แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ไมอนุญาตใหขีดเขียน หรือทําเครื่องหมายใด
ลงในแบบทดสอบฉบับนี้
ยังไมเปดจนกวาผูดําเนินการสอบจะอนุญาต

สงวนลิขสิทธิ์

วิธีตอบแตละขอคําตอบใหเลือกตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยทําเครื่องหมายลงในกระดาษคําตอบที่จัดไวให (แตละเขตพืน้ ที่อาจใชกระดาษคําตอบ แตกตางกัน หากมีขอสงสัยโปรดถามวิธีตอบจากกรรมการคุมสอบใหชัดเจน) อยาเปดขอสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาต . ใหเวลาทําขอสอบ 60 นาที 3. แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขอ คําถามทั้งหมด 30 ขอ 2.วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 คําชี้แจง 1.

010 + + - 321 ≠ 321 + 123 321 < 321 + 123 110 > 110 + 101 101 = 1.194 .451 3) 43. 6.632 × 1) 2) 3) 4) × 1) 2) 3) 4) 2 = ÷ 1.065 ÷ 4) = . 4.44 = 3.010 4) 1. (19 56 1) 2) 3) 4) 8.330 5) + (120 435 438 465 4. 2.659 7.545 = 1) 42. (87 × 47 = 392 616 2.649 4) 43.33 = 1) (10 × 7) + 7 = 2) (88 ÷ 4) + 22 = 3) (70 + 7) .30 = 4) (110 ÷ 2) .649 2) 43. ขอใดมีผลลัพธตรงกับ 77 .251 1.201 7) × 10 = 36 143 260 1. ขอใดถูกตอง 1) 123 2) 123 3) 1.532 2.วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 1 1.489 มีคามากที่สุด 1) 2 2) 4 3) 8 4) 9 5.706 1.7.000 .502 1) 2) 3) 4) 50.751 1. คาของตัวเลขใด ในจํานวน 21.101 3.

คุณครูจัดนักเรียนเปนแถวแลวแยกออกเปน 2 กลุม กลุมที่หนึ่ง มี 8 แถว แถวละ 25 คน กลุมที่สอง มี 5 แถว แถวละ 20 คน จากสถานการณที่กําหนดให ขอใดถูกตอง 1) มีนักเรียนทั้งหมด 300 คน 2) นักเรียนกลุมที่หนึ่งมี 160 คน 3) นักเรียนกลุมที่สองมี 125 คน 4) นักเรียนกลุมที่หนึ่งและกลุมที่สอง มี 45 คน 12.125 บาท 10.200 ชิ้น วิมลตอไดแลว 765 ชิ้น เขาตองตออีกกี่ชิ้นจึงจะเสร็จ 1) 435 ชิ้น 2) 445 ชิ้น 3) 545 ชิ้น 4) 565 ชิ้น 11. รานค กลองละ 15 บาท ขายสีไดเงินทัง้ หมดกี่บาท 1) 90 บาท 2) 375 บาท 3) 390 บาท โดย ขอใดเปนขั้นตอนแรก 4) 1. รานศรีทองทําขนมไดวันละ 600 ชิ้น นํามาบรรจุลงในกลอง 2 ขนาด โดย บรรจุลงในกลองใหญกลองละ 20 ชิ้น และบรรจุลงในกลองเล็กกลองละ 10 ชิ้น เมื่อบรรจุเสร็จจะไดจํานวนกลองเทากัน จากสถานการณที่กําหนดให ขอใดถูกตอง 1) กลองใหญไดจํานวน 30 กลอง 2) กลองเล็กไดจํานวน 60 กลอง 3) กลองใหญและกลองเล็กรวมกันได 90 กลอง 4) กลองใหญและกลองเล็กรวมกันได 40 กลอง 13. ให ขอใดถูกตอง 1) + 2) + ÷ 2 3) 4) × มีคา มีคา มีคา มีคา = = = = = = = = 2 3 4 5 + × + 3 . วิมลเลนเกมตอภาพที่มีชิ้นสวนทั้งหมด 1. าของโรงเรียนขายสีได 75 กลอง ราคา 9.วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2 .

10 9 8 11 12 1 7 6 5 วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 17.25 น.05 น.3 14. ไมทอนหนึ่งยาว 30 เมตร ทอนที่สอง ยาว 20 เมตร นําไมทั้งสองทอนมา ตัดออกเปนทอนยาว ทอนละ 5 เมตร จะไดไมกี่ทอน 1) 50 ทอน 2) 10 ทอน 3) 6 ทอน 4) 4 ทอน 18. 2) 05.25 น. แมซื้อน้ําตาลมา 2 กิโลกรัมครึ่ง ถั่วเขียว 1 กิโลกรัม แปงสาลี 4 ขีด มะพราว 6 ขีด มาทําขนม แมซื้อของ มาทั้งหมดหนักเทาใด 1) 4 กิโลกรัมครึ่ง 2) 4 กิโลกรัม 3) 7 กิโลกรัม 4) 13 กิโลกรัมครึ่ง 2 3 4 จากภาพในตอนกลางคืนตรงกับเวลาใด 1) 01. ขอใดใชเครื่องมือวัดความยาวไดเหมาะสม 1) สมชายใชไมเมตรวัดรอบถังน้ํา 2) มุกดาใชสายวัด วัดรอบเอว 3) ปรานีใชสายวัดชนิดตลับ วัดความหนาของดินสอ 4) ชาตรีใชไมบรรทัดวัดความยาว ของอาคารเรียน 15. 4) 17.05 น. 19. 3) 13. ซื้อสม 1) 2) 3) 4) 3 กิโลกรัมครึ่ง มีนา้ํ หนักตรงกับขอใด 3 กิโลกรัม 15 กรัม 3 กิโลกรัม 50 กรัม 3 กิโลกรัม 100 กรัม 3 กิโลกรัม 500 กรัม 16. ซื้อน้ําสม 5 กลอง กลองละ 250 มิลลิลติ ร จะไดน้ําสมทั้งหมดเทาใด 1) 50 มิลลิลิตร 2) 255 มิลลิลิตร 3) 1 ลิตร 4) 1 ลิตร 250 มิลลิลิตร .

โรงเรียนจัดเวลาเรียนภาคเชาเปนเวลา เทาไร 1) 3 ชั่วโมง 10 นาที 2) 3 ชั่วโมง 20 นาที 3) 3 ชั่วโมง 30 นาที 4) 19 ชั่วโมง 30 นาที 23.30 น. 21. ถังจุน้ําได 4 ลิตร 500 มิลลิลิตร กะละมังจุน้ํา ได 2 ลิตร 800 มิลลิลิตร จากสถานการณขอใดถูกตอง 1) ถังและกะละมังจุน้ําไดรวม 2) ถังและกะละมังจุน้ําไดรวม 3) ถังจุน้ําไดมากกวากะละมัง 4) ถังจุน้ําไดมากกวากะละมัง 24. ถึงเวลา 11.วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 4 20.00 น. คารถโดยสารจากกรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดนครปฐมราคาคนละ 52 บาท ถามี ผูโดยสารขึ้นรถมา 18 คน จะเก็บคาโดยสาร ไดทั้งหมดกี่บาท 1) 936 บาท 2) 70 บาท 3) 52 บาท 4) 34 บาท โรงเรียนแหงหนึ่งจัดเวลาเรียนภาคเชาเริ่ม ตั้งแตเวลา 8. นักเรียนคาดคะเนระยะทางจากอาคารเรียน ถึงโรงอาหาร ยาวประมาณ 350 เมตร ถานักเรียนใชเชือกที่มีความยาว 10 เมตร วัดระยะทางได 30 ครั้ง จากสถานการณขอใดถูกตอง 1) จากอาคารเรียนถึงโรงอาหารยาว กวาเชือก 340 เมตร 2) จากอาคารเรียนถึงโรงอาหารยาว 320 เมตร สั้นกวาที่คาดคะเน 3) จากอาคารเรียนถึงโรงอาหารยาว 350 เมตร เทากับที่คาดคะเน 4) จากอาคารเรียนถึงโรงอาหารยาว 300 เมตร สั้นกวาที่คาดคะเน 7 6 2 1 25. ก A ลิตร ลิตร ลิตร ลิตร 700 300 300 700 มิลลิลิตร มิลลิลิตร มิลลิลติ ร มิลลิลติ ร กําหนดให A แทน ธนบัตรใบละหนึ่งรอยบาท B แทน ธนบัตรใบละหาสิบบาท C แทน ธนบัตรใบละยีส่ บิ บาท จากสถานการณขอใดถูกตอง 1) A = (C × B) 2) B + B ≠ A 3) B > C และ B < A 4) C × 4 = A + C 22. จากรูป เปนรูปทรงเรขาคณิตชนิดใด 1) รูปทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก 2) รูปทรงกระบอก 3) รูปพีระมิด 4) รูปสี่เหลี่ยม .

จากภาพรูปที่ขาดหายไปคือรูปใด 1) 2) 3) 4) จํานวนดินสอของนักเรียน 3 คน จํานวนดินสอของนักเรียน 3 คน กอง เกง เดน 4) กอง เกง เดน จํานวนดินสอของนักเรียน 3 คน . ขอใดเปนรูปเรขาคณิตสามมิติทั้งหมด 29. ---- รูปตอไปคือรูปใด 1) 2) 3) 4) กอง เกง เดน 2) กอง เกง เดน 3) 28.วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 5 26. กองมีดินสอ 20 แทง เกงมีดินสอ 40 แทง เดนมีดินสอ 10 แทง กําหนดให แทนจํานวนดินสอ 10 แทง 1) 2) 3) ถานําขอมูลมาเขียนเปนแผนภูมิรูปภาพ จะไดตามขอใด 1) จํานวนดินสอของนักเรียน 3 คน 4) 27.

6 30. จํานวนเงินของโจที่เก็บไวใน 6 วัน จํานวนเงิน (บาท) 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 จากแผนภูมิ ถาตองการซื้อฟุตบอลราคา 350 บาท โจตองเก็บเงินเพิ่มอีกเทาไร 1) 120 บาท 2) 150 บาท 3) 200 บาท 4) 230 บาท วัน วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful