கி கி

மா த

திய

ெத


பதி
- 1956 Printed by Dr. V. R. Murty, At The Homeopathy Press,
Homeo House, Kumbakonam.
-----------------------------------------------------------

ைர

அவதார
நா

.

கதி

இைவ சீ
கட

கி

இராமகி
நிக
ெத

இவ

.

மைறகி

றன .

இைழ
ேபா

,ச

ற எதி

ேதா

ேபா

ெபா

,ச

ற ெப

ய ,

தைகேயா

ேப தி

ெசய

ேபா

ைமகைள

இழ க

ேலா

. ம கேளா

ளைத உண

நமைன அ

ேசாதைன ெச

டந ப

கைள

ஷ கள ட

அைசயாத மைல ேபா

தினா

,

அதிசயமான

கர , ைசத

இவ

எதி பாராத வ தமா

தப ரா

ைம உைடய

க , இல கிய , சமய

பழகியவ ; ஏைழய

ய ைர

வராக

தவ ;

வதி

ெதள ைவ வ டாதவ ;

ைகைய வ ல க

தவ . "நா

ேசா ; நரக தி

யா

இட

பேடா ,

ைல" எ

ற அ பர

ேலா ,ஏமா ேபா , ப ண யறிேயா , பண ேவா

ேலா , இ

வா ைக ெம

றிய ெப

கா தி மஹா மா. ம ற அவதார

திய ன ; தவ ர உ

கைள

ைமய

படாத தன சிற

நடைல இ

ண பரமஹ ஸ

தியவ

அரசிய

ைறபா

ரணாக நி

கள

ேதா

ைம மி க மகா

தளராதவ ; உட

பல

ைலவத கான நிமி த

கட

றா க

வழிய
மரப

ஷ க

பேம எ நா

பமி

நிர ப ய இவ

ைடய வா

தவ .
ைக வரலா ைற எ

றி

கிைட த
தமி
'க

தி உ

அத

ள ஓ

ெப

பா கிய ெம

ெமாழிைய உய
கி'ையேய சா

ெகா

ட அவ

வா

ததா

ெவள ய
தா

சி


த பட தி

. தமிழ

ஆ கிய இ த

ஏ ப

ெச

வைத

த இ

சி

தமிழ

ப க

தி

ய சிய

ைண அழ

வ ைத அைனவ

பரமபத

ைற. இ

தா

இட

தக வ வ

சி ஒ

அவ

ெற

! இைத

நிைறவான ஆசி த

ைம

ய ச ைத எ

மகி

நா

றலா . இ

ைவ த ெப

வ ய ெச

பாராம

ைடய ெப

தி

தா தமி

ேற

இதய தி

க ேவ

எம

இ த

இல கிய க

அைட த

தா

.

நி திய உலகிலி

ேநா ைக

வாெர

ைல வரேவ பத

றி ைப ெப றவராேவா .

ெச

தி

தி அவ

ண .

அவ

ைடய

பதி பாள .
----------------------------------------------------------அமர

கி / ஆசி ய "க

எள ய
ேமைதகள

வ . ப

ப திேல ப ற
ளய

இய க தி

கி"

, "க

கி".

ரா. கி

ெகா

ெதா

அவ க
தி
ெதா

ெச

வாச
வ கட

ைடய அ
ேகா

, அப மான

ைடய அைழ

கிண

" ஆசி ய

ெபா

பண ய

தா . அ
ேப

க, ெச

தி அவ

ைன

, பல ஆ

ேபானா .
தி

. வ . க.
, ராஜாஜி
பா திரராகி
வல

. எ
ெச

.
, "ஆன த

அைத

சிற பாக நட தினா . இ தியாவ ேலேய ப ரபலமான வார
ப தி

வ த

தேபாேத ேதசீய

டா றினா . ப

கத

, "நவச தி"ய

ெச

ய சியா

டா . சிைற

தைலயாகி வ த ப ற

கீ ேழ சில ஆ

ைகயாக அைத ஆ கினா . இைணய ற த

திறைமயாேல எ
தமி
ெசா
"க

ேலாைர

இல கிய வரலா றிேல, "ஆன த வ கட
ப யாக ஒ

கி"ைய

நி வாக

ெதாட

திறைமயா


"

மற கேவ

ெமாழி ப

பதா


,க

, ேதச

கி

யா

.

ச தி

, மைற

. வா ைகைய ஒ

ெகா

கவ ைத

வசன இல கிய
எைத ேவ

மானா

ெகா
அரசிய

வள

, ெபா

ளா . அவ
ெபா

வமான ச

அள

ெதாடாத

னா காத

திர நவ ன

அள
"க

கைளஅவ

தவ

கி". தமிழி
ெரா ப

தவ "க

ட அைத
கி".

கீ த வ ம சன

வள
ேம இ

ெச

தாேரா அ ப ேய

ழ ைதக

. அைத

ப ரகசமாக

, அைத

பைத நி

ன கர

ைல.

வள

கைட

தவ

ளாதார , இல கிய , ச
அவ த

வய

வட

றா கால

,

றா

வ தியாக நா

,எ
" எ

ைட

த ேஜாதியாக மதி கிேற

கிேற

லாவ றி

இய றி

ெம

ேமா, அ

நவஜவ

ெரா ப தமிழிேலேய எ

ெதா

சி

பத

பாரதி எ ப

சில

த ெதா

உபேயாகி

ஷா. அைத அ ப ேய வா ைகய

தமி

இைணயாக ஆ கினா .

தமி நா

வைத

அைத எ ய ைவ க வ

ஏ பட அவ ெச

ப ரகாசமாக எ ய ைவ க

கி".

வமான

வைர கீ ேழ ைவ கேவ இ

ைல. அைத ஒ

ெப னா

த ேபனாைவ ஐ ப

எதி கால ச ததியா

"க

ைழ ப

க " எ
தா . ப

சதாசிவ தி

கிேற

தவ

கினா .

வயதி

வைர, அதாவ
"சாவத

கால ைதேய சி

அைத "வ கட"

"வ கட

ப ரமி க ைவ தா .

-

கினா . கவ ைதக

ேம இ

ைல; அவ

ைல. சாகா வர
தமி

ெப ற

அள
"பா

திப

ப தி

ளா . "சிவகாமிய
கன

"

தி

ெமாழி
வா

அள

நிைன

சி

கா திமஹா மா
ய சி எ

வ.

கைள

நி சய .

வாய

கல

தா

ெகா

அதி

ளாத

கிய வ ழா

எ டய ர தி

ய வ ற

ப க ட அ

பா

ப டா .

னா . ேதச தி

.சி.க

ெகா

இதய

",

கிய ெதாட

ல கா ய

ைல. பாரதி

ேபாலேவ, ம கள

உைழ தா . அவ

ேம இ

ெச

ஆய ரமாய ர

ம கள

னய

,இ

ட, தமி

அவ ெந

தா .ந

ெகா

ைகய

ெகா

தலிய

கழி த ப ற

சபத ", "ெபா

த ைதயாகிய

ஏ ப

டா .

வத

ெப

ெப

தாளராகிய வ.

ரா.
ேவ
ெகா

பல கைலஞ க
உதவ ெச

தைலவராக இ
ெசயலா

,எ

தமி நா
கி

தா

தா . அ

கைடசி

தி மைற

அவ .

ட ேபாதி

அழியா

நிதி திர
க தி

கிறா . ெசா

உைழ த ெப யா

வா .

கள

னதான சிவ

சிற த பண யா றிய

இல கிய வான ேல எ
வள

அறிஞ க

. ரா.
, "க

வைர

கி" தமி

, அமர தாைரயாக

லக .

க பா க
ெச ைன - 6
----------------------------------------------------------ெபா

ளட க

அ தியாய
1. ல
2. ஜ

....ப க
ப ரயாண

ம மி ... 8

அ தியாய
... 1

22. "வள

லா

....ப க

ேத த" ... 163

23. கரா சி வ சாரைண ... 170

,

கவ

ந க

... 14

24.

4. சா திநிேகதன

... 22

25. இதய தாப

3.

5. சப மதி ஆசிரம
6. இராஜ

மா

வ ரத
... 188

... 27

26. ப ேதாலி-ஆன

... 195

லா ... 36

27. தாழி உைட த

... 202

7. எதி பாராத ெவ றி ... 42

28. ேகா ைட தக

8. கிராம

29. எ

ெதா

... 50

9. ெதாழிலாள
56

ேதாழ

...

10. ெகய ரா

ச தியா கிரஹ
11 .

த மகாநா

12 . ர

14. நா

ெகாைல ...

18. கிலாப

... 129
கிள

19. ச டசைப பகி
138
20. தைலைம
21.

சி ... 130
கார

கி ட

யரா ய ஜுர

தைலய

... 249

கா தி ... 258

நாடக

38. ெந

ைப

ெகா

40. த

வ .

மா

னா க

... 317

க த

...

... 284

டைன ... 307

... 147 41.சிைற வா

தி

... 299

... 156

ெத

... 269

39. ைகதி
...

... 234
... 240

37. ேப

1. ல
மா த

கர

36. ைவஸரா
277

... 96

17. அமி தஸர
கிர

நிர ப ன ... 227

-ஆஸா

35. ப பா

... 89

16. ப
104
கா

... 218

34. ச வாதிகா

தவ

... 210

ைஜேவைளய

33. தா

... 84

15. இமாலய
சா

32. மாளவ யா ம திய

... 69

அறி ைக ... 78

மத

30. சிைறக
31.

... 63

13. ஆ ம த சன

... 177

... 292

தா

நா

ச தி

ேபாகிற வழிய

கால

ெஜ ம

பா

ஆக


1914-ஆ

மாத

நா

வ சா

5-ஆ

ஆக

மாத

யேவ

இ தியா
ப வ

டன லி

த மான

தா .

கடைம எ

.

ய ேதச

ெதா

ெத

தேபா
னெவ

ேததி

ேபா

உதவ ெச

பத காக வ தி

ேபாய

தி

. இ தியாவ
றி

ச ம தமாக

ெச

" எ

இ திய கள

த இ திய மாணவ கைள

அவ கள ட

ெசா
சில

கி ய

கிறா க

தம

ைடய
னா

த தி

காவ

கிலா தி

அப

ம ற
ப ராய ைத

த ேசைவய
, பா

த ேசைவ ெச
னா .

அைத ஆ ேசப

அவ

ைடய கடைம எ

தா . எனேவ அ சமய

இ திய மாணா க க
ேவ

ேகாகேலய ட

. ெத

இ திய க

கில மாணா க க

ஆ வ

தா

ேபால இ த

ெத வ
வள

வத

பாராம

ப றி

ைல. ஆைகயா

திர

உலக மகா

கிறா

டன ேலேய த

.

ஏறி

ேகாகேலைய

ப வ

இ திய கைள
தா . "ஆ

தலாவ

ற ேயாசைன ஏ ப ட

த தி

டைன அைட தா . அத

ப னா . ேகாகேலைவ

வைரய

மி

மகா மா க ப

ைட

பவ

கிலா

ப ரயாண ப டா க

மகா மா

டப யா

மகா மா த மான

ேபாக வ

தி

4-ஆ

கி வ

மகா மா ேபச வ

ேகாகேலைய

பா

ேததி ல

தா . ேகாகேல பா ஸு

ெதாட

ேபாய

நகைர அைட த

தாமத படலா
ெச

மதி க

ஜூைல மாத தி

ஆர பமாகி வ

டன

ேப வத காக மகா மா கா தி இ

பயணமானா . அவ

தா க

த களா? அ
வத

"ஆ

ேபால
வர

கிேலய

த திர

ஷ க

;ஆ

சா ரா ய ைத
ேவ

.

ஏ ப
ெகா

கா பா

த திர

த ேசைவய
வத

ெந

ச த
நட

வைரய

டா

ேவ

. ப

ெகா

ெகா

டா க

ேச வதாக

.

இ தியாவ

தா க

ெபய கைள

லா மாகாண தின

தி

த ைம

ேசர த இ திய க
வதாக

அத

பதாக
தலி


ெகா

தய
பதி

டா ட

ைறய
ெப றா க

பய
.ஆ

ைச

ேவ
க த தி

கி வ

இ திய கள

வதாக

தலி

அ த

சிறி

ெகா

க த

பல

ைச
தினா .

ய பய
ெத வ

லி எ

சி அள

க ப ட
ெக

பைடய

தா க

. இவ கள

லா மத தின

இ தியா ம தி

தினா .தா

சி ெபற
தா . லா

மகா மா எ

பட

தயாரா
திய

ய ேசைவைய ஒ

கா
வார

ெப

ய ேசைவய

பற

ல.

உதவ ெச

தி யைட த மகா மா அ சமய

பதவ வகி த லா

த ேசைவ காக வால

கா ைப நா

தினா .

இதனா

பா

த தி

. இ த

ைககைள வ

ேயாசைனைய இ திய க
.

எத காக

ைடய

நியாய

ைடய ேகா

றா க

ைல.

சா ரா ய தி

" எ

தாக

கிேலயர

ட ைத ந

ெகா

ெச

சாதகமாக உபேயாகி

ளவ

ள க

கிேறா . ஆைகயா

மகா மாவ

?ஆ

ைடய கடைம" எ

ஏ ப

பமாக உபேயாகி

லாத அ ைம இ திய க

க ைய நம

லவா ந

கிலா

வத காக அவ க

பட ேவ

வாத ைத மகா மா ஒ
"இ

சாதிய ன ; ஆைகயா

பவ
லா

. எ

கீ

ப ரதம சிகி ைச

இ திய க

நட த ப

ைசய

பய

சி

வைர

தவ ர ம றவ க

இ த நா கள

தைலைமய

கா திஜி

டா ட ஜவரா

ைவ திய

ைச

ைச

கால தி

உட

டா ட

ேநா

த கால

பேராடா சம

ணக

தயா

சேராஜின ேதவ அ

இய க

கள

த ஒ

ைத

பாதி

பலவ ன
ெக

அவைர ெதாடர

லா

ேபா

க தி

ேபா

வய

ெகா

வ தேம ைத

மதி

மண கள

வ ர கள

மதி

ண கைள

ெகா

மகா மா ஆர ப
வள

அறி த

தாரா .

நட திய
ஆ வ

மதி சேராஜின ேதவ ெகா
ேகா ேஸய னா

மதி சேராஜின ய

தலாக

ப ட ெப

சமய

அைனவ

. பாதக

இற த ச பவ

கிறா .

வ ர க

. அ த

ேம தா

பேராடாைவ

மதி சேராஜின ேதவ எ

வ ஷய .மகா மாவ ட
ப தி அளவ ற

உ ய

ஜவரா

ணாவ ரத

மதி சேராஜின ேதவ ெகா

இ தியாவ
தா

க தின . ஒ

னாரா . மகா மா அ

கால தி

டா ட

பண ய

ேவைலய

அவ ைற உைடகளாக

தா .

ைக

பதவ வகி

ப டவ க

மகா மா கா திய ட

ேச

ைடய ந ப

ச தி தா . ேபா

டன

கிலா தி

தா . மகா மாவ

கா திஜி உ

மகா மா கா தி

காக ெவ ட ப

ெசா

கள

ேச

காய

.

ேம தா கா தி மகா மா

தான ப ரதம ம தி

சேராஜன ேதவ ைய

பைடய

ஜவரா

மாகாண தி

இவ இ

ெகா

கினா . த சமய

அ கால திேலதா

அவ

வள

ேதறினா க

ேம தா. அ ேபா

ய ேசைவ

கள

லா

பழ கமான பல இ திய கள

ஏ ப ட கால

ைவ தியரா
ப பா

திவ

மகா மா
தய ைத

. கா திமகா

மதி சேராஜின ேதவ
லக

ெச

றாட ப

ெப

காலமாகி ஒ
ேறா?

ப ரதம சிகி ைசய

பய

ேதறியவ க

சி ெப

இரா

ேப க

பவ

ெதாட

கினா .ெத

நியமி க

ட ப

அதாஜான யா எ

பவ

நட த

ேபா

பா

கிறா . இவ

தம

ந ைம

ெசா

க ன
ேக

ெகா

"இ ப
ஏமா

ெசா

ேபாகிற க

ட ைத

ேப க
'கா

ந ப

ேத

ந ப
. இதனா

ைம எ

அ டகாச

ேபார

மாணா க க
ெச

தினா க

ேந

நிைலைம ஏ ப

இத

ேப

இ திய க
"எ

னட

நியமி தி

ெபா

கிற க

!" எ

சீ கிர தி

நா

மகா மா ேம ப
ேநேர ந
'கா

ைத


ேபார

ெகா

!" எ

டைல

கா தி மகா மா

ைவ

றா அதாஜான யா. அவ
ஏ ப

அதிகமாகி வ த

ைடய

ெகா

கில

. இ த அதிகார தட

த ஆ

ேபா

க, இவ

ைமயாக இ

நா

. இ திய க

ைடய க

ந ம

கைள

ைக ைவ

'களாக நியமி தி
ேபா

ேஸாரா ஜி

றமி

யா

ைக ைவ

டா .

தா

அவைர

ேப க ட

த பா

கிறா க

ெகா

னா . ஆய

கிலா

தம ற உ தர

கைள எஜமான க

ெபா

தா . "இ த அதிகா

ெகா

ேகவலமாக நட

களா

ெச

காவ லி

கிறா . அ

க ன

ேதைவ

அதிகார

ைக ெச

ெச

மா

வ ஷயமாக மகா தமா

உதவ யாக நியமி

இைளஞ க

சி அள

ெகா

ஆர ப திேலேய எ ச
த பா

னா ப

ைச

பய

ைசய

ப டா . இவ

அதிகமாகேவ இ திய க
பா

.க ன

. அவ

ேபா
அதிகார

ய ம யாைத

.

தைலைம அதிகா ய ட
ெத நவ
கா

'கள ட

தா .

ேசா

தலி

டா
கா

ேபா

. நா

ெசா

லேவ

ேவ

.அ

ேம தவ ர, ந

றா

க ன

கி டா . என

யவ

நா

ேப வத

ேக காம
ச ய

க ன
அவ
'கா
இரா

கேவ

'கைள ந
பவ

பா

ெத

ேசைவய லி

நியமி தி

னா ப

தைத எ
ஏறவ

கா அ

ைல.

வ லகி ெகா


அத

ளாக ேவ

தயா

பலாபல

கா திஜி தம

இ தியா ம தி

லா

ெசா


பா

னா . இ த வ ஷயமாக
யேவ

காக

ைடய ச மத
கிற க

ைற" எ

றினா .

நியமி த
றா ெசா

கவ

கிற ?" அ

பவ ைத
தாேம

னா . அ

ேபா

ைச

த மான

க ன

தா க

கைள மகா மா ந
ச தியா கிரஹ

இ திய க

இரா

ெசா

வழ கமான

ைல.

ைமயாக

வ ேராதமான

. இ

ேளேய சில

வ ேராத !" எ

இ திய க

கா யமாதலா

ேக இ திய பைட

காதி

ேப

"

காக நா

. எ

. "நா

'கைள வ ல க ேவ

தைலவராய

இரா

மகா மாவ

ேகாப

னா . அ

ெசா

அவ க

ேயாசைன ப

ேப க

டா

க சிைய

ய ேசைவ

ேப க

கா திஜி தம

ேபார

ைச

தம

தா

காக ேபச

தைலவ கைள நியமி ப

ேபார

கா

ெசா

நிதானமாக

. ஆைகயா

மதி ெகா

'கா

ேபசினா .

இத

தா

ல. அவ கைள அ

பைட

தா

ம றவ க

ைர தா . "இ திய கைள

திர

ெச

கா

ேப க .

மகா மா தி

அவரவ கேள

டைன

றினா . அத ெக
னா க

.

ைறைய அ
க த

.

லா

தினா . அத

லா


னா ப

"ெத

திய பதி

தியாச

வழவழ

கா நிைலைம

. பைட

ேமலதிகா தா

நியமி க ேவ

ெத வ

தி

ெச

க ப

சமய தி
பயன
இண

ேபா

கிேற

" எ

. ஒ

தப

இ திய ைச

ைல எ
கினா க

அவ க
ய இண

ப டா க

.

இ தியா ம தி
ெசா

யம யாைத
அத

ேப

ேபா

ஆனா

திய ன

தைலவ கைள

. ஆய

இன ேம

கைள

கல

.

பைட

ெகா

இ தியா ம தி

வ னா

ைகயானா . அவ

ய ேசைவ

பைடய

அதிகா க

த மான

ேசைவ

ைச

ய ஆ


ராப

தி

கா திஜி ப
ெசா
ைல.

அ த இட

ேக

2.ஜ

ெகா
ேநரா

பா

ஏ ப

ைட ேபா

தா க

ேநா

ெந

. ேசைவ

பத

உதவ
ய ேபாக

டா . அவ க

ைடய

றினா .


லி

தி

ேசைவ

காரணமாக

மி

வதி

.

ேசைவ ெச

கியவ கைள

னா . அவ கைள
உட

பள

ைற வ தா . ேசைவ

கிய இ திய கைள

கா திஜிைய

இட தி

ேதைவயாய

த கா திஜிைய
பல

தி

ய ேசைவ ெச

ஏராளமாகவ தி

கிய இ திய க

மகா மா ம

யவ

நிைலைம

. அ சமய திலா ெந லி எ

ேநாயாள யாக
ேபாகாம

வட

மகா மா கா தி பா ச வா

காயமைட த ேபா வ ர க
ெச

அைம தி

தா .

இத கிைடய

தைலவ கைள நியமி
நியமி

ைறய

ேபானா க
ேபாக

.

கா தி மகா மா

தப யா

ேபாய

ேநா

உண

கிலா தி

அவ

ஜவரா

சிகி ைச ெச

தா . ஆனா

நில கடைல, வாைழ பழ , எ

உ ெகா
சா ப

தன. ப

வதி

ேச

த ெபா

கவைல அள

டா ட

கா திஜி

ைகய

ெசா

கிறப

வா

கா திஜி உண

ேக

றிரெவ

ப றி

ேநர

லா

ைக ெகா

த வ ரத

; - ேதக

ஆனா

உ ெகா

த உண


பா

உண

ெச

தா .

ப திநா

மண ேநர

ப ேசாதைனைய
ப றி

ஆேலாசி
தா

ேயாசைன ப

ஆ ம சாதன ைத
கைள

வைகக

மாமிச

ள ேவ

வ தா . அ த

ைகவ ட

மகா மா தம

ைல. டா ட

கைள டா ட
பா

ேகாகேல

மகா மாவ

ைக இ

க ைத ம

ேகாகேலய ட
தான ய

இ த உபேதச ைத

தி வ டலா . ஆனா

ச ப தமாக

த தகராைற

ேபாதைனைய

சமரச

தள

ந ப

கா திஜி தம

ேகாகேலய

மா

கைள

. உண

ெப றா .

கைடசியாக ஒ

கிய

தான ய

மகா மா ேயாசி பாத

அவகாச

ேகாகேல பா ஸிலி

ஏ ப

ேகாகேல

தினா . ெந

கைடசிய

ைல.

தா . பா

அறி தா . பழ உணேவ சிற த உண
ெகா

றி ப

மகா மாவ

தா . கா திஜி ேநா

ேகாகேல

யவ

ேம ப

ைல.

நிைலைம இ ப ய

டா ட

வைககைள

வைத அ ேயா

யாம

மி ச பழ , த காள பழ ,

- இைவேய அ ேபா

உணவாக இ

ேபாக

ேம தா கா திஜி

வைககைள மகா மா உ ெகா

திரா ைச பழ

ேநா

ைசன ய ேசைவ

லவா? டா ட

பா ச வா

சா ப

ைவ
உ ெகா


டா

.

ெத வ
வதாக

அசா திய

தா .

ெசா

னா . "ப ரதி ைஞைய மறி

உ ெகா

வைத

கா

. தய

ெச

கிேற

மகா மா ேகாகேலய ட
மகா மாவ
ஆய

அவ

ெகா

திைய
ெச

டா . ேம

ெதாட

கினா . அைத

லி
டா " எ

கறிகா

றினா .

கைடப

க வ தா . அவ
தா . "ந

ண ைத வ

தா

இ தியா ேதச

.அ

உதவ ெச

. அ ேபா
வத

க உட

கிறப

ேநாைய

ராப

ண ப

. அைத உ

பைத

.இ

களா

தா

றாக

உடேன தி

இ த

உட

மகா மாைவ

ைமயாகிய
தா

ேநா

மகா மா

ய ேசைவ காக ெந லி

வ ட ேவ

ணமைட

மி

ைச

சா ப ட

பா

ெசா

ைடய ேநா

வர ேபாகிற
ேக தா

தா

நா

பல

கைள

ைகயா

ேம தாேவா தா

ேம தா

இய ைக ைவ திய

ைல.

ேக

ச . ேம

வ தா . ஆய

கா திஜி ப ைச

ைல.

உணைவ மா றி

ஜவரா

ள கால

கவ

றா .

தடவ டா ட

கவ

இ த நிைலய
கவன

ய ேவ

ைல.

ேயாசைன ப

பா

ட வைரய

டா ட

டா .

ெகா

சிகி ைச ெச

ெகா

" எ

தி டா ட ஜவரா

கா திஜி ஓரள

டா ட

இட

ெகா

க ேவ

ைடய ஆ ம சாதன ேநா க ைத

றியப

ெத யவ

ேகாகேல

ெதா தர

மகா மா

ைன ம

ேக

ேம தாவ ட "கா தி ஒ

டா ட

மாமிச

மரணேம ேம

இ த

ப ரதி ைஞய
அவைர

பா

ப வ
நட

எ தைனேயா ச தெகா

ேபா
ைமயான

தா

யா

தா

.

கிைட

" எ

மி

ராப

றிய

ேயாசைனயாக மகா மா
ேதா றிய
--+ஜ ம ேதச
ெச வத காக மகா மா த
த மப தின

க ப

ெஜ மான யராைகயா

மதி

பயன

சீ

அவ

.

ைடய

கால

இநதியா ேதச

கிைட கவ

ைல. எ

பா

ேபாவத

வள

ைல.

கா திஜி க ப
அைட த
அைட

ஏறி

இநதியா

ப ரயாண

அவ

ெச

உட

காரண

தி

ேச

த பற

மகா மா க

கா திஜி ஜ

தா . ப பா

ைற

அைட
க பலிலி
இற கினா .
---- ------- ----ேபான
ஆசிரம ைத ேச தவ க
இ தியா

ெசா

தா . அவ கைள

ேயாசைன ப
லிய

ேகா

ெச

. இர

மகாகவ ரவ
றா க

யா

திரநாததா

நட த ப டா க .
---- --------- ----மகா மா ப பாய
சா திநிேகதன தி

கீ

இற

நட

சிலகால

கள

தாப
வ த
கா

தா க

மியான

க ைத

. தா

.

க ப

அவ க

கியேபா

மகா மா

சா தி நிேகதன

இட

தா க

ேபானா . இ த

ைடய தைலைமய

ேபான

தி

வாமி சிர தான தரா

தினா .

கா திஜி

அவ க

நட க ேவ
அைழ

க ெப ற
அவ

வைரய

ேச

வாைய

ைமயான கா ேற தா

னாேலேய இ தியா வ

கா

ரண ெசௗ ய

. கட ப ரயாண தி

ணமைட தத

ஏறினா . மி

ச யான

ேபான

. அவ கள ட

ஸி
தலி

கா

வசி த ப ற
மி க அ

ஆசிரம தா
ேபா

ேசரேவ

ஆய

உடேன

சில அ
ெத

மகா மா மி க ஆ வ

னா ப

ேபாைர

ஆைகயா

ற பட

யாம

ெகா

அவ

தா .

ப பாய

ஏ ப டன.
காவ

ப றிய வ வர

மகா மா நட திய ச தியா கிரஹ

மகா மா

இ தியாவ

பல வரேவ

பரவ ய

தன.

உபசார

நட தன.
ெஜகா

கீ

ெப

பா ஸி ேகா
அர

வர கள

மைனைய ெயா த இ

இ த வ
வ தி

தா க

வ தி

.எ

தா க

ப பாய
லா

. ஆனா

க தியவா பாண ய

பவ

கி

மன த க

தைல பாைக
ம திய
தி

காட

பற

,

ெகா

ைடய ஜா வ

யமான

ப ரபல ெச

வ க

க க

ல தி

அண

ேவ

ெச

உபசார வ

ெச

ேவ
ெத

மாதலா

வத
மித

இ த வ
பாரா
தா . வ

"இ

பதி
ேக எ

லா

ஜரா திய ேலேய ேபச வ

வா

மாகாண தவ

நட தினா க

கில திேலேய ேபசினா க

வ தேபா

ப ரகாச

நாக க

கா திஜி ஒ

மகா மா கா தி உபசார
ய சமய

.

வள

டன. ஆய

தன.

இன ய ெசா ெபாழி

ஆனா

ெப

ஆதர

தா . கா திஜிைய வரேவ
பல

பர

தா . அ

மகா மா கா திைய

உ ைம பாரா

நட த

உட ப

தி

னா

மகா மாேவா பைழய க நாடக

மாகாண தவராகிய ஜனா ஜி
வ தி

நவநாக க உைட த

ள உதவ ெச

ஜரா திக

வசி த

வ . அவ

மாள ைகய

ப ேராஸிஷா ேம தாவ
சமாள

அ ேபா

கா திஜி ேபசி பழ

திணறி ேபானா . ெப
அவைர

ப பாய


.

.

ஜரா

கில தி
வ தி

ெசா
கிேற


ஜரா தி
! ந

தா

ெமாழி இ

கி

ஷி

கா திஜிய

கி

ஷி

கால தி

மகா மா

ற பட எ

னா

ப பா

த தி வ த

. அ ேபா

. (ப

கவ னராக
வகி தா .)

வ சாரைண

ேக ந

ெதாட


ேவ

பாக

னா

ச திபத காக
ற ப

தா

ெஜனரலாக

தலி

க ேவ

ய சி ெச

லா

பதவ

ல வ

ைன வ

கிேற

ைக எ
பா

றினா .

.

ேபசி

ச தியா கிரஹ

கா யமானா

ெசா

!" எ

தவ

ைன மாகாண தி

க ச ப தமான நடவ
,

வத

ேகாகேலய டமி

கவ னராய

கவ ன

, "உ

அரசா

,எ த

.

வழ கமான ேயாகேஷம

பற

வதாய

ேபாக

"உ

கா திஜி, " நா

ைறய

லி

ெதாட

அத

ண னா .

இ தியாவ

வ த

ப ர சார

டாய

ெச

.

ேபசியைத

ேகாகேலைய

இவ

னா க

மகா மா

ப பாய

னா

த ப

ஜரா திய

கவ னைர பா

தா .

பாரா

ைககைள

ைத ய

ஆர ப

பவ தினா

ைடய ெகா

னாவ

லா

. இ த அ

ப பாய லி

ற கண

ெமாழி ப ைற அைனவ

மகா மா

யலா

லி

?" எ

ேப வேத ெகௗரவ

இ தியாவ

அைத

ேபச ேவ

தா

ெம சினா க
ெச

ேபா

எதிராள ய

வேத

வ தியா

ைடய ேயாசைனைய

மனைத அறி
. ஆைகயா

கைட

ேப

"

றா .

ைன வ
றா

ெம
லா

எ ேபா
பா

கலா . எ

அநதி எ

பேமா அ ேபாெத

லி

ைடய அரசா
ெச
ைர.

யா

லா

பைத


கா


ப க

"

இேத லா

லி

இராஜ ப ரதிநிதியாக வ தி
காண அ
பய

டா எ

லி

பா

டன

ேப

மகா மாைவ
ேப

ெகா

வைரய

சா ரா ய தி

லி வ

ைம

டேனா

தி,

டா !

பாதக

நாக கமாக

தைய, தா ச

லி

வ ேராதியாக

ெசா

ஏ படாத

ம யாைதயாக

வழ க . சா ரா ய

ஷா

வழி

ப னா . இத காகேவ மகா மா லா

யா

ஷா

னா
னா

லி, சமரச

சா ரா ய தி

ேப

வ த

வத

ேகா னா . ஆனா

மகா மா அவைர

ெதாட

ெசா

க வ

இ தியாவ

ப இ தியாவ

ேபா

ைடய க சிைய எ

ஷ தி

வ டேமைஜ மகாநா

மகா மா தி

ச தியா கிரஹ

ெகா

தேபா

மதி ேக டா . ல

வ ைளயாம

1932 -ஆ

ஆப

நட

ஏ ப டா

ய , நாக க , ம யாைத எ

லா

பற
ேபா

!
-----------------------------------------------------------

கவ

3.
ப பாய
பற

கவ ன

மகா மா

லா

னா

ெச

லி

மிக

. ெம த

அ த

ற ெபய

ப ரசி தி ெப ற
தாபன தி

ஊதிய
ேசைவ

ெப
ெச

இ திய ஊழிய
அரசியலி
ேகாகேல

க ைத

'மிதவாத ெகா
பற

ேகாகேல

த அறிவாள க

தாபன
பல

. ெசா ப

ேகாகேலைய ேபாலேவ

ேச

த அைனவ

ைக'ைய

மகா கன

தா க

ேதச ேசைவ

.

ேம ப

ப ரபல அ

ேக

ேபசிய

ேகாகேல நட தி வ த

அவ க

வ தா க

ச தி

வரேவ றா . இ திய ஊழிய

க தினராகிய

ெகா

சி தியைட தவ
ெனா

டைன

றா . அ

மகா மாைவ மி க அ

ந க

கைடப

க தி
வ. எ

க தின ப

இ திய
தா க

தைலவாரகி
. சீன வாச சா
தயநாத

.
தி யா .
.

த சமய

ஹ ஜன ேசவா ச

ெப

ெதா

க ைத

ேச

ெச

வ ஷய
ெகா

ம றஅ
கைள

தியாச

ைடய ெகா

ெச

க தி

கா

அவ

மாறாக நட க வ

ைகக

க தி

பவ

தா


வர

கைள ேச

ைடய த
டா

க தின
க தி

ெகா

க தி

ைகக

மி க

உசிதமாய ரா

ஏமா றமாய

வ தமான ப

க திேல ேச

: "உ

.

ெதா

ேசரேவ

ெகா
க தின

ராஜி ெச

டா

டா

வதி

பதி

வத
ைக
ஆ வ

க தின இ

கிேற


ேகாகேல.

உண
கள ட
ணேவ

.அ ப
அவ க
டா .

ள ம யாைதய னாேலேய
ெகா

கிறா க

தவராகேவ க

ெகா

அவ க

ைலெய

ெசா

ைடய ெகா


தவ

மகா மா

க தி

ளாவ

மதி

க தி

வா க

கள ட

ஆகாவ
ேச

இ திய ஊழிய

பல

ெகா

சீ கிர தி

ெகா

ேச

ைமய

ைல. அைத

ம யாைத

. ஆகேவ கா திஜிைய

ைல. அவ

பைத இ த

அவ க

ேம ப

வ ட ேவ

ம றஅ

ெகா

ெகா

ஆ வ

றியதாவ

உணரவ

. ஆனா

ேச

சமாதானமாக
டவ

பாபா

மகா மா நிைன தா .

மகா மாைவ

எ ப ய

கா திஜி

. மகா மா

மகா மா இ திய ஊழிய
ஆனா

ேச

டா க

இ திய ஊழிய

யலா

த க

ேபசியேபா

பைத

தினா க

லாம

மகா மாவ

இ திய ஊழிய

க தி

க தின

ப றி

ைகக

ேகாகேல

க தி

கா யத சியாக இ

தவேர.

கா திஜி இ திய ஊழிய

க தி


ைகக

. தா

வைரய


வ தி

ேபாகிேற

ைறகள

கைள
".


இத

பதிலாக மகா மா

ெத வ
நா

ேச

ெதா

ெச

ேச

றியதவா

தா

வ தி

ேசராவ
ய வ

.த

டா

ேபான

தன யாக ஒ

கிேற

றி

: - "இ திய ஊழிய

தவ கேளா

தவனாதலா

ேகாகேல

. நா

ேக ஆசிரம

ைடய ஆசீ வாத

ேவ

க தி

ஸிலி

நா

ஆசிரம

ஜரா ைத

தாப

தாப

ெபா

".

தமா

இைத ேக ட ேகாகேல, "ெரா ப ச ேதாஷ . அ ப ேய
ெச

ெசல
ெச

வத

. ஆனா

ஆசிரம

நாேன ெகா

பத

உ சாக

பண

க தி

கா திஜி
பழ

ெபா

ெபயேர
லா

ெகா

. ேகாகேலவ

நட த இட

அ த இட
அவசியமி

அைட
ேபா

ைவ

நி

நட
ைல எ

அவ

ற எ

தா

ெகா

ேவ

டா . அ

கி

ைடய அைறய

ேச

பய

த அைறய லி
அவ

நட த இட

டா .

கிய உண

வ தா . வ

ேக

. மகா மா வ

ர திேலேய இ

அவ

கா திஜி

இ திய ஊழிய

ெப

பற

. ெசல

றா . உதவ

உ தரவ

கிய

சில அ

!" எ

அவ

நல

டா

கா திஜிய

உணவ

உட

இ திய ஊழிய

நட திய

ைல. மகா மாவ ன ட

ற ப

கா திஜி

வ தா . வ

கிேற


ேவ

ேக க

லாம

. ேகாகேல த

காரணமாக வர தா
ெகா

ெகா ைடக

பாதி க ப

ேக கவ

கிறா

ேப ேசா

னாைவ வ

அவ

.

பத

யா ட

ெபா கிஷ தாரைர

பண ைதெய

ேவ

ஆ த

ேகாகேல வா
ெபயரா

தாப

ெகா

. ேகாகேல

வரேவ

றியைத ேகாகேல
வாத
வ த
அவைர

தா க

. இத

தஅ

ைச
கி ெகா
சில

தடைவ இ மாதி
அைத

றி

ெதள

ேகாகேல

யா

பய படவ

ய உண

ெசா

லி அ

ஆனா

ெப ற

ப னா . அ

வ ஷயமாக

ேபா

உட

ெபறவ

ெகா

ெச

றா . அவ

உறவ ன கைள

தி

பற

ைல. அத

பா

மைனவ ைய

க வ

னா

ைறய

காவ

ெதாட

க தியவா

தி

ப ரயாண

ற கண

எ டணா வ ைல
டா .
தேபா

ேமனா
ேபாரா ட தி

. ெத

னா ப

அ த

தா .

, உ ச ைட, ந

ெச

ள கா

இ மாதி

இற

ட ேமல

வா

ேபா

கிைய

தவ க

கி,

தா . அ

லா ஒ

வா

ஏைழகேளா

எள ய உ

றா

உ த ய ைத

காரமான தைல பாைக

கிய

காைவ வ

தன.

கிள

.

பாதி

ய மகா மா த மான

டா . அல
றா

நாக க உ

ட ேமல

திர , தைல பாைக ஆகியைவ இ

க தியவா உைடய

ெச

எள ைமயாகி வ த

கினா . ஆனா

ராஜேகா ைட

ெகா

நா

கி

ெச

ெதாழிலாள கைள ேபால எள ய

ப பாய லி

ப ேபானா .

கியேபா

ேவ

ேகாகேல

னேம கால

உைட நா

உைட த

கவ

பற

சாதாரண

ம ற

றவ

இ த உைடய

ைசயைட த

.

ெச

இ தியா வ தேபா

நட த

ேபா ப த

.

ேக இ திய

ேமனா

நட க

கா திஜி இராஜேகா ைட

தா .ெத

உைடைய த

ைச

அவைர ெந

ட ேவைல ெதாட

தப யா

ைல. அ திய கால

கா தி மகா மாவ
பா

டேன வ

ைடய தைமயனா

டா . கால

தி

ைல. ேகாகேல

ைற

வட வ

னாவ லி

வாேற வ

ேகாகேல இ த

வலி

சி

பதிலாக
கி ைவ

ப ரயாண
தா

உசித

தினா .

அ ெபா
ேநா

ப பா

பரவ ய

ேட ஷன

ப டா க

. கா திஜி

ஆஜ

ெகா

ைதய கார

க தியவா
ஷன
சாமா

சம

ஏ ப

கைள

லி தா க

ரமாய

ப ேசாதைன ெச

"ந

. அவைர

தான
திய

ப ரேதச
த க

.இ

ப ேசாதைன ெச

தப யா

கைள

ெச

டா .

ேநராக உ ப ட ப ரேதச திலி

இராஜ ேகா ைட

க டைளய

. ப ரயாண கைள

கைள

கா திஜிைய ச தி தா . அ ேபா
ைழ
வ ர

ேமாதிலா

கவ

அதிக

ெத

ைடய
வ தி

ைதய கார

அநதிைய ப றி

தா . அைத
ெசா

றி த எ

னா . கா திஜி

ேபச

ெகா

ேட

மி க ெதா தர

கவ

இட தில

கா

அவ க

ப ரயாண க

வ ர கா

லா வ வர

ஜுர

ப ேள

வா வா

ேட ஷன ேலேய ேமாதிலா

ேப வத காகேவ வ தி
வ வர

" எ

. ேம ப

மகா மாவ ட

ைவ திய

கள

ள ெப ய ைவ திய அதிகா ய ட

. இதனா

ஆளானா க

வழிய

ெகா

ஆ சி

சில இட

த உ திேயாகி

க ேவ

அ த வா வா

. ஆைகயா

ப ரயாண க

ப ேசாதைன ெச
ெச

மாகாண தி

யவ

லா
அ ெபா

ைல. ஆைகயா

ஒேர ஒ

ேக

ேக டா .
"ந

சிைற எ
வட
தா

சிைற

சிைற
ற வா

சி தமா" எ

ைதைய

ேக

ைல; ஆேவசமான பதி

தைலைம வகி
வத

ஆைகயா
தா

வத

ேப

தா

ேமாதிலா
ெசா

நட தினா

தயா . தா

தைலைம வகி

அ த

வ.

பய ப

நா

க தியவாைர

ேக


ேச

ைல; "
பல
தவ க

உ ைம உ

நட தி இ த அநதிைய ஒழி க

.

.

ேவ

" எ

இ த

பதி

மதி

நிதானமாக

மிக

அப மான

ெசா

லிவ

பதி

தி

ெசா

. ைதய கார ேமாதிலா

ஏ ப டன. "ச

ப ரயாண ைத

னா . மகா மா

பா

ெதாட

கலா " எ

பா

மகா மாவ

ெபய

உ திேயாக

ேகாப

ப ரசி தி அைட தி

மகா மா த மிட

யதி

ைல ெய

ெப டைர அ
றா

றிய அ

பவ

ெகா

வதி

ப ரயாண ெச

ய ப டா

வ திக

உ திேயாக
ேவ

அவ க

த க

அ த

றா


பதி

கிறா க

த பண கார வ
ைத ஏ க
ப ரயாண

பா

தைல

ேபாராட ேவ

ெச

ஏ ப
ேபாகாம
." இ

சில

கைள ேந
ஆ வ


பதாவ
ெச


,எ
தா

ெகா

லா

அவமதி

அவ ைற

சேகாதர

, ேகவல . ஆ
ைடய அ

பவ .

களாகேவ ஏைழகள
றா

. ஏைழக

--

அவசிய . ரய

. அவ க
தா

இட

ப ரயாண கைள

யேவ

வா

றி நட

ைல எ

ப ரயாண

ளாக ேவ

தவ

மகா மா

றிய

ளாக ேவ

வர

எ ேபா

வர ேவ

கிைட காத எ த வசதிைய
ப ரயாண தி

ப றி

றினா .

றா

அைட

ச ப தமாக

றா

பாவ

தப ய னா

.

பாரப சமி

. அவ க
களாக

ெச

மகா மா

மன த களாகேவ பாவ
மா

ப ைவ பதாக

ப ரயாண க

ஏைழக

. எனேவ அ த

வர ேந

மகா மா இ

கிைட த

"ெப ய மன த க

ைவ திய ப ேசாதைன ெச

ப ரயாண

. மகா மா இ

காதார

இராஜேகா ைடய

அைட தா . மகா மா இன த மிட

ெத

ெப ய

க ேபானா . இத

த ப டா . ரய லி

ேவ

ேம

பதி

தா .

மகா மா இராஜேகா ைடைய அைட த
அதிகா ைய

ெபற

டா
அநதிக

.

ெதாைல பத காக

திய மகா மா கா ய தி

வ தேம நட

க தியவா

கா

ெதா

ைலைய

ச ப தமாக லா

வ ர கா
ேசக

லி

தாப

லி

லிவ

லா

ெச

கைள எ

ேபா

கா

"ேவ

ைக ெகா

க த

கா திஜிய
பய


கவ ன

வ ர கா

வர

நட

றி ப

ைடய எ

பய

தராவ

கா

காைர
தி

ேச

ெகா

இண

ணமா?" எ


த லா
டா?" எ
த க

வ ர கா

மிட தி

டா

ேபசிய

ச தியாகிரஹ ைத

றி ப

கி வ

லா

ெகா

கா யத சிைய

கா யத சி
கா

லா

வாய னா

!

ள ேநரலா " எ

தலி

வ சாரைண நட தி

ரா எ

ேப ைச

தி

க ைத ப றிய

றினா . "இ ப

ேபா

ப னா .

அ த

ெஜனரலா ய

தா . சில நாைள ெக

வழிக

லா

.

பைத உ

தினா . பய

மகா மா கா தி பக

மகா மா ப பா

தினா .

கா

கைள

பற

தா க

.

வட ப ட

ளவ

இ திய ச

அதிசய ப

வதாக வா கள

கால தி
ேபா

ச தி

ெச

தி

ெகா

டா . அவ க

இ திய ச

டா க

வ ர கா

கா

ெகா

அரசா

, "இ

ைல. அ ேபா
ேபா ைட

தி

சகல வ வர

க த

கா

ேபானா

ெப ய அநதிதா

ப பா

ேப

ெத வ

ெச

வ வர

ைடய கா யத சிைய

மகா மா இ திய ச
கி டவ

ெத வ

டைன

ெசா

லி

ச ப தமாக

வ ஷய . ஆைகயா

தி

ப றி ஜன

டா . ப ற

கைள


கவ

ெகா

வ வர

திைய மகா மா பய
ஜன

ெச

கிறா .

கா திஜி எ த

கவ

வா

ெச

தா . ப
பா

க ேந

, "இ த

வா க

ேக டா .

தா

.

"

றியதி

"நா
நிவ

தி ெச


பய

கா

ெகா
ேன

என

அறியாத ஆ

. ச தியாகிரஹ
அரசா

பதி

கவ ைய

இ தியாவ

ைல.

பலா கார

சிறி

ெசா

மி க வலிைம ெபா
ச தியாகிரஹ

என

சிறி

அள

அ ற

திய

ேதா

ச ேதக

வ ேய

ைல"

தா .

ப றிய கிள

சிைய மகா மா கா தி

ச தியா கிரஹ இய க தி

தினா . அ

ைறகைள

ைற ம க

. ஆனா

மகா மா கா தி பதி

வ ர கா

ெத

மி

ள நியாயமான வழி ஒ

த . அைத ப றி ஜன

கடைம. ப

ஆர ப நடவ

ெவ றிகரமாக

அ லவா?
-----------------------------------------------------------

ைக

பச

4. சா தி நிேகதன
இராஜேகா ைடய லி
சா திநிேகதன
ேபான

அவ க
வ தா க

ைணய

வசி தவ க

. அவ க
. அவ க

ைக


இவ க

ெச

ஸு

தா க
பய ஸ

தவ ர, பேராடா க

சா திநிேகதன

ெச

அைட த

. ெத

வ தி

மக

கைட ப

லா

லா

கி

ெவ

கா

கா தி. இவ

வ தா .

ேம அ

அ ேபா

.

நட திய

அவைர அ

னா ப

காநா

தா க

ெகா

ஆசிரம தி

கைட ப

வட

பாக நட த ப

தன யாக இட
ேபான

மாணா க க

திர நாத

ேபாய

தைலவ

கா திஜி சா தி நிேகதன
ஆசி ய க

மிக அ

ைறையேய தா

ம றவ கைள

ரவ

றா . ஏ ெகனேவ அ

சா திநிேகதன தி

சா திநிேகதன தி
வா

ெச

கா திஜி

ேக இ

ள தி

ெச

காேல

றி

தா க

யாலய திலி

த காகாசாேக

.

பவைர

சாகி

கா திஜி இ

கா திஜிய

ேக ச தி தா . ப

சிற த ந

ப கள

கால தி

சா தி நிேகதன ைத அைட த கா திஜி ெவ

கி

ெச

த ஆசி ய க

ெகா

டா . ம

வ ஷய ைத

ேச

ெச

தவ க

கேள சைமய

ெச

ெகா

சா தி நிேகதன மாணா க க
ேபாக ெசா

லிவ

ன எ

தா

ெனா

க சியா

அைச தா க

.

கா திஜிய

லவா? மகாகவ ரவ

உபா தியாய க

ேசாதைனய

அட


ெவா

உ சாக
ெபா

கிற

ெச

தாம

ப டா . த
அவ

ெசா


ெசா

இ த
உட

சைமய

ஏ ப டன.

தி

னா க
தம

னா .

திற

.

தைலைய

ச மதி தா

!" எ

னா . இ
தா க

ெசா

டா

ைளக

.

இய

.

ேகா

இ த

றினா .
ேம பா ைவய

ேசாதைன சில கால

ெவா

ஒ பைட க ப ட

கிேலய அறிஞ

ெகா

ஆசி ய கள

டமாக
ட தா ட

ேபா

" யரா ய தி

சா திநிேகதன தி
.

ைளக

ேதவ

கிய

மாதி ேய

க சிக

நட காத கா ய

திர ட

பா

கியமான

ய உணைவ

ேயாசைனைய ஆத

றாேல ப

மாணா க கேள சைமய
நட த

ேள இர

ைல எ

சிேநக

தா . ேபான

ெச

மாணா க க

மாணா க கைள

. அஅ

ேயாசைன மாணா க க

ைமயான கா ய

ஆ ேசப

டா க

வள

லா

ேவ

கேள சைமய

மேனாதிட

க சியா மகா மாவ

சீ கிர திேலேய

ய ஆர ப

ஆனா .

சைமய கார கைள

ச ப தமாக ஆசி ய க

மகா மா ேக டா . இதனா

ேதகதிட

நாேள அவ க

ப றி வ வாத

ஆசிரம ைத
தா

--மாணா க க

காகா

ேவைல
பய ஸ

ப ேசாதைனய
நல ைத
அைறய

ரண


ேவைல ெச

தா .

சைமய

அைறைய

ேவைலைய ஆசி ய க

சில

எ .ஏ.ப ட

ெப ற ஆசி ய க

ேவைல ெச

வைத

ச ேதாஷமாய
ஆனா

பா

.

. ேசாதைனய

கால

ெக

லா

தலிய சில

வ டாம

இ த

கிய

கலா

இைறவ

ைடய வ

வார தி

ேள

கா திஜிய

யர தி
மக

கிய

லா

திவைர அ த

றஎ

ேந

"

றா


. இ

வான

ெசா
ெச


னா க
ேற

அவ ட
அவ

வ தி

ள ைத

கல கிய

. மகா மா கா தி தம
அைழ

ேபா

கைள அ


ப ரயாண க

பவ

இத

தர

நா

. அவைர

ெச

ைவ

ளாகேவ

அறி ேதா . '

. அத

தய

யா

அவ இ

'எ
ேடஷ

பேத க

ைடய க

அேத பதிைலேய ெத வ

. ஒ

ெச

தி

ப தின ைய

ெகா

கா திஜி

தா . ஆனா

. சா தி நிேகதன
னா

றா

பவ

ச ப தமாக மகா மா கா தி எ

வள

வ தமாய

ளக

.பய ஸ

ேசாதைனைய

ேகாகேல மரணமைட தா

ப ரயாண தி

ேபானா க

ேவ

கா திைய

ப ரயாண தி

ெகா

.

மிக

சா தி நிேகதன தி

ப ரயாணமானா .
இ த

ெவ

.

ேசாதைன சில கால தா

ப டவ க

நட தி வ தா க

ெச

தா க

கா தி மகா மா சில கால

ெகா

ைகய

கைள பைட

கைள

க மகா மா கா தி

சா தி நிேகதன தி

நட த

அறி

திய

வா

றா

ப யாக
ப தாவ

வதி
கிறெத

தலி
மா
டமாய

மிட ைத
ட ைத எ

டைர


பைத

காண


ெத வ

. யாேரா
தா .

றிேனா .

தா . ஆகேவ கா தி

:-

கா

" எ

ச ட

எ ேக

ெக டா

ெகட

ெகா

வா

வா

வா

வத

தா

ேடய

ேச

ப ரயாண க

.வ

'எ

றா .

றா

ரய

வா

பதி

ஐயமி

யர

யாெதன

யநல

ெத வதி
அவ க

நட

வ ஷய தி

அல சியேம எ
மகா மா கா தி
கா ய

, தா

ைல. தா

க தி

லா

ேச வ

தலி

ம ெறா

ள ப டன. ஒ

. ப ளா பார தி
ைல' எ

கைடசிய

பர ம

ெசா

கி

ேன

வைரெயா
ேம

. அவ

;இ

ெகா

தலாக

கிேறாெம
வெத

லா

யர

னா வ

ேச

ப றி ம


தலியைவக

பாவ ,

, ஆபாசமாக

,

பேத அவ க
இய ைகேய எ
கா

ேகாகேலய

நிைறேவறிய ப ற

கீ

ப தாபமான

தவ களாகிய நா

றலா .

'அக ப ட

லாவ

றன. இதி

தவ

இைடேய

பதிேல எ

ப ரயாண கள

ெச

ைறய

யநல , அறியாைம

,

தேத

ைன இ

யேத சாதிகாரேம காரண

கைள அதிக ப

வ ஷய

ஏற

ய சி ெச

ைல. ஆனா

ஆபாச வழ க

ேவ ப ரயாண கள

ேவ அதிகா கள

. ம றவ க

ஏ கனேவ இ

இடமி

ெச

ேள ஏற

ரய

னட

லா

ண ய பலசாலிகளான

ய சி த ப ரயாண க

நிக

. கா

.

ப மாறி ெகா

இட தி

. ஆகேவ

அைல ேதா . 'இ

கிைட த

லி

வரா

. அதி

, ஏற

வைசெமாழிக

"வ

. ஆனா

ைல." அ

தா க

ெபற

ப ரய தனமாய

ேற

ேபானவனாகிய நா

ெச

எள ய கா யமாய

ப ரயாண க

திற த

சிரா

, இ திய ஊழிய
ைற சி தைன ெச

தா .

ேகாகேலைய
ெச

பட தி

தியவ . இ ேபா

அவ

தாப

த ச

ைவ

ேகாகேல காலமாகி வ

க தி

ேச

பண கைள நிைறேவ

தா .

இ திய ஊழிய

ப ைத

ெத வ

க தின க
றா க

அப

மகா மாவ

ெகா

ெகா

க தி

இல சிய

பைடயான ேவ

அப

ச கால

த மான

க ப ட

பா

ைம ேவா

னந

ப தி

மகா மா தம
இத

ேசராதேத ந

கால தி

க தின

றா க

ெகா

ெசா

ைகக

பைத

ண ப ைத வாப

க அ

தா

ேயாசி
வா
ேம ப

க தி

மகா மா கா திய


தி
த .
-----------------------------------------------------------

அதி

ேச வதி

ைவ தி

கைடசியாக

கி ெகா

அைட த ந

ெகா

க தின

தா

தாபன தி

ைம
க தி

அளேவ

டவா

டதனா

சிேநக பா த

க தி

டா .

ேச வைத

தவ க

தினா . ேம க
ெப

னா க

வ ேராதமாக

ேகாகேலய ட

ைம ெச

தவ க

ைகக
கா

டா

இ திய ஊழிய

. சில

ைல. சில

தா

தம

. சில

- ெகா

வ ேராதமாய

லலா . தா

தினா .

வைத எதி

யலா

மா? - இ ப

கா திஜி க

ண ப ைத வாப

தவ கேள தம


ெப

உக ததா

ஏ ப ட

ைமய னர

காரணமாக இ தியா ேதச

கிைடயா
எதி

சில

க தின ட

ைல. தா

ட படவ

- ெகா

பா

ைவ த

ேபாலேவ அ த

ளலா

ெச

ைம ஏ பட

ஆர ப

இ திய ஊழிய

ேசர மகா மா இ

ைமக

பவ

ேச வத

ெப

.

க தி

இல சிய

ெப

மகா மா இைத வ

ேச

பற

நட தி அதி

ப ராய தி

க தி

ப தி

டப ய னா

கடைம எ

ப ராயேபத

. மகா மாைவ

இ திய ஊழிய

அவ

தம

மகா மாைவ ேச

மகா மா அவ ட

வள

.

5 . சப மதி ஆசிரம
பேகாண தி'

னர

மாமா

ேஷ திர தி

பேமளா' எ
ஷ தி

ேபான

ப ப ட

ட தா

தவ ர, ஹ

நட தி வ த
மகா மா

வார

யா ? கிலாப

இய க

ெப ற ஜு மா ம

ெகா

லி க

பற

மிக

னா

னா
ஷிரா

அதிகமாக ஈ
காவ

வழ க .1915ஆ

வழ க . அவ க

க திலி

யா

ப க தி

கேவ

ஷிரா

ற ேநா க

தவ

அவ தா

.அ த

லி

படவ

வ படாதவ

நட திவ த

த திரளான
. சில

வனா


கா

ற ெபய

மிக

மகா மா அ த

ைல. ஏெனன

நட திய ேபாராட தி

தா

அ த

.

ஆசிரமவாசிக

ேபாய

வாமி சிர தான த

ப க தி

. ஆனா

ேபாக

ேசைவ

லிய

ேபான

ெத

ைற

. அ த உ சவ தி

ஷிரா

வார

தா க

வார உ சவ தி

ப ரசி தி ெப றி

ெச

ேள பல

ெச

அவேர தா

பேமளா உ சவ தி

லவா?

வார

ன தமான ெபயைர ேக

ெவறி ெகா

மிட தி

ெதா

பா

ெச

கிறத

ள ஹ

நட த கால தி

ப ரச

தா . ஹ

சிற த ெதா

தி

ல ப டவ

கால தி

வ ழா

. இைதயறி த மகா மா தா

.

ச நியாசியவத
ெகா

வ த

ல ைத பா

வாமி சிர தான த

கால

நைடெப

க க

ப னா . உ சவ ைத

ெச

வத காக இ திய ஊழிய

ேசைவ பைட அ

சாரலி

னர

உ சவ

தி

தடைவ நைடெப

பேமளா' உ சவ

'

ேசைவ ெச

இத

ேபால வட ேக இமயமைல

ல ச கண கான யா

ெத

க (மகாமக ) எ

மகா மா

வரலா
. எனேவ

தி
கி

உ சவ

வ த யா

அரசிய

தலிய வ ஷய

பா

க வ தா க

ேநர

ெவ

. அவ க

ச யாய

பேமளாவ

ைப அள

ஹி

நடவ

ைகக

பண

ைமய

ெத

ெப

த திர

ெகா

ேவ

சா ப

ல ச

ைகயா

உணவ
ெகா
வதி

அத

. பற

ஜன
வ தி

வதி
ைல எ

வ ரத ைத மகா மா த
நிைறேவ றினா .

ெத

ேபா

்ப பா


மிக

ணய

பைத

,ஒ

பாதி த

. அவ கள

டேன

,

கிற

ரமான ெசய

தா க

தலி
ததி

ைல எ

அ த வ

கிற

வ அ ச

ள ைத ெப

ேத

கா திஜி
அ கிரம

ள பாமர ம கைள ஏமா றி

ேதா

வ ரத

ள ப மா

ஒ ட ைவ தி

ப தி

ைல ெய

கா

சில ேமாச கார க

ெபா

கேவ

நட பைத

. ஐ

கா

தா க

கா திஜி

ெசா த கார

, வ சா

ப ராய சி தமாக

ப ைவ

ைமயான ப தி

தா . ஆனா
. இத

ேச

கா

ல ப ட ச நியாசி

. ப ைவ

டா ! இ த ெகா

வத காகேவ வ தி
கைள

ேம

அவ

கா

ைண நிைற த உ

பதிேன

வ தா க
சா ப

காைல ெவ

பாேலா

அறி தி

கா திஜி

ேபானா க

அள

பேமளா உ சவ

ெகா

அ த பப

மகா மாவ
ெமா த

வர ப

வய

ெசா

பல ஏமா

தி அைத வழிப

ெகா

கா திஜி

ெபயரா

'எ

தா . உதாரணமாக, ஐ

க ,

ப றி வ வாதி ப த

த பல கா சிக

பல ேம ப

ளதாக

கைள

மத , ச

.

ேக ெகா

மகா மா கா திைய

ேப வத

தன. 'சா

ைல. மத தி

கா திஜி கவன

பல

கா திஜி பா

ேவ ஷதா கள

க க


,இ

அ திய நா

தா

றிய

ஏதாவ
. ஒ
ேம

நாள

ய பற
ெகா
வைரய

ெச


தா


டா . இ த

.

பேமளா உ சவ

ெகா

ெச

ஷிரா

ைடய சகா க
ெகா

டா . ஆனா

னாேலேய த

நிைறேவ
ேவ

கிவ டேவ

வ தி

ஆமதாபா ேதா

மனதி

இத

ைற

தாப

கைள

உதயமாகி ய
தாப

தா . ஏெனன

ஜரா திேல தா

ெச

கா திஜிய

ஆசிரம ைத ஆமதாபா தி

ஜரா தி

ைட

ச வர

, தா

ைக அவ

ஏ ப

தைலநகர . ைக தறி ெநச
ைக தறி

ஆமதாபா தி

அ நக

தரேவ

ஜரா தி ெச

ஆசிரம

ஆசிரம
ப றி

பணஉதவ ெபற

தாப

பண உதவ இ

ேப

கா திஜி
டா வ

அவசிய
ெசா

தி

ெசா

பதி

வ த

டாைமைய அ
பன
அவைர

ெகா
. "நா


ேச
,அ த ந

ைடய த

டாதவ எ

தி

லாம

நட க

ேக பல ந
வதாக

ப க

ெசா

ஆசிரம தி

நிைன க
ஆசிரம தி
ெகா
ப க
கி

தி அைட தா க

.?

மகா மா ேநேர

றினா . "ம ற அ ச

.

. ஆர ப கால தி

ேபா
நட

வசி த

ஆர ப

உதவ ெச

னா . ஆனா
லி

பா

ற ப டா . அ
ேபசி


தா

ல ைத

ஆமதாபா

ேநா க

. ேம

வ கள டமி

எனேவ, கா

அவ க

கா திஜிய

நிைறேவற

எ த ஆசிரம தா

ப ற த நாடாகிய

ெபய ேபான இட . எனேவ, இரா ைட

. அ தைகய

க ேவ

ைடய ெதா

ற ந ப

ெத

ேகேய கா திஜி

ய தன ஆசிரம

ற எ

ஷிராமி

வரலா ைற

ைடய இல சிய

வத

கா திஜி

றா . கா திஜிய

அவ
ேக

த பற

கா திஜி

னா க

டாைமைய
யாத கா ய "

கள

ேவ

ேசர

தி

" எ

, "ஆசிரம தி

ைடய

வ தா

ேசர

வர ேபாகிறா !" எ
.அ ப

.

ப ட ஒ

தியாக

அக படேவ மா டா

அவ க

ஆமதாபா திேலேய ஆசிரம
த மான

கிராம தி

க ப ட

களா இ

பா

தலி

தாப

. ஆமதாபா

ஜவ

லா

ேதசா

. அைத வாடைக

ச மதி தா . அ த

ஆசிரம

ஆசிரம

தாப

ெபய

டா க

ரணதி

தைல

ேவ

தி அள

ெபயராக இ
ெபய

ஆர ப தி

தா க

ேச

தவ க

கா திஜிேயா

ஆசிரம
ெப

தி

தவ க

ேப

பதி

தி

சிலமாத

டா வ

பன

ைல ெய

லவா? அவ க

சில ந
தி

ைகயா

ைடய எ

ஷ க

ேபான

ப க
தா

கா ட

றி ப

ஆசிரம தி

ஆசிரம தி
ெதா

இ தியாவ
ட க

தமிழ க

தி ைவ தி

ெப

ேமா?

"ச தியா கிரஹ ஆசிரம "

ேசாதைனைய ப றி
ள த

வ எ

. "ேசவாசிரம " ப

ேப

வள

ஆர ப

ற ேக

அதிக டா பகமான ெபய

. ம றவ க

யச த தி

ெபய கைள

. அ த ஆர ப ஆசிரம

ேவ

வர ேபாவதி

.

.

சில

க ேம ப

களாவ ேலதா

தாேரா, அ த வழிைய

இட ப ட
ப ைத

ேகா ரா

ைல. கைடசியாக இ தியாவ

ணய

. இவ கள

மகா மா தம
ெசா

கவ

க ேவ

ப ைத

தமிழ க

றிய

வாக

பா

ெகா

மகா மா எ த வழிைய

ெம

ேதா

ைக.

ப க தி

ன ெகா

. "தேபாவன " எ

கா திஜி

க ப ட

"ேசவாசிரம " "தேபாவன " எ
றி ப

ைடய ந ப

ேள ேந

மகா மா எ
எவ

ஆமதாபா

திய

ப க

த ஒ

ஆசிரம தி

கா தி

கிறா .

ைமயான வ ஷய

திதாக

மாறாக ஒ

கிறா .
ேச வத
தினா க
கா ய

.

நிக

. இ திய ஊழிய

மகா மாவ ட
த க . (இ

கா திஜி

மி

ஹ ஜன

ள த க

பாபா அவ க

கிறா க

த அப மான

ைற

ைப ேச

க த

.ஒ

ெகா

மகா மா எதி பா

கவ

ைல. ஆசிரம

சீ கிர தி

வ த ஆமதாபா

த ம தி
ெகா

. ஆய

வெத

களா?" எ

ப க

அத காக மகா மா த

க த

தா பா

வய

அட

; அவ
ெபய

ப ராய

பாடசாைலய

கா

.

வா

ைக

ெத

கா திஜி ப

ப .

மைனவ ய

ெபய

தாபா


ப பாய

உபா தியாயராய

தைலவ

தா க

ைடய

கிரஹ

வ திகைளெய

அத

ேப

ப தா ஆசிரம தி

ேச

ெகா

ள ப டன . ப ற

நட தவ ைற

றி

மகா மா

த ந

ப கள ைடேய

தி

நட பதாக

ள வரலா

ெப

வ ஷயமாக

உதவ

"ஆசிரம

கிள

தாபா

மா

:-

ெகா

சிைய உ

ஏ ப ட

ெத

.

ெபய

மி தவ

தவ . ச தியா

மகா மா

; அவ க

ஆர ப

.

ஆசிரம தி
வ திகள

லா

ேச

தன ெப

மி. அ ேபா

ழ ைத.

ேத

ய கா யமா?

அவ க

கிய

ேசர

தா .

உதவ ெச

ப தினைர அ

தினா . சில நாள

ேற ேப

பைட தவ க

உ சாகமாக அைத வரேவ றா க

டா வ

டா

ஆசிரம தி

ைகைய மா றி

நிைன க

னா . அவ க

எனேவ த

பாபா, "த

ேக

க த ைத ம ற ஆசிரமவாசிக
கா

வமாக

இ தைகய ேசாதைன ஏ ப

பைடயான ெகா

அட க

வள

த க

ெகா

தலா

.) அவ டமி

. அதி

அவ கைள ஏ

அமி

மன

தா

ப தா

டவ

ெதா

வ த

த ஒ

க தின

. கிண ைற

.

ெகா

ெகா

தலி

டா .

கிண

களாவ

அ த

ெசா த கார
மன த
சி

வதா

தா

ெகா

ெசா

நி

ெச

ேன

ேக ட ந
எதி பா

டா

க பகி

ேபாதி
கா

உட
ெச

லா

ைல.

கார ைத
லா

ெச

கிைட

நலெம

கா தி வ

, "ைகய

த மாத
தா .

ெசல

"அ ப யானா
ெச

ேவா " எ

ேந

த ச த

நா

என

உதவ அ

வா

மிட

ேதா . எ

த பணெம

டாெத
ெகா

ெசா

லா

பணேம கிைடயா

ேந

கள

லா

பதிலள

லிய

. ஒ

பா

ெச

ைள

க யாய

ேக

ஏ ப டன.

அள

ப கள ட

டா வ

வைத

என

ேபாக

ெபா

அைமதியாக

ேசாதைன என

ேக கிைட ப

வசி

ெச

. ஆசிரம வ திகைள

வ வ

பன

ெந

ெத வ

ெதா தர

சாதாரண வசதிக
டா வ

ைழ ப னா

அைனவ

ஆய தமாய

நிைலைம கைடசிய

கைள

ஆமதாபா ைத வ

தாபாைய

கைள ெபா

ப றிய வத திக

நா

றி
,

நா

த ப ட

டாதா

ளக

தி டாதைத அ த மன த

நி

யத

.

கேவய

கார

தி

ெம

. வச

வ த

தி ட

கினா

ப , அ தைகய ஒ

இவ றி ெக
பகி

கைள

ெதாட

ெவ கமைட

தி வ

இைற

ஏ ப

. ஆதலி

பண உதவ ெய

ய லி

. நா

டேபா

வ தா . ஏ ற

ைடய ெதா

தன

ஆ ேசப
ெதா தர

உபேயாகி

நா

கைள

, அைத
ேக

கால ேசப
ேத
மக

ஆகிவ

!" எ

.
லா
.

பட

ேத

. இ தைகய

ைறய
டவ

. ேசாதைன

கைடசி நிமிஷ தி

ப ேய வ தா . ஆசிரம தி

ெபா

ளாதார

நிைலைமைய

ப றி மக

கால

ஆவத

ழ ைத ஓ

"ஆசிரம

கா தி

வதாக

ெகா

றிய

களா?" எ

ைக

ேக டா . "ஓ, இ
ெச

ற ப

நா

நி

.

வ தா க

றி ப

ெவள ேய வ ேத
ேநா
ெச

கைள

றா .

.

கிேற


ஆசிரம

வ தேதய


திய

ைறதா

பா

வ த வ சாரைண

பா ைவய ட
ேபா

ைறய

பட

லாம

கவைலய
தாபா

தி
ெச

ேபாய
ைலெய

ப ைத

ேற

யவ

. அ

லா

வாசலி
பா

க நா

பா

கனவா

ெகா

அத
ஒேர

ஞாபக . அவ
ெகா

காரணமாக, த

உடேன

டாதா

ய அவசிய

ைத யமைட ேதா .
ெகா

;

. "நாைள

ைல. ஆசிரம ைத

பண

கிேற

ப களா?

ைல. அதி

ஓரா

ேச

ேற

தி ெகா

ேபாக ேவ

.இ

.

பணெம

ைல. அவைர அத

பதாக என

டா ! இ த உதவ ய
நா

ைய வ

கேவ ய

ேற

ய வ

13,000

உதவ ! அ த

ைல. வ

ெச

ைல. அவைர

எதி பா

வள

ெச

ைகய

இ த உதவ ைய நா

"எ

ேமா டா

ச யாக வ

ேள வரவ

ெகா

. தா

ழ ைதக

. அவ

ழ ைதகள

கிேறா " எ

கிேற

றா .

. த ேபா

ட ேநர தி

. ேஸ

பா

தவ ெச

ேக வ

ஊதி

பா

அவ ேக டா .

ெவ

அவ

ைன

ெபா

ெசலவழி

அதிக

வ வாசலி

. அவைர

ேவ

அவ


ெகா

ைக ெச

காைல ஆசிரம

"நி சயமாக ஏ
இ த ேநர தி

எ ச

, ேஸ

பதாக

ெகா

நா

லா

பண ைத

ஆசிரம

ப றிய

ேக

லப

ப ைனயாய

. ஆர ப திேலேய ஆசிரம தி

டாைம பாரா ட மா ேடாெம

அறிவ

ேடா . ஆசிரம

ப யவ கைள எ ச

ஆசிரம தி

ேவைல

இைவெய

லா

ெகா
ெப

அறி

ெகா

றிய

லவா?..."

ெகா

ைடய வாடைக

நட த

யா

நிைல ப

த ேவ

சமய தி

ஜன

ெப றி

க வ

ெச

நில

நதி கைரய
வார தி
மரேமா ஒ

வட

த மான
டார
ெப

வ தா க

ெகா

ெந

வா

ச த

கால

பத
றி

நா

வா

ேபாட ப டன. அ

பைட

வ த

ஆசிரம


வா

பரவ ய

தாப

.

அ ேபா

சா பா

வ தா . அவ

ைம

ப ட

.

ஆசிரம ைத

த க நில

ேத

ர தி

சப மதி

தா க

. நில தி

. ஒ

க டடேமா,

ஆசிரம ைத உடேன

மகா மா

வசி பத
ேபா

கி தா

ஆசிரமவாசிக

மாக நா ப
டார

ேநா

ப தி

மா றிவ ட ேவ

வ தமாக, மகா மாவ

ச பாதி

ஆசிரம

ைல. ஆய

நட

ஆசிரம வாசிக

அ தைகய இட ைத

லா

ஆசிரம

ப ேள

. ஆமதாபா

கி தா

பத

வ யாபா

கேள

காதார வ திகைள அ
ெச

ழ ைதக

அதிகமாகி

தினா . இ த

ைல. இ த

நா

மகா மா க

கிராம தி

அ த நில

.

டாைமய

ெசா த இட

தா . ஆசிரமவாசிக

. த

க டட தி

ஆமதாபா ைத

அைல தா க

ைறய

கைள ைவதிக ஹி

கைள

ச பாதி

கா திஜி

, நா

ேகா ரா ப

வத கான ச தி

ஹ ராச

எள தாய

ெசல

ேகா ரா

கிராம

ெப

கமா

தவ களாேனா . இ

ேபா

சிலகால

பகிர

உதவ ெச

ெத

த ஆசிரம

பற

பா

ஆ ட

உல

ேப

ைக


ேச

ச த தி

தா க
தா க
மிக

ஆடவ
.
.

ப ரசி திெப ற சப மதி ச தியா கிரஹ ஆசிரம
ஆர பமாய
.
-----------------------------------------------------------

6. இராஜ
இ தியாவ

அரசிய

கியமான வ

த திர

நிக

ஷமா

ேபா

. அ த ஆ

மகா மா கா திய

ெப ற

எ லா

அறி
ெகா
.
பஹா மாகாண தி
ச பரா
அ வார தி

வ ேதக நா

அதிக . ெப
தலாள க
யானவ


கி

பய

லி
நில

எ ற ெபய வழ
.
1917-ஆ

லா எ
ேத
ச பரா

பவ

ெகா
ஜி

டா க

சிய

இ திய ம க

.

ஜி

லா. இமயமைலய

ேக அ

ேதா ட

ேதா ட

ஆ சி

வா தாரைன
கி

னா

கா

கிர

ய ேவ

ேச

. இ

இ த வ வர
. 1916-ஆ

திய

யானவ கள

தா

மகா மாவ

மா

ெவா

வ ைள

கதியா'

அதி

வத

யேபா

தா . இராஜ

ள ஒ

ெச

'த

மகாசைப

கில

ஏ கராவ

ைற
. .

கிர

பய

பய

. அ த

ைமைய

. ஜனக மகாராஜ

. அ

ச தியா

வைரய

ஏ கரா நில

பய

கா

லா

ெப

ெத யேவ ெத யா

ல ெனௗ நக

'ச பரா

ெசா தமானைவ. ச பரான

க டாயமாக அ

மகா

தா

பாலான அ

ஏ கரா க டாய
ேக அ

மிக

இ தியாவ

. அ த நிக

ன யா

ய பல ச பவ

ஆ மச திய

இமயமைலய லி

1917-ஆ

கியமான

ெபய

லா

திர தி

பல தர

தன. அவ றி

கிரஹ ' எ

மா

வ தி

ைற

கா தி

திய

இராஜ

மா

ஜாைகைய
லா

வ . க டாய அ

பய

ெச

ெகா

கதிேமா

ட ப டவ .த ைம

ஆய ர

ச பரா

தினா . அவ

ெதள வாக வ ள

கவ

கிேஷா

ெசா

அ சமய

ப ராய

ெகா

ஆனா
ெகா

வத


ப ேய
தாப

வ டவ
ைய

பா

ேபா

"ஆக

நிைறேவ

வ ரஜ கிேஷா

கா

த மான

இராஜ

ப க

ச பரா

மா

." எ
கள

ேபானேபா
தா . "இ

கள

கிரஸி

" எ

ைற

ேற

இராஜ

வ ட திலி

னாள

ஆனா க

ெத

வத கி

.

லா
ைல.

ெசா

னா .

யானவ கள ட
கா

கிரஸி

தியைட
ேந

ப ரயாண
" எ

த மான

நிைலைம

அவ மகா மாவ ட
கி

வ ரஜ

றியைத ேய

ேம ெசா

லா தி

ச பரா

பா

மறியாத ஏைழ

பா

லா "எ

ப றி மகா மா

வ கீ

நிைறேவ றினா . .

;அ த

ெதாட

பறி

ப றி

லா

ைணவ க

ைல. ஒ

வ ரஜ கிேஷா ச பரா

கேவ

அவ கா

இைத

ராேஜ திர ப ரஸா

சிற த

நா

மா

வ தா . ப

டாகவ

னா

னா .

ேபா

ெகா
பா

அவ ட

மகா மா

றிவ

பண

ைல. "தா

. அவ

வ ரஜகிேஷாைர

ெத வ

ெகா

.
இைத ெகா

கிேற

, "நிைலைமைய ேந

ெசா

பா

ண னா . எனேவ, பா

ெகா

மகா மாவ

யானவ கள ட

ேக

அத

றிய வ ஷய

ப ரஸா

ேதச ெதா

கைள

க ேவ

வா !" எ

பா வ ரஜகிேஷா

ல அப

பா

ப ரஸாைத அைழ

ஆனா

ற அவா அவ மனதி

ைல. எனேவ இராஜ

பா ைவ அைழ

ெதள வாக

ட ப

யானவ க

. எனேவ மகா மாைவ

ேந

யானவ கள

ச பரா

வ கீ

கண கான

ப ற கேவ

ெகா

ேபாலேவ க

றா

மா
ச பரா

ெச

ெசா

னா .

வத

மகா மா.
லா அவைர
அதிக

ைல. வ

அவகாச
ெச

கிற களா?" எ

ைல எ

றா . இராஜ

கா திஜி "நா

ேக வ

மா

ச பரா

ேக

ேப திரநா

ேபானா . கைடசியாக,
கிேற

அைழ

ேபா

ேப இராஜ

மா

வஸுவ

தா . இ

யானவ

ஆசிரம

இ தனா ேததி வ

ேபா

கா தி

லாத ஒ

ஆமதாபா

லா அ

ைன

ேக ெச

கா திஜி காக

றிவ

க தா


ெசா னா . .
.
மகா மா க க தா

ேக டா . மகா மா அ ேபா

வா

,க

ைடய உ

வ யறி

தி காரணமாக

.

லா
அதிக

ேதச
ேக ஒ
திய ஆத ச
ஏ படலாய
. .
.
கா திஜி
இராஜ மா
லா
க க தாவ
ரய
பா னா
ெத
ெத
பா

த ந

யா

ராேஜ திர

லா அைழ

ெச

த டா

ேபா

மாகாண

கைள

ேவா
கா

ெகா

ேவ

.
பா னாவ
ேதசீய

தம
டா .

தா

தா க

ெகா

ெசா

னா க

. த

ெச

யவ

பைத

தினா க

. ம ற

தாேம இ

வ தா . அவ

தா
ைம

பைத

தா . .

த கால தி

ைல.

ண ெதள

மா

ப ரசி தமான

மகா மா

.

அ சமய

டாைம மிக

டா . இராஜ

தைலவ வசி
ைச

ெச

திைர லகாைன

ெமௗலானா ம

ேவைல கார க

அதிக உதவ கிைட கா
த மான

ராேஜ திர ப ரஸா

பஹா

பைத கா திஜி அறி
லாவ னா

லா

மகா மாைவ

இல சிய

கிண றி

ஆ ேசப

மா

களா

ஏறி

கா திஜி

கீ ழான மன தராக

ைடய வ

லாைவ

ேவைல கார க

றா . பா

ைல. அவ

. பா னாவ

ைல. இராஜ

ப ரஸா தி

அவ க

பா

தா க

தவ கேளா அவைர மிக

கா திஜிைய

ேச

!"

டன

அவ

ைடய அறி

ப பா

ஏ ப

கா

கிரஸி

ச தி தா . பா னா

ெசா

லிய

மகா மா அவ

எ ேபாதாவ

தா . அைத இ ேபா

சீ

உடேன தம

ஏ றி அ

ஞாபக ப

தி அ

தலி

ெச

நல

ேக

மாைல மகா மாைவ

ப ைவ தா
ஸப

அ நக

ஆசி யராய

ராஜினமா ெச
ஆ சா ய கி

ள ரவ

கான ய

த அரசா

ெப

ேட ஷ

வரேவ றா . ஆ சா ய கி
களாவ

வ கீ

அவைர

இராம நவமி ப ரஸா

. அ

லா உ
ெச

கள ட

ைம தா
வதாக இ

ெசா
தா

டா .

லிய

வ ஷயமாக ந
, அரசா

ஸப

க ப ட

. ஆகேவ
ஏ றி

வ தா .

அவ

அ த உ திேயாக ைத
ெச

பளான தம

வ தவ கள

எ த

தி அறி

மகா மா கா திைய

வசி

பல

தா .

த ைம

மாணா க

பரான ஆசி ய

வ தா . மகா மா கா திைய

அவ அ த ப களா
அைழ
.
ம நா
காைலய
மகா மா வ தி
ஸப

தா

கலாசாைலய

தா . மகா மா வ

பளான ஒ

ெத வ

பளான வசி

சில நாைள

தி

ெகா

றா . .

ஹ . .

ஆ சா ய கி

தி

ரய

ெமௗலானா ம

அ சமய

ெகா

ஸப

ஏறி வ

வத

த மான

ப னா . ெமௗலானா

ெச

ேமா அ த ஊ

கா திஜிய ட

வ த கா ய ைத

ேபாகேவ

ரய லி


.

அைழ

1915-ஆ

வ தா

ேமா டா

பா

மகா மா அவைர

வ ஷயமாக வ சாரைண ெச

. ப

ேபா

ெமௗலானா ம

மகா மாைவ த
.
கா திஜி அவ ட
ச பரா

ேபானா . .

பா

ெச

க வ தா க
பவ , "இராஜ

வ வர

தி அறி

ஏதாவ

.
மா

லா

ேவைல

க கலாசாைல ஆசி ய

கிய

ேக ப ரபல வ கீ

நா

வ ேத

எ த

ெகா

. நா

கா ய

களா

இய

மாகாண தி

ெச

கேவ

. அவ

ெச

வத

லா

காவ லி

மா றி ெகா

ள ேவ

த தி ெகா

ெசா

னா . .


அவ கைள ப றி மகா மா த

ேபானா .

யதாய

. தா

அறி தா . வ ைரவ ேலேய மகா மா

பஹா

இவ கள
ேசாஷலி

பா

வ ரஜ கிேஷா
க சிய

வழ கா
வ தி

ெச
ேவ

ைல.

தலி

யேவணா
. இர
ற எ

சா தியமி

. ஆனா
. 'த

ெகா

உதவ ெச

தா

நா

கா

ட பற

யந

கி

ேகா
என

கிேற

வ ேத
. இர

ேந டலா . அத

றிய
.

தா
நாராய

கா திஜி

பய திலி
தி

ளவ க

டாய

மக

ைறைய அ ேயா

ேம

ெஜய ப ரகா

சா பாக

யானவ கைள
கதியா'

அ த வழிய

நாள

ைல எ
ேந

ெத

ேபால

பறி பவ க

கிய ந

ப ரஸாதி

யானவ கள

அவ க
கிற க

ெந

தைலவரான

றா

:-- "

பண

.

ப ராய ைத

ணய

பேராபகார சி ைத

தலாவ க

அவ க . .
.
நிைலைமைய ந
றியதாவ

யானவ கள ட

ேந ைம

தா க

ைடய பைழய அப

ஏைழ

லெவ

ய லி

ேச

அவ க

கிேறா . இ த

வ ரஜ கிேஷா

ப ரஸா

சீ கிர தி

. ஆய

ெச

இராேஜ திர ப ரஸா

இராேஜ திர ப ரஸா

பவ

வ ேராதமாக

தா

வ ரஜ கிேஷா

கள

கைள அைழ கேவ

கா

அவ கைள வரவைழ கிேறா !" எ
.
இத
ேப
மகா மா கயா பா வ
த ப

. எ

. கயா பா எ

பய தவ க

தைலவ களான பா
பா

யா

சா பாக உ

ற உதவ ைய

ப ரஸா

கள
ந ப


நா

தைல

ஒழி க

ேபா

. ஆனா

ைக


வ டலா

தயா .

ேக

ந க
என
உதவ ெச ய
.
"எ ன வ தமான உதவ ேவ
ேக டா .
ெசா

ெச

தலி

வைத

தம

, ப தி ைகக
தலிய

மா?" .
" எ
அவ க

ெமாழிெபய

மா

, கைடசியாக

பா

யானவ க

ெசா

லேவ

,க த

தா ேவைல அதிக

சிைற

ேபா

வ ரஜ கிேஷா

ேபா

வர

ேநர தா

ேநரலா

மகா மா கா தி ெசா
.
"உ க டேனேய இ
ெமாழிெபய

னா ." .

ேபாகிறெத

திய வ ஷய . அத

ேவைல ெச
சி தமாக

வத

தயாராய

கிேறா " எ

ேவைல

மா

கிேறா . சிைற
அ த

பஹா ந

கா திஜிய ட
ெசா னா க . .
-----------------------------------------------------------.

தா

ப க

7. எதி பாராத ெவ றி.
ச பரா
ெத

ேபா

ெகா

கா

யானவ க
வத

அதிகா கைள
ேவைலைய

மாகாண தி

கமிஷன

நா

கா திஜிய ட

ஜி


வ ஷன

ேதா ட கார

ெச

ப னா . பஹா
கெல ட

கமிஷன

வதாக

தா

வஷ

ச தி க வ

க தி

வ சாரைண ெச

லா
ப ரேதச

தி அ

ளப

தலாள கைள

வடவ

லா க

, தி ஹ

ேதா ட

ப றி அறிவ

வகி

அ மாதி ேய ச பரா

ைறகைள வ சா

கா திஜி ச தி

ஜி

கமிஷனைர

கா யத சி
.
ேதா ட கார

னா

ெவா

ஆதி க

ெபய . ச பரா
தி ஹ

ைடய

. மகா மா

க தி

க த

தினா .

ப னா . .
கா யத சி தம

ெவள ய
வத

?ந

டா . "ந
இ த ஜி

மன

.

ைத

யா , ஐயா, இ
லா காரரா? இ த

மாகாண ைத

ேச

யானவ க

தவரா? ேதா ட
ம திய

ன உ ைம? யா

வழிேய தி
ேபா

பா

காகித தி

வ ஷய ைத

தி

தபாலி

இ ேபா

ேபானா . அ த நாள
ஜி

லாவ

கெல ட
ேவ

ெதாட
ேபா
ெய

ஏதாவ

ெவா

நா

. அ

றா

தா

அத

பலைன அ

ெவ

வா க

ைக
ெப

பவ

கமிஷனைர

அதிகார வ

ைக

ெச

ெச

ய ப

யாவ லாவ

வதாய

மா

ைக

லாவ

ப றி

ெச

ேக க

வா . நா

மிர ட

உடேன ெவள ேயறி

பா

ைல
கமிஷன

தலிய

ைர தா . "ேதா ட கார

கிறா க

. கமிஷன

ைமயா ய

பத

கிறா .

னாேலேய

ப னா
க ேவ


. நா

ேமா திஹா லாவ
ய ப

வ ஷன
கிராம

க தி

. ெவள ேயறவ

தயாராக இ
தா

எ த

ெகா

வ ரஜகிேஷா

கா

நா

ப னா

த ைம அ த

!" எ

சிைற

. எத

தா

ைல!"

பா

க ேந

வ சாரைண ஆர ப

கா திஜி
றினா . .
.
ேமா திஹா , தி ஹ
இராஜ

ேகாபமா ய

ைரேயா அவ கைள

தயாராய

வ ஷைன வ

உம

ளவ

ெசா

அத ட

நிைலைமைய எ

தலாள க

ைன

. ந

ேம ப ட கமிஷனைர

ப கள ட

லி ெகா

ேக க

உம
வ த

கா ய

யேத சாதிகா யாகேவ நிைன

கினா . "தி ஹ

வத

? ேபசாம

லா கெல ட

மா? கா திஜிைய அவ

ஆைகயா

ெசா

இ தியாவ

எ ச
ைக ெச தா . .
.
மகா மா கா தி தி
ப வ

; ெசா த

வஷ

ஜி

கி

ெகா

ேச

. அ ப

எ றா . .
.
பற
கா திஜி தி ஹ
ப ரமாத . ஒ

அதிகார

ேபா

தலாள க

" எ

தைலநகர . ெப

கி

யா
த ப டண .

அ த

ப ரேதச திேலதா

ட ப

யானவ க

ெகா

அ ேக ெச
தா
.
உடேன கா திஜி
ேமா திஹா

தா க

ைம

ர தி

ைகதி யாகேவ
அவ

பவ

கினா க

கிராம தி

ேம ப

ெச

பவ

தி வ த

சாதாரணேமா அ ப

ஏறி

ச பரான

யாைன

சாதாரணமா
. .
.
கா திஜி ஏறிய
த யாைன இர


தா

. அ த வ
. அவ

ைர த

ெசா
ெத

ேபா
ெகா

ெதாட
ெகா

ேக டா

!" எ

றா

கிய
தா

ேபா

. இத

ெசா

கிள ப னா க

ப ரயாண

. அதி

, "ச பரா

த வ
ெப

. மகா மா "ஆக
காகித தி
ெதாட

திய

கி

ஜி

தாராநித
.

வள

ச வ


யாைனைய

ெட

ெத வ

ெகா

னெவ


"ந

கா திஜி ேபா

ஏறி

ேபா

ப ரயாண

"ேபா

நா

பா

ேசவக

லிவ

உ தரைவ

நா

. ம

. ஆகேவ தாரா நித பா வ ட

வ த வ

உடேன ஒ
ஆனா

ேகார

யானவ

திைர வ

மகா மாவ ட

ெவள ேயற
" எ
.
மகா மா இற கிய
ேசவக

ேக பா

டைர ைம

ைடய வ தன ைத உ

னா !" எ

னா

ற ப

மகா மா

ப னா . .

.ேமா தி ஹா

யாைன ம
மா

. அ

ஏைழ

கிராம

ைடய நா

ேபாவத

ைடய ேதாழ க

த ப டதாக அ

ப ரஸா

. ஆைகய னாேலேய மகா மா

ப டண ைத அைட தா க

ப ரஸா

காைலய

அதிக

டா . வ

கா திஜி
ேமேல

நகர

உ தரைவ மகா மாவ ட
லாைவ வ

ேபா
ெகா

. .
ேச
டத

; ைகெயா ப
"உ தரைவ
ள ஆரா

ெப
சி


உடேன

ேபா
ைகெயா ப
கிேற
ெகா

"எ
ேட

வைரய

றா .
.

ச பராைன வ
ைகெயா ப
.
சிறி
ேநர
"144-வ

ேபா

ெகா

ெக

லா

வ சாரைண

.

இரெவ லா

ெனா

ேசர

" எ

கா திஜி

கா திஜி சிைற ப ட ப
ப றி

மாஜி

ைல. ம

நா

ேபசி ெகா

தா . .

ேபா ட உ தர

காக நாைள

கேவய

உ ேதச

உ தர

ேர

தி

. அதி

ப யாத

ேகா

. .

ைடய சகா க

ன நட

தா க

வ த

கீ

அவ

ைல" எ

ன ெச

யேவ

ப றி

. கா திஜி தா

ேவ
ய க த கைளெய லா
எ தி
தா . .
.
ம நா
ேமா தி ஹா நகர

ட கா சிைய ேபா
அத

எ த நாள

நக வாசிக
ெத

ெசா

னா ப

காவ

னா க

டதி

ைல எ

. மகா மாைவ

நட திய ச திய

ப றிேயா அ த இமயமைல அ வார
ேப

ெத

அ ேபா
என

வழ

தி

க நியாயமி

ப தி ைககள

ெச

மகா மா கா தி வ த

க ப ட

, அத

நக

அவ

ெச

திக

டன. காைலய ேல பா
றி

ஜன

.
இ தியாவ
ேபா


கவ
திர
.

, அத

தள ப

,-எ

. ஆைகயா
ததி

கீ

கீ

தா

ப ரேதச தி
அதிக

, அவ

பா

கண கிேல

அ த நிக

சிக

வய

உ தர

ஆகிய

கிரேவ பரவ

ம கள

. .

ைட

உ தர

பா

ைலய

தா க

இ திய

நடவா நிக

ைல.

ப ரஸா

த க

, அ தைகய அதிசய மன தைர

வ ததி

இர
ேகார

ப ய மா ேட

144-வ

ப ய ம

வைர எ

அதிக

ைல. இ த நாள ேலேபால

உ திேயாக

ப றிேயா அவ

ேபாரா ட ைத

வ டார தி
ஆய ர

வா

அ த

சிக
ள ைத

க ஜன
லவா? .

ச பரான
அ ெச

ல; இ தியா ேதச

தி பரவ யேபா

அைட தா க

. ேமேல எ

ஆவ ட
எதி
.
மகா மா ேகா
ஜன

ேகா

ேநா கி

நிமிஷ

ஜனச

திரமாய

ெப
.
இ த

ட . .
சமய தி

கா
ய அ
.
"ச பரான

திக

ெபயைர
பய தி
ெச

த க

ப றி யா

ைக

தா க

டவைன

ேந

த சி ேத

. இ த

உ யவனா கிய

ேபய

ச பரான
ெவா
நா

நா

யானவ க

வரேவ றா க

ைட

வ திெய

லா

றி

கிற

. கா

ஏ பா

அ த

ேவ
தின

ணாத தினமா

ம ற
ப ரேதச தி

கிரஸி

ேசர
கமாகேவா ேவைல
ெச

ப ைவ கவ

ைவ க

ைல. என

கால ந

யானவ கள

ச தி ப

பைன ேபா
நா

ச திய ைத

கள ட

நா

ெசா

ெப

ேந

வத

ெகா

வத கி

ைல.

வ சாரைண

வா நாள ேலேய எ

. ச ட ப
ைமய

ைன ெந

? ஜன

கி

ைல. அ த

அதி

. இ த ச திய த சன

. ச பரா

. இ தியாவ

த சில

. கா திஜி

. ச பரா

ெத யா

அரசா

.

த மிட

லாதவ க

ெதாட ேப இ

கி

கிறா :- .

ெத யா

பைத

அ ப ேய

மகா மா

அஹி ைசைய

லாம

றா

ெந

. இரகசியமாகேவா, பகிர

யாைர

ச பரா

ய ேநர

அதிகமாய

திர

சிைய

. .

வட ேக ேநபாள

அத

ேக

தா க

வ அறி

ெவ

கிரைஸ

ெகா

ைன யா

இமயமைல அ வார தி
கா

ேபாகிற

. ேகா

ேம

யாத கிள

ன நட க

ற ப டேபா

றி

யானவ கேளா க

ைக நதி

நிமிஷ

ம க

ைப

ெசா

ேபாகேவ

ேபாக

ம க

வதி

கேம அ ேபா

ைன

மற க
ளானவ

றவாள ய

என

வைலய
.
ேகா

அரசா

க வ கீ

த க

மாஜி

ேர ைட

கி

கா திர

வ தி

சாரா சமாவ :- .
.
"அதிகா க
144-வ

த வா

நட பதாக ெவள பைடயாக
நா

ேம ெகா

நா

இ த

கிேற

டதி
. ஜவகா

கைள அ

ைன அைழ தா க


வதாக

, நா

அறிவத
கா

ெசா

ேன

அதிகா க

ேநா க

ைகய னா

ெபா

ேந டலா

ளவ

ந ப

பவ

யவ
கிறா க

. ஆனா

ெத

நா

உ தரவ

. இ

ெகா

. அவ க

ெச

ெகா

ெகா

தா

தா . அத

மறி

ைகைய

ெகா

ேநா க

யானவ க

ைம

யேவ

ைம நிைலைய ேந
ெச

ேதா ட
ைழ

ள எ

கிைடயா

ைல. இ தைகய கா ய
. ஆனா

கா திஜி

ெத வ

ைடய ஒ

அைமதி

வ கீ

. இ த நடவ

என

கா

ல ைத

உதவ ெச

னா

கா

ேற ெத ய

னா . ப ற

தலாள க

. ஆைகயா

நிைலைமைய ஆரா
ேவ

வ ேத

இவ க

வெத

ைல. அ த

ேபா ட உ தரைவ நா

ய ெதா

. கமிஷன

ள ைவ க யாெதா

ேதா

ேதா ட

தா !" .

காரண ைத

ப ரேதச

ெச

ற ைத நா

ெசா

க வ

டா . ஆனா

வழ ைக

ைல!" எ

ேர

ெகா

றிய

. ஆனா

ெச

ள ேபா

ேக

. ஆைகயா

தி ெகா

, "உ தரைவ மறிய

ேபாகிேற

மாஜி

ேதா

ைன அவ

க ைதேய வ

ைல. வழ ைக

றதாக

வ சாரைண ஆர பமாய

உ திேயாக

ைலய

அரசா

தர ப

ஏறி நி


கிற
கள

தலாள க

ண வ ேத
.எ
உய

.

ைடய
ேசத

. இைத நா
நா

அதிகா கேளா ேவ
கிைட தி

யா

அதிக
வ தமாக
தகவ

கைள

,

ஆதாரமாக ெகா
நா

ேட அவ க

ச ட

ெப ற

அட

கீ

. ஆனா

தவறியதா

ைகவ

ேபாவதாகேவ

ப ய ேவ

கடைமய
யா

வத

ேபாக

மன சா சி ஒ
ேவ

வ தமாக

அரசிய

தா

ைக ெகா
கீ

அைம ப

வமாக ஏ

ள நா

இவ றி
மறவ

மதி

ைல. ச ட
ச ட

உ தரைவ மற
.
இ தைகய வா
வ சாரைணைய

தி
ெச

ைல அ
கி

பா

றி ப


டா . ப

.
நட தைத ெய

ேத

ப தி

லா

தா

கிேற

. என

வைகய

ைற

க அதிகார

இ த உ தரைவ

ேம ப ட மன சா சி
ெபா

ேபா

வத

ேட இ த 144-வ

த பற
காரண

ேர

. இ த மாதி

ெத வ

ேக வ

. உ தர

நா

கா திஜி ெகா

ேகா

அதிகா கள

டைனைய

அரசா

க வ கீ

பவ

ைல. ஆைகயா
ெத யவ

வதாக ெசா

. நா

. எ

நா

தயாராய

." .

அவ க

லா

கா

இ தியாவ

ய த

ைறவ னா
ெக

கள

ைப அவ க

ஏ ப டேத ய

ைல. ச ட , அரசா

கீ

ேபானா க

ேபா

திய

ைடய

நானாக

அதிகா

டைனைய எ

லவா? மாஜி

அவ க

கா

பவ

பவ

வ ேத

ச த

அத

ேம

இ த

வ தி க பட ேபா
ெகா

ய வழி இ

நா

வ ேதேனா அவ கைள

. த ேபா

கீ

தா

. ஆைகயா

ெபா

நியாயமா

ப ய ம

மன

க டைளய

உ தரைவ நிைறேவ

தா

,

உ தரைவ

ெச

டா

வ தமாக

கேவ

என மன சா சி அறி

ைடய நல ைத

கி

ைக எ

கிய ப ரைஜ. ஆைகயா

டேன அத

ண ேன

நடவ

இராஜ

ைல. மாஜி

லி, அத காக ஒ

கைல த

இத

ேததி

ேர

..
ப ரதிநிதி

,ப

மாளவ யா

, பா னா ந

ெகா
தா . .
.
மகா மா த தி ெகா
ெச

தி ேபா

பரவ வ

லா

ஆவ
.

அதிகார வ

ன ெச
சி

க ஜைன அ

க தா

ெச

க தின

கவ ன
தி ஹ

ெச

னா

கமிஷன

. ஆனா

ெகா

பஹா
தா கீ

ெச

ேர
கவ ன

ைக

?ப

ேபா

பா கிேயா ஆ

ப னா . ெல

றி ப

னா

லாத

அதிகார வ

நி வாக சைப

கல தாேலாசி

னதாகேவ மாஜி

தம

தி அ

ேபாகிறா க

த பலேமா, - ஒ

ேபா

?.

! .

வஷ

. "ெல

க ஜைன. க திேயா

ேகா

ைல. ப

சமாள

ல; வாைல

கமிஷன மாஜி
ேர
.

வத காக
வ த

அைத

டைன ெகா

க ஜைன

தைல வண கி
.
ைவ
ரா
ெச

தன மன த

அதிசய ைத இத

ேபாகிற

ஆ ம ச தி

தி

கிறேதா எ

த இ த அவமதி ைப

பலேமா பண பலேமா ஆ
மன த

எ ப

ெச

. .

லாம

ைல; ேக ட
ேந

ெப றவ க

தி வ

ேபா ட உ தரைவ
ெகா

அ த

அறி

ன ெச

கிறா ! இ த மாதி

தி

அரசிய

கலானா க

கமாக ஒ

ஏகாதிப திய
சி
.

. இ தியா ேதசெம

தப

எதி பா

னாேலேய அவ க

கிறா . மறியேதாட

பகிர

. ேதச தி

மகா மா கா தி த தி

பத

அதிகா

மறிய
ேக

ப க

கவ ன

தி அ

ட நா

டமி

ெல

ப னா :

ப னா . .

வத

மகா மா

வழ ைக வாப

ெப

ெச

தி

ெகா

வாப

உ தர

ஜி

லா கெல ட டமி

ெபற ப ட

ச பரா
வ த

. "அ

வ சாரைணைய
ேஹகா
.
இ வா
ெதாட

தைடய
ெச

திய

மாஜி

கா திஜி

ெத வ

உ ேதசி தி

றி நட தலா . அத

தயாராய

இ தியாவ

கிய சா வ க

ேகாபா

வழ

தி

தா .

க த

யானவ கள

ச டம

ெவ றியாக
த . .
.
அரசா க அதிகா கள

சா

கிேற

ேவ

" எ

கெல ட

தா . .

கா தி மகா

யானவ கள

கிறா . அத
ேர

கள

ப றி ந

லா உதவ

பய

" எ

ேதா ட

நிைலைமைய

அதிசீ கிர தி

ைழ

தலாக

மக தான

மகா மாஜி ச பரா

நிைலைம ப றிய வ சாரைணைய

கமாக நட தினா . இத

பலனாக


யானவ கள
ைறக
ெப
-----------------------------------------------------------.

பா

நிவ

தியாய ன. .

8. கிராம ெதா
ச பரா

ஜி

மகா மாவ
அவ க

ெசா

லாவ

ைடய க

ல ேவ

யானவ

ெச

ளவ

ஏக கால தி

ெகா

தா க

ச ேதக

யாம

ெகா

வா

யானவ க
வ தப யா

ல தி

வ சாரைண ெச
பதி

கைள ப றி வா

மகா மா வ

வ ஷயமாவ

நிைலைமைய

வ சாரைண ஆர பமாய

க ப டன. வா
டா

யானவ கள

டா க

ட மிைக ப

.

ைமைய அ ப ேய

ெவா

அவைன ந

றாக

வ சாரைணய

ஏ ப டா

டமாக வா
ஏெழ

யானவ கள ட

தினா . ஒ
.

இட

.

ப றி

ேப


வா

எ த
அைத

ெகா


பதி

ெச
ெச

ய ேவ

யதா ய

வத காக

பா

. இத

ப ரஜகிேஷா

தலிய ப ரசி தமான பஹா
அவ க
வா

மகா மா

ைக

ெத வ

க ேந

வ தி

தா க

. இரா தி

தா

வா

வா க

. ஒ

ெகா

ெச

அ த வ கீ

ேவைல கார கைள
ெதா

ெச

,எ

உண

தயா

லா

வா

ைக

கிராம

கவ

ைடய ஆட பர

றா . கைடசியாக

ெச

ெச

டா க

கிராம

மகா மா வ

தமான ெதா

. மகா மா

அ த ஆர ப நா கள ேலேய

பல ப

. மகா மாவ
ெச

ட தியாக

வ அறிைவ ஊ
ஏ படா

ண ப

நட த

மகா மாைவ வ
மதி க

னா

றி

ெத யவ த
ெச

யவ க

தா . இ த ேவ

திகள லி
அ தர

நிைலைமைய அறிய

ெதா

சா பா

வாக எள ய ைசவ

கிராமவாசிகள

சா ப டேவ

யலானா .

றி

ைறய

தன சைமய கார கைள

வா

லா

அவ க

ெபா

தயா

ேதச தி

ேபாஜன

ைல. சிேநக

ப வ

. இ

ப ராய ைத

ைடய ெசலைவ ெய

சீ தி

லா

காகவ

ஆசிரம திலி

.

அைழ

. எ

ஆகேவ ச பள

நாள ேலதா

தா

ைடய சகா கைள

ேப

அப

ஒேர சைமய

ேன ற

வ தா க

நிர தரமான

ைடய

நிசி

ைடய தன

க ப ட

அறிய, அவ க

ைறய

ஒேர சமய தி

அவ க

அைனவ

ஏ ப ட

கா திமகா

தா க

ேவைல காரைன

அவ கைள

வ தி

வ கீ

ட ேபாதி

ைக மகா மா

ப காச

மகா மா த

ெவா

. அவ க

கேள ெச

வ கீ

றி

உதவ

ப ரஸா , ராேஜ திர ப ரஸா

வசி தப யா

ைறகைள

சைமய காரைன

மகா மா

ெதா

.
ேதைவ

ேகாள

ட க

கா யத சியாகய

மகாேதவேதஸா

இ த

அைட தா . ச தியா கிரஹ
பா

கா தி

ேதவதா

கா தி

தலி

வழ க

சா

ழ ைதக

ெகா

சில ெதா

கா

க ப

தினா .

கிராம

ெதா

ெப

தமாக ஆ

ஏ ப

பைத

கள

வைக ப ட ச
கிராமவாசிக
காதார
பய

அவ

ெபா

மயமாய

. ப

ெதா

. கிராம

கைள

, ெப

தலிய ச

அைட
ய சி

ேவைல

கிராமவாசிக

டா ட ட

ெகா

ளவ

கள

கிய

றி

டா ட

ைல. வயலி

ேவ

க ப டன.

வ திக

ேச

,ச

ேலா

க ப

நட

தா க

ேத

மாக

ேம ெசாறி
தா க

தி

பா


பேவ
பவ

பதி
உைழ

.

தி

காதார

ப னா . இ த

சிகி ைச ெச

.

ைப

நட த இ திய ஊழிய

காதார வ திகைள அ

ெதாழிலாள க

நட த

ைடய அறியாைம

ஊழியைர அ

கா திஜி

ைல. ைவ திய உதவ

வகி

ேக டா . அத

ஆனா

ெதாட

கேவ

ெபா

க திலி

யவ

ெதாட

வ டார

ம வ யாதிகள னா

எனேவ, மகா மாவ னா

ல பழ க

மதி அவ திகாபா

ழ ைதக

,

சிற த மாதி

கள

கள

ேபாட

வாக அறியாைமய

தன. கிண

கிட தன. ஆ
சிர

கி

.

பல

. இவ கள
மிக

ைம

வ தவ கள

ச ப தமாக அவ க

கரமாய

கியமானெத

தா க

கண

அவ க

டமாக வ ள

கிராம

தா க

ேகாகேல நட திய ப

ேச

கள

த ப டன. இ த ப

கிராம

தேல

ெச

மண க

ட க

ேச

ெகா

ள வ தா க

அவ க

தா .

சிர ைத

ேவைல ெச

த ைத

தி

தா

.

த ப

அவ க

வரவ

ேக

வழியாக இ

கா தி மகா
ெச

இதனா

கா டேவ

அத

ேப

த மான

ெதா

டா ட

ட க

திர

கிராம ைத

கிண

ேத

இைதெய
ெகா

கிராம தி

கிய

லா

த ப

பா

த பற

ெவ க ப

வ தா க

ஊைர

மகா மா அ

நட

ெச

கா திஜி அைட த ஒ
னா

ெசா

ய ச த தி
அ ச பவ

லிய

றி ப
மா

றி

பா
சில


பா

க நா
மிக

ெச

றி

பாய ட
ேக டா
பாைய
றியதாவ

:

ெசா

கா

சாைல ற

ெச

கைள

அ த
தா

தினா க

கைள

தா க

.

தினா க

பல கிராம

கள

.அ

ஜன

.

னா க

கிராம

கேள

ெச

வத

தமாய ன.

த கிராம

பல ெபா

கிறா . மனைத உ

கிராம தி

கிலி

த ம ெறா

ேத

.அ

ேக நா
தி

ைவ பதி
ேன. அவ
ைச

அ த


சி

தம


தி கள

. அவ க

ைல ெய

ேக

வாேற அவ கைள

அைழ

கள

கிராம ைத

தா க

தி கள

.

வ தா . அ ேபா

பவ ைத

. அ ேபா

லா

கான ஆைட த

ஆைடகைள ஏ

ெச

னா .

கிறா . "ச தியேசாதைன" எ

சி

. அத க

ெசா

ைடய ச திகைளெய

பா ைவய

:-

"ப திஹ வா எ

ெகா

ைல. நாேம

ேவைல ெச

உபேயாக

னா

ேதவ ட

கீ

. இ த மாதி

இ தைகய ெதா

அைட

கைள

அவ

.த

ெசா

வ டவ

டா ட

கிராம ைத

ெச

கள லி

ேசா

தா க

வள

ைல.

மன

ேத

அ த ஒ

வாச

ைல. எ


ெச

தி

'இ

ேக பா

அண
நா

. ேவ

அலமா

ஏதாவ

தி

ைவ ேப

ெனா

ேசைல வா

தின ேதா

நான

ெகா

இ திய

உதாரணேம ய
ைசகள

மி

ச பரா

தா

மி

லா

ஜன

ெச

பத

ேவறி

கேள

கள

வா

இட தி

னா


பதிவாகிவ

சி.ஐ. . ேபா

வா

கவ

அறி தேபா
மகா மாவ

கள

தா

ணேவ

டா .

ள நிைலைம

ெகா

கண க ற

ள இர

டாவ

வா கிறா க

."

றிய

ய ேதைவகைள

ள ேவ

.

வா

ேவைல ஒ

டன. வா

ெகா

டா

ேதா ட

ைடய ேகாப

வ சாரைணைய

பா க

ைல. சி.ஐ. . ேபா

இய க ைத

. ஆய ர கண கான

கார க

ேபா ைக

அவ க

லி

.'

ைத ய

தினா .

. அைத

கா திஜி இரா ைட இய க ைத

ெகா

யானவ க

கிேற

ட ஒேர க ைத

ெகா

ேபாேத வா

ெசா

ைல. இ தியாவ

வத

, கிராமவாசிக

மகா மா ஆ ேசப

கிற

மகா மா அைட த ேம

திெச

தமான ஆைட

நட
வத
லகாரணமாய
** ** **
யானவ கள ட
வா

தவ ரமாக நட

கிறதா? நா

. அ ேபா

வமானெத

றி, மா றி க

கிராம

என

தி த

பலவ றி

ெப

தா

கி தா

றி, மான ைத

பவ தா

ஆர ப

வதாக வா

கிராம

ைவ தி

? மகா மாஜிய ட

இ நிைலைம ஏேதா அ

சாமா

டைவ ஒ

எ ப

அண

ஆைடக

ஸா

ெச

தா
மகா மா

தலாள க
தி நி

ெச

. அைத

தா

அதிகமாய

தைட ப

பதி

ப க

.
வத

பல

ய சிக

ெதா

லினா
அவ க

க டட

"உ

த ஒ

லேத ஆய

டா க

த இட தி

நா

பஹா

ெகா

அரசா

ைறய
ெச

தா

கா டமி

வத கி
ைறக

தி க ஏ பா
காேர

ய ஒ

ெல

அ த

"கமி
ேப

ல ஆ

ப ேய ச பரா

கமி

ெசா

னா

தி பத
தா

றாய

கமி

லாம

தி

பா

, உ திேயாக

ெகா

கிேற

தவ

ேபா

தினா .

ைறகைள
ேபாகிேற
கேவ

யானவ கள
வட

"

தா . "த

நியமி க

க தினரா ய

,

ெகா

ேக .

ஆவதா

!"

ெச

ைறகைள வ சா

அவ க த
ேபா

.

திவ டலா . ஒ

யானவ கள

எ வ

க தின

உ ைம என

வ த

கிேலய . த ைம வ

கா திஜி கவ னைர
நிவ

கவ னராய

ப யாக மகா மா கா தி

வ சா

பா

ப தி

க த

யலா .அ

தினா .

ேக

கி

நியமி கலா . இ த இர

பல

ைம எ

ைடய வ சாரைணைய நி

. அத

ெச

ேபானா

ைல. இர

ெச

கி

ேட ேபாகிறேத! சீ கிர

யானவ கள

கமி

பஹா

ேப

ட க

காக

ெகா

.

ைச

எ வ
அத

சாரா ச .

மகா மா பதி

அ ேபா

தா க

ைடய வ சாரைணைய நி

யானவ கள

அவ ைற நிவ

பா

. ெதா

பஹாைர வ

அ க த தி

கிராம

த ைவ க ப ட

.

தலினா

"வ சாரைண சீ கிர

ைடய வ சாரைண ந

ெச

. மகா மாவ

வ ைளவ

ைடய

ைச இ

தா க

இைட

வ த தி

பற

ெச

டா

.

க சி

.
"

கமி

தி

யானவ க

என

கமி

திகரமா ய

ேயாசைன ெசா

லாம

ேபா

வட

கஒ

ைல எ

கமி

நியமி க ப ட

உ திேயாக

ைறக

ச பரா

ேக

ஜி

.

கதியா"

ேதா ட

கிற

கா
ெதா

இ ேபாெத

. பல ெதாழிலாள

கிர

ேபா

ெச

ெதாழிலாளைர

கி

வதிேலேய க

ெச
ேச

ெகா

வா
கிறா க

ெப
.

லா

இ தியாவ
மகா மாவ

தியவ

தலாவ

சீ கிர திேலேய
ப ரேதச தி
.இ

ரா ய

இய க

ெதாழிலாள

ெகா

ப ரமாத

ெதாழிலாள

ேவைல நி
மாய

வத காகேவ பல

யா

ேதாழ

ெதாழிலாள

யானவ கள

தலாள கள

றன. ேதச நலைன

தலாக இ தியாவ
பல ப

கா

க தினரானா .

ைற ஒழி த

கார

டா . ஸ

கமி

9. ெதாழிலாள

.

ய சிபா

ற .
-----------------------------------------------------------

இ தியாவ

ஷகாலமாக அ த

வ த "த

லாவ

ெகா

தைலைமய

மகா மா

கைள அ

, நா

கா திஜி.

ைமயானைவேய எ

. அ த சிபா

றா

வ சாரைண நட த

ஏ ப ட

லி

கிேலய

" எ

. அநதிகைள ஒழி பத

தா க

ச ட

லா

எ வ

உ ைம

. அ ப யானா

கிேற

. அதி

ைறய

டா க

ெச

டா

லி நட

டா

ெகா

இ த நிப தைனகைள ஸ
ப ரா

லாவ

கவன யா

கி

ெச

றன . அரசிய

ெதாழிலாள

ெதாழிலாள

இய க

இய க

கா தி மகா மாேவயாவ .

ெப ய ெதாழிலாள

தைலைமய ேலேய நட த

சில

ேவைல நி

. அ த இய க

கள

உய

ரண

அஹி சா த ம
அைட த

ைறய

. அத

நட

காரணமாக இ தியா ேதச

ெதாழிலாள

நிைல ஓரள

மிைகயாகா

. அ த ேவைல நி

ச பரான

யா ெப

க த

ெதாழிலாள

ச பள உய

ச பளேமா மிகமிக
மதி அன

ைற

யாெப

அ ெதாழிலாள க
கிள

சி நட

மதி அன

ஆமதாபா
ேக

ஆமதாபா

பல

வ சா

அவ

பதாக

மகா மா

ெச

அறி த ப ற

. அ

பதி

சாராபா

அவ க
நட

அன

யாெப

ஏ ப டா

இைதெய

லா

ெச

லா

மண

'

தலாள க

சி ெச

வ த

வ தா க

கி டவ

ைல. அத

ேம மன

.

க த

ேப

தினா . அதி

உதவ ேவ

ேவைல

தினா .

ஏ ப ட
நிைலைமைய

ைடய க சிய

ெதாழிலாள

நியாய

ேபாரா ட
த ம ச

ஆைல
தாப

தலாள க
பத

கட
பல
உதவ
அ பாலா

தைலைம வகி த

அ பாலாலி

, வ வாத ைத ம திய

ெப

தைலவ

க சி

உ ேதசி

மதி

வ தா . பல நா

வதி

வைர ஆமதாபா

. ெதாழிலாள

தியவ

றா . ெதாழிலாள

டா . என

. ஆைல

மா

ப றி வ சாரைண

திகரமான

மகா மா ச தியா கிரஹ ஆசிரம
வ தா க

அதிக . அவ றி

கிள

வழிகா

தைலைம வகி

ேகா

உதவ ெச

வதாக

மகா மா ஆமதாபா

. அைத எ

ெப

தி

அதிக . அவ க

தா . மகா மா ச பரா

வாேற ச பரான

. சில காலமாக ஆைல

ெதாழிலாள

வ வர

ஆைலக

யா ெப

ெசா

ேபாேத ஆமதாபா திலி

. ஆமதாபா தி
த ெதாழிலாள

த தி

வ த

ேவைல ெச

வதி

நிைலைமைய

ெகா

மகா மா
அன

உய

யானவ கள

நட

மக தான ெவ றி

மதி

சேகாத . ஆகேவ ேபாரா ட

கட

மகா மா ஆைல
த கள

டா

.

தலாள கள ட

ேக

ெகா

டா .

ைமயாக ம

ெதாழிலாள க
ம திய

கா திஜி
ெசா

டா க

ேவ

ல ேந
ேபா

. "எ

லாம

ேவைல நி

நா

.

வழி ய
. ஆனா

மகா மா நா

ெபா

நிப தைனக

மா

(1) எ த நிைலைமய
ைக ெகா
(2) க

டா

(4) ேவைலநி
நி கேவ

நா
ெகா

அதி
ெத ய
ேக
நி
ேகா

.

த தி

.


. ேவ

டா க

ெகா
ெச

ட ப

வா

வள

கால

ெதாழி

. எ

வத

தா

லாவ ைற

ள ேவ

நா

ப ைழ க ேவ

ைச

தியாக
.

தைலவ க

றாக

தலாள க

.

ெபா

ெதாழிலாள க

ெகா

டா

ெதாழிலாள

.

டா

ேவைல

ைக நட

ெச

தா க

நா

டா .

றினா . நா

நிப தைனகைள அவ க

த மான

ைககைள ஒ

லாவ

ப தி க

. ெதாழிலாள கள

தினா க

தா

றி ப

பலா கார ைத

நி

ேபா

!"

ேயாசைன

ெதாழிலாளராவ

நிப தைனகைள

மகா மாவ

" எ

யா

ேயாசைன

அவ க

வதாய

ெதாழிலாள

அவ கைள ம றவ க

(3) ேவைல நி

ேம ப

.

பா ைட மறி எ த

ேபானா

டா

யா

கேவ

.இ

. ஆைல

நிப தைனகைள

தைலைம வகி கிேற
ெகா

இண

வத

மன த

ெச

"இ த நிப தைனகைள நிைறேவ

ேபாய

றாவ

வதா? அத

லி வ

ெதாழிலாள

டா க

இ த ேயாசைனைய

இைடேய
ெச

ெசா

தலாள க

ெதள வாக
கமாக ேவைல
,ஒ

ம திய

வட

வைரய

ெய

ேவைல

சபத

ெச

இ த ேவைல நி
தலாக

பேட

தலிய

ேவைலநி

பா

ஜரா தி

சபத ைத

தினா .

ெதாழிலாள க

ைடய நா

ெச

மகா மா அ

!" எ
றா க

ேபா

டா . அதி

?" எ
ேவைல நி
வார

ைத யமாக
சில

தள

ேவைல

சப மதி

நட

.

றா க

வைரய


தலாள க

சி அைடய ஆர ப
ெச

ைல. "நா

ேவாைர

பா

பா

ழ ைதகைள

சபத

மற

ம திய

.

நா

ஆைல ெதாழிலாள க

ேவ

வார கால

தியாக

வ திகள

ேபா

சபத ைத நா

.

ைடய

நகர தி

மா

வைத எ ப

ெமா த

வ தா க

ெகா கைள

வ ைளயவ

கி

வ த

.

. "ேதாழ கேள! சபத ைத

நதி வழ

. அவ க

தின ேதா

தலாள கைள

. ெதாழிலாள க

லபா

கமானா க

,

நிப தைனகைள

கிேறா . எ

றவ க

இர

பய

ெகா

மன த க

திய

ஆைல

ைல

அறி

ஆமதாபா

வ தா . ெதாழிலாள க

யா

வ .ேஜ.பேட

நட தினா க
.

ேபாவதி

ேபசினா . அவ க

தின ேதா

மகா மா

தைலவ க

நா

அைமதியாக ஊ வல

க ,

ெதாழிலாள க

ஞாபக ப

தா

ஆர பமான ப ற

ெவா

.

ெதாழிலாள

மகா மா ஒ

ெகா

தி

நட தேபா

க லா

ஆய ர கண கி

ெகா

யா

தா க

நதி கைரய

கா பா

ச மதி க ேவ

தா க

தா க

றா

ெபா

நட த

. அத

.

பற

. சபத ைத மறி

ம ற ெப

பா

ைமேயா

ேகாப

ெகா

ள ஆர ப

பலா கார தி
அைட

இற

தி

மனதி

ேவைல நி

ேதா

ப றிய கவைலைய

ற எ

ள தி

ஒள உதயமாய

ெச

கா திஜி

ேகா
தி

ெச

தி

ைல
ச திய
என

ேட

மகா மா ப

நா


றா .


ணாவ ரத

ப ரதி ைஞைய நா
ேபானா

நா

சபத ைத

.

ேம

ைகவ

வ டலா

ற சி தைன அவ

. ஒ

ய ேவ

வைரய
தி

ேவைல

பா

கள

அைத ம

நா

பள ெச

ெபா

ன ெத

கி

கிய
டா

கா பா

ப ரதி ைஞ

கிேற

சில

வைத

ேபாகிறா
. 'ேவ
. எ

பா


த மான

பைத

டா ; ேவ

ேக
காக

ைடய

மற மா ேடா . உய
ேவா . ந

காக

டா ;

ைடய தவ

தி

. இ த மாதி

ேபாய ன . த

கிேறா . எ
நா

ைடய

இ த ேவைல நி

ணாவ ரத


வைத

தி

ன வ ரத

உபவாச

ெச

இ ேபா

தி

அைனவ

ைடய உ

லா

அவ க

ைகய

ைல. ஆைகயா

வைரய
!" எ

ெகா

தி

. ஆனா

சகி கவ

டா : "ந

ைல ெய

ப ரதி ைஞ ெச

.

ண திேலேய மகா மா அைத

நிைறேவ

ேவைல

ெகா

. தா

ெவள ய

கிற க

ெதாழிலாள
அவ க

. உடேன அ த

வதி

க தி

வ யைட

கா

ன ெச

மகா மா ேபசி

ைகக

காண ப ட

அதிக மன ேவதைனைய அள

ஓயாம

ெதாழிலாள ட

ேசா

டாய

வ த ப ரதி ைஞைய

இ த நிைலைமய

ெத

கவைல உ

பைத

ட தி

தா

தன. இைத ெய

தின ேதா

ப வ டலா

ெகா

த மகா மாவ

ெதாழிலாள

அவ க

வ த ெதாழிலாள கள

கிேலச

பா

. ஒ

கிவ டலா

ேவைல

ெபா
ேசா

தா க

.

கிட க

டா

" எ

ெதாழிலாள க

ைடய உபவாச ைத

"எ
பயன

ைல. ேவைல நி

உண

ேபாகிேற

ப ரதி ைஞைய
ேசா ப ய

ேத

பதி

ைச எ

ேவ

பயன

ெகா

கிைட தா

கா பா

ள ேவ
ேபா

. அ ேபா

!" எ

ெதாழிலாள க

யா

ேவ

ெச

சில

ெதாட

கினா க

ேத

ெகா

தவ கள

ட தி

ேவ

உபேயாகி கலா
அன

அவைர
ைட
இ ப
ெந

இத

மேன

ஜன

. உய

நா

கள ட

ஏதாவ

வா வத

ேவைல

ேவ

ய ஊதிய

கிைட த ேவைலைய

சபத ைத நிைறேவ ற

ெத

லபா

தி

பவ

ெகா

பேட

ஆமதாபா

ைல.

ேவைல நி

வழி கா
ைவ

லா

ணா வ ரத
கல

ெகா

ேதா

றிய

ஆேலாசி தா க

. ஆனா

ஆைல

ண ய

. அவ க

நட க

. இ த

னா .

ைடய
ேபா

ேவைல

பலைர

கா தி ெசா

.

ஆமதாபா
க ப

கீ

க ப ட

ெதாழிலாள

னா .

எ தைன நாைள

க யாக தா

ைக தறி ெநச

தாப

பற

நகர சைபய

தா

மக

றா க

லா

ெச

தள ைத நிர ப ஏராளமான மண

தலி

ெச

இன

ெச

மதி

மணைல
ெகா

ப றி ஆய ர கண கான ெதாழிலாள க

கி
ெய

தா

. அவரவ க

அ ேபா

தைலேம

ெவ

ைல. ெபா

. இ த ேவைல

யா ெப

வா

வதானா

ேவைல பா

கவைல

தா . சப மதி ஆசிரம தி

. ஆனா

ேவைல

.

.

த பற

இ த மக தான

அவரவ க

தா

றா மகா மா.

மகா மாவ

டா

ப றி ந

கதறினா க

னா .

மண

? நிைலைம

காநதி மகா மாவ

தலாள கள

. அவ க

ைடய ப ரதிநிதிக

மனைத

மகா மாவ ட

காைர

ணாவ ரத

மதி

ைவ

." எ

கிேற
ெகா

பா

தா

அழக

ெசா

ைல.

தலாள கள
ேதா

ைவ தி

தா க

அவ க

ள ேவ
கவ

கேவ உ

ஆைல

சமரச

மதி அன

கா

யாெப

தலாள கள

பதி

மி க அ

ஆன த ச

நியமி க ப டா . இ

கர

ப ேதா

நா

இ த மாதி

ச ேதாஷமான சமரச

ணா வ ரத

அ த

டா

வத காக


வைட த

ேப

.

.

தி
டா க

க நட தன.
பவ

ெப ற

தலாள க

. ஏதாவ

ம திய

.

தராக

நட த ஆைல

ெதாழிலாள
ஆைல

இளகி வ

வா எ

ேவைல நி

ெகா

ன ய

ப றி வ சா

ெதாழிலாள

ைடய மைனவ

சிர ைத ெகா

தலாள -ெதாழிலாள தகராைற
வத

சாராபா

ணா வ ரத

சமரச

கைள

சமாதான ைத அவ க

மன

லா

ைல. உ

ணா வ ரத

அவ

ைல. ெதாழிலாள க

. மகா மா கா தி ப

மகா மாவ

.

அ பாலா

மகா மாவ ட

காக ந

யதி

னா . இ த

லவா? அவ

ெகா

டா க

ணா வ ரத

மி க மன ேவதைனைய அள
தின

ல" எ

ெகா

தைலவ

நா

கடமான நிைலய

ைடய உ

வைத

ளவ

ஸாரளா ேதவ

இத

. இ ப

உபவாச

ப ரதி ைஞ தவ

ஆைல

ளவ க

திைய மா றி ெகா
நா

கள ட

ப ரதிநிதிக

உ ேதசி

.இ

. "தா

ல. த

த ம ச

மகா மா,"எ

தா க

நியாயம

கைள

தலாள கள

அப மான

கிட பதா

இத

ெத வ

. கா திஜிய

ஏ ப டைத

நட த

ஐேரா ப ய

.

.

கமிஷன

ேபசினா . இ
கலவர

தா க

வள

ப ேதா

சி ஏ ப

ெசா

ெதாழிலாளைர

பா

திமதிைய

றினா .

ஆனா

இேத ஐேரா ப ய

வ வசாய கைள

நா

ேக க

எ ச

ைர அ

பா

, "ந

. ேக டா

ைக ெச

ட தி

அவ
காரண

தா . ஆைகயா

எ ேபா

அத

கமிஷன

ததி
தி

கா திஜி

ப ேய நட க ேவ

ெகய ரா ஜி

, "கா திஜி ெசா

டா

ெகா

கா திஜிதா

த உண

ேக

நட

. இத

பைத அ த உ திேயாக

அவ

. கமிஷன

ெப ய ேவைல நி

றி இ

மி க மகி

வ தி

படாம

ப யான ச த

சீ கிர திேலேய வ வத கி
த .
-----------------------------------------------------------

லா

வா

ைதகைள

ேபாவ

"

ெவ

!"

10. ெகய ரா ச தியா கிரஹ
ெகய ரா எ

ேகதா எ

ஜரா தி

மைழ ெப

நிைலைமய
ஆமதாபா
ெகய ரா ஜி
ேமாக

லா

ெகா

அ க த

மகா மா வ

ெதாழிலாள
லாவ லி
திய

ெவ

ெகா

லா

அ த ஜி

வாக

வாய

லாவ

ைற

. மகா மா ச பரா

யாத

வ சாரைணய
தேபா

ச ப தமாக வ த க த ைத ேபாலேவ

யா,
தா க


க த
க லா

. வ ைள

வழி கா டேவ

தா .

ல ப ட ஜி

ஷ தி

நிலவ

யாத நிைலைமய

கா திஜி ெகய ரா ஜி
ேச

தா க

வ சாரைண

பா

வ ைள ச

. வ வசாய க

எனேவ ஆமதாபா
ேபா

. 1917-ஆ

யாைமயா

ேபாய

ெசா

ெதாழிலாள
லாவ


வ த

.

பா

ஆகியவ க

யானவ க

ைற

ப ர ைன ஒ


தி ய
வா

தைலநகரான நதி யா

டதா

தா க

.

.
கா திஜி

னாேலேய

ெகய ரா
ெத

ெசா

மக

ேபா
ெகா

பா

தா

,ச

வ வசாய க
வ கித

நிைலைம
றினா க

ேம

.

பாெர

ப ர ைனைய

ேபா

அ த வ

னா க
மக

ஆரா
த க

ைல.

அவ க
ெகா
ம திய

த வ

ஒேர

அதிகா க

ெச

யாவ

கைள
யானவ க

வாேற ெகய ரா ஜி
றிய

தைலைம வகி

நட த

ெகய ரா ச தியா கிரஹ தி

றவ க

. அதனா

பய

. இைத
டா

ேகா

இ த

கா

றாவ

தா க

ெகா

தா

!" எ

ெசா

.
பா

னா க

லி ேத

க ம

லா வ வசாய க
ெகா

மகா மா

,

ஆரா

ைர

.

ைகேயா மிக

ெகாடா இய க ைத

அணா

சாதி தா க

,ஸ

ேகா

பதாக

ைல. வ ைய வ

யமாய

யேவ

பேட

.

தன. நா

ச டசைபய

கவ

ைல

கமிஷன

பா

ேக டா க

இண

ைறவாகேவா

ெகா

கிறெத

றி

அதிகா கேளா நா

தா க

இட

ைமயான

ப பா

ைல.

ச தியா கிரஹ
ேயாசைன

லா வ ஷய

வழிய

வ தா . அ

ைல ஒ

மன த கள

"ேவ

யானவ கள

பாபா)

ஏ ப

பாபா ேபா

பாபா இ

கிள ப ய

.வ

கா திஜி எ

த த க

கா

தா .

ப தா

லாவ

ஷ தி

. ச

ஆகியவ க

ேநர யாக ஒ
இத

ஜி

ச ட

க சி தா

ேபசி ய

மிதமான

ைறவாகேவ மக

யானவ கள

வ ைளயவ

ைறய ப

கா நிலவ

ெசா

கா (த க

ளா நிைலைமைய

நாலணா வ தேமா அத

அணா வ கித

தா

தலா த

ய நிைலைம ேம ப

கல


தா . ஏற

ைவ பத

அமி

டா .

.

,

மகா மா
தாேம

ைண

வத காக

லா

லபா

யா ன

தலிேயா

ேச

தா க

கா தி மகாைனேய பரம

வத

ெச

லபா

வ கீ

டா க

வ கீ

தேவ

ெச

ெகய ரா ஜி

லாவ

. வ

யேவ

வ வசாய கள ட

ைகெய

வா

திெமாழி தயா

"எ

ேக
ப ரா

நிலவ
நா

ெகா

கள

ெபா


தி

ெச

ய ப டா

பண

கவ

வதி

அரசா

க தா
ெகா

பற

லபா

ைல.
நகர தி

ைணவ க

ைலெய

சகி

ெகா

த ைவ ெச

இண

திையேயா ெகா

தவ

கினா

யவ க

ள ப

ச திய
ைகக

பய

அரசா

வைரய

க ைத

திையேயா
ெச

கிேறா .

ன நட தினா

கைள மகி

கேள பறி

ேபாேமய

சி
லாம

த மா ேடா . ஆனா

தவைண வ

ெம

நாலணா மதி

பா கி

ைடய நில

டாவ

ைல. ஆைகயா

வமான நடவ

களாக வலிய

அரசா

வ த தம

வத ெக

தி ைவ கேவ

ேமா அ

ேபா . எ

இர

ேபாேத

. அத

ைடய

வ ெகாடாைமய

பவ

கறி த நா

இண

ச ட


நா

ேடா . ஆனா
ைத

:-

மக

களாக ெச

அரசா

க ப ட

ைல நி

தைன

ெகாடாைம இய க ைத ேச

ெதா

தைலநகரான நதியா
அவ

நிலவ

ேதச

தப யா

ய வ

மகா மா

ைறவானெத

அள

ச யாய

அநாதாசிரம தி

கிராம

யாபா

பண

மான

க ,

அைனவ

ைகைய அ

ேக ேநர

கினா க

,

ெகா

ஏராளமான வ

ெதாழி

பா

. ெகய ரா ச தியா கிரஹ தி

பேட

ெதா

க லா

. இவ க

வாக

வா

ெதாழிைல நி

ேதச

மகாேதவ ேதசா

,

பேட

கள

ேவா . வ

லி பைத நி

ைம
ெகா

ஜி

லா

திவ ட

ேமா பா கி

நிைலய

ளவ க

காரணெம

னெவ

ெகாடாமலி

றா

, அவ க

மிரா தா க

பதியைட

வா

ெசா

கட

யாத

தா

பண

கைள வ

ெச

தாமலி

பற

கா திஜி

ெசா

லி ேம ப

கிராமமாக

ெச

க ெதாட

ைமயான நடவ

இய க
பய

தினா

நட கவ

ந ப னா க
ைல. ஜி

வ ெகாடாம
அட

ெதாட

கைள ெய
கினா க

ேபா டா க

வயலி

ெதாட

இதனா

லா

வ ைத

. ஆ

கினா க

. பற

ஜ தி ெச
சா ப

ேக ேபாவ

ைல.

தி வ

வா க

அரசா

நாலி

லா

? மா

ைலய
ேபா

எ ப ?அ

ஒேர உ
க தி

ஜ தி ெச

ெகா

, ெகா

அக ப ட ஜ

.
தி

அதிகா க

ளவ

கைள ஜ தி ெச


கா

வ வசாய க

அதிகா க

மா

கிராம

நிைன தப

ப ப டன. கைடசிய

வ ைள தி

ெச

. ைகய

லா

கிேறா ."

ஏ படா
அவ க

வ தா க

வ வசாய கள

அதிகா க

. வ ெகாடாதவ க

அறி ைகக

ைக ெகா

. ஆனா

ைற ஆர பமாய

ெசா

ெச

ைககைள

வ வசாய க

ைமைய

வ ைத வ ள கி

ஆர ப தி

வா

வா க

ைகெய

.

அதிக ெச

ெகா

ைணவ க

தி ெமாழிய

கினா க

ைடயவ க

ச தியா கிரஹ த

வ ெகாடாைம இய க தி

ெம

ைடய

ஏைழ

அதனா

ஏைழகள

கடைமயா

ைடய உைடைமகைள

த ச தி

அவ

ெச

ெகா

ஆர ப

. இ நிைலைமய

உ ேதசி

வா

பத


தியாக

கம

ஏல
மக

அபராத
ைல

ெதாட
மக
டா

த பஸலி சா

கைள அதிகா க

கிய

,வ

ஜ தி

.

. அைத


ெகா

ேபா

ஏல

ேபா

ைவ தா க

ெகா

பதி
தி

ச த

தா

மக

கா ய

வயலி
ஆைகயா

அவ க

அழி

வா

. மக

. ஒ

ைல ஜ தி ெச

ஜ தி உ தரைவ
பா

யாவ

பா

யா

பா

யா

சிைற த
ஜன

. வ சாரைண தின த

'ெவ

ற ேகாஷ

ய உ தர

.

காய தி

அள

.

க ப ட

'எ

வான ைத அளாவ ய

இ த

ச பவ தினா

ஆனா

அதிக கால

ேத ய உைடைமக

சில ெதா
ைக

ேகா

ஜன

கள
தி

ற சிற
காய

பறிேபாவைத பா

.

ட க

லா

லா
தி

உ சாக
கவ

ட இ த

ெசா பகால

ேமாக

.

றி ப

காய ைத

ேமாக

. 'ெவ

காய

ைமயான

னா .

ைடய ேதாழ க

டைன வ தி க ப ட

த ெவ

ெவ

. உடேன அவ க

அவ

களா

ேபாட ப

தைலைமய

தா . அ தைகய

. அதி
ற கண

ேபா

ைத ய

வேத ெகா

றி

.

மகா மா ேயாசைன ெசா

ய ப டா க

தா க

வயலி

ெகா

ேபானா

ெகா

ஜ தி உ தரேவ காரணமி

லா

கள

. ஆனா

தவறாக ஜ தி ெச

மகா மாவ

வாசலி ெகா

திேயா

ஏ ப ட

தா க

ெகா

கம ெசா

மகா மா வழி ேத

வ த வ வசாய க

ஏராளமான ஜன

கைள எ

கைள வ ணா காம

தா க

ெபா

சில

அ ேயா

வ தேம ெச

ெச

, வய

கைள வ

ைல எ

ற ப

ேமாக

டா

தி தள

ைல அதிகா க

ேபா

ைல

வத

.இ

. அ சாமா

ேபாட

தியா

லாத ெபா

ஏல

சில

கினா க

அவசியமி

?

வ வசாய கள
ெதாட

ப ட

ைல. க
ெகா

ேஜ!'

ெப ற

ட ப

.

ஜன

களா

ேபானா க
அழி

. உ

ேபா

மனதி

யேவ

டாய

றிய

. இ

யதாய

ெச

நதியா

தா

டா

ஏைழ

திவ

நி

திைவ க ப

ெபா

பானவ . ஜி

தா

காவ

ஆைகயா
வத
கெல ட
ெபா
ெச
ைவ

ெத வ

திவ

தா
ெபா

ெச

வ ஷய
டா

லா

எ ப

நி

கா தாசி
மா எ

தா .

நட த ெதாட

கினா க

திெமாழி

லவா? ஆைகயா

ப திர தி

அைட

ஆனா

கா திமகா

வளவாக

இய க தி

வதி

தா

ெசா

கா

ேக
லா


உ தர

அவ க

தி அள

வ ைய

லி ப

தி ெசா

லி

இய க ைத ஒ

க த
ெகய ரா ஜி

தா . ஜி

ைல நி
ேபா

ெகா

லா

தி
டதாக

தி ட

ேக

தா

ரணெவ றி

தா னா க

.

ெகய ரா ேபாரா ட தி
ைல. ச தியா கிரஹ
ைடய மன

லா

டா ட

ைகெய

ஆன த

எதி க

ற எ

வத

ைடய இய க

கவ

ெச

ம கைள

?

ஜி

இ த

லா கெல ட

. அவ க

டதாக அவ க

தி

நட

ெவ றி

கைள

தா , "பண கார க

, 'பண கார க

ஏைழகள ட

ஜன

ைல எ

ைடய தா

ப ' ஏ கனேவ தா

தி

யவ

மகா மா
அவ

திய பதிலி

இைத அறி த

ச தியா கிரஹ ேபா

கா திஜி ெகய ரா ஜி

தி, நதியா

ற கவைல கா திஜிய

யானவ கள ட

தா

அ ேயா

மக தான தியாக

கா தாசி

!" எ

ப னா . தாசி

வள

கைள

சிலைர ம

வதா எ

தயா

.

பாேலா

ற ஒ

னதாகேவ த கப

நிைலய

ைல. ெப

தியாக நி

ேதா

ெச

யவ

மாறிய

ேவ

ேவ

சமரசமான ேப

கா திஜி க

இய க தினா
மாறியதாக

ெத யவ

இய க தி
ேதா

றவ

ெவ றி அள
ஆய

அதிகா க

வா

ைல. ஜன

ைல. ஆைகயா

மக தானைவயா ய
மாகாண

ம க

மகா மாவ

ெப

ெகா

டதாக

ெகய ரா ச தியா கிரஹ
தவ

ைனய பல

தன. அத

அைட

பயனாகேவ

ைமைய உண

ஜரா

தன . கா தி

அவைர

பய

1918-ஆ

கரமான க ட ைத அைட தி

ேதச

கள

நிைலைமய
ெச
அத
அைழ

ேபா

அைழ

நிைலைம மிக ெந
இ தியாவ
லிய

த மகாநா

ெகா

அ சமய

அலி சேகாதர க

சிைற ப
ஹி
அ தைகய ஒ

. ப

ஷ தி

ப ரதிநிதி லா

த மகாநா
ப ரபல தைலவ க

கி கா திஜி
கல

க யாகிய

ப னா . மகா மா கா தி

அவ

க மதலி

இராஜ

இ தியாவ

கிண

த மகாநா

11.
உலக மகா

ரண

ைல.

மாெப
தைலவராக ஏ
ெகா
டன .
-----------------------------------------------------------

தலாவ

ச தியா கிரஹ

உண

வ ழி

இ த

ெகா

ததாக மகா மா கா தி க

அ த இய க தி

தினா . ஆனா

ைடய மன

வ ைத ந

ைத

லி

ெச

அைழ

தலிய ேநச
. இ த
னா .
பல
வ த

றா . ஆனா

ப றி பல ச

கட

.

தன.

, ெமௗலானா ஷ
தா க

அைழ க ப ட ெமௗலானா

அலி

. கா திஜி இ தியா
ைம காக

ைம இ தியாவ

பா


தைல

வ த
ெகா


தா .

ேன ற

ஆைகயா

மிக அவசிய

அலி சேகாதர கைள வ

நிைன தா .

தைல ெச

அவசிய ைத ப றி ஏ கனேவ இ திய ச
ேபா

வர

நட தி

அலி சேகாதர க
ஆர ப

தி

க சிய

உலக தி

த ப டா . இதனா

தா

தி

.

லி கள
பா' எ

'க
.

இய க ைத

த தி

மத தைலவரான

ெகௗரவ

லி க

பா

வ ைள

கவைல ெகா

ெகா

ேகா னா க

வதாக ப

கிலாப

உலக மகா

ேச

வசி த

கா

கி

ெபய

க சி ஜய

தா

ேமா எ
தா க

சிைய

தா

தைலவராக

ற ப ட

இ திய

தா க

கள

ைடய

ைகைய ஆத

ஆைகயா
தா

. அ ப

அலி சேகாதர க

த மகாநா

தைலைம வகி

ேயாசி தா . ேலாகமா
அ ைம
ைலெய

ேம ப

அதிகமாய

ைடய கடைம எ

ெகா

த மகாநா

ளலாமா எ

தினா .

நிைலைமய

மதி ெபஸ

மகா மாவ

அைழ க பட
தய க

.

இ த நிைலைமய
ஆ ேசப

கியமாக

ைடய மத ச ப தமான

ய திலக

அறி த

சிைற

சிைற ப

கல

தா

கைள

த மகாநா
ஆ ேசப . ஆனா

சில

கிள ப னா . "அஹி சாவாதியாகிய தா
எ ப
ெத

கல
னா ப

ெகா

கி

ஏ படாம

தி தரேவ

ைமைய மிக

அகில

இ திய

.

திய மகா மா கா தி அவ க

ேகா

கி

கி

மத

வா

. இ தைகய கிள

டைன அைட தி

க த

த தி

நட திய காரண தினாேலேய அலி சேகாதர க

தா .

அ ேபா

தன .

ெஜ மன ய

ெகா

யேவ

ளலா ?" எ

காவ ேலேய ஏ ப ட


ப ர ைனதா

. மகா மா இ த ஆ ேசப ைத

வ தி

உ ப
கள

ைறய

வ ஷய தி

ேபா

ந ப

பதி

நட

ைக ெகா

இத

உதவ ெச

ேவ

. தா

. ஆனா

யவ

ெசா த

வள

ைல. அ சமய

ஏ ப

த இரகசிய

ப தி ைகய

கைள

த ம

ேந

ஆ ேசப

. "ப

அ கிரமமான கா ய
எ ப

ைறய

ப றி ப

கா

ட அஹி சா த ம ைத இ த

இ தாலி

ெகா

பா

சா ரா ய
ய தா

ெனா

ெசா

ைககைள

த ைத

அ த

உதவ ெச

றிய இ

லபமாக

உட

சா ரா ய தி

கிற வைரய

அபாய

தா . ப

ப றி ஒ

ெச

ராஜ த தி க
ெகா

எ ப

யலா ?" எ

ெசா

ைச

இ தமாதி
ேபா

லலா ? ந

இ த

ேக டா .
ேம

றிய எ

ெச

ெச
உட

ேபா

லா ஆ ேசப

மகா மா

ேபா ைட ேந
ைகக

றியதாவ

நா

ெபா

நா

:

ெச

உட
என


ெசா
தினா

ல. ப
லவ

ெச

வாக

ைம அைட தி

கா ய

தவேற ெச
கிற

உதவ

இரகசிய
. சில சமய

கியமான ஒ

வ தி

பைத

ப தி ைகக

. ப தி ைக
வ ஷய தி

யா

க யான சமய தி

ேபா

ெவா

ைககைள ப றி ப தி ைகய
ெத யா

ேபசினா . இரகசிய

ைல. ெபா

இ த ெந

ேக ப

ேபானா . லா

அரசா

இ தியா ந

ரா

லி சமாதான

அவசிய . ப

கைதகைள
ந ப ந

ேப

லி

சைப ெச

பாள ய

ச ப த தினா

ெசா

ைவ

ச ப தமாக லா

ம தி

"ப

ேந

கைள

தவ ர

க பைன

கைதகைள

ெச

டா

.

ெச

யலா . இ த ெந

வா

ச ப தமான உ

மன

லா

ெச

ேபா

ேபாவ

தா

ஹி

ெப

ெகா

உண

அைட த

வா

ட தி

ைடய ெபா

தடைவ எ

றினா க

அவமானகரமாக
பாைஷய
ைச

ெசா

ய சிைய

றிய

திர
ேபசினா

ெச

மதி ேக

கிேற

இண

" எ

ெசா
ப றி

ப ரச

பாரா

பல

னமாகிய

றா

னா

ப ரதிநிதி ெச
அய லா

னா

இய

ரா

ஒேர

அவ

த ஒ

தா
மிக

தலா எ

அ த

கினா .

னா .


இ தியாவ

த மான ைத ஆத

ரணமாக

. இ தியா ேதச தி

வத

ப னா .


ைப

. கா திஜி

அைத ெரவெர

ைவ

ேபச ப ட

யேவ

வ ள கி இராஜ

னா க

நட தி ைவ பத

ய சி ெதாட

ெகா

ரா

தான ய
ேதா

வா கிய தா

வைர

. ைவ

ேபசியத காக ஒ

கா ய தி

ேபசிய

அத

ேப வத

தான ய

தா

த மான

ப னா . கா திஜி

தான ய

கா திஜிய

கிய த மான . இைத

த மான ைத ஆத

ஹி

தா .

திர

வா கிய ைத மகா மா இ த மகா நா
கா திஜி ஹி

உதவ ெச

. எ ப ய

ேபசேவ

டா . "எ

இ த

கிள ப வாத

னதினா

த மான

மகாநா

மகா மா கா தி ஆத
ஆனா

ெசா

ேபா

த ம

க யான சமய தி

சமாதான

த மகாநா

ெச

அரசிய

."

மகா நா

.இ

த பற

ைடய ப ர ைனகைள

உசிதம

ஓரள

வ த

தினா .

மகா மா
த மான ைத

தினா . அ தைகய

ேபா

ைடய நிைலைமைய

பவ ட

க த

ேம ப

க த தி

"த

மகாநா
காரண

வா

கள ட

ம 26 உ ஒ

நா

கல

ேபசிய ப
என கி
கல

ெகா

ன , ேவ

மதி தி

ெப

இ தவைற நிவ
ெத வ

த மகாநா

மகாநா
உத

மா

தவ

ெகா

காவ
ம கள

சமப கால தி

.
நா

ேபாலேவ ப

அரசா

மதி

காள களாகலாெம

வத

தய க

அவசியெம

பைத ந

த மான

ெச

ய ஆவ

மி
தி

இல சிய ைத வ ைரவ
காரண

ப ராய ைத

கிேற

.

. இ த

ேயாசைன ெசா

லி

பா திரமான அ தைலவ கைள

ேய ற நா
சம

கிேறா . எனேவ,
அள

கிேறா . அ

, அத

அைடயலாெம

ைம. கடைமைய

கைள

வ த கால தி

கிேறா . ஆனா
வ தத

தியத

மாநா

ரண ஆதர
தி

. மகாநா

மதி ெபஸ

ெத கிற

அபாய

.
,

ம யாைத

ஆைச ெகா
றி

த க

. இன , மாகாண ேதா

ம ற

ஏகாதிப திய

ேத

நா

ஏகாதிப திய தி

ெச

ெமன

ேட

. இவ கைள அைழயா

கிேற

நைடெப

தா

த தைலவ கெள

வழிைய

ள வ

ஜன அப

ேற இ

தி பத

அைழ க ேவ

ஆகியவ க

கிேற

தலி

ய திலக ,

. ெபா

பத

லாவ

த மான

ய மிக ச தி வா

இவ கைள நா

:-

. அதி

நா

மா

மதி அள

மதி ைப

அ ைமயா , அலி சேகாதர க

காரண

டாெத

திேன

. அத

வெத

படாதேதயா

ேபச அ

கியமான காரண , ேலாகமா

அைழ க

யாமலி

ேத

ெகா

தி

த ெப

திக

க த

ெகா

ெத வ

கைள ேந

மகாநா
கல

ஏ ர
கைள

கியமான ப

ெச


வாேற
வா
நம
ந ப

ேவா

உதவ
ைகேய
அ த

அளவ
ப ரச

உ ைம

க தி

அரசிய
அ ச

தி

மன

ட தி

தி

தி

நா

த அ

ெகா

ெம

னெவ

அவ க
ேவ
உண

ேட

நா

கிய

பா

பத

ைகய

ேம

அேனக

தா

அள

றா

ெந

கைள
லி

ேக

கிர

றி ப

கைள

லி

தி யள

கைள எ

வ ஷய தி


லி

தா

ரா ய

ணய ே

திர

கள

; இ தியாவ

நியாயமான
சா ரா ய தி

கியமான சாதன

கள

களா

. ஆ

கிறெத

.

க பட

வதி

தா

நா

யா சி
இ திய ம க


ப றி ப

மா

தா

வ ஷய தி

அறிவ

ைடய

ெப

டா

களாகேவ க

உ ைமகைள
வ ஷய தி
யா சி

ெச

. ஆதலி

அச ைட கா ட

ைறய
பா

கிேற

ட கால தி

கால தி

ெகா

பய

மகாசைபய

ெகா

ரா ய

பைத

சிைய மதி ப
தா

.

ற கா

நி சய .

ெவா

காலா கால தி

நிர ப ஏ ப

ேத

தி

பழகி வ தி

ைக ஏ ப டா

தி டமான வா

.

கி

. ெச

றி

ந ப

,

. ஒ

இ தியா

. தி டமான ஒ

ைடய

இைவக

தி ட ைத

றி ப

த மான ைத நிைறேவ

வாகிய நா

லி

ைடய

இ தியா

சிர ைத ெகா
ஹி

க தின

ேவ

தி அைடவா கெள

ேவ

எதி

ைழ ைப அரசா

ெச

யா சி ப

ம தி க

. இ த ந ப

யரா ய தாக

கைடசியாக நா

காவ லி

ைடய

கிைட

தி

கிர

யானவ கள ட

ரண

. ஆதலி

.

,

கல

உ ைம

னா ப

ேவ

கா

வமான ஒ

அவ க

றா

வர ேபாவதாக

வ தி

வ தா க
ெத

மகாநா

கி

வ ைரவ

கள

ஜன

ெப

.

கா ப
அவ க

ேகா

ைகைய

நிைறேவ றி ைவ ப

கா ப

மிக

கில ம கைள நா

;

ேநசி கிறப யா

ெவா

இ திய ட

வதா

ஷ தி

டானதி

ேபாக

உபேயாகி பதி

ைல. ' யா சி' எ

வ தா க

மாறிவ

ைலயா?

இராஜ

உடேன நதியா
நட திய ஜி

நகர

லபா

அவ க

கா டவ
ெசா

பேட
இ த

ைல.

னா க

ஆய
ெச

. ெபா

ஜன

ேபா

வள

.

கா திஜிய
மா? ெபா

வ தா க
ஜன

வ தவ க

ேபானா க
வாடைகய
ெகா
ைம

ெச

தா
வைரய


தா

தா

லா

ெசா

லி

ஆ ச யமாக

பவ


வள

மகா மா

ேபா

ேபா

பல

ஊரா

கி டா
ெகா

மகா மா கா திஜி

யா

ேவைல
வ தா

கி டவ

ேபா

ெகா

கி ஒ
ேபாவத

அ ேபா
வாடைக

ைல! ஆகேவ தின
அவ

ைடய

ைல.
உதவ

கி

கிைட தன. இ ேபா

கிைட கவ

மா றிவ ட

ைழ

தினா .

உ சாக

சீ கிர தி

ைடய ஒ

ேச

கல தாேலாசி தா .

கா ட

. அவ க

ட யா

றா . வ ெகாடா இய க ைத

இ ேபா

. தைலவ க
லாம

ணேம யா

க டைளைய மதி

வ ெகாடா இய க தி
ெச

சா ரா ய ைத வ

தி அ

தலிய சகா க
ய சி ெச

றினா க

வத

தா

கா ய தி

ப ரதிநிதி

ைதைய

பா

க ேவ

வ ேராதபாவ ைத அ

ற எ

."

நிைலைம எ ப

லாவ ேலேய ைச

ேவைலைய ஆர ப

தலாேன

இராஜ

ற வா

க த

பைத நிைன

ப ரதிநிதி

ண நா

ைல. ' த திர ' எ

.

இ மாதி

தினா . அ த நாள

இ தியா ெவள ய

ைடய ராஜ ப திைய

ேம இ க த

கா திஜி 1918-ஆ
க த

கிேலய க

ைணவ க

ேவ

கா டவ

நட

. ஜன

ெச

ப ரசார

சா பா

ைல. ஆைகயா

ெகா

ேபாக ேவ

இ ப ெய

லா

எதி பா

கவ

வட

எதி

ைல. கடைம எ

லவா?

ஜன

ஆய

"அரசா

ெபா


ேக

வதி

ேற? ைச

இ ேபா
ஆய

வக

ைல. சில தா
ேக டா க

வத

வய

உட

ேடஷன
கா திஜி
தி

ேநா

உட

ைல. இர
இற

ேச

கமி

ஏராளமாக

அஹி ைச உபாசக

ேச

கலா ?" எ

? நா

றா க

ைச

.

ய தி

ெகா

மண

கி அநாதாசிரம

ெசா
ெச

தராம
வ தா க

.அ

ேபாக

ைற

.

தி ட

ைம

லபா

பேட

ெகா

டா .

னைத மகா மா
றா க

.

றா . ஆமதாபா

பைத

.

எத

அைட த

நட ேத ெச
ெகா

றா க

வ ததி

ேறகா

ைல எ

அவ

. அவ க

நிைல பாதக

நதியா

ேடஷ

அவ

ப வ டலா

ேக கவ
ஷன

ஜன

தா . ஆசிரம திலி

ர திலி

வ தா க
. "ந

நட

ேபா

ேவைல ெச

சப மதி ஆசிரம திலி
ேபா

சமாள

வாதமான ேவைல பல

திர

காரணமாக மகா மாவ
நா

ட கா ய ைத

னா

ெபய கைள

ெகா

?" எ

சா பா

மன தள

ன உதவ ெச

ைல. நாளைடவ

இைடவ டாம

எ ப

ைழ க ேவ

உ சாக

மகா மா

எதி

மகா மாவ

ேபாகவ
ேச

த மம

கள

அைத

கா திஜிய

வதி

ைகேயா

ைல. ஆனா

வ தா

.

எ தைன இைட

கிராம

ேபா

அவ க

ெச


. அ

நதியா
ேக

ேட

மகா மா

வய

ைமயாகிவ

அைழ

வ தா க
கவ

ைல. ப

றந ப

. ந

சா ப ட

இண

ைகைய

ேச

ேக

ன கிட தா

ெத வ

பசிேய இ
ேபா

அவைர

டா . அவ க

சப மதி ஆசிரம தி
ெகா
ெச

தி அ

பார

மகா மாவ ட
ெகா

ட கடைமைய

மகா மாவ
கி

ெதாட

கிய

. அ

கிய

மனதி

. உட
ெச

கிய ப ற

. பலவ ன

. அ த

தா க

. ஜல சிகி ைச, பன
ைறகைள


கமிஷன

லபா

மனதிலி

பேட

ற கவைல

கவைல இ ேபா

சிகி ைச

கைட ப

பைழய பல

வர ெந

ணமைடய
தலிய
வ தா . ேநா
நா

ஆய

-----------------------------------------------------------

12. ர
இ திய நா
ய சிக

த திர
நைடெப

.

ைலேய எ

உட

அவ கள ட

ைல ெய

யவ

லா

ப க

நிைல ேமாசமானதினா

. த ைம

ேபாரா

திைய

மண ேநர

சமப

க வ தா க

யதி

மகா மாவ

உட ப

தலிய ந

வாேற ெச

ெச

ேபா

ர ,பத ற

றினா . மகா மாவ

இய ைக ைவ திய

ப னா . அ த

இற

ேபா

கா திஜி யமேனா

திர ட ேவ

பா

ெகா

நா

ைடய மரண

த சமய தி

இன ேம

சாராபா

ேபா

லாம

ெகா

தி

ச யா

தா . இ

ைவ திய கைள

ெச

டா . ஊசி

. மகா மா த

ெகா

ெகா

மிக

கவைல ப

. வய

ஆமதாபா திலி

ப க

ந ப னா . அ பலா

ஆசிரம தி

ேநா

. மகா மா ைவ திய

ன கிட த ப ற

றிவ

ேபா

அறி ைக

காக அ த நா கள
வ தன. மிதவாதிக

ச ட

பலவ த

.

உ ப ட

ைறகள

ெச

. தவ ர வாதிக

சா ரா ய

ஜன உண

இ தியாவ லி

பாைர

சி ெச

உ ப ட

தா க

ெபா

கிள

ெசா

யா சிைய
பலாபல

சிைய எ
வர

வட எ

தவ ர, ர சி வாதிக

ல ப ட ஒ

ெச

ப த க

பய

தலிய ஆ

கைள

இவ கைள

தைலைய

ஓரள

பய

ைகயா

ெகா

ெப

வத

கர வாதிகள ட

கா தி மகா மா ேம

றிய

ேச

தவர

ல. ஆனா

சாராைர
ேபா

பகிர

அவ

ஷா
. எ த

கமாக

கா திஜி ஒ
ஜன
ெகா

கள

ெச

உண

ேபாரா

அவ

தப

லதாய

த ேபாதி
ெகா

அஹி ைச இவ றி
சாதி

தன . இவ க

பா கி

ஷா - ப

றா க

தி இ தியாவ

. தவ ரவாதிக
ெகா

தா க

.

எைத

வ த தி

தா . மிதவாதிகைள
அவ

மைற

ந ப

தா . எ ப ெய

கிள

ைக

றி

அவ

ெனா

ரண ந ப

லமாக எ
ெகா

க சி காக உய ைர
தா .
தாத ஒ

ெப

அஹி சா த ம தி

ைக. இல சிய

பலா கார

ள மகா மா வ

ைக இ

வ த தி

ெபா
தா

, ெபா

அவ கைள

ந ப

சி தமாய

. அ

றா

சி ெச

மகா மா

மகா மா இ

கர வாதிக

ெவ

ெகா

கா ய ைத

வதி

பய

ப னா . தவ ர வாதிகைள

ஒ தி

வத

. இ த இ

ஒள

லெத

மகா மாவ ட

நிைறேவ றி

ண தி

சிைய எ

தா . தா

ேமேல ெசா

ல எ

ய அவ

ெச

ண னா க

தன ேய ஒ தி

கா ய

ெகா

தன

வ த தி

ஷாைர

அ தாப

ெவா

ய சி

கவன யாம

ட தி

கா ய ைத

ர சி வாதிகைள

ஒ தி

வத

கைள

ட தா

இரகசிய சதியாேலாசைனகைள

ெப

ைறகள
பவ

வள

வள

ைல. ச திய

மக தான

கா திஜி

அைத

.

ரணமாக ந ப னா . அ த ந ப

ெச

வத

இ ேபா

இ தியாவ

அ த இய க ைத அட

வத காக இ தியாைவ ஆ

கமி

நியமி தி

நதிபதி ர

கமி

ெவள ய

தா க

கா திஜி மரண தி
ெகா

சமாக

சிபா

தி

அைம தி


சி

ெச

டா
ெச

த திர ைத
அ த


சிபா

லபா

சிபா

லாம

பேட

கிள

சிைய


இட

நா

கமி
கள

கமி

யாம

பறி

சிபா

ச ட
நட த

சிபா

கமி

,அ த

கிவ

ெகா
தி

லபா

பற

ைமய

கள

யாம

வ தி
டா
ேபா

பய


கர
த திர

ச ட
எ தவ தமான
மகா மா

ைடய

- வ சாரைண

ள வ

தின ேதா

ப றி ப ர

இ தியாவ

தன.

பா

கமி

கா திஜி ர

சிபா

சிைறய

அவைர

இ த

, வழ

தேபா

கைள

தன மன த

வத

கா திஜிைய

எ த

ப றி

ெபய

காைர எதி

ேபா

.

கைள

யா

ெகா

சிபா

வைன

ற ெபயரா

கா அதிகா க

வழ க . ஒ

கா

ைடய தைலவ

றா

இ தியாவ

கா திஜி ேநாயாக

கமிஷ

வ த கால தி

தன. ஏென

தன. ர

டா . ச

அறி ைக எ

தா . அத

சிையேய அ ேயா

கிள

சிபா

டப

வாய லிலி

இய க ைத ஒ

பற

வத

ெவள யாய ன. தின ப தி ைககள

கிட

கிள

ணமைட

அறி ைகைய

கி

ைககைள

,இ த

.

ைள கார . ஆைகயா

ட அறி ைக

ஏ ப ட

நடவ

. இ த

ெவ

கமி

ேசாதைன

அ ய ெப ய ச த

ர சி இய க தா

வ சா
ெச

ைகைய


தேபா
தாப

ேபாவ
கா திஜி
தா . "இ த

இ தியாவ

வத

ேம?" எ

எ தவ த
றா .

"உ

ைமதா

; ஆனா

?ப

ெச

அைத எதி

கா

யவ களா ய

றா

லபா

கிறா க

பேட

ைற இ

ச ட ைத எதி

நி பதாக ஒ

வ தா

ேபா

இ ப

ப ற

கிற

அத

ேப

ெதாட

பல

" எ

ெகா

அறி ைகைய


ஜனா

ேப

லபா

லபா

தா

பேட

யாெப

கா திஜிய
தயா

கா திஜி.

?"

ெதாட

ெதாட

பேட

. ச தியா

ைல. உ ேதச
தி

கி வ டலா . நா

டா

கிவ

ேவ

றந ப

ப க

சிலைர ர

. எ

ைன

ைக

கா திஜிய ட

என

ஏ கனேவ

கமி

அப

வ தி

க லா

அைத எதி

. அதி

ச தியா கிரஹ

,

மதி

ெச

ச ட
ெச

.

ப ரதி ைஞ

வ தி
. இ த வ பர
ைகெயா பமி

மா

ஹா ன மா
.

ெவள ப டன. உடேன இ

ப ரதி ைஞய
.

க ,

,ர

த மான

.

. அவ கள

ச தியா கிரஹ

ைகெயா பமி டா க

தா க

பா

ேக டப ற

ஏகமனதாக

ேயாசைன ப

ச தியா கிரஹ

தா க

கியமானவ க

ப ராய ைத

தின ப தி ைககள

நட த

மதி சேராஜின ேதவ ,

,

ஆகியவ க

க ப ட

ேலா

ெத வ

கிற

திராவ

உமா ேஸாபான ,

இ த

ப றி ேயாசி பத காக அைழ தா . இ த

ய ப டா

எ ப

சில உ

வா க

றா

தந

ன ெச

ச ட

சப மதி ச தியா கிரஹ ஆசிரம தி

கா திஜிய
ெச

. நா

அவசிய

தன யனாகேவ ேபாரா ட ைத

ட ப

கேவ இ

. இய க ைத

ேநா

.

"ச தியா கிரஹ
கிரஹ

ந மா

தவ க

வத

ப பா
பல

அ ேபா

ேதச தி

தலிய

நிைலெப றி

தாபன

ைறைய ஏ
ேதா

றவ

திய

ெப

ெகா

பல அ

பாேலா

ஏ ப

த ப ட

வள

வத காக ெபா

ச ட ைத எதி

ேவ

ய உ சாக


சில ந

ப க

ததி

மகா மா தி

ெசா

பலவ ன

னா க

அவசிய
தா

அவ

ெகா

ப ேசாதி க
ப ேசாதி
இர த

ெச

பலமிழ தி

இண
லாவ

உட

த மான

"ந


தி

ேபா
ெச

பா

யதி

தலா

உட

ைப
பவைர

நிைலைய

கா திஜிைய ந
பா


உட ப

. அ த ெபா

தா . டா ட

ெகா

வார

ணமாக ேவ

தலா

. ந

. ஆகேவ சப மதி

த சீதேபதிய னா
கிற

ணமா

க லா

மகா மாவ

ெச

கினா
நா

ெத

தா . டா ட

ச ைத இ
இத

. ஆனா

ைல. மாதிரா

ேக ேபா

. அத
வ த

வ ைரவ

றி

ெகா

அைழ

கி ெகா

ப வ தா .

ேயாசி தா . கா திஜிய

றிய

ணமானபா

. அ

ைககைள
.

நட த

ேதா

அதிகமாகிவ

இ த நிைலைமைய

வ த

ேபா

ெப

ேபானா

ெகா

வள

கா திஜி

ச யாக

ப பாய

நைடெப றன. ெபா

ெப

ேதச தி

உட

இட

தப ய னா

கா யாலய

நா

மகா மாவ

நா

ேவ

. இவ கள

தைலைம

தா . ச தியா கிரஹ

. ச தியா கிரஹ சைபய

உ சாக

ெச

கார களா ய

ஏ ப

ம கள

மகா மா

க தின களானா க

ச தியா கிரஹ சைபய

, ேஹா

ச தியா கிரஹ சைப எ

ப பா

கிர

ைடய ச தியா கிரஹ

ைல. ஆைகயா

தாபன

சைபய

த காஉட ப

ச மதி க ேவ
யா

பல
" எ


றா .


.
.

கா திஜி, "இ

பமி

இண

ைல. ஆய

கிேற

. ஆனா

ப ரதி ைஞ ெச

தி

ைகவ ட

எத காக

"க

க தா

மா

கைள

ேம

கிேற

" எ

நிைன
ெவ

ளா

ெவ

ளா

டா ட

சா ப ட

ெகா

சா ப

ப ரதி ைஞய

யா

. உ

அ ேபா

ேவ

தி
ெம

ஆைச

ைத

ைகவ


தா

உட


பைத

னா

டாகி வ

,எ
ெகா

ணமாகா

ளா

!" எ

ைவ

ேக

. அ
ெச

றா .

உய

கைட ப

பா

ப றி

நட த
வா

றா .

தா

. எனேவ, வ ரத தி

ைத

?

:-

ேபா

.

லெவ

ேபாரா ட

அத

ேட

ைம பாைல

ேபா

. ச தியா கிரஹ

அத

ேக

ைலேய? ெவ

ள தி

ெகா

டா . "ஆமா ;

தினா

ெச

ன ஆ ேசபைண? எ

தவ ரமான அவாவ னா

பா

பா

ெகா

ப றி

திய

ைல த

என

ேசரவ

அ த ேபாரா ட ைத

"எ

, "ப

வத

கா திஜிய

மகா மா கா தி எ

நி

ைல

ைம

கற பத காக

அதனா

ப க தி

வதி

றினா .

பா

நா

டா ட

கைள

பா

தாேன வ ரத

சா ப

?" எ

ப மா

மகா மா

உடேன இைத
பா

ன? பா

ைடய இய ைக உண

மதி க
பா

ைலெய

ப ரதி ைஞ எ

ச பாஷைணைய

ெகா

வத காக

ப ரதி ைஞைய எ ப

த க

அதிக

என

வதி

ப றி அறி ேத

மன த

ெசா

. அ த

கள

இைடய க

வதி

சா ப

றா . "அ

வைதேய ெவ

இ த

பா

தலிய நகர

, பா

ப ரதி ைஞ ெச

ைமகைள

சா ப

ெகா

தா

கிேற

?" எ

ேக டா .

ெகா

ெச

.

தி

தியைட ேத

பா

,எ

ைம

இய

பாக அத

அட

கியதா

ல எ

ெவ

பா

ஆனா

பா

ைடய இய ைக உண

. உய

. இைவெய

லா

ச மதி ேத

கிரஹ

ெகா

இைடவ டாம

, ஆைசக

ஆைச இ

கிற

மிக

ைன

நா
வ தைல ெபற
--------------

எ த

ெத

ேபா

ன த இல சிய ைத
ஞாபக

. ெவ

ளா

சி தி

ப றி நி கிற

பாைல

வா

ஆைச

. எனேவ ச திய

சிறி

றள

தி

ஆவ

இதய ைத
பாைல

ண யதாகிய ெதா

டவ

,

ேம

நா

. இத

ப வ

தனவாய

கள

மன த

டேபா

ைக. ஆைகயா

, ச தியா

தி

வெத ப

வலிைம மி கதாகி வ

கலாேன

ெகா

ெகா

பா

ப றி

மனதி

லா மி

ைறயாகா

காரணமாக, என
ஓயா

ேம எ
, பா

உபாசகனான நா
ெகா

வ ரதெம


.ம

ளா

ச திய

. நா

கிேற

. அதன

.

ைல". ---------------------------------------------

13. ஆ ம த சன

கமி

ஏ ப
நட

வ த

அறி ைகைய எதி

. அ த

வ காக

வ ரத ைத ஓரள

கிள

கா திமகா
தள

வ தா . அேத சமய தி
ச ட

ெச

வதி

கமி

மேசாதா தயா

ெச

அ ேபாெத

கா

ெபா

லா
களா

ேம ெகா

கா


கமி
தி வ

கைள ெயா

ெவள ய
வ வாத

டா க

வைட
. பற

வ த

க தின க
ேத

ெத

தா

கைள ெயா
வ த

கா

.

.

அ த மேசாதா

உ திேயாக

ேம அதிகமாய
க ப டஅ

சி

தி ெகா

சிபா

கிள

த பால

ண ப

இ திய ச ட சைபய

நியமி த அ
ஜன

தா

தைலைம வகி

தி உட ைப

சிபா

இ திய ச டசைபய

சி

நாெட

த க

தா க

க தின க

.

சில

தா

ெசா

. அவ கள

ம கள

யவ க

மிக

சிலராய

இ திய ச ட சைப வ வாத தி
எதி
சா

அதிதவ ரமான ப ரச

தி யா . அ

டன

ெச

லா

சா

ெனா

ேபாய

ைககைள

சீன வாச

கைள

சரமா யாக

வதனா

கா

ஆனா

வ இராஜ

தா

எ ச

வத

மன தைன

கிறவைன எ

கலா

பலா ;
தா

நட த கிள
திய ப ரச

ைக

களா

அ தர

கமாக

பய

பகிர

அைழ

நிைல இ

ெச

க த
தி

ேபா
கி

ேக
பர வ
ண னா .

ெகா

பாசா

யா

பர ;

லவா?

சிேயா, ச டசைபய
கா

த மான ைத

க தின க

-நியமன

இ திய ச ட சைபய

. கா தி மகா மா இராஜ ப ரதிநிதி

வ ைளயவ

இ தைகய நிைலைமய
கா தி

ைல. உ திேயாக அ
ேவா

தி யா

மகா மா எ
வதாக

கேமா, ச

மேசாதா நிைறேவறிவ
யாெதா

யவ

கமாக

ேச

ன ெச

மா ற

நிக

க தின கள

தடைவ. சா

ைல.

ேதச தி

ேபா

கா தி மகா

நைடெபறவ

ஆைகயா
தி யா

ப ரதிநிதி ேச

சி நிைற த ேப

. இ திய ச ட சைபய

ட மா றிய

தவ கள

கவன பத காக

மன ைத

உட

ச டமா

ெகா

கா தி மகா

ஆேவசமான உண

மகாகன

தி யா

கைள ப றி ச

கவன

கியமானவ . ஒ

நடவ

சா

மேசாதாைவ

தா .

இைதெய

ெச

தவ

வ ேராதமான வாத

மகா கன

ய வப த

ெச

ெபாழி தா . அ த மேசாதாைவ
வ ைளய

தன .

ேபா

மேசாதா

கைள

க சிைய எ


ைல.

திய க த

ைனய லி

வ த

கள னா

மகா மா

. மகா மா கா திஜிய

திகரமாக வ

ைல. ெபா

நி

கள

ெகா

வள

ெத

உர

ேபசினா

லி

ெகா

மகா மாவ
வ ைள

உட

ெச
ெச

தேபா

ைன வ ஜய

ெச

த ஆ மாைவ

ைன

திய

ெச

த ேவைலய

நா

ெத

க க
ேபா

ஐய

கா

அைழ
பதாக

ெகா

ேட

எ ேபா

ெச


ெபா

ெச
.

னா

ைன

அைழ தி

படேவ

ைன

வ கீ
க ஐய

தா க

வழிைய

ெந

ெப ற

னா டா

ைல.

அைழ

றவ
ேபா

ெதாழி
. ெபா

காலமாக


னா

தா

யச த தி

காவ

ந ப

வ த

நா

ெட

ைகைய

. ஆனா

அ த

இராஜேகாபாலா சா
வழிய

தா

அறி

ேசல திலி

நட த வ தி
தலிேயா
வா வ

அவர

தாய

ெசா த இட தி

தா .

. பாரத ச

கா தி மகா

சமப தி

கா

ஏேதா தன உ ைம உ


நி

ைனய

ச ட ைத எதி

. ெத

தியதி

இராஜேகாபாலா சா
ெச

றா

ேதா

. ெத

.

கியமான

காரணமாக, தமிழ க

ைகெயா ப

:_

ெச

என

ப றி

ேக

பதாகேவ என

தி

.

கிய

த அைழ ைப

. ெச

வத

பைத

னா

"ெத

ேநர

மகா மா கா தி
பய

கா திமகா

இழ தி

ெச

ெதாட

மிக

காரணமாய

தா

. சிறி

ப ரயாணமானா .

காரணமாக இ தியா ேதச

ன ஜ

ைன

கிரஹ

ப க

ச தியா
அத

ச தி கிைடயா

பலவ னமானநிைலைமய

னா

ேபச

தா . கால

அவைர வ

ேநா க . ெச

ெச
தி

தவ ரமாக
ைனய

இராஜேகாபாலா சா ய

நா

.

நா

கிேனா . ஆனா

ேத

ெசா தமான வ
அவ

ைடய வ

ேதஸா

இர

தின

என

ண தினா

மகாேத

ேதஸா

'இ த மன த ட

அவ

வாேற ெச

நா

ெபா

ச த
அதி

நா

ேத

என

ச டமாகி வ
வெத

ம ற

னாேலேய இ

ெச

றவ

லாம

ைல. ர

அைத எதி
வள

க வ

ச ட

கைள

ேபா

ெகா

ேகாச

தா . ஆனா

தினா .

ள ேவ

'

கைள

ப றி

கீ

மேசாதா

ப ய ம
கைள

மகாநா

ெகா

அத

டவ கள

வ . ச தியா கிரஹ சா
ட வள

மா

அவ
நட

ெச

ைகய
தி கிைட த

றி

ைற
திர தி

வான

ேயாசைன ெசா

ெகா

கலா ?

ைறய

ெபா
சி

சா வ க ம

சா வ க

கல

ெம

ேவெற த ேவைல

ைல. அரசா

சி ெச

லா

ற பல வ ஷய

ஆரா

கைள

மேசாதா ச டமாகி வ

ள ச

டா .

ெத ய ப

எ ப

தாேன ச ட

சிற பாக

இ த ேயாசைனகெள

. மகாேதவ
ெகா

ய தி ட

கா , தைலவ கள

த ேவ

வ ைரவ

கிய பழ க

வைத ய

வ ஜயராகவா சா யா
பமான அ ச

ேத

நா

வ வாதி ேதா . ஆனா

ேமா? இ

னா . அதி

தப யா

இய ைகயாக உ

பழ க

ேதா

தா

கா

தா . அவ

. ேபாரா ட

என

க ஐய

ணய

ெந

வ வாதி ேதா .

க ஐய

கிய

றினா .

ச ப தமாக ந

நா

ஆனப றேக இைத

அவைர ப றி

நட

டா

அள

லாவ

என

நா

தின ேதா

தி ட
ெச

தம

எ ேபா

நா

ைம ெத வ

இராஜேகாபாலா சா யா
இராஜேகாபாலா சா

தினராகேவ நா

னா .

.

றிர

அைத ப றி

ேத

. ம

நா

சி தி

அதிகாைலய

னதாகேவ வ ழி
வ ழி

ெகா

இைடய

ச ெட

'ஒ

நா

என

ேக

ேபாரா ட
அைத

ெதாட

தின

மாகாண
ெசா

இ மாகாண

தி

தா

வட

லா

க ப டேபா

கமான வ
1919 வ

றி க ப ட
ப ட

னா

. ஜன

மா

ேற

ேவைல உடேன ெதாட
அறி ைக த
ஆனா

வத

.

? பாரத நா

தா

ேந றிர

ன தமான
கா ய

. எ

இண

, ெச

ேதச

கனவ

. அ

ைறய

ேவைலகைள நி

தி

லா

மா எ

ைன, பஹா , சி

நி சய

.

ச வர நட தா

ம றந

ப க

அவ க

நா

30-ஆ

ஏ ர

அைத வரேவ றா க
ைற நா
மாத

தயா

ேததி ஹ
6-ஆ

ேத

.

தா

.
தலி

தினமாக

ேததி

மா ற

ெசா பகால அறி ைகேய த ேதா .
கேவ

அவகாச

ேபாலேவ

உடேன இ த ேயாசைனைய

மாத

நிைன கிேற

ப பா

ண பெமா
. ப

ேபா

த ) நட

ய ஒ

ேகா

கைள ப றி என

இராஜேகாபாலா சா

ெத வ

ைம

ட . ஆனா

தா . ப

.

ெம

திெய

ேவ

தியைடயலா ' எ

கீ க

றிேன

தைன நட த ேவ

தம

கள ெல

ைடய ேபாரா ட

வேத த

. கன

(ேவைல நி

,ஆ ம

ப ரா


ள ேவ

இ திய ம களைனவ

உபவாசமி

.

. த

ஆதலி

வழ க ைதவ ட

இராஜேகாபாலா சா ய ட

ெகா

ேயாசைன உதி த

ேட

லனாய

அைத ப றிய வ வர
ரண ஹ

ேட நி திைரய

சிறி

ள நிைலய

வழி

. காைலய

ம கைள

ெகா

எ ப
வதி


த ப யா

ட கால

ைல.

நட தெத

யாரா
ைலய லி

ெசா

ம ெறா

ைல வைரய

ைறய தின

நகர

ரணமான ஹ

தா

, கிராம

யா
எதி பாராத அ
தமான கா சியாய
-----------------------------------------------------------

14. நா
ெச

ைன

ப பா

ேததி ெகா

ப பா

ப க

ஏ ர

மாத

தலி

றி ப

ேததி


ஹி

ைற

வைரய

வரவ


திய
திர

லி

தா
கள லி

லா

ஓ டவ

கள

ைற

ராத அதிசய

ேபா

ேற

பா

னா

லிய

எ த
கிைடயா

ைம

தா க

. ெப ய ெப ய

தன. வ

கார க

.

சிறிய ேசாடா கைட

கா

தைன

லா ெப ய ப ர மா
. அ

6-ஆ

லவா? ேததிைய

ணாவ ரத

நட தன; பல ப ரா

மாத

திக

ேததி எ

30-ஆ

ஏ ர

வள

மிக

ைல. வ திகள

ைல. அேநக

மாத

. இத

ட ப

தா க

வ ப தமான ெச

ேததி அ

தி

ச யான கால தி

30-ஆ

வ ட ேவ

ெச

லி அ தைகய கா சிைய

தல

ஊ வல

தி

க ப ட

வ யாபார

ள ேபா டா க

ைல. ஆைகயா

தா

நாள

ள ேபா ட ெச

ேசரவ

மா

6-

ேததி மகா மா ேபா

4-ஆ

லிய லி

பத

மாத

த திய

ப ரயாண

ேபாேத

டன.

மகா மா

தா . மகா மா ரய லி

தா

!

ப பா

ேச

.

ப ரயாணமானா . ஏ ர

டா ட

எனேவ, ப பா
ெகா

தன. அ

ப ரயாண ைத கா திஜி சீ கிரமாகேவ

ெகா

ைடக
தா க

டமான

லி ஜு மா ம
நைடெப றதிய
.


. பல
நட தன.
ஜு மா
லி

.

ஜு மா ம

தி ெமாகலாய ச கரவ

க ட ப ட
திய

. இ தியாவ ேலேய மிக

ஏககால தி
ெபா

ப ரா

டமாக

ய அ

இர

லிய

தா க

.ஒ

ஹ கீ

திய

ப ரா

தைன

அவ

ைடய ேப ைச அ

அைழ க ப
ேக

ட தி

தா க

சிைய

அவ களா

சகி க

.

யவ
தா
லி

ஏகாதிப திய தி
நட

தைலவ
வைத
மா? அ

அதிகா க

ேச

லிய

ஏ ப

ெபா

.

கள

ேப வத
ேபசினா .
ஆ வ

ஹி
ம கள

கா

. இ த நிைலைமைய

ைல. அத
ெச

இ தியாவ
றி

கள

ெகா

தைலநகர

. இ திய

ம கள

அதிகா களா
நட த ஊ வல

சில

ெபா

ெச

ைவ தேத

ராத அளவ

தைல நகர தி

ேடஷைன ேநா கி

ெனா

ேபானா க

க தாவ லி

ஹி

. இ

டமான

பைத

.

தைலவ க

வ தேம ெச

வள

ஆேவச ைத

மிர

வாமி அ

ஏ ப

அதிகா க

கா

திர திேலேய ேக

ஐ கிய

எ த ஹி

வாமி சிர தான த

தா .

மகி

வா

அ ம

நட த ப ர மா

டலா .

ணய

ேதசீய

ப யான நிைலைம அ ேபா

ஜு மா ம

ேப

ேததிநட த

30-ஆ

. அ த

ைல. அ தைகய எ

மாெப

வாமி சிர தான த . இவ க

ச ட

வைரய

மதி க ப டதி

அ ேபா

ேப

ப ரதான

அ த மா

தி அ

யலா . ெவ

ல ச

தி

நடவாத கா ய தா

கால தி

ஐ பதினாய ர

ைக நட

அ த ம

ெச

ெப ய ம

தைன ெச

னா

ெதா

தலமாதலா
ப ரச

ற தி

தி ஷாஜஹா

தைலவ

ஆ சி

ெபா

ெகா


லி ரய
. ேபா

ஊ வல ைத வழி மறி தா க

.


ேவ

ஊ வல தின
க க

ைவ
ெச

கைலய ம

கி

ேதா வ

ெகா
தா க

ேபா

.

ஊ வல

கைல

ெகா தள

ெப

ட தி

ேபாய

மா

" எ

இர

ஜன
உய

மாத

இட

ேசத

டா ட
ஹி
ஏ ப
அறி

ேபா

ஒ ப

ச தியபா

;இ

ெனா

டா ட க

கா திஜி ப பா
பா
நட

தா .
ேபா
தா

ப பாய
ேம

ெனா

றிய ந

இற

அமி

தா

களா

ேதா

"உடேன

றிய

ற ப

நைடெப ற

. அ த

ேபாலேவ ெபா

கினா க

. இவ கள

தஸரஸி

டா ட

அ சமய
கி

. ஒ

. இ தியா ேதச தி
டா ட

"உடேன

.

தசரஸி

ஐ கிய
கி

பற

ற ப

கிய உடேன ேம

;
இர

அ சமய

அ த இ
வர

"

றிய இ

த தி

கிைட தன. மகா மா ேயாசி

லிய

அமி

. ஆனா

ப க

அவ க

.

கிவ

. நிைலைமைய

30உ ச பவ

தசரஸி

நட த

ப பாய ேலா ஏ ர

நட தாகேவ

ேமா எ

நட த

ச தியபா

தா க

அவ

ன நட

நட த

. அமி

வள

. ம கள

லிய

ப ரேயாக

மகா மா கா தி

த தி அ

அைழ

. மா

. பற

பா கி

த மக தான ஹி
கினா க

லிய

தா க

ச பவ

தா .

சா

;இ

றியாக டா ட

வள

ேததி ஹ

நிக

தைலவ க

ணய

ேபாலேவ லா

கள

சில

ப ரேயாக

மகா மா கா தி

30-ஆ

பா

. இ த

ற ஐய

த தி அ

நட த

மா

ஏ ப ட

மா எ

வாமி சிர தான த

லிய

பா கி

. எ த நிமிஷ தி

. சமய

தன. அைத வ யாஜமாக

சில

கவைல தைலவ க

வர

ஸா

கல க ைத உ

சமாள

தா க

. ஆைகயா
நா
பதி

ற ப
த தி அ

6-ஆ

6-ஆ
ேததி

ேததி

வதாக மகா மா
ப னா .

1919-ஆ

திர தி
த திர

தின

ஏ ர

மிக

திர தி

இமயமைலய லி
நகர
கா

ேக

கள

ப டண

கிரைஸ

வ ழி ெத

தா க

; ஊ வல

நட தினா க
ெச

ேவா

. ர

ைற

டதி

ஆமதாபா தி

கா

ப பாய

ணக

ெச

ைன நகர
ைரய

ஜன

வள

அத
தி

ஊ வல

தா

ரண ஹ

ட ப டன. ஆைலக
தா

கல

னாவ

ெபா
ெகா

தல

நட த ச பவ

ைற

ைல. ஹ

ட தி

க தாவ

ப பாய ேலதா

தன.

.க

தைலைம

ெப றி

ஓடவ

ல ச

ெபா

நட தன. இ த நிக

.

இர

அலகாபா தி

தா க


தா க

வாேற ஹ

வைர

ெப யெபா

சிய

ல ெனௗவ

, ரா க

நைடெபறவ

ச ட ம

ெச

தா

சிகள

டா க

ப பா

மிக

நைடெப ற
ட ப டன.

ைல. ப

கட கைரய

ப பாய

கிய ைத

; ேவைல நி

ைனமாநக

. இ

.

ட ம க

ச ட ைத எதி

மகா மா கா தி

ஆைகயா

கள

. ெபா

ல ச கண காக ஜன

ைற

நட த

ேபாைர ப றிேயா அ

கிராம

ச தியா கிரஹ இய க தி

தா

ெச

ைல. ம

டா க

தா க

ைற

ம வைர இ தியாவ

த மான

ஐ பதினாய ர
நாக

கியமான

லலா . அ

ஏக மனதாக

ட ைத

ேற ெசா

த திர

கா

ேபா

; கைட அைட தா க

தா க

கள

ராத ப

ெச

ஜன

ன யா

ப றிேயா

தின . இ தியாவ

அைத

ைல எ

ேததி இ தியாவ

6-ஆ

கியமான ஒ

ேபா

ேவ

மாத

ரண ெவ றிேயா

.

நகர .

தா .

. கைட

நட த

;

ரண அைமதி
பா கி

நட த

ப ரேயாக

நக

நைடெபறவ

காைலய

ப பா

நகரவாசிக

வ தா க

கிள ப

ேபானா க

லி க

தா க

. தா

ப க திலி

த ம

லி க

சில

தி

. அ

ைறய தின

வார தி

தி

தா . அத

களாகிய "இ திய

அவ ைற ப ர
ேபா

தா க

ைறயதின

த மான
பர


உணவ

க ப

ைகெய
ப ரதிக

டா

. ேம ப

பகிர

கால

திவ
. அ


ெபா

தக

வத

தா க

ட க
தா க

கா திஜி

தி

தா .

தைட உ தர
கைள அ

ேபா

க ப ட

ணாவ ரத ைத
ம க

.

ச ட ம

ச ட ைத ம

கட கைரய

ச தியா கிரஹ
ேச

ெச

தி

ஏ கனேவ தைடவ தி

ேக மகா மா கா தி

தி ட ெதா

ைறய

லவா?
சாய

.இ

த ம

யரா ய " "ச வ தைய"

கா

கமாக வ

சா வ க

னா க
ேதவ

கி மகா மா கா தி

வழி

திரளான

தைலவ கைள சில

ைறய

வ ட ேவ

.

த பற

ப யாக

ப ரச

நரா னா க

ழ ைதக

ப க திலி

த மான

கா திஜிய

ப பா

கண கி

ெப

ஊ வல

இய க ைத ஆர ப

வார

. அத கிண

ேக அவ க
ஏேத

தா

. கடலி

தி க

அைழ தா க

றா க

ேபா

ஆய ர

. ஊ வல தி

மதி சேராஜின ேதவ

ெச

நட த

ைல.

ஊ வலமாக

ேகாவ

லிய

தலிய வ ப த ச பவ

ெசௗபா தி கட கைர

.

தக

கைள

திெச
ெப

திரளாக

மதி சேராஜின

ப ரதி ைஞய


. ெகா

க ப ட ேம ப
வ தி

தக

ஆய ர கண கான ப ரதிக

அதி சீ கிர தி

ைவ க ப

ெசலவழி
தக

வா

ெகா

டன. ப ரதி ஒ

கவ

தா

. ஆனா
ைல. ஒ

வா

கினா க

ச வ சாதாரணமா
ஐ ப

பா

இ த

தக

ஜன

ஆய

ெகா

ெகா

ஆய ர

நா

ஏ ர

தவ கேள வ தி

7 -உ இர

மகா மா கா தி

ப ர திைஞ

ேநா க

ப ரயாண

தைட ெச

காதி

.

லி

அைட த
த வ

அைமதி


.

ற உ தர
தியாச

தா

ைல. ெபா

டா க

.

னா

லி

ேபா

ஆைண ப

ைம

நா

டா

8-உ மாைல ரய

மகா மாவ
ள பா

உ திேயாகி

சா
அவ


அ த

உ தரவ

தடைவ ச பரான

தசர

ஏறினா . அவ ட
மாததா

நிைலய
றி ப

கி

ற வத தி அவ

.

.

சி திெப ற 1919 -

ஏறினா . ம

. ஆனா
.

கினா க

லி வழியாக அமி

ேநர
ெனா

க ப ட

வா

டா .

லி எ ச

.

தா . கா திஜி ப

ைழய

ெகா

படலா

. மகா மாவ

ய படலா

உ தரைவ சாதரா ெச

மிக

கி

ேட ஷைன யைட தேபா

மகா மா ஏறிய

மாகாண

ெசா

ெகா

ரய

ைர

ஷைன ரய

ஹி

வடம

வரவ

தா க

ேதசி வ ரத

ேபா

பா

வ மகா மாவ ட

ச ட ப

நட த ெபா

அவ க

ம 6-உ

நாைள ேபால ெப

தக ைத வா

திர தி

7-உ காைலய

ேமேல

பா

. ஒ

வ ைல

நாலணா ெகா

அத

.ஐ

கண கானவ க

ேபா

பா

ெதள வாக எ

வாறாக இ திய ச

ேவா சிைற

வராவ

தா க

கைள வா

, வா

நாலணா வ த

ெகா
மிக
ட சி

ைடய
ேட

வதா

க ப ட

ப ரேதச தி

காைர

ப றி வ சா

தி

ெப ய அகில இ திய இய க ைத

வாக வ

கா திஜி தா

அ த உ தர

ெய

சா ப

,ப

ேபாகவதாக
ரய லிலி

சிர தான த ட

ேநர


நா


தி

மி

கவ ன

அைமதி

ப பா

அதி
தி

லாம

ேபா


மாேதா

ேக லா

ெண
தி
. நா
ேபா

மகா மா இண

ஏ ப
ஊ றிய
வள

தா
ேபா

நடவ

கவ

ஏறினா க
ெச

!" எ

லி

ேபானா க

ேப

. ந

வ தா

ஆகிவ

ஏ கனேவ

எ கிற

கேள அைமதியாக
வதாக ஒ

ைக ஒ
ெபௗ

ைல. "நானாக


ெசா
ப பா

ெகா
க அவசிய
னா . அத
தி


ெபௗ

சா ெல

.

ேபா

லிய லி


சாப

வா

மகா மாைவ
. மி

ைல. ப

. ந

வாமி

வ த மி

லி

வ த

ேடஷன

தா . "ப

கிற

ெசா

பா

.

ெப ட

ஓ வய

தா .

ேபா

ஏ றி அைழ

ெபௗ

கிேறா " எ

தா க

டா . ெமய

ைம ேக

கிறா . அ

. அ

ெத வ

அதிகா க

கா தி

ஹிேதாபேதச

வ ேராதபாவ

பய ப

ெபா

ெகா

அவ

மகா மா

ேபா

ப ளா பார தி
வ த

த ட

கைள

டா .

ைல

கா பத காகேவ தா

லி

லா வ ஷய

இற கினா க

வச ப

தய

ேபாவதி

. கா திஜி த

ேநேர

கா திஜி

உ சி

ெபௗ

ப ய

ெச

டா க

ப க டைளய

ேடஷ

ைக

இற கி வ

மகாேதவ ேதஸா

கீ

அைமதிைய

உ ைம

ைன ேபால இ த

வா களா?

அ த உ திேயாகி

"அ ப யானா

ெத வ

தா . அதிகார வ க தின

தடைவ இல

சிறி

மகா மா

தா . இ ேபாேதா இ தியாவ

ஆ சிையேய எதி
ஆர ப

பதி

ேபா

உ ேதச

றா

மகா மா.

மகா மாேவா

ைல. உ

ட ேபா

ெனா

ேபா

ேட ஷ

வைரய

ேக இ

ெச

மி

யலா !"

ெபௗ

அதிகா ய ட
ஒ வ

ேபானா .
-----------------------------------------------------------

15. இமாலய தவ
கா திஜி

ேபா

ெந

கிய

ெச

வட

ேபா

ேபாகிேற

கிவ

டா

ேச

தி

அதிக ஆரவார

ஏ படலா . உ
மகா மா

ெம

ேபா
ெம

ெச

. ஆனா

அதி

அதிகா

ைல

மகா மா

ேச

தா . அேத சமய தி

ேரவா ச

யா ெப
லி க

ெச

கி

தி ப பா

ைபேதான
ஜன
ெகா
நட
அட

கள

ைக

கி

கிற

ேமா ெத யா

ெச

. தா

. அைமதி


ெக

ஜன

பதி

ைல; அைமதி

ைலேய?" எ

இற

கி வ

ைல. ஆைகயா

கிேற

" எ

அள

ெகா

தா . மகா மா

உமா ேசாபான
ப பா
லா

ெத

மறி

. அவ கைள எ
கைளேய ேந
உடேன

ெகா

ற ப

ேபா
மதி
கைள

.

கிற

அதிகமாகி

ேபானா

களா
பா

நிமிஷ

. "உ

ஏராளமான ஜன

றா .

றா .

. அதி

தா க

சமாதான ப

தா

அவ , "ச

கினா . ஒ

ேச

ெப

தா

நிமிஷ

பா

இற

தைல

ேட ஷன

க ஜாேவ ய

. அவ க

ைல. த

வா க


வாசிக

பரபர

யவ

ேபா

ேட ஷன

வ தன

ேட ஷன

அ த ப கமாக

அந

பதி

ேடஷன

ஏறி ெகா

ைல

கைள

ப பாைய

கைள இ ேபா

ெம

கிறதா . உ

ேகா ஆரவார

ைல

த ரய

நல . ெகாலாபா

லவேலச

ஏறிய

அதிகா , "உ

இற

ஜன

அதிகா

.

தா

வரேவ

அவ க
!" எ

.

அ தந
பற

ப க

ெசா

நட தைத

"ம
ெப

ஜன

ெகா

மகி

ப றி

ேச

சி ெப

க க

அைமதியா ய
ஆனா

அ த

ேதா

றி

ெந

கமாய

ெதாட

ைடய

நிைலைமய
உ திேயாக
வ ர க

ஆனா
நா


நா

னமாய

தா

. அ

ைன

த ப
மா

பா

ெதாட

ெகா

ெகா

யாெத

வ திைய

தி

தன.

ேட

பத காக

தா

ெகா

, தி ெர
ேமேல

திைர

ப ர மாமா

,

. ஊ வல

டேமா மிக

.

ேற

ப யேபா

ப ட

பள

கி

ஆகாய ைத அளாவ ன.

ட ைத ேவ

எதி

:--

. 'வ ேதமாதர '

ெபாழி

பதாவ

ேமேல

டமான

ட தி

ேக பேத இயலாத கா ய . இ தைகய

திைர

பைட

தைலைம வகி த

ட ைத

கைல

டா .அ

வள

கைள வ சி ெகா


தா

காயமைடேவ


ெச

. ஜன

ஓட ெதாட

கால ய னா

. எ

ைன

ேபாக

ேமா டா

த ப ேனா . அ த

கைள

.

உ தரவ
ைடய ஈ

திய

. ைபேதான

ைப திய

தன . ஜன

த ,

நிமிஷ

ப க

கிவ

,

ேட

ற ேகாஷ

பைடைய

ேற

கினா க

ேபாகாம

ஆகேவ ேபா

ெதாட

பைடெயா

வ தி

. அவ க

ெக

ப த

ஸா

கினா

மா ய லி

திைர ேபா

ேபா

பைத

மா

ேகா ைட

ெச

சரமா யாக

. ஊ வல

கிராேபா

தி

ேபால வர

ேமலி

ஏறி

லாேஹா அ ப ' எ

'அ

.

கா தி மகா மா எ

டவ களானா க

ஊ வல

ெச

னா க

!

ஒேர

கினா க

மிதிப டா க

ழ ப தி

. ேவ

திைர வ ர க
ட தி
றிய

ைய உரா

. ெபா

. சில

ைடய

ேதா

திைர வ ர க

றா க

அதிேவகமாக

சி

னா

ளாய ன .

திைரகள
சில

.

தா க

உட ெப

லா

காய

.

மைட தா க

.இ

வத

திைரக
ேபாவத

ெச

கர

ச பவ

. அவ க

கா சியா ய

மகா மாவ

கா யாைலய

ஆய

ெபள

அைழ

பவ

அம

கா திமகா
ெசா

ேபா

மகா மாைவ உ

ைரய ட

தி

தா .

"அைத

ப றி


ைடய

ன ேந

ேநா க
அறி
ேபா


ெகா

. ஜன

கி

ெகா
ைர.

.பற

ளேவ

ெப

. ெமா த தி

யர ைத

டன ைத ெத ய ப

திைர


தா

,

பலமாய

. கமி

டா க

டா .

ேபா

னா . அ

சா ப லி

.

. கமி

மி

வ த மி

கைள எ

பைடைய ஏவ ய
ைடய க


ெச

ைத

ெபா

ெத யா
. அனா

. வ ைரவ
வப த

பான நடவ

றிய

ெப

பா ட

க ேவ

னெவ

.

நட த ச பவ

ள மா டா க

ஆர ப திேலேய க

கைல

மிதி

வ ட ெசா

கி

னேவா ந

வா க

ேதா

ேபானா க

த மான

ேள ேபாக வ

அனாவசிய ; அநியாய !" எ
ெத வ

பைத கா திஜி க

கள

ைய ேநேர ப பா

ைபேதான ய

லி, "ஜன

. ஜன

ட தி

. எ

திைர வ ர க

மனதி

. அதிகா கள ட

கா யாலய தி

ெச

ைல ெய

ப னா . ேமா டா வ

கமிஷன

கி

ட தி

க ப டா க

கி அ ெப

ைல. ஆதலி

ேக ெத யவ

டா கிய

றா க

பய

ெந

ள ந

இடேம கிைடயா

தனமாக

இ த

லாம

ேபாவத

அவ க

இடமி

வழி

ெகா

சில கீ ேழ த

.உ

ைடய

அைத ஜன

கட

நிக

ைக

அவசிய " எ

ேபாதைனய னா

றா

காம

கமி

. ஆைகயா

கா திஜி அைத ஒ
"ஜன

ெகா

ளாம

பழி ெசா

ேபசினா .

கிற க

. ஜன

இய ைகய ேலேய அைமதிைய வ
தைலய டாதி
ெபா

தா

!" எ

"ஜன
ெகா
ெச

ளவ

ெசா

தா

ெபா


கி

தய

ேக ேபாகெவா டாம

திராவ

நிைலநா
வ ஷய

டா
வத

ேவ

பலா கார தி

இற

ெந

ேநர

ஜன

மாைலய

நா
கிய

றன. எ

ெசா

நட த

பய

கமா ேட

தி

தா

கள

மிரா

டா

. அமி

ெக
?" எ

லா

ேப

. ஆனா

தசரைஸ

றா

ைல.

, ஆமதாபா

ேக ஜன
கா

றா

நா

கா திஜி.

என

கா தி மகா

. கைடசியாக மகா மா அ

ெசௗபா தி கட கைரய
அஹி ைசய

த தி

கா

அைமதிைய

!" எ

ேக ேபானேதய

சா ச

அைத

கரமான

லா வ வர

நி சயமானா

கமிஷன

வாத

ஆமதாப தி

வசி த ஊ . அ

ேவெறா

ேபா

நா

றா மகா மா.

ேபா

. நா

வ ட தி

உதவ ெச

.அ

தமள ப
வா

!' எ

மறி

ெத யா

றன. இ த வ ப

ைம எ

ெகா

தா

ைல. சில இட

! அத

த சரஸி

கி

ேசரவ

பாள எ

ெத

ேவ

ப றி என

ைன அ

ஸா

ைர ேக டா . "உடேன ச ட

. அமி

ெகா

ைர.

ைப ஏ

ஜன

ெபா

ெசா

தி வ

ேக

கமிஷன
"ந

நி சயமாக

கி

நட

என ேக இ

னா .

இய க ைத நி

கலவர

ேநரா

. ேபா

ைடய அஹி ஸா த ம ேபாதைனைய ஏ

க ?" எ

இ த நிமிஷ தி

கிறவ க

வப த

ைல ெய

"அ ப யானா

க ப

ெபா

அவசிய ைத


ேபாதி க

ேபா

ேபாவதாக

ெசா

னா . கமிஷன

அத

வாேற ெசளபா தி கட கைரய

நட த

ச திய

அஹி ைச

கள னா

மகா மா வ

தா

. ஜன

அஹி ைசைய

ெச


ைக

றிர

.

இதனா
ெசய
ஜன
இ த

ெதாழிலாள

கள

இற

களா
ெச

டவாள

வ ர கா

கி வ

வா
ெகா

கி வ

லா

ெபய

ண தி

வதாக
பதாக

அவைர வரேவ பத
தா . அவ

க தி

ைன

ெபா

யா

"

ேவ

ேபா

அரசா

வழிய

ரய

.

திகேள கிைட

ேட ஷ

கி

க உ திேயாகி

ரா

ஜன

றதாக

ச ட

ஏ ப ட மன
நிைலய தி

லா

த க

பழி

பய ப ரா தி

கா திஜி ேக

ேபா

கா

சா ஜ

ெச

உ திேயாகி
அதனா

மகா மா ஆமதாபா

க ஜன

தைலவ

பலா கார

ல ப டா .

யர

ப றி

ப பாய

வத தி பரவ ய

ெத ய வ தன. எ

திகள னா

மகா மா ஆமதாபா

அ ேபா

யா ெப

.ஒ

ஆமதாபா தி
பதாக

இ ெபா

இ தைகய ெச

ெகா

டா க

ெகா

கைள

வ தி

றி

சிகைள

ஆேவச ெவறிெகா

ரய

அம
கள

மதி அ

தன. நதியா

ல ப டதாக

இட

ெதாழிலாள

வப ட

ெகா

தால

கர நிக

யாெப

திகைள ேக

நட த

டதாக ஆமதாபா தி

ற ப டா . வழிெய

ெகா

மதி அ

லவா? கா திஜிேயா

னா

நட த பய

தா . அவ ஆமதாபா
ெச

மேனாவா

பைட

தினா .

ஆமதாபா தி

தி வ

கைட ப

ஜன ச தியா கிரஹ இய க ைத எ

கினா .

மாைல ெபா

. "ச தியா கிரஹ இய க தி

காய

இண

கினா . அ

உ திேயாகி

மகா மாைவ ஆமதாபா

பழி

ப டா .

கல க
இற

ரய

ேக
கா

கமிஷன

மி

ப ரா

ேகாப தினா

நட த கலவர

பவ ட

ெக

அைழ
ெகா

லா


நட

டத காக

ைழ பதாக வா கள

அனாவசிய

நதி கைரய

ெபா

ெபா

அவ க

நட த

ஜன

கைட ப
யா

ஆய

டா

எ ச
:-

என

த மான

தா

இ த

மதி ேக டா .

. ெபா

மாத

, சப மதி

ேததி

13-ஆ

மகா மா

றா . பலா கார தி

உய ைவ

உைர தா .

ைக ெச

ற ஊழிய


ேட

ேபாதா

வா

பலா கார

தி வ

நா

ச தியா கிரஹ இய க ைத நட த

தி
ெச

கிேற
தி

கிேற

.
.

ைடய அஹி சா த ம ேபாதைனைய


தா

இய

ளாம

களாகேவ

ேவ

தி

நட த அ

அதிக கால

னா

ப ராய சி தமாக

ெத வ

தா . கைடசியாக, மகா மா

ெகா

ைத

த ஜன

காவ

மனைத

ச ட

தியாக

அறி

.

தா

ெத வ

அஹி சா த ம ைத உ

கள ைடேய நா

ப ரா

ைப

த ைத

ய சிகள

வாேற ஏ ர

அஹி ைசய

றியதாவ
"உ

ைடய தவைற உண

தைமகைள

னா .

மதி தா . அ

ெமாழி ெசா

ைடய க

அ த ேயாசைன கமிஷன
நட த அ

ெபா

தா . இரா

ேம

அைமதிைய நிைலநா

தா . ஆமதாபா தி

கா திஜிய

ம தினா . மகா மா சா தமாக ம

கலவர

ேபானா . மி

. எ

. உ

நா

ணாவ ரத

இற

ைடயைடய

கிய


ெச

ற தி

. அத

ணாவ ரத

னட

கள

கிேற

. பலா கார

ெசய


தா

. ஆனா

தவ க

ற ைத ஒ

லா
ெகா

!"
ெபா

ட தி

கா தி மகா மா ேபசியத

பலனாக

ல பல

ஏ ப ட

ந க ப ட
ெச

. ஆனா

தவ க

ெகா

. ம

ைல. ச

கா

ஏ ப ட ெவறிய னா

ேசா

தைல ெச

திக

அவ

கி

ஜன
இற

நக

ெகா

ெச

மனவ

மறி

வத

நதியா

ேக அவ

"எ

இய க ைத நி

அ ப

தவ

பகிர

ெகா

தனமாக

ெசா

த ப டா க

கிய

அறி த

ெப


லி வ

லாவ

அ த ஜி

லா

ெசய

ள ைத

கள

ெப

அஹி சா த ம ைத

னா

ச டம

தவ

. ச திய ச தராகிய மகா மா தா
, அைத

கியதி


பகிர

ைல. அ

கமாக

ட தி

டா . "நா
ேட

கமாக

னா

தவ

! இத காக மிக
றினா . அேதா
த மான

தி

மகா மா உபேயாக ப
ெசா ெறாட
. கா திஜி அ
டத காக ந

. மகா மாவ

மகா மா

'இமாலய

தியாவத

தி ைவ க

ட தி
'எ

றா . அ

நட த ெபா

தா .

'இமாலய

கிய

தய

ஆர ப

இ த நதியா

லாவ

. ஆய

அறி ததா

! ஜன

கிேற

ெச

வத

நக

ஏ ப ட மன

மகா மா அ த ஜி

த ைத ெவள ய
ேட

ைல. இதனா

ஜன

றிய

கைள ம

பலவ த பலா கார

ெதாட

, ஏேதா தி ெர

த ஜன

மகா மாவ

ேதா

ச தியா கிரஹ

ெத வ

தி ெப

யர ைத அதிகமா கின. ெகய ரா

. ெபா

தா

தவ

மாைலய

தி வ

மகா மா

ெச

ேபா

ெச

கினா க

இய க ைத
ெச

ச ட அ

பலா கார

அதிகா க

ைடய

ப ரயாண

ற ைத ஒ

டேன மகா மா ெகய ரா ஜி

வ ெகாடா இய க தி

றியப

வரவ

ப டணமான நதியா
ெச

இரா

மகா மா

ளவ

நா

பற
வத
ப க

ெவ

'

ச ட
பதாக

திய

ப ட

கால

பல

எதி கேளா அைத அ

றி ப


வதி

"ேதச
ேபாவதி

றா

ைல" எ

மகா மாவ ட
ஆய

மாறவ

கா

வ தா க

அைமதி நிலவ னா
,ஒ

ேகாப

இதனாெல

நா

ப க

ெகா

லா

டா க

கா திஜிய

இய க

லி வ

த தி

தி ெச

ைறய

ைல. ெபா
யேவ

ஜன

வத காக

கைள

த க

.

தி எ

ந ப

ைக இழ

ளள

ைகவ ட

ச தியா கிரஹ இய க

ேநா க

ெச றா .
-----------------------------------------------------------

நட த

த ப டா க

ைல. அஹி சா த ம நிப தைனைய அவ

ைல; ச தியா கிரஹ ஆ

ெச

தா

சா தியமாக

ெசா


.

வட

தவ ரமான ப ரசார

ப பா

;