P. 1
Tuntutan Elaun Pertukaran Ke Luar Stesen (Guide)

Tuntutan Elaun Pertukaran Ke Luar Stesen (Guide)

|Views: 281|Likes:
Published by chanzhan

More info:

Published by: chanzhan on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2015

pdf

text

original

(j':et19arali
(/JaliagM1l, Sumlieer !Jtl1r,msia tW.1l1(JiitlW4t
tht1(Ju:mstlft

ja6a:ta'n, ~ef_~itlmtda:,,}lwam.

Sayal ~nQiin lmengucap~kalfil SyU.klU'li k,a· hadr,at ,AII11ahS,.W,T lllimpah kurnha dan iz~nN'Y,iiIJ.! IBahag~all1lSumber
Pa nduan lPiengurusan K.eW8,n glan da nAJkBlIJriI. IBukll.Jl ,p:andiuan ~n~ diteliibitkan

iker,ana

,d1eng;an

Ma.nusia dSlrJi Khiidmat

Pell'llgurusan ,(BKP), Jalcataln Pleri(lh,idm.atalfli Awa,m d,apat menelrb~tk;a~n Buku

di9tntalra.n:y,a Uilrntuk IMlanljel,i:JISklan I!(,epada
.Jlusteru. bu,kul

semua pegawaiJllP'A tentang ~,tB,CaJa pengendillUan d',anl pe,r,atlJr,an y.2in9 1PE!'rilu dip~~Ulhil dabi3Jlm Pemgun.l1ssn Kew,;mglan dian Aksun. pand'Uall1l ~ni dih,911l'a!P'kan dapat

;m,en.mI11.Q'kafikanpenge'tahuan d~n kema.mliran,

pegawC!li~r.:u3gaw.ai JPA :se:r1talmemias~illkan5eml!J!a uruss:11 .kewangan dan
aksun

dillakukan

dell1g,an tE!'Pait. ceka.p, 'Ieratur serta
1

bel~kuall~U s ejaj.S1lr
l

dengran slog!an JPA !!l<iepuasan P:e1 all!1'Q'gaIMl K@L!ltam~u~JJn Kamlj

jl •

MUKA. SUiRAT

1. 'TUJUAN.
1

3.. IPiRQS.E.DUR PEMPROSESAIN. 4. TINIDAKAN I PROSES IKEIR;JA. 5.. PIENIUTU'P.

2

5

'12

11IP.dan.kan IIJ. .Bayaran bagli' Peg'Siwai .w. 512:004.l~alMi E:laun kerana 8'e:nl.dl basi Hasilll dan Plerioelanjaan" Pekeli:~ing IPewbGilrn.i!. Ii<:emudahan daril .iili m'gl PIEHibe ndaha raan eil.erens 16ertu~alr . pie kJei.P.Slwa~ lPelrk.hidma~m'l Awam k. Kemudaha:rn d~Ml .TUNTUTAN EllAUN' KERANA EU::RTUKAR ATAIU IB.ajr:li Awam k.2003.peg.inldal'l. s.ataU1 Berp.aihdised~a.ar.tuk~u~uk8In p~9Iawai.n ..RUMAHI 1".an IElaun kerana Bertuka.Bay.yanat TIIJntlJtaIi]EII!aun~. .sli P. pe:l<.Irn.a.ELAIKANIGi llillnh.uk:ar I El'erpirndah Rumalhyang dikem1ukakan ole.a. l Re!'lil!jenilHm Ko.R.da Sill'ISln h su :3/.elrana Me.elili~n:g y:a1ng berkuilIltk!I.ERPUNIDAH .egaw. Kadar-Kadar dan SyaraJt . TAJUlK: Kadall' dan 5i!larat Tuntlll~an ilailJinl~.Bseipentti befiku~ : RUJUKAN P'e:kle~Uinlgl Pie:ribendahar.. LATA.allill e.eg8.erkhnd'ma~. B. Piolis.al'1ll Ik:epada .r I B. l 2.eln'tera dan Anlggloita. 4H1995.luk kepadla pera~ur. TUJUAN BlJllku PallllduaJlrJ TUlrntut.JaS.€:rpindiah R:um.nffa!lani<i8ifill Tug:as RaslMii ( Tidal< TermasukT.i3liada'!afl te:~al<.

...el: dialn Ela~lIn iMilnim'8.I BilL P'!i!:kelill'ing P1!1n~hidm n Slta BiL 4120102.am ~e~slekutualill { Elalllin Perjallana. bagi Pe'gaw..ESAINTUNTUT.an Bilil. PIElirw.se.wal"io.u:k. ( Llui.ERA. Bomng TunbJtan ElaUlinP'e.8..a:i y.~erjalainaln Kiendera. P'eg. Pekelililing P'e~benld.n11 Bit 2'111993.iahul'IJI'13i11l Diri bifJlgli BayaflSlcUil .Sin :Ku1il!'s a IMlehlllusk. '. SunJ:t.ic"aJrang! RMl11I'9~l54}.sraan ).AUN: 'K.t. 2.pI .. Maka~ serte IPenetap.QfJ81'11 Miluays~al bagi Angg'o...NA IERTUKAR I B.aWl Pleru.india..ang berglaj i kuraWig . .nan R:umalh.AN EL.liUJIH diSII'ii.Elalu n Se. '(. ada lRiM 820. PerahUlrllnl Me~l!IIl'llJskam E. . .ta Perkihlidmatan Aw.n Kelas· C 3.akil.ar IIB!erp]ndalh IRumah D:aJam 1f\!Jle!Qlluil LAMP'IIMNI A.ERPIND'A'H IRUM. IAJIUK Kadar P1elalksanaan s!iiS~em S.!'p.an IHe.ahallfa.liIll<emd.00'. 'Bmarng lUlIltut.P:ROSEDUR :PEMPROS.AHI a.. :311'984.!lr Ste:Slen l.aJwai elliJdlakla:11 me n'gemlJ kalka 111 h W I1Iltu~alll b'Elirdas~arikanboweng Sleperti bEllifikut: 1.a 11Ela UllinBelrn.a.d vi Sural: Pek:eU'!ing Perkltnidma~.

IDoklumen SokongslI'iIl: ij" SlJIInsiJl Aralhan.jaan..i IRumah K'Br:a. r. . i.iolJ\hote:1 dan l~ain. flJljulksli'l1 hei'H~ak!8Ihdlrbua~:sepelrti b~rilkul.lk. 3.J~:a1'ill adalah .Pinj.sijimak . BSliJ)indsltillRlJllrflahl yang dilbelwmelaluli Para 4 . LAIMIPIIRAN F. Klll'a. 11.ana ENl!nukar I e'e..~.s. LAMPII ~AN !HI.a.. Bertu kallil 8enp.Kew .: 1.empatan.aman Iferumal~aln P:erbendalilan~an.a:r I Masuk. 8... SlUlra~ Ta.ll P'Eu~. Plenlwkar. Senara] semak lila n IJ.8:an. .anartal.IUi! Sidm ILAMP IIRAiN C~2. .b.~etsi'.ali1 Dalam Negeim~ ( Luar S'ts'sen ).2: S~um P'in~amailillPewumaharn P. p~ooes tUIIllih. Dlalam lPemp~osesaJn Petmrlolho'1'lI8rl1TUllnwbl!Jln kef. it Resit.l~ahll.ai.~-SPKB . Seniiilirai $iema'k yaJil:gl drigunakal1llunh. 2.. 3. Tunlutan Pel~lpindah.rpindahRIUlmah .hlyan!QI dlubelffi mella.aman IPe~l.lters IKeraj. a. M~II:ay$. Sur:at.erbendaihtiaraa n.rti .srulk KU8 !1!i911"S -. ~ell'ulusalf'l dal~1Bahagi'an Pinj.waraf111 Mendllidulk. ~i.:narI Ma. IElllii1lil.!ln ~elllll. :2'.Sispe.Pe!:llawa~.(SPPIK ) dan It(ell.N '01. Sell181raiSemak LAMP'IIRAN c.i. ILAMPIIRA.da hla n Irq I~e RlllJrn i3.inidahl RI~m:alh Daillam Neg:e!ri ( tuer Stesien).Jmahan Kera~aalil . e.elnar.Uihlll Perpi.

h. iii. lAM P'IF~AN11<..ak a~au Oral1l. d.s.JI.pros!es.n Imemelnlulltli Piaga. lAMP'llMJN N.JAN.ng.an :salll1aja.ang d'itetap1kan sepertl di S:emu3J tlUntutan .aaster ( IEIFT)" lLAMIPlllMN M. )1 mehal~ui G.a: peny.~ngik.. .ertij dli Carta AI:irail1bagi lPe:mprosesan .lIitall'l 'daJammssa 25 Inari da ri tal'iukh pe.rarnak . :s.pr1QiSe'S3In ba.lU'amilts~eri kakltarn:91an ~eraja!a!i1 I yalilgl mendludulki kuai1etll"s dan pem:be~'ian rlJ!mah d ibliJ.an tempol1i pem. '9" LapOiran Pe:m:al'illta~an Bulanan pellritl disledilia:kan Ilmtu:1tcmenge-.ultuta:1'i! ~la~.glan. lAMPIMNII. Salinsln S'~r. e.iiliril Bauc.l stas pinj:aman be:rsam:. .ana 18e.lul1Ien 1 bill I h.glam Pe~!anggan sUlpay. LAMIPIRAN JI. Salinan :K:adiPeng'enalan l. JPA'telah me. tem:poh yari:g di~€!tapkam dalam Pia.alrlil :Da1kllilmel1l e"SPKB bertujlJan bagrn .yara.1«.m Pela.em:pfoseiSan T!.( .It:anl ber.p:~nd.i1Ul.sura'~ Be.lln~l.Hi!1 iEiertukalr I SeifP:~n:daih Rumaih dlia:sa:skan kepad.troJUc F. ~v.gi Ga]i .ott l.lleriffUlll.nl Baucar Bayar.8k.ahdibl!la~ole! I'll saiah seo:r.memastJi'kan pem.anl bagi e:mo..r:!:ukar.Aln.I. ~'.Perm.oholillan TUlllturtaln kef.n'et:apkan dli bawahP'ia..aJI.akalnldlibayaJ oleh Jabatan Akaul1lltarn Necgara Malls'lisie .l Bewp.at Nlikahl (B'erk:ahw. y.a..Elng peg!alwai ibEH'$()ena.ediiaa. sllJrat pe:rak1.aJ N'otis ~rg€f.11i311i1 'i1I~~ndaldaihdlisertakaJiI baha'ililal ~I~1'1I1~l[.gram Pe'lang:gan sep.:indal~:Rum.in ).8lf IBiaJyalr8lnm.und '[j'. it Mlin~lt IBebas y:amg '~e~lah dililuluskan. JUra.ult.P.

COIl"taluikh le:rima ke. 1.an.11 BERTIUKAR I BERP'INDAIHRUMA:H D'. Il:laufli yang ~aJyak dJI~lIIlrri~l!t:.dbiran 1!!i'Klf' $iElperti dmIbAMP'lRAN A.oil1lan berdasSil'kan Senne!JIrai Semak. 3.dial!i'l D'dkumen SakiOili'l!1J'an hi!l!'i!:gik~lp' berdasarkan ·Seili'lara] Serna!!: dlii ILAMIPillRAN C1. 4. Je!1lEs .(lOIl. Rujukdli :bAMIPiIIMN E~ I.~.d!af1ullliahs)gian.llucar Ba.elrr-akan I 4.~u~' sebehJllrrJ dalli'l 5 hariil sele:piSis. 3. Kewa "g!an danA. 2.jjllfli Bill. INEGER~ i( LUAR .!!ln~ytiS!!...3 h. permo!m.odda'~aml ILapow.!I!'lI1 dan 5 han se.KER~A 4.2'.. lb.AmIbil tfind:akan Ipe:Rlfed'r..ri!l1lla. Tambal'liS! Perilganglkutal!fl Awam (d!el'il. t Sedi'si CalHar Ba!va1i'a n . Asi1li1igikarn mE!FI'1I:OtlultutaJIl yallllg ada tlJntutan'l Peflldah. .j:i[ks ib-etkeliilaJa:n Hantarke Seksyen DoikJl!!llIi!1e:n.! d'ad Sebyen lPenl~a..Ik:aun. Bay~ua. Per..n . Ti~N'DAKAINJ PRO$ie... Pera:~l1!a III IL iii. bell'ik!lJt : 5.S.5~004.ALAM.lJ1184\. ~lllalJllnM~ka n I 'Elauln H!otel 3 haru sebeil..yai~11fl beurdas.S. R_:ek.ga.u~ll.'e....alrka n N!o~isPer. .jEunis. :5edialBauoar '1.n resit )" 6.. l....!I~K dian II..2:.as.!Intlltan .TESIEiN) DOKILIMEN SOKON@A!N 1. Sum Peke~mli"!gl IPerbendiali'!8!!I"a!slnJ [BIll. .SPKB di bAH! PI RANI M[ sepelili 4..gaw. 11.le.4. SUI fat fe:keUllilii!QI IPelfic:l:lI~d.IIa'rl DI~ri.I.12i0012.ltua n k b. Pa:s~i'k:sJn IBorang Pemto~h1oina. Pel'l'9ntauan. 5". .p. 211991.g~ clirl~pe:.e.411995. iB'l!Jla!nalrl. T'erima ~!. 2. eli LAMIP'II'lAIN c .. :BiaJucar~etaiP.:atalrn IBiill. Di!. 3 !P~b~iillirng IPefibenciahalli"'aan IBU.. IE~aUIll Lojing ba.w3r1:gan. [Pdelli Ililni9 IPeiMbell1dlall'Jal':aJ:l11li IBill•.aii sa'haji1li. IPeHlilliirng IPell1kli1iidlmtan IB~t 4.aaln iDafiarr 118i. Peke-I'i Ililllig [Pemellldlalrlara.n: a" lPeraikluan I" iiii. 3J2. Semak. a. lPeml~uan'l it .

ra!1!9 RM1~93i.:.i~ ).mefld.a!'ill Se'l!<:ira.I!3f1l lmrii ·8"Tebl:ilik.ama'iiJInlnya. ..lllii'litalJli:ll'll fB:1LIllalliiuan.• 9'. I lPe:mbe:uia!ll Pililidahilln ( K3d81~ Bujan. ~eilliaskini d:aI13m.ambang' IPengangkUltalfl S:alrang ( Ja ~aln La.. I['HDA'YAiR .. I~e:li'1ld:Siklah jlJlm!ail1 dii~o~ailll: danpadla tlJl ntlltan pE!'rpinda11ll:a:n. L dii~ykllisik. 'Ga. l?eliilcl'alflUlII.nya. 6.!Iarga ) :Elaun perialanan :I<eliilder.DOKIJMIEN SOKONGAJN 3.ut: d€:liiIJga!l1 rn's.jilku..aan.tlk~111I ke:lululisan Ke~!iJa ·Ja:bl\ltaliJ'l UIii1iluk :penel1llu:3lnl IKiM kelas C. T.g i Kiell'l!.dOilhwIlY~ln.54· :Slebu~'an hSinda'kil!aJh .. j:lEigawai mist! !Pef!. 6.. Cata~ I'iN) mlOQilr' dall'1i tall'Ukh IEfFT. Dirii. tapor-alm Pemi'.l'pa. S~sunl baucar dlall1ili1'1 !!latal. 7.

di ILAMPIRAIN M sepelrlJIlleri~lJt: l.akllalrlI. 3.. bjl:n~UiJian olatm! SeJk:s.yooi~.ANI KEIRAJI.ei~.an No1Iis Per'geralkaln 'e. iii. IB1i3ilacartetap.AAN' DOIKUMIENI ·SO:I(. P. H'i!lIFililaf Ike S@Ik.yern I~iel'il.Q5 .Ul~fln(IIM IPI~NJAMIANPIERU UAiH. Semak pefl'rlOhoirJlal~ berda~arka'!i'I SienaraiSemak di~ILAMiPIIRAHI !C. . IP'3StikJ8!1'ilI SOiJi!i!ll'ilig !~ernl!flolnOn!llnl da n I)akum. 'ill.2: BEiRP'INDAH RUMAHI YA.. iiii.:syefl Kew-angal1!i dan Aka~!il. IRujl~lk(jIi ILAIMPUtANI ~! Gi. P·eml<uan II. Ambil ~ind~ik:a" l'len.al'1! Ilaler IIBsuC8lr' IGI:6!!yaran berdacsark. AMlHiAIN/IRU. Ii< da n t.gali'!. IReJIiood dla~:almLi3ipOI~arn lPeman~aJuan Builanain.SPKlB. TenimatUtrJltl!Jtari'!1 dari Bahagiian..AL. b.rikh~€:trjma I~!'il..N'G DIIIBEIU M~l.ta.. S.ei!fl Sokorl9latr1l lan:gk3. 8edia Daftilili 8~lfara!:1l: ell.ONGAN '1.JUIKAN PekeltiUIfI.4. P. Pe'rakllliilin I. b.g flertiJeriu::l1alilar3a nl IBiil. l. :2 . Sed~ial Bauca:r 6ayatcatWlI ~ a. II" J. Cop. 4111S. 1.e:ldkuarl II. 'ierii'rrlJa.pi berdlasark:an S!imarai SemakS!E!perti dill ILAMPllRAlN1 'Ci2.'l:adbifan BKP' sepEH1i d'i 'lA!MI~IIRA!N EL 2.

. 8.aU:iiilfi Bu~~naln.4.UM.NG DIBElJ MIIE1.:)ora n ~emlinl1.. 9.KIM IP'~NIJANIAINP'E'R. DIIBA"fAR. 'li'"eibul(.f." .2 BIER'P~NIDAHI1'A.AHIAIN IKIERAJIAANI [DCl:l(UM[~N SOKJONGrAN: ARAHANIJR!IJJUKAIN 1. SU51L!rnbaualIT' dalialffi ko~al<. Kjem!ask)~ni da'r~!m U!.AIUJI S.

jrikh iI:e~m3.letap. Telfimal ~!:.liI1l.:2. Semak pemm.if1dan Ooi(Jl1. T:i:!!rim.lUII~aliliall1l.BiSly. Pa$tJi:kalfl Bora1ngl P'emllIOhQWilla. 5.il!!I'iI1 ][)idilali IIBauca.a tlu.. di LAMIP~RANI M se:pedi be'rikut : i" SediaDaft'air Bay. 2 Rekodl da'~aml llaporalil P. k!ew. H. b.emal1lltaU. K dan l. 3" Hantar!lie Seksyeili"l K.Inhd:aln . m. a.r Bay.en P'e. 3. .<'jjn e-SIPilKl!3. P\9fakuan I. liii'.dar! Bahaglialfl.ntadbitr.AMIPI.!.!J. b. P.e:rakYaJn II.C.LA!UNIKELUAR IIMASUK KUARTE:RS.gafl.'1hJ~al!C! aJi d S'eksy.oli IL. ..Arlimlbil~ind:akal'!ll peJillyedla.RAN PekBlliill!ii9 Pe!'beinida'hia!!'a!8!l 811.ohonan bema)S3rKan SeiJ:i!srai Siemak di ~NPIFtAN .ew.4.MP~RAN B.!imen Soklongl311l'1 le1nglkap berdaJs:a.Cop t\.lrl. 4.aran : a. R~~lJk . .. Sedia lelayoa~.ai Sem8ik:.liilnIB. lE!auca~''I. ~EIR_AJAAN 11. :SieperU d i bAlMPIIMN rCZ.aral'1l..3 E. F"!3li'akuanII.411995.alf'!!9'91!1'!dan Akal!l.lillJ:ill 15!iKP $epelrti di u:. Perakuan I.aran belrd:aSiarikan N1ot!s Pe'~geralk.~kal!i!!1 Senar. 1.

e1iiIfIalfktal!l'al~1 8iula m:lill'l. K~a$ki"OO dal.am b~PQ!'.FJ. 8.a!'i! P.'iAJR. . $U.1n b8!~C8ir d1alamrllkotak. 1'. Teb!l. 9.S!11.IDOKUM~N S!OKGn~GAIN 16~ Ca~:a!l ~iQm:bop"dalfl tartlildil :E.:li~ ID~eiA.

.ada lpeg:arw. memlberi manfaa~ lke~i.11'iI eep1aJt: d!al~elraltulr.!In[iukmemaslUkan IpeilmO~u::!ltanl~Lllnll1lJtan dalril.lelng'kap.dmbllla~ diel'ilg.IB'uku P.P dap'aJt.rn Rumalhl dihara.dolumenl 'stQiml'nlgan yang diser1l:a'kaln. III'M mem'bo~~ehtaIilIUWS9n peimp~OSeSalrll .aii!. .Slnduli91Wi TUlrntJutSIr'i1 PelDJi[lna1aba.

4 LAMIPIRAiNI C11 Seil'la~al~ . PerlPina'aham 5 lLAMIPillMN l:I LAMPIMNf 9 L.e~llllnJs.S'emak 'TilJl'ilitl!ltan Perpindahalll1! Calami N:e.K IBor. .alina.BliIg TUfltutan ~JaUI'iIBE!ltu:~alrI B'B:npmnda'h :Rumah DICl..gemiI( tuar Stesenll. nmE.AMPIMN K I 14 LAMPH~AN L lAMPlllMN N' 111 .n S'Ura~ Nik:ah ( :Ele~kahwin).'1(J' . Il.. lLAMPllRANI B B(nan.ia. S:en'araii SemaklulI1ltiUita'll SPPK de n KuaFfell's. ' '.erbslfldaJnaraal11i Mli!illays.gl nm~lUlillJli1 E:la.. . IBll TAJU. SU..AMPI:AAN G IlJ\Mf'IRAN 11'1 K.sen ).8 IbAMIP'1RAN ~ g.ew.!1Ilt K..arnBahaglan P~~Jatman I Pe:ruma!ilall'll P.urn IPewpindahiar11l RliJmah.lam INe!Qleri 1(: llla~Sle.

•• ....L... '" .BO':RANG TUNTUTANE.'.. .•..I L.BERTUKAR lBERPINDAH RUMAHDALAM'NEGERI ( LU' 'A' R' ·S···'·T·-E'· S·····E" ~N···I) '.AUN' . ._ ..

): (illji .1( rJJoili1'(.el'l~i/Marui'I!.~ijll .a.~311 " ~in·~:a:i!1 (.*~hwawLai!i!:-~:aJn.1il f.. VmlD' (r:r:ihill.ll1'::enu:Ui1leria.patainl (iRM) lIE ~a~"iaun. m~.-"~~~~~~~ Pell!:ila..~sotEl~!.I'n . (Seb1!Jll!lil'!. dan AlI8Q1IiiU ---il. KP: UW~j .'~indi!pil~an !(RM) I~---------------------i TOIinlflPerWwii!lwililm1!: Beill~nWSl!dOllb f'i).All. N!limll.) GIl:<l/KiIIllI~~J:ij[K'i1Inlpulll'liI("·)]/Piil!IlI.s\\".P) NQ.Sw<!S1i!.IllIJaiba~alll.

~~~~~~~~~~~~ ~ iffii) J:Bllar:l UidliJlm: (I~it _ . s: ~i!iri.bari: ~M lllD5ur .] _ ~.IM=~= ___ .suk.a..: RiM (4) n~m~aflg IP:~irJj!il~!al!ll'ln:: I(.: Seh::p<lIs : x ~1'l'm8 l( J hgr:i.1:)8IIIg:.lkm: IiJInsi~rllaY. ~M. 'omqg.as ).ya no Belil. lP¢il~Sin..p.Jut'l" 'Uit.I!.Ium:: SelepiliS R. Qr:ilng.~i~.a} tiaJiIIiI..di'libi 1(3) lBa_y. _ Sebe'lum: RM : RIM ===.__=~~ Sel:e.. )C. RMl. (I) iElal!!1iI Maihl'll: ~bc'lum.R. :1(: RIM ". _ ~ ( wi) Jalan Ailli' (. Bayal!!n hdihidlnnllta:l1 dl!li1 CI. _ RIM x orail'lig x 5 .p~ 5~'WIl H(l~el(t!lim .IJ'kaiiKemjaan)[ Res[l:.!kl!ltalii AWiilm: (I) Jacliil!11 ~~t 1M " R.Ml ). :l ~Bil'ii: RJMI'' RM . ~~.

•..... ..iil. km t(lO' kUl..mse~~.ndel1l."'.1llti 250 IC:m!li@II~pas 1M ~~-km.. "." .•.mil s:@llepasi .."..a: m.·1.AiBIC~W1E (!Ii ") .•.(ia. II(I I ..•... •..•.. x: RM _ 250 km sell!eigM!!: 2:50 I(m km ). RM _ 2!IlHl. ..'.. RM km." .J~fli·s K~jij:deta.10(1 :kDlI s@:lie~ km x.•.1M .lil: iltM ( ~ ~ J'1l!lali!i 1"3J)'i"!!: J1arnk IBlIgi: km..•••••.....• '". tin :S1!11~pas 250' I. . ""••..".•....s00 lon ••••• " ••• km x. ".... RM_=== :i'!.•...~ ~I~OtlOkm sel~Jeip."" .....51(1'1.... km RM J'umI11a. ".ja~~runan..'Uli: K KIJJI!!OIi:~C ICJ: .......•........' '..' .•.8i~IW (h) ElolUll1 Per.• " . IS'OO' km pelta~m8J..... • Keias funt!l!ItwI: .""..'f. .I~~:~!J'8~ Set[ra. .". ".. I.5'00 kin . " N~+ '~md{!:lltilralIl:•... . 1. "...

ai.!~I!lla!!~sa!le:1iI110llsa. t C'alatau:: ( . m.~.pll:aa ~em(:lJI'leriilIll1Jab!l'!aIQIAg~~i I.<Ji ~iI'ja ~anal1lll!r:setlUt adalal~ s~baga:i meliaksanaka.lir'i!la~1 'OOi'a!iilgy.nil yi:lli~.nU..h:h.lahldli:sahl:tm'l bah!tliw.p.e:1!Il)~l!IIieria!RlJiil!blta!nVAgeml. di.f:'Ia!illl~OInmg IIUItI!l.Jlah.wt!m tJ.ll!i Ilu..al bQIllil p~gaw~d iPegawari MiI1fl!1gas.a~ .ai ij'llemilHI .wal:! :~Ii!~di~Yl'!tf!II!:!!!i!! df'atal!!S (.l.\iWlt:!(g.I~ ~e!i!Jei!1Ol<!!!1i urlwJ'jk ( "".~. helll(lai!t.t~I~~ 1~"§f.c:ii'kel1lult:i<!ik<l!r! ~~lPildtll.!!km'l {JallMatafl ) b.tirnl'! s~e!l!~i 'l~tifia1il~p!llY'!'!~ d~n M~~fiI'i Yl:m.I~~". ~Itu ~.ya .~)'IIn~ b~kefj:!l..Ii } pg~ll)!'lg 1!il1!i!!!f!~ yiLn.!!.gi i!.adilliOlrri'kh!l~ir~tl!bl!li~adi!lilah beilrml.o.l<lih llwm~hkl!!f!kel<.dill deiiiSiliri illils~ ddOik ..(c)b:[JI!in.lIWilh h d OOr:lllJ@<illL ( b) Ba. dan :!!(!..'lrenugtaS._'~ml!l~1'! ~agi [.a1balaroAgeniSi !.UI kada.g tid.l!'k!IiJidllnaii.:.wa!i.a.enrl~[ Iberilllga~.~leriaJll!.~ dal'lsyaral peranu:~i'!..~w.a~a9li\gen~ifM~julk~m tS'l1l'ilSI:a)~l\1i'Ipat :~Ie~ilsuarnfipeg~w. Sili'IIJ ~~Iif'I.. jlij'l!o. h~li'ItillBikl81!i1 d!iki!!lIilUUkllii.!lJpe. . ~i3im~lIrrullf hda.gd~"~taka~1 di bawaiil oowpi!~dah rum!lh! y·!'!ng Iberlu.I)Ur~!l!i119f11li fll!:c.1) 'c!lInt!lltatl il1i .a1l~.MaUlfA~I\1'si "S<l~i. lidak nael1leifh:na SS:B.JIab.a.(1..li:~nlill(l~ ~1fI~~~lI!da!c dj~.IIIlehl~ik..~.f:l P~!iPiliU:lllih!i1:!iru~!Iii:>~btI~!rm!~!'li! ~ga.sinnal 'I )1.y.nf!flgnl!l'!iri!llI'!iJHt.!i!:-b!J1.lUl:!II '11!n'!!pflit~!!!l1 i~~. ol~li!.~Iilbllal.!l~I1OlWi!~ {ill 1I'Cljalarmn! p. Jil<:a!t~. .rlawJ~t~am!lillA£"msi ~eHil. !K.Olp dHsi 1Il!ll!~d!li1li:18h .a~i:ll1Ilul1iembu:al: lllll1llUII.em~nn~.l:<!mlenter~BilllJj.ai: .1i1Ull itu. ~el'l1iei. KeIJ~i! ~1:i!l!i!!liphQ/ ~~J~i :P'~!iI\B8iwl'Il RM RIM f'eti'lIli'1gabl~ ( ilil ) Jika 1!1.Ibfnr dan saryabcl"il!!il1lggILnligja. lil:~j~h: ~ 1~~lg.l1lalasa11p!!.S!!Iy!lJ 1liI~!iI~i!k.Dayar oleh 1j.iJ ~emipatba~lII ~n~ ~1'~flOl!il1b(Jura!!'!g '~Y!1t!J~!!J! ~!I!dlal(.

LAMPmANB: BORANG 'TUN'TUT.AN ELA.UN PERP'INDAHA'N :RUMAH .

..~' "".".. dlluilr Negel4i).II JJ" .SB(~)! }'I~~'~~~rilllI ..t..ertuta~n~I6el1P'r!ru1al1lumah)t.:.Flerjt~!lamlan(BertugaS/Klurusus.I __ i--~==" 'I'" Sljll._' . ..~n'a'~isemak IP. --~~.'... I(P.~~ ~I·-~-· -'-~-n-~-nl---------------------_.AP.usat Ta$l99i1!Jngjawa'b lh:nyedia:a~nTuntl!tali1l . d1kJalamat.n. R ---i-----I·SiJtat Na~' ~ ir-~~-F~~~~I.~I.

·ljiki! I!!legawoiu !im:~nHilh '1I!I1Itui~ lid!i!!~li)leI1iC~~ma SSIB.!'llai l~erp~lldahnU'ifmilya:lIIS ~erk!lilal.._JiI IlIaJli!aq .n ka.).saj i ]ef.!I:1~1'II1iI.tlllI. kl!!la~iilISenl~.~ pegal..!iI'll!!!~tU[ DaYllnI!!1! ''['. Kefu!! Sel:itll'!~~l~ .~' diailll :syaril..:nm.Il.1I1P Il!iliIi~!UlgiklinkadJiIJ ~1P~ni )'iUll!El.i IRMI _ ISayil men~.3lk~ll ir] l"end<lpa.: dan {c} ~1.Qjslwab {!II) lilerj!i!~:!!ml!1II ~iI!d!!1!larikll'l tersetlilll!:l 'lerhadapl1ya.hillll fl!. IT'ilri~lfI~ _ AcnMai1 d~sa!Ii!Iw_.n:a:r:l·pernlllrn!fl ba£. d~:IiW.'.f4.JjJ\IlIIIl!1i 1i'~ng ~id!lkber:1:!M!lilIn (.!Jllloih ~ersebut~.!bDawa: ad!al<lh lbenlr.ak!.g drl!lYi!(lIk311f1C1i lil~Wilh ~emn. l[jaWMiUill) b:p.OIk 'm!.gg~: p~ga.dia. Tal'ikh: ~ J'!J¢lak~fi!L~" pe"hldla~~!!W! !!1uflu!h \Sif!lbamaimall1!l1! ke'aJJak{u~. I(~} 1IIlIIlIil!!l!:a:l!I iimi dlub'Ua:~ mel1ligikll. .eljahm!>lJl! ~em:butilld!l~aihseba.'a.Pe~ili".AU :PERPlMDAHANRUMAH No A~~.~'aUllIka!JQI JOdJJflJ2 ~be.d. dllll11 $1~1" . {lfiUeimll!:1:iiiku~.[lt:ljperl:i )'3:lII.W3li..l'UN'TLl'TAN E.1fIJ:aik .tOll'l (Ii!:M) KADAIR TlJiNTU1AiN IBOi!git~I!!1!~' 'pe!1JPiiQdll.i Pe!')ga~'Ol[11 eO) poliJllg li.b:linimlil s:ej)l!\i:1:iyBlIll~ dil1yallikan Glia 1I1asa:aamS:1J1 beil!l!1i dam SiilIyl Mli'1angg.1ya la.

LAMPIRANC .

I.E:N ) . <.<I /" " .-:~.LAMPIlRAN Cl '.E'" __ " . '-MAK" ..AHA'N DALAM NEGE~._ TiUNTUTAN P'ERPIND'..:- '.S.' .(LUAR STES.> '. SE'IN" ·ARAI···' . .

i C I 0.. Iv .e ).'I'elaiS TUlllllhid:a1l : . St8!11ldafd 'CliiIlart.. FiIUilil'lC8. G<3jJi. iEI!illIllig" I '~ • No . e:. &l!umipmra OomMerce Elank IlBliul d. b.DALAJM . I B. Mb:ngl 1'(0"" '& h.. Nlama Sema'klam:laJa ngalil Pemoholiil. lli.lin . lBierhad.. Hong LeO. Ku:a~1 ( (i. Mlo.. Banik Ml:!I!amatBt 1geRladl. Ie'.3120CS I dalm! P'Skielnijng P!erlc!~idmalalillle~t412002 . JI'a:w:at:aJn..PIINDAHAIN .fftin ealll'il'kSenliil!l~d. J:umllah.~ikall!l rnj)1lI1( P1ekeml'Ii1IQIIPe:melildiaharaiSi!il1Eliill. 111:nklsl\!l'liI Mllaysia BhdI.flQ fiIiIIl.i .SIEMAK iP'e.n. d . Jenis. .n NSSll:onal.. G. b. HOIiiIQteongl BSIi1I:rc. f..pail'i's. .Allianoe Ban~. I Modell. 1..AJkuln.Pend:aftara~. !ISItIJIiI-Els:l!. B~rhad. n.A. Sim. bl.:. II d. a. a. Bam!!:. '1. Elal)Qln Meililiulng~lJJ. k. Keel Peillgena'!an .g...NeGEIR~II(UJAR S~ESEN) fA1NDAKANI en.. No. Ban!k Sifil'l. d..AliEI'm:at eanR. c.J'enis II<:endBraan: a. L mONIIBank. c. 11 il s" Niama lfiemo'hon. MayllaJnl!.Plulllie Sank 1gemad1.fUINTUfANI SENAlMII.~~eank t Ai. llEL ( ~adar kemas kelay.edl. lihd.Blllgha] B:8!lillk 8M:.. I~:anl'.

Sabal!lI 1 C [II II II Sarawak J lLaOO!81i1 ( '1. e:.dalil .1..wlm'al. ~ii. TUNITilJ1ANI :PERPIIN:DAIHANID.~I Nn«~h( eerka~. [I. PeirtliUkara'!ii1 dll Se.~era. IPlengaliikQkilJl1.at A·raliliSilillF'ellltukifallll J' f'.). c.3.003 1(. f.3 (lplius..4. 4-HI9SS.aranSewa.}.Sur. Pek. Sal~nalli1ll K_adJ PengienaliSin ISuI'ilil riJemnik. P1ek.e.klllllanSll!ami Ils{i!jri. TambamJi !PI&!lIlIsmlgkilld:aln IBararllilQI. Pelirleli'lingi Peli!enalSihamsn liBUI.eli:~inglPemem:l:aJ~umaan BII" 412002 ( paral 14 ~.efill!!lkal8n .5. [paral II 4..i~jing.i?'ertul<arln ded Se'ool1l Samwal!t IILatl~lfln kel Semen8!111ijung M!ilml~shil! l ('1% ).1'da:mJr -4. Salrna~ SY..nbellldahal~:a!Sl1llell.anAwam (die-ngan resU. Pe!~elillno IPe.uaIIEleJ~anja Pe~ba.3J2.3i:2MI3( para 4.SE.I.ekielil'ing Pemem:laiham~n laUI.SENARAI .ei'Uil~jli(irngl Mamaysh31 1(1'%. f.enem:patS!1l.STiESiEN )1 lANDAJ'{AN II II 3.a.~ JI ).ba~g l(eitidemal!ll.11)1.ty. III b.elfllngl Pemem:. : Pek:elililingi PeFlbendlrhSlir:lSln mil. Elay.. H~lel staY'. lb.lliiIgl t. cil.411995 (JadiIllJsl!1 )1.:a.ALAII NESlER) ( UJAR.jIBi'lslman ~1iI'.1' )" III 'd:.). EI:..1!:llliBJun aiullil. l'a. iFemlmerian P~mdalm!!'lIn IK:adi8li'IBujllnglllliCeltl!arg.~au pie~:a:!anan III il.3i20~.MIIK.Semellil8 1i1j. ( Lampirallllli G)" e. l. . M P. 'iii. R!esi~:.gal. P. II iSl.IB.% ) . lMilli~Bebas.

daki~!:1!h dik.ek!eU1nng !Peil1oondla:ha!t.8iEfr4AU~ S:EMAK TUNTurAN PEIRPIINDAHAI [DAtUM NIEG:ERI~... ." Ii '" RuJ!Q)!1\I..aritempch !~ temetlliilt ~ena:8!k:lah mel~apal:an K:emuluS.~h) .'!L-._.iII..se.J.-_.4111095 [para." - .lsn BII'. 1. ·I.I uON1!!1 _en'\. P.emmfkatan U(ll~k lewa~..11 )~ Tl:llUI!II11lSin Perpindahan heliil. re!nges81!lsn j. 3 •.BllF'er'bem:lsmnimslIIl 'teri~ibill dalui~\Wi.I EI -.•"fufl~u~a~1 yalilgld]~mu~aklin SeleipSiS al. Y __ . .._. da1npada.STESEN ~I s i. .IlUAR.''''m-·.. Mam' a Jlawa~all dan Tarii._'.tlh~Jmldaril 1al1 tarikillllbel1J)ind .

211!~1~1 .m Kiend:era'an..ya:~n un~u'~ tahuA sebe!~um. ·vi.~UI'~99 22:102 ...22'~55 4 Jika ba.(.:an SUiI AlP:58(a)dian BaJAI~ial s hem:iiBIkl~hmeliuJapa. Pe. 1(00 Obj:ek lali'lju~·liaJng bet~1. IHoteLl.tan K.ENI) 1 C:optalrildl w'nffllaJ ~!!Il\tYt9!n .. ~I. _ . ·.:nau Usda bald :p8filJliI1!!!I:kalmll. Pe~b.. Mlia!l!.qjifllg[..II II ..1(00 Al'ttiyuj y. Piel~a~\a:!I1I..beriilan Pindiaihan. Se:mak.aga~l.ENIARAJ SEMAK lIUNITU1ANIIP'ERP'INIDAHlANID'ALAIMIINEGIEIRII ( UJAJR S.____.'Pleng!aogkutan Barang.llrellioo dalam bap(lre iii P~m:amaua n lSull!analn.S.~).. i\li.TES. . Y•.211iQ~ :211104· .el:Ii!:luS!liA Il"ieimem:la'iil:aran se!kilmn)!lEI mele!b:l'~li sa~ .. I' 1 3 ii..1. iii. ~ahl!!!l!ll..angilletulbagii ~eljap Balhagiai~.i. :S~:mak.!I!aurl Makan.dalf.

LAMPIRAN Cl: SENARAI SEMAK TUNTUTAN P.Sirp':"p.' I " -" ~ .~·"C.HA... ".A··. ! J' • "IND.. ' _I .""·. " ." _ .·.A·-N.•.'. '-·N.~'K'/' D . -_ .' ' . I I.:.·.

'ei.AN SKIM PINJIAIIAN PERl!JIIMAHANI ID:AN IKJJAR..d. I . Butmiputfa Co:mmBifCe 8ank.ub'lic mank Ilemoo" f. BlIl1id.B!h!l!I •. e. No. :P. '0. e. j. II 'Vi. Emali!l!in-ElaUIilI.lIB:all1kSlmr. m. ~ .Akaun Balmlk.Ehllnk.Allama~. . Jumlalttll. e. No . Elanl(.. lUNilUTAN' IPERPINIDAH. D. !I'll.g ILeong!IFin:8Iii1ioo. AlilialilCB lea'llik. Alamat RUlmah 8aru . INama. Hong Leo:mlQ16Slnilk. lMa!Joomrk Ber'had. ~O:IiI. IHonglKong' &. II 1 .. Ig~llJm Ma'lslysla . c.nJllllall1lNlEllsi0:liIal. IEI:alm'k Muamalal IBerftiilad.Afllin Bank IEle!lilad. SlIiIalghali Bank Bhd. e.TIEIi'tS BIL a.lIl1UJJ:lOn. I. I~ama P!emQ~QiIiI. i. d. Kadl Pengema'ian. 3. b. S~&:ndamlOharted.• . Jawatalil:.SENAMI SEM'AJK. SielmakTamdalanga:m fe. k. Iii.I"'lJlm Ie:alilk E'Uld.lel!erhadl. Bank. lEON le8f1~.

Ii!!tfdak lelWat dalliipada Ugla ( 3 ) bU~'i!ln da~~arikh bernpindllah. T'iliIn~IJi~:a11 yangl dilke:lIl1iIiukal!(amselepasl]s:rri ~~mIPDiill temebutl1eldall!!ah mendapatkan. Kelll!lll~~SanFle!'ibergda'~'il!lraan ~eriiebih.RT'ERS Bill.dudiulk! R!~maJl'I Kemjial~ut e.aI.S'i!Ii!ratIBemna!lt "..Si!.illmal1 III MaI!aJysia..2:.an .Jlalall'lll . . b. 'c. t Sailiflinil K:adIIF'enger.95 ( pam 4·.INAIRA.(lail1!lt!lh.d. . Slii~al Tawar."Suliall\(fjIWJTu~ln Bahaglian Plnjaman Pe.' R~Ulk P~!ke~till'ingI1P6rberJ.daha'maneil. K. Mi~I' 6ebas.a.f! Mem. $alimlan $'I!lmt.ew.kai(.rum:lhian lPemenciatfi. TANIDAIKAN a.tl S:EMAK TiUlNTiU1AN IPiEIRP'llNDAIHAN S:KIIIM PIINJ!AMIA.5 )"i~lmJ!i!!tan l~e!1Pi!lda!~I9Jn hell11lidalkJali1l dll'keiJll:i!Ii.N P'ERUMAJ1IAN C'A-!N IKUA. N'~kalh (~elikahwil"l). ~!1l9.

P'ERPI'NID.:mtutaJll dan re1lloo da!llam Laporall1l1 ~eli1lillalnta!ilan e~llan!Slnl.l:(h teriima h. eimberiIaIIilIPiDil.ata:IiII~a:da ibak!i Ipen.I!IJUMAHA:N IDAN IKUARTERS.jltJ~iI!:3n.r1g1Ibe~l:Il ~i.SliNARAISEMAK TUNTilllTAN IEHL .AP.iUyangi ~ll bagl 5eUap ma~sgian.JIIAMiAN IP'. Jitsl bayslI'an untuklail1lll!n sebeiilillm.bJek larqut ya. sediakan .ulldakl'ah memjlSipa~kSiIilKernlililuSial!lil1 emendialhsl'aan sekiramIYa me~ebi~ii P gaiu ( 1 )<t8~Wllrill .ool AJr. II II I II 3 Sems'kt. Sema'k_ ~. P <l\! SijiW.:ool O. COlPma1lii.58(a) dan BSihaglian 1mI.1lrv.AHlAN :SIUMPINI.g.da!1:IUil.

LAMPIRAND S!URAT ARABAN PERTUKARAN AT.AU P.ENE:MPATAN .

LAMP'IRAN E. .

JlJIlII' clio III•.n:!l] "KEP[JASAN fl. ZUUa\'W.llgllwt IPek'eIUlng'"e'l'klhi'drnatan B~\l.: IC~2~02' Web : Il'It\IiI.aj.I!.l. 3:.anga:nl ll.544 TA.A W:QOANKEU'iAMA.'~ '.:25140'UJ I '7'.b.Hillr.517'2 c.:JIwww:~I)a.d!iharaplicalli1l man/pYan akan dapat m:emberi perkh'ldmat'a1'l1 YB1n. P11fRAJlAYA 'P..EIRTU. l...P. ... n: z:a:ltIi'd.:arillalkan perrukaran i'llll~danl melil'gambil trlltdlakan selalrll~mya me.. I. .."~. 1-· '-CGl.c!l'$lfiklJ. lUI 'T'IlID'B'!IP'IR_ (-IPE-'R.\!I.-~.!i.I!!!'~i!l!lil I!.isi:a DanIKlhid.t. ~CO.Salllirnaln: Ja'baitaillii "erk!ll'l:ldlDiitBlIiI AW'ilDI IM.-:l'i'cnl A. •.. - (Silaiil8'Il!!IJkI!'l!nJijululD Jllbllltlln ani .I~M\ .i)sO'Gredl N17 ke S'uruh'lnja'.'.n.·~ 'b~p.HUN 2005: ' .glli!!n :SulDber IMa'nu..liiIm.. yang beikelil'i'an dlml'nta melra'b.roT)" ~R~D' ~1i1!!llt . .I!~.'k."h "1'17''...KARAN 1l1J<l1_.a dlmaklUimkan .~_jIOW.263/Bhg.)'JiliIi Dengan hiormamy.AWAM M.aol P. .JUN 2005 ~lP G'red iIiU:" Pemlb~lIil. I I. .ala.nt. Ams '._ __ ·. RelaluiLdan.- ~.'.1.JIA l)f. KetuJ8. KCalJaDi:l1 .:BERlIAIrI.-I3i ..ln.liau.tlaharwa 'tUClru}puanl ditJutari<...iiplibi ~Ellberhub~.n'nE.g 'oeme~lanQuntuk perkhiid'm8itan . I'!I..UI P..ara.5 lahuflII 2000\.hnc.r.eli'ke~a nian..bIiJadbir (P..'.dbiran Ke'ni'ja.iuml 't'" Cl PlUSBt !P.ysial KetuB Pi1!:n'5iI!iI. ]a'b:abu.a.a 'PUihlimraya iNegeri Kedahlt A:f!Oili' !Setar..a'ya.'C2..:3 11/(544) 'q .P.!"!i Iirl.'~) labat-an 'erkhidmatBlD AW8ni1M amalysh\ll pU. KiNnl.3:06U.Pmecl C " P~aLhli'tadbinlJl..SIA IMHA.'7/l/Kit. Adialah . P. 4. 8 aha. Blo.UAY..iWIJm dan neg'...rahl "er-ihidrmmn AWllI'm Ba:ba...~ .-. L" .~·.a.OOB~IOOO :Fiili:s.my RUj. T"uan: Ruj.Ia.'i!lt Psng'urusallil.nl -1 1 'iIi.u.' 'Ttirlkn: lP:A.gian Pence.JA-BATAN PERRHIDM'A'FAN' .I'Q1 sebagla~ 'Pembantu Tadb1r (:PeriIitQJmnl:atn{iDper.go'I". I.IIiIIIB.."li~~lf Viii g BIIU\!NGlAN' .AN KAM1" . ..ersekutuClliI1 1&25101 PUITRAJAYA WA.GIAN :PERKHllDMATAH ~ '6~ji. IBI'o:k ."02". M~Ili.J ".S .1 n P'IIE:IU B .! Opern.enb.'1 C.@AbduU'aih = .1!1.t~n!J MAUfi'SIA JPA 'iii.'~ P~EN.

ruallilt 62691 PUTMlAYA.)OG 'p.p.R!UIDfifiiNAIR'It4 . 1811011.I(AMA. C7. C\ " ( .~flI\SanU'nl'tKhrdmatP.wal PIRhanFaya NeBe1iil PIIWlnallitl'aya Nes:emi IKedah lPleK TP'eiK(K)G 'fPB~(IK.erktJJdma:tanA. P.LAYS!tA Seilia:usai:ull Stlruihanjaya Pili h1:anraya IMalaysla IBahagian. Pen!3.eng~~ n Den SUlmber Mallil:uslal Aras: 4 ..al"(e11 C 'llnsat Pentad !lIran ~raJiaallll Perseku.mr IKEDAH . Jal'..O'l~.9 3:544 1 .emhldm:ata m! b. I<jetual~en9ia~~ P.in~$.ie.a a m Sahagian '.S.ge.wam MA..) Ca1wangan IPeijgUi'UiS~lrn Pelikhidtmaltan Gl..atllS~lm'n :Badlr~hi9Jh 05690 .M Ba!ng IJIna:iil GUnaSill'lI1:a IPerselkLlUatn I 'elalbat '~gii!..AllioJ.

FI1(l ... IRESIT IBAl':AAtAlN'EAlMIDAftGi l' RECE~PTFOf!lPAYIH'NT (~i3l3·CM·n {PU£4tuan memand..• . U!lO!ir '811......~7) -- iPUl~lf'aja.. _ ..•.ajiiiiya.l.:~:rlia~~~cr~~Uh~.a Ta. iJiarikhl OS~.....! No~. Ir: iXll r M ~ ..In._ _".p. l..•..•. -5.veFS.iaya ~I PUitr... '·.'tlIJ1°s PUfnAJfAYlA ''fAlCIIHOTLINE FAX~ 'Q8..l~i DrivQr5 Asso(iialti.J l.•. ight ~~ .f'. D Bias ..~ 7\$ret-a:Sewa 'tPn:tftlja:J~ (033.A~?i'.i1an ' .----- [)'isah:ka. .~mM'~1 (l:ys.'EC-E1PTFOJ'~' P""MENr IDari1 From' AA 1.t:gll RO£UAH ~riHti'A.:u 'q'eJip ...'.. M!ilh:m1!11 ..on. K~h!iiI.As:lot:ia~ffioill RESW E!L~YARAIIt_AM8A!NIS I ".gh.~.l Ke! 10 Mif..~ N' . ..f)..i. ! ~er..a8111Uitn8 w'.. . .f4 Sewa 'Putrfa.. 1[)iJt) 'I t .2'912 .t..•. 'Tb'/~~'.:l{Il tlD~i.S" JumJaih lambaii19! .•....HAIl .mB'e...·w:y is et1b' - 012-6085395 " . -.S'atuan 'f'em:anlu ~~' eJl'J(pTle.

R>G I(1S TC Sn :S~B t:mt J .5il! 2U)~. f?T.U~ OOLr.~ ~Esn Jl.12'/20 a®9~:7'a Rill li.]'KUI 1 !Ill.?lJ[J!s~~i."qiI) ~1of 6.i:~ii'fkh'i'!:. ~lffi li.f-lG' t:LS n: Sn ~~&2DHl5 1l9D5 5U:I~.21].!' t{n~~'BtljYA~l!iN · lijYA~~'Tli~i FEIU'MA'~§lli n.Fi( I.ll l'I il: I.n lIa!>~ .ilI~ Il£sn 'I'®L F.u!iid rau~ KlI\$iH Rn li.20 .:i:31 ~i ~~~ !tlrmA~ M'YA~~ r.~t £k.

U' . Qilflill.t1u:rr. (OO. Ml!!by.1j.iJiJ.of MCI~slI ~J1~99Vl!fJ!131[!.m!!:II~. i$ (I~~~: tl'y .S~'l'l~ Wi.~\S80!001 !{..ADALU'" SABAH BEV'RL. _ D\ep!fi[t~1ee N'oOfP!l:iI'!iQIli '2'9/0'6/05 1.A.a)!! -S·ervit.KAlt/U!.myrkllrm~lI!!l!ngl L'lE~VE~1l.:'"I~DOTm.i:iltil~ .)'~g.B:.F'ge 10'8.r I..H'@tcD .dc~~ .1?:I~1l!riIl:Pl'!!f!Ul:rn I:hisdl'.fW'!pa'illrl~1:.S1~!1i. ~~~ ~:~~i).· !!~~ !ii!l1!~i!!~d Vl'lllJi!'!tIO.1 KBr~mYnsin.s-I'i'~:rAI.:!SING HOifiEI.cm.~q!lT~I:&I)S.4<1< 10.In' '~y KOLTA KIN.Snk!h" Mtili1I:y~:ji."clro.m NOI.H.: D1!D~i CElECEOI)T'Sl..m!t' .dpl!~wmlillJl]yi. :n.. FOROHit'>il:U:: .A.7'Q '28/0'6/05 :D11 "& Rus~aoi Saion CliFl:flA'l' EON Cashiier.lteJiljtiom Rcglird Ic'5~ .~BB·UUT8 lE·mffil~:Isbk1imTI.D8.B:1 -DIS..'!:Immg K.~l!i' KJrli~'b!l!1". a :Roo.Chil'~I!~ illstrlilcl io~. I :iilgr~:~ t'O be 1I. ~ rCh:arg~To ..S!!h1!h.or )'OI.f(llf ~I'I~p"YiIfI:I.tlt ~mi.ot . H!ilA~ 'N' llL.~r i\ '__D't"T"'Ull . lata Kinabala~ 29/06/05 13. ( IF'M.w.No.~~.~n.J.~iI'~Y H@~~] .70 5.. MaHl1 Ag.d~ : :j?.U8!l~iI!. '.Cl. '0. Be·.e Cha.11 AmOIlDl~ () (m) 28/06 281'06 ~R-oom Charge: -I[lOV[ 2~/06 l.Y HO'TEL R!Glom Rate AiI'l:'iv!lt IRH .c wl:l:~ta.".~ Kiaobpl!l1.r.l ..I. Hatel. ~J.h~ ~ :Be'lllm~r! r.1\.

..• . .' . ··A/N······-·· I '.AYISIA ...•. . 'PERBE.LAMPIRANlF IS....-..NDAHARAAN MAL.UMAHI ..I "..." ..ABAGIANPIINJAMAN . " . P'E'··R······.URAT KELU-'USAN B....•..

~'~u!'A IKEbUUJSANllMAN . Ad'8Jlah si3lJa di. ie'iefon 506912.ut.RAJMNI! JALAN DurA.itJ9a.e!.5'90'7.myJb~oo.l! MAlLA'tSII!Ai .plil1~aman pinJ.il.82000.a seibagsl p~lilJ:aflil!am lkal~kedWia.'tal!l kar.P'EJAIA~ HEtMIS ARAS 1 :eLK. I Jallatan 1 Ibill. KU.v.mRHAlFlTA: G:E'RJJl :29 HII 6 J.2:9::.200.nilJt~En. padama) A:lruJt~alnlpualii!tijd'ia:_k.!E!' • EJ. I\1Eu:!lua~.!:.~k Ikepada :sy~at~amerilteriafll.u. 1..N W .MaU: H1P.8Iii1Q d~~8mbamjn lil!!lh:dc ke!l. :2.49 JI !~ 5'7~0. larel(: lagll d~pe~iim!banglkali1. lotl PT :: !LOT 15 4.BftmoliilomRIn .lIMAHAN~ KOMPIlI!~f'~JAeAi-pl~ASAT KIE.4486 oormarihh ID.S!PiPIP~1 J.www.r. JPA (T ) .g~ lha:f\'taJ ke.uIIILlSiBIli1ll p~frI]:8JmanIn!11 'sklnl dlkem.UMPUR l Fax: E".!OK. 81.POO/f' VS.~uaa..gliJ. tl:ga 1(3)1Ibiuilafl darl! talrilkhsuira1i ~11k'ia P.AlHM'tMlfi.. U!1Ittlk:. £:IalnSya:rat-Syar8l~: S d'I~9I111gk8.~.(!I1'lI1 etujilJl "Ferlimal Amau'n.1.i:l·klirJa IUbah:su!I!l rt!lMa!h ~bagl kan .p'I!R!eN I).pas 1'111 .209828ll1 03-600'14199 bpp(itn:eas~!'1f.my ::h~P.h'J!2 No. 181 PETll.su:kaclta dlma'~dU1mkan pemlloh!J:nan 'luanJiPuaJlil adSilah dilulusu:1I"I dengans:y~nat Bc.:sI].omstlt.eli.2:13: ) J:UATMlPD:lmHIDMT.ata_n dl~r.plln~amaliilperUimahal ba.AJMAN P'ER.a:rah mElN.ptl!llm darn (!Iik1e:mlti:!a~lilmn dia'amleRlipo!h clUarlk ba~ilk S8C'ara a.kakan.i:NI!3 IlDagra:il :: Neg:ari: S!:~GOI.26~Oe~54. E!A~MA!lIAN PII'N.!l. Pillnla1lil1E1fi1 ~m~11 (.IMIiI1 :LIM !N!(il HOCK (.J:l.yalillg sele.6!/014/20013 Imang:elJi'i~i permro!ffilloll"larlll p~njamaJI .6iLA. IPiERIUM'Af1IAlN piERrU~NDAH:ARAA!N (SPiPPrJ IEU. !(bagrJpffinjialillaJJ1. ca 62'5!lQ! JrulMJAYA .gov. 8 'ililiIi\lGiKAT7-113.pelruilmaJllan barkJena~rilldan .09B:29JOO.age : 0'3. 1548:4j.HALAFSIA.[lllilllla:hali'l . Iplnllamalil .

")1 Plremium InsulU'Il S!Jl'nlbal'11gran takaif!ull'GadaijaIilJJ (IP.... . . K{j1.00 JUMUiH P!INJAMAN RM .k :21 ~:cml..ii!!i!J~I+ ~ ."0§1!1~ .· ~_lL!n)' AM Oil) 24..'~. ~atk.angli.A. nUfat~ r .ncilL!ngm diberikan uifuk 22.rate)..t.Tl'" i1~:\r~2.._...320.c' I ..Qr1l1.ail@. /-.. .ilIiflllM Km.liamfiln I ftlllliiliils!h :Keda:] i 1~.l~b ••'. " l~diketl.. I '!'H::I!UI'J!i E:L..fl .in1[.1..Mr.amak:Kediamafili ~p'E!!1rr~dungm dibariKan un~~.~1 'r"!.~ -.lin TakaiM Pl:e:mm~Fh..~t~iIl:l! ~r '. _ . ..darfa~&ih I klsl!n._..i!. .nll . Almaun Ipinjaman yang dilul~sKan :: IAiM om'}! PtwaifdiJiTl InsUi'aliilsl S. ·~I """"". : --" i : w:a!Jiarran('w~lgbt~ a'-Jelage .jj~I!i!I.

·'..-. ' . 8 KE~W·. " I I .··.LAMPIRANG . -_.······.

I..!o: :'~'IU:!I!1l ~CE\l!!~fl•. ..' .....!ml l'lil. ~.~ Gilj u"' D. . .il ~~.l~nmtngi:t! b!lI:ir-!.I'I..jjfj1! ku g'>I~iik P~I'!$~::!I M~a:l!ll8'b~.[lJ1. _ I:M~' ( MEM.A i!'I~~:!. . ••_ 'u.r ~~II:I~fi'JI..." n~ .IU~1f IiCip~d:l :'!.. '. .~H~~\~..]H •.muil" 1~~r..1II p~rly~H!I I'nil Ilt~d..1111 ilnn.~n:l.liCr. ~K~w" Il} untu k 1\1.rt!lMmr . B II~U~hliJ KhitlijlOl.. 2. Ol.~hn~~I1!)'.®44M BtftI. 1.'~1l'''1 ·:·AlII1I ~ M I.iiill'1lupi:il !PtfJ:Ilii'llill.fi~~rIOOlll!i."'~I"'LI.n...UiGrKIIJ '.nSl'.)'~i~ (U.D!lI"blli ElIUD brJll(II~h kt Rp!l..nuL.1I11 ..UJMII:T.1ll..mdahl!'l1' bO~lu'l~ PR.:i::iIDM'AT:AI'oI ......d' lliWOOmDK ~ ..l LI .'!pjl ~1II~~:!IMi~ d:~1!JJr:n jll'w:J:llim lIDirn.Jj1l iKle'll!~ I'ltUs. " . ..]J 'P'en"b...II. 1!li~!iiI~l:i1i~ri N~~·IFL ..AYS~A 'EN'YA'fA PERIUBAHAN MENO.crL:ib~l:i:iJJi:'I."'. 'U'mlillOh :PerM:ldmltlD) ~mu.NG PEGAWAID A..." .iiiiillt':.4JU9..JI1:d~ li\~~idlli~I'I~1 A:w....Jil'..~!!I:. ~..•. •• ."~. K!!. LI"'~""'.!g S'ioo:l. .~mltllll k."..'fsOM i).. m NC)"Sumu ilJII:r:I~1I11i1ll :P~.'i.'liLlill l!'.]1 ~ ifli.I"~..'. .ii:lJmlilllllMlrlu:l:~l'iIn.. UII'''' II I..IlmUI'~'iln ~ll~po.:ll! S<~l!IiIlIPi 1!{~~::!i~~tI ..l::~ MA"i!::L. ~~mL':l\'Il~m G~l!l!jJn:ll i..~.:_:"'~"'''U IL... ..j::lw:n~11 le!..JM(I'J![I'. .1 A\\II:!nl1 !hm li~I~!l: pc:ra L!! II1iil i!I:I1ihfg...1\I~rli:()lnp!l.:ml~i11I'!..!!ilni.i\H KHIIDMA"JI' PEIN G U!il:US AN'.Uill"!'I L~llOr']T! r.''':'I.dfi~:UI\l'~:c~m. BI1{1~~·"'ilcl'lilll l1Ie.'. ml"'LI. :DHHIAGI. Mcn.gji T~lIIp:I!l:JJi C~I~ ".~I!I!:::I'IIbOlYiu~:n h.1]1I ~cbt..tl:IIIIII'!<!:!'o't. ..raluiir. '.!_ .iT M:dlli.l! :&Jdm PIajlmlll Pulliml'ltl]1I :KcenIIlnIlUiIl...'!1~ Peil1~~lill P.IIlIlll. H'I!.iill.ld!!iu!~.!i .1 .II. MSi. _I ...e PI~n~ SlI!I:'Ibll:f M lI~.."LI_I"~I"'III"" .lfil~.~rSI.:j~-_clli~r " •••."..84<1~~4) KEUNIAN Mi\Il.""~ U'. o . n:.~iifll~i'i1~~rll~i1db!lt~iilliml P·cm~"...1.nl:ll. SOlIIll 8...1n-iJlI~ji !lt1it10 !illIpiJP:ilJ)..V.~~i D[~ ~-. DbJbI.JI N lBeililiMlil1lli :fr\!tl!~ri A ~.'10 ..~"'" ml"~I_Ll __ LI_I.:!(}'iili'(lik 'I1iImill pc~".tli !i!oei.1!OI.P..J ~bdIlJ'iI .tfiI!IUI D11~ JiP~fflP. Irill.J. JAlIATA..I~~n~n~~!i!l[f.~) lI:.!11'g.tJ ~n PR" J!PCA :2 (f:~I!.~~f1".I~II~:I~'·D '" ... ~>U. illil~~\~1i .~ja~~fII~rI 1:'l!_OlJ'. Si~h!:J1II :~~~d:!p..'nl~IL:.. !"I""! ..FlglJ'l!~~ 'U'C!lJptll:IU )'~~i~ Il tl.lIll f'li:rDoerKlIIII~lm~1l.!! .. Thrun p!!in~!.L.~I'..~mbt. M~~I:u. .!P..r~i!lllll'ilrplj:. "" .JfI)'~ dli'~~it~ml"II. .s:lji (j~nll.~.'....lru~ &'!1ii.!.I~ ".:JiI~~..dill SUft~ PmUUIiIQ:.. ~i11 :Sllnl~.ENAI fENDAPATAN SESEORA..g!!l-.er~'![ S:'!liil:l!!'lIlh ~."". 11196'.. ).1I'kiillJlll.J~ul-::~illl '~~ '~:il!I'R'1'!rI ~tjilw.pJml: Pt'k6Jilft~ P~ill!htg. ~~cr:hj.U! lI'!'t!rI.!1 P~r~:bh'!!J! ll!~i:I!f..~~!1 ~'~Ii!i!."\\'.IDD.::I'IiIb.I3::11!:!I1JJm I( Iii i.11 1M'~m."'....lnnll.lJ\\n}~ hl'J.• GI'lJT~ lI."EL.iVU1'!!I ~.. I .S~Uj ..IIJ~Mli'Ill:: ~.1. "..1iI ·L:>crpcn. I.AW""M Ml\lp.:~).' I..l'OMOO!i 111.I!i~!I!Tl cl.:l JI/Ili . ~" ...dibdf matll.!!:!!.1011989 hi.[~lU ~'I'llWI.!1 :e'~:!!:"G ~illJj~ M~ICMk j='i!""iII~il!!l' :~Tl... u u ~.N' PiERKJ.1. ~ .~h~lh~u~t1~ ~!:'I!I'inJlil IIf>IJSA.:~ln~ml~nDiil'll/l. ~I"'_I PEGAWAl1'AJmm N~mtlor' j. 8~! '11i.ldjj'jjjlilD!"C:i'i'Itiilli!!if. ...' L''''..

SURATI TAWARAN MENDUDr~.LAM'PIRAN H.RUMAH KERAJAAN .

I(H) sebilJilcllfm.5:2.~rd ada'iah 1~~rtallkJlll.glharil i~ualrt..BAHAGIA.AH JABATAN .~t. .." R{)SH~ro~ ·8T MU:STAfA ..na p~awali dailarn~r!ara'lmenunggU'" 4" z. Kami ~ BP'H/P/40329 ( ) Tar~kh:: elK :ADSUNA sr AB.. diillng!~rtk!ar!bahawa 9 I pe:ru:nt~ik~J1I !kuruters.2:1024 ..N PENGURUSAN HARTAN.j dilln seterusnya me:ngamb~'11Ikutru:ii rumah.05:".Iilli t:erbatall.I(P:. inii akan di~arrilkba Ii~:pa..CB... kuartern ~ecffilamalil Kelajelarn seper1biamCiMat elii atas.4.lamltempoh terooitnx akalill menyieoobkallil tawaran ~.D'UL LATIF NI'O. sekiraWllya. IKegaglallan tuanr/.U~[J6. tm.AAN N1o.ptlan menduduti kllalte~ da. . "'II" .I.~ o:«.ah [Peirth'idmaltanAw.rktlidlmati3ln Awam.l~afil IklqJ~rteF$ ked'~al'i!la:rn Ke~ajiaaln.iI .OK B3 KOMPL!KS JABAT:AN~:ERDANA ME.:iH:iar~wal :RM4S.rnalsyarntt~rsebut d~u' Bahra.88'8S~39 Ruj. taw~ran dol twtasil 'w'~ln'IPuan di~~end~kJl :ll1enawtda.Ir't l.PBRDANA MENTERrn ARAS '..'I: .f. EU.ni dli~ellllJ!errta. ~pada bJilu'l/p:uan de~gamr II...aml Jarba.~uarters terseb:ut dalam 'tem:lXlh 30 hall] dlairiitlrild" SUr. Jlaibataifl IP.n.AN fERSEK'UTUAN 62.N'fERI PUSAl' P~N'fAI)BntANKJ5RAM.1?It.g~anhli beMhak !'i!u!!na~artan ktJiBlrne:rs terseibllt kepada :m. I'RESINr 8. tuanj'pUi1Illii1 di~€lhendak!i m~nglambnb]ndakan-tindakan berillkut::~ Dili!Mtoo :S1"'fi~l1i SlIJlilWll.A. .da~ahsaya di\a..2' .aldlJm'lam Ibahawa ]1a.. GllSD IPUT'IRA]IAVA ' (K:ELA5 G)I .n.:.ers KemjaJafl..n'~"'mE!.(J3·fJ.gar. K~raj:~lan miendalPe~i buan/pll..mn 'jIj. fi2S~OLl!_W"~iliVA PERUNTUKAJN KUART.wat2JnkuasaPenga.pP't:Ki(PlH flatl~ liJp:[K:~W!l~m .lik1Ii:dm~ Pm~ AJ.502 PU1fRA'wAYA 7:"~I: 03·6'8~J95:7 FaJc OJ·8:88:8Ji()!31 03-88'8'8I':U)lJ.OIS ..Ian rme!ar~lg:gar lm!eHilai-:mlc.5eklJranrya 'tawaralA h'lli d~terffimia" 'wal~(IPLJia~ dii~ebendalkl mernd[elmi .~.rah m:em.tan '~. 8..:!kk~pada sye!i'alt~~arat s:eperti yal!rn tenera en IPIHI l/:2!OOS. C8 . Mlalay~:iialt I3aI~agr!anr P~noel11~ Mas 4~ Blok (:2" IP'UsrJitIPeintadbtlira'fl KBKl1aa n P€!rsekTtJtual~l.MiI ~li!i!iI!I! :~.sekirianYi(l1 p~iha:k.. I ..(jeng:Cl1nr semldi:rinya" 3.0 Ketual Pen. P·einJl~b. Sa~ugi~.Q'an Baha~lian ~nilseleiiUsnyal.·~Bi:iil<~~:!i"!i~~!i!<!!<~!i'i!'!!!! •• !!'!:!'i!i!'!:~'!!'!:!i!"!!>!!~t.ta:nglalrri~Siji~Alk~e!11 Mas!uk: Rumah.o Sebelum Iberurusarn delil... B'IJDK.ERSKERAJ..eroanal IMenterii relet! melulilJskan p€!(ilJntu~Dnr...man(pu!an bersetuju de~ga.dla biia-bUa malsa.

...sillip' gl~lji asalll yain.1'I1 per. · 4 Surat .~ir dan gas" Sila sediakan satu sa~hu:llraun-at.n.atuanlpuanll ada membuat pin~aman perumahaln !<.Membawcl .aa.Falngl-tlorang 4.kara4:.penyera ( NORH'.n...e~l~ktfliik.: PSU I(I~)SK PPT (E:) U •••••••• .. K s...kan.n~ . m.an tUilinl/puan bQ:leh mllilyellab.a ka HI'ali la Ilcsaln~aka.'..a.Perlgul'llsaln Halrla na~.orit/puain m. A~I H.l biinlglga 4 . .A'il Mengembali.5. Jual Beli (S&P).4 I'UUl :k:unditida.r~ct'. b. ebua Se~iialusaha N..an .1 MemOayar ~ndiri w81nglC(J.. tawara n ini bag1i msm bol€hka n s tU. -.galfal1 (deposit) utmU .o\..H4:/2003)1 P r(TNIElr)'yangl dwbu~a atas nema ak8lLllnbuanlp'llJ~lIni oondiri.•••••••• ~ •• '.(PUi lWb!lg~~l.g terikll1ii dan sailinan sijil ke~!ahiiran alnalk~(uilak W2!ln1lpUalUiU untlmk semalKal11l oleh .yar dieposit :~etrnap akalUln uti:~itti\!aimat pembekal utU!'!i :ssperl:i di LJa:liIi1lp~lra.~ b/il!!:K. i"" .OSHlfOHBl' MUSTAF. :Keg..R..2) 4.a.t: Perjalnjia..3: 4. .emba. r-i~l'J.kaln bo.alne'~e:ktrik .k.pegawa'i Bahag~aln ~nm" Sei~irany. Mlellgiemukalirnn resi~ asall wang cagaran (deposiil:) beka~.e~aw.aI bersema salinan.eng:emuikaka. ••• .t~:L1!1I ~tn~1 ~rkanii(fmflt!!ll Mi~III~JIl . Sura..4.altmall (ffi3'H lj201)S:) Borangl Mak:~ulmat ~e~~uafiga'englt'niIJJlnii (IEIP.2 beriklmt::~ yang' b~l~ah ~!engkap dlliisi s19pertJli 1) ..gall.Aku.AZIMAH' liT' CH'1E lHASIA'N ) Elaha:giia'rrl .~rajlaJan :s~labaw.~!.pab~hK~pada P~r.t. .

i.o.mohonanini M~ltnakill.[Ua.n. TUJUAN~ a) ib)1 Mem..efltimbanga.n dan looJ. :!E.ew" 1. permohonan c!lw a'tas.a •.A. .an GunaaamaPersekumea.AS KPP{U)T f\e:rmobJ)I!!:!1!nKeiuhrusa:n 'l'1!II:mlifutan. Suru. Jalan Su~~am'!JBadUshah~ 05690 AJar Seirn.l..elihian:r. KedJah.h:a:qj':8iya .r.anlPeeeen. BaJh.]:aoUJ Perpiimblh:alm.ay. at~s per.!l.llol1: p./Ple~tr:tUiknraQ Ke: Lular' Ste'sy.a.ul:'d<::lIlIiIak.!il. dan Telap J abailtan Pe:rtWlidimatan .MINI1 BEB. A~(iiaJ.a Ng" KJeda:h" Ba:ngun.P.y.wam Ma~ay'5.n~a:n.a:n.~gj.

'" i! i ·~""i''" ii • iii •••• . Iii •••• _ .~. ~ . ~:aksjm~n~ Tarikh: • ~ ..!.!.fl ~I'H ••••• " •• i.•• III•• . .~.li ..~'-. '!'!'... .." ... Ii '" Ii DiiUI!~... Ja'ba!tan: mM.~.! ~!. ~.'~U" -~U\~.~ U~M~'!frH..~~ "'.:r.. "r..r.. ~. ! 4J!.! 'I' ~ '!'!! .'t.~.1 g I I I.ellI¥!I £~ .'~~.. ..~ •• '!II! '!1 L"~ .1.~~. .'h •••• "~' • .H. '!' Tn().J1 .+._ M'U:S.••• I~+ 1 9-1 ...'~...d:1fi g!lliiL~8ya.fi':...t:. •••• ILI •• "...... •••• _ ......" ~ iiII'~'+'.~.. ..dala:rn kcadaMl ml s-a.... iii'...I .crl!:t~idmik~'A.Ii i'~.~! .!' ~ ..~11 ROS!HrmHBT ~~..8.uld Fllmab til:fsebut dj atlas ~ep~tti daJambo:rang I~B:PH3ll" dldapaH m...... "!"!'.t'.f III~I lil1l1i1 '1~51 t ~~ .. •• '!' •••• "!'" . !!.~ .~' . ~ ~i!~' ~ Ii ~ ~!i ~ "' .~ . r...I. ~~... II •• ~I. .(~.....pC:iI"~at~:rJiivcn~Qn .. -"'.. Ii ."!''!'!!.!!!-!!!r!l:tl~" 'ltw!!!.P'€:N(E'N' . S:~m~$lI..t..bernmkMl ..1•••• ~I •••••• ii.~: .. Iii.~... ..I::!Y~!.'i~~"~ ~IV~V:-~B....~. ~ +..~.IN~ef:NrJ i Ii ~''''''' ~'r~ iii • .•• .... " I! 1(.i dar....~! ....$.. !II •••• "" I~ . w ~ . .~ ~~.!.l'Afo'\ P~T1({l~)I~ B~Lh~&~'l ~~i!lil:Cf.~ I a ~ . '!"~ •••• .Sail.lLriIiiiI...eW~N9·t/JN !i''''''' '" a ..w.B ~N:).. i ~.. ~I •• . IIi...1iiI lSILiIlol!.:.t.. !~..iII. 9!1f!t!'!ll!:!.. . '!'...!tm di. . ~'UJiil. ~·"'..fon: .~JI'~ 'll'i''_~Jl'~-U·.J8.l 1m IEI1}..' Ii •• ~ + ~ ~ ~. li't? i ". ~ ~ II! ~ •• .:5'~WB ~~~ -no.!M. d_lpl. .'! '!'~ ~ ~ :.r'"'_·.' .bi~~~i:l..a:w~::iaya te:ian mc:n..~" Ii.~ljJ !:II'!''' II.••• III. (~f~i.l: :ta:rikJh ..f.'''' •••• ..tJ l.mah ~!HpotODg. ~ ._. iI !i"il ):.".drud." .~!1.f. "" ~ ~I.. ~J i i'~"~ .V. TeIDe..'I2FJNTU '!'.a:gian: No.i • ~ll!ilprrali [p. " ••• .!' .DfJ'J~I~ !'~\!! ~ "!"!' MrJ.J=.! Ii ~ JJ " •• ~ ~ .' •• Ji"~.r. '1".··· 'O.ya mem..'\I~ jU' TARIER MASUKR1lJ MAH Il)'cn.·~a...ganiini d:iaku~ b:<...lU."... II! "!'''!''...S..5lepcrti )l'Mg biaJJik" D!!n..~ ~ No." ~:. "..:I:!I.

LAMP'IRA"N I .

seda juga..t danbnmng [JI1(Mt(aU pe.t2 4. baha:wapega.W'.emu.onm yang.an d~.' Jwo 200$ sehingga 30 lUll :2{K)5 bllgm mellyeLesa~ bn 1rerja. te~ah d~~and!3Jd]31rngtaJ~ uniltlk perrlMbangsn dan ke~~ll!saml. 1.dliata:s di3i1i dida. URIS :.rrno!l\J. :tanya memg~k~t syaraJt~.a!tii. PekeUHng Pelbe~dJab.[1ja:Il.419S.S: setia ®eru:alt me11l)'e:mak Jlu~irmK)!ho.a:i.uaan :BU. m Urll.:ran.pk.s:1ar~ yang djl~eta. leWoo mep_:y. ini [el:ailil mendapat pe:lepasalJ bagi tempoh lli.! sudah d!~~slMmIk.3. Mini.dl~rnam..epada beUau. .

adalah beirdasarlmJrlIl ImdaJr yamlg dr~simpkan dlalam P'elk:ediUrng Pe!ro~~dahaJ!i:aaW!IBnl.E IIl.:e. .sd N17 dl Bahaglaf'l .ElAIHIA:GIIAN .Afri4 .a~ian~l!JIan liGepada psrkara te.nslrik peril1.A!tJdunah.a :sarya me.DALAMA.GURUSAN' (MEIMO .N) " J'A lFailIKalTl1~.A.SUllka'olitaI!l'1II~a d~mak!lumlkln bahawa Iparmc:~o!l1lian~lLllrf1!wtarn .NIlU'S.IIA II).P. yang 2.l'Slsbut: d~ atas.N IiCHIIID'MlAT IPEIN. JPA:(T)P..elaun pedukaran ~e! ~IL1larste'SQrn daripadia. !F"uIJIiiIZabl:dalh ibilrnl1l Otilhilillon @ .! Pelmbarruw Tadbur (PliO) G.N SfE:S:EN TI!JINTU'iJi IElAUIN AN IPiEIPITUlfi(AlFil.ruJen adallaJ~ dl'~uliuska!11 dan~Un1~utan tersetlut.SUMIEI:IER MA. lli<epada KP'P(IU)T Adailiah d'sil1gan hOln1latny.IJAIR K . .r.41iahun 11995.'93S44 Fail Tuan : KE:LULUSA.

k.. SeW~g()r. 54-".Dloho:uon KeliUIIUSBill 'fun.s~~angJ:8tSI Selangor .emat:Wumkan k:epa:datuan .]:a).aiku permohon.e~~~lImsa:n kelt.l!)1DI inda:h. :EI. .ja_ 1. ss:m2l2D . Plued ~2122 47100 fueb:c.rf'uhUI.onOIiMl ini wan Lim. ~te.e No. TUJUAN:: Mimil: inl d~pa:llja:n. Bnl.R:llmab P 'i'B!I:lg :Dj'eU :M:e]dll~ SIWn P.• Jabm Bandar. Hock Gaji Dan Blaun 29 Mae: 200S 411$00 . pertimban:gHJ d.ri No. MemohQn.MINITlBEBAS KP.a. dm.1I1 ruottas.an.glcankepad:a!uan beftujum llDtrlk: a) b} M.il\iiBmaJII.P(U}T lPer.mg.5:. pem. .Pe!l'llIDl80SID K~Fa.

LAMPIRAN J S'.ALINAN SURAT NlKAH ( BE·RKAHWIN ) .

.2 Minit dan.tetapk.ita.lua:n roollu:runka!1:tmndam~gall. $elciraJlya diperseNj~i :s:ubc.ma kasih..emak. botangpe:rm.ara[-._-rri.an '~l dalam Pe:l:cel.mng: s PMbendaha:m::lmID Bll. 4J95 danK:adSiIr 'Fllm~ll~3iWilBa:yar. I. permobonan d.a telah memy.l yang Lelah ditmda d]angka~ !!lntuk pertlmban.olliru(mar.a:n Te1ta:p dl.. 3.arn.~M MenlO ya:ng: d:isedffiakan. pada Slekja~. 3. l'INDAKAN: 3.1 Urns se~j.g .2.i atlS dan djdapatl tanya me:!'lgiku~y.syatalya~g di. Ja:duaJ :2 PeteUUng y.gJa:n. d:anke~~~1!!!sa:ntuan.sarna.~.

.ilngPel1bendahara.. .o~.rah Gred M5i2.lllili1:all1 : lKepada .AMAN " JPA KIE:I!.AIHYANIOI ElIllBililLI ME:LALIUII SK~M IPIN'·J.Encik Um Eng IH!oc~ laGi. Dan IElatlin. KJetwl Preno~'. 1O:I~~989.E :2.UILIU:SAN' TUNTUiAN IELAUN lP~INIDAIH IFiUJIMI. dari li3!aha. .g P·enga.A'MAN PER:UM1AHAN KERAJAAIN! ~Sa.AHAGIAN SUlMEU5R :MANIlUS:IIA I1JAN IKHIIDMAT P!iNGtJlRU5·AIN MEM'O D'.ln:dahall1l ke' fuma~ SE!flciillii YaJ!!QI dmbelii mellallUli PinJramarn If!erul1I1aharJ Kierajaan mieng! kiut IPB~eJliI.g I1I'Qc:III:. bag~ menlLm~mJt el'aun perp.el~eRnngPedl(hidrnatan au. $ukacita 'dilmakll'l!Jmlkan! deng8!1!l in~i meifllr.giian G:aji.ampaikan k~be'riI:amn 'kepada Encik Lim iill1.I. 411995: dan surat P.a:~ Bil'.Alt.

'" 4: t;J~ ~L.yl)L~
~'~;J'~J

C~ ..;_J:j

$U}-i(U)

~iliL.:

~979 'r"lL...~J"'.i,I;r ~'f.·!~1

(2] ~)
"".;,:",/oIfJ:,?,"._. __ .. .,._ __....__ . _

"_,j~

,-,_
~ I I ,.UIILI .. ; ..

,~I~.
L!,

Pf'.',

~"
i

~--n

r~•.....

I

~,'

~." ._m'.."""'m~~~-~~:,~

.h,~,

./
~.,

,,~ ~I

LA'MPIRANK

SALINANKAD PENGENALAN I SURAT BERAN'AK

ii2l11: KaOO!ati.7 I[SGks~tltI.lliliAL MOR: SET AIR. 'K~d1P~l1ig~I!ll..RAJAANMAlAYSL~ S.lIiii.A Ii!OMZl 81~N:SORI Ni).A.jII'aan~ I!(.Akta Pen.Dis.71031 IE 0201". -Tilclllk Bel'kiilllaal'i" 21 lAj.umef! La:inl •Tilda'l! Berki. W~ktLl.ILM15 K!5.IIKIE:MATIAN. K_ elaliilirell II 1iI1~ ~AiC !ODID1 'I Tol!l'tpa't i(!I~ahir.UM{IR:AH .fidGI'lal'i sepel'ii PEINI[lAFT M BlESAA KI!. y~n!J1dicalait dalam D~IUir K~lailliraJll .GARA UmlJr 26.91'1·.ilUN 'KeU!!~I'!IOIJfI ME:LAYiIJ tSU Nama.. iI'AlHrIJN Jl'lnis -c1an No.i'e nis d<lIl No. e 5112 Thrar' Pemaslia.etu run:l'l:n Agama ISLAiM ME'LAYU 'fempat TinggaJl AQ. Nama 'T'R~i'kh dali!.a~_n.aan IIi.OSP'.'IJ~LKElAIHllRAN . 16) KANA:K·KANlAI(.ahkal'l balilaw<iIm~I'umal di al. Kad P'.5715 Tiilra~ P'emacstaullnl WAR.IAN Tarilij Ke'\i'iIar'9an~ar.eruilan '1306116~ 'llIl. W'ARG.iiJ'i I PEREMPI.d<lflallan 'I\($latlll'tlll"l dan.J'PN. 119'5.ut1n WARGAi~E.iNEGiAM B:AP.8. ~GI"I'I. 'I)okumel'l Lain.a1aJJ!iI 1:2(1.10 .GAftEGMA UmlllF .alilg. No. MAlAY·SIIft! . 'Dol<.

LAMP'IRANL .

Parce~ PIUlsat Pern~adbilli'alll K!e.Zabid!ah bt Othman @~Abdilililiah mel:adl[jjli:memo BahaQ'ian IPencen bitJPNPEN/6. SehutH.a hanya akan menuntut pembayalf.8 akan mengemukakantl.n~sia .r. Jaba.•.. 5.edslh.l!i.ese n berssma kehJ~u~p.ksy{.oniJnganak saya dan juga telah Imembawa bar.an y. EUok C2.2/48~1 Jld .elaul111 ma.200:15.iP'.ra.8Wi1 [plersel'liutuan 6':251~]If'UTRAJI.Juiai .eI1uaiUs:t.0 PUTIRAJI. Pe:rkhidimatarv Awam Maiays~i~ Balhag. tParoe~tC PlUsat P\ell1~adbiran K.aja. Se.l!l'nl Ki€lWanglan) Dell1ga.A V'A.n 6:2. :2.bertarikh 5.b1dal~bt.ukar ke sans lsitu baya.. beliau telah memehcn tuntutan elaun perpl ndaha n k.aW1li Jab"..ujan!g) .padla tu nr~Llltan elaUllli1 perpillldahal'1ll !keilJllall' steseWilI IPUBIilI .tan i<elr8ija. AdI@ll.AYA.ialrniPencen An]s2 _. Bt~ok C1.an (h~'I1glan itu.lliau s.2005 Pelll1ga..6.adar d b.Za. Puan .J!l'iIg.as7' .n hcnnma~nya saya msrujuk lke.rah .ays bert.1iiI . e ~fl07.al:ildiimaklumkan bahawaistelm~ saYiI.ang haysk dituntuf sekiranya s.ekijranya :say. Saly.arng~'barangl rumah .lflitutan yang telah diluntut o~e.. Ot:~man (~.& KI~idmatPengurug.Romzi 8il'1lSori Ja:b. 3. (Ui.a dapat bertukar ke mana-mans.aifil ian 'Iamba:ng tek:sii :Sial~aja (artas: Ik.aJaal~tPelrSelo\ilJ~lJa.5·1. 11.Bath:aglia~1 SumiJer Ma..8JndiAkllr Seier" K..e:r. Perkhidlmat:an Awam Mla'iay'S~ia A~r.31 nak-a nak) maoa kalasaya tid ak (.~be. Yangbenall"i (Romzi' B:in Serri) 1:2091'1-'10-67'75 . AbdlLlllllahtelah berplndah Ike Alor Setar bersama-sema dua .

LAMPIRAN"M .

.. .•• '." •••••••• INlO" S.' ." ". "" I _ = '1 : Teii:l1la Bahagia'r'I DAFtAlR IAYAMNI .'. IIU :i .' ••• '. PI~..'.IN.Aj¥AftAN:.0.Sah .'.'••'..'.!I &liN g.'.rrroG~NI TAJUKIHI~. no..YJ:RAN .iIIENCIE ::.. ...PK:B UNIT Pi~MBAVARAN 1E)(IPIRED [IIA TiE :" ••'••••'....••'" "' •• ".~T"'GNII TARIKHI) ~.'...'• NO. IINV"'OIS.'•• "•••." liS '.'"" .••.'••'••.". BAUCAR ElA..-S. .'".'••'••.•• .. ..RGEIRAMNI DO:~L!lNlIEIN e...OlU.EiQIJ.'..

..LA'MPIRAN N' -L~AP"'·O'··RA·······N·····P'.. ...'..''c.•. .: . c_'\c~'_' "..'' ....:·-'E··MA····..c ...i· N"'T-IAU"'A'N-' ~>I ...'........ . .

iI..-nI...!J~' ~~~~'!'m ~"'.I'" .~. :.Q.I"1 ~ ~1 '~" 'T.~TM!.. ..

.

IL l:eiifmi'iia $etJ:l[:i~ d'ij~uilfm'!. Ha:li1tar u1nILulk Pe\~kualrnl Ii dian Pem~kiuan..yii.ls!(ijn:liLa:pora~. . Me~gikl!Jttataos:ria Ipemlbay. Pema:A!ta~llian 6~lananll Tebui< DIBAYAIR.pan 8aucar 18ai)'Bf8!1:I m. SlliI'lIil.aran ~a"g be~ul.paliitllJ1I1 haucar .'ula!1l1 Ub\'3I~.gemak: i.e'flgikut: nc... S!!mak (falam Pe:rtallJaaln StaI.en dan' 'WYj!illdkan nod~3J~ear ISayar:an. IBuat pemni:uil..yamtnl KeFlU.11 .bauoar danl biiliT~i'Idalam li!:ota'~ pteii!.S No.takla~ leng~apl.Oek l' lEFT' dan tarikh.'ij. Ii.etapl._---:I~---" Ha'fIlilar wntuk l?era:kuSIl UI 'Wujud BaUClrl.ll!II. Pemba. Pastikali'l dokJl!:lmensokon9a!!il!llmerH.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->