పరగ ననసల 1-3 నలలు ఫసట్ టైైరమ సటర అన, 4-6 నలలు సకండ

టైైరమ సటర ‌గ , 7-9 నలలు థరడ్ టైైరమ సటర ‌గ డకటర ుల పరగణసతర ు.
1 - 3 నలల వరక...
సధరణంగ ఈ నలల వపరతమైన
ై అలసట, కళుల తరగడం,
వకరం, వంతులు, కళల నపపలు, ఛత నపప, ఆకల,
అరుగుదల తకకవ, ఎకకవ సరుల మూతర వసరజన చయలస
రవడం వంట సమసయలు కలుగుతయ. ఈ సమసయలు మర
భరంచలనవగ ఉననపపడ మతరమ అడమషన, టరట ‌మ ంట
అవసరం. ఈ సమసయలనన పండనన ఆరగయంగ ఉంచడం కసం
పరగ హచ.స.జ, పరజ సటర న వంట హరమనల వలల కలుగుతయ.
అందువలల అసకరయంగ ఉనన ఈ బధలను ఎంత కంత
తటుటక క తపపదు. తలకగ జరణమ యయ ఆహరం మతంగ
ఎకకవ సరుల తసుకవడం, నూనలు, కరలు, మసలలు
తకకవగ వడటం వంట జగరత తల ు ఉపశమననన ఇసతయ .
డకటర సూచనలమరక ఫలక‌య సడ మతరల ు అవసరనన బటట
హరమన ఇంజకనుల లద మతరల ు, వంతులు వకరం
తగగడ నక, జరణశ కత పరగడనక సరప‌ల ు అవసరం పడవచుచ.
పరగ ననస ముందు నుంచ ఇతర సమసయలకైై మందులు
వడతునన సరత లు డకటర న కలస, ఆ మందులు
కనసగంచగలగనద, పరగ ననసక నషటం చకరచన మందులు
మదలుపటటవ లసనద తలుసుకవడం మంచద.
4 - 6 నలల...
పైై మూడ నలలల ఉనన సమసయలనన ఈ నలలల తగుగమ ుఖం
పడతయ. తలల బరువ పరగడం, ఆకల పరగడం, కడపల
బడడ పరగడం, ఆరవ నల నుంచ బడడ కదలకలు తలయడం
వంటవ ఈ నలల ముఖయమైన
ై వ. కనన సందరభలల బ.ప.,
షుగర వంటవ పరగడం, కళలక నరు పటటడ ం, నడం నపప
వంటవ గమనసతం . ఈ నలలల చస టఫ సకనంగ ఎంత
ముఖయమైన
ై ద. ఈ నలల పండం అనన అవయవలు
ఏరపడతయ. ఇక ఇపపట నుంచ పండం పరమణంల

పరగడమ తపప అవయవలవ ఆరవ నల తరవత ఏరపడవ.
అందుచత ఈ నలలల చస సకనంగ దవర బడడ అనన
అవయవలు ఏరపడంద లనద తలుసుకవల. పరగ ననసల ఇచచ
ట.ట ఇంజకన 4-6 వరల వయవధత రండ డసులు ఈ
నలలన ఇవవల. రగుయలర‌గ బరువ, బ.ప., చక
చయంచుకవల. రకత, మూతర పరకలు, బలడ గూరప పరకలు ఈ
నలలల చయంచుకవల. ఐరన, కయలషయ ం, బ-కంపలక స్ వడల.
చలమంద ఈ మతరల ు వసుకవడం వలల బడడ బరువగ
పడతుందన, అందువలల సజరయన అయయ అవకశలు
ఎకకవగ ఉంటయన అనుకంటరు. అందువలల గరభణ
సరత లను ఈ మతరల ు వడవదదన సలహలు ఇసుతం టరు. కన
కవలం ఈ మతరల ు వడటం వలల బడడ బరువ పరగదన,
ఆరగయంగ మతరమ పడతుందన అరథం చసుకవల.
7 - 9 నలల...
ఈ నలల గరభణ బరువ పరగడం, బడడ వలల భరంగ
ఉండటం, నడం నపప, నరసం, అలసట వంటవ
కలుగుతుంటయ. బ.ప., షుగర ఎకకవవడం, ఉమమనరు
తగగడ ం, బడడ సరగగ ఎదగకపవడం, కళలక వపలు రవడం,
కదదగ తనన కడప నండపవడం, ఊపర తసుకవడనక
ఇబబంద పడటం వంట సమసయలు ఈ నలల ఉతపననం
అవతుంటయ. పదహను రజలకసర డకటర చకప‌క వళల,
వపలంగ డకటర ‌త మటలడ టం, అవసరనన బటట పరకలు
చయంచుకవడం తపపనసర. తమమదవ నల దగగర పడనకదద
డలవరక అవసరమైైన జగరత తల ు గురంచ డకటర ‌త చరచంచ
తగన సూచనలు పందల. నడం నుంచ కడపలక వచచ
నపపలు, ఉమమనరు కరపవడం, బలడ ంగ అవడం, బడడ
కదలకలు తగగడ ం... వంటవ ఈ నలలల వంటన హసపటల‌క
వళలవ లసన సందరభలు. కయలషయ ం, బ-కంపలక స్ మతరల ు
డలవర దక వడ, డలవర తరవత డకటర సూచనమరక మర

మూడ నుంచ ఆరు నలల వరక వడటం తలలబ డడల దదర క
శరయ సకరం.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful