ZDRAVSTVENI ODGOJ

DEFINICIJA

Zdravstveni odgoj je aktivnost usmjerena na unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti ili smanjivanje njihovih posljedica kod pojedinca i grupa putem organizovanih napora na mijenjanju vjerovanja, znanja, stavova i ponašanja Zdravstveni odgoj je skup iskustava i situacija koje u životu pojedinca, grupe ili zajednice mogu da dovedu do promjene njihovih vjerovanja, stavova i ponašanja u odnosu na zdravstvene probleme (SZO) Zdravstveni odgoj je nezamjenjivo sredstvo kojim svako društvo obezbjeđuje da ljudi razviju lično i kolektivno razumjevanje i vještine koje su im potrebne da dostignu zdrave stilove života, zdravu javnu politiku i zdravlje zajednice (Evropska unija za zdravstveni odgoj 1991 g.)

CILJEVI ZDRAVSTVENOG ODGOJA OPĆI CILJEVI, EVROPSKI CILJEVI
Opći ciljevi zdravstvenog odgoja prema SZO  postići da se zdravlje smatra visokom zdravstvenom vrijednošću  pomoći pojedincima da postanu odgovorni za zdravlje  promovirati ispravno korištenje zdravstvene službe Evropski ciljevi zdravstvenog odgoja  pomoći ljudima da poboljšaju svoje zdravstveno stanje i naprave neophodne korekcije svog individualnog stila života i ponašanja kada je to neophodno  pomoći u smanjenju izdataka za zdravstvenu zaštitu smanjenjem nepotrebnih zahtjeva za zdravstvenom zaštitom  uključenje potencijala korisnika u održavanju njegovog zdravlja i korištenju zdravstvene službe

CILJEVI ZDRAVSTVENOG ODGOJA PREMA DETERMINANTAMA PONAŠANJA
Kognitivni ciljevi (spoznajni ciljevi)  obezbjeđenje odgovarajućeg kvantuma znanja i informacija te uticaj na shvaćanje značaja zdravlja Afektivni ciljevi (opažajni ciljevi)  usmjereni su na izmjenu ili formiranje pravilnih stavova o zdravlju Bihevioralni ciljevi (ciljevi vezani za ponašanje)  usmjereni su na promjenu ponašanja i praksu promjene ponašanja Socijalni ciljevi  usmjereni su na stvaranje adekvatnih uslova za promjenu zdravstvenog ponašanja od strane društva

USMJERENOST AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENOG ODGOJA
Zdravstvenim odgojem bi trebala biti obuhvaćena cjelokupna populacija i unutar nje izdvojene grupe:  zdravo stanovništvo  rizične grupe (trudnice, djeca i mladi, stara lica)  nozološke grupe (pacijenti oboljeli od infarkta miokarda, šećerne bolesti i sl.).

MJESTO DJELOVANJA ZDRAVSTVENOG ODGOJA
Zdravstveni odgoj u porodici  program rada tima porodičnog doktora (zdravstveno informisanje, povećanje kvantuma znanja, promjena stavova i ponašanja zdravih i bolesnih članova porodice) Zdravstveni odgoj u školama  sastavni dio nastavno obrazovnog procesa u cilju sticanja znanja iz oblasti unapređenja zdravlja i zdravstvene kulture, prihvatanja poželjnih oblika ponašanja  primjer - izrada likovnih radova na temu «Šta za tebe znači biti zdrav« (crtež tada predstavlja dječje poimanje zdravlja a to je obično igra, sport, voće, četkica za zube i sl.)

MJESTO DJELOVANJA ZDRAVSTVENOG ODGOJA
Zdravstveni odgoj na radnom mjestu  rješavanje rizika po zdravlje radnika određenih zanimanja (upotreba sredstava zaštite na radu, zabrana konzumiranja alkohola, pušenja i sl.) Zdravstveni odgoj u zdravstvenim ustanovama (ambulanta, bolnica)  svakodnevna aktivnost zdravstvenih radnika kroz programe zdravstvenog odgoja namjenjene za ciljne grupe i pojedince Zdravstveni odgoj u zajednici  programi za mobilizaciju struktura u zajednici

ZDRAVSTVENO ODGOJNI PROCES

Zdravstveni odgoj se zasniva na istim metodama kao i klinička praksa Dijagnostička faza uključuje ispitivanje, posmatranje i postavljanje zdravstveno odgojne dijagnoze. Za ispitivanje se koristi vrlo često anketa o znanju, stavu i praksi pojedinca o određenom zdravstvenom problemu Na osnovu dobijenih odgovora stiču se informacije koliko ispitanik zna o određenom zdravstvenom problemu, kakav mu je stav odnosno mišljenje i šta upražnjava da bi prevenirao određeni zdravstveni poremećaj Nakon ovih saznanja postavlja se zdravstveno odgojna dijagnoza Faza liječenja podrazumijeva učenje i podučavanje. Sadržaj zdravstveno odgojnog rada treba prilagoditi znanju i stavovima ispitanika

ZDRAVSTVENO ODGOJNI PROCES LIMITIRAJUĆI FAKTORI
    

 

dugotrajan proces kontinuirano djelovanja efekti djelovanja nisu odmah uočljivi postepeni proces (korak po korak) ovisan od karakteristika pojedinca, a manje od aktivnosti zdravstvenog radnika nedovoljna zainteresiranost zdravstvenih radnika za rad na zdravstvenom odgoju ovisan od ekonomskih mogućnosti zajednice pod uplivom je socijalnih faktora sredine

KADAR U ZDRAVSTVENOM ODGOJU

Medicinski i nemedicinski kadar učestvuje u aktivnostima zdravstvenog odgoja

Medicinski kadar  doktor u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, doktor specijalista, medicinski tehničar Nemedicinski kadar  psiholog, pedagog, nastavnik, učitelj, volonteri, vođa zajednice, političari, medijske ličnosti, vjerski službenici, veterinari i sl.

ULOGA ZDRAVSTVENOG RADNIKA

Djelovanje zdravstvenog radnika u procesu zdravstvenog odgoja može biti direktno i indirektno

Direktno djelovanje zdravstvenog radnika  stalno informisanje pacijenata o zdravom stilu življenja u cilju prevencije bolesti i poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja. Zdravstveni radnici treba da djeluju kao model identifikacije u pogledu zdravstvenog ponašanja Indirektno djelovanje zdravstvenog radnika  zdravstveni radnici koji se uže bave zdravstvenim odgojem (svi stručnjaci u PZZ, stručnjaci iz javnog zdravstva) Karakteristike poruke zdravstvenog odgoja  poruka mora biti tačna, provjerena, prikazana zanimljivo, adekvatno dizajnirana, razumljiva, ohrabrujuća, ne smije biti zastrašujuća

MOTIVACIJE U ZDRAVSTVENOM ODGOJU

Motivacije su unutrašnje pokretačke snage koje tjeraju ljude na aktivnosti koje imaju za cilj zadovoljenje potreba

Endogene motivacije (osnovne biološke motivacije)  predstavljaju zadovoljenje gladi žeđi, pripadanje zajednici, želju za uspjehom,lijepim izgledom i zadovoljavajućim zdravljem Egzogene motivacije  polaze od apeliranja na savijest, autoritet i zastrašivanja (npr.TV reklama paste za zube) Faktori od uticaja na motivaciju su:  starost, spol, zanimanje, stepen obrazovanja, religija, običaji, fiziološka stanja (trudnoća, klimakterij), opće zdravstveno stanje, vrsta oboljenja, ekonomski status

KVALITETI EDUKATORA U ZDRAVSTVENOM ODGOJU
Opće ljudske karakteristike  iskrenost, prijatnost, emocionalna sigurnost, strpljenje, nepristrasnost Komunikacijske karakteristike  sposobnost slušanja, razumjevanja, vođenja razgovora i komunikacije sa grupom Menadžerske karakteristike  analitičke sposobnosti, liderstvo, sposobnost prosuđivanja Zdravstvene karakteristike  dobro opće zdravlje, prijatna spoljašnost, zdrav stil ponašanja

METODE RADA U ZDRAVSTVENOM ODGOJU
Najstarija podjela metoda rada u zdravstvenom odgoju je prema toku informacija - podjela na didaktičke i sokratovske metode Didaktički (klasični) metod rada  jednosmjerni tok informacija od predavača ka slušaocima, ex – katedra pristup , strukturirano izlaganje materije Sokratovski metod rada  dvosmjerni tok informacija, podrazumjeva pitanja i odgovore
 

Klasična podjela metoda rada u zdravstvenom odgoju je prema broju osoba kojima je namjenjen - podjela na individualne i grupne metode Individualni metod je rad sa pojedincem , naj č e šć e se provodi putem intervjua

GRUPNE METODE RADA
Grupni rad  Osnovna praktična tehnika rada je da grupa vrši pritisak na pojedinca da se prilagodi, promjeni ili uskladi svoje ponašanje sa ostalim članovima grupe  Nema autoratitvnog stava zdravstvenog profesionalca, niti nametnutih savjetovanja
  

Grupne metode rada podrazumjevaju rad u maloj i velikoj grupi Mala grupa broji do 10 članova, a veća grupa do 30 članova. Bolji uspjesi postižu se sa radom u maloj grupi Grupu čine: vođa grupe, profesionalac iz određene oblasti relevantne za problem koji se tretira, objektivni posmatrać, zapisničar i učesnici grupe Igranje uloge – kroz iskustvo iz svarnog života pomaže se ljudima da bolje shvate uzroke problema, način rješavanja i potrebu promjene ponašanja radi njegovog razrješenja

KARAKTERISTIKE GRUPNOG RADA

Karakteristike grupnog rada Prednosti  aktivni odnos svih članova grupe  edukator je ravnopravan član grupe, a ne prenosilac znanja  dvosmjernost prenosa informacija  naglašena kooperativnost i motiviranost za uspjeh akcije  najviši efekat u sticanju znanja Nedostaci  manji obuhvat  vremenski i ekonomski neisplativo

SAVREMENA PODJELA METODA ZDRAVSTVENOG ODGOJA

Savremena podjela metoda zdravstvenog odgoja je na nastavne i organizacijske

Nastavne metode obuhvataju:  intervju i savjetovanja kao individualne metode  predavanja, diskusije kao grupne metode  medijske tehnike kao masovni mediji, aduiovizuelna sredstva, kompjuterska tehnika itd.

INTERVJU

Intervju je najčešće korišteni metod rada u komunikaciji pacijent-zdravstveni profesionalac To je oblik komunikacije osobe sa osobom Cilj vođenja intervjua je rješenje zdravstvenog problema pacijenta Vještina komuniciranja kod ovog metoda dolazi najviše do izražaja Osnovni uslov za dobro vođenje intervjua je sposobnost da razumjemo sebe i slušaoca Obično se primjenjuje formalni intervju, veoma rijetko planirani intervju

FORMALNI I PLANIRANI INTERVJU
Formalni intervju  najčešće je nedjelotvoran za aktivnosti u promociji zdravlja i zdravstvenom odgoju jer ma koliko da je pacijent motiviran stav ispitivača, zdravstvenog profesionalca, nameće psihološku barijeru koju vrlo često ne može premostiti ni motiv ni potreba pacijenta  savjetovanje zdravstvenog radnika vrlo često ide ka zastrašivanju, prijekoru i neshvatanju psihičkog stanja slušaoca Planirani intervju  zahtjeva da intervjuiranu osobu vještinom komuniciranja pridobijemo i privučemo a nakon toga podvrgnemo procesu podučavanja i savjetovanja  u odnosu sa slušaocem treba poštovati njegove interese, potrebe , vjerovanja, stavove, običaje i na njegov problem gledati sa saosjećanjem a ne sa sažaljenjem (empatijski pristup)

USPJEŠAN INTERVJU

 

 

zaboravite na vrijeme, kafu i druge obaveze skoncentrišite se na pacijenta (ne okrećite papire pred njim) gledajte ga u oči razgovor obavite bez prisustva drugih lica fokusirajte pažnju na glavni pacijentov problem Podstaknite diskusiju promovirajte zdrav stil života a ne lijekove koristite promotivni materijal

KARAKTERISTIKE INTERVJUA
Karakteristike intervjua Prednosti  odnos povjerenja i podrške od strane učesnika intervjua u ostvarivanju zajedničkog cilja Nedostaci  mali obuhvat  vremenski i ekonomski neisplativ  osoba koja vodi intervju ne vlada često vještinom komuniciranja, te pacijent postaje objekat

PREDAVANJE

Predavanja su najstariji oblik širenja zdravstvenih informacija Predstavljaju klasični vid komunikacionih jednosmjernih metoda Svako predavanje počiva na interesima i potrebama ljudi a bazirano je na predhodnim znanjima podučavanih osoba Broj slušalaca koji imaju većeg interesa je mali, auditorij je nehomogen, tako da u najvećem broju nikakvo predavanje ne može zadovoljiti interese svih slušalaca Predavanja se obično dopunajavaju novim metodama kao to su to diskusije na kraju predavanja putem postavljanja pitanja i dobijanja odgovora – interaktivni pristup problemu

KARAKTERISTIKE PREDAVANJA
Karakteristike predavanja Prednosti  jednostavnost  ekonomičnost  praktičnost Nedostaci  najslabiji efekat u sticanju znanja i promjeni ponašanja  jednosmjerni proces komuniciranja bez uticaja auditorija  pasivan odnos auditorija

MEDIJSKE TEHNIKE

Sredstva masovnih komunikacija imaju velike mogućnosti u afirmaciji unapređenja zdravlja Proces komunikacije sastoji se iz odašiljača poruke, same poruke i primaoca poruke, te povratne veze sa odašiljačem. Brzina prenošenja jednostavnih poruka i sadržaja doprinosi da mas-mediji dobiju posebno mjesto u preventivnim akcijama i kampanji u zajednici, posebno gdje je širenje jasnih i preciznih informacija presudno za uspjeh akcije (vakcinacija) Prednost mas-medija je u informisanju velikog broja ljudi za vrlo kratko vrijeme Osnovna uloga mas-medija je da ljude informišu, upute, obrazuju, da ih odmore ili zabave a da pri tome prihvate zdravstvenu promotivnu poruku

NAJČEŠĆE KORIŠTENI MAS-MEDIJI
Ograničavajuće i otežavajuće okolnosti efekta mas medija ogledaju se u jednosmjernosti i posrednosti, bez povratne informacije u komunikaciji Najčešće korišteni mas-mediji za prenos informacija u zdravstvenom odgoju su televizija, radio, novine i časopisi Televizijski program je najpristupačniji i najprihvatljiviji za prenos informacija sa zdravstvenim sadržajem Radio je takođe dobar prenosilac informacija, ali je njegova slušanost daleko manja Novine se manje čitaju, čitaoci su uglavnom sa višim stepenom obrazovanja

KARAKTERISTIKE MEDIJSKIH TEHNIKA
Karakteristike medijskih tehnika Prednosti  brz prenos informacija  obuhvat velikog auditorija  ekonomičnost  dostupnost  jednostavnost  utiču na kreiranje novih modusa ponašanja Nedostaci  nepoznavanje auditorija  jednosmjernost prijenosa poruke bez povratne informacije u komunikacji

ORGANIZACIONE METODE RADA
Organizacione metode rada u zdravstvenom odgoju nisu klasične nastavne metode, već predstavljaju organizirani rad ljudi u zajednici u cilju mjenjanja stavova i ponašanja

Organizacione metode rada u zdravstvenom odgoju obuhvataju  rad u zajednici  društvene akcije kao kampanja i propaganda  grupe za pomoć i samopomoć

RAD U ZAJEDNICI

Zajednica se sastoji od grupa i pojedinaca koji su orjentirani na uzajamnu saradnju u cilju funkcionisanja zajednice Pojedinci u zajednici su povezani zajedničkim interesima, potrebama i orjentisani su na saradnju Procesi učenja i akcija su olakšani u organizovanoj zajednici Djelovanje zajednice kao cjeline i aktiviranje ljudi u njoj je metod koji je primjenljiv za održanje zdravog okoliša ili rješavanje socijalnih ili drugih problema (droga, pušenje i sl.)

DRUŠTVENE AKCIJE

Kampanje Kampanje mogu biti usmjerene ka:  manifestacijama  protesnim skupovima (borba protiv pušenja, promocija dojenja, kupovina zdrave hrane, nabavka sigurne vakcine i sl.)  grupama sa posebnim potrebama (trudnice, majke sa malom djecom ili oboljelom od određenih bolesti, hendikepirani i sl.) Grupe za podršku  Grupe za podršku, pomoć i samopomoć predstavlaju organizirane napore zajednice za pomoć i podršku majkama u dojenju, razvoju djece, pravilnoj ishrani, prevenciji hroničnih bolesti, slijepim i slabovidnim osobama i sl. putem NGO

KARAKTERISTIKE ORGANIZACIONIH METODA RAD U ZAJEDNICI
Rad u zajednici Prednosti :  mobilizacija velikog broja ljudi na zajedničkom zadatku  uspijeh često zagarantovan Nedostaci:  zahtijeva dugotrajnu i dobru pripremu  zahtijeva angažman svih aktera u implementaciji što je vrlo teško postići

KARAKTERISTIKE ORGANIZACIONIH METODA- KAMPANJA
Kampanja i propaganda Prednosti:  obuhvataju grupe stanovništva kojima je potrebna pomoć (djeca, stari, hendikepirani)  mobilišu sve društvene snage Nedostaci:  nemaju odraza na ostalo stanovništvo, ili samo djelimično  ekonomski su često neisplativi

KARAKTERISTIKE ORGANIZACIONIH METODA RAD U GRUPAMA ZA PODRŠKU
Rad u grupama za podršku, pomoć ili samopomoć Prednosti:  emocionalna podrška među članovima grupe  aktivan odnos svih članova  animiranje pomoći društvene zajednice Nedostaci:  zahtijevaju stalnu ekonomsku podršku i permanentan rad (kampanjski rad ne dolazi u obzir)

ZDRAVSTVENO ODGOJNA SREDSTVA

Zdravstveno odgojna sredstva predstavljaju tehnička pomagala koja služe za prenošenje zdravstveno odgojnih informacija na pojedinca i grupu To su oruđa za rad koja, ako se primjene pogodnom metodom, mogu uticati na brže mjenjanje stavova i navika pojedinaca i zajednice, na sticanje znanja u vezi sa zdravljem Sadržaj zdravstveno odgojnih sredstava treba biti prilagođen karakteristikama pojedinca ili grupe kojoj su namijenjeni

PODJELA ZDRAVSTVENO ODGOJNIH SREDSTAVA
Zdravstveno odgojna sredstva se dijele prema čulu na koje djeluju: auditivna  radio, kasetofon vizuelna  knjige, slike, fotografije, stripovi, mape, plakati, modeli, karikature, brošure, zdravstveno odgojni recept audiovizuelna  TV, filmovi, video trake, kompjuterske igre

Danas raspolažemo multimedijskim i kompijuterskim nastavnim i vaspitnim sredstvima koja su povezana sa korištenjem specifičnih novih metoda (Internet i sl.)

Očigledna sredstva
   

Izložbe – opće i specijalne Pokretne slike – film Nepokretne slike – album, crtež, Pisana sredstva – plakati, slikovnice, cirkularno pismo, letak, knjige, brošure Sredstva masovnih komunikacija – TV, radio,novine,kino

Plakat

Pasivno pušenje

Letak, plakat

Prenos brze poruke (savijet “ voda nije za piće “) Plakat – jasna poruka, aktuelna, koja ne zastrašuje, do 7 riječi i boje koje privlače pažnju

FIZIČKA AKTIVNOST PREDUSLOV ZDRAVLJA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful