"CONTABILITATEA DATORIILOR PE TERMEN SCURT

"

2

Introducere 1. NoŃiuni generale privind datoriile pe termen scurt: 1.1. 1.2. 1.3. Caracteristica, componenŃa şi clasificarea datoriilor NoŃiuni privind datoriile financiare şi datoriile comerciale NoŃiuni privind datoriile calculate. Prevederi legislative pentru

anul 2004

2.

Contabilitatea datoriilor pe termen scurt 2.1. 2.2. 2.3. Contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt Contabilitatea datoriilor comerciale pe termen scurt Contabilitatea datoriilor pe termen scurt calculate

Rezumat Bibliografie Anexe

3

Introducere Contabilitatea reprezintă un sistem informaŃional utilizat pentru cuantificarea, prelucrarea şi transmiterea informaŃiilor utile în procesul de luare a deciziilor economice. În condiŃiile economiei de piaŃă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaŃie obiectivă şi veridică, conŃinută în rapoartele financiare ale întreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sînt proprietarii şi angajaŃii întreprinderilor, investitorii şi creditorii, acŃionarii, bursele de valori, serviciul fiscal şi alte organe de stat, structurile de pronosticare a dezvoltării economiei. Scopul acestei lucrări de curs este să examinăm metodica de contabilizare a datoriilor pe termen scurt, conform prevederilor principale ale noului sistem contabil, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998 în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la reforma contabilităŃii" numărul 1187 din 24 decembrie 1997. Datoriile reprezintă "destinaŃii viitoare probabile ale beneficiilor economice,rezultînd din obligaŃiile actuale ale unei anumite entităŃi de a transfera bunuri sau de a presta servicii altor entităŃi în viitor, generate de operaŃiuni sau evenimente din trecut. Printre acestea se numără : datorii ale întreprinderii, sume datorate furnizorilor pentru bunuri sau servicii achiziŃionate pe credit, sume împrumutate adică sume datorate băncilor în urma unor credite de rambursat, drepturi salariale datorate angajaŃilor, impozite datorate statului şi servicii ce urmează a fi prestate. Ca obligaŃii, datoriile reprezintă drepturi recunoscute prin lege. Cu alte cuvinte, legea dă creditorilor dreptul de a cere vînzarea activelor companii dacă aceasta nu reuşeşte să-şi achite datoriile. Creditorii au prioritate în faŃa proprietarilor şi trebuie achitaŃi complet înaintea recompensării acestora din urmă chiar dacă stingerea unei datorii consumă toate activele unei întreprinderi."1 Obiectivele după care m-am condus în timpul studierii temei alese au fost : Caracterizarea şi clasificarea datoriilor; explicarea modului în care se aplică principiile legate de constatarea, evaluarea şi clasificare în cazul datoriilor; prezentarea formelor de efectuare a decontărilor cu furnizorii;

1

Belverd E. Needles, Jr. "Principiile de bază ale contabilităŃii" , Editura Arc, 2000, pagina 439.

componenŃa şi clasificarea datoriilor. - înregistrarea operaŃiunilor legate de contabilitatea salariilor. . a datoriilor calculate.4 - prezentarea modului de contabilizare a datoriilor comerciale. prezentarea principalelor conturi în care se Ńine evidenŃa privind datoriile pe termen scurt. În capitolul întîi se vor da noŃiunile generale privind datoriile. noŃiuni generale privind datoriile financiare şi comerciale. cît şi de principiile contabilităŃii naŃionale. Capitolul doi va prezenta contabilitatea datoriilor pe termen scurt. inclusiv caracteristica. conturile în care se Ńine evidenŃa contabilă a datoriilor. introducere şi rezumat. În elaborarea lucrării date se va Ńine cont de schimbările survenite pentru anul 2004. financiare şi calculate pe termen scurt. Se vor anunŃa schimbările efectuate în legislaŃie cu privire la asigurările sociale de stat pentru anul 2004. Anexa va conŃine cîteva tipuri de formulare necesare evidenŃei corecte a unor tipuri de datorii cît şi modul lor de completare. Lucrarea dată este alcătuită din două capitole care conŃin cîte trei paragrafe.

Caracteristica. Datoriile în valută străină sînt reflectate în contracte.în cazul diferenŃelor favorabile de curs valutar sau pierdere . însă la etapa înregistrării în conturile contabile şi rapoartele financiare datoriile trebuie recalculate în valută naŃională. . faŃă de alte persoane juridice şi fizice.în cazul diferenŃelor nefavorabile de curs valutar. faŃă de stat privind plata impozitelor şi taxelor. documente primare de achiziŃionare a mărfurilor. datoriile se constată şi pot fi reflectate în BilanŃul contabil în cazul cînd se respectă următoarele condiŃii : a) există probabilitatea diminuării în viitor a activelor ( mijloacelor băneşti şi altor active proprii) care sînt purtătorii de avantaje economice. În conformitate cu Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare. pot genera venituri . faŃă de personalul angajat privind retribuirea muncii. În contabilitate şi rapoartele financiare datoriile se clasifică după diferite criterii : a) în funcŃie de conŃinutul economic avem : datorii financiare datorii comerciale datorii calculate b) în funcŃie de termenul de achitare : datorii pe termen lung cu termenul de achitare mai mare de un an datorii pe termen scurt cu termenul de achitare nu mai mare de un an c) în funcŃie de modul de achitare: datorii convertibile.1. achitarea cărora poate fi efectuată prin cedarea unei părŃi din capitalul statutar (acŃiuni sau cote de participaŃie) datorii neconvertibile. achitarea cărora se efectuează prin alte mijloace şi nu prevede cedarea unei părŃi din capitalul statutar Datoriile întreprinderii la etapa constatării lor pot fi exprimate în valută naŃională .în cazul cînd provin din Ńară sau în valută străină . NoŃiuni generale privind datoriile pe termen scurt : 1.5 1.dacă provin din străinătate. Datoriile exprimate în valută străină în urma modificării cursului de schimb valutar din momentul apariŃiei acestora pînă la momentul achitării lor. componenŃa şi clasificarea datoriilor Prin datorii înŃelegem nişte angajamente de plată ale întreprinderii faŃă de furnizori pentru bunurile procurate şi serviciile prestate.

cum ar fi impozitele de plătit. ci şi despre angajamentele de plată a mijloacelor băneşti în perspectivă. Rapoartele financiare întocmite în baza principiului specializării exerciŃiilor informează utilizatorii nu numai despre tranzacŃiile anterioare. . inclusiv TVA şi alte impozite şi taxe care urmează a fi achitate.6 b) suma la care se constată datoriile poate fi evaluată veridic. Această regulă este mult mai greu de aplicat decît pare. Datoriile se înregisrează în baza documentelor de livrare cu regim special care însoŃesc bunurile intrate de la furnizori sau serviciile prestate de către aceştia. Printre aceste datorii acumulate se numără datoriile faŃă de personal şi dobînziile de plătit. Unul din principalele obiective ale înregistrărilor de regularizare de la sfîrşitul exerciŃiului financiar-contabil se referă la constatarea datoriilor neînregistrate. Deseori. nu este constatată nici o datorie. Totuşi. O datorie se înregistrează în momentul în care se creează obligaŃia. neînregistrarea unei datorii într-un exerciŃiu contabil este însoŃită de neînregistrarea unei cheltuieli. dar nu atunci cînd se plătesc mijloacele băneşti sau se transmit alte active în schimb. apare şi este constatată o datorie. trebuie de asemenea constatate prin înregistrări de regularizare. la livrarea produselor alimentare se prezintă certificatul de calitate. Astfel. Pe de altă parte. În procesul de constatare a datoriilor. Datoriile se constată şi se evaluează la suma nominală. deseori datoriile curente nu sînt reprezentate de o operaŃiune directă. Pentru unele bunuri materiale sunt necesare documente suplimentare. Pentru livrările impozabile cu TVA se întocmesc facturi fiscale. deseori companiile semnează contracte privind operaŃiuni viitoare. ea conduce la o subevaluare a cheltuielilor şi o supraevaluare a profitului. Alte datorii care pot fi doar estimate. ca în cazul cumpărării bunurilor pe credit. Atunci cînd printr-o operaŃiune compania este obligată să efectueze plăŃi viitoare. fiind incluse în rapoartele financiare în perioada la care se referă. Astfel. După constatare datoriile se reflectă în contabilitate în baza principiului specializării exerciŃiilor atunci cînd au fost înregistrate în documentele contabile. timpul reprezintă factorul cel mai important.facturi de expediŃie. iar pentru livrările neimpozabile . Atîta timp cît nu există o obligaŃie pe termen scurt.

52 "Datorii comerciale pe termen scurt" şi 53 "Datorii pe termen scurt calculate". InsuficienŃa periodică a surselor proprii de finanŃare impune o cerere mare a întreprinderii privind resursele împrumutate. Datoriile precis determinabile includ datoriile comerciale. care cuprinde următoarele grupe de conturi : 51 "Datorii financiare pe termen scurt".2. datoriile legate de personal şi veniturile încasate în avans. garanŃiile oferite pentru produse şi sumele plătite pentru concedii. dividentele de plătit. datoriile pe termen scurt au o valoare care reprezintă aproximativ între o pătrime şi o treime din valoarea totală a activelor. Acestea sînt grupate în două categorii principale: datorii precis determinabile datorii estimate Datoriile pe termen scurt care sînt stipulate printr-un contract sau prin lege şi pot fi măsurate cu precizie sînt numite datorii precis determinabile. Deoarece nu există nici o îndoială privind existenŃa obligaŃiei juridice. Exemplu de datorii estimate sînt impozitele pe profit. a căror mărime exactă nu poate fi cunoscută decît după o anumită dată. datoriile pe termen scurt sînt clasificate după conŃinutul lor economic în clasa 5 "Datorii pe termen scurt". principala problemă contabilă constă în estimarea şi înregistrarea sumei acestor datorii. Notiuni privind datoriile financiare şi datoriile comerciale În condiŃiile economiei de piaŃă întreprinderile au nevoie de resurse majore pentru asigurarea continuităŃii activităŃii economice. Datoriile financiare includ datoriile legate de angajarea capitalului atras. pe un termen stabilit şi pentru o anumită plată. 1.1 În planul de conturi contabile al activităŃii economico-financiare a întreprinderilor din Republica Moldova intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998. . impozitele pe proprietate. Datoriile estimate sînt datorii sau obligaŃii ferme ale unei companii. Capitalul atras îl constituie creditele bancare şi împrumuturile în valută naŃională şi străină primite de către întreprindere de la alte persoane fizice şi juridice.7 În practica mondială în toate ramurile de activitate. finanŃarea unor proiecte de dezvoltare şi investŃii etc. creditele bancare şi biletele de trezorărie.

CondiŃiile overdraftului sunt stipulate în contractul încheiat între bancă şi client în momentul deschiderii contului bancar. În funcŃie de termenul rambursării. cambii financiare. de valută şi creditorul care le acordă. inclusiv overdrafturile. achiziŃii de întreprinderi. cu modificările şi completările ulterioare. Legea cu privire la piaŃa valorilor mobiliare nr. • pe termen lung. de circulaŃie şi de anulare a obligaŃiunilor este reglementat de actele legislative în vigoare : Legea privind societăŃile pe acŃiuni nr. echipamente.Needles. creditele bancare şi împrumuturile pot fi : • • pe termen scurt. cu durata de achitare mai mare de 12 luni calendaristice.11. personalul întreprinderii etc.111134-XIII din 02. noi tehnologii. de primire şi de rambursare a creditelor bancare este reglementat de contractele de credit şi actele normative bancare în vigoare. Modul de plasare. procurării de mijloace fixe. cu modificările şi copletările ulterioare. În funcŃie de modul de obŃinere a împrumuturilor. Emisiunea titlurilor de împrumut (obligaŃiunilor) reprezintă o modalitate de contractare a capitalului atras.părŃi nelegate şi legate. persoane fizice. Creditele bancare şi împrumuturile pot fi primite direct sub formă de mijloace băneşti. al căror termen de achitare nu depăşeşte 12 luni calendaristice. Jr. acŃiuni privilegiate.1997. a dispoziŃiilor de plată la o sumă care depăşeşte soldul mijloacelor băneşti în contul de decontare. în cadrul conturilor de credite şi împrumuturi se deschid subconturi. Acestea vor fi studiate mai profund în prezenta lucrare. Overdraftul este un credit bancar primit de întreprindere prin eliberarea unui cec.8 Datoriile financiare cuprind : • creditele. primite în scopul efectuării investiŃiilor capitale şi financiare pe termen lung. "Principiile de bază ale contabilităŃii" Editura Arc 2000 pagina 440 . utilaje. în urma încheierii unui contract de credit sau de împrumut între creditor şi debitor. 199-XIV din 18. • împrumuturile. scontare de cambii şi alte titluri de datorii. 1 Belverd E. Acestea pot fi primite de la întreprinderi . fiind o sursă de formare a mijloacelor circulante. prin emisiunea de obligaŃiuni. Modul de creditare. Creditele bancare şi împrumuturile pot fi primite în valută naŃională şi străină.04.1998. Creditele sunt primite de la instituŃiile bancare.

contractul de cauŃiune. Valoarea nominală a obligaŃiunii societăŃii trebuie să se împartă la 100 lei. depozitul. nominale şi la purtător. iar termenul de circulaŃie a obligaŃiunilor să fie de cel puŃin un an. obligaŃiunile se emit cu discont. în cazuri aparte . emiterea cecului de decontare. cambii sau alte titluri de datorii. În acest scop între debitor şi creditor se încheie un contract de gaj care trebuie vizat de notar. ele se emit cu primă. ObligaŃiunile pot fi clasificate după diferite criterii. Dacă obligaŃiunile au o rată nominală a dobînzii mai mare decît rata de piaŃă a acestora. şi metoda dobînzii efectve care presupune utilizarea ratei de piaŃă a dobînzii la momentul emisiunii asupra sumei rămase de rambursat în fiecare perioadă de plată a dobînzilor. conform cărora acestea se împart în garantate şi negarantate. cu scadenŃă unică sau în serie. asigurarea răspunderii pentru neachitare.prin trecerea în cont a încasării din vînzarea valorilor de mărfuri şi materiale. În vederea evitării unor riscuri la încasarea creditelor acordate.9 ObligaŃiunea este un document care atestă dreptul proprietarului (obligatarului) de a primi suma vărsată în contul achitării obligaŃiunii şi dobînda sau un alt profit aferent în mărimea şi în termenul stabilite prin decizia de emitere a obligaŃiunilor. pot fi aplicate diferite forme de asigurare a creditului. La amortizarea discontului sau primei în literatura de specialitate se cunosc două metode: metoda liniară. ObligaŃiunile pot fi emise la o valoare de piaŃă egală cu valoarea nominală sau care diferă de acestea. În cazurile în care rata nominală a dobînzii privind obligaŃiunile este mai mică decît rata de piaŃă a dobînzii. conform căreia suma acestora se amortizează proporŃional pe durata împrumutului. gajul trece în proprietatea creditorului. depunerea de numerar. Dacă debitorul nu poate rambursa împrumutul. scrisoarea de garanŃie. precum şi prin . fiind egal cu diferenŃa dintre valoarea nominală şi preŃul de emisiune. de aceea ele se reflectă în conturile contabile respectiv cu sume obişnuite sau negative. Achitarea sumei creditului şi a dobînzii calculate se efectuează de către debitor prin virament bancar printr-o dispoziŃie de plată. Valoarea primei sau discontului reprezintă sume care rectifică valoarea împrumutului pînă la valoarea de rambursat. reflectînduse ca operaŃiuni de vînzare a patrimoniului. şi anume : gajul propriu-zis. cesiunea de creanŃe.

2. dacă există o prevedere în acordul de credit sau la sosirea termenului de plată. se efectuează prin virament. Acreditivul . cu modificările şi completările ulterioare (în continuare . serviciilor prestate şi alte plăŃi conform contractului. inclusiv dobînzile pentru prezentarea acestuia la notarul care a înregistrat contractul de gaj.07.N. valoarea producŃiei livrate. La restituirea împrumuturilor.pensii alimentare. Decontările privind achitarea datoriilor faŃă de furnizori. împrumuturile pot fi rambursate în rate.25/11-02 din 12.) 3.crescînde sau descrescînde.01. în baza documentelor de expediere remisi lui în afara băncii.M.845-XII din 03. cheltuieli de deplasare. de regulă. 4. în sume egale sau neegale . trimestrial. în conformitate cu angajamentele la termen. Din punctul de vedere al volumului. antreprenori şi alŃi creditori pentru activele procurate. onrarii etc. Împrumuturile pot fi restituite pînă la sau după scadenŃă. salarii. Conform Regulamentului. cu modificările şi completările ulterioare. DispoziŃia de plată . dar sînt posibile şi decontări în numerar cu respectarea limitei stabilite prin Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.cererea beneficiarului către plătitor de a plăti. Cererea-dispoziŃie de plată . Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faŃă de furnizori. anual.1996.dispoziŃie de transfer a unei sume de bani dată de către plătitor băncii plătitoare prin oficiul poştal pe numele unor cetăŃeni (pensii.angajamentul unei bănci de a plăti o sumă determinată beneficiarului pentru marfa livrată sau serviciile prestate la prezentarea documentelor ce confirmă că marfa a fost expediată sau serviciile au fost prestate. lunar sau în altă periodicitate ori în sumă totală la scadenŃă. iar întreprinderea debitoare primeşte un aviz privind achitarea datoriei sale.1992. semestrial.10 dispoziŃia incaso a băncii.dispoziŃia dată de către plătitor băncii care îl deserveşte de a transfera beneficiarului o anumită sumă de bani. formele de bază ale decontărilor prin virament se bazează pe : 1. contractele de credit şi gaj îşi pierd valabilitatea. avansurile primite şi serviciile de care întreprinderea a beneficiat. DispoziŃia de plată acceptată .Regulament) aprobat prin hotărîrea Consiliului de AdministraŃie al B. . Decontările prin virament se efectuează conform Regulamentului privind decontările fără numerar în Republica Moldova nr.

11 5. cantitatea şi calitatea muncii. nu se admite efectuarea de către o întreprindere a plăŃii pentru achitarea angajamentelor (datoriilor. Modul de utilizare a acestora este stabilit Legea cambiei nr. Cecul . rezultatele şi condiŃiile funcŃionării întreprinderii. a) datoriile faŃă de personal Datoriile faŃă de personal reprezintă angajamentele întreprinderii faŃă de salariaŃi pentru munca prestată. Salariul constituie orice recompensă sau venit calculat în conformitate cu contractul individual de muncă. în baza documentelor executorii sau a altor acte legislative care prevăd dreptul virării incostebile. Astfel. altor obligaŃiuni) alte întreprinderi faŃă de o terŃă persoană. Pe lîngă formele de decontări enumerate întreprinderea poate utiliza şi cambiile.3. unicul mijloc de plată legal pe teritoriul RM îl constituie moneda naŃională .leul moldovenesc. NoŃiuni privind datoriile calculate. 6. 1. în special. diverşi creditori. Prevederi legislative pentru anul 2004 Datoriile calculate sînt datorii faŃă de alte persoane fizice şi juridice.document de decontare prin care emiŃătorul de cec dă ordin băncii plătitoare de a plăti o anumită sumă de bani la prezentarea unui cec de către beneficiarul de cec. Datoriile faŃă de personal privind retribuirea muncii se concretizează în drepturile angajaŃilor aferente muncii prestate care se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între persoane fizice şi întreprindere şi sînt în raport direct cu cererea şi oferta forŃei de muncă pe piaŃa muncii. potrivit punctului 6 din Regulament.1993. de patron sau de organul împuternicit de acesta angajatului pentru munca prestată şi depinde . privind recuperarea cheltuielilor şi plăŃilor efectuate de salariaŃi în favoarea întreprinderii. bugetul de stat.dispoziŃia beneficiarului privind virarea incontsestabilă a unei anumite sume de mijloace băneşti din contul plătitorului fără consimŃămîntul lui. faŃă de personalul întreprinderii. Totodată. organele asigurărilor sociale. conform punctului 4 din Regulament.06. Există anumite reguli generale privind decontările care sînt obligatorii pentru bănci şi clienŃii acestora. DispoziŃia incaso (dispoziŃia incaso trezorerială) .1527-XII din 22. companiile de asigurări. adică decontările în valută străină se permit numai cu partenerii de afaceri din alte Ńări.

După încheierea contractului individual de muncă. Numărul şi calificarea angajaŃilor sînt determinate individual de întreprindere. precum şi facilităŃile acordate de patron. salariile se divizează în două părŃi componente : salariul de bază care reprezintă remunerarea personalului întreprinderii pe timpul şi volumul efectiv lucrat. vechimea în muncă şi poartă un caracter de stimulare sau compensare. în raport cu rezultatele obŃinute. de sporuri şi alte elemente. iar în carnetul de muncă se fac înscrieri privind angajarea în cîmpul muncii. plăŃi suplimentare şi adaosuri la salarii. sistemul de tarife. transferare. diverse recompense garantate de către stat şi salariul suplimentar care include sumele plătite personalului întreprinderii pe perioada nelucrată. întocmirea rapoartelor statistice şi contabile şi controlul fondului de salarii este necesară determinarea numărului personalului scriptic al întreprinderii şi evidenŃa operativă a personalului. Cu angajatul se încheie un contract de muncă şi. Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de bază la care se adaugă sporuri. condiŃiile de muncă concrete.12 de sistemul de salarizare care include formele de salarizare. cum sînt : plata pentru perioada concediilor de odihnă. Personalul scriptic se schimbă continuu în funcŃie de procesele de angajare. în acord sau conform altor sisteme de retribuire. în funcŃie de caracterul şi volumul activităŃii economice. angajatul completează într-un singur exemplar fişa personală de evidenŃă a cafrelor. Salariul fără suma totală a reŃinerilor din salariu reprezintă salariul net spre plată. fiind documentat corespunzător. Munca este retribuită pe unitate de timp. inclusiv diferite prime. îndemnizaŃii şi alte adaosuri la salarii. Statul garantează şi reglementează mărimea minimă a salariului. concediere şi se evaluează la o dată anumită. Pentru organizarea evidenŃei corecte a muncii. în baza căreia se emite un ordin de angajare la serviciu care se prezintă angajatului spre a lua cunoştinŃă contra semnătură. alte salarii pentru timpul nelucrat. Salarizarea angajaŃilor din sfera bugetară se efectuează în baza ReŃelei tarifare unice de salarizare. Principalul factor de producŃie îl constituie resursele umane. după caz. dar asigurate de stat. a unor adaosuri şi sporuri cu caracter compensatoriu care se stabilesc. Carnetul de muncă se întocmeşte pentru toŃi salariaŃii angajaŃi la întreprindere peste . Pentru a facilita evidenŃa contabilă. pentru staŃionarea întreprinderii din motive de forŃă majoră. În cazul angajării personalului la lucru se depune o cerere de angajare. a producŃiei şi a salariilor. după caz. un contract de răspundere materială pentru valorile primite în gestiune.

15% din suma venitului impozabil anual care depăşeşte 12180 lei. cotele impozitului pe veniturile persoanelor fizice sînt următoarele : • • 10% din suma venitului impozabil anual care nu depăşeşte 12180 lei. Concediile de bază şi suplimentare se acordă conform dispoziŃiei sau ordinului de acordare a concediului emisă pe baza cererii angajatului. nu poate să depăşească 20 %. Contractul individual de muncă poate fi reziliat din iniŃiativa salariatului în baza cererii acestuia. pentru zilele nelucrate ale concediului. şnuruite şi semnate. Conform articolului15 din Codul fiscal. restituirea sumelor plătite în plus în urma unor greşeli de calcul. Din salariile personalului pot fi efectuate următoarele reŃineri : • • • reŃineri fiscale: impozitul pe veniturile persoanelor fizice . reŃineri pentru chirii. Ordinele şi dispoziŃiile de mişcare a personalului se întocmesc în două exemplare : un exemplar pentru secŃia de evidenŃă a personalului. . locale. dar nu depăşeşte 16200 lei. din secŃie în secŃie. iar al doilea exemplar se transmite în contabilitatea întreprinderii. angajatului i se păstrează 50% din salariu. Nu se admit reŃineri din preavizul de concediere. plăŃi la sindicatele de ramură. pentru achitarea bunurilor procurate în rate.50% din salariul care se cuvine să fie plătit angajatului. în cazul concedierii salariatului înainte de expirarea anului de muncă. în funcŃie de reŃinerile din salarii. Transferarea la alt loc de lucru. Sumele spre plată angajaŃilor întreprinderii se calculează. plăŃile de compensaŃie şi alte plăŃi conform legislaŃiei. conform art. în contul căreia el a primit de acum concediu.13 5 zile şi se înregistrează Ńn registrul de evidenŃă a formularelor de carnete de muncă şi registrul de evidenŃă a circulaŃiei carnetelor de muncă care sînt numerotate. iar în cazurile special prevăzute de legislaŃie . al căror cuantum total. reŃineri sociale : 1 % în bugetul asigurărilor sociale . avansul nerestituit la timp pentru deplasarea de serviciu. În cazul reŃinerii din salariul de bază a cîtorva titluri executorii. reŃineri privind împrumuturile acordate anterior salariaŃilor.133 din Codul muncii. administraŃiei sau la cererea organelor judiciare prin emiterea ordinului cu privire la concediere. în baza cererii de transfer a angajatului sau a deciziei administraŃiei. diverse reŃineri : avansurile la salariile acordate anterior. atribuirea altei categorii sau calificări se face printr-un ordin de transfer.

Angajatul are dreptul la scutiri în mărime de 240 lei anual pentru fiecare persoană întreŃinută în condiŃiile cînd aceasta : are relaŃii de rudenie în ascensiune dau descedenŃă.E. onorariile. pensiile alimentare şi indemnizaŃiile pentru copii. din copilărie. primeşte un venit anual mai mic de 1 000 lei. este întreŃinută de contribuabil. mostenire. Venitul impozabil al salariatului cuprinde orice formă de salarizare. cîştigurile din loterie şi alte forme de venituri stabilite în Codul fiscal. este invalid de război.14 • 25% din suma venitului impozabil anual care depăşeşte 16200. dar învaŃă la secŃia de zi cu frecvenŃă a unei instituŃii de învăŃămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal. Cernobâl sau este invalid în urma acestui accident .A. indemnizaŃiile. suplimentele. conform contractului de asigurare. este părinte sau soŃ (soŃie) al participantului decedat sau dat dispărut în acŃiunile de luptă pentru apărarea Republicii Moldova sau este invalid în urma acestor evenimente . inclusiv a invalidilităŃii. cu scăderea sumei scutirilor acordate salariatului. bursele. Fiecare angajat care se află în relaŃii de căsătorie pe parcursul întregului an fiscal are dreptul la scutiri suplimentare în sumă de 3 600 lei anual. unde se Ńine evidenŃa carnetului de muncă al angajaŃilor rezidenŃi ai RM . premiile. În venitul impozabil nu se includ plăŃile de asigurare (despăgubirile). Impozitul pe veniturile persoanelor fizice se calculează şi se reŃine la sursa de plată şi în momentul plăŃii de la suma impozabilă. b) 10000 lei anual pentru angajatul care : s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică ca urmare a accidentului de la C. comisioanele şi alte plăŃi. în cazul cînd soŃul (soŃia) nu beneficiază de scutirea personală. dividente de la rezidenŃi. Scutirile se acordă numai la locul de muncă de bază. precum şi înlesnirile acordate salariatului de către întreprindere. . patrimoniul primit ca donaŃie. compensaŃiile în caz de pierdere temporară a capacităŃii de muncă. invalid de grupa I şi II sau victimă a represiunilor politice ulterior reabilitată. Scutirea personală constituie : a) 3600 lei anual. în cazul cînd nu există scutirea specificată în punctul b) . locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu.

b) datoriile privind asigurările În scopul păstrării calităŃii şi cantităŃii în timp şi spaŃiu a factorilor de producŃie. Plata salariului poate fi efectuată în numerar. în fişa personală deschisă pentru fiecare angajat. Concediul anual plătit se acordă angajaŃilor pe o durată de cel puŃin 24 zile lucrătoare. Conform Legii salarizării. 1 Conform Codului muncii. unele categorii de angajaŃi au dreptul la concedii suplimentare sau la un concediu pe cont propriu.15 Pentru a acorda scutirile sus-menŃionate. Calculul salariilor. întreprinderile asigură bunurile. familiale sau sănătăŃii. Calcularea retribuŃilor pentru concediile angajaŃilor are unele particularităŃi. al căror timp de lucru nu se supune evidenŃei (nu este normat) • ultimele trei luni calendaristice de lucru . cu săptămîna de lucru de 6 zile. Pentru angajaŃii pînă la vîrsta de 18 ani durata concediului de odihnă este de o lună calendaristică. RetribuŃia pentru concedii se calculează pe baza salariului mediu zilnic şi duratei concediului. În afară de concediile anuale. prin carduri bancare sau prin transfer poştal pe contul acestuia. Pentru calcularea salariului mediu se stabilesc două perioade de referinŃă : • ultimele 12 luni calendaristice . personalul şi răspunderea civilă contra unor riscuri şi situaŃii de incertitudine excepŃionale. stării sociale. angajatul prezintă patronului cererea de scutire(vezi Anexa 1) pînă la data încadrării în munca ca angajat sau pînă la începutul anului. menŃinîndu-se locul de muncă şi salariul mediu. venitului impozabil şi impozitului pe venit se face în bază cumulativă. cu achitarea obligatorie a acestor servicii de către patron. tuturor angajaŃilor li se acordă concedii anuale. inclusiv sub formă de băuturi spirtoase sau substanŃe narcotice.pentru angajaŃii din unităŃile agricole şi angajaŃii. se interzice plata salariului în natură. prin mandat poştal.în celelalte cazuri. Salariile se plătesc personalului întreprinderii în lei moldoveneşti. de la începutul anului sau din momentul angajării la serviciu. fără a fi plătit. Impozitul pe venit reŃinut la sursa de plată din veniturile angajaŃilor urmează să fie vărsat la buget nu mai tîrziu de dată de 10 a lunii următoare după luna în care s-a efectuat reŃinerea. garantării unei continuităŃi a activităŃii economice. 1 Contabilitate şi audit 1/2004 "Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004" paginile 202-208 . anexînd la aceasta documentele necesare pentru confirmarea poziŃiei sale de rezident.

cu modificările şi completările ulterioare. Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 . pensii. fondul pentru ajutorul de şomaj. constînd în acordarea de indemnizaŃii. indiferent de sursa finanŃării activităŃilor. Asigurările sociale pot fi efectuate prin sistemul public de asigurări sociale şi privat.07. • • 4. persoanele care desfăşoară activitate în funcŃie electivă sau sînt numite în autorităŃi executive sau legislative.1999.7 lei anual pentru o unitate grad/hectar de teren agricol pentru fiecare proprietar de terenuri agricole. ajutoare. • 1. de protecŃie socială a persoanelor asigurate. persoanele cu contract individual. • • 627 lei anual pentru fiecare persoană care arendează terenuri agricole. depun contribuŃii la asigurările sociale de stat.489-XIV din 08. ToŃi agenŃii economici. asigurările sociale reprezintă un sistem. Aceşti contribuabili trebuie înregistraŃi ca plătitori de contribuŃii la reprezentanŃele Casei NaŃionale de Asigurări Sociale la locul de reşedinŃă. 28% la ajutorul de şomaj pentru oficiile forŃei de muncă . 10% din venitul net lunar realizat pentru fiecare fondator de întreprinderi individuale. indiferent de forma juridică de organizare.pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj. cetăŃenii ai RM angajaŃi prin contract în proiecte. inclusiv persoanele fizice. • 28% la indemnizaŃiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi indemnizaŃia în caz de sarcină şi lăuzie . instituŃii şi organizaŃii internaŃionale.5% la fondul de retribuire a muncii şi alte recompense ale invalizilor şi pensionarilor . . prestaŃii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităŃii de muncă şi alte prestaŃii prevăzute de legislaŃie. indiferent de formele de proprietate şi gospodărire.16 În conformitate cu Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. tarifele cotelor contribuŃiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pe anul 2004 se stabilesc în următoarele mărimi : • 28% la fondul de retribuire a muncii şi la alte recompense pentru : întreprinderiile care angajează persoane prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii.

compensare daunelor). • în mărimea stabilită de Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. • • bursele. ContribuŃiile la asigurările sociale de stat obligatorii se calculează din suma salariului calculat şi din alte recompense. • sumele ce se constituie din valoarea cadourilor primite la locul de muncă de bază de angajaŃii sau de foşti angajaŃi.pentru avocaŃii şi notarii care au obŃinut licenŃă în modul stabilit de lege.93-XIV din 15. în următoarele scopuri : plata pensiilor pentru limită de vîrstă. odihna salariaŃilor şi copiilor lor. pentru vechime în muncă.17 • taxa lunară fixă calculată din tariful de 28% la baza de calcul egală cu trei salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul 2004 . în expresie bănească sau naturală.1998. Mijloacele băneşti acumulate în bugetul asigurărilor sociale de stat se folosesc. pentru angajaŃii în baza de contract individual sau contract de acordare a lucrărilor şi serviciilor. în cazul pierderii întreŃinătorului. • sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurările obligatorii sau benevole. indiferent de forma juridică de organizare. . ContribuŃiile la asigurările sociale de stat obligatorii în mărime de 28 % şi 1 %nu se calculează din următoarele plăŃi şi venituri : • sumele ajutorului material. cu excepŃia compensaŃiei pentru concediul nefolosit în caz de concediere. Cernobâl. dar nu mai puŃin de 705 lei pe an pentru titularii patentei de întreprinzător. plătită participanŃilor la lichidarea consecinŃelor avariei de la C.A. acordat în caz de calamităŃi naturale şi în alte circumstanŃe excepŃionale. plata ajutoarelor de asigurări sociale. de invalidilitate. preavizele plătite în caz de concediere în conformitate cu legislaŃia.E. • 705 lei anual pentru o persoană angajată prin contract în străinătate în cazul cînd acordurile şi convenŃiile internaŃionale la care RM este parte nu prevăd alte condiŃii. acoperirea cheltuielilor pentru tratamentul balneosanatorial. • plăŃile compensatorii în limitele stabilite de legislaŃie (diurnele. sumele plătite de şcolile profesionale polivalente şi şcolile de meserii.07. plata ajutoarelor de şomaj etc. conform legislaŃiei în vigoare. indemnizaŃia acordată pentru incapacitatea temporară de muncă (inclusiv pentru îngrijirea unui copil bolnav). plata pensiilor sociale şi indemnizaŃiilor pentru pensionari. fără reducerea impozitelor şi altor plăŃi. indiferent de faptul din ce cont au fost plătite contribuŃiile de asigurări. plata ajutoarelor şi compensaŃiilor acordate famiilor cu copii socialmente vulnerabile.

515 "Venituri anticipate curente" şi 516 "Alte datorii financiare pe termen scurt". 513 "Împrumuturi pe termen scurt". procente. Soldul conturilor din această grupă se reflectă la finele perioadei de gestiune în subcapitolul 5. Capitalul atras îl constituie creditele bancare şi împrumuturile în valută naŃională şi străină primite de către întreprindere de la alte persoane fizice şi juridice. Contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt Datoriile financiare includ datoriile legate de angajarea capitalului atras.BASS (vezi Anexa 2)calculul în acest raport se efectuează cu total cumulativ de la începutul anului. Contribuabilul trebuie să prezinte darea de seamă privind calcularea. 512 "Credite bancare pe termen scurt pentru salariaŃi". plăŃi pe cote de participare). EvidenŃa analitică a creditelor bancare şi împrumuturilor se Ńine pe feluri de credite şi împrumuturi.18 • veniturile provenite din gestionarea proprietăŃii organizaŃiei(dividente.1. 1 Contabilitate şi audit 1/2004 "Legea bugetului asigurărilor de stat pe anul 2004" paginile 202-208 . 514 "Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung". pe termene de rambursare. termenul de rambursare al căror nu este mai mare de un an. stabilite conform legislaŃiei cu privire la pensii ş.1. utilizarea şi achitarea contribuŃiilor de asigurări sociale de stat.a. • toate tipurile de pensii. pe un termen stabilit şi pentru o anumită plată.Astfel din grupa 51 "Datorii financiare pe termen scurt" fac parte următoarele conturi sintetice : 511 "Credite bancare pe termen scurt". Contabilitatea datoriilor pe termen scurt : 2. "Datorii financiare pe termen scurt" al bilanŃului contabil(vezi Anexa 3). pe creditori şi pe băncile care le-au acordat.1 2. Contul 511 "Credite pe termen scurt" este destinat generalizării informaŃiei referitoare la situaŃia decontărilor privind creditele. Pentru generalizarea informaŃiei privind datoriile financiare pe termen scurt este destinată grupa 51 "Datorii financiare pe termen scurt" a clasei 5 "Datorii pe termen scurt" a Planului de conturi contabile al activităŃii economico-financiare a întreprinderilor. forma 4 .

Creditele bancare şi împrumuturile primite se reflectă prin formula contabilă : Dt 241 "Casa" sau Dt 242 "Cont de decontare".19 Contul 511 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasi. 5114 "Credite bancare pe termen scurt în valută străină amînate ". La contul 511 "Credite bancare pe termen scurt" pot fi deschise următoarele subconturi : 5111 "Credite bancare pe termen scurt în valută naŃională ". sau . 5112 "Credite bancare pe termen scurt în valută străină ". Contul 513 "Împrumuturi pe termen scurt" este destinat generalizării informaŃiei referitoare la existenŃa. iar în debit rambursarea lor. mişcarea şi situaŃia decontărilor privind împrumuturile pe termen scurt primite pe un termen nu mai mare de un an.suma creditelor rambursate. În creditul acestui cont se reflectă sumele împrumuturilor primite sau trecute din grupa împrumuturilor pe termen lung. 5134 " Împrumuturi pe termen scurt de la personalul întreprinderii ". 5135 " Cambii financiare pe termen scurt emise". iar în debit . La contul 513 pot fi deschise următoarele subconturi : 5131 " Împrumuturi pe termen scurt de la părŃi nelegate". Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii aferente creditelor pe termen scurt nerambursate la finele perioadei de gestiune.5113 "Credite bancare pe termen scurt în valută naŃională amînate". 5132 " Împrumuturi pe termen scurt de la părŃi legate". Contul 513 "Împrumuturi pe termen scurt" este un cont de pasiv. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii privind împrumuturile pe termen scurt nerambursate la finele perioadei de gestiune. În creditul acestui cont se reflectă sumele creditorilor pe termen scurt primite şi trecute din grupa creditelor pe termen lung. 5133 " Împrumuturi pe termen scurt din emisiunea de obligaŃiuni ". sau Dt 243 "Cont valutar" Ct 511 "Credite bancare pe termen scurt" Ct 513 "Împrumuturi pe termen scurt" Contactul de credit şi/sau împrumut poate stipula utilizarea cu scop determinat a acestora prin achitarea datoriilor pe seama creditelor şi împrumuturilor care se înregistrează prin formula contabilă : Dt 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale".

Contul 514 "Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung" este destinat generalizării informaŃiei referitoare la situaŃia decontărilor privind datoriile curente trecute din grupa datoriilor pe termen lung. Contul 512 "Credite bancare pe termen scurt pentru salariaŃi" este destinat generalizării informaŃiei referitoare la situaŃia decontărilor privind credite bancare pentru salariaŃi. Restituirea creditelor şi împrumuturilor se înregistrează prin creditarea conturilor mijloacelor băneşti şi debitarea unuia din conturile de evidenŃă a creditelor sau împrumuturilor : Dt 511 "Credite bancare pe termen scurt" Dt 512 "Credite bancare pe termen scurt pentru salariaŃi" Dt 513 "Împrumuturi pe termen scurt" Ct 241 "Casa" sau Ct 242 "Cont de decontare". Creditele bancare pentru salariaŃi pot fi acordate prin intermediul întreprinderii care le primeşte şi apoi le eliberează personalului sau prin acordarea directă acestuia de către instituŃia bancară.rambursarea lor. în cazul cînd termenul de achitare nu este mai mare de un an. precum şi pentru achitarea documentelor de decontare ale întreprinderilor de comerŃ pentru mărfurile vîndute pe credit salariaŃilor. sau Ct 243 "Cont valutar".20 Dt 522 "Datorii pe termen scurt faŃă de părŃile legate". iar în debit . întocmindu-se formula contabilă : Dt 227 "CreanŃe pe termen scurt ale personalului" Ct 512 "Credite bancare pe termen scurt pentru salariaŃi". Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii aferente Credite bancare pe termen scurt pentru salariaŃi la finele peroadei de gestiune. termenul de rambursare al cărora nu este mai mare de un an. Contul 512 "Credite bancare pe termen scurt pentru salariaŃi" este un cont de pasiv. Creditele bancare pot fi acordate personalului propriu pentru construcŃia locuinŃelor şi alte scopuri prevăzute de legislaŃie. în creditul .Este un cont de pasiv. sau Dt 539 "Alte datorii pe termen scurt" Ct 511 "Credite bancare pe termen scurt" Ct 513"Împrumuturi pe termen scurt". În creditul acestui cont se reflectă sumele creditelor bancare pe termen scurt primite pentru salariaŃi şi creditelor trecute din grupa Credite bancare pe termen lung.

care reprezintă activele ce .N. adică se includ în valoarea de bilanŃ a activelor calificate. cheltuielile privind împrumuturile se constată ca cheltuială în perioada de gestiune în care au fost suportate.21 căruia sînt reflectate sumele datoriilor curente trecute din grupa datoriilor pe termen lung. • metoda alternativă admisibilă. În cazul aplicării metodei alternative admisibile cheltuielile privind împrumuturile se capitalizează. precum şi de destinaŃia şi utilizarea efectivă a împrumuturilor primite. 23 "Cheltuieli privind împrumuturile". În creditul acestui cont se reflectă sumele veniturilor anticipate curente apărute în perioada de gestiune. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă sumele veniturilor anticipate curente la finele perioadei de gestiune.C. întocmindu-se formula contabilă : Dt 714 "Alte cheltuieli operaŃionale" Ct 511 "Credite bancare pe termen scurt" Ct 512 "Credite bancare pe termen scurt pentru salariaŃi" Ct 513 "Împrumuturi pe termen scurt".N. iar în debit . Contul 515 "Venituri anticipate curente" este destinat generalizării informaŃiei privind veniturile obŃinute în perioada de gestiune. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii aferente cotei curente a datoriilor pe termen lung la finele perioadei de gestiune.C. Întreprinderea suportă unele cheltuieli privind capitalul atras sub formă de dobînzi aferente creditelor şi împrumuturilor şi alte cheltuieli numite cheltuieli privind împrumuturile.achitarea acestora.Modul de determinare a cheltuielilor privind împrumuturile şi de contabilizare a acestora sînt reglementate de prevederile S. Contul 516 "Alte datorii financiare pe termen scurt" este destinat generalizării informaŃiei privind decontările cu diferiŃi creditori aferente operaŃiilor care nu se referă la celelalte conturi din grupa 51 "Datorii financiare pe termen scurt". dar aferente perioadelor viitoare.trecerea lor la veniturile perioadei de gestiune. 23 "Cheltuieli privind împrumuturile". iar în debit .N. indiferent de momentul plăŃii acestora. 23. Contul 515 "Venituri anticipate curente" este un cont de pasiv. La utilizarea metodei recomandate de S.C. conform căruia există două metode de constatare a cheltuielilor privind împrumuturile : • metoda recomandată de S.

2. Ct 511 "Credite bancare pe termen scurt" Ct 513 "Împrumuturi pe termen scurt". creditor. Contabilitatea datoriilor comerciale pe termen scurt Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faŃă de furnizori.1. EvidenŃa analitică a datoriilor pe termen scurt privind facturile comerciale se Ńine conform facturilor prezentate de furnizorii şi antreprenori : . antreprenori şi alŃi creditori pentru activele procurate. 5212 "Facturi de achitat în străinătate". avansurile primite şi serviciile de care întreprinderea a beneficiat. Contul 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale " este destinat generalizării informaŃiei privind decontările cu furnizorii şi antreprenorii. iar în debit . Pentru generalizarea informaŃiei privind datoriile comerciale este destinată grupa 52 "Datorii comerciale pe termen scurt " a clasei 5 "Datorii pe termen scurt" a Planului de conturi contabile.achitarea lor.a. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile pe termen scurt ale întreprinderii faŃă de furnizori şi antreprenori la finele perioadei de gestiune. pe termene de apariŃie şi de stingere a datoriilor. EvidenŃa analitică a datoriilor comerciale se Ńine pe fiecare furnizor. "Datorii comerciale pe termen scurt" al bilanŃului contabil.2.Din grupa 52 "Datorii comerciale pe termen scurt" fac parte următoarele conturi sintetice : 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale ". în creditul acestui cont se reflectă datoriile aferente facturilor primite de la furnizori şi antreprenori. La contul 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale " pot fi deschise următoarele subconturi : 5211 "Facturi de achitat în Ńară". 5213 "Cambii emise". antreprenor. 522 "Datorii pe termen scurt faŃă de părŃile legate" şi 523 "Avansuri pe termen scurt primite". Soldul conturilor din această grupă la finele perioadei de gestiune se reflectă în subcapitolul 5.22 necesită în mod obligatoriu o perioadă lungă de creare şi de pregătire spre utilizare după destinaŃie sau spre vînzare care se reflectă prin formula contabilă : Dt 121 "Active materiale în curs de execuŃie" sau Dt 122 "Terenuri" sau Dt 215 "ProducŃia în curs de execuŃie" ş. Este un cont de pasiv.

5223 "Datorii pe termen scurt faŃă de alte părŃi legate". Contul 523 "Avansuri pe termen scurt primite" este destinat generalizării informaŃiei privind avansurile primite de la cumpărători şi clienŃi în contul livrării valorilor în mărfuri şi materiale şi prestării serviciilor.sumele compensării avansurilor în cazul decontărilor cu cumpărătorii şi clienŃii pentru producŃia livrată şi serviciile prestate. în creditul acestui cont se reflectă datoriile părŃilor legate aferente valorilor materiale primite. 5222 "Datorii pe termen scurt faŃă de întreprinderile asociate". Este un cont de pasiv. precum şi a livrărilor nefacturate. iar în debit . serviciilor prestate. - Documentelor de decontare neachitate în termen. asociaŃii şi alte părŃi legate) aferente valorilor în mărfuri şi materiale primite şi serviciilor prestate. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile părŃilor legate aferente valorilor materiale primite şi serviciilor prestate la finele perioadei de gestiune. • la reflectarea valorii serviciilor prestate de către furnizori şi antreprenori (fără TVA): . Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii aferente avansurilor pe termen scurt primite la finele perioadei de gestiune.23 - Facturilor acceptate şi altor documente de decontare. în debit . La contul 522 "Datorii pe termen scurt faŃă de părŃile legate" pot fi deschise următoarele subconturi : 5221 "Datorii pe termen scurt faŃă de întreprinderile-fiice". în creditul acestui cont se reflectă sumele avansurilor şi a plăŃilor primite. termenul de achitare al cărora n-a expirat . precum şi privind achitările pentru produse şi servicii pe măsura executării parŃiale a acestora. Este un cont de pasiv. Procurarea activelor şi beneficierea de servicii se înregistrează prin următoarele formule contabile: • la reflectarea valorilor materiale intrate de la furnizori (fără TVA): Dt 111 "Active nemateriale" Dt 121 "Active materiale în curs de execuŃie" Dt 123 "Mijloace fixe" Dt 211 "Materiale" Dt 217 "Mărfuri" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale " sau Ct 522 "Datorii pe termen scurt faŃă de părŃile legate". Contul 522 "Datorii pe termen scurt faŃă de părŃile legate" este destinat generalizării informaŃiei referitoare la datoriile pe termen scurt privind operaŃiile efectuate cu părŃile legate (fiice.sumele virate pentru stingerea datoriei.

subiecŃii impozabili înregistraŃi ca plătitori de TVA au dreptul la trecerea în cont a TVA achitată sau care urmează a fi achitată privind valorile materiale şi serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităŃii de întreprinzător în cazul cînd dispun de : a) factura fiscală la valorile materiale. suma TVA se include în valoarea activelor procurate. . importatorul trebuie să achite TVA la data declarării mărfurilor în punctele vamale. La suma TVA aferentă procurărilor efectuate în Ńară se întocmeşte formula contabilă : Dt 534 "Datorii privind decontările cu bugetul". sau b) documentul eliberat de autorităŃile vamale care confirmă achitarea TVA aferentă mărfurilor importate. Conform art. subcontul 5342 "Datorii privind taxa pe valoarea adăugată" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale " sau Ct 522 "Datorii pe termen scurt faŃă de părŃile legate". 102 alin. Totodată după achitarea sumei TVA importatorului i se permite trecerea în cont a acesteia în cazul cînd el este plătitor de TVA. la intrarea mărfurilor în Ńară (cu toate că în documentele furnizorului străin nu este indicată suma TVA).(2) din Codul fiscal.24 Dt 112 "Active nemateriale în curs de execuŃie" Dt 211 "Materiale" Dt 217 "Mărfuri" Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Dt 811 "ProducŃia de bază" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale " sau Ct 522 "Datorii pe termen scurt faŃă de părŃile legate". Conform art. De accea. Valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate din alte Ńări nu include TVA. suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată privind valorile materiale şi serviciile procurate care se folosesc pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau cheltuieli. 102 din Codul fiscal. pentru ca agenŃii economici care procură mărfuri din Republica Moldova şi din alte Ńări să fie în aceleaşi condiŃii. serviciile procurate în Ńară pentru care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA . În caz contrar.

companiile de asigurări. 532 "Datorii faŃă de personal privind alte operaŃii". în funcŃie de formele de decontări : Dt 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale " sau Dt 522 "Datorii pe termen scurt faŃă de părŃile legate" Ct 241 "Casa" Ct 242 "Cont de decontare" Ct 243 "Cont valutar" În cazul neachitării la timp a datoriilor faŃă de furnizori conform contractului pot fi calculate amenzi care se reflectă prin formula contabilă : Dt 714 "Alte cheltuieli operaŃionale" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale " sau Ct 522 "Datorii pe termen scurt faŃă de părŃile legate". diverşi creditori. bugetul de stat. Pentru generalizarea informaŃiei privind datoriile pe termen scurt calculate este destinată grupa 53 "Datorii pe termen scurt calculate" a clasei 5 a Planului de conturi contabile din care fac parte următoarele conturi sintetice : 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii".25 Achitarea datoriilor faŃă de furnizori pentru bunurile materiale procurate în Ńară şi peste hotarele ei se reflectă prin întocmirea formulelor contabile. 535 "Taxa pe valoarea adăugată şi accize de încasat". 536 "Datorii privind plăŃile extrabugetare". Contabilitatea datoriilor pe termen scurt calculate Datoriile calculate sînt datorii faŃă de alte persoane fizice şi juridice. 537 "Datorii . Primirea avansurilor se reflectă în contabilitate pri întocmirea următoarelor formule contabile : Dt 241 "Casa" sau Dt 242 "Cont de decontare. sau Ct 539 "Alte datorii pe termen scurt". Întreprinderea poată să primească avansuri în contul vînzării ulterioare a producŃiei fabricate care pînă la livrarea producŃiei se consideră datorii. 2. sau" Dt 243 "Cont valutar" Ct 523 "Avansuri pe termen scurt primite". în special.2. 533 "Datorii privind asigurările". faŃă de personalul întreprinderii. organele asigurărilor sociale.

. de creare a activelor. iar în debit .3. În creditul acestui cont se reflectă retribuŃiile calculate. 539 "Alte datorii pe termen scurt". Soldul conturilor din această grupă se reflectă în subcapitolul 5. a) Contabilitatea datoriilor faŃă de personal Datoriile faŃă de personal privind retribuirea muncii se concretizează în drepturile angajaŃilor aferente muncii prestate care se stabilesc prin negocieri colective sau individual e între persoane fizice şi întreprindere şi sînt în raport direct cu cererea şi oferta forŃei de muncă pe piaŃa muncii. cantitatea şi calitatea muncii.26 faŃă de fondatori şi alŃi participanŃi". acestea se includ în costul produselor fabricate sau serviciilor prestate şi se reflectă prin formula contabilă : Dt 811 "ProducŃia de bază" Dt 812 "ActivităŃi auxiliare" Dt 813 "Consumuri indirecte de producŃie" Ct 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii". de încărcare şi descărcare a valorilor materiale şi în alte lucrări legate de aprovizionare. 538 "Rezerve pentru cheltuieli şi plăŃi preliminate". rezultatele şi condişiile funcŃionării întreprinderii. Pentru generalizarea informaŃiei privind decontările cu personalul întreprinderii aferente retribuŃiilor şi sumelor depuse este destinat contul de pasiv 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii".a. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii cuprinde următoarele momente care pot fi evidenŃiate astfel : Salariile calculate personalului constituie un element al consumurilor sau cheltuielilor care. în funcŃie de destinaŃie. se contabilizează astfel : • în cazul cînd salariile calculate reprezintă consumuri de producŃie directe sau indirecte. • în cazul cînd salariile sînt calculate salariaŃilor încadraŃi în procesul de procurare.sumele achitate şi reŃinute. ele se includ în valoarea de intrare a acestor active : Dt 112 "Active nemateriale în curs de execuŃie" Dt 122 "Terenuri" Dt 211 "Materiale" Dt 217 "Mărfuri"ş. "Datorii pe termen scurt calculate" al bilanŃului contabil. Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii faŃă de personal privind retribuirea muncii la finele perioadei de gestiune.

împrumuturile primite. În debitul contului 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii". ReŃinerile din salarii se reflectă în felul următor : Dt 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii" . Pentru evidenŃa decontărilor cu personalul întreprinderii privind alte operaŃiuni.la suma impozitului pe veniturile persoanelor fizice Ct 533 "Datorii privind asigurările" . cu excepŃia decontărilor privind retribuirea muncii. în afară de reŃineri. ele nu constituie o parte a costului de producŃie. acoperirea unor cheltuieli şi stingerea datoriilor întreprinderii. cît şi în datorii rezultate din alte operaŃiuni. Acestea se reflectă în conturile clasei 7 "Cheltuieli" şi se scad din venituri la calcularea rezultatului financiar. pensiile alimentare. Suma salariilor neridicate se trece pe un subcont distinct deschis în cadrul contului 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii". pentru mărfurile procurate în rate. plata pentru serviciile comunale. este destinat contul de pasiv 532 "Datorii faŃă de personal privind alte operaŃii". În creditul acestui cont se reflectă datoriile aferente altor operaŃiuni calculate personalului. • • în cazul cînd salariile calculate reprezintă cheltuieli ale perioadei.achitarea şi trecerea la scăderi a datoriilor faŃă de personal.a. Acestea pot fi datorii faŃă de titularii de avans privind sumele cheltuite de aceştia pe contul propriu în interesele întreprinderii. serviciile prestate de instituŃiile preşcolare ş.la suma totală a reŃinerilor Ct 534 "Datorii privind decontările cu bugetul" . iar în debit .la suma primelor de asigurare. contribuŃiilor la asigurările sociale Ct 227 "CreanŃe pe termen scurt ale personalului" .27 Ct 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii". Soldul acestui . se reflectă plata salariilor prin formula contabilă: Dt 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii" Ct 241 "Casa" sau Ct 242 "Cont de decontare".pentru recuperarea prejudiciului material cauzat. RelaŃiile întreprinderii cu personalul pot fi exprimate atît în datorii salariale.

reflectîndu-se prin formula contabilă : . întreprinderile asigură bunurile. Cernobâl. fiind calculate şi achitate de Casa NaŃională de Asigurări Sociale. AngajaŃii de asemenea defalcă contribuŃii în bugetul asigurărilor sociale de stat în mărime de 1% din suma salariului şi altor recompense calculate care se reŃine din salariul acestora. iar în debit . datoriilor privind asigurarea medicală. numai indemnizaŃia pentru incapacitate temporară de muncă. personalul şi răspunderea civilă contra unor riscuri şi situaŃii de incertitudine excepŃionale.E. garantării unei continuităŃi a activităŃii economice. Suma spre achitarea Casei NaŃionale de Asigurări Sociale se calculează ca diferenŃa dintre sumele calculate şi achitate efectiv de întreprindere salariaŃilor săi. a contribuŃiilor pentru asigurările sociale se calculează în funcŃie de tariful stabilit pentru anul respectiv şi mărimea bazei de calcul. virate şi cheltuite. În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate privind asigurările. indemnizaŃii pentru înmormîntare.a. PlăŃile efectuate de întreprindere în favoarea angajaŃilor se reflectă prin formula contabilă : Dt 533 "Datorii privind asigurările" Ct 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii" Ct 532 "Datorii faŃă de personal privind alte operaŃii". indemnizaŃia în caz de sarcină şi lăuzie.28 cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii faŃă de personal aferente altor operaŃiuni la finele perioadei de gestiune. compensaŃii pentru persoanele care au avut de suferit în urma avariei de la C. Pentru evidenŃa sintetică a defalcărilor şi decontărilor aferente contribuŃiilor la asigurările sociale în Fondul asigurărilor sociale. pensii diferitelor categorii de populaŃii ş. celelalte indemnizaŃii de invaliditate în caz de accidente de muncă sau de boală profesională. b) Contabilitatea datoriilor privind asigurările În scopul păstrării calităŃii şi cantităŃii în timp şi spaŃiu a factorilor de producŃie.A.mijloacele achitate. Întreprinderea achită salariaŃilor la locul de muncă de bază pe seama mijloacelor asigurărilor sociale. Suma primelor de asigurare la companiile de asigurări. asigurarea bunurilor şi personalului întreprinderii este destinat contul de pasiv 533 "Datorii privind asigurările". Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii privind primele de asigurare la finele perioadei de gestiune. compensaŃii nominative pentru unele categorii de populaŃie.

taxelor şi sancŃiunilor economice este destinat contul de pasiv 534 "Datorii privind decontările cu bugetul". iar în debit . locale (impozitul funciar. d) Contabilitatea datoriilor faŃă de fondatori şi alŃi participanŃi Contul 537 "Datorii faŃă de fondatori şi alŃi participanŃi" este destinat generalizării informaŃiei referitoare la situaŃia decontărilor cu fondatorii întreprinderii privind calcularea şi plata dividentelor.este un cont de pasiv. precum şi amenzilor.). arendei curente . Sistemul fiscal al Republicii Moldova cuprinde o totalitate de impozite şi taxe divizate în : generale de stat (impozitul pe venit. veniturile şi alte plăŃi. Astfel. taxa vamală ş. TVA. în creditul căruia se reflectă dividentele calculate. veniturilor şi altor plăŃi. contul 535 "Taxa pe valoarea adăugată şi accize de încasat" este destinat generalizării informaŃiei privind sumele impozitul pe venit.a. achitare şi declarare a impozitelor şi taxelor.29 Dt 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările". Contul 538 "Rezerve pentru cheltuieli şi plăŃi preliminate" este destinat generalizării informaŃiei privind situaŃia şi mişcarea rezervelor constituite în mod stabilit în scopul repartizării uniforme a unor cheltuieli şi plăŃi distincte. EvidenŃa analitică a datoriilor faŃă de fondatori şi alŃi participanŃi se Ńine pe fondatori şi pe participanŃi. Planul de conturi prevede şi alte conturi pentru contabilizarea decontărilor cu bugetul care au o utilizare mai redusă datorită specificului efectuării operaŃiunilor economice.achitarea sau restituirea lor. asigurării directe . . dar care nu sînt obligatorii spre plată pînă la îndeplinirea condiŃiilor prevăzute de legislaŃia în vigoare. c) Contabilitatea datoriilor privind decontările cu bugetul RelaŃiile agenŃilor economici cu bugetul de stat se concretizează în procesele de calculare. calculate. Contul 539 "Alte datorii pe termen scurt" este destinat generalizării informaŃiei privind situaŃia decontărilor întreprinderii aferente pretenŃiilor primite de la cumpărători şi clienŃi. TVA şi accizelor aferente procurărilor. Pentru generalizarea informaŃiei privind datoriile faŃă de buget aferente impozitelor. taxa hotelieră ş.). Soldul acestui cont este creditor şi reprezintă sumele datoeiilor faŃă de fondatori la finele perioadei de gestiune. accizele.a. penalităŃilor şi despăgubirilor recunoscute . taxa pentru amenajarea teritoriului. sumelor privind riscurile transmise şi acceptate pentru reasigurare .

513 "Împrumuturi pe termen scurt". care cuprinde următoarele grupe de conturi : 51 "Datorii financiare pe termen scurt". Datoriile financiare includ datoriile legate de angajarea capitalului atras. pe un termen stabilit şi pentru o anumită plată. În funcŃie de termenul de achitare în datorii pe termen lung şi datorii pe termen scurt cu termenul de achitare nu mai mare de un an.30 - altor operaŃiuni ale întreprinderii. Capitalul atras îl constituie creditele bancare şi împrumuturile în valută naŃională şi străină primite de către întreprindere de la alte persoane fizice şi juridice. În funcŃie de conŃinutul economic datoriile se clasifică în datorii financiare. Soldul este creditor şi . comerciale şi calculate. 512 "Credite bancare pe termen scurt pentru salariaŃi". 52 "Datorii comerciale pe termen scurt" şi 53 "Datorii pe termen scurt calculate". În planul de conturi contabile al activităŃii economico-financiare a întreprinderilor din Republica Moldova intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998. Acestea conturi sînt conturi de pasiv. Pentru evidenŃa creditelor bancare şi împrumuturilor pe termen scurt sînt destinate conturile 511 "Credite bancare pe termen scurt". faŃă de stat privind plata impozitelor şi taxelor. faŃă de personalul angajat privind retribuirea muncii. datoriile pe termen scurt sînt clasificate după conŃinutul lor economic în clasa 5 "Datorii pe termen scurt". Rezumat Datoriile reprezintă angajamente de plată ale întreprinderii faŃă de furnizori pentru bunurile procurate şi serviciile prestate. faŃă de alte persoane juridice şi fizice.

companiile de asigurări. în special. Pentru generalizarea informaŃiei privind decontările cu personalul întreprinderii aferente retribuŃiilor şi sumele depuse este destinat contul de pasiv 531 "Datorii faŃă de personal privind retribuirea muncii". organele asigurărilor sociale. personalul şi răspunderea civilă contra unor riscuri şi situaŃii de incertitudine excepŃionale. Datoriile faŃă de personal reprezintă angajamentele întreprinderii faŃă de salariaŃi pentru munca prestată. întreprinderile asigură bunurile. Pentru evidenŃa sintetică a defalcărilor şi decontărilor aferente contribuŃiilor la asigurările sociale în Fondul asigurărilor sociale. avansurile primite şi serviciile de care întreprinderea a beneficiat. privind recuperarea cheltuielilor şi plăŃilor efectuate de salariaŃi în favoarea întreprinderii. iar contul 532 "Datorii faŃă de personal privind alte operaŃiuni"pentru evidenŃa altor datorii cu personalul. antreprenori şi alŃi creditori pentru activele procurate.536 "Datorii privind plăŃile extrabugetare". Datoriile calculate sînt datorii faŃă de de alte persoane fizice şi juridice. 522 "Datorii pe termen scurt faŃă de părŃile legate". Planul de conturi prevede şi alte conturi pentru contabilizarea decontărilor cu bugetul care au o utilizare mai redusă datorită specificului efectuării operaŃiunilor economice: 535 "Taxa pe valoarea adăugată şi accize de încasat". 523 "Avansuri pe termen scurt primite". Soldul conturilor nominalizate este creditor şi reprezintă datoriile comerciale ale întreprinderii la o anumită dată. taxelor şi sancŃiunilor economice este destinat contul de pasiv 534 "Datorii privind decontările cu bugetul". garantării unei continuităŃi a activităŃii economice. faŃă de personalul întreprinderii. bugetul de stat. este destinat contul de pasiv 533 "Datorii privind asigurările". Pentru evidenŃa sintetică a datoriilor comerciale şi a avansurilor primite pe termen scurt sînt destinate conturile de pasiv 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale". . Datoriile faŃă de fondatorii întreprinderii şi alŃi participanŃi se înregistrează în contul de pasiv 537 "Datorii faŃă de fondatori şi alŃi participanŃi". Pentru generalizarea informaŃiei privind datoriile faŃă de buget aferente impozitelor. În scopul păstrării calităŃii şi cantităŃii în timp şi spaŃiu a factorilor de producŃie.31 reprezintă datoriile întreprinderii aferente creditelor bancare şi împrumuturilor pe termen scurt la finele perioadei de gestiune. diverşi creditori. Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faŃă de furnizori.

2004/1. Codul muncii al Republicii Moldova. Contabilitatea financiară. verificare şi audit. Bibliografie : 1. Contabilul modern este implicat nu numai în Ńinerea evidenŃei contabile. control. "Principiile de bază ale contabilităŃii". 4. 538 "Rezerve pentru cheltuieli şi plăŃi preliminate". 2003 3. coordonator Al.32 Pentru contabilizarea datoriilor curente trecute din grupa datoriilor pe termen lung. 539 "Alte datorii pe termen scurt" care se elaborează de fiecare întreprindere de sine stătător şi se Ńine pe feluri de datorii şi pe creditori. este destinat contul de pasiv 514 "Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung". ianuarie. 2003 . Editura Arc. în cazul cînd termenul de achitare nu este mai mare de un an. NederiŃă. ediŃia II. 2004 5. Contabilitate şi audit. Codul fiscal al Republicii Moldova. orientare a acŃiunilor. Chişinău. EvidenŃa sintetică şi analitică a altor datorii se reflectă în registrele pentru conturile 536 "Datorii privind plăŃile extrabugetare". Needles. Belverd E. De accea o cunoaştere profundă a contabilităŃii duce la supraveŃuirea şi dezvoltarea a oricărei întreprinderi. soluŃionare a unor probleme. evaluare. ACAP. Jr. 2000 (ediŃia V) 2. Chişinău. ci şi într-o serie de activităŃi ce implică planificare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful