.52 0.29 0.63 1.45 1.54 0.62 0.24 1.23 0.26 1.35 0.50 1 1.27 3.34 1.48 0.00 4.25 0.52 0.80 1.39 0.41 0.86 1.83 0.28 1.71 0.39 1.52 0.61 3.29 1.77 0.86 1.19 Z120/1.74 0.00 0.42 3.13 4.30 1.26 6.28 0.46 2.19 1.53 0.40 0.65 0.61 0.35 0.15 Z120/1.68 0.01 1.92 0.2 1 2 3 4 5 1.83 2.28 1.05 1.58 1.67 0.38 1.36 3.35 3.50 1.59 0.15 0.75 0.20 1.71 0.69 0.33 0.20 0.55 2.26 0.35 0.06 1.39 0.69 2.

00 3.06 1.82 1.57 2.13 5.38 0.40 3.54 0.82 1.72 0.27 0.5 1 2 3 4 5 4.23 3.46 13.32 1.22 0.08 1.61 0.46 3.78 1.07 1.06 0.90 1.42 3.79 0.38 0.05 1.22 0.48 9.31 5.2 1 2 3 4 5 3.82 0.15 1.94 1.75 1.66 4.55 1.13 5.75 3.45 0.31 2.78 1.91 1.17 1.19 2 3.94 2.68 1.01 20.04 Z200/2 1 2 3 4 5 9.47 2.39 1.74 0.88 1.00 1.48 0.50 1.01 4.57 1.17 7.63 0.82 1.50 2.15 8.31 10.47 2.95 1.16 3.77 0.60 2.23 2.56 5.16 8.51 0.81 0.20 4.80 0.29 6.09 2.07 1.56 2.95 0.65 9.69 0.50 2.92 0.92 0.46 0.65 1.43 6.00 3.04 1.80 2.03 1.45 1.83 5.12 3.41 1.91 0.93 2.63 0.95 1.84 0.59 0.97 2.59 1.47 0.55 5.65 1.24 0.19 3.53 1.85 1.2 1 2 3 4 5 2.75 1.11 1.90 3.79 0.12 2.11 1.17 2.85 2.56 1.56 1.44 1.38 6.59 0.25 3.76 6.68 0.34 1.52 1.26 1.84 5.01 0.64 0.36 3.37 3.40 Z150/2 1 2 3 4 5 6.01 1.66 0.31 0.93 1.37 2.39 0.47 0.46 1.46 3.68 1.58 1.73 3.54 0.52 3.25 3.91 1.23 0.30 2.80 5.72 0.76 0.5 .27 0.53 0.11 2.50 1 5.97 4.49 2.81 1.63 5.93 2.15 1.21 4.78 2.27 0.46 2.53 0.50 0.08 1.08 1.11 0.35 0.28 1.61 0.07 4.21 3.36 1.75 4.22 3.85 0.78 1.28 0.58 0.14 0.51 0.27 0.09 1.78 2.87 0.67 7.68 4.75 3 5.93 1.55 10.50 1.52 1.02 1.10 1.50 1.60 3.60 0.155 PROFILE Z.56 1.63 1.39 0.00 3.27 1.84 2.04 1.13 0.62 0.73 0.87 2.05 0.22 1.09 3.51 0.79 2.73 0.53 1.61 9.97 1.92 0.97 1.39 Z150/1 1 2 3 4 5 1.40 0.61 3.08 1.85 1.60 24.06 3.70 0.52 0.80 0.38 Z120/2.29 4.32 12.37 1.12 3.99 0.71 1.26 1.50 7.31 10.88 1.63 2.67 1.74 0.92 2.91 0.24 2.90 0.16 0.72 1.98 0.50 1.78 4.18 0.36 2.18 3.17 2.39 4.19 1.84 1.72 5.07 2.32 Z150/1.99 2.47 2.53 4.05 3.62 1.66 0.33 0.00 2.01 1.08 1.63 1.80 2.64 0.97 1.32 0.91 0.21 0.15 5.04 2.61 1.62 1.90 0.77 0.79 1.66 Z200/1.50 2.30 2.86 6.00 0.07 0.21 3.35 1.96 1.32 5.98 1.44 8.57 1.12 4.53 Z150/2.60 7.84 1.53 1.13 1.82 1.79 6.38 1.47 0.57 4.06 0.58 0.43 0.31 0.50 1.14 1.56 6.69 2.76 0.26 9.78 3.25 21.35 1.74 0.77 1.37 6.5 1 2 3 4 5 7.85 2.10 1.34 15.24 15.64 0.49 2.19 1.99 6.32 0.94 1.44 0.57 0.20 0.90 2.75 2.37 5.50 2.5 1 2 3 4 5 5.00 0.32 0.31 13.78 2.58 1.48 7.88 0.30 1.83 2.55 1.84 1.61 1.52 1.22 2.45 0.49 9.65 7.49 0.56 4.99 0.31 2.39 1.61 0.13 2.72 3.24 2.88 2.41 2.75 12.79 5.43 1.10 1.31 3.26 Z150/1.71 0.28 0.59 7.04 2.48 0.92 2. PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.31 1.69 2.90 1.13 0.36 0.32 1.54 1.81 1.25 2.42 4.54 5.00 0.75 1.85 3.96 1.54 0.32 32.28 1.64 2.75 1.26 6.40 4.24 1.91 1.39 0.79 3.69 1.73 0.61 0.75 5 6.25 0.03 2.31 16.60 1.09 1.38 4.15 0.80 0.26 2.63 19.40 0.37 3.41 0.10 1.35 5.68 4.83 4.98 2.11 2.69 1.48 0.02 1.33 0.59 2.56 2.82 Z200/1.13 12.85 4.80 2.41 2.73 0.78 0.51 1.71 1.28 0.77 4 9.48 0.00 1.65 3.

48 5.57 4.00 2.14 4.04 5.87 29.01 2.30 9.80 4 123.02 4.12 2.33 3.59 6.54 9.33 4.99 2.10 2.12 Z300/2 1 2 3 4 5 13.00 4.78 5.01 4.06 2.38 3.75 4.10 20.16 12.53 22.37 7.98 1.21 3.00 8.21 4.43 3.90 7.94 2.5 1 2 3 4 5 7.13 6.29 1.72 7.00 16.66 2.16 12.47 23.82 6.32 4.22 11.98 4.73 73.96 3.49 12.77 4.00 2.38 5.78 10.25 Z300/3 1 28.00 1.40 10.00 1.01 46.69 3.64 7.22 2.33 5.54 11.74 6.79 8.41 4 147.72 5.69 6.52 3.21 3.04 2.87 1.73 10.32 8.32 1.10 6.19 Z300/2.85 9.67 3.83 29.82 93.35 29.39 27.98 5.89 9.70 1.71 11.33 5.89 4.15 7.15 2.17 16.04 18.69 31.75 12.64 6.72 3.91 2.78 41.63 5.57 24.43 7.11 3.75 3.50 6.60 5.77 Z250/2 1 2 3 4 5 11.5 1 20.79 1.88 5.38 9.18 3.99 8.57 5.20 3.96 9.06 6.66 1.27 6.80 2 13.59 5.15 23.92 4.40 6.58 17.52 1.07 4.74 2.49 2.29 6.00 30.20 26.04 3.07 29.97 13.63 17.75 51.93 2.91 16.00 4.27 5.64 3.94 5.78 5.76 5.55 3.84 5.73 10.16 4.45 8.82 20.66 1.68 9.41 3.74 13.59 3.39 3.00 3.79 7.81 37.34 36.55 15.83 1.87 3 20.38 Z250/2.04 3.65 2.00 4.88 4.45 12.5 1 2 3 4 5 6.30 2.06 5 82.95 35.79 8.66 5.91 2.68 3.80 3.54 11.61 10.15 62.03 17.11 16.13 4.06 8.07 10.90 2.74 3 28.60 13.57 5.64 8.24 62.91 21.39 5.10 65.31 6.99 13.28 1.99 Z250/3 1 2 3 4 5 22.31 4.00 3.30 2 7.21 17.13 9.70 55.95 17.51 4.15 1.62 4.18 4.46 84.04 16.10 17.54 11.07 19.64 3.79 2.75 3.95 3.88 3.46 3.59 3.50 1.68 21.19 14.22 6.88 5.68 3.28 4.07 52.14 7.70 6.57 27.24 15.97 7.12 1.48 4.61 61.28 1.75 12.34 6.50 1.69 4.79 3 13.97 8.67 4.49 3.09 8.30 9.52 2.93 1.31 5.75 2.50 5.59 15.67 1.50 4.5 .00 8.66 2.47 4.41 2 17.72 1.08 10.48 2.94 35.24 2.50 3.68 7.50 1 13.66 12.59 3.01 5.36 5.13 1.83 4.42 6.44 15.37 11.06 16.82 25.60 15.46 1.97 6.21 10.09 2.65 7.43 4.97 6.23 4 40.15 4.61 1.82 12.10 3.27 2.33 2.80 30.10 8.09 3.87 4.22 7.61 8.49 1.21 8.12 10.90 13.97 18.57 2.00 5.47 6.06 5.01 4.21 2.46 8.09 3.75 2.95 21.08 5.82 23.40 41.30 16.91 14.75 5.5 1 2 3 4 5 17.41 6.46 8.49 51.18 17.68 2.92 34.10 17.70 5 27.45 4.45 41.28 4.67 3.44 6.54 5.74 1.07 3.70 5.63 10.46 12.26 0.70 10.03 4.26 8.51 2.36 7.75 7.64 6.17 2.33 7.65 10.45 5.73 6.72 1.01 2.62 4.69 6.87 24.36 1.28 26.10 3.24 9.17 10.30 13.89 5.156 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.38 10.05 48.50 2.06 2.99 2.74 Z250/1.16 4.99 46.59 Z300/1.22 11.05 11.50 2.55 2.38 10.20 3.50 3.05 2.77 41.66 12.91 5 98.10 2.61 21.47 6.66 7.92 10.32 3.01 5.53 19.70 7.14 8.65 9.19 8.16 5.73 1.89 2.31 Z200/2.94 12.24 3.82 5.68 8.17 9.62 4.83 1.77 3.09 2.45 1.44 4.08 69.79 7.36 6.65 13.58 3.50 2.93 7.51 7.43 3.27 3.37 4.44 0.25 5.03 6.36 2.69 43.63 19.61 7.06 12.95 21.03 3.07 77.68 98.78 4.39 2.34 6.09 56.17 3.31 2.65 2.31 8.71 35.65 14.21 2.86 7.21 2.72 5.66 3.61 4.56 12.96 2.11 7.30 11.52 3.18 1.81 44.51 3.46 24.

23 0.72 1.73 1.37 0.08 Z100/1.19 2.34 0.29 0.57 3.36 0.80 1.98 0.55 0.94 1.22 0.83 0.53 0.70 0.12 Z120/1.39 0.16 1.55 0.45 0.55 1.61 0.16 1.18 Z120/2 1 2 3 4 5 5.46 1.67 0.14 5 1.45 0.54 0.40 0.43 1.39 0.93 1.63 1. PROFILE Z SISTEM STATIC NR.49 0.20 6.49 1.92 0.10 1.35 0.42 0.50 0.74 0.02 1.05 0.41 1.39 0.50 1 1.55 0.93 0.57 2.14 0.36 0.35 0.71 0.27 0.48 0.15 0.45 0.69 0.09 7.43 0.18 0.63 0.67 0.21 0.52 2.85 3 1.97 1.72 3.80 0.27 0.82 1.48 0.94 1.77 0.86 0.19 1.35 0.18 0.95 0.96 1.12 7.73 0.52 0.15 Z120/1 1 2 3 4 5 1.28 1.56 0.09 1.15 0.26 1.37 0.22 0.10 1.32 0.61 0.36 0.44 0.40 1.89 2.72 1.63 0.94 1.27 1.65 0.35 0.39 0.67 0.40 1.31 0.64 0.78 0.74 0.84 1.76 4.11 0.38 0.31 1.06 0.00 0.35 1.35 1.24 0.14 0.40 1.14 0.91 1.25 0.23 0.69 0.46 1.55 2.12 0.02 1.84 0.21 0.41 0.47 0.78 0.15 6.51 4.77 0.50 0.70 2.11 0.50 0.54 0.26 5.27 0.66 0.06 1.37 1.16 1.68 0.75 0.53 0.77 1.81 1.64 0.11 2.27 0.80 1.86 0.48 0.17 1.59 1.16 0.01 0.14 0.58 1.08 2.84 1.26 3.76 2.50 0.22 0.00 0.64 3.63 0.65 1.17 0.96 4.40 0.99 0.55 0.5 1 2 3 4 5 3.69 1.45 0.19 3.44 0.62 1.52 2.40 0.09 Z100/1.34 1.47 0.23 0.51 1.52 1.63 0.12 0.87 0.76 1.53 1.82 0.32 0.63 2.89 0.24 0.77 0.87 0.38 1.20 0.98 5.33 0.58 0.68 0.16 0.59 0.41 0.05 2.34 0.81 0.42 0.26 0.18 1.38 3.83 0.59 0.03 2.54 0.90 0.29 0.74 1.24 0.23 0.18 2.00 0.86 1.07 1.72 1.14 1.00 0.57 0.2 1 2 3 4 5 2.36 0.01 4 1.08 0.44 0.74 1.68 0.46 0.72 0.39 1.20 1.33 0.41 0.76 1.76 0.09 0.00 3.66 0.22 1.50 0.58 0.54 1.36 1.77 0.27 0.55 2.71 1.19 0.18 0.28 0.14 Z120/1.67 0.92 0.33 2.29 0.50 0.45 0.31 0.60 1.43 0.21 0.33 0.34 1.53 0.62 0.89 0.12 Z100/2 1 2 3 4 5 4.PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.76 0.96 0.72 0.23 0.75 2.34 3.33 0.62 0.90 2.90 0.99 0.31 0.56 0.57 0.36 5.157 PROFILE Z.82 2.93 1.45 1.39 0.43 0.49 1.49 0.52 1.24 0.35 1.29 0.36 0.37 0.72 1.23 0.30 0.00 2.14 0.51 2.18 0.82 1.59 0.45 0.66 0.28 0.78 2.89 2.27 0.29 0.34 0.17 0.29 0.51 1.05 2.60 1.21 0.79 0.24 2.12 2.64 0.21 0.18 0.38 2.38 0.71 0.11 3.59 2.62 0.24 Z100/1 .18 1.45 0.18 0.88 0. 3 .53 0.82 0.57 1.22 0.47 0.78 0.37 0.10 1.76 0.29 0.30 0.17 0.89 0.21 0.5 1 2 3 4 5 3.96 1.25 0.51 2.91 3.60 0.24 0.77 0.36 0.45 0.60 1.31 0.50 0.20 0.54 0.78 0.56 0.53 0.05 0.65 0.89 0.99 0.42 3.15 1.07 0.27 0.79 1.53 0.50 0.97 0.28 0.88 0.22 1.25 0.2 1 2 3 4 5 2.34 0.13 2 1.41 0.

88 0.28 0.57 1.39 1.02 1.43 1.10 14.97 3.18 7.79 1.36 7.54 0.81 0.09 2.83 3.06 2.15 0.62 0.46 7.00 1.35 8.78 0.65 1.62 3.54 1.29 0.89 15.50 1.50 2.76 3.85 0.59 4.24 Z150/1.69 2.73 0.63 Z200/1.75 0.31 0.49 12.22 0.41 7.18 1.92 6.59 0.17 1.08 3 4.99 0.66 2.96 4.13 2.73 0.62 1.47 1.02 1.59 3.80 9.98 4.37 5 4.72 3.00 5.87 2.40 1.20 1.46 0.51 0.93 1.41 0.00 1.70 0.05 1.77 1.73 0.12 2.61 0.78 1.70 5.35 6.71 0.24 0.41 1.47 1.30 2.82 4.92 1.15 0.23 18.33 0.53 16.20 0.00 1.74 24.99 2.15 1.80 0.23 1.14 4.13 1.30 2.07 4.42 5.37 0.57 1.36 1.06 0.30 Z150/2 1 2 3 4 5 7.45 0.12 3.17 2.5 .31 5.67 1.08 1.88 1.30 0.72 1.55 0.50 1.50 1 6.06 1.99 1.02 1.30 6.55 1.65 2.48 1.68 1.83 1.80 3.96 1.03 4.71 1.00 0.37 1.24 0.66 2.66 3.62 1.59 1.54 1.93 0.50 2.04 2.82 1.03 2.04 1.48 0.55 2.69 4.27 4.92 1.90 1.46 3.59 1.96 3.53 3.73 4.02 2.36 2.00 0.68 1.21 0.45 2.21 3.91 0.17 2.70 2.86 1.93 0.04 0.00 1.59 6.34 0.158 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.44 0.94 9.21 0.98 2.79 2.46 0.48 5.63 2.09 1.17 0.01 0.50 Z200/1.22 2.09 1.69 1.65 2.87 0.99 1.01 0.86 1.69 0.80 1.39 1.00 2.62 1.85 0.39 0.96 0.26 1.63 0.45 10.24 0.67 0.22 2.73 1.19 1.57 1.45 4.24 1.87 2 3.75 2.68 0.93 1.77 0.60 0.46 1.90 5.83 2.95 1.94 0.30 1.29 1.79 Z200/2 1 2 3 4 5 10.45 4.39 0.22 3.31 1.96 1.42 0.51 0.03 3.10 2.2 1 2 3 4 5 4.29 1.95 4.42 1.31 1.30 0.71 3.46 6.48 3.00 3.12 10.80 5.19 5.20 Z150/1.04 0.93 11.48 1.98 0.50 1.58 0.30 3.71 0.89 0.47 0.05 2.55 1.46 0.75 6.5 1 2 3 4 5 8.93 0.84 1.99 2.20 4.68 2.11 0.95 2.54 2.12 3.59 1.52 0.15 0.13 0.49 0.17 1.87 0.75 0.92 0.33 4.48 1.65 3.37 5.37 11.97 2.53 1.41 1.44 0.97 2.16 0.00 3.25 6.86 1.37 1.55 0.90 2.80 0.58 1.76 0.38 1.39 0.73 1.06 0.27 3.87 0.16 0.73 0.44 0.08 1.00 9.29 1.18 0.37 0.64 7.15 1.57 0.10 1.12 3.97 1.28 0.97 7.5 1 2 3 4 5 4.81 1.75 0.79 3.74 1.86 1.90 2.58 6.11 1.52 2.30 Z150/1 1 2 3 4 5 2.66 1.44 1.47 0.99 1.40 Z150/2.50 4 6.51 1.98 2.63 1.43 1.09 3.43 2.77 1.61 0.96 0.04 1.79 1.99 2.09 1.32 0.24 0.60 2.08 0.92 4.43 1.47 0.36 0.14 6.98 1.16 1.38 1.55 0.36 3.5 1 2 3 4 5 6.12 2.2 1 2 3 4 5 3.44 0.69 0.50 0.27 3.85 0.83 7.81 1.25 1.84 5.56 1.63 3.76 1.07 2.99 2.65 3.30 0.60 1.50 1.73 1.19 1.82 1.20 3.12 1.64 1.63 0.28 2.97 0.44 0.91 1.16 1.50 2.47 2.41 5.56 0.91 0.54 0.75 2.97 4.84 0.85 4.55 0.98 1.22 7.21 1.13 2.74 0.36 0.93 4.01 2.65 3.51 2.61 2.94 4.38 1.70 0.61 0.83 0.61 0.77 1.89 6.99 3.92 0.68 0.50 1.26 1.93 1.35 2.86 2.18 0.33 4.62 3.37 0.05 Z120/2.85 0.38 0.35 3.36 0.37 0.20 2.00 2.10 1.69 9.30 2.00 3.86 3.57 2.87 0.51 1.00 2.62 4.35 2.34 3.85 0.60 6.50 1.97 5.

PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.19 5.22 13.89 3.04 33.38 6.71 4.12 1.73 4.12 1.36 4.01 8.28 12.36 2.17 6.92 3.73 17.54 9.61 2.13 8.79 9.62 7.13 5.55 2.71 4.98 3.00 24.00 3.71 1.20 16.14 2.95 2.70 34.64 19.29 1.73 6.22 4.53 10.67 1.31 10.49 5.55 2.50 1 15.19 15.80 3.18 12.06 7.59 6.01 11.65 5.65 2.95 42.09 2.68 3.23 2.38 4.73 2 19.44 1.04 9.50 5 75.27 4.70 8.35 11.04 19.50 7.48 1.01 2.02 1.13 5.91 13.60 6.03 4.66 1.15 22.00 8.06 2.39 8.82 8.48 26.14 3.36 4.51 11.84 9.48 19.12 10.97 9.44 15.85 15.50 3.10 15.45 3.91 11.46 1.80 6.77 4.14 7.74 11.90 6.13 5.16 4.5 .30 10.99 12.75 20.23 35.00 9.89 4.17 23.64 15.04 6.02 3.89 15.66 6.28 1.63 2.46 31.01 6.47 5.74 1.54 6.99 5.96 2.51 9.57 3.72 6.46 10.20 6.46 5.98 3.11 4.5 1 2 3 4 5 7.93 2.22 13.75 58.26 12.55 9.67 11.00 3.00 2.01 2.00 4.35 Z250/2 1 2 3 4 5 13.01 24.33 4.94 39.20 11.26 3.67 2.03 7.52 13.06 4.48 20.01 18.32 5.5 1 2 3 4 5 19.84 3.94 9.70 4.97 5.82 8.00 1.39 23.24 4.65 4.5 1 2 3 4 5 23.37 7.92 1.69 4.94 6.57 31.04 1.54 55.99 31.69 5.00 3.36 6.33 5.73 18.46 6.54 3.11 8.13 3.14 10.19 4.98 17.11 6.34 2.21 12.90 7.83 4.00 4.99 2.159 PROFILE Z.62 1.34 3 13.48 3.23 1.30 4.07 7.37 2.54 2.70 7.80 Z200/2.77 22.41 2.96 22.01 4.78 2.76 5.31 3.23 3.14 7.99 Z300/3 1 31.63 2.91 1.73 4 112.84 33.43 3.03 3.84 47.71 6.19 2.78 4.12 4.21 5.70 13.13 6.27 2.40 18.74 6.06 9.02 2.44 6.07 6.63 1.91 16.01 2.07 11.25 3.49 1.97 2.64 2.45 2.51 2.37 4.34 8.08 2.63 9.85 3.18 53.34 4.78 3.48 13.83 5.73 Z300/1.00 6.59 62.50 2.76 3.18 3.49 14.65 1.39 16.98 7.04 3.12 7.33 3 31.29 14.75 1.56 37.35 3.81 5.19 5.46 1.86 8.07 1.88 2.24 2.91 4.78 12.64 15.64 5.77 10.29 4.95 12.99 5.78 26.20 6.49 9.68 21.46 3.58 14.03 3.27 Z250/3 1 2 3 4 5 25.19 15.68 2.17 2.09 12.11 14.65 2.07 2.11 40.60 2.48 8.46 14.99 1.82 2 8.18 6.00 0.37 4.59 63.52 22.38 7.05 4.10 1.66 1.98 5.95 27.14 1.27 10.14 13.37 6.21 5.86 3.86 5.02 3.33 22.73 5.36 5.25 9.38 5.81 9.76 5.23 3.33 6.27 26.94 13.02 6.44 4.57 5.32 9.61 49.99 23.26 2.23 19.59 4 31.89 4.04 3.95 4.91 11.85 7.07 4.25 3.45 28.98 4.68 2.88 4.34 3.03 10.45 1.24 3.36 10.51 7.33 6.77 2.99 3.28 6.82 12.41 2.57 14.49 9.51 3.68 3.24 8.99 26.21 8.81 Z250/2.35 3.24 8.91 6.90 47.91 3.08 5.50 5.05 2.86 4.60 8.08 17.20 4.17 9.32 11.27 1.88 4.89 3.31 3.38 17.85 46.19 10.63 7.30 6.37 5.57 4.68 7.30 18.45 3.51 13.86 70.80 2.84 5.5 1 2 3 4 5 8.40 3.37 8.50 2.91 1.74 5.30 16.21 31.39 2.11 2.56 42.83 1.50 7.62 21.12 3.92 7.52 6.10 93.63 4.32 Z250/1.72 1.26 6.81 6.98 17.10 8.18 Z300/2.26 3.45 8.42 2.55 5 20.14 74.79 3.59 3.27 10.69 5.71 4.01 6.50 6.90 3.11 39.87 3.39 3.56 2.49 4.16 8.24 3.23 2.37 Z300/2 1 2 3 4 5 15.55 5.58 8.59 6.22 11.32 2.47 2.74 8.84 6.46 3.16 2.

94 3.67 2.38 0.51 0.00 1.49 0.61 0.65 0.30 0.96 0.77 1.56 0.98 1.27 2.78 0.53 1.70 0.38 0.81 1.30 1.51 3.31 0.53 1.89 1.13 Z100/1.29 0.72 0.59 0.41 3.38 2.49 0.48 1.83 0.82 3.24 1.57 1.64 1.90 0.24 0.76 1.49 0.93 0.160 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE SISTEM STATIC NR.63 0.94 0.31 2.56 6.25 2.60 1.94 2.51 1.49 1.21 1.73 0.61 0.17 0.17 2.97 1.29 0.32 0.83 4.97 0.46 2.61 1.57 1.PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.20 1.75 3.06 0.50 1.87 0.50 0.20 0.23 Z120/1.39 0.88 1.82 0.43 0.89 0.49 0.84 1.58 0.76 1.57 0.18 4 2.97 1.44 0.63 1.55 0.10 1.18 2.68 0.74 1. 4 .54 0.38 0.58 5.88 1.88 0.56 3.72 0.55 4.29 0.47 1.44 1.68 0.02 0.20 3.36 0.66 0.30 0.12 0.12 6.25 2.56 0.50 1.83 0.08 5.47 0.30 0.34 0.77 1.79 0.85 2.97 0.97 0.90 1.67 0.48 0.07 4.35 0.19 0.13 0.70 1.15 1.80 0.01 1.32 2.88 1.15 Z100/1.50 0.50 0.25 6.44 0.31 0.93 3.27 1.50 1.29 0.84 0.88 1.43 1.26 1.67 1.25 0.5 1 2 3 4 5 4.27 0.39 1.35 1.44 0.00 1.67 1.50 0.72 0.2 1 2 3 4 5 3.41 5.31 0.74 0.00 3.49 3.90 2.47 0.44 0.56 2.97 0.25 Z120/1 1 2 3 4 5 2.39 1.04 3.98 1.70 0.36 0.66 0.58 0.88 0.45 3.80 2.43 0.08 3 1.64 1.19 Z100/2 1 2 3 4 5 5.36 0.53 0.47 0.56 0.85 0.75 0.96 0.20 2.84 4.29 Z120/2 1 2 3 4 5 7.36 0.63 2.68 0.44 0.90 1.59 3.96 1.70 0.09 0.23 0.94 1.14 1.58 0.65 0.03 1.02 5.59 0.2 1 2 3 4 5 3.37 0.22 0.61 0.08 1.36 0.38 0.36 4.98 3.71 0.40 0.85 0.64 0.47 3.35 0.26 1.65 1.57 0.18 0.09 1.70 1.99 1.80 0.73 0.70 0.38 2.27 0.32 2.62 2 1.74 1.86 5 1.50 0.08 1.35 0.68 0.15 2.43 5.38 1.52 0.81 0.50 1 2.50 0.99 1.54 2.95 0.32 6.25 0.78 1.48 0.29 2.82 0.30 2.43 2.76 2.87 3.15 1.19 Z120/1.28 0.48 0.14 0.92 2.11 0.69 0.97 0.88 1.23 0.21 1.58 3.29 0.92 0.23 0.74 2.27 1.57 0.98 0.37 0.31 2.87 0.72 0.39 Z100/1 .18 2.5 1 2 3 4 5 5.51 0.39 2.45 1.74 1.98 0.57 3.31 0.01 1.79 1.08 4.19 0.50 1.06 1.54 5.28 2.63 1.05 2.39 0.19 7.95 0.48 0.96 4.80 0.58 0.48 1.34 0.13 1.23 0.68 1.60 2.88 0.94 0.37 0.59 0.66 0.86 1.08 0.19 0.79 3.45 0.24 0.13 1.58 0.04 1.84 4.70 1.35 1.74 1.88 0.14 0.46 1.35 0.61 1.77 0.45 0.04 2.60 1.24 3.00 0.41 0.11 0.50 0.83 4.42 0.80 9.97 1.16 7.97 1.29 0.56 0.64 0.42 0.93 1.30 1.43 0.57 1.36 0.80 1.80 0.41 0.67 0.26 1.59 1.37 1.27 1.37 1.80 1.18 2.58 0.96 0.62 0.73 0.80 0.64 2.08 1.79 0.50 0.01 0.45 0.99 2.67 2.00 0.87 2.51 0.00 0.24 4.23 1.41 4.28 0.70 1.75 0.25 0.93 0.54 0.36 0.35 0.38 0.38 1.

16 2.83 5.23 7.20 8.26 1.20 11.90 1.25 1.52 7.57 0.50 1.06 3.35 2.38 1.17 1.85 1.11 1.18 0.03 0.74 1.37 7.63 0.45 12.58 3.08 3.41 0.40 0.06 0.15 6.26 1.49 10.84 1.72 1.78 12.60 0.74 0.99 9.99 1.94 1.80 1.12 4.21 0.16 5 7.87 1.23 6.75 0.90 2.98 1.07 5.62 0.84 0.20 1.77 0.15 1.70 25.04 6.02 2.86 0.13 4 11.94 30.14 1.09 1.12 0.10 3.37 1.86 2.24 3.94 11.00 3.95 2.55 2.82 1.79 1.26 4.87 4.36 1.91 0.5 1 2 3 4 5 12.54 2.45 5.88 3.74 0.46 1.72 0.03 0.06 0.83 4.46 1.32 1.50 0.13 3.27 0.02 6.12 0.58 4.33 1.00 1.39 1.26 6.36 1.25 8.64 1.48 0.70 3.99 0.86 9.68 5.98 1.18 1.98 1.52 3.05 1.45 0.66 2.30 1.94 15.78 2.80 3.62 5.35 2.22 0.59 2.50 2.34 4.29 2.99 1.61 2.94 1.58 1.40 19.27 8.73 3.85 3.37 12.89 1.51 1.68 2.29 4.07 0.90 0.80 5.91 9.73 1.78 4.17 5.49 0.00 1.86 3.55 2.04 4.39 Z150/1.69 3.42 0.27 1.57 19.2 1 2 3 4 5 6.18 2.00 2.78 2.56 5.43 24.38 6.60 7.84 1.58 1.79 15.03 7.52 4.31 1.73 0.14 2.53 0.21 1.83 2 4.81 8.77 4.10 3.25 3.06 5.36 1.61 1.28 2.51 4.60 0.5 1 2 3 4 5 6.72 0.82 3.82 0.37 16.66 1.66 2.91 7.77 8.33 7.55 1.94 3.50 4.14 2.83 0.59 3.00 5.50 5.61 4.36 3.48 1.76 6.85 1.54 0.05 12.13 7.71 5.25 1.62 1.29 0.38 0.77 2.68 8.17 1.50 1.83 2.85 0.66 2.29 16.62 2.52 1.02 1.51 2.06 1.47 0.05 5.15 2.12 1.06 16.50 2.91 3.67 0.76 0.52 3.55 0.50 1.76 5.90 1.88 3.19 0.88 2.40 4.49 1.01 5.98 3.01 2.35 3.77 1.63 0.94 1.95 1.23 3.92 4.99 0.16 26.23 2.52 1.09 1.97 0.32 Z150/1.02 3.55 2.16 1.5 .10 1.80 3.70 1.93 1.27 20.90 7.49 Z150/2 1 2 3 4 5 10.05 0.40 0.57 5.68 3.64 5.60 0.18 2.75 7.35 4.27 2.55 1.14 0.90 0.33 2.25 5.69 0.12 2.44 0.59 2.59 2.03 Z200/1.59 1.43 2.65 1.60 1.83 2.06 12.95 2.00 3.46 0.03 1.63 1.161 PROFILE Z.65 2.34 40.48 4.51 0.22 0.08 2.26 4.18 3.69 3.95 0.50 1.67 2.17 7.57 7.88 1.86 0.52 2.93 3.89 6.20 6.05 8.78 1.63 3.37 2.73 1.71 5.80 3.42 3.66 1.34 3.54 1.15 2.09 9.38 1.67 1.03 1.96 2.45 0.52 1.72 1.63 2.24 0.76 1.89 0.15 2.15 10.50 1 9.14 1.79 1.18 3.90 0.54 4.67 6.30 7.89 4.76 1.21 2.09 6.20 1.13 4.11 1.50 0.99 4.21 2.71 2.77 2.20 3.73 10.83 2.18 7.66 0.36 4.74 0.28 0.66 Z150/2.32 0.96 3.42 1.04 12.79 3.62 1.20 4.09 4.50 0.24 0.13 3.18 1.96 1.93 5.25 3.12 0.10 2.88 3.49 Z150/1 1 2 3 4 5 3.34 1.75 1.42 0.13 3.85 2.00 1.54 1. PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.88 1.51 2.35 0.54 1.94 1.66 0.71 Z120/2.54 4.94 1.98 1.97 5.96 1.75 2.82 2.95 6.81 1.89 0.37 2.03 5.52 1.29 2.01 3.01 0.2 1 2 3 4 5 4.42 3.00 1.99 1.88 3.16 4.55 1.63 1.59 1.51 2.85 3 5.15 0.83 Z200/1.35 4.37 1.45 1.13 1.36 3.84 11.52 3.36 1.93 2.08 2.5 1 2 3 4 5 10.36 1.93 2.37 1.57 1.55 1.74 3.77 0.59 0.22 0.11 2.29 Z200/2 1 2 3 4 5 16.

34 23.42 1.01 8.39 19.30 6.76 15.79 4.38 6.08 14.41 4.31 54.15 10.55 9.21 7.74 3.21 5.99 11.35 4.93 7.24 12.43 17.50 10.47 4.74 15.00 3.07 10.34 10.73 8.48 15.72 2.68 5.91 2 28.43 5.19 1.90 2 15.27 10.32 25.31 4.35 5.23 4 122.37 9.11 22.56 12.32 19.79 6.31 5.73 3 27.60 4.16 6.51 46.46 7.13 2.06 16.88 Z300/2 1 26.21 5 122.01 6.90 4.48 3.89 5.58 11.04 6.97 9.59 17.00 6.05 3.58 1.46 8.89 4.35 15.94 5.06 20.30 3.66 15.54 Z300/3 1 52.60 10.07 1.74 7.43 4.93 13.23 2 22.50 9.77 29.54 1.58 3.86 2.33 10.01 5.08 11.78 2.15 4.43 21.08 8.11 1.53 8.01 3.08 12.81 24.81 28.03 20.84 5.10 22.09 3.96 17.66 8.79 7.83 32.18 12.49 5.94 13.83 4.08 2.18 19.13 29.32 12.75 2.29 4 104.16 58.80 57.45 14.81 39.49 3 40.36 15.33 7.69 5.60 21.58 36.98 5.90 2.69 11.10 23.18 5.09 21.02 2 19.01 5 33.05 3.32 5.44 77.34 4.39 17.39 12.77 24.79 13.40 5.80 2.42 15.16 13.99 14.59 8.97 5.07 12.39 2.39 6.10 12.71 4.47 Z300/1.28 1.01 3.13 10.84 33.92 6.45 96.00 13.00 4.04 5.96 44.37 5.13 5.29 15.59 14.27 14.51 6.42 31.25 5.06 8.20 43.5 1 2 3 4 5 30.29 3.50 3.18 4.61 3.69 11.50 6.23 38.57 5.00 2.48 2.10 2.07 10.20 24.77 1.57 1.23 7.50 6.80 6.57 3.81 6.02 5.55 5.77 11.43 5.11 12.37 7.22 7.37 4.46 26.25 5 102.41 30.62 6.12 4.04 7.71 51.14 4.29 6.73 3.81 2.36 12.09 8.52 28.50 5.08 9.36 9.97 Z250/2.84 4.57 5.98 60.82 3.86 11.65 3.63 2.08 5.37 2 11.83 13.72 5 69.63 4.75 7.32 7.65 13.56 4.20 8.77 24.59 7.79 3.96 1.38 25.17 29.52 7.10 18.98 3.35 11.39 6.50 2.67 3.94 36.62 5.87 16.01 2.67 64.31 6.81 3.5 .91 26.70 4.34 30.50 7.96 2.05 5.23 4.44 7.94 3 22.03 16.80 1.61 15.19 19.07 2.82 5.15 15.17 Z250/1.16 10.54 34.36 10.76 2.21 Z250/2 1 2 3 4 5 21.38 1.86 7.22 65.54 3.66 15.77 8.59 9.59 13.24 5.17 5.05 3.95 6.36 10.68 4.16 2.35 1.28 7.26 14.48 2.46 5.57 2.86 116.46 3.68 39.95 43.96 22.04 11.69 5.67 8.84 4.23 4 184.67 3.38 6.13 3.52 9.45 2.31 8.97 8.73 90.71 6.62 3.70 3.03 15.63 4.58 3.01 8.25 2.70 2.48 2.93 69.59 6.36 8.43 7.90 2.01 22.57 4.53 16.86 Z200/2.10 4.89 7.83 12.73 87.83 17.32 11.29 38.16 12.75 11.14 9.162 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.66 8.31 2.78 21.98 4.20 3.51 64.78 34.08 3.43 2.5 1 40.71 7.86 5.18 29.66 18.22 11.40 18.67 7.5 1 2 3 4 5 15.45 20.89 36.30 10.52 5.89 21.91 76.00 8.94 51.33 54.98 7.08 51.00 77.45 17.91 8.34 16.17 5 81.50 3.21 Z300/2.33 4 153.03 6.00 3.43 19.31 10.24 6.25 2.16 4.50 1 23.77 12.31 2.83 5.01 10.26 4.84 14.71 5.11 8.97 6.31 8.18 7.62 15.76 9.30 3 31.55 3.5 1 2 3 4 5 12.26 6.78 51.65 43.06 10.43 1.32 2.68 45.47 3.08 8.65 3 17.13 4.00 3.05 4.56 6.55 9.87 4.79 26.58 10.06 6.06 4 50.02 6.89 19.30 4.13 36.86 4.76 8.04 29.49 8.43 20.65 11.24 8.77 4.68 9.06 32.77 6.59 8.51 13.52 11.85 21.26 19.34 16.72 Z250/3 1 39.79 8.04 22.08 2.65 11.60 3.73 7.56 5.93 16.73 9.69 14.13 3.77 2.

20 0.66 1.38 0.35 1.54 2.14 0.65 0.82 1.36 0.163 PROFILE Z.50 0.97 3.11 Z100/1.78 0.00 1.47 1.84 1.58 0.31 0.33 2.00 3.42 1.61 1.21 0.14 1.45 0.49 1.68 0.71 0.99 3.47 3.00 1.44 1.51 3.41 5.30 0.81 0.45 1.45 2.98 0.75 0.64 1.20 0.84 2.24 1.91 0.46 1.53 1.16 0.51 0.09 3.88 0.52 0.28 0.21 0.27 0.40 0.5+1 1 2 3 4 5 4.56 0.50 1.34 1.99 2.80 0.00 0.57 1.26 0.45 3 1.43 0.29 2.16 0.94 0.68 2.34 2.38 2.16 0.49 0.89 2.21 0.77 1.27 0.16 0.13 0.33 1.27 0.24 0.13 0.64 4.85 0.39 0.49 1.74 0.84 1.36 0.28 1.13 0.90 2.21 2.84 1.04 2.62 0.73 0.00 0.75 2.63 1.66 1.94 0.82 0.78 2.80 1.57 0.72 0.45 0.64 2.26 1.92 0.21 0.71 0.60 0.50 1.60 0.50 0.04 4 2.86 2.93 0.80 0.34 0.64 1.71 1.10 0.42 1.24 0.67 0.32 0.02 1.85 1.13 Z100/1.16 1.31 2.55 1.34 0.79 1.59 0.45 1.07 0.5 1 2 3 4 5 4.00 1.93 0.29 1.23 0.13 1.36 0.44 1.60 1.99 1.20 0.30 0.49 0.23 2.61 1.22 0.18 0.39 0.40 0.34 0.07 2.62 1.03 0.13 0.82 0.41 0.99 1.29 0.16 2.97 0.61 0.79 0.41 0.35 0.85 0.16 0.80 0.88 0.44 1.29 1.20 0.95 0.17 Z100/1+1 Z100/1.17 1.06 1.72 0.35 1.66 3.52 0.31 0.66 0.PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.64 0.24 1.26 0.70 3.01 0.10 2.16 0.61 1.96 0.82 0.84 0.2 1 2 3 4 5 4.17 0.26 0.17 Z100/2+1.53 0.00 0.64 2.26 0.52 0.59 0.43 0.57 1.45 0.11 7.30 1.03 0.95 0.02 0.49 0.51 0.97 0.95 0.82 0.11 2.70 0.23 1.32 1.52 0.72 0.26 2.58 0.36 1.50 0.09 1 2 3 4 5 3.83 0.72 2.44 1.83 0.54 1.84 0.25 0.40 2.43 0.16 0.88 0.23 6.94 2.75 0.37 2.67 0.49 0.42 0.69 1.2+1.13 0.5+1.00 1.2 1 2 3 4 5 3.56 1.84 0.01 1.88 4.44 0.00 3.40 0.49 1.48 0.69 0.62 1.33 1.09 0.76 0.51 0.46 2.32 0.31 0.64 1.96 0.14 7.10 0.14 Z100/2+1 1 2 3 4 5 4.56 0.21 0.50 0.63 0.52 0.59 0.46 1.59 1.18 0.08 0.11 3.00 2.37 0.25 1.30 5.56 0.70 0.42 1.78 1.43 1.17 0.29 2.19 0.38 0. PROFILE Z SISTEM STATIC NR.59 1.67 1.25 0.78 0.89 1.66 0.64 0.82 1.63 0.39 1.57 0.53 1.59 0.03 1.36 0.55 0.05 3.50 2.12 0.48 0.15 0.04 0.38 0.70 0.10 0.86 2.16 0.17 0.50 1.00 0.99 1.98 0.49 0.25 0.10 1.57 1.26 0.59 4.28 1.29 0.93 1.00 1.11 Z100/1.66 0.29 0.20 0.51 0.92 1.76 2.39 1.40 0.2+1 .55 3.41 0.69 2 1.47 0.38 0.66 0.5+1.76 1.2 1 2 3 4 5 5.56 2.50 1 2.35 1.15 0.33 0.51 0.60 3.17 6.34 1.51 0.52 1.69 0.32 1.65 3.91 0.43 1.32 5 1. 5 .19 0.89 0.88 0.83 0.20 0.01 0.77 1.26 1.93 0.37 0.13 Z100/1.96 0.79 0.68 0.73 0.31 0.77 2.24 0.33 1.25 0.65 0.12 2.30 0.96 2.32 1.25 0.33 3.82 0.68 0.93 2.16 1.

39 1.71 1.00 1.34 0.60 0.01 0.66 1.5+1 1 2 3 4 5 5.31 0.41 0.15 3.97 0.54 1.02 1.45 0.70 3.24 1.70 1.12 1.49 0.19 1.33 2.95 0.77 3.13 4.44 2.01 2.87 1.15 1.66 0.61 0.66 0.84 0.22 0.35 0.47 0.37 1.42 1.52 0.83 1.86 1.5 1 2 3 4 5 .39 0.77 4.36 2.68 0.51 0.56 1.11 0.61 1.67 1.47 0.29 2.44 6.43 2 4.23 4.18 2.04 0.63 1.26 Z100/2+1.74 1.07 0.22 1.12 0.71 2.49 3.66 3.07 0.31 0.52 3.07 3.50 0.56 0.97 3.09 1.04 1.31 1.58 5.66 4.47 0.35 0.36 0.25 0.67 0.40 1.88 2.89 0.85 0.61 1.92 3.48 1.59 2.80 1.85 0.21 1.58 1.2 1 2 3 4 5 5.93 2.68 0.30 0.03 0.91 0.78 0.28 3 3.48 0.90 1.43 1.20 0.32 0.90 0.78 0.25 0.72 0.50 1 6.23 1.77 0.31 0.36 0.66 0.65 1.00 2.54 0.76 0.03 0.16 Z120/1.34 0.57 0.26 0.04 1.81 4.46 4.66 0.20 0.98 1.81 0.18 2.25 0.96 2.70 1.70 0.45 0.46 0.96 1.00 3.55 3.17 0.64 1.34 6.86 2.75 0.40 1.72 0.32 1.91 2.24 0.90 0.80 2.74 0.65 1.48 0.98 1.13 2.30 1.54 0.40 0.50 1.12 0.80 0.40 4.94 5.69 0.94 0.99 0.17 0.62 0.40 0.25 0.42 0.03 4.59 0.24 3.46 1.10 0.55 0.51 2.91 1.18 2.39 1.62 1.46 0.2 1 2 3 4 5 3.83 0.17 1.76 0.75 0.73 0.46 1.59 2.79 2.21 0.93 3.60 3.61 1.91 2.69 0.05 2.76 2.24 0.26 0.71 4.20 3.25 0.80 0.80 1.14 Z120/1.53 0.68 1.84 0.97 0.80 5.59 0.40 2.83 1.37 0.15 2.70 1.27 7.50 2.06 1.14 1.61 0.20 Z120/1.39 0.09 1.51 1.41 1.83 2.31 0.75 0.85 3.96 2.40 1.47 2.11 4.90 0.69 1.25 0.98 0.69 0.41 1.02 4.21 2.06 0.18 2.12 0.30 0.36 1.01 0.57 0.67 1.25 0.50 1.75 2.05 0.95 0.31 1.68 1.45 0.77 1.11 0.38 0.24 0.47 0.61 0.80 1.27 0.53 0.13 2.03 1.5+1.5 1 2 3 4 5 5.41 0.59 1.20 0.33 0.66 1.17 Z100/2+2 1 2 3 4 5 6.52 1.91 2.37 0.99 4.38 0.92 1.59 1.41 0.01 0.51 0.34 1.55 0.20 0.35 0.53 1.98 0.90 0.47 0.89 0.20 0.53 1.59 0.01 1.32 0.29 0.63 1.74 1.50 1.13 2.74 1.62 2.18 Z120/1+1 1 2 3 4 5 2.39 2.20 2.59 0.51 1.63 2.55 5 2.08 2.63 2.85 0.51 1.50 0.63 0.27 4 4.5+1.32 2.20 2.30 1.20 Z120/1.28 0.38 0.92 2.94 0.87 1.98 3.27 0.99 0.33 0.78 1.52 1.14 0.28 1.41 0.88 0.97 2.38 1.06 1.97 0.67 0.52 0.07 1.82 1.63 1.98 0.27 1.40 0.09 1.49 3.22 0.92 0.05 2.30 0.29 1.11 1.06 0.51 3.79 0.71 0.12 3.44 0.50 0.51 0.00 3.29 0.2+1 1 2 3 4 5 3.39 1.60 1.03 3.45 0.31 1.50 1.10 1.07 4.58 2.72 0.82 1.14 4.76 1.85 0.90 1.91 0.83 0.23 1.63 0.68 2.21 Z120/2+1 5.24 1.70 4.06 1.20 2.85 1.21 7.18 1.44 0.29 2.57 2.33 0.58 0.02 1.12 0.30 1.21 2.94 1.62 1.52 0.24 0.21 0.42 0.54 1.57 0.19 0.59 0.41 3.46 0.77 2.20 1.80 0.30 0.41 1.97 0.05 0.01 1.91 2.97 0.16 Z120/1.30 0.54 2.21 0.85 0.12 3.31 0.2+1.64 0.56 0.63 0.14 0.30 1.74 2.00 1.76 1.31 0.35 1.85 0.68 2.64 0.57 2.90 0.43 1.164 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.36 0.01 1.76 0.

00 3.25 2.27 4.40 0.18 2.92 0.65 0.19 2.50 3.54 3.49 2.01 0.50 0. PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.28 2.18 5.63 0.42 7.25 1.27 3.42 0.00 1.62 0.29 0.30 0.5+1.96 1.34 1.42 1.41 1.63 1.82 3.45 2.61 4.92 0.08 3.28 2.13 2.04 2.40 2.38 5.94 2.87 1.55 0.61 0.47 2.33 Z120/2.76 1.20 5.52 0.02 0.73 1.82 2.49 2.59 0.69 0.71 0.60 1.66 1.10 2.50 1.30 2.39 1.75 3.61 0.64 0.45 3.88 5.87 2.67 7.07 1.34 0.92 1.05 7.50 3.165 PROFILE Z.47 4.35 1.59 3.50 1.59 5.88 4.62 0.59 4.14 0.06 1.44 4.51 1.68 3.47 2.49 0.96 6.88 2.20 4.35 2.72 0.05 3.51 1.06 1.77 0.57 1.78 1.05 2.40 1.36 1.24 3.82 5.77 3.31 1.40 3.61 1.75 4.27 Z120/2+2 1 2 3 4 5 7.67 1.50 1 7.82 2.06 0.96 0.51 6.55 0.05 4.58 0.86 0.95 3.11 1.73 1.86 0.64 1.44 3.28 1.88 0.97 1.29 0.5+1.22 0.32 2.40 3.49 0.72 0.53 0.73 1.56 1.38 0.44 1.53 0.80 2.07 2.53 6.14 2.81 0.09 3.50 1.12 4.32 0.83 0.09 3.60 0.43 1.92 1.53 1.50 2.74 1.19 5.31 2.82 1.31 0.35 3.27 2.92 3.97 1.40 1.67 2.62 1.93 0.55 4.13 1.20 2.98 2.40 0.79 1.54 3.27 2.34 4 6.37 7.10 1.08 0.85 2.51 0.00 0.15 5.19 3.66 5.45 2.68 3.69 1.98 4.59 1.04 1.46 7.16 4.67 1.05 0.49 1.35 2.26 Z120/2+1.45 2.47 0.56 1.14 1.39 1.32 1.14 1.29 1.01 0.96 1.74 0.28 0.21 1.39 0.69 6.82 0.31 Z120/2.51 1.08 1.64 0.88 1.42 1.45 4.73 1.05 0.90 2.49 0.40 0.18 0.00 1.45 0.06 0.00 1.93 2.18 0.60 0.47 2.79 0.65 1.00 2.76 0.46 0.98 0.47 1.57 0.73 0.5 1 2 3 4 5 7.50 0.54 1.23 2.34 0.28 0.55 0.93 1.64 0.24 1.44 2.06 5.30 4.31 5.86 2.58 5.72 4.47 3.13 4.30 1.63 0.50 3.99 0.50 4.64 2 4.24 1.59 1.84 1.43 4.24 0.39 1.28 5.52 2.88 3.27 4.66 1.23 0.41 1.40 3.41 1.08 2.76 1.01 1.60 2.19 0.80 1.76 0.78 1.47 1.69 1.40 2.61 1.92 0.71 4.93 1.27 1.61 3.23 0.32 Z120/2.64 1.19 0.21 1.58 1.64 3.80 1.75 0.35 0.99 0.16 2.41 1.54 1.52 1.67 1.26 2.85 3.22 0.04 2.08 1.20 1.89 0.64 1.86 0.70 1.28 1.63 2.83 3.66 6.54 3.83 2.61 1.33 2.44 2.74 0.25 1.46 0.78 0.17 0.92 2.2 1 2 3 4 5 8.50 3.83 2.00 4.05 6.5+2.28 Z120/2.58 5.5+2 1 2 3 4 5 9.21 7.12 4.41 0.41 0.42 1.80 1.67 0.50 1.73 1.05 0.91 1.40 7.48 1.04 1.74 0.82 2.15 3.75 3.90 4.84 1.61 0.77 0.31 3.54 3 3.35 0.09 2.98 1.25 0.74 1.18 1.73 4.5 1 2 3 4 5 9.96 1.08 3.46 1.19 2.5+1 1 2 3 4 5 5.41 0.91 2.45 1.37 1.48 0.65 2.80 1.61 2.85 2.52 1.2 1 2 3 4 5 .35 4.31 0.07 2.26 5.25 1.70 1.91 8.83 5.00 0.91 0.35 0.07 0.83 5 4.64 2.75 5.76 0.33 1.90 0.55 2.47 0.41 2.80 1.21 0.65 0.64 1.28 1.99 7.22 4.42 1.42 0.07 2.92 2.95 0.66 4.48 0.58 0.34 Z150/1+1 3.31 2.5 1 2 3 4 5 9.63 3.85 1.58 0.79 0.14 0.04 0.20 0.95 1.23 Z120/2+1.11 1.97 0.89 0.27 0.55 1.83 0.32 Z120/2.34 1.79 6.53 0.32 7.83 2.78 1.70 0.48 1.93 4.48 2.40 1.

71 1.82 0.80 1.52 0.83 1.14 0.18 2.44 Z150/2+1.92 0.95 1.69 1.75 1.01 1.29 0.46 1.35 2.39 4.04 0.12 2.64 2.91 5.33 0.11 2.00 0.00 1.27 0.65 4.51 4.79 4.81 0.81 1.56 1.56 7.68 0.53 1.72 0.98 1.51 5.86 0.00 1.52 0.53 5.87 0.46 2.90 3.52 3.68 1.29 0.50 0.2 1 2 3 4 5 5.87 1.21 1.2 1 2 3 4 5 9.5 1 2 3 4 5 10.89 1.12 1.19 3.87 0.50 1 4.94 2.92 1.17 2.21 3.19 1.56 1.57 0.49 5.85 3.65 4.2+1.47 .19 5.51 2.98 0.19 0.08 2.82 5.71 2.15 6.46 3.22 6.98 1.24 3.37 0.76 0.36 1.91 3.37 0.76 2.09 4.19 1.57 2.03 0.13 0.16 0.07 0.71 1.07 0.83 1.73 0.02 1.54 0.49 0.96 1.83 1.06 2.86 1.33 7.91 1.25 5.04 3.31 2.48 6.01 2.27 0.44 0.03 0.54 2.67 1.79 0.43 0.34 2.56 3.16 1.01 0.42 0.06 1.72 4.32 0.43 5.01 1.66 2.12 1.22 2.80 7.28 2.42 7.52 0.68 1.62 2.88 7.35 1.25 0.35 1.33 0.23 1.60 0.99 0.46 2.66 1.33 0.21 0.74 6.81 1.78 1.83 3.51 1.49 1.65 1.68 1.79 1.53 1.45 8.03 1.2+1 Caz Lungime [m] 3.99 3.53 6.14 2.67 3.61 5.37 1.70 0.95 5.26 2.04 7.23 1.88 1.64 1.42 1.35 Z150/2+1 1 2 3 4 5 6.71 1.43 1.75 0.51 0.04 0.63 1.17 2.48 0.5 1 2 3 4 5 7.60 0.08 0.91 1.17 0.57 1.81 0.73 3.17 3.79 0.25 4.26 2.18 2.59 1.52 2.98 7.17 2.90 0.28 2.45 Z150/2+2 1 2 3 4 5 10.88 2.99 4.83 2.10 2.58 1.85 10.50 1.50 1.35 3.05 6.36 4.68 1.70 0.33 3.12 0.07 0.86 4.55 4 6.86 1.32 1.00 3.33 0.12 2.09 3.52 0.33 4.94 1.32 0.95 4.41 0.15 0.52 4.30 1.29 1.62 0.56 0.73 1.67 1.54 1.50 1.67 0.87 0.49 4.27 Z150/1.07 3.70 1.81 2.72 1.14 3.85 1.66 0.166 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Z150/1.68 0.12 1.55 1.67 0.65 0.50 0.19 2.29 0.50 0.77 5.65 1.90 3.61 0.58 2.81 1.92 0.66 1.29 0.02 1.26 0.63 0.58 3.81 0.92 1.78 0.77 1.19 5.18 1.63 0.92 2.46 2.37 0.70 2.79 0.67 3.60 0.86 1.93 1.78 3.32 2.34 Z150/1.14 2.33 3 2.33 4.06 2.06 0.81 1.93 1.24 1.20 1.16 2.2 1 2 3 4 5 7.41 0.92 1.60 0.67 4.64 0.86 3.80 0.44 1.07 1.47 5.49 3.00 2.01 2.33 0.43 Z150/2+1.66 1.35 4.83 2.38 3.50 3.63 1.13 1.77 4.43 1.07 7.95 1.79 1.35 2.69 0.10 3.51 0.17 3.26 10.5+1.19 2.83 0.83 1.62 0.48 0.33 Z150/1.32 7.11 2.24 1.13 2.00 3.80 0.52 1.61 1.13 2.43 2.79 0.69 6.75 1.41 0.28 1.72 1.97 4.31 6.51 6.46 0.48 1.74 2.26 0.27 0.97 0.20 5.90 4.78 5.92 0.62 1.55 1.26 4.54 1.04 3.91 0.99 0.27 4.25 2.31 3.63 3.64 3.97 4.61 0.08 2.63 3.21 1.16 2.07 4.27 1.76 5.76 0.40 0.46 2.55 0.23 1.30 3.17 3.69 0.85 1.41 1.27 1.72 2.83 1.65 0.00 2.79 0.67 2 3.04 0.34 4.50 2.83 1.5+1.65 0.43 0.44 0.37 1.89 10.39 0.22 1.78 2.68 1.26 0.06 0.29 0.54 1.20 1.90 1.92 4.30 5.97 2.86 2.68 1.38 0.44 4.34 0.71 2.84 1.24 3.12 2.65 0.08 1.20 1.5+1 1 2 3 4 5 6.75 1.00 0.00 5 4.65 6.50 1.42 1.00 1.62 10.50 0.48 3.23 2.37 1.28 Z150/1.54 0.39 2.33 5.

67 2.74 6.70 0.76 17.86 5.37 0.47 1.58 0.14 1 2 3 4 5 .78 2.77 5.34 5.51 1.39 4.00 3.05 1.46 13.87 3.60 1.75 2.00 4.34 1.61 0.50 1.15 9.98 10.42 8.52 6.37 5. PROFILE Z Profil Z150/2.35 1.35 0.30 1.28 3.83 0.84 5.43 1.90 0.38 2.87 5.47 1.67 5.59 2.16 4.88 1.89 Z200/1.85 1.62 1.47 5.23 7.50 1.13 1.40 3.26 9.13 1.94 3.39 0.92 Z200/2+1.12 1.54 2.15 1.32 5.46 14.66 1.01 1.03 3.98 13.41 5.25 3.86 3.02 0.73 2.11 0.91 4.08 2.24 0.51 7.25 2.71 1.07 2.17 5.05 0.57 Z150/2.88 8.68 1.78 3.66 1.09 2.69 2.18 3.10 4.93 12.87 2.09 8.17 2.167 PROFILE Z.90 8.02 2.05 3.86 2.18 3.85 0.25 4.16 2.73 9.46 2.11 2.11 3.23 0.92 3.44 1.68 2.94 2.03 1.53 16.14 2.00 2.55 Z150/2.06 2.87 2.32 0.56 1.77 1.99 4.52 2.73 0.60 1.76 4.91 2.19 2.37 5.51 0.38 5.38 6.74 3.48 5.01 0.99 3.01 6.80 1.00 4.18 6.5 1 2 3 4 5 10.5+1.29 7.09 0.25 1.49 2.21 1.82 3.32 2.38 5.95 2.41 0.02 7.98 3.21 5.06 2.87 9.00 2.41 1.74 1.37 2.99 1.44 0.5+2 1 2 3 4 5 13.48 1.80 3.40 4.39 1.17 7.59 7.55 1.28 1.53 4.31 5.94 1.82 7.59 2.66 8.68 2.91 3.2 1 2 3 4 5 9.35 2.65 2.69 7.25 0.56 4.08 0.59 Z200/1.40 2.74 7.71 1.16 6.29 21.53 Z150/2.05 2.50 3.78 2.97 5.84 2.15 0.2+1.28 17.33 2.82 0.34 5.00 0.59 0.26 3.96 1.11 1.80 1.14 2.81 1.63 1.89 1.43 1.37 2.24 8.89 0.90 2.56 6.16 1.31 0.85 4.34 2.79 1.86 6.07 1.75 2.44 3.89 1.29 7.36 4.60 9.5 1 2 3 4 5 13.09 1.89 1.97 1.47 4.49 3.01 11.16 3.04 4.77 1.53 6.95 4 12.23 1.83 3.80 0.04 6.69 0.78 0.07 1.43 2.21 2.58 1.27 0.50 2.64 1.65 5.92 1.42 7.81 0.2 11.70 2.92 2.42 0.08 4.52 4.70 3.71 4.19 4.98 0.11 1.12 1.94 1.88 1.99 2.42 13.61 1.79 13.83 2.51 2.94 3.69 1.99 4.79 3.66 7.01 1.68 1.36 2.21 1.09 1.32 2.73 5.89 1.62 3.69 20.23 3.80 5.78 3.72 4.44 7.64 1.16 2.11 3.93 26.19 1.22 1.74 5.70 3 4.50 1 6.49 8.10 3.58 1.34 3.97 4.04 6.39 2.07 1.87 3.04 1.03 1.81 1.27 1.02 1.64 1.85 1.35 1.65 5.81 2.74 1.08 4.5+1 Caz Lungime [m] 3.37 4.81 1.29 5.68 3.37 2.64 5.34 3.95 2.04 1.79 2.02 4.83 2.89 8.5+1.01 2.12 2.98 3.93 5.34 2 6.30 3.70 1.71 2.01 4.56 1.42 1.76 2.5+2.39 3.46 1.65 2.48 2.59 3.58 12.04 1.54 Z150/2.80 1.72 2.5+1.31 1.88 5 8.00 1.46 3.83 1.43 8.32 1.61 1.63 5.09 3.95 2.42 1.70 0.15 1.85 11.91 2.74 3.54 1.65 2.09 3.31 8.70 2.13 1.90 3.85 3.88 2.78 2.76 5.40 3.01 1.73 Z200/1.19 7.72 1.71 2.85 2.2 1 2 3 4 5 6.11 1.24 0.86 7.63 4.90 0.85 4.80 2.29 2.34 0.74 1.55 5.74 1.45 4.64 3.5 1 2 3 4 5 13.23 1.54 4.01 1.21 1.88 0.55 4.31 7.10 1.5+1.66 3.02 1.41 2.44 3.64 0.09 1.27 2.24 3.74 5.95 5.05 11.54 1.34 2.76 7.78 1.51 9.35 6.33 0.34 2.96 13.05 6.12 5.37 2.85 0.2 1 2 3 4 5 10.32 0.63 0.99 3.17 2.87 2.50 4.06 1.35 2.82 2.94 1.67 7.96 5.36 1.15 1.84 9.42 1.69 1.82 1.

99 5.83 4.35 1.68 10.28 9.50 1 17.15 2.99 3.23 22.10 Z200/2+1.21 47.11 15.80 12.19 7.24 1.74 9.72 5.52 2.50 3.11 1.41 7.31 2.80 1.32 2.76 8.5+1.67 21.55 11.02 7.73 2.77 3.81 29.66 5.41 20.86 1.85 6.68 7.84 1.76 3.88 3.95 5.86 10.52 9.64 3.62 6.44 5.16 1.53 1.00 2.06 2.41 5.12 5.18 12.91 3.21 1.58 15.06 1.54 Z250/1.03 3.23 6.35 3.32 3.56 5.19 10.60 9.10 2.76 5.18 5.33 5.17 1.03 6.5 1 2 3 4 5 19.82 6.50 7.50 5.13 14.75 1.41 7.02 7.81 11.41 5.54 2.82 4.64 5.50 2.5+1.56 3.74 2.43 2.18 5.56 7.21 15.61 2 9.72 9.69 1.14 11.18 2.00 4.25 3.70 2.07 11.17 20.03 20.37 3.27 5.89 8.61 4.38 6.65 14.93 11.20 9.62 3.98 13.29 2.41 8.49 3.83 4.10 2.53 3.90 9.26 2.78 3.25 1.15 2.25 3.36 4.73 2.57 6.39 3.31 2.84 3.02 Z250/2+2 1 2 3 4 5 23.44 5.26 5 18.33 2.72 4.41 14.98 12.00 6.96 1.66 1.26 18.44 3.5 1 2 3 4 5 17.16 4.08 7.01 8.61 2.5 1 2 3 4 5 25.63 13.76 1.41 3.78 4.71 3.09 3.15 9.5 Z200/2+2 .00 1.61 3.49 2.66 1.40 2.95 4.29 2.13 1.99 13.73 4.34 5.03 2.61 36.20 10.69 7.61 2.41 17.77 6.31 4.75 2.45 2.38 3.47 3.74 3.43 11.08 4.36 1.40 2.39 7.76 2.47 10.67 3.05 8.63 10.90 33.77 3.62 1.61 21.30 4.66 22.01 7.98 10.89 12.43 7.43 2.00 3.51 2.168 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.04 9.04 24.69 15.23 2.5+2 1 2 3 4 5 24.24 33.61 5.34 4.28 8.64 4.54 1.63 4.39 36.79 10.09 6.87 6.65 5.69 13.54 5.91 5.12 8.59 3.80 7.18 3.11 23.13 3.51 5.88 7.94 1.20 4.72 5.93 2.74 2.62 11.81 4.24 4.00 5.85 2.66 3.11 3.15 4.10 4.41 2.89 4.29 4.77 6.95 2.96 17.88 7.49 Z200/2.02 9.31 4.43 4.55 7.96 3.10 6.78 2.93 5.21 11.16 5.33 2.97 14.18 2.90 6.02 18.64 15.69 2.66 3.63 14.13 7.56 9.89 23.48 10.81 5.93 1.21 4.59 3.62 1.54 5.44 6.04 7.23 2.11 4.63 4.59 3.42 0.64 3.16 11.36 8.70 2.08 7.40 1.28 3.75 1.22 8.85 3.13 8.04 3.31 10.87 14.88 2.82 1.31 1.72 2.44 5.00 5.79 4.08 9.50 3.71 4.00 3.30 2.17 3.55 2.75 2.35 6.84 3.32 14.81 31.34 3.78 5.33 1.75 3.34 6.85 17.88 2.48 7.63 3.10 5.92 3.99 2.02 4.97 3.79 13.10 6.47 6.73 3.49 3.15 5.61 1.17 1.29 3.56 2.25 4.23 1.87 3.95 4.12 9.63 19.51 4.95 1.83 10.14 8.16 4.16 12.65 7.83 19.93 2.29 9.32 10.59 3.88 3.73 8.66 3.42 Z200/2.23 4.2 1 2 3 4 5 11.25 4.27 11.04 7.49 1.21 Z200/2.32 6.03 2.70 24.98 2.25 15.84 2.61 7.71 1.27 2.82 28.95 9.52 12.37 31.22 4.44 7.15 10.85 12.13 2.36 2.59 4.48 2.25 4.95 7.36 7.48 2.90 3.78 5.28 6.36 10.26 6.00 9.17 3 8.58 1.90 1.24 2.90 4.86 4.23 1.47 18.5+1.92 3.70 4.00 2.85 22.15 2.97 6.38 4.5 1 2 3 4 5 13.59 13.36 2.37 11.15 2.49 3.35 6.61 0.33 5.84 4.31 4.66 2.60 6.88 2.89 1.35 15.04 8.21 14.26 10.45 2.10 6.76 2.28 4.36 4.17 1 2 3 4 5 17.57 14.29 4.92 13.27 32.12 5.45 2.01 1.5+2.25 5.19 2.64 7.69 5.22 7.98 3.19 14.03 4 27.44 Z200/2.60 49.80 2.57 Z250/2+1.96 3.18 4.14 34.

57 16.04 3.04 3.03 36.69 18.84 2.64 3.75 4.49 43.24 40.90 9.17 12.43 11.62 9.98 7.03 20.73 11.83 2.89 43.66 4.29 5.14 5.51 6.75 31.55 4.54 5 38.91 11.23 3.68 1.70 6.50 7.60 2.26 5.83 10.75 5.50 Z250/2.95 5.01 68.88 14.42 2.45 1.05 7.76 5.07 1.16 8.71 25.91 3.87 8.97 3.82 1.5 1 2 3 4 5 16.95 14.11 1.63 2.29 4.79 41.93 Z250/3+2 1 2 3 4 5 34.67 2.48 1 2 3 4 5 32.14 3.28 13.41 6.42 3.57 8.40 6.44 7.37 10.73 19.18 9. PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.91 21.51 3.39 6.05 4.34 12.94 19.06 38.5+1.24 3.03 6.88 18.27 5.34 4.89 39.93 45.31 10.25 3.42 5.65 13.98 27.92 24.28 6.70 12.90 15.35 22.26 55.89 8.30 4.11 3.09 4.80 6.35 70.39 13.35 8.99 6.78 4.25 4.50 2.08 3.16 24.48 8.90 1.67 2.09 6.04 24.50 8.34 48.27 13.87 11.75 3.69 7.97 11.12 6.20 5.10 17.32 3.22 17.76 12.05 7.85 4.70 15.31 2.35 15.78 16.79 7.51 8.60 59.45 10.90 6.99 4.49 4.12 46.84 6.94 4.36 20.80 6.14 18.34 7.00 14.49 7.35 13.67 45.67 16.60 4.58 5.45 10.93 37.94 6.36 3.47 4.12 19.46 5.68 4.07 17.28 5.14 3.51 7.00 5.38 29.83 13.90 3.33 3.5 1 2 3 4 5 42.29 10.34 4.73 9.96 4.37 23.91 25.84 83.46 5.00 9.93 4.45 8.15 30.17 Z300/1.84 14.21 5.64 6.28 6.07 2 16.15 12.97 4.63 5.43 6.47 6.50 6.59 7.74 6.02 4.81 6.83 4.86 4.05 15.62 10.28 35.84 14.92 15.99 8.42 6.37 3.95 2.94 3.29 15.21 61.86 44.69 5.81 5.68 8.49 15.07 4.43 34.64 4.47 6.84 11.84 3.24 2.35 4.19 24.09 4.01 Z250/3+2.87 2.10 17.13 8.04 3.28 6.06 7.56 30.26 16.39 26.06 5.21 18.50 10.33 17.20 4.57 3.72 5.41 3.61 8.22 10.24 5.86 4.03 3.46 9.24 28.69 18.61 27.30 3.19 9.18 2.82 8.69 21.28 6.13 2.71 5.32 20.69 3.67 7.87 72.47 46.43 14.25 11.87 7.74 3.43 11.01 17.74 7.36 Z250/2.83 9.74 7.03 10.30 10.95 14.72 12.19 12.75 Z300/2+1.08 9.53 9.5+2 4.62 7.51 9.09 Z250/3+3 1 2 3 4 5 42.86 6.64 Z250/3+1.42 12.93 5.5 1 2 3 4 5 33.03 10.14 18.79 5.18 10.52 20.32 4.45 2.55 3.55 1 2 3 4 5 .64 11.04 9.82 18.01 5.50 17.00 6.99 5.99 7.80 7.72 6.89 3.96 4.28 5.97 19.93 9.00 12.04 6.53 7.83 11.35 18.15 7.23 30.10 4.31 3.76 15.51 10.5 1 19.05 8.45 7.68 1.94 8.50 3.5+2.05 6.53 8.91 2.34 29.42 11.36 5.03 8.68 10.01 7.14 21.45 10.50 4.11 12.61 2.14 7.28 9.65 1.97 16.76 17.88 17.95 25.23 1.79 3 14.63 7.13 2.37 4.71 1.5 21.38 21.06 4.00 13.00 3.48 16.19 3.56 Z250/2.80 26.20 2.21 2.73 4.5 1 2 3 4 5 20.92 4 58.88 13.68 3.98 11.38 2.31 12.72 6.20 11.63 3.04 3.59 22.68 8.29 27.17 8.68 3.21 5.21 9.50 5.48 4.83 3.35 5.24 9.76 8.74 11.24 49.67 4.71 2.38 14.06 5.12 23.66 15.11 4.50 5.19 11.56 9.19 5.10 9.70 3.21 3.10 2.57 28.83 9.34 2.93 6.169 PROFILE Z.21 64.60 6.64 4.59 3.98 4.31 11.61 74.19 7.93 7.11 12.99 13.58 8.05 6.86 3.99 10.72 5.36 4.96 15.66 6.17 23.94 18.27 52.80 18.73 13.71 3.02 5.90 2.5+1.26 5.14 7.06 6.68 24.47 4.53 5.49 31.39 2.18 19.49 2.22 24.03 6.10 13.26 9.69 12.01 31.01 8.88 5.63 10.23 6.

35 6.5+2.50 6.13 14.15 7.15 Z300/3+2 1 38.60 3.60 4 86.55 9.81 10.07 5.95 4.62 76.22 10.24 9.88 12.51 6.33 10.68 9.72 3 27.56 19.20 30.91 10.13 20.95 8.03 5.67 11.00 6.35 5.83 30.70 25.06 50.92 11.95 33.96 4.56 10.71 15.01 17.68 13.49 10.45 22.12 10.50 4.03 3.76 8.57 17.88 38.03 6.79 25.25 42.68 14.5 1 57.42 45.31 6.32 6.68 35.92 16.61 9.06 9.58 9.38 4.76 7.19 2 38.02 6.69 12.05 15.33 10.20 6.86 3.69 8.48 3 29.68 7.76 2.45 14.33 12.87 6.71 26.99 6.10 10.92 6.64 Z300/3+1.52 17.59 12.64 30.93 44.11 5.37 52.83 68.55 9.69 9.62 17.04 7.15 10.07 5.86 10.59 5 87.73 25.73 20.04 35.69 4 102.78 10.42 3.82 6.50 13.15 4 130.73 12.87 3.27 3 17.63 16.70 2 21.05 6.39 24.76 16.78 10.72 8.53 4.54 2 21.17 8.77 8.90 3.89 36.06 8.21 18.00 16.08 12.83 14.43 5.45 78.09 4.93 82.53 10.87 7.75 10.82 32.42 29.07 3 22.45 17.39 9.07 7.37 6.76 6.63 7.84 8.03 9.89 4.85 9.23 54.31 10.65 16.77 17.57 .21 4 123.54 4 120.81 15.41 13.39 9.69 8.17 5.13 8.16 19.35 Z300/2.88 3.02 4 108.29 4.00 22.47 15.06 28.77 14.44 26.02 5 68.12 8.26 21.43 3.43 15.23 5.00 3.34 10.07 10.31 15.35 6.93 5.00 7.79 23.82 4.85 5.05 9.23 27.90 22.14 5.33 14.51 6.93 7.43 32.20 30.83 9.80 17.23 20.34 5.06 42.43 18.20 5.79 5.28 6.37 3 20.69 20.5 1 21.08 21.54 13.82 2.38 20.75 8.98 7.78 5 80.94 12.26 9.17 66.5 1 43.54 21.48 18.61 54.20 24.29 34.09 11.04 14.12 13.47 5.25 4.88 43.65 14.29 7.21 5.30 7.74 15.32 17.16 45.58 53.82 7.77 6.75 27.68 7.10 3 32.90 7.70 5.10 11.50 6.22 6.69 7.56 11.73 3.63 11.39 8.91 4.50 4 127.04 25.25 17.64 13.96 3.74 4.28 6.32 10.85 4.02 6.25 5 84.76 64.67 4 105.71 14.02 6.37 2 21.35 2.94 55.45 16.85 21.5+2 1 37.98 7.21 8.79 23.93 3.36 4.15 10.62 11.51 3.53 13.74 36.73 24.09 17.70 7.29 22.58 7.07 80.97 12.36 4.52 12.70 2 34.55 7.09 13.46 15.99 32.85 15.53 2 26.92 9.71 4.15 4.77 11.98 4.13 12.60 12.06 52.53 4.03 4.09 36.5+1.70 7.79 20.77 9.36 5.00 2 30.43 8.51 12.69 6.83 42.29 3.86 16.33 3.43 Z300/3+3 1 58.70 Z300/2.40 11.61 8.29 2.24 10.54 3 21.69 25.95 13.32 11.38 4.07 7.00 25.14 13.39 10.45 7.03 19.86 21.27 36.56 4.42 32.19 21.29 5 70.16 5.04 28.75 2.16 12.49 Z300/2.65 8.31 44.38 4.51 8.51 5.19 14.71 12.54 6.50 1 29.95 5 82.50 5.29 Z300/3+2.55 4.84 37.70 16.49 18.80 15.95 7.72 14.54 24.24 14.91 2 29.29 5.82 3 25.64 5 72.16 8.60 6.83 7.73 5.31 10.00 10.53 6.91 8.98 6.45 6.11 5.19 8.32 2.61 24.72 10.28 2.61 19.46 18.5 1 21.55 5.54 3.50 8.51 12.66 17.54 3.170 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Z300/2+2 Caz Lungime [m] 3.65 13.26 5.50 9.31 50.17 9.47 5.44 18.54 5 57.20 20.60 13.00 5.62 17.15 8.03 31.60 16.13 53.

30 1.00 0.88 2.56 1.21 0.07 0.86 0.58 1.5+1.58 0.71 0.68 1.00 2.23 3.50 1.30 1.90 1.33 3.39 3.96 0.26 1.45 0.67 0.82 0.52 1.33 0.00 2.20 Z100/1.62 0.5+1.58 1.67 0.39 1.24 Z100/1+1+ Z100/1 Z100/1+1+ Z100/1.50 1.57 2.42 2.58 1.99 0.28 0.93 2.34 1.44 2.33 1.41 1.16 0.02 0.53 4.25 0.15 1 2 3 4 5 3.77 4.71 0.08 0.2 2 3 4 5 4.74 2.19 4.09 4.82 0.25 1.75 0.2+1 Z100/1 2 3 4 5 4.20 2.77 3 2.45 0.01 0.91 0.83 0.82 0.51 1.71 1.58 1.39 0.12 5.66 0.37 0.28 0.32 1.08 1.40 1.23 Z100/2+2+ Z100/1 8.08 1.2 2 3 4 5 6.2+1.22 2.60 1.60 1.44 1.64 3.40 1.63 1.53 1.20 0.69 0.26 0.73 0.57 0.93 0.43 1.30 2.15 0.50 1.62 2.94 0.29 1.01 1.81 2.76 1.67 3.39 6.30 6.47 1.73 0.05 0.42 0.84 0.62 1.92 0.48 0.34 5.39 0.79 1.52 0.92 2.54 0.02 0.00 0.43 0.91 0.14 2.63 0.62 2.23 0.41 0.82 2.33 0.47 0.47 3.53 1.76 0.08 1.62 1.21 2.83 1.48 0.23 0.63 3.56 0.39 1.80 0.78 2.57 3.42 0.25 2.60 0.06 3.59 0.42 1.51 5.2+1 Z100/1.70 0.86 0.13 4.81 2.94 3.38 1.30 1.76 2.50 0.52 2.37 0.87 2.79 5.98 4.19 0.83 0.27 1.48 2.05 0.39 1.41 0.77 0.58 1.26 0.5+1 Z100/1 2 3 4 5 6.68 2.09 1.29 1.03 3.90 1.79 1.26 1.12 3.93 0.96 1.81 1.10 1.80 0.46 1.77 0.73 1.07 3.48 2.78 1.36 0.93 0.27 2.73 0.76 1.31 0.28 1.91 0.00 0.48 0.41 1.04 1.25 3.95 0.58 2.14 1.00 0.55 0.90 0.33 1.67 2.69 3.44 3.17 0.83 2.39 4.67 1.38 0.17 Z100/1.05 5.59 4.50 0.13 1.45 0.11 1.54 1.61 1.2 1 2 3 4 5 .48 0.12 0.06 1.25 0.50 0.38 1.171 PROFILE Z.66 0.79 0.26 3.00 1.2+1.31 3.45 1.09 4.81 0.72 2.51 1. 6 .92 1.19 7.12 2.28 0.92 1.43 3.87 1.13 1.30 2.24 1.27 0.63 0.50 1.60 3.65 0.34 0.57 3.18 0.93 1.15 0.21 0.34 0.23 0.46 0.52 0.23 2.76 4 3.58 0.06 2.99 1.51 2.21 Z100/1.55 1.50 3.77 0.5 2 3 4 5 6.79 0.00 3.11 2.53 0.63 0.47 1.70 0.95 3.65 1.08 0.00 1.30 0.93 0.70 5.36 1.83 0.54 0.13 0.21 2.37 1.03 4.25 0.58 2.67 0.16 0.27 1.5+1 Z100/1.39 2.20 1.85 1.96 0.18 Z100/1.25 5 2.50 4.31 2.43 1.99 1.52 2.16 0.10 0.00 1.26 4.87 0.39 2.61 1.12 0.09 1.69 0.07 0.12 1.84 0.49 0.96 0.5+1 Z100/1.90 1.30 0.78 1.32 0.97 0.76 1.69 1.65 0.29 1.92 0.38 0.36 2 2.61 2.01 1.96 1.30 2.40 1.79 2.80 2.17 Z100/1.71 1.26 0.26 2.61 1.72 0.59 0.82 2.46 0.80 0.35 0.30 1.42 0.50 0.00 4.85 1.29 4. PROFILE Z SISTEM STATIC NR.81 1.83 4.87 3.95 1.56 0.50 1 3.28 1.17 0.33 1.97 0.39 2.98 2.58 0.35 1.56 0.35 1.24 1.63 1.36 1.56 2.45 1.41 4.53 3.36 0.78 0.PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.47 1.5+1.06 0.32 0.42 0.50 0.33 1.70 0.22 0.54 0.17 2.64 0.30 1.58 3.23 7.

58 1.48 2.53 1.04 0.73 2.22 1.27 3.73 3.58 1.94 1.99 0.44 2.42 0.23 4.98 0.72 2.10 4.04 0.18 0.40 1.24 1.47 0.18 0.08 0.18 5.50 0.69 0.43 0.02 3.76 1.73 2.21 4.63 1.53 1.65 6.91 1.63 0.17 4.71 1.81 6.29 0.29 0.88 0.97 2.19 1.34 3.27 Z100/2+2+ Z100/2 1 2 3 4 5 8.81 3.21 0.38 1.63 0.99 2.64 2 2.13 3.95 1.5+1.51 1.96 0.19 2.55 5.61 1.67 0.07 2.14 2.80 0.55 1.85 2.10 2.81 3.72 0.65 0.36 0.02 0.41 1.32 0.27 1.84 0.04 1.61 1.41 0.02 2.77 1.78 2.39 0.91 2.43 2.40 6.25 Z120/1.77 0.07 3.23 Z120/1+1+Z120/1.38 4.37 1.58 1.90 0.07 0.78 6.95 0.75 0.74 3 2.45 0.17 1.87 1.40 1.86 5.65 3.74 1.2+1.70 4.53 0.00 1.77 5 3.38 1.34 1.71 4 5.88 0.49 0.56 0.26 2.72 1.80 0.79 1.84 4 5.65 1.62 0.50 1.49 2.93 0.31 4.28 Z120/1.45 0.01 7.57 4.09 2.54 2.64 1.50 1.77 1.32 0.74 0.86 0.42 1.75 1.93 1.32 Z100/2+2+ Z100/1.22 1.30 1.89 0.43 1.11 1.29 2.82 0.28 1.99 0.27 1.63 1.00 4.54 0.70 3.30 3.02 2.30 2.22 1.76 0.42 0.65 1.93 2.41 0.00 3.98 4.5 1 2 3 4 5 8.03 2.89 0.13 1.85 2.54 0.2 1 0.30 1.70 0.67 1.50 1.87 2.50 1 8.01 0.61 3.18 0.34 1.76 1.73 0.89 2.00 2.11 0.16 3.06 2.85 0.82 1.67 5.18 4.08 1.99 3.39 0.98 4.17 0.08 0.52 1.82 2.48 1.76 1.98 4.97 2.45 0.29 6.11 1.43 1.5+1 Z120/1 2 3 4 5 7.97 1.99 0.78 2.92 0.92 3.64 4.50 1.26 Z100/2+2+ Z100/1.76 3.93 2.95 1.81 1.53 2.27 5.51 1.05 0.40 3.38 0.45 1.66 1.74 0.17 7.76 3.2 2 3 4 5 5.06 1.47 0.88 1.58 0.95 1.51 0.06 1.40 5.06 1.58 1.79 0.63 0.25 0.00 3.18 6.31 7.72 0.94 0.80 2.50 1.10 1.42 3.29 2.15 2.28 0.39 7.56 3.54 1.72 3.44 1.11 4.26 0.48 0.50 2.24 1.93 7.5+1 Z120/1.59 1.03 2.59 0.54 0.06 2.66 1.52 0.85 2.08 1.68 0.55 1.47 1.14 1.5+1.01 0.08 1.32 1.50 6.26 0.48 3.57 3.65 3.43 1.26 Z120/1.98 0.33 1.32 1.14 1.40 1.30 0.2 2 3 4 5 7.59 0.38 3.78 1.47 2.26 1.83 3.72 2.08 4.72 2.37 1.54 0.32 0.79 1.64 0.11 0.2+1 Z120/1 2 3 4 5 5.20 1.14 2.40 2.97 0.60 0.70 0.21 1.59 0.52 0.2+1.61 0.91 3.53 1.68 4.83 1.36 3.31 0.62 0.39 0.50 3.68 0.63 1.94 3.52 2.15 2.17 4.35 0.04 5.16 0.48 1.24 1.12 1.66 1.78 1.77 1.85 0.47 1.88 0.91 5 3.35 1.79 2.15 0.63 2.45 3.84 0.08 2.48 0.55 1.30 Z120/1.45 1.78 3.97 1.60 0.43 2.63 3.71 1.09 2.00 2.2+1 Z120/1.78 2.97 0.73 5.16 0.29 1.71 0.172 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.34 1.53 1.37 2.99 1.01 4.73 0.38 4.70 2.68 0.59 4.86 2.49 1.37 1.44 1.46 0.47 0.44 4.48 1.47 1.85 2.30 1.56 5.05 2.01 2.08 1.60 1.83 1.51 3.21 1.91 0.80 0.78 0.00 0.78 1.50 1.38 3.16 3 4.78 0.51 4.01 1.90 0.31 Z120/1+1+ Z120/1 1 2 3 4 5 3.99 2.09 2.12 4.05 2 5.10 1.58 2.72 2.69 2.42 1.18 1.62 3.56 0.17 0.23 0.68 3.36 2.34 0.42 3.2 .38 0.48 1.01 1.85 0.80 1.99 2.74 0.13 6.49 4.51 2.66 4.41 1.94 3.03 2.47 0.15 0.60 1.85 0.58 0.68 1.67 2.26 1.35 0.89 0.

79 4.92 2.10 4.18 4.79 6.29 7.78 1.49 5.39 0.50 Z120/1.22 4.88 4.72 5.82 7.31 4.34 2.47 2.47 2.40 3.81 2.47 Z120/2.37 Z120/2+2+ Z120/1.33 1.41 9.75 5.64 1.42 1.98 1.58 1.12 2.36 3.83 2.08 0.2 2 3 4 5 12.06 0.44 1.2 1 2 3 4 5 10.68 3.34 0.19 2.74 2.39 5.41 0.61 8.27 4.72 2.78 7.60 0.50 1.16 2.65 9.73 0.23 0.98 1.05 2.81 3.68 2.86 5.14 1.73 2.70 1.73 1.98 4.61 6.88 2.33 0.5 2 3 4 5 12.17 3.72 6.06 2.58 7.85 0.12 3.69 0.49 3.63 1.90 0.96 3.70 0.72 3.17 2.29 1.49 Z120/2.11 1.23 1.06 2.17 7.12 7.89 1.44 3.98 1.49 4.81 1.12 5.60 2.66 1.15 5.48 3.86 1.43 7.97 3.01 1.17 3.43 3.78 4.53 0.76 1.65 1.43 3.03 0.49 1.82 4.39 4.37 2.88 5.99 1.19 9.98 1.48 2.55 3.18 2.83 1.61 4 8.58 1.96 7.06 3.06 2.29 1.05 9.26 3.94 2.65 1.45 3.90 2.83 3.01 0.88 5.99 1.76 0.85 1.88 2.29 1.5+1 Z120/1 2 3 4 5 12.55 0.5+2.50 4.18 2.20 3.90 2.88 6.72 6.52 1.89 1.33 1.06 2.47 0.58 1.94 5.49 0.52 11.45 4.81 2.71 4.50 2.69 6.02 3.47 7.15 0.52 0.59 3.51 5.85 8.38 1.50 1.80 3.63 1.32 2.74 3.5+1.82 7.99 11.76 2.86 2.72 3.66 5.75 1.5+1 7.84 3.17 1.25 4.78 1.34 1.90 2.50 3.55 3.52 0.33 1.56 0.00 2.03 2.95 4.5+1 Z120/1.29 2.00 4.33 6.37 1.34 7.88 1.28 2.32 9.74 3.5+2.01 2.71 1.06 0.21 1.44 Z120/2.99 2.48 1.20 5 5.58 1.60 6.97 0.24 3.25 1.5 2 5.81 0.54 1.00 1.55 5.32 4.04 4.5+1 Z120/1.03 5.48 1.79 3.09 5.96 1.19 2.65 1.19 1.88 9.65 0.67 1.81 3.73 2.57 3.93 1.91 2.84 2.05 1.46 Z120/2.33 6.93 4.37 2.31 1.08 3.93 4.15 1.41 3.99 3.24 3.56 4.40 0.00 1.06 0.87 5.5+2.13 1.48 1.19 2.77 1.98 3.57 1.89 3.58 5.24 2.63 5.60 1.42 3.36 2.10 4.63 0.32 3.75 2.01 7.81 0.74 2.87 0.61 6.12 4.75 1.78 0.58 2.94 4.78 0.00 1.77 2.05 1.18 3.42 0.68 2.88 2.67 5.56 1.73 1.29 1.13 0.55 3.76 5.18 5.25 3.38 1.09 7.00 3.71 2.65 3.55 2.71 2.19 5.05 3 4.95 3.19 2.92 2.53 1.32 3.42 2.60 10.72 0.35 0.173 PROFILE Z.25 5.96 1.29 0.72 1.13 1.97 4.40 2.68 4.38 4.36 6.5+2.91 7.74 0.54 .49 3.47 1.84 1.29 2.42 2.14 12.42 Z120/2+2+ Z120/2 1 2 3 4 5 10.33 1.75 5.19 2.22 4.75 Z120/1.53 7.28 0.89 6.57 2.91 4.46 1.86 4.25 5.79 2.60 1.22 0.50 3.95 2.72 2.42 3.47 1.65 3.5+1 Z120/2 2 3 4 5 13.21 3.48 1.59 0. PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.43 0.24 0.34 0.35 Z120/2+2+ Z120/1 1 2 3 4 5 10.67 4.19 6.19 5.66 2.61 2.66 0.39 Z120/2+2+ Z120/1.65 2.28 1.79 4.71 1.09 1.62 1.37 1.89 4.23 5.69 2.93 1.13 2.81 2.50 2.44 6.03 2.16 0.90 5.66 2.35 2.52 2.36 1.96 2.58 1.55 0.86 2.5 1 2 3 4 5 10.11 1.02 1.88 4.82 1.77 10.76 3.49 5.09 0.81 0.52 4.22 0.96 3.05 1.86 0.62 6.99 0.79 3.00 5.25 6.54 7.64 2.07 2.72 1.47 3.90 2.38 1.58 4.38 0.80 1.63 3.58 3.45 1.46 4.70 1.82 3.32 1.00 0.91 2.83 2.26 2.69 3.75 0.90 0.07 4.85 2.53 6.98 4.55 1.27 1.69 0.13 4.28 1.36 3.82 2.32 6.03 1.50 1.79 1.70 2.57 1.

66 3.02 2.60 1.55 0.89 3.66 1.63 1 2 3 4 5 .99 1.82 1.79 8.16 6.60 2.33 3.72 4.41 3.18 0.64 0.11 4.00 3.79 9.27 3.29 4.37 0.5+1.89 1.68 3.00 4.01 0.92 1.61 2.23 2.65 6.90 1.85 1.25 4.54 1.90 3.37 4.09 2.15 1.79 2.50 Z120/2.83 1.37 6.71 4.19 6.31 6.51 7.76 3.59 1.41 2.13 0.79 1.19 2.62 1.47 1.26 0.27 1.95 3.44 1.79 1.15 0.88 1.72 2.38 1.25 0.91 2.54 2.66 0.72 1.08 1.92 0.73 1.40 5.56 1.21 2.40 7.11 5.64 0.89 0.93 2.53 0.86 10.54 0.78 2.66 0.51 Z150/1.17 5.92 4.21 2.97 6.89 3.13 3.01 1.19 1.12 1.71 2.02 0.2 2 3 4 5 9.47 3.39 3.86 1.72 0.36 3.90 7.86 5.80 1.50 1.14 1.98 2.41 2.53 3.76 1.68 1.22 9.78 3.44 Z150/1.90 6.00 1.05 3.54 10.52 5.25 9.08 1.48 6.19 2.95 2.35 1.44 1.12 1.20 1.24 0.83 1.89 3.23 1.86 0.98 0.79 1.04 0.85 4.07 1.58 5.17 1.60 2.28 0.96 9.38 4.26 3.19 1.08 1.91 0.06 2.24 1.86 1.53 7.59 2.50 4.87 4.00 2.54 1.67 1.02 2.17 0.56 2.99 4.78 4.61 2.29 2.04 2.78 1.16 0.45 3 6.10 0.40 3.89 9.74 1.90 0.49 3.02 4.93 8.79 0.93 4.16 0.14 6.5+1 13.70 1.36 2.12 0.06 2.75 4.54 1.39 Z150/1+1+ Z150/1.62 1.08 0.09 4.33 1.52 1.31 7.47 3.32 6.75 1.40 1.5+1 Z150/1.70 3.49 2.47 0.49 1.63 8.87 3.5+1.07 3.19 1.64 1.61 3.13 2.94 0.38 2.00 2.72 8.67 1.93 0.68 12.58 3.89 0.2+1 Z150/1.59 Z150/1+1+ Z150/1 1 2 3 4 5 4.75 1.80 0.84 3.47 3.07 2.06 3.5 2 3 4 5 9.13 4.65 0.89 2.01 3.88 4.65 3.20 1.89 1.50 4.28 4.42 1.03 4.43 Z150/1.77 0.48 1.24 4.60 4.10 1.24 2.79 2.86 2.54 3.20 1.25 2.77 1.87 1.5+1 Z150/1 2 3 4 5 9.79 1.98 5.64 5 9.18 1.52 0.01 0.90 3.62 2.64 1.92 0.2+1.44 2.57 0.91 4.21 1.19 2.58 1.20 1.99 1.37 5.31 4.77 1.39 0.50 2.46 1.38 1.51 1.49 1.38 2.72 0.60 0.64 2.97 2.10 4.5+2.62 0.81 0.48 0.75 1.45 0.35 0.19 1.57 14.37 2.47 Z150/1.79 3.83 3.76 0.84 11.12 1.84 2.95 0.07 0.71 5.49 1.63 3.52 1.05 5.95 5.74 0.84 0.22 1.79 3.59 2.72 1.07 2.81 2.82 0.37 3.35 2.09 3.09 0.10 5.51 2.5+1 Z150/1.73 1.98 1.12 3.81 0.60 6.80 0.5 2 7.56 5.71 0.29 0.18 1.71 0.95 2.51 1.19 4.72 1.79 0.60 3.62 2.71 5.94 2.19 3.16 2.50 1.00 8.06 0.74 5.29 0.50 2.25 0.54 1.33 1.15 5.04 5.86 4.80 1.37 9.04 1.18 1.53 1.23 0.2+1.2+1 Z150/1 2 3 4 5 6.14 1.99 6.51 1.30 2.84 1.00 3.76 1.76 4.48 0.04 2.95 1.5+1.32 1.00 7.26 5.09 2.31 2.10 2.64 0.33 4 13.49 0.86 1.24 5.43 12.46 2.73 4.63 1.50 6.85 1.97 1.23 1.06 0.84 Z120/2.85 2.24 2.49 1.2 2 3 4 5 6.2 1 2 3 4 5 4.20 1.82 1.10 7.52 1.91 2.88 0.174 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.72 7.93 1.21 7.40 1.08 1.60 Z150/2+2+ Z150/1 13.58 2.87 0.27 2.73 2.60 1.76 1.14 2.00 0.99 3.90 0.79 5.09 2.00 7.04 3.35 1.96 1.98 0.06 1.05 2.89 1.61 0.15 1.83 1.30 2.15 1.60 3.59 2.59 1.56 2.19 2.65 3.24 5.72 6.88 2.33 1.60 5.55 Z150/1.16 4.62 1.96 1.33 2.59 0.98 2.44 1.01 13.74 0.56 2.83 0.50 2.

50 3.60 5.84 1.5+2.49 7.10 2.30 1.5+1 Z150/1 2 3 4 5 16.33 4.91 2.02 2.26 3.44 0.38 4.00 2.86 1.99 5.57 2.54 3.85 1.53 1.90 4.22 4.05 1.68 1.24 6.92 1.11 4.35 1.00 7.03 2.2+1 Z200/1. PROFILE Z Profil Caz Lungime [m] 3.70 6.44 4.03 1.81 6.09 5.34 1.18 3.24 Z150/2+2+ Z150/1.04 7.85 2.26 3.57 9.72 9.58 3.57 4.175 PROFILE Z.16 4.83 14.72 1.5+1 Z150/2.00 1.38 6.47 2.63 5.52 3.98 2.75 2.62 6.05 3.01 4.65 2.85 1.77 1.96 1.82 1.39 1.98 8.77 3.22 3.40 6.15 7.37 3.63 3.00 12.09 11.28 2.79 2.95 4.63 2.62 2.91 2.64 5.91 7.41 3.70 1.02 2.78 1.63 2.99 29.05 3 5.70 13.94 6.25 2.50 1.65 1.62 2.92 2.19 2.25 18.28 3.37 1.72 2.89 5.64 2.76 3.86 2.72 1.96 2.28 3.5+2.84 3.05 6.99 2.54 11.57 8.27 4.02 7.00 3.06 2.28 12.5 2 3 4 5 17.41 7.62 3.29 1.47 3.69 12.09 11.12 3.92 5.37 5.18 2 7.30 2.38 4.32 0.37 15.87 6.04 4.5+2.93 9.42 6.21 1.56 3.18 2.17 4.69 9.75 1.10 9.43 3.37 1.91 2.87 4.50 4.5+1 Z150/1.91 3.06 2.13 5.84 4.10 2.53 2.19 9.10 5.37 3.92 1.70 3.63 3.96 2.40 17.81 5.53 1.10 3.79 3.89 5.26 2.42 2.09 0.65 1.54 1.62 10.52 1.5+2.53 4.73 5.49 4.64 5.43 2.78 1.01 10.42 2.36 9.54 4.20 3.32 4.29 4.98 3.03 2.11 5.45 6.00 5.50 3.11 4.2+1.91 2.21 2.35 6.00 2.17 0.14 3.54 7.76 7.45 4.55 2.73 3.71 3.01 23.62 6.14 8.2 2 3 4 5 16.52 4.13 2.69 4.20 0.18 2.04 5.28 8.65 4.30 1.30 6.02 3.85 6.74 19.44 3.95 3.29 5.82 7.69 1.23 5.35 4.47 12.47 0.23 2.63 4.35 1.71 2.29 1.69 5.15 7.36 4.34 4.95 1.25 3.00 Z200/1.37 9.14 2.68 1.03 3.12 0.07 1.15 2.77 3.75 Z150/2.10 2.53 2.64 3.45 14.18 3.53 3.50 6.77 7.51 3.00 3.13 3.93 5.71 6.35 6.51 1.84 2.93 7.81 10.37 12.39 2.06 1.21 5.79 5.06 1.55 18.71 Z150/2+2+ Z150/2 1 2 3 4 5 13.98 4.07 2.38 6.01 16.78 Z150/2.79 6.80 Z150/2.63 1.23 0.03 8.41 4.14 6.68 2.58 13.52 2.15 3.69 3.5 2 3 4 5 17.26 6.79 2.80 1.81 3.74 1.07 0.96 3.39 2.96 8.58 2.72 5.25 0.30 3.29 6.39 4.25 8.56 4 15.36 7.07 4.69 2.03 7.69 6.34 1.53 4.55 4.57 6.77 1.38 0.23 2.57 9.83 4.46 3.2 2 3 4 5 9.55 0.95 3.28 3.16 2.55 7.17 2.40 3.02 1.82 7.61 5.11 2.54 4.96 2.07 1.10 1.65 2.83 3.65 8.45 1.86 6.53 3.33 12.08 5.29 2.20 6.00 7.10 3.11 1.00 1.30 13.36 2.86 2.69 12.82 5.87 1.48 2.92 Z150/2.45 4.31 5.95 2.20 3.58 1.64 2.22 12.31 2.95 0.75 11.46 10.46 5.43 3.60 5.5 1 2 3 4 5 13.83 Z150/2.5+1 Z150/2 2 3 4 5 17.67 2.92 2.92 1.82 10.55 1.97 1.50 2.40 4.40 1.92 4.31 1.09 1.15 1.61 3.71 2.17 10.67 2.33 2.52 8.00 0.96 8.24 7.78 3.84 1.24 5.19 5.04 2.36 3.00 3.76 4.34 3.34 2.30 3.88 2.28 4.51 9.28 1.84 1.34 1.95 3.19 1.81 3.68 4.03 5.96 2.5+1 Z150/1.84 5.37 0.93 21.08 6.42 4.67 6.52 6.25 1.03 19.25 11.72 1.21 2.53 1.62 2.85 8.18 2.2 .66 Z150/2+2+ Z150/1.13 6.98 18.61 2.03 2.90 1.50 13.49 3.68 1.00 1.38 2.05 7.31 3.81 2.81 5 10.50 1 13.34 4.44 1.31 1.97 5.5+2.85 1.46 2.

82 7.02 5.05 13.24 9.27 6.15 8.54 1.65 15.70 2.86 4.51 7.07 11.99 3.71 4.88 3.57 4.2 1 2 3 4 5 20.45 3.25 2.18 Z200/2.42 10.71 4.02 6.18 2.58 4.29 12.68 7.73 Z200/2+2+ Z200/1.26 4.18 4.41 10.50 3.52 25.06 32.61 8.91 4.59 2.04 15.39 Z200/2.49 5.46 7.31 1.76 2.86 5.57 8.63 10.04 2.15 10.02 4.67 2.67 7.63 2.24 5.43 Z200/1.06 1.79 9.50 9.54 6.25 5.03 7.68 6.04 5.22 6.24 36.89 35.16 3.33 1.28 2.27 18.15 5.31 3.26 4.92 61.90 7.42 12.47 4.29 5.76 3.14 23.10 21.57 3.59 2.83 3.33 2.86 4.24 6.00 6.69 7.78 6.50 2.10 7.34 7.16 4.24 6.30 14.04 5.00 3.87 10.43 2.81 2.23 5.2 2 6.29 3.73 3.79 6.03 10.10 11.05 7.12 6.64 3.22 5.16 3.86 5.78 4.00 3.48 4.83 9.98 6.12 5.11 8.65 4.41 4.56 Z200/2+2+ Z200/1.79 2.45 14.45 13.49 16.79 3.11 2.35 10.54 5.15 34.76 14.33 8.52 4.67 7.82 48.78 32.10 3.86 18.04 3.71 5.78 6.26 6.43 3.50 Z200/1.07 4.76 7.79 1.00 15.30 2.26 3.5+1 13.08 4.00 8.25 8.31 3.88 4.5+2.28 2.14 8.45 21.84 4.87 5.58 14.20 3 5.38 6.05 Z200/2.5+1.86 6.96 Z200/1.04 8.23 5.69 1.50 6.93 2.41 3.80 2.54 3.98 2.38 12.48 15.58 40.00 3.50 4.93 3.26 6.41 2.69 2.59 6.68 3.46 32.39 3.22 4.68 3.26 3.68 4.5 1 2 3 4 5 20.77 3.59 3.64 8.14 6.06 4.56 29.62 7.21 21.66 17.19 7.5+2.94 5.69 7.52 13.97 38.64 2.67 5.64 2.76 30.08 4.03 2.30 2.16 20.41 7.38 2.23 3.65 15.04 4.66 10.45 3.18 2.10 2.65 5.76 5.54 27.64 12.13 11.78 2.04 6.40 5.26 20.54 4.42 4.07 Z200/2.12 5.5 2 3 4 5 27.81 7.38 5.61 11.34 9.44 2.176 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Profil Caz Lungime [m] 3.30 6.48 5.29 2.11 2.08 11.36 9.07 9.38 9.23 4.72 30.46 2.06 3.55 7.91 8.01 4.95 5.53 2.94 48.30 6.92 9.63 4.12 3.21 4.00 2.06 6.27 6.99 3.90 7.23 4.40 7.49 11.83 3.67 6.17 16.5 2 3 4 5 28.61 5.27 2.00 6.74 2.03 4.89 21.65 4.07 5 22.70 8.75 1.22 5.01 1.43 9.11 9.14 4.35 6.93 56.24 4.30 5.07 5.80 5.37 21.80 6.27 2.43 18.37 4.95 6.5+1 Z200/2.77 9.47 17.98 7.58 1.76 13.87 2.74 10.07 2.16 9.05 37.31 3.74 3.29 9.76 3.41 3.03 3.91 4 33.22 5.36 1.61 7.35 12.98 20.11 4.92 2.59 2.96 10.57 3.17 12.53 24.66 1.14 1.27 2.90 3.30 3.06 4.00 5.81 8.75 8.86 5.94 5.62 .00 3.88 17.52 20.82 5.25 14.5+2.30 3.08 2.39 2.08 6.79 5.97 10.24 8.20 7.50 2.58 9.27 6.86 Z200/2+2+ Z200/2 1 2 3 4 5 20.62 6.76 6.80 4.05 4.98 9.01 5.02 4.5+1.59 1.88 1.99 12.33 23.29 6.51 3.19 2.01 4.60 3.53 8.75 17.23 14.16 3.93 3.87 3.43 6.95 6.23 2.38 12.63 25.75 3.39 25.53 17.51 3.68 43.80 1.25 5.5+1 Z200/1.78 4.43 3.27 13.5 2 3 4 5 13.5+2.68 5.99 15.40 7.83 6.88 3.93 51.49 5.06 8.35 5.47 6.15 11.34 1.38 6.29 5.40 6.5+1 Z200/2 2 3 4 5 28.48 26.24 3.95 3.61 4.98 4.97 16.78 3.56 5.15 4.87 4.34 2.82 5.52 4.12 21.22 2.39 4.30 23.12 11.06 3.5+1 Z200/1.41 6.26 4.50 4.63 1.94 5.00 7.34 40.2 2 3 4 5 27.91 6.5+1 Z200/1.09 3.38 13.96 3.25 9.71 4.36 9.99 8.11 7.74 5.33 5.31 15.89 5.63 2.04 21.58 7.72 3.71 4.23 11.10 6.92 3.63 4.

177

PROFILE Z.
PROFILE Z

Profil

Caz Lungime [m]
3,00
3,50
Z250/1.5+1.5+1 16,06
12,33
Z250/1.5
2
8,21
6,30
3
5,93
4,50
4 62,48
39,34
5 41,65
26,23

4,00
9,74
5,09
3,65
26,36
17,57

4,50
7,87
4,24
3,10
18,51
12,34

5,00
6,48
3,60
2,71
13,49
9,00

5,50
5,42
3,09
2,40
10,14
6,76

6,00
4,60
2,67
2,15
7,81
5,21

6,50
3,95
2,32
1,93
6,14
4,09

7,00
3,43
2,03
1,73
4,92
3,28

7,50
3,00
1,79
1,55
4,00
2,67

Z250/2+2+
Z250/1.5

1
2
3
4
5

24,61
11,00
7,42
75,09
50,06

19,19
8,95
5,92
47,28
31,52

15,33
7,62
5,03
31,68
21,12

12,50
6,63
4,45
22,25
14,83

10,37
5,81
4,03
16,22
10,81

8,73
5,10
3,68
12,19
8,12

7,45
4,49
3,35
9,39
6,26

6,42
3,95
3,04
7,38
4,92

5,59
3,49
2,75
5,91
3,94

4,90
3,09
2,48
4,81
3,20

Z250/2+2+
Z250/2

1
2
3
4
5

24,87
12,04
7,57
83,87
55,92

19,41
9,73
6,12
52,82
35,21

15,53
8,21
5,29
35,38
23,59

12,67
7,09
4,78
24,85
16,57

10,52
6,16
4,41
18,12
12,08

8,86
5,38
4,11
13,61
9,07

7,55
4,71
3,83
10,48
6,99

6,51
4,13
3,54
8,25
5,50

5,67
3,63
3,25
6,60
4,40

4,98
3,21
2,97
5,37
3,58

Z250/2.5+2.5+1
Z250/1.5
2
3
4
5

32,65
12,54
8,63
87,63
58,42

25,69
10,62
7,08
55,18
36,79

20,68
9,37
6,20
36,97
24,65

16,97
8,38
5,64
25,96
17,31

14,15
7,51
5,22
18,93
12,62

11,96
6,70
4,84
14,22
9,48

10,23
5,95
4,47
10,95
7,30

8,84
5,29
4,10
8,62
5,74

7,71
4,69
3,74
6,90
4,60

6,78
4,18
3,38
5,61
3,74

Z250/2.5+2.5+1
Z250/2
2
3
4
5

32,95
13,75
8,63
96,43
64,29

25,95
11,57
7,16
60,72
40,48

20,91
10,13
6,37
40,68
27,12

17,17
8,99
5,89
28,57
19,05

14,32
7,99
5,56
20,83
13,89

12,11
7,09
5,27
15,65
10,43

10,36
6,27
4,96
12,05
8,04

8,95
5,55
4,63
9,48
6,32

7,81
4,91
4,27
7,59
5,06

6,87
4,36
3,92
6,17
4,11

Z250/2.5+2.5+1 33,20
Z250/2.5
2 14,87
3
8,60
4 105,17
5 70,12

26,17
12,44
7,21
66,23
44,15

21,10
10,81
6,48
44,37
29,58

17,33
9,53
6,09
31,16
20,77

14,46
8,42
5,84
22,72
15,14

12,23
7,43
5,62
17,07
11,38

10,47
6,55
5,38
13,15
8,76

9,05
5,77
5,10
10,34
6,89

7,90
5,10
4,78
8,28
5,52

6,95
4,52
4,43
6,73
4,49

Z250/3+3+
Z250/1.5

1 40,11
2 13,33
3
9,57
4 100,10
5 66,73

31,72
11,59
7,99
63,04
42,02

25,64
10,47
7,12
42,23
28,15

21,11
9,55
6,59
29,66
19,77

17,64
8,68
6,19
21,62
14,41

14,94
7,83
5,82
16,24
10,83

12,81
7,03
5,44
12,51
8,34

11,09
6,28
5,03
9,84
6,56

9,68
5,60
4,61
7,88
5,25

8,53
5,00
4,20
6,41
4,27

Z250/3+3+
Z250/2

1 40,43
2 14,57
3
9,46
4 108,91
5 72,61

32,00
12,60
7,98
68,58
45,72

25,89
11,30
7,21
45,95
30,63

21,32
10,24
6,78
32,27
21,51

17,83
9,25
6,49
23,52
15,68

15,11
8,30
6,21
17,67
11,78

12,95
7,41
5,91
13,61
9,08

11,22
6,60
5,55
10,71
7,14

9,80
5,87
5,16
8,57
5,72

8,63
5,23
4,75
6,97
4,65

Z250/3+3+
Z250/2.5

1 40,70
2 15,75
3
9,35
4 117,66
5 78,44

32,24
13,55
7,96
74,10
49,40

26,10
12,07
7,27
49,64
33,09

21,51
10,87
6,93
34,86
23,24

18,00
9,76
6,73
25,42
16,94

15,26
8,72
6,54
19,10
12,73

13,08
7,75
6,32
14,71
9,81

11,33
6,88
6,03
11,57
7,71

9,90
6,11
5,68
9,26
6,17

8,72
5,44
5,29
7,53
5,02

178

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil
Z250/3+3+
Z250/3

Caz Lungime [m]
3,00
3,50
1 40,95
32,46
2 16,87
14,43
3
9,24
7,92
4 126,36
79,58
5 84,24
53,05

4,00
26,29
12,79
7,30
53,31
35,54

4,50
21,67
11,44
7,03
37,44
24,96

5,00
18,14
10,22
6,90
27,29
18,20

5,50
15,38
9,09
6,80
20,51
13,67

6,00
13,20
8,06
6,65
15,80
10,53

6,50
11,43
7,13
6,43
12,42
8,28

7,00
9,99
6,32
6,12
9,95
6,63

7,50
8,80
5,62
5,76
8,09
5,39

Z300/1.5+1.5+1 18,31
Z300/1.5
2
8,37
3
5,95
4 109,78
5 73,19

14,26
6,33
4,44
69,13
46,09

11,38
5,08
3,54
46,31
30,88

9,27
4,23
2,96
32,53
21,69

7,69
3,61
2,57
23,71
15,81

6,47
3,13
2,29
17,82
11,88

5,51
2,73
2,06
13,72
9,15

4,75
2,40
1,87
10,79
7,20

4,13
2,12
1,69
8,64
5,76

3,63
1,88
1,54
7,03
4,68

Z300/2+2+
Z300/1.5

1 27,79
2 10,99
3
7,44
4 131,97
5 87,98

22,06
8,90
5,86
83,10
55,40

17,89
7,61
4,95
55,67
37,12

14,76
6,70
4,37
39,10
26,07

12,37
5,98
3,98
28,50
19,00

10,50
5,35
3,68
21,42
14,28

9,01
4,79
3,41
16,50
11,00

7,81
4,28
3,16
12,97
8,65

6,83
3,83
2,91
10,39
6,93

6,02
3,42
2,66
8,45
5,63

Z300/2+2+
Z300/2

1 28,05
2 12,15
3
7,49
4 147,42
5 98,28

22,29
9,79
5,97
92,84
61,89

18,09
8,31
5,11
62,19
41,46

14,94
7,26
4,60
43,68
29,12

12,52
6,43
4,27
31,84
21,23

10,63
5,71
4,03
23,92
15,95

9,13
5,08
3,82
18,43
12,29

7,92
4,52
3,61
14,49
9,66

6,92
4,02
3,39
11,60
7,74

6,10
3,59
3,16
9,44
6,29

Z300/2.5+2.5+1 37,02
Z300/1.5
2 12,51
3
8,76
4 154,05
5 102,70

29,77
10,63
7,17
97,01
64,67

24,41
9,51
6,29
64,99
43,33

20,34
8,68
5,77
45,64
30,43

17,18
7,96
5,43
33,27
22,18

14,68
7,27
5,14
25,00
16,67

12,67
6,60
4,87
19,26
12,84

11,04
5,96
4,57
15,15
10,10

9,69
5,36
4,25
12,13
8,08

8,57
4,82
3,92
9,86
6,57

Z300/2.5+2.5+1 37,29
Z300/2
2 13,85
3
8,64
4 169,53
5 113,02

30,01
11,71
7,14
106,76
71,17

24,63
10,40
6,34
71,52
47,68

20,54
9,43
5,92
50,23
33,49

17,36
8,58
5,67
36,62
24,41

14,84
7,78
5,48
27,51
18,34

12,82
7,03
5,28
21,19
14,13

11,17
6,32
5,06
16,67
11,11

9,81
5,66
4,79
13,34
8,90

8,68
5,08
4,49
10,85
7,23

Z300/2.5+2.5+1 37,52
Z300/2.5
2 15,11
3
8,54
4 184,93
5 123,29

30,22
12,71
7,12
116,46
77,64

24,82
11,22
6,40
78,02
52,01

20,71
10,10
6,04
54,79
36,53

17,51
9,14
5,88
39,94
26,63

14,98
8,24
5,78
30,01
20,01

12,94
7,40
5,68
23,12
15,41

11,28
6,63
5,54
18,18
12,12

9,91
5,93
5,33
14,56
9,70

8,77
5,30
5,08
11,84
7,89

Z300/3+3+
Z300/1.5

1 45,62
2 13,31
3
9,82
4 176,03
5 117,35

36,95
11,69
8,24
110,85
73,90

30,50
10,75
7,41
74,26
49,51

25,56
10,04
6,97
52,16
34,77

21,70
9,36
6,70
38,02
25,35

18,63
8,65
6,46
28,57
19,04

16,14
7,92
6,20
22,00
14,67

14,11
7,20
5,89
17,31
11,54

12,42
6,52
5,54
13,86
9,24

11,01
5,88
5,15
11,27
7,51

Z300/3+3+
Z300/2

1 45,91
2 14,68
3
9,58
4 191,53
5 127,69

37,21
12,82
8,11
120,61
80,41

30,74
11,72
7,38
80,80
53,87

25,78
10,88
7,04
56,75
37,83

21,90
10,08
6,87
41,37
27,58

18,81
9,27
6,75
31,08
20,72

16,30
8,45
6,60
23,94
15,96

14,25
7,65
6,38
18,83
12,55

12,56
6,90
6,09
15,08
10,05

11,14
6,21
5,75
12,26
8,17

179

PROFILE Z.
PROFILE Z

Profil
Z300/3+3+
Z300/2.5

Z300/3+3+
Z300/3

Caz Lungime [m]
3,00
3,50
1 46,15
37,44
2 15,99
13,91
3
9,40
8,01
4 206,95 130,32
5 137,96
86,88

4,00
30,94
12,65
7,37
87,31
58,20

4,50
25,97
11,67
7,11
61,32
40,88

5,00
22,07
10,75
7,05
44,70
29,80

5,50
18,96
9,83
7,03
33,58
22,39

6,00
16,45
8,92
6,99
25,87
17,25

6,50
14,38
8,05
6,88
20,35
13,56

7,00
12,67
7,24
6,67
16,29
10,86

7,50
11,24
6,50
6,38
13,24
8,83

1 46,37
2 17,25
3
9,24
4 222,28
5 148,19

31,12
13,52
7,34
93,78
62,52

26,13
12,40
7,15
65,86
43,91

22,22
11,37
7,17
48,01
32,01

19,10
10,35
7,25
36,07
24,05

16,57
9,35
7,31
27,79
18,52

14,50
8,41
7,30
21,85
14,57

12,78
7,55
7,18
17,50
11,66

11,34
6,77
6,97
14,23
9,48

37,63
14,94
7,92
139,98
93,32

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

180

În aceastã situaþie se poate considera cã toate deschiderile sunt egale ºi ca încãrcarea este uniform distribuitã ºi are aceeaºi intensitate pe toata lungimea de dispunere a tablei cutate. dispunerea tablei cutate poate fi realizatã în varianta de grinda simplu rezematã sau grinda continuã.EXPLICAÞII. Aria ºi momentul de inerþie a grinzii este constant pe lungime. 2: Grinda continuã pe trei reazeme Sistem static nr. Pentru practica proiectãrii. corespunzãtoare unor valori limitã admise pentru sãgeþile învelitorii. dupã cum urmeazã: Sistem static nr. cu lãþimea unitarã (1 m). incarcarile ºi deschiderile pot sã varieze pe lungimea de rezemare a tablelor cutate. 3: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme Cele trei tabele pentru dimensionarea tablelor cutate sunt corespunzãtoare celor trei sisteme statice. 181 TABELE DE CALCUL PENTRU TABLE CUTATE Tabele de calcul pentru table cutate Modelul de calcul pentru tablele cutate este elementul de grindã. . In general. Caz 5: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime L/250(kN/m2) . modelul static poate fi simplificat. Pentru table cutate se definesc trei sisteme statice. 1: Grinda simplu rezematã Sistem static nr. Funcþie de detaliile structurale. pentru a permite calculul rapid al situaþiilor uzuale. insã. Pentru dimensionarea la starea limitã de rezistenþã ºi stabilitate (SLU) s-au considerat douã cazuri: 2 Caz 1: Tabelul prezintã capacitatea portantã din încãrcarea gravitaþionalã (kN/m ) 2 Caz 2: Tabelul prezintã capacitatea portantã din încãrcarea de sucþiune (kN/m ) Pentru dimensionarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN) în tabele sunt prezentate trei cazuri. dupã cum urmeazã: Caz 3: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime L/150 (kN/m2) Caz 4: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime L/200 (kN/m2).

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 182 .

64 0.44 0.14 0.00 Profil 5.03 0.34 1.63 1.09 1.23 6.53 0.73 3.04 TABLE CUTATE TABLE CUTATE 183 .19 0.15 1.07 0.02 0.51 0.70 2 7.7 250 1 2 3 4 5 LTP20/0.97 1.17 1.39 0.49 1.02 0.11 0.50 1.54 0.24 2.54 0.12 0.98 1.91 0.15 0.25 0.95 3 12.00 8.16.09 0.44 1.90 1.10 0.11 0.77 0.49 0.86 5.53 0.37 0.37 1.88 1.22 0.48 0.56 18.41 12.99 2.03 0.36 2.93 1.51 1.31 LTP20/0.96 2.93 9.90 0.20 0.5 250 1 10.25 0.4 250 1 7.23 0.29 0.18 0.06 2800 0.84 15.25 1.64 1.78 6.77 2.75 0.29 3.10 0.25 0.50 0.91 2.46 0.50 14.75 22.12 4.11 0.78 19.62 3.38 1.58 2.41 1.15 0.19 0.27 1.38 0.67 0.78 0.59 0.15 0.12 1.60 3 9.7 350 1 2 3 4 5 12.94 0.59 0.97 9.85 0.94 0.46 0.85 2.43 0.45 0.54 13.70 4.74 0.17 2.30 0.61 7.60 0.99 5.08 3.94 1.17 1.40 0.50 5 4.07 0.77 0.10 0.54 0.60 5.19 0.86 1.77 17.49 2.30 SISTEM STATIC NR.06 0.06 1.27 3.79 1.42 1.16 0.83 0.49 2.55 0.57 LTP20/0.11 0.38 3.98 7.98 3.00 1.15 0.86 0.45 2.44 2.15 0.54 0.83 0.30 0.92 1.06 1.03 4.54 0.21 3.84 0.95 0.16 2.57 3.01 1.69 7.54 0.44 0.99 LTP20/0.32 1600 1.68 0.56 0.33 1.05 3000 0.60 2.10 3.22 0.62 2. 1 .72 0.87 0.50 1.34 0.81 1.29 0.36 1.06 22.23 1800 0.40 0.22 4.22 2.95 1.14 0.63 9.37 13.18 0.85 1.03 0.92 3.45 2.96 2.23 0.48 0.72 0.62 0.23 2.94 8.24 0.02 2.19 0.30 1.38 1.05 4.13 0.41 0.89 0.22 1.72 0.89 0.33 0.06 2.99 5.14 0.05 0.63 1.33 0.43 10.06 0.51 4.50 1.99 2.45 0.58 0.58 4.36 3.13 5 6.40 4.16 0.04 6.19 0.39 1500 1.18 0.52 1.07 2600 0.10 2400 0.13 0.34 0.14 1.12 2.14 2.09 0.11 0.54 1.00 4 6.25 1.11 0.13 1.71 3.74 0.53 3.45 0.21 1.11 0.57 1.98 0.38 0.19 4.17 4.48 1400 1.96 0.25 0.26 0.12 2200 0.32 0.84 1.58 4.76 1200 1.20 0.75 1.20 1.08 0.64 2.12 0.68 0.68 2.11 7.56 6.63 0.64 0.88 2.09 0.07 1.95 0.07 0.04 0.52 5.54 1.87 4.16 0.73 6.11 4.38 0.19 0.13 3.32 0.63 0.83 1.16 4.26 0.10 0.14 0.98 0.02 3.17 2.22 3.51 1.14 0.09 0.17 0.16 0.40 0.96 1.16 0.60 1300 1.20 0.90 0.63 13.25 0.01 6.01 1.55 0.32 0.05 1.69 0.51 2.61 1.17 0.46 4.59 1.71 0.90 0.20 1.6 250 1 2 3 4 5 7.65 0.12 0.98 11.77 0.73 0.90 0.12 0.64 1.60 1.02 2.33 0.24 0.89 3.80 0.82 0.06 3.28 0.26 1.80 1.14 0.52 0.09 3.34 0.75 fy [N/mm2]CazLungime [mm] 600 800 1000 LTP20/0.46 2.19 0.51 4.12 0.61 1.74 5.07 0.62 0.37 0.51 1.10 0.25 0.05 2 9.08 0.17 4 9.50 1.16 2000 0.40 0.40 0.96 1.27 1.47 1.12 1.65 5.30 0.30 2.68 0.88 0.59 0.79 2.31 1100 2.59 1.83 1.TABLE CUTATE 3.15 1.74 0.47 0.00 2.19 1.

06 0.90 0.11 0.45 0.36 1400 1.62 1.22 1.27 0.48 2.81 1.43 1.44 0.04 0.19 0.09 0.64 0.88 1.50 0.84 0.89 2.29 2.71 3 6.05 5 6.14 0.04 2800 0.49 4 5.52 1.45 LVP20/0.6 250 1 13.18 1.08 0.23 0.11 1.53 0.40 0.71 3.82 2.90 0.45 2.76 0.09 2200 0.55 3.03 1.05 3 9.88 0.60 0.69 1.00 6.36 0.45 0.35 4.99 5.36 0.09 0.05 1.16 1.14 0.11 0.10 0.17 2.14 0.67 0.38 0.40 0.18 0.61 1.98 2.08 3.47 0.81 1.25 1.94 3.22 2.43 0.28 1.06 0.18 0.20 0.47 0.18 0.33 0.14 0.10 0.09 0.4 250 17.34 0.25 0.88 0.58 3.81 1.86 1.35 0.03 1.08 0.91 1.74 5.99 1.23 2.57 0.65 3.49 2.38 0.11 0.18 3.15 0.46 0.83 0.07 2400 0.06 14.01 0.95 2.18 0.11 0.52 6.56 2.28 3.19 1.17 0.85 0.34 0.83 0.21 2.96 2.74 0.54 1.75 2.24 1.74 2.50 0.67 0.12 0.14 4.71 1.65 0.39 0.44 0.12 5.20 1.12 0.56 0.11 0.93 4.40 1.18 0.28 0.34 1.17 0.1 7.16 0.17 0.05 0.11 1.65 0.55 3.14 4.08 0.54 0.41 1.44 1.64 0.15 1.63 0.16 0.13 0.72 0.57 3.39 1.76 1.92 LVP20/0.06 0.97 9.54 1.25 0.62 0.09 0.79 1.04 0.25 0.69 12.06 0.45 0.33 0.67 0.45 1300 1.86 0.09 0.5 250 1 9.38 0.12 2.97 1.23 3.41 1.60 5.07 0.14 0.71 6.27 1.46 1.53 0.61 3.21 4.12 2.44 0.96 1.07 0.52 0.88 1.12 0.90 0.12 0.75 0.10 0.18 0.12 2000 0.71 0.55 5.68 2.19 0.07 0.07 4 9.80 4.46 0.80 0.12 0.87 0.45 2.88 4.70 1.38 1.09 0.14 0.74 0.18 0.98 0.60 2 7.54 0.51 0.12 0.07 0.47 0.17 0.56 0.54 7.14 0.12 4.41 0.95 0.86 1.49 0.28 1.33 1.55 0.95 1.18 0.06 10.96 8.62 0.99 0.72 6.68 1.56 2.04 6.07 0.91 1.04 2.03 1.29 1500 1.10 0.11 0.70 0.35 0.87 4 6.04 0.45 0.83 1.92 0.90 0.89 11.13 0.26 1.82 5 4.29 0.23 0.68 0.21 0.32 0.22 4.07 0.47 0.38 0.11 0.11 0.05 0.07 0.93 3.78 7.12 5 3.38 1.17 7.66 0.57 1200 1.02 1.95 0.14 0.87 12.01 0.03 0.95 2 10.58 0.77 3.03 LVP20/0.05 1.04 3000 0.32 1.05 1.56 fy [N/mm2]CazLungime [mm] 600 800 1000 LVP20/0.65 0.51 2.55 0.11 0.27 1.40 3.71 0.32 2 10.32 0.95 1.16 2.07 0.82 0.17 1800 0.95 0.58 0.19 0.48 0.39 1.33 0.07 0.34 0.77 14.24 0.64 0.03 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 184 .43 22.42 1.68 0.51 1.39 0.54 0.08 0.46 0.35 1.56 22.30 0.22 0.28 1.48 1.17 3.78 16.44 0.41 0.45 1.29 0.24 1600 1.40 0.22 0.7 350 1 2 3 4 5 LTP20ND/0.04 1.85 0.84 2.09 0.08 0.06 2.07 1.15 0.11 0.22 1.74 0.05 0.64 5.61 4.14 0.33 0.44 4.47 1.10 0.13 0.41 5.71 0.13 0.09 1.48 0.07 0.72 0.14 7.84 2 13.09 3.85 0.87 2.40 0.84 0.56 1.47 0.84 0.59 0.10 4 6.55 LVP20/0.20 1.51 1.88 0.73 2.14 1.52 0.79 0.19 0.04 0.98 1100 2.89 0.60 0.14 0.88 0.15 2.19 4.74 Profil 1.14 0.77 0.54 0.05 0.54 0.12 7.4 250 1 7.81 1.03 1.30 0.25 3 8.86 0.59 2.11 0.09 0.17 1.05 1.17 0.55 0.30 0.26 0.36 2.29 0.7 250 1 2 3 4 5 4.08 0.43 10.04 1.89 0.37 2.90 0.46 3.59 2.51 1.41 0.61 0.64 0.98 4.06 0.25 1.03 2.59 1.05 0.54 0.06 0.61 5.24 0.54 2.89 0.40 0.77 0.24 0.53 4.54 3 12.64 3.83 2.44 1.10 0.65 5 4.69 3.41 0.06 2600 0.28 4.30 2.64 0.

37 2.42 0.76 0.92 1.18 0.57 0.81 0.03 2.45 1.05 0.88 3.23 0.17 1.22 1.41 0.64 1.53 0.17 0.84 3.4 250 LVP20ND/0.09 6.06 2.14 0.58 6.64 4.57 2.04 0.23 1.24 0.11 0.05 2.05 1.32 3 8.45 1.70 1.71 0.21 2000 0.22 0.34 0.13 0.38 0.09 3.05 4.10 0.61 0.12 0.47 2.82 2.09 1.14 0.29 2.23 0.92 2.41 0.15 0.33 1.37 1.26 0.92 0.84 1.36 25.38 0.43 0.11 4.07 0.95 5.62 0.13 0.69 6.13 0.12 3.39 0.34 0.74 1.47 0.26 Profil 4.18 20.02 4.92 5.11 0.03 0.07 0.22 1.34 1.79 0.61 0.46 0.34 2 9.04 0.11 0.06 0.35 5 5.55 0.80 2.59 0.22 0.57 0.24 3.53 2.53 250 2 14.46 2.45 4.12 0.64 0.10 0.29 0.33 0.03 0.65 fy [N/mm2]CazLungime [mm] 600 800 1000 LTP20ND/0.18 1.39 1.16 3.52 0.64 3.45 4.49 5.49 1.43 0.10 0.17 0.33 3.80 1.48 3.25 0.31 0.16 3 11.47 7.95 0.57 0.42 3.66 1.66 0.40 9.39 3.94 7.07 0.08 0.49 31.55 2.86 0.89 1.24 0.58 7.36 1.91 2.88 1.46 4 6.16 1.05 0.59 0.79 12.85 2.23 0.15 0.01 4.67 1.04 0.09 0.38 0.87 1.50 0.47 2.27 1.30 0.17 0.37 8.79 0.11 3.14 0.14 0.51 4 8.81 0.63 0.81 2.08 0.25 1.07 0.61 0.59 1.50 1.92 0.11 0.30 5.41 11.80 0.45 0.75 1.86 0.51 4.57 LTP20ND/0.57 0.25 3.1 2 3 4 5 1 10.14 0.59 1.45 1.46 0.16 2200 0.09 0.70 2.91 3.34 1 2 3 4 5 LTP20ND/0.73 0.60 1400 1.34 8.31 6.32 0.14 1.90 0.29 0.19 0.18 0.02 1.42 0.52 0.57 2.98 0.19 1.94 3.82 1.09 0.11 0.14 0.60 2.91 16.76 9.11 1.90 0.31 0.36 0.35 0.07 0.12 2400 0.76 0.40 1600 1.45 0.36 1.09 0.73 3.14 0.39 0.02 0.80 5.22 0.81 1.63 1.22 3.59 2.15 7.90 0.70 3.67 0.31 0.37 0.73 1.98 1.53 0.30 2.09 0.29 1.66 0.90 3.52 3.64 1 2 3 4 5 LTP20ND/0.57 2.50 0.94 0.71 0.77 4.33 1.35 5 4.02 2.68 1.47 0.54 0.29 0.48 1.07 5.28 1800 1.18 1.10 15.07 0.27 1.91 1.44 5.54 0.35 5.86 1.11 0.5 250 21.80 3 11.17 0.40 1.38 2.09 0.69 0.10 0.91 7.41 0.41 0.06 0.19 0.17 0.80 0.81 4.07 0.28 1.47 1.89 9.75 7.13 0.74 0.75 1.85 2.24 1100 2.27 3.26 0.08 2800 0.21 1.15 0.17 3.73 0.24 0.44 1.35 1.09 0.31 1.54 0.76 0.09 1.15 0.07 5.29 0.03 0.07 0.66 0.23 1 14.11 0.57 0.23 0.11 0.88 5.83 13.18 1.52 5.90 0.50 0.81 0.27 0.29 11.02 4.66 0.62 4.28 0.92 4.60 0.28 0.06 0.96 1200 2.73 3.98 0.83 1.86 1.35 0.89 2.75 1.87 0.89 1.45 0.25 17.99 1.18 0.16 0.93 2.56 1.36 0.82 0.70 3.69 0.48 1.09 0.7 250 13.13 4 8.27 2.88 0.73 2.06 1.52 0.30 3.45 3.00 9.93 5.14 0.08 0.61 0.20 3.09 1.66 0.31 0.22 5.42 4.24 0.19 0.02 1.7 350 LVP20ND/0.09 0.11 0.14 1.39 0.29 0.87 7.60 2.56 0.07 1.5 1 9.05 0.14 0.52 2.20 14.09 2600 0.09 0.48 0.89 5 5.69 1.88 1.82 2.44 0.62 1.74 11.56 0.00 1.83 1.03 1.05 TABLE CUTATE TABLE CUTATE 185 .21 0.17 0.39 0.88 0.49 1500 1.83 0.37 7.01 0.20 0.81 0.69 2.32 0.68 1.07 0.07 0.65 1.44 1.29 1.53 5.15 0.31 0.25 2 7.98 2.02 1.16 2.74 0.18 0.83 0.46 2.6 250 8.64 1.13 0.09 0.67 14.30 2.44 0.31 0.18 0.03 3.75 1300 2.38 0.06 3000 0.92 0.66 0.50 0.15 18.24 1.23 0.23 0.51 3.57 2.40 1.09 17.

41 1.10 0.03 5.18 1.25 7.16 0.04 11.73 101.35 12.38 1.83 2.70 0.93 0.75 3 14.36 17.05 5.96 13.18 2200 1.59 3.78 1.88 3.37 0.81 1.50 0.26 1.51 14.39 4.53 4.50 8.72 7.37 76.34 0.27 2.7 250 1 2 3 4 5 25.14 2400 1.22 16.41 7.19 0.08 25.72 13.49 16.74 2.27 5.98 0.03 3.47 0.21 1.17 0.52 4.37 2.14 0.45 1.53 0.28 1.35 0.20 0.35 1.82 0.41 3.02 2.83 1.30 0.60 0.74 3.42 10.98 3.59 3.26 0.83 1 2 3 4 5 LVP20ND/0.01 1.61 0.79 60.55 1.24 2.31 7.67 9.39 3.41 4.81 2.95 1.70 2.75 0.12 0.93 34.39 0.20 0.20 7.70 2.66 13.57 1.32 4.60 2.48 24.66 4.25 21.75 4.45 5.50 1.38 0.58 1.18 7.15 20.51 0.74 3.66 0.53 0.13 0.80 9.09 8.26 0.41 0.19 3.03 4.40 57.17 3.82 0.79 0.70 0.68 4.64 1.95 30.07 3.59 2.34 0.81 1.15 1.15 0.79 1.34 0.13 1.98 13.43 0.00 6.90 0.75 43.5 250 1 2 3 4 5 LTP45/0.56 1.90 16.16 4 10.48 0.58 6.09 2800 0.11 2600 1.87 0.18 0.86 1.21 4.98 5.04 9.05 1.11 9.33 1800 2.56 1.07 3000 0.91 8.50 1.99 2.23 0.58 21.82 5.34 8.44 1.14 0.80 0.08 1.56 17.54 1.62 1.22 2.20 1.36 0.50 2.82 0.37 1.78 1.74 1.22 3.65 0.92 2.60 0.84 37.50 3.36 0.74 0.47 2.31 2.97 4.24 2000 1.93 0.98 6.34 11.89 2.87 2.50 1.23 8.26 2.45 0.19 0.36 4.70 1.10 80.81 1.22 5.24 8.57 0.91 8.35 5.30 1.64 1.81 5.99 5.62 0.47 9.71 2.29 4.6 250 1 2 3 4 5 LTP45/0.99 0.88 0.89 3.08 1.71 0.61 7.58 0.70 2.21 0.46 0.84 1.40 0.7 350 LTP45/0.94 0.62 1.88 1.10 1.00 0.08 0.64 1.98 3.33 3.96 3.84 6.65 0.31 3.77 3.09 0.83 1.60 1.28 1.48 0.45 13.81 0.70 3.99 0.18 17.08 1.46 0.11 0.95 1.10 11.23 2.15 0.25 0.65 0.58 1.11 2.85 16.04 6.93 0.50 5.95 10.77 0.26 1.01 1.23 1.22 0.11 0.23 4.03 1.87 3.58 12.19 9.23 0.92 0.76 32.02 0.86 0.67 4.45 12.34 0.7 250 21.17 0.44 1.87 2.30 0.31 28.24 11.81 0.34 2.37 2.56 11.59 1.13 0.87 1.54 0.66 1.88 2.39 1.83 6.52 1.21 6.62 3.86 0.23 0.80 0.16 0.60 0.09 0.69 2.05 2.85 5.81 2.36 3.26 3.15 2.77 1.71 9.03 2.91 fy [N/mm2]CazLungime [mm] 600 800 1000 LVP20ND/0.87 1300 4.30 0.31 5.93 0.09 2.56 6.58 Profil 11.81 1.41 2.82 1.49 4.01 0.29 4.11 0.39 0.28 2.53 6.23 1.09 1.85 0.42 1.28 0.03 50.07 1.24 250 2 13.75 2.59 40.79 1.09 1.20 2.06 1.07 1.22 0.84 17.20 2.61 6.27 8.94 5.68 1 2 3 4 5 LVP20ND/0.00 3.73 1.54 2.24 4.22 42.94 0.98 0.39 38.6 1 20.63 1.85 21.15 0.49 0.10 7.75 0.43 2.07 21.82 1.46 0.38 6.17 3.47 5.30 0.27 12.97 7.17 0.66 1.95 0.36 18.10 1200 5.87 1.85 0.48 4.02 0.27 3.07 2.88 0.20 0.62 2.01 2.70 0.36 1.13 6.47 1600 2.55 3.31 0.87 3.37 5 7.46 5.05 5.07 0.87 29.12 0.25 0.26 0.27 0.13 2.53 10.17 1.14 1.68 0.06 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 186 .07 9.44 3.69 9.32 1.66 4.04 5.13 0.47 4.36 6.24 1.25 0.25 7.30 6.32 0.09 7.82 5.07 0.27 3.22 0.22 2.40 2.07 1.33 20.43 1100 5.15 9.37 7.69 1400 3.14 0.10 7.35 7.49 1.04 6.35 4.61 0.31.38 16.04 0.15 16.13 0.24 1.78 10.18 3.40 2.43 12.49 7.56 1500 3.26 3.66 12.79 4.34 7.28 0.44 0.57 5.50 6.96 4.93 7.73 7.17 0.78 2.

27 12.64 0.05 5.95 3.76 5.51 82.75 0.10 29.51 1.81 0.82 3.71 2.22 3.25 2800 2.75 2.61 1.87 1.29 5.16 18.80 0.60 27.28 1.28 15.35 7.19 6.55 12.45 0.58 1.78 42.80 12.80 5.10 5.41 2.43 0.56 0.53 1.78 4.69 16.94 0.60 4 70.48 14.40 2400 3.78 0.22 8.85 5.25 1.94 1.98 65.35 0.92 1.96 1.76 7.85 29.41 0.47 1.85 6.50 1.47 2.65 1500 7.12 3.55 6.35 7.26 6.09 0.41 6.50 1.24 1.96 0.80 3.30 0.18 9.15 0.98 2.97 22.32 0.04 0.72 11.67 17.42 7.65 0.32 2.35 16.48 2.44 1.43 14.42 0.46 17.5 250 1 2 3 4 5 30.80 Profil 5.32 3.81 0.70 1.21 3000 1.24 3.68 1.7 350 1 2 3 4 5 LTP45ND/0.42 5.83 0.79 2.07 0.57 4.82 4.59 0.18 5.63 1.95 71.39 5.41 4.36 1.36 1600 6.62 4.61 2.65 2.43 13.11 41.39 10.36 3.47 3.38 TABLE CUTATE TABLE CUTATE 187 .08 6.29 2.07 3.66 4.14 fy [N/mm2]CazLungime 600 800 LTP45/0.61 1.98 5.23 4.90 4.04 6.81 7.34 3.31 23.15 0.35 1.81 2.10 1.88 2.58 4.15 5.33 1.82 0.27 35.25 0.86 0.90 1.55 20.45 10.85 7.38 6.81 1.70 4.53 5.94 13.89 0.61 3.68 1.03 53.01 8.44 10.20 17.35 1.50 6.95 27.69 2000 4.01 7.59 4.80 5.07 48.91 11.27 11.82 62.23 9.73 1.35 2.05 3.23 1.88 36.57 0.92 1.09 1.33 8.21 10.07 27.55 3.13 3.42 4.83 2.97 1.66 5.59 7.60 15.58 10.69 3.95 1800 5.51 3.17 2.53 1.22 3.43 7.45 9.58 28.31 3.76 5.60 3 93.87 39.19 2.34 11.84 1.61 3.43 1.23 43.38 0.53 1300 10.07 8.78 15.27 1.14 6.7 350 1 48.77 4.28 34.19 3.27 10.60 0.01 8.63 2.73 8.96 1.60 14.94 26.34 21.52 0.07 1.10 1.70 0.53 1.47 1.74 1.28 2.43 4.03 1.79 14.25 2.37 2.02 0.28 0.42 2.61 14.43 0.30 1.48 11.45 0.55 1.70 0.17 2.89 13.40 29.58 3.54 3.35 2.67 7.40 2.02 0.30 3.32 2600 2.49 49.65 6.82 6.09 9.48 2.17 1100 14.80 0.38 1.84 [mm] 1000 17.02 2.47 21.73 28.20 0.52 2200 3.41 1.96 11.37 4.42 8.40 20.01 1.13 0.23 86.35 4.10 8.79 4.39 1.52 18.39 3.73 1.65 1.67 0.58 2.08 0.47 0.66 0.61 1.33 5.76 0.23 6.14 3.76 6.70 0.67 20.41 19.05 3.21 1200 12.18 9.44 5.5 250 1 2 3 4 5 11.97 0.49 4.02 1400 8.43 0.75 3.61 0.92 4.52 1.6 250 1 2 3 4 5 11.33 10.10 5.28 2.23 11.23 0.53 8.58 1.90 6.63 0.10 9.24 1.97 4.84 2.90 1.93 16.28 6.89 3.87 0.06 1.53 4.58 0.50 0.38 0.04 6.29 4.54 2.99 6.60 1.93 5.52 5.46 17.93 0.56 0.79 10.80 2.04 0.26 0.22 15.01 4.87 4.03 1.91 6.19 4.19 2.07 2.69 0.81 1.52 4.53 7.36 1.07 6.45 1.51 7.87 2.82 7.80 1.40 14.25 5.49 8.26 0.51 2.82 4.56 25.51 27.50 5.68 1.41 38.29 0.81 3.52 0.24 2.91 4.22 56.98 27.96 8.44 1.23 2.21 3.37.84 10.02 1.20 6.00 4.76 1.11 4.11 0.87 8.26 9.15 0.7 250 1 2 3 4 5 LVP45/0.65 5.46 0.13 10.94 8.90 1.22 2.45 5.27 2.69 27.52 LVP45/0.76 1.42 1.72 1.07 0.44 0.26 4.88 1.22 15.39 LVP45/0.21 6.51 0.13 17.13 12.92 0.25 1.61 3.86 0.98 7.00 8.83 2.95 1.76 1.71 LVP45/0.88 6.37 3.00 2.04 4.25 11.95 17.11 10.27 3.34 6.20 1.45 3.25 0.71 2.59 3.87 0.70 5 46.03 3.91 9.06 8.10 0.65 3.71 2.31 0.15 51.87 2.33 2.44 2.93 19.39 5.44 3.23 1.70 0.28 2 49.06 10.04 2.26 3.44 7.73 1.34 0.52 0.99 2.94 0.

32 69.33 5.43 2.26 5.62 6.67 2.48 4.62 0.89 1300 6.10 2.19 0.42 14.85 1.44 1.65 2.74 5.31 22.92 2.32 8.70 77.87 3.54 2.77 2.26 4.85 2.45 6.29 6.40 0.51 2.40 1.49 2800 1.19 3.59 0.28 2.45 1.21 1.77 5.40 38.19 1.26 1.96 9.85 0.40 3000 1.74 6.25 0.21 2.34 6.66 4.48 0.36 3.84 4.98 2.94 2.80 0.79 7.74 0.38 2.66 21.68 250 2 38.58 fy [N/mm2]CazLungime 600 800 LTP45ND/0.67 0.74 62.46 0.91 0.47 4.45 1.24 7.46 1.79 [mm] 1000 10.48 1.21 2.70 5.07 6.22 1200 7.7 350 LVP45ND/0.97 10.88 3.18 16.20 0.91 4.65 5.29 4.31 18.98 0.75 7.81 4.45 7.81 0.47 17.93 3 79.81 2.05 34.03 51.13 10.59 10.36 1.26 3.33 26.84 1800 3.76 Profil 14.73 16.23 6.67 14.97 0.93 0.19 1500 4.94 3.43 5.45 2.54 8.23 6.08 1.94 2.79 21.40 6.05 8.31 11.13 2.82 11.5 250 LVP45ND/0.80 0.49 2.09 7.69 9.60 0.40 5.61 1.60 25.17 4.83 11.79 0.75 9.49 17.19 3.17 16.68 0.33 11.22 26.48 4.83 3.42 9.87 1.82 13.55 0.76 2.15 9.90 2.33 1.62 6.26 0.76 1.80 7.92 0.69 3.41 10.61 2600 1.42 10.26 1.73 0.60 11.63 1600 4.16 12.04 9.63 6.41 9.87 8.98 0.29 3.94 14.36 0.35 38.89 3.04 2.57 2.62 0.15 1.45 4.6 1 29.87 1.99 29.61 1.10 7.84 5.54 8.67 12.45 3.10 5.93 3.95 0.22 19.60 12.76 8.80 3.06 2.45 0.30 5.01 31.38 102.57 4.52 4 59.31 6.39 1.37 4.80 2.56 1.7 250 38.56 1.6 250 LVP45ND/0.29 2.79 5.02 1.80 1.21 0.98 11.24 4.17 4.54 2.26 0.01 3.17 11.51 16.99 7.32 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 188 .14 6.77 0.51 1.13 7.94 10.34 6.79 1.59 4.91 8.76 0.55 3.04 14.95 6.10 5.08 61.60 1.61 31.64 0.26 0.16 12.18 10.91 0.73 0.71 5.56 1.29 4.11 27.55 1.77 1.08 0.17 5.70 1.92 0.87 27.42 2.12 5.77 9.02 19.62 2.54 2.73 0.03 9.95 0.49 11.45 11.68 4.82 1.88 12.73 1.42 16.05 8.69 2.38 47.67 13.54 1.29 3.22 19.60 4.36 4.92 1400 5.27 0.07 3.63 7.24 13.91 1.17 0.22 2.95 62.00 3.93 7.65 16.15 46.80 2.19 6.18 10.56 5.29 11.31 0.41 1.57 0.50 0.93 16.08 1.04 7.70 5.63 99.56 1.51 1.02 1.86 3.60 8.75 21.80 41.00 1 2 3 4 5 LTP45ND/0.02 2.16 92.64 6.85 2.56 0.70 1.99 7.19 0.67 18.79 42.06 4.32 8.82 17.47 33.78 3.24 46.72 2.63 3.57 5.24 5.15 8.80 4.02 15.98 1.90 4.82 0.51 2.54 1.27 5.31 2.57 9.24 0.02 1.85 1.63 38.97 13.30 1.16 6.01 2200 2.08 6.06 10.81 2.42 3.81 4.14 2.44 1.63 2.01 0.94 2.64 11.65 1.70 1.51 21.91 12.45 4.78 0.81 3.08 1100 8.59 43.21 3.79 8.67 2.67 3.31 7.33 2.98 1.54 0.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 LTP45ND/0.34 2000 2.49 3.75 7.29 3.02 2.33 1.98 2.78 2400 1.15 5.23 7.75 7.58 74.83 2.04 17.85 5.99 21.15 21.33 3.71 4.82 0.05 8.68 35.58 2.65 83.31 2.06 0.39 3.16 26.25 1.22 0.08 0.12 8.40 2.50 2.14 7.25 3.44 1.08 6.91 9.16 5.68 49.84 9.85 3.68 1.60 12.03 0.50 8.58 4.21 19.18 13.82 22.49 1.50 21.25 3.45 9.15 13.67 6.47 7.90 1.08 48.58 3.41 1.11 4.90 9.19 1.66 15.20 14.81 5.45 8.25 6.04 2.25 0.58 1.69 2.33 32.37 1.61 0.09 14.95 29.21 1.08 1.04 10.7 250 47.09 13.98 0.34 4.13 0.42 4.14 5 39.56 3.76 0.85 2.09 3.71 17.04 1.54 6.51 1.50 0.59 26.09 0.37 0.45 1.

77 7.82 0.32 1.75 3.32 6.47 3.45 0.43 1.19 8.32 4.56 0.23 1.22 0.83 0.34 0.86 1.38 0.69 1400 11.60 7.60 0.77 2.93 1.92 8.45 0.64 0.24 0.54 38.43 1.15 1.55 0.72 1.62 0.51 1.48 1.23 3.67 2.26 14.47 0.94 0.38 TABLE CUTATE TABLE CUTATE 189 .77 1600 1.78 0.16 5 47.05 29.73 0.88 0.34 2 7.08 3.77 0.75 7.62 6.34 3.18 2600 0.41 1.38 1.06 1.30 2200 0.11 1.69 3.40 2000 0.96 6.11 1.45 0.02 1.72 2.61 16.55 1.34 0.47 1.00 0.41 1800 6.38 9.67 LTP20/0.85 2.76 9.83 4 16.03 35.71 0.50 30.20 1.51 4.21 2.16 7.40 350 2 48.55 0.17 0.30 0.50 2.70 3 22.47 0.11 Profil 1.04 10.4 250 1 5.95 0.23 8.85 1.60 6.65 0.03 2.13 2.17 2400 3.38 3.16 5.17 2.89 2.63 2.27 0.44 1300 1.27 3.88 2.57 4.09 3000 2.65 1.22 4 71.57 1.63 5.54 0.18 4.10 3.68 3.79 0.29 0.25 4.56 1.14 2800 0.29 6.95 0.01 1.58 1.76 0.83 0.23 0.45 1.89 13.51 3.62 3.76 5.50 5.6 250 1 2 3 4 5 LTP20/0.50 2.19 1100 1.29 0.84 14.43 4.02 1.68 0.30 1200 15.76 1.93 1.54 0.84 1.90 2.46 0.TABLE CUTATE fy [N/mm2]CazLungime 600 800 LVP45ND/0.59 1.03 3.29 1.51 LTP20/0.82 3.22 2.65 1.81 1.5 250 1 2 3 4 5 4.47 11.47 0.18 0.26 0.41 2.41 2.32 0.78 0.17 7.46 0.44 10.39 0.99 7.50 4.90 4.54 1.23 2400 0.05 0.26 2.40 3.49 1.01 14.78 1.52 1.49 3.81 2.03 6.12 1.40 1.16 1.78 5.62 0.41 0.74 0.20 1.05 1600 8.75 1.00 0.59 15.89 0.60 0.26 1.86 0.62 5 11.76 3.98 1.16 1400 1.75 1500 9.01 2.60 2.77 1.87 8.83 7.74 0.63 0.00 3000 0.7 1 61.45 0.54 1800 0.67 0.30 2000 5.00 0.00 0.97 1.72 0.47 2.36 0.66 20.40 0.02 11.33 2.10 4.27 1.27 23.59 0.34 3.51 4.74 0.61 2.14 2.36 0.24 9.40 0.70 0.88 2.37 0.54 2.08 3.25 12.89 2.31 15.23 2200 4.17 0.73 1.07 0.06 2.62 5.05 3 95.58 3.79 2.36 2.10 1.38 0.77 2.03 10.01 0.42 Profil [mm] 1000 22.37 7.24 4.07 0.63 1.13 0.98 2.95 0.45 0.62 0.27 3.72 0.87 1.25 0.63 3.96 1300 13.53 28.82 3.00 0.20 14.19 0.36 9.09 0.65 12. 2 .29 0.57 0.27 0.11 2800 2.48 1.25 1.53 0.90 0.40 0.84 2.45 0.88 4.94 1500 1.90 2.59 0.43 19.95 1.31 20.22 0.92 0.81 fy [N/mm2]CazLungime [mm] 600 800 1000 LTP20/0.61 1.88 3.14 2600 3.29 12.88 0.33 0.31 1.03 1.52 1.16 0.57 2.35 0.31 0.04 0.99 4.94 5.35 0.90 19.31 2.92 6.28 0.27 0.88 9.60 1.18 0.60 4.21 0.59 0.71 1.54 0.74 1.34 4.02 17.12 0.72 3.46 0.03 4.00 0.72 2.24 1.75 0.88 1.00 0.08 4.69 10.48 1.46 0.34 0.50 1.16 16.83 1200 1.85 2.69 6.04 4.38 4.70 2.77 47.74 10.35 22.52 0.16 34.7 250 1 2 3 4 5 8.1100 18.80 2.60 0.38 2.80 5.08 27.86 1.30 0.79 7.13 5.43 0.80 0.19 5.90 0.75 3.22 1.21 0.41 2.58 0.33 40.53 2.59 SISTEM STATIC NR.82 3.03 1.70 1.00 0.55 3.85 0.82 0.94 3.30 1.

21 0.7 250 1 2 3 4 5 6.51 4.46 0.21 6.01 1.16 1.72 0.64 4.16 0.90 1.47 3.46 5 10.19 4.33 0.59 1.68 1.76 1.54 2.56 2.48 1.18 0.66 0.05 1.21 9.37 2.40 0.45 1.65 1.60 2 7.29 3.33 0.82 4.7.03 1.17 0.36 7.25 0.14 4.71 5.88 0.80 0.37 1.22 2.55 0.86 0.78 1.69 22.15 2.81 0.33 0.17 0.26 6.98 1.47 5 8.22 1.85 2.32 1.16 1.46 0.73 1.06 1.45 0.63 1.49 2.67 2.38 1.72 7.30 1.44 0.70 0.29 5.89 0.26 0.98 0.16 0.15 2.74 13.67 1.15 11.19 0.56 0.04 4.61 0.41 1.59 0.10 4.36 1.14 3.41 2.23 0.30 0.50 1.81 0.25 0.95 1.33 3.04 0.31 0.54 0.32 5.65 7.99 1.22 0.89 1.88 0.83 0.68 4.91 3.64 1.54 2.81 2.26 0.7 350 1 2 3 4 5 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 190 .91 26.31 2.29 6.01 1.45 2.36 0.91 0.41 1.17 0.28 4.01 0.47 0.66 1.95 0.30 0.51 LVP20/0.34 0.12 0.78 2.30 10.72 1.38 0.82 0.17 1.76 9.18 0.36 2.87 0.19 4.75 5.50 3.62 4 12.35 0.44 0.17 1.06 44.15 1.22 0.12 0.51 2.82 3.08 0.41 13.46 LTP20/0.83 2.62 0.95 LVP20/0.64 0.03 1.80 0.93 17.22 0.83 4.46 0.54 0.53 2.65 0.63 1.98 6.53 3.22 0.74 3.80 3.35 0.02 1.96 6.09 1.08 1.81 1.08 1.04 1.32 4.42 16.88 4.65 4.68 0.20 0.14 0.12 6.25 0.88 12.92 0.52 5.64 4.20 0.13 2.60 3.39 2.05 0.14 0.00 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 2 250 17.77 1.53 4.90 0.86 2.34 0.42 0.63 1.26 1.91 0.90 0.44 0.03 4.46 3.04 2.61 1.53 1.60 4.64 2.00 1.60 1.73 0.49 2.82 14.95 1.60 9.39 0.42 3.09 0.58 4.29 3.55 1.27 3.7 350 1 2 3 4 5 LTP20ND/0.94 9.46 1.74 2.82 1.96 3.41 0.66 5.10 1.45 0.53 1.04 5.15 0.27 0.06 0.41 18.33 0.40 0.34 0.29 0.17 0.77 1.29 1.28 0.69 0.83 1.53 2.30 0.10 3.34 0.40 1.50 4.03 0.73 0.61 0.16 1.50 22.86 1.14 2.47 17.50 2.21 0.71 12.89 2.37 2.85 2.08 2.10 2.33 1.18 0.00 0.62 0.18 2.05 3.31 5.07 0.23 0.45 0.28 4.44 0.57 3.40 5.40 0.55 0.59 0.53 0.25 0.94 4 16.13 1.24 3.21 0.31 0.29 0.09 21.53 3.66 1.61 4.82 5.74 0.43 2.52 0.69 0.37 2.28 0.23 0.10 0.51 1.25 0.64 1.46 0.01 5.80 7.82 2.21 1.83 2.12 7.35 0.86 1.21 2.76 1.41 2.86 1.68 0.31 LVP20/0.54 0.70 7.29 0.11 1.84 2.02 0.61 2.90 0.58 2.69 3.71 0.72 3.46 0.05 0.79 2.64 0.95 3 21.15 8.78 35.26 7.90 1.35 1.41 0.37 1.17 1.55 0.40 0.06 7.41 0.21 1.99 5.26 22.27 0.58 1.50 1.20 0.68 2.44 3.93 1.87 2.19 6.13 0.42 0.69 1.63 17.85 0.67 3.55 3.08 1.12 1.12 1.29 0.33 1.35 6.56 33.81 1.08 2.13 0.77 0.36 1.68 0.20 0.54 1.88 0.56 1.66 10.95 14.17 1.12 4.69 14.70 1.74 2 9.65 1.70 2.40 1.12 2.78 12.16 0.34 0.24 3.4 0.18 0.91 4.18 2.15 1.15 0.17 2.59 0.11 0.49 3.5 250 1 7.79 0.70 4.54 2.91 33.67 0.75 0.71 3.33 2.97 10.30 0.43 7.90 25.14 0.26 0.77 2.40 0.44 1.6 250 1 2 3 4 5 10.73 1.74 0.32 1 4.17 1.00 0.27 0.99 2.18 1.67 1.04 7.03 0.62 0.34 0.31 8.56 7.54 1.94 0.31 2.08 2.94 4.39 0.54 0.22 3 16.47 0.49 3.33 0.64 1.96 LVP20/0.75 3.38 0.53 0.51 0.63 LVP20/0.45 0.17 3.79 1.97 0.34 1.76 5.34 1.20 1.56 0.43 15.26 3.63 0.95 2.22 0.27 9.00 0.53 0.56 2.53 5.59 2.12 4.27 0.11 0.84 29.90 0.34 2.13 0.61 3.62 1.54 1.4 250 1 5.42 0.84 0.55 2.97 6.72 1.83 4.

58 3.31 2.37 1.19 3.69 7.45 0.22 0.81 4.39 0.54 1.64 1.61 0.07 0.67 1.33 0.85 1.76 0.58 4.21 1.26 0.92 2 9.55 11.66 7.LVP20ND/0.03 250 9.44 7.20 1 21.02 4.02 6.29 2.75 0.16 0.61 1.91 1.28 2.74 2.68 1.98 3.32 1.38 4 16.76 0.38 1.18 1.57 0.43 0.68 0.03 2.70 0.51 11.52 0.21 1.60 9.59 0.40 15.36 0.98 2.13 0.60 1.45 3.57 0.76 0.22 0.11 0.47 0.21 3.18 3.46 1.26 0.82 1.87 0.79 0.41 3.26 0.81 1.99 14.09 2.33 0.80 4.31 5.07 21.10 0.92 4.87 0.07 0.55 3.66 0.17 0.75 0.20 0.89 9.61 2.09 TABLE CUTATE TABLE CUTATE 191 .01 3.51 350 2 3 4 5 1 13.42 0.97 3.10 2.62 2.42 2.50 0.7 1.78 1.57 0.45 0.14 0.62 3.22 0.77 8.77 4.02 33.54 0.08 0.39 1.55 3.77 1.28 6.50 1.61 3.09 5.38 1.46 2.43 0.45 3.27 0.16 9.36 6.33 0.38 3.20 0.29 0.13 4.15 0.70 0.44 1.36 1.09 18.63 1.38 2.34 0.64 13.43 0.25 9.4 0.92 5.51 1 250 3 21.20 3.30 4.44 5.93 1.35 0.37 1.69 5.12 1.60 2.25 0.13 13.88 2.02 0.13 0.10 2.37 5.31 3.47 2.68 1.50 2.27 2.03 5 10.95 3.80 1.00 1.43 250 2 3 4 5 1 5.69 3.23 3.89 0.26 0.49 3.49 42.05 3.88 0.87 0.22 2.41 0.55 0.98 4.13 0.12 0.64 0.16 0.67 2.39 1.56 2.49 250 2 3 4 5 1 16.28 1.42 2.7 1.55 1.17 2.03 0.15 0.65 0.41 0.66 1.54 1.29 1.66 1.41 7.54 1.81 6.86 3.19 1.86 27.18 1.22 1.48 3.18 36.85 0.36 45.49 2.31 2.00 1.98 8.80 LTP20ND/0.29 0.90 2.15 0.96 5.81 3.67 2.84 1.44 2.00 1.61 6.88 5.06 4 21.23 1.13 0.6 0.73 0.50 17.16 3.61 0.80 3 28.80 1.11 2.30 5.06 4.46 1.36 0.65 0.14 0.30 10.29 4.38 1.31 0.67 0.59 1.84 8.39 1.82 0.87 7.65 18.35 1.66 0.24 21.49 9.99 0.20 0.75 3.63 3.56 1.25 0.17 1.49 4.78 0.57 0.57 2 3 4 5 10.74 9.41 0.06 1.94 1.32 0.90 2.21 0.51 12.24 0.27 1.83 3.80 2.70 1.33 4.08 0.90 0.62 3.91 0.50 0.01 LTP20ND/0.27 0.25 0.86 0.46 2.26 1.16 0.34 0.46 2.40 2.75 0.02 0.37 4.75 7.34 0.17 1.43 0.03 6.92 0.76 4.19 0.40 6.98 0.34 2.41 15.28 1.48 1.29 LTP20ND/0.28 4.78 13.34 0.43 3.27 0.16 0.55 0.65 1.39 0.66 2.37 1.53 0.30 5.05 1.05 5 14.22 0.98 0.32 2.00 5.76 2.09 1.88 1.63 4.72 4.16 1.49 9.38 5.26 0.88 2.53 0.92 0.53 6.95 4.87 0.20 18.75 2.10 1.72 1.80 1.73 2.19 0.11 6.34 0.81 0.68 1.54 2.17 0.17 0.58 1.76 0.18 2.58 0.17 0.30 2.46 4.55 0.26 0.69 4.5 0.65 7.98 5.11 0.18 1.32 0.33 0.07 1.37 1.77 22.58 0.31 3.91 0.38 1.55 5.44 4.21 0.04 0.97 3.22 1.44 2.46 0.34 2.44 0.86 11.53 0.31 0.28 0.48 1.10 2.14 0.99 5.41 0.52 1.72 7.71 1.95 0.01 1.60 0.21 5.17 0.47 1.44 0.44 0.84 1.50 3.59 2.02 2.25 20.56 0.23 3.51 2.75 1.68 2.22 0.40 0.66 1.38 1.98 32.80 0.25 LTP20ND/0.21 0.05 4.96 4.57 1.80 1.00 0.34 0.28 0.62 2.03 2.11 0.40 0.

20 0.12 0.42 0.38 2.43 6.69 10.73 5.31 0.43 0.20 1200 2.18 10.67 3.80 11.93 1.71 0.03 0.09 1.12 1.68 1.51 16.07 1.37 10.09 8.34 1.13 1.52 4.95 5.24 104.29 0.81 3.33 0.26 0.18 0.39 2.61 1.88 1.50 0.26 3.26 0.20 0.90 Profil 5.50 2.16 3 26.79 1.78 2.44 1.08 22.47 8.90 4.36 9.62 4.79 1.91 6.55 0.86 1.17 11.66 3.24 1.61 0.82 2.32 5.14 2.18 61.34 58.42 25.27 6.85 4.81 0.22 2600 0.30 6.54 3.58 2.52 1.30 2.38 19.82 0.76 0.59 1.99 1.6 250 8.21 10.30 3.5 1 7.36 2.37 1.30 6.25 0.06 2.35 0.11 1.62 4.15 7.5 250 1 2 3 4 5 LTP45/0.53 0.09 1.98 5.79 4.73 1300 2.59 0.12 1.58 1.31 0.47 8.39 0.72 1.81 5.35 2.84 0.52 0.26 12.31 14.87 1.68 4.97 3.38 1.82 1.40 1 2 3 4 5 LVP20ND/0.57 31.25 0.73 1.07 0.58 2.22 1.68 4.21 1.84 11.61 20.60 9.42 3.57 0.50 15.56 15.74 44.41 13.12 2.12 1.83 1.79 12.56 0.28 1.95 12.15 14.20 1.10 97.66 3.15 139.57 1.43 69.22 5.11 3.62 12.37 0.52 1.44 0.59 3.36 4.58 16.96 1.19 3.14 1.73 0.80 1.08 0.15 17.86 0.06 3.71 3.41 1.81 0.52 3.95 0.20 6.02 3.47 0.82 2.72 7.64 1.49 24.29 1 2 3 4 5 LVP20ND/0.78 0.46 2.95 11.45 3.71 15.63 1.62 3.70 10.16 0.13 1500 1.54 0.70 5.75 1.85 82.18 4.47 1.05 6.23 250 2 14.22 5.39 0.81 1.37 1.32 0.20 0.01 4.74 4.36 4.61 23.02 2.10 35.00 2.52 17.61 0.07 2.16.50 2.21 0.41 0.03 4.05 9.46 2.29 0.93 2.08 31.33 11.26 0.35 6.43 17.81 1.36 2200 0.22 7.98 0.88 1.16 2.41 3.99 2.34 0.71 8.48 2000 0.63 2.26 0.47 9.04 1.36 1.90 0.77 2.17 0.86 3.67 2.02 4.15 42.95 2.17 0.76 2.04 3.18 1.13 8.11 0.25 8.85 2.24 0.49 5.39 1.07 1.26 4.86 1.57 1.21 0.34 0.17 2800 0.42 5.95 2.74 3.23 1.51 6.7 350 LTP45/0.29 2.35 2.29 3.66 6.08 1.96 8.86 0.27 4.61 5.16 1.69 0.25 40.82 1.32 0.09 5.34 5.04 2.02 1.26 0.22 5.72 2.15 0.95 0.23 2.30 0.72 0.07 0.73 7.71 0.50 0.51 4.93 21.48 6.16 0.60 1.25 1.66 2.06 29.96 1.86 1100 2.86 1.13 20.19 1.91 5.82 2.35 5 13.27 7.39 0.17 30.22 8.06 0.57 0.70 5.66 0.89 3.31 1.63 0.32 0.42 1.87 11.40 0.33 7.54 1.64 41.27 1.59 2.01 0.29 1.18 6.53 11.66 0.60 4.49 4.60 2.46 3.81 0.07 5.49 0.35 18.60 16.71 2.45 0.54 0.21 1.77 2.93 1600 1.04 4.52 0.33 0.84 4.16 3.51 4.58 3.95 194.21 0.24 26.22 2.44 7.15 0.24 7.39 1400 1.51 1.26 1.23 3.7 250 10.87 0.56 1.42 0.35 3.80 4 20.56 20.91 31.47 2.65 1.92 1.93 1.41 1.09 2.99 0.75 0.28 3.28 2400 0.25 0.32 3.51 3.65 1800 1.26 2.96 0.61 0.39 3.44 0.70 1.29 5.36 3.63 1.98 6.6 250 1 2 3 4 5 13.69 1.87 3.50 7.04 17.71 2.78 42.62 1 2 3 4 5 LVP20ND/0.68 2.68 6.48 3.14 3000 0.25 30.80 0.76 5.58 1.00 22.32 3.92 0.96 13.02 1.29 13.74 1.41 0.94 2.28 0.18 3.41 3.34 8.20 7.83 7.27 2.54 2.18 3.06 2.57 2.98 1.29 2.44 5.65 0.93 1.21 5.08 1.31 0.07 9.43 0.57 1.04 7.71 1.34 5.80 146.81 fy [N/mm2]CazLungime [mm] 600 800 1000 LVP20ND/0.37 1.98 1.98 1.98 31.49 1.70 5.67 0.24 5.54 0.28 0.72 4.26 14.61 29.87 2.73 3.14 2.69 2.38 8.05 8.56 21.81 3.11 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 192 .26 1.03 4.

29 104.77 4.37 1.45 1.82 11.84 0.39 3.26 7.12 9.22 88.45 19.51 3.54 14.19 2.78 9.72 3.94 2.38 8.29 5.75 113.36 3.39 4.93 16.68 1.09 6.97 1600 3.57 20.45 0.98 52.84 37.61 2.51 226.72 9.56 8.47 2.45 7.98 8.34 7.74 2.03 1.82 0.80 1.76 3.15 9.58 1.48 27.01 2.79 4.66 13.21 15.90 2.85 13.84 1.36 8.17 1.73 209.95 11.61 1.82 4.91 17.20 5.67 24.30 39.20 1.51 12.73 0.02 5.96 1.98 12.14 6.03 0.50 1.30 4.46 48.13 28.34 5 122.24 1500 4.96 27.22 14.60 26.84 12.74 1.51 3.96 3.40 fy [N/mm2]CazLungime 600 800 LTP45/0.35 21.77 2400 2.90 10.54 4.28 2.48 5.27 4.11 4.18 9.84 LVP45/0.64 14.49 10.53 3.51 1.82 2.04 13.75 19.19 7.83 2.93 11.73 27.10 171.62 5.22 4.20 1.13 32.00 27.29 21.04 2.26 0.60 84.47 0.94 1.95 2.67 3.93 1.25 5.49 71.52 1.09 1.22 0.37 1100 6.94 1.05 6.35 12.06 1.53 3.57 1.98 22.25 1.42 2.88 2.73 2.53 13.04 20.84 21.41 16.85 12.06 8.86 6.69 0.67 1.05 6.82 0.02 4.95 49.53 21.06 2000 2.34 6.68 37.48 2.69 10.24 14.88 2.95 3.94 1.10 15.39 4.25 2.12 2.22 34.23 3.49 16.86 4.35 26.25 3.03 48.17 6.83 3.77 11.23 9.55 1.69 149.96 1.5 250 1 2 3 4 5 LVP45/0.70 2.32 4.34 1.23 1.77 5.59 30.46 10.20 2.43 3.89 36.18 42.72 1.43 26.08 13.76 7.67 43.41 4.84 3.06 1.69 1.91 0.23 1.53 3.36 44.20 5.90 3.28 128.58 3.33 22.59 3.51 1.21 1.05 0.23 2.03 6.28 95.74 [mm] 1000 7.50 11.39 9.7 250 1 16.83 7.39 8.07 3.37 1.86 7.00 2.21 2.09 10.78 2.07 3.39 2600 1.91 3000 1.07 20.10 1.65 10.96 92.87 17.75 2.80 20.48 52.42 10.63 14.24 8.50 1.91 1400 4.98 TABLE CUTATE TABLE CUTATE 193 .64 1.02 2 38.17 10.56 39.25 1.7 350 1 2 3 4 5 13.03 3.19 1800 3.72 2.20 0.30 2.08 9.46 85.85 3 244.13 1300 5.58 45.72 5.65 4.03 1.83 6.7 250 1 2 3 4 5 LVP45/0.65 6.52 2.63 8.72 12.02 5.29 4.81 1.62 7.27 3.22 5.90 13.25 3.38 6.43 1.32 2.55 1.53 7.89 1.56 Profil 8.04 2.25 1.40 5.38 8.62 15.71 30.10 1.47 2.81 4.05 2.73 7.31 11.06 10.93 1.82 4.42 5.90 5.61 47.62 3.75 7.82 10.89 4.38 1.05 3.78 2.15 1200 6.11 2800 1.01 5.54 2.61 4.95 5.44 4.58 1.28 1.26 0.12 15.40 123.84 1.7 350 1 2 3 4 5 13.56 1.59 3.13 1.97 2.55 3.22 19.64 6.52 2.71 3.31 4.55 18.67 29.42 2.02 12.75 18.40 5.60 32.98 1.54 1.93 72.41 1.64 11.80 1.48 2.24 63.46 12.41 24.37 6.58 2.60 1.57 6.83 4.69 11.29 1.09 1.90 3.75 9.59 14.03 18.92 3.99 13.74 1.81 2.76 2.77 99.86 19.48 10.86 1.32 77.30 33.97 61.34 169.37 1.51 12.88 5.27 4.19 7.43 36.70 2.26 54.26 2.50 6.60 2.01 2.01 1.87 6.95 3.80 39.27 24.50 4.55 12.99 0.35 2.30 16.70 2.30 2200 2.51 1.03 25.65 1.35 4.97 5.62 6.06 8.12 2.23 1.67 6.34 1.53 3.13 5.44 2.79 7.31 6.55 27.82 13.90 3.07 199.46 1.19 36.44 2.38 7.89 9.12 4 183.59 6.93 5.78 20.94 9.11 6.91 2.53 17.70 3.41 16.96 1.07 1.11 4.67 21.25 16.47 0.80 7.13 19.55 22.94 8.19 9.28 6.61 1.89 5.36 0.6 250 1 2 3 4 5 LVP45/0.71 4.24 3.04 5.31 1.72 157.91 15.21 51.34 4.43 9.72 11.07 6.71 7.36 8.48 66.44 20.14 0.82 17.96 18.01 15.8.67 4.60 4.74 0.27 3.22 26.76 14.32 9.39 11.66 4.17 LTP45/0.96 8.27 24.42 103.63 2.68 2.

80 14.12 27.71 21.96 17.95 17.08 75.77 1.45 28.35 1.31 36.77 3000 0.88 1.01 22.50 2400 1.80 1.84 14.22 19.64 1.58 1.95 2.41 0.92 1.63 40.90 6.95 2.41 3.33 6.18 6.45 2.95 5.80 32.65 29.87 4.05 1.69 6.98 1200 3.06 1.77 1.85 14.67 5.36 9.90 0.89 1.89 16.81 4.49 0.18 14.51 3.52 7.76 7.22 2.10 7.79 fy [N/mm2]CazLungime 600 800 LTP45ND/0.32 5 68.25 1.80 3.38 21.48 2.87 3.76 11.10 1.45 4.55 4.02 3.04 20.13 1.45 10.56 2.34 8.06 8.90 5.66 11.48 1.18 1.52 13.24 18.84 1.82 0.28 4.89 11.04 2.28 16.91 3.82 51.00 11.26 4.40 12.80 4.56 2.90 10.11 12.04 3.92 1.76 5.99 1.39 1.20 6.76 2.81 7.96 8.54 38.58 2.73 11.08 5.93 3.40 3.10 5.65 7.04 8.45 1.06 24.45 21.31 63.09 2.85 2.62 8.55 1100 4.47 6.18 23.62 3.20 1.7 250 LTP45ND/0.07 3.82 5.47 1.56 1.43 7.33 6.76 4 102.65 2.14 15.06 7.74 1.85 4.14 1.10 24.84 60.60 2.05 3.96 1.87 13.05 9.19 10.61 14.25 1.36 1.08 222.95 111.67 12.75 6.38 3.76 1.00 0.38 0.18 9.48 1.33 7.67 1.24 0.89 42.99 5.91 151.73 3.28 1.50 6.90 14.94 3.74 2.44 3.17 3.34 2.55 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 194 .86 3.86 1.89 1.41 10.60 166.26 8.58 16.52 3.93 12.19 4.31 7.61 2.61 1.05 50.53 1.22 5.51 5.5 1 9.40 6.80 8.70 7.29 7.12 4.51 5.99 2.43 46.74 2.19 1.32 3.83 8.91 6.25 10.13 9.88 4.69 9.36 2.81 0.94 6.59 7.54 2.68 80.38 3.79 1.01 0.62 1.17 2.26 9.91 70.81 9.44 2.67 41.42 2.73 14.21 3.39 3.05 93.32 2.94 2200 1.34 1.93 21.99 17.24 6.68 4.17 10.04 2.05 1.46 10.85 1.04 8.02 27.10 101.61 32.08 36.19 1.60 32.48 2.93 2.6 250 13.30 8.13 2.32 18.92 1.58 5.89 0.81 1.24 12.56 2.29 180.34 0.93 6.56 4.7 350 LVP45ND/0.37 24.07 1.48 4.45 4.90 25.01 5.18 4.80 5.24 21.75 25.57 5.17 5.99 201.57 4.5 250 LVP45ND/0.02 5.51 15.02 2.54 27.26 5.15 0.36 1.10 3.55 1800 2.87 112.25 2.06 38.45 15.77 24.92 3.40 74.36 16.42 31.60 30.89 2.74 2.78 2.08 1.85 13.05 2.13 1500 2.22 149.57 22.54 1.69 3.81 18.92 9.70 2.93 85.66 9.21 2.61 143.33 3.49 4.31 19.26 2.74 12.07 2.16 9.05 1600 2.39 31.86 38.72 1.89 6.32 18.37 11.70 2.25 13.92 2.62 1.76 6.73 11.29 1.37 1.75 2.16 15.96 11.22 5.99 0.05 7.16 2.68 7.48 10.83 20.22 3 136.21 0.48 5.44 0.58 4.26 2.37 7.42 38.09 6.22 47.10 23.37 2.66 10.70 4.41 48.10 3.89 9.85 1.49 4.66 3.32 15.88 Profil 5.92 1.97 120.77 1.6 250 12.39 2.88 2.59 2000 1.44 1.92 7.12 3.59 5.15 2.61 3.24 12.01 3.80 2.42 1 2 3 4 5 LTP45ND/0.41 2.70 11.73 1.05 1.81 [mm] 1000 4.82 17.83 7.81 1.48 2.69 14.26 0.89 6.29 1.78 4.78 8.69 27.48 6.01 4.69 9.08 2.90 4.83 17.11 4.21 1.60 1.80 2.31 48.45 4.46 2.09 18.45 6.15 8.01 5.42 1300 3.67 4.54 1400 2.94 22.65 6.80 6.20 0.33 7.46 350 2 19.02 3.61 17.52 3.84 1.92 1.03 7.03 2.09 1.68 43.34 3.82 31.94 2800 1.14 14.18 63.96 29.59 240.22 16.43 5.10 0.43 100.71 95.69 2.63 1.14 8.18 29.18 2600 1.35 1.75 15.13 3.37 8.68 3.72 1.01 3.07 1.41 23.34 11.08 11.48 1.24 2.02 1.04 43.95 11.36 12.17 9.11 0.74 8.90 57.05 18.68 1.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 LTP45ND/0.47 14.19 8.65 191.84 4.81 1.68 8.85 5.78 1.

18 0.35 18.20 37.35 7.06 1600 3.18 0.06 0.88 2.16 1.56 2.82 0.38 3.33 2200 2.14 2600 0.17 6.45 0.88 1400 1.61 1.33 4.31 1.75 1.82 52.86 0.62 13.15 24.88 1.42 7.88 4.62 15.77 2.17 0.81 8.09 0.23 2200 0.06 3.67 2.41 1800 0.01 0.73 1.66 3.99 14.99 6.09 3000 0.94 1.10 2000 2.22 1.16 4.34 0.92 2.13 0.59 0.01 7.67 1.06 9.79 0.82 3.23 0.80 2400 2.72 8.30 0.16 0.27 2.30 21.85 8.49 0.47 0.06 4.15 2.62 2.76 1.10 0.09 1.73 2.36 1500 4.59 1600 1.93 6.7 350 1 2 3 4 5 [mm] 1000 8.91 1.45 0.76 5 8.90 1.16 229.61 2.55 0.93 3.62 0.81 0.14 20.59 1.25 0.71 1100 2.45 1.47 0.53 1.36 2.95 3.36 9.62 0.40 15.31 3.27 0.92 12.63 1.50 2.68 2 8.83 19.23 0.23 18.75 3.35 3.18 3.59 1.09 6.03 2.65 1.84 3.69 5.84 Profil 3.12 1.59 0.40 114.60 12.65 0.26 12.55 14.49 40.36 0.23 3.34 0.59 2.54 3.07 0.43 10.79 6.68 6.45 0.90 0.20 0. 3 .40 1200 1.22 0.47 4.54 0.73 22.69 1.41 2600 1.12 26.44 1.65 0.14 0.67 4 12.63 0.63 26.52 0.81 3.76 5.42 0.75 4.51 1.57 9.24 Profil 2.73 0.83 1.81 2.45 4.40 96.12 0.55 1.18 3.73 0.93 0.79 14.19 1.40 1.73 0.66 2.30 0.50 18.76 3.27 0.63 0.8.22 15.41 8.87 0.43 1.75 1.34 1.79 3 247.73 21.41 0.79 2.72 1.74 11.46 0.50 6.7 1 16.82 3.70 1.17 3.26 2.15 3 17.93 LVP45ND/0.05 17.99 0.30 1300 5.54 1.11 2800 0.17 1.29 1.63 0.02 3.08 2.09 13.17 2.64 104.60 9.85 11.19 2.83 0.07 1.65 LTP20/0.83 2.35 0.74 0.76 4.98 18.16 LTP20/0.47 4 185.44 34.92 11.98 3.28 5.10 1300 1.24 24.26 5.84 2.30 27.59 1.09 0.93 2.57 2.46 0.08 1.03 7.88 1.53 0.86 0.34 1.60 16.87 2.10 2.22 4.62 9.70 13.50 2.75 11.49 11.27 6.09 7.21 4.79 29.29 9.54 5.27 0.17 5.53 0.88 4.03 22.01 3.76 0.19 2.53 1.95 2.47 6.54 SISTEM STATIC NR.27 2.51 6.13 1.38 0.84 0.21 0.13 2.23 0.21 3.34 0.16 0.60 0.13 0.4 250 1 6.76 2.48 6.79 1.18 5.95 11.22 0.37 1200 6.33 3.29 28.89 2.88 12.37 5.10 250 2 47.49 3.26 1800 3.19 30.14 0.93 2.38 fy [N/mm2]CazLungime [mm] 600 800 1000 LTP20/0.96 23.84 1.04 2.65 37.32 16.34 0.87 1.82 2.49 1.26 0.12 9.32 1.92 3000 1.17 0.89 7.29 0.77 2.79 0.38 2.67 0.5 250 1 2 3 4 5 5.21 0.28 1.80 8.07 1.97 72.49 9.14 11.29 6.45 1.86 172.TABLE CUTATE 13.90 2.26 1.39 0.75 fy [N/mm2]CazLungime 600 800 LVP45ND/0.49 14.47 15.55 4.6 250 1 2 3 4 5 7.30 2000 0.45 0.16 0.75 5.02 49.50 3.71 2.65 1.98 14.73 78.00 0.20 1.47 0.34 0.97 0.13 2800 1.32 0.62 2.15 1.40 0.17 40.39 1.32 9.77 1.70 4.46 0.75 19.05 1400 4.50 3.71 11.18 0.78 22.88 0.73 48.44 2.40 1.84 1.70 1.58 2.36 5 123.89 61.71 1500 1.65 3.75 4.98 1.17 2400 0.62 0.04 1.22 0.18 0.94 0.91 30.35 0.39 4.26 0.15 53.65 1100 6.99 TABLE CUTATE TABLE CUTATE 195 .37 2.

77 2.13 10.06 1.13 0.92 2.13 16.54 20.31 0.76 0.44 1.74 5.37 1.76 3.19 5.62 0.40 1.54 1.04 5.10 0.27 2400 1.72 4.84 2 19.10 2.45 0.00 11.46 2000 1.34 0.14 2.04 3 35.12 0.34 0.50 0.39 0.31 4.75 1.73 4 26.73 0.64 4 9.67 LVP20/0.17 2.17 0.38 5.61 0.62 5.09 7.77 15.18 0.63 0.48 1.31 20.87 2.60 2.31 0.64 5.96 1.35 2.59 2.19 0.52 2.47 3.21 0.35 0.97 4.44 0.05 1.10 1.79 6.22 0.54 1.23 0.07 0.34 12.15 1.61 3 16.52 0.18 0.90 0.7 350 1 2 3 4 5 19.78 0.12 0.72 0.43 14.43 3 12.04 5.45 0.32 2.62 17.78 3.45 2.69 2.93 0.64 1.90 1600 2.54 1.06 1.18 0.34 7.58 1.01 2.65 1.23 2.53 0.87 2.35 0.20 3.95 5.82 1.56 1.34 0.06 15.81 7.00 4.69 0.16 0.18 3.53 7.28 3.25 0.00 4.27 1.92 0.11 1.73 2.40 4.89 3.13 0.75 1.30 1.09 0.22 7.75 2.75 1.60 0.32 3.74 0.39 2.08 2.03 2.21 2600 1.95 0.55 0.36 1.45 0.20 0.20 2.00 0.33 0.74 27.72 1.08 1.08 0.56 11.26 0.29 0.15 0.20 0.16 0.32 6.6 250 1 2 3 4 5 LVP20/0.20 6.84 7.31 0.08 0.10 1.20 0.67 0.37 2 8.75 0.34 0.52 5 8.54 0.23 0.09 1500 3.03 1.24 0.27 3.90 4.60 9.94 2.18 0.10 0.39 5.02 6.21 0.83 0.88 7.60 11.97 4.30 2.83 0.5.81 4.34 0.94 0.84 0.89 1.17 2800 0.47 0.54 4.01 1.79 5.25 0.81 2 11.47 0.7 250 1 16.21 LTP20/0.79 5.86 Profil 4.04 2.95 0.42 2.32 3.17 1.22 0.56 1.35 2200 1.99 1.42 1.35 0.90 fy [N/mm2]CazLungime [mm] 600 800 1000 LTP20/0.7 250 1 2 3 4 5 10.62 1.82 5.29 1.4 250 1 6.24 4.27 0.34 1400 3.13 2.80 1.09 2.04 0.18 1.02 1.76 0.19 1.80 3.66 1.16 25.05 1.40 0.76 4.78 0.64 1.62 0.13 1.01 0.52 1.32 0.33 4.06 0.64 1.26 0.69 4 12.80 3.22 0.58 2.82 0.02 11.28 1.71 2.86 1.55 0.45 0.46 0.89 4.34 0.12 2.30 1.87 2.75 3.52 7.50 6.27 0.79 0.61 0.65 0.97 0.53 0.14 3000 0.41 1.48 3.59 2.39 3.69 1.79 0.42 1.16 2.32 0.44 1.79 1.19 0.10 0.78 4.61 0.69 2.86 0.42 0.50 4.54 1.46 0.34 2.05 1.22 4.53 0.73 2.73 0.74 1.35 0.01 0.80 4.26 0.16 0.99 0.76 0.17 4.37 8.03 0.55 1.58 1.67 LVP20/0.49 13.36 1.85 1.20 0.51 1.75 1.46 0.41 3.14 1200 4.28 1.61 1.90 2.00 2.30 2.53 3.47 1.86 0.35 0.78 3.31 0.17 1.08 9.69 5.73 0.72 2.12 0.14 0.48 5 6.17 0.54 0.46 0.92 25.20 0.00 7.65 0.66 LVP20/0.37 2.17 3.34 3.82 4.27 0.74 0.97 1.43 3.62 0.14 22.27 7.69 0.22 0.82 2.30 1.27 0.21 1.41 0.17 0.13 0.25 0.08 0.17 0.5 250 1 8.99 0.28 3.10 1.53 2.66 5.80 0.70 3.30 1.03 7.95 0.34 0.41 10.13 1.22 0.45 0.79 5 17.48 14.76 0.98 0.31 4.13 0.87 1.74 34.09 0.87 1.80 2.37 0.26 0.08 1100 5.63 0.04 0.26 0.11 1.86 1.35 2.21 0.63 1800 2.53 1.20 0.22 2.31 0.88 0.42 0.87 0.21 1.73 0.90 0.91 0.35 2.32 0.15 0.42 0.59 2.43 0.47 0.71 1.04 0.14 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 196 .58 1.66 1.68 1300 4.17 2.81 0.33 3.56 0.17 1.78 3.51 9.43 4.23 16.55 0.11 0.71 3.52 8.32 5.63 1.41 2.38 2.44 2.54 3.16 0.07 0.40 0.29 0.11 0.13 1.04 2.83 11.40 4.63 0.77 12.92 2.36 2.88 0.09 1.05 1.07 1.51 2.64 1.92 2.35 0.77 4.66 0.70 1.75 1.22 0.

29 4.73 2.35 3.31 3.22 0.54 3.86 2.16 1.26 0.27 0.85 0.40 3.65 11.08 2800 1.65 7.85 1.16 4.18 1.16 1.55 3.83 7.17 0.61 3.83 4.26 0.59 4.52 1.66 0.03 21.13 LTP20ND/0.39 1.13 1.79 1.35 19.73 2.81 1.95 0.20 0.84 0.55 2.68 1.84 3.17 1.01 5.96 0.18 5 12.68 1.75 4.53 1.13 2400 1.90 2.38 3.11 13.17 0.25 0.76 0.50 0.17 0.88 5.33 1.37 1.12 0.45 0.70 0.91 6.53 1.14 3.04 0.57 0.87 2.70 2.07 3.04 6.48 1.54 0.10 1.08 32.54 3 16.21 0.40 0.72 19.09 7.52 0.09 1.03 1.26 0.66 1.04 4.43 0.97 1.05 2.28 2.24 25.36 1.39 1.89 5.29 14.79 10.41 1.66 0.35 2.87 3.56 1.57 0.72 0.30 1800 2.44 0.43 1.90 12.25 0.41 4.22 0.7 350 1 19.62 3.30 3.63 2.31 3.76 2.03 1.14 0.06 5.67 2.06 2.88 0.44 2.15 0.80 8.41 2.19 1.64 0.07 3000 1.70 1.00 1.09 0.10 0.60 1.68 17.45 0.93 1.30 0.95 0.02 0.14 0.43 1600 3.53 0.32 0.4 250 15.19 0.54 10.98 2.25 0.13 0.37 1.38 28.37 1.72 1.24 8.03 7.79 0.07 1.68 1.83 4.57 1.21 2.13 2.61 2.09 7.54 2.34 0.00 2.52 0.52 1.41 1.56 4.10 2600 1.78 0.13 0.04 0.26 0.46 2.76 0.14 2.52 1.40 1.62 0.52 1500 4.20 0.83 2.6 250 LTP20ND/0.43 5.15 0.21 1.03 0.57 1.21 0.43 10.10 6.42 0.63 0.88 0.86 0.34 0.87 2.27 1.73 2.33 0.11 0.74 0.20 1.7 250 LTP20ND/0.60 1.26 0.05 4.21 0.96 0.03 1.27 4.39 0.38 1.47 3 25.24 0.64 1.59 0.95 2.91 0.54 6.44 0.5 250 LTP20ND/0.73 0.71 0.76 fy [N/mm2]CazLungime [mm] 600 800 1000 LVP20/0.38 0.37 0.46 1.57 4 19.04 3.17 0.71 0.90 1.38 3.82 4.82 2.24 0.44 2.58 0.28 0.64 4.80 9.78 5.12 1.25 0.71 6.82 1.53 1.58 3.25 0.79 3.80 4.04 0.33 0.65 1.81 6.02 0.11 0.47 0.57 0.74 14.63 1.35 1.39 0.19 0.52 1.32 0.19 5 8.20 0.10 7.03 14.78 Profil 9.14 5.61 6.01 2.53 2 8.84 1.17 0.42 1.96 0.34 6.66 1.02 1.46 2.13 0.22 2000 2.06 4.01 10.30 5.22 9.43 21.12 4.32 0.20 0.21 1.85 0.61 2.57 1.53 8.52 16.09 34.51 0.24 3.32 2.35 0.85 5.87 0.57 1.83 4.98 1.64 0.32 0.37 1.34 0.85 0.05 0.36 4.13 1.33 0.61 0.13 0.76 1.28 1.26 2.51 2.48 3.82 5.78 0.85 6.63 0.92 0.27 0.27 0.11 0.35 0.40 0.29 1.40 0.33 8.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 LTP20ND/0.33 0.34 16.64 1.79 1.61 2.34 0.86 5.33 2.61 1.22 0.43 9.10 1.46 5.42 2.20 1.46 0.80 1300 5.38 0.02 1200 6.68 5.24 0.40 3.21 0.32 1100 7.51 2.70 6.91 1.43 1.83 8.64 9.67 1 7.69 0.64 0.22 0.37 2.10 2.21 0.93 1.28 0.18 1.72 1.75 3.50 2.95 0.02 10.14 2.77 4.50 2.88 0.33 0.27 4.58 4.34 15.64 1400 4.10 3.59 1.02 0.43 0.15 0.60 0.18 0.55 3.65 12.69 24.10 2.26 1.38 2 26.82 0.95 25.43 0.89 2.86 3.19 0.21 1.61 1.21 2.88 6.59 1.92 0.68 3.87 5.31 14.90 3.86 2.50 4.19 1.45 10.06 0.00 6.54 0.29 0.46 1.30 0.10 TABLE CUTATE TABLE CUTATE 197 .03 4.52 0.22 2.77 0.92 1.87 7.20 0.18 3.44 2.40 0.08 3.74 2.83 1.16 1.09 3.60 1.17 2.25 0.34 3.14 0.52 0.78 10.74 11.10 3.72 0.00 0.7 350 23.16 0.28 3.42 0.69 0.05 2.21 0.12 15.10 4.61 5.16 0.14 0.16 2200 1.68 4.27 6.63 1.98 0.99 0.71 1.40 5.26 4 12.

54 1600 1.41 9.60 1.7 250 LVP20ND/0.85 4.11 0.55 1.52 1.35 2.75 0.82 0.5 250 1 2 3 4 5 15.21 2200 0.32 0.22 1.21 0.25 4.32 8.61 6.54 0.73 20.30 0.98 9.42 0.61 2.81 5.52 6.99 17.50 4.43 0.64 0.48 5.53 5.66 10.66 0.31 3 15.16 2400 0.71 1.25 1.97 2.19 0.57 2.57 2.94 2.19 11.27 0.03 20.21 0.92 2.27 1.61 0.15 0.12 0.98 4.17 0.29 16.28 0.98 0.19 1.14 4.11 0.91 1.28 0.64 1.74 0.86 2.11 1.39 2.65 1.74 0.46 4.08 0.68 4.08 1.7 350 LTP45/0.79 3.14 0.94 1.22 13.49 0.44 1.51 1.51 22.61 1.36 0.00 1.83 1.07 1.53 0.04 6.91 4.51 13.74 0.89 9.89 0.55 6.51 0.39 1.31 8.76 1.99 5.56 2.77 1.00 1300 1.82 2.16 11.09 0.87 2.35 4 11.79 4.86 1.51 0.13 0.28 9.28 0.91 1.01 1.89 1.31 4.62 0.57 0.24 9.94 1.20 3.15 1.07 1.82 2.31 10.71 2.6 250 8.31 2.21 0.42 2.07 1.55 3.55 0.34 2.67 16.44 5.76 3.62 23.80 20.69 2.63 5.82 0.22 0.24 0.19 0.34 12.43 10.67 0.41 1.96 1.16 1.96 1.04 0.19 1.39 0.30 6.44 8.00 2.80 1.21 0.77 0.71 1.76 6.42 0.55 1.58 4.95 3.43 2.15 0.13 1.24 0.64 0.38 0.60 4.22 5.90 0.43 52.19 2.72 1.68 0.01 10.05 1.41 1.08 0.20 0.21 1.30 0.76 2.71 1.94 1.91 0.35 3.20 0.26 0.14 0.08 0.31 0.96 2.19 12.25 6.57 0.90 79.93 2.31 6.48 5.70 250 2 11.98 3.47 0.98 0.31 2.16 3.64 4.51 12.12 3.99 0.06 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 198 .70 5.28 0.51 5 7.08 0.00 2.21 5.18 2.82 1.87 0.45 0.13 2600 0.66 1100 2.73 5.75 8.97 3.51 13.38 2.19 12.66 0.86 0.04 2.24 1.41 7.44 8.5 250 6.95 2.20 0.55 0.05 0.33 0.55 1.41 8.25 3.59 6.47 0.29 0.25 3.53 1.39 4.46 16.83 1.33 1.05 3.93 6.85 1.64 0.62 5.80 1400 1.46 0.48 1.95 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 LVP20ND/0.03 23.68 1.4 1 6.27 2.19.47 1.16 0.56 6.30 0.61 1.12 0.34 3.71 1.05 4.25 3.31 0.50 2.10 13.05 2.50 1.16 0.70 2.52 1.83 7.91 2.52 0.16 0.07 1.63 4.40 1 2 3 4 5 LVP20ND/0.70 6.10 0.46 22.50 5.18 0.19 0.10 2800 0.45 9.19 1.56 0.40 0.92 0.68 33.25 0.59 3.27 3.72 2.19 7.45 26.94 0.38 24.13 0.92 15.85 2.24 0.70 4.71 0.18 2.48 0.01 5.20 0.17 4.72 0.51 105.55 1.78 0.31 2.34 0.15 0.65 1500 1.88 17.32 0.08 3.13 0.83 0.96 6.31 0.17 3.34 6.24 0.46 0.28 2000 0.31 0.67 0.21 1 2 3 4 5 LVP20ND/0.56 2.12 2.84 0.96 3.98 1.34 4.88 4.03 1.75 2.09 8.24 0.08 3000 0.28 1200 1.21 5.14 1.67 6.36 1.32 2.06 0.41 1.41 1.41 15.27 1.88 1.13 6.51 2.31 5.24 0.61 0.12 0.26 0.65 5.24 0.46 0.59 3.68 Profil 4.13 6.42 1.13 1.38 1800 0.62 0.20 1.81 4.46 30.79 4.26 3.41 0.89 0.55 22.18 0.22 44.41 0.34 3.61 1.64 0.23 0.26 2.11 0.78 5.16 0.51 1.61 3.25 0.25 1.47 13.61 2.34 32.89 3.30 1.31 0.65 1.98 3.02 4.94 0.02 1.64 2.34 1.29 1.15 1.85 0.12 1.86 3.99 0.41 0.04 2.30 29.85 0.14 1.73 4.75 1.99 1.66 7.30 3.20 fy [N/mm2]CazLungime [mm] 600 800 1000 LVP20ND/0.38 0.05 3.89 8.58 1.86 1.33 1.02 3.34 36.81 0.72 2.33 0.41 3.51 5.48 0.88 13.41 1.45 0.35 0.94 0.25 0.62 0.76 0.61 0.54 0.46 3.18 0.26 1.35 1.77 3.97 10.81 2.31 1.95 1.72 2.68 2.12 3.25 0.26 3.

65 3.28 4.50 1.80 7.89 9.00 19.81 4.26 1.86 4.74 2.78 1.06 2.39 13.37 15.29 50.02 1.79 5.45 25.62 2.30 11.16 3.26 5.58 2.52 16.16 62.48 12.14 15.95 LTP45/0.00 11.51 4 111.42 4.20 0.25 1.35 4.52 19.49 1.48 6.76 7.23 23.61 2.83 4.46 6.43 58.25 7.74 3.31 4.15 3.28 0.62 1.7 250 1 2 3 4 5 12.12 130.7 250 1 2 3 4 5 10.71 6.87 2.40 1.5 250 1 2 3 4 5 LVP45/0.43 2.31 7.28 1.95 1500 3.22 6.32 3.57 1.38 1.53 78.62 1200 5.55 10.21 3.86 3.37 0.78 5.59 6.56 3.18 2.75 54.40 24.43 1.80 1.63 15.64 3.69 1.06 2.19 0.35 4.57 4.96 4.66 8.54 4.17 22.57 1.89 5.60 1.14 21.61 6.65 9.18 11.14 129.27 1.88 5.31 3.97 7.91 3.37 0.93 0.78 16.66 5.96 41.43 11.27 97.94 185.18 27.39 39.39 1.06 1.91 1.27 3.27 10.17 3.63 10.51 7.21 1.19 2.02 6.63 7.41 6.6 250 1 14.05 14.95 13.95 2.51 1.22.40 3.76 10.02 5.62 54.90 2.32 1400 4.47 1.61 8.12 7.14 2600 1.11 4.08 1100 6.92 7.62 2.54 2 34.94 6.57 1.21 8.81 15.54 2.84 17.86 3.64 1.67 3.15 2.84 5.95 0.42 6.10 25.63 79.32 1.75 2.16 3.74 18.38 15.89 8.59 9.33 4.98 7.52 13.74 13.57 10.76 6.47 0.03 0.00 fy [N/mm2]CazLungime 600 800 LTP45/0.28 4.00 24.64 1.87 1.52 0.91 2800 1.41 3.69 2.00 1.37 18.08 31.77 2.45 3.14 4.75 2.12 2.63 9.94 1.34 6.18 0.82 3.73 2.49 2.43 0.90 8.36 56.81 6.33 8.23 6.41 1.34 1.27 6.27 1.27 3.46 2.19 9.59 TABLE CUTATE TABLE CUTATE 199 .42 5.44 1800 2.91 1.60 1.56 12.89 2200 2.05 16.83 72.94 20.60 3.77 1.03 4.09 2.96 12.21 3.49 1.15 21.85 34.08 18.91 1.33 3.76 1.94 14.04 10.22 27.10 20.69 5.57 0.26 5.03 12.09 0.28 13.25 4.12 20.16 0.59 9.51 119.75 2.65 3 148.96 5.49 4.90 1600 3.02 159.64 0.23 2.40 1.44 4.75 LTP45/0.02 1.06 35.47 36.86 10.87 0.87 5.24 2.42 92.81 9.74 3000 1.37 7.71 9.91 24.68 11.49 2.60 1.91 4.96 3.81 5.08 15.72 7.16 1.97 3.45 21.32 8.61 5.90 4.02 8.19 3.19 8.37 37.09 9.01 2.09 7.90 139.96 0.23 2.78 0.59 172.49 2.04 18.05 10.21 [mm] 1000 6.17 2.07 9.88 5 74.27 0.63 2.08 9.05 11.14 1300 4.00 2.57 1.25 Profil 6.59 1.82 39.87 8.98 1.64 28.95 9.38 1.95 12.83 1.57 3.94 6.43 2.80 30.09 4.57 20.13 16.14 10.57 3.10 3.96 9.05 4.33 32.38 4.89 5.70 65.89 11.00 3.09 0.45 2400 1.42 11.27 11.10 0.14 3.14 2.29 2.83 0.52 2.7 350 1 2 3 4 5 LVP45/0.48 13.72 8.85 3.23 1.89 0.74 2.77 1.76 2.73 1.06 10.42 3.02 3.53 1.87 1.23 6.89 5.11 7.06 2.75 0.40 1.69 1.00 2.52 14.12 1.93 2.75 4.78 29.84 4.62 1.79 8.58 23.83 19.44 6.62 8.53 3.64 1.86 1.04 0.43 2.82 1.65 9.92 5.96 1.16 6.6 250 1 2 3 4 5 LVP45/0.47 33.55 1.49 5.19 31.46 1.71 6.51 2000 2.41 12.01 2.32 1.07 9.89 15.38 1.53 3.74 1.80 5.63 2.08 6.95 11.66 6.96 0.58 32.08 12.24 17.25 1.89 19.21 7.83 1.02 18.69 8.94 19.48 44.79 2.43 4.48 7.32 1.11 86.88 5.61 1.13 2.02 1.20 5.83 9.12 0.75 5.48 7.07 2.78 3.70 0.10 14.86 40.14 14.15 30.28 70.79 2.85 1.76 1.00 16.04 1.12 46.89 3.80 94.51 4.89 18.28 12.71 1.28 0.71 47.76 67.84 27.18 1.07 4.98 1.92 12.95 4.45 10.99 2.44 14.56 9.29 6.68 16.65 2.73 7.49 1.34 2.91 7.23 1.97 5.

81 3.81 2.98 6.27 8.76 113.67 1.01 6.56 5.94 16.11 4.55 31.14 5.07 2.58 1.68 5.35 1.34 8.15 4.51 1200 8.63 16.46 5.80 4.70 2.49 12.61 32.33 1500 6.25 10.78 38.92 3.78 1.12 2.40 0.58 1.68 1.58 1.32 29.30 2.36 2.69 4.36 5.69 1.28 1.62 18.25 7.38 22.96 10.05 8.75 1600 5.54 17.79 1.73 4.05 2.98 85.67 11.95 16.37 10.78 10.15 4.71 13.33 3.81 2400 2.89 1.25 32.87 6.17 2.41 2000 3.82 13.65 17.46 1.17 3.30 3.49 1.48 1.85 2.48 23.69 13.66 2.43 2.83 8.04 Profil 4.74 11.85 1.94 32.48 20.16 9.49 25.65 18.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 LTP45ND/0.40 4.05 1.26 3.40 5.03 24.50 13.19 4.73 1.63 1.93 2.47 6.76 6.58 7.61 13.54 1.21 8.81 8.41 6.76 3.5 250 10.07 3.57 35.09 52.95 1.90 1.83 1.97 6.66 6.18 7.16 3.32 2.91 0.98 2.96 91.93 11.12 8.96 0.51 2800 2.84 4.83 2.81 1.69 8.87 9.62 0.84 8.11 2.28 2.58 19.08 7.49 7.00 4.6 250 LTP45ND/0.05 0.91 2.22 3.32 4.43 18.27 104.70 2.78 7.11 3.24 7.76 5.78 1.42 2.73 2.65 12.29 3.71 1.7 350 1 22.96 2.02 0.97 5.01 4.93 1800 4.12 0.80 6.12 1300 7.04 2.72 6.00 8.08 0.86 7.91 48.31 18.49 3.57 27.47 8.31 3.55 71.22 2.46 19.42 3000 1.25 0.93 0.72 10.87 11.32 3.37 1.16 11.69 7.31 1.98 1.02 21.70 11.86 2.7 350 LVP45ND/0.82 6.94 4.39 2.95 13.33 10.88 64.27 5.83 56.41 31.22 13.14 4.52 11.68 0.29 1.42 5.89 8.24 1.98 1.46 61.66 9.79 1.33 7.47 2.13 5.68 1.24 1.35 11.74 5.22 2.22 0.45 18.52 12.45 1100 9.59 145.80 2.90 12.97 2.12 0.22 0.16 15.47 2.63 4.53 4.28 0.70 3.5 250 9.40 14.53 7.34 2.65 18.11 30.20 6.25 10.20 14.05 1.68 6.49 56.57 3.31 15.70 4.47 1.84 1.98 5.46 1.30 72.37 14.04 57.20 7.19 77.99 2.22 4.19 6.43 24.45 31.85 5.56 4.28 15.58 2.86 2.06 3.48 8.11 1.66 3.59 1.80 1.77 11.24 1.23 14.42 53.34 5.31 4.23 6.34 0.19 4.51 2.74 8.49 4.83 17.98 14.61 15.06 1.05 4.09 2.18 6.19 34.75 0.03 4.32 6.61 136.06 24.11 1.63 7.30 13.98 10.02 0.60 5.38 3.12 9.14 20.84 0.63 17.69 5.98 84.93 1.65 1.89 3.31 1.70 2.27 0.65 19.01 6.97 1.64 22.96 8.48 8.77 5.90 1.74 4.78 1.09 9.29 5.51 3.28 9.29 23.83 9.19 1.39 11.12 39.02 0.45 1.35 7.34 0.69 27.92 16.35 0.05 5 75.56 2.12 1.91 0.47 23.09 43.40 5.38 1.72 7.73 3.93 3.69 44.54 4.06 2200 3.72 1.57 2.72 3.61 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 200 .51 3.47 8.74 12.73 109.85 5.95 21.86 3.45 17.11 5.10 1400 6.00 3.05 20.47 3.00 1.53 9.58 1.60 16.02 9.66 5.05 9.87 0.29 4.08 1.85 2.72 7.93 6.83 0.08 2.23 14.68 1.30 9.09 169.14 1.46 1.52 10.06 [mm] 1000 11.01 4.64 1.48 46.12 11.73 1.85 1.12 2 57.00 6.40 fy [N/mm2]CazLungime 600 800 LVP45/0.58 2.84 5.14 1.46 2.60 8.96 1 2 3 4 5 LTP45ND/0.81 24.75 7.20 22.78 182.10 3.20 3 151.93 0.31 1.84 2.47 14.29 1.56 6.02 6.31 12.82 3.43 2.94 14.99 23.07 1.87 1.22 1.62 2.30 126.56 1.63 1.24 9.22 13.43 1.38 2.94 2.07 4 113.93 32.7 250 LTP45ND/0.86 48.33 10.27 4.74 3.08 2.10 0.49 16.87 10.77 0.67 8.83 4.12 78.47 12.20 1.59 3.05 1.30 4.64 2600 2.65 6.16 3.70 2.43 2.00 3.53 10.16 2.40 1.59 7.86 3.09 36.44 29.19 36.17 0.04 16.08 2.14 1.

12 87.29 0.07 20.15 11.76 28.89 12.91 2200 2.68 4.59 fy [N/mm2]CazLungime 600 800 LVP45ND/0.73 1 2 3 4 5 LVP45ND/0.09 9.00 5.28 5.69 13.93 13.17 6.02 13.60 7.22 1.82 1.47 2400 1.01 25.52 13.11 2.61 4.21 14.39 5.61 TABLE CUTATE TABLE CUTATE 201 .37 19.83 131.89 16.13 5.85 1.04 6.37 21.92 18.00 40.22 71.59 5 76.74 1.82 2.35 141.59 21.59 2.48 4.55 1.53 30.25 79.59 4.26 94.15 1.46 59.51 1.20 3.53 24.03 2.69 15.05 9.35 12.49 1800 2.20 17.78 2.05 0.10 11.32 18.55 2.84 18.42 4.89 23.91 4.37 4.66 11.01 9.7 350 22.15 3.12 2.98 5.84 3.75 55.37 2.83 11.42 1.49 10.88 11.79 4 115.49 3.84 2.45 10.31 3.03 1500 3.05 4.24 3.32 36.49 25.59 39.75 3000 1.49 250 2 45.34 12.91 16.44 17.16 2600 1.07 2.21 1.39 0.20 14.23 0.93 6.66 1.36 174.76 1.10 6.43 55.46 8.28 14.45 4.96 2.40 9.69 4.80 1.32 3.40 8.93 7.70 6.92 0.69 9.59 6.17 [mm] 1000 6.38 3.41 6.72 3.56 2.83 6.54 17.17 48.68 30.78 32.26 1300 4.7 250 18.96 2.77 1200 5.47 2.36 3.69 37.19 7.56 188.70 1.89 9.73 2.85 4.55 2.32 6.17 24.23 3.84 21.04 6.55 6.93 2800 1.57 64.19 8.05 5.39 4.39 10.03 9.93 6.88 9.05 1.39 Profil 9.12 7.41 1400 4.22 6.02 11.86 1.46 7.23 28.79 2.51 1.85 1.11 13.88 16.29 11.81 2.09 1.07 4.54 2.40 1.53 7.6 1 14.07 6.38 33.72 1.46 31.22 1.94 8.07 3.85 16.07 40.46 2.92 15.51 20.19 8.20 2.13 3.34 1.89 8.41 15.88 5.97 1600 3.77 7.42 11.80 2.89 1.91 5.05 3.19 12.32 7.14 73.54 2000 2.28 1.57 22.86 3.13 0.83 7.94 2.09 3.13 0.31 1.40 1.09 4.81 9.59 3 153.1 2 3 4 5 LVP45ND/0.94 2.76 10.69 12.77 2.87 1.83 5.28 9.61 1.27 2.37 2.42 0.49 15.28 1100 6.

CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 202 .

4 pentru interior.1. Greutatea pe unitate de suprafata a acoperisului: Tabla exterioara LTP20/0.2. respectiv LVP20/.56 kg/ m2 = 13. Greutatea permanenta Se considera pane Z150/2 si table LTP20/0. 1.56kg/m2 Tabla interioara LVP20/0. Clasa de importanta a structurii este III.3 daN/ m2 .1kg/ml / 1.EXEMPLE.4 = 4kg/ m2 Pana Z150/2 = 4. Evaluarea incarcarilor 1. 203 EXEMPLE EXEMPLUL 1.2.15m = 3. Acoperisul este alcatuit din doua foi de tabla prinse pe pane Z amplasate la distanta de 1.4 pentru exterior.1. Dimensionarea unui acoperis LINDAB pentru o hala industriala 1. Sistem structural Deschidere L= 24m Inltime streasina = 6m Unghi inclinare acoperis = 5o Lungime = 48m Travee = 6m Structura este amplasata in Timisoara.4 = 4kg/ m2 Termoizolatie vata minerala = 2kg/ m2 Total = 13.15m si este prevazut cu termoizolatie.

paragr.10 iar pentru verificarea SLEN este 1. – ce= 0.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 204 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Pentru dimensionarea panelor se va considera componenta normala a acestei incarcari verticale: gp = 13. Zapada In conformitate cu STAS 10101/21-92 intensitatea normatã a încãrcãrii în varianta zãpadã uniform distribuitã: – poziþie geograficã: Timisoara ⇒ zona A pe harta de zonare ⇒ pzn= 0.00.25 daN/ m2 = 0.2.8 (pentru conditii normale de expunere pct. pentru determinarea valorilor de calcul: Starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate sub acþiunea grupãrii fundamentale (SLU): Starea limitã a exploatãrii normale sub efectul încãrcãrilor totale de exploatare (SLEN): . 2.4) – czi = 1 (in conformitate cu Tabel 3) Intensitatea normata a încãrcãrii din zapada este pzn = 0.72 kN/ m2 x cos25o = 0.72 kN/m2 Pentru dimensionarea panelor se va considera componenta normala a acestei incarcari verticale: pz = 0.715 kN/ m2 Coeficienþii încãrcãrilor. 2.1).3 daN/ m2 x cos5o = 13. 1.2.3/tab.9 kN/m2 (revenire la 10 ani cf.133 kN/ m2 In conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea SLU este 1.

2.6 (construcþii din categoria C1/curente in cf.3. zona A / Timisoara) – coeficientul ch(z) se calculeaza funcþie de înãlþimea deasupra solului: ch(z) = 1. pentru determinarea valorilor de calcul: Starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate sub acþiunea grupãrii fundamentale (SLU): γF = γa = 1. SLU Greutate permanenta + incarcare presiune q = 1.1.20 Starea limitã a exploatãrii normale sub efectul încãrcãrilor totale de exploatare (SLEN): γ0 = γc = 1.192 kN/ m2 Coeficienþii încãrcãrilor.25 cn2 = -0.2) – coeficientii aerodinamici (cni) (tab.205 EXEMPLE. EXEMPLE 1. Verificarea panelor 1.0 1. pentru un unghi de 5o sunt respectiv : cn1 = -0.1.30 kN/m (tab.0.2.3.715 = 1.084 kN/ m2 .1 0.4 cn3 = -0.13 0.1 gp + 2. Incarcarea din vant In conformitate cu STAS 10101/20-90 Incãrcarea normata a componentei normale din vânt este: – presiunea dinamicã de bazã: 2 gv = 0. (amplasamentul tip 1.14.192 = -0.1 gp .133 . cu parag.67 kN/ m2 greutate permanenta + incarcare suctiune q = 1.3. 1 pt. 3).1.133 + 2.2 0.13 pz = 1.1 0. cu obstacole cu z/10 m) – coeficientul de rafalã: b=1.4 Incarcarea normala maxima de suctiune pe acoperis este: = .2 pn = 1.

deoarece aceasta situatie presupune doar verificarea de rezistenta a panelor.133 + 1. Incarcarea distribuita pe unitate de lungime a panei este: .92 kN/ m Verifica Schema statica nr.Se considera pentru dimensionare incarcarea maxima care rezulta din combinatia de incarcare permanenta si presiune (zapada) adica q = 1.715 = 1. 6 rezulta pentru eschiderea de 6m incarcarea capabila: 2. din tabele se va considera pentru dimensionarea la SLU doar cazul 1.49 kN/ m > 1.36 0.36 pz = 0. Din tabelul nr. 5 si 6. 3: Se considera pane continue Z150/2. Din tabelul nr. 3 rezulta pentru deschiderea de 6m incarcarea capabila: 2. SLEN Greutate permanenta + incarcare presiune q = gp + 1.105 kN/ m2. 5 rezulta pentru deschiderea de 6m incarcarea capabila: 2.0.2. se considera pentru dimensionare incarcarea maxima care rezulta din combinatia de incarcare permanenta si presiune (zapada) adica q = 1.92 kN/ m Se considera schemele statice nr. sageata admisa pentru panele acoperisului este l/200.3 kN/ m > 1. 6: Se considera pane continue cu suprapunere pe reazem Z150/1. 5: Se considera pane continue cu suprapunere pe reazem Z150/2 + Z150/1. 3.5. din tabele se va considera pentru dimensionarea la SLEN cazul 4.059 kN/ m2 In conformitate cu STAS 10108/0-78. pentru alegerea solutiei celei mai economice.pn = 0. Schema statica nr. Din tabelul nr.56 kN/ m > 1.15m = 1. Astfel.105 kN/ m2 greutate permanenta + incarcare suctiune q = gp .192 = -0.2.5 cu profil suplimentar pe prima deschidere Z150/1.97 kN/ m Verifica 1.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 206 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Avand in vedere ca sunt prevazute table la ambele talpi ale panelor.3. Incarcarea distribuita pe unitate de lungime a panei este: ql = 1.97 kN/ m Verifica Schema statica nr.67 kN/ m2. Astfel.133 .67 kN/ m2 x 1.

Greutate permanenta + incarcare presiune . Din tabelul nr. 3.4 Verificarea tablei exterioare 1.4. rezulta componenta normala: gp = 0. deschiderea de 6m. In unitati de forta si considerand componenta normala a acestei incarcari. 5 si 6.207 EXEMPLE.00. Din tabelul nr. deschiderea de 6m.10 iar pentru verificarea SLEN este 1. se considera schemele statice nr. 5 rezulta pentru cazul 4.2.91 daN/ m2 = 0.27 kN/ m Verifica Schema statica nr.27 kN/ m Verifica Schema statica nr. incarcarea capabila: 1. combinatiile de incarcari considerate si coeficientii de calcul sunt aceiasi ca si pentru dimensionarea panelor. Schema statica nr. cu deosebirea ca pentru incarcarea permanenta greutatea pe unitate de suprafata ce actioneaza asupra tablei este doar greutatea proprie a acesteia.1. pane continue cu suprapunere pe reazem Z150/2 + Z150/1. 1.2. SLU Pentru dimensionarea tablei exterioare. 6 rezulta pentru cazul 4.15m = 1. Din tabelul nr. 4kg/ m2.27 kN/ m Verifica Solutia economica este reprezentata de schema statica nr.04 kN/ m2 In conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea SLU este 1. 3 rezulta pentru cazul 4. deschiderea de 6m. pentru alegerea solutiei celei mai economice.5. 6: Pane continue cu suprapunere pe reazem Z150/1. 3: Pane continue Z150/2. 5.981 4kg/ m2 x cos5o = 3. EXEMPLE ql = 1.5 cu profil suplimentar pe prima deschidere Z150/1.105 kN/ m2 x 1.48 kN/ m > 1. incarcarea capabila: 1. 5: Pane continue cu suprapunere pe reazem Z150/2 + Z150/1.27 kN/ m La fel ca pentru dimensionarea la SLU.29 kN/ m > 1. incarcarea capabila: 1.50 kN/ m > 1.

3.1 gp .CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 208 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE q = 1.01 kN/ m2 greutate permanenta + incarcare suctiune q = gp .40 kN/ m > 0.715 = 1. tabelul nr.2 0.3.presiune se va considera din tabel cazul nr. interpoland intre deschiderile de 1. SLEN Greutate permanenta + incarcare presiune q = gp + 1.2.186 kN/ m Verifica Verifica 1.1.0. Astfel.04 .1 0.11 kN/ m > 1. pentru table cu trei sau mai multe deschideri.1m respectiv 1.04 + 2. 1.45 kN/ m2 > 1.36 0.1 gp + 2. tabelul nr.01 kN/ m2 Verifica .186 kN/ m2 Se considera tabelul de dimensionare a tablelor nr.567 kN/ m2 greutate permanenta + incarcare suctiune q = 1.04 .13 pz = 1.1 0.13 0. Pentru tabla LTP20/0.1m respectiv 1. Pentru tabla LTP20/0.4. 3. Pentru combinatia de incarcare . 3.2 pn = 1.suctiune se va considera din tabel cazul nr. din tabelul nr.715 = 1.2m urmatoarele incarcari capabile: Caz 1: Caz 2: 2 2 2.01 kN/ m2.pn = 0. iar pentru combinatia de incarcare .567 kN/ m 2 2 2. 2.2m urmatoarele incarcari capabile: 2.04 + 1.192 = -0.36 pz = 0. rezulta pentru cazul 3. 152 kN/ m2 In conformitate cu STAS 10108/0-78.Se considera pentru dimensionare incarcarea maxima care rezulta din combinatia de incarcare permanenta si presiune (zapada) adica q = 1. rezulta interpoland intre deschiderile de 1.1. sageata admisa pentru panoul de invelitoare al acoperisului este l/150.4. 3 se va considera pentru dimensionarea la SLEN cazul 3.192 = -0.

Evaluarea incarcarilor Tabla exterioara si riglele de perete se dimensioneaza doar la actiunea incarcarii orizontale din vint.1.5m Structura este amplasata in Constanta. Clasa de importanta a structurii este IV.5m. amplasate la distanta de 1. 2. Peretele plin al sopronului este alcatuit dintro singura foaie de tabla prinsa pe talpa exterioara a riglelor de perete Z.55 kN/m2 (tab.2. 1 pt. Sistem structural Deschidere L= 12m Inaltime streasina = 5m Unghi inclinare acoperis = 5o Lungime = 9m Travee = 4. Dimensionarea unui perete LINDAB pentru un sopron deschis partial 2. zona C / Constanta) .EXEMPLE. 209 EXEMPLE EXEMPLUL 2. In conformitate cu STAS 10101/20-90 incãrcarea normata a componentei normale din vânt este: – presiunea dinamicã de bazã: gv = 0.

pentru un unghi de 5o sunt respectiv : cn1 = -0.056 kN/ m2 Coeficienþii încãrcãrilor.267 kN/ m2 Avand in vedere ca este prevazuta tabla doar la talpa exterioara a panelor.210 CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE – coeficientul ch(z) se calculeaza funcþie de înãlþimea deasupra solului: ch(z) = 1.2 1. incarcarea normala de presiune/ suctiune care actioneaza asupra peretelui este: = 1.267 kN/ m2 x 1. . Incarcarea distribuita pe unitate de lungime a panei este: ql = 1. Astfel.3. Verificarea panelor 2. pentru determinarea valorilor de calcul: Starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate sub acþiunea grupãrii fundamentale (SLU): γF = γa = 1.6 (construcþii din categoria C1/curente in cf.4 cn3 = -0.5m = 1.4. cu obstacole cu z<\\>10 m) – coeficientul de rafalã: β=1. cu parag.90 kN/ m Pentru alegerea solutiei celei mai economice.1. SLU Incarcare presiune/ suctiune q = 1.20 Starea limitã a exploatãrii normale sub efectul încãrcãrilor totale de exploatare (SLEN): γ0 = γc = 1.2 pn = 1. pentru pane continue pe doua deschideri fara suprapuneri . 2 si 4. din tabele se va considera pentru dimensionarea la SLU cazul 2 pentru incarcarea de presiune. 3). respectiv cu suprapuneri.46 cn2 = -0.056 = 1. intereseaza doar coeficientul cn3 = -0.2) – coeficientii aerodinamici (cni) (tab.4 Pentru dimensionarea peretelui. se considera schemele statice nr.3. (amplasamentul tip 1.14. respectiv cazul 3 pentru incarcarea de suctiune.0 2. 2.

Incarcarea distribuita pe unitate de lungime a panei este: ql = 1.5m incarcarile capabile: Caz 2: Caz 3: 2.90 kN/ m cu depasire acceptabila sub 2% Caz 3: 2.4: Pane cu suprapunere Z120/2. sageata admisa pentru riglele de perete este l/200.056 kN/ m2 In conformitate cu STAS 10108/0-78. 2 rezulta pentru cazul 4. EXEMPLE Schema statica nr.5m = 1. 4 rezulta pentru cazul 4. 2 rezulta pentru deschiderea de 4. Din tabelul nr.15 kN/ m > 1.04 kN/ m > 1.69 kN/ m > 1. se considera schemele statice nr. pentru alegerea solutiei celei mai economice. deschiderea de 4.87 kN/ m > 1. grinda continua cu suprapunere pe reazem utilizand pane Z120/2. Din tabelul nr.5m incarcarile capabile: Caz 2: 1.90 kN/ m Verifica.5m incarcarea capabila: 2.2. din tabele se va considera pentru dimensionarea la SLEN cazul 4.21 kN/ m > 1. deschiderea de 4. Din tabelul nr. Din tabelul nr.58 kN/ m La fel ca pentru dimensionarea la SLU.58 kN/ m Verifica Solutia economica este reprezentata de schema statica nr.90 kN/ m 2.4: Se considera pane continue cu suprapunere Z120/2.58 kN/ m Verifica Schema statica nr.3. SLEN Incarcare presiune/ suctiune q = pn = 1.056 kN/ m2 x 1. Schema statica nr.70 kN/ m > 1.211 EXEMPLE.5m incarcarea capabila: 3. 4. 4 rezulta pentru deschiderea de 4.90 kN/ m Verifica Verifica 2. . Astfel. 2: Se considera pane continue Z150/2. 2 si 6. 2: Pane continue Z150/2. Verifica Schema statica nr.

2.suctiune se va considera din tabel cazul nr. rezulta pentru deschiderea de 1. tabelul nr.2. Considerand tabla profilata pentru perete LVP20/0.4 Verificarea tablei exterioare 2. rezulta pentru cazul 4. 2 q = 1.1.07 kN/ m2 > 1. Pentru combinatia de incarcare .4. pentru table cu trei sau mai multe deschideri. sageata admisa pentru panoul de invelitoare al peretelui este l/150.36 kN/ m2 > 1. deschiderea de 1.2 pn = 1.35 kN/ m2> 1.81 kN/ m2 / 1.01 kN/ m2 Nu verifica Se reconsidera tabla de perete de acelasi tip. tabelul nr. Astfel. 1.267 kN/ m2 1.presiune se va considera din tabel cazul nr. din tabelul nr.5. 3. cu grosimea imediat superioara.5m rezulta incarcarea capabila: 1.267 kN/ m Se considera tabelul de dimensionare a tablelor nr.4. 3. pentru cazul 4. Pentru tabla LVP20/0.4.056 = 1. incarcarile de calcul sunt aceleasi ca si pentru dimensionarea riglelor.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 212 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 2. 3 se va considera pentru dimensionarea la SLEN cazul 3. SLEN q = pn = 1.056 kN/ m2 In conformitate cu STAS 10108/0-78.4. 3. deschiderea de 1.01 kN/ m2 Verifica . iar pentru combinatia de incarcare . LVP20/0.2 1.267 kN/ m2 Verifica Verifica 2.5m urmatoarea incarcare capabila: 0. 3. SLU Pentru dimensionarea tablei exterioare a peretelui la SLU si SLEN. pentru care din tabelul nr.5m urmatoarele incarcari capabile: Caz 1: Caz 2: 1.

. 213 EXEMPLE EXEMPLUL 3.EXEMPLE. Distanta intre riglele principale este de 3.5m. Dimensionarea unui planseu usor LINDAB pentru o cladire administrativa 3.5m. La partea inferioara a planseului se prevede tavan fals din placi de gips-carton. Peste tabla cutata se prevad 2 straturi de placi OSB si mocheta. Riglele C sunt dispuse continuu peste riglele principale pe o lungime totala a planseului de 10.1. Intre placile OSB se dispune izolatia fonica. . peste care se dispune izolatia termica. Sistem structural Structura de rezistenta a planseului este alcatuita din tabla cutata tip LTP asezata pe rigle C amplasate la distanta de 60cm.

4 iar pentru verificarea SLEN este 1. Incarcare utila In conformitate cu STAS 10101/2A1-87 intensitatea normatã a încãrcãrii utile pentru birouri este pu = 2 kN/ m2 In conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea SLU este 1.00.10 iar pentru verificarea SLEN este 1.1 gp + 1.5 daN/m2 Total gp= 34 daN/ m2= 0. Verificarea panelor 3.4 = 3. SLU Greutate permanenta + incarcare utila q = 1. Greutatea permanenta Se considera rigle Z100/2 si tabla LTP20/0.2.17 kN/ m2 Avand in vedere ca este prevazuta tabla doar la talpa superioara a riglelor. Incarcarea distribuita pe unitate de lungime a panei este: .4.2.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 214 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE 3.4 pu = 1. 3.56 daN/m2 Tabla LTP20/0.5 daN/m2 Mocheta = 2.1.34 + 1.34 daN/ml / 0.3.34 kN/ m2 In conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea SLU este 1.92 daN/m2 Placa OSB = 4. 3.6m = 5. Greutatea pe unitate de suprafata a planseului: 2 Tavan fals placi gips-carton = 10daN/m Termoizolatie vata minerala = 2 daN/m2 Rigla C100/2 = 3.00.3.2.2. din tabele se va considera pentru dimensionarea la SLU doar cazul 2.4 2 = 3.1.5 daN/m2 Strat fonoabsorbant = 1 daN/m2 Placa OSB = 4.1 0. Evaluarea incarcarilor 3.

40 kN/ m La fel ca pentru dimensionarea la SLU.5+1. Din tabelul nr. incarcarea capabila pentru dimensionarea la SLEN se va obtine din tabele interpolind intre valorile cazurilor 4 si 5.90 kN/ m Verifica Schema statica nr.5m incarcarea capabila: 2. facand media aritmetica intre valorile cazurilor 4 si 5. facand media aritmetica intre valorile cazurilor 4 si 5. deschiderea de 3. EXEMPLE ql = 3. 3: Rigle continue C120/2. 5 rezulta pentru cazul 2.6m = 1. 3 si 5. Schema statica nr. deschiderea de 3.40 kN/ m Verifica Schema statica nr.3. 3: Se considera rigle continue C120/2. respectiv l/300.92 kN/ m > 1.6m = 1. pentru alegerea solutiei celei mai economice.215 EXEMPLE. corespunzatoare unei sageti limita l/200.17 kN/ m2 x 0.5m.20 kN/ m > 1. 3 rezulta pentru deschiderea de 3.2.90 kN/ m Se considera schemele statice nr. se considera schemele statice nr. 5: Se considera rigle cu suprapunere pe reazem C100/1.96 kN/ m > 1. 5 3 rezulta pentru deschiderea de 3.5m incarcarea capabila: 1.5m. urmatoarea incarcare capabila: 2. Din tabelul nr.5+1. 3 rezulta pentru cazul 2. 5: Rigle cu suprapunere pe reazem C100/1. SLEN Greutate permanenta + incarcare utila q = gp + pu = 0. urmatoarea incarcare capabila: 1. pentru alegerea solutiei celei mai economice. Din tabelul nr.52 kN/ m > 1.34 kN/ m2 x 0.40 kN/ m Verifica .34 + 2 = 2. Din tabelul nr. Astfel. Incarcarea distribuita pe unitate de lungime a riglei secundare este: ql = 2. sageata admisa pentru grinzile secundare de planseu este l/250.90 kN/ m Verifica 3.34 kN/ m2 In conformitate cu STAS 10108/0-78. Schema statica nr. 3 si 5.

rezulta pentru cazul 1.6m. SLU Pentru dimensionarea tablei exterioare.6m ca profilul de tabla LTP20/0.5+1.1 0.CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 216 CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE Solutia economica este reprezentata de schema statica nr.4.16 kN/ m2 Verifica .4.00.98 kN/ m2 Se considera tabelul de dimensionare a tablelor nr. 3.16 + 2 = 2. 3.16 kN/ m2 In conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea SLU este 1.51 kN/ m2 > 2.2. combinatiile de incarcari considerate si coeficientii de calcul sunt aceiasi ca si pentru dimensionarea riglelor. cazul 1. 5. 3. grinzi continue cu suprapunere pe reazem C100/1.4 Verificarea tablei exterioare 3. tabelul nr.10 iar pentru verificarea SLEN este 1.4 2 = 2. Pentru tabla LTP20/0. pentru table cu trei sau mai multe deschideri.4 pu = 1.16 kN/ m2 Din tabelul nr. Incarcarea permanenta care actioneaza asupra tablei rezulta: gp = 16.16 + 1. SLEN Greutate permanenta + incarcare utila q = gp + pu = 0. l/250: Caz 5 4.1. deschiderea de 0.1 gp + 1.4 satisface conditia de sageata cea mai drastica. rezulta pentru deschiderea de 0. 3.4.44 daN/ m2 = 0.98 kN/ m2 Verifica 3. Greutate permanenta + incarcare utila q = 1. cu deosebirea ca pentru incarcarea permanenta greutatea pe unitate de suprafata ce actioneaza asupra tablei se retin doar greutatile materialelor de deasupra acesteia.64 kN/ m2 > 2. urmatoarea incarcare capabila: 7.

ANEXE ANEXE 217 .ANEXE.

.

3 9711 114 47.2 120 47 41 16.0 2.68 51.27 60.9 2.9 Z120/1.2 268 58.42 3.5 60.2 1.2 (mm) Iy (mm ) Z120/1.5 59.2 5643 7551 64.53 3 3 4 It (mm ) iy (mm) 8016 63 47.5 120 47 41 20.0 4.1 (mm) zG.2 (mm ) 493012 8428 597254 10210 61.7 1.2 (mm ) Z120/1.0 3.0 1.40 3.49 997971 61.0 456 58.7 Caracteristici geometrice ale sectiunii brute Z120 2 4 A (mm ) zG.5 Wy.51 Z120/1.0 120 47 41 16.50 61.8 Z120/2.50 747323 61.3 2.51 56.2 12775 12152 227 47.50 61.Dimensiuni sectionale h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m) Z120/1.5 338 58.8 21257 20240 1107 46.43 519255 8041 9369 Z120/1.51 Z120/1.ef (mm ) 3 3 Wy.0 120 47 41 19.ef.28 57.50 Z120/2.0 2.0 68.93 3.97 1226009 19765 21149 c z G2 b2 t be12 t ceff be22 ct h1 ceff h1 z Gef.58 55.ef (mm ) 3 3 Wy.15 707204 11622 11956 Z120/2.0 62.i1 h y z Gef.49 713638 11237 12633 Z120/2.0 59.42 971656 16307 16083 Z120/2.0 1.i2 h2 b1 ct z 5793 b1 t .i2 h2 z G1 ri c be11 8101 y z Gef.i1 (mm) zGef.ef.1 (mm ) Wy.i1 (mm) zGef.85 59.5 62.73 1221472 20609 20113 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune zGef.97 50.0 0.33 387557 Z120/1.i2 (mm) 4 Iy.2 (mm ) Z120/1.91 3.2 Z120/1.i1 y b2 be21 z Gef.2 66.52 Z120/2.1 (mm ) Wy.5 120 47 41 17.5 576 58.i2 (mm) 4 Iy.2 1.0 69.1 (mm ) Wy.5 2.ef.73 977478 15696 16933 Z120/2.86 539023 8149 10009 Z120/1.13 3.47 1244143 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune zGef.0 220 58.15 53.5 63.8 1.5 1.59 60.ef.7 Z120/2.04 405317 Z120/1.1 17055 16231 555 46.03 57.

5 46.2 16.0 C120/2.i1 ct b1 ct h1 h2 h1 h2 y ceff c y ceff c .2 (mm ) 3 Wy.3 20.i2 z Gef.1 17.1 iz (mm) b2 t b1 z be12 t b2 be21 be22 t be11 y c c Dimensiuni sectionale Aef (mm ) yGef.8 3.2 C120/1.0 3.04 53.5 C120/2.0 1107 167603 20240 21257 1244143 61.i1 z Gef.7 4.03 50.1 (mm3) Wy.86 69.1 (mm ) Wy.2 C120/1.0 C120/2.15 zGef.c (mm) zGef.91 2.5 C120/2.2 2.40 1.56 58.46 14.1 (mm ) 61.28 57.0 C120/1.15 55.0 C120/2.1 (mm) 41 41 41 41 41 b2 (mm) 0.52 106 155 228 354 490 C120/1.2 (mm3) 57.95 60.51 3 Wy.05 61.c1 h z Gef.50 58.50 zG.33 11956 16083 8041 11622 16307 20609 519255 707204 971656 1221472 20113 9369 5643 387557 7551 Wy.i2 (mm) Solicitarea de compresiune 14.ef.97 56.0 3.05 17.0 2 2 b1 (mm) e2 C120 h (mm) e1 z Gef.1 47.11 268 338 456 576 C120/1.c2 h ct 2 e1 e2 1 ct c c z Gef.2 (mm ) 8149 405317 Iy.97 66.53 58.ef.1 17.ef (mm4) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b 1 solicitata la compresiune Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace 227 555 98293 132903 12152 16231 12775 17055 114 78008 747323 9711 10210 63 64094 4 It (mm ) 997971 597254 61.9 16.c1 (mm) zGef.50 58.60 58.68 59.ef.2 (mm) y G (kg/m) ri (mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute t (mm) tn (mm) c (mm) z G1 z G2 G y z ri 17.5 2.29 16.c2 (mm) zGef.51 62.42 1.0 C120/1.42 59.21 17.8 17.2 C120/1.5 16.50 493012 61.9 2.5 58.73 60.i2 z Gef.ef.23 14.44 60.3 iy (mm) h 64.47 47 47 47 47 yG (mm) 120 120 120 120 120 A (mm ) C120/1.7 3.i2 (mm) 1226009 21149 16933 15696 977478 19765 12633 11237 8101 713638 539023 10009 5793 3 3 Wy.83 61.5 14.60 b e22 e12 b 1.2 1.73 62.07 220 C120/1.18 60.0 3.1 17.0 1.13 1.1 17.49 63.93 1.i1 (mm) zGef.41 61.i1 (mm) zGef.41 Iy.ef (mm4) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b 2 solicitata la compresiune 68.59 59.96 16.52 58.85 59.47 46.0 3.87 15.51 8016 8428 Iz (mm4) 61.0 2.27 59.58 60.49 4 Iy (mm ) zG.2 47.5 C120/2.43 51.7 19.8 47.5 e21 b t e11 b 58.

19 43.0 100 47 41 16.64 51.9 Z100/1.01 636862 12249 13267 b1 z G1 ri y z G2 t c z Gef.2 52.41 47.42 3.4 3 3 4 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune 4 z Gef.i1 y y t z be12 ceff be11 be22 ceff be21 c 4 Iy.0 2.2 (mm ) It (mm ) iy (mm) Z100/1.35 649641 13352 12652 509 39.ef.2 (mm) Iy (mm4) Wy.7 Z100/1.1 (mm3) Wy.1 (mm ) Wy.8 1.4 Caracteristici geometrice ale sectiunii brute A (mm ) z G.7 1.82 466669 9300 9367 Z100/2.0 49.i2 (mm) z Gef.2 (mm ) Z100/1.2 245 48.0 Z100/1.0 0.76 360955 6654 7889 Z100/1.18 49.37 42.5 100 47 41 17.i2 h2 b2 b1 h ct h1 z Gef.5 50.66 51.0 418 48.Dimensiuni sectionale h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m) Z100/1.13 3.37 390778 8035 7608 104 39.36 488069 10034 9503 208 39.91 3.1 (mm) z G.1 (mm ) Wy.0 Z100/1.ef.0 56.2 (mm3) Z100/1.47 633418 12787 12552 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune Wy.0 52.0 2.63 51.64 51.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.0 1.2 100 47 41 16.i1 (mm) z Gef.20 347208 6575 7357 Z100/1.ef (mm ) 3 3 Wy.2 1.0 3.54 50.i2 h2 Z100 2 b2 t .81 47.93 3.25 45.0 1.0 57.64 272982 4759 6403 Z100/1.3 2.7 Z100/2.2 54.5 52.ef.59 472698 9019 9933 Z100/2.ef (mm ) z Gef.6 Z100/2.0 100 47 41 19.5 309 48.82 260617 4639 5948 Z100/1.0 202 48.i1 ct h1 z Gef.2 1.ef.5 1.00 48.38 322969 6642 6287 58 40.

59 17.19 50.01 57.i1 h2 h1 y ceff c y ceff c .42 1.i1 (mm) z Gef.5 2.54 50.4 39.5 C100/2.c2 (mm) z Gef.63 z G.2 (mm ) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune 56.64 48.8 17.i2 (mm) C100/1.91 1.35 58 104 208 509 60334 73399 92425 124820 6287 7608 9503 12652 6642 8035 10034 13352 4 It (mm ) Iz (mm4) 3 Wy.5 C100/2.1 (mm3) Wy.0 48.33 202 C100/1.2 C100/1.49 15.0 3.0 2 b1 (mm) e2 17.2 (mm ) Wy.66 17.0 e21 b t e11 z b 48.3 17.i1 (mm) z Gef.ef.ef.82 633418 466669 347208 260617 12787 9300 6575 4639 12552 9367 7357 5948 Wy.c1 (mm) z Gef.0 3.2 C100/1.0 iy (mm) G y t b1 52.3 16.c1 h z Gef.66 48.5 C100/2.20 43.7 19.ef (mm4) 4759 12249 9019 6654 3 6403 13267 9933 7889 3 Wy.81 50.7 G (kg/m) Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace 322969 51.c (mm) z Gef.38 4 Iy (mm ) z G.1 (mm ) Wy.76 47.2 (mm) Aef (mm2) yGef.c2 h 1 2 e1 e2 ct ct c c be12 t b2 be21 be22 t be11 ct b1 ct z Gef.37 54.37 51.59 48.13 1.ef.i2 h2 z Gef.48 b e22 e12 b 390778 488069 649641 51.0 3.2 1.0 C100/1.69 Iy.i1 z Gef.9 40.7 39.0 15.2 C100/1.18 49.23 50.2 (mm3) 42.1 (mm ) 3 h b2 ri 39.72 16.0 16.93 1.6 2.1 (mm) 41 41 41 41 0.78 49.14 245 309 418 C100/1.i2 (mm) 636862 472698 360955 272982 Iy.53 y 3.04 49.25 52.ef.64 48.ef (mm4) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune 49.36 51.3 17.64 45.41 52.0 ri (mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute t (mm) tn (mm) c (mm) z y c c Dimensiuni sectionale z G1 z G2 b2 (mm) Solicitarea de compresiune 15.0 1.82 47.3 17.0 3.0 1.40 17.2 16.C100 47 47 47 47 yG (mm) 100 100 100 100 A (mm ) C100/1.00 z Gef.47 49.3 z iz (mm) h1 h (mm) e1 z Gef.32 107 153 228 350 C100/1.i2 z Gef.32 50.4 2.96 51.

1 (mm) 41 41 0.49 Iy.5 16.25 92 197 C70/1.c1 h z Gef.6 16.82 33.20 4 Iy (mm ) z G.78 162 C70/1.i2 z Gef.4 G (kg/m) Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace 136354 36.81 z G.0 e2 C70 b1 (mm) e1 z Gef.c (mm) z Gef.ef.74 y 2.0 3.ef (mm4) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune 39.44 z Gef.c1 (mm) z Gef.ef.7 11.5 e21 b t e11 z b 34.i1 (mm) z Gef.51 35.8 29.2 13.i2 h2 z Gef.47 yG (mm) 70 A (mm ) C70/1.42 1.i1 (mm) z Gef.2 (mm ) Wy.36 15.i1 h2 h1 y ceff c y ceff c .135 37.i2 (mm) C70/1.1 (mm ) Wy.87 32.1 iy (mm) G y t b1 35.2 (mm ) 29.i1 z Gef.i2 (mm) 2865 5204 114979 3 3850 5984 3 Wy.25 30.5 33.c2 (mm) z Gef.ef (mm4) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune 34.6 z iz (mm) h1 h (mm) e2 ct ct e1 c c be12 t b2 be21 be22 t be11 ct b1 ct z Gef.105 35.27 b e22 e12 b 205437 36.1 (mm ) Wy.2 (mm) Aef (mm2) yGef.0 3.25 248 C70/1.0 1.75 34.ef.93 1.2 (mm ) 194827 Iy.1 (mm ) 3 h b2 ri 28.ef.5 9.0 2 47 70 C70/1.c2 h 1 2 16.0 ri (mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute t (mm) tn (mm) c (mm) z y c c Dimensiuni sectionale z G1 z G2 b2 (mm) Solicitarea de compresiune 15.90 190253 109056 5322 2789 3 5555 3530 3 Wy.56 40.1 1.18 47 167 44407 68549 3767 5678 4034 6074 4 It (mm ) Iz (mm4) 3 Wy.

1 (mm ) Wy.2 (mm3) Z300/2.0 350 100 92 28.5 2.0 11.86 136.i1 y b2 be21 y z Gef.i2 (mm) Wy.76 157.9 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune Iy.40 3.i2 h2 c z G2 h y h1 c z G1 ri be11 109987 ceff z b1 ct z 70021 b1 t .1 (mm3) Wy.0 211.ef.0 350 100 92 32.22 14596646 68922 105608 Z300/2.5 350 100 92 30.0 1724 172.3 Z300/2.34 30813550 178464 173754 4832 133.5 1424 172.0 3.ef.0 2.4 2.0 189.ef.2 (mm) 3 3 4 Iy (mm ) Wy.48 160.i1 z Gef.i2 h2 t z Gef.i2 (mm) Wy.0 192.52 27066147 142844 168615 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune Iy.0 1.0 14.90 3.01 20673914 103894 136904 Z300/3.36 20328617 117748 114621 1375 134.99 151.79 138.ef (mm4) z Gef.66 177.15 14974235 Z300/2.8 2.34 25525614 147837 143936 2733 133.0 Caracteristici geometrice ale sectiunii brute Z350 A (mm2) z G.5 198.91 3.65 177.53 148.2 (mm ) It (mm ) iy (mm) Z300/2.1 (mm3) Wy.9 Z300/3.0 213.1 Z300/2.1 (mm) 4 z G.47 21106302 104730 142159 Z300/3.66 177.5 201.ef.6 Z300/3.2 (mm3) Z300/2.24 27438513 142345 174501 b2 be12 t ceff be22 ct h1 z Gef.i1 (mm) z Gef.0 9.ef (mm4) z Gef.i1 (mm) z Gef.0 1131 172.Dimensiuni sectionale h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m) Z300/2.

90 2.0 3.21 25.0 3.53 192.i1 h2 h1 y ceff c y ceff c .5 100 350 C350/2.40 2.i2 (mm) 27438513 21106302 14974235 Iy.ef.6 9.8 30.ef.1 (mm3) Wy.2 (mm ) 3 h Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune 138.48 174.63 1724 C350/3.15 148.0 100 350 C350/2.5 C350/2.c2 (mm) z Gef.0 3.99 189.79 1424 yG (mm) A (mm2) 1131 100 350 C350/3.79 173.9 34.58 175.c2 h 1 2 z G1 z G2 34.66 172.5 3.0 e21 b t e11 b b e22 e12 b 174.36 4 Iy (mm ) Aef (mm2) yGef.42 27066147 20673914 14596646 142844 103894 68922 168615 136904 105608 Wy.ef (mm4) 142345 104730 70021 3 174501 142159 109987 3 Wy.91 2.01 160.ef.i2 z Gef.52 198.0 30.9 134.22 211.9 34.9 133.i1 z Gef.i1 (mm) z Gef.1 iy (mm) G y t b1 ri 151.65 z G.3 G (kg/m) ####### ####### 177.i2 h2 z Gef.1 (mm) 92 92 92 b2 (mm) 1.i2 (mm) C350/2.34 177.0 ri (mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute t (mm) tn (mm) c (mm) z c Dimensiuni sectionale z G.c1 (mm) z Gef.0 2.1 (mm ) b2 133.5 C350/3.17 32.98 Iy.24 213.0 28.76 z Gef.01 33.25.0 172.c (mm) z Gef.0 11.ef (mm4) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace ####### 177.c1 h z Gef.2 (mm3) 136.86 201.31 419 648 916 C350/2.66 172.ef.48 176.i1 (mm) z Gef.0 e1 e2 C350 b1 (mm) z Gef.47 157.34 1375 2733 4832 1569176 1729099 2100476 114621 143936 173754 117748 147837 178464 4 It (mm ) Iz (mm4) 3 Wy.0 C350/2.4 32.2 (mm) Solicitarea de compresiune 24.8 z iz (mm) y c h1 h (mm) e2 ct ct e1 c c be12 t b2 be21 be22 t be11 ct b1 ct z Gef.03 y 14.52 175.

5 742 147.i1 (mm) z Gef.32 18676675 119203 130315 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune z Gef.5 300 90 82 28.Dimensiuni sectionale h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m) Z300/1.2 (mm ) Z300/1.40 3.i2 (mm) 4 3 Iy.73 10384363 59586 82596 Z300/2.50 123.ef (mm4) Wy.1 Iy (mm ) Wy.4 Caracteristici geometrice ale sectiunii brute Z300 2 A (mm ) z G.i1 (mm) z Gef.5 136775 132715 4279 115.0 300 90 82 29.0 6.42 3.0 10.1 (mm ) Wy.5 191.2 (mm ) 152.0 12.5 166.ef.2 (mm3) Z300/1.1 (mm) z G.99 108.i2 h2 c z G2 h y h1 c z G1 ri be11 ceff z b1 ct z 61320 b1 t .2 (mm) Z300/1.i1 y b2 be21 y z Gef.0 2.87 139.01 10656921 60381 86638 Z300/2.3 Z300/3.01 6623173 34497 Z300/2.5 113398 110017 2420 115.8 2.ef.0 156.1 (mm ) Wy.0 1527 4 3 3 4 It (mm ) iy (mm) 65267 499 115.74 152.66 14820664 89099 110883 Z300/3.0 160.4 2.34 133.0 300 90 82 33.2 1.0 1001 147.0 174.28 9938913 67282 152.41 136.2 Z300/2.90 3.72 Z300/2.66 6469606 34117 58997 Z300/2.59 14556307 89078 106569 Z300/3.5 300 90 82 31.13 18755337 116587 134804 b2 be12 t ceff be22 ct h1 z Gef.91 3.26 20207204 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune z Gef.0 3.i2 (mm) Iy.27 16752346 147.0 176.i2 h2 t z Gef.1 (mm3) Wy.ef.ef.5 189.0 8.5 2.28 13351251 90379 147.68 143.63 109.i1 z Gef.7 87679 1217 115.5 1.28 125.73 152.5 1260 Z300/3.73 Z300/2.5 163.0 1.ef (mm ) 3 Wy.2 Z300/2.

50 z Gef.2 (mm ) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune 6469606 10384363 110.i2 (mm) C300/2.90 1.34 160.5 3.37 189.0 4 27.87 6623173 10656921 108.0 3.1 (mm) 82 82 82 82 1.59 143.97 150.0 147.32 yG (mm) A (mm2) 23.17 Iy.15 24.63 149.5 C300/2.5 115.5 90 300 C300/1.5 C300/3.i1 (mm) z Gef.03 151.2 (mm ) 3 h 90379 3 Wy.26 2420 4279 1293100 1569176 110017 132715 113398 136775 499 1217 756944 1023860 65267 87679 67282 4 It (mm ) Iz (mm4) Wy.c2 h 1 2 e1 e2 ct ct c c be12 t b2 be21 be22 t be11 ct b1 ct z Gef.49 b e22 e12 b ####### ####### 152.69 119203 89078 59586 34117 130315 106569 82596 58617 Wy.0 3.28 Iy (mm ) z G.ef (mm4) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune 149.99 Iy.52 31.56 1260 1527 C300/2.i2 z Gef.i2 h2 z Gef.1 32 32 31.0 3.i2 (mm) 34497 116587 89099 60381 3 61320 134804 110883 86638 3 Wy.C300 24.98 240 436 666 915 C300/1.01 191.0 2.5 C300/3.0 b1 (mm) e2 32.31 31.72 z G.0 C300/2.40 2.c (mm) z Gef.1 (mm ) Wy.1 (mm ) b2 ri 115.28 163.i1 (mm) z Gef.2 29.c1 h z Gef.73 136.0 3.74 90 300 C300/3.ef (mm4) 176.13 18755337 14820664 133.ef.0 28.51 y 12.ef.c2 (mm) z Gef.2 (mm3) 139.0 742 90 300 C300/2.0 ri (mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute t (mm) tn (mm) c (mm) z y c c Dimensiuni sectionale z G1 z G2 b2 (mm) Solicitarea de compresiune 23.28 152.5 C300/2.3 8.84 150.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm) Aef (mm2) yGef.1 115.73 147.68 150.41 156.48 30.i1 z Gef.0 e21 b t e11 b 148.2 G (kg/m) Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace 9938913 ####### 152.i1 h2 h1 y ceff c y ceff c .42 1.ef.66 166.2 6.9 z iz (mm) h1 h (mm) e1 z Gef.7 iy (mm) G y t b1 14556307 18676675 125.8 31.5 115.91 2.4 33.01 123.c1 (mm) z Gef.31 149.4 10.73 147.27 152.5 1001 90 300 C300/1.5 2.74 147.32 174.

0 6.28 9529058 Z250/3.i1 (mm) z Gef.ef.96 6646442 47459 60447 Z250/2.i2 h2 t z Gef.i1 y b2 be21 y z Gef.i1 (mm) z Gef.0 5.5 613 122.50 115.46 11002020 86945 89114 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune Iy.5 134.5 3.2 (mm) Iy (mm ) Wy.i2 h2 c z G2 h y h1 c z G1 ri be11 ceff z b1 ct z b1 t .73 127.30 7596910 61912 Z250/2.2 (mm ) Z250/1.90 3.ef (mm4) z Gef.6 93615 90276 3540 95.0 1263 122.3 Caracteristici geometrice ale sectiunii brute Z250 2 4 3 3 4 It (mm ) iy (mm) 44436 412 96.5 151.5 250 74 66 23.18 112.5 1042 122.1 59680 1006 95.0 126.2 (mm ) Z250/1.0 8.05 109.5 2.50 8842852 65746 76561 Z250/3.72 127.0 130.76 8800193 67569 73482 Z250/3.03 11029831 84216 92664 b2 be12 t ceff be22 ct h1 z Gef.54 123.8 Z250/2.5 130.5 1.7 1.4 A (mm ) z G.71 127.i2 (mm) Wy.0 250 74 66 25.ef.97 119.1 (mm) z G.30 5656738 46102 Z250/2.91 3.27 11489396 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune Iy.0 827 122.83 6494434 47344 57562 Z250/2.28 100.0 10.1 Z250/2.ef.Dimensiuni sectionale h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m) Z250/1.5 Z250/3.0 250 74 66 28.43 4277640 28222 43459 Z250/2.9 2.5 149.5 250 74 66 26.70 127.42 3.1 (mm ) Wy.2 (mm3) Z250/1.24 119.0 137.1 (mm3) Wy.40 3.i2 (mm) 3 3 Wy.ef.1 (mm ) Wy.i1 z Gef.ef (mm4) z Gef.8 77649 74867 2001 95.0 1.3 2.0 140.72 4147616 27784 41180 Z250/2.0 2.57 98.

57 z Gef.76 123.72 149.33 25.1 iy (mm) G y z 6494434 8800193 11002020 112.70 z G.5 6.5 C250/2.8 96.46 137.ef.91 2.03 134.91 25.c1 h z Gef.96 115.0 3.35 Iy.ef (mm4) 151.05 z Gef.0 3.C250 74 74 74 74 yG (mm) 250 250 250 250 A (mm ) C250/1.5 C250/3.27 y 10.83 25.2 (mm ) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune 4147616 100.0 ri (mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute t (mm) tn (mm) c (mm) Dimensiuni sectionale z G1 z G2 y c c b2 (mm) Solicitarea de compresiune 18.5 C250/3.90 1.36 131.5 C250/3.97 Iy.54 130.i2 (mm) 140.c2 (mm) z Gef.0 122.i1 h2 h1 y ceff c y ceff c .17 827 1042 1263 C250/2.0 3.28 127.1 G (kg/m) 93615 77649 61912 46102 Wy.11 119.9 28.c2 h 1 2 e1 e2 ct ct c c be12 t b2 be21 be22 t be11 ct b1 ct z Gef.ef.0 23.36 118.2 (mm) Aef (mm2) yGef.5 3.64 235 404 597 803 C250/1.3 8.28 127.5 23.i1 (mm) C250/2.24 126.73 122.0 C250/2.2 (mm ) 412 1006 2001 3540 412804 558902 706385 857566 It (mm ) 4 h Iz (mm4) b2 t b1 ri 95.1 (mm) 66 66 66 66 1.i1 (mm) 28222 84216 65746 47459 3 43459 92664 76561 60447 3 Wy.1 (mm3) Wy.0 C250/2.1 (mm ) Wy.5 C250/2.43 109.ef (mm4) z Gef.0 19.3 26.i2 z Gef.1 (mm3) 90276 74867 59680 44436 3 Wy.i2 h2 z Gef.18 130.c1 (mm) z Gef.8 5.83 119.1 26 26 25.89 131.40 2.ef.i2 (mm) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace 5656738 127.76 20.5 2.65 7596910 9529058 11489396 127.0 3.i1 z Gef.71 122.36 19.5 2 b1 (mm) e2 26.30 4 Iy (mm ) z G.30 127.50 119.2 (mm3) 4277640 6646442 8842852 11029831 98.95 613 C250/1.9 z iz (mm) h1 h (mm) e1 z Gef.64 86945 67569 47344 27784 89114 73482 57562 41180 Wy.6 95.0 2.c (mm) z Gef.ef.65 122.0 e21 b t e11 b e12 b e22 b 118.72 122.50 130.7 25.4 95.42 1.

0 109.ef (mm4) 3 3 Wy.11 3307851 33792 32395 360 78.i1 z Gef.5 200 74 66 21.0 106.2 (mm ) Z200/1.9 Z200/2.i1 y b2 be21 y z Gef.2 425 97.0 4.ef.1 (mm ) Wy.i1 (mm) z Gef.2 126.5 910 97.81 73.5 105.i2 h2 c z G2 h y h1 c z G1 ri be11 ceff z b1 ct z b1 t .13 3.5 2.77 81.0 722 97.89 102.08 5558441 56765 54452 1747 78.0 200 74 66 22.2 (mm) Iy (mm ) Wy.5 200 74 66 24.23 2609179 21968 32121 Z200/2.20 1816745 14327 24821 Z200/1.91 102.4 Caracteristici geometrice ale sectiunii brute Z200 2 4 3 3 4 A (mm ) z G.92 102.Dimensiuni sectionale h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m) Z200/1.4 2.57 94.ef.93 90.0 5.5 116.83 83.3 1.5 101.4 Z200/2.17 2517285 21547 30267 Z200/2.8 Z200/1.43 5289685 50106 56017 b2 be12 t ceff be22 ct h1 z Gef.5 535 97.1 (mm) z G.10 4437041 45320 43460 878 78.2 (mm ) Z200/1.ef.5 118.2 124.4 Z200/2.12 2636928 26939 25823 181 78.0 1.i2 (mm) Iy.38 3879691 36371 41999 Z200/2.ef (mm4) 3 3 Wy.2 (mm ) It (mm ) iy (mm) Z200/1.2 1.87 98.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.2 200 74 66 20.67 92.40 3.1 (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.0 7.ef.5 Z200/1.91 3.08 3993339 36328 44333 Z200/2.i2 h2 t z Gef.0 3.89 102.6 Z200/2.8 2.42 3.13 5248689 51523 53487 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune z Gef.5 1.33 1760347 14119 23370 Z200/1.68 75.2 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune z Gef.2 1.

68 116.c (mm) z Gef.11 102.91 2.0 3.i2 (mm) 50106 35436 21968 14327 3 56017 43737 32121 24821 3 Wy.3 z iz (mm) h1 h (mm) e1 z Gef.1 (mm3) Wy.4 5.ef (mm4) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace 2636928 102.92 97.56 535 714 910 C150/1.2 (mm ) 3 h Wy.0 ri (mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute 1.0 3.c2 h 1 2 e1 e2 ct ct c c be12 t b2 be21 be22 t be11 ct b1 ct z Gef.4 3.2 78.13 91.54 98.c2 (mm) z Gef.42 1.07 23.ef.i1 (mm) z Gef.5 G (kg/m) 181 360 869 1747 292865 369430 482670 632969 25823 32395 42994 54452 26939 33792 44851 56765 4 It (mm ) Iz (mm4) 3 Wy.5 20.5 C200/2.12 102.17 1760347 5248689 3804572 2517285 51523 35216 21547 14119 53487 41370 30267 23370 Wy.ef.2 2 b1 (mm) e2 26.5 20.12 4 Iy (mm ) z G.4 78.i1 h2 h1 y ceff c y ceff c .2 C200/1.0 C150/2.42 151 230 381 581 C150/1.i2 h2 z Gef.5 66 97.73 3307851 4390284 5558441 102.3 21.2 (mm) Aef (mm2) yGef.97 83.5 20.4 26 26.ef.2 1.1 (mm ) Wy.i1 z Gef.20 81.c1 (mm) z Gef.08 y 7.2 t (mm) tn (mm) c (mm) z y c c Dimensiuni sectionale z G1 z G2 b2 (mm) Solicitarea de compresiune 20.i1 (mm) z Gef.40 2.52 94.83 99.47 105.0 3.33 98.4 22.89 97.5 e21 b t e11 b 94.89 z G.2 3.0 2.63 21.89 97.5 C150/2.1 (mm) 66 66 66 1.28 101.77 z Gef.c1 h z Gef.45 425 C150/1.ef (mm4) 118.45 25.i2 z Gef.C200 74 74 74 74 yG (mm) 200 200 200 200 A (mm ) C200/1.34 95.70 20.5 C150/2.66 75.49 105.0 C200/2.23 89.31 23.8 iy (mm) G y t b1 108.81 110.9 4.43 126.37 e12 b e22 b 100.3 26.i2 (mm) C150/1.0 C150/2.63 Iy.1 (mm ) b2 ri 78.8 24.13 1.87 104.04 101.2 (mm3) 1816745 2609179 3915112 5289685 73.57 Iy.2 (mm ) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune 124.ef.6 78.

5 648 73.9 2.89 1172280 14453 17017 Z150/2.0 89.0 0.2 150 47 41 16.5 77.13 3.33 76.2 82.i2 (mm) Iy.0 248 73.05 628591 7147 10131 Z150/1.90 1163028 14892 16176 Z150/2.0 5.1 (mm ) Wy.0 150 47 41 19.88 67.ef.64 65.i2 (mm) Iy.3 Z150 Caracteristici geometrice ale sectiunii brute 4 3 3 4 A (mm2) z G.i2 h2 c z G2 h y h1 c z G1 ri be11 ceff z b1 ct z b1 t .38 60.01 1649358 21147 22906 Z150/2.1 Z150/1.ef.34 72.68 1008829 13758 13157 128 57.96 62.i1 y b2 be21 y z Gef.5 2.2 84.0 4.5 74.75 75.13 847672 10228 12628 Z150/1.2 1.33 76.9 Z150/1.8 1.5 150 47 41 17.i1 (mm) z Gef.0 2.35 76.11 68.30 76.0 514 73.7 Z150/2.2 302 73.2 1.3 2.5 Z150/1.91 3.00 72.8 Z150/1.71 2077969 27971 27446 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune 4 z Gef.63 655987 7340 10820 Z150/1.66 1693982 23096 22099 625 57.1 (mm ) Wy.0 2.5 81.2 Z150/2.1 (mm) z G.ef (mm ) 3 3 Wy.26 1645264 22012 21863 Z150/2.0 1.0 3.10 71.2 Z150/2.68 831768 11344 10848 72 57.29 75.2 (mm ) Z150/1.5 78.93 3.ef.0 150 47 41 16.5 150 47 41 20.i2 h2 t z Gef.40 3.66 1264545 17242 16495 256 57.2 (mm ) It (mm ) iy (mm) Z150/1.1 (mm ) Wy.5 380 73.5 1.i1 (mm) z Gef.Dimensiuni sectionale h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m) Z150/1.66 2086522 26979 28716 b2 be12 t ceff be22 ct h1 z Gef.2 (mm ) Z150/1.42 3.2 Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune 4 z Gef.0 74.0 87.4 Z150/2.ef (mm ) 3 3 Wy.34 76.37 877818 10372 13429 Z150/1.2 (mm) Iy (mm ) Wy.i1 z Gef.64 2118786 28906 27646 1245 57.7 1.ef.0 78.

ef.i1 h2 h1 y ceff c y ceff c .85 76.68 Iy (mm ) z G.35 73.65 76.9 57.92 380 C150/1.63 65.2 C150/1.10 74.6 16.c2 h 1 2 e1 e2 ct ct c c be12 t b2 be21 be22 t be11 ct b1 ct z Gef.2 (mm ) Wy.37 68.0 C150/2.7 57.ef.38 84.64 81.13 76.0 ri (mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute t (mm) tn (mm) c (mm) Dimensiuni sectionale z G1 z G2 16.77 b e22 e12 b 5.2 3.66 89.4 57.8 82.5 2.5 C150/2.70 514 648 C150/2.i2 (mm) 2086522 1649358 1172280 877818 655987 Iy.2 2.40 1.00 77.1 (mm) 41 41 41 41 41 0.5 73.83 16.26 71.5 12.c1 (mm) z Gef.34 z Gef.i1 (mm) z Gef.54 47 150 C150/2.34 73.c1 h z Gef.71 75.91 2.75 74.33 73.90 67.0 302 47 150 C150/1.56 16.5 e21 b t e11 b 73.16 75.0 3.68 It (mm ) Iz (mm4) 3 Wy.13 62.8 17.5 2.0 3.24 y b2 t b1 iy (mm) G y z Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace 72 128 68678 83627 10848 11344 831768 1008829 76.30 73.13 1.66 76.7 19.73 16.2 47 150 C150/1.7 16.2 16.1 G (kg/m) 4 256 625 1245 105453 142776 180300 13157 16495 22099 27646 13758 17242 23096 28906 1264545 1693982 2118786 76.5 yG (mm) A (mm2) 12.3 20.01 72.55 16.33 z G.2 3.0 C150/2.1 (mm ) Wy.42 1.C150 13.72 75.70 47 150 C150/2.i1 z Gef.2 1.87 75.89 72.05 2077969 1645264 1163028 847672 628591 Iy.ef.96 74.i2 h2 z Gef.36 73.0 3.93 1.64 ri 57.0 C150/1.i1 (mm) z Gef.i2 z Gef.1 (mm ) 3 h 76.2 57.32 13.1 (mm3) Wy.29 74.5 248 47 150 C150/1.88 78.9 4 15.2 (mm ) Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune 87.ef (mm4) 7340 26979 21147 14453 10372 3 28716 22906 17017 13429 10820 3 Wy.2 (mm) Aef (mm2) yGef.0 3.ef (mm4) 27971 22012 14892 10228 7147 27446 21863 16176 12628 10131 Wy.7 16.28 73.i2 (mm) C150/1.0 b1 (mm) e2 h1 h (mm) e1 z Gef.2 (mm3) 60.c2 (mm) z Gef.11 78.0 1.6 z iz (mm) y c c b2 (mm) Solicitarea de compresiune 12.0 C150/1.3 4.ef.0 2.09 105 154 227 257 499 C150/1.66 76.5 16.c (mm) z Gef.7 16.

94 499 11.4 LVP20ND/0.30 1.07 10.15 36.80 4.62 11.80 4.7 LVP20ND/0.83 5.5 0.6 .4 LVP20ND/0.46 10.72 5.49 37.46 29.417 0.13 2.65 zGt (mm) Iy (mm4/mm) R3 21.51 6.49 19.22 350 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune) Wy.73 250 2.22 250 3.32 720 11.83 50 zGeft (mm) 16.4 LVP20ND/0.efc (mm3/mm) Wy.21 65 21.8 1.66 5.7 LVP20ND/0.16 3.602 b2 (mm) 25 25 25 25 25 zGeft (mm) 9.09 11.602 0.49 31.86 2.5 LVP20ND/0.71 3.35 8.5 LVP20ND/0.7 LVP20ND/0.5 LVP20ND/0.07 3.32 32.47 27.54 7.7 LVP20ND/0.eft (mm3/mm) 15.49 37.7 LVP20ND/0.79 2.60 5.87 34.47 1.LVP20 ND t LVP20ND/0.59 Iyef (mm4/mm) Wy.4 0.14 34.11 Iyef (mm4/mm) Wy.73 4.91 2.23 250 2.51 6.83 11.93 7.46 3.7 zGefc (mm) 4 5 6 7 7 G (kg/m ) 2 Lu (mm) 1035 1035 1035 1035 1035 18 R1 R3 1.49 25.51 6.71 Wy.8 1.66 609 11.03 720 11.40 12.65 3.7 zGc (mm) t (mm) 0.95 4.6 0.71 5.38 6.6 LVP20ND/0.62 2.5 90 13.53 10.6 LVP20ND/0.eft (mm3/mm) 1.7 21.87 3.509 0.324 0.72 250 3.51 6.6 LVP20ND/0.85 10.91 6.t (mm3/mm) h (mm) 18 18 18 18 18 zGefc (mm) 3.11 2.03 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) A (mm /mm) 2 tn (mm) 0.22 bt (mm) 115 115 115 115 115 115 fyb (N/mm2) r i (mm) 3 3 3 3 3 25 5.c (mm3/mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute b1 (mm) 65 65 65 65 65 Dimensiuni sectionale 1035 388 11.15 7.08 22.efc (mm3/mm) Wy.17 12.47 7.28 21.17 6.7 0.51 6.

15 7.87 34.c (mm3/mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute b1 (mm) 65 65 65 65 65 Dimensiuni sectionale 388 11.8 R3 1.72 3.62 11.53 10.38 6.51 6.35 25 zGeft (mm) 8.8 fyb (N/mm2) r i (mm) 3 3 3 3 3 50 9.7 LTP20ND/0.509 0.21 1.417 0.83 zGt (mm) Iy (mm4/mm) 21.17 6.49 37.49 37.47 7.47 bt (mm) 115 115 115 115 115 21.602 0.91 13.85 10.51 6.5 65 115 2.5 LTP20ND/0.51 6.46 29.83 250 5.49 31.22 1.80 4.32 720 11.23 2.5 LTP20ND/0.03 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) A (mm /mm) 2 tn (mm) 0.93 7.32 32.6 LTP20ND/0.49 25.eft (mm3/mm) 3.7 zGefc (mm) 4 5 6 7 7 G (kg/m ) 2 Lu (mm) 1035 1035 1035 1035 1035 18 LTP20 ND 1035 1.16 3.7 zGc (mm) t (mm) 0.t LTP20ND/0.14 34.4 LTP20ND/0.51 6.66 5.07 250 3.07 10.6 R3 R2 .7 0.4 LTP20ND/0.03 720 11.324 0.51 6.602 b2 (mm) 25 25 25 25 25 zGeft (mm) 5.efc (mm3/mm) Wy.22 3.62 2.6 LTP20ND/0.66 609 11.17 12.95 250 4.71 250 5.7 90 21.28 21.7 LTP20ND/0.71 3.22 Wy.5 0.7 LTP20ND/0.86 2.7 LTP20ND/0.60 5.5 LTP20ND/0.79 2.t (mm3/mm) h (mm) 18 18 18 18 18 zGefc (mm) 1.30 1.83 11.46 3.71 350 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune) Wy.91 6.87 3.11 Iyef (mm4/mm) Wy.80 4.4 LTP20ND/0.59 Iyef (mm4/mm) Wy.13 2.08 22.47 27.73 4.94 499 11.6 0.73 2.15 36.4 0.40 12.09 11.6 LTP20ND/0.65 3.72 5.65 15.49 19.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) 16.11 2.46 10.54 7.7 LTP20ND/0.

17 8.efc (mm3/mm) Wy.04 11.57 3.12 6.02 1.17 5.LVP20 h =18 b1=65 90 b r=115 LVP20/0.29 250 2.70 5.13 4.05 2.15 6.71 6.71 6.71 719 11.30 250 3.48 30.30 350 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune) zGefc (mm) 3.65 9.29 38.37 5.efc (mm3/mm) Wy.7 0.eft (mm3/mm) 1.15 Wy.7 LVP20/0.71 6.88 2.11 6.31 4.44 9.eft (mm3/mm) 12.68 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) A (mm2/mm) G (kg/m2) 4 5 6 7 7 tn (mm) 0.57 22.56 8.35 8.29 32.4 0.602 0.602 b2 (mm) 25 25 25 25 25 zGeft (mm) 8.83 12.t (mm3/mm) h (mm) 18 18 18 18 18 fyb (N/mm2) r i (mm) 3 3 3 3 3 5.5 0.96 zGeft (mm) 16.29 26.76 27.78 250 2.6 0.6 LVP20/0.46 37.19 2.68 719 11.53 3.c (mm3/mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute b1 (mm) 65 65 65 65 65 Dimensiuni sectionale 1035 387 11.7 LVP20/0.324 0.75 36.07 9.53 2.95 28.12 5.99 Iyef (mm4/mm) Wy.509 0.53 3.7 LVP20/0.04 1.7 R3 t zGc (mm) t (mm) 0.33 1.03 2.83 9.4 LVP20/0.80 608 11.71 6.7 LVP20/0.49 17.79 250 3.63 12.82 23.29 38.6 LVP20/0.4 LVP20/0.91 2.26 5.96 6.5 LVP20/0.6 LVP20/0.93 zGt (mm) Iy (mm4/mm) 1.93 8.04 Iyef (mm4/mm) Wy.5 LVP20/0.7 Lu (mm) 1035 1035 1035 1035 1035 b2=25 50 .99 3.14 bt (mm) 115 115 115 115 115 12.20 6.4 LVP20/0.7 LVP20/0.83 498 11.04 Wy.36 3.29 20.71 6.27 1.30 12.417 0.07 zGefc (mm) 9.5 LVP20/0.

7 LTP20/0.71 719 11.29 32.83 12.7 R3 b r=115 90 t zGc (mm) t (mm) 0.88 2.7 LTP20/0.53 3.83 498 11.29 38.91 2.11 6.95 28.02 bt (mm) 115 115 115 115 115 9.71 6.78 2.4 LTP20/0.417 0.29 2.LTP20 h =18 b1=65 LTP20/0.49 17.27 1.99 3.eft (mm3/mm) 3.5 LTP20/0.68 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) A (mm2/mm) G (kg/m2) 4 5 6 7 7 tn (mm) 0.7 0.83 9.70 5.13 4.80 608 11.57 22.96 6.03 2.71 6.71 6.509 0.6 LTP20/0.68 719 11.5 LTP20/0.79 3.05 2.30 Wy.04 11.46 37.71 6.602 0.efc (mm3/mm) Wy.19 2.48 30.04 zGefc (mm) 5.6 0.30 12.93 8.6 LTP20/0.t (mm3/mm) h (mm) 18 18 18 18 18 fyb (N/mm2) r i (mm) 3 3 3 3 3 8.31 250 4.65 9.99 Iyef (mm4/mm) Wy.04 Iyef (mm4/mm) Wy.53 2.5 LTP20/0.7 Lu (mm) 1035 1035 1035 1035 1035 50 b2=25 .324 0.efc (mm3/mm) Wy.35 8.37 5.15 250 6.14 1.c (mm3/mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute b1 (mm) 65 65 65 65 65 Dimensiuni sectionale 1035 387 11.75 36.29 26.36 3.07 9.5 0.57 3.82 23.7 LTP20/0.4 LTP20/0.7 LTP20/0.12 5.4 LTP20/0.eft (mm3/mm) 16.93 Wy.7 LTP20/0.33 1.71 6.29 20.56 8.30 3.4 0.07 zGeft (mm) 12.6 LTP20/0.20 250 6.63 12.96 zGeft (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) 1.15 350 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune) zGefc (mm) 1.44 9.17 5.602 b2 (mm) 25 25 25 25 25 12.29 38.12 6.17 8.26 250 5.04 1.76 27.53 3.

67 176.6 LVP45ND/0.47 29.eft (mm3/mm) zGeft (mm) 13.72 zGeft (mm) 119.06 574 24.13 8.73 5.53 26.05 21.7 LVP45ND/0.71 .27 26 180 6.LVP45ND/0.6 LVP45ND/0.42 21.08 7.30 6.07 159.35 8.80 9.6 LVP45ND/0.56 679 24.7 LVP45ND/0.23 18.77 232.53 47 103 fyb (N/mm2) 3 3 3 3 r i (mm) 108.77 196.t (mm3/mm) 43 43 43 43 h (mm) zGefc (mm) 8.08 7.77 161.76 20.58 10.5 LVP45ND/0.44 679 24.94 3.7 LVP45ND/0.27 15.67 11.65 250 8.98 R3 133 77 25 26 5.24 22.11 250 9.38 Wy.7 2 A (mm /mm) 2 0.23 18.602 0.43 7.44 7.44 Iyef (mm4/mm) Wy.60 15.28 19.7 LVP45ND/0.38 12.58 21.509 0.6 0.89 Iyef (mm4/mm) Wy.95 21.59 184.61 11.417 0.55 198.5 LVP45ND/0.eft (mm3/mm) 6.08 27.c (mm3/mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute b1 (mm) t (mm) Dimensiuni sectionale 900 471 24.47 16.47 12.44 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) zGefc (mm) 5 6 7 7 G (kg/m ) 900 900 900 900 tn (mm) 43 R1 LVP45 ND Lu (mm) 1.5 0.5 LVP45ND/0.59 250 9.27 9.efc (mm3/mm) Wy.23 18.23 18.92 15.77 232.7 zGc (mm) 77 77 77 77 0.efc (mm3/mm) Wy.59 350 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune) Wy.7 0.51 149.58 9.7 LVP45ND/0.66 192.602 bt (mm) 180 180 180 180 b2 (mm) 47 47 47 47 zGt (mm) Iy (mm4/mm) 23.40 27.

77 5.72 26.64 199.t (mm3/mm) 43 43 43 43 h (mm) fyb (N/mm2) 3 3 3 3 r i (mm) 13.68 Wy.16 23.7 LVP45/0.LVP45 h =43 LVP45/0.7 tn (mm) Lu (mm) 900 900 900 900 b t =47 103 133 b r =180 t .6 LVP45/0.77 Iyef (mm4/mm) Wy.72 12.62 8.84 24.19 159.7 35 R3 bb=77 A (mm /mm) 2 zGc (mm) 0.77 574 24.91 3.73 7.5 LVP45/0.67 168.68 12.83 zGeft (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) 3.36 18.509 0.16 18.17 196.15 179.602 0.efc (mm3/mm) Wy.49 8.70 250 9.96 11.57 7.81 5.92 11.45 15.28 zGeft (mm) 110.7 LVP45/0.36 18.6 0.28 27.70 350 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune) zGefc (mm) 8.64 163.79 10.7 LVP45/0.eft (mm3/mm) 6.7 LVP45/0.22 180 180 180 180 bt (mm) 29.88 679 24.5 0.5 LVP45/0.36 18.21 250 9.28 16.51 18.55 27.417 0.64 236.efc (mm3/mm) Wy.17 17.6 LVP45/0.72 Wy.c (mm3/mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute 77 77 77 77 900 Dimensiuni sectionale b1 (mm) 470 24.16 6.83 19.37 152.7 0.37 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) zGefc (mm) 5 6 7 7 G (kg/m ) 2 0.72 250 8.15 8.7 LVP45/0.59 5.602 t (mm) 47 47 47 47 b2 (mm) 25.04 9.6 LVP45/0.72 15.46 Iyef (mm4/mm) Wy.49 24.39 6.38 134.36 18.5 LVP45/0.49 7.37 679 24.eft (mm3/mm) 98.64 236.

27 5.602 0.40 27.58 250 250 10.65 8.27 6.602 t (mm) 47 47 47 47 29.77 24.23 232.08 27.t (mm3/mm) 43 43 43 43 h (mm) fyb (N/mm2) 3 3 3 3 r i (mm) 19.92 15.58 9.eft (mm3/mm) 108.5 LTP45ND/0.44 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) zGefc (mm) 5 6 7 7 G (kg/m2) 900 900 900 900 Lu (mm) .47 250 12.509 0.77 24.38 350 12.44 Iyef (mm4/mm) Wy.89 Iyef (mm4/mm) Wy.24 22.28 Wy.5 LTP45ND/0.5 LTP45ND/0.05 21.efc (mm3/mm) Wy.7 LTP45ND/0.08 7.11 9.7 0.13 8.95 21.LTP45 ND LTP45ND/0.67 176.07 159.67 11.94 180 180 180 180 bt (mm) 23.c (mm3/mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute 77 77 77 77 b2 (mm) Dimensiuni sectionale b1 (mm) 471 18.7 LTP45ND/0.55 198.27 9.72 zGeft (mm) 119.53 26.43 7.76 20.08 7.60 15.6 LTP45ND/0.80 9.59 184.35 8.61 11.66 192.59 9.7 LTP45ND/0.7 tn (mm) zGc (mm) 0.6 0.eft (mm3/mm) 8.56 679 18.23 196.47 zGeft (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) 3.73 5.5 0.7 LTP45ND/0.6 LTP45ND/0.42 21.23 232.53 13.06 574 18.417 0.58 21.7 A (mm2/mm) 0.23 161.59 Wy.6 LTP45ND/0.7 LTP45ND/0.77 24.44 7.38 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune) zGefc (mm) 6.77 24.44 679 18.51 149.efc (mm3/mm) Wy.30 6.47 16.

88 679 18.49 24.64 24.77 5.6 LTP45/0.73 7.04 9.49 7.70 9.602 t (mm) 47 47 47 47 b2 (mm) 29.5 LTP45/0.38 134.602 0.7 LTP45/0.7 LTP45/0.72 250 12.5 LTP45/0.16 18.81 5.37 152.19 159.83 19.49 8.6 0.64 24.62 8.17 196.417 0.t (mm3/mm) 43 43 43 43 h (mm) fyb (N/mm2) 3 3 3 3 r i (mm) 17.15 8.7 2 A (mm /mm) 2 0.45 15.16 23.57 7.96 11.72 26.46 Iyef (mm4/mm) Wy.15 179.6 LTP45/0.36 236.72 8.c (mm3/mm) Caracteristici geometrice ale sectiunii brute 77 77 77 77 b1 (mm) 470 18.5 0.37 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) zGefc (mm) 5 6 7 7 G (kg/m ) 900 900 900 900 Lu (mm) Dimensiuni sectionale .6 LTP45/0.efc (mm3/mm) Wy.84 24.28 27.37 679 18.55 27.509 0.36 199.36 236.21 9.LTP45 LTP45/0.22 3.77 Iyef (mm4/mm) Wy.7 tn (mm) zGc (mm) 0.68 350 12.68 Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune) zGefc (mm) 6.70 Wy.91 180 180 180 180 bt (mm) 25.eft (mm3/mm) 110.efc (mm3/mm) Wy.7 0.28 16.16 6.79 250 250 10.7 LTP45/0.64 24.51 18.92 11.77 574 18.64 24.5 LTP45/0.67 168.72 13.17 Wy.28 zGeft (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) 3.72 15.83 zGeft (mm) 98.36 163.59 5.39 6.7 LTP45/0.7 LTP45/0.eft (mm3/mm) 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful