P. 1
Camus-Caligula

Camus-Caligula

|Views: 8|Likes:
Published by Melek Mendeş

More info:

Published by: Melek Mendeş on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2015

pdf

text

original

Cal',igul(]~ Sen de' suclu . 6yle deg I mi? Vi a.

vad ru kim elk bu 6
Y
I

n! s

'I ~ se,

fc

,donmedL

e
old

gei'

e

e
zoru

vuruek

utk den KlhC s sle H Lekesl de d'egiUm? r uvorum, e 'il S ro, kendinl de m k·rt z sonra . kh'k teind nsorun

h
K!

ZI

rn
on m,
u

,e ' ~..

ik ok,
I

u

su

rnez.

rna

u e rru
• ill

i

I ur n

huyti

os-

1ID'1S.ICl;A8hcLER olzfsl

INCILIK

nnn.-diZeni
__
·J:MalIl·-

Roul
Kanao1 BoSlfnevl Lid. $ T. • BcI}Qron Mgtboo51 . Ithno! Ml,fcolUthonesf

.bo8k_t

bOakJ

Dii2ihi

VedaC Corlu

ARA VAViNC1LlK

C LG

C ESO
. E ICOl-

SCIPIO
CHEREA SENEC U . yaslt YUi.tta~

M TE L
PIOUS

J l rls

lu

BiRiN I YU 1 SLI Y TT 'I: ok. K CI YURTT

S - fit;

giin e

A9L1 URTTAf? - Habercile a~"" Iarrrn sallayip: «Hiebir habe . ok», li' i "·NC· YURTTAS - Her yer arandi ~ api bi sey kalrnadi. B .Ri- ct YURTT AS - Onc,eden kaygi a In ge egl var? Be- eyelim, bakarsmiz gi tigi gibi ge i gelir. YA~L RTTAS araydan C karken g~~ m n. .kisla 1 ga ipti. atnt ,-~ URTT $ - Ben de oradaydirn, n mz val" diye sordurn. Ki C - U TTA$ ~ Karsihk rdi rni? Brn· net U TT Q - E eal z ~Bi se im 01(0;" .. d gtrer ogan ) eSessizlik. ektedir.
j

,..

r \ ,. .
-

.

" .rli -- 1 YC'J v
c .

rrc bir
i,t

..

enc1er.

RTTA

-

ok

carum

baY;ledil'

eLl Y
m n.

T ~,~ Elbette,
_,T A6 ~ Sahi

ya~landlk

LISlanl

mit BIR! ret "RTT, 5 - Umanm unutuj-, aLI Y -RTTAS, - Elbette eannn) Biri gider, onu gelir ..

i cr cr

HELICO - "Hi C
LIeD - -

unun bir gonii] if,i oldugunu

nuz?

nerd en

HE

S - Baska ne olabilil' ki'?
Belki karacigerdir. Ya da her gUn sisin verdigl tikai ti. A ad 6uraUarlnl di c;e zrem zdeki ins nla katlan ... cola - urdu. :1 a r. ep a ni soganh y - i. T ~ogrt su ben urn aevdaya e "]erim. Boylesi daha dol- 1 akh olur 'cri -1
ra gii- e

e
·0t

)1
t

r

il li on iil acisr azla Y""s t itabilir rnisi

yn

n du

bir ilisl . remez, Eu camm.
1
--=-

DJ

lragedyay. donti~me 'b' - _ Ier fa .. 7: nda giz-

aktor-ech~l ni~ki bel' zarn biraz giiriiltti kopsrir. Hani deyim yerinde_ e ... - ak I~clrrlar. Yawz; ssrunun Drusilla oldun U.I· - sfiyledi size? .... __ct YUR- ~ - Ne a leyse? ', , _ ELICO~ ~ D --up ~endiniz bulun. Bj]iyorsunuz yi - Ie, lilik gibidir, S e~imi kendinizin yaptl~lmUSUDUZ
~+ ~

Siliyer

1

II.

neg·
d

ovsa secilen sizsinizdir., Evet, hl~ ... elden. Cahgula'rruz mutsuz, ama u~ elki kendisi de bilmiyordur? • 0 u bulamadi, bunun iizerlne ka~lp e 0 sak aym eyi yapardlk. Bakm, QJ."~ i ele ahn, bab seemek elimde 01a gelmezdim. 'cipi n lrer.

eRE E -1 SCI 10 ee on l li ~let' . so'y tivor] r,
Cher
dij~leJ"'.

. 1(0

r' e

ego

.. _

e-

h

cipion. do on u izler.

vurttaslarut .. ,

ya11111

EREj\ -

gUn oldu degil mi Sdpion? PIO -=- vet. Ben h zamanki o~bi ardlndan gi iyord n. Drusilla TlU\ eesedin~ dog I ~. i.. erleeli, eoyle bir dokundu. Sonra birden uzu ka ... rardi dfl~nncetere daldt, dilzgiin adllnlif1rla odadon rkti. andan berl hi~birimiz ner d~ oldu

ilmi
~I

:r0 112:-

al

c

-

a
~l

I

r In bir

1-

i 1 Net

. 1 "'('.n1tHI!

y ur 'TTf\~ -

tl A11'1

]

1

.

fe

yapabilidz

Cherea?

TT ,S lek1e) eiirn. eri g 1m Z I'"' •• j e b~ - 51 ( se~el"·~~. Laf a "a izd inlpar 1 k bgl ck a.

BIRi cr
hgJ

ITRTTA~ -

Ha

U"

arna sagl m insan

J

1_

ar.
~.~ -ice tozutmus nlarak donerse? TT S - Dr ha coeuk can m yola geP eki, ya 1M anlarnazsa? ·URTTA;, gill - Allah

HI

CHERE _B. -

Allah! «Hiikti-

.?

e D virme» ustune bosuna nu kitap yazdik

.

s

fO

aplh 1 Ama ben . aplarr Is basbasa kalIDa yeglerinl. - Iznlr izle, be _ gidiyorum. bette. g re "rse
,0

da

sgoriir ~ orad "-1" er. Caiieul« ' b,~ CO . 'u :orrr. B Or sarlar.
(!))

(:I.kar.

c

hndi.

u e

1

r.
r da

~O

da ~ocuk c nr

.

,J

a~1 acak. a
l

da tutmasslar da, guntm bi-

OALIGULA

dognl bir

I

e le~

Giin[j[ydJn Helicon.

"essizlik:

. 111
or.

-. r

ii lcr

»)

HELle

" ~ Yo.:gun

I

..If UJ1l1_ orsun. '-',.~
,

CALIGULA-Ep,.r
I-IELICON ~ Evett

.. ilrudtim.
yoklu u

u un

or

ii.

._

"alJp

ll~

nr
-

11.

..u
A

I

ir an su'

D£I,g . I.

ill/gUl'l biiyiik hir f(aba h arC(I}'a

ruk doirulur. Dinle b nl, lrelicon. Aya1{ seale i e alar i;;itiYOl urn. Sesini ikarm ve bern oorclugiinu unut. HELIeD . ~ Anladun, CALI U -

Caligula kaptYI(1 yonelir. Geri ner.

do-

SCIPlO

o

con1
a 1: b· .

c- LIGUid ~Ve bundan sonra bana yardun et. HELl 0 . t nu engelle ecekbir ~ey yok, Caius.
Am ~k

ey biliyorum ve su yeryOztindc pek ~ - rcekten ilgimi cekiyor. Hanai onude ebilirim sana?

"_ ..,,.IO;,,II,CO

-- 0 ana rsizr e e ge~wm· 1on li en ge e '. yaparnn.
CoJi.gula filkor. Scipion'la nia hiz! iceri girer.

r, n bas

dini

1

ee er.

T

r.tia ite

CI-

dsr.

Coesonia yarguil, orgo'! O'lunN.akta_

pi n.~u gijrur.
Y/U

duraksar

gt!riie ~

an

.a.
j

nl ka:r,:tl~fnd n

'Iu
t-

COESO

Om cu an lJ "ri burada gecti.....,.,...rt"I iis, B·' ii Rom balk C - igula 'Yl bir tiru fOE_ Caligula 'ysa kend·· afa'slDd'a~ ba k .;eye bakrm 0 . e gibi? bi e i br ?

urttaslarla s

aray ;onerici!iiir U u yet e d
rf lik:« CaIi~u.la

e
d ~-

ru kosari . Caiigula bir el d.e ini~lliyl onlen d rdurur.

zm:

o

u. d-

VI. S.. liNE YONETiM GOREVL'ISi h~yccanb bir este -·I1.epi.~ nriz sizi anyorduk, Cesar. CALIGULA degiqmi, e blr seslr; - Goriiyorum. ETi [ GOREVLisi - Biz.". sey ... C LIGULA serree e istiyol'sunuz? YONETi:&fI ,GORE.VList ~ Kaygilaunnstik da. Cesar. c. LlG ULA ~ iistiiue yiirii.r -- N e hakla? "{ONETi 1- GOREVLisi - Oho ... sey ... (Birden ak... ia Ir, Iuz nzh, billyorsunuz, Devlet Hazinesl'yle Ilgilr birtakim sorunlsr -'arch. C LIGULA, kendi - tutamaz, giilmeye baslae - Hazine mi? Haa, evet, I-ilzine en onemli f#ey. YO ETi GOREV'LISt - Elbette, Cesar" CAUGU~ yine gule k Ceesm 'a'Yl - Oyle degil mi se gilirn, h€izin c;ok. onem lid! ? COESO --- Hayir Caligula, ikincll bir sorun o. CALIGULA - Anlasildi, senin bu Ise aklm ermiyor. Bazine son derecede onemlidir. Her sey oneml idir: parasal konuler halkin tinsel durumu, dis siyaset, ordunun beslenmesl ve toprak dagitnm! et, evet, her sey cok dnemlidirv Her ~ey aym diizeydedir. Roma'nm biiyiikltiguyle senin ekIem agnlarln. Yeo, simdi den sonra biitUn bunlan ele alacagim .. Dinle benl Yonetmen yO ETt GOREVLisi - Senj dln1iyoruz.

YO

I

Soyiu

j

Ilrlla~\lGralcla~lr_

lD.C,

d

VII. SAHNE

iC·nd

.

'-

Cali Ilia Coesonia 'ntn

vamno otu-

yO ETiM GO

rur. CALIGULA -DillIe beni. Yapilacak Ilk i~: biitiin soylu yurttaslar -bilytiIt kti~ilk, hif;ohemi yok-~blitiln varlrkh Roma'lilar c,ocuklarllll Itahttan yoksun birakaeak, mallarrm hemen Deylet'e b slayacaklar. YO ETIM GOREVLlSi - Iyi ama, Cesar ... C~~LIGUL - Dalla san soz vermedim, Gereksin ... melerirnizi karsilamak mere bu varlikll kisilerl, key Iimize gore duaenlearnis bir dizelge uyarmca oldilrtecegiz. CBnlmlz ~ekerse~ Ilerde -bu buyru ~ degisti ri riz, B,oy Ieee hepsmi mahna miil nine ] 1 oyacagia. COESO I CaliguIa'mn.; amndan f la - N'o1uI.&&.G -

V I st yor m unuz ki.. ze C LIGULA~ Deb donemliyse, 1 san 1 _f! eri mektir. a derece at;! - S -n g-b- d $~ ...... herkes bu a yurutm;J i beni usemek, a deger vennemek zorundadrr, Qunkii size gore para her ~ey.de One lidi. Ben de 1. mantiklt davranm a ka ar e dnn: madern ki Devlet giicii ,elimde bu ' anngm size kaca patlayacagiru goreceksiniz. Bii _. _ fa n Iar dan kaldInp aksa1litli a gJderecegl _. G ekir-

kar 1 10

o:~a

of:.aede-

YONETiM GOREVLISi -

se. senden ba~lanm.

Aman Cesar, yem

~

yorsun kuzum? CALIGULA. hip isfifini·- boz ......... dan O··ld·· •• • "r _urme SlraSlDIn onem yak. Dana doi'n--1,~''UIdsmla .. . Ct- ~w --rIll onem derecele 1 ayru ba~ka bir d ~ 1 hi .-. _ . ok Z . ~, ' _e~ e ie onemlerl ~ ~i at'll. h~PSl birhiri den suelu. :;luna dikkaceker In. :yurtta~la 1 boyle dagrudan dog"'-

rim ben yuzde yiiz i rIni -eli tm. . c AL,JGULA ~ Inan, ben de o.~ eyim. B~~'a..S nd~ .. "1 H ~-inesi nl u~~".. tinii benim51~ ror, Dev e az goru~ 1- d yuna kattldJ..~. meye rsZl oluyo urn. As U1 .a, 0 !?UTI_ _ d ..._ .cin bana te-

~m ve 'senin kazlarulla
~
§eklclir etme 1ISlR.

..

_

..

(Uir an usu, sonra dingm
, .. _

oyna 191m

1

•.•

bi

ruya soymak tern ] b · ,. erne eSlnlere delay 11 ver ;_ ko __ ... maktan daha edepslz bi d ' gy lr avranis de.0l'I..:t:;?IO .. y.' ne tot e k lrn k. d .ay ,UJLL - 0a emekH'] erk s hil'ir bunu.

1ilesle.) Zaten tasantn yalml~gtyla ~j:r at" ayl ..... ~~ 1" ""'u·· olduirunu kanith or ve nll . rat ; n~ LU. b, ,_ .... .• ii anI en .gere k SlZ.uk,·11yO" Toz olmal~ 19ID .!.h-

iistilnyete-

1I

bir..

+

} on tin] gore,rlisi luda r1k

·

2

2S

, HI. Sf\ INE

COESON1'A. -

Seni

t_.

nrrnakta

gi.i~lul· Cocsonla.
Caiusl

~ekiyo1"un! Egi fun bu. CI.~ E
dil
A'IG

C:"'!kaedivoratn

besbel1i?

dun S

\1

Ci\L~~UL . _- Pel.;;: savilrnaz SCIPIO· - 01J11az ba\ 1 se
CALIGUL ..~ amaml

nlayarmy arum dogrusu! CALIGULA-T-aml·amf Btitiin sorun bu zatcn: cla, naksrzr oldurrnak. SCIP10_ --'}i ama, bu. CALIG L

SCIPION -

onu yok bu oyunun.

<;lIgInllk

- HaYJr, SCI pion bir Irnpar ator un gtleli bu. Yorgun bir yii~]e hasuu geriye yanrll':.) Sonunda giicun larannl anladlm. B~ gij.c; DIana ..... 0 nak tarn- Of. ugiin de yarln da oziza gf.i I·' g" m SUllrS1Z.

, ist roiyorum. ., - Pek f?B m, CHEREA ALIG - ea~ma. C '<I an narrn·O m - dinl e ek U;:1 k ·er e a ses ku -2 . bi daha

an

-C r
I

n

- or m. daya..evrm . Ieri d gelen 5-= ru a. r; . a dan ko .. "0 tal'. . a dO . 'cbi se i e.' e :. erdi, hI.. - d Ha a: ~ 1 rini a~azlar aglz a . .. . ni a_TIlar,lr d' tikslnl lID. 'alanCi tamklar ~l1., ... -~EZ bilmede ~lkm.... ..._. l se '" bIle ~ogu ~ REA ~ valan so ·r Cai s. m yOK CHE. Beninl 5 t;U Co'. valanlarl°
A w

. Caius. azarlarl

COESO

,; arum Caius? "

tiziintiiyle-Buna

sevinmeli mi bilmiJo. '.,

CALIGU,L4 - Ben de bilml·Y'O't""UD1 A bur _ .. rna unun tern ya$ ak gerektigini biliyorum. '"

Cherea girer.

--)_ alan s ~ '~E!m ksza C1\LIGU L ~ ,e nesnelere 0 . a v arllklar a mZS . baalslayaro-aIIl... bu diinya a yOf: lste huau d i1rolza gare~ u . __ Ustlinde 'Y asa ~u CHEREA . • .. em" ·memoz aereklr. . ism da a karara ba _ o ,, nrnaya grr ~ bunun a _ UL - SavU . . diinyanm, _ CAL G. '. dei>eri yok bu ... yerindenlandt. HIt; ~., Iii ere kavufiur. . urn ~u _ an ozgur ,~ e; t edlyor 1 mlUa var . '"den nelre 0atorluVe ben 11ep~ - .. tin. Roma lmpar
'i;l_ ,

yap

0

uz. _

_

. uz olamaz .....urn..

__

k 1 ozgur

, .. .... .. ,. degilsinlZ. Btt~ .~ _ b ozguru1TI. ... 'nda bir tek

-nin

sonu

. li.i i.j u r £II b"rI g Jdi ~J iza.. .11 rea, sen de Sclpiun, dostluk gUliiJl~' g~]1 or b na. Gjd(p RamEl '.va bildiI'in,~ sonunda ilzgti rl uge -avuti1nu, tur ve bii lik deneme bafle lind;
j

lam

trr,

co ' SO!\'
C LIG
CO,

A - Agl yor L-

IDUS

?

uzle geri g~lmen. O'erskmez, ,CALIGULA. - Sana D usilla'dan soze ,8... kim. cilgm? BiT erkek sevi n b3.$ ra tf se ug\amaz CO ONI - Qziir dil rim. Caiu. Seni anlamav a ~all'~lvorum, LIGU L 'ir erkek dim a olmasi gere ~ ig' I!)ii egil eli de gIG r. s.a yald~ll .
eso ia (. ~'e
1! &. '

.

rna --anI

I

'0 ~

NJ . - Ne' isfersen ap' 'I .. {,I uru . 1]eni m ya~lln'l gelince, ya~allliul pe k ..Y1· rna ah bir {ley elm, thglnl anlryor Yalnl yer l! ~n ~~ ten kat itul varsa, bt l"'atktCla bulun-l t 1t

u

bi rt t

1111

11:1

irn
J •• ~ :t~ D

e
I

6'u

1

1,

ne

risinn bir sey, \"ZJr1J at; -mpir -a '0 [~--11 n e insa lIard!.: Z 1". n l ('1 se 01;5 insa 01J al -. I ~ T. · 1 U7.U bi r U di i bi hichir se u em en s·- ,a goz - Iak olurum, Uyan ...

arnan. dili- -anin tarn yerine gel~cektir. o zarna 1 gucilntl, buna deger buldugun varhgi iarca Sill. Ellmizde olanm d · a k se r II's e e eh -I , i a, bGtiin bunlar icin u _ku, er ekir. Iste btl olarraksrzl I - insa.n kendini mtitlti~ ynrb'Un bulu ~ bIT an g lir elin titremesi 1 esiltr, - - Iyi de bu eli ner y a acagim da iJe e:, r dilnyanm dlizeninl degl ... gii e~i do _ idan b tIl' nuyor acrlau rniyor, in -an] ann {jlmesini onleyemJy1o _ e vapa m titren1eyen eli 0 sa irtici £!iiIr C "" ia diinyan n d·" zenini de':' i _ arnk me

b~l

para . . Ya~amak
!;jolene

kalm ]
bu!

u an. be
_' 1

unar

uzelin rrcilct-

1-

~;lJik

IHr, fa

S

Iul~H~l g(3tirin.

s- (:1-

i ti

[~UL

J erk .... suclu s

bene: -,. (GOIIga

~~. Y1

su d": .. ~.)

z .... t

Him eezasina r;al"pnrrlanlam getu in. Seyi [,c'leri jzl '"1 rinliaij -mek istiy,erum! Yargi "Jar cl' "1' . S8111kl 1 ba~nd 11 liiikum 0 'Yml~t'l!

c

e;onia, onla simdiy dek orn~edikler' se ~Rma Impar orlu~tJ"'nl1n hi Icik ozgfill.~adam 1 gas te:receginl ~
I

eunl

e

B II. ~n serav
I

)"f.f1 Q'l'

.VQ;V,Oi'

artan,

'0 ...

dog-ru vakla; a . giirfiltiile

"ie

d lor. ""onu~ naiar, tilalt ,Bklrlila ..
kosu .. smalar. ,alirula gUIer, gonIc tokmak indiruteJ j sl.irdttr(Jr. oruyucular once l~(!ri girer, n.c. 1\ . karlar. a I' I' k gDl U 1.0'" kl '} l\ iirdii« .. ~, ...
if

LIG
91 . rater is

a..)

n,

Y

JP

Q

,,' oriintCiyil

-e
b

.ardimcim
Ban
y

De

0

.

!

buyrukla 1, 1 erine o[ caksin. MfiUli~ bi
e

. C? 1
~ ~'I

~aha~a ~

rwer.

~l

g nc

fle-

z

1-

Qoruyor mnsun, hi~bir ,e~ . o~ a~. AnI '·.· .. 1· ._:'H .....J.;t H . ama r.. 1 ~a an kalms. di, b utun fiZ er ~J.W. at hicbi 'gey 10k artik. eokaldl genye bll o~ musun? Biraz daha yakla . Bak. Yak! . In rBkla~ .
I • ,,-.

e

8iz de bal~tn.

.. aHI

"

.On .

-

.S

.nBiRiNC[ y-

yor.

--8 .
cka

-MUCIUS ~ Hem de li~ nld YASLI y'URT S - 13e
dii,fuftyarl

BIRi'N ct
yOl'!

MUCIUS -

Ta ,lie yildan el i. YURT AS - Her alq;

~ll\;lnCal' bizi

tahtira

ramnm

. kirda dolas aa evresinde k turn ...

iKINci

YURTT~5, gelir, diyor.

Snnra da kosmak 5agbga iyi

MUCIUS _, Tam TIC yildan bert. YA5L,I YURTT Ae ~ HiC;bix oziirii yak bu isin, UCUNCU YURTT '$ - Hayrr ba~-,lanacak se degil. BIRINCi YURT ~ _- Patricius senir , llanna elkoydu: Scipirm senin habam fildtirttu; Octavius, senin sini kaerrtti kendi ge elevinde cahstm ... ynr; Lepidus senin nglun old in-t til. ii·· 'bunIara ses 11, rrn idan tla c cak rn Ben o di n. ell s· ] IT a, or-

7

. e gil suzlfik i· Inde ~e~iIec· k 'iU ya~ a cHum arasmda daha uaun siire kalarslz kalama 1. SCIPJON ~ Baballll olilIDe gondermekle, benim yerime kBrar vermis nldu. BiRiNCi YURTTA~'- Dahs bek]l,eyecek miyjz·? Do .. , cu YURTTA$ - Arkandayiz- Arenadaki yer'mizi halka erdi: sonrs daha iyi cezalandtrmak liz e, halkla bizleri kapl~tU'dl. YA6LI YURTTAS - Al~aglll bin bu adam! fKir'JCI YURTTAS --- Edepsizin t~ keDdisi~

.S

C

GU

URTTAS'- Oyuncul

_'\L YURIT ~ ~ Gii!;sUz herifl DORDIJNCU y RTTA~ - 'Tam ii~ - Idrr tepemjzde! Birtak".n klzri$,lk gurCilfiler. Herkel klllcI111 ceke«. Bit mesale J ere diiJ}<er. Bir mtaa dev ritir. H pi kap« J eiiirtir. here . l!f Ir ,. n dere e s ....ukkoll, 1-. k . ti-

CHEREA .... .... UCUN,C CHE.RE -

ereye b .'Y Ie? RTTAS Sacaya. T dfi Iin ..gum gib·,+ Siz . e i al fill

arnt cr "

c - a __ 1

sanlY

IBU HZ!
r: ••

RTT~ - iz' isteyecek deg z CHEREA ak hele bir en pek yavuzl timzt Kendi evimde ,~oyle bir ko~eye ni~meme izin Val: m1?
apl., 'i kapa: trier. Cllerea yer":e delrilmi, olan. mczs«) doru! iirfr. diiz rtip bir 'lco' esine Hi§i,.; ada kilerin l1epri 'iidinii In' cevu" mUUf. I'

. anian durdurur.

I

.

larun, Ouydugunuz korku. yiir krnk ve seri ,_ kanlthgrn yerini tutamaz. Biitun bun r z m -

SandlgMlllZ kadar kolay bir i~, degH bu, dosl-

UC;.l:JNCO

si~.

YURTTA~' - Bi-zi des ekl_ - i 'or an I amu diUni de Iut, rt m, _ Sizin ynnlnlzd _ ol(lu unl aym 11 lenl rl d -11. U ¥ U1 ir .1t: h n
l

·r. izh 1in

uttu

11

Z

yol
S-

JJ
IlUZ

III 01

JI

'rnarnnlZI.

yo

i ~ anh~ de,' crle dirrne yap' crsunuz andlglu1zdan t;o]c daha ba~l{a nedenlerle boy le

3\"

-arnynr

10;

ve siz, boyle du~tinmeden

eylema
ilkin daha

",e ' camruzr hlike.e ahyors ruz. nu 01 .ugu gibi gtil m yi ogreni.n~ sonra

.~ -ONCUYURTTA~ -Oldugu gibi znrbalarm (fIlgmJ. nlarak goruyoruz biz nnul

kola~. 'e ersinia .

en
celi , C IE -EA-bir z balik
v

CHERE.~ ~ Orasi pek belli degil. Cllgm Imparator ne ......2 biz. ' cb etermce ~Ilgm degil, Beni en co- Iirkiite . ne istedi,gini bflmesi.

f Lt ct v R TA~ - Hepjrojzjn camm almak Istio.
_----- a H
~ bu ikinci
dereeede

kahynr,

a
ge ". .1 ir. Yalmz .

,. daha ruee daha tHdiiriicii bir tuta u aruyc yai 11 nnkta .a vukez kar~da -mr rorua srmrsiz gtice atorla: ama bu giil; ilk k z boyJe
ve du yay! yadsl arak kullaruun iste u anmdi nee] - i 0 t a urn. C eki H igi gds~I anl nu I it·ri~]ni ir ~ hirer yokoluj gidi Insa til i.j ~I
1' •

a a-

a

. ]

!

.

i1

yun anea bir yere ca amn zda tttn bunlar duri.istluCJ· - d n nlatn Drum. i~ bittikten sonra kugiik ~ : a la ' nza hizm y:eeegin1.; benim buron dilegim~ yenid n hg1l18 kav.u~tnU$ bit dun .... ermr; i~de aaa 'a..., amak. Ben clrtaklm oze1 t1rulanmdal 0 '"Itl egil . k Ic bir korku. Ia ya~ann1IU ie' yen insonllkdu;n bi $ii: s'el1ik kar~sm gum kork"'tlyla eyleme kahlIyorUlll. tRiNe! YURTT:AS. 0 do§ru Herl -. nladl galib y - i ~agl' u ka 1. Oel'l\li olun 'n de biz' gi' oplum IllUZU eller' li set uy 1~ ti so
,I

a.

I.

'lZl

~1I1S_ S

)

g i1 m]
~Tl

h .r

S
l;

k81 nn 11~ bii t iln ~ urt
1

B

l

]

r"

i1 ,_ r

r.~

b zi

UI

Ua larin her aks .....
I

&a ... -

usar

1

ta

van} axr g"z yu·_

dmda ko~tuJ"ulmasUl

hOi ne kad

YASLI

U

. URTTA$ - Koskoca senatorlere «cicinl denm sine jzin v recek misiniz. U URTT.AS - Ya e~JeriDin "ac rl rn si . '!.
.

cakSmlZ arkada~lal·"

iKiNCi URTT S - Ya da c;ocl1klan I MUCIUS - Ve paralanna elkonnle51na~ BtRiNCl

lIt

BE$!NCi YURTTA:;>-- Haytr!

URTTA:;i - iyi konu~tun Cherea, Bizi ya!1~tirm!lkla iyi ettin. E. Ierne gem<>k iein daha erk n: bugiin balk bizi desteklemez. Bizimls
fer bir r

ister rnisin? CHEREA - Evet, biiakallm Caligula yolunda yiiIiisun. Gide ek, 011ll. bu yclda 1~klrtal1m" CllglUhkla -ma an vere om. GUn gelir tHiller e ve oilfileri akin anyla . 0 u bir Roma da yapayalmz kalir.
Buyiik bir uguilU. .i Boru sesleri.

birlikte beklemek

c

iku-

ne

Ir11

.

eli.)

*llpa...

Hr. te

··1.elmeden clklP gider,

Derken sessizlik. Sonra, agfldcn o.gr"a dolasan. bit ail. :
Caligulal

IV

'H

-

COESO 1·

Ne

0

alayh bir ses e dal,7J.nlkb ka g rrn ediyo ~dunU2?
Ie ~

··st rir ___

CHEREA -

COESO, IA. a edi ordun z? COESONJ

kavga e.diyo duk. lay t 51 - Pe " n den kavga yak ·e e_

CHERE_ - Hi~C oyl~ CHERE

Hadi carnm sen de dagru degH.

e dogru degil? COESO - vga fa an tnliyordunuz. - karga etmiyo duk. - .... s' er,ek -- Orta:U~ top]asak lyl olacak san nm, Caligula nefrct eder diizenslz-

Z

onu.

a~-, -

So u da ciled n cika.. apuk biz?

reo - T' mam iste so un da bu zaten' hicbir
yapmlYo sunuz, Ins8Dln boyle ine clege
g'
0 '8i2:-

-T

S-

Iyi arna, n

I

mistir.

onun a gert;ekt n
in

ekil-

Ia run Y
. Tuzak
e"d n

koy n endiniul'uyordunuz oyle deb nu? i-

5

V. S lINE
o m1
1" '

U C UG

r- 11 ur ~ Gijnayd1l1 Clclm, ~ .~ . (Otekilenl!.) Cherea bUgii,~ y~~e~~ lZ~_eYJn1. lVlucius, eeini de ~aglrma curetini gosterdlm,.
~'(}I'(JJ -

h .. ?

lIELICQ" -

olle. 'meui kendi eltne bir
1('0.=

umrus: i inr. Bir kole girer, ligula O}:U durdurt r.

Du 1" adam db m trrtar. B:I" it;;~, 'pma ~

CALIGU
rlID

~- Bir
j

e
~•

~

-:l

kor

-

Bir d~kikal Be) Ier, b"U)'crsunuz, DeVl!i buteesl a)iliikan]lkla ayakta dUfUYOI'. Arna diirlden beri all~kan1lk da yetmez aldu. a yiizden. bfitiin ~ak1ar~ yolvermek zorundaynn. OnayJayacaglfllzl andigsm bu Qzverlyle: ev gi,d'erleri ... ni kismak Iiolelerin blr boltimfuru sahvermek. sizIeri hizmetime alznak nlyetindeyim. SofraYl kurmak yemegi gej:innek in"celiginde bulunur
l

b~er-'G ar canIID,..HELICGN -Yi,ne de 1 ,'1_ 'Uc:a '11K akl$l'Vor hep10 i bu lc.e. .,.t'. "
0

,

irmi !!linn

Rca -

Bans

.. . adilar Yl 1.• terl~mey~ D~. _. . Ik zo lam ala lID. Pek a ';0 ..1z-o CALlGTIL ~ ' .. ~. bir ann - 0.2. olsa a..... ~ kalli sa~t11maz. USt.e, - ' "d akllrna geldl.
0

kahrsa ya .... ~1" sine! (S ~natijJ' - n

~

ndakie .. Ue-.) B - ~ bi isme bu.

.

let

musunuz?

,

SenlUorier

birbirlerine bakar, du-

d- - Ha ~j_alet dedinl ... . R_ IT. . dama yeti~ec~gun,_, u am an acele edel1ID~ bh ~, . baksana ne kadar tez . ftus talilrli adam,.., can~·"';lH R . us as11acak." ( tz verrr 5-~.' ..:1... irnnl sa _ acllnyorum. ~'an usar.l Neden BSl w.;~~ adamm adi, (B
G'l

."

~ey

t

.,_

~

0

raksarlar.

ma1:acak mlSIDlZ.
.! -

?
,

, -..fa usak'-l"k Bu ar,uu y
CaligullJ,

HELICON - Hadi, Eeyler, hiraz iyiniyet. Hem gokolaydlr.

receksiniz,

alt;altnak.

yiikselmekten

cok
.

daha .

Genel bir se$Sl' ~;nistir. tar ),e71lek get ir ~

dG:Jlr.

Se.llatfirler

rarsulik irinde kipir-.

46

wru.) rn "... maya ba~hyot. , (Err zeytm gerekmedlg1111 anla., ·a.k · " - ille de bi r !?ey yapm
.-'p

HBydi baka11ID: g -

sevin{le .. .,Oruyor

-,m ki a_'\dlnl'" .. h-

?

19ID

4

dm

nuuon. Sizl -rcl n ho~nudul

·

(j 1 de· U

n i;
Z» tin! k Ii irm -i btrakir, a/ayh f .::ou;tiUI'G hakar.

ai

II

HELICON - Elbe1te! Ne ordumn! rarsan bufel" d zla uyarnk

CALlGULA Cok giize11 Oturahrn. Yak catnrn brrakin t'U ttir~Ili. Rasgel· oturahrn. Evtil Iter y'e-

savosmsk istemey cc kler. - iraz derlers ilnparatorl dkerl

r

J1C.

k, bana sooldular, rtik d h; if 1'0 gi,-

ye karsin, tallhll ad ciik geci rmenin de~er'
I

rum,

o_ . a,

su Rufius.. rna eu kui bildigini pel sanrmyn,

L

C

olumde

kaza ilan bir] a~ saat bile

degerli i1·,

Yemeie baslar; otekiler de. Ccdi~
gula1fllll s [md« edep.~7:l
C~gl

davranamuyor ..

ba.ll d I beiiidir. A sltlwa zeya nn ~ekjrdekleriJl.i YlInlbtl~lndQkll1in l'!!' ,~l}la at/nasi. et arttklarmt kendi r,aba/Ina tiikurer.Dk b. kn as,r , d ~.. Ira In e ,~ CLOt koiasmi kansurm as, g(!_ reklnez A In a 0, Jeme k strasmda, ' bUM ben~er bir stira Dar;ipligi ra..
Ii»
• c

ruIun. ~
a a kalkar. u ali da )~la Coesonia'n n frat .. :b' d \1Scl1daJd cyUJ cular kukla l i <0" _eke·
0"_

:;~y~pae~ktrr:. Birden yemege
•. 1

Kabaca,

fine diker •

e:lri

gOliJnu fesat~llardt111. bi1'U:.n

,L._»,'

d lsrar l a 'e

.

rllllnca Hr. ..'... k yjine direcek yokwr.

'"

Ser'ire

alar

." ka: 11 . G

k nd

IU,

diye

.

.Ca~ln sllobyor
mi

acaba7
0

galiba

tersine. CALIGULA 48

LEPIDUS,

bD21I

b· sesle Ir

.

Oglunu

oldiirttiim .,

til ,...
• ~6

• kend.inden ger;e, k '

.

HaYlr '

Caligula
·\:[SI

t

am

Tam t

.

e mi?

bak Coesonia! HI~ ~ , .,l~ ~unlara o. ··tluk sa' Cl"ln,]k basy a1ar1n1 ne ._,_' 1U 1-, rb1~ Dl,..\n1.S· '~ ...c b" '. ya b. c .n· .' . mn .t uanll. kali.1 .. ulU6~1 bi1ae11kt blr; II !l~Jdlyece ) ,v ~

e ..

an' ....

'T'n.'

Ir-m

VI.

HN'

lucius doffndur.
n
01'-

COESO I . tat i e Ie - Al ,araptan bicaz da a . Imm,

Muc'us,

eu

efis
ona
l~lnBUrI-

A-lucius bov un C'gip sessizce . arao A oyar, Herkes ydCll'lli dedir. lskemlel r gunrdar. la adtr.

an sonroki konuJn'uri{I'T biras; 'Z,orEe, Chereal S,qyle bakahm, naden tartisiord n z az once? eRE E 1Z i I ~ Tartrsma, siirin iildiir o asun on urken ~kn. sevgili Coeso. rna. COESO -IA - C;ok Ilgme, Bu sorun ben om kadmca anlayisirm a~lyor elbet: ama SBn t 1utkunuzun izl ri ltisip ka 1 . rna a gottir esi te hayra 1_,._............ de degiL .. ke

,

CHER

a I sogu . I -- Elbette. Caligula, he uda biraz ~lddet vardrr, derdi bana. HE leo - Her sevid bir z saldm bulunusu gibi. COES · akit bak rna d g_

d

boy

u ..n ni y r

52

V:lI. SAHNE

COESO-r- I

~

aa In d iize inde
Iaca _a-Pe.
°l P ak...

dane

e

U

I .._ -

'm

--e

Jere

.

ucius,

b Oct

,ID esini. Sends kiJl~~ . srn OZl] "" 1 akim bu ~rul£lar. ar ,
L ·itl,p. I,

UCtUS

H la plkClr:
yt'"l}e Q) ala

ClUS, k1 neye COES'Q
I

kolkar.

cps rt

birr-

IA~ 1 11m errnlyor bu islere. :IEREA - Sii tilduriicu

giicii kouusund

sam ...

OESD

a 1rlm ti e.. SL YURTT _ ,s inc e a ne qiizel. Cherea'n edigi gibi~ bu i$ onu ayalar.

run.

_OES,ONI

cteim AIDa klt~bU1 ba raz c InLnlZ1 ,ikacal~ -anll'lm.
Evet.

ll~l

bi-

itS

'. N I -j

ro"i?
it

m C za

1.

IX. SAHNE

ali ula htrl« cirer.

. z CALIGVLA- 0'· ur dilerun, Devlet i~d,el"i b~kl,etllle ... 'l!e ge 1ml'yor • Bana 00k '_ Yonetmen " yar].n hallun ... •.
-JO'..

bugday arnbarlanru kapatacaksm. Az once kararnameyi imzaladrm ". Odamda bulursun ... o ETiM GOREVLfSi - Iyi aIDa __. CALIGUL arm' 911k h~]ayacak. YONETiM GDRE"LISt -lyi ama balk lnzacak. C LIGULA. fis fine basa baaYarm af1Jk ba{}la.'<leakdiyo ID, Al;hgm ne demek oldugunu herkes bilk tam bir salg!:D.d Yarm saIgm ba~1aBeak... e ben, canun istedigi zalIlan saJglDJ durduraca~m, (OtekiJere donop a~ar.J Aslmda, ozgiir oldugumu karutlamak iem eiimde bir SUm o]anak yok. iruan bep ba~kalaI In zararlna OZgiirdiir. Can slloc} bir durum, arna bayle. ucius a b'r goz atar.) 0 'negin, bu dii iiuceyi k1likan.;bga uygulaYla, gOliirsiiniiz rDaIgJD dal~anenme ~irltin ~eydir 'h1Skan~hk! Bo;; kenne dj~Jbeg ve kuruntu ;ru2:UndeD aei ekm k! $Illi. .. ~)
Mu<:iu'! -'um, uklarml sl/r:ar bir ~eyler sDylenek u<.ere ag'llnl afar.

al/gll

hlzl! hi It ~urdiiriiF.

,

I

FIN

IG L ~ l\ler·eia susmak iein aline ge,cen nr. san harcadin. Senin Y~lnda bu t,:;ler 0' kadar ilgin9 degildir, ben de sana d~iinceni sormadlm . • ERE A - Ee beni nede alIkoydun oyleyse? CLIa z sonra .. tkulardan Brlnttlll;l bir gorU$ ge eksinmem olacak onun iCin. C J\1ereia bir k{j~"leye t;ekilii'.
CHE;.RE Bak

CHERE-A - .BUYUl"1 Caius. Nedir caruru 31kaa? lisanlar ml kQtU? " .. .." c~LlG -l-laYll~ ama aelir l~ 1 deglJ. MERE - :F iyatlar, >fikseltmeli.

t;a-

da

emus.

Den bu sarona

giebicek

tim.

du_'umda;

tutkuyla deam, fiyatlara hi dokunn Merma. - . 'de:n~ N tci ors . '"e "'S>. ,. U L' attIgl yet. . CAL1G '1~ ci . ~\ um 1 ali... ~ CalliS. Dna. d0iTu gt.der , agr . ~ MEREI. ~,;');_.. .. _1..
'' .'

. ..,

CAL G LA-Elbetre, canl111. Ama aClgl da kapatmak "'erekiyol". TasarUlll Co eseni a 'ya a~lldadml • 1 _ Iiba u k

o ize aura acak. Be
bashrdl.

sa

abi fazla kaClCdlm

ga-

C

co

SO 1

z tur, gO'llerini vui« r. r;::ok yahn. Caligula yeni
bir

LIGULA..\dar -., Ha .
Zl·

.

oteL.;}e 1

~ _ arar~ ..
.. .5

r panz

eMr bu.

0

msan

MEREIA

-

0

HayLf

ttba. Gece er d· ,~ bir S3r;J.a n kor kru 1:1:110 ..re . Ir k . pin uzun 5Uhirlen019: ' 1~5 Dale zer UIJA --- e C LIG ,tim ro...
MER.I
9-

1· i lIo1uollln.

CalU,

baytr· ~ r>eki Qr~ onu '. nrn" ~ . darl1gt... .... .
Cr

. aka ed."orsun ga 1

_

ltlJ.!1llglrd'tm

rsU-?

a

I

Ni-

LIGU1 A - HaY-Jr h~ J Jr. H 'r j acik ko u ahrn: zehlrlenrn kten kur u ...01 un. B end ~k-ulanlyorsun~ Goziin b nd . MERELA ....- Hl1Y1I",t elendiml biHlin Tnr.laJ" a In'
t

hayrrl
CALIGULA - Benden ku~k111anI 'or deyisle bans gti enmlyorsu .
un,

Ba~ka

btr

MEREIA- Caiusf CALIGULA. sert bjJ' sesle - Ysrut \1 err (ICendi I e dlne.) Panzehir j~igine gore. dernek 1(; bane seni zehirleme niyetini yakl~ hrrycrsun.
MEREIA - E\ et ... sey yani.
U".

Sa' an y bu.

o'r.; a

b

C LIG L --, e sen i zehirlerne' +e karar verdigimi sandrgin an bu istege karsi kayabilmek i.;iB UirHi dolaplara basvuruyorsun,

. i ~z
r ia

1.

vi

rue'

r

'_\"

olma~

d

Car ,ulu sablrnzlan r. Haydi avdi. ..

Sessitli]: Sahnenin bllllnila Coe Ilia'yla Cherea dibe do ~ru gitnislerdir. Lepidus bu konu~maYI tek bauna itlemektedir.
k

, -un iizer 'e

ereia ka

a)'
I -

Bu da raJ]l~lD iki acidan sue: bu dur -d en k" ilk k y, ur urn 3 _-~.~.. rurtulma umudun kCl)IDly,or: ya ben en} oldurtmek istemiyordum . b. enden. i .. ve SEn os ye r,e

Co1iglll ok gibi i"nip sahne: in nnasinaD )" "0 r 01'llJ.. oicak. vir sedirin {t~liJrze )'c... nnr, birk~ sanij'eJik hir bog-us110

te.ll'onir.

I

an 19a. . Co... -k sa~lam hi, . . 1 lode buJundu" _ mall hk , Cal s. Ama gurnuz durum a tlym uyor. CL LA __ B .". o. u da ii~uncu sue b . k0yuyorsun D' 1 b C;;'. en] apta 1 yerine CISl onurlu ;,,~ in - ak .. Bu ij~und~n ya1nlz ikin...,lr f* l::en ... ' y... In J . u·· k' bana hi nU

REI

Bar. KeYlfle ] . .Dlr an . ya, 1 adam! si.izer) Be M . chyorsun bu m .t? .. ereia,

tasanlenma .

nlm bOyle bir niv ...

" - • rnpa

Ydb . ~ a ea . J etim vardi ve sen, pIS bocek, kar: 1 koymaya kalktlll (.. . '0
une

erundan k~klllanclrn

ot ria $ie_ i d;~deriniti GJ'~una sokar, tr p ~rrar. e.J"e. '\iizii g" ~u ~ igi ide, birka~ ~ :: an
debeh~l!-"" sonr QUiT. . CaUgula dogodlU, bilin~sii;l"e elleTjTJ j

adan

_

siler.

ertia"n,n
,zallf.

fY

(','o;dsini

C esoniO'_'

Nadir bu. pauzehir mi. COESONIA,

urn

a"- . lngt,

'hir seslc - Hayl1'

Caligula as-

iHicJ.

1

ru
l'OZ

s
b

b~

tin

:I,

ha biJ t Z
lUI

50111'0.,.
~l-

Te/f.J ~/{ le/~~~/1 dlertni

,jil rek

tkar.

CHEREA~

lID.

Cae
.t"

ister.

IN

1

ONIA - Gel buraya.. . . CQ,ES, SCIPf01, V-l'WN OOLU _ Ne IstIY0l'Sun! " COESOJ A- Y~lkJa~.
" j

e. sini tutup kaldmr. 80tierini1l ifi e b kar. Bir at slJ.s,(Jr-lal'. Soguk bir sesle.
SelP1

irer~

sbam nu tildii ttil? - DGLli et,

COESONI -- Ondan nef et ediyar~nln? SCIPIO. 'UN OGLU -Evet. SC PIO PUI

COESQ IA - Onu gebertmek
OGLU ~ Evet.

istiyarsun?
OYleyse neden bunu

COES01~
b

say U ' OTSUll?

.ocn!fll> ,.,

-

SCIPIO UN OGLU -Benim kimseclen korlrum yak. Ya ocu gebertirim ya da kendlr:n tililriimJ ikisi . mezs·de bu j~i bitirir. AyrlCa, sen belli. ele verCOESQ I - Dogru seni Je VErmenl. Ama bu arada ana hir sey Soylemek -da.ha dOgrU~lU, senin en iYi anlndan sdzebn k istiYOTUlIl. SCIPrON'UN GeL U -13etJilll en i i .. aaun nefrefundi COESO I

t

i din}
-. Sa a sOye

ceklerim

XU1. S J1,NE

IUN OGLU - IleHcon~ yardim t ban,a! HELIeO - yok tehli kel i bir is b U guve ciniin. Hem be siirden hi aznam, SCIPION U OGLU - lstesen yardnn edebLirsin. Cok e biliyor am, HELICON GLjnlerin lnzia gecip git1iginif karmni doyurtnak gerektigini biliyorum. yrica CaliguIa .. 61dtirebilecegin·, .. 1\:' onun bu yUzden se:1

SCIPIO

IrlELICON gftseni2.

C Ugula

eli 'or

ozan dosturn,

nl[~ge
1) ~r I
lhi
F

bir r

a k Z layacaglnl d .

e?

Caligula girel".. H elieon r;lkar~

...i Orunl C ~ a . Doga ~s..

..

t

66

nt.

.

Ills)I

Y fit cl '
"1
.

r .~ te

t",

inS~lnt
.

i" S"Z bu kill, n doD

IPlON'UN DOLU. IS ~rUe~ml"l1r ~ B n y~lnlz ru -IEl ili:t'1j SQI'UllU Ii: 'r~dAk vierd un.
• 0

~ey n fr rtir,

(ali ,wle oiurur
, bakor

Scipion 'un

"'I -

hi,.,{en

bit kl" ri de

tal" r zorla dizinin dibiue: pek er,
·ii(.t~nii ttller/flirt arasmo alsr. CALIGULi- "~ Bana bir ~,iirokusana, SC PO· , N OaLli _- -.i.ca ederim, Cesar simdi 0]-

u go

c
ill - . Ie, ~ek eri ~.
(1,

c

uu_ -

-eden.

SClprO~' OGLU-YanIm-da de,gil. C LlGULA-AollllSamlyor musun? SC - OGLU~ HaYlT. C IG L - Hj~ olmazsa konusunu anlat, CI 0 OGL if'" ~rgj idir am - i te te e

~Unde , kcpe Ierden, dan Q!ft~il rin konus
CALIGUL -.,. sakrz . z ~olge1i yo ar an ..,
[)GLU
_'F.l

a
ga . ar a

ezeli
.A

ve

dw uyormn, gi· "_

I.

-

Bu ~iir-

SCIPIO.L'U

st. evet,

nereden Dg-ren~lin.bti··

. ep bunlan1

a

yl

I

unutt a r- kl §l" r .. t pr[!
sozed i rorsu n.

C ALlG-U LA. enu bagnna ba tmr - Bilmi rorum. Belki ayru dogrulan seviY.DfUZ* SCI· I N'UN OGLU, ~- er Caligul . sii-, _ ~ . ~imdeki nelret se "i~e donu u;'Line 0'l!r4
CI

. lur

CALIGULA ':1 In ,"UDl ~uk S'e5 e ~. ue r:J~- u: . erd . dl bu S cipi on. Hi ~ deg-ilse senm clk ... dar e't" eml lr IIJ ~ .
• . .1'" ocuksu olabI1se~Ul 1 ~ 01a .

Z:I

,

ne ,onemi

1

_

r artikl .1 Y"
r
'11

.. r] rin

tu t u c kit ben! A ll~ a
01
I

tarn urt
ZSUl

....'1
J_ll

'1 .,C o~· In o.

U

:f

' enl
i

Ben 11" 11 kotillilk icind oyl 11 1 f U
J
I

bu ll1 ~,ina arr

or

I

I
111

;..ll

d

j, tirir.)

SHrill

~lz·1 u1J]!' 1L

III .

SCIPION'UN
LIGUL -

san ..

DOLU

hiifll aym

y"IIU ak

Kan ek"ik bu ~ijl"d ,

Sc/pion I.zemen k:n' ~,ek r tlksin rek bakar ali ul a)'. .. eI
f,:A iflnel'i
sli.rdCrlirkf:;'n giil.1 rill; 'o1igul 'run ~i+:}'Tin·u ,irinc rliker.

se i l
SCIP
1i'Ul

uktur.

OCLU ~ eanavar pis canavar! Vine oyun oynadln D,emek oyund u biitiin bunlar? I\:eyfin yerine geldi mi ba ri? C.. ~LIGU L ~ biraz uzlinlti bir ses e - Soyledigin kr na dogru. Oy n oynsdrrn. OG LU a. uefretle ~ Ne tiksinc, bir ii:regin var! Kimbilir nasil aciler v.e nefi et lcinde ki amyorsun? CALIGULA. usulea - Kes artik. SCIPIO UN OGLU - Bilsen ne aciyorum, naS11 efet ediyorum sendenl C LIG L - Sus dedi sana! SCIPIO_ UN OGLU - Ve knnbtlrr .. asu,. insan 1 d\1\:. ~1 bir yalmzhktir seninkil CALIGU A. kendini tutamaz 'ao"'lanm·· B nne aUJll' .'. .1--1 . ak . ~ma yapl$l s rs If Yalmzh hal Bilir a 1 s:n Y~~~11g11~ ne de ek old 19U u? Oza - . . gu~suz]erm ya1ruzhgl" Yalruzhk ha? . h, hicbir zarnan ya 1nlz kalarnaz insanl Gecmi. $ln ve gelece'gin a 1" h· .. dd ..... '. glr 19l : er yerde ornuzlarina Jr. 0 durdllgtimu . san 1 drr Bir ek 0 z ar ya tbasirmzdanla r 1 a vine neysal ~ rz biz a sev dil :c1e z se e e bi1.Z1 5 vmis olanl i. . .
<

zam uzak
ran varl e-

nl'l11gJ ri ndan

yanibasunda Iikselen kes :

C1-

.

sc

n g ..er, uz lr. C it a On n
1

r:: • r. (,;,nr..

arkas»

kunur. Calfgula da b ;~n' , 'ir-

ea . eI ini anunkmin usnme ko~(]J'•

SCIPIO--'UN

OGLU -H msam _'a~ a It bir an vardir. Bu da a~aroamlZa ardnn eder. Kendimiri asirt yorgun duyumsadlglm an bu

tath ,eye r;eviririz yiizumiizii . CA.IJGUL.l\ - HakllSm 5.. Scipion. !;:if;cmn nda de buna SCIPIO U·· OGLU enln . _,.. seshenze r bit ~ey, dBkiiltneye haZlr gozya~ an
_ . w
0 •

u:

slz bir slgwak yok mu? CALIGULA - Var, \i8r. . SCIPIO·· 'UN OGLU _Nedn'? CALIGUL -- Horgorii. Perde 'nero

71

70

Perde

J aeum at·i a
I1b

davul. ve l.U

ses-

le~i i~it{lir. p rde a~'lltz a panavir steri in . benrer bir ,f!.yl karuIa.ytfl(.. rt a k ",iik bit erde vardu, pert enin orzul1deki kerevette Heliconla Coesonia otururlar. Ik i .ianda cia zil calan adamlar. Birkar; '(!natdr ve c "ion·u

ogiu. a-alan
oturmakt
dtrlor.

ule vicitere
_ _ l..~

~n!~ "k

HELICON. pan yuda bngnnw ,. 1- Yaklasm, yak la~nn[ (Zi lee ~ah i) Tanrilar bugua ~'··--~·D..ZU.. . ant e in i. Caligula admdaki Caius, Cess Tanrr kenc i insan goriinu Unfi onlara adilnc erdi. Yaklasm aba ruhlu oli1mliiler. tansik goz"n tiztin OIIJill1.6e olarak. Caligula'rnn kuts·al yanetiminin stzlere ba~~ladLgl bir liit11flu. tannsal gizler her kese goeterl1ecek.
Ziller.

COESO.NIA - Yakhl~ln. Rei- h;:r! Gelin izteyin, hayran kahn VC sad aka nlZl bllakul. GBklerin gizi b ,. n h rkese ier k s - acik.
ill r.

7

I 1..1

,r J.

rkasi,
k lr.lf.Jl

Zi/! .r.

OESOJ 1 \11121 blf,'

krn,

a ran ka 11 sadal n . lin Izl yin ··slar·j ba jaEl.lk flO:jdJ· Be 1 r!
11 g

uzere.
Zlll(:" railJur. Kofe!er ·kO.rU$llr.
c':

y

revetin iis!iin:J blr It!Y cetirirler.

HELL ON ~ Do ~ i'nun Insam ~a~lrtan ca~ landirrlr~1 simdl dek orill namis ir goster.l." Tan isal iiciin er uzun - en de lenmi gdrkernli bezernleri cosku eri t, paha bic:i1mez bir gostert, yildmmlar (koleler um ateslertni tutustnrur) gok iirii 1rule'i (i~ eakiltasr dolu bit n~ yuva.rlamr) za er ) i.l ili i:i' apan ahnyazisuun ta kendisi. lin. izleyi r
K:iiriik perde; i ceker; C li~.lQ. g'iiliinr bir Velliis killgl i,lnde bir yontu alrlfgll'lda CII urmaktodir.

u

ru goz .

SE

e

0

ret ...
COESON1A «\fe bize bu essiz dogruya
J.

g

ya-

$ayabil
ruRTTAE?LA

eo"
e

..

ij

ba~"

I

•••

yS;i'B.yabi·
COESONIA -

e bize b es ... ~ - b a~ "a C!ill 1.·..
ol tao NoktBJ ~ b· akan
~gj

.:Z . cgru:·a
......
BIZI

.

YURTTAS·L._.Illi-

s imli bit yiizl - Bugiin Ven'Ustim .. CO OIA-·Ha di bakalim, tapmma ba~l' OTt ye,.,. kapamn ei ien'un dismda herkes '.1'kaparurJ ve benimle birlikte Venus-Caltgula'nin yakanslnl yineleyin: «Ey ac ve haz Tanr1casl. .. » U TTA~LAR Y CI V~ haz Tarmcasi ... » COES.O..~ -:-& Dalgalardan domnuI;i d uizin tuz e Icmd~ ya~ayan aei ve yapl$kan 'I'armC UGULA,

COESONI ,re II' yaa .. :~ CI~~ . ." lara bog - -fizle"LinTj ze 5 - n 0 ~a~~ ~ ,ka. liligini
rlffilZln

trp.cter ~

-hsa

es-

-

.

a -.
u

.. nne -en nefretml 1 le do1 e e.. . ... e ger etc e eeset er

goze

l

' isle; ba

-

-""

'" ..

Y.URTTAS,LAR-

rOO ... »

« ,.. ba$la,t ~12ID

.

us

..

tune ger ~iE; 1i:
a,;rm
1

:p~gU

ocukla . COR SO NI -- ( r olunu ~a~ 90 .. 1 ~p ak\. - -. II 5 bas Cayl tz aCl bt kulanru

'\ ~ cesetlerle

dolu ellerLTJ.l... .

j)

81 cnlan-

Senin

0

erek 12 u ..

,

e ensiz 71

URn'ASLAR

It

a

1 rdan d

cnizin

.

kin

01"1

It'r'i.., FlT'f S

- ,.'~deg -r 1 " ini
Q
1

I

~ml'a
do'

b

1

b

1. ,[

rl}O~

I, ka anh k ve Luz 1u y u"1"efTl"o '..

1'

bizlerl. biiiri e.
0

J urttasiar 0 I liil a I dek: Ia l,.d
lfg.lila

'C·) i

duran Catemizler, gl r air

da

'K

rc
or .

sesle:

C LTGUL - Peki .eti rilecel ir,

avrulanm.

dilekleriniz

:rerine

SCI 10 :HELICO SCIPIO - erun mus gibi, ~..~'~ de

Baglio" kuruo oturur, Sena 'iirler b 'rer birer ,eltr. oniinde vere kOr.: PaJlIF_ sa.t!ak,alaFml Dn'aktr, sa._rda stralantriar. Sonuncu. )fUrU(J§~ ,~~lanJr.gln(/oll. para lIerm~) i unutur.

BELleD

- Bu .:-

COESONlA!

dimgin bir sesle - De - gidiyo!'~

+

s-

Ccligu/a

#1'1'1 Jet

gibi IJJJ'" "'a

1,,.'(1'.
Shnsev-

8nlID; iill

p. Gel baka¥Ul1 oglum. Hayran 01sey, arna De let Hazinesi~ni zengindl rme lui CO daha gUzeldir. Te!iJt~kk;{il'ler. t . TannJartn elinde olilmlUler.mn k ir var k a m 'sa - di ? zavalh ] JI"D 1 1 dr, rer B

daha az ealcaf .. _ID SCIPIOr ~ CaiU5 a do~rruyu so 1

an a Roma '.J.. ~

1 akim ..i'DSan.ar sozler ytizUn - _ verl~ror ..
~,
4

e kar

dim. .d k b· COEHONIA ~ Eh Ca]igu!a. Devlet In e.e_ .. . .... , guze 1 yuzu. CALIGULA "lb"
Sc:ipl0n?

-

-'.

sik var d.~

0

de tam'''''mlandl. aktore 11 bir msa . ~-'
T

. de

Cay.le )

-Deme
.

t nnl r

.. II na

z

JfOs errlen a 1 .. Jti gOI."Cr"nuz, 150yasal gr' zl ~rj n 1z-

C LtG UL:\ -

8 I ION -1

1a rr.

yi nma, bir - ·

Y lnl

lr. Jd rr JV icer 1~btsu ~l t . B ~fJ b' r kJd tr
ketme
1

(iJ

1H

4 •••

ya' do hOiji1til1 r run

in' nu

iU

rewrJt duynJ"]nl.

y'-

Ba1t helt;~ ti.;lnl bil· al~a bu, vet, eI'I~ k bir - aigon" :Ujjluk~ 0', v iIi Scipion seriin OdUIB s vindi ' dg usu, US'L _ lik los L _1m d - bUiyo usun? C;li 'kii liJU, bel1\j hl~ tadamayacBgJID bir du guo
LIG UL _-

lc

I

Sen beni degi tanrrlarr klskaruyorsu:n, C LIGU - Nasl1 lstersen cy-Ie olsun: ama Irnpa., atorlugun en buy·' - gj4j (Ila ak kalaeak bu. Bana i:i1~1ene s ~ Dzglirluk ve erk yollilDda kii~ .~ l:f . ~rleme .sagla.ml~ [J tamdrr, Siyasal gii_ ell seven insan ~ln tanruarm ya:rl~a katr.InU:1tSl ~Ikteldtr'. Ben bu tatsn~l gI orb3!dan ka1chrSCIPION w

C LIGULAr

a

c;an

ann 0 ?uzmeC!e t1nnlara bir ilil5alu~gIun1ln" di ... lerse 19 zorluk t;ekmeden gti1iinc ugra anrn Ini gas ter dim.
10 - II
+

denerim. SCIPI0N~Ev insan EililyoI'.

J

b

a ada

reade b'

(j

Or. de bu

ifte

C LIGULA - Pe az Scipion - "tan ka -n 'lg"l __ bill -or - us

e az.
?

a~

t

Galus.
I

IGUL - H -u'. Sc"pian kUfil 1-1" k -. ,. -

u. en, tan.nlacIa o hulu du" nu anladlm~ onlar 01 lyo_ . z rbal k :ror rekl
0,

d .' ," . egU, aCl kgoe"it olabUmeni tk

SCIP'ION - Haytf., . U··, C' Ll'GULA.--··~. V e hilir m tsin Dive kacmdun? oJ .:;r
I .••

..a...o:iI

ad' r . a

SCIPION ~ Rorr;ta run bu~ ~;.I.r ,u·· gu·· 'alan y
"I,H'
.'1.

y.D.JI,

'-'

umurun

1

d~gn de

ondan,

C

IGULA -

H yll~ Insan

a,anun

de gar

Z rba aedj~l n de

di 1 ? s: n.

gimd.en. ._ SCIPION - 'Sen benimle ala}' edlyol'Sun. C I s n y amin ALI'GULA --- Daha dOgT'U9lli - Ier de \.lI 1 o t:leher ~,l' n ~Ol un. \11 a 5-

rr:

ndl

"'01 '

r

,ALIGULA~
alJl

birnz

a • bir sa asm bi! rimd n im ka
urdijn,

zOl'on

&nIJlr J7.bnur - ~I sal ~~n. ~Tllabiri; t:)a -.Jiorun glreCGgl Inuruc" k

size b nirn geHp aha p'lllallya

~l-j

.

L v .1 agt 1 g.UygUll

SCIPIO

--- Ama OJ I si hie degi1se daha

'kla

olurdu: en 6neo1H SOL"un anlamaktrr, CALIGUL - Insan y3Zt'71 l snlayamaa bu yiizden ben de aJlny-aZl5'l oldurn. Taruual'In anh '~lImaz. aptal : uz-Llnii takrndim. Az once burada bulu.. n arl... adaslaruun t pmdiklan da bu iste.
SCI PIO

Ve i$te bu, kutssrl 1{3wamlal'B mamn fa kendisi, Caius.
i-

dil uzat-,

CA rGUU
H!

-

Ha

"II'

Sclpion, dram sanati bu ~ Btl-

c

sa Iarin amlgisi tiyatro sanatma yeteITL inanmamak, Yoksa her insarun sutsal trad alarda ro] a labilecegini , tanrr olabilecegtni hIli lerdi. Insanin yilregini ~ijy.le azicik katilasrma I yeter. . bu edigi _ SC·p - Bend hakhsm Caius. d ;;;,-~ a gliniin hirin e insan- tarn Ia d n olus~.,.~-. ~..e in basl Id rmasr ve senin su ge icl kana bognla, icin clind en gelen i yaple eblli .
0.
<

cipion

.r

I

lfl. S/\TI CALIGULA -

E

I-IeUconI

HEL 0 --Ne .ar? C LTG . _. i¢:n Il r i or mu? HELl - Hang! i~?
C_ G _ LA Hangi
j:J

oIacak?.,

ay[
Ama

ru }iirtid'

ko

HELICON -

flerliyor.

Sabir gerek,

ben seniml~

le onu a isti ardum, Ct L G - Sabtr olabflirdirn ama pek v,aktim kalmadi, Elini ahuk tut Helicon. HELIeO - oylectim sana, elirnden geleni yaplYOrum. Yal ~]Z~ sana bfldlrmem gereken ciddi f?e.ule . oJ
CA
D_ 1

l~riiyle gozler:l . para e mez bir ci a hie Oviinm d ' elde et HELICO_ ~ en dmle ip b yi ogrel ek istl rur
6

";LFJ,-,lo.,l;.J.

L.J.CJ..

istemi "or
I ~

CALIGtJLA.
ker -

nmaklanm

P gazle,' "

D

Bien . a _z ay

H

ez
e~ri? -AYl.

adan- UnU1111e1 ki eslc... de ettim onu,

Haa, elbette.

Biliyor rnusun.
ii]

sana

tu-

sindan seyleri if tirrnedim d . Bu Uzden a . 1 '.5 . 'O~ rum. Onu getirmeden gOzii e goztikme HELI,CON ~ Ben gorevimi erine getirip a '_enm 51 gere keni s·Byleyecegim. Sana tuza kuru or~

istij orum, He icon. Babill rorum nasil oleceglmi, B ill y ..

lar. Bu isln ba
let! bul
I'll .

ee

da Cherea. Ge~en gij u ta um. 1 epsinin adi os. Buta ra bir .. flfHi(. , f I i brraJ.n P J ·iir.
rr

lsun
konLlf?[

e

.

r

I 'lie n
·1 -

'\

t

JJl

r

LIG

IV.

'1_' NE

HJlico17 'un {'Ikr 19l ka fJUUIl tam kar~tSlndakj kap: l urulur. Cal'igllLa (t 'iner, }" a -I, 1, uruas't goriir. YASLI URTTA:;;~ eeki ~ekine .zin verir

eminl r erme Sen -din ~ 1i 0 do r -a ig1.De karat verm rniz gercKf!cek oyle
:J,

YAeL1

misin,

YURTTAS, ir du ldugu s....gi.. CALIGO aym . du~emem Oylesine
0
0

mt.

~?,

-lnb~S

-

Cai

sana
p

Caius?

CALIGULA sabirsizea - Girsene camm! (Ytiziioe hakar.) Ee, cicl Ventis'u gormeye :mi gelttin-? YASLI ·URTTAS _. I ayrr, onun iein gelmedim. ~i~f?! Al1. Dziir dilerirn. Caius... dernek tstiyorum ki. ~. Seni ~ok sevdigimi bflirsin .. ve bu0

bir donegi oldurtmeden duramam. Semnse degerini ~ok 1yi billrim .. Sen ne dOneklik et.. mek, ne de olmek i ersin. YAQL YURTIA:;; ~Elbettet Caius e~bee._ ,_ ~ G·· -~ .orsun va sana manmamakta oru s r» CAL1GUL __• ~1!· Qvle dehaYJ1~Ull. Sen do ek falan desu-S1D, likten
t L

- a haYl . "eo ~ se et eden -- ki dOw.: -

tun di1egim, oMrlimiin

son gLiDlerini gfrriiltiisitz

patirtisiz gecirrnek ... CAL1GULA - Peki, peki! YA~LI YURTT~-E ·et sey. f?ey.,. (bir sclukta) sarun eok cidch, 0 kadar. CALIGULA- Haytr, eiddi degil, YASLI YURTTAe - iyi ama, nasi] olu Caius?
CALIGULA ~ Peki ama biz neden sczediyoruz sev@~? '

mi?_ , YASLI yUR'rTAS __.._ bal'lr." Yeo,
CALIGUL:.I\. ~ Ne de bir al~akl

gil

A

0

Y ~LI YURTTA$ ee lne hakrmr - Sey. .. (1Inmr lwr·; n nr a pat I ar.) Sana tuzak kurdud lar ~
CALIG L - Goruyorsun cid i bi - gey yo ya, soy,ledim

ben

sana:

YA~LI YU ~ Caius. .. _ tnak muzak da yok, oyle CALIGULA - Oyleyse z_ ? ... . -almzca ~akayd1 bu. degI.l IOl, Y _ hir Evet evet ~aka. YASLI YURTTAS~ bozulm.~ slrad an bi r ,aka,.. . oldu'·rmek istemiyor oy.. - ~ K_lID5 e bem CALIGULA . le degil mi? ,C.aius. 'hit; kimse, hu; TAS- E~et, YA~Ll YURT - ·
t
O

RTTAQ.- So-ylemeye b Ie

2.erek

ok

kiIl1sei

86

II

• ...

1...

u

C· LIG

L

-

Cherea

.r ba a~

bi az.
KOT!
C

dur: r.

Say gih da-vrarl-.
Iflk
r,

biraz
i _kerl' 1114

do/aslr .

.

·f r.

ianhk11 dav anllla a karat et nu tin, S sem, Bn tun i$~bunun nereye varacBgxD1 ogrenmek eo _layh bir Ie.) Tutup sa a' 'I getirsele her ~ey de" °I;ccek i 0 1 gil mi. 0 . akstz olanakh ol k bir anda hr' nii~i.i degiseoektL Peki .:1 n,.,e gil ha? Kiln bilehilir? tCevr in r n .ittik lS~l hl~l
t

11'1

1

Cl-IERE -CALIGUL .
leI"

-E
J

-et, Cherea. ker-

mes
S
at

eHEREA -

Bana sayee
-

.. zel bit: ~e o

i a dl.

CALlCiUu\' - Ha ~orr. Cherea.. Susor tar.

CHEREA

b'raz slidnn-Burada

bulunmam gere -

iigine emin misin? CALIGUL - Kesi.nlikle emiD ilD , Cberea. a l!"li,~e lusarlar. Sonra ( ldll . 1 ozur dilerim. Kafam dalg111. lit"" a~r-

11:Y urn seni. At \iu isk role . des .. . vra l~'h biri 1 . i1d !lift e me

lar

.
I
)'Uh in

I

~.n

1

1, dil rute J" l d uk J1j J'k8~U1
bjr

*11 ·lZ
_

kiHifd km1UOJiIlJ 11 • ;t •• il ITII J !' ~( b11 b rJ )rrrnn uri 1II] 1 J • J r m d Iduran biHiin" ~H· .hlrd J} lard n j' uJ rds ) U "111 J~ clara . lak lkl 1· u~amaz I r-J • on.v rJJuk~ t.
U4

11

bJ.J· ~

J kvur

CHERE - Olabi1ir Cains. Ama sen ,pcj]~aU1Q~ ~ CALIGULA ~ 11::l1dnnn.Ben ,q'e z~r[,e~ benJ~11 . lbl dLi~ilnup dit~tinmedigini figr nrnek Isterni tun. y_ le rna k _lerhnizi t rah . alanlarn LZa ba .... aval I. rena a ~I1mn~ gibi tepedeunaga .. zrrhla brlrilnilp konus J1m .. Neden berri sevmf. yo rsun, heres '? CHEliEll - Cunku sends set ilecek bir yan YOlk,

o

DIn

Caius.
en'.
0~

amn ALfGULa
C

oi smarlanmaz, Ve tok ivi anhyorum i an kendin en saklamaya ah~h8I -e z.

e . bendei nefret etmek niye? REi\, - t.$te bu naktada yamllyorsun c~us.
ef e etuliyorum. Seni kan riirekli -~{I" beneil, zararh bulu arum. .. ad 0 gore, send n err t z. .yrre kii ~i.i'mseyem@ffi e elJdJb'lDl

Sen e re di .

a

b"Hy;c urn.

eyse be . oldlirm~k Istiynr-

r.a
j,

un riri irn
mSIZin
(ore

-

lcl i,.

LI

demel{:

II.

-

Yiice

bi!" i.Hkiiye irian

- ger'

·YOJ

._ d rec
O'

Iz.

oy eyec rrndi Cher a, e1deki t£! ..

~

CHE~EJ.\ -- EV'~(r kirni davrarualarrn
tun olduklarma Ins.lUyo:rum,
r

otekl]

ei den

.

it.-

Ll [11 - Bence h

sl e~degerr

ceK ~l:blet. HEH ' £11'

ke

11,

sal dJI 11a, una ve ii
B' k 'e
y

CHEff ,-Bibvorum Caius, ve "$t I. b ', na kin beslemiyerurn J'j.-.;o, un rem Su _ ._ - r.uua can SIkJCl bi sm. ortadan .kaldirrlrrran gerekj ., rr Insan_ C~UIGULA - Oak dOr7ru PiCE! k-> neden b . YO!". t;iI
yIp

ce

,'d.iyoru. d" ~ C;ok .y"
Y rum.
1.

' Blkt

izlern-k ~5 e CA.LIG, LA,

can

.L

1

,eW:ikeye auycrsun?
I~ ;,"alandan

-

unu

si:iYl~_

CfIER '

B n. - 11 en soy emesem. baskalar .. .elrk --1 . .~ c.
:;J

Ii e - D itme. T~k kanlt bu, oy1 de 11 IDi~ G .:rEREA ~ "ni ij d" rt ek 11;1n kamta '" eksin'k .
ij

e

hOii1anmanl.

1

so'yleyecek

C l,..IGuLA - Dogm.

nle duyutgnu

sanrru

0

m.

'eler1ik ke
zaran

eado
nmaz

.userlar.
CALIGULA - Cherl:!aJ CHEREA -uyur, C~i C LIGU A - Kend-'1 errne· . 1
o •

'klI'l daVI anaca§pm.eye

birb .jne .k .. guvenlerl ve "t"i.". ." , . . en iki erke -, . . _. -, .. reklel"l rmde bJr kea t am bir a~lkyiien ,azmd an 0"""··]rre. gJn. I . -. . ,...u ~cek1erine m ... . . -rekllhkle kODi~-b~ C 1EREA _ am=YOf _mu sun sirndi? a 1C L GUL d

_0 -

bunun, Hero sonra tnsamu zaman zaman kendi kenciisi) Ie r;eli~kiY , ii. mesi iyidir. Dinlendirir insaD.l. inlerune. 'e g :reksinmem at Cherea. CHEREA - Hi bir sey anlam: arum. b". le karisik
• CALIGULA-

isl,eri de sevmem.

Elbette,
1 r, )

Cherea. 83glI 11bir msensm
!ify de Wemiyorsun!

sen.

01agooru$1

bir

ni

.. .

_ E ret ;: ]

CHERE

un,

once basa dik bunu, .. her basard k b. ~eyi bB?aram 1,. Oysa sen be_.ayacaguru I

een

(Gii1Yas mak ve mutlu olmak isti-

sa .nyo -

yt:}[5un. Yalnlz bunlarl istiyoTsun. CHEREA _ Bu iJ?i burada kessek iyi olacak samnIIl,

sana ese .hiir GL .

-

anJJml~1m C .

k . '.
tJ

e I~Ol"Um.

di

T

r

aius, yaJl11g11nl kab I
.
n) . n

dalgI_

Nedir v . u e ip Yar erecegm yargi?
.gJ. rm? Ha

CALIGULA _ Olma~, Biraz daha sabir, tamam rm? z O1diirteweElimde ~ll karnt vat, Sizleri bunsu yecegiJ:ne inanmak itiyoruDl, Bu da ben~ go.rtiijum ve

.. "(P

tanlYO
old ugun ,
I

u

al

1;ley de-

bih . . 1 JyorOlJm
] -

un, C] e "ea?

I

n

tableti

aClk-

. F.v e,here,a ~t ·
. Iki _k k. Si
J
w

rahathgllll. Tam3IIl IO.l? Bak !fundi. kantnar bir irOparatorun elinde nE oluyor'1 T Iblctj Ile~a1e7 nillli bil'ine tillar. Cli ere . )lalda§lf. le~aJc ara!armka1lr.~ablet rir.
e0

e-

.

h

"zUn c.

l~

•• 1 3J

J '0 ka n

1e l't ~ mi

b1

Onun yass IP mutlu olma bicimt de bu.
1- en jQlk,n .. ",krn

r H. Ne U el ~ yair SU~ uz ob ak n z H ~u gucilm bak da 1 yrCJD. uIl '1 an'·lhil "ne cezaJandlru' sonra bQgJ.,ls i i:UJC ni b' rrl Iavt 'lrej· in] ru 1I k i on bir rne~· Ie IlJ.~ or. TlJtLugu 1 lin Yi.it" Cb ea. bana a~lkladtg II olaganiistli . kdytirut: rneyi silrdiir. inlparato.runsa dinle mel istjyo.
J

"'I g

Cl o:J

I

.....

r.

Caligula'jJa bakar B Iii bellr. i' klplrdw-, a," ttk anlmlllj gibidll'~' bir ~eyle.r 80)'-

stnn ~/kJP ,gide,.. ,e allgula l,abl'e'ti aleve tutm ayE siirdiiriir, gii.lerek Chert! nm O~dlndQl baker.
Perde iller.

lelnelc Ifin ag~lnl tlfW

I

sonra

a;n...

sahne

an kar
girer.

hkur

S ;pion

herea once sa u; sonra sola se ~irLir r $onra Sci pion •
un _,an

n.

gelir.

SCIPION, as Ie's' 0 sun bend CBER:A - Vakit kalrnad . -y apacaglIlnz~ey konu da kesin bir karara varmallytz. SCIPION - Bern] esin kara '11olmadJ.gInl .
CHEREA DUnl! ii toplantlya gelmedin. SCIPION,iizu: ii 0 e - ~evirir-Evet, Cherea

so ...
el-

ledi?

o

medinl .
.~

1

1_

n YS911ym
deoi1"m.

Sc.ip o·

"rdt

tstern y
sin 11(!':n V'.'.

1~
U

c' nah .
3f

istiyor. E i:Hiin 0
-

.t

Udl in a l r yaralJ onurl' r, tiksin Hri i rsi
1 •

giri!?imi

11.

1n

Irsart ,

bir t k ~

1

l

d" u 1rl<, lm · 11

s

g iyo

aSIEA adBmd,aD

a)'lr bene 50Dr3 esner

daha i i. 1a he e: En b -e diS!"m ya .... u u uz?

dur , der.

au 'art.
AS e
1-

a_

. de ya D ~ lur '- u 1ti~? buna aktOre der i veran: sevi dii~lerj kuEelIC bzJar gibi rnndan b blr $ey

eaer gdrdiim.

alan

so

1

j'

big dece
.

CI

eek1

am? Dna: I -

koe

a\tYl. z . lZ bu~ kadar o:t.acagu. i

-h ar.)

ola
n
\

r

I. z
-0 •

e ~ 01

~o.r.

Z

a

n

r-

T.

I.

[yi

bana ba-

a

r...
Ca r,

im

Jne.

.

• 1i

dir. 1;

C"~Ol;a
kar.

~ sfi.•c .

kClllndun ba:

esc

'3.

d P
C!T

bi-

0.:::; ........

£"_"" ,...

, - Dogru. ( turu.r ~l ,erini unutu ~'O dum,

gore'" B·--a~

ozan
~ H . ~y h z ml'. :l £1. skerle nlen bi
r .

hema " ~ ) teyeeek, Araruzrla-

onuda

1

oze llikle ist j ....
Tete lu
II

9

.' 1.

.J Ozanlan

Hus!
I

LIG -L,t o mu? CO ~O lli

.:::i

a

1 O$U, a

. tmi-,

BiB·

ct

a

~

b"

5:

Ie ~ OZilr

ei im.

2:

~akganu!1ijluk i5ak~OnuI LUuge hie dayanamalJ1. ir kad bir de alcak 5nul~k
tlr

il j

gl

anrtc

51

rna aralar
<

I

tr

doh
1

rlker.
Q

s sleniyorum
iin u::;un 0'" d'h

1)

"l" ,urn..

alkeli bir diidUk.
lkw'.

~u1JmIl

i r!

1

eC;er

.0"''' b~l -

ltd

n

i4 I Uk otero bi

tr l unun bizi l-! " ;:ius, d .ha bi ir _ d \

I 11 h~

I

\

SCIPIO -Ge
GULl -

om n

in

.

IT

e

ab

p: be i

s rica

1

GUL.: -

If r

e_ dingin ha! Ab_ 'OrsWl. Demir

du. - '\1'or.musun . r -den ~aJorblar ~ . ir.) Ri..1Suda bekle. "en kini a~lga VUran bin bir Sl. ~ I i$i tiYOT mnsun Z F sdular. ".~ _ ba le bir ~eye ralkisarnaz .. , ....... b dalalik -aJ lr. lab t adam o.1dii ez. Insarun a

rolarlll1

n 1 vma-

eni hi~

an

an

vrrrn 'acagirn» Ie

...

de a a, IG L..: ~ Bilmi orum Bi dl - . _e~ se ~ r i~in '\" Ell da bu zat n. su ana kadarlti y ~""~ an ek duo .111] bn sevai. ~.lJl.lm d an '!"I,...-'" o·
~..r.I ,".1-'1 ~1:.>

.

1

;::1-

,i kollanndml seyr lip u;.:ak...
ardln.dan icier. Be-

se
1.

~ a o: tade

k lks

daha

i"j

olmcaz

11

onern
den u

0

1

on; "C.. . r, k O!UJl U

tlia'"
1. 0)," r [IT

rk .101 .

r

HNE

a r,
rr
1iiri~r.

nuya d

-

-

ao

_e

e

C. 1i~":!ula. en de su 'lus ! Oyleyse: birnz eksik·· e deigil mi? . 'i 11l: rune ~u at 11
a

ndi ,I

@

leHcon geli

deg~ece
USUZ

ei
01
Q'

iJ1

aa
1"'110.

ugu.

ur

••

b

a golle u dUn .~ad
- bir ~e

su; u: . e de otear. Oyga bi-

g,

n

0

S1-

e Ell rimi uzattrm! .. r~unda hep 5 ni b lu 0da i im kin dol . iz] enme.. madim hicbir a _.. rarm .... ~ bi . i

,.

~

.
r,

r

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->