Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07

Kinh tế vĩ mô

Các ứng dụng của mô hình

Các ứng dụng của mô hình kinh tế vĩ mô
Chúng ta đã dành phần lớn học kỳ này để xây dựng kỹ lưỡng một mô hình kinh tế vĩ mô có thể áp dụng để phân tích tác động của các biến cố kinh tế dựa trên bốn biến nội sinh chính: sản lượng thực Y, lãi suất thực r, mức giá P và tỷ giá hối đoái thực ε. Đến đây, chúng ta có thể vận dụng những hiểu biết về các thay đổi của những biến này để suy luận ra các tác động đối với tiêu dùng C, đầu tư I, tiết kiệm quốc dân S, xuất khẩu ròng NX, tỷ lệ thất nghiệp u, tỷ lệ lạm phát π, lãi suất danh nghĩa i và tỷ giá hối đoái danh nghĩa e. Mô hình được mô tả một cách đơn giản nhất bằng bốn phương trình sau: (1) (2) Y = C(Y - T) + I(r) + G + NX(ε) ; phương trình IS

M = L(Y , r + π e ) P Y = Y + α(P - Pe) r = r*

; phương trình LM ; phương trình AS ; nền kinh tế mở nhỏ

(3) (4)

Mô hình này là cách trình bày tổng quát cho các trường hợp đặc biệt thể hiện qua việc đưa vào các ràng buộc và giả định đối với các phương trình như sau:
A. Nền kinh tế đóng (Closed economy, ký hiệu là C):

• •

Ba biến nội sinh: Y, r, P NX ≡ 0, nên phương trình (1) trở thành: (1C) Y = C(Y - T) + I(r) + G

• •

Không có phương trình (4). Hệ phương trình: Y = C(Y - T) + I(r) + G ; phương trình IS ; phương trình LM ; phương trình AS

(1C) (2) (3)

M = L(Y , r + π e ) P
Y = Y + α(P - Pe)

David E. Spencer/Chau Van Thanh

1

Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành

AD-SRAS] • Nếu πe = 0. Với Y cho trước. [Phân đôi cổ điển1]. r được xác định bằng phương trình (1C). phương trình AS Y= Y Y được xác định bằng phương trình (3-lr). nên phương trình (3) trở thành: Y= Y (3-lr) • • (1C) (2) (3-lr) • • • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1C). phương trình LM . phương trình AS Sự phân biệt giữa các biến thực và biến danh nghĩa theo lý thuyết trong mô hình cổ điển. r ) P Y = Y + α(P .T) + I(r) + G M = L(Y . Hệ phương trình: Y = C(Y .Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình Dài hạn: [Mô hình cổ điển] • P = Pe. phương trình IS .Pe) .tính trung lập của tiền).T) + I(r) + G Ms = L(Y . David E. Hệ phương trình: Y = C(Y . phương trình trở thành: Ms = L(Y . P được xác định bằng phương trình (2). phương trình LM . Ngắn hạn: [Mô hình IS-LM. Spencer/Chau Van Thanh 2 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành 1 . r ) P (2C-sr) • • (1C) (2C-sr) (3) Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1C). phương trình IS . Với Y và r cho trước. r + π e ) P . (2C-sr) và (3). trong đó nhấn mạnh các biến danh nghĩa không ảnh hưởng đến các biến thực (ví dụ thay đổi cung tiền không ảnh hưởng đến các biến thực . (2) và (3-lr).

r * + π e ) P Y= Y Y được xác định bằng phương trình (3-lr).T) + I(r*) + G + NX(ε) (1O-sr) • Nếu πe = 0. Hệ phương trình: Y = C(Y . phương trình (1O) trở thành: Y = C(Y . Ngắn hạn: [Mô hình Mundell-Fleming] • Với P và P* cho trước. chúng ta có: Y = C(Y . Vì thế. ε. Spencer/Chau Van Thanh 3 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành . Khi phương trình này được thay vào các phương trình (1) và (2). e lỷ lệ với ε.T) + I(r*) + G + NX(ε) Ms = L(Y . (2O-sr) và (3). Với Y cho trước. ký hiệu là O): • Mô hình của một nền kinh tế mở nhỏ bao gồm cả phương trình (4). và P. ε được xác định bằng phương trình (1O). P được xác định bằng phương trình (2O). r * + π e ) P (1O) (2O) • Điều đó mang lại cho chúng ta ba biến nội sinh: Y. [Phân đôi cổ điển].Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình B. Dài hạn: [Mô hình cổ điển của nền kinh tế mở] • • (1O) (2O) (3-lr) • • • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1O). Hệ phương trình: David E. r * ) P (2O-sr) • • Mô hình hoàn chỉnh bao gồm các phương trình (1O-sr). (2O) và (3-lr).T) + I(r*) + G + NX(ε) Ms = L(Y . phương trình trở thành: Ms = L(Y . Với Y và ε cho trước. Nền kinh tế mở nhỏ (Small and Open economy.

3. và P. Thay đổi tự định của cầu tiền (thay đổi có tính ngoại sinh). 4. ngân hàng trung ương phải điều chỉnh cung tiền để duy trì e ở mức cố định. 5. 2. 1.Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình (1O-sr) (2O-sr) (3) Y = C(Y . r. Trong nền kinh tế mở nhỏ ngắn hạn. Thay đổi cung tiền. trong ngắn hạn và dài hạn. M trở thành một biến nội sinh. Thay đổi thuế nhập khẩu (chỉ đối với nền kinh tế mở nhỏ). Thay đổi của thâm hụt ngân sách chính phủ. trong nền kinh tế đóng. 6. bạn nên xem xét cả hai cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi và cố định.T) + I(r*) + G + NX(ε) Ms = L(Y . David E. Tăng thâm hụt ngân sách chính phủ tại phần còn lại của thế giới (chỉ đối với nền kinh tế mở nhỏ). 7. Một số ứng dụng: Bạn nên có khả năng phân tích được các tác động của mỗi biến cố kinh tế sau đây đối với các biến nội sinh phù hợp (Y. cũng như ε trong nền kinh tế mở) trong nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở nhỏ.Pe) Tỷ giá hối đoái thả nổi: • Với P cho trước. Thay đổi tự định trong tiêu dùng (thay đổi có tính ngoại sinh). Thay đổi tự định trong đầu tư (thay đổi có tính ngoại sinh). e điều chỉnh để thoả phương trình (1O-sr) Tỷ giá hối đoái cố định: • e được ấn định ở e = ef. Kết quả là. Spencer/Chau Van Thanh 4 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành . r * ) P Y = Y + α(P .

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế vĩ mô Các ứng dụng của mô hình Mở rộng: Các trường hợp đặc biệt về mô hình Mô hình IS*-LM* cho nền kinh tế mở nhỏ (ngắn hạn) có sự khác biệt về tỷ giá (r?r*) Trong đó: r = r* + ? Với ? bao gồm rủi ro quốc gia và rủi ro tỷ giá [d – (ee – e)/e] • • Y = C(Y .T) + I(r*+?) + G + NX(e) M/P = L(r*+?. Y) Mô hình IS-LM cho nền kinh tế mở lớn (ngắn hạn) được xác định bởi: • • • Hay: • • Y = C(Y . Y) Y = C(Y .T) + I(r) + G + NX(e) M/P = L(r.T) + I(r) + G + NFI(r) M/P = L(r. Spencer/Chau Van Thanh 5 Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Châu Văn Thành . Y) NX(e) = NFI(r) David E.