AMAÇ

GÖZDEN GEÇ‹R‹LM‹fi 3. BASKI

E.M. Goldratt’›n Di¤er Kitaplar›: The Race –Yar›fl (Robert E. Fox’la birlikte) Theory Of Constraints –K›s›tlar Teorisi The Haystack Syndrome –Saman Y›¤›n› Sendromu I t ’s Not Luck –fians Söz Konusu De¤il Critical Chain –Kritik Halka Necessary But Not Sufficient –Gerekli Ama Yetersiz Production the TOC Way –K›s›tlar Oluflturan Üretim Tarz› Essays on the Theory of Constraints –K›s›tlar Teorisi Üzerine Denemeler Late Night Discussions –Gece Yar›s› Tart›flmalar› .

Goldratt Jeff Cox Çeviren Ayfle Bilge Dicleli .AMAÇ SÜREKL‹ ‹Y‹LEfiT‹RME SÜREC‹ Eliyahu M.

Blok No: 1/9 94306 ‹kitelli – ‹stanbul . : 125 Konu Yay›ma haz›rlayan : Cemal Engin Bas›m : ‹fl-Yönetim/Kiflisel Geliflim Düzelti : Ekim 2007.com : 0216 521 10 64 Optimist yay›n no. ‹stanbul : Ahmet Ant : Selim Talay Düzenleme Bask› ve cilt : Elma Bas›m: ‹kitelli Organize San. North River Press © 1984. 1992 ve 2004 Eli Goldratt © bzd Yay›n ve ‹letiflim Hizmetleri Optimist Yay›nlar› Faks Telefon: 0216 481 29 17-18 e-posta: bilgi@optimistkitap. Bölgesi Keresteciler Sitesi 14.ISBN 978-9944-186-55-1 The Goal – A Process of Ongoing Improvement.com www.optimistkitap.

bununla aç›klanamayan tek bir olgu taraf›ndan bile çürütülebilir.Önsöz maç (The Goal) bilim ve e¤itimle ilgili bir kitapt›r. Bu iki kelimenin afl›r› sayg› ve gizem yüklü bir sis perdesinin ard›nda gerçek anlamlar›n› yitirecek ölçüde afl›nd›r›ld›¤›na inan›yorum. sadece muazzam miktarda do¤al olguyu aç›klamada geçerli olan bir varsay›md›r. bilimin ça¤r›flt›rd›¤› anlam› son derece seçmeci ve s›n›rl› bir biçimde do¤al olgular›n s›n›rl› bir montaj› haline getirmifliz. Fizikteki Enerjinin Sak›n›m› Yasas› hakikat de¤ildir. Bu. Bu çürütülme. ne do¤an›n s›rlar›n›. Bilim sadece dolays›z mant›k yürütme arac›l›¤›yla do¤an›n pek çok olgusunun varl›¤›n› aç›klayabilecek bir dizi asgari varsay›m› formüle edip uygulamak için yararland›¤›m›z bir yöntemdir. E¤er bunlar do¤a olgular› de¤ilse. Nas›l olmuflsa. nedir? Örgütlerin içinde gördü¤ümüz fleyleri gerçeklik yerine hayal arenas›na m› yerlefltirmeliyiz? A 5 . örne¤in örgütlerle. kimya ya da biyolojiyle meflgul oldu¤umuzda bilime baflvururuz. Sadece daha fazla geçerli olan bir baflka varsay›m›n gereklili¤ini ya da varl›¤›n› vurgular. özellikle de sanayi örgütleriyle ilgili olgular›n da var oldu¤unu fark etmeliyiz. varsay›m›n geçerlili¤ini ortadan kald›rmaz. Bence ve sayg›de¤er bilimcilerin ezici ço¤unlu¤u aç›s›ndan bilim. Fizik. Öte yandan bu varsay›m. Einstein’›n varsay›m› da bir önceki kadar “hakikat” de¤ildir. Böylesi bir varsay›m hiçbir zaman kan›tlanamaz. Bu kategorilerin içine girmeyen daha pek çok do¤al olgunun. Yerini Einstein’›n daha evrensel ve daha geçerli olan enerji ve kütlenin sak›m› varsay›m›na b›rakan enerjinin sak›m› varsay›m›nda söz konusu olan budur. çünkü sonsuz miktarda olguyu kan›tlamas› evrensel uygulanabilirli¤ini ispatlamaz. hatta ne de gerçekleri ele al›r.

Bu nedenle kitab›n mesaj›n› Sokrates tarz›nda vermeyi denedim. Ancak kendi tümdengelim sürecimizle ö¤renebildi¤imize ciddiyetle inan›yorum. Bu. kendimi ödüllendirilmifl sayaca¤›m. En az›ndan bu. belki e¤itim vermenin ve ders kitaplar› yazman›n bu flekilde olmas› gerekti¤i yolundaki görüflümü de paylaflabilirsiniz. hepimizin eriflebilece¤i bir yere koymufl ve etraf›n›zda gördü¤ünüz her fleye uygulayabilir hale getirmifl olursunuz. Bu kitapta yeni bir bilim dal› oluflturmak ya da var olan bir bilim dal›n› gelifltirmek için ola¤anüstü bir beyin gücüne sahip olmak gerekmedi¤ini göstermeye çal›flt›m. ‹nan›yorum ki. asl›nda bilimi akademikli¤in fildifli kulesinden ç›karm›fl ve ait oldu¤u yere. sa¤duyuya pek o kadar s›k rastlanamad›¤›n› ve bunun bir mant›ksal sonuç zincirine yapabilece¤imiz en büyük iltifat oldu¤unu belirtmek gerekir.6 Amaç Bu kitap az say›da varsay›m formüle edip bunlarla çok say›da sanayi olgusunun aç›klanabilece¤ini dile getiren bir denemedir. bilim söz konusu oldu¤u zaman yersiz görerek saf d›fl› b›rakmaya e¤ilimli oldu¤umuzu vurgulamak için yap›lm›flt›r. Gerekli olan sadece tutars›zl›klarla cesaretle yüzleflmek ve sadece “her zaman böyle yap›ld›¤›” için bunlardan kaçmamakt›r. bir ölçüde ifline ba¤l› her yöneticiye oldukça tan›d›k gelece¤ini düflündü¤üm bir aile yaflam› öyküsünü de örme cüretini gösterdim. Kitab› e¤lenceli bulursan›z. . Kitab›n varsay›mlar›n›n her gün iflletmelerimizde karfl›laflt›¤›m›z olgulara uyarlan›fl›n›n sa¤duyulu diyebilece¤iniz kadar kusursuz olup olmad›¤›na okur olarak siz karar vereceksiniz. Ders kitaplar›m›z bize bir dizi sonuç sunmayan. ünlem iflaretlerinin yerine soru iflaretleri koyarak çözüm üretmeye teflvik etmiflti. kitab› daha popüler k›lmaktan çok. do¤an›n pek çok olgusunu. Kitapta e¤itimin anlam›n› da göstermeye çal›flt›m. yan›tlar› bizzat okurun tümdengelim süreciyle kendisinin bulmas›n› sa¤layan haritalar olmal›d›r. Çözümleri bilmesine ra¤men Jonah Alex’i. bu yöntem sayesinde siz okurlar›m cevaplar› Alex Rogo’dan önce bulacaks›n›z. E¤er bu kitapla bilim ve e¤itim hakk›ndaki görüfllerinizi biraz olsun de¤ifltirebilirsem. S›ras› gelmiflken. Sa¤duyunuzu kulland›¤›n›zda. talimini yapm›fl oldu¤umuz bir yöntemdir. Nihai sonuçlar›n bize sunulmas› bir ö¤renme yöntemi olamaz. Kitaba.

Nihai yan›tlara sahip oldu¤umuzu düflündü¤ümüzde ilerleme. Bu tür insanlar sorunlar›n› mant›kl› ve istikrarl› bir flekilde düflündükçe. Gerçek iflletmelerde sa¤lanm›fl ve halen de sa¤lanmakta olan sonuçlard›r. E¤er do¤ru ilkeleri anlar ve uygularsak. dünyam›z› daha güzel. Bu süreç içinde iflletmelerini kurtaran ve baflar›l› k›lan baz› temel ilkeleri gelifltirirler. daha iyi anlama aray›fl›n›n önünü kestikleri için. bu anlay›fl›n gücünü ve getirece¤i yararlar› somut olarak aç›klamay› amaçl›yorum. Ne var ki dünyam›z› anlama çabas› kendi bafl›na bir amaç olamaz. bilim ya da anlay›fl›n geliflmesi sona erer. Bilimi dünyayla ve neden böyle oldu¤uyla ilgili bir anlay›fltan öte bir fley olarak görmüyorum. Elde edilen sonuçlar bir fantezi de¤ildir. herkesle rekabet edebiliriz. ‹kincisi. Okurlar›n bu ilkelerin bankalar. kendi dünyas›n›n daha iyi olabilmesi için ne yapmas› gerekti¤ini anlamaya çal›flan insanlarla ilgilidir. korkar›m. Bat› dünyas›n›n ikinci ya da üçüncü s›n›f imalatç› olmas› gerekmiyor.Birinci Bask›n›n Önsözü maç imalat yapman›n yeni global ilkelerini ele almaktad›r. bu ilkelerin anlafl›l›rl›¤›n› art›rmak ve fabrikalar›m›zda s›k s›k yaflad›¤›m›z kaosa nas›l düzen getirdiklerini göstermek istiyorum. Verili bir andaki bilimsel bilgimiz sadece o andaki en geliflkin anlay›fl düzeyimizdir. Bilgiyi. bunun nas›l iflledi¤iyle (gerçeklik) ve niçin böyle oldu¤uyla ilgili anlay›fl›m› aktarabilmek için tür olarak roman› seçmifl olmam›n pek çok nedeni var. hastaneler. Mutlak do¤rulara inanm›yorum. kendi davran›fllar›yla sonuçlar aras›ndaki “neden-sonuç” iliflkisini tespit edebilir duruma gelirler. Bu tür inan›fllardan. ‹malatla. Birincisi. hayat› daha anlaml› k›lmak için aramak gerekir. sigorta flirketleri ve ailelerimiz gibi baflka örgütlenmelerde de geçerli oldu¤unu A 7 .

Bir fabrikada çal›flm›fl olan hemen herkes davran›fllar›m›z› kontrol eden maliyet muhasebesine dayal› verimlilikten en az›ndan rahats›zl›k duymufltur. Beynimiz yeterlidir. Sadece gerçekli¤e bakmam›z ve gördüklerimiz üzerine mant›kl› ve kesin bir biçimde düflünmemiz gerekiyor.8 Amaç görece¤ini umuyorum. dünyan›n nas›l ve niçin böyle oldu¤una iliflkin temel varsay›mlara meydan okumay› gerektirir. en önemli unsurdur. ç›kard›¤›m›z sonuçlarla ifllerin nas›l yap›ld›¤› aras›ndaki tutars›zl›klarla cesaretle yüzleflmek. . Anlamada ilerleme kaydedebilmek. Son olarak ve en önemlisi. Ayn› geliflme ve iyileflme potansiyeli bütün örgütlerde mevcut olabilir. eminim ki hepimizin hayat› iyileflecektir. Temel varsay›mlara böyle meydan okumak at›l›mlar için zorunludur. E¤er dünyam›z› ve ona egemen olan ilkeleri daha iyi anlayabilirsek. Ancak çok az›m›z bu “dokunulmaz kutsal ine¤e” meydan okumufltur. Bu ilkeleri arama ve “Amaç”› kendinize göre yorumlama yolculu¤unda hepinize iyi flanslar diliyorum. hepimizin seçkin bilimciler olabilece¤imizi göstermek istedim. Gördüklerimizle. ‹yi bir bilimci olman›n s›rr›n›n beyin gücümüze dayanmad›¤›na inan›yorum.

Critical Chain—Kritik Halka ve Necessary But Not Sufficient—Gerekli Ama Yetersiz bafll›kl› ifl romanlar› bunlar aras›ndad›r. Eli Goldratt birçok kitap yazm›flt›r.fians Söz Konusu De¤il (Amaç’›n devam›d›r). Kitaplar› 27 dile çevrilmifltir ve dünya çap›nda alt› milyonun üzerinde satm›flt›r.com). Eli Goldratt ve güncel projeleri hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için kiflisel web sitesini de ziyaret edebilirsiniz: www.000 satt›.eligoldratt. Goldratt flu s›ralar E¤itim ‹çin K›s›tlar Teorisi kurumu ile The Goldratt Group’u gelifltirmek için çal›fl›yor ve ayn› zamanda yazmaya. Amaç Japonya’da yay›mland› ve bir y›ldan k›sa bir süre içinde 500.tocforeducation.Gerekli Ama Yetersiz’de flirketlerin devasa biliflim teknolojisi ve iflletme kaynak planlama sistemleri yat›r›mlar›ndan düflük gelir elde etmeleri ele al›n›yor. Dr.com D 9 . Eli Goldratt’›n Amaç adl› kitab› 1984’ten bu yana çok satan kitaplar listelerinde yer al›yor ve tüm zamanlar›n en çok satan ifl kitab› olarak kabul ediliyor.Yazar Hakk›nda r. It’s Not Luck . Son kitab› Necessary But Not Sufficient . Bu K›s›tlar Teorisini ve araçlar›n› ö¤retmenlere ve onlar›n ö¤rencilerine anlatmay› amaçlayan kâr gözetmeyen bir kurulufltur (www. Eli Goldratt E¤itim ‹çin K›s›tlar Teorisi adl› örgütün kurucusudur. konferans vermeye ve dan›flmanl›k yapmaya devam ediyor.

AMAÇ .

Bill kurnazca aç›klamalar yapmay› severdi. Buna Bill Peach’den baflka kim cüret edebilirdi? O saatte otopark›n tamamen bofl olmas›n›n hiç önemi yoktu. Bunu ben de isterdim. Bill’in gözünü dikmifl oldu¤u mevkiye pek uygun düflüyordu. “Bay Rogo” diye seslendi¤ini duydum. o bölümden sorumlu baflkan yard›mc›s›yd›. Ve bu. Bu yüzden Allah›n cezas› Mercedes’ini nereye isterse oraya park edebilece¤ini san›yordu. Tamam. Birisinin. alevler boy atmaya bafllamadan önce gerçekten pek çok ifl bitirirdim. Tam fabrikan›n yan›na.1 abah 7:30’da d›fl kap›dan girer girmez otopark›n öteki ucunda durmakta olan o viflne çürü¤ü Mercedes’i gördüm. Her neyse. S 13 . Ama hay›r. hepimizin bildi¤i gibi. bense sadece s›radan bir fabrika müdürüydüm. büro kap›lar›na do¤ru yürüdüm. Adrenalinim çoktan yükselmeye bafllam›flt›. Mazda’m› onun arabas›n›n yan›na (“denetçi” diye iflaretlenmifl yere) koydum. Mercedes’in etraf›ndan dolan›rken göz att›¤›m plakas›nda “B‹R NUMARA” yaz›l›yd›. Üstelik benim park yerimde duruyordu. Bill bana ayr›lm›fl olan yere park etmiflti. Bill’in burada ne ifli vard›? Bu sabahki iflleri halletmekle ilgili bütün ümidimi yitirmifltim. bürolar›n biraz ilerisine park edilmiflti. böylece telefonlar ve toplant›lar bafllamadan. Günün yo¤unlu¤u içinde halledemedi¤im iflleri yapmak için genellikle ifle erken gelirdim. Bugün bunu yapamayacakt›m. “Misafir”ler için iflaretlenmifl yerler de bombofltu. art›k bunun Bill’in arabas› oldu¤undan emindim. Ama bu f›rsat›n hemen elime geçmeyecek olmas› çok kötüydü. Bill CEO olmak istiyordu.

Ve her ne hikmetse. Eksik olan ara montaj parçalar›n›n bir CNC tornan›n önünde s›ra bekledi¤i ortaya ç›km›flt›. bir operasyondan daha geçirilmesi gerekiyordu. Allah›n cezas› ifli gerekli bütün parçalar›n bulunmamas› yüzünden bitiremeyecek olmam›zdan yak›n›yordu. Ray. Ara montaj parçalar›ndan biri henüz haz›r de¤ildi. Vardiya nezaretçisi Dempsey. Sonunda hemen hemen bütün parçalar›n haz›rlan›p istiflendi¤i ortaya ç›km›flt›. Sonunda herkesi yat›flt›r›p ne oldu¤unu sorabildim. “hemen flimdi yap” kategorisindeki bir baflka ürün için haz›rlam›fl oldu¤u ortaya ç›km›flt›. Oldukça büyük bir sipariflin söz konusu oldu¤u ortaya ç›km›flt›. tan›mad›¤›m bir vardiya iflçisi ve merkez makine formeni Ray bana do¤ru yürüyor ve hepsi ayn› anda bir fleyler söylüyordu. Martinez ba¤›ra ba¤›ra greve gideceklerini söylüyordu. bu fabrikadan siparifller için dört tür öncelik söz konusuydu: Acil… Çok Acil… Son Derece Acil… ve Hemen fi‹MD‹ Yap! Hiçbir fleyi zaman›ndan önce bitiremezdik. Ancak montaj yap›lam›yordu. sendika temsilcisi Martinez. Daha bir fincan kahve bile içememifltim. ama bunda yeni olan bir fley mi vard›? Bu iflletmede zaten her fley gecikmekteydi. 41427 say›l› müflteri sipariflinin ak›betini hiç kimse bilememiflti. Karfl›l›kl› bak›fl›p durduk. Ba¤›r›p ça¤›r›yor ve Dempsey’e emirler ya¤d›r›yordu.14 Amaç Fabrikan›n yan kap›s›ndan f›rlayarak bana do¤ru gelmekte olan dört kifliyi görüp durdum. Peach h›zland›r›c› rolünü oynamaya bafllam›flt›. Peki. Birdenbire kendimi bir hayhuyun ortas›nda buluverdim. benim fabrikama girdi¤ini ve 41427 say›l› müflteri sipariflini sordu¤unu ö¤rendim. Bay Peach’in bir saat önce geldi¤ini. 41427’nin sevke haz›r olmad›¤›n› keflfeder etmez. Gözlemlerime göre. Bunun üzerine Peach yakalad›¤› herkesi azarlam›fl ve sipariflin durumu hakk›nda sorguya çekmiflti. Vardiya iflçisi tacizle ilgili bir fleyler anlat›yordu. Adamlar bu parça olmadan montaj› yapamazlard› ve montaj› yapamay›nca da sevk›yat› gerçeklefltirememeleri çok do¤ald›. Bu bölüme gittiklerinde operatörün torna ayarlar›n› birisinin verdi¤i bir talimatla eksik olan bu parça için de¤il. Ama ayn› zamanda siparifl gecikmiflti. .

“Peki. Ve sabah›n köründe tepesi atm›fl dört kifli durmufl olan fabrikan›n önünde beni karfl›lamaktayd›. Bu sözler Martinez’i pek tatmin etmedi. Ne yap›p edip 41427’yi bir an önce sevk etmek istiyordu. Allah cezas›n› versin! Bunun üzerine her zaman diplomatl›¤› elden b›rakmayan Peach benim nezaretçimi. Gün içinde daha sonra sendikan›n yerel temsilcisi Mike O’Donnell ile görüflecektim. bir Peach’e bakm›fl. olup bitenlerin bir yanl›fl anlamadan kaynakland›¤›n› söyledim. Herkesin ›srarla talep etti¤i öteki parça için gerekli ayarlar› yapmak kendisinin ve yard›mc›s›n›n bir buçuk saatini alm›flt›. “Sizin büronuzda” yan›t›n› verdi. Bill Peach flimdi nerede” diye sordum. gidip ona kendisiyle konuflmak üzere bir dakika sonra orada olaca¤›m› söyler misin?” dedim. Sendika temsilcisi de gelmiflti. Baflka fleyler de söylenmiflti. Dempsey. formen Ray’i bafl operatörüne öteki acil ifli bir kenara b›rak›p 41427’nin eksik parças›n› ifllemesi için emir vermek üzere yönlendirmesini söylemiflti. Martinez’in kendi bafl›na grev ça¤r›s›nda bulunamayaca¤›n› biliyordum. Vardiya iflçisinin bizzat operatörün kendisi oldu¤unu fark ettim. Operatör ifli b›rakmakla tehdit ediyordu. elindeki anahtar› f›rlatarak hepsinin delirdi¤ini söylemiflti. bir Dempsey’e. Benim aç›mdan iflten ç›karma ya da uzaklaflt›rman›n söz konusu olmayaca¤›n›. Hiç kimse çal›flm›yordu. sendikan›n e¤er flikâyette bulunmak istiyorsa bunu yapabilece¤ini söyledim. Operatör.Amaç 15 Öteki “hemen flimdi yap” ifli Peach’in umurunda de¤ildi. O’Donnell ile görüflmeden kendisinin de bir fley yapamayaca¤›n›n fark›na varan Martinez sonunda söylediklerimi kabul etti. Herkes deliye dönmüfltü. Bunun üzerine operatör bir Ray’e. Peach’in kendisinden özür dilemesini istiyordu. Ben ise buna pek niyetli de¤ildim. . Dempsey minnettar bir vaziyette büro kap›lar›na do¤ru seyirtti. “Pekâlâ. Bütün bunlar› gereken prosedüre göre ele alacakt›k. Bu nedenle Dempsey’e. benim formenimi atlam›fl ve bafl operatöre dönüp kendisine söyleneni yapmazsa iflten at›laca¤›n› bildirmiflti. Martinez ve vardiya iflçisine döndüm. Bu nedenle. Vardiya operatörüyle birlikte atölyeye döndü.

Odam›n kap›s› a¤z›na kadar aç›kt›. çelik grisi gür saçlar›yla uyumlu gözleri vard›. genifl omuzlu bir adamd›. Bu sana mant›kl› gelmiyor mu?” “Elbette. “‹fle geri dönmelerini sa¤lamak gerek” dedim. ama hangi parçay› iflleyece¤iz” diye sordu. iflçilerimle iliflkilerimi berbat etmek için gelmiflsin” dedim. Rogo. Beni görünce kafas›n› sallad›. fiimdi ayar› olabildi¤ince çabuk yap›p o parçay› iflleyelim. Peach’in istedi¤ini mi?” “Peach’in istedi¤ini yap›n” dedim. iflçilerinle iliflkilerinden endifle duymana gerek kalmayacak. ‹çeri girdi¤imde iflletmeye geri dönmekte olan Dempsey’e rastlad›m.” Ray. Bak Ray. neler oluyor” diye sordum. Biraz önce odamdan ç›km›flt› ve oradan uzaklaflmak için acele etti¤i her halinden belli oluyordu. Ama e¤er Bill buraya gelmiflse. “Tabii. Bill Peach masama geçip oturmufltu. seninle konuflmam›z gereken fleyler var” dedi. “Neden burada oldu¤umu mu bilmek mi istiyorsun? Senin bitli kelleni kurtarmak için buraday›m. diyen o gözleri üzerimde hissettim. “Peki!” dedi. Çünkü hakk›nda endifle duyaca¤›n bu fabrika da olmayacak. Asl›nda. Ray. “Pekâlâ Bill. ama yerime oturmuflsun. ‹flte oradayd›. “Peki. ama bir ayar süresi kadar zaman› harcam›fl olaca¤›z. daha durumun ne oldu¤unu bile bilmiyorum.16 Amaç Ray’e. ‹çeri girdim. “Ben de bunu istiyorum. “‹yi flanslar” dedi. Boynundaki urgan elimde Rogo. acil bir durum var demektir.” “Biraz önce karfl›laflt›klar›ma bak›l›rsa. Yar›m a¤›z. endifle duyacak bir iflin de kalmayacak. “Otur. Çantam› koyarken. Gözlerini bana dikti ve ac› ac› konufltu: “E¤er burada bir fleyler yapamazsan. birden kendini bu hengâmenin ortas›nda buluverdin.” Kendisini daha iyi hissetmesi için devam ettim: “Tamam. Sadece ne yapaca¤›m›z› bilmek istedim.” Yanl›fl bir fley söylemifltim.” “O zaman harcay›n. T›knaz.” . “‹fllemek üzere ayar yapt›¤›m›z› m›.

Amaç 17 “Tamam tamam. Bunun yerine. Konuyu deflmedi. Üçüncü çal›fl›nda da açamazd›m. Peach’e eve geç döndü¤ümü söyledim. Telefon çald›¤›nda. Siparifllerin geç kalmas›yla ilgili flikâyetleri dinlemekten b›k›p usanm›flt›. “flu kahrolas› siparifli bitirin. Konuflal›m. iki kez açmad›¤›m›. Geçmifli hat›rlat›p Peach’i bir saat boyunca adeta tafla tutmufltu. Bu sipariflle ilgili sorun nedir?” Bill anlatmaya bafllad›. fabrikamda ne olup bitti¤ini nas›l olur da bilmedi¤imi sordu. çünkü o s›rada kendisiyle yeteri kadar ilgilenmedi¤imi iddia eden kar›mla kavga etmekte oldu¤umu anlatamazd›m. Bucky siparifli bize vermek için tek bafl›na mücadele etmiflti. önceki gece saat on civar›nda UniCo’nun en büyük müflterilerinden birisinin yönetim kurulu baflkan› olan ihtiyar Bucky Burnside’dan bir telefon alm›flt›. bir dakika sakin ol.” Alçak bir sesle. “Al” dedi. O akflam birlikte yemek yedi¤i baz› müflterileri sipariflleri gecikti¤i için tepesine binmifllerdi. Sipariflinin (41427) yedi hafta gecikmifl olmas› nedeniyle Bucky’nin küplere bindi¤i anlafl›l›yordu. Neden iflime hâkim olam›yordum… “Bildi¤im bir fley varsa” dedim. Bucky deliye dönmüfltü (ve muhtemelen biraz da içkiliydi). çünkü daha yeni bar›flm›flt›k. Bu da bizim yüzümüzdendi. Herkes ifli rakiplerimizden birine vermesi gerekti¤ini söylerken. Peach adam› ancak olay› bizzat ele alaca¤›n› ve sipariflinin da¤lar› devirmek pahas›na da olsa. konuyla bizzat ilgilenece¤imi söylemeye çal›flt›m. Bu koflullarda kendisine benim de bir özel hayat›m oldu¤unu söyleyemezdim. “üç ay önceki ikinci grevden sonra bizi yüzde yirmilik bir personel k›s›nt›s›na zorlad›n. Bill’e bu siparifli bir kenara b›rakmakla hata yapt›¤›m›z›. kendimizi flansl› saymam›z gerekir. bu akflam sevk edilece¤ini söyleyerek yat›flt›rabilmiflti. Ama sabah›n köründe buralara kadar gelip fabrikam› alt üst etmesi flart m›yd›? “Dün akflam sana telefon etti¤imde neredeydin” diye sordu.” “Al. Allah aflk›na verimlili¤inize bir göz at›n! ‹yilefltirme ya- . Duydun mu?” “O zaman bana ihtiyaç duydu¤um kadar adam verin. Bu kap›dan zaman›nda bir fley ç›karabilirsek.

konu Burnside’›n sipariflinin sevk›yat›.” Peach patlad›.” “Bill. Sonra. Gene de yapamazsan. Gelire ihtiyac›m var. Aç›klamalara karn›m tok. diye düflündüm. bu bölüm kuruldu¤undan bu yana en büyük zarar› yafl›yor.18 Amaç pabilecek olanaklar›n›z var. Peach ise yeniden masama oturdu. “Alt› aydan beri buraday›m.” Sanki söylediklerini hazmetmemi bekliyormufl gibi bir an durdu. Sevk›yatlara ihtiyac›m var. biliyorum. “Otur!” dedi. Fabrikan para kaybediyor.” Tam bir fley söyleyecektim ki Peach susmam için eliyle a¤z›m› kapatt›. bir dakikam bile yok” diye kükredi. konu Burnside’›n siparifli de¤il. ne sana ne de bu fabrikaya ihtiyac›m kalmayacak.” “Kahrolas›. benden ne istiyorsun” diye sordum. Son üretim raporun her fleyi ortaya koyuyor. Söz konusu olan sadece bir müflteri hizmeti de¤il. o kadar. Burnside’›n siparifli buradaki sorunun sadece bir belirtisi. yumru¤unu masaya vurduktan sonra iflaret parma¤›n› bana do¤rulttu. Performans istiyorum.” “Evet Bill. Peach geri dönüp.” “Bilmedi¤in bir fley var. “Peki. Bir daha su yüzüne ç›kamayacak flekilde bat›yoruz ve senin fabrikan bizi dibe çeken demir ifllevini görüyor. Buraya gecikmifl bir siparifli h›zland›rmak için mi geldi¤imi san›yorsun? Yapacak baflka ifllerimin olmad›¤›n› m› düflünüyorsun? Buraya hem senin içinde hem de bu fabrikadaki herkesin içinde yeni bir atefl yakmak üzere geldim. sana bunu nas›l yapabilece¤ini ö¤retece¤im. Masam›n önündeki konuklara ayr›lm›fl koltuklardan birisine ilifltim.” Tükenmifltim.” “Tamam. Aya¤a kalkt› ve kap›y› kapatmaya gitti. Yorgun arg›n. ‹fle bafllad›¤›mdan be- . dur bir dakika. bunu tart›flmakla zaman kaybetmeyelim. Bütün bu süre boyunca ayakta durmufltum. Allah kahretsin. “Lanet olas›. Art›k özürlere ay›racak zaman›m yok. Elindekileri daha etkin kullanmadan bana gelip insan isterim diye a¤lama. “E¤er sipariflleri bu kap›dan ç›karam›yorsan. hakl›s›n. “Bak Al.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful