ภาคการศึกษาที่ 1/2551

หนวยสอนเสริมและหนวยเนนสอนเสริม
ลักษณะขอสอบชุดวิชาที่มีขอ สอบอัตนัยและปรนัย

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชุดวิชา
กม.แพง 1
กม.อาญา 1
กม.แพง 2
กม.อาญา 2
กม.พาณิชย 1
กม.พาณิชย 2
กม.แพง 3
กม.วิธีสบัญญัติ 1
กม.วิธีสบัญญัติ 2
กม.วิธีสบัญญัติ 3
กม.ระหวางประเทศ
กม. ภาษีอากร 1

หมายเหตุ

ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2551
หนวยเนนสอน ลักษณะขอสอบ
หนวยสอนเสริม
เสริม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
อัตนัย ปรนัย
1-6
7-10
11-15
2,3,7-9,12-14
3
60
3-5
6-9
10-12,15
5,6,8-12
3
60
1-4
5-10
11-15
2,4,7,8,11-13
3
60
2-7
8-14
2,6,9,10,11,14
3
60
1-8
9-15
2,3,9,10,12,13
3
60
1-8
9-15
3,7,8,13-15
3
60
1-7
8-15
1,2,5,6,9-13
3
60
1-5
6-9
10-15
3,5,7,8,10,12
3
60
1,2,5
6-9
10-14
1,2,5-8,10-12
3
60
1-7
8-11,14,15
1,2,7-9,11
3
60
เปดสอนเสริมที่ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 2,3,5,8,9,12-15
3
60
ไมมีสอน ไมมีสอน ไมมีสอน
5-8,10-12
3
60

1. ชุดวิชากฎหมายทั้ง 1 ชุดวิชา ตามตารางนี้ ขอสอบปรนัยจะออกจากเนื้อหา
ในเอกสารการสอนทั้ง 15 หนวยๆ ละ 4 ขอ
2. ชุดวิชากฎหมายอื่นๆ ขอสอบเปนปรนัยอยางเดียว 120 ขอ จากเนื้อหาทั้งหมด
15 หนวยๆ ละ 8 ขอ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful