ισαπόστολοι

Οεοιξδική Έκδξρη Θεοξϋ Μαξϋ Αγίχμ Ιχμρςαμςίμξσ και Δλέμηπ Οειοαιόπ
ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Διραγχγικϊ ρημείχμα

ρελ. 3

Αγίξσ Μεξτϋςξσ ςξσ Δγκλείρςξσ:

Κϊγξπ ειπ ςξ Άυοαμςξμ και θείξμ Γεμέθλιξμ ςξσ Λεγάλξσ Ηεξϋ και Σχςήοξπ
ημόμ Θηρξϋ Χοιρςξϋ και ειπ ςξ «ϊςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ»
ρελ. 4
Ηχμά Ιξοξβίμη: Ζ Γέμμηρη ςξσ Χοιρςξϋ: Μαμξϋοιρμα ςηπ Οαμαγίαπ

ρελ. 7

π. Δημηςοίξσ Λπάςρη: Ξ Άγιξπ Βαρίλειξπ ξ Λέγαπ

ρελ. 8

† Mηςοξπξλίςξσ πο. Φλχοίμηπ π. Aσγξσρςίμξσ Kαμςιόςξσ:

Γιαςί βαπςίρςηκε ξ Χοιρςϊπ;

ρελ. 10

Γ. Βεοίςη: Ξ Ιξιμχμικϊπ

ρελ. 13

Οϊςε κάμξσμε ςξ ρςασοϊ μαπ;

ρελ. 14

Οοξρεσυή για ςημ Δλλάδα μαπ

ρελ. 15

† Mηςοξπξλίςξσ πο. Φλχοίμηπ π. Aσγξσρςίμξσ Kαμςιόςξσ:

Ζ μϊμη ελπίδα ςξσ έθμξσπ ξ Χοιρςϊπ

ρελ. 16

Ζγξϋμεμξσ I.M. Βαςξπαιδίξσ Γέοξμςξπ Δτοαίμ:

Γιαςί ξι άμθοχπξι επιρκέπςξμςαι ςξ Άγιξμ Όοξπ;

ρελ. 17

π. Θχάμμξσ Οαμαγιόςξσ: Σσμςήοηρη και απξκαςάρςαρη ςξσ Μαξϋ

ρελ. 18

Ιχμρςαμςίμξσ Σπσοάκξσ: Δξμική απξκαςάρςαρη και

Σςαςική Σςεοέχρη ςξσ Μαξϋ

ρελ. 19

Οοϊγοαμμα Δξοςόμ Δχδεκαημέοξσ Χοιρςξσγέμμχμ

ρελ. 20

Ακξλξσθίεπ - Δοαρςηοιϊςηςεπ Μαξϋ

ρελ. 21

Οοϊγοαμμα Δοαρςηοιξςήςχμ Ιαςηυηςικόμ Συξλείχμ και Μεαμικόμ Δμξοιακόμ
Σσμςοξτιόμ
ρελ. 22
Δνότσλλξ: «Ζ ποξρκϋμηρη ςχμ μάγχμ», Δλ Γκοέκξ

ΘΣΑΟΞΣΤΞΚΞΘ
Οεοιξδική Έκδξρη Θεοξϋ Μαξϋ Αγίχμ Ιχμρςαμςίμξσ και Δλέμηπ Οειοαιόπ
Δεκέμβοιξπ 2011
Υπεϋθσμξπ Θεοέαπ: π. Θχάμμηπ Οαμαγιόςξσ
Δπιμέλεια έκδξρηπ: π. Δημήςοιξπ Λπάςρηπ - Κεσςέοηπ Αςράληπ
Διϊοθχρη: Λαμόληπ Λεοάκηπ

ΤΠΞΟΞΘ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΣ

Σςα ςηλέτχμα: 210-4178178 (Μαϊπ), 210-4178118 (Ομεσμαςικϊ Ιέμςοξ) και 210-4135555 (fax)
Σςη διεϋθσμρη: Θεοϊπ Μαϊπ Αγίχμ Ιχμρςαμςίμξσ και Δλέμηπ, Ιαοαΐρκξσ 109,
18532 Οειοαιάπ, Υπ’ ϊφιμ πεοιξδικξϋ «Θραπϊρςξλξι»

Σςημ ηλεκςοξμική διεϋθσμρη (e-mail): isapostoloi@gmail.com
Σςξ ιρςξλϊγιξ (blog): http://isapostoloi.blogspot.com

Δ. Σςξ ςεϋυξπ ασςϊ πξσ κοαςάςε ρςα υέοια ραπ. ϊςι ημάοςξμεμ» δηλαδή. κσοίχπ. 5. θα δξϋμε ϊςι απέυει ελάυιρςα απ’ ςημ ποαγμαςικϊςηςα. ξσκ αμεπαϋθημεμ… Ξι παςέοεπ ημόμ ήμαοςξμ.αλλά εμείπ δεμ ρςοέτξσμε ςξ βλέμμα μαπ ρςξμ έρχ άμθοχπξ. Λες’ εσυόμ π. -3- . αλλά μέρα ρςημ Δκκληρία. Άγιξ Όοξπ. Ιϋοιε. εσυέπ για καλή υοξμιά. ϊςι εγεμμήθη ημίμ∙ επίβλεφξμ και ίδε ςξμ ξμειδιρμϊμ ημόμ. αλλά και κείμεμα επίκαιοα. 1-3. μα εμςοστήρξσμε ρςξ «Δεϋςε ίδχμεμ πιρςξί πξϋ εγεμμήθη ξ Χοιρςϊπ» και μα ποξεςξιμάρξσμε ςημ καοδιά μαπ μα σπξδευςεί ςξμ γεμμηθέμςα Λερρία. Αμ αμαλξγιρςξϋμε ςξ παοϊμ υχοίξ.ακαίοχπ για ςημ παγκϊρμια ξικξμξμική καςάρςαρη. 16) Όπχπ είυαμε πει και ρςξ ποξηγξϋμεμξ ςεϋυξπ. αλίμξμϊ μαπ για ςιπ αμαοςίεπ μαπ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ 2011 «Λμήρθηςι. ξ υειμόμαπ πξσ έουεςαι είμαι ϊμςχπ δϋρκξλξπ. ποξρπαθήραμε μ’ αμαπληοόρξσμε ςα κεμά ςηπ φσυήπ μαπ με ακοιβά οξϋυα. μακοιά απϊ πξμπόδειπ εκδηλόρειπ. Ξοταμξί εγεμμήθημεμ… εδιόυθημεμ. πξλσςελή αμάνια και άλλα σλικά αγαθά.ίρχπ η ςελεσςαία . καςάρςαρη πξσ έυει πεοιέλθει ςξ έθμξπ μαπ είμαι Δσαγγελιρςάοιξ ςξσ ασςξκοάςξοα Φχκά. εκξπιάραμεμ. και ϊυι με ςξ μα ρςοατξϋμε ποξπ ςξμ Ιϋοιϊ μαπ. Λ. πξσ θα ποέπει μα ρςαθξϋμε.για μα ρςοατξϋμε ρςξ αληθιμϊ μϊημα ςχμ Χοιρςξσγέμμχμ. Λξμή Καϋοαπ πιξ δσρυεοήπ απϊ πξςέ. η ξικξμξμική και πμεσμαςική κοίρη ςχμ ημεοόμ μαπ μα είμαι μια εσκαιοία . παοαθέςξσμε κείμεμα πξσ ατξοξϋμ ςιπ ημέοεπ ςξσ Δχδεκαημέοξσ. Ίρχπ. μα ζηςήρξσμε εσθϋμεπ απ’ ςξμ εασςϊ μαπ. ξι ξίκξι ημόμ νέμξιπ. για μ’ αμςλήρξσμε δϋμαμη και κξσοάγιξ για ςη δϋρκξλη ρσμέυεια. Δεμ αμαλξγιζϊμαρςε ϊςι ϊλα ασςά ςα υοϊμια «λαςοεϋραμε ςημ Ιςίρη» και ϊυι ςξμ Ιςίρςη. Δκεί. Ακξϋμε εσκαίοχπ . Ζ «Ζ Γέμμηρη ςξσ Χοιρςξϋ». Δκ μέοξσπ ςηπ ρσμςακςικήπ ξμάδαπ ςξσ «Θραπϊρςξλξι». ϊςι ημάοςξμεμ» (Ηοήμξι Θεοεμία 5. για θεχοίεπ ρσμξμχρίαπ . 7. Απ γιξοςάρξσμε ςα Χοιρςξϋγεμμα ασςά ςαπειμά.ξι ξπξίεπ δεμ απέυξσμ πξλϋ απ’ ςημ ποαγμαςικϊςηςα . Ιληοξμξμία ημόμ μεςερςοάτη αλλξςοίξιπ. λξιπϊμ. είμαι ρςξ ςέλξπ: «ξσαί δη ημίμ. ξπϊςε δικαιξλξγημέμα άουιρε ξ ποϊλξγϊπ μαπ μ’ έμα απϊρπαρμα απϊ ςημ Θεοεμιάδα. ξσυ σπάουξσριμ∙ ημειπ ςα αμξμήμαςα ασςόμ σπέρυξμεμ… Έπερεμ ξ ρςέταμξπ ημόμ ςηπ κεταλήπ ξσαι δη ημίμ. ϊμχπ.

και ασςϊπ είμαι ξ Χοιρςϊπ. αλλά και πάλι. Τοέυξμςαπ ήοθαμ και βοήκαμ ςη Λαοιάμ και -4- . η πμξή κάπξιξσ αμέμξσ διαλϋει εϋκξλα ςξ κάλλσμα ςχμ ρσμμέτχμ και ςημ ξμίυλη και επιςοέπει ρςιπ γεμάςεπ τχπ ακςίμεπ μα ναπλχθξϋμ παμςξϋ. ςξμ Ηεϊ και Δερπϊςη. « Γιαςί γεμμήθηκε».Ι΢ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΙ Κϊγξπ ειπ ςξ Άυοαμςξμ και θείξμ Γεμέθλιξμ ςξσ Λεγάλξσ Ηεξϋ και Σχςήοξπ ημόμ Θηρξϋ Χοιρςξϋ και ειπ ςξ «ϊςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ» Αγίξσ Μεξτϋςξσ ςξσ Δγκλείρςξσ Β εβαίχπ ϊλξι γμχοίζξσμε ϊςι ασςϊπ ξ αιρθηςϊπ ήλιξπ τχςίζει ϊλη ςημ στήλιξ και «δεμ σπάουει καμείπ πξσ μα μπξοεί μα κοστςεί απϊ ςη θεομϊςηςα» και ςημ διασγέρςαςη λαμποϊςηςά ςξσ. αλλά και άγγελξι καςέβηκαμ απϊ ςξμ ξσοαμϊ και έφαλλαμ μελχδικά ποϊπ ςξμ « εμ σφίρςξιπ Ηεϊμ και επί γηπ ειοημάουημ» για ςη ρσμτιλίχρη ςξσ Ηεξϋ με ςξσπ αμθοόπξσπ. ξ Ιϋοιξπ ρςη πϊλη ςξσ Δαβίδ. πξλλέπ τξοέπ ξι ξλϊλαμποεπ ακςίμεπ ςξσ καλϋπςξμςαι απϊ ρϋμμετα και ξμίυλη ή απϊ ςξ τϋλλχμα ςχμ δέμδοχμ. πξσ καλϋπςεςαι με ρπάογαμα και κοϋβεςαι ρε ρπήλαιξ και τάςμη αλϊγχμ ζόχμ για ςημ πξλλή ρσγκαςάβαρη και για ςημ σπεοβξλική αγαθϊςηςα Τξσ· ςξ Οαμάγιξ Ομεϋμα πξσ ρσμεογάρςηκε για ςημ ποαγμαςξπξίρη ςξσ μσρςηοίξσ και η εσδξκία (ασςϊ πξσ αοέρει) ςξσ Οαςοϊπ παοξσριάζει καθαοά ςξμ ήλιξ και Ηεϊ πξσ κοϋβεςαι ρςη τάςμη και ρποόυμει ϊλη ςημ κςίρη. χπ ςη Βηθλεέμ και απ δξϋμε ασςά πξσ έγιμαμ και πξσ μαπ έκαμε γμχρςά ξ Ιϋοιξπ». απϊ ςη τχςξτϊοξ και ηλιακή και πάμαγμη κξιλιά. πξσ γεμμήθηκε ρήμεοα με παοάδξνξ ςοϊπξ απϊ ςημ αμάλατοη μετέλη. Αλλά. πξσ ποξωπήονε ςξσ τσρικξϋ ήλιξσ.… ςα βοετικά ρπάογαμα και ςξ τςχυικϊ ρπήλαιξ και χοιρμέμα άλλα ρϋμτχμα με ςξ ρυέδιξ ςξσ Ηεξϋ. ςξ τϋρημα και η δϋμαμη ςξσ αμέμξσ διαρκξοπίζει ςξ κάλλσμμα ςηπ ξμίυληπ και ςξσ ρϋμμετξσ και ταμεοόμει καθαοά ςιπ ηλιακέπ ακςίμεπ· ςξ ίδιξ ρσμβαίμει και με ςξμ «ήλιξμ ςηπ δικαιξρϋμηπ». ποαγμαςξπξιόμςαπ ςξ θέλημα ςξσ Οαςοϊπ· Τξσ απέμειμαμ χπ Βαριλέα ςξσπ ςημ ξτειλϊμεμη επεστημία και απεκάλσφαμ πλήοχπ ςξμ κοσπςϊμεμξ ακϊμη Βαριλέα και ςξμ αμάγγειλαμ χπ «πξιμέμα ςχμ ποξβάςχμ ςξμ μέγαμ» ρςξσπ βξρκξϋπ πξσ ήςαμ εκεί κξμςά. ρϋμβξλα ςηπ τςόυειαπ και ςηπ ςαπειμϊςηςαπ. ςξϋςξ είμαι ςξ ρημάδι· θα βοείςε έμα βοέτξπ ρπαογαμχμέμξ και ναπλχμέμξ μέρα ρ’ έμα παυμί (τάςμη)». ποξρτέοξμςαπ πξλσςελή δόοα και ποξρκσμόμςαπ Τξμ με πίρςη. ξι βξρκξί είπαμ μεςανϋ ςξσπ: «Απ πάμε. ξοαςή και αϊοαςη. « για υάοη ραπ ρήμεοα Σχςήοαπ. λέει. Ιαι ϊυι μϊμξμ ασςξί. Όπχπ είπαμε ποξηγξσμέμχπ. μα ςοένει γοήγξοα και μα κηοϋνει ςξμ «βαριλέα ςηπ δϊνηπ» και Δημιξσογϊ ςχμ ϊλχμ. Ιαι για μα ςξμ αμαγμχοίρεςε. Τξμ μξηςϊ δε «ήλιξμ ςηπ δικαιξρϋμηπ». Δκεί ήλθαμ υχοίπ διρςαγμϊ και ξι μάγξι απϊ ςημ αμαςξλή. λξιπϊμ. πξσ κοϋβεςαι ρε ρπήλαιξ και τάςμη πεοιςσλιγμέμξπ με ςα ρπάογαμα. Όςαμ ςα άκξσραμ ασςά. καλϋπςει χπ ρϋμμετξ η «μξοτή ςξσ δξϋλξσ».

ςα ρϋμπαμςα· γι’ ασςϊ και ραμ δξϋλξι Τξ σπηοεςξϋμ και Τξ επεστημξϋμ και Τξσ ποξρτέοξσμ δόοα ξι μάγξι και ςξ άρςοξ. ασςϊπ πξσ ρπαογάμχρε παλιά με ξμίυλη ςη θάλαρρα. ϊςι «εκ Σιόμ ενελεϋρεςαι μϊμξπ και λϊγξπ Ισοίξσ εν Θεοξσραλήμ» και ϊςι « ξ Ηεϊπ απϊ Ηαιμάμ ήνει» και ϊςι «εκ Σιόμ η εσποέπεια ςηπ χοαιϊςηςξπ ασςξϋ (η αμθο όπιμη τϋρη ςξσ) » και ϊςι «ενελεϋρεςαι οάβδξπ εκ ςηπ οίζηπ Θερραί» και ςα λξιπά. πξσ ταιμϊςαμ χπ παςέοαπ ςξσ δημιξσογξϋ ςχμ πάμςχμ. 20). δηλαδή.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ 2011 ςξμ Θχρήτ και ςξ βοέτξπ ναπλχμέμξ ρςη τάςμη. ασςϊ πξσ γεμμήθηκε «εκ γαρςοϊπ ποϊ εχ- ρτϊοξσ». «Όςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ». απϊ ςξμ Οαςέοα υχοίπ μηςέοα. (γιαςί γεμμήθηκε για υάοη ραπ έμα παιδί) ρήμεοα και ρπαογαμόθηκε. 15-17. ςξ ρπήλαιξ και η τάςμη. «Όςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ» και ταμέοχρε ρήμεοα ςξ ποξαιόμιξ μσρςήοιξ. ραμ δξϋλξσπ ςξσ. «Όςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ» ςξ ξπξίξ ρσγκοαςεί. «Όςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ». δε υοειάζξμςαι μαίεπ. ασςξϋπ ςξσπ ξπξίξσπ η Γοα-5- . Για πξιξμ λϊγξ διατημίζεςαι και μεγαλϋμεςαι απϊ ςξμ ξσοαμϊ και ςη γη ασςϊπ πξσ κοϋβεςαι χπ μήπιξ ρε ρπήλαιξ και τάςμη. «Όςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ» απϊ ςημ αγία Οαοθέμξ υχοίπ παςέοα. ξι βαριλείπ ςχμ Οεορόμ και ήλθαμ με δόοα μα Τξ ποξρκσμήρξσμ με ξδηγϊ ςξ άρςοξ. Ασςά. Ιαι ϊςαμ ςξσπ είδαμ. ϊμχπ. και ςα ιρϊςιμα με ασςά ταμέοχμαμ με ρατήμεια ςημ θεαουία και παμςξκοα- ςξοία ςξσ μεξγέμμηςξσ παιδιξϋ. λξιπϊμ. ςξσ ξπξίξσ η αουή είμαι άμαουξπ και δεμ έυει ςέλξπ. Κείπει. β΄. για μα γίμει γμχρςϊ «ρ’ ϊλη ςημ κςίρη» ϊςι ςξ βοέτξπ ασςϊ ενξσριάζει ϊλα ςα αϊοαςα και ςα ϊοαςα και ϊςι είμαι ξ βαριλιάπ ςηπ δϊναπ… «Όςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ». «Όςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ». «γϋοιραμ πίρχ και διηγήθηκαμ ρςξ λαϊ δξνάζξμςαπ και σμμόμςαπ ςξ Ηεϊ για ϊλα ϊρα άκξσραμ και είδαμ ϊπχπ ςξσπ είυαμ ειπχθεί» (Κξσκ. κοιςήπ ζόμςχμ και μεκοόμ. ποξαιχμίχπ. Δίμαι ταμεοϊ ϊςι ασςϊ γίμεςαι. ξ ςευμίςηπ. πξσ μσήθηκαμ ξι μάγξι για ςη γέμμηρη ςξσ. η παοξσρία ςχμ μαιόμ απϊ ςξμ ςίμιξ εκείμξ και παοάδξνξ και παοθεμικϊ ςϊκξ· γιαςί εκεί πξσ σπάουει μηςέοα Οαοθέμξπ με ςη Δϋμαμη ςξσ Υφίρςξσ. ξι άγγελξι και ξι βξρκξί. η Οαοθέμξπ μηςέοα σπεοτσόπ ( με ςοϊπξ θασμαρςϊ) και ξ μμήρςξοαπ Θχρήτ. και έςρι εςελείχρε με ςξμ καλλίςεοξ ςοϊπξ εκείμξ πξσ «πξλλέπ τξοέπ και με πξικίλξσπ ςοϊπξσπ» (πξλσμεοόπ και πξλσςοϊπχπ) διέδιδαμ απϊ παλιά ξι Οοξτήςεπ· ποξέλεγαμ.

ςξ αιόμιξ αλσρξδεςήοιξ ςηπ διαβξλικήπ απξρςαρίαπ και η αουή ςηπ καθξλικήπ αμαρςάρεχπ ςχμ μεκοόμ. η ίαρη ςχμ μξρημάςχμ. Οερμέμη ρςξ λάκ-6- . Οόπ καςέβηκε ρςη γη ξ Ύφιρςξπ. η ενάλειφη ςχμ διαβξλικόμ θσριόμ και ςχμ ακαθάοςχμ κμιρρόμ. Οόπ ασςϊπ πξσ τξοά ραμ έμδσμα ςξ τόπ ρπαογαμόμεςαι με κξσοέλια. ςξ καςαλσςήοιξ ςχμ ειδχλικόμ νξάμχμ και βχμόμ. Έγιμε μεγάλξ πςόμα απϊ ςημ πςόρη ρςξ βϊοβξοξ ςηπ παοαβάρεχπ και ςηπ αμαοςίαπ. Οόπ ασςϊπ πξσ βοίρκεςαι πάμχ απϊ ςξσπ ξσοαμξϋπ θέληρε μα ζήρει μαζί με εμαπ πξσ βοιρκϊμαρςε κάςχ ρςη γή. παοαλείπξμςαπ ςα πεοιρρϊςεοα. Οόπ ξ σπέοκαθαοξπ καςέβηκε ρε μαπ πξσ βοιρκϊμαρςε ρςξ λάκκξ και ςη βοχμιά ςχμ καςαρςοξτικόμ παθόμ. βέβαια. ασςϊ πξσ κοαςεί ρςξ υέοι ςξσ ςη ρταίοα ςηπ γηπ και ρσγκοαςεί θεξποεπόπ και με άμερη ϊλη ςημ κςίρη. υοηριμξπξιόμςαπ μία εικϊμα. Οόπ με παοάδξνξ ςοϊπξ είδαμ ςα μάςια μαπ ςξμ αϊοαςξ. Όπχπ κάπξιξπ πξσ έυει πέρει ρε πξλϋ βαθϋ και γεμάςξ βϊοβξοξ λάκκξ δεμ μπξοεί μα βγει μϊμξπ ςξσ απϊ εκεί. ςι τςχυϊςεοξ μπξοεί μα σπάονει απϊ ςξμ ρςαϋλξ ςχμ βξδιόμ και ςη τάςμη και ςξ ρπήλαιξ. πξσ είμαι η ρχςηοία ςξσ κϊρμξσ. γιαςί έγιμε ασςή η αρϋλληπςη και μεγάλη ρσγκαςάβαρη. επειδή είμαι Βαριλιάπ. Οόπ ταμεοόθηκε ασςϊπ πξσ είμαι αθέαςξπ και ρςξσπ αγγέλξσπ. Για πξιϊ λϊγξ. αλλά και εγό θα ςξ κάμχ ρατέπ. λιβάμι. αλλά υοειάζεςαι κάπξιξ υέοι απϊ πάμχ μα ςϊμ ςοαβήνει. λέγξμςαπ: «ϊςι άμδοεπ σφηλξί Σαβαΐςαι διαβήρξμςαι ποξπ ρε και ποξρκσμήρξσρι λέγξμςεπ ϊςι εμ ρξί ξ Ηεϊπ ερςι και ξσκ έρςι Ηεϊπ πλήμ ρξσ». ξι άμδοεπ ήλθαμ και ςξμ ποξρκϋμηραμ και θεξλξγόμςαπ Τξσ ποϊρτεοαμ δόοα· υοσράτι. επειδή είμαι Ηεϊπ και ρμϋομα για ςξ άυοαμςξ Οάθξπ… «Όςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ» και είμαι ςόοα ναπλχμέμξ ρςη τάςμη. ταμεοϊ ρε ϊρξσπ θέλξσμ μα εοεσμήρξσμ ςη δϋμαμη ςξσ μσρςηοίξσ. Οόπ ξ καςά τϋρη αρόμαςξπ μςϋθηκε ρόμα. Ασςξί. «ϊςι παιδίξμ εγεμμήθη ημίμ». Οξιξπ είδε ή άκξσρε πξςέ παοϊμξιξ παιδί… Οόπ ξ απεοίγοαπςξπ Κϊγξπ και Υιϊπ ςξσ Ηεξϋ Οαςοϊπ πεοιξοίρςηκε εκξϋρια μέρα ρςη μξοτή ςξσ δξϋλξσ. Ιαι λέχ ρσγκεταλαιόμξμςαπ ςξ ρπξσδαιϊςεοξ. η ενατάμιρη ςχμ δαιμϊμχμ.Ι΢ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΙ τή ξμϊμαρε παλιϊςεοα Σαβαΐςεπ. Οοάγμαςι. κάςι παοϊμξιξ έπαθε και η τϋρη μαπ. Οόπ ασςϊπ πξσ έυει ςξμ αρϋγκοιςξ πλξϋςξ ςηπ θεϊςηςαπ και υαοίζει ςα πλξϋρια δόοα έτθαρε ρςημ έρυαςη τςόυεια. λξιπϊμ. Δίμαι. Οόπ ασςϊπ πξσ πεοικσκλόμεςαι απϊ ρςοαςιέπ λαμποϊςαςχμ αγγέλχμ ήλθε μα ρσμαμαρςοατεί με ςξσπ αμθοόπξσπ. Οόπ ξ δημιξσογϊπ ςχμ αθαμάςχμ δσμάμεχμ καςαδέυςηκε μα τξοέρει ράοκα θμηςή.

Θ. ϊπχπ έυει γοατςεί. ςξσ Χάοξσ ςξ λεπίδι. Δε θα ’υει ςϊπξ μα κοστςείπ απ’ ςξ μεγάλξ πϊμξ. για ςη υλιδή ςξσ μαμχμά τοικςά μα μαοςσοήρειπ. κι ϊπξσ είμαι εγό. εκεί θα είμαι κι ξ δικϊπ μξσ σπηοέςηπ). η δϋμαμη ρξσ. θα κάμει παμηγϋοι. και ϊυι μϊμξ ςοάβηνε απϊ ςξ λάκκξ εκείμξ ασςξϋπ πξσ είυαμ πέρει. Γιαςί δεμ πάςηρεπ ρςη γη ρςξ τξβεοϊ ςξ βήμα. απλόμεςαι απϊ πάμχ. Τοαγξϋδι: Δλέμη Βιςάλη Ιξιμήρξσ ςόοα πξσ καμείπ δε θα ’οθει μα ρε πάοει. ςημ ξδήγηρε φηλά ρςξσπ ξσοαμξϋπ· και ατξϋ ςημ εκάθιρε ρςξ θοϊμξ εκ δενιόμ ςξσ Οαςοϊπ. και ποξρκαλόμςαπ εμάπ εκεί.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ 2011 κξ ςξσ Άδη είυε αμάγκη απϊ κάπξιξ υέοι παμςξδϋμαμξ. ΣΥΓΓΠΑΛΛΑΤΑ. ϊςαμ ερϋ θα ρςασοχθείπ. Γ΄. τχπ μξσ. Ξι ποαίςξοεπ κι ξι δικαρςέπ. και μεςέυξμςαπ ρςη περμέμη τϋρη μαπ θασμαςξσογικά. μα δόρειπ ςϊπξ ρςημ ξογή και άτερη ρςξ κοίμα. Δκδ. ίμα ϊπξσ ειμί εγό.Β. γιαςί ‘μαι ποξίκα ρξσ ξ καημϊπ μαζί με ςϊρη υάοη. Έμαπ καημϊπ αβάρςαυςξπ. πξσ απ’ ςη θχοιά (λαλιά) ρξσ θα ρκιαυςξϋμ ξι δσμαςξί ςξσ κϊρμξσ. ρ. ραμ πέρειπ μα ποξρεσυηθείπ. εκεί και ξ διάκξμξπ ξ εμϊπ έρςαι» (ϊπξιξπ θέλει μα με σπηοεςεί απ ακξλξσθεί ςξ δικϊ μξσ δοϊμξ. ς. ςα άμχ τοξμείμ. αλλά και με ςη μεγάλη δϊνα και ςη δϋμαμη ςηπ ρσμέςοιφε ςξσπ αμςιπάλξσπ. έμθα κάθηςαι Χοιρςϊπ εκ δενιόμ ςξσ Ηεξϋ Οαςοϊπ»… Αγίξσ Μεξτϋςξσ ςξσ Δγκλείρςξσ.Σ Λ. 499 απξρπάρμαςα Ζ Γέμμηρη ςξσ Χοιρςξϋ: Μαμξϋοιρμα ςηπ Οαμαγίαπ Απϊ ςξ cd ςξσ Χοίρςξσ Τριαμξϋλη: «Δχδεκάξοςξ» Σςίυξι: Ηχμάπ Ιξοξβίμηπ. Οξιϊπ Βαοοαβάπ και πξιϊπ ληρςήπ. -7- . ςημ ανίχρε μα ποξρκσμείςαι απϊ ϊλη ςημ κςίρη. για μα ςημ αμαρϋοει. ςξμ τθϊμξ μα γκοεμίρειπ. θα ρε πεςϋυξσμ μϊμξ… Οξιϊπ ςοσγηςήπ και πξιϊπ κιξςήπ απ’ ςη ζχή ρξσ θα γεσςεί ςϊ μέλι και ςη γϋοη. εμξί ακξλξσθείςχ. Οάτξπ 1999. Ιαι επειδή καμεμϊπ ρσμαμθοόπξσ υέοι δεμ μπξοξϋρε μα ςξ κάμει ασςϊ. Αγίξσ Μεξτϋςξσ. Οξιϊπ θοήμξπ. πξιά κοασγή υχοάει. έλεγε «ει ςιπ εμξί διακξμεί. Ήοθεπ μα διόνειπ ςξ άδικξ. Τξ ίδιξ ρσμιρςά και ξ μακάοιξπ Οαϋλξπ: «ςα άμχ ζηςείμ. Τξ πξϋ θα πιό και πξϋ θα πιείπ ταομάκι ρςξ πξςήοι. ξι ταοιραίξι κι ξι γοαμμαςείπ. ξ γϋπαπ και ςξ τίδι. απϊ ςα θεία σφόμαςα η παμςξδϋμαμη δερπξςική δενιά ποϊπ ςα κάςχ.

αουιεπίρκξπξ Ιαιραοείαπ ςηπ Ιαππαδξκίαπ. ξ ξπξίξπ ήθελε μα επιβάλλει ρ’ ξλάκεοη ςημ ασςξκοαςξοία ςξμ αοειαμιρμϊ. Λξιοάζει ςημ πεοιξσρία ςξσ ρε εμδεείπ και απξρϋοεςαι ρςξ αρκηςήοιϊ ςξσ ρςξμ Ίοι πξςαμϊ. με ρκξπϊ ςη μαθηςεία κξμςά ρε παςέοεπ και αρκηςέπ. Αίγσπςξ. πξσ έπεςαι καςά ςξ ιξσδαψκϊ έθξπ 8 ημέοεπ απϊ ςη γέμμηρη ςξσ αγξοιξϋ και ςη μμήμη ςξσ Λεγάλξσ Βαριλείξσ. καθόπ ρπξϋδαρε ρςα μεγαλϋςεοα μξοτχςικά κέμςοα ςηπ Πχμαψκήπ Ασςξκοαςξοίαπ. Λέυοι ςημ Ιαιράοεια ξ ρκαιϊςαςξπ ςξϋςξπ άμδοαπ ποαγμάςχμε ςημ ασςξκοαςξοι-8- .α. Λεςά ςιπ ρπξσδέπ ςξσ επέρςοεφε ρςη γεμέςειοά ςξσ και έμειμε εκεί μέυοι ςξ 357. Λε ςξ θάμαςξ ςξσ Δσρεβίξσ. για πιξ έμςξμξ πμεσμαςικϊ αγόμα. η ξπξία δσρςσυόπ μαρςιζϊςαμ απϊ ςημ αοειαμική λϋμη. Δσρέβιξ. Τημ επξυή εκείμη ασςξκοάςξοαπ ήςαμ ξ Ξσάληπ. υειοξςξμείςαι ποερβϋςεοξπ απ’ ςξμ αουιεπίρκξπξ Ιαιραοείαπ. για ϊλη ςη Σςοαςεσξμέμη Δκκληρία. Σσοία. Οαλαιρςίμη κ. ςξ 370. Τημ άμξινη ςξσ ίδιξσ έςξσπ ποαγμαςξπξίηρε ξδξιπξοικϊ ρε ϊλα ςα κέμςοα ςξσ μξμαυιρμξϋ ρςημ Αμαςξλή. Λε ςημ επιρςοξτή ςξσ ρςημ Ιαιράοεια. ϊπξσ και ρσμδέθηκε με δσμαςή τιλία με ςξμ Άγιξ Γοηγϊοιξ ςξ Μαζιαμζημϊ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ. η μεγάλη ασςή μξοτή ςηπ Δκκληρίαπ πέςανε απϊ ςα μάςαια ασςξϋ ςξσ βίξσ ρςιπ αγκάλεπ ςξσ Μσμτίξσ ςηπ. Γι’ ασςϊ ςξ λϊγξ λξιπϊμ.. αουίζει μα γοάτει ςα αρκηςικά ςξσ έογα και ςξ μξμαρςικϊ ςξσ καμϊμα. υειοξςξμείςαι αουιεπίρκξπξπ Ιαιραοείαπ παοά ςιπ αμςιδοάρειπ πξσ σπήουαμ απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ ιεοαουόμ ςηπ πεοιξυήπ. Χοιρςξϋ και απϊ ςϊςε ποερβεϋει απαϋρςχπ για ϊλξσπ μαπ. βαπςίζεςαι υοιρςιαμϊπ και ατξϋ έουεςαι ρε επατή με διάτξοεπ άςακςεπ μξμαρςικέπ κξιμϊςηςεπ ςηπ πεοιξυήπ ςηπ Σεβαρςείαπ. ϊλη η ξικξγέμειά ςξσ διακοίθηκε για ςημ αγία βιξςή ςχμ μελόμ ςηπ και έςρι ξι γξμείπ.. Τξ Οάρυα ςξσ 362. η Δκκληρία ϊοιρε μα εξοςάζεςαι η μακαοία μμήμη ςξσ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ και έςρι η υοξμιά αουίζει με μια διπλή εξοςή για ςξ υοιρςεπόμσμξ πλήοχμα. Λϊδερςξ. ρςημ αγιξςϊκξ Ιαιράοεια ςηπ Ιαππαδξκίαπ. Ξ Λέγαπ Βαρίλειξπ γεμμήθηκε πεοίπξσ ςξ 329 μ. ςημ Οεοιςξμή ςξσ Χοιρςξϋ. Δημηςοίξσ Λπάςρη Ζ αγιξςάςη Δκκληρία μαπ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ ςιμάει ςξ γεγξμϊπ ςηπ Οεοιςξμήπ ςξσ Ισοίξσ και επίρηπ ςιμά και ςξμ «ξσοαμξτάμςξοα ςξσ Χοιρςξϋ». ασςϊμ πξσ «θεξποεπόπ εδξγμάςιρε» και «ςα ςχμ αμθοόπχμ ήθη καςεκϊρμηρεμ». Ήςαμ γϊμξπ εσρεβόμ γξμέχμ. Τημ 1η Θαμξσαοίξσ ςξσ 379 μ. ςξμ Άγιξ Βαρίλειξ ςξμ Λέγα.Ι΢ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΙ Ξ Άγιξπ Βαρίλειξπ ξ Λέγαπ ςξσ διακϊμξσ π.Χ. Αμαςοάτηκε «εμ παιδεία Ισοίξσ» και αογϊςεοα έςσυε λιπαοάπ παιδείαπ.Χ. Κϊγχ ϊμχπ διάτξοχμ παοενηγήρεχμ απξρϋοεςαι ρςξ αρκηςήοιϊ ςξσ. έρςειλε ρςημ πεοιξυή ςηπ Ιαιράοειαπ ςξμ έπαουϊ ςξσ. αουικά ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη και αογϊςεοα ρςημ Αθήμα. η γιαγιά και ςα αδέοτια ςξσ ςιμόμςαι χπ άγιξι. Mάλιρςα. διδάρκξμςαπ οηςξοική.

Ζ βαριλειάδα απξςελεί πεοίενεδήμηρε ποξπ Ιϋοιξμ. ξ Λϊδερςξπ ςξμ αμακξϋτιρη ςξσ αμθοχπίμξσ πϊμξσ. ςξ 378 καθηλόγια ςξμ άμθοχπξ ςεοάρςιξ. Λέυοι ςημ μακαοία κξίμηρή ςξσ. Ζ Βαριλειάδα δε θεχοείςαι ρβεϋει για ϊλξσπ εμάπ. Ζ μεγαλξςη Β΄ Ξικξσμεμική φσυία ςξσ ταίμεΣϋμξδξ. οακαλέρει ςξμ Δπίρηπ. ελέηρξμ ημάπ. Ταιπ ασςξϋ αγίκάςι ςξ μξμαδικϊ και αμεπαμάληπςξ αιπ ποερβείεπ ξ Ηεϊπ. Έςρι. Τξ εμδιατέοξμ ςξσ ςηπ σγείαπ ςξσ. ϊπχπ ςξ τιλάρθεμξπ και η μα δευθεί ςα δόοα μεγάλη ρχμαςική ςξσ κακϊδξνξσ αδσμαμία γεμικά ασςξκοάςξοα για καθιρςξϋρε ςη διαςη Ηεία Κειςξσογίκξμία ςξσ ξλξέμα α. Αγίξσ Βαριλείξσ Οειοαιόπ επ πξσ αμςιμεςόπιρςη υειοξςέοεσρη ζε ςξ πξίμμιϊ ςξσ. Δεμ εμδιαθηκε απϊ ςημ αρθέμεια και επικξιμχτεοϊςαμ μϊμξ για ςιπ πμεσμαςικέπ. Λε ςη δϊγμαςα ςηπ Α΄ διδαρκαλία ςξσ Ξικξσμεμικήπ Σσέθερε ςιπ βάρειπ για μϊδξσ. ρςημ παγκϊρμιξ ιρςξοία και μέυοι ρήΑμήμ. εκεί ϊμχπ ποξρέκοξσρε μεοα θεχοείςαι ποϊςσπξ για ςη θεμελίρςξμ άρειρςξ ρςϋλξ ςηπ Ξοθξδξνίαπ. αλμξϋρε μϊμξ με επιρςξλέπ. βαραμιαγχμιζϊςαμ για ρςήοια και μαοςσςημ ξοθή πίρςη παοικϊ θάμαςξ. ςημ 1η Θαμξσαοίξσ ςξσ 379. με ενξοία. Τίπξοά ςιπ ϊπξιεπ αμςιςα ϊμχπ δε θα μπξνξϊςηςεπ πξσ ποξέοξϋρε μα κάμει ςξμ κσπςαμ ρςξ μαοςσάγιξ ιεοάουη μαπ οικϊ διάβα ςηπ διαμα παοαρςοαςήρει κξμίαπ ςξσ ρςημ απϊ ςα ξοθϊδξνα Δκκληρία. αλλά και μα πακαι πιξ δϋρκξλη. Άγιϊ μαπ με δήμεσρη ςηπ πεοιξσρίαπ.Μ. ςξ 381. -9- . φελλίζξμςαπ ςοαμξ παοάδειγμα ςξσ εμδιατέοξμςϊπ ςη τοάρη «ειπ υείοαπ ρξσ παοαθήρξςξσ για ςξμ εμ αμάγκη εσοιρκϊμεμξ μαι ςξ πμεϋμα μξσ» και έκςξςε ποεάμθοχπξ. θοόπξσ. κξμξμικέπ δσρκξλίδξκίαπ ρσμςελξϋρε Δικϊμα απϊ ςξ ποξρκσμηςάοι ςξσ Αγίξσ ρςξμ Θ. ςξ ρκληοϊ έπαουξ για ςιπ ξικλίμα ςηπ ΙαππαΞ Λέγαπ Βαρίλειξπ. Τξ ςαι απϊ πξλλά πεγεγξμϊπ ϊςι ήςαμ οιρςαςικά. Όπχπ ποξαλά και για ςιπ σλικέπ αμάγκεπ ςξσ αμματέοαμε. χρη ξικημάςχμ πξσ ρκξπϊ έυξσμ ςημ Απείληρε λξιπϊμ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ 2011 κή εμςξλή.

Γι’ ασςϊ ξμξμά- . Οξϋ ήςαμ και ςί έκαμε ξ Xοιρςϊπ απϊ 12 μέυοι 30 εςόμ. Γμχοίζξσμ ϊλεπ ςιπ λεπςξμέοειεπ ςηπ ζχήπ κάθε ρσγυχοιαμξϋ ςξσπ… Σ’ έμα μικοϊ υχοιϊ έμειμε και ξ Xοιρςϊπ. κι εκεί διδάυθηκε ςη ρξτία πξσ καςϊπιμ δίδανε. Οόπ απξδεικμϋεςαι ασςϊ. θα ραπ πξϋμε πληοξτξοίεπ για ςη ζχή μξσ. ςα ξπξία θέλξσμ ενήγηρη. πξσ αουίζξσμ με ςη γέμμηρη ςξσ Xοιρςξϋ και ςελειόμξσμ με ςη βάπςιρή Τξσ. Ιαι ρήμεοα ςξμ βλέπξσμε «άμδοα ςέλειξμ» (Eτ. δόδεκα υοξμόμ. Φλχοίμηπ π. πξσ ήμξσμ μικοϊπ. σπάουει έμα κεμϊ. Γϋοχ απϊ ςη βάπςιρη δημιξσογξϋμςαι ξοιρμέμα ζηςήμαςα. Όςι ρςξ διάρςημα ασςϊ (ςχμ δεκαξκςό εςόμ) ςανίδεφε και πήγε μακοιά. τςάμξσμ μέυοι ςϊςε πξσ ξ Xοιρςϊπ δχδεκαεςήπ. Ξι ημέοεπ είμαι δόδεκα. και ιδιαιςέοχπ ρςη υόοα ςηπ μσρςικξπάθειαπ. Δχδεκαήμεοξ είμαι ξ κϋκλξπ ςχμ υαομϊρσμχμ εξοςόμ. ρςη Nαζαοές. † Mηςοξπξλίςξσ πο. ςελειόμει ςξ Δχδεκαήμεοξ. έμειμε εκεί ςοείπ μέοεπ και καςέπληνε ςξσπ ρξτξϋπ ςξσ Θροαήλ με ςιπ εοχςήρειπ και ςιπ απαμςήρειπ Τξσ. Ασςϊ ςξ κεμϊ εκμεςαλλεϋξμςαι ξι ευθοξί ςηπ πίρςεχπ. Δάμ πάςε εκεί ρςξ υχοιϊ μξσ. ρε διάτξοεπ υόοεπ.Ι΢ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΙ Γιαςί βαπςίρςηκε ξ Χοιρςϊπ. ςιπ Θμδίεπ. Ιαι ςι λέμε. Aσγξσρςίμξσ Kαμςιόςξσ Σ ήμεοα. Τημ ημέοα ςχμ Χοιρςξσγέμμχμ είδαμε ςξμ Xοιρςϊ μήπιξ ρςξ ρπήλαιξ. Λεςά.10 - . ϊμχπ. πήγε ρςα Θε- οξρϊλσμα. αμ αταιοεθεί η μηρςήριμξπ παοαμξμή ςχμ Φόςχμ. Τξ λέει ςξ Δσαγγέλιξ αλλά ραπ ςξ ενηγό και με παοάδειγμα. ποξρκϋμηρε ρςξ μαϊ ςξσ Σξλξμόμςξπ. 13). καςάγξμαι απϊ έμα μικοϊ υχοιϊ ςχμ Kσκλάδχμ. πξσ… Όλα ςα νέοξσμ. ρε ηλικία ςοιάμςα εςόμ. πξσ πήγα ρςξ δημξςικϊ. Ψέμα μέγα! Γιαςί δεμ πήγε πξσθεμά ξ Xοιρςϊπ. πξσ…. δ΄. ςα Δσαγγέλια ριγξϋμ. Δγό. Έμα ζήςημα είμαι ςξ ενήπ: Απϊ ςα Δσαγγέλια γμχοίζξσμε ςη ζχή ςξσ Xοιρςξϋ. Τημ 1η Θαμξσαοίξσ ςξμ είδαμε βοέτξπ ξκςό ημεοόμ μα πεοιςέμμεςαι και μα λαμβάμει ςξ ϊμξμα Iηρξϋπ. πξσ πήγα ρςξ γσμμάριξ. πξσ έουεςαι ρςα Iξοδάμεια οείθοα μα βαπςιρθεί. Γιαςί ασςά ρσζηςξϋμ. πξσ πήγα ρςξ παμεπιρςήμιξ. Ξι πληοξτξοίεπ. λϊγξσ υάοιμ.

ελέηρξμ ςξμ κϊρμξμ». πξσ ήςαμ άγμχρςξπ ρε ϊλη ςημ αουαία επξυή. δηλαδή. Ξι Αθημαίξι ποϊγξμξί μαπ ρςξ «κλειμϊμ άρςσ» είυαμ ρςήρει βχμϊ «ςχ αγμόρςχ Ηεό» (Οοάν. Τόοα γίμεςαι ρε ϊλξσπ γμχρςϊπ. Απαμςξϋμε. Οαςήο. μαοςσοξϋμ ϊςι δεμ έτσγε απϊ ςξμ κϋκλξ ςηπ Nαζαοές. μα κοαςάει ρςα υέοια ποιϊμια και ρκεπάομια και μα εογάζεςαι. δξϋλεσε ρςξ εογαρςήοιξ ςξσ αγίξσ Θχρήτ. Τξ διάρςημα ασςϊ ςχμ 18 εςόμ. ϊμχπ. για μα ρσμςηοήρει ςξμ εασςϊ ςξσ και ςημ αγία ςξσ μηςέοα. «Οεοίεογξ ποάγμα! Ασςϊπ ρυξλείξ δεμ πήγε «πόπ ξϋςξπ γοάμμαςα ξίδε. και γι’ ασςϊ απξοξϋμ πόπ γμχοίζει «γοάμμαςα μη μεμαθηκόπ».» (Iχάμ. Τϊςε. Φςχυϊπ. με οϊζξσπ ρςα υέοια. . Σςα οείθοα ςξσ Iξοδάμξσ. πξϋ γμχοίζει ςέςξια ποάγμαςα. Αρϋλληπςξ μσρςήοιξ! Τι παοάδειγμα μ’ αματέοχ. γιαςί βαπςίρθηκε. Έμαπ μϊμξ σπήονε αμαμάοςηςξπ. Μα κάςι πξσ δεμ ςξ εγμόοιζα. και εκπέμπει ςοία ρχμαςίδια. δηλαδή η πίρςιπ. και κήοσνε ρςη Nαζαοές. Οξιϊπ μα σπξπςεσθεί ϊςι κάςχ απϊ ςξμ εογάςη εκείμξμ με ςα ποιϊμια και ςα ρτσοιά κοσβϊςαμ ξ δημιξσογϊπ ςξσ παμςϊπ. Λια άλλη απξοία είμαι η ενήπ: Γμχοίζξσμε ϊςι κάθε άμθοχπξπ είμαι αμαοςχλϊπ. Λέυοι ςημ όοα εκείμη ήςαμ άγμχρςξπ. ταμεοόθηκε ξ αληθιμϊπ Ηεϊπ. Θδξϋ. ϊςαμ γίμεςαι διάρπαριπ ςξσ αςϊμξσ. Ιαμείπ δεμ ςξμ γμόοιζε. μπξοξϋμε μα ενηγήρξσμε ςα μικοϊςεοα μσρςήοια ςηπ τϋρεχπ. λξιπϊμ. Έμαπ Ηεϊπ – ςοία ποϊρχπα. Απ ς’ ακξϋρξσμ ασςϊ ϊρξι εογαςξπαςέοεπ και φεσςξποξρςάςεπ εκμεςαλλεϋξμςαι ςξσπ εογάςεπ. Αλλά ασςξί μαοςσοξϋμ ϊςι δεμ έλειφε. έμα είμαι ςξ άςξμξ. ξ Χοιρςϊπ. πξϋ ήςαμ ξ Χοιρςϊπ απϊ 12 μέυοι 30 εςόμ. μη μεμαθηκόπ. Yιϊπ και Άγιξμ Ομεϋμα. Bαπςίρθηκε ακϊμη ξ Χοιρςϊπ. Κέμε ϊςι εκπέμπξμςαι ςοία ρχμαςίδια. ρκϋβξσμε ςξμ ασυέμα και λέμε: «Aγία Tοιάπ. άλλχρςε. για μα ταμεοχθεί ςξ μσρςήοιξ ςηπ αγίαπ Τοιάδξπ. ιζ΄. O μέγαπ μαθημαςικϊπ Aψμρςάιμ λέει: «Kξλσμπξϋμε ρε χκεαμϊ μσρςηοίχμ…». Δάμ είυε λείφει ρε άλλεπ υόοεπ. ρκόληκεπ εμείπ. και ξϋςχ καθενήπ ασνάμξσμ καςά γεχμεςοική ποϊξδξ. Υπάουει και εικϊμα. λξιπϊμ. ζ΄. Λια βξηθηςική εικϊμα είμαι ασςϊ. Όςαμ λξιπϊμ πήγε μεγάλξπ. για μα γίμει επιρήμχπ γμχρςϊπ. Οόπ ταμεοόθηκε. Ωπ αγία Tοιάπ. αλλά ϊ. ςί έκαμε.»… Oι ρσμπαςοιόςεπ ςξσ. θα ςξ γμόοιζαμ ξι ρσμπαςοιόςεπ ςξσ.11 - . ςοιάμςα εςόμ. Οαςήο.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ 2011 ρςηκε Nαζχοαίξπ. Γι’ ασςϊ εδό. γεμμάςαι ςξ εοόςημα: Ατξϋ είμαι αμαμάοςηςξπ. O Ιϋοιξπ ημόμ Θηρξϋπ Χοιρςϊπ σπήονε εογάςηπ. πξσ ςξμ παοιρςάμει μέρα ρςξ νσλξσογείξ ςξσ μξμιζξμέμξσ παςέοα ςξσ. Ιαι ρ’ ασςϊμ ακϊμα ςξμ Οοϊδοξμξ ήςαμ άγμχρςξπ.ςι και μα πξϋμε δεμ μπξοξϋμε μα ενηγήρξσμε ςξ μέγα μσρςήοιξ. ξ αμαμεμϊμεμξπ Λερρίαπ. ήςαμ εκεί ξ ποόςξπ εογάςηπ. 15). Bαπςίρθηκε ξ Χοιρςϊπ. Τϊςε. μικοά και αρήμαμςα ϊμςα. Υιϊπ και Άγιξμ Ομεϋμα. Δια ςηπ πίρςεχπ εγγίζξσμε ςξ μέγα μσρςήοιξ και. υοειάζεςαι η «έκςη αίρθηριπ». Τημ όοα ςηπ βαπςίρεχπ ταμεοόθηκε ξ αληθιμϊπ Ηεϊπ. ςί είπαμε. Λήπχπ. πέοα απϊ ςξ λξγικϊ και ςιπ πέμςε αιρθήρειπ. Τα ςοία γίμξμςαι εμμιά. 23).

Tξ μεοϊ ςηπ κξλσμβήθοαπ δεμ είμαι κξιμϊ μεοϊ – αμ πιρςεϋειπ βέβαια. ρϋμβξλξ ςηπ αγμϊςηςξπ και καθαοϊςηςξπ. λξιπϊμ. Δεμ έυχ καιοϊ μα ραπ μιλήρχ για ςξ ποξπαςξοικϊ αμάοςημα. Διϊςι τέοξσμ ςξ ποξπαςξοικϊ αμάοςημα. O ίδιξπ δεμ είυε αμάγκη απϊ βάπςιρμα. Αλλά δσρςσυόπ και μεςά ςξ ιεοϊ μσρςήοιξ πέραμε πάλι και είμεθα βξσςηγμέμξι ρε αμαοςίεπ. Σϋμςξμα λέχ μϊμξ ϊςι ξ άμθοχπξπ. Όυι. αγαπηςξί μξσ. μα μη διαποάνξσμε αμαοςία μεςά ςξ βάπςιρμα. αλλά έουεςαι ρήμεοα η επιρςήμη.υ. Mεοικξί θα γελάρξσμ ακξϋγξμςαπ ασςά. ςηπ αμαοςχλήπ γσμαίκαπ. άυοηρςα. 3). ϊυι! Δάμ και υίλιεπ τξοέπ μ’ αμαοςήρειπ και μα πέρειπ. Aσςή είμαι η πίρςιπ μαπ. Bαπςίρθηκε ακϊμη ξ Xοιρςϊπ και για μα γίμει σπϊδειγμα ςχμ Xοιρςιαμόμ. Οεοιρςεοά παοξσριάρςηκε. και μέρα ρςημ κξλσμβήθοα θάβεςαι ξ παλαιϊπ Aδάμ με ϊλα ςα αμαοςήμαςά ςξσ. κξιλάδα δακοϋχμ. για μα ρβήρει η εμξυή. ξ ιεοεϋπ βάζει πεςοαυήλι και εσλξγεί. Bαπςίζεςαι κάθε μεγάλξπ άμθοχπξπ. τέοει μέρα ςξσ ςξ ρπέομα ςηπ τθξοάπ. Τα αθόα μήπια. ςξ ρπέομα ςηπ αμαοςίαπ. μεοικέπ απξοίεπ. ςα δάκοσα μσοιάδχμ μεςαμξξϋμςχμ αμθοόπχμ… Οξλλά ςα δάκοσα ρςξμ κϊρμξ. Σήκχ πάλι επάμχ. Τξ παιδί. 83. και έποεπε εμ ρσμευεία μα κοαςήρξσμε άρπιλξ ςξ υιςόμα. Yιϊπ και Άγιξμ Ομεϋμα. Ασςϊ με ςη γλόρρα ςηπ επιρςήμηπ λέγεςαι «κληοξμξμικϊςηπ». η φσυξλξγία. Γιαςί ξ Xοιρςϊπ. ξοαςή δια ςηπ πίρςεχπ. Τι έκαμε ξ Xοιρςϊπ απϊ δόδεκα μέυοι ςοιάμςα εςόμ.Ι΢ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΙ Φαμέοχριπ ςηπ αγίαπ Tοιάδξπ ρήμεοα. Yπάουει άμθοχπξπ πξσ δεμ έκλαφε. γιαςί μα βαπςίζξμςαι. μημ απελπιρθείπ. γ΄. δεμ μπξοείπ μα ςξμ αμαρςήρειπ. είμαι ςξ δάκοσ ςηπ μεςαμξίαπ και Δνξμξλξγήρεχπ. έμα ακϊμη εοόςημα. λ. λξιπϊμ. Κϋραμε. και ςξ παοαδέυξμςαι ϊλξι. μϊλιπ γεμμηθεί. 113. αμ δεμ πιρςεϋειπ. εμξυλξϋμςαι. 17). έυει κι ασςϊ κάπξια εμξυή και γι’ ασςϊ γίμεςαι η βάπςιριπ. ϊμχπ. 6). Kαι τχμή ακξϋρςηκε: «Oσςϊπ ερςιμ ξ σιϊπ μξσ ξ αγαπηςϊπ. μα βεβαιόρει ϊςι ασςϊ είμαι αληθέπ. Άμα ϊμχπ ςξ πειπ «ποξπαςξοικϊ αμάοςημα». Οοέπει λξιπϊμ μ’ απελπιρθξϋμε». Aλλά ασςά ρσμήθχπ είμαι δάκοσα μάςαια.12 - . «O Iξοδάμηπ ερςοάτη ειπ ςα ξπίρχ» (Ψαλμ. ϊρξ και μα κλάφειπ. Tέλξπ. μϊμξ πξσ ςξ λέει με άλλα λϊγια. Τόοα θα μξϋ πείςε: «Eμείπ βαπςιρθήκαμε. η ξπξία ποξέουεςαι απϊ ςξ ποξπαςξοικϊ αμάοςημα. για έμα μεκοϊ. . εμ ξ εσδϊκηρα» (Mαςθ. εμό είμαι αμαμάοςηςξπ. Οαςήο. Tαοάυθηκαμ ςα μεοά. βαπςίρθηκε ρςξμ Iξοδάμη. γιαςί είμαι αμαοςχλϊπ. «Kξιλάπ κλασθμόμξπ» λέγεςαι η γη (Ψαλμ. Διϊςι. Διϊςι σπάουει κι έμα άλλξ βάπςιρμα. Τα δάκοσα ςξσ Οέςοξσ. απϊ ςημ όοα εκείμη ςξ μεοϊ παίομει πλέξμ θασμαςξσογϊ δϋμαμη. Aμξίναμ ςα ξσοάμια. ϊπχπ λέμε ξι παςέοεπ ςηπ Eκκληρίαπ. και ξ άμθοχπξπ βγαίμει πιξ λεσκϊπ κι απϊ ςξ υιϊμι. Aπάμςηριπ. δικαίχμά ρξσ… Aτ’ ηπ ρςιγμήπ. ςξ βάπςιρμα ςξσ Xοιρςξϋ σπϊδειγμα για μαπ. Έγιμε. Γιαςί βαπςίζξμςαι και ςα μικοά παιδιά. αλλά εμείπ έυξσμε αμάγκη απϊ ςημ κάθαορη πξσ υαοίζει ςξ μσρςήοιξ.

Σεμμά κι αθϊοσβα ποξρέουξμςαι· θεομϊπ ρςα μάςια ξ πϊθξπ λάμπει· κι αμξίγξσμ ξι καοδιέπ ετςάδιπλεπ. ξ Βαριλιάπ ςχμ ϊλχμ μα μπει. μέρα ρςξμ ξπξίξ πλέμξμςαι ςα αμαοςήμαςα ςξσ κϊρμξσ. ϊμχπ. ϊλχμ ςχμ γεμεόμ.. αμαοςχλξί.. Θδξϋ βαδίζχ. Δόρςε μξσ. και κάπξια άλλα δάκοσα πξλϋςιμα. Aσςϊ ςξ δάκοσ γίμεςαι Iξοδάμηπ πξςαμϊπ. ατέμςηπ και μξμάουηπ. Kαι ςϊςε δξνάζεςαι και σμμείςαι ξ Xοιρςϊπ ειπ πάμςαπ ςξσπ αιόμαπ. κι αουάγγελξι έρκσφαμ. Σςημ ξμξοτιά μαπ ςημ ποχςϊπλαρςη μαπ ναματέομ’ η δϋμαμή ρξσ. γιαςί με κάλερε ρσμςοάπεζξ ξ Βαριλιάπ ϊλξσ ςξσ κϊρμξσ.. υοϊμια αςέλειχςα μέρα μξσ. δάκοσα ρπάμια. κι Δρϋ με δέυεραι χπ ςξσπ δέυςηκεπ. Βεοίςη Οάρυα θα κάμχ πάλι ρήμεοα. δόρςε μξσ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ 2011 Yπάουξσμ. μα Δρϋ μαπ κοάζειπ με ςα υείλη ςξσ· πιρςξί μξσ ελάςε ποξπ εμέμα. Απϊρπαρμα ξμιλίαπ ρςξμ ιεοϊ μαϊ ςξσ Aγίξσ Οαμςελεήμξμξπ Φλχοίμηπ 6-1-1985 O Ιξιμχμικϊπ Σςοξτέπ απϊ ςξ πξίημα ςξσ Γ. μείμε υοϊμια. Eίμαι ςα δάκοσα ςηπ μεςαμξίαπ. γίμεςαι χκεαμϊπ. Γήιμξ ςίπξςα δεμ έυει ςόοα ξ λξγιρμϊπ μξσ. κι είμ’ η λαυςάοα μξσ μεγάλη! Θδξϋ ρςξ βήμα ςχμ παςέοχμ μξσ οσθμίζχ ςξ δικϊ μξσ βήμα. Σ’ εσυαοιρςό πξσ καςαδέυςηκεπ ρςη τάςμη ςξϋςη μα ναμάοθειπ. Αγγέλχμ λϋοεπ αομξμίζξμςαι και υεοξσβείμ δξνξλξγξσμε. Aμήμ. Σςημ ξμξοτιά μαπ ςημ ποχςϊπλαρςη και ρςιπ υαοέπ ςξσ παοαδείρξσ.13 - . θϋςηπ Δρϋ μαζί και θϋμα! Ξ λειςξσογϊπ ποξβαίμει επίρημα ς’ Άγια κοαςόμςαπ σφχμέμα. θασμάζξμςαπ ςη μσρςική έμχρη μα δξϋμε.. γιαςί θα κξιμχμήρχ πάλι! Οάρυα θα κάμχ πάλι ρήμεοα. Ω. . έμα ςέςξιξ δάκοσ! Tξ δάκοσ ασςϊ πξσ υϋμειπ εδό για ς’ αμαοςήμαςά ρξσ ιρξδσμαμεί με ςξμ Iξοδάμη.

 Ιάθε άλλη τξοά..» ςξ ϊπξιξ επαμαλαμβάμεςαι ςοιπ. κάμξσμε κάθε τξοά και μία μικοή μεςάμξια. Ιάμξσμε ςξ ρςασοϊ μαπ:  Λϊλιπ αμάφξσμε ςξ κεοί μαπ. ϊςαμ και ϊπξσ ακξϋγεςαι ςξ ϊμξμα ςξσ Αγίξσ ή ςηπ Αγίαπ ςηπ ημέοαπ.». ϊςαμ ξ Θεοέαπ λέγει ςξ «Μσμ απξλϋειπ ςξμ δξϋλξμ ρξσ. ςξ Λεγαλσμάοιξ ςηπ Οαμαγίαπ: «Τημ ςιμιχςέοαμ ςχμ Χεοξσβείμ και εμδξνξςέοαμ αρσγκοίςχπ ςχμ Σεοατείμ…». καςά ςξ οήμα ρξσ εμ ειοήμη ϊςι είδξμ ξι ξτθαλμξί μξσ ςξ ρχςήοιϊμ ρξσ…».14 - . Δηλαδή. ϊςαμ πεομξϋμ απϊ μποξρςά μαπ ςξ Δσαγγέλιξ και ςα Τίμια Δόοα..  Οοιμ απϊ ςξ ςέλξπ ςξσ Δρπεοιμξϋ.. Οληοχςικά και Λικοέπ Σσμαπςέπ. . ή ϊςαμ ακξϋγεςαι ςξ «. επαμαλαμβαμϊμεμξ.  Σςξμ Τοιράγιξ ϋμμξ: «Άγιξπ ξ Ηεϊπ.».. ετϊρξμ ασςϊ αμαπαϋει ή εσυαοιρςεί ςξμ πιρςϊ..Ι΢ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΙ Οϊςε κάμξσμε ςξ ρςασοϊ μαπ.  Σςημ αουή κάθε ακξλξσθίαπ. Άγιξπ Θρυσοϊπ. αυοάμςξσ.  Σςη Λικοή και Λεγάλη Δίρξδξ. εμδϊνξσ.» πξσ σπάουει ρςα Διοημικά.. ελέηρξμ ημάπ».  Όςαμ μπαίμξσμε ρςξσπ Θεοξϋπ Μαξϋπ και ϊςαμ βγαίμξσμε απϊ ασςξϋπ.. ϊςαμ τθάμει η φαλμχδία ρςξ: «. Λαζί με ςξ ρςασοϊ μαπ ρ' ασςήμ ςημ πεοίπςχρη..  Σςα Απξλσςίκια ή Τοξπάοια.  Σε κάθε εκτόμηρη ςηπ Οαμαγίαπ: «Τηπ Οαμαγίαπ. καθόπ και ρςημ απϊλσρη ςηπ Ηείαπ Κειςξσογίαπ. καςά ςιπ διάτξοεπ αιςήρειπ ςξσ Θεοέα.  Οοιμ κξιμχμήρξσμε και μεςά ςη Ηεία Ιξιμχμία. Δέρπξςα.. Τξ ρςασοϊ μαπ είμαι ποξςιμϊςεοξ μα ςξμ κάμξσμε. Άγιξπ Αθάμαςξπ.. ςξσ Μαξϋ κλπ.ςημ ϊμςχπ Ηεξςϊκξμ.  Σςξμ Όοθοξ.  Σςιπ απξλϋρειπ ςχμ ακξλξσθιόμ (Δρπεοιμξϋ. ϊςαμ φάλλεςαι. κάθε τξοά πξσ θα λέγεςαι ή θα φάλλεςαι ςξ: «Δϊνα Οαςοί και Υιό και Αγίχ Ομεϋμαςι». για μα ςξμίζεςαι η πίρςη ϊςι εγέμμηρε Ηεϊμ. Δερπξίμηπ ημόμ Ηεξςϊκξσ και αειπαοθέμξσ Λαοίαπ. ςξσ Οαςοϊπ και ςξσ Υιξϋ και ςξσ Αγίξσ Ομεϋμαςξπ.. Όοθοξσ και λξιπόμ ακξλξσθιόμ)..  Όςαμ ποξρκσμξϋμε ςιπ άγιεπ Δικϊμεπ ή άγια Κείφαμα.  Σε κάθε Τοιαδική εκτόμηρη. σπεοεσλξγημέμηπ.  Σςξ «Δεϋςε ποξρκσμήρχμεμ και ποξρπέρχμεμ.

Γι' ασςϊ. ποξρεσυέπ και κοασγέπ ικερίαπ αμαοςχλόμ δξϋλχμ Σξσ. Σσ είραι η πηγή ςξσ ελέξσπ και ςηπ εσρπλαυμίαπ αμενιυμίαρςξπ άβσρρξπ. Σσ με ςη ρξτή τιλάμθοχπη ποϊμξιά Σξσ διεσθϋμειπ και κσβεομάπ ςη ζχή ϊλχμ μαπ. Ηεέ Οαμξικςίομχμ. ςξλμξϋμε μα ποξρπέρξσμε ρςξ θοϊμξ ςηπ υάοιςϊπ Σξσ και μα Σε παοακαλέρξσμε και μα Σε ικεςεϋρξσμε. ςξμ Άμαουξ Οαςέοα και ςξμ Λξμξγεμή Σξσ Υιϊ και ςξ Εχξπξιϊ Σξσ Οαμάγιξ Ομεϋμα και ςόοα και ειπ ϊλξσπ ςξσπ αιόμεπ ςχμ αιόμχμ. διαβϊλξσ. β΄. μα δευθείπ ςη θεομή παοάκληρη και ικερία μαπ και μα ποξρςαςεϋρειπ ςη υόοα μαπ και ςξμ καθέμα μαπ. Διάλσρε ςα καςαυθϊμια ρυέδιά ςξσπ. Απϊ ςξ πεοιξδικϊ «Ξ Σχςήο». Δρέμα ςξμ παμξικςίομξμα και σπεοάγαθξ Ηεϊ μαπ. ρςξ άπειοξ έλεξπ και ςη τιλάμθοχπη εσρπλαυμία Σξσ καςατεϋγξσμε και Σε παοακαλξϋμε και Σε ικεςεϋξσμε μα ακξϋρειπ ςημ κοασγή μαπ. παοϊλξ πξσ αμαοςήραμε και αδιατξοήραμε για ςιπ άγιεπ εμςξλέπ Σξσ και πξλιςεσθήκαμε αμανίχπ ςηπ κλήρεόπ μαπ και ςξσ Δσαγγελίξσ ςξσ Ισοίξσ και Ηεξϋ και Σχςήοξπ μαπ. «Ηέλειπ πάμςαπ αμθοόπξσπ ρχθήμαι και ειπ επίγμχριμ αληθείαπ ελθείμ» (Α΄ Τιμ. Σσ είραι ξ πλξϋριξπ ειπ έλεξπ και εσρπλαυμίαμ και ρσγκαςαβαίμειπ μα ειρακξϋειπ ςιπ ποξρεσυέπ μαπ. επιδιόκειπ μα μαπ επαματέοειπ ρςξ αουαίξ κάλλξπ και ςημ ποόςη εσγέμεια πξσ υάραμε με ςη ρσμβξσλή ςξσ ευθοξϋ ςηπ ρχςηοίαπ μαπ. Σεπςέμβοιξπ 2011 . Θηρξϋ Χοιρςξϋ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ 2011 Οοξρεσυή για ςημ Δλλάδα μαπ Δ έρπξςα Ιϋοιε. Σϋμςοιφε ςα δϊμςια ϊλχμ ασςόμ πξσ χπ άγοια θηοία έουξμςαι μα μαπ καςαρπαοάνξσμ και μα μαπ καςατάγξσμ. ςη ζχή ϊλχμ ςχμ αμθοόπχμ. Απελεσθέοχρε ςξ λαϊ Σξσ απϊ κάθε τϊβξ επεουξμέμχμ κακόμ και διατϋλανε και ποξρςάςεσρε ϊλξσπ μαπ με ςξ παμςξκοαςξοικϊ Σξσ υέοι απϊ ςιπ πξικίλεπ ρσμτξοέπ.15 - . και ρε Σέμα ςημ δϊνα αμαπέμπξσμε. παμάγαθε και πξλσέλεε. Ιαι ϊςαμ μαπ παιδαγχγείπ με ςα διάτξοα δσράοερςα για μαπ γεγξμϊςα και θλίφειπ. Σε Σέμα ελπίζξσμε και Σε Σέμα μϊμξ ρςηοιζϊμαρςε. Ηεέ πξλσεϋρπλαυμε. Αμήv. γιαςί Σσ είραι παμςξδϋμαμξπ Ηεϊπ και με ςημ ακαςαμίκηςη δϋμαμή Σξσ μπξοείπ μα μαπ ποξρςαςεϋρειπ και μα μαπ αρταλίρειπ απϊ ϊλα ςα δειμά και ςιπ επεουϊμεμεπ ρσμτξοέπ. Διόνε μακοιά απϊ ςη υόοα μαπ «πάμςαπ ςξσπ ευθοαίμξμςαπ ημάπ μαςαίχπ». 4). ξ Ηεϊπ ημόμ.

Δίμαι μαπ ρ’ ασςξϋπ. Αμήμ. Ηα αγχμιρςξϋμε. και θα μικήρξσκαμϊπ ποϊνεμξπ. η μημ πεοιμέμξσμε καμία βξήθεια απϊ Δλλάδα. για μα ςξσπ Χοιρςιατχμάνξσμε κ’ Αγίαρμα Αγίξσ Αθαμαρίξσ ςξσ Αθχμίςξσ. Έρταναμ ςα Ξ Χοιρςϊπ μάπ άγοια θηοία τςάμει. ϊυι οιξ η αυαοιρςία με ςη ρσμμαυία ςχμ εθμόμ ποξπ ςξσ άλτα ή ςξσ ςημ παςοίδα μαπ.Ι΢ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΙ Ζ μϊμη ελπίδα ςξσ έθμξσπ ξ Χοιρςϊπ † Mηςοξπξλίςξσ πο. Ιαι η Μα μημ έυξσμε εμπιρςξρϋμη και μα ςαλαίπχοη παςοίδα μαπ. δεμ βξήθηραμ ςξσπ μαπ πξλεμήρξσμ. ςα πεζξδοϊμια και η θάλαρρθε. Ζ Δλλάπ . Φλχοίμηπ π. πξσ αμ και ποξΕει και θα ζήρει ρέτεοε αμεκςίμησπϊ έμαμ ϊοξ: αμ ςεπ σπηοερίεπ και εμείπ πληριάρςημ αμθοχπϊρξσμε ςξ Χοιρςϊ. πξσ ελπίζει ϊςι θα αμθοόπιμεπ δσμάμειπ. θαϋμα πχπ ζει Δίμαι έμα μσρςήκαι θα ζήρει.μα ςξ ςημ βξηθήρει ξ άλτα ή ξ βήςα διεθμήπ πάοξσμε απϊταρη . απ. Ιαι μέρα ρςξ δειπμξ).είμαι εγκαςαλεξογαμιρμϊπ. δξνάζξμςεπ Οαςέοα. Χοιρςιαμξϋπ πξσ ρτάζξμςαμ. Τξ είμαι μαζί μαπ. λιμάμι. ςηςα. μα έυξσμε ςηπ Αμεοικήπ.16 - . μάςαια πεοιμέμει. Υιϊμ και έγοαφε έπειςα: «Όςαμ ρκέπςξμαι ςξ Άγιξμ Ομεϋμα. με. βήςα κοάςξσπ. μξϋπ. Οξλεμείςαι πει μα ρςηοίζξσδια μέρξσ ςχμ με ςιπ ελπίδεπ αιόμχμ. δοάμα ςηπ Λικοάπ Αρίαπ. απϊ αίμα ελλημικϊ. μςοέπξμαι Τελξπ ξμιλίαπ ρςημ Οςξλεμαψδα πξσ είμαι άμθοχπξπ και Αμεοικα15-11-1992 μϊπ…» . Λξιάζει με ςξμ άμθοχπξ πξσ υθη ρςξ παοελέπερε ρςξσπ ληθϊμ ϊςι δεμ ποέρςέπ. ςηπ Γαλλίρϋμμαυξ μαπ ςξ Χοιρςϊ! Απ έοθξσμ μα απ. γέμιρε η εμείπ ςξ «Γμόςε Άγιξμ Όοξπ ποξκσμαία ςηπ έθμη και ηςςάΣμϋομηπ. αμ και ήςαμ μεγάλα θχοηκςά Άμδοεπ. γσμαίκεπ. δεμ ςημ Όςαμ ξ Χοιρςϊπ αγαπξϋμ. Aσγξσρςίμξσ Kαμςιόςξσ Λ ϊμη ελπίδα ξ Χοιρςϊπ. πξσ βοιρκϊςαμ εκεί. ςηπ Θςαλίαπ. Απεδείλειμμέμη. 1922 ρσμέβη ςξ δεμ έυξσμε αμάτξβεοϊ δοάμα γκη απϊ καμία ςηπ Λικοάπ Αρίάλλη ρσμμαυία. παιδιά. Ξ Αμεοιϊπχπ ξι ποϊγξμξί μαπ. ςηπ Αγγλίαπ. ϊςι μεθ’ ημόμ ξ Ηεϊπ» (Λέγα απϊρα.

Σςα ιεοά λείφαμα ςχμ Αγίχμ βοίρκεςαι εμξικξϋρα η θεία Χάοιπ. ξ ποξρκσμηςήπ ασςά ςα άγια λείφαμα λαμβάμει ςη δχοεά ςηπ θείαπ Χάοιςξπ. Ξ ποξρκσμηςήπ πξσ θα έοθει ρε επατή με ασςξϋπ ςξσπ μξμαυξϋπ. πξσ διαςηοείςαι διαυοξμικά μέρα ρςξμ κϊρμξ με ςα λείφαμά ςξσπ. Σςξ Άγιξμ Όοξπ. ακϊμη και αμ δεμ μιλήρει μαζί ςξσπ. Δίμαι ασςϊπ πξσ βοίρκει ςξμ αληθιμϊ εασςϊ ςξσ μέρα ρςημ καοδιά ςξσ και καςϊπιμ ςξμ Ηεϊ και κξμςά Τξσ ξλϊκληοξ ςξμ κϊρμξ. .ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ 2011 Γιαςί ξι άμθοχπξι επιρκέπςξμςαι ςξ Άγιξμ Όοξπ. Βαςξπαιδίξσ Γέοξμςξπ Δτοαίμ Ζ ζχή και η παοάδξρη ςξσ Αγίξσ Όοξσπ είμαι αδιάκξπη. Οάςεο». Ξ έμαπ απϊ ασςξϋπ ήςαμ πάμςξςε ριχπηλϊπ. καλλιεογόμςαπ και μεςαλαμπαδεϋξμςαπ ςη ζόρα παοάδξρη ςηπ θεόρεχπ ρςξμ κϊρμξ. Σςξ Γεοξμςικϊ αματέοεςαι για ςοειπ αδελτξϋπ πξσ είυαμ ρσμήθεια μα επιρκέπςξμςαι ςξμ Λέγα Αμςόμιξ και μα ςξμ οχςξϋμ για ςα πμεσμαςικά ζηςήμαςα πξσ ςξσπ απξρυξλξϋραμ. πξσ πλαιριόμεςαι με ςημ νεμάγηρη ρςξ Ιαθξλικϊ ςηπ Λξμήπ.M. Ασςϊπ είμαι και ξ ρκξπϊπ ςηπ Δκκληρίαπ.17 - . δεμ ποξρεϋυξμςαι για ςξμ εασςϊ ςξσπ. θα χτεληθεί απϊ ςημ παοξσρία ςξσπ. όοεπ ξλϊκληοεπ. η άκςιρςη θεία εμέογεια. ποξρεϋυξμςαι ακαςάπασρςα. για ςξμ κϊρμξ. ξ ποξρκσμηςήπ έυει ςημ εσλξγία μα έλθει ρε επατή με πξλλξϋπ μεγάλξσπ Αγίξσπ ςηπ Δκκληρίαπ μαπ. ςϊμιζε ξ μακάοιξπ Γέοξμςαπ Θχρήτ ξ Ζρσυαρςήπ. ςξσ Ζγξϋμεμξσ ςηπ I. λξιπϊμ. πξςέ δεμ οχςξϋρε κάςι ςξμ αββά Αμςόμιξ. Ξ αληθιμϊπ μξμαυϊπ. η ποξρεσυή σπέο ςηπ ειοήμηπ και ςηπ ρχςηοίαπ ρϋμπαμςξπ ςξσ κϊρμξσ. Διϊςι δεμ σπάουει ςίπξςε πξλσςιμϊςεοξ και ρπξσδαιϊςεοξ επί ςηπ γηπ απϊ ςημ παοξσρία ςχμ Αγίχμ. η δημιξσογία Αγίχμ. Ασςή είμαι η ξσριαρςικϊςεοη ποξρτξοά ςξσ αγιξοειςικξϋ μξμαυιρμξϋ. Απξρςξλή ςξσ είμαι μα δημιξσογεί αληθιμξϋπ αμθοόπξσπ καθ’ ξμξίχριμ Ηεξϋ. δηλαδή αγίξσπ. Υπάουξσμ μξμαυξί ρήμεοα ρςξ Άγιξμ Όοξπ πξσ έυξσμ ληρμξμήρει ςξμ εασςϊ ςξσπ. […] Τξ κξιμϊβιξ είμαι έμα εογαρςήοιξ ρχςηοίαπ και αγιϊςηςξπ. «είμαι ποξψϊμ ςξσ Αγίξσ Ομεϋμαςξπ». Δεμ σπήονε πεοίξδξπ καςά ςημ ξπξία ασςϊ μα έυαρε ςημ ςασςϊςηςά ςξσ ή μα ληρμϊμηρε ςημ απξρςξλή ςξσ μέρα ρςημ Δκκληρία και ςξμ κϊρμξ. Αρπαζϊμεμξπ. […] Λία ρημαμςική τιλξτοϊμηρη πξσ ποξρτέοεςαι ρςξσπ ποξρκσμηςέπ ςξσ Αγίξσ Όοξσπ είμαι η ποξρκϋμηρη ςχμ αγίχμ λειφάμχμ και ςχμ θασμαςξσογόμ εικϊμχμ. Ξ δε αββάπ Αμςόμιξπ οόςηρε ρε κάπξια ρςιγμή ασςϊμ ςξμ αδελτϊ: «Τϊρα υοϊμια έουεραι εδό˙ γιαςί δεμ με οχςάπ κάςι». Ιαι ξ αδελτϊπ ςξσ απάμςηρε: «Αοκεί μξι μϊμξμ ςξσ βλέπειμ ρε.

για μα αουίρξσμ ξι εογαρίεπ. Γι’ ασςϊ ραπ παοακαλξϋμε μα μαπ ρςηοίνεςε ρε ασςϊ μαπ ςξ έογξ με κάθε ςοϊπξ. Όμχπ ςα πξλλά υοϊμια. Τα ρυέδια μϊμξ για ςημ ενακοίβχρη ςχμ ζημιόμ και η απξκαςάρςαρή ςξσπ υοειάζξμςαι πάοα πξλλά υοήμαςα. Τα υοόμαςα είυαμ υαθεί 6ηπ Θαμξσαοίξσ 2008. Λε ςξ ρειρμϊ ςηπ κλίςξπ μεςά ςη ρσμςήοηρη & απξκαςάρςαρη. Έυξσμε νεκιμήρει ςξμ καθαοιρμϊ και ςη ρσμςήοηρη ςχμ αγιξγοατιόμ απϊ ςημ αιθάλη και ςημ πξλσκαιοία μέυοι και ςξμ γσμαικχμίςη καθόπ και ςα ρυέδια και ςη μελέςη καςαγοατήπ ςχμ ζημιόμ και απξκαςάρςαρηπ. Μ. π. Δσυή και ποξρεσυή μαπ είμαι μα βοεθξϋμ ϊλξι ξι πϊοξι και ξ Μαϊπ μα απξκαςαρςαθεί άμερα.18 - . για μα ςξ δίδξσμε παοακαςαθήκη ρςξσπ απξγϊμξσπ μαπ. η αδιατξοία ςχμ αμθοόπχμ και ξι ρειρμξί ςξσ 1981 και ςξσ 1999 έυξσμ πλήνει ςξ μαϊ.Ι΢ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΙ Σσμςήοηρη και απξκαςάρςαρη ςξσ Μαξϋ Σ ςξσ ποχς. ςξσ Μαξϋ . με απξςέλερμα μα έυει πξλλέπ οηγμαςόρειπ ρςξσπ θϊλξσπ και ρςξμ ςοξϋλξ και μα υοειάζεςαι Ξ Άγιξπ Οαμςελεήμξμαπ ρςξ αοιρςεοϊ άμερη απξκαςάρςαρη. ϊπχπ υαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα ςξ Δημξςικϊ Ηέαςοξ. ατξϋ δερπϊζει ρςξ κέμςοξ ςξσ Οειοαιά. ξ μαϊπ ςχμ αγίχμ Ιχμρςαμςίμξσ και Δλέμηπ και άλλα. Θχάμμη Οαμαγιόςξσ Οοξψρςαμέμξσ Θ. Ξ Ηεϊπ μα ραπ Δογαρίεπ ςξσ ρσμεογείξσ ρσμςήοηρηπ και απξκαςάρςαρηπ εσλξγεί και μα ραπ αγιάζει. έπεραμ ρξτάδεπ και απϊ ςημ πξλσκαιοία και ςημ αιθάλη ποέπει μα σπάονξσμ πϊοξι και υοήμαςα. Αγίχμ Ιχμ/μξσ και Δλέμηπ Οειοαιόπ ςιπ μέοεπ μαπ ϊςι είμαι παλαιϊ και διαςηοηςέξ ποέπει μα ςξ τσλάρρξσμε. Δσελπιρςξϋμε ρςημ αγάπη ραπ. Ξ Οειοαιάπ έυει μια μακοϊυοξμη ιρςξοία και πξλλά κςίρμαςά ςξσ είμαι ανιϊλξγα. Ξ Θεοϊπ μαϊπ ςχμ αγίχμ Ιχμρςαμςίμξσ και Δλέμηπ είμαι κςίρμα ςξσ 1879 και απξςελεί ςξ δεϋςεοξ μαϊ πξσ υςίρςηκε ρςξμ Οειοαιά μεςά ςξμ άγιξ Σπσοίδχμα. Ανίζει μα ςξμ υαίοξμςαι ϊλξι ξι Οειοαιόςεπ.

Ηεμελιόθηκε ςξ 1878 απϊ ςξ δήμαουξ Τοϋτχμα Λξσςζϊπξσλξ και ξλξκληοόθηκε ςξ 1882. ξι ξπξίεπ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί ή ρϋμςξμα θα ξλξκληοχθξϋμ:  Οοαγμαςξπξιήθηκε γεχμεςοική απξςϋπχρη ςξσ Θεοξϋ Μαξϋ με ϊλεπ ςιπ λεπςξμέοειεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςη ρςαςική . Δπιγοαμμαςικά.. υημική αμάλσρη ςξσ κξμιάμαςξπ και μέςοηρη ςηπ αμςξυήπ ςχμ λίθχμ σπξλξγίρςηκαμ ςα μηυαμικά υαοακςηοιρςικά ςηπ ςξιυξπξιίαπ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ 2011 Δξμική απξκαςάρςαρη και Σςαςική Σςεοέχρη ςξσ Μαξϋ ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ Σπσοάκξσ .Ο. Αμεγέοθη με ρυέδια ςξσ αουιςέκςξμα Θχάμμη Καζαοίμξσ και κϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ ςξσ είμαι ςα επιβληςικά κχδχμξρςάρια και ξ φηλϊπ ςξσ ςοξϋλξπ.Λ.Ο. Δπικεταλήπ ςχμ μελεςόμ και μεςοήρεχμ είμαι ξ κ. για ςη θχοάκιρή ςξσ ρε πεοίπςχρη ρειρμξϋ.αμςιρειρμική ρςεοέχρη ςξσ Θεοξϋ Μαξϋ. Ιχμρςαμςίμξπ Σπσοάκξπ.  Απξςσπόθηκαμ λεπςξμεοόπ ξι βλάβεπ και ξι οηγμαςόρειπ ξι ξπξίεπ έυξσμ εμταμιρςεί ρςξ τξοέα απϊ τέοξσρα ςξιυξπξιία και θεχοξϋμςαι ρημαμςικέπ. . καθόπ και ρε ρειρμικά τξοςία. ποαγμαςξπξιήθηκε μέςοηρη ςχμ «δσμαμικόμ» υαοακςηοιρςικόμ ςξσ Θεοξϋ Μαξϋ με ειδικά ϊογαμα συηλήπ εσαιρθηρίαπ ρε δξμήρειπ.200 αςϊμχμ. Ξ μαϊπ καςαπξμήθηκε και παοξσρίαρε ρημαμςικέπ βλάβεπ απϊ ςξσπ ποϊρταςξσπ ρειρμξϋπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ ρειρμξϋ ςχμ Αθημόμ ςξ 1999. για μα σπξλξγιρςεί η αμςξυή ςξσ ρςημ στιρςάμεμη καςάρςαρη. Ζ μελέςη εταομϊζει ςιπ πλέξμ ρϋγυοξμεπ μεθϊδξσπ διεοεϋμηρηπ . καθηγηςήπ Δ. Διεσθσμςή Δογαρςηοίξσ Αμςιρειρμικήπ Τευμξλξγίαπ Ξ Θεοϊπ Μαϊπ Αγίχμ Ιχμρςαμςίμξσ και Δλέμηπ βοίρκεςαι ρςημ πλαςεία Δημξςικξϋ Ηεάςοξσ ρςξμ Οειοαιά.Λ.. για μα σπξλξγιρςξϋμ ξι επεμβάρειπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ επιρκεσή ςχμ βλαβόμ. Τα ποξρξμξιόμαςα ασςά θα υοηριμξπξιηθξϋμ. με υχοηςικϊςηςα 1.  Δπιποϊρθεςα. αλλά και για ςη ρειρμική θχοάκιρη ςξσ Θεοξϋ Μαξϋ.αμάλσρηπ και εμίρυσρηπ καςαρκεσόμ απϊ τέοξσρα ςξιυξπξιία. Ξι βλάβεπ ασςέπ ξτείλξμςαι καςά κϋοιξ λϊγξ ρςξ γεγξμϊπ ϊςι δεμ σπάουξσμ ρςξιυεία ρςξ τξοέα. Λια ρειοά απϊ επιταμείπ αγιξγοάτξσπ και μαομαοξγλϋπςεπ διεκϊρμηραμ ςξ ερχςεοικϊ ςξσ μαξϋ.19 - . διεσθσμςήπ ςξσ Δογαρςηοίξσ Αμςιρειρμικήπ Τευμξλξγίαπ. με ρκξπϊ ςη βαθμξμϊμηρη ςχμ ποξρξμξιχμάςχμ ςξσ τξοέα.  Αμαπςϋυθηκαμ ποξρξμξιόμαςα ςξσ τξοέα με ρςϊυξ ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ αμςξυήπ ςξσ κςίρμαςξπ ρε ρςαςικά.Ιαθηγηςή Δ.  Λε εμδξρκϊπηρη. πεοιγοάτξμςαι ξι ακϊλξσθεπ εμέογειεπ και μελέςεπ. Δίμαι έμαπ απϊ ςξσπ πιξ μεγαλξποεπείπ ςξσ Οειοαιά.

Ηεία Κειςξσογία Δρπεοιμϊπ 07:30 17:00 Όοθοξπ . Βαριλείξσ (Δε θα ςελερθεί Β΄ Η. Κειςξσογία) 07:30 17:00 Όοθοξπ Δρπεοιμϊπ 07:30 17:00 Όοθοξπ Δρπεοιμϊπ 07:30 17:00 Όοθοξπ Δρπεοιμϊπ .Ηεία Κειςξσογία Οαμηγσοικϊπ Δρπεοιμϊπ εξοςήπ Λεγάλξσ Βαριλείξσ Υπξδξυή ςξσ μέξσ έςξσπ Δξνξλξγία .Ηεία Κειςξσογία Δρπεοιμϊπ 07:30 Όοθοξπ .Ηεία Κειςξσογία Δρπεοιμϊπ 07:30 17:00 Τοίςη 27 Δεκεμβοίξσ Τεςάοςη 28 Δεκεμβοίξσ Όοθοξπ Δρπεοιμϊπ Οέμπςη 29 Δεκεμβοίξσ 07:30 17:00 Όοθοξπ Δρπεοιμϊπ 07:30 17:00 Όοθοξπ Δρπεοιμϊπ Οαοαρκεσή 30 Δεκεμβοίξσ 07:30 17:00 23:45 Σαββάςξ 31 Δεκεμβοίξσ Όοθοξπ.Ηεία Κειςξσογία Λέγαπ Αγιαρμϊπ Οαμηγσοικϊπ Δρπεοιμϊπ εξοςήπ Αγίξσ Θχάμμξσ ςξσ Οοξδοϊμξσ 17:00 Δεσςέοα 2 Θαμξσαοίξσ Τοίςη 3 Θαμξσαοίξσ Τεςάοςη 4 Θαμξσαοίξσ Οέμπςη 5 Θαμξσαοίξσ Οαοαρκεσή 6 Θαμξσαοίξσ Σαββάςξ 7 Θαμξσαοίξσ 07:30 17:00 Όοθοξπ . Ηα φάλλει η πξλστχμική υξοχδία ςξσ Μαξϋ μαπ σπϊ ςη διεϋθσμρη ςξσ κ.Ηεία Κειςξσογία Λ.20 - . Βαριλείξσ Β΄ Ηεία Κειςξσογία.Ηεία Κειςξσογία (Δε θα ςελερθεί Β΄ Η. Βαριλείξσ Λέγαπ Αγιαρμϊπ 06:30 Όοθοξπ .Ι΢ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΙ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΔΞΠΤΩΜ ΔΩΔΔΙΑΖΛΔΠΞΥ ΧΠΘΣΤΞΥΓΔΜΜΩΜ 07:00 17:00 18:30 06:30 07:30 17:00 04:45 08:30 Οαοαρκεσή 23 Δεκεμβοίξσ Όοθοξπ-Ηεία Κειςξσογία (Δκκληριαρμϊπ Συξλείχμ) Δρπεοιμϊπ Λεγάλεπ Ώοεπ Χοιρςξσγέμμχμ Όοθοξπ .Ιξπή Βαριλϊπιςαπ Ισοιακή 1 Θαμξσαοίξσ 07:30 Όοθοξπ .Ηεία Κειςξσογία Λέγαπ Οαμηγσοικϊπ Δρπεοιμϊπ Χοιρςξσγέμμχμ Ισοιακή 25 Δεκεμβοίξσ Όοθοξπ Χοιρςξσγέμμχμ Α΄ Ηεία Κειςξσογία Λ.Ηεία Κειςξσογία Σαββάςξ 24 Δεκεμβοίξσ Ηεία Ιξιμχμία για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ Όοθοξπ .Ώοεπ και Όοθοξπ Ηεξταμείχμ 07:00 Δρπεοιμϊπ Ηεξταμείχμ Ηεία Κειςξσογία Λ. Ηέμη Σεομιέ Δεσςέοα 26 Δεκεμβοίξσ 07:30 17:00 Όοθοξπ . Κειςξσογία) Ισοιακή 8 Θαμξσαοίξσ Απϊ ςιπ 20 Δεκεμβοίξσ έχπ ςιπ 8 Θαμξσαοίξσ δε θα ςελξϋμςαι ξι παοακλήρειπ λϊγχ ςχμ εξοςόμ .

9:00 Ιάθε Ισοιακή 6:45 . Οέμπςη 18:00-20:00 και Σάββαςξ 09:00-12:00 Οοχςξποερβϋςεοξπ π. ποξρςάςξσ ςχμ Ιαοκιμξπαθόμ Ιάθε Οέμπςη ςελείςαι παοάκληρη ρςξμ Άγιξ Κξσκά.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ΢ 2011 ΑΙΞΚΞΥΗΘΔΣ .10:00 Α΄ Ηεία Κειςξσογία & 10:30 . Θχάμμηπ Οαμαγιόςξσ Δεσςέοα. Χοίρςξπ Χοιρςξδξϋλξσ Δεσςέοα. επίρκξπξ Καμφάκξσ. Αουιεπίρκξπξ Σσμτεοξσπϊλεχπ. Οαοαρκεσή 09:00-12:00 και 18:00-20:00 .9:00 ρςξ παοεκκλήριξ ςξσ Αγίξσ Κξσκά ρςξ Ομ. Οέμπςη 09:00-12:00 και 18:00-20:00 Σάββαςξ 09:00-12:00 Οοχςξποερβϋςεοξπ π.21 - .ΔΠΑΣΤΖΠΘΞΤΖΤΔΣ ΘΔΠΞΥ ΜΑΞΥ Ηεία Κειςξσογία: Ιάθε Σάββαςξ 7:00 . Αμςόμιξπ Φϋςοξπ Τοίςη. Τεςάοςη. ςξμ Θαςοϊ και ςίθεςαι ρε ποξρκϋμηρη ςξ Θεοϊ Κείφαμξ ςξσ Αγίξσ Ιάθε ποχςξμημιά Αγιαρμϊπ Ιάθε ποόςη Οαοαρκεσή ςξσ μήμα ςελείςαι ςξ μσρςήοιξ ςξσ Θεοξϋ Δσυελαίξσ Ιάθε μήμα ςελξϋμςαι δϋξ Αγοσπμίεπ Άλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ: Ιάθε μήμα ποαγμαςξπξιξϋμςαι δϋξ Ξμιλίεπ Λία τξοά ςξ μήμα ποαγμαςξπξιείςαι Δρπεοιμϊ Ιήοσγμα Δϋξ τξοέπ ςξ μήμα ποαγμαςξπξιξϋμςαι απξγεσμαςιμέπ ποξρκσμημαςικέπ εκδοξμέπ ΔΝΞΛΞΚΞΓΖΣΖ Οοχςξποερβϋςεοξπ π. Ιέμςοξ Ιάθε Οοχςξμημιά Άλλεπ ακξλξσθίεπ: Ιαθημεοιμά ρςιπ 7:00 ςελείςαι ξ Όοθοξπ Ιαθημεοιμά ςελείςαι ξ Δρπεοιμϊπ βάρει ποξγοάμμαςξπ Ιάθε Τοίςη ςελείςαι παοάκληρη ρςημ Οαμαγία Ιάθε Τεςάοςη ςελείςαι παοάκληρη ρςξμ Όριξ Οαοθέμιξ. Τεςάοςη.11:30 Β΄ Ηεία Κειςξσογία Ιάθε Τεςάοςη 7:00 .

Δ΄. Αμςόμιξπ Φϋςοξπ Τεςάοςη. Χοίρςξπ Χοιρςξδξϋλξσ Τοίςη. Δ΄ Ιαςηυηςικϊ για παιδιά ΣΤ΄ Δημξςικξϋ και Γσμμαρίξσ Χξοχδία για παιδιά Δημξςικξϋ και Γσμμαρίξσ Ηεαςοική ξμάδα για παιδιά Δημξςικξϋ και Γσμμαρίξσ Ξμάδα Μέχμ Χξοεσςικϊ για παιδιά Κσκείξσ και μέξσπ ΙΥΠΘΑΙΖ 11:30-12:30 Μεαμική Δμξοιακή Σσμςοξτιά Κσκείξσ ΙΥΙΚΞΘ ΛΔΚΔΤΖΣ ΑΓΘΑΣ ΓΠΑΦΖΣ ΓΥΜΑΘΙΩΜ Δεσςέοα. 18:00-19:00: Οοχςξποερβϋςεοξπ π. Θχάμμηπ Οαμαγιόςξσ . 18:00-19: 00: Οοχςξποερβϋςεοξπ π. 18:00-19:00: Οοχςξποερβϋςεοξπ π.Ι΢ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΙ ΙΑΤΖΧΖΤΘΙΑ ΣΧΞΚΔΘΑ ΙΑΘ ΜΔΑΜΘΙΔΣ ΔΜΞΠΘΑΙΔΣ ΣΥΜΤΠΞΦΘΔΣ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΔΠΑΣΤΖΠΘΞΤΖΤΩΜ ΤΠΘΤΖ ΙΑΘ ΟΔΛΟΤΖ 18:00-20:00 Δημιξσογική απαρυϊληρη παιδιόμ ποξρυξλικήπ ηλικίαπ και Α΄ Δημξςικξϋ ΣΑΒΒΑΤΞ 10:30-12:30 11:00-12:00 12:00-13:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 19:00-20:00 20:00-21:00 Δημιξσογική απαρυϊληρη παιδιόμ ποξρυξλικήπ ηλικίαπ και Α΄ Δημξςικξϋ Χξοεσςικϊ για παιδιά Δημξςικξϋ και Γσμμαρίξσ Ιαςηυηςικϊ για παιδιά Β΄.22 - . Γ΄.

ΤΘΛΖ: 5 ΔΥΠΩ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful